Sunteți pe pagina 1din 81
SU WEN anonim, circa 190 B.C. rescrisd de WANG PING fn 760 A.D. TRATATUL DE MEDICINA INTERNA AL IMPARATULUL GALBEN prolucrare sf traducere CIOMNEI SILVIA dedicated 10 MARK, AUIIC:, KEMBLALY Toate drepturile apartin traducdtorulul. Nici o parte a acestei versiuni, nu poate fi reprodus§, prin nici un fel de mijloace , férd acordul traducdtorult hESTAL DAG Publlcats de revista DAO. i “Nu eu serpuiesc, ci drumul serpuleste.,-rise sarpele." PREFATA Nei Ching, Tratatulclasic de medlcind interna, asibuit lui Huang, Di, imparatul Galben este o arte foarte important dact ru cea mai imporiantt carte de medicin® a Chinel timpuri, in particular prima ei parte Su Wen, sav conversaja dint Imprat G1 Ch' Po. Este importantt deoarece dezvolttIntrun mod lucid sLatractivo teorie despre sBindatea i bosla omului, o teorie de rmedicind, Fase acest Iueru folosind concepte filazofice despre timp 31 prezentind omul ea un microcesmas care reflect mac- rocosmosul. Aczasta terie expusa In carte @ domsinattatreagn ‘medicina chineza pina in zilele noaste Scrist in forma unui dialog dintre Imparat s1 Ch’i Po s1 dind réspunsuti la multe intrebtrireferitore Ia stnafatea omului gt 1a arta vindecdii, aceastt carte a rdmas 0 patra de hotar tn civi zafiachinezt,influienfs ei intinzindu-se dincalo de hotaree i Investigafile linjifice cele mai modeme av confirmat multe din teorlle prezentate in aceastd care, jar cele imase necon- firmate igi vor gsi confirmarea pe mAsurd ce stinfa se va dez~ volta [Nei Ching se aflt fa baza intregii are a acupuncturi; tra ccunosstorea acestor principil a Ini TAO, mu se poate face cupuncturd chinezs | incereali 0 perioadi de timp s8 indeplinili minimele reguli cexpuse in accast carte gi rezultatul au va trebuis8 v8 wimeaset, ci TAO este clteodatatradus prin CALE. Succes ! BM-+BD.

S-ar putea să vă placă și