Sunteți pe pagina 1din 4
CABINET ADJUNCT NESECRET Nr, 222 OS din 27.12. Bets Exemplar nv. 2 NR. 1293206 | 49 12. dot Catre CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI - DEPARTAMENTUL Xil - - in atentia doamnei consilier de conturi dr. ELENA MANUELA PIELEANU - Stimaté doamna consilier de conturi, La adresa dumneavoastra nr. XII/40911 din data de 10.11.2015, prin care ne-ati transmis Decizia nr. XIl/15/06.11.2015, va comunicam modul de implementare a masurilor, pentru inlaturarea deficientelor consemnate in Raportul de audit financiar nr. 40839/10.10.2015 dupa cum urmeaza Masura 1 - Termen de implementare 31.12.2015 Transpunerea corecta in procedurile operationale elaborate in cadrul entitatii, precum si implementarea corespunzatoare a standardelor de control intern managerial in legaturé cu mediul de control si activitatile de control din cadrul entitatii, in vederea remedierii aspectelor constatate; Actualizarea procedurii operationale privind Regulamentul de incasari si plati efectuate prin casieria unitatii si implementarea corespunzatoare a acesteia la nivelul tuturor ordonatorilor tertiari de credite SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII B-dul. Libertatinr.14, Sector 5, 050708 - Bucuresti - Romania; www.sri.ro NESECRET NESECRET Disfunctia: "Dispozitile de platé nu sunt vizate pentru contro! financiar preventiv propriu si nu au aprobarea ordonatorului tertiar de credite pentru sume de mandat, ajutoare de deces, acordarea primei pensil, sume reprezentand norma de ran. Procedura operational nu prevede modalitatea de avizare a sumelor care se elibereaza din casieria unitati" La nivelul Directiei Generale Financiare, unitate initiatoare a Normelor privind operatiunile de cas ale unitatilor Serviciului Roman de Informatii, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost intocmit un proiect de act normativ intern pentru reglementarea acestui aspect, proiect care parcurge etapa de avizare $i aprobare. Prin proiectul de modificare a actului normativ intern mentionat anterior se reglementeaza unitar modul de efectuare a platilor, in cazul sumelor provenite din contul de disponibil din sume de mandat si sume in depozit “Art.17 - (2) In cazul platii sumelor ridicate in casieria unitatii din contul de aisponibil din sume de mandat si sume in depozit, dispozitia de platé se aproba de ordonatorul tertiar de credite." Masura 2 - Termen de implementare 31.12.2015 Aplicarea prevederilor legale, precum si a procedurii operationale privind operatiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, de catre ordonatorii tertiari de credite jin vederea implementarii unitare a Ordinului ministrului finantelor publice 1nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieril elementelor de natura activelor, datorillor si capitalurilor proprii, la nivelul institutiei_ au fost emise norme interne proprii, avizate de Ministerul Finantelor Publice prin adresa nr.30325 din 05.10.2010 si aprobate prin Ordinul directorului Serviciului Roman de Informatii nr. $/1336 din 2010. De asemenea, Directia Generala Financiaré a intocmit si transmis spre aplicare, tuturor unitatilor ai c&ror comandanti au calitatea de ordonator tertiar de credite, Precizarile tehnice inregistrate cu nr. S/9097530 din 11.08.2015, aprobate de c&tre adjunctul directorului Serviciulul Roman de Informatii care coordoneaza domeniul financiar-logistic, precum si Procedura operational privind completarea Registrului inventar, inregistrata sub nr. $/1531831/07.10.2014. Anterior transmiterii procedurii operationale, a fost solicitat si objinut avizul Ministerului Finantefor Publice. cu privire la continutul si forma acestui registru contabil (?, Me NESECRET 214 NESECRET Masura 3 - Termen de implementare 31.12.2015 Separarea atributiilor, stabilirea rolului persoanelor implicate in angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, precum si verificarea modului de realizare la nivelul ordonatorilor ter ri de credite, conform prevederilor legale in vigoare Principiul separarii atributiilor a fost avut in vedere la dimensionarea actuala a structurilor financiar-contabile. Disfunctia s-a manifestat in unele situafii punctuale, limitate in timp, pe fondul procentului redus de incadrare a functillor prevazute la unele structuri financiare sau in cazul absentelor motivate a celor care incadreazé aceste structuri (concediu medical; concediu pentru ingrijirea si cresterea copilului) Directia Generala Financiara a intocmit si transmis procedura operationala nr. 9045407 din 05.12.2014, prin care s-a reglementat in mod unitar fluxul operational privind angajarea, ‘ichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice la nivelul unitatilor patrimoniale. Totodata, prin sistemul de roluri si responsabil Ati definite si configurarile fluxurilor! rapoartelor in cadrul sistemului informatic dezvoltat si implementat la nivelul institutiei, a fost inhibat riscul manifestarii disfunctillor constatate de auditorii Curtii de Conturi pe fazele executiei bugetare. ‘Suplimentar celor precizate, Ia nivelul institutiei au fost dispuse si s-au implementat urmatoarele masuri > — revizuirea si retransmiterea Procedurii operationale privind completarea Registrului inventar; > — revizuirea siretransmiterea procedurii operatjonale referitoare la fluxul operational privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice la nivelul unitatilor patrimoniale; * —_urgentarea demersurilor destinate incadrarii functillor vacante de profil financiar si transmiterea de precizari privind masurile legale ce pot fi adoptate la nivelul unui ordonator tertiar de credite in ceea ce priveste separarea atributiilor de intocmire, verificare, control si aprobare a documentelor financiar-contabile in situatia in care se inregistreazd un procent redus de incadrare @ funéfiilor'sau in cazul absenei titularilor acestora \ NESECRET 3/4 NESECRET » — verificarea modului de implementare a masurilor propuse cu ocazia misiunilor de audit intem si a controalelor de fond specializat executate pe profil financiar-logistic, precum si raportarea concluziilor rezultate adjunctului directorului SRI care coordoneaza domeniul financiarlogistic, in vederea exercitarii actului decizional In baza celor prezentate mai sus, apreciem ca masurile cuprinse in decizie, au fost implementate integral. Cu stima, ADJUNCTUL SEFUL DIRECTIE!] GENERALE FINANCIARE General de brigada DOREL SCO} NESECRET 4/4