Sunteți pe pagina 1din 393

Susan Johnson

Susan Johnson

(F b ra M r d r a ifa d ie i
Grafica coperta: Adriana Ioni|a

Tehnoredactare: Claudia Vasilescu

0*Br<fzm
1995 by Susan Johnson

ISB N -973-9199-45-3
Susan Johnson

Traducere de Rodica Voda

Editura ELIS
Bucureti
1998
Cowes, Anglia
August, 1896

Nu, iubito, m urm ura Kit Braddock. Tre b u ie sa dorm


pujin...
U n sarut fierbinte Ti reduse protestul la tacere i catva
timp liniftea fu Tntrerupta doar de clipocitul slab al valurilor
ca re patrundea Tn ca m e ra prin ferestrefe deschise.
Suspinand, el o Tndeparta cu blandeje pe ispititoarea
femeie. Dupa ce o aeza la distanja sigura, se ISsa sa cada
Tnapoi, Tntinzandu-se neglijent Tn a?ternuturile rascolite, iar
pielea aramie a trupului lui Tnalt ?i zvelt contrasta puternic cu
albul cearafului.
Cursa Tncepe devreme, rosti, privind Tn sus catre
sirena ce statea Tngenunchiata langa el, ?i luna Ti lumina
zam betul slab. R i Tnjelegatoare, o lingu?i el.
Echipa lui W a le s duce tot greul, Tl Tnfrunta ea pe un
ton uor nerabdator, ?i parul ei auriu, ciufulit, Ti Tncadra
chipul bosumflat.
Nu i maine. V o r a vea nevoie de ajutor Jinand cont
ca navigheaza la concurenja cu Meteor. In plus, va trebui
sa fiu politicos toata ziua cu altejele lor regale, ?i ce vrei
tu este al naibii de obositor, adauga el Tntinzandu-?i trupul
bine ciadit Tn lumina argintie a raze lo r de luna care Ti
poleia m i?carea fluida a m u?chilor.
N -o sa dureze mult.
Kit arbora un zam bet larg.
Cunosc viteza reacjiei tale orgasmice... Saskia, dar,
iubito, deja e destul de tarziu.
Insa chiar Tn acel m om ent, gura calda a lui C leo
Tncepu sa traseze, alunecand Tncet o carare de-a lungul
coapsei lui bronzate, cu mu?chi tari, Tn timp ce Jinta finaia
a acestei caiatorii reacjiona aa cum era de a?teptat.
O b s e rv S n d raspunsul lui instantaneu, Sask ia zam bi
afectat cu un aer triumfator.
* O limba um eda aluneca languros in susul erecjiei lu
cre c a n d e ?i el gem u uor can d sim jurile Ti furS inundate
J d e placere desavarita. A ru n ca n d o privire fn jos catre
fe m e ia cu plete Tnchise la culoare care statea Tntre pici-
Jo a re le lui i o alta catre ceasul de pe peretele lambrisat
* c u lem n de tek, delibera rapid Tntre imperioasa dorinja
Jc a rn a la ?i timpul de odihna care-i mai ram anea.
V Doar o singura data... toarse u?or Saskia cu ochii pe
jumatate Tnchi?i, cu sangele pus Tn m ifcare de anticiparea
J c e lo r ce avea u sa u rm e ze ; privirea ei urmarea cum
^lungim ea rigida a penisului lui Kit aluneca Tnauntrul i Tn
afara gurii lui Cleo.
* O a treia femeie se apropie rostogolindu-se prin patul
* im e n s ?i-i presa sanii plini de umarul lui Kit. E ra m icuja
i m ladioasa ?i ca n d se ridica u?or sa-i atinga u rechea
* c u buzele , corpul ei cald i m atasos glisa de-a lungul
brajului lui. Vocea ei era doar o oapta seducatoare Tn
* urechea lui, amintindu-i de seara Tn care Tnvinsesera Tn
cu rsa , langa Cipru, iahtul paei.
2 Numai cateva minute... opti frumoasa ceyloneza.
* O ch ii lui urm arira voluptuosul trio; a ro m a pielii lor
parfu m a te Ti patrundea Tn nari, iar farm ecele lor dez-
Sgolite, Tntruchipau esenja feminitajii.
* A m p a rtic ip a t d e m a i m u lte o ri la cu rse J a ra s d dorm,
g a n d i el ?i decise c& fam ilia regala v a trebui sa se
Jm u lju m e a sca cu un musafir mai pujin energie... peste exact
trei ore de acum Tncolo.
* Inch izand ochii, se m i?ca uor pentru a absorbi
Jp u te m ic u l val de placere ca re -i scutura trupul fiindca
edu ca jia primita de Cleo Tn haremul pa?ei era menita sa
excite sensibilitatea fiecaryi nerv i sa suprim e orice
Jpre ocu p are a minjii.
* C u rs a disparu din gandurile sale.
* Zgom otul valurilor se topi i el...
5 Pana cand, ceva mai tarziu, C leo Ti Tnalja capul.
V Ochii lui Kit se deschisera i, admirandu-?i Tncanta-
Jto a re le Tnsojitoare, spuse zam bind:
* A cu m sa va vad, dragelor... care-i prima?
yCrbrafaa drag*vstei 7
*

* ^
* CPaJV/o/u/2
*
V '>
* Balul de la Clubul Iahtului R e g a l era mai zgom otos
* ?i mai Tncins ca de obicei, deoarece cuterul Britannia de
*trei sute de tone aparjinand prinjului de W ales Tnvinsese
Jm ode rnu l iaht Meteoral Kaiserului. Chiar daca prinjul nu I-ar
J f i urat pe infatuatul lui nepot, ca?tigul tot ar fi impus o sar-
batorire, dar a-l Tntrece pe cel ce avea reputajia de a fi cel
J m a i costisitor iaht din lume era cea mai dulce dintre victorii.
% Alteja sa regala sarbatorea inca de pe can d linia de
Js o s ire aparuse Tn cam pul vizual ?i nivelul decibelilor de la
VC lu b u l Iahtului R egal" reflecta m andria i exaltarea e n -
Jg le z ilo r.
* Totui, doua persoane evadasera din acel vacarm ?i
*Ti gasisera refugiu pe terasa luminata de stele.
* Contesa de G rey se lupta sa-i menjina calmul Tn ciuda
presiunii lacrimilor care-i izvorau din ochi. N -a r fi trebuit sa
J v in a la C ow e s Tn pofida invitajiei prinjului de W ales; Cow es Ti
reamintea Tntotdeauna de Joe. O a re cate veri navigase
J&iaturi de Jo e Manton!? Prea m ufte^ca sa poata uita toate
amintirile, ?i de?i Tnjelesese ca J o e fusese nevoit sa se
Je a s a to re a s c a du p a ce mo?tenise titlul, casatoria lui cu
g e o r g i a n a , de luna trecuta, o facuse sa se sim ta dezori-
Je n ta ta ?i lipsita de un prieten foarte drag.
* R e z e m a n d u -s e de balustrada de piatra, Kit Braddock
contempla de la distanja solitudinea iahtului sau ancorat
Jd e p a rte Tn port. D u pa ce navigase Tn ziua aceea cu prinjul
d e W a le s pe Bretannia, i dupa ce bause mai mult decat
Jsu fic ie n t Tn ultimele ore ca sa Jina pasul toasturilor
*sarbatore?ti, oboseala lui psihica Tl facea sa se simta
a d e m e n it de izolarea netulburata a lui Desiree. Inhaia
a d a n c, tragand Tn piept aerul rece al nojii. D u p a caldura
J d in sala de bal, savoarea Tnjepatoare a brizei era nespus
* d e placuta. Putea vedea luminile din salon licarind peste
8 Q & x ra n
Intinderea apelor. Oare a r jip o s ib ils d n id strecor $i sd plec
neohsenwt?
M aine concura cu italienii ?i francezii i era de a?teptat
ca iahtul sau de curse construit Tn A m e rica sa iasa
Tnvingator. Zambi. Firete ca va ca?tiga; iahtul sau putea
depai orice plutea pe mare, dar pujin somn n-ar fi stricat...
La Tnceput, cand auzi suspinele fnabuite, prima sa
reacjie fu sa le ignore.
E ra tarziu.
E ra obosit.
i femeile care plangeau Tnsemnau, invariabil, necazuri.
Apropierea sunetului, Tnsa, Tl surprinse, se m inuna ca
putuse sa-i ignore prezenja. A sta se intdm pld. tn p>erioadtrt
sezo n n h d londonez. c a n d tp p etreci tim p u l lite r trdn dd vin d.
i?i spuse el. Ifipoppierdeagerim eaJ'dcdnd'/)egentlenm nulf


A n gela de G re y prefera sa nu se puna Tntr-o situajie
delicata Tn faja barbatului care-i f&cea curte fiicei celei mai
bune prietene a ei, de doua saptam ani. C h ia r daca lumina
lunii nu i-ar fi dezvaluit cu claritate trasaturile, Kit Braddock
s -a r fi putut face remarcat fie i numai datorita staturii sale
impresionante. Charlotte Tl descrisese radiind pe bogatul ?i
chipeuI navigator am erican care vrajise inima tinerei sale
fete. In seara aceasta, A n g e la a r fi urm at sa faca Tn m od
formal cunotinJS cu cavalerul Priscillei, daca ar fi fost Tn
stare sa reziste veseliei zg o m o to a se din sala balului. Ce
situ apepeuibi/dlP o2&& ca americanul se va preface ca nu a
auzit nim ic i v a pleca, ce e a ce spera din tot sufletul
contesa.
C a nd un vartej de aer se-nvolbura de-a curm eziul
coljului izolat, Kit fu Tnvaluit de parfumul femeii o arom a
de trandafiri absolut distincta de cea a crinilor asiatici ?i a
trandarifirilor orientali agaJStori ce cadeau Tn cascade pe
zidul terasei, ?i Ti starni o am intire vag fam iliara Tn
strSfundurile indescifrabile ale minjii.
Apoi auzi un mic suspin.
Pot sa va liu de ajutor? intreba el pe un ton linitit.
Cand contesa Ti m a p capul, cateva raze de luna stra-
lucira pe buclele blonde ale coafurii foarte m oderne,
Tncadrand perfecjiunea chipului ei Tntr-un halou platinat.
Kit putu sa-?i dea perfect de bine seam a ca Angela de
G re y dom nea de multa vrem e Tn chip de frumuseje unanim
recunoscuta din motive perfect Tntemeiate. Incontestabil,
TJi taia rasuflarea, chiar i cu ochii adumbriji de tristeje.
E a clatina uurel din cap i renumitele diamante Lawton
i se leganara Tn urechi.
E doa r un pic de m elancolie, m u rm ura A n g e la ?i
desigur, obosealS, dupa un se zo n atat de plin, iar tot
zgom otul dinauntru...
Doriji sa va escortez pana acasa? Tntreba Kit.
C u m am putea pleca!? Bertie mai e Tnca aici, replica
ea suspinand uor. Nimeni nu poate pleca Tnaintea unui
oaspete regal.
Ochii lui Kit scapcirara rautacios.
A f putea sa va las Tn jos peste balustrada i astfel
am evada amandoi.
G u ra ei se curba vag intr-o tentative de zam bet.
S u n a tentant. >i pe dum neavoa stra v a plictisesc
festivitajile, dom nule B rad do ck ? T re b u ia sa fim pre-
zentaji unui altuia Tn mod formal asta seara, adauga ea cu
amabilitate. Sunt Angela de G rey, o buna prietena a mamei
lui Priscilla.
M a gandeam eu, replica el pe un ton neutru, reflec-
tand ca era o dovada de buna cuviinja din partea ei faptul
ca nu facea parada cu celebritatea ei de frumuseje recu-
noscuta. Iar plictiseala este un cuvant de-a dreptul delicat
pentru actuala mea stare de spirit. Particip la o cursa maine
dim in e a ja foarte de vre m e i mai degra ba a dorm i la
noapte decat sa privesc cum se Tmbata din ce Tn ce mai tare
invitapi.
am pania curge Tn torente, dar Bertie este muljumit
de victoria lui, mai ales ca anul trecut a pierdut Tn faja
nepotului sau.
*10 G & uxm ^ ^ fo/m m **
* Willie i-a meritat pedeapsa astazi. A r fi trebuit s a *
J f ie descalificat deoarece aproape ca ne-a atins prora c a n d *
* a m cotit. Pe moment, insa, m a preocupa numai cum s a *
* e v a d e z de la petrecere. D aca vreau ca maine dim ineaja*
Jechipajul meu sa fie in forma, atunci trebuie sa ne odihnim J
* c u tojii. *
* V a ateapta sa va intoarceji? Priscilla nu tie, aa-i? *
* Dei Kit Braddock se referea la insojitoarele lui ca la *
*echipaj, se povestea ca la bordul iahtului sau avea un m ic *
* h a re m care sa-l distreze pe pareurusul calatoriilor sa le *
* in iurul lumii. *
% w
* E prea tanara ca sa tie, raspunse el cu nepasare, i*
* zvonu rile probabil exagereaza. *
J Conte sa lua nota de nuanja echivoca a adverbului,*
* d a r injelegand cerinjele legate de politeje raspunse prirt*
*D a , sunt sigura" la ambele parji ale afirmajiei lui. J
* Tra ia intr-o lume a barbajilor i, dei imensa ei a v e re *
* p e rs o n a la ii inlesnise Tntotdeauna un grad mai mare d e *
*liberate decat cea care le era permisa celorlalte fe m e i,*
ca te o d a ta chiar i A n ge la de G re y trebuia sa a d m ita *
*realitatea rigida a dublului standard". *
* Deci!? intreba el, ?i vocea lui profunda parea c -o *
Jta c h in e a za . J
* Nu sunt sigura ca merita sa-mi rup un picior din ca u za *
*tristejii mele meditative, replica Angela cu am a b ilita te *
*ridicandu-se de pe scaun i strabatand mica distanja p a n a *
* la balustrada. *
* Privind pe deasupra trandafirilor agajatori, aprecie rap id*
*distan{a pana la pamant. *
* Sunteji foarte puternic? Sper din tot sufletul, a d a u g a *
* e a repede, aezandu-se pe balustrada i tre ca n d u - i*
Jlinitita picioarele i fustele dantelafe de cealalta parte a j
* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *
* --------------------------------------------------------------------------- *

* ' Un cod de legi morale care aplica standarde mai severe*


* comportamentului sexual al femeilor, decat celui al barbajilor.*
* (n.t.) *
*********************************
* 6 -yra fritr d ra ^a f/a 11
* e i. De?i, dom nule Braddock, cotinua ea taraganand
^cuvintele Tntr-un m od delicios ?i zam bindu-i peste umarul
Jd e zg o lit, pareji cu siguranja a avea puterea de a ne salva
* d e seara asta plictisitoare.
J Oare ca// a n i avea?se trezi el Tntrebandu-se. Arata ca
* o tanara cum statea cocojata pe balustrada terasei cu
m a in ile Tntinse ca $a-?i Jina echilibrul. Intr-o fracjiune de
*se c u n d a , el decise ca n-a vea importanja, iar Tn m om entul
urm ator se trezi raspunzand zambetului care vrajise legiuni
*Tntregi de barbaji din clipa Tn care mica Angel Lawton Ti
*zam bise din leagan pentru prima data bunicului ei. in acea
Jclip a , vicontele Lawton se decisese sa-l omita din testament
* p e punga?ul sau fiu, i sa-i lase a vere a frum oasei lui
Jn e p o a te .
* Ateptaji, zise Kit siderat de atitudinea .ei i de alte
* se n za tii nelini?titoare provocate de surasul tentant al
J c o n te s e i.
* Sari jos Tn iarba care Tnconjura rondurile de flori, pa?i
cu abilitate printre tulpinile Tnalte ale crinilor oprindu-se
* d re p t sub ea, Tntinse brajele, zam bi ?i spuse: Acum .
* Fara urma de ezitare, ea sari, Tntr-un nor de jupoane ?i
d e danteia, i cazu Tn brajele lui.
* Statura razand, strans Tmbratiaji, printre crinii care se
le g a n a u , ca nite tineri care dejucasera planurile celor
*autoritari. Dar tacura brusc, cand susceptibilitatea lor trezita
din senin le Tnabu?i respirajia. Ignorand incidentul, trupul lui
* K it reacjiona la senzajia impetuoasa de dorinja, Tn timp ce
* u n val intens de caldura aluneca prin sangele Angelei.
* Vreji sa fiji atat de amabil, domnule Braddock, sa m a
^lasaji jos? rosti ea, glasul ei placut adoptand un ton neutru.
* El ezita o zecime de secunda, fiind gata pentru prima
J o a r a Tn viaja lui sa sfideze cu nepasare convenjiile. Trupul
* e i voluptuos era strans lipit de al lui, mai ales de erecjia
Jevide nta i el observa Tn ochii ei licarul fiorului de fierbin-
*{eala. Auzise i el toate povetile. Era o fem eie pasionala,
a ce a s ta contesa A n gela, iubita prinjului de Wales, i a
*altora, i m are seducatoare a aceior timpuri!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trebuie sa m a lasaji jos, domnule Braddock. Priscilla
n-a r Tnjelege.
Menjionarea tinerei cu care se vazuse in ultima vrem e
franS impulsurile neprincipiale ale lui Kit facandu-l sa sla-
beascS stransoarea ceea ce-i permise Angelei sa alunece
pana atinse pamantul.
S p e r ca va arata Tnjelegere faja de plecarea m ea
precipitata, spuse el nepasator, ingnorand u?oara mustrare
care-i fusese administrate i zam bind. E foarte important,
insa, sa ies Tnvingator Tn cursa de maine.
Priscilla ?tie cat de mult le place barbajilor sa Tnvinga,
domnule Braddock, zise contesa surazandu-i. E o tanara
foarte isteaja. %
Dar nu atat de frumoasa ca dumneavoastra, replica el
dom ol, dan du-?i se a m a chiar Tn tim p ce sp u n e a aceste
cuvinte, ca n-ar fi trebuit sa le rosteasca.
M S flataji, dom nule BrSddock.
Indepartandu-se ca sS puna o d is ta n t mai m a re Tntre
ei, ea adauga:
V a urez noapte buna.
Doriji sa va Tnsojesc pana acasa? Tntreba Kit cu o
politeje desavar?ita.
Nu, locuiesc cateva case mai Tncolo.
Atunci, noapte buna, contesa. Vise placute.
Nu visez niciodata, domnule Braddock, raspunse ea
?i se Tndeparta printre crinii TnaIJi, som ptuoasele flori
ajungandu-i pana aproape de umar, avand Tn vedere statura
ei mignona. V a muljumesc foarte mult ca m -aji scapat de o
seara dezolanta. V a raman datoare.
Intorcandu-se, Ti zambi i-i facu sem n cu mana, m anu?a
ei mica, alba, parand o pata luminoasa Tn Tntunericul nopjii.
In timp ce ea se Tndeparta pe paji?tea catifelatS, Kit se
trezi contempland posibilitatea ispititoare de a Tncasa Tntr-o
buna zi, acea datorie.
Intr-o zi cand se va afla Tntr-o stare de spirit mai lipsita
de diplomatie. S a u cand se va simji mai pujin binecrescut.
6 -b ra h a d ra tfa sta ... 12 5
w v *
D u p a ce Kit se intoarse pe iahtul sau, se s u rp rin s e j
gandindu-se la Angela de G re y de nenumarate ori Tn timpul5
nopJii.D e fiecare data cand realitatea se insinua fn reveria*
sa i privirea i se oprea asupra femeilor din patul lui, c i i m j
nici u n a nu se m a n a contesei cu pSr blo nd-arg in tiu, d e *
fiecare data sim jea o TmpunsStura de regret. J
C and ajunse acasa, Angela Ti dadu seam a ca nu p o a te *
dorm i. C u m statea In balconul budoarului ei, privirea i s e J
opri asupra catargelor deosebite ale iahtului Desiree, c a re *
statea ancorat sub lumina lunii. S pera ca B raddock s a j
iasS maine Tnvingator in cursa, de?i, probabil ca urarile ei n u *
erau necesare; toata lumea spunea ca Desiree va lua c u p a *
anul acesta. Deodata, zam bi in noaptea lum inata de lu n a ,*
dandu-?i seam a brusc de-un lucru: era prima oara, dupa o *
luna de zile, ca nu se sim jea cople?it& d e m elancolie. J
Priscilla T?i gSsise un tnar remarcabil. *
*
*
*

*
A dou a zi dim ineaja, la ora u n sp re ze ce , toji m u s a firiij
prinjului de W a le s erau adunaji pentru m icul dejun, la *
Dordul iahtului Victoria and Albert, re?edinja lui preferata d e *
la C o w e s. S e a?tepta ca iahturile care erau in cursa s a *
treaca de Needles pe la am iaza ?i sa se Tndrepte spre lin ia j
de sosire. Oaspejii prinjului aveau o perspective perfects d e *
pe punjile iahtului; cei aflaji la mesele TmprStiate s u b *
umbrarele vargate trebuia doar sa-i ridice ochii. *
C e noroc ca am gasit o masa unde nu ajunge b r iz a *
asta ingrozitoare , spuse Charlotte Pem broke, contesa*
de Ansley, facand dezgustatS semn cu m ana spre m a re a *
agitata, ce strSlucea Tn soare. *
C u m suntem pe apa, a?a ceva e greu de evitat.J
replica A n g e la ?i zam bi vag o bservand Tncercarea lipsita*
*14 Qdufon
* d e succes a Charlottei de a Tndrepta volanul din crepe
* georgette de la decotteul fiicei ei, dreanjat de vSntuI
Jp u te rn ic.
* t N -o sa stea cum trebuie, maman, i coafura m ea se
? v a ciufuli ?i ea, se planse Priscilla, aranjandu-?i o uvija
* d e p a r castaniu care se desprinsese din m asa de par
Jridicata fn varful capului dupa ultima moda. 5?i soarele asta
t n g r o z it o r care -m i arde pielea, se lam enta ea, de parca
Jm a m ic a ei ar fi fost in stare sa puna sub arest razele
*stralucitoare.
* Nu va trebui sa stam multa vrem e aici, iubito. lahturile
J s u n t a?teptate sa apar& in curand ?i apoi ne vom putea
* ret rage sub punte, departe de vrem ea asta devastatoare.
2 De?i Angela era prietena cu Charlotte de ani de zile, era
^intotdeauna amuzata de comportarea ei sacaitoare. C at
Jd e s p re vrem e, dimineja era de-a dreptul perfecta; cerul
* d e deasupra marii scanteietoare era senin, era cald ?i briza
e ra placuta.
V D e ce nu mergeji jos, daca v-aji simji mai bine acolo?
Jp ro p u se ea cu amabilitate. Nu trebuie sa-mi JineJi companie.
* Nu putem sa pierdem finiul lui Desiree.
? Kit nu m i-ar ierta-o niciodata, ?opti afectat Priscilla.
* Devotam entul lui faja de Prissy e Tncantator.
J Charlotte avea privirea plina de sine a unei m am e
* c a re prinsese definitiv in plasa ei un cavaler eligibil.
2 Imi trimite cele mai minunate flori in co?uri imense,
* d a r, in fond, americanii sunt aa de risipitori ?i el e atat de
bogat...
* Patruzeci de milioane pe an, zise Charlotte.
* Dei aristocrajii considerau banii ca fiind ceva vulgar,
5 c a re nu merita atenjia lor, ace?tia constituiau un subiect
^constant al conversajiilor: cine Ti avea, cine nu, cine avea
Jsp e ra n je Tn privinja lor, i cine adunase cu abilitate o avere.
* Si chiar daca banii lui Kit sunt objinuji din com erj,
m in e ?i transport de marfuri pe mare, rosti Priscilla cu
*nepasare, ?i de?i nu are nici un titlu, maman spune ca m a
* CPdrafa 'a 'draa& sfc/ 15 *
* *
* p o t marita cu el daca doresc acest lucru. C re d ca o nunta *
* d e Craciun ar fi divina. A putea purta catifea i hermina, c u *
*dia m ante presarate ca nite fulgi de zapada co m pan ia*
*lu i Kit transporta ?i diamante din Africa de Sud, a d a u g a *
J e a plina de infatuare ?i desigur, voalul bunicii din danteia J
* d e Bruxelles pe care l-au purtat toate miresele din fam ilia*
P em bro ke. *
* W ynm e re este atat de frumos iarna! *
* Lady Ansley pronunja cuvintele cu un dramatism a c c e n -*
*tu a t, ce e a c e -o facu pe A n g e la sa-i ridice privirea de la *
* la n g u s ta 'c u sos de sm antana ca sa vada ce va u rm a *
* d u p a ieirea asta teatrala. *
* Jinutul acela neschimbat de atat am ar de v re m e ,*
J p a r e un peisaj de basm. Este absolut perfect pentru tinerii*
*TndragostiJi. *
* Domnul Braddock te-a cerut Tn casatorie? Tntreba*
jA n g s la , Tntrucat imaginea pe care i-o facuse ea despre Kit J
* n u se potrivea cu membrii familiei Pem broke. *
* Pai... nu chiar. Maman spune, Tnsa, c-o va facd cu J
*siguran{a pentru ca sunt cea mai frumoasa debutanta d in *
* a c e s t an ?i toata lumea e de acord .cu asta. Aa Tncat,*
* ca n d m a voi marita cu el, papa T$i va putea lua cai de curse*
*noi i va putea repara grajdurile, iar maman va reface*
* W yn m e re ?i va redecora aripa de est pentru noi. Nici n u *
* v re a u sa m a g a nde sc s& traiesc Tn coloniile a c e le a *
Jm g ro z ito a re . C re zi ca B a b y M a y a r putea fi una d in tre *
*fetijele cu flori la nunta m ea? *
* Sunt sigura ca i-ar placea foarte mult, ra s punse*
*politicoasa Angela Tn locul fetijei ei de doi ani, Tn timp c e *
* s e gandea daca Kit Braddock Ti imagina ca nunta ?i v ia ja *
*lui ulterioara erau pe cale de a fi planificate de o pu?toaica. *
* O are Fitz va reveni de pe continent pentru n u n ta ?*
* Tntreba Charlotte. Fiul tau ar fi un cavaler de onoare p e rfe c t*
* S a u se va Jine la distanja de Anglia i de fata negustorului*
*d in M anchester care ?i l-ar dori de barbat. *
* A scris ca va veni acasa luna viitoare, ra s p u n s e *
* A n g e la , ?i pentru m om ent e Tn siguranja, Tntrucat i-a m *
*16 Q&llfdrt
Joferit lui Brook mai mult decat i-a oferit familia Lofton pentru
*viitorul titlu nobiliar al lui Fitz.
J D a r Brook continua sS joace jocuri de noroc.
* Desigur.
J A n gela f&cu o m ica grim asa deoarece lipsa de pri-
J c e p e re de care dadea dovadS sojul ei la m esele de joc
V atragea dupa sine cheltuieli continue din partea ei.
* Deci problem a este rezolvata doar temporar.
* Prim ejdia im ediata, ca Fitz sS fie vandut fetei lui
* Lofton pentru un prej egal cu datorile facute la joc de Brook,
* a fost Tndepartata. C a t despre viitor, suspina Angela, pot
* d o a r sa m a descurc cu crizele pecuniare ale lui Brook
Ja tu n c i cand survin.
* Sojul ei era nu numai crucea viejii ei, ci ?i un per
m a n e n t pericol pentru copii i deseori ea se intreba daca-i
* v a putea proteja Tn continuare de felul lui de a fi i de
l&com ia lui. Ultima pretenjie care-l privea pe fiul ei de
*aptesprezece ani o Tngrozise. Fitz se dusese sa-?i viziteze
*bunica de ziua ei de na?tere i fusese Tn?tiinjat de catre tatal
J lu i cu mult sange rece ca urm a sa fie logodit Tn curand.
V F u g is e de la castelul de G re y doar Tn c3m a?, ?i ajunsese
J a doua zi la Easton extenuat i zguduit de evenim ente.
9 In decurs de cateva ore, ea Tl trimisese Tn strainatate,
dorind sa-l tie departe, acolo unde tatal lui nu-l mai putea
* a ju n g e , iar cand se dusese la Brook sd negocieze viitorul
fiului sau, prejul pe care i-l ceruse ca sa anuleze contractul
* d e cSsatorie, fusese naucitor.
* Brook a fost m ereu o povara pentru tine, iubito, zise
Charlotte fara ocoli?uri. Cel pujin Arnold al meu nu e m ana
Jsp a rta .
* P e m o?tenitoarea familiei Lofton Tncearca el s -o
J e v ite ? Tntreba Priscilla. C e a a c&rui tata are douS -
*sprezece fabrici, trei banci i cea mai buna crescStorie de
cai din nordl?
* C hiar pe ea, raspunse Angela, surprinsa de cat de
exact cunotea fata posesiunile lui Reginald Lofton. V a
*cunoa?teJi?
& m d ^rdraparta 17
Dum nezeule, nu! E boccie i apoi mai face parte din
burghezie. D a r tu eti plina de bani i Fitz nici n-a r avea
nevoie sa se casatoreascS cu ea. C e pacat ca nu exista
nici un fiu Tn familia aceea.
i daca, dupa ce cS ar fi burghez, ar mai fi ?i bocciu?
Tntreba Angela Tn zeflem ea, luata com plet pe nepregatite
de aprecierea la rece a casatoriei, facuta de o fata atat de
tanara.
T o t ar fi mai bogat decat Kit.
C h iar a?a? rosti ea Tnceti?or, uluita de acea e v a -
luare financiara atat de prozaica.
Firete. Fabricile Lofton sunt cele mai mari din
Anglia, iar bancile lor sunt angrenate Tn comerjul mondial i
Tn special Tn Africa de S u d.
Priscilla e teribil de fascinata de afaceri, rem arca
m am a ei foarte mandra. E a ?i tatal ei cunosc pana la ultimul
penny averea fiecaruia.
Ce g a n d infricodtor, reflecta A n g e la ch ibzuin d dacS
propria ei avere se afla Tn siguranja Tn strainatate Tn faja
unei cercetari atat de minujioase i avide.
Deci domnul Braddock a ajuns Tn fruntea listei tale
pentru cS Lofton nu are nici un fiu.
N u m -a ? putea m arita cu un barbat care n -a r fi
extrem de bogat, sublinie Priscilla Tn m od succint. La
u rm a urmei, Tnjelegerea ar fi cat se poate de cinstitS
intrucat el m a va dobandi pe m ine de sojie.
A r trebui sa -l cuno?ti pe dom nul B rad dock al lui
Prissy. C e -a r fi sa vii sapt&mana viitoare la W ynm ere sa-l
vezi pe cavalerul ei? sugera Charlotte vesela. C u m n-am
reu?it sa te gasim noaptea trecuta la bal, ai avea ocazia
sa vezi cat de incantator poate fi dom nul Braddock.
Angela descoperise deja cat de agreabil ?i fermecStor
putea fi Kit Braddock i, ?tiind acest lucru, se scuza cu
multS dibacie.
C red ca am promis sa merg la O aks saptam an a
viitoare.
%,18 *., Q3ufa7/
C u prinjul de Wales, presupun, observa cu rautate
Charlotte.
tii cat de mult ii place compania vechilor prieteni,
zise A n g e la ignorand tonul insinuant al Charlottei.
C u m te impaci cu Alice Keppel?
Am anta prinjului de W ales reprezenta o noua achizijie.
Jo a c a bridge mult mai bine ca mine.
Cel pujin tu te-ai. bucurat de prietenia prinjului cand
era suficient de tanar ca sa nu-?i dedice timpul exclusiv
jocului de bridge, murmura Charlotte cu o ridicare a spran-
cenelor cu totul necuviincioasa.
Bertie este intotdeauna un campion Incantator. Sunt
sigura c3 dom ni?oara Keppel se bucura pe deplin de
prietenia lor.
Jo e i G eorgiana nu sunt la C o w e s, nu-i aa?
intreba Charlotte.
E ra binecunoscut faptul ca A n g e la ii fScuse vant
prinjului Tntr-un mod scandalos, in favoarea lui Jo e Manton.
Sunt inca Tn Europa.
In raspunsul Angelei se citea o u?oara Tncordare.
Ai navigat cu Jo e anul trecut, nu? Sau el a concurat
cu iahtul tau.
A m navigat cu iahtul lui.
>i parca aji catigat o cupa. A reginei, mi se pare.
_ D S ; -r . , V, : - .T t
A ce ea din argint care se a M pe m asuja chine-
zeasca din salonul tau? O mai ai? Tntreba lady Ansley
arborand un za m be t va g care-i cu rba coljurile gurii ei
generoase/Tncercand s-o puna Tn Tncurcatura.
N -am ?tiut ca ai navigat, exclama Priscilla cu ochii
mariji de uimire. Nu te uzi i nu te bate vantul prea tare?
Reprim andu-?i un zam bet, Angela zise:
Nu-Ji mai pasa. E atat de distractiv!
A d e va ra t? C re d ca mie m i-ar pasa chiar foarte
mult, dar In fond, tu mergi i la vanatoare, nu-i a?a?
Bunicului m eu Ti placea sa navigheze ?i sa vaneze,
aa Tncat am Tnvajat sa-m i placa, de tanara, ?i una i alta.
ffdrafa 'a draf(?st& 19 *
C e ciudat. *
Nu mi s-a parut niciodata a fi ceva neobinuit, replica*
ea cu calm, dar am fost foarte izolati la Easton cat timp a *
trait bunicul: *
T u ?i Kit aveji multe in com un, zise Priscilla. Si e l2
vaneaza, continua ea revenind la celalalt subiect favorit a l*
ei, pe langa cel a! propriei persoane. Nici n-ai crede ca un J
am erican poate fi atat de rafinat. C e pacat ca trebuie sa te *
duci la O a k s saptam ana viitoare. *
Sunt sigura ca voi face cunotin{a cu el In c u ra n d .*
S e pare ca ai gasit cavalerul perfect, spuse Angela c u *
amabilitate, recunoscatoare pentru Tntreruperea interoga-*.,
toriului Charlottei despre Jo e M anton. *
A m putea veni la Easton cealalta saptamana, ro sti*
Charlotte za m b in d ironid, d aca ne-ai iiivita. *
C e subtil, replica Angela surazand uor, dar s u n t*
sigura ca domnul Braddock ar prefera sa facS altceva.*
Tra im atat de modest la Easton! *
Sunt convinsa ca i-ar place sa faca orice a vrea e u *
sa fac, declara Priscilla cu o um bra d e susceptibilitate in *
g!as. *
Tnseamna ca l-ai dresat foarte bine. *f
Tntrucat Priscilla este cea mai frumoasa debutanta d in *
acest sezon, ar fi trebuit sa fie un prost sa nu s e i n d r a -*
goste asca de ea, afirma lady Ansley,: Deci, iubito* neinvi|i*i
la tine? *
Daca credeji ca nu va veji plictisi cu programul nostru*
de trandaveala... consimji Angela cu grajie. Easton are d o a r*
posibilitatea de distracjie ale unei vieji de la Jara, dar vin i*
Millie i Sutherland... poate i Dolly i Carsons. *
E aston este o bijuterie, iubito, i nimeni nu-i d is -*
treaza musafirii mai bine ca tine. Din cate spui, se pare c a *
ai avea o mica petrecere Tn familie cu surorile tale. N e -a r*
face placere sa ne alaturam i noi. *
Easton era re?edinja de la Jara a Angelei, mostenita d e *
la bunicul ei. C u m domeniile sojului ei erau la distanja d e *
%20 Q&uran
* a le ei, se vedeau destul de rar, ceea ce nu era cu totul
*neobinuit in cercurile aristocratice. A se m en i m ultor alte
*casatorii bazate pe considerente practice i financiare,
V u m in e a ior se transformase Tn relajii de o poiiteje Tncordata
J ? i de disprej rece.
* Atunci s-a aranjat, rosti Angela Tn timp ce chibzuia
c u m sa dilueze intimitatea nedorita a grupului. Ma Tntreb,
^co n tin u a ea, daca n -a r trebui sa invit mai multi musafiri de
varsta voastra, astfel Tncat {ie $i domnului Braddock sa nu
* v i se p a ra prea plicticoasa vizita.
Violetele de matase de pe paiaria de paie a Priscillei se
ciatinara i l.ucira Tn lumina soareiui cand aceasta scutura
*vigu ro s din cap.
* N -o sa te las s-o inviji pe Harriette Villiers, pe Fanny
^Fra m p ton sau pe vreuna din celelalte debutante, declara ea
* c u aprindere, pentru ca nu sunt altceva decat nite mici
tarfe. T o a ta lum ea tie ca F a n n y folosete farduri, iar
* m a tu a Harriettei spune despre ea ca este frivoia. C h ia r i
C e c ily care-i da aere de inocenta, l-a ademenit pe Kit Tn
*sera, la petrecerea lordului Albem arle i practic a trebuit
sa-l sm ulg din ghearele ei. Nu le vreau pe curvele alea
J m ic i prin preajm a lui.
* Controleaza-Ji limbajul, iubito, o avertiza m am a ei.
C e v a crede Kit daca te va auzi vorbind ca o persoana de
*ra nd? '
+ Kit Braddock nu ti lasase Ahgelei impresTa ca ar fi Un
o m ca re poate fi ocat a?a u?or, d ar contienta de
*aversiunea Priscillei faja de rivalele ei, facu o propunere.
* C e -a r fi sa-m i trimi|i o lista cu cateva prietene pe
J c a r e ai vrea sa le inviji la Easton. Unele care sa nu flirteze,
v a d a u g a e a zam bind.
J A p o i, o b s e rv a n d -o pe Desiree ocolind prom ontoriul
^ G u rn a rd cu velele ei elegante ridicate i avand o viteza
foarte m are, uor de rem arcat ch iar r de la distanja, se-
*sim ti cuprin sa de fiorul binecunoscut pe ca re -l sim jea
Tntotdeauna cand vedea un va s exceptional.
* Desiree em frunte! *
crvropia arapdfttf 21 ,
Printul de W ales fl adorS pe Kit.
Priscilla pronunja fiecare cuvant cu pedanterie ?i Tnfu-
murare, de parca prietenia dintre Kit Braddock i prinj ar fi
fost inca un indiciu al valorii ei.
Kit se afla intotdeauna Tn compania prinjului, adauga
Charlotte cu mSndrie.
Tnseamna ca este o persoana amuzanta, co n clu -
ziona Angela, Tn timp ce privirea ei se muta de la iahturile
aflate in cursa spre prietenele ei.
tia ca Bertie nu tolera persoanele plicticoase.
O h , Kit este Tntotdeauna atat de am uzant... dragul de
el, Tl poate face chiar ?i pe papa sa zam beasca.
A sta-/ o fa p td vitejeascd de-a dreptulfbnnidabitd. reflecta
An ge la . A rnold Pem broke a v e a un caracter aspru ?i
autoritar i nici cea mai mica UrmS de umor.
i Kit o ajuta pe alteja sa regala sa-i m areascS
numarul de nave de curse, declara Priscilla. Au fost Tm pre-
una la Newm arcket.
Ai auzit ca i-a adus echipei lui Knolton victoria Tn
campionatul de la Huriingham de saptamana trecuta?
adSugS Charlotte.
Probabil ca Charlie a fost foarte mufjumit.
D ar imaginea lui Kit Braddock caiarind pe terenul de
polo cu o viteza din cauza cSreia TJi puteai rupe gatul cu
uurinja ?i se n za jia aproape palpabiia a unei forje neTn-
frahate, o indispuse.
, T e rog sa-m i trimiji lista de nu m e cat de cu rand
posibil, interveni ea repede.
O casS plina de oaspeji i-ar oferi mai multa siguranja
Tn faja sentim entelor nep revS zute pe care le Tn ce rca .
-M i-a venit o idee gro za va , exclam a deodata
Charlotte. C e -a r fi sa-l aducem pe Kit cu noi Tn seara asta,
cand vom veni la Eden H ouse la cina?
C e idee extraordinara, maman! T u dai cele mai
minunate dineuri, Angela, la care vine toata lumea buna. T e
rog, spune ca se poate!
%22 03/4X77 r^d h m /7 *
* in ace! moment, toata lum ea era deja Tn picioare la n g a *
^ba lu strada urmarind cum se apropia Desiree de fini;*
iahtul francez se afla la o mie de yarzi' Tn urma, iar italienii*
* nici m a ca r nu se ve de a u. Num ai Charjotte $i. P riscilla*
J p a r e a u imune la emotia galagioasa a celor din jur. P rivind*
* ca tre iahtul zvelt \ grajios care taia valurile, Angela tiu*
* c a n -a r fi putut refuza nici daca ar fi vrut ?i, pe m om ent,*
*nici nu era prea sigura ca raspunsul ei avea sa fie m otivat*
* d o a r de politeje. Din pozijia avantajoasa Tn care se a^ a ,*
* e ra perfect vizibila silueta musculoasa a lui Kit care Ti ajuta*
*echipajul sa m anevreze velele. E ra gol de la brau Tn sus,'*
Jn e a v a n d pe el decat o pereche de pantaloni albi de doc $i*
Vpielea lui umezitS din cauza stropilor de apa lucea de p a rca *
J a r fi fost data cu ulei; parea un gladiator aflat Tn arena i*
*dfere a priveli^tea unui fizic uluitor: ^ *
* S pu ne da, Angela, te rog... *
* Da, desigur, domnul Braddock este binevenit d a c a *
*dore?te. *
* Pielea lt/i erapulernic bronzata. observa ea, privirea*
* e i retra ga ndu -se Tn faja expunerii atat de pregnante a *
*virilita{ii m asculine. D u p a aceea observa femeile de p e *
*p u n te T?i aduse am inte de senzafionalele re la ta ri*
Jreferitoare la haremul lui. Fara Tndoiala, faptul ca f a c e a j
* fa {a atator femei Ti m enfinea trupul Tn form a. *.
* Kit Braddock era din cale afara de desfanat. *
* C h ia r ?i pentru o perioada care stabilea noi sta n -*
* d a rd e pentru apucaturile libertine. *
* In m od sigur, e a avea ceva mai mult bun simj. *
* *
* *
* *
* V W W *
f m
* D u p a runda obligatorie de felicitari i toasturi s a rb a -*
*toreti, Kit primi invitafia Charlottei de a Ii se alatura la *
* cin a . Citi biletul i zam bi privind m esajul parfum at c u *
* *
* .......... , ----------------------- ----- - - - ........ - ...................-......*
* 1 yard = 0,9144m (n.t.) *
*********************************
23 *
*
lavanda. Ce p la c u t e s d tn c h ei aceastd z i rictorioasd /7 /*
com pania delicioasei A ngela d e Grey, gandi el. *
S p u n e -i contesei A n sle y ca voi fi Tncantat sa m a j
alatur dumneaei i lui lady Priscilla, ii spuse el m esagerului*
care a?tepta, in timp ce im pSturi biletul i-l puse Tn*
buzunarul hainei. J
P e cand servitorul se Tndeparta, Kit trase adanc aer Tn*
piept ca sa se liniteasca. E doar o in vita jie la cina. Ti *
spuse el, f i n u o invitajie in p a tu l contesei Angela, dar acest*
ga nd nu-l ajuta cu nimic sa-i recapete sangele rece. Ji*
trecu rapid degetele prin parul Tnca um ed, du pa c a re *
ram ase nemicat cateva m om ente, timp Tn care vizi uni*
ispititoare Ti defilara Tn ritm alert prin minte. Ii lasa mainile*
sa-i cadd de-a lungul trupului ?i T?i scut ura degetele d e *
parca excitajia de nestapanit ce-i zg u d u ia sim jurile ar fi *
trebuit eliberata neaparat. C aim eazd-te B raddock se m u stra *
de unui Singur, e fti p rea b d tm n p en tru fa n te ziia d o le sc e n tiu e ^
Relaxeazd-te. E d o a r o cina. n im ic m a i m ult. S e Tntinse*
apoi incet ?i ranji. P e d e a lta p a rte... *

v v r v v 5
E?ti foarte bine dispus, remarca Saskia zam bind
se Tntinse pe patul lui Kit, Tn timp ce el se Tmbraca pentru*
nvitajia la cina. i corecteaza-m a daca greesc, dar simt c a *
buna ta dispozijie este alimentata de ceva Tn plus pe la n g a *
victoria lui Desiree. *
Am fost prieteni mult prea mult timp, iubito, raspunse*
<it Tnnodandu-i cravata alba cu multa Tndem anare. A i*
Tnceput sa-m i cite?ti gandurile. *
Probabil ca este o persoana interesanta de te intriga*
?i asta o exclude pe Priscilla Pembroke care este la fel d e *
Dlictisitoare ca o apa Tn care ai spalat vasele, m u rm u ra *
Saskia, Tnalfand Tntrebator i totodata sem nificativ d in *
sprancene. S pune-m i cum o cheam a. *
Faim oasa co n te st Angela ?i asta seara m a simt c a *
un adolescent. Iji aminteti prima noastra noapte? *
Erai atat de excitat... toarse ea. C e dragujj. *
24 Q3ura?tQ?akftw t
Din nefericire nu cred c-o intereseaza a?a ceva,
zise Kit, arborand o grim asa trista Tn timp ce trecea doua
perii prin parul sau lucios.
. A h a, dar, Tn fond, poate ca vei reu?i s -o faci sa se
razgndeasca...
Poate da, poate nu... n-am de unde sa ?tiu, spuse el
lasand periile cu m aner de argint sd cada pe m asuja de
toaleta. E la curent cu toate pove?tile.
D espre noi?
El dadu din ca p afirmativ i se Tntinse du pa vesta
a?ezata pe un scaun din apropiere.
F a ce im presia ca cei din familia Pem broke sunt
dispu?i sa treaca cu ve d e re a aceasta com portare
scandaloasa.
. Banii vorbesc, com en ta el laconic, m timp ce -?i
Tmbraca vesta de m atase alba brodata.
i ea nu este interesata de banii tai?
N u toata lum ea e a?a de calculate ca familia
Priscillei. In afara de asta, e foarte bogata.
l-ai spus ca nu suntem decat prietene de-ale tale?
N -am avut ocazia. A m vazut-o numai o singura data
?i atunci destul de pujin i a Jinut sa-mi precizeze Tn m od
special ca ea ?i m a m a Priscillei sunt bune prietene.
Asta seam ana a refuz categoric, iubitule.
Exact, dar spune-i asta libidoului meu. Nu-m i pot lua
gandul de la ea.
Era i clar cS te vei simji ispitit de binecunoscuta
con te sa A n ge la, o fem eie care Tntotdeauna ?i-a ales
barbajii.
E adevarat c& reputajia ei are o atracjie tulburatoare.
i cUm ramane cu cSutarea unei sojii i a unui nepot
pentru m am a ta!?
C e le doua lucruri nu au nici o legatura Tntre ele.
Asta Tnseamna ca te-ai decis asupra frum oasei i
stupidei Priscilla Pem broke?
N -am luat nici o decizie, de?i, p a n i a nu o fi Tntalnit pe
contesa, planurile pe care mi ie fScusem pareau rezonabile.
E a a scos In evidenja toate defectele Priscillei.
S e pare ca nu mi-ai prea dat ascultare in ultimele
douS saptamani.
Iar tu, draga mea, n-ai fost supusd pledoariilor pline
de iubire, dar constante, ale mamei mele in ceea ce prive?te
un nepot. D a ca va trebui sa m a casatoresc cu cineva, cel
pujin tinerele dom nioare de genul Priscillei Tnjeleg con-
venjiiie obinuite. Negociaza frumusejea sau titlul banilor; in
schimb, dau na?tere unui num ar de copii pentru a le face pe
plac sojilor lor. Totul este un aranjament clar de afaceri, de
care sunt foarte interesat.
Ai luat vreodata in considerare dragostea?
Uite ce e, dulceajo, amandoi suntem oameni practici.
C a nd te-am Tntalnit in Jaw a, voiai sa poji pleca de acolo i
am fost fericit sa te ajut, dar dupa atajia ani de cand ne
curioatem... i sunt cajiva ani buni...
S -a u implinit cinci ani.
In aceti cinci ani nu te-am auzit nicidoatS vorbind
de iubire, aa cd nu-mi cere mie s-o consider drept un lucru
necesar pentru a m a putea cascitori. Nici nu m -a gandi
sa m a insor dac& m am a nu i-ar fi pus in minte c& trebuie
sa iau o sojie englezoaica. l-ar plScea sa fie din Devon, de
unde e ea, dar i-am atras atenjia cd obligajiile fillale nu se
intind chiar atat de departe. D a c a Ti voi face pe plac, va
trebui sa se muljumeaca cu ce se va gasi prin acel comitat.
N u prea araji a barbat indragostit, m urm ura Saskia
cu malijiozitate.
Prefer viaja de celibatar, iubito, dupd cum bine tii,
i nici pe tine nu te vdd cautandu-Ji un soj.
Nici n -a m nevoie, a va n d Tn vedere s u m a co n si-
derabiia pe care mi-ai pus-o la dispozijie. Nici una dintre noi
nu trebuie sd faca aa c e v a i asta m uljum itd Jie.
Kit le de schisese conturi foarte generoase la ban ca
insojitoarelor lui, aa incat injelegerea lor era una de interes
reciproc i nu o necesitate financiara.
T o a te aji fost ce a mai Tncant&toare com pan ie
posibila i va m uljum esc. Acum , spune-m i, crezi cd m a va
Tncuraja contesa disearS, sau nu?
26 Q & u ra X '
Nu cu Priscilla de faja, iubitule. C u m ar putea?
Hm m ... Atunci, ce propui? Da-m i unui dintre sfaturile
tale Tnjelepte.
Descotorose?te-te de Tncrezuta aia de Priscilla.
E un sfat perfect rezonabil, dulceajo. Dum nezeule,
trebuie sa beau ceva.
Ii turna o jum atate de pah ar de bourbon, se lasa sa
ca d Tntr-un scaun i T?i Tntinse picioarele, apoi ridica
paharul Tn sem n de salut ?i zise zam bind:
In cinstea vanturilor prielnice.
Dupa cateva dintr-astea, Priscilla ar putea sa para
chiar interesanta, observa Saskia cu umor.
Conte sa va parea cu siguranja, rosti el rpoale.
E lim pede ca fem eia asta Ji-a m onopolizat toate
gandurile.
Aa este.
D e ce?
Nu ?tiu. Presupun ca din cau za faptului ca e foarte
frum oasa.
E inalta?
tia ca el prefera femeile Tnalte.
El clatina din cap.
Are tendinja sa flirteze?
C u greu s-ar putea spune aaceva. M i-a dat papucii.
Poate ca a vrut sa te provoace.
El ridica din umeri, dar apoi clatina din nou din cap.
N u, de data asta nu mai e un joc. E ste ... doar...
altceva, enunja el cu dificultate. E foarte scunda.. spuse el
ca i cand ar fi existat o explicate Tn cele cateva cuvinte;
i blonda... un blond foarte deschis...
Vocea i se stinse i atenjia i se diminua, iar Saskia putu
sa contem ple o noua dim ensiune a acelui Kit B raddock
pe care Tl cunotea de cinci ani. La urma urmei, poate i se
va Tndeplini dorinja referitor la Priscilla. Ii displacuse puternic
sa-l vada facandu-i curte domnioarei Pembroke din motive
gre?ite.
ffd ra ka 27
A?adar, astazi am invins, zise el, ie?ind din reverie
trecand Tn m od deliberat la subiecte mai lesne de discutat
T e a?teptai la asta?
Desigur.
i eu, zam bi Kit. A cu m avem o zi libera.
Exceptandobligajiile tale mondene faja de prinjul de
W ales.
D upa vreo s&ptamana sau doua, poate voi rey?i sa
pot lipsi de la vahatoarea din Scojia.
C eea ce tn sem n a cd s-a r p u te a ca e l sd n -o cea rd tn
cdsdtorie p e Priscilla in, cele d in urnid, gandi ea bucuroasa.
G u doua zile in urma se decisese sa ram ana ?i sa ia parte
la vanatoare.
Apoi m ergem la N e w Y o rk ? intreba ea ca din
intam plare.
El dadu afirmativ din cap.
O are m in tea lu i respinsese d eja p la n u l in legd tu rd cn
P riscilla ? reflecta ea inveselita, urm Srindu-l cu m term ina
bautura din pahar dintr-o singura in g h p u ra .
Nu mai ai timp pentru inca unu, rosti ea citindu-i
gandurile. O sd intarzii daca nu termini cu imbracatul.
Scu|andu-se din pat, se duse la dulap i-i scoase
haina neagra de seara. Jinand u -i-o ca s-o poata im b ra ca ,
ea il tachina zam bind:
Ad u-{i arriinte sa fii amabil disearS ?i poarta-te cum
trebuie.
U rasc complicajiile astea.
Atunci, las-o in pace pe Angela.
Problema e ca nu vreau, murmura el incet i se
indrepta spre jacheta Jinuta de Saskia.
Puteam sa jur, declara ea calm a. Mult noroc,
prietene!
Zam betul ei radia o caldura deosebita pentru acest om
care-i salvase viaja pe docurile din Surabaja.
S -a r putea sa am nevoie de norocul asta diseara,
zise strecurandu-i mainile in manecile hainei. Ma simt de
parca a avea ?aisprezece ani.
28 0 3 m m q $ ? ///z 0 / /
E posibil ca tocmai acest fapt s-o tenteze pe con
tesa, replica Saskia in treacat, aranjandu-i jacheta.
Intorcandu-se, Kit ii atinse uor barbia cu un deget.
In timp ce Priscillei ii plac barbajii maturi.
C e pdoat. V a trebui sa gSseasca pe altcineva.
E o idee, nu-i a?a?
Prim a idee buna care {i-a venit de cand am sosit in
Anglia. i acum du-te, ii o rd o n a Saskia, im pingandu-
spre u?a. Contesa ta te afteaptd.

C?iip/foM 4

A m u rg u l trimitea razele aurite ale soareiui care


apunea in spajioasa cam era a copiilor din Eden House,
cand Angela i fiica ei, May, a?ezate in ungherul ferestrei
care dSdea spre port citeau, pentru a mia oara, povestea
preferata a lui May. Iepura?ul Peter era pe punctul de a fi
prins in gradina domnului M cG regor.
Ugi, ugi! Ugi ulechiatuie!
C u ochii ei albatri mariji de emojie, M ay se intinse
repede sa apuce coljul indoit ca sS dea pagina.
C rezi c-o sa scape? ?opti Angela.
Glabe?te-te, mama, exclama copila, avand nevoie de
ajutor deo a re ce foile liicioase ii alunecau din degetele
grdsuje.
G ata.
Urmatoarea iiustrajie aparu la vedere i micuja M ay
chijai de placere vazand cum lepuraul Peter se strecura
pe sub poarta gradinii dom nului M cG regor.
Iepura?ul va ajunge in curand acasa ?i se va afla in
siguranjd in patujul lui, zise Angela cu blandeje.
Pdtuj velde, ca al m eu, declara M ay radioasa.
Exact ca al tau, iubito.
Nu vleau sa dolm, spuse aceasta scuturandu-?
capul, hotarata sa am ane ora de culcare.
6faa ka dmifarfe/ 29 *
Nu trebuie sa dormi Tnca, iubitO; d ar cand o sa fit*
obosita ca lepuraul Peter, Bergie o sa te ajute sa m e rg i*
la culcare . *
V leau sa dolm cu tine. *
Mai tarziu, daca vrei. M am a are oaspeji la c in a , i*
trebuie sd m a ocup de ei mai Tntai. *
Belgie m a aduce mai ta lz iu .. 2
Bergie o sa te aduca mai tarziu, se arata Angela d e *
acord, TmbraJiandu-?i fetija, iar maine dimineaja ne v o m ?
d u c e la a p a . - *
A duc i copila?ul, zise M ay ridicandu-i p a p u la de u n *
picior. Ti place sa-noate. ' *
U a se deschise ?i o femeie tanara se opri in prag. *
Este ora opt, doamna, spuse dadaca; mi-aji cerut s d *
vin sa va amintesc. *
A cu m m a m a trebuie Sd se du ca sa se T m b ra c e ,*
iubito. D a-i m am ei un pupic de noapte bunli i m a in e *
dim ineaja sa m a treze?ti. J
Devlem e, devlem e. *
C at de devrem e dore?ti. *
Dupa ce-i sarutH fiica de noapte buna, Angela se ridica*
Tntr-o Tnvolburare de danteia azurie i parfum i trecu prin *
u?a alaturata Tn propriul ei dormitor. *

J
Cam erista doamnei a?tepta, rochia asupra careia s e e
hotarase mai d e vre m e era Tntinsa pe pat i b iju te riile j
a ?e zate pe suprafaja lustruita c a oglinda, a m esei d e *
toaleta. *
Musafirii dum neavoastra vor sosi peste o jum ata te*
de ora, my, lady, i daca vom avea necazuri cu parul d in ?
ca u za umezelii... *
Atunci oaspejii mei vo r trebui sa atepte, Nellie. N u J
trebuie sa fii nelinitita. In fond este vacanja de vara i*
prinjul nu va fi aici, aa Tncat o sa uitam pujin de reguli*
asta-seara, daca va fi necesar. 2
9
*30 Q & u fa r/ *
* D a r tiji ca m archiza de Belton se supara daca n u *
* m a n a n c a la timp. *
* D a ca voi Tntarzia, Ii voi spune valetuiui sa aiba grija*
* c a paharul ei sa fie mereu plin cu ?ampanie pana ca n d *
* a ju n g jos. Sarah apreciaza in m od deosebit calitatea*
*vinurilor din pivnija m ea. *
* V a fi teribil de amejita spre sfar?itul serii. :. *
* O are nu e aa mereu? replica Angela zambind, Tn*
* tim p ce se a?eza Tn faja oglinzii masujei de toaleta. P a n a *
* acu m , Tnsa, ne-am obi?nuit cu tojii cu Sarah. Hai sa fa ce m *
* c e v a deosebit cu parul meu Tn seara asta, Nellie, continua*
* e a . N -a m nici un chef sa am capul plin de ace. *
* V -a r placea cocul m ic cu funde pe care vi I-a m *
* f3 c u t de C ra ciu n ul trecut? *
* A rf i perfect. Funde albe sau verzi? *
* V e rzi, m y lady, ca sa se asorteze cu e?arfa de la *
* ro c h ie . *
* In timp ce Nellie Ti peria parul bogat, Angela incerca sa j
* s e convinga ca cina din seara asta nu se deosebea cu n im ic*
d e sutele de astfel de ocazii din trecut. O c u p a n d u -s e d e *
* M a y de cd n d se Tntorsese de la regata, reu^ise sa Tm -*
*pie dice im aginea adem enitoare a lui Kit B rad dock s a -i*
* b a n tu ie mintea. C a n d aceasta T?i facea din nou aparijia,*
* s c a p a de amintirile nedorite concentrandu-se asupra jocului*
* p e care-l jucau Tmpreuna, ea ?i M ay, In m od clar, d o m n u l*
Braddock era un barbat chipe?, dar ea nu-i putea perm ite*
J s a se lase astrasa de el. in seara asta, venea Tn calitate*
* d e Tnsojitor al Priscillei, de viitor sof al ei, asta Tn cazul Tn*
* ca re cei din familia Priscillei Ti interpretasera corect a te n p e .*
* in ciuda fascinantei lui virilita|i, era inacceptabil. *
* Aratafi ca un vis Tn seara asta... zise Nellie s u s -*
* p in a n d de mulfumire; absolut ca un vis. *
* Angela purta o rochie Worth din ifon de dam asc ro z ,*
* c u broderie ?i m argele. Decolteul adanc Tn forma de V e ra *
* fa cu t din ?ifon drapat ?i legat pe umeri cu funde care s e *
*asortau cu e?arfa verde deschis de tafta din talie. Pielea e i j
* a v e a o stralucire calda Tn contrast cu tonurile pastelate a le *
& b ra m r d h sp xtfia 31
rochiei, atat pe braje ?i pe piept cat i curba zvelta a
gatului atinsa uor de ro?eaJa.
Parul ei blond Ti Tncadra faja Tntr-un nor de ondulapi
lejere i apoi era strans Tntr-un coc mic, legat cu funde
Singurele bijuterii pe care le purta erau cerceii ei cu perle,
lucrati Tn stil baroc. HotarT sa nu-i puna iragurile de perle
ce zaceau pe m asuja de toaleta. Intr-o aa o seara atat
de placuta de vara, excesul de bijuterii, care era acum la
m oda ?i care era obligatoriu pentru fiecare doam na ce se
voia bine Tmbracata, parea complet nepotrivit.
I-am facut sa ma a?tepte mult? Tntreba Angela raSu-
cindu-se sd se uite la micul ceas de bronz-aurit de pe
poli]:a emineului.
Numai zece minute.
In acest ca z nu trebuie sa-m i cer scuze.

Jv
* C and intra Tn salonul spajios cateva minute mai tarziu,
Jd e lic a ta , fem inina ?i atat de sim plu Tmbracata, fiecare
*fem eie T?i acuza Tn tacere croitoreasa i conversajia se
jTn tre ru p s e brusc, can d cei pre zenji Ti Jinura pentru un
^m o m e n t respirajia. Apoi, ceje mai invidioase dintre femei Ii
* s e adre sara repede Tnsojitorilor lor, pretinzand ca sunt
Jim u n e la ireala frum useje a contesei de G re y.
* Zum zetul vocilor reTncepu.
2 Charlotte Pembroke Tnsa, lua nota de privirea rapida,
* d a r patru nzatoare, pe care i-o aruncase Kit Braddock
Jc o n te s e i Tnainte de a-i Tndrepta din nou atenfia asupra
*fiicei sale i decise ca ar trebui sa aibS grija ca el i Priscilla
* s a ram ana singuri cat de curand posibil ca s-o poata cere Tn
Jcasatorie.
* Micandu-se prin Tncapere, Angela Ti facu semn m ajor-
J d o m u lu i sa Tnceapa sa anun je ordinea Tn care sa se
eTndrepte oaspejii catre sufragerie. In calitate de gazda, intra
J p r im a Tn saia la brajul celui mai important oaspete, vechiul
* e i prieten Souveral, ambasador al Portugaliei, fiind urma|i
*32 Q& m m
* d e ceilalji conform unor reguli bine stabilite care faceau
distincjie tntre diferitele titluri.
J Mai devreme, cand hotarase ordinea oaspejilor la m asa
tm p re u n a cu m ajordom ul, tl plasase tn m od deliberat pe
j K i t B rad dock la celalalt cap&t al m esei. D e asem ene a,
Charlotte fusese piasata cu cajiva musafiri mai departe
pentru a evita orice interogatoriu nedorit din partea ei.
* A v a n d tn vedere actuala ei stare agitata de spirit, Angela
prefera sa aiba parte de o conversajie banaia de societate
* i fn acest sco p tl a ? e za se pe Souveral la dreapta ei, iar
tn stanga, pe Violet Lanley.
J Privirea ei nu trecea mai departe de vecinii ei de m asa i
nici Kit nu dadu nici un sem n ca ar fi c o n s e n t de prezenja
g a zd e i sale aflata la cinci persoane mai departe, la stanga
* lu i. C a m e ra era plina de zgom otul conversajiilor i de
rase te , iar Iicaru4 lum anarilor tm prum uta o tenta de inti-
* m ita te m esei decorate cu flori, aruncand lumini ?i umbre
tremuratoare pe bijuterii ?i pe toaletele uluitoare. Sen/itori
Jn e au ziji aduceau num eroasele feluri de m ancare $i vinuri
c u discrejia unui personal foarte bine instruit. Su p e le
J u r m a r a du pa aperitive, gustari, felul tntai i tn continuare
fripturile, tntr-o impresionanta varietate. Dupa aceea sosira
Jm ancaairile u?oare dintre friptura ?i desert.
* Kit o bserva ca A n g e la m anca foarte pujin. G u sta se
doa r din supa-crem a cu ro?ii i creveji, refuzase aperitivele,
vacce ptase o porjie de ?tiuca a la C h am bord, dar taiase
d o a r dou a bucaji pe care apoi le dad u se deop arte, iar
*friptura de vita se alesese cu o uoara clatinare a capului.
M a n c a tnsa, prepelija, ?i el t?i nota tn minte sa-i ofere a?a
J c e v a la m asa, daca se va ivi vreodata ocazia. C a n d sosira
m anca ru rile uoare, fcontesa alese o salata de legum e
Jse rvita cu un sos preparat tn mod special chiar pe m arginea
*m e se i.
J . Fascinat de aceasta noua fajeta a personalitajii ei care i
s e releva, decise ca, cel pujin aparent, m oderajia i dis-
ciplina erau cele care o ajutau sa-i m enjina minunata ei

&w aa& dr<rf(% ta 33


silueta. N -a r fi crezut ca era capabila sa se Tnfraneze, chiar
daca numai jumatate din scandalurile savuroase din viaja
ei erau adevarate. Mai apoi Tnsa, fura servite deserturile ?i
trebui sa-?i corecteze parerea lui pripita cand o vazu m l n -
ca n d o tarta cu caise, o Tnghejata de l&maie ?i douS bucaji
de branza aiaturi de ni?te ciree.
Din cat se parea, S ou veral Ti relata A n ge le i ultimele
barfe picante, deoarece aceasta r4dea cu pofta ft Kit Ti
dori s -o v a d a raza nd a?a Tn co m p a n ia lui, dar mult mai
aproape... de preferinja Tn patul lui.
Maman spu ne ca n -a re rost sa cheltuiesc o suta
de guinee pentru o rochie. C e a de pe mine a costat doar
cincizeci i eu sunt foarte muljumita de ea, auzi Kit glasul
Priscillei.
Im ediat spuse cu amabilitate:
E foarte frum oasa, Priscilla.
G a n d e te -te caji de mulji bani TJi voi econom isi,
iubitule.
Probabil ca Kit arborase o expresie surprinsa, fiindca
ea chicoti i Tl batu pe braj cu eventaiul.
Nu m a lua Tn seam a pe prostuja de mine.
Aa vo i fa ce, fa r a cea m a i m ica fndoiala. reflecta el,
dispozijia lui sufleteasca aflan du-se la o distanja astro-
nom ica de ideea oricarei legaturi definitive cu Priscilla
Pem broke.
Spune-m i, draga mea, Tntreba batranul C ongreve ,
preludnd rolul de Tnsojitor al lui Kit, o preferi pe croitoreasa
;a i ca n d e vorb a de D ou ce t? Rochiile lui pentru ceai
sunt culm ea eleganjei,
Scapa t de nevoia de a Tntrejine conversajia, Kit Ti
Tntoarse din nou privirile catre gazda.
C a o molie atrasa de flacara...
Dupa cum se dovedi, era o flacara foarte periculoasa,
fiindca imaginea Angelei lingand Tncet crem a de alune de
pe o bucata de nuga pe care o Tnmuiase Tn desertul din
faja ei era chinuitor de provocatoare pentru un barbat care
34 G& idm
* n u era obi?nuit sa se stapaneasca. C u m limba ei aluneca
delicat pe suprafaja bucajii de nuga, el Tncepu sa urma-
Jre a s c a absorbit mi?carea lenta, ademenitoare. fn momentul
In care pe varful limbii ei roz se acum ula un bulgare
Jm in u s c u l de crema, aproape ca-i simji dulceaja. Un fior
fierbinte Tl strabatu prin tot trupul, mintea Ti fu instantaneu
* co p le ?ita de Tnchipuiri lubrice, ?i Tn timp ce-i schimba u?or
pozijia pe scaun Tntrucat erecjia sa crescanda Tl incomoda,
urm ari cum limba ei se retrage u?or Tn gura i cum
* s a v u re a za gustul delicios al cremei, iar cand o Tnghiji,
im aginajia lui ??i lua avant.
Era tentajia Tncarnata, ademenitoarea Eva a viselor
oricarui barbat, aa cum statea scaldata de lumina aurie a
*iumanarilor, cu brajele i umerii dezgoliji, cu sanii ei grei
parjial expu?i de decolteul adan c Tn form a de V ?i cu
trasaturile delicate ale unei madone... excepjie facand gura
J e i cu buze pline, senzuale, care, Tn mod clar, n-avea nimic
spiritual Tn ea.
O are ip d a seam a c d o urm dresc? se Tntreba el. Oare
9 n u m a i e u l m eu suscep tib il percepe p o zijia e i d istin sd ca
y fiin d setizu a ld ? Sau la d y A ng ela jo a c d u n tu lb n rd /o rjo c a<
^sed u cjiei?
Ochii ei erau pe jumatate acoperiji de pleoape ?i genele
*Ti ascundeau privirea, iar m dna fina Jinea cu grajie nugaua
Tn dreptul gurii. C e v a mai tarziu, du pa ce linsese toata
J c re m a de alune, T?i strecura parjial nugaua Tn gura ?i Tncepu
* s a mu?te cu delicateje bucaji mici din ea. Kit simji instan-
taneu amprenta de neuters a dinjilor ei, de parca ar fi fost
Jd e stin a ta sa-i faca lui placere, i senzajia Ti coborT pulsand
spre terminajiile nervoase cu atata intensitate Tncat, pentru
J u n moment, Tnchise ochii.
D a ca se distra, gandi el cu respirajia taiata, m a n em ,
/or/// cu o rem arcabi/d i/igeniozitate. f?i putea auzi pulsul
*zvacnindu-i Tn urechi, i, daca pana atunci avusese oare-
care scrupule legate de eticheta sau bun& cuviinja Tn ce e a
J c e privea urmarirea ademenitoarei contese Angel, sangele
drofdf/a 35
lu i Tnfierbantat i dorinja Tndepartara cu nepasare aceste
obstacole lipsite de Tnsemnatate,
* Uitd-/e la mine, Ti comanda el Tn sinea lui, dorind sa vada
Tn privirile ei caldura unui raspuns ?i Tntrebandu-se daca
Jrenum ita doamna avea sa fie la fel de languroasa ?i Tn pat,
sau daca obi^nuia sa-i afle placerea prin excese. Prh'estc-
m a. m in im a ta t m ea iu b ifa o Tndemna el, rememorand
Tncantatoarea senzajie pe care o avusese cand o Jinuse Tn
braje ?i zambetul ei provocator i fascinant; ?i fie ca mesajul
*lui ajunse la ea, fie ca se saturase de izolarea reveriei ei,
contesa Ti ridica ochii i Ti Tntalni privirea lacoma...
^ Pentru un moment agitat i plin de freamat, se simji ra
singuri printre arorne, sunete lumini tremuratoare.
2 P rivep e Tn. a lta pa rte, Ti ordona A n gela. E p rea
Tndrazne$, o sa n e p u n c t Tn Tncttreatit r a p e am cnidoi. -
^ N u reui Tnsa,- ochii lui fi atrageau pe ai ei asemenea
ochilor verzi ai unui tigru, iar dorinja care ardea mocnit Tn
Jstrafundurile lor era atat de palpabila, Tncat ,?ira spinarii Ti fu
strabatuta de un fior. Parul lui castaniu-ro?cat stralucea
J m lum ina lum anSrilor ?i, Tn acea secunda suspendatS Tn
timp, avu impresia ca era un barbat extrem de prim ejdios.
J D e ? i nu exista nici o explicate rajionala pentru senzajia ei
* d e a fi Tn pericol, se simji lipsita de aparare i vulnerabila
Tn faja privirii aceleia TndrSzneJe.
2 l?i dadu seam a ca era nerabd&tor, de parca ar fi intrat
deja Tn budoarul ei ?i se-ndrepta spre ea avand Tn priviri o
Jd o rin ja navalnica inconfundabila. N -o privea un cavaler
circu m spe ct, ci un m ascul senzajional ca re -o urm Srea
*patima.
* l?i linse buza de jos nelinitita i el zam bi u?or de
pa rca i-ar fi ghicit gandurile.
J E a ro?i Tn faja presupunerii impertinente care se citea Tn
privirea lui insolenta ?i zambetul lui se accentua radiind o
Ja ro g a n ja imperturbabila. inclinandu-?i imperceptibil capul, Ti
dadu a Tnjelege ca Tnregistrase reacjia ei evidenta.
?
36 Q$ufd7/
Contesa se crispa la o atare obraznicie. D um nezeule, ei,
n it stin t o fe m e ie d e harem care sd ascult docild d e ord in ek
u n u i barbat/
D e la varsta de cincisprezece ani, ea fusese cea care-i
alegea pe barbaji, dar degetele ei se ?ncletara pe evantaiul
din poala ei de parca autodisciplina ar fi salvat-o de pofta
lui necamuflata i fragilul obiect se franse sub apasarea
puternica.
Souveral privi m jos.
Kjt o mai invalui odata cu privirea, dupa care se intoarse
catre tovara?ii lui de masa.
C e pacat, draga mea, zise Souveral cu amabilitate,
observandu-i roeaJa din obraji. Permite-mi sa-{i cu m p a r
m aine unui nou.
N u-i nevoie, Freddy. M ai am foarte multe.
C u m doreti, dra ga m ea, replica el i se intoarse
cfitre un valet care trecea cu un platou de prajituri din aluat,
exprimandu-?i preferinja in timp ce Angela inspira adanc
pentru a se calma.
R e a cjia ei faja de Kit B rad dock era com plet nea?tep-
tatS, d e -a dreptul ?ocanta prin intensitatea ei. L u a -l-a t
d ra c n p e e l i p e im p ertinen fa lui. D e ce oare reac(ionez
aa d e violen t fa ja d e u n barbat p e care de-abia l-am
cu noscut?
E atat de neplacut sa joci bridge cu W ales Jinand cont
c a se a?teapt sa c?tige m ereu. N u e?ti de aco rd? o
intreba Violet indispusa pe Angela.
C u m aceasta nu raspunse imediat, Souveral, caruia
rareori ii scapa ?i o u?oara fluturare a genelor cand se
afla in societate i care observase ?i de asta data tot ce se
petrecuse, com enta tini$tit:
D raga m ea Angela, avand in vedere ca tu rareori
joci bridge, trebuie sa fii de acord ca Violet a suportat mai
m ult decat ar fi vrut jocul partinitor al lui W ales.
D a, trebuie ca a fost groazn ic pentru tine, Violet,
replica Angela, regasindu-i partial calmul. iji promit ca
nimeni nu va fi nevoit sa joace bridge in seara asta.
C e bine! in schimb ne vom distra urmarind-o pe
Charlotte cum Tncearca sa-l determine pe tanarul ca va le r al
Priscillei sa se decida, zise Violet am uzata. E groaznic de
insistenta. D a ca Voi mai fi silita sa ascult fie i nu m ai o
singura data despre cat de bine d a n se a za Priscilla sau
relatarea referitoare la objinerea premiului pentru acuarela
ei infaji?and farul Lime, jur c -o sa pun pe toata lum ea
in tr-o situ a te delicata scojand un urlet.
Este extraordinar de bogat, remarca Souveral. Nu
pop s -o blam ezi pe Charlotte pentru ca ince a rca . C u
topi cunoa?tem substraturile casatoriilor.
Violet facu o grimasa.
Nu e nevoie sa-m i reaminteti.
Violet traia de pe urm a unui aranjament premarital
generos care fusese stabilit cu injelepciune de familia ei. in
acelai timp, soiul ei lordul D u d le y toca sistem atic
restuI averii ei. Cat despre marchiz, casatoriile aristocraplor
portughezi nu erau niciodata fScute din dragoste.
Crezi ca el are intenpi serioase? intreba Angela,
curioasa impotriva voinjei ei.
C a re el? intreba ambasadorul Portugaliei inaljand o
spranceana.
Domnul Braddock. A petrecut multa vrem e in co m -
pania prinjului.
Fiind un favorit al prinjului de Wales, Souveral era intot
deauna inclus in cercul intim al mo?tenitorului tronului.
Domnul Braddock nu discuta niciodata despre femei.
Nici despre haremul lui? intreba Violet cu rasuflarea
taiata.
Mai ales despre asta nu vorbe?te, dar a m enjionat ca
este hotarat sa-?i caute o sojie, continua ambasadorul
studiind-o pe Angela cu o privire cercetatoare.
Iar Charlotte o va vinde pe incantatoarea Priscilla,
cea cu ochi de caprioara ?i buze bosumflate, celui care va
oferi cel mai mult in acest sezon, completa lady Lanley cu o
voce insinuanta.
+ 38 O & urav
Nu mi se pare a fi un om uor de prins in laj, remarca
marchizul de Souveral plimbandu-i un deget cu o m ani-
J c h iu r a im pecabila d e -a lungul piciorului paharului sau de
vin. N avigheaza pe marile lumii de cel pujin zece ani,
J c e e a ce indica faptul ca este un om independent, in plus,
face parte din familia Braddock-Black care m anifests un
J d is p r e j boem faja de buna-cuviinja. Desigur, imensa lor
a ve re este cea care le permite o asem enea nesocotire a
decenjei.
9 in m od inexplicabil, vorbeie marchizului o Tnveselira pe
Angela chiar daca vocea prudenta a rajiunii Ti reaminti ca un
b a rb a t cum era Kit Brad dock nu num ai ca va lasa un
dezastru in urm a lui dar ?i ca Charlotte era ferrn hotarata
Sa-l aiba drept ginere. Deci, era adjudecat i, daca asta
J a v e a vreo importanja, era i mult prea tanar,
Ca f i c a n d varsta a re vreo im portan(d, gandi ea CU
patim a o secunda mai tarziu, la f e l eu orice altceva legal de
^ a ro g a n tu l dom n B raddock. Of. D oam ne. p u r f i sim plu nu
m d intereseaza tin b arbat ca?-efin e u n barem . P u n ctf
Pe de atta parte, opinS m ieros am basadorul, s -a r
^ p u te a ca Charlotte sa nu fie mai presus de... hm... folosirea
anum itor metode lipsite de scupul pentru objinerea unui
avantaj.
A a cum a procedat Hortense cu fiica ei i Lonsdale.
Toata lumea cunotea povestea tanarului lord adem enit
fn pat i surprins de parinjii tinerei fete.
J Personal, zise Violet Tnaljand din umeri, nu prea
cre d ca a?a ceva ar da rezultate cu dom nul Braddock. Nu
J p r e a pare a fi preocupat fn mod excesiv de pastrarea
aparenjelor.
J Este singurul barbat pe care-l cunosc ce se fale?te
cu haremul sau, a?a Tncat banuiesc ca ai dreptate, se arata
d e acord cu mult calm , S ou ve ra l. in acest c a z, te -a r
^interesa sa pariezi pe o sum a mica posibilitatea ca Priscilla
s a puna m ana pe el? E u cred ca ?i-a gasit na?ul fn per-
J s o a n a Charlottei.
6-ymka'drafafla 39 J
Nu sunt de acord, declara baroana cu em faza i,*
a vand in vedere ca nu m i-ar strica nite bani jtinand c o n t*
ca D u dle y m a fura pe faja, pariez pe o mie de guinee c a *
dom nul Braddock va reu?i sa se eschiveze. *
Ai fi dispusa sa pariezi? o intreba am basadorul p e *
Angela. *
Nu, catu?i de pujin. Nu m a intereseaza daca Priscilla*
?i Charlotte vo r izbandi sau nu. tii cat de mult m a p lic -*
tisete aceasta frenetica punere la cale a casatoriilor d in *
fiecare sezon. *
J i -e u?or sa vorbeti aa daca ne gandim ca fiul t u *
are doar ?aptesprezece ani i ca familia Greville are intenjia*
sa-l duca la altar fara sa Jina cont de parerea ta. Cat desp re J
May, continua Violet, poji sa-Ji permiji sa te araji indiferenta*
faja de piaja casatoriilor Tnca ?a isprezece ani de a c u m *
ncolo. *
Nu vor fi vanduji la mezat, rosti Angela p ro n u n ja n d *
cuvintele atat de dom ol, Tncat am andoi interlocutorii e i*
fura extrem de uimiji ca un ton atat de delicat putea fi aa d e *
vehem ent. *
E vo ce a experienjei, fara Tndoiala, zise Violet cu J
bla nde je. *
Fara sa-i raspunda, Angela Ti facu sem n m ajordom ului*
i, cand acesta Ti facu imediat aparijia langa ea, Ti spuse: J
C red ca este momentul sa fie servite bauturile
ceaiul Tn s a lo n . , *
El se Tnclina i murmura Prea bine, m y lady, iar A n g e la *
se ridica Tn picioare i, zam bindu-le mesenilor, spuse: *
C e -a r fi sa ne retragem Tn salon? D e pe b a lc o n ,*
panoram a este splendida la ora aceasta a serii. *
C and se ridicara ca sa-?i urmeze gazda ce se Tndrepta*
deja Tnspre u?ile Jinute deschise de doi valeji, Violet i*
Souveral schimbara Tntre ei o privire semnificativa. In tim p*
ce se Tndreptau Tmpreuna spre salon, Violet zise cu voce J
joasa: J
Aversiunea faja de Brook ?i Tntreaga lui familie a *
devenit aproape o obsesie pentru ea. *
Barbatul acela este Tngrozitor. *
********************************
40 Q&Ufd?? Q&^//X7//
Cel pujin Dudley este doar prost i plictisitor. D e G re y
poate fi inspaimantator. D e -a lungul anilor ea a trebuit sa
lupte Tn m od constant sa-i protejeze copii de tem pera-
mentul lui salbatic.
D a ca ar fi fost o femeie cu un caracter mai slab, ar
fi zdrobit-o.
Violet zam bi.
FSra discujie, nimeni n -a r putea-o caracteriza pe
A n ge la drep slaba de Tnger.
A avut un profesor bun Tn persoana batranului lord
Lawton.
A?adar, la ceai, ar trebui sa vorbim despre subiecte
mai inofensive decat tranzacjiile matrimoniale, spuse Incet
Violet, mai ales dupa acest ultim episod cu Fitz.
Poate ne va distra domnul Braddock cu anecdote
despre cursa de ast&zi.
Crezi ca ei i-ar pl&cea? intreba domol baroana Lanley
in timp ce un zam bet fugar ii lumina faja.
Deci, ai observat ?i tu.
N -a m mai vazu t-o ro?ind pana acum . Barbatul asta
are o aura de virilitate remarcabila.
C e v a in genul lui Jo e Manton.
E cu totul diferit de Joe, rosti Violet ?i Ti manifests
dezacordul printr-o uoara pufnitura ce exprima dezgustul.
C e Tl face atat de diferit?
Pai, Tn primul rand, are un harem , ranji Violet.
S a lasSm la o partea aceasta deo sebire clara.
Am andoi sunt barbaji atltetici, amandoi navigheaza... Nu
tiu daca i Kit vaneaza, dar cum ?i petrece din cand Tn
cand timpul ?i prin vestul salbatic, presupun ca face i aa
ceva.
Astea sunt aspecte pur secundare, replica Violet
taraganand cuvintele.
S ecundare Tn raport cu ce?
C u farmecul ademenitor al domnului Braddock. V ezi,
A n g e la i J o e au fost Tnainte de toate buni prieteni. Cel
mai mult Ti lipse?te aceasta prietenie.
6 ^ra h a 41
In m od sigur au fost ?i am anp.
Desigur, dar au crescut Tmpreuna, pe domenii Tnve-
cinate. Circum stanjele care i-au apropiat sunt total diferite
de senzaponala atracpe fizica pe care o exercita dom nul
Braddock. Categoric, o sa-l respinga ?i asta din ca u za lui
Charlotte.
Eti atat de sigura ca o sa-i ceara favorurile? Tntreba
Souveral cu un zam bet speculativ.
E limpede ca, avand permanent atatea femei la
Tndemana, dom nul Braddock nu are obiceiul sa ceara; cu
toate acestea Angela Tl va refuza.
O are!?
Ambasadorul avea propriile lui pareri dupa schimbul
tulburator de priviri la care fusese martor.
Pop sa ma crezi, Freddy. Intre timp, va fi distractiv sa
urm arim felul Tn care v o r pro gresa lucrurile. D ar oricare
a r fT rezultatul asediului insistent al domnului Braddock, e
clar ca Priscilla n-are sa puna m ana pe el ?i Tmi v a face
placere sa-p iau banii.
Nu uita faptul ca el cauta o sope.
Crede doar ca o cauta, replica Violet aruncandu-i o
privire atoatetiutoare lui Souveral. D e fapt, barbapi de
felul dom nului B ra d dock nu fac niciodata ultimul pas. In
cele din urm a, o sa piece din nou pe m are. M m m ... simp
m ireasm a florilor? m um ura ea ca n d intrara Tn salon.
Re?edin|ele Angelei sunt Tntotdeauna minunat parfumate.
Salonul d&dea Tnspre balconul care avea vedere spre
Solent i aerul sarat adu s de briza m arina ce patrundea
prin glasvand se Tmpletea cu mirosul Tmbatator al garde-
niilor i trandafirilor din vazele mari de porjelan ch in e ze sc.
Angela statea Tn pragul uilor deschise cu privirea Tndrep-
tatS spre cerul Tnstelat.
C and Ti auzi intrand pe cei doi, se Tntoarse i spuse:
Stelele sunt absolut magnifice. E o ruine c stam top
Tn cask reluand acelea?i barfe, a d au g a ea suspinand.
C e viaja Tngrozitoare!
42 Q&usan (ybhm m
Ai prefera sa fii pe mare in seara asta, observa
S o u ve ra l.
A r fi divin, ?opti Angela. In schimb, continua ea cu o
m ica strambatura, vom discuta cu un aer serios o groaza
de banalitaji.
Ei, haide, draga m ea, o dojeni Violet cu un aer
sardonic, Charlotte n-ar fi de acord. Departe de a fi banale,
planurile ei de a Tnhaja toata averea Braddock sunt foarte
importante.
Nu ?i pentru mine, replica Angela meet. O h, draga,
suna a?a de egoist. Scuza-m a... dar sunt teribil de agitata.
Anul acesta sezonul mi s-a parut insuportabil de lung ?i n-
ar fi trebuit sa vin la C o w e s.
Vorbeie Tncepura sa-i curga repede din gura, de parca
Tn interiorul ei ar fi bantuit o furtuna.
O h, Doamne, vor apare Tn curand cu tojii .aici. Vrei
sa-mi faci o favoare Violet i sa serve?ti tu ceaiul asta
seara? P ur i simplu nu m a simt Tn stare.
Vorbeti doar de ceai, sau ?i de restul? Tntreba
Violet cu blandeje.
A n gela facu o mica grimasa, ?i, schijand un gest larg
care cuprindea cam era som ptuos decorata, zise:
Uita-te la asta... toji avem aceia?i decoratori, casele
noastre arata la fel, chiar ?i viejile noastre sunt patetic de
identice.
Totui, a ei se schimbase substanjial de cand Tncepuse
sa-i dedice mai mult timp construind i finanjand o ?coala
superioara de a gronom ie i mai multe coli prim are i
secundare.
Su nt satula sa va d acelea?i persoane, sa ascult
acelea?i conversajii, m -am saturat de interminabilele
dineuri ?i de eternul plictis.
C e -a r fi s -o tergi asta seara; sa dispari, pur ?i
simplu, pentru tot restul serii, propuse baroana cu gentileje.
Souveral i cu mine te vom scuza faja de ceilalji ?i vom
ave a grija de invitaji.
*
43 *
Angela ezita i nehotararea ii sapa o cuta intre sp ra n -*
cene, *
Nu va deranjeaza? ?opti ea in cele din urm a. D i n J
anumite motive, asta seara societatea lor mi se pare m ai*
suparatoare decat de obicei, *
Catui de pujin i pe urma, ai sa-i vezi din nou p e j
toji maine seara la Charlotte. *
A h, am uitat, gem u A ngela incetior. *
Pleaea acum , inainte ca ceilalji sa tabere asu p ra *
noastra, o imboldi Violet. *
Eti sigura? *
Convinge-o tu, Freddy. Eti mult mai diplomat d e c a t?
mine. *
Daca nu pleci acum, vei fi obligata sa asculji i a r j
povestea despre premiul ca?tigat de Priscilla la desen. *
Este exact indemnul de care aveam nevoie, d r a g u lj
meu. Ne vedem maine, zise ea repede i se intoarse s a *
paraseasca incaperea prin ua care dadea In b ib lio te c a *
reuind sa-i e v i t e ia milimetru pe Charlotte i lo rd u l*
C ong re ve care sosira primii. *
Rejinuji la masa de Priscilla care le relatase p re z e n -*
tarea ei la curte, Kit, La d y W olcott i Priscilla fura ultim ii*
care parasira sufrageria. Dupa ce ateptase in biblioteca o *
vrem e, ca sa evite oaspejii ce treceau dintr-o cam era T n tr-J
alta, Angela tocmai se strecura in apartamentul ei de la *
capatul coridorului i daca Kit n-ar fi aruncat o privire plic-*
tisita prin hoi in timp ce Priscilla i Lady Wolcott de zb a te a u *
durata intrevederilor lor cu regina, n-ar fi observat u oara*
strafulgerare a parului blond \ rochia de ifon roz c a re ?
dispareau din vedere. *
C and intra in salon, descoperi ca gazda lor ii parasise J
petrecerea. *
S a ra ca de ea, are o durere de cap in g ro z ito a re ,*
explica lady Lanley, aa c& am insistat sa ne lase sa n e ?
descurcam singuri. Angela a promis sa fie in forma pentru *
dineul tau de maine seara, Charlotte. Acum s p u n e ji-m i*
cine dorete ceai? *
44 Q & usux'(^afatxm *
U n interval oarecare de timp, supunandu-se norm elor*
cerute de politefe, Kit raspunse la num eroase tntrebari*
legate de cursa lui victorioasa, bau coniac mai d e g ra b a *
decat ceai, asculta absent ultimele barfe, dar ceea ce e ra *
mai interesant era sa faca speculajii asupra posibilitajii d e *
a o gasi pe co n te st singura Tn apartamentul ei. To cm a i s e *
aranjau mesele pentru cei care doreau sa joace bridge,*
cSnd i?i aminti ca avea o intalnire la laht Club stabilita*
dinainte. *
I-am promis lui Waring ca vom face in asta seara o ?
trecere in revista a harjilor mele maritime, le explica el lui*
Charlotte ?i Priscillei. *
Nu poate altcineva sa se ocupe de lordul W a rin g ? ?
protesta Priscilla. N-am reu?it sa te vad toata ziua din c a u z a *
cursei aceleia stupide care Ji-a luat atata timp. *
Egoismul ei il uimea de fiecare data, dar fiind in toane?
bune pentru ca avea planuri mai incitante in perspective,*
Kit raspunse cu amabilitate: *
Mi-e teama ca Waring se bazeazS pe mine Jinand*
cont ca am navigat recent pe ruta respectiva, iar el va a v e a *
m aine un rival de temut in persoana lui Harcourt. *
Nu poji sa mai stai pujin? intreba Priscilla p re fa -*
ca n du-se bosumflata. *
Ei, draga, interveni Charlotte, nu trebuie sa fii atat*
de pretenfioasa. *
Sfatul matern fu insojit de un zam bet plin de grajie i*
de senzajia nelini^titoare ca vorbeie decat dupa ce veji fi?
casatorifi formau fireasca i nerostita continuare. *
Fiind intr-o stare de spirit buna, Kit ignora prefacatoria*
voalata, ii lua ram as bun de la cei prezenji ?i p le c a .*
Insuflejit de spiritul de aventura, ramase in holul alaturat?
salonului ?i supraveghe am bele direcjii. Nu era nici u n *
servitor, nici un zgomot. J
N im ic tin sld tntre m ine i tt$a d e la ca p d ltil bolttIni. *
observa el bine dispus. *
Scojand ceasul din buzunarul de la vesta, se uita s a *
vada ce ora este. *
* D oar ttnsprezece, gandi el i zambi. A ctm i sd vedem daca
%la d y A ngela a re nevoie d e ceva care sd -i a lin e durerea d t
*cap.

* 6~kpli^/u/S

* T re c a n d neauzit d e -a lungul coridorului a carui


? p o d e a era acoperita de covoare, Kit privi la stampele
Tnfaji?and peisaje marine ce acopereau perejii i gandi ca
^ A n g e le i i-ar placea s a adm ire tabloul de R uysd ael pe
* c a re -l a vea In salonul iahtului sau. Privelitea marii Tnvol-
Jb u ra te de furtuna Ii amintea Tntotdeauna de caracterul
J e fe m e r i plin de neprevazut al viejii. E ra parca imaginea
*existen{ei lui ratacitoare. Ce bine, reflecta el, cd ti p la cea $
J .contesei s d navigheze, ceea ce constituia o preocupare
*neobinuita pentru o femeie al carei farm ec ?i frumuseje
Jfacu se ra d in e a o favorita a societajii, dar, Tn fond, ea era
* o pe rsoa na cu totul deosebita.
J Dupa ce trecu de ultima reproducere Tnramata a unui
Jp eisa j marin, se opri In faja u?ii prin care se facuse neva-
* z u ta Angela.
J F a ra sa-$i pu na pro blem a bunelor m aniere sau a
*pastrarii aparen{elor, pentru ca aflase ca regulile deveneau
Jflexibile cand era vorba de budoarul unei doamne, deschise
* u ? a ?i pa?i peste prag. M icul salon era ingenios iluminat
? d e lampi cu abajur de matase, ornam entate cu auriu i
culori pastelate In stil rococo ?i Tnfrumusejat de prezenja
Jfermecatoarei contese Angela cane, Tmbracata Tntr-o rochie
* d e casa, statea Tntinsa pe un ezlong cu parul lasat liber pe
Ju m e ri, picioarele ei goale ivindu-se de sub tivul dantelat al
neglijeului. A a Tmbracata In .alb ?i cu parul ei blond ce
*stralucea, parea ca radiaza lumina In obscuritatea micii
TncSperi.
* Totui, vocea ei avu darul sa-l aduca la realitate.
Ji?
+46 '+
* Nu te-am invitat sa intri, zise ea Tnchizand cartea p e *
* ca re o }inea Tn poala i aruncandu-i o privire provocatoare, *
2 N -a m fost sigur ca o sa am rabdare sa a?tept sa fiu J
*invitat, raspunse Kit pe un ton agreabil, Tnchizand ua. T e *
* d o a re Tntr-adevar capui? D a ca e aa, Tmi pare rau. *
* Va tn d rd zn i e l sd fa c a m a i m u lt decaf sd in ca lct*
* in f im itated izo ld rii ei? S i cum vo i reaction a daca ai+
* incerca? N u m a i s u n t o in g en u d tim id d i nesigurd cdna+
* m d a flu in com pauia bdrba(ilor. Ti reaminti ea. *
+ E a ridica vag din umeri. J
* N u; nu m a doare capul. *
* U n za m b e t Tncreji obrajii bronzaji ai lui Kit. J
* Ai vrut doar sa scapi de mine. *
J Presupui prea multe, dom nule Braddock. D e -a b ia J
* n e cUnoatem. *
* Eventual, am putea sa ne cunoa?tem mai b in e ,*
*rosti el pe un ton linitit, dupa care se desprinse de u?a ?i*
Tncepu sa Tnaineze spre un fotbliu cu husa brodata.
* N u sunt de aceea?i parere, replica ea cu un glas fa ra *
*infelxiuni, i daca ai fi un gentleman, ai pleca. *
? Pentru o clipa, el ramase nemicat urmarind-o cu o ?
privire lene?a. *
5 Reuete de obicei stratagema asta? m urm ura e l?
* i, fara sa atepte raspunsul, Ti relua drumul. *
* S e lasa sa c a d a pe perna din brocart de c u lo a re a ?
* prim ulelor a fotoliului adoptand o pozijie relaxata ?i s p u s e *
J c u blandeje: 5
* Eu nu sunt un gentlem an. *
* Uite ce este, dom nule Braddock, declara A n g e la 2
*deosebit de calma, punand cartea pe care o tinea Tn p o a ia *
2 p e masuja de langa ea, nu voi pretinde ca nu eti un barbat*
*fascinant. Nici unui dintre noi nu este un novice cu g a n d u ri*
? a s c u n s e , dar... *
**- A h , periculosul dar, o Tntrerupse el cu un g la s *
2potolit. D a-m i voie, opti Tn continuare zam bind vag i j
*Tnclinand uor Tntr-o parte capul, sa definesc toate c irc u m -*
stanjele potrivnice. fn primul rand, le avem pe Charlotte
pe Priscilla ca piedici majore; apoi, desigur, sentimentele
tale de prietenie ?i simj al datoriei, drept considerajii de
ordin etic. S a punem la socoteala i faptul ca Tncalc teritoriile
prinjului de Wales, sau acest lucru nu mai are importanja!?
Desigur, nu trebuie sa uitam tristejea pe care Ji-a produs-o
recenta casatorie a dom nului M anton. P re supun ca tii
ca zvonurile au decretat ca eti inconsolabila. O a re am
reu?it sa tree Tn revista absolut totul?
Categoric. Vezi, aadar, ca o prietenie ulterioara ar
fi imposibila.
Intotdeauna eti la fel de impasibila?
Sunt sigura ca acest lucru nu poate avea importanja
pentru un barbat care calatorete Tmpreuna cu un harem,
fn cateva ore vei uita acest impuls de moment.
C u cat cinism vorbeti despre barbaji, doam na mea!
Nu mai a m optsprzece ani, dom nule Braddock,
Poate a reu?i sa te faca sa-Ji schimbi parerea.
Pentru prima oara de la Tnceputul Tntrevederii, Angela
zam bi.
Domnule Braddock, nu e?ti catu?i de pujin original.
Ai auzit fraza asta de prea multe ori?
Banuiesc ca erai foarte tanar cand am auzit-o pentru
prim a oara.
C aji ani ai?
Tre ize ci ?i cinci.
Erai de abia o feticana cand te-ai maritat cu de Grey.
Brusc, faja ei paru o m asca lipsita de expresie.
Aveam aptesprezece ani, spuse ea cu o voce atat
de rece, Tncat el se Tntreba oare ce-i facuse contele.
tia ca nu traiau Tmpreuna i asta dura de mulji ani,
dar nu-?i daduse seam a cat de puternica era aversiunea ei
faja de propriul soj.
Imi pare rau, spuse el de parca ea i-ar fi Tmpar-
tait toate detaliile teribilei sale viejii.
+48 Q&Ufdff w *
* N-are de ce sa-Ji para rau, domnule Braddock, a m *
fost mai norocoasa decat majoritatea femeilor. C red totu?i*
* c a poji Injelege de ce prefer sa nu fiu am estecata in *
* a v e n tu rile dum itale am oro ase. Presupun ca vei pleca I n *
S curand. Priscilla constituie un motiv serios, orice ai s p u n e ,?
* i, sincer vorbind, nu vad nici un avantaj pentru mine In n
J to a ta afacerea. J
* Ai avea un tovarS? de navigajie pentru o perioada,*
J z i s e el ranjind. 2
* C a ta ingeniozitate, dom nule Braddock! replied e a *
* c u un suras neprefacut. *
* S p u ne -m i Kit. *
* D e ce a? face asta? *
* Iahtul tdu nu.este la C o w e s anul acesta. A m sa te *
* ia u m aine cu iahtul m eu. *
* M m m ... vad ca tii cum sa m a ispiteti. *
* A m sa vin dupa tine m aine dim ineaja la ora opt. *
* E a se ridicd de pe ?ezlong cu o mi?care rapida, se d u s e *
* la fereastra Intr-un vartej de muselina i danteia alba, s m u ci*
nervoasa de draperie doar pentru a o lasa sa cada din n o u ,*
* d u p a care se Intoarse cu faja spre el i Ii zise brusc cu o ?
* v o c e joasa: *
? Nu pot. J
* Nu i-am facut nici o propunere Priscillei, rosti el c u *
2 bla n d e je ; absolut nici una i nici n-am intenjia s-o fac I n *
*viitorul apropiat. Cat despre prietenia cu Charlotte, a d a u g a *
* e l ridicandu-se din fotoliu cu o grajie nepasatoare, TJi p ro p u n *
* d o a r o plimbare cu iahtul meu In plina zi. Adu-Ji o prietena*
* p e post de Insojitoare, d aca doreti. A d u oricat de m u lji*
prieteni doreti, m urm ura el atingand-o u?or pe um Sr c u *
*varful degetelor. *
* T e rog, nu face asta, spuse ea, vocea ei nefiind*
* d e c a t o oapta. *
* Desiree poate sa Intreaca orice plutete pe m a re .*
* L a s a -m a sa-Ji arat. *
*6D
(?rafoadraif(?st<z 49
* Silita de apropierea lui sa se lipeasca de fereastra ?i
simjind caldura trupului lui, Tnjelese ca nu-i mai vorbea doar
J d e s p re plimbarea cu iahtul.
* Tre b u ie sS pleci, starui ea, ferindu-?i chipul de ochii
lui TnfiScSrati.
J Curand, ?opti el prinzandu-i barbia Tn palma, fortand-
J o cu o delicata in s is te n t sa-i Tntoarca faja spre el ?i
totodata ridicandu-i-o, astfel Tncat gura ei sa se apropie de a
*lui. N -o sa dureze mult, murmura el i parfumul lui TmbS-
Jta to r, senzual ?i fierbinte, Ti invada simjurile.
* Tre b u ie sa pleci, gafai ea.
J Imediat, r&spunse el.
* A cu m .
* C h ia r Tn m om entul asta, opti el co b oran du -?i
g u ra catre a ei, ?i deo data ei i se paru ca a?teptase o
Jeternitate chinuitoare sa simta caldura buzelor lui.
* El depuse un sarut uor ca o aripa de fluture pe gura ei,
* u n sarut ca o promisiune agonizanta, ca o dulce ademenire,
Jase m an a tor celor furate Tn spatele stranei corului Tntr-o
biserica plina de enoriai. E a scoase un suspin, un sunet
J m ic i Tmbatator, dezvaluind placerea care Ti submina Tntr-un
m o d dezastruos spiritul de autoconstrangere. El Ti stapani
Jim p u lsu rile salbatice fiindca ferm ecatoarea contesa Angel
* e ra Tnca o prada nesigura, cu stare de spirit oscilante ?i
Jca p ricio a sa . Sporind imperceptibil apasarea ?i croindu-?i
* d ru m cu multa grija, Ti despaiji uor buzele dulci. Jinandu-i
*Tnca barbia captiva Tn m ana, Ti invada gura cu limba, ?i-o
*Tmpleti cu a ei, apoi patrunse mai adanc, cerand mai mult i
promijand mai mult. Angela Tncepu sa respire mai accelerat
J i a r stom acul i se stranse ?i Tncepu sa z v a c n e a s c a o
reacpe de colarije cum nu mai simjise de ani Tntregi. Nu se
*ateptase la atata sensibilitate din partea unui barbat
c a re intrase Tn apartam entul ei neinvitat, nu-l cre zu se
Jca pa bil de o atat de profund emoponanta tandreje. fi facea
^ p la c e re ca-l judecase greit.
* Mintea lui Kit Tnregistra sunetul Tnabuit ca pe o exterio-
J r iz a r e a m esajului ca era binevenit. Erecjia lui se m&ri,
50 0$Ufd7fq M w
dorinja puternica pe care o resimji brusc Ti Tntuneca rajiunea
intea Ti fu strabatuta de gandul navalnic de a o lua cu el,'
ca sa-i aparjina num ai lui. Dar, chiar Tn momentul Tn care
creierul lui era copleit de acest im puls fara precedent, el
respinse inexplicabila fantezie. N u resim jea nevoia s -o
aiba Tn proprietatea lui, din contra, dupa ce dorinja tem po
rary se stinse, Ti dadu seam a Tn m od c o n s e n t ca prefera
m odul lui de viaja neobinuit i nelegat de nim ic \ de
nim eni. R evenind pe un teren familiar i cu talentul lui de
se d ucjie revigorat, Ti ridica m ana libera i f?i aluneca
degetele prin parul auriu al Angelei pana cand palma lui
poposi pe tampla ei. Indepartandu-i buzele la o distanja
cat g rosim ea unui fir de par de buzele ei, Ti opti:
S aruta-m a itu, monange.
N -a r trebui, raspunse ea i nehotararea facu sa-i
tremure buzele.
Eu, Tnsa, vreau sa m a saruji.
La fel de mult pe cat dorea sa se afunde adanc Tn ea.
i daca n-am s-o fac!?
Atunci, va trebui, pur i sim plu, sa a?tept aici
pana o vei face, zise el neTnduplecat, tachinand-o.
Era tin barbat.extraordimir. gandi ea Tncantata de abila
lui pasiune. R e a cjion a Tntotdeauna prin irascibilitate la
manifestarile de autoritate ale barbajilor. Jinandu-I de maini,
se desprinse uurel ?i, dandu-se Tnapoi Tndeajuns de mult
Tncat sa-i poata vedea chipul, m urm ura Tn joaca:
C a m cat de mult ai fi dispus sa atepji?
Hm m ... Avand Tn vedere ca maine nu trebuie sa
navighez...
Nu, nu... ai da na?tere la un scandal daca ai ram ane
atat de mult.
D a r zam betul ei adem enitor atenua reproul.
O sa m a ascund sub patul tau, zise el cu un aer
trengaresc, ?i decis totodata.
Gandul de a-l avea pe Kit Braddock atat de... accesibil,
Ti trimise prin corp un fiortulburator care-i aprinse simjurile,
dar fiind mai pujin Tndrazneaja decat el, se arata imediat de
acord.
J O sa te sarut o data, dar dupa aceea trebuie sa pleci.
* Bine, rosti el, raspunsul lui fiind Tntr-adins neutru.
* Dandu-i drumul, el ramase in afteptare cu un zam bet
Jbinevoitor.
V D oar un singur sarut deocamdata, spuse, i vocea ei
*joasa, ademenitoare, aproape ca-l facu sa-fi piarda calmul
2 m d e lu n g exersat.
* Unui singur, Tncuviinfa el cu o voce a d a n ca ?i
Jcatrfelata.
* N u pot sa ajung la tine, zise ea cu aerul unei
*feti?cane ce tremura pe m arginea prapastiei i ochii ei
Jalbatri ca un ce r de vara straluceau, tachinandu-l.
* D a-m i mainile.
* E ra mulfumit ca ea-?i uitase indeajuns temerile Tncat
J s a gaseasca jocul am uzant. C a n d ea facu ce-i ceruse, el i
* le conduse spre umerii lui ?i spuse Tncetifor.
2 Acum , daca te Tnalji pe varfuri, poji sa m a samp.
* S u b mainile ei, for|a lui ie?ea pregnant Tn evidenja;
2m u?chii Ti erau puternic reliefaji i tari ca o|elul ?i era uimitor
* d e bine cladit. '
J Ultimele lui cuvinte Ti patrunsera Tn creier declanfand o
*ava la n a de imagini ispititoare. In m o d sig u r este p fo a rte
+ riril, Ti fopti o voce fierbinte, fo a r te b in e inzestrat, fi timp
J d e o clipa agonizanta fi zguduitoare cand rajiunea o parasi,
*do ri sa-l simta Tnauntrul ei.
2 El observa rofeaja instantanee care-i colors obrajii fi
ngatul, coborand apoi spre marginea Tncrejita a decolteului
J rochiei ei de casa. Ii putea simji sanii striviji de pieptul lui fi
n s e Tntreba daca rofeaja Ti cuprinsese fi pe ei fi daca Ti
Ja fte p ta u mangaierile.
9 T o tu fi nu se m ifca.
* A ve a destula experienja ca sa nu faca a f a ceva.
* E a inspira adanc Tncercand sa se linifteasca.
2 E d o a r u n sarut, ii spuse ea.
9 Ridicandu-se pe varfuri, Tfi aluneca palmele pe umerii
Jlu i, Ti Tnlanjui gatul cu brafele fi spuse pe un ton modulat
* c u grija:
52 Q&UfOH (y?(?/zW0tt *
Apleaca-p capul, dom nule Braddock. J
Kit, m urm urS el. *
Kit, pro nu nja e a cu dulceaja in glas pentru prim a J
oara, nu pot sa ajung la tine. *
A i r e ttfi fo a r te n fo r d a ca a m f i in p a t, reflecta efC U *
neru?inare, dar Ti reprima gandurile cu prudenja. Trebuia J
sa Tnainteze doa r cu cate un sing u r pas, treptat, in c o m -*
pania acestei doam ne extrem de circum specte. j
E ra un joc c u anse inegale ch iar daca II ju cau d o u a *
persoane cu experienja, pentru ca T h o m a s K itre d g e f
Braddock a vea un avantaj clar. Datorita modului s a u *
neconvenjional de viaja, ajunsese sa cunoasca Tn a m a -t
nuntime diferitele faze de excitare ale femeilor. *
Acu m atepta sarutul. *
Apucand-o de talie ca s-o sprijine Tntrucat se cam clatina J
stand pe varfurile picioarelor, simji alunecarea m u se lin e i*
diafane pe pielea ei. N ic i u n corset sa u cdm adde u oa plt*
tn t-m i lim iteazd accesul la tr u p u ljti e i voluptuos. realiza e l*
infierbantat. D oar rocbia d e casa niigdlos h ic ra td d in ^f
d a tite la .fu n d e f i m a ta sefin d . 2
La Tnceput, cnd Tl saruta, buzele ei de abia i le atinsera*
pe ale lui ?i el a?tepta cu respirajia taiata sa vada daca va j
mai urm a ceva, dar cand Ti simji mainile Tncordandu-se p e *
ceafa lui, Tncepu sa zam beasca. 2
Al doilea sarut al ei fu mai lung. O atingere a d e m e -*
nitoare, senzuala, lenta, aromata ?i plina d e promisiuni,.. iar*
el era Tncantat s-o accepte pe pro vocatoarea c o n te s a *
A n g e la Tn condijiile im puse de ea... sau Tn orice condijii. *
Eti foarte politicos, murmura ea cand gura i se ridica?
din nou, fixandu-l cu o privire uimitor de directa de s u b *
pleoapele pe jumatate coborate. *
T e s u rp rin d e ? *
D a. *
inceifc sa m a com port cat se poate de bine. *
Nu faci la fel, de obicei? ' <*
* C e l m ai adesea, nu! J
Pe doam nele tale nu le deranjeaza asta? *
&brafatr<fraipxfisr, 53
T e intereseaza cu adevarat raspunsul?
U n harem este c e va deo sebit,' ?i m i-a trezit
curiozitatea.
Nu este u n harem , d a r da ca a r fi, a fi fentat sa te
includ ?i pe tine In el.
Din nefericire, sunt prea egoista ca sa impart ceva
cu cineva.
>i de fapt, nimeni nu te vrea Tn haremul lui, Ti reaminti
el cu blandeje, indiferent care ar fi parerea ta.
A u zise i el zvonurile ca Jo e Manton revenise din luna
de mire pe care o petrecea la Paris ca s-o vada p e A n gela,
i se Tnteba deodata cine pe cine Tmparjea pe altcineva.
Eti cu m v a o autoritate Tn m aterie de protocol al
harem urilor.
Nu, dar unui dintre prietenii m ei este.
tia ca nu se refera la un barbat; ?tia ca era vorba de
una dintre femeile lui.
T e place mai mult?
C e -a r fi sa discutam despre Jo e Manton, sau Bertie
sau Lew Archer. Spune-m i, ei te prefera pe tine?
C a t de bine e?ti informat, dom nule Braddock.
Kit, m urm ura el.
Kit, ?opti ea, Tnainte ca gura lui sa o acopere pe a ei.
D e data asta el nu mai atepta sa fie sarutat, ci trecu
dincolo de limitele bunelor maniere. E a era extraordinar de
frum oasa, era pe jum atate goaia Tn brajele lui i erau
singuri. Iar el voia mai mult decat un sarut.
A v a n d un singur ga nd Tn minte i cu hotararea luata
deja, Tmboldit de o dorinta arzatoare, Ti aluneca mainile pe
spatele ei, Ti cuprinse fesele Tn palme i strangand-o mai
aproape, o apasa de lungimea rigida a erecjiei sale-
E a ge m u cu gu ra lipita de a lui cand o fierbinjeaia
extatica exploda Tnauntrul ei. Era extraordinar de viril. O
senzajie, delicioasa o strabatu prin tot corpul ?i scanci
Tntr-un sunet delicat i senzual de ateptare i dorinja.
lertaji-ma ca Tntrerup o scena atat de Tncantatoare.
54
Sarcasm ul parea oarecum nepasator, dar intonatia cu
care contele de G rey rostise cuvintele, de?i era taraganata
i domoala, lovise precis ca un pumnal. U na dintre mainile
lui mmanuate inca se mai sprijinea pe zavorul uii, iar ochii
cenuii, ca de crem e ne, urm areau impasibili scen a pasi-
onata.
Mainile Angelei cazura brusc de pe umerii lui Kit ?i ea
se desprinse din imbraji^area lui. Ramase nemicata urm a-
rindu-?i sojul cu o privire cercetatoare pe care Kit o mai
vazuse doar in incaierarile pe viaja fi pe moarte, i spuse
cu raceala:
C e te aduce la C o w e s?
A m venit cu Ta rling ton . El a vea nevoie de nite
unelte de pescuit, iar eu voiam puca pe care am lasat-o
aici anul trecut. Violet m i-a spus ca te doare capul. Probabil
ca dumnealui este doctorul tau, m urm ura sardonic sojul ei,
puca pe care o tinea neglijent intr-o mana fiind un auxiliar
am eninjator al remarcilor lui batjocoritoare.
Fiind pe deplin familiarizata cu rautajile sojului ei, Ti
ignora zeflemelile i spuse linitita:
tiu ca eti nerabdator sa pleci la vanatoarea de
potarnichi, ?i iji muljumesc ca ai trecut pe aici. Noapte buna.
Nu ne faci cunotinJa, Angela?
Nu.
Are nevoie de protecjia ta?
Oricine ar avea nevoie sa fie protejat de tine, Brook.
Eu n-am nevoie, spuse Kit linitit.
E foarte viteaz, ii lua peste picior contele de Grey,
aranjandu-i pu?ca in Tndoitura cotului.
T e rog, Kit, nu! zise Angela Tnceti?or, punandu-i
m ana pe brajul lui Kit ca sa-l tem pereze.
E un tip zdravan, dar, Tn fond, aa-Ji place Jie, nu-i
a?a? murmura contele cu insolenja, aruncand o privire
scurta staturii Tnalte i atletice a lui Kit.
In general nu-mi plac barbajii mici de statura, Tncu-
viinja Angela cu calm, dar, desigur, exista i femei carora le
plac.
* Contele, care era de Tnaijime medie i zvelt, Tfi curba
* b u ze le Tntr-un simulacru de zam bet.
J C e noroc!
* Da, sunt sigura ca aa este.
' To a ta lum ea tia ca sojul ei prefera fete foarte tinere.
* Vad ca Maimuja Trista Tnca TJi mai Jine com panie. Nu
te-ai saturat de linguelile lui Souveral?
? D a ca a fi avut chef sa c o n v e rs e z cu tine despre
*prietenii mei sau despre orice altceva, n-a fi locuit la
Easton, aa Tncat te rog, fii amabil i pleaca. A ce asta casa
*Tm i aparjine.
* A r trebui s-o vad pe scum pa mea Baby M ay Tnainte
de a pleca, sugera cu onctuozitate contele.
J Doarme, izbucni Angela. Nu vreau s-o deranjezi.
* C e atitudine defensiva ai, draga mea! Nu pot sa-mi
v a d fiica!?
* Nu la ora asta, Brook.
* V o c e a i se aprinse din c a u za m aniei, iar ochii i se
*u m plu ra deodata de lacrimi.
J Vai, avem aici o adevarata tigroaica ce-i prote-
je a za puiul. Ji-a m spus ca familia Lofton m i-a facut iar o
Jv iz ita ? adauga el c u ra u ta te .c a din Tnt&mplare.
* Avem o Tnjelegere scrisa, zise ea Tncercand sa-f
Jre c a p e te calmul.
* Angela avusese grija sa fie Tnsojita de avocatul ei
c a n d se dusese la castelul de G re y , ^ tia ca nu putea
J a v e a Tncredere Tn Brook.
* S e pare ca fiica lor e Tnnebunita. A u facut o noua
Jo fe rta .
* Documentul pe care l-ai semnat TJi impune ni?te
Jo b lig a jii.
* S -a r putea, spuse el rasucin du-se u?or, astfel
Tncat Jeava putii sa fie Tndreptata Tn direcjia ei.
J Kit pai Tn faja Angelei.
* T u Tl ai pe viteazul Lancelot, rosti Brook tara-
ganat, pe un ton sardonic.
! Kit se Tntoarse spre Angela.
Vrei sa piece?
V o ce a lui era joasa i blanda. |
E a clatina aproape imperceptibil din cap. Ultimul lucru<
pe ca re -l dorea era ca Brook sa aiba o s cu za pentru a]
apasa pe tragaci.
Imi pre rau ca a trebuit sa fii martor la aa ceva,
opti ea Tncet.
ii displacea ca problemele casniciei ei sa fie expuse
public, iar Brook Tnarmat constituia o am eninjare clara.
T e rog sa m a scuzi, Ti zise ea calma lui Kit, Tncercand
sa dezam orseze conflictul. Brusc, m -a apucat o durere de
cap.
F a ra a-i mai aru n ca vreo privire sotului ei, pleca din
salon Tnchizand ua de la dorm itorul ei cu un zg o m o t
com plet lipsit de delicateje.
Acesta fu urmat de pocnetul sec al zavorului.
intotdeauna a fost greu de stapanit, murmura contele
cu g u ra contorsionata de un Tnceput de zambet. J i se
pare amuzanta furia ei? Tntreba el linitit.
N -a m observat sa fi fost furioasa.
Inseamna ca e^ti nou pe aici. T e avertizez ca A n g e la
e o c a je a care-Ji taie orice pofta. Asta se Intam pla dacS
le dai fem eilor bani i drepturi de proprietate.
V o ce a Ti devenise taioasa ?i com portarea lui civilizata
Ti fusese eclipsata de ranchiuna Tnver^unata.
O m ul se lu p td p e n tru o c a u za p ierd u ta , reflect^ Kit cu
indiferenja.
Parlamentul ratificase legea asupra drepturilor de propri
etate ale femeilor11cu ani In urma. Privind catre ua Incuiata
dinspre dormitorul Angelei, spuse pe un ton placut.
Intrucat contesa s -a retras, am sa plec i eu.
N u ramai s-o implori pe s cu m p a de A n g e la sa
revina!? Tntreba contele pe un ton uor ironic.
N-are rost, raspunse cu indiferenja Kit, Tndreptandu-
se spre u?a.
6%rafaa drafofla 57
S -a r putea sa o Tm bunezi, rosti sojul ei fara sa
a bandoneze pozijia din dreptul uii.
S -a facut tarziu.
E?ti am erican, nu-i a?a?
D a. in plus, m a grabesc.
Brook Greville tl m asura pe barbatul care-l dom ina net
i reacjiona cu prudenja In faja violenjei abia reprimate a
atitudinii lui.
O sa-Ji simta lipsa, il ironiza G re y , d S n d u -se la o
parte.
Ram ane pe alta data, zise Kit cu bruscheje, deschise
ua i ie?i.

6'

Angela fu foarte ocupata pregatindu-i plecarea de la


Cow es. DupS ce o duse pe Baby M ay din cam era copiilor,
jos, Tn dormitorul ei, T?i petrecu restul nopjii scriind m esaje
prietenilor ei. Unele erau de scuze pentru invitajiile pe care
le acceptase de mai-nainte, altele erau scurte explicajii
referitoare la schim barea planurilor el. Facuse o gre?eala
sa vina la C ow e s i tot ce-?i dorea acum era sa se Tntoarca
la liniea i calmul de la Easton. Brook rareori venea la
Easton, astfel ca era oarecum la adapost de perfidia i ura
lui, dar ceea ce era mai important, B a b y M ay era protejata
la reedinja retrasa din Norfolk de ura contelui. Dei Angela
nu recunotea Tn m od deschis ca fugea din calea tentajiei,
T?i dad u se se a m a c a a-l ve d e a Tn acea seara pe Kit
B ra d d o ck la dineul de la Charlotte Tnsem na sa se lase
suflete?te la voia Tntampiaril i nu dorea sa*i com plice viaja
mai mult.
Iar Kit Braddock era un barbat mult prea TndrazneJ.
58 Q&mm *
*
*
*
C a n d Kit intra in cabina sa luxoasa de pe iaht, la pujin *
timp dupa rasaritul soareiui, spuse doar atat: J
lertaji-ma doamnelor, dar avand Tn vedere p ro asta*
dispozijie Tn care m a aflu, intenjionez s dorm toata ziua. *
D upa ce u?a se Tnchise Tn urma ultimei femei, Tn linitea*
camerei exploda un torent de invective nascute din e x a s p e -*
rare, de parca putea sa dea Tn sfarit frau liber frustarii. J
E ra Tn acela^i timp furios i indignat, ranchiunos ursuz $i*
Ti jura pentru a mia oara de cand Tncepuse s -o fa c a *
noaptea trecuta, ca va terge zambetul acela insolent de p e *
faja contelui de G re y. *
Ridicandu-se greoi din scaun, Tnjura din nou pe c a n d *
Ti dezbraca haina de seara. Vesta i se alatura hainei p e *
podea i butonii din diamante ai camaii sale fura deschii*
dintr-o singura smucitura, dupa care, cam a?a fu scoasa 1*
tensata ca un proiectil Tnspre tabloul R u ysd a e l aflat - J
patului. Ramase apoi a?a, pe jumatate dezbracat, Tncercand*
sa-i controleze pofta carnala pe care nici o cantitate d e *
coniac nu reuise s-o dom oleasca. *
li Tnclefta pumnii Tncercand sa se opuna furiei p u te r-*
nice i dorinjei care Ti invadara simultan creierul. Nu fusese*
niciodata obsedat de vreo femeie, nicicand nu fusese att*
de devorat de dorinja. Dezbracandu-se de hainele ram ase,*
se lupta sa stapaneasca se n za jia neliniftitoare, gasindu-i*
o slaba consolare Tn a expedia verbal lumea, Tn general, ?i J
cateva persoane, Tn particular, catre regiunile s u b te ra n e ,*
pujin confprtabile, ale pam antului. *
S e arunca apoi complet gol Tn pat i adormi imediat. *
*
W W V *
Din cate se pare, contesa nu i-a acordat favorurile*
ei noaptea trecuta, com enta Saskia, cand doam nele de la *
bordul lui Desiree se adu n ara Tn salon ca sa-i b e a *
ciocolata de dim ineaja. J
+6% rah'a draif(?st& 59
* C e contesa? Tntreba o superba nordica blonda.
* Contesa de G rey, o informa Saskia. Noaptea trecuta
J e r a ca sa-i citez propriile cuvinte devorat de o pasiune
*adolescentina pentru ea.
? Nu-i plac barbajii? se interesa o tanara vest-africana,
*ridicandu-i sprancenele perfecte.
J Probabil ca nu, daca l-a refuzat pe Kit.
* C uvin tele fura pronunjate cu un accent specific re-
*g iu n ilo r din vestul Statelor Unite de catre o ch inezoaica
Js u b jire , pe care Kit o Tntalnise Tn San Francisco.
* Atunci va a vea nevoie de noi cand se v a trezi, rosti
Jz a m b in d o ro?cata plinuja.
* i e atat de... minunat de insajiabil dupa ce a baut
? to a ta noaptea, observa una dintre fem ei. V o m beneficia
*toate de pe urm a refuzului contesei.
J U n m urur general de aprobare se auzi Tn cam era,
* T o t a?a de bine putem sa-i fim recunoscatoare
contesei ?i pentru subitul interes al lui Kit faja de o alta
Jp e rs o a n S decat ipocrita de Priscilla, zise Saskia.
J A parasit-o pe domni^oara Pembroke? Dar i-a promis
m am ei lui o mireasa englezoaica.
? C o n te sa e e nglezo aica , rem arca Saskia.
* > ? i casatorita.
J Daca l-ai fi vazut noaptea trecuta, te-ai putea Tntreba
* c a t de important este acest lucru.
* BineTnJeles ca este important, Saskia, declara irlan-
J d e z a cu parul ro?u ca flacara. D ivorjul este scandalos. Tn
plus, ea nici nu se uita la el, daca-ji aduci aminte.
J C e noroc pe noi, opti Cleo taraganat.
* Iar Kit nu are Tnclinajie spre romantism, le reaminti
Jafricana. Daca Tl intereseaza contesa, nu e pentru ca ar
* v re a s-o ia de sojie.
J E adevarat, zise Saskia cu un scurt oftat, numai ca
*Tmi displace atat de mult domnioara Pem broke...
* Mult mai tarziu Tn acea dim ineaja, Kit fu din nou
Jsubiectul unei conversajii, dar de data asta la vila Tnchiriata
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
60 G3m m Q^df/zwdrt
de familia P em broke, unde Charlotte ?i Priscilla T?T luau
micul dejun Tntr-o Tncapere cu vedere la mare.
D upa ce fu servit micul lor dejun frugal com pus din ceai
?i brio?e cu m arm elada, Charlotte Ti spuse fetei care le
servise sa piece, arunca o privire spre u?a ca sa se asigure
ca era bine Tnchisa i Ti puse cu grija ervetul In poala.
L u a o m ghijitura de ceai, statu un m om ent sa contemple
peisajul ramanand cu m ana cu care finea cea?ca in aer,
apoi, dupa ce o puse la loc pe farfurioara, zise:
Nu m i-a placut felul Tn care s -a uitat dom nul
B raddock la Angela, seara trecuta.
Priscilla care tocmai Ti diseca brio?a Tmparjind-o Tn
patru parji egale, ridica Tn sus capul catre ea cu o privire
inocenta ?i Tnjelegatoare.
N u s-a uitat la ea. C re d ca te Tneli.
Nu sunt chiar a?a de sigura ca greesc, m u rm u ra
m am a ei.
Pentru numele lur D um nezeu, dar e de varsta ta.
C u m ar fi posibil 'sfi fie interesat de ea!?
Poate ca ai dreptate, iubito, se arata Charlotte de
acord politicoasa, ?tiind foarte bine ca puterea de seducjie a
Angelei Tl cople?ea pe orice barbat care era Tnca Tn stare
sa respire. C u toate astea, continua ea vesela, cred ca n-ar
strica sa-i oferi domnului Braddock ocazia sa stea de vorba
Tntre patru ochi cu tine ca sa te poata cere Tn casatorie. S -a r
putea ca asta-seara sa fie momentul cel mai potrivit,
;inand cont ca vin pujini oaspeji la cina.
i n-o voi avea oare pe Tncantatoarea Angela ca
rivala? Tntreba Priscilla sarcastica.
Din fericire, nu, raspunse m am a ei fara ocolifuri. N e-a
trimis regretele ei. S e reTntoarce la Easton.
Vezi? rosti Priscilla fluturand o bucata de brioa catre
m am a ei. D aca el ar fi Tncurajat-o cu adevarat, a r fi venit
diserara la cina sa flirteze. Mereu ai spus ca Ti plac barbajii
atragatori, zise ea plina de sine ?i Ti arunca bucata plina de
m arm elada Tn gura.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Asculta-ma, draga mea, zise m am a ei suspinand,
dandu-?i seama, ca o explicate a semnificajiei privirilor
Jlnflacarate pe care ?i te aruncasera cei doi Tn timpul cinei
d e seara trecuta ar fi mai presus de puterea de Tnjelegere
2 a naivei sale fiice. Nu ne-a mai ramas prea mult timp. Odata
* c e s-a Tneheiat sezonul, s-ar putea ca domnul Braddock sa
s e decida sa piece foarte repede. Totu?i, daca ar fi stimulat
*pujin, sunt sigura ca te-ar cere Tn casatorie, a?a ca diseara,
du p a cina, propune-i sa-i araji orhideele din sera. In acelai
Jtim p , eu am sa aranjez partenerii la mesele de bridge,
Jinandu-i ocupaji pe ceilalji musafiri c a sa ai ragazul s&
Jra m a i singura cu domnul Braddock ca sa-l... aa... Tncurajezi
s a te ceara Tn casatorie.
J Pot sa-l las sa m a sarute? Tntreba Priscilla cu gura
^ p lin a cu brioa.
Poate, pujin... ai grija, nimic prea Tnfiacarat... dar o
sarutare am abila sau doua, n-ar fi deloc nepotrivite.
9 D u p a ce Tnghiji Tmbucatura, tanara o privi ganditoare
p e m am a ei, apoi arbora un zam bet profund satisfacut i
J z is e :
V a fi nevoit sa se Tnsoare cu mine, nu-i aa?
2 In general, un gentleman Tnjelege care este datoria
*lui faja de o tanara bine crescuta, dar s -a r putea sa fie de
folos sa porji rochia aceea cu corsajul brodat cu perle.
Pentru ca e Tndrazneaja?
Nu este chiar Tndrazneaja, dar TJi pune Tn evidenja
*decolteul tau Tncantator. i barbajilor le plac...
...JaJele m ari, Tncheie Priscilla, am estecandu-i
J z a h a ru l Tn ceai.
Uluita pentru un m om ent, Charlotte avu nevoie de
J r n c a unui ca sa-?i recapete glasul.
Voiam sa spun femeile feminine. O ricum , zise ea,
d e unde ai auzit un asem enea cuvant vulgar?
? Baiejii de la grajduri foptesc mereu asta Tn spatele
m eu, mama. Intotdeauna sunt aa de Tndrazneji... raspunse
fiica ei cu un zam bet vag.
Inima lui Charlotte tresari.
+ 62 0&USO77
J D a ca te prind vreo data arun cand m a ca r o privire
* u n u ia dintre necioplijii aia, Priscilla Pembroke, rosti ea In
tim p ce vocea i se ridica din ca u za ororii ?i panicii, voi
J a v e a grija sa stai tncuiata Tn cam era ta o luna Tntreaga. Ai
*TnJeles?
J Desigur, mama, replica ea cu clam, ochii ei alba?tri
^nearatand catufi de pujin tulburaji. Nu te alarma. Nu m -am
uitat nicidoata Tn m od serios la un barbat care nu avea
Jg ra m e zi Tntregi de bani. Chiar a trebuit sa-i spun sarmanului
lord Everleigh ca nu pot sa dansez cu el foarte des. I-am
J s p u s -o Tntr-un m od foarte politicos, dar, m am a, ?tii la fel
* d e bine ca i m ine c a este cel mai m ic fiu dintr-o familie
c u ze ce copii i, oricat de chipe ar fi, n-ar putea sa-mi dea
* ce -m i doresc.
C ontesa Ansley dadu drumul respirajiei pe care nu-?i
^ d a d u s e seam a ca ?i-o rejinuse.
Efti o fata grozava, declara ea resimjind o muljumire
Jp o rn ita din inima pentru pragmatismul fiicei sale. Tatal tau
s p u n e ca ai la fel de mult bun simj ca ?i el.
J Ta ta fi cu mine vrem sa refacemgrajdurile, mama, iar
* tu vrei sa renovezi casa. De ce sa-mi irosesc frum usejea
pentru un barbat care n-are o lejcaie?
+ C e isteaja e?ti, iubita mea, iar dom nul Braddock
este departe de a nu avea nici un ban. Este unui dintre acei
^m in u n a ji milionari americani care au atajia bani ca nu mai
?tiu pe ce sa-i mai iroseasca.
i Tn fond, de ce sa nu-i cheltuiasca cu m ine?
*rosti Priscilla vesela.
Intr-adevar, de ce nu? se arata m am a ei de acord.
J In seara aceea, Kit sosi bine dispus la familia Pembroke.
Dorm ise aproape toata ziua, fapt care-i mai alinase durerea
infernala de cap, iar cateva ore de sex patimaf cu priete-
*nele lui Ti domolisera Tn mod placut starea agitata de spirit.
D e asemenea, nu trebuia uitat ca speranja lui de a o v e d e a
* p e A n g e la din nou Ti tem perase irascibilitatea.
Descoperise Tnsa imediat ca ea nu era acolo, cand Tl
Jintrebase pe majordom de cum intrase Tn casa, rapunzandu-

*
63 *
*
i-se, cu acea aroganfa binevoitoare caracteristica s e rv i-*
torilor celei mai privilegiate caste, ca doamna contesa s e *
Tntorsese la Eston. J
C a n d ? Tntreba Kit lipsit de tact. *
Atunci fu tratat cu o privire inexpresiva care ar fi red u s*
pe cineva mai slab de Tnger la o sim pla pata pe covor i iJ
se comunica pe un ton Tnghejat, ca o astfel de informafie n u *
era de com petenja servitorilor familiei Ansley. *
Veselia lui Kit se evapora instantaneu; Tfi scoase ceasul*
sa vada ce ora e i decise ca trei ore constituiau intervalul*
maxim Tn care aprecia ca va putea pastra o atitudine politi-*
coasa i se Tntreba cu ceea ce era mai mult decat un interes*
pasager, unde dracu era Easton. *
Nimic din toate acestea nu prevestea nimic bun p e n tru *
planurile de casatorie ale familiei Pem broke. J
D in fericire, cina fu binecuvantat de scurta, fiin d ca *
pentru el, m ancarea n-avu nici un gust. D e fiecare d a t a j
* ca n d orologiul anunja sferturile de or, el num ara Tn tacere*
Jb a ta ile , Ti era greu sa se concentreze asupra conversapei,*
* ia r cand cina lua sfarfit, fi Priscilla Tl Tntreba daca nu v re a *
* s a vada orhideele de sera, el se declara repede de a co rd ,*
*deoarce Ti era teama sa nu fie rejinut la una din mesele d e *
^ b rid g e din salon. *
* la loc, zise Priscilla batand cu palma locul de la n g a *
* e a de pe banca ornam entala din sera. 2
* Creierul lui Ti Tnregistra vorbeie cu o oarecare Tntarziere,*
J d e d a re c e gandurile Ti erau Tn alta parte, a?a Tncat la s a *
*involuntar impresia ca ezita. *
* C u instinctele inerente unei femei fatale, Priscilla a d a u g a *
J o tenta ispititoare atitudinii ei pentru a-i putea capta in te -J
* re s u l. A p le ca n d u -se u fo r Tn fafa, Ti oferi cu la rg h e je *
*priveliftea sanilor ei superbi. *
J lubitule, murmura ea cu dulceaja Tn gals, vino i stai J
* la n g a mine. *
* C a n d se a fe z a , aproape fara s a -fi dea seam a, e a *
Jd e c is e ca era necesara o manifestare mai explicita, a f a *
*Tncat Tfi puse m ana pe coapsa lui ?i spuse Tncetifor: *
*********************************
+64 O5ufon <
* Aa-i mai bine. N -a m apucat sa fiu singura cu tine
* n ici un m om ent toata seara.
* Instantaneu, creierul Ti fu strSbatut de semnale de ave r-
* tiza re . Atenjia fiindu-i distrasa de la cele ce se petreceau
J i n im ediata apropiere, nu bagase de seam a tabloul ade-
Jm enitor al sanilor ei care-i fusese prezentat, dar mana ei
* a e za ta pe piciorul lui declan?ase o alarm a a dan c TnrS-
Jdacinata. Cunotea regulile, chiar daca, Tn general, prefera
* s a le ignore ?i nici o domni?oara virgina nu-i punea m ana
J p e coa psa unui barbat far& un motiv Tntemeiat.
J Ace stea sunt orhideele? Tntreba el deodatS, ridi-
cand u-se brusc de pe bancS i apropiindu-se de o ca sca d a
J d e petale de un verd e pal care atarnau cu ajutorul unor
J c a r c e i fini dintr-o tufa din apropiere. Vorbete-m i despre
* e le , zise el de la o distanja sigura. Sunt com pet ignorant
j T n materie de flori.
* Nici eu nu tiu nim ic despre ele, spuse Priscilla
zam bind dragala? Tn timp ce se ridica de pe banca. Voiam
J s a te am numai pentru mine Tn seara asta, m urm ura ea
Tndre pta ndu -se spre el. C re zi oare cS sunt m ult pre a
Jm d ra zn e a ja ? continua pa?ind pe pardoseala din lespezi de
*piatrS i apropiindu-se pana cand corsajul ei ornat cu perle Ti
Ja tin se vesta.
* Cursa era atat de evidenta acum Tncat de-abia se abjinu
s a nu zam beasca, iar estimarile lui privitoare la cruzim ea^
Jtinerei Priscilla cunoscura o mi^care ascendents.
* Ei, ce-ar zice mama ta? Tntreba Kit cu blandeje,
Jretragandu-se cu un pas, vazandu-te ca nesocote?ti regulile
bunei cuviinje. M am a mea mi-ar reaminti sS ma comport ca
J u n gentleman.
* Prostii! gafai Priscilla, urmarindu-l. M am a m a lasa sa
fac ce vreau.
J Sunt singur ca nu este a?a, zise el cu amabilitate
apreciind distanja panS la u?a, i mai mult ca sigur, tatal tau
* n -a r fi de acord. O sa ne uitam la flori alta data, adSuga el,
nefiind Tnca gata sa se lase constrans sa contracteze o
^casatorie. Vino ?i canta-mi la pian, propuse el politicos,
retragandu-se spre ua. Imi place in m od deosebit cum Tl
interpretezi pe Liszt.
Nu vreau sa cant la pian. Vreau sa te sarut.
E prea multa lume Tn apropiere, rosti el voios cand
m ana lui apuca manerul uii. V om gasi pujina intimitate
c e va mai tarziu. Acum , vino i canta pentru mine.
Stand Tn pragul uii deschise, era pregatit sa-i ia zborul.
Indiferent daca avea sa se Tnsoare sau nu can dva cu
Priscilla, Tn mod cert nu era pregatit sa ia aceasta decizie
importanta Tn seara asta.
T e rog, o invita el curtenitor.
Numai daca Tntorci tu paginile, zise ea arjagoasa.
C u placere, consimji el observand cu un sentiment
de uurare valetul care statea pe condor.
E a trecu de acesta ascunzandu-?i privirea indispusa iar
Kit o urm a Tn siguranja pe care i-o oferea salonul. D ar
p ana cand reui sa-i ia rSmas bun de la top cei pre zenji la
familia Pembroke, dupa Tnca o ora plictisitoare, Tl apu case o
durere de ca p Tngrozitoare, m u?chii taicilor Tl dureau de
cat se chinuise sa zam beasca i nutrea un sentiment cu
totul nou, de ura, faja de Liszt.
Am mare net'oie sd beau ceva. decise el i, dupa ce
parcurse pe jos scurta distanja pana la laht C lu b ,
com anda o sticia de coniac primului valet pe care-l TntSIni,
cand intra Tn Tncaperile clubului. E ra nevoie de mai mult
decat un pahar ca sa-i ciateasca din gura dezgustul faja
de mainajiile puerile ale Priscillei.
A ru n c a n d u -s e Tntr-un scau n dintr-un colj retras, Ti
sprijini capul de spatar, Tnchise ochii i se Tntreba daca avea
curajul sa se Tnsoare cu o tanara foarte bine crescuta, numai
pentru a-i face placere mamei lui. Dei finea foarte mult la
m a m a sa, o casatorie de c o n v e n ie n t nu-l mai atragea la
fel de mult cum ar fi facut-o cu cateva zile mai Tnainte. Daca
s-ar casatori cu ea, presupunea ca ar trebui sa stea s-o
asculte pe Priscilla flecarind din cand Tn cand, sa stea la
m asa faja Tn faja cu ea la cina i probabil, i la micul dejun.
Dumuezeule, pot oare sd suport a$a cetaf?
*6 6 0 3 /m ? / (y k //m ? /f
* Tottt$u n-ai sta acasdprea mult, II liniti o voce interioara.
+ Sofia ta va trebui sci tn(eleagd cd in fiecare au tu petrect
't/u ni iutregipe mare. Cdsdtoria n-ar tnsemua Q-povard atdt
9 de marepentru i 'ia{ci ta.
+ Cu excepfia copiilor, gandi el avand senzajia ca se
Jsc u fu n d a . A$ dorisd-mi las copiii in grija PriscilleiF
+ Din fericire, sosi coniacu) Tntrerupandu-i m editajia
Ja s u p ra acestei Tntrebari atat de neplacute i, urmandu-l
VTndeaproape pe valetul care-l servise, doi dintre prietenii lui
5Bertie aparura sa-i Jina com panie.
* Conversajia se Tndrepta catre navigajie, i temerile lui
* K it Tn legatura cu o viaja viitoare alaturi de Priscilla fura
surghiunite la nivelul subcontientului. Imediat dupa miezul
*nopJii, aparu i Bertie Tnsojit de Souveral i cercul bautorilor
alfaji Tn jurul lui Kit se largi.
+ Prinjului de W ales nu-i fusesera niciodata Tncredinjate
indatoriri regale de catre m am a lui, regina, care Tfi pazea cu
*stranicie prerogative^, astfel Tncat viaja lui era constituita Tn
^principal dintr-o Tniruire de distracjii mondene ?i trandavie.
V G ru p u l lui de prieteni Tl Tnsojea la Jara de la o redeinja la
Ja lta , de la Londra la C ow es, la Sandringham , la Biarritz,
M onte Carlo, Paris sau M arienbad, Tn funcjie de anotimp.
JP a rtic ip a la curse, vana ?i flirta cu femeile, bucurandu-se de
*aceleai distracjiii aristocratic ca orice alt nobil. Singura
Jdiferenja o constituia nivelul autoritajii sale. Nimeni nu putea
reufuza o invitajie regala fara a avea un motiv Tntemeiat i,
* d a c a prinjul Ti exprima dorinja de a vizita reedinja cuiva,
a c e la e ra obligat sa se su puna . A fa d a r, can d c e v a mai
*tarziu, Tn decursul serii Ti spuse lui Kit: Vii la Oaks
saptam ana viitoare, nu-i aa?, Tntrebarea m asca de fapt
* o poruncS princiara.
*. A m prom is ca m a due Ia W y n m e re , replica acesta,
*amintindu-?i de Tnjelegerea de a vizita reedinja Priscillei.
J D e ce n-ai m erge acolo saptam an a cealalta?
Jp ro p u s e Bertie cordial.
dfaifatrdrapaaa 67
C re d ca $i ei au ni?te planuri pentru saptam an a
aceea, raspunse Kit. Imi pare rau, dar am promis familiei
Pem broke sa m a due.
Ai de gand sa te Tnsori cu fata lor?
S -a r putea. .
Spranceneie lui Bertie se ridicara ca urmare a am bi-
guitajii raspunsului lui Kit.
Am ana vizita la W ynm ere. Spune-le ca am insistat.
O bse rva nd ezitarea iui Kit, Souveral rosti liniftit:
V a veni ?i contesa de G rey, pentru curse.
Pffhjul trecu cu privirea de la bunul lui prieten,
am basadorul, la Kit.
Ei bine, Braddock, Tn cazul asta, mi se pare ca
d om ni?oara Pem broke mai poate atepta o saptam ana
p a n a sa te vada. La naiba, oricum aveam nevoie de tine
sa m a ajuji Tn privinja cailor mei de curse. Antrenorul m i-a
sp u s ca exista ?a nsa ca W in slo w sa ia premiul Golden
Stakes". Angela se pricepe la cai mai bine decat majoritatea
barbajilor, tiai asta?
Nu.
E cea mai buna calareaja din Anglia i are unii dintre
cei mai buni cai de curse din Anglia. E o femeie deosebita,
dar sunt sigur ca deja ai observat asta.
Da.
Exista vreo problem a, Brad dock? Tntreba prinful
luand nota de raspunsurile reticente ale lui Kit.
N u, nu e nici o problem a, raspu nse acesta Tncet.
Totui, a fi recunoscator daca secretarul dum neavoastra
a r trimite un m esaj explicativ familiei Pem broke.
Stranic! Considera-I ca i trimis. Mi-ai purtat mult
noroc la curse Tn acest sezon , B raddock. A m nevoie de
tine la O a ks ?i exact asta le voi spune.
Conversajia se transforma apoi Tn discufii referitoare la
cursele de cai. C u m toji barbajii prezenji erau proprietarkde
cai de curse, d iscu p e Tn contradictoriu asupra catigatorilor
fura foarte aprinse. Kit Ti expuse parerile mai rar decat
ceilalji deoarece gandurile lui nu erau Tndreptate Tn totalitate
asupra conversajiei.
68 Q&UfO?/(yfa//mw
I . w r w
* C a n d ajunse la bordul iahtului sau cateva ore mai
tarziu, insista s& doamna singur pentru a doua noapte la
* r n d .
Z Avem o cursa maine i eu sunt mort de oboseala,
* z is e el, nu la fel de u rs uz ca in seara pre cedents, dar
Jo ric u m , nu se punea problema sa-i schimbe hotararea.
* /complet schimbaf. decisera doam nele de la bordul lui
Desiree.
* Singurul lucru asupra caruia nu puteau cadea de acord,
^ e ra m o tiv u l care il facuse atat de nesociabil.
Daca l-ar fi mtrebat, nici el n-ar fi tiut ce sa le raspunda.
* D a ca i-ar fi sugerat ca era vorba de o iubire neim -
*parta$ita, le~ar fi tuat peste picior.
lubirea era un sentim ent necunoscut pentru Kit
^ B ra d d o c k .
* L a fel era ?i fidelitatea.
J Angela de G re y inspira sentimente puternice, ar fi
J a d m is el, dar in m od sigur nici unui dintre cele doua.

Cnipf/t/u/s *

Sfarfitul de saptamana de la Oaks beneficie de e fe c -'l


tivul com plet al grupului lui Bertie de la M arlb orou g h *
H o u se , intrucat secretarul personal al prinjului, sir FranciscJ
Knollys trimitea de obicei viitoarei gazde o lista a oasp ejilor*
preferaji de prinj, intotdeauna era asigurata pre zenja*
unui grup am uzant de prieteni111. %
Jo e Manton i Georgiana erau i ei prezenji la prim a*
petrecere ce se dadea la reedin|a lor de la Jara de ca n d *
se intorsesera din luna de miere. Cand Angela ii intalni laJJ
pranzul de vineri, Georgiana fu distanta, dar Jo e o in ta m -*
pina ca de obicei cu o im b ra jifa re i un sarut. 2
?&#rakadmfdsta 69
* Nimeni dintre cei care observara primirea calduroasa,
p e care i-o facu Jo e Angelei, nu se afteptase la mai pujin.
^ A n g e la f i Jo e erau prieteni vechi.
* Ji-a m simjit lipsa la Cow es, remarca Angela cu a m a -
bilitate. Anul acesta, Tnvingatorul a trebuit sa fie altul.
* . A m auzit ca un american a luat cupa, spuse Joe.
* - Intr-adevar!? N -a m ram as acolo pana la sfarf it.
* Ai vreun cai la cursele de aici?
y A n gela clatina din cap.
* stri ga sojia lui din celalalt capat al Tncaperii.
Jp o ve ste fte -i Oliviei despre noul bistrou din Paris; nu-mi pot
aminti acum cum se num efte.
J C h e m a rea datoriei, zam bi Jo e .
* Desigur.
J vrei sa vii maine dimineaja la antrenamentele cailor?
* A m putea calari mai d e vrem e , sau sS vanam inainte ca
v ce ila lji sa se tre ze a sca fi sa Tnceapa m asacrul.
J Georgianei nu i-ar face placere.
^ Ei nu-i plac caii. D a -m i voie s te va d m aine
dim ineaja. D evre m e, adauga el Tncetifor.
2 E a vazu In ochii lui atat de familiara privire aprinsa, o
flacara intensa pe care o mai vazuse de atatea ori mai
inainte.
* _ j i-a m spus cum v d eu lucrurile mainte de a te
casatori, fi apoi din nou, cand te-ai intors de la Paris Tn
utimpul lunii voastre de miere, rosti ea liniftit. A m injeles de
ce a trebuit sa te casatorefti, dar acum suntem doar
^prieteni, Jo e . Nu vreau sa m a am estec Tn casnicia ta.
* D aca a f fi putut, m -a f fi Tnsurat cu tine, ftii asta foarte
Jb in e .
* tiu, zise ea cu o voce calma, dar tu te-ai Tnsurat
cu Georgiana fi eu nu-mi doresc sa Tndeplinesc rolul lui
^Je ze b e l.
* Joe !
J G eorgiana Ti facea sem n cu batista.
* La dracu, bombani el, aruncand o privire rapida de
j a lungul camerei. G re f efti, Angela, zise el cu caldura, ochii
*70 Q&ufori 1
lu i fiind din nou atrai de prezenja ei. C e e a ce a fost Tntre!
n o i nu s -a terminat. N u se va term ina niciodata. Vino s a 1
m a vezi maine dimineaja ?i am sa-Ji dem onstrez. J
* Sojia ta ne arunca priviri ucigatoare, Joe. Mai bine te-<
J a i duce la ea. - \
* T e vad maine dimineaja. 1
J Enescbimbat. reflecta Angela privindu-l cum se ducea saj
* s e alature grupului de femei Tn care era sojia lui: cutezatoM
preocupat de propriile lui placeri ?i totui, Tn ciuda51utaror|
*schimbarilor survenite Tn viaja lor, acelai drag pifeten din^
copilaria ei Tndepartata. '
* 1
\
*
9 In dupa-am iaza aceea, Angela se duse sa calareasca^
singura, nedorind sa se alature nici doam nelor i barfelor,l
9 i nici barbajilor adunaji la padocuri unde caii erau pregatiji^j
pentru cursa de sambata. Bertie insistase Tn mod expres c a i
J e a s vina la O a k s, aa Tncat nu putuse refuza, Tnsa dis-^j
*tracjiile atat de familiare aveau acum mai pujin farmec d e c a ti
J i n trecut. Lum ea ei se schimbase treptat Tn anii din urm a.*
*N a?terea lui M ay fusese unui dintre motive; pur i simplu*
dorea sa petreaca mai mult timp cu fiica ei. colile pe c a r e j
* le fondase Ti atrageau din ce Tn ce mai mult interesul,*
contrastul dintre misiunea educajiei i goana frivola dupa*
^p la ceri a prietenilor ei devenind din ce Tn ce mai evident, p e ^
m asura ce implicarea ei se adancea. Paji?tile de la Jara erau*
Jodihnitoare i calul ei favorit era la fel de bucuros ca ea sa J
s e afle departe de forfota de la castelul Morton, a?a Tncat*
jTn ta rz ia ra cam mult pe afara. C a n d reveni, c lo p o je lu lj
* a n u n ja s e deja ora ceaiului. *
J Fiind un punct de reper traditional petrecerilor Jinute l a j
*reedinjele de Jara, ora ceaiului era deseori prima ocazie*
d e a se Tntalni Tn timpul zilei a femeilor ?i barbajilor, d a c a ^
Ja c e tia din urm a plecasera din zorii zilei la vanatoare. J
O fe rin d u -le , de a se m ene a, fem eilor un alt prilej de a ^
Js c h im b a toaletele etaland Tn acest c a z cele m a i j
*********************************
incantatoare creajii din danteia ?i ifon, care fusesera con -
cepute sugerand cele mai provocatoare neglijeuri, ca i
cnd doa m nele de-abia s-a r fi sculat din pat.
Dupa ce se grabi cu imbracatul, Angela sosi In salon cu
respirajia taiata i ferm hotarata sa-?i gaseasca o scuza de
nezdruncinat pentru orice alta invitajie princiara din viitor.
- Totu?i, zam bi cu grajie cand prinjul Ii facu sem n sa se
apropie.
5 Ai intarziat, iubito, o dojeni cu blandeje Bertie, care
Jinea la-respectarea cu exactitate a programului, dar cum
araji superb, te vom ierta.
R och ia D oucet a Angelei, de cujoare oliv cu tonuri
cenu?ii, o apoteoza din ifon diafan ?i danteia festonata cu
panglici, era Tn acelai timp vaporoasa i senzuala, dar ?i
som ptuoasa.
Peisajul a fost atat de placut incat am calarit mai mult
decat ar fi trebuit. C u m a alergat W inslow astazi?
E intr-o forma excepjionala, intr-o forma absolut
extraordinary e un animal uluitor pe care I-am cum parat
grajie sfatului lui Kit. 7 H aminteti pe domnul Braddock, nu-i
a?a? spuse cu amabilitate prinjul de W ales, facand un
sem n cu m ana lui plina de inele.
Pentru o fracjiune de secunda Angela i?i pierdu com plet
rasuflarea.
Buna ziua, contesa, zise Kit politicos.
Buna ziua, dom nule Braddock.
C u un oarecare efort reu?i sa depaeasca starea de
oc. El trebuia sS se afle la W y n mere saptamana asta, nu
sa stea in faja ei, teribil de atragator in haina neagra de
catifea care parea sa-i starneasca dorinja de -a o atinge.
Eu am insistat sa vina, spuse prinjul de W ales fara
ocoli?uri, de parca i-ar fi citit Angelei gandurile. Aveam
nevoie de ajutorul lui pentru cursa fui Winslow.
Aadar, m aine va invinge calul altejei voastre?
intrebS e a cu sim patle, indepartand cu asprim e sen-
zajiile tumultuoase provocate de prezenja lui Kit. A m auzit
72 Q&ufan ofe/infm J

ca Hartley are un cai de curse care s-ar putea sa v a .d e a j


ceva bataie de cap, adauga ea zam bind. j
O sa avem noi grija de asta, nu-i a$a Kit, declara!
voios prinjul. W inslow ar putea fi cel de-al doiiea cai all
meu care catig3 derby-ul. |
E rapid i putemiq, observa Kit, ?i ii place sa alerge inn
frunte. Pare promijator. J
Aveji cai de curse? intreba Angela, cand de faDt nui
era cazul sa arate interes faja de nimic din c,e faooa Kitjj
Braddock i ar fi trebuit sS se duca sa stea de vOrba c u i
femeile din partea opusa a camerei, nu sa se intrebe ce-ar*
simji da ca i-a r atinge trupul puternic prin catifeaua d e l
mStase. ^
Am cajiva cai pur-sange impreuna cu cumnatul i c u l
nepotul meu, precum ?i cajiva ponei pentru jocul de polo. ^
A u invins vreodata caii dum neavoastra? <
Destul de des incat afacerea sa devina interesanta,^
zise el incet,
i profitabila, spu se prinjul chicotind. P rim a v a ra *
trecuta a ca?tigat cu calul sau la Belmont, o jumatate de J
milion. *
Pariurile m i-a u fost favorabile, recunoscu Kit cu J
m odestie. *
AJi participat la curse in Anglia? intreba ga zd a lo r,J:
lordul Morton.
In ultima vrem e, nu. *
D ar anul acesta caii lui au ca?tigat doua curse la *
Longcham ps, se am esteca in vorbS prinjul de W ales. J
N u credeam ca animalele de rasa din Am erica su n t*
chiar a?a de grozave. J
V o ce a lui Jo e Manton avea o nuanja provocatoare. *
Din cand in cand*avem noroc, replica afabil Kit. J
S p e r ca Winslow sa fie maine la fel de norocos, adauga e l*
pSrand cS nu da atenjie comentariului insolent ?i in je le g a n d *
ca iubitul Angelei probabil ca auzise de interesul lui. *
Bine spus! com en ta Bertie, zam bind din spatele
norului de turn facut de Jigara sa de foi. Pentru victorie!
toasta el, ridicand paharul cu coniac.
O d u zina de pahare se ridicara Tn cinstea viitorului
suveran ?i apoi fura repede golite cand clopojelul anu n ja
o noua pauza, cea a schimbarii toaletelor Tn vederea mesei
de seara.


O o i^ ?i jumatate mai tarziu, pe cand oaspejii se
adunau Tn apropierea uii ce da Tn sufragerie, Angela des-
coperi cS urma sa fie escortata la cina de catre Kit.
T u ai aranjat asta? Tl Tntreba ea glacial, vorbind
foarte Tncet.
Banuiesc ca e opera lui Bertie, zise Kit linitit.
A m plecat de la C o w e s Tn m od deliberat, dom nule
Braddock.
tiu asta.
Sprancenele ei se ridicara instanfaneu.
N u eti prim a fem eie pe care am sarutat-o. Numai
ca tu ai prea multe scrupule.
in timp ce tu nu ai nici unui.
Ai dreptate, consimji el netulburat, ?i probabil aceasta
e ca u za pentru care mai sunt Tnca Tn viaja.
Ai sarutat vreodata pe cine nu trebuia?
T e intereseazS? zam bi el.
BineTnJeles ca nu. Ah, Tn fine, m urm ura ea cand
perechea din faja lor Tncepu sa Tnainteze.
Punandu-i uor mana pe brajul lui, Ti zambi i Ti spuse
cu un aer voit amabil.
Lady Morton are un bucatarfrancez extraordinar.
Excat ca acasa, raspunse el binevoitor, la fel de
capabil ca ea sa se prefaca.

W W V
Cina a fost fastuoasa i a durat mult. Angela Ti Tndrepta
Tn m od deliberat Tntreaga atenjie catre celalalt tovara de
5 74 O&urax (y k /w M 1
* m a s a al ei, ?i astfel, Kit conversa in timpul primelor doua^
feluri de m ancare cu lady Hareswood, careia ii pfacea sa*
discute in special despre cainii ei de vanatoare. Pana cand,^
in cele din urma, ea fu astrasa intr-o conversa|ie de lorduH
^ G o rd o n aflat la dreapta ei, care se interesa despre repro-2
* d u ce re a i pedigriul lor, in cele mai mici am dnunte. Din*
* ace st moment, Kit se mul|umi pur i simplu sa stea i sa*
* s e delecteze privind-o i ascultand-o pe incantatoarea*
contesa de Grey. * *. J
V E a ?i lordul Villiers ii comparau armele de vaffi&toare
armurierii local! demni de refinut. N surprinse ca o fem eie *
* d e talia ei era atat de com petenta in domeniile sportive ,%
*dei, se mustra ca avea asemenea prejudecaji, m am a ij|
*sora lui, care nici ele nu erau prea inalte dovedisera calitafin
Jexcepjionale in multe domenii considerate a fi exclusiv d e 2
* co m p e te n {a barbajilor. Probabil ca de vina era stralucirean
J b io n d a a Angelei care-i dadea un aer atat de diafan de2
p a rc a ar fi fost o adolescenta fragila. '
J D ar asta seam m dnca: observa ei, i o facea intr-un m od2
cu totul lipsit de delicatefe. D e vo ra calcanul de parca*
^fiecare imbucatura ii producea o desfatare deplina, potar-S
*nichea cu taijei i pateul de gasca disparu in scurt timp, in *
tim p ce ai doilea fel, miel cu trufe ?i m azare paru a fi una*
^dintre mancarurile favorite, deoarece se mai servi inca o *
data. Fascinat, se intreba daca dadea dovada de acela?i*
Ja p e tit remarcabil i In alte privinje. *
C a t timp lordul Villiers fu prins in conversajii cu veciniil
lui de masa din stanga, Angela manca in tacere absorbita^
d e bucata ei de miel. Kit mai mult bau decat manca, ceea c e l
%
*servise la ceai fiindu-i mai mult decat suficient pentru m a s a i
d e seara. S e sim{ea deosebit de muljumit, asem enea u n u i!
*copil care tocmai primise jucaria mult dorita. Era invaluit d e l
*parfum ul ei, brajul, umarul ei gol i decolteul ispititor s e l
*aflau la d is ta n t de numai cajiva milimetri, iar tonul vocii ei J
* Ii rasuna placut in ureche. 1
Vad ea nu mananci, spuse ea Tntorcandu-se sa se
uite la el in cele din urma. Imi dai mie fileul tau de vijel?
Mananci tu destul pentru amandoi, i da, pop sa-l iei,
replica el, apropiindu-i farfuria de a ei. A m crezut ca
m ananci numai desertul.
E a Tl privi Tntrebator, fileul ram anSnd suspendat in aer,
la jumatatea drumului spre farfuria ei.
La E d e n H o u se, ii explica el, ai m ancat num ai
desertul.
Era cald in.seara aceea, spuse ea simplu, punand
carnea in farfurie.
M ananci ca m e doar cand e rece afara?
Eti un barbat curios, dom nule Braddock.
Kit, spuse el, zambind la randul lui. N -am sa profit de
tine daca imi spui pe num ele de botez.
C rezi ca m a port copilare?te in privinja asta? rosti
ea in timp ce taia cu precizie fileul.
Nu copilare^te, ci doa r mult prea oficial.
A r trebui cum va sa adopt felul tau indraznej de a fi?
Poate nu chiar atat de nechibzuit, rapunse el ranjind.
C hiar i eu subscriu la un anumit grad de discrete.
Intr-adevar!? M a uimeti. i unde anume dai dovada
de aceastS discrepe!?
Oriunde doreti, murmura el Tncet, m vocea lui Tmple-
tindu-se Tn m od placut provocarea i o calda promisiune.
i daca nu vreau?
Voi fi dezolat, desigur.
O a re de ce nu-mi vine sa cred aa ceva?
Fiindca eti mult prea cinica.
In timp ce tu eti mult prea fermecator.
C u m pop fii sigura ca aa sunt eu, daca nu Tncerci?
P u se se Tntrebarea pe un ton linitit, iar expresia lui
pierduse brusc orice urma de am uzam ent.
An gela puse brusc cuptul ?i furculija pe farfurie, za n -
ganitul lor atrase atenpa com esenilor i ea deveni pnta
mai multor priviri.
*76 O&uam 'ofafotM t
^ Nu Ji-a placut vijelul? intreba Kit netulburat, cu o
v o c e a care se auzi clar in incapere.
J Nu sunt sigura, rosti ea pe un ton neutru, zam bind
inspre acei oaspeii care manifestau un interes deosebit,
Z c u m erau Jo e Manton i prinjul.
Poate ar fi de folos ni?te apa proaspata, propuse Kit
J ? i, fara a mai a?tepta raspunsul, facu semn valetuiui.
C e amabil din partea dumneavoastra, dom nule
B ra d d o ck .
^ A m a n d o i erau foarte versaji in a face u z d#< bunele
m aniere insu?ite, iar in scurt timp, curioii se reintorsesera
J l a conversable lor.
Imi ce r scuze, zise Kit cand ceilalfi incetarS sa-i mai
Spriveasca. Aa se intampla cand e?ti sincer.
E ceva neobi?nuit pentru tine? zise Angela cu un glas
J c a re redevenise sardonic; nu voia sa se arate impresionata
* d e prezenja sau sinceritatea lui.
J Nu. A m venit aici numai pentru ca voiam sa te vad.
N -a ? fi venit daca a? fi ?tiutca e?tt aici:
? D a r nu Ji-e indiferent; nu po{i spune a?a ceva.
D u m n e ze u le , Kit, m urm ura A n g e la inceti?or. E
Jim p o sibil. Treb uie sa recuno?ti acest lucru. T e rog.
Din cauza lui Jo e Manton?
Nu.
E?ti sigura?
Da. I-am explicat cat se poate de clar ca nu m a voi
S a m e s te c a in casatoria lor. El irrii cunoa?te sentimentele
* dar asta nu e treaba ta.
B ine, raspunse e) concis, ca i cum l?i pusesera
*sem na tu ra finals pe un tratat indelung negociat.
Nu, nu e bine, riposta Angela aprinsa. Nimic in
^le g a tu ra cu asta nu este bine. Viaja mea este pe deplin
satisfacatoare.
X A ?a e daca zici tu, replica el lini?tit.
Ji-a i pierdut timpul venind aici, dom nule Braddock,
Jro s ti ea ironica, facand sem n valetuiui sa-i um ple paharul
6 ^ ra h a d ^ 0 S ^ ' 77
cu vin, dei sunt sigura ca multe dintre femeile de aici ar fi
mai mult decat incantate sa-Ji faca pe plac.
C hiar daca nu se va mai intampla nimic altceva, ma
voi delecta urmarind cursa, spuse el pe un ton agreabil,
ignorand observajia ei critica, iar pivnija de vinuri a vicontelui
poate fi considerate o atracjie deosebita, adauga el u rm a -
rind-o pe A n g e la cu m tra gea o duca de vin intr-un mod
total necorespunzator pentru o fem eie.
Esji mult prea mieros, dom nule Braddock.

j>i tu, mult prea decenta, contesa... uneori, aduga el
cu blandeje.
Nu se va mai intampla, zise ea injelegand perfect ce
voia el sa spuna.
Ai vrea sa pariezi o mica su m a pe chestia asta?
O s a p ie r z i.
Poate cS nu. S a spunem ... cinci sute de lire?
Pentru cat timp?
Lui ii facu placere cum suna asta; poate n*avea sS
spuna nu\a urm a urmei.
Pentru perioada sfaritului asta de saptam ana. ?
Sunt sigura ca voi rezista farmecului tau atata timp;
In acest caz vei fi cu cinci sute de lire mai bogata.
Voi avea bani in plus pentru coala m ea, zise ea cu
vioiciune. J in pariul.
Incepem din acest moment, spuse el incet.

D u p a cina, invitajii trecura, prin ?irul de cam ere legate


intre ele, spre biblioteca, unde vicontele ?i sojia sa p re g a -
tisera activitajile de dupa cina. Kit o lua pe Angela deoparte
c a sa-?i exprim e p are re a despre un pesiaj m arin al lui
T u rn e r aflat in salonul din faja, dupa cu m ii pre ciza el
politicos doamnei cu care vorbea ea ?i, daca nu ar fi prins-o
strans de m anS, Angela ar fi refuzat.
Nu va dura decat un minut, adauga el pe un ton
placut, adresandu-i un zam bet lui lady Lambeth, vaduva
78 Q&ufanQ$c>/wott
care se afla langa ea, ignorand eforturile ineficiente ale
Angelei de a-i elibera m ana.
Du-te, fetijo, rosti vaduva cu o licarirein ochi. Daca a?
fi fost cu cincizeci de ani mai tanara, Braddock, a? fi venit
eu insam i.
A fi onorat sa va Tnsojesc oricand, lady Lambeth,
raspunse Kit ranijind. Rocatele m -au atras Tntotdeauna.
Eti un trengar Tncantator, zise ea vesela ara n-
jSndu-?i buclele parului ro?u vopsit. Vino sa iei odata ceaiul
cu mine Tn Park Lane ?i o sa avem un schim b de p ^ e r i.
C u placere, pro m ise Kit. A cu m , da ca vreji sa ne
scu za ji...
Inte|indu-?i stransoarea, o trase pe Angela prin arcada
Tn mica Tncapere care adapostea magnificul tablou al lui
Tu rn e r.
C e ai impresia ca faci? exploda Angela revoltata, lup
tandu-se fat/? Tmpotriva stransorii lui, acum , cand ceilalji
nu-i mai puteau vedea.
A m nevoie de un sarut care sa m a ajute sa rezist
toata seara, murmura el fara a se opri din mers, tragand-o
Tn micul alcov unde se afla pictura.
E?ti nebun! D aca vine cineva? Daca...
Intenjionase s -o sarute cu blSndefe; voise s -o sarute
num ai o data ?i apoi sa -i dea drum ul, doar pentru a-i
reaminti emojiile rSscolitoare din noaptea aceea de la
Cowes, dar Tn momentul Tn care buzele lui i le atinsera pe
ale ei, slab a influenza a reticencei se pierdu o data cu orice
gand rational ?i, pentru o fracjiune de secunda, se Tntreba
daca ea ar Tncepe sa Jipe Tn cazul cand ar duce-o pe b ra fe
Tn dorm itorul lui. T ru p u l ei voluptuos era strans lipit de
silueta lui Tnalta, cu spatele arcuit Tn Tmbrati?area lui, iar
Tmpotrivirea ei inijiala fu dominata de forja sarutului sau
salbatic.
Ii devora gura tanjind dupa gustul ei, dorind sa-i simta
toata dulceaja ?i deodata o ridica mai sus, lipind-o mai
convenabil de erecjia lui agresiva printr-o mi?care delibe-
tfraifastei 79
^ ra t a i instinctiva fn acelai timp, ce nu se lasa intimidate
d e canoaneie discretiei.
J E a Incerca sa nu raspunda unui impuls atat de vulgar,
d a r el era tare ca o stanca, enorm, neinduplecat i pa siu n e a *
J lu i nestavilita era extraordinar de excitanta. Fara preliminarii
* o lua de acolo de unde o lasase ultima oara, intenponand sa
J o patrunda cu, sau fara invitajia ei, ?i ea nu putea pretinde
* c a nu se gandise de mii de ori la el de cand plecase de la
C o w e s ; propria ei dorin ja fusese doa r reprim ata ?i nici-
J d e c u m anihilata. Brusc, ?oldurile ei se mi^cara din propria
lor voinje, apasandu-se de penisul lui excitat.
J Lui Ii scapa un geamat din fundul gatului, aa incat ea
auzi i in aceeai masura simp sunetul imbatator, i?i lasa sa
Jalunece mana in jos ca s-o apropie i mai mult i s-o pne
*nemicata, i hotari repede ca alcovul era tot atat de bun
J c a i patul lui.
9 Nu mi?ca, murmura el cand ii ridica gura de pe a
ei. O sa inchid ua.
J A r putea veni cineva. Kit, te rog, nu...
V G ura lui ii bloca rugamintea cu o nerabdare crescanda
i, in loc sa se simta ofensata, ea se simp strabatuta de o
Jfierbinjeala deliranta. S e aga|a de el, ranvind acelai lucru,
a rza n d de dorinja de a-l simp in ea. Infigandu-?i degetele
J i n parul lui, stranse intre ele uvijele matasoase i dese, i
trase.
J Spune-mi ca n-am s& regret, gafai ea cand el ridica
Jca pu l i ochii lor se intainira.
* N-ai sa regrep niciodata, opti el cu un glas aspru i
inabuit de intensitatea emopei; crede-m a.
V Trebuie sa fie undeva, se auzi vocea unei femei,
sunetul venind dinspre coridor i patrunzand prin u?ile
Jdeschise in alcovul unde era tabloul.
Kit injure.
J E Olivia, m urm ura Angela, stand cu respirapa taiata
* ? i corpul incordat in brajele lui. T e urmare?te... in cazul...
J i n care n-ai observat.
? Inspirand adanc, relua ceva mai calma:
80 Q&ufan
Iar eu tocmai am fost salvata de deplorabila neputinja
de a m a stSpani de care am dat dovada.
Imi place incapacitatea ta de a te stapani.
Ochii lui Kit ardeau de dorinja.
lubitule, Ti reproa Angela ingaduitoare, Jie TJi place
orice femeie.
Aflandu-se acum intr-o stare de spirit mai temperata,
mai distanta, era recunoscatoare ca fusese salvata de
Olivia.
O ricum , TJi m uljum esc pentru... placere.
El injelese brusca ei schimbare de atitudine, dar mai ?tia
?i cfit de repede reacjiona.
D a -m i voie sa te vad la noapte.
A ? vrea sa pot face asta, suspina Angela.
T e pot face sa te razgandeti.
N u prea cre d ... O livia! striga A n ge la . S u ntem in
cam era ro?ie ?i il adm iram pe Tu rn e r. Noapte buna, Kit
lubitule, opti ea inceti?or, desprinzandu-se din imbraji?area
lui. S -a r putea sa-Ji placa O livia, ad a u g a ea zam bind.
Zvonurile spun ca e insajiabila.
Muljumesc pentru informajie, dar in prezent ma
intereseaza contesa cea blonda.
A h ... aici eraji, zise O livia M anch ester intrand Tn
ca m e ra . I-a m sp u s lui Floren ce ca nu puteaji fi prea
departe. D e cand te intereseaza arta, Angela?
Domnul Braddock m i-a explicat tehnica lui Tu rn e r atat
de bine, incat m -a fermecat.
C o n te sa este o ele va foarte inzestrata, spuse Kit
taraganat.
N -a i vre a sa-m i explici ?i m ie... cate ce v a ... din
tehnica asta? intreba inceti?or ducesa cea bruneta.
Poate dupa ceai. In momentul acesta jinduiesc dupa
un coniac.
Veniji cu noi in salon, i sa-i povestrji neaparat
domnului Braddock despre experimentele lui Lexford, Olivia.
Ducele are o inclinajie catre agricultura, declara Angela cu
dulceaja in glas.
intr-adevar!?
X & h ra k a 81 *
* s *
* In timp ce eu am o slabiciune pentru b a rb a jii*
fermecatori ca dumneata, m urmura ducesa de Lexford. *
* Vedeji? zise Angela cu o voce numai miere, deja a ji*
gasit cS aveji ceva Tn com un. *
J - Dorrji i dumneavoastra un coniac? le Tntreba Kit cu J
*am abilitate pe cele doua doam ne care stateau Tn p ra g u l*
Ju ii avand aerul ca poarta o discujie prozaica despre vrem e. *
*PermiteJi-mi sa va Tnsojesc, spuse el i, fara a mai a? tepta*
J u n raspuns. se Tndrepta spre coridor Tnjurand Tn g a n d j
*aparijia lipitoarei de Olivia. *
* *
J W W V J
* A p ro a p e imediat du p a ce intrara Tn salon, Tn ju ru l*
jA n g e le i se stranse un grup de barbaji. E a prezida adunarea J
*flirtand degajat, razand, tachinandu-i pe rand, interpretand*
* c u u?urinja rolul atat de familiar. Incuraja Tn m od d e lib e ra te
* a d u la jia barbajilor, hotarata sa se fereasca de orice J
Jm o m e n t ulterior de intimitate cu Kit. J
* Neresim jind nici o dorinja de a-i aduce omagiile fa ja *
J d e contesa Tntr-o atare aglom erajie, nici de a se a ia tu ra j
*jucatorilor fmpatimiji de bridge aflaji la m esele de la n g a *
J f o c ?i nefiind se d u s de du ce sa de Lexford, dupa un t im p j
* K it se scuza politicos faja de cei prezenji i se retrase Tntr-un*
*colJ lini^tit unde sa poata bea Tn tihna. Nu luase Tnsa Tn #
*considerare postura sa de cavaler eligibil ?i nici fa scin a jia *
* p e ca re o exercita asupra oaspejilor de sex feminin. *
J Acestea discutasera pe larg despre el la ceai, in s is ta n d j
* a s u p ra accesibilitajii, farm ecului sau de necontestat i a *
*pove?tilor captivante ale aventurilor sale sexuale, a?a ca Tn J
* c u ra n d el se gasi Tn centrul atenjiei unui grup de fe m e i*
* fru m o a s e . J
* C o n v e rs a jia lor era plina de insinuari i de Tntrebari*
*lipsite de subtilitate Tn legatura cu echipajul sau format d in *
Jfe m e i. Raspunse la toate acestea cu o politeje Incantatoare,*
* e s c h iv a n d u -s e cu abilitate, ferm hotarat sa se Jina la *
Jd is ta n ja de aluziile lor transparente. Era edificat asupra J
*faptului ca la petrecerile Jinute la re?deinjele de Jara,*
+82 Q& w m 5

*Tntalnirile am oroase erau foarte raspandite ?i precaut, evitS*


*avansurile lor provocatoare. Contesa de Grey, reflects, privind V
*cStre ea cum stStea Tn mijlocul curtezanilor linguitori, e/r!%
%singum femeie din casleltil Morton care ti stdrnea ///,*.
*interes' carnal. *
* Vino cu trasura noastrS, maine la curse, se a lin ta *
*ta na ra m archiza de Berwick, cu o voce ademenitoare. *
J B a nu, vino cu noi, propuse O livia M a n c h e s te r.*
*Le xford e atat de plictisitor i va adormi Tnainte de a iei d e *
* p e aleea castelului. *
J Mesajul ei era mai mult decat evident, dei Kit se TntrebS J
* d a c a bStranul ei soJ care sforaia n-ar fi fost o pre zenJS *
*frustranfS Tn cazul unui interm ezzo am oros. *
? Regret, dar am prom is ca voi m erge cu grupul lu i?
*B ertie. S e pare ca acest sfarit de sSptSm ana sunt p e *
* p o s t de antrenor profesionist al lui W inslow. *
J S a u de seducStor profesionist... rosti torcand s i m -J
*patica lady M acLeish. *
J Clarissa! C e -o sS gandeascS dom nul Braddock! J
* Sper cS la noapte se va gandi Tn primul rSnd la m ine,*
*d rag a mea, murmurS Clarissa f3candu-i provocatoare u n *
J s e m n cu ochiul lui Kit. J
* Jocul avansurilor i retragerilor amoroase continuS Tn *
*ace la i stil pe tot parcursul s'erii, constituind o distractie*
*deosebit de pIScutS pentru tinerele doam ne care n -a v e a u *
* n im ic altceva de facut. Subiectul dorin|elor lor Tlp e rce p u *
J m a i mult ca pe o manevrS evazivS care cerea Tn a cee ai*
*m asur3 diplomajie, farmec ?i fineje, dar coniacul lui M o rto n *
Je s to m p S contururile precise ale reaiitStii, a?a cS toatS lum ea J
*fu mul$umitS. *
*. In noaptea aceea, Kit T?i Tncuie u?a dorm itorului T m -J
*potriva oricSrei invazii a doamnelor care-l urm Sreau, fa p t*
* c a re constituia un lucru de neconceput privit Tn lum ina*
*obiceiurilor pe care le avusese anterior, cand vizitase a lte *
Jreedin|e de la JarS. *
* In acest fel el le respinse pe Clarissa, O livia i p e *
jTncepatoarea Tntr-ale adulterului, marchiza de Berwicklv. J
* *
(j^rafa'adratfc?st& 83 *

*
*
*
*
Ziua curselor Tncepu devrem e i trasurile trasera l a j
seara imediat dupa micul dejun. Dupa o scurta perioada d e *
haos scapat de sub control, tofi oaspejii fura instalaji in *
vehicolele proprii. U rm a o calatorie de o ora prin Jinuturile*
bucolice, racoroase ?i Tnverzite, care se conturau clar s u b *
cerul albastru fara nori i ajunsera la m ica pista de fa ra ,*
ale cSirei tribune aveau vedere spre terenul plat de Tntreceri*
inconjurat de dealuri line. Grupului prin|ului de W ales ii J
fusese oferita singura loja existenta, o mica suprafafa c a re *
se umplu repede cu invitajii lui, servitorr i cateva cunotin{e J
dintre oficialitajile locale. "*
D upa ce magistrajii membrii consiliului local au tinut J
scurte i uneori stangace discursuri de bun venit, prin{ul i*
aristocrajii lui oaspeji se lasara Tn voia conversajiilor de g ru p *
?i a placerilor obinuite ale curselor. In timpul Tntrecerii d in *
acea zi, A n gela ?i Kit s-au aflat deseori aproape unui d e *
celallat, fie stand alaturi i urmarind cursele, fie la p r a n z j
unde toata lumea statea Tnghesuita delectandu-se cu m a n -*
carurile picnicului Tmbelugat oferit de vicontele M o rto n ,J
fie, aflandu-se ocazional Tn acelai grup care discuta. *
Angela purta o rochie din muselinS brodata cu p rim u le .J
deoarce Tn august vrem ea era calda, iar lui Kit i se paru i*
mai frumoasa Tn rochia simpla, adolescentina. Pana acum o *
vazuse doar Tn rochii de seara sau Tn neglijeul ei som ptuos,*
facute la case de m oda cunoscute. Astazi Tnsa, palaria e i*
de pai cu borul lat i rochia lipsita de ornamente, pareau*
facute de un croitor de provincie. *
In contrast, celelalte doamne pareau de-a dreptul Tm p o -*
pojonate Tn rochiile lor de matase. Kit descoperi ca A n g e le i*
Ti placeau cu adevarat cursele de cai i avea un ochi bine J
antrenat pentru exem plarele de prim a calitate, p a riin d *
zd ra va n . D e?i n -a r fi trebuit, acest lucru Tl surprinse la *
Tnceput i se hotarf sa mai reflecteze asupra lui. M a n i-*
+84 C & X fd7f o fo /fK fm
*festa o Tncredere tn sine lipsita de orice constrangere, fiind
c u totul diferita de conventionalism ^ femeilor din clasa ei
Jso cia la . Proababil aceasta deosebire Tl atragea mai mult
decat orice la ea. ,
J D in a va la n ^a informajiilor vehiculate in co n ve rsa b le
*invita|ilor la petrecere, care Tmparjeau spajiul limitat din loja
Jrezervata, Angela affa i ea mai multe despre Kit. Implinise
* d o a r de puji'n timp treizeci de ani scopul venirii lui in
A n g lia era Tntr-adevar acela de a-i cauta o sojie dar el
* p re ciza se ca ?i asum ase aceasta sarcina num ai pentru
a -i face plScere m am ei sale; dac& se hotarase sau nu,
Jconstituia Tn continuare un subieet controversat. Motenise
d e la tatal sau o ave re fabuIoasS i in ultima v rem e
J s c h im b a s e cinci veliere; unele fusesera Tnlocuit cu altele
* m a i rapide ?i mai bine proiectate, altele fusesera achizijio-
Jn a te cand le pierduse pe cele dinainte Tn timpul unor furtuni
*puternice.
C and vorbea despre apele pe care le prefera, cum erau
* c e le din apropierea marii Chinei de S u d , plasticitatea
exprim arii lui era cuceritoare. A n gela se trezi dorindu-?i sa
^ n a v ig h e z e ea prin parjile acelea, dar mai ales Tl asculta
p e Kit povestind despre calatorile sale, fiindca viaja ei era,
* p rin com parajie, extrem de monotona, irul petrecerilor la
care lua parte Tn timpul ei liber evidenjiindu-se doar prin
Jen e rva n ta lor inutilitate.
tndiferent d a ca se g a se a aproape de el sau la o
J o a re c a re distanja, magnetismul lui i se parea la fel de
fascinant ca i frumusefea lui provocatoare. Micarile lui
Je m a n a u o forja latenta amagitoare, de parca energia lui
*vulcanica fusese Tnnobilata de gratia lui animalica intrin-
s e c a i su b costum ul bine croit de tw eed cu dungulije
*diagonale, razbatea prezenja inconfundabila a unui pirat al
vrem urilor moderne. C h iar cand statea pe loc, radia o forja
J a b ia Jinuta Tn frau i Angela se trezi deseori contem pland
Tn g a n d im aginea magnified a unui K it Braddock lipsit de
Jco n stra n g e ri de orice fel.
* (fptfrafra 85 *
ak
* G 'dudiil nn e nim ic aitcem decaf o specnkijie abstmctd. *
*f?i reaminti ea; era ia fel cum ai admira modul magistral*
Jin care Rembrandt folosea lumina, sau frumusejea pura a J
*unei furtuni. Totui, ori de cate ori Ti zambea el, un fior cald*
J i se strecura prin vene, ?i dei se retinea in mod deliberatj
*sa raspunda zambetului sau cu tenta personala, nu ii putea*
Jnega efectul magic.
* Cateva ore mai tarziu, dupa ce se servise ampanie*
*rece care sa contracareze caldura verii ?i o stare de buna*
Jdispozijie 'insufle|ise ambianja grupului prinjului de Wales, J
*Angela o auzi pe Olivia spunandu-i lui Kit pe un ton de fals*
Jrepro?, cochetand cu el: *
* Dragule, u?a dormitorului tau. a fost zavorata in *
Jnoaptea trecuta. Cine a fost norocoasa? J
* Dei nu putut auzi raspunsul lui scurt i inabu^it, Angela*
*resimji un puseu nea^teptat de gelozie, urmat imediat de j
*imaginea mentala a lui Kit facand dragoste cu o alta femeie,*
*imagine pe care nu putu s-o reprime. *
J N u / gandi ea Tnfierbantata, zguduita de un curios J
Jsentiment de posesie, noaptea trecuta, el a r ji trebuit sd-+
* m i opai/ind mie. Dar, cateva secunde mai tarziu, judecata*
Jsanatoasa prelua controlul ?i, Indepartand imaginile clarej
Jdin creierul ei, T?i reaminti c&, dei Kit Braddock avea*
impactul unei lovituri de ciocan asupra libidoulUi ei, era total*
Jnepotrivit. In afara numeroaselor ?i evidentelor obstacolej
Jcare faceau imposibila o relate Tntre ei, nu era de acord cu*
*numarul impresionant de femei din viaja lui. Seara trecuta,*
*nu facuse nici ea excepjie, chiar daca aparent nu Olivia*
Jfusese cea care Ti captivase atenjia lui Kit. *
* Totui, cand ceva^mai tarziu se trezira singuri pentru*
*cateva momente, dupa ce lady Morton fusese atrasa Tntr-*
J o conversajie Tnsuflejita despre o tartara actrija care s e j
*casatorise recent cu un nobil, Kit se comporta manierat i la*
*locul sSu. *
J !j>i pe tine te-a deranjat la fel de tare lovitura pe J
*care a dat-o Belle Bixtin? *
* Nigel a fost norocos sa gaseasca o sojie atat de *
Jlncantatoare, raspunse Angela. Gasesc absolut prosteasca*
86 Q S m a n o fo fo ts v n *
senzajia doam nelor de a fi fost ofensate. Mu(Ji nobili a u *
stramo?i care au jucat odata pe scena. *
Ai idealuri dem ocratice? *
GSse?ti acest lucru chiar atat de ciuat? *
^ In anturajul respectiv, da. *
Totu?i, asta-i adevarul. C rezi ca Donegan va ie?i*
invingator in cursa urmatoare? J
N u. *
Nu!? E?ti atat de sigur? *
O bse rva n d evidenta lipsa de interes a contesei de a *
discuta care este politica ei, continuara sS discute n u m ai*
despre cursele urmatoare. C u m am andoi erau capabili s a *
afi?eze o curtoazie desavar?ita, dezbatura politico?) ? a n s e le *
lui Morton i ale lui Jo e de a objine un premiu i cazura d e 5
acord ca era posibil ca W inslow sa ca?tige d e rb y -u l,*
adupandu-i lui Bertie cel de-al doilea premiu in tot atajia ani. J
C o n v e rsa jia era impersonate ?i in m od curios, deta?ata,*
ca i cand ar fi vorbit la persoana a treia sau printr-un perete*
de sticla, pana cand Kit zise: *
Ai dormit bine noaptea trecuta? *
Angela privi iute imprejur, fiindca iritimitatea din v o ce a *
lui era la fel de izbitoare ca ?i privirea patrunzatoare p e *
care i-o aruncase. J
N -a auzit nimeni, rosti el linitit. Nimeni nu se uita*
la noi. R aspunde-m i. J
Ii lua mult prea mult timp sa-i raspunda: *
Da, am dormit foarte bine. *
Privirea lui se abatu pentru o clipa asupra ei e v a -*
luandu-i raspunsul, dar cand vorbi, ,nu exista nici urma d e *
pro vocare in glasul lui. C u voce joasa ?i lini?tita s p u s e *
doar atat: *
Eu n-am dormit deloc. Am stat i m -am gandit la tine. 2
Imi inchipui ca spui asta fiecarei d oa m n e im p re -*
sionabile. *
E?ti impresionabila? intreba el cu blandeje, ig n o -*
randu-i mustrarea. Z
2 Ai venit cu mulp ani prea tirziu, zise ea, dar vocea Ti*
*trem ura cand pronunja ultimele cuvinte pentru ca el s e n
apropiase cu un pas.
2 Vino Tn cam era mea la noapte, sau vin eu la tine, zis e *
* e l de parca vorbeie ei n-a r fi avut importanja. N -o sa tie*
nim eni. IJi dau cuvantul m eu. J
* i eu trebuie sa spun da, la o propunere atat d e *
directa ?
2 El ridica u?or din umeri, dar ochii lui staruiau. 5
* M i-ar placea sa spui da. , *
* Aa a facut i doam na din noaptea trecuta? *
? O unda de surpriza aparu Tn privirea lui. *
* N -a r trebui saTntreb a?a ceva? *
* Nu, bineityeles ca nu, zise el dar nu-i raspunse la *
*Tntrebare. *
* A m auzit-o pe Olivia. Sunt programata sa fiu dis-W
*tracfia ta de sam bata noaptea? *
9 O uoara unda de sarcasm Ti facu vorbeie sa p a ra *
extrem de reci.
J E tigelo asa? J
* Nu sunt geloasa pe nici una dintre femeile de a ic i,*
te asigur. *
* Nici chiar pe frum oasa i naiva m arch iza d e j
B e rw ick ?
? Ceperspkace e. gandi ea CU ranchiuna, incdt sdinfe/eagc&
* im idicip e care o p o a te genera o tan d rd a td t d efium oasd. *
* Nu, nici macar pe ea, minji Angela, pe un ton glacial.
* P ersonal, g asesc obositoare atata dulceaja n e d i-*
luata, rosti Kit. Prefer o femeie enigmatica i dificila ca tine.
* c a t de flatant, m urm ura Angela eu sarcasm , dar n u 2
m i-a i raspuns la Tntrebare.
* Am dormit singur, zise el, fara a se preface ca n u j
*TnJelege. N -a m tiut ca-Ji pasa. *
* Poate ca nu-m i pasa.
J i poate ca raspunsul asta echivoc a meritat sa f a c j
*caiatoria asta la castelul Morton, ?opti el. *
* Pentru un m om ent se simji de parca ar fi atins-o Tn tr-J
* u n m od intim de faja cu toata lumea, i cand un val d e *
88 Q&Ufaff Q%?/rwz?/f
caldura i se urea pulsand prin corp, ea spuse cu un efort
evident ?i cu vocea Tncordata de emojie.
Nu ?tiu,ce sa m a fac... cu tine ?i cu... atracjia asta
irajionala. C u ...
O are de ce nu m a a?tept la o invitajie, o Tntrerupse el
cu blandeje.
E u nu... uite ce este, suspina ea u?or, nu va exista
nici o invitajie.
O ricum , am s-o a?tept.
N -a r trebui.
Ji-a m spus ca am dormit singur de cand ai plecat de
la C o w e s?
T e rog, Ti repro?a ea fara menajamente. T u e?ti un
barbat care are un harem, iar eu nu sunt o fata ne?tiutoare.
C u toate acestea, e adevarat.
Acest celibat original este din cauza mea? Tntreba ea
nelncrezatoare.
M i-ar conveni sa pot spune nu, suspina el. C rede-m a
ca nu Tnjeleg nimic din toate astea. Nu ?tiu nici mScar ce
caut aici, dar n-am putut sa stau departe de tine. Iar
povestea cu celibatul este o adevarata enigm a ?i pentru
mine, a?a Tncat nu-mi mai pune Tntrebari dificile. Crezi c-ar
observa cineva daca te-a arunca pe umar i m -a? Tndrepta
catre cea mai apropiata trasura? Tntreba el etaland un
zam bet Tndraznej ?i lasciv.
S him bam deja subiectul?
Categoric.
Bine; daca a? putea ignora restul lumii ?i s3 traiesc
bazandu-m a doar pe sentimente, raspunse ea Tntorcandu-i
zam betul, atunci ai fi binevenit sa Tncerci.
E o perspective foarte placuta, contesa. Preferi sa
stau deasupra sau dedesubt?
M a ?ochezi.
Adevarat?
O rice e Tn legatura cu tine Tmi provoaca nelini?te.
E?ti al naibii de rafinata! Iubito, de can d n e -a m
Tntalnit, viaja m ea a fost data peste cap de ceva mult mai
puternic dect o nelini?te, zise el facand o grim asa trista, ?i
nu sunt foarte sigur ca pot flecari despre asta. Totu?i, avand
in vedere ca suntem Tn public ?i ca oficialitSJile astea
locale sunt mai u?or de ?ocat decat grupul cosmopolit al lui
Bertie, presupun ca ar fi mai bine sa m S port cuviincios.
C e -a r fl sa vii sa prive?ti cursele Tm preuna cu mine ?i o sa
vad ce pot face sa-Ji Tndepartez temerife ?i sa-m i u?urez
sentimentul de frustrare?
i dacS nu poji?
Atiitici o sd lefacem /a/a hi pat, gandi el, dar Tn loc de
asta, spuse:
Poate luam lucrurile prea Tn serios. C e poate fi rau Tn
a ne bucura unui de prezenja celuilalt?
tii ca lum ea o sa vorbeasca.
Despre mine? N -a? mai Tndrazni sa ies Tn lume daca
m i-a? face griji Tn privinja asta ?i ?tii, Tn mod sigur contesa,
ca s -a vorbit despre tine cea mai m are parte a viejii tale.
Deci exagerez din cale-afara toata povestea?
Exact.
D a r tu e?ti doar un invitat oarecare al lui Bertie.
Ve zi ce u?or este?
i nu trebuie sa-mi fac griji pentru reputajia m ea din
c a u z a ta ?
S unt obligat sa raspund?
E a zam bi.
C e l pujin, e?ti sincer.
El ranji.
Iar tu Tmi treze?ti curiozitatea al naibii de mult,
contesa Angel. Hai, fS-ma fericit ?i vino sa urmare?ti cursele
Tmpreuna cu mine.
C u m ar fi putut refuza un zam bet atat de cuceritor?

Petrecura restul dupa-amiezii departe de tribune, u rm a -


rind cursele de pe m arginea pistei, sprijiniji de gardul
c a re -o Tnconjura Tntr-o atm osferS de cam araderie, dis-
90 Q3m m *
cutSnd valoa re a diferijilor cai pu r-sa n g e , aclamand caii i*
jocheii favoriji, pariind ocazional ?i catigand. *
DiscutarS despre navigajie ?i vanatoare i despre e re ? -*
terea cailor de rasa, iar Kit vorbi despre iahtul sau cu o *
nsuflejire plina de pasiune. C a n d Angela pomeni o d a t a j
despre M ay, el spuse: *
Imi plac copiii. Sora m ea imi spune de ani Tntregi c & J
ar trebui sa am ?i eu cajiva. *
Deci Tn sezonul asta ai examinat cu atenjia piaja*
casatoriilor din Londra. ' *
El mi?ca stanjenit din umeri i se spfijini de balustrada. *
E d e -a dreptul dezgustator. *
i diferit de modul tau libertin de viaja. *
Angela schimba apoi subiectul, propriile ei sentimente T n J
privinja casatoriei fiind prea ranite ?i sensibilizate, m e n jio -*
n&nd un tanar proiectant de nave din Plymouth despre* care J
&Uzise de curand ?i, nu peste mult timp, Tncepu o alta cursa. *
Placerea pe care o gasi fiecare Tn compania celuilalt nu j
trecu neobservata Tn d u p a -m a s a aceea. Mai mulji s p e c -*
tatori afiaji Tn loja prinjului de W a le s Ti urm SrirS aproape*
continuu. *
S -o ia dracu, bom bani Olivia privind Tmpreuna c u *
C la riss a cele dou a siluete care aclam au sprintul elegant J
al lui Winslow catre linia de sosire. Parca n-ar avea deja*
destui barbaji. J
in plus, el e prea tanar pentru ea, observa C la ris s a *
revoltata, strangandu-?i gu ra Tntr-o linie subjire. *
Aparent, ea nu este de aceea?i parere cu tine i,*
dupa cum se vede, nici el. *
La o mica distanja de cele doua observatoare a te n te ,*
G e o rg ia n a ?i Jo e M anton urm areau cu m W inslow s e j
deta?a clar ca Tnvingator Tn cursa sa. *
lubitule, uita-te la Angela i americanul acela, i s e *
adresa Georgiana sojului, glasul ei jubiland necrujator. S -a u *
Tmbraji?at dupa victoria lui Winslow. C red ca s-a am o re za t*
de el. *
+6?<?rafaa 91
* Intr-adevar? N -a m observat, replica J o e cu indi-
ferenja. In mod sigur W ales are motiv sa sarbatoreasca
Jdiseara. Calul sau i-a Tntrecut pe ceilalji cu ?ase lungimi.
* De?i urmarise perechea care statea la m arginea pistei,
J j o e Manton n-avea nici o intense sa v o rb e a sca despre
A n g e la cu sojia sa, dar Tl ofensaserd atenjiile lui Kit
jB r a d d o c k faja de fem eia pe care o con sid era Tnca pro-
prietatea sa i pe m asura ce trecea ziua, aerul sau
am eninjator se accentua.
* Deci, Souveral, o s-o catige americanul nostru pe
za n a cea blonda? pronunja Tncet i taraganat prinjul de
* W a le s ceva mai tarziu, dupa ce acceptase felicitarile pentru
victoria lui W inslow i Tncepuse deja cursa urmatoare.
J Pare hotarat sa se Jina dupa ea, replica a m ba-
sadorul, cu ochii Tnca ajintiji asupra celor doi, ?i totu?i mi s-a
J s p u s ca Angela s-a saturat de distracjiile amoroase. Poate
* c a , Tn cele din urma, Priscilla o sa-l objina, zise el ridicand
d in um eri.
* D om ni^oara Pem broke nu poate sa-l opreasca sa-i
faca curte fncantatoarei noastre Angela.
* AJi vorbit ca un adevarat patrician, inalfimea Voastra,
d a r c u m contesa noastra a devenit o eleva asidua a lui
* W .T . Stead, e posibil ca parerile ei despre placeri sa se fi
schimbat.
* N u -m i mai vorbi despre instigatorul aia radical,
Freddy. Vorbaria lui despre democrajie o sa duca Jara asta
* d e rapa. Este consilierul Angelei numai Tn ceea ce prive?te
coala ei pentru fete; nimic altceva.
* A h , da, desigur, coala ei, Tncuviinjai Sou veral cu
diplom ajie, uitasem.
J D a c a regina i fiul ei preferau s nu bage Tn seam a
puterea mereu crescanda a clasei muncitoare, cu siguranja
c a nu el a ve a sa le deschida ochii asupra realitajilor Tn
* sch im ba re din lum ev . Totui, fiind vorba de un american,
s -ar putea ca idealurile democratice ale lui Kit s-o atraga
* p e Angela, daca farmecul lui nu va reu?i s-o subjuge.
* it*
* La d ra cu cu politica, Fre d d y. J in e m inte vorbeie
m e le : o s-o aiba, declara prinjul cu em faza.
2 Nici o femeie n-o.refuzase pe alteja sa regala, in ciuda
faptului ca era mic de statura ?i rotofei i, dei era atent cu
2 toate partenerele lui de placeri, nu pretindea ca ar fi adeptul
egalita$ii dintre sexe. Prefera femeile drdguje ?i voluptuoase
care Tnjelegeau ca unicul lor rol era sa seduca.
D ep i... singura Tntrebare care mai ram ane este...
ca n d ? m urm ura Tncet Souveral.
* Pariez pe cincizeci de guinee ca o va avea la
noapte, rosti prinjul. '
* Vai, InSIJimea Voastra, doar ne este prietena.
Nu-i nevoie sa fii ipocrit, Freddy. O sa fim discreji ?i...
Jto t tacamul. La urma urmei va fi o chestiune care va ram ane
Tntre noi. Haide, haide!
J D aca insiti, Bertie, pariez pe cincizeci de guinee ca
n u v a re u ? i.
A m b a s a d o ru l o cunotea pe A n g e la mai bine decat
jjprintul, care nu vedea nimic m ai mult la o femeie, decat
frum usetea i abilitatea ei de a fi am uzanta.
* Pariez pe Tnca cincizeci de guinee, ca el va parasi
castelul Morton cat se poate de posac.
2 N -o sa se Tntample aa ceva, Freddy, declara prinjul
c u un zam bet larg; uita-te num ai la ei!

W V W
2 D u pa ce trasurile revenisera la castelul Morton, iar Kit
i Angela petrecusera cea mai mare parte a drumului de
m toarcere din ce Tn ce mai atra?i unui de celalalt, Tn ciuda
p re ze n je i Oliviei i a lui Lexford cu a caro r trasura se
Tntorsesera, dupa ce doamnele ?i majoritatea barbajilor se
Js tra n s e s e ra Tn castel, cei ram a?i Tl Tnsotira pe print 'a
p ado cu ri sa se asigure ca toji caii erau adapostiji cum
J s e cuvine pentru noapte.
in agitajia produsa de aducerea cailor Tn curtea din
Jsp ate le grajdurilor, Kit ?i Souveral stateau retra?i, departe
de Invalm a ?e ala form ata din cai, posesorii lor, antrenori
randafi ?i jochei.
ii place sa ca?tige, remarca Souveral starea joviala
de spirit a prinjului, care vorbea cu antrenorul cailor sai
ie?ind in evidenja.
O are nu ne place tuturor!?
- Cuvintele taraganate ale lui Kit fura spuse cu o unda de
indarjire care-l facura pe am basador sa spuna cu blandeje:
E foarte diferita de persoana care era acum un an.
C e vreji sa spuneji c u asta?
N u era nevoie sS -l Tntrebe pe Sou ve ra l d e spre cine
vorbea.
ii pune Tntrebari in legatura cu identitatea ei, cu clasa
din care face parte i cu toate distracpe care i-au placut in
trecut.
Asta explica ovaielile ?i autoconstrSngereaei. S e
pare ca nu m i-am cronom etrat bine sosirea.
N u lua lucrurile pre a Tn serios. Probabil c a noua ei
percepere iconoclasta a reaHtaJilor l-a determinat pe doe
M anton sa se casatoareasca Tn cele din urma.
L -a respins?
Probabil ca pe plan spiritual, raspunse Sou ve ra l
lini?tit.
El a fost afectat? Tntreba Kit cu o nepasare pur
m asculina faja de subtilita|ile filozofice.
E o femeie foarte independents.
D ar extrem de ispititoare Tn ciuda acestui defect, zise
Kit ranjind.
Faptul cS te preocupa persoana ei este e vident
-? i?
E u a? fi prudent Tn ceea ce-l prive?te pe Jo e M anton,
de?i sojiei lui i-a m ers la inima atitudinea Angelei faja de
tine. Nu cred ca Jo e a apreciat braconajul tau pe teritoriul lui.
Teritoriul lui!? O m u l asta e lacom.
E doa r o avertizare prieteneasca. E foarte gelos.
Englezti sunt mai pupn predispu?i sS accepte divorjul
decat am ericaniivl.
94 . Q&wan
In cazul asta va trebui sa se obi?nuiascS sa-?i
Tmparta bunurile.
D eci, Bertie a ve a tn fond dreptate. E ra sigur ca
vei reui.
- inca nu, Souveral, rosti Kit pe un ton linitit, dar objin
Tntotdeauan ceea ce vreau.
i Anglia la fel, raspunse Souveral Tnceti?or.


in ciuda avertismentului lui Souveral, Kit nu se a?tepase
sa fie provocat de Jo e Manton a?a de curand, mai degraba,
sa nu fie. Faptul Ti lua prin surprindere.
Barbajii ca re Tntarziasera Tn curtea din spatele graj-
durilor se Tntorceau la castel prin semiobscuritatea aurita de
soarele care apunea, procesiunea care mergea Tncet
Tnirandu-se Tn grupuri adunate la Tntamplare de-a lungul
cararii sinuoase care tra versa parcul castelului. Vocile lor
se pierdeau Tn vastul spajiu deschis, franturi de vorbe i
conversajii Tmpratiindu-se Tn lini?tea amurgului, iar pacea
naturii era cople?itoare.
Cei aflaii Tn frunte tocmai Tncepeau sa urce pajitea uor
Tnclinata care conducea la podul mobil, cand o voce Tnfier-
bantata, venind din spatele lui Kit, spuse Tnabuit:
Stai departe de ea!
Nu era nici o indoiala Tn privinja celui care vorbise.
incetinindu-i paii, Kit privi peste um ar i, cand Jo e
Manton ajunse Tn dreptul lui, raspunse liniftit:
Ai renunjat la drepturi cand te-ai Tnsurat.
TeTneli.
Nu asta mi s-a dat de Tnjeles, dar am s-o Tntreb pe
doa m na din nou.
Nu-m i pasa de ce zice ea. spun sa te {ii la distanja.
i daca nu voi face aa?
Vocile lor nu erau decat un murmur slab. Mergeau catre
portalul castelului, nici unui dintre cei doi barbaji puternici,
de aceeai Tnaljime, neavand obiceiul sa dea Tnapoi.
D a ca o atingi, ai sa-m i dai socoteala. *
S p ra n ce n e le negre ale lui Jo e M anton form au d o u a *
um bre am eninjatoare deasupra ochilor sai. *
D a ca am s-o ating, o voi face la cererea ei. *
N -o vei putea avea. #
Nu, tu vei fi acela care n-o va putea avea. A p a re n t,*
recenta ta casatorie {i-a modificat statutul, zise Kit m g a d u -J
itor, dar 7Ji Tnjeleg posesiunea. E o femeie extraordinara. *
Nu-Ji este de ajuns harem ul? marai Joe . J
Nu-Ji este de ajuns sojia? riposta Kit cu am abilitate.*
Ah, uite-o, rosti el vazand-o pe Georgiana care facea s e m n *
cu mana de la poarta glisanta, te a?teapta;, dar in fond d e - J
abia v-a ji casatorit, a d a u g a Kit cu un zam bet binevoitor. *
tiind ca sojul G e o rg ia n e i o lasase la Paris in tim p u l?
lunii de miere ca sa faca o Ccilatorie rapida Tnapoi la A n g e la ,*
Kit presupunea ca aceasta avea sa-l Jina din scurt pe d u rata#
federii tor la castel. R a spu nzand semnuluf facut de sofia*
sa cU o scurta ridicare a mainii, Jo e mormai: Xinejte la #
dista n ja d e A ngela 11i, grabind pasul, trecu de Kit. J
Va f i o sea m interesantd, reflecta Kit urm arind -0 p e *
G e o rg ia n a ca re alerga spre sojul ei. Un a m a n t i> c *
pdfdnat, hoidrdt sd p d streze J a to ntrile Angelei. o proaspdtd+
sofie, posesivd s i tigilen ta i m plus, fd c d n d p a r te d in a cela p *
g rttp in tim leg end ata con/c d. *

Chiar daca n-a putut fi catalogata drept interesanta,


seara s-a dovedit a fi mcarcata de emojii, care nu erau
neaparat de natura pozitiva, afara de cazul Tn care cineva
a r fi considerat veselia Oliviei drept relevanta.
In timpul intervalului de dinaintea cinei, Angela re-
m em ora toate argumentele dictate de rajiune Tmpotriva unei
legaturi cu Kit i Tl evita cu grjia. El dadu calificative
m axim e talentului ei de a evita persoaneie nedorite, dar
+96 Q&Ufd?/
* J o e statu langa ea, i, in plus, avea o practica conside-
rabiia datorita hoardelor de barbaji care o urm areau cu
Jasiduitate.
A cesta eta tu tg d tid liu ig ito r. decise el trandavind dupa
J c in S Tn salon, ascultand glumele de societate, urmarind-o pe
A n g e la de la distanja, band mai mult ca de obicei ?i
raspunzand celor ce i se adresau prin propozijii scurte sau
m onosilabice . S im jin d u -se din ce Tn ce mai frustrat pe
Jm a s u r a ce golea sticla de coniac, le urm area pe femeile
* d in apropierea sa i se Tntreba de ce nu le g a se a mai
atragatoare, acest gand avand darul sa-l enerveze i mai
J ta r e . Ii umplu din nou paharul, blestem &nd Tn gand far-
m e cu l cu totul deosebit al contesei de G re y.
J In seara aceea, A n g e la se s c u za de vre m e faja de
ceilalji oaspeji, deoarece efortul de a se arata indiferenta,
cata vrem e prezenja lui Kit Braddock Ti biciuia simjurile, T?i
ce re a drepturile. Capul Ti bubuia, mu^chii fejei o dureau de
c a t se chinuise sa z a m b e a s c a i, d aca mai a ve a sa fie
*nevoita sa faca vreo rem arca spirituala, sim jea cS n -o sa
m a i poata gasi cuvintele necesare. In afara bSrbatului pe
J c a re nu-l putea avea, n-o mai interesa nici o alta persoana
d in Tncapere i, du p a ce-i petrecuse toata viaja Tn com -
J p a n ia acestor oam eni lipsiji de substanja, nu mai a ve a
rabdare sa le asculte barfele.
C and Angela parasi camera, Olivia se sprijini relaxata
J d e pernele din damasc auriu ale canapelei bogat sculptate.
S in g u ra ei rivala im portanta parasise cam pul de bataie.
Varstnicul ei soj, care Tntotdeauna se retragea devreme,
Jprobabil ca adormise butean pana acum , Tn timp ce Kit,
arStand prost dispus ?i pujin sociabil, tolanit Tntr-un fotoliu
Tn stil iacobin de proprjii suficient de mari ca sa-i suporte
Jsta tura masiva, continua sa-i bea minjile.
C at d e delicios d e p erfec t era totul. reflecta ea, hotarata
s a descopere furtunile arzatoare din spatele acelei tristeji
pro fu n de. Prefera sexul asociat cu violenja i se gandi
cS , Tn cazul Tn care Kit va continua sa bea Tn acelai stil,J
* s -a r putea sa-i cedeze.
Foarte tarziu in noaptea aceea, batu in ua dorm i-
torului lui. Dei nu era prima femeie care se apropiase de
camera lui in seara aceea, era singura purtatoare a unui
mesaj care sa-i garanteze accesul.
- Sunt eu, Angela, zise ea.
C and cheia se rasuci in broasca i ua se deschise, ea
spuse inceti?or:
Angela n-o sa vina, aa incat tot atat de bine ai putea
sa m& f... pe mine.
D eja m a distrez foarte bine, rosti el ridicand paharul
cu coniac pe care-l tinea in m ana, cu asta...
Eu sunt cu mult mai buna, ?opti Olivia.
Kit era inca imbracat in hainele de seara, dei f?i largise
nodul de la cravata i-i deschisese gulerul de la cam a?a;
acu m o studia pe fem eia bruneta i infierbantata, im bra-
cata intr-un neglige && culoarea caisei.
T re c u o s e c u n d a , a p o id o u a .
O sa-|i placa, opti Olivia tragand de singura funda cu
care era incheiat la gat. Sunt foarte inventiva.
Scuturndu-i matasea fina de pe umeri, se uita in sus
spre el, in timp ce diafana rochie de casa cadea pe parchet.
Privirea strecurata pe sub pleoapele lasate ale lui Kit o
studie incet, de la ochii intunecaji care ardeau mocnit, in
jos, cu o expresie lenea, de apreciere. Sanii ei grei capa -
tasera o culoare trandafirie din cau za excita|iei, talia ii era
atat de subjire incat o putea cuprinde cu palm ele iar
oldurile ei pline ii aminteau de sexualitatea {ipatoare a
sculpturilor orientate. Inhala adanc, dar trasaturile lui atra
gatoare ram asera lipsite de expresie i statu nem i^cat,
incordat ?i indecis, Tn linitea holului. Apoi, expira incet ?i
adanc ?i spuse:
D e ce nu!?
Q $ u fa ?/

* F ir-ar a d raculm '/ Tnjura el traversand holul cu pas


grabit, mult timp mai tarziu. N -a r fi treb uit sd -i d a n d m m m
/> / cam era fi, d aca n -a fi fo s t p e ju m a ta te beat, n ic i n -ag /t
y fa c u t-o . D ttm nezettle, n u -m i p la c e c d t/ifi d e p it fin sextt
/d c u t cu cru zim e i salbaticie.
Merse mile Tntregi de-a latul paji?tilor perfect Tntrejinute
* d in parcul castelului, m cercand sa scape de dezgustul
provocat de aventura cu Olivia. Frustrat i manios, cu
*m in te a strabatuta de repro?uri i ciuda i, in lipsa oricSrei
logici calm e care sa explice sau sa-i calm eze zbucium ul,
* s e trezi invinovajind-o pe Angela de a-i fi distrus lini?tea
traiului sau libertin. D upa aceea Tnsa, dorinja lui nepotolita
J s e facea din nou simjita i Tnjuraturile lui rasunau Tn aerul
rece al nopjii sau, ceea ce era ?i mai rau, amintirea Oliviei
re ve n e a , se mira de lipsa lui de judecata, indiferent daca
*fusese beat sau nu. Garuselul emojiilor se rotea ?i se
legana, se Tnalja ?i se rostogolea, pana cand se decise ca
^trebuia sa dea dovada de pujin bun simj i s& nu-i permits
unei femei sa-i transform e Tntr-un m od atSt de radical
Jexistenja o femeie care, pentru numele lui D u m n e ze u ,
n u -i acordase decat un blestemat de sSrut. Sfinte D u m n e -
Jz e u le , doar nu mai avea cincisprezece ani! Probabil cS era
p e cale sa-i piarda minjile.
, S-o ia dracit : gandi el pa?ind prin iarba umedS, Tn timp
J c e lumina trandafirie a zorilor Tncepea sa se ridice deasupra
orizontului. P tt r fi sim plu. s-o ia d ra cu 7

A n gela statea agitata la fereastra din dormitorul ei


J d u p S o noapte nedormita, cand deodata Tl observa pe Kit in
departare venind dinspre mla?tini. In lumina soareiui, parul
lui avea straluciri rocate.
* Dupa o noapte tulburata de dorinja fierbinte, Tl urm area
apropiindu-se de castel cu privirea scrutatoare a unei iubite
*geloa se . Unde fusese? se intreba ea. i cu cine? S-a r p u tea

+6D
& raha^aif(?st& 99
^ s d f i petrecut noaptea singnt? Pot sa-i cred pretenfia
* exagerata de-a f i dus in ultima vreme o existenfa de
* pnstnic? Im ip otpe r mite sa-mipese?
* In m intea el se ciocne au em ojii contradictorii sus-
pidune, nelini?te, speranja, toate aflate Tntr-o deruta clo co-
Jtito a re .
C a n d se apropie, v a zu dezo rd in e a Tn care i se aflau
Jh a in e le , observa ca nu avea ciorapi Tn picioare i T?i dSdu
seam a ca darele de pe piepjii camaii sale albe erau de
sange. Desigur. Olivia era de rind, realiza ea, recunoscand
*am prentele batatoare la ochi ale stilului acesteia de a face
dra go ste, ?i o furie de neTnJeles explqda Tnauntrul ei.
* E u n mincinos. se dezlanjui ea, sim jindutse ca o
feti^cana credula care avusese de-a face cu primul iubit:
*tradata, decepjionata, sedusa de farmecul lui desavarit.
+Sd-l ia naiba, gandi ea cu amaraciune i lacrimile Ti m jepara
*0 C h ii, f i s-o ia naiba f i pe Olivia pentru cdprinsese de veste
era accesibil
* El disparu brusc din vedere Tn umbra zidurilor masive, iar
J e a ramase cu obrazul lipit de geamul rece, simjindu-se
tradata Tntr-un chip monstruos, nefericita i absolut vu ln e -
rab ila Tn faja dorinjei ei care se Tncapajana Tntr-un m od
p e rve rs sa continue sa existe.
* Micul dejun va fi o grea Tncercare. Olivia avea sa se
* Tm p a u n e ze , iar ea va fi obligate sa-i priveascS stand
Tm preuna, aruncandu-i priviri marcate de intimitatea ce-o
Jfm parjisera, vorbindu-?i Tn codul secret al amanjilor, facand
planuri de a se Tntalni mai tarziu sub a p arenja unei
Jconversa jii de salon. Totu?i, o confruntare cu grupul inces-
* tu o s de la castelul M orton era inevitabila, daca nu la
J m ic u l dejun, atunci la pranz, ceai sau cina, aa Tncat ar
putea la fel de bine sa se Tntareasca sufletete ca sa
co b o a re Tn salon ?i sa faca faja giugiulelilor i gangurerilor
* a cu m . La urma urmei, era ultima zi de stat la castel; putea
s a supraviejuiasca.
*
%100 Q&im?? (yttf/iwtff?

vvvvv
J C a n d cobori, Kit se afla deja in sufrageria unde se lua
m icul dejun, d a r ea nu manifests nici un sem n ca ar fi luat
J n o ta de prezenja lui. D e -a lungul a doi pereji, se m?irau
m e s e cu gustari, suprafejele lor lustruite fiind acoperite cu o
etalare extravagarrta de mancaruri calde i reel, aranjate
p e faimoasele platouri de aur Morton. S e hotari s&-?i puna
d o a r o porjie mica, sa se a?eze la o m asa mai retrasa
* u n d e sa m anance cat mai repede posibil, du pa care sa
* s e Tntoarca imediat Tn cam era ei. Exista posibilitatea sa
Jtre a c a neobservata in Tnvalm a?eala oaspejilor care se
tre zise ra de dimineaja ca sa ia micul dejun Tn compania
Jprinjului, Tnainte ca acesta sa m earga la bisericS un
obicei la care ga zda nu renunfa niciodata.
Planul ei ar fi reuit, daca n-ar fi fost Bertie care sa
intervina, dar prinjul o chem a la m asa lui cu o voce atat de
pu te rn ica , Tncat nu putut sS pretinda cS nu era atenta.
* E I Tl facu loc langa el cu mult tapaj, silind-o pe Alice s3-i
m ute scaunul ?i chem and un valet sa aduca ceai proaspSt.
* C a n d , Tn cele din urma, Angela se a?eza la m asS, Ti mai
lua ceva timp sa salute celelalte persoane prezente acolo.
J C e i doi Morton arStau ca ni?te oameni de la jar# sSnStoi
tu n, Alice Keppel era ca Tntotdeauna impecabil TmbrScatS i
za m b ito a re i, ca n d A n g e la privi peste m asa la ultima
pe rs o a n a din micul grup, Kit se uita la ea i o salutS cu o
voce lipsita de expresie. Ochii lui avea cearcane datoarte
* ob ose lii, doua dare uor cicatrizate Ti brazdau obrazul ?i pe
gat se observau urm e vizibile de dinji.
Stom a cu l ei se stranse la ved e re a am prentelor de
ne co nfu nda t lasate de O livia. D a ca mai a vu se se vreo
*!ndoiala, acum era edificata; arata pur i simplu marcat de
noa p te a pierduta ?i un nou val de furie o cople?i.
Vii cu noi la biserica? Tntreba prinjul.
Cu un efort considerabil, Ti forja mintea sa Tnregistreze
Jfntrebarea, s-o clasifice ?i sa formuleze un raspuns potrivit,
+ 6 ? {? rd k a d n zfd rfa 101
* d e parca aceasta fusese deosebit de complicate, iar nu
u n a dintre cele mai simple.
J In dimineaja asta, nu, raspunse in cele din urma, i
se opri, incapabila sa gaseasca cu o scuza plauzibila.
A n g e la nu s -a simjit prea bine noaptea trecuta,
^ B e rtie . S unt sigura ca mai d e g ra ba a r prefera sa se
odihneasca, interveni cu amabilitate Alice Keppel.
Eti bolnava, draga mea? Tntreba prinjul, Tn vocea lui
citindu-se Tngrijorarea.
Nu e nimic serios, raspunse ea. M -am simjit obosita
Tnca de cand a Tnceput sezonul.
Intotdeauna te agiji prea mult, o dojeni Bertie.
E puterea obinuinJei, dupa toji anii atia, pre-
tinse A n ge la . O sa m a o dih nesc la Easton, saptam an a
ca re vine.
J A ? a sa faci. Nu vrem sa te simji fara chef cand Tn
cu ra n d se apropie vacanja din Scojia.
O sa fiu Tn forma, zise ea, facand un efort ca sa
*surada.
Apoi Alice Ti distrase cu grajie atenjia lui Bertie, Tntre-
Jb c in d u -I cum se pre zenta W in slo w Tn dim ineaja aceea.
Incurajat, Bertie se apuca sa povesteasca din noU, plin de
Jm a n d rie , despre victoria lui W inslow din ziua'precedenta.
C u m nu se cerea de la ea decat sa para atenta, Angela se
Js ili sa manance, pentru ca mai apoi sa se poata scuza
*re pede i sa piece. Era mult mai greu decat Ti Tnchipuise
s a stea Tn faja lui Kit, Tncercand sS ignore cele Tntamplate
*Tn noaptea trecuta, can d pe faja lui erau m arcate clar
urm ele dezm ajului.
J El aproape ca nu se mica din pozijia aceea indolenta.
C u m statea cu capul rezem at de spatarul scaunului ?i
J c u ochii Tnchii pe jum atate, parea ca m ojaie. fn plus nu
m anca, de?i din cand Tn cand bea apa rece sau raspundea
J c o n c is ca n d era Tmboldit de prinj sa lam ure asca vreun
a sp e c t referitor la cursa. C ei doi M orton aproape ca nu
scoteau nici un cuvant, dar Bertie era obi^nuit sa p re zid e ze
* o adun are, i nu-i trebuia decat un auditoriu.
102 Q&mi?/
T o cm a i cand prinjul T?i Tncheia relatarea despre cursa,
O livia irupse Tn sufragerie, statu un m om ent langa u?a,
aratand aproap e indecenta Tn rochia ei purpurie ?i apoi
se Tndrepta direct spre m asa prinjului. In drum, se opri
exagerat de aproape de scaunul lui Kit, cu ?oldul lipit de
brajul lui ?i atingandu-i cu blandeje obrazul brazdat, Ti
spuse Tncet:
Saracul de tine, e?ti ranit.
S u nt Tntr-o dispozijie d e -a dreptul infernala Tn
dimineaja asta, Olivia, murmura el mutandu-?i scaunul
astfel ca ea sa nu-l mai atinga.
D a r tot eti frum os ca pacatul, Ti opti O livia cu o
evidenta familiaritate. Vii cu noi la biserica?
Nu, rnormai Kit, i ridicandu-se brusc, Ti facu vant
scaunului Tn spate cu un scranet strident care-i patrunse ca
lam a unui cujit Tn capul care-i zvScnea.
Crip sa n du -se de durere, rosti cu un mic oftat:
V a rog sa m a scu zaji, ?i se Tnclina catre toji cei
prezenji la m asa cu un vadit aer de falsitate. Treb u ie sa
m a ocup de ni?te probleme.
C e barbat remarcabil, proclam a Olivia cu entu-
ziasm , lasandu-se sa cada Tn scaunul lui Kit Tntr-un nor de
parfum dulceag. N-aveJi impresia ca americanii au o
extraordinara energie animalica?
Obrajii vicontesei M orton capStara o inconfundabila
tenta ro?iatica, Tn timp ce sojul ei, nervos, Ti drese glasul.
Sexualitatea debordanta a Oliviei era socotita de prost
gust de m ica nobilim e de la Jara care traia departe de
scandalurile i stralucirea grupului de la M arlborough
House.
Olivia, poarta-te cuviincios, o dojeni Alice Keppel. Nu
suntem Tn Mayfair.
V a rog sa ma scuzaji, murmura Olivia luand un aer
de pretinsa inocenja, de sch iza n d larg ochii. A m spus din
Tntamplare ceva indecent? E din ca u za fapului ca sunt
extraordinar de bine dispusa, ganguri ea. A dormit toata
lum ea bine?
103 5
m
Exaltarea gratuita a Oliviei nu necesita nici un ra s p u n s*
i nimeni nu se aventura sa ceara lamuriri Tn legatura c u *
starea ei de buna dispozijie. *
Prinjul Tl -Tntreba pe viconte daca pescuitul era bun Tn*
rau I din apropiere. Vicontele reacfiona recunoscator la *
abo rdare a unui subject care nu Ti crea dificultaji, ia r*
Angela continue sa numere minutele pana Tn m om entu l*
cand avea sa scape de prezenja laudaroasei Olivia. *
Kit parasi castelul Tnaintea pranzului, scuzan du-se fa|a*
de prinj ? gazde pentru plecarea lui intempestiva. *
Olivia ram ase Tmbufnata tot restul zilei. *
Angela gasi o scuza pentru a pleca seara cu trenul i*
ca n d ajunse la Easton Tn ziua urm atoare, gasi Tn co re s -* '
pondenja primita o scrisoare de la Kit, trimisa de la Londra. J
C and despaturi unica foaie de hartie crem, o bancnota d e *
cinci sute de lire cazu pe covor. *
Ai cdgtigat, contesa.
Cele m a i b u ne u rd rip en tru elerele tale . "
Nici m acar nu sem nase scrisoarea.

Cntptfo/t// /0

Kit n -a v e a nici cea mai m ica intense sa m earg a la


Easton Tn saptamana urmatoare i Ti comunica acest lucru
^rrscillei cand Ti aminti de vizita planificata.
M i-e team a ca voi fi ocupat, zise el.
Venisera am andoi la Londra i, Tn decursul unui pranz
uat la Ritz, pe care Priscilla Tl determinase prjn linguiri
sa-l accepte, facea tot ce-i statea Tn putinfa sa-l convinga
pe derutantul ei pretendent sa Ii se alature la Easton.
M am a spune c-ai putea ajunge acolo navigand.
A n ge la Ti |ine iahtul ancorat pe domeniul ei.
Kit privi catre m am a Priscillei care con versa cu Tnsu-
flejire cu o prietena, patru mese mai Tncolo. N -ar fi trebuit
sa accepte sa vina, de?i daduse curs invitajiei la pranz a
104 Q&ufan Q f c ?

iui Chariotte Tntr-un moment de slabiciune, dintr-o dim i


n e a ja ca n d era mai m a h m u r ca de obicei lucru ce se
Tntampla destul de des Tn ultima vrem e.
A fi vrut sa pot, minji el, dar am Tntalniri de afaceri
cu bancheri din City care m S vo r Jine ocupat.
Ai putea veni sambata, insists Priscilla. Bancherii nu
lucreaza sam bata.
S -a r p u te a ..
Ah, tiam c-ai sa vii! O sa petrecem grozav. C a s a
Angelei repira istorie, ca sa nu mai amintesc de manastirea
medievala pe care a restaurat-o i coliviile pentru pasari. Are
chiar ?i pasarile iubirii, care ganguresc tot timpul, adauga
Priscilla cu subanjeles.
Ji-a m spus ca am vSzut Tn dimineaja asta o bijuterie
m ica la A sp re y, care Ji s -a r potrivi perfect? rosti Kit
intenjionand sa-i distraga atenjia de la discujii ulterioare
legate de Easton. Daca m am a ta are timp liber dupa m asa,
m i-ar placea sS-i aflu parerea despre ea.
Pentru m ine!? e xclam a Priscilla, toate gandurile
despre Easton fiind instantaneu date uitarii. S pu ne-m i ce
este.
Managerul mi-a spus ca a fost de mult Tn posesia
unei m ahrani. Este o brajara mica i simpla, dar perlele sunt
superbe.
Priscilla tia tot atat de bine ca i Kit ca darurile pentru
tinerele domnioare trebuia sa se limiteze la brelocuri pujin
costisitoare, dar perlele erau destul de tinereti i o brajara
a vea un caracter mai pujin intim decat orice alta bijuterie.
Iar faptul ca aparjinuse unei mahrani, denota ca este o
piesa costisitoare toate elementele fiind luate Tn co n si-
derare de Kit Tn m od special pentru a face cadoul atat
acceptabil cat i dezirabil. Alegerea lui fusese deliberata. Tl
con sid era se drept un cadou de ramas bun. Desiree fusese
pregatita sa ridice ancora Tnca de la Tnceputul saptamanii.
Din cate ?tia A n gela , doam nele din familia P em
broke i Kit erau program aji sa-i faca aparijia; nu auzise
altceva de la Charlotte, care sperase ca acesta sa accepte
Tn ultimul minut. A ? d a r A n g e la Ti alcatuise lista Tn con-
secinja, decisa sa-?i umple casa cu oam eni, astfel Tncat sa
nu se prezinte nici o ocazie sa ram ana singura cu Kit, de?i,
daca ultima lor Tntalnire de la castelul Morton putea oferi
vreo indicate, el Ti pierduse deja interesul.
S o ra ei vitrega, Millie, fi cum natul ei, ducele de
Sutherland, sosira primii joi dim ineaja, urmaji la pujin timp
de cealaltS sora vitrega a ei, Dolly, cu sojul ei, Carsons.
T o ji erau Tntr-o dispozijie sarbatoreasca i, d u p a ce
obi?nuita revarsare de bagaje, cu care calatoreau de obicei
surorile ei fu aranjata Tn camerele lor, micul grup de familfe
se stranse sa m anance de pranz.
In m om entul Tn care A n g e la m enjiona num arul
oaspejilor pe care Ti invitase, Millie zise surprinsS:
Crezusem c-ai terminat cu petrecerile mari. D u p a
ultima, data Tn cinstea lui Bertie, ai jurat ca nu vei mai aduce
atata lum e plicticoasa.
V re a u sa m a a p a r de Charlotte, Priscilla ?i de
curtezanul Priscillei. Dupa sezonul asta fara sfarit, n-am
nici o Tnclinajie sa fac pe doamna de com panie i cu atata
lume Tmprejur nu va mai fi necesar.
Millie se opri cu furculija pentru salata Tn aer.
Charlotte Tnca nu l-a dus pe acel tanar bogat la altar?
Din cate am auzit ultima oara, nu, replica Angela
g andindu-se la urmele unghiilor Oliviei.
Fiica lui Charlotte era cu un barbat superb la Ritz,
acum cateva zile, spuse Dolly. O are acela era viitorul mire?
Din cate spui, se pare ca era dom nul Braddock.
D eci K it in ca se m a i vecie cti Priscilla, gandi Angela. D t
ce oare s u n t sutprinsdl.'1E u n barbat p ra c tic i i i trebuie c
* 106 O & U fO K Q^(?/tW CW
mso/ie. $i. ca m ajoritatea Ixjrbafilor. considera a ctivitd /ilc Z
. am oroase c a p e ceia com plet separai d e cdutarea u n e i so{ii.+
J Daca el era pretendentul, nu era prea atent cu ea. J
* Pentru numele lui Dum nezeu, Dolly, o combatu so ju l*
J e i . D e ce ar fi trebuit s& fie mai atent la m asa de pranz, la *
* R itz ? 5
* D a cS ar fi fost cu adevarat Tndragostit de ea, a?a s -*
* a r fi comportat, !l contrazise sojia sa. *
* S e pare ca domnul Braddock Ti aiege o sojie ca s a -i*
? fa ca pe plac mamei lui, preciza Angela, i nu din dragoste. J
M a m a lui ateapta cu nerabdare sa aiba nepoji.
J Atunci, Ii do re sc noroc lui Charlotte, rosti d u c e le 2
chicotind In timp ce-?i rupea painea in doua. Probabil c a *
* el are un grajd plin de iepe debutante din care sa aleaga. N u *
*contaJi pe m ine sa fac pe d oa m n a de com pan ie p e n tru *
* ta na ra domnioara. Voi, doamnele, puteji sa-i protejaji*
* virginitatea . P re supun ca a s ta .e principalul articol d e j
* v a n z a re Tn acest aranjament. , .,$>
* Edw ard, Tl adm onesta sojia sa. Nu trebuie sa fii atSfJ^
# d e explicit. *
* Suntem Tn familie, iubito. Promit sa nu m e n jio n e z*
J a c e s t lucru la cina. *

* W V W
2 Totui, cand sosira joi dupa-m asa, Charlotte i Priscilla?
e ra u singure.
2 Dom nul Braddock are treburi la Londra ce nu pot fi J
am anate, declara Tnjepata Charlotte, de Tndata ce coborT d in ^
2trasura de la Easton care le adusese de la gara p e rs o n a ls ^
* a Angelei. *
* N -a f i a t '/it n et v ie sd in i 'it tn c a d o u d ze c i d e m usafiri,
* s e gandi Angela imediat. J
* Imi trebuie o baie fierbinte, zise Priscilla arja g o a sa ^
2 c a n d coborT din trasura Tn urma mamei ei. Trenul e ra 2
com plet negru de funinginea aia Tnfioratoare; chiar i Tn ^
2compartimentul nostru personal. Maine dimineaja, p rim u l2
ovrafa'a d ra ftfsttf 107 *
lucru pe care-l va face m am a v a fi sa trimita o plangere la *
com pania cailor ferate. . *
Angela cauta din ochi, pe elegantul costum de ca la to rie *
al Priscillei facut din matase turcoaz, vreo urma de m urdarie.*
C e neplacut pentu voi, rosti ea cu amabilitate, fa ca n d ?
pe g a zda cu un calm imperturbabil, Tn ciuda faptului ca n u *
observase nici o pata. Voi avea grija sa va fie adusa a p a *
imediat. *
Ai o mul|ime de oam eni aici, spuse Charlotte c u #
surpindere, stand pe aleea cu pietri?, observand m uljim ea*
de invitaji aflaji pe terenul de crichet. #
D o a r cajiva prieteni, draga m ea. M -am gandit ca t u *
i cu Priscilla aji vrea sa va distrafi. Freddy a venit special*
sa te vada, Charlotte, i Sutherland a cerut in m od s p e c ia l?
sa stea langa tine la cina, zise Angela surazand. *
O h , Sutherland e atat de drSguJ. Deja m a simt m ai j
inviorata. Vino, Priscilla, trebuie sa ne ocupam de toaletele*
noastre. *

. f
C in a a fost sarbatoreasca. Angela iubea Eastonul i,2
fara constrangerile em ojionale impuse de prezenja lui Kit,*
se bucura pe deplin Tn seara aceea de roul ei de gazda. E r a ?
in prim ul rand o petrecere de familie, numarul rudelor e i#
apropiate fiind majorat de tot atajia veri, daca nu mai m u lji,j
plus F re d d y Sou ve ra l care ii fusese prieten dinainte d e *
Bertie. *
Bucatarul ei pregatise nenumarate feluri de m ancare*
favorite, care se serveau la Easton de zeci de ani, fie c a re *
amintind de reuniuni in familie din trecut i, dupa cum s e *
obi?nuia la ocaziile necerem onioase, la ordinea zilei e ra u *
toasturile caraghioase initiate de Sutherland cu un p o e m ?
mprovizat Tn cinstea tucanului1 favorit al Angelei. El d a d u *

1 Pasare din regiunea tropicals a Americii, cu cioc mare i


penaj viu colorat. (n.t.)
108 'Q&usan (^aknxm .%
tonul unei bune dispozijii generate ?i fiecare toast c a re *
urma, spori veselia zgomotoasa a petrecerii. Inainte Tnsa c a *
z a rv a sa s e transform e Tn d e b a n d a d a generate, M illie *
te m p era pentru un scurt rastimp voio?ia galagioasa, p ro -*
punand un toast pentru mult-iubitul lor bunic, care m a rise ?
Eastonul ?i-i adusese Tmbunatajiri, trecandu-l apoi, u n e i*
alte generapi. J
In timpul scurtului m om ent de acalmie Tnsuflejit d e *
amihtirile picante ale fiecarei rude despre batranul c o n t e *
valetul Angelei se apropie de ea cu un m esaj. *
U n barbat a?teapta Tn biblioteca sa va vada i n u *
vre a sa-?i dea numele. S p u n e c a este un prieten, m y lady ^
m urm urS Ridgely. *
Este cineva din vecinatate? Tntreba ea ridicand u-se*
de pe scaun. *
N u I-am recunoscut, mytady. J
Foarte bine, continua sa serve?ti. M a Tntorc imediat. *

J
In biroul ei tempile cu g a z fusesera aprinse, totui*
coljurile Tndepartate ramasera Tn umbra Tncat, exam inand*
din prag Tncapera spajioasa, nu v a zu nici un barbat, d a r *
cand intra Tn camera, o silueta inalta se .ridica dintr-un*
scaun de langa fereastra i pa?i in cercul de lumina. *
An gela ii Tnabu?i un Jipat fi se opri nevenindu-i s a - i*
creada ochilor Kit era Im bracat Tn haine de caterie*
Inmuiate de ploaie, cizmele Ti erau stropite cu noroi, iar parul?
lui capatase o nuanja Inchisa din pricina umezelii. *
A m Tncercat sa m a Jin la distanja, zise el. *
Nu spune asta, ?opti Angela iar inima Ti batea atat d e *
tare Tncat zgomotul Ti rasuna Tn urechi. Priscilla ?i m am a e i*
sunt Tn sufragerie, adauga ea Tngrozita. *
N -or sa ma vada. Stau la Golden Hart, Tn E a sto n ?
Vale. *
Nu pop sa stai aici, Tl respinse ea. C a s a e plina d e *
oaspeji. E lume peste tot. ?
Voi a?tepta pana ce pleaca. *
O h , D o a m n e , m u rm u ra A n g e la m tinzand m ana
catre scaunul din apropiere ca sa se sprijine.
Din doi pai repezi, Kit fu langa ea, o cuprinse Tn braje
i o susjinu cu blandeje.
N -a r fi trebuit sa te iau prin surprindere.
Urmele Oliviei aproape au disparut, opti A n gela cu
totul deplasat, cand de fapt ar fi trebuit sa-i spuna s a piece,
ca n d ar fi trebuit sa i se sm u lg a din TmbrSJiare, c a n d ar
fi trebuit sa simta bucurie doar vazandu-l.
O sa fac penitenja pentru noaptea aceea. M -am
simjit Tngrozitor de prost.
Simt ca-mi pierd minjile, ?opti ea ridicand mainile ca
sa-i atingS obrajii umezi ?i reci.
E u mi le-am pierdut de saptam ani Tntregi, spuse el
cu duioie, stra ng a nd-o mai aproape. tii ce tare ploua
afara?
Tfi trebuie haine uscate, murmura ea.
S a u deloc, zise el Tncet.
C e -a m sS m a fac? .
Nu pe mine trebuie sa m a Tntrebi, fiindca raspunsul
m eu nu s -a schimbat din acea prima noapte de la C o w e s.
In timp ce eu am spus nu.
C e e a ce mi s -a pSrut a fi o perioada lungS de
timp, zise el cu blandeje.
A m umplut casa de oaspeji care sa m a apere de
tine.
J i-a fi putut spune ca n-are sa m earga.
N u pot sa te dau afara, pe furtuna asta.
G ro za v.
N -ai de gand sa m 3 ajuji sa rezist, nu-i a?a?
N -a ? prea crede. Sunt cinci mile pana la Easton
Vale i drumurile sunt mizerabile; vorbesc serios.
C u m ram ane cu Priscilla?
Nu m a voi casatori cu ea.
A r fi putut sa-l Tntrebe: Eti sigur?, dar nu voia sa ?tie
raspunsul.
110 O td m m
S u n t sigur, rosti el ca i can d i-a r fi citit gandurile.
A cu m eti fericita?
E a Ti z^m bi triumfatoare i radioasa.
Nu-m i aduc amintea sa fi fost vreodata atat de fericita.
P resupun ca le spui asta tuturor barbajilor.
N -a m fost niciodata fericita Tnainte, nu Tn felul acesta,
spuse 6a linitita. Doar alaturi de copii mei, dar aceea e cu
totul altceva.
T e pastrez pe tine, declara el cu un zambet care-i
taie rasuflarea.
A m sa-Ji dau voie, raspunse ea, deschizandu-i inima
cu curaj.
Aceti doi oameni care facusera, vazusera i auzisera
atat de m ulte, erau acum ca doi copii candizi prini Trt
bucuria lor. Posibilitatea ca sa mai existe i alte experience
noi, fusese mai presus de imaginajia lor, dar aceasta era cu
totul noua i stralucitoare.
C u m a r fi sa-Ji Tnfloreasca iar Tn suflet speranja.
S a u sa-Ji saruji adevarata iubire pentru prima data.
Sau sa gaseti fericirea Tntr-o lume a viejilor irosite.
Spune-m i ce sa fac, opti ea agajandu-se de el, cu
privirea Tnaljata ca sa-i poata citi Tn ochi, Tn timp ce
sunetele petrecerii din sufragerie se auzeau distinct. Cina e
pe sfar?ite. Tre b u ie sa m a Tntorc la ei.
O sa atept pana duminica.
E u nu pot atepta.
Atunci te vad mai tarziu Tn seara asta, raspunse el
Tncet, im prim and vocii lui o nu n a ja calm a pe care n-o
resim jea Tn fiinja lui; o dorea de mult prea mult timp.
Nu aici.
Statea Tncordata Tn brajele lui i Tn voce i se sim jea o
um bra de teama.
S pune-m i unde. Oriunde.
In ochii ei se aprinse o scanteie de Tmpotrivire.
Intotdeauna eti atat de Tnjelegator?
Nu sunt niciodata Tnjelegator. A m calatorit de d im i-*
neaja ca sa ajung pana aici, sunt ud panS la piele i n -a i?
nici cel mai mic motiv sa fii geloasa. *
N -a r trebui sa te cred. *
B a ar trebui. Acum , spune-m i unde sa te atept i*
voi fi acolo. *
D u pa atatea temeri, cu toata existenja unor legiuni d e j
femei in viaja lui, In ciuda prezenjei Priscillei i C h a rlo tte if
i a deciziei de a se apara de el prin convocarea a nenu -2
maraji invitaji In casa ei, Ii raspunse cu em ojie In glas: *
A ? te a p ta -m a la S tone H o u se. *
S p u n e -le ca un prieten al adm inistratorului tau a *
trecut pe aici, spuse el cand ea-?i muta cu nervozitate*
privirea spre ceasul aflat pe polija emineului, iar problem a?
cu drumul spre Easton Vale va fi rezolvata maine dimineaja, #
E a II fixa cu privirea cateva momente, avand o expresie*
nedefinita, TntrebStoare. "J
A m avut timp sa g a se sc o scu za pentru tine, c ta *
vrem e am a?teptat. J
Brusc se simji invadata din nou de toate vechile Tndoieli;*
era atat de alunecos i necredincios. *
N -a m mai calarit prin ploaie niciodata pentru o *
femeie, m urm ura el Incet. *
Sunt chiar atat de transparent^? J
Mi-ai rezistat mult prea mult, observa el cu blandeje,*
A m Tnceput sa recunosc sem nele, ?i n -am sa plec de la ?
Easton acum , cand te-am gasit. *
Zam betul lui era Tnduio?ator de cast pentru un barbat*
cu o reputajie ca a sa. *
Sunt atat de bucuroasa ca ai venit, m urm ura ea. *
Zambetul lui aparu ca un fulger alb pe chipul bronzat. J
N -ai fi putut sa m a Jii la distanja. 9
*

dPrfpildu/ / /

* Restul serii trecu ca prin ceaja, dei Angela raspunse


* c a n d i se vorbea, turna ceaiul ?i asculta conversajiile cu o
atenjie prefacuta. Dansa cu Freddy ?i cumnajii ei cand Dolly
J s e hotari sa interpreteze la pian valsurile ei preferate i se
Jsurprinse privind fix la Priscilla de nenumarate ori, ca ?i
clin d a r fi vrut sa m jeleaga ce -a putut vedea Kit la o
creatura atat de lipsita de suflet. Reui chiar sa reziste pe
Jpa rcu rsu l a doua runde de bridge, jucand cu verii ei din
S u sse x fara a face greeli prea marl, dar cand petrecerea
s e sparse cu ra n d du p a m iezul nopjii i A n g e la statu Tn
J h o i urandu-i fiecaruia noapte buna, se Tntreba cum reuise
* s a ajunga la sfarfitul celor trei ore, fara sa-i aminteasca
nim ic din cele ce facuse.
J Acum tremura de-a binelea, urmarind cum ultimii invitaji
u rc a u scarile, num ara nd incontient pa?ii pana cand
siluetele Tndepartate disparura pe coridor. Apoi se rasuci i
Jtraavc
ve rsa cu pa?i iuji spajiosul hoi de la intrare catre u?a din
faja.
Spune-i lui Nellie ca Tn noaptea asta stau la Stone
H o u s e Ti spuse ea u?ierului, care era la postul sau langa
intrare; i daca nu te superi, am sa iau cu Tmprumut um brela
dum itale, adauga ea.
C re d ca v-ar trebui o haina, zise batranul servitor cu
Jfamiliaritate. Rafalele de ploaie sunt puternice.
N u -i nevoie, Ti replica ea vechiului slujba?, care
servise la Easton toata viaja. N u e frig.
C u m spuneji dum neavoastra, m y lady, rosti el apro-
p iin d u -s e de u?a ca s -o deschida, tiind ca ea petrecea
Jd e s e o ri noaptea Tn refugiul ei, d ar m ergeji pe partea de
rasarit a fagilor aceia batrani i veji fi mai protejata de vant.
Promit, zise Angela zambind, deschizand umbrela
J c e a m are.
Pa?ind Tn noapte, se simji strabatuta de un fior, nu din
J c a u z a frigului, ci datorita valului de em ojie care o invada.
113 ?
P e ca n d alerga d e -a lungul cararii ce d u c e a la S to n e *
H o u se , rafalele de ploaie o loveau ?i se inf&urau T m -*
prejurul ei, furtuna salbatica fiind la fel de vijelioasa c a *
pasiunea ce ardea in ea. Jinandu-ii umbrela ca pe un scut*
Tmpotriva vantului, se grabea sa ajunga la barbatul care-i J
torturase i-i ispitise imaginajia de saptamani Tntregi. R och ia*
ei argintie se tara Tn urma ei ca un uvoi umed \ m atasos;*
fusta Tnmuiata de ploaie i se lipea de picioare, iar baljile prin*
care trecea Ti udasera pantofii de seara din satin argintiu. E a *
Tnsa, de abia observa umezeala, atat de Tnfierbantate Ti era u *
sim jurile; se g a n d e a doar la destinafia ei i la barbatul c a re *
a?tepta acolo. *
Fagii planta|i de -a lungul cararii uor curbate de cine tie *
ce stram o? Tndepiirtat se Tnaljau de a su p ra ei ?i ra m u rile j
lor batrane sc&rjaiau Tn bataia vantului nemilos, frunzele s e *
m i?cau i fo?neau, copacii par&nd nifte santinele c a r e -i*
p S ze a u tre cerea grabita. Infruntand aplecata rafalele*
putemice, se Tntreba daca se va afla Kit acolo cu adevarat,*
sau daca numai Ti imaginase prezenja lui la Easton House. *
Surprinzatoarea lui aparijie i se paru dintr-o date ireala;*
reale erau distracjiile inofensive de du pa cina, chipurile J
familiare ale musafirilor i nu barbatul Tndraznej ce statuse*
Tn biroul ei. *
m
Apoi vazu luminile in departare i incepu sa za m b e a sc a *
Tn mijlocul Tntunericului i al ploii. *
El era acolo i o atepta. *
Fericirea avea acum un num e. *
*
*
*
*
Probabil ca Ti pandise sosirea, fiindca u?a se deschise*
cand se apropie de portija joasa a gradinii. Stralucirea*
lampilor se raspandi Tn noapte, luminand aleea pietruita i*
Kit trecu prin portal traversand pridvorul din doi pa?i m a ri.*
C u m purta pantaloni de calarie, o cam a^a deschisa la g a t*
i era Tn picioarele goale, parea a fi un arenda de-al ei i e a *
se gandi ce plScut a r fi d aca el ar trai la Easton ?i i-a r *
apar|ine ei. Numai c el nu Ti arata considerajia o b inu ita*
* d in partea unui angajat al ei; sari peste scari, alerga s a -i*
* ia s a in Tntampinare, Ti lua um brela ?i o ridica Tn braje. *
2 Nu tiu daca a? mai fi putut a?tepta mult, m urm ura el J
* m e rg a n d spre casa. Spu ne-m i ca mi-ai dus dorul, a d a u g a *
*zam bindu-i, fara sa se sinchiseasca de ploaie. Am Tnnebunit*
2a?teptandu-te; eram pe cale sa vin s a te caut. S -a dus Tn ?
* ce le din urm a toata lum ea la culcare? *
* In sfar?it, zise ea zam bind fericita ?i da, Ji-am d u s *
Jd o ru l teribil de mult. S eara parea fara starlit. *
* E?ti obosita? Tntreba el cand ajunse la adapostul*
*acoperi?ului pridvorului, cu o voce schimbata, marcata d e *
*Tngrijorare. *
% E a clatina din cap zam bind, simjindu-.se cuprinsa d e *
2sentimente imposibil de descris; saptamanile de anticipare*
* |i dorinja fierbinte, de nelinite oscilanta ?i nervi fura Tnla-*
Jtu ra te fara nici o strangere de inima. 2
* Poate ca ar trebui sa te odihneti, propuse el g a la n t,*
* c a ?i cum reacjia ei n-ar fi fost suficient de intensa pentru a-l *
*convinge. Vino i stai langa foe, adauga el cand intrara Tn *
*casa. J
* Privind prin arcada Tn micul salon, A ngela vazu un foe*
*stralucitorTn vatra, cizm ele i jacheta lui Kit care se u s c a u *
*lang& $emineu i un buchet de trandafiri pe m asa de la n g a *
sofa. *
* Ai cules trandafiri, spuse ea uitandu-se la el c u 2 ,
*Inca nta re Tn ochi. *
A m avut la dispozijie trei ore, ?aptesprezece minute ? i*
*douazeci $i doua de secunde, spuse el ranjind, dupa ce -?i*
p le c a se repede capul ca sa se uite la ceasul sim plu d e *
* m a n a cu curea de piele, pe care-l purta Tntotdeauna. A c u m ,*
* c e -a r fi sa te a?ezi langa foe, iar eu am sa caut un p ro so p *
2 s a te te rg . *
* Nu vreau. *
J Privirea lui se Tntoarse Tntrebatoare spre ea. 2
* Nu vreau sa stau jos, Tl iamuri ea Tncetior. *
* Nu eram sigur ce vrei sa spui, zise el. D upa c u m *
* v e z i, Tncerc sa m a port cum trebuie. *
u^rafa'a draiftfsttf 115 %
A cu m , ca eti aici, vrei sa spui, m urm ura ea c u *
dulceaja Tn gias. J
i probabil numai in parte, chiar ?i acum, rosti e l*
coborandu-?i pleoapele astfel Tncat ajunse s-o priveasca p e ?
sub franjurile intunecate ale genelor. Mai este un foe la etaj. *
A vre a sa m erg sus, opti A n g e la sim plu. J
Punand um brela pe 0 consola bogat sculptata, Kit privi*
cateva clipe scarile care se aterneau in faja lor, de p a rc a *
ana liza Tn tacere posibilitatea de a le urea. Apoi, Tntor-*
candu-i privirile catre ea spuse calm : *
Nu mi s-a mai Tntamplat a?a ceva. C re d ca a m ?
devenit susceptibil. *
T e referi la sentimente? ?
; El Tncuviinja. *
Regulile par diferite. *
Poate Tn noaptea asta suntem ni?te Tncepatori. *
El clatina din cap. *
M a simt gelos pe fiecare barbat care s -a uitat*
vreodata la tine. *.
i eu sunt geloasa pe femeile din viaja ta. *
O sa le alung. *
C u o lunS Tn urma, o astfel de promisiune i-ar fi p a ru t*
de neconceput. *
Atunci, nu vor mai exista alji barbaji, raspunse A n g e la *
implusiva, ea care Tnflorea sub privirile admirative a le *
barbajilor. Vino sa-m i vezi patul. ?
C and Kit se Tndrepta spre scari, ea Ti atinse u?or o b ra zu l*
cu varful degetelor. *
Nu e nevoie sa m a duci Tn braje. *
A m descoperit ca-mi face placere, rosti el cu un su ra s *
ftrengaresc. M a simt ca un mire. *
N -a r fi placut? m urm ura Angela gasind gandul atat*
de atragator Tncat Tncepu sa-?i puna la Tndoiaia sanatatea*
mintala. *
Teribil de placut, se pronunja Kit ridicand uor d in *
sprancene. *
C a ts nesiguranJS! A r trebui sa m a simt ofensatS?
Nu, fiindca cel pujin sunt foarte sigur de un lucru.
D a , raspunse ea inceti^or, ?tiind ca dapS lumea s-ar
daram a Tmprejurul ei, ea tot l-ar mai dori.
El urea repede seara TngustS, ca ?i cum greutatea ei
a r fi fost nesem nificativa. Ce in c d n td to r d e b in e clddit
este. reflecta Angela strSbStutS de un fior de dorinja fierbinte.
Vorbete-m i despre picturile de pe patul tSu, spuse
Kit Tntr-o manierS afectatS ?i curtenitoare, mergand de-a
lungul coridorului Tntunecos.
C e deta?at ?i calm e?ti, murmurS Angela, deoarece
senzualitatea lui izibitoare contrasts puternic cu com porta-
rea politicoasS. Si dacS eu m S grSbesc?
El zam bi.
DiscutSm despre asta.dupS ce-mi vei arSta patul.
O p rin d u -s e Tn faja u?ii dorm itorului ei, o de&ehise lo
vi n d -o cu piciorul. Lumina se revSrsS Tn hoi, dand la ivealS
expresia perplexS a Angelei.
Vorbeti serios!
Imi place sS te privesc, zise el punand-o jos dupS ce
pSi peste prag. Nu plec nicSieri. (Ii rezem a umerii largi
de canatul uii i T?i TncruciS brajele cu o m i?care leneS.)
Jin e -m i o lecjie de istorie.
N on^alanja lui o intriga ca i afirmajia lui calm S cS
avea intenjia sa rSm anS Tn viaja ei.
AratS ca nite picturi Tn tempera, obsen/S el fScand
sem n cu capul Tn direcjia patului pictat din abundenJS, de
parcS ar fi Tndemnat un elev reticent sS-i TnceapS expu-
nerea.
Uitandu-se Tn sus, ea Ti aruncS o privirea cercetStoare.
O sS dureze mult chestia asta?
Nu e neapSratS nevoie. Ji-a m vSzut patul cand am
venit sus sS aprind focul, i am observat cS e bogat
ornamentat. A ? TndrSzni sS zic, continuS el zambind, ca e
stralucitor. M -am gandit cS Ji se potrive?te. Apropo, picturile
sunt superbe. Imi place Tn m od deosebit scena din livadS.
Eti foarte ciudat.
Pentru cS n -a m fScut drago ste cu tine din prim a
clipS?
* N u; fiindca chiar e?ti interesat de picturi.
* S u n t neobi?nuite. StNul acesta de pictura ca ra c -
Jteristic carjilor, aflat pe un pat, este ceva unic. i, adaugS e
* c u un ranjet plin de veselie, m i-ar placea sa tiu cate ceva
Jd e s p re confreria acestor calugari hamici pictaji aici, avand
*Tn ve de re ca ne v o r privi toata noaptea.
J C h ia r vor face asta!?
* D aca ai sta complet goala In faja mea, crede-m a, ?i
J e u a face la fel, spuse el i Tn ochi i se citea ca se am u za
* co p io s. Sunt din secolul al paisprezecelea?
* E a clatina din cap.
* Secolul al doisprezecelea. E un miracol ca patul a
supraviejuit ?i Tnca Tntr-o stare atat de buna.
2 Probabil ca 0 fi fost folositor din cauza carjii orelor.
* S a u din c a u za calendarului lunilor cu toate obi-
Jce iu rile locale ale anotimpului reprezentat, adSuga ea.
* A c e le a s -a r putea sa fie din secolul al paisprezecelea,
J d e c i ai un ochi foarte bine educat.
* tiu.
* O ch ii lui verzi cob ora ra d e -a lungul form elor v o lu p -
Jtu o a s e ale trupului ei, ce se reliefau clar sub rochia uda r
* d o a r o pelicula delicata a?ternuta pe carnea ei.
2 Daca eti foarte bun, s-ar putea sa te las sa te Tntinzi
*Tn el, propuse ea Tn joaca.
2 Intrucat sunt cu adevarat foarte bun, raspunse Kit cu
* u n ranjet diavolesc, a? fi de-a dreptul fericit sa-Ji fac pe plac.
2 E$ti un individ neru?inat.
* D upa ce-o sS te scot din hainele astea ude, vei putea
Ja p re c ia singura.
* O sa se Tntample Tn curand?
2 C re d ca da. L e c p e de istorie m a excita.
* C e draguj. O sa-Ji povestesc despre calugarii dorni-
J n ic a n i care au construit Stone H o u se cat tim p Tmi vei
*desface rochia asta Tmbibata de apa, spuse ea Tntorcandu-i
Js p a te le ?i zam bindu-i peste um ar. S p e r sa nu te superi ca
Jjo c i rolul de camerista.
%118
J o sa fac o excep|ie Tn seara asta.
* Faci vreodata ceva pentru tine Tnsufi?
J C e vrea sa Tnsemne ceva? Tntreba el precaut, cu
J o nota de nemultumire Tn glas.
* Vreau sa spun din punct de vedere sexual, zise ea
explicit.
V El ezita pentru ca nenumaratele replici care-i veneau Tn
J m in te nu pareau a fi de natura sa-i calm eze furia.
* Exista vreun raspuns cored Ta Tntrebarea asta?
Tntreba el lini?tit.
J D o a r raspunde-m i!
* A m spus ca am sa le trimit acasa.
J V o ce a lui adanca avea un ton bland.
* Jin u ta ei rigida se relaxa i zam bi jalnic, m ania dis-
Jp a ra n d u -i din ochi.
* larta-ma, n-ar trebui sa aiba atata importanja, dar are.
J T e Tnjeleg, raspunse el lini?tit, pentru ca a? vrea sa-mi
*aparjii i intenjiile mele nu sunt am abile sau binevoitoare,
* c i d e -a dreptul barbare.
J tiu. M a gandeam ce placut ar fi, daca ai fi vasalul
* m e u , la Easton.
2* U n zam bet vag Ti Tncreji obrazul parlit de soare.
* Dreptul asta de proprietate poate fi o problema.
V tii totul despre dreptul de proprietate, nu-i aa?
J Vocea ei capatase din nou o nuanja de Tnver?unare.
* Ele sunt prietenele mele. Nu te Tnfuria iar, rosti el
Ja tin g a n d u -i uor varful degetelor. Am sa le spun sa piece.
* E c e va foarte neobinuit pentru m ine, suspina
A ng e la . C e r prea multe.
J Nu, nu e adevarat, spuse el luand-o de mana.
* M ica Tncapere de sub acoperi a vea o am bianja de
Jiz o la re , oferind un refugiu cald ferit de furtuna de-afara; o
*locuin{a de pustinic departe de Tnalta societate m ondena i
J d e toate obstacolele pe care lum ea le putea ridica Tn
* c a le a lor.
V' E poslbil sa afli ca e foarte greu sa scapi de mine,
Jm u rm u ra Kit, tragand-o pe Angela mai aproape.
\ 6 -yrafaa draif(?sl<% 119 J
* C e grozav, ?opti ea ridicand privirea spre el, pentru*^
* c a Imi place ideea de a te avea la Easton. *
* C a arm asar perm anent? *
* D esig u r ca pentru asta, se arata ea de acord a lu -*
J n e c a n d u -? i un deget pe curba se n zu a la a buzei lui infe-*
*rioare, dar ?i pentru ca ai adus multa bucurie in viaja mea. *
* V a trebui sa lnva| munca de fermier? o tachina el. *
* A ? putea sa te Jin la Easton ca secretarul m e u *
personal, raspunse ea in glum a. *
J In cazul asta, accept slujba, dragu ja ?i m ica m ea J
^ c o n te s a , spuse el ?i, a p le candu-?i capul, o saruta c u *
Jb la n d e je ?i cu o atitudine de -a dreptul casta, In sem n d e *
*incheiere a targului. Acum , m y lady, zise el cu falsa de fe -*
Jre n ja , mi-a? neglija Indatoririle daca n-a? insista sa sco ji#
* ro ch ia asta uda. O sa se faca frig. .
* Bine, dar pentru a?a ceva te am pe tine. ^
* Exact, a?a ca Intoarce-te cu spatele ?i am sa fa c *
*lnceputul placutei noastre asocieri. *
J Nu se grabea de loc ?i ocazional, se oprea sa-i sarute*
*ceafa parfumata, obrazui sau umarul, In timp ce ea sco te a *
J a c e le din parul ciufulit ?i le lasa sa cada pe podea. M i?carile#
* lo r aveau un a e r de,intimteite, iene?a, familiar^, ,ca.?i c u m *
Jro lu rile le erau cunoscute ?i ar mai fi facut toate astea d e #
*sute de ori pana acum. C and rochia fu desfacuta, el d e s -*
prinse Jesatura m atasoasa de pe umerii ei, Ii s c o a s e V
*ve?m antul ud ?i-l atarna pe spatarul unui scaun. J
* M uljum esc, B raddock, rosti ea ?i, a lu n e c a n d u -? i*
Jm a in ile In sus pe pieptul lui, se ridica pe varfurile p ic i-J
* o a re lo r ?i-l saruta. J
* Placerea a fost de partea mea, m y lady, raspunse e l*
J c u modestie, stand lini?tit ?i nemi?cat, iar privirea lui ra m a s e *
Jn e u tra . J
* T e platesc destul de bine, Braddock? Intreba In jo a ca *
^ A n g e la cu aerul unei stapane, trasand cu degetul o c a ra re *
* tn josul gatului lui Incordat. *
J O h, da, raspunse el cu glas ragu?it. Tot personalul*
*du m nea vo a stra m a invidiaza. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
120 Q&urax
Ai ceva Tmpotriva atenjiilor mele mult prea personale?
N u, doam na.
O are cameristele due lipsa... aa... companiei tale
acum , ca te-am luat la mine? Am auzit ca erai foarte cautat
Tn Tncaperile de sub seara.
N -a ? putea sa va raspund, m y lady.
C e modest e?ti, Braddock.
Da, doamna. Trem uraji, doamna, din cauza jupoa-
nelor ude.
N u vrei sa vorbim despre cam eristele mele,
Bra d dock?
Nu, doamna. Daca veniji mai aproape de foe, am sa
va scot lucrurile aste ude ?i, fara sa mai atepte raspunsul
ei, o Tmpinse mai aproape de vatra unde Ti deziega repede
jupoanele cu o evidenta Tndemanare.
Pari a fi foarte competent, oberva Angela, scapata de
jupoane i Tncalzita de foe i de apropierea lui Kit.
A m fost foarte bine instruit, m y lady.
C e noroc pe mine. Saruta-m a, Braddock, ca sa pot
aprecia acest fapt.
U nde , m yla d ft Tntreba el indolent.
Eti un tanar neobrazat.
U nele doam ne au anumite preferinje, m y lady.
T e rog sa fii amabil i sa pastrezi am&nuntele astea
pentru tine, Braddock!
Da, doamna. Amanjii dumneavoastra din aristocrajie
v a ascultk ?i ei ordinele?
E?ti impertinent, izbucni ea.
C u toate astea, vrei s-o ai Tn tine, spuse el lini?tit de?i
sangele Tncepuse sa-i fiarba la gandul dorinjei ei pasionate
i al tuturor barbajilor care o iubisera.
Ochii ei alba?tri Tl strafulgerara cu privirea.
T e -a ? putea alunga.
D a r n-o vei face, zise el. Acum vino aici, ordona el
cu blandeje, sa-Ji sarut gura aia trufa?a.
Arogant blestemat de...
...arm asar!?
6%rafoa draifafta 121
C a i can d cuvantul a r fi apdsat pe nervii ei optici
privirea Ti cazu pe dovada incontestabila a erecjiei sale care
se reliefa sub pielea pantalonilor stramji de calarie.
C e parere ai contesa? Tntreba el Tncet, taraganand
cuvintele. C re zi ca va fi Tntampinata cu bunavoinja?
Privindu-I, ea simji ca trupul ei se lichefiaza; enorm a
lui erecjie Tntindea pielea pantalonilor de la Tmbinarea
picioarelor ?i pana Tn talie.
Vino mai aproape, iubito. Atinge-o.
E$ti de-a dreptul neru^inat, murmura ea, dar !i puse
m ana Tntr-a lui care statea Tntinsa ?i cand el Ti a$eza palm a
pe sexul care pulsa, se cutremura.
Nu mai vazu se niciodata o lungime i o grosim e atat
de formidabile, nici nu mai atinsese vreuna atat de tare.
Agitata, Tntinse mainile spre curea.
M y lady, probabil ca mai Tntai ar trebui sa ne
cunoa?tem mai bine, rosti Kit cu un ranjet rautacios,
oprindu-i mainile cu blandeje.
N u v a fi necesar.
Tragandu-se Tnapoi, ea se zbatu sa se elibereze din
stransoarea lui.
Eti sigura!? m u rm u ra el, Jinand-o fara efort. N -ai
vrea sa stam de vorba?
Su nt sigura, spuse ea, ?i un val de dorinja dadu o
nuanja trandafirie pielii ei. Nu vreau sa a?tept.
Atunci a r trebui sa scoatem asta, m urm ura Kit
eliberandu-i mainile i plimband un deget lene de-a lungul
balenelor rigide care-i com prim au talia strans Tncorsetata.
N u-m i pasa daca ram ane pe mine sau nu, opti ea,
trupul trem urandu-i din ca u za poftei nestavilite.
C e nerabdatoare seducatoare, zise el ?optit, Tn-
cercuindu-i cu mainile talia fina. C e -a r fi sa te fac sa
a?tepji?
P alm ele lui a lu n e ca ra Tn sus pe corsetul de satin $i
danteia, continuandu-i mi^carea ca sa mangaie rotunjimile
pale ale sanilor ei plini ce se leganau ?i frematau Tn jum a-
:a{ile de cupa din danteia, Tntinse la refuz de greutatea lor.
* Nu po|i, gafai ea cu ochii pe jum atate Tnchi?i ca
* u rm a re a senzajiei sublime pe care i-o dadeau mainile lui
aflate pe sanii ei.
* Ai vrea sa termini fara mine?
* Mai degraba a? renunja.
* A sta su na ca un raspuns afirmativ. C e repede te
Je x c iji, contesa, spuse el Tncet, ciupind-i u?or sfarcurile tari
* c a ni?te nestemate prin danteia diafana de culoare albastra.
J A trecut mult timp.
* V o c e a d e -a b ia i se au ze a , atat de pronunjat i tul-
b u ra to r era zvacne tul dintre picioarele ei; apasa rea in-
Jsistenta a degetelor lui cobora parca Tn spirala spre miezul
trupului ei care pulsa.
* C a t timp?
, O unda noua de autoritate nuanja blandejea Tntrebarii
J s a le ?i degetele Ti Tntarira brusc stransoarea. incetase
mai joace dupa regulile ei.
J Saptamani, ?opti ea aproape le?inand de placerea
J d a ta de senzajia delicioasa ?i patrunzatoare. <
r Cate saptamani? Tntreba el cu o voce aspra, m anat
d e gelozie.
* Ochii ei erau pe, jumatate Tnchii, gafaia Tnceti^or, iar
lu m e a era complet eclipsata de senzajiile dogoritoare.
J Cate saptamani? repeta el neTnduplecat, cople?it de
*dem onii pe care nu-i putea stapani, Tncle?tandu-i degetele
c u cruzim e.
J D e ... dinainte de C o w e s , reui ea sa raspunda,
Jultim ele cuvinte pierzandu-se Tntr-un scancet uierator,
* Atunci n-ar mai trebui sa te fac sa atepji, opti el cu
Jta n d re je , asprim ea disparandu-i brusc din voce; degetele
*Ti eliberara sfarcurile c a re -o usturau, i palm ele lui i se
rotunjira pe umeri cu blandeje.
'J O Tntoarse ca sa poata ajunge la ?ireturile din spate ale
*corsetului, deznoda cu Tndemanare nururile de matase ?i
le desfacu, Tn timp ce ea statea invadata de dorinja. C a n d Ti
J s c o a s e ve?m antul de danteia ea se rasuci ?i se lipi de
trupul lui ?i mainile Ti tremurau cand Tncepu sS-i deschida
2 nasturii de la cam a?a.
C rw a m r araifaf/& 123
A?teapta, ti porunci el vorbind domoi i ii indeparta
mainile, punandu-i-le cu un gest hotarat de-a lungul trupului
Stai lini?tita.
E a Tl asculta tremurand ?i arzand de dorinja, in timp ce
el descheie nasturii minusculi facuji din perle ai cama?uje
scurte i i-o sco a se ; apoi de zie g a fundele albastre de
matase ale pantalona?i ?i, Jinandu-le cu degetele lui lungi,
bronzate, trase de ele doar atat cat aceasta ultima piesa
de lenjerie sa se Jina la locul ei.
Asta pare a fi o ocazie speciala, murmura el Tncet,
privind cum cea mai ferm ecatoare fem eie din Anglia
frem ata de dorinja, cu corpul pe jum atate dezbracat,
a?teptand atingerea lui.
Sper ca n-ai petrecut o zi Tntreaga calatorind, doar ca
sa Jii un discurs, opti ea cu privirea arzandu-i ca flacara.
D o a r unui scurt.
Vo cea lui era lini?tita de parca n-ar fi fost rascolit de
dorinja, dar pantalonii lui de calarie strani pe corp nu lasau
nici o Tndoiala asupra reacjiei sale fizice i, tulburata de
priveli?ea care-o hipnotiza, Angela Tntinse nerabdatoare o
m ana ca sa atinga pielea catifelata Tntinsa de erecjia lui.
Marita-te eu mine, zise el lasand fundele sa-i alunece
printre degete, urmarind pantalonaii fini care-i alunecau pe
picioare ?i goliciunea ei ce parea pudrata cu mici paiete
sclipitoare Tn lumina aurie a focului-
Poate ca o voi face, opti A n ge la a lu n ecandu -?i
delicat varful unui deget pe lungim ea ostentatfva a
sexului lui, daca vei ti sa m a muljumeti.
M m m ... asta m a stimuleaza, murmura el, ridicand-o
din inva lm a?e a la de m uselina ?i danteia ce-i za c e a la
picioare i punand-o din nou jos alaturi. V a trebui sa m a
g andesc la ceva care sa te satisfaca.
Asta va fi suficient de satisfacator, zise ea torcand,
alunecandu-i palma de-a lungul membrului rigid.
D esfa-m i cu reaua, decreta el Tncet, desfacand
butonul unei maneci, silit de caldura mainii ei.
124 ' C$Ufd7/
C a n d ea reacjiona Tn graba i cu Tndemanare, se simji
ranit pe m om ent de dibacia ei, dar se Tndrepta rapid spre
punctul Tn care manifestarea resentimentelor lasa loc unor
implusuri cu adevarat fu n d a m e n ta l i cum era hotarat sa
se cufunde Tn fermecatoarea contesa Angela, se dispensa
de obiceiurile lipsite de importanja. I?i desfacu nasturii
cam&?ii dintr-o singura sm ucitura violenta ?i o scoase de
pe ei. Apoi Ti dadu mainile la o parte i Ti desfacu repede
pantalonii de piele.
Auzi un mic Oh uierat cand !i aluneca pantalonii
stramji Tn josul ?oldurilor i mai apoi, Tn jos pe picioare.
Acesta este un raspuns afirmativ la cererea m ea Tn
casa torie? m u rm u ra el cu un a e r pozna, stand drept,
familiarizat cu acea reacjie inijiaia a femeilor.
U n da categoric, m urm ura Angela cu dufceaja Tn
glas, atingand vSrful gros care pulsa i zvacnetul violent
dintre picioarele ei se acorda cu ritmui pulsului din venele
puternic reliefate ale penisului lui. ,
M a n g a in d u -i erecjia cu o m i?care leneS, simji cum
trupul i se deschide spre a-l primi cu bucurie, de parca
degetele ar fi fost agenjii de evaluare ai creierului ei.
C re z i ca ne potrivim ? Tntreba el Tn ?oapt&, stre-
curandu-i m a na Tntre coapsele ei. C re zi ca poji sa-l
primeti... pe tot? TntrebS el Tncet, strecurandu-|i un deget
Tn crapatura ei care pal pita.
O sa Tncerc, raspunse ea gafaind, de-abia articuland
cuvintele cand el T?i mai strecura un deget Tnauntru.
Atingand-o cu blandeje, el masUra, tatona, forjand Tncet
intrarea, ada n c, i mai adan c, p a n a ca n d respirajia ei se
schimba ?i ea se atarnS de el, cople?ita de o dorinja torida.
Eti gata acum ?
Degetele lui um ezite ofereau un raspuns suficient, dar
el voia s-o determine pe ea sa-i spuna.
O vreau, raspunse ea Tn cele din urma inspirand
scurt i ating&nd erecjia magnifica a lui Kit.
Aplecandu-se, Ti linse u?or cu limba varful umflat.
El T?i retrase degetele din corpul ei.
125 *
E a ta, ?opti el, urmarind-o cum Ti atingea lungim ea*
m atasoasa ca ?i cu m cantarea cat poate sa absoarbe ? i*
Tn acelai timp adaugand o noua dim ensiune erecjiei lui. *
Ah, Doam ne, rosti ea admirand fascinate cum penisu l*
ui rigid cre?tea Tn mainile ei. J
Suntem topiji dupa tine, rosti Kit cu un zam bet. *
lubitule, cred ca am sa te Tnchid Tn chilia unui c a lu g S r*
ca sa-l pastrez numai pentru mine. J
S -a r putea sa te las s -o faci, replica el lene. *
V a fi greu sa te stapanesc? *
C red c a v a fi imposibil. J
Atunci va trebui sa profit de tine cat timp a m *
posibilitatea s-o fac, m urm ura ea cu o figure p o zn a ? e ,*
revenind la o comportare care-i era familiara i, aplecandu-i*
capul, Tl lua Tn gura. *
N u ?tia la ce se a?teptase, d a r se n za jia era atat d e *
?ocant de desavarita, Tncat T?i dadu seam a ce impresia i*
se va fixa Tn minte pentru totdeauna fi se Tntreba daca asta*
se datora faptului ca a^teptase atat de mult femeia pe care J
o dorea. *'
Intinse mainile si-i lua cu blandeje capul Tn cau?.ul lor j '
i sexul lui aluneca mai adanc, iar cand ea supse cu o *
Dricepere ?i o energie paralizante, pleoapele lui se T n c h i-*
sera pentru o clipa, un geam at u?or Ti porni din a d a n cu l*
gatului ?i ramase complet nemicat, lipsit de aparare.Tn faja*
)iacerii de nesuportat. Dupa o vreme, ea se mica {in a n d u -l*
strans Tn mainile ei, i atunci, pentru o secunda su spe ndata*
n timp, el se cufunda ?i mai mult Tn adancul gatului ei; J
apoi, retragandu-se, ea Ti dadu partial drumul ?i carnea lu i*
neteda se ivi um ezita de gura ei. A plecandu-se din nou J
nainte, ea Tl primi din nou Tn gura, mi?candu-se Tn cele d in *
urm a Tntr-un ritm amefitor, presiunea gurii, a limbii ei calde*
?i a degetelor fiind. atat de intense ?i patrunzatoare Tncat i*
se paru ca toata fiinja lui era concentrate Tn mainile ei. / *
foarte, foarte isctisita, gandi el vag cu minuscululul frag m ent*
de creier care Tnca nu era copleit de extatica senzajie ce Tl*
cutrem ura pane Tn adancul sufletului. *
*
**
126 Q&Ufa?/ '*
C ateva momente mai tarziu, tremurand Tn pragul o rg a s -*
mului, Kit se elibera brusc, o ridica pe A n gela Tn picioare*
i, prinzand-o de mana, o trase grabit spre pat. S e tranti p e *
spate, o facu sa se apiece brusc Tn faja i o prinse c u *
u^urinja, cand ea cazu. O Tntinse Tncetior deasupra lui iZ
Tn sfarit, dupa saptamani de refuzuri, se Tntalnira, c a rn e *
lipita de ca m e, inima langa inima, uniji de aceeai dorin ja*
apriga, de nestavilit. *
Pentru o fracjiune de secunda ea ramase Tntinsa p e *
trupul lui cu muchi tari ca piatra, corpul ei parand i m a i*
mic Tn com parajie cu statura lui. Pielea ei parea i m a i*
palida Tn contrast cu a lui, care era arsa de soare, ia r*
uvijele parului ei blond erau Tmpra?tiate Tntr-o d e zo rd in e *
matSsoasa pe brajele i umerii lui. Apoi, Tmpins de o pornire J
salbatica, el o rostogoli cu repeziciune sub el. *
in sfarit, ofta Angela. N-am nevoie acum de m aniere*
alese. *
' N -a r trebui sa spui asta, zise el inspirand adanc. S
- T e - a m dorit din ace a prim a noapte la C o w e s ,*
opti ea. *
Nu vreau sa-Ji fac rau, ?opti el. *
- N -o sa-m i faci, Tl asigura ea. *
El se ridicase deasupra, gata sa-i ofere tot ce a ? te p ta *
cu mfrigurare, iar ea, arzand Tnnebunita de dorinja, u m e d a *
toata, cu coa psele desfacute ca sa-l T n ta m p in e / n e ra b -*
datoare i lacom a, atepta cu febrilitate sa-l sim ta*
Tnauntrul ei. *
E?ti sigura? *
Da, da. *
incle?tandu-i mainile pe umerii lui puternici ea tra se *
de el ca sa-l aduca mai aproape. *
Nu putea sa refuze, nici un barbat n-ar fi putut, i c a n d *
se mica, ea Ti simji sexul patrunzand Tn carnea ei Tncinsa*
care zvacne a. *
Asta declana un val brusc de teroare acuta, cauzata d e *
amintirile Tngropate adanc Tn subcontientul ei. *
44

A^teapta! striga Angela cuprinsa de panica. Stai, stai! *


*********************************
9 lmpingandu-1 pe Kit cu disperare, se rsstogoli departe
d e el.
* N u-m i pot permite sa ram an TnsarCjnata, zise ea
vorbind intretaiat, retragandu-se langa capataiul pictat a
*patului. A m uitat, spuse ea am biguu, tremurand.
Trantit pe spate ?i buimacit de surpi-jZa, Kit o priv
*consternat. o sa mor. se andi el mcletandu-i pumnii]
pentru a contracara vioelnja exploziva a sentimentelor care-
m cercau. Tra s e adanc aer Tn piept Tncercand sa se sta-
* p a n e a s c a i sa-i stabilizeze simfurile r&zvratite i, Tn timp
J c e libidoul lui conceptualiza pentru prima oara Tn viaja lu
* id e e a de viol, Ti stapani pe cat putea vocea, a va n d Tn
vedere viteza maxima cu care funcjiona creierul lui, i
* s p u s e Tntretaiat:
N -a m sa... m a vars Tn tine.
* i - daca totu?i ai s-o faci? ?opti Angela i'nfricosata.
S -a r putea, i atunci... oh, Doam ne, g e m u e * qopleita.'Am
Juitat, eu nu uit niciodata, repeta e a neTncrez^toare, JinSndu-
mainile apasate pe coapse ca sa le stapanasca tremurul,
Jsp in a re a dreapta ?i Tncordata, agitajia ei interj0ara manifes-
*tandu-se vizibil. Ateapta pujin... Tl ruga ea tncet, vocea
nemaifiindu-i decat un ir de sunete .slabe, Tnabuite.
* A lu n e ca din pat, fugi p a n a la dulap, de5Chise grabita
u?ile ?i, tragand un sertar, Tncepu sa cotrobaiasca frenetic
Jp r in e l.
Cam a?i de noapte i articole d e lenjerie c^zura Tn dezor-
Jd in e pe podea'pe masura ce ea cauta agitata prin sertare,
*aruncandu-le sistematic conjinutul pe jos. Pe cand ajurv
Js e s e la al treiiea sertar, respirajia lui Kit revenise aproape de
^norm al, batSile inimii lui scSzusera la un ritm mult mai
constant i iminenja orgasmului sau se redusese la un nivel
* c a re putea fi controlat. C um mintea nu-i mai era complet
in u n d a ta de a valan ?a poftei ca rn a le , ers tn stare sa
Ja p re c ie z e perspectiva captivanta care i se oferea. La o mica
distanja ?i exact la nivelul ochilor lui, a?j cu m zacea
Ztrantit pe pat, se afla privelitea ispititogre a feselor
128 C&uftm
Jtra nda firii ale Angelei, delicios expuse Tn frum usejea lor
n u d a cum statea aplecata asupra sertarelor.
* Pot sa te ajut cu ceva? m urm ura el, cu privirea
fixata pe buzele tumefiate ale vaginului ei.
* C a u t un capion o la n d e zv", replica A n g e la
exasperata. A r trebui sa lie unui pe aici, pe undeva; la
Jn a ib a , ar trebui sa fie mai multe. Ai aparut a?a, dintr-o data,
Tncat nici nu mi-a trecut prin minte... vreau sa spun ca asta
m i-a trecut prin minte, desigur, dar problem ele practice,
* n u , ?i ?tiu ca am ca te va pe aici. Presupun ca nu e?ti
nerabdator sa devii tata Tn noaptea asta, ad a u g a ea i
*tragand un sertar negolit Tnca, Tl deerta pe covorul brodat
cu acul.
* F in ite cd folosegte anticoncep(ionale. realiza el, a r Ji
* incontientd sd n-ofaca. Insa motive extrem de personale ?i
Je g o iste Tl determinau sa nu fie de acord cu senzualitatea
binevoitoare a Angelei de G rey i cu faptul ca pastra la
Jm d e m a n a o provizie de bonete olandeze Tn aceasta c a s u ja
Vizolata. Nu una, ci m ai multe, reflecta el prost dispus. Pentru
* num ele lu i D um iiezeti, cat de m ulte ii trebuiau'se Tntreba
*el, simjind dintr-o data senzajia prezenjei a nenumaraji al|i
barbaji Tn Tncaperea luminata de foe.
* Nu se a?teptase sa fie virgina i totu?i, Tn ciuda tuturor
con sid erente lor, acu m statea i m edita posomorat ?i Tntr-
* u n fel pervers i lipsit de orice logica, lucru neobinuit pentru
u n om cu o reputajie libertina ca a lui, ca ar fi vrut sa fie
singurul barbat din viaja ei, nu numai Tn noaptea asta ci i Tn
noap tea trecuta, luna trecuta i anul trecut.
* Slava Domnului! exclama Tncet Angela extragand o
* p u n g a mica de piele verde din conjinutul plin de matasuri al
unui sertar de lenjerie. N -o sa d u re ze mult, m u rm u ra ea,
^ tre b u ie do a r sa gasesc nite... ah, uite-o, spuse ea scojand
u n mic recipient de sticta din pu nga. i acu m , da ca vrei sa
J m a scuzi un m om ent...
* L a s a -m a s -o fac eu. T o a te fem eile de pe D esiree
folosesc bonete olandeze.
Crwam a:ar& ftfstm 129
Brusc, ea ram ase Tmpietrita, zam betu ei disparu ?i
ochii ii capatara straluciri de gheaja.
F...-Ji, zise ea Tncet.
Sper ca foarte curand, articula ei lene. S pune-m i,
cap barbaji au dormit in patul asta?
D a ca e vorba de recorduri, dom nule Braddock, sunt
sigura ca a? pierde. In general, mie Tmi place sa am
barbapi, pe rand, cate unui.
In general!? Tntreba el subliniind cuvintele cu un
marait perfect audibil.
Aproape Tntotdeauna, replica ea cu dulceaja Tn voce,
nedorind sa-i satisfaca instinctele posesive prin recunoa-
terea adevarului banal. Aa Tncat daca vrei o virgina, caup
unde nu trebuie. In plus nu eu am fost cea care a calatorit o
zi Tntreaga pentru un f... a d a u g a ea Tnaljand uor din
sprancene.
C red c-ai Tnceput sa m a plictise?ti.
C e pacat, murmura Angela, cand eu sunt Tnca fasci-
nata de erecjia ta impresionanta.
O tacerea absoluta se a?ternu Tn micul dormitor i chiar
i troznetul focului Tn vatra se domoii, de parca tensiunea
brusc aparuta atenuase proprietaple fizice ale flacarilor.
Kit zacea pe deplin nemi?cat i ochii lui verzi o masurau
cu raceala.
Sunt cinci mile de mers prin ploaie pana la ,.Golden
Hart, rosti Angela cu blandeje.
A putea sa stau aici f&ra sa te f...
E o provocare? S -a r putea sa pierzi.
N -a m sa pierd.
A r fi tare pacat, Tntr-adevar! zise Angela zam bind. Ai
ce a mai magnifica erecpe posibila, dei, presupun ca auzi
rem arca asta tot timpul.
E?ti prima, iubito, care m a complimenteaza a?a,
direct, dar TJi muljumesc, spuse el surazand. i te rog sa-mi
ierji privirea. Nu m -am mai purtat ca un adolescent ursuz
de foarta multa vrem e.
Fiul meu de aptesprezece ani afieaza aceea?i*
Tmbufnare, ori de cate ori lucrurile nu merg cum vrea el. *
Lui Ti trebui un m om ent ca sa digere rem arca ei Tntam -*
platoare. In mintea lui, ea nu era o m am a, era S aJo m ee a,*
Dalila, V en us; era Jinta poftei lui aprige. ?
N -a r trebui sa ai un fiu de aptesprezece ani, o b s e rva *
el Tncet. *
Totu?i, asta e realitatea. ?
In Tncapere se lasa o noua tacere, destram and in ti-*
mitatea abia regasita. Kit Ti schimba brusc pozijia le n e a *
de parcS luase o decizie. *
Da-m i mie asta, zise el Tntinzand m ana dupa pung a*
de piele verde pe care o Jinea ea. J
Eti sigur? *
El se uita la ea cum statea goala i ademenitoare pe*
covorul roz, ateptandu-i raspunsul. R a(iim ea //-are ce c a n tc ^
in ecna/ie, reflecta el cantarind raspunsul. Angela de G re y *
era la antipodul a tot ceea ce venise el sa caute Tn A n glia;?
nu era nici virgina, nici tanara, nici necasatorita. E ra o *
fem eie pasionala, care nu duce a lipsa de amatori Tn fla -J
caraji; era m am a a doi copii; era sojia altui barbat. *
Sunt sigur, rosti el lini?tit. J

J 6 -tiptteM /2

J Nu trebuie sa faci tu asta, com enta ea evaziv,


* apropiindu-se de pat.
* Nu m a deranjeaza.
* Procedura poate fi jenanta.
* Aa poate fi ?i graviditatea.
* C e am abil eti, dom nule Braddock, zise ea ae-
J z a n d u -s e pe pat. C re d ca farmecul asta deosebit al tau
*explica partial existenja atator femei Tn viaja ta.
J Asta e noua, spuse el ignorandu-i remarca i sco-
* Jan d din punga micul capion cervical de cauciuc.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
+ c rh ra p /a d ra y& O a - 131
* Te s u rp rin d e ?
* Se apropiase de locul unde statea el sprijinit intr-un cot,
exa m inand obiectul.
* Muljumit, ?i nu m a Tntreba de ce, pentru ca nu tiu.
* E u tiu ca vreau sa te simt Tn mine.
J E un Tnceput. Putem sa ne punem de aco rd mai
*tarziu asupra problemelor mai pujin importante. Acum , mon
*ange, daca-Ji vei pune trupul tau dulce pe pernele astea, o
* s a vad ce pot face ca sa a cce le re z acest proces.
* Lua capi^onul de cauciuc din cutie, deurub& capacul
Jm icu lu i recipient, Ti scufunda degetul Tn unguent ?i sco ase
u n bulgara? de spermicidViM dupa care Tncepu sa Tntinda
J c r e m a alba Tn interiorul bonetei olandeze.
* C e Tndemanatic e?ti!
* Bertie nu face a?a ceva? replica el pe un ton neutru,
Jcontrolandu -?i furia.
* Nu cu atata dibacie, raspunse ea sarcastica.
* Probabil ca eu am mai multa practica, zise Kit domol.
X D a r... e cazul ca com param perform anejele? adauga el
^ridicand din umeri cu ironie.
* N u ?tiu ce naiba caut aici, m urm u ra A n gela
Sarjagoasa.
* Vrei sa spui ca n-ai chef sa admiji ce cauji aici,
iubito. Am andoi ne gasim aici cu acela?i scop.
? Punand la loc capacul borcanaului, Ti facu vant Tn
* p u n g a de piele ?i o puse deop^rte. Puse cu grjia boneta
Jo la n d e za unsa pe stomacul Angelei, Ti ordona: Nu te mica
*i, rostogolindu-se prin pat, se Tntinse sa-i culeaga camaa
de podea ca sa-i tearga degetele. ]
* C a n d lua cam a ?a , observa o m ica sfera aurie care
fusese sub ea. A cd zu t p m b a b tl d in serta n tl p e care l-a
^d e$et1at A ngela f i s-a rostogolit su b cdm afd, reflecta el i,
Tn ciuda unui ordin de interdicjie instantaneu ?i prevestitor,
J m a n ia i se aprinse iar.
* ii Tnchise degetele Tn jurul sferei aurii, se rostogoli
Tnapoi i se aeza Tn capul oaselor dupa care, Jinand delicat
S sfera sclipitoare Tntre degetul mare i aratator; Tntreba cu
u n aer sardonic:
J i-a r placea sa folose?ti asta,x? *
Nu cred ca vom avea nevoie de ea, raspunse A n g e la *
glacial. *
Ai dreptate. Probabil c& o foloseti cu barbaji m a i*
pujin Tnzestraji. *
N -a m de gand sa stau sa discut despre asta. *
Arata-m i cum se pune. J
Nu, spuse ea, dar gandul o excita. *
A r trebui sa mai fie inca una. S -o caut? *
Nu, repeta ea, fiindca el era deja destul de suparat*
?i daca ar fi cautat, ar fi gasit i alte lucruri, nu numai o alta*
bil aurie. *
C e mai e acolo? m urm u ra el de parca-i citis e *
g andurile. *
Nimic, minji ea Tntrucat i se parea ca statura lui*
formidabila capatase proporjii am eninjatoare. *
Calugarii a?tia au vazut fara-ndoiala lucruri inte-*
resante, spuse el alene, Tn timp ce privirea i se plimba p e ste ?
capataiul pictat al patului, Inainte de a se opri pe chipul e i.*
T e -a u inhibat vreodata? *
N-ai vrea sa schimbam subiectul? *
Catu?i de pujin, din contra... Atept cu nerabdare s a *
iau contact cu diversitatea preocuparilor tale. (A plecand u -se*
deasupra ei, Ti desfacu picioarele cu blandeje i Tm pinse*
sfera aurie Tntre buzele um ezite ale vaginului ei.) O s a *
Tncepem cu asta, rosti el atingand cu delicateje labiile u ?o r*
tumefiate astfel Tncat ea sa simta forma dura a sferei?
precar a?ezate. Stai linitita acum , ori ai sa pierzi senzajiile*
i, Tn plus, ?i pe asta, adauga el atingand boneta o la n d e za *
ce zacea pe stomacul ei. *
A r trebui sa spun nu, ?opti ea Tn timp ce metalul se J
Tncalzea Tn corpul ei ?i mici furnicaturi alergau de-a lu ngu l*
fibrelor nervoase ca efect al atingerii lui. 2
Dar nu poji, observa el cu exactitate. Acum a?teapta-*
m a tu pe mine, m urm ura el Tncet, tiid ca ea va atepta i J
mai tiind ca n-ar ISsa-o sa piece nici daca ar vrea. *
* ^Ptfrafa'a 133 *
* Cata fnfumurare! J
* Deloc. Eti atat de excitabila, iubito, fncat pana ? i*
*Bertie, stangaci cum este, te-a putut aduce la climax. *
* Eti extrem de arogant. ' * .
* L-am vazut pe exhibijionistul motenitor al tronului fn J
*plina acjiune, fn bordeluri. E doar o observajie, dar ai sa-Ji*
*dai seam a ca eu sunt mult mai satisfacator, declara el cu u n *
*zam bet la fel de fndraznej ca i erecjia lui considerabila. *
* Patul se adanci sub greutatea lui i Angela se trezi c a *
* p rive te pentru prim a oara figurile calugarilor p icta ji,*
* a p ro a p e ateptandu-se ca privirile lor sa se fndrepte f n *
*direcjia ei, pentru ca fn materie de impertinenja i n e ru i-*
* n a re , era sigura ca dom nul B rad dock era nu num ai*
Jdesavarit, dar \ inspirat. *
* la sa te vad, spuse el pe un ton de con versajie*
*fntinzandu-se langa ea. Hai sa vedem ce se poate face c a *
* s a punem capat lungii tale perioade de inactivitate carn a la .*
* N u trebuia sa atepji atatea saptamani, murmura el p lim -*
* ban du - i un deget pe clavicula ei i ea fncepu sa tre m u re *
* s u b atingerea lui, cu simjurile fnfierbantate, corpul ei fiind *
*cuprins de o senzajie de excitare chinuitoare. Eti aproape*
*fnnebunita, rosti el cu o voce lene$a i joasa. *
J Degetele lui prelungi fncepura sa traseze o carare fn J
* jo s pe rotunjimea unui san, oprindu-se sa m angaie c u *
*bla nde je sfarcul deja fntarit. *
* E a se cutremura sub atingerea lui, fiind atat de a p ro a p e *
J d e orgasm dupa erotica joaca sexuala, Tncat avea im presia*
* c a -i simte cuvintele prelingandu-se pe carnea ei. *
J O sa pastram asta pentru mai tarziu, rosti el luand*
*capionul uns de pe abdomenul ei i Tntinzandu-se peste e a *
* c a sa-l puna pe m asuja aflata langa pat. E?ti fierbinte *
*opti el, trantindu-se din nou langa ea, fiindca pielea ei e ra *
*m
m ult mai calda decat a lui. *
m
* A ple ca n d u - i capul, fi linse sfarcul i ea percepu ra -*
* co a re a umezelii doar un moment, pana cand buzele i s e *
*inchisera asupra mugurelui umflat i cand gura lui o apasa *
*********************************
44
* 134 0 3 ^0 7 /
*u?or, iar ea simji caldura desfatStoare raspandindu-se Tn
jos prin ea, degetele lui se strecurara Tnauntrul ei i Tmpin-
J s e ra sfera aurie Tn sus, dincolo de faldurile catifelate ?i
Jesuturile alunecoase, Tm plantand-o atat de adan c Tncatm
J e a Jipa strabatuta de o placere desavarita. i chiar Tn
m om entul Tn care Jipatul ei Tnfierbantat se stinse Tntr-un
J s u n e t ovaitor; el ap a sa Tnca pujin m sus Tn adancurile
*frematatoare ?i lacome ale trupului ei ?i ea resimji Tnceputul
Jo rg a sm u lu i.
* Nu... scanci ea, dorindu-l pe el, vrand sa simta acea
se nza jie extrema, de neasemuit.
J N-ai cum sa-l opre?ti, iubito, opti_ el schimbandu-i
p o zijia ?i respirajia lui se aternu calda pe obrazul ei.
J S a ru ta -m a acum , ca sa-l pot simji ?i eu.
* i cand extazul amejitor exploda Tnauntrul ei, Ti simji
J g u r a pe gura lui, u?oara, lini?titoare i nespus de dulce.
* C e v a mai tarziu, cand ochii i se deschisera Tntalnira
privirea patrunzatoare a lui Kit, Ti opti:
* T e voiam pe tine. ^
J Corpul tau era nerabdator, rosti el domol, stand trantit
* la n g a ea, sprijinit Tntr-un pot.
* E?ti foarte atr&g&tor, Ti surase e a Tmbujorata.
* Eti foarte mica, spuse el cu duio?ie, trecandu-?i
p alm a peste fesele ei.
* Greutatea mainii lui declan?a un frison de caldura undu-
itoare ?i, Tntinzandu-se dupa el, Ti Tncolaci brajele Tn jurul
Jgatului lui, tragandu-i capul Tn jos ca sa-l sarute.
* Inca nici nu te-am simjit Tn mine ?i ma simt minunat,
J z i s e ea torcand i-l saruta, cuprinsa d e -o fericire de
*nedescris. V a trebui sa ramai, murmura ea dezlipindu-?i
b u z e le de pe gura lui ?i ochii Ti straluceau de pasiune.
* M u lt timp.
* Foarte mult timp, Tncuviinja el cu blandeje.
* N -am simjit niciodata furnicaturile astea Tn degete;
* tre m u r fiindca te doresc atat de mult... prive?te, zise ea
Jla n g u ro a s a i ademenitoare.
********************************
%fftfrafaadrafes/a 135 5
* S e ridica brusc in capul oaselor i intinse spre el m ainile*
ei mici. *
* Arata foarte tanara rn lumina focului, cu parul ei b lo n d *
* c a un nimb de bucle ciufulite, cu obrajii tmbujoraji i*
Jo c h ii cu gene lungi larg deschi^i i ispititori. *
* Imi place sa te vad tremurand pentru mine, opti K it,*
Ja tin g a n d u -i uor mainile. *
* Nu m a mai face sa atept, Tl ruga ea. *
J Propriile lui emojii Tncercate in casa asta izolata, a fla ta j
* la multe mile distanja de locul unde ar fi trebuit sa fie, erau*
Eunice i, dei nu putea nega dorinja lui pur carnala pentru*
* e a , contesa A n ge la ii starnea ?i alte sim jam inte la fe l*
d e intense. y
* N -o sa te fac niciodata sa atepji, m urm ura el s a ru -*
* tand u -i degetele. *
* Parasi ndu-?i pozijia indolenta se intinse dupa bon eta#
Jo la n d e z a . *
* Nu pot sa m a uit, opti ea tnchizand ochii. *
* C at eti de pudica, rase Kit. Pana i calugarii a u *
* in ce p u t sa ro?easca. *
* Ochii ei se deschisera brusc i scrutara cele mai a p ro -*
Jp ia te scene pictate. J
* De fapt, nu-i deranjeaza, iubito, spuse Kit zam bind,*
*balansand micul capi?on de cauciuc intre degete ?i s im -*
*Jindu-se in largul sau, ca i cum era obinuit sa se a fle *
dezbracat tn dormitorul ei, gata sa i se puna la dispozijie. *
* N -a r trebui sS fiu aa de sfioasa. *
* Cel pujin, nu cu mine, rosti el cu blandeje, ferm ecat*
J d e fetija timida ce se ascundea tn spatele celebrei s e d u - J
* ca to a re . *
O sa incerc sa nu mai fiu. *
* Ai putea sa-Ji Jii ochii deschii, o tachina el. 2
* Tre b u ie ? tntreba ea stram bandu-se. *
* Incearca, spuse el tnceti?or. *
* E>ti incantator, tiai? m urm ura ea i buzele i s e *
Jc u rb a ra tntr-un zambet fermecator. Sunt absolut hotarata sa J
* te pastrez. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Atunci am sa pretind o marire a recompensei, ranji
*Kit.
* O rice, replica ea exuberanta. Atata timp cat pot sa
f a m asta.
2 C e draguj, m urm ura el abia auzit, i privirea lui o
* u rm a pe a ei spre erecjia care pulsa. Suntem din nou de
J acord.
* C rezi cS musafirii mei imi vor simji lipsa cateva
Jz ile ? opti ea cu atenjia captivata de sexul lui magnific.
V Nu-Ji poji permite un scandal, iubito, observa el atent,
J a v a n d sentimentul ciudat ca trebuie s-o protejeze, de parca
*devenise prea vulnerabila, aa cuprinsa de pasiune cum
* e r a i, cu lm ea ironiei, tocm ai el, un barbat cu m clinajie
J s p r e desfrau, era purtatorul de cuvant al rajiunii. In tot
*cazul, nu-Ji vor duce lipsa in noaptea asta, o liniti el. Acum ,
2ridica-te pujin, zise el, i-Ji voi pune perna asta sub fund.
* E a simji cum se d e cla n ? e a za in adancul corpului
2zvacn etul binecunoscut, ca i cand ordinul dat cu un ton
*Tngaduitor deschisese ua unor impulsuri erotice, iar cand
Js im ji perna alunecand sub ea, i-l auzi murmurand Ce
*fetija cum inte, ?i-ar fi alungat de buna voie oaspejii din
* c a s a pentru ca el sa aduca la mdeplinire promisiunea ce i
* s e citea in voce.
* O ajuta sa se aeze confortabil pe perna ornamentata
2 c u danteia, Ti Tndeparta coapsele cu palm a lui calda i Ti
p a ra n ja picioarele astfef Tncat ea i se oferi Tn toata splen-
Jd o a re a . Degetele lui extrasera cu delicateje bila aurie din
*vaginul ei.
J O s-o gasesc ?i pe cealalta i-ntr-o zi o sa te pun sa
* le Jii Tn tine la ceai, zise el lini?tit, punand sfera acoperita
* d e secrejiile ei pe m a su ja de langa pat; apoi o sa te
Ju rm a re s c cum juisezi Tn timp ce ne bem ceaiul.
* D upa aceea o sa te pot avea pe tine? opti ea cu
*tim brul glasului schimbat.
* BineTnJeles, de asta m a i aflu aici, la Easton: ca sa
2 a m grija. sa te afli tot timpul Tn pragul orgasmului i adan-
CrvraMadrafaaa 137
curile tale sa fie mereu umplute cu sperm a. In acest scop
e nevoie ca asta sa se afle tnauntrul tau, spuse el ridicand
boneta olandeza. Privete, acum am s-o pun In tine. (A ple-
ca n du -se spre ea, Ti Tndeparta cu delicateje labiile.) Vezi?
C u m sta trantita pe o m are de perne i dantele, ase
m enea unei frumueseji rasfajate dintr-un harem, i se parea
ca se afla Tntr-o lume fantastica de senzajii voluptuoase,
sublime, pure ?i atat de acute Tncat reu?i sa-i raspunda la
Tntrebare doar cu o Tnclinare a capului.
S e pare ca eti pregatita pentru dragoste, murmura
el privindu-?i degetele acoperite de fluidul sidefiu.
T e rog, pune capionul Tnauntru, rosti ea Tn oapta,
fiindca toate senzajiile erau Tndreptate spre miezul corpului
ei care pulsa.
C h ia r Tn timp ce prive?ti?
E a dadu repede din cap, Tnnebunita de dorinja.
i apoi ce sa mai fac, m y lad/> Tntreba el Tncet,
privind un strop de lichid alburiu, translucid, care-i aluneca
pe deget.
Fa dragoste cu mine. Grabete-te, te rog, sau da-mi
capionul mie i o sa mi-l pun eu.
O fac eu. Eti aa de nerabdatoare, Tncat s-ar putea
sa nu-l pui cum trebuie ?i ai putea ramane Tnsarcinata cu
copilul meu. (Vocea lui scazu pana la un m urm ur raguit.) i
nu vrem sa se Tntample asta, nu-i aa?
Fu strabatuta de un fior atat de fierbinte ?i de o do
rinja atat de patima?a i mistuitoare, Tncat se cutremura.
N -a ram ane, opti ea i toate sentim entele i se
citeau Tn ochii albatri stralucitori.
N-ai de unde sa tii.
Nu... opti ea agonizant. Kit, m o r jl implora A n g e la i
?oldurile i se mi?cau Tmpinse de pofta febrila, de nestapanit.
M -ar accepta fa r a protecfia oferita d e lxieta olandeza.'
se Tntreba el, nesocotinja punand stapanire pentru scurta
vrem e pe mintea lui. E oare a ta t d e infierbdntatd in cd t set
accepte d e b u n d /oie orice/vsc/P entru moment, nevoia lui de
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*138 0&i#m *
* a o poseda total ii intuneca rajiunea com plet i in je lese*
d e ce era de-a dreptul idolatrizata de atajia barbaji. Nici e l*
* n u facea excepjie, nerezistand atracjiei rascolitoare pe care *
* o radia, a?a cum zacea in fa{a lui, cu coapsele desfacute,*
J c u sexul ei dulce care i se oferea deschis i umed, cu silueta J
* e i delicata care, Tn mod curios, il starnea atat de placut, c u *
sp u m a parului ei platinat ce, in splendoarea lui m atasoasa,*
* p a re a parul unei papui ?i cu chipul ei de fetija care ar fi*
*satisfacut pana ?j gustul celui mai blazat desfranat. D a r*
* s a n ii ei plini i talia subjire, precum i curbele dulci ale*
*?oldurilor i coapselor erau in m od vad it ale unei fem ei,*
*im prum utand chipului de copilija o senzualitate evidenta, c a *
* ? ' cum Meissen crease o versiune lasciva a prejioaselor*
J lu i pastorije. *
* Iar el nu-i putea rezista vestitei contese Angela, du p a *
cu m nici un barbat nu-i putea intoarce spatele u n e i*
*asem enea senzualitaji parguite, abunderrte, aflate in p e ri-#
* o a d a im pe recherii. D a r nici nu a vea sa ri?te sa devina*
*tata din cauza unui instinct animalic. *
* A ? a incat, cu rapiditatea i in d e m a n a re a date de o *
*practica indelungata, facu sa alunece capionul olandez*
*prin pasajul neted i alunecos, il aeza cu degetul m ijlociu*
ince rcu in du -i m arginea, ii ajusta pozijia pana c a n d j
* a c e a s ta se sup ra p u se perfect peste cervix. *
J Apoi, ii trase perna de sub ?olduri, se a?eza i n t r e j
*picioarele ei cu o mi?care fluida ?i abilitatea conferita d e *
*obi?nuin{a ?i, ghidandu-?i capul erecjiei, o patrunse in c e t,J
*atent la dimensiunile ei mici. Avansa pana ce o auzi icnind. *
* Ramase nemicat inauntrul ei, numai pe jumatate intrat,*
* in timp ce ea se agajase strans de umerii lui, trem urand*
* intre placere ?i durere. *
* Atunci el o saruta cu blandeje, cu sarutari a d o le s -*
*centine, lini?titoare, calde i rejinute, pana cand simji c a *
*{esuturile care opuneau rezistenja cedeaza ?i se to p e s c *
*imprejurul lui. C and el mai inainta pujin, ea suspina dulce,*
*predandu-se incantatoarei voluptaji cu un geamat m a n g a -*
*********************************
* ffir a fa a d h ffa ria 139 5
*ietor i delicios. C u prudenja ?i infinita grija, el se m ica*
*Tnauntru ?i-apoi, la fel de bland Tn afara, ca o micare atenta*
* i repetata de flux i reflux, Tntinzand, uneori a p a s a n d *
lateral, insinuandu-?i treptat lungimea enorma Tn sexul e i*
Jstram t, pana cand, Tn cele din urma, fu incastrat complet Tn?
* e a . Atunci, delicios Tncordata, torturata i copleita, ea s e *
cutremura sub mainile lui. *
* T e doare? $opti el stand nemicat, afundat pana la *
* re fu z T n e a . *
* *
* In loc de raspuns, mainile ei se stransera Tmprejurul lui*
*?i el Tndrazni sa se mite, retragandu-se Tncet i apoi la fel*
* d e Tncet, Tmplantandu-i toata lungimea Tn ea. *
* E a scanci. *
J El se retrase Tn graba. *
* Nu, nu, ?opti ea, Tnal{andu-i ?oldurile i tragan du -l*
Tnapoi cu toata puterea brajelor. Aa, ah, aa, ?opti ea c a n d *
* e l se cufunda din nou Tn ea. *
* O sim jea um eda ?i extrem de fierbinte Tmprejurul lui, i*
*totu?i atat de Tncordata, Tncat continua sa se mite Tn ce t,*
* n e p e rm ija n d u -? i sa se -m p in g a Tn ea cu forja. Gasi c a *
* ace a sta rejinere era ciudat de erotica, ca ?i cum fragilitatea*
*e i accentua puterea intima a erecjiei lui, ca i cum ea s e *
*afla Tntr-o sclavie carnala fa{a de el. ?
* i, pentru prima oara Tn viaja ei, cea mai slavita ? i*
dorita frum useje a acelor vremi, ceda total Tmblanzita unui*
*barbat, subjugata de delicioasa senzajie de Tncantare c e -i*
*Tn ca lze a trupul, Tncat i se parea ca va lua foe. A p ro a p e *
*le?inata de delirul agoninzant, servea de buna voie d re p t*
* sp e cta co l pentru sexul magnific al lui Kit Braddock. *
* Mai vreau, Tl ruga ea cu unghiile adanc Tnfipte Tn *
*spatele lui, cu trupul atat de fierbinte, Tncat nu mai putea*
* d istin g e senzajiile separate de copleitoarea nevoie a *
*consum arii actului. T e rog, te rog... *
* Trecu Tnca o secunda, apoi Tnca una, timp Tn care e l*
*Tncerca sa tem pereze libidou ei exacerbat. *
* Kit... se tangui ea. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 140 O&m m *
* Poate ca se abjinuse prea multa vreme de la relajiile*
sexuale sau poate, cine ?tie, nu dusese niciodata suficient*
* d e mult o viaja de ascet. Ii Tncorda repede picioarele, isp ira *
* s c u rt, d a r zadarnic, Tncercand sa se stapaneasca, a p o i*
Jp rin za n d -o de umeri i ?optind larta-ma, plonja n e b u n e te ?
*Tnainte. *
2 Jipatul ei salbatic rasuna Tn cam era dar, prins in p la s a J
*propriilor impulsuri salbatice, el se mica acum ghidat d o a r*
J d e instinct, nemaiauzind nimic, Tmpingand iar i iar, pene- J
* tra n d -o fara grija sau rejinere, fiecare mi?care fiind facuta*
* c u toata forja alelor lui. . *
* Vai, D oam ne, scanci ea cand placerea u cigatoare*
* ii cotropi Tntr-un iure sim jurile i orgasm ul Ti exploda in *
Jcre ier, Tn fiecare nerv i Tn centrul fierbinte al corpului e i?
* ca re tremura. Ah, Doam ne Dum nezeule... *
J incantatoarea agonie frenetica se extinse, se d e s -J
*faura ?i se transforma Tntr-un extaz tulburator. *
2 U n mic zambet trecu peste chipul lui Kit cand plonja d in 2
* n o u adanc Tn ea, cand propriul lui extaz salbatic Ti cople?i*
sim jurile. Ichizand ochii, ignora zgarieturile dureroase a le *
*unghiilor Angelei pe spatele lui, nu dadu atenjie Jipetelor*
*Tntretaiate care-i rasunau Tn urechi, ci, venind Tn Tntam -*
Jp in a re a climaxului ei violent, ejacula convulsiv ?uvoaie d e ?
* sp e rm a , gasind Tn cele din urm a o desavarita Tmplinire Tn*
Jtrupul ademenitor al contesei de G re y. J

2 w v w 2
* C ateva m om ente mai tarziu, Tnca agitat i cu re s -*
2pira jia la fel de tumultoasa ca ?i emojiile sale, Kit atinse u?or2
* b u ze le Angelei Tntr-un sarut plin de tandreje ?i ridicandu-se,*
2 s e Tntinse cu faja Tn jos langa ea. 2
* O h , D u m n e ze u le , ?opti ea Tngrozita la v e d e re a *
*sangelui de pe spatele lui. Sangerezi. *
* A uzindu-i exclamajia, el deschise ochii i, ridicandu-?i*
* c a p u l doa r atat cat s -o poata privi, Ti zam bi ca s -o *
Jlin i^ te a s c a . J
*********************************
* Nu face nimic.
* E a incerca sa se mite.
* O sa aduc ni?te apa sa te ?terg...
* C u o mi?care fulgeratoare, el o opri apasand-o cu palm a
J p e p&ntec.
* M a simt... bine, murmura el cu respirajia Tntretaiata.
J N u su n t cu n im ic deosebita J a fd d e Olivia, gandi Angela
*cu prin sa de remucari.
2 imi pare rau, rosti ea i regretul i se citea clar Tn voce.
* M a simt de -a dreptul Tngrozitor.
* Eu nu m a... simt Tngrozitor, replica el Tncetior.
* S u b m a na lui, ca rnea ei satinata ?i Tnfierbantata, Ti
*declana emojii nelini?titoare, iar dorinja lui pentru ea era
Jd e p a rte de a se fi potolit. M a n a Ti aluneca Tn jos peste
*carliontii blonzi matasoi i mai departe, pana cand palma
lui cuprinse Tn cau labiile ude de sperma.
* E?ti... delicioasa.
J O ch ii ei se Tnchisera de parca ar fi vrut sa izoleze
* s e n z a p e desavarite de restul lumii i gem u cand pre-
*siunea ferma a palmei lui trimise Tn sus prin corpul ei valuri
Jle n e ? e de placere covaritoare.
* MS dore?ti Tnca? ?opti el plimbandu-?i delicat m ana
Jp e s te carnea ei sensibilizata.
* Mereu, raspunse ea la fel de Tncet, neinjelegand
Jsim jam antul de supunere totala ce-o Tncerca, percepand
* n u m a i vraja fierbinte.
* Degetele lui se insinuara Tnauntrul ei i o facura sa se
* cu tre m u re , ca n d corpul Ti fu invadat de un extaz intens,
Jinsuportabil. Era prea devreme, carnea ei era Tnca Tndu-
*re ra ta , d a r mai apoi, o binecuvantare fara margini i se
2 ra sp ani Tn simjuri i tremurand, uita orice altceva Tn afara
* d e extatica Tncantare.
* E ra sen zu a lita tea incarnatd. gandi el, i 0 dori din nou,
J c u o pofta nedomolita, de parca n-ar fi ajuns la climax doar
* c u cateva m om ente mai inainte, de parca pasajul lubrefiat
2i neted Tn care-?i strecurase degetele ar fi acfionat ca un
* w G& uam *
* m a g n e t asu p ra dorintei lui nepotolite. Ii retrase degetele*
* c u blandeje, le plimba um ede in sus pe corpul ei, Ti atinse*
* u ? o r gura ca s-o faca sa deschida ochii, i-i spuse Tncet: *
* A m sa intru Tn tine. *
J N -a putea spune nu. J
% N -ai voie sa spui nu, m urm ura el i ochii lui a rd e a u *
J c a doua flacari verzi. *
* S e muta repede Tntre picioarele ei i erecjia lui era a ta t*
* d e rigida i puternica Tncat se Tntreba daca nu cum va Tn*
* a de m e n ire a ei nu era ?i ceva magiq. *
* Intra Tn ea fara preliminarii. *
* D e data asta Jipatul ei fu de durere neprefacuta. *
* C u m de pot sa te mai doresc... chiar i acum? sp u s e *
* e a optit privind Tn sus spre el i corpul ei palpita nejinand*
* s e a m a de limitele carnii ei sensibile ?i umflate. *
* Nu poJi... spuse el cu blandeje, Tntinzandu-se s -o *
*sa ru te cu gingaie. N -o sa te las. *
J S e rostogoli pe spate sim jind doa r o trecatoare T n je -J
* p atu ra de durere i o lua Tn braje. *
J S u nt aici pentru mai mult decat o singura noapte, J
* m u rm u ra el, a? ezand-o confortabil lipita de 61. *
* Spune-i asta pasiunii mele neTnfranate. A m deven it*
*dep endenta de tine. *
* O sa-Ji satisfac dependenja mai tarziu, iubito. C re z i*
* c a vreau sa te doara? *
* Adapostita Tn curbura brajului lui, langa corpul cald i*
*reconfortant, voia sa-i spuna: Lasa-m a sa stau aici pentru*
*totdeauna, sentiment extraordinar i fara precedent pentru*
J o femeie care tinea la indepenedenja ei mai mult ca la orice*
valtce va i acesta emojie rara era atat de intensa, Tncat e ra *
Ja p ro a p e de a izbucni In lacrimi. M ucandu-?i buza de j o s j
*Tncerca sa reprime lacrimile ce-i izvorau din ochi, gandindu -*
* s e cat de stingherita s-ar simji, gandindu-se la efem eritatea*
*aventurilor amoroase, ?i la toate existenjele ei risipite Tn v a n ,*
* d e care tia, dar m uljum irea pe care o sim {ea Tn b ra je le *
Jacestui barbat, notoriu pentru numarul de femei din v ia ja *
*********************************
* ^ ra fa 'a draqczf/a 143 *
* *
* lu i, le dadu frau liber, c a i absurditatea sentim entelor e i*
* c a re pareau a fi ale unei feti?cane ce tanjete d u p a *
*dragoste. Nu mai putea ram ane cu el, tot aa cum n u *
* p u te a sa zboare pana la luna. *
J Incapera luminatS de foe se TnceJoa in faja ochilor ei. J
* i prima lacrima aiuneca pe obraz. *
* El Tnregistra imediat u m e ze a la care se sim jea ra c o -*
*ro a sa pe pielea lui i, modificandu-i pozijia astfel meat s a -i*
* v a d a chipul, dar fara a-i da drum ul din braje, o in tre b a *
*ingrijorat: *
* C a t de rau te doa re? tiam eu ca asta o sa s e *
*Tntample. Trebuia sa ma-mpingi, trebuia sa ma opretL. *
* E a Ti netezi sprancenele Tncruntate. *
* Nu voiam sa te opre?ti, rosti ea cu tandreje. Nu p la n g *
* d in ca u za asta. *
* El Tncremeni. *
* C e -a m facut!? *
* N-ai facut nimic altceva decat sa m a faci sa simt o *
* pla cere cu mult mai m are decat am simjit vreodata. ;*
* Privirea lui Tntunecata arata ca era nedumerit. *
* D e-asta plangi? *
* E a Tncuviinja ?i brusc lacrimile Tncepura sa-i curga ra u *
* p e obraji. *
* El i le terse cu blandeje cu un colj de cear^af. *
* Nu eti trista? *
* E a nega din cap i Tncepu sa planga i mai tare. *
J R id ica n d -o Tn braje, el se scula repde din pat, lu a *
*cuvertura care atarna pe jumatate pe podea ?i se duse s p re *
* u n scaun ce statea aproape de foe. A?ezandu -se, o Tnveli*
* c u faldurile ei astfel Tncat sa stea Tnfaurata; Ti terse iar*
*lacrim ile i spuse: *
* Daca-m i povesteti, am sa rezolv eu cu problem a*
* ca re te face sa plangi. *
* Nu... poji, ?opti ea printre suspine.. *
* El Ti cobori capul ?i ea-i putu citi hotararea din ochi. *
* Pot sa fac orice. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
144 O& w m (y?c?/w(m
Nu poji schim ba... lumea.
Pot sa schimb foarte mult din ea.
E a ridica din umeri, cu un mic gest de zadarnicie ?i
?tergandu-?i ochii cu degetele, afirma categoric:
M a simt mai bine. Barbajilor le displac femeile care
plang. S cu za -m a .
A r f i p i i i u t f i actrifa. reflecta el, Tntr-atat de rapida Ti
fusese transformarea, dar sub afirmajia facuta cu non?a-
lanja detecta o abilitate ascunsa de redreasre, ca ?i cand
fetija din ea T?i amintea de dojenile din copilarie legate de
a su m a re a responzabilitatii ?i buna e d u c a te .
Plangeai i-n prima seara cand te-am Tntalnit, Ti
reaminti el.
C e stanjenitor trebuie sa fi fost pentru tine.
D oa r la Tnceput.
Vezi?
D a r acum e cu totul altceva.
Totui, nu este, zise ea ?i, Tn ciuda celor mai severe
mustrari pe care ?i le adresa, nu putu sa-?i Tmpiedice
tremurul buzei.
B a este, rosti el Tnjelegator. C h ia r daca la Tnceput
m -ai evitat, cu toate urmarile acestui fapt.
Nu vo r exista nici un fel de urmari.
i totui vo r fi. Nu am obiceiul sa le ce r Tntam-
plator femeilor sa se marite cu mine.
T e rog, Kit, nu m a face sa plang iar.
A?adar tii ca asta nu este doar o legatura... fierbinte.
B a exact asta este, zise ea cu hotarare. C e altceva
ar putea fi?
N u-m i pasa ca e?ti maritata.
Poate ca mie Tmi pasa.
Atunci, o sa te fac sa te razgande?ti.
E a suspina.
C e frumos ar fi sa fie atat de simplu.
Lasa pe mine, zise el simplu ?i zam bi.
Z dm betul lu i p u te a u m b ri strdlucirea intregii lunii. gandi
ea. A p roa p e c -o facea sa cre a d a ca el are dreptate.
Hai sa discutam alta data aceasta imposibilitate
spuse ea Tncercand sa zam beasca, testandu-i sangele
rece regasit i dorind sa evite o situate fara ie?ire, i cum
suntem angrenaji pe m om ent Tntr-o legatura fierbinte, a?
prefera sa vorbim mai degraba despre asta.
C e anum e ai vrea sa discutam ? rosti el amabil
vrand sa-i Tnlesneasca schim barea subiectului. Acum nu
e?ti pe de -a -n tre g u l Tn stare de nimic fierbinte, iubito.
Probabil ca nu pe d e -a -n tre g u l este expresia
potrivita, dom nule Braddock, replica ea insinunata.
Ah... te gandeti la o alternative mai pujin incomoda.
T e -a r deranja? Am devenit teribil de dependents de
atingerea ta, de corpul tau, de desavar^ita ta c o m p e te n t
i Tn ciuda uvoaielor de lacrimi, dorinjele mele carnale n-au
fost stinse.
S e pare ca v a trebui realm ente sa stau foarte
aproape de tine, contesa, Jinand cont de dorinjele tale
nepotolite i de faptul ca eti a naibii de geloasa, rosti el pe
un ton lene?, taraganand cuvintele.
To a te sunt numai diu cauza ta.
S cuza-m a, spuse el extrem de politicos, dar ma
Tndoi esc foarte tare.
N u m a crezi!?
Hai sa spunem ca Ji-ai construit o reputajie solida ?i
nu pentru broderie.
Pe atunci, nimeni n-avea im p o rta n t-
M uljum esc, spuse el Tncet i cel pujin atunci, Ti
dorea nespus de mult s-o creada.
la curand, A n ge la Ti potoli o parte a dorinjei ei
nsajiabile pentru Kit B raddock za ca n d pe pat i b u cu -
randu-se de talentul ?i ingeniozitate gurii, limbii ?i degetelor
ui pe care le exersa asu pra acelei parji a anatomiei ei
care era umflata i sensibilizata de energica activitate
anterioara. A jungea doar sa-l priveasca i focul pasiunii o
mistuia i Tn plus, tulburatoarea privelite a erecjiei sale
aflata Tn permanenta stare de excitare i Tndem anarea lui
? 146- ' Q&usan (yfafam w
bine antrenata, o adusera de doua ori la climax inainte
de a-i spune: x
C e lipsit de egoism eti! Acu m lasa-m a pe mine.
Soarele incepea sa lum ineze cerul diminejii cand el
termina pentru ultima oara in gura ei, dupa care, tragand-o
la pieptul lui, ii saruta buzele ude i-i spuse bland:
Vino cu mine.
i daca a? veni?
O sa te fac fericita. O s-o fac i pe Baby M ay fericita.
T e rog, nu deveni prea serios.
Atunci, n-am sa-Ji mai spun cand vorbesc serios.
E a zam bi jalnic.
Poate aa voi supraviejui faptului de a te cu -
rioa?te, zise ea incet.


Inainte ca ea sa piece, Kit o spala, asem enea unei
cam eriste perfecte sau a unui indragostit desavarit, atent
faja de parjile ei sensibile, o terse cu blandeje i o ajuta sa
se im b ra ce cu o rochie noua. C a n d veni randul piepta-
natului, ii recunoscu incom petenja in materie de coafuri
i ii intinse politicos acele ca sa-i prinda parul.
Nu m a d e ra nje a za sa -m i aranjez singura coafura,
daca tu faci restul, il tachina cand statu langa ea in fa|a
oglinzii.
Placerea va fi de partea mea, doam na, adauga el
cu un zam bet amejitor. Vino repede inapoi.
O insofi pana la marginea parcului i statu cu ea la
capatul aleii de fagi pe cand soarele se ridica intr-o
sple ndoare m aiestuoasa. O saruta de ram as bun sub
coroana copacilor batrani; un sarut lene, bland, care nu
avea nimic din pasiunea torida a nopfii trecute.
Tre b u ie sa pleci, opti el in cele din urma.
Treb u ie sa plec.
D a r nici unui nu se mi?ca.
El se desprinse primul din imbrajiare, o indeparta de
el ?i o intoarse cu faja spre casa.
& brafoa dray& sta 141
D u -te, zise el, Inainte sa te {in aici pentru tot-
deauna.
O sa vin Inapoi, cat de curand am sa pot, promise ea
privindu-l peste umar.
El statea cu picioarele goale In iarba uda de roua, pe
jumatate Im bracat cum fusese noaptea trecuta, avand o
frumuse{e plina de eleganja ?i atat de profund masculina,
Incat ea In{elese de ce era iubit de legiuni de femei.
Voi fi aici.

* (Papifolu/ /3

* S tre cu ra n d u -se Inauntru printr-o u?a de la terasa,


^ A n g e la se duse In cam era ei, se dezbraca, Ii puse o
* c a m a ? a de noapte i dormi pu{in pana cand veni fiica ei
J c a sa ia micul dejun. C a n d M ay pleca cu Bergie la grajduri
*pentru plimbarea de dim inea{a cu poneiul, Angela Ii spiise
*lui Nellie:
? Spune-i lui Millie ca am sa dorm pana mai tarziu, dar
* a m sa cobor pentru gustare. Trezete-m a la unsprezece,
adauga ea. O safa c baie i o s a m a Imbrac atunci. C re d ca
Jro c h ia de organza de culoarea piersicii cu corsajul plisat, va
*fi potrivita pentru azi. Nu e o diminea{a superba, Nellie?
* Este o zi foarte frumoasa, my,lady. dar la Easton este
Jln to td e a u n a frumos.
* N u-i aa? zise Angela suspinand mul{umjta.
* Acum , odihni{i:va, m y lady. Nu e cazul sa aveji
Jc e a rc a n e sub ochi, nu-i a?a?
* Nellie era cam erista personala a Angelei de cand
fuse se adolescenta ?i o trata cu familiaritatea unui vechi
^se rv ito r al familiei.
* S unt cu adevarat fericita, Nellie, declara A n gela
Jv e se la , aruncandu-i halatul pe un scaun. E o senza{ie
*m inunata.
* Aa e, m y lady, Incuviinja Nellie cu caldura, m ul-
?{u m ita sa-i vada stapana atat de bine dispusa.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
j* 148 Qfouam- *
* *
* T o t personalul casei dorea s -o vad mai v e s e la ,*
*casatoria ei neferieita fiind deseori subiectul discujiilor dintre*
Js e rv ito ri, mai ales in ocaziile Tn care contele de G re y T?i*
*facea apari|ia provocand un adevarat dezastru. *
* A cu m Tnchidefi ochii, iar eu o sa trag perdelele ?i o *
* s a am grija sa nu va deranjeze nimeni pana la unspfezece. *
* *
* *
; w v r V 5
* In timp ce Angela dormea, Kit se Tntorcea deja de la *
Jh a n u l din Easton Vale, unde se dusese calare imediat dupa J
*plecarea Angelei. Printre altele, voia sa faca o baie i sa-i*
*schim be hainele i oricum, i-ar fi fost imposibil sa d o a rm a .*
*D ru m u l facut calare la ora aceea matinala fusese Tnviorator, *
aerul parfumat mirosea a fan proaspat cosit i Tntre dealurile*
Ja c e le a adapostite, se menfinea o racoare placuta. *
* // u n (Hint m in im a l ; gandi el, adm irand privelitea*
Jbu colica a fermelor care se Tntindeau pana Tn d e p a rta re .J
* T o tu l arata linitit i neatins de trecerea timpului care, aici,*
Jp a r e a ca statuse Tn loc. J
* Dupa ce-i adaposti calul Tn grajdul restaurat cu m e ti-*
*culozitate, trecu prin gradina din fa{a bucatariei %\ patrunse*
*Tn casa prin spate. Dei bucataria era pustie, descoperi o *
* p a in e aburinda pe m asa, langa ea un ceainic cu c e a i*
Jacoperit cu o Tnvelitoare brodata i o cana de gresie p lin a *
* c u gem de cap?uni Tn care-?i baga degetul ca sa-l guste.*
*G a sise deja Tnainte de plecare camara bine aprovizionata, J
*nefiind sigur daca n-ar tre-bui sa manance la han. Din cate*
J s e parea, exista un personal foarte discret care se ocupa cu J
*gospodaria la Stone House. *
* In salon fu seseJa cu tfo cu l c/c cunhicl, observa el tre ca n d *
v p rin cam erele de la primul etaj Tn drum spre dorm itor c a *
* s a -i lase geanta de calatorie. U m b re la d isp a ru s e de p e *
Jc o n so la din hoi, locul ei fiind luat de un buchet de nem Jior*
2 ? ' crini, iar cand deschise ua dorm itorului, vazu ca Tn *
Jlo cu l dezordinii pe care-o lasase Tn cam era cu cateva ore J
*********************************
draf(?s/& 149 *
mai Inainte, acum dom nea o ordine desavar?ita. S e Intreba*
atunci ce se Intam plase cu bila aurie de pe noptiera; *
La sandu-i geanta pe scaunul de langa u?a, se d u se *
langa patul proaspat primenit ale carui cearafuri d e g a ja u *
o a ro m a de lavanda; fejele de perna ornamentate c u *
dantela erau curate i neifonate, iar cuvertura care-l a c o -?
p erea a ve a brodate pe ea margarete. *
M anat de curiozitate, Incepu sa traga sertarele d u la -*
pului cautand sfera aurie. O gasi In cel de-al doilea s e rta r*
din dreapta Tm preuna cu perech ea pierduta, am andoua*
stralucind de curatenie ?i gata pentru a fi folosite. C o n tin u -*
and sa caute prin sertare, mai gasi o droaie de accesorii*
sexuale, fiecare fiind Infaurat cu grija In matase alba i, c a *
o expresie a nem uljum irii pe care o sim jea i pe care n u *
i-o putea explica In chip muljumitor, le scoase pe toate*
afara i le alinie pe m asuja de toaleta. *
G u siguranja, Angela de G re y nu era tipul obi?nuit d e *
sojie din epoca victoriana, plina de inhibifii. *
*
W W V *
Dupa ce se trezi la ora unsprezece, Angela se ret rase*
Tntai In budoarul ei ca sa-?i scoata capi?onul olandeiz *
Descoperi alarmata ca fusese partial dislocata i simp o *
senzajie de lein In stomac. Kit era prea mare, ea era pre a*
mica i brusc, fu asaltata de un sentiment de panica pentru*
ca tia ca vrea sa faca dragoste cu el nu numai acum , ci In *
fiecare minut In care mai statea la Easton, a m p lo a re a j
dorinjei ei fiind mult mai mare decat o simjise pana acum . *
Mai presus de rajiune i prudenfa, era atotstapanitoare. *
G a o alternative, ar putea folosi prezervativex, dar e a *
nu avea nici unui; contraceptul folosit de ea era ca p i o n u i*
cervical, deoarece preferase sa fie ea Insai cea care-i*
controla viitorul. Nu putea nici sa-?i trimita vreunui dintre*
servitori la farmacistul satului dupa prezervative, In c a z u l*
cand acesta ar fi avut a?a ceva. La d r a c u *
Intrand In camera de baie alaturata, unde Nellie o *
atepta cu cada umpluta cu apa calda, analiza alterna-*
********************************
*150 Q&ufan *
*tivele pe care le avea la dispozifle la acel starlit d e *
*sa pta m an a . Nu avea sa-l vada pe Kit pana noaptea, d e c i*
* se a ra asta era pierduta. Kit ar putea sa se duca la farm acist*
* s a m b a ta , dar daca va reu?i sa g aseasca prezervative*
Jfntr-u n sat mic i amorjit sau nu, era un subject discutabil J
* ca re nu se afla printre domeniile ei de competenja. C u fu n -*
* d a n d u -s e in apa linititoare, Tnchise ochii i incerca s a *
*alunge gandul, dar gravitatea consecintelor continua s a -i*
*tortureze mintea. Nu putea sa rite sa ramana Tnsarcinata *
* B ro ok fusese primejdios de susceptibil Tn legatura cu ultim a*
ei sarcina i, daca n-a r fi tiut Tn m od sigur ca era al lui
* d u p a cum bine tia Tntrucat Tmprejurarile conceperii lui M a y *
* fusesera Tngrozitoare ea s-a r fi aflat Tn mare pericol. *
J E ra obsedat de puritatea descenden{ei fa m ilia le ,J
* m o te n ire a G reville constituind pentru el un punct d e *
onoare. Lucrul era de-a dreptul ciudat, el fiind total lipsit d e *
* on o a re . Dar, de fapt, dupa cum aflase prea tarziu, nu e ra *
*com plet sanatos la minte. Maritata la aptesprezece ani c u *
* u n barbat pe care m am a i tatal ei vitreg i-l alesesera c a *
so{, ramasese Tnsarcinata la o luna dupa casatorie i d e s -*
* co p e ris e Tn apropierea primului ei Craciun de fem eie *
m aritata, cand era deja Tngreunata de sarcina, ca so|ul e i*
J a v e a o predispozijie spre cruzim e la care tatal ei vitreg J
* s e referea cu nepasare ca la JnclinaJia nefericita" a lu i*
* B ro o k . *
* In apropierea acelui Craciun de demult, sosind a c a s a *
* c u o zi mai devreme de la Londra, unde fusese sa pro beze*
*nite rochii, Tl gasise biciuind o tanara camerista, Jipetele*
* c a re veneau din dormitorul lui fiind-m ult prea puternice*
*p e n tru a fi ignorate. C a n d deschisese ua, leinase la *
*vederea scenei dm fa{a ochilor ei ?i, cand Ti Tmpachetase*
*lucrurile i plecase chiar Tn acea noapte, nici familia ei i*
*nici a l,ui, nu se aratasera surprinse de reacjia ei. *
* in momentul Tn care ameninfase sa divorjeze de e l,*
descoperise ca n-avea suficiente motive, il putea da Tn*
*judecata numai pe baza de bigamie sau cruzime deosebita.*
*********************************
^m r/va dray&s/a 154
In schimb, conform codului precum panitor al dublulu
standard, daca Brook se hotara sa divorjeze, ea risca sa
nu-?i mai vada niciodata copilul. Avocatul ei Ii explicase
de asemenea, ca legea Ii permitea sojului ei s-o Tntemni|eze
d a ca docea, ca s -o forjeze sa coabiteze cu el. Fiind
maritata, devenise stapana propriei averi i fu ocata sa
afle cat de limitata era libertatea unei sojii. in cele din urma
averea ei o protejase i pe ea, i contractul de casatorie,
care era ceva obi?nuit pentru casatoriile din randuharisto-
crajiei, ca i faptul ca drepturile fem eilor de a de{ine
p r o p r ie t y fusesera recent aprobate de pariam entul bri-
tanic. Aa Tncat Ti asigurase libertatea contra unei sume
substanjiale platite anual familiei Greville. D ar nu sun,
niciodata in siguran/ci in ceea ce-lprit x\stepe Brook.
Aa Tncat acum era extrem de Tngrijorata de o e v e n -
tuala sarcina, dupa cum , de fapt, fusese Tntotdeauna.

Gustarea fu servita pe terasa; vrem ea era perfecta,


ultimele zile Tnsorite i lini^tite de august fiind urm area
fireasca a arijei verii. M asa servita Tn aer liber etala
coloritul unui decor dintr-un spectacol: femei minuoat Tmbra-
cate Tn toate nuanjele curcubeului, aranjamente Tmbietoare
de mancaruri i flori Tnirate pe masa lunga drapata Tn
linou, con ve rsa {ie plina de veselie i vin scanteietor.
i Tn capatul mesei ga zd a care eclipsa soarele.
Folosete ruj ?i farduri, m am a? Tntreba Priscilla
susceptibila, privind chipul radios al Angelei, careia toaleta
de o rg a n za de culoarea piersicii Ti accentua paloarea
parului blond $i trandafiriul tenului Tmbujorat.
E din cauza croielii rochiei, iubito, comenta Charlotte.
Are simplitatea rochiei unei ^colarije ?i materialele de la
,W orth sunt com plet deosebite ?i fac pielea sa arate
stralucitoare.
La adapostul explicajiei date cu un aer indiferent,
Charlotte examina Tnfa{i?area uluitoare a gazdei lor, care
era mai senina i mai placuta ca de obicei. Oare lumina
au rie a soareltti era ele /i//d?
Angelei i-a priit odihna, remarca Millie catre sora ei
care statea langa ea, la capatul opus al mesei aranjate
necerem onios.
Intotdeauna s-a simjit bine la Easton, zise Dolly.
>i Tn siguranja, Tn ceea ce-l prive?te pe Brook.
C e l pu{in aici e mai aparata, suspina DoIJy. E un
barbat atat de crud!
S -a r putea crede ca va sfari Tntr-un mod violent,
Jinand cont de comportamentul lui imoral.
Dolly se apleca spre sora ei.
C a rsons m i-a spus ca a fost gasit Tntr-un bordel din
Tncercand sa cumpere o fata tanara, opti ea cu ochii mariji
de dezgust. Imagineaza-Ji! Cinevai a chem at un polijist, a
fost un scandal teribil, avocatul lui a venit sa-l ia acasa i
totul a fost muamalizat ca de obicei.
Sutherla nd crede ca A n ge la ar trebui sa for|eze
solujia unui divorj, dar i-am spus ca e Tn pericol din ca u za lui
Brook. Desigur, el nu Tnjelege, dar Tn fond, el nu-l cunoate
cu adevarat pe Brook.
Imi fac atatea griji pentru ea!
Dupa cate se pare, azi nu ai de ce, Ti spuse Millie.
Astazi e stralucitoare.

D u pa gustare, petrecerea continua cu diferite activitafi


i jocuri: crichet, tenis de camp, calarie, bridge, i Angela
pleca sa stea catva timp cu May.
S a melgem cu balca, insista M ay cand Angela intra
Tn cam era copiilor, micul lac de la Easton fiind unui dintre
locurile de distracjie preferate ale fetijei. M elge i Petel
Uabbit.
Aa Tncat pornira, {inandu-se de m ana, pe cararea ce
cobora catre lac, discutand despre cine avea sa vasleasca.
Eu, eu! insista May, cu vocea ei mica i pijigaiata,
plina de entuziasm . T u lasa pe mine!
C rw a m rdram as/ 153
S a nu facem cu randul?
Nu, eu! M am a sta cu Petel Uabbit.
O sa te ajut daca oboseti.
Eu nu obosita niciodata.
Atunci eu o sa stau sa m a odihnesc, zise Angela
surazand.
T U dolmi. Eu vaslesc.
i astfel, totul fu stabilit.
Lacul era linitit ca o oglinda i mica barca ii facu o
placere im ensa lui M ay, care vasli m andra in cercuri
aproape de mai. C and feJioara ei deveni roie de efort,
Angela o convinse prin lingu?iri sa lase vaslele i reu?i sa-i
distraga atenjia pentru un scurt interval. Procedura fu
repetata de mai multe ori pana cand M ay obosi de atatea
e x e rc p ?i Angela vasli pana la mai.
C a n d mica barca aluneca pe malul im bracat cu iarba,
M a y sari afara din ea, A n g e la ii ridica privirea s&ri
urmareasca fiica urcand malul ?i il vazu pe Kit stand lini?tit
sub coroana impresionanta a unui chiparos.
E ra im bracat in haine albe de parca tocmai venise de
pe pajitea din faja casei ?i ei i se paru extraordinar de
chipe.
Nu se mi$ca pana cand ea nu-i facu sem n sa se
apropie i, ie?ind din um bra racoroasa, ii spuse:
M a m uljum eam sa te privesc doar.
In timp ce eu a? fi muljumita doar daca te-a putea
m anca de viu, ?opti ea i-i atinse m ana u?or, in loc sa i se
arunce in braje.
Mai tarziu, murmura el zambind, dupa care arunca o
privire inspre May.
Aceasta sapa cu un ba{ o groapa intr-o mica depre-
siune noroioasa, pe malul lacului. intorcandu-se din nou
spre Angela, o intreba repede:
iji place cum m -am deghizat?
Ara{i excelent pentru o petrecere la iarba verde. T e
arm onizezi perfect cu decortil.
154 Q&usa/t Q $n//m w *
A m venit pregatit. *
J i-a u dat sa m ananci? *
N -am vazut pe nimeni, dar gasisem deja c&mara, ia r*
painea proaspata i ceaiul au aparut ca prin minune. C e l*
mai potrivit epitet pentru ei este discreji. *
N u-m i place sa mi se Tncurce printre picioare. *
Imi imaginez, rosti el moale. Am gasit toate ju c a riile *
spalate frumos ?i puse la loc. *
T e rog, Kit, nu incepe iar. Nu eti stapan pe trecutul *
m eu. *
Pentru un m om ent, el T?i lasa privirile sa cutreiere*
peste lac, de parca Tn undele lui lini?tite s-a r fi aflat o *
explicate pentru resentimentele i ciuda sa. *
Ai dreptate, spuse el oftand uor. Vad ca Ji-ai pus alta*
rochie de la Worth, adauga el amabil. Elegan|a lor este d e *
neconfundat. *
" R am a nem prieteni? opti ea atingandu-i uor varful*
degetelor. *
Bineinteles. A cu m , imi faci cunotintacu M ay? *
Angela Tl prezenta pe Kit drept un prieten i Tn cateva*
minute el se i alaturase jocului fetifei, ajutand-o sa sape u n *
canal Tn pam antul m oale i u m ed prin care sa p o a ta *
patrunde apa din lac. Apoi lucrara amandoi la construc|ia*
unui za g a z pentru micul lac, discutand cu seriozitate c e a *
mai bu na m etoda de a-l ridica, Tn timp ce A n g e la sta te a *
Tn apropiere, exprimdndu-i parerile Tn legatura cu ideile lor. *
tie foalte multe, M am a, exclam a M ay, b a ta n d *
viguros cu m ana pamantul moale. Desple contlucjii. E ?ti*
glozav, adauga ea, adresandu-i un suras lui Kit.
Stie, nu-i aa? se arata Angela de acord, vrajita d e *
ferm ecatoarea scena de joaca din fata ei. *
Brook nu s-ar fi gandit niciodata sa se joace cu copii i*
nici vreunui dintre barbafii din aristocra|ie pe care-i cu no tea*
?i, cuprrnsa de un mic fior de melancolie, Ti dadu seam a c a t*
de mult Ti lipsisera bucuriile simple Tn lumea ei Tn c a re *
dom nea bogajia. ?
* Vino sa ne ajuji, M am a, o lingui Kit vesel. O sa te *
lasam sa ne ajuji la ultima porjiune de dig, nu-i aa? d e cla ra *
* e l uitandu-se la M ay pentru aprobare. *
* Aici, M am a, zise M a y indicand locul cu m a n a *
Zm u rd a ra de noroi. E foalte distlactiv. *
* C a n d A n ge la Ii se alatura, se trezi transportata in *
* a lta lume, atingerea pamantului racoros ?i umed i se parea*
*m inunata, jocul extrem de placut ?i sentimetul rar de a fi*
*Tmpreuna cu familia ei, complet diferit de obinuita rutina a *
*vie|ii ei; iar can d ii pierdu echilibrul Tncercand sa c o n -*
solideze porjiunea de dig pe care o construise i se reze m a*
*accidental de Kit, o caldura imensa Ti umplu sufletul. *
* Fii atenta, M am a, m urm ura el sprijinind-o iar infle-*
*xiunile glasului lui cand pronunja apelativul erau nunajate*
*d,e un substrat senzual. *
* Nu cred ca pot sa fiu, opti ea simjind un val b ru s c*
* d e dorinja care-i topea oasele. *
* Trebuie, zise el Tncet, dand-o cu grija mai Tncolo. C re d *
* c a suntem gata sa punem ni?te barci pe lacul asta, adau ga*
*e l pe un ton de conversa{ie. Ai construit vreodata o b a r c a ,?
* M a y ? Tntreba el rupand Tn doua o creng u{a. *
* Alata-m i, alata-mi! *
* Atenjia ei fu imediat Tndreptata spre ceea ce facea K it*
*i statu foarte linitita urmarindu-l cum leaga un catarg c u *
* u n fir lung de iarba. *
* D upa ce i-au clatit mainile Tn lac, fapt care constitui o *
Jdistracjie Tn sine pentru Baby May, dadura drumul pe a p a *
*m icului lac unor barci minuscule construite din ra m u re le ,*
* c u p a n ze facute din frunze, ocupajia amuzandu-i pe to{i?
*atat de mult timp, Tncat Bergie aparu sa-i preia Tndatoririle. *
* Kit o vazu cand aparu pe colina dintre casa i lac. *
* A r trebui sa plec, spuse el.. *
* n u e nevoie, raspunse Angela punandu-i m ana p e *
*brajul lui ca sa-l Tmpiedice sa se ridice. *
* Alta servitoare discreta? *
* To ji sunt aa. Ai tai nu sunt la fel? *
*********************************
* 156 Q & u fa n
* El se stramba. Designr ca i a im e i stmt, pentru toak
* motivele eiidente care sepresupunea cd m / stint valabile$i h,
J cazul/emeifor, medita el posac, gandind prin prisma atat de
*convenabilei prejudecaji masculine.
J Credeam ca asta se presupune a fi o lume a
*barbafilor.
J Este, in cea mai m are parte.
* Din cate se pare, nu suficient de mult, marai el.
% A d o r gelozia asta a ta.
J E u o urase, mormai el.
* Belgie! {ipa Baby May, observand-o pe dadaca sa.
? R id ica n d u -se in picioare, o lua la fuga spre tanara
^fe m e ie .
J Vino sa vezi, vino sa vezi! Eu am distlacjie.
* Exact ca tine, spuse Kit zambind tn timp ce-o privea
J p e micuja care fugea cu pai mici, clatinandu-se, sa-?i
tntam pine plina de entuziasm dadaca.
J Sunt ca ea atunci cand am motiv sa fiu. T u e?ti unui
^d intre pujinele mele motive.
* Cat de mult trebuie sa mai atept? tntreba el cu o
* v o c e stapanita.
* Angela privi inspre deal unde Bergie o ridica pe M ay
J t n braje.
* Probabil pana la noapte.
5 Imi place acest probabil.
* A r trebuisa m a tntorc la invitajii mei.
* D ar... m urm ura Kit cu vocea ragu/ta.
* Aproape ca era sa vin la tine tnainte de pranz.
JU rm atoarele trei zile vor fi... foarte grele, spuse ea inspirand
* a d a n c pentru a se lini?ti.
* S e pare ca ai nevoie de odihna tn dupa-m asa asta,
Jro s ti Kit tncetior.
* N -ar trebui, ?opti Angela tn timp ce privirea ti cobora
J d e la pieptul lui la tmbinarea coapselor.
* Ram ane la alegerea ta, spuse el cu vocea moale ca
J o catifea. A cu m , iata-le ca vine, M am a, a d a u g a el lini^tit,
tonul vocii lui su g e ran d toate dulcile sentim ente ale
maternitajii.
Respira adanc.
Urm atoarele cateva minute tree ura fara cea mai vaga
exteriorizare a intimitajii existente Tntre A n g e la i Kit,
muljumita Tn m are parte bunelor m aniere ale lui Kit. O
ajuta pe M ay sa-i arate lui Bergie cum navigau barcile ?i
apoi Ti vorbi tinerei cam eriste Tn suedeza ei materna,
Tntreband-o cum ajunsese la Easton.
La Tnceput, tanara se Tnro?i ?i se balbai, dar Kit o facu
repede sa se simta Tn largul ei i, cand ceva mai tSrziu ea
pleca cu May, Ti facu timida cu mana lui Kit i-i spuse adjo
la revedere.
C u m se face ca tii limba suedeza? Tntreba Angela
intrigata de fluenja cu care vorbise, dupa ce M ay ?i dadaca
ei plecasera.
A m petrecut catva timp la Stockholm .
E un loc neobi?nuit pentru o ?edere mai lunga, zise
ea cu o um bra de neTncredere.
A m avut un prieten acolo.
O prietena, fara Tndoialci.
Nu. A ? a e mai bine?
El nu menjiona ca U m a de pe Desiree Tl ajutase sa-i
Tmbunatajeasca accentul.
Vorbete-m i despre el.
V a d ca n-ai Tncredere Tn mine.
Ranjetul lui era vesel ?i lipsit de ru?ine.
Nici m acar o secunda. Poveste?te-mi.
L -a m Tntalnit pe H arald Tn Tah iti; scria un articol
despre ultimele lucrari ale lui Gauguin pentru o publicajie din
Paris. C u m era pe punctul de a se im barca pe o nava care
sa-l duca acasa la Stockhlom, a venit cu m ine. M a duceam
acolo ca sa Tnfiinjez o m ica firma comerciala. E suficient,
m yiadft Tncheie el cu un ranjet diavolesc.
Vrei sa spui ca, de fapt, lucrezi?
Sunt proprietarul unei linii maritime medii.
*******************************
158 Q&usan *
A ? a a spus i Charlotte, dar asta nu Tn se a m n a *
implicit ca i iei parte la afacerile propriu-zise. Mai ai ? i*
alte bioruri com erciale? J
C ate va, spsue el cu modestie. *
La ultima numaratoare ieisera douazeci \ doua; prim ul*
fusese Tn Macao, dar acum era mutat mai Tn interiorul Jarii *
la piaja mai profitabila din Canton. *
M a uimeti. *
Pentru ca m uncesc?
Pentru ca nu dai impresia ca munceti. *
Lunile pe care le petrec pe m are nu sunt e x c lu s iv *
pentru placere; piaja din Orient, Tn special, este s c h im -*
batoare. Petrec foarte mult timp Tn Asia, iar piaja care d e -*
abia se dezvolta Tn Africa este, ?i ea, extrem de profitabila. J
Vorbe?ti limba chineza? *
Cinci dialecte, nu suficient de bine, dar m anagerul*
meu de la Pearl River, este un lingvist excelent; m a b a z e z *
pe el sa-m i traduca subtilitajile. *
S u n t uluita. Il cuno?ti pe C ecil R ho des? Este u n *
foarte drag prieten al m eu. Anul trecut m i-am petrecut*
vacanja din Scojia cu el. *
F a ce m afaceri Tm preuna din can d Tn cand. C a *
a m e rica n , avand trecutul nostru de colonie b rita n ica ,*
manifest, desigur, o oarecare neTncredere faja de b e n e -*
ficiile dominatiei coloniale dar, Tn m od categoric, el a facut J
incursiuni profitable Tn Africa de Sud. *
A devenit foarte bogat. *
Suficient de bogat ca sa fie prietenul lui Bertie, rosti*
Kit cu un zam bet usturator. *
Prinjul de W ales admitea Tn cercul sau cajiva oameni d e *
afaceri de elita, milionari, Tn ciuda repro?urilor de m o d a *
veche ale reginei Tn legatura cu trecutul obscur al a c e s to ra .*
Bertie era de parere ca disponibilitatea rapida a resurselor*
lor financiare cantarea mai greu decat obaria lor umila. *
La fel ca i tine. *
Aa este, dar eu nu i-am dat nici un ban i nici n -a m *
de gand. A re destui pentru o persoana care nu fa c e *
* a ltc e v a decat sa respire.
*********************************
444
* Gaseti dezgustatoare viaja de trandaveala?
* Num ai daca este luata Tn serios. C red ca trebuie sa
m unceti pentru a-Ji catiga existenja.
* E destul sa conduci un domeniu? intreba ea pe un
ton provocator.
* D a, daca este o treaba bine facuta, raspunse el
*su cc in t.
* Bunicul meu m -a Tnvajat sa am grija ca Eastonul sa
Jp ro s p e re .
* Din cate se pare, cu bune rezultate.
* Am doua coli ?i un mic aezamant unde tinerele fete
%?nva{a sa coasa. Colegiul meu de agronomie pentru barbaji
ca t ?i pentru femei Ti va deschide porjile in curand.
J M i-a spus Bertie.
* C rede ca -s nebuna.
J Bertie nu Tnjelege schimbarile sociale.
* L -a m facut sa vo rb e a scS cu prietenul m eu W .T .
S te a d despre scopurile socialismulUi, dar Bertie a fost doar
^p o litico s. Presupun ca i-a batut joc de noi.
* P ai... haide sa spUnem ca Bertie considera ca
fem eile sunt bune doar pentru... distracjie.
* lartu , nu?
* Uneori, nu Tntotdeauna. in cazul tau, raspunsul este
categoric nu.
* To n u l vocii lui Ti trimise un fior prin tot trupul ca ?i
finalitatea vorbelor lui perspectiva unui viitor la care ea
n u Tndraznea sa se gandeasca.
? T e rog, saru ta -m a , ?opti ea, vrand sa tearga
teroarea provocata de necunoscut i de viitorul pe care
^le g a tu ra lor nu-l putea avea, de faptul ca-l putea avea
ch ia r Tn acel m om ent, dar restul era prea trist ca sa se
Jg a n d e a s c a la el.
* A r putea sa ne vada cineva.
* E a privi Tmprejur i apoi, Tntinzandu-se spre el, Ti atinse
J g u r a cu buzele ei.
* Eti cam imprudenta, murmura el strecurandu-i
mainile sub brajele ei. Probabil ca din cauza asta te iubesc,
* a d a u g a K it.
160 O&ltfdX
Mai spune-m i o data. S pune-m i ca m a iubeti.
Vocea ei era u?or tremurata, ca vocea unei fetije. Nu
ravnise niciodata la iubirea vreunui barbat, dar acum
dorea cu o disperare irajionala.
P entru o fracjiune de secu n d a se a?ternu o lini?te
deplina pe malul lacului, meat i se paru ca poate auzi iarba
crescand ?i dori sa-?i poata retrage cuvintele nesocotite.
T e iubesc, raspunse Kit lini?tit, fara vreo inflexiune Tn
voce, simplu ?i clar. N -am mai spus asta niciodata, adauga
el Tncet. -
Nici eu.
Atunci trebuie sa-m i spui ?i tu. Aa e cinstit.
Nu ?tiu daca pot.
Nu tii daca m a iubeti?
N u tiu daca pot s-o spun.
D e G re y a distrus o muljime de lucruri, aa e?
Da, ?opti ea.
O sa-m i spui mai tarziu ca m a iube?ti, rosti el cu
blandeje. tiu ca este a?a.
E a Tncuviinja, iar ochii Ti erau plini de lacrimi, ?i ele Tl
facura sa vrea sa-l om oare pe de G re y pentru toate cate i
le facuse.
Lu a n d-o cu o m ana de sub genunchi, o ridica Tn braje
i o stranse la piept.
La dracu cu toji musafirii, murmurS. Vii cu mine.

Pe drumul spre Stone House, el Ti vorbi despre M ay, ce


isteaja era, ce bine vorbea pentru un copil de doi ani, cat
era de draguja i vioaie Tntocmai ca m am a ei. Ii povesti i
despre drumul pe care-l facuse de la Londra pana acolo i
despre persoanele pe care le vizitase Tn zilele de dupa vizita
la castelul M orton, iar vo ce a lui era m angaietoare, atitu-
dinea reconfortanta; nu cerea i nu atepta raspunsuri,
6% rah 'a draifdf/& 161
monologul fiind destinat sa-i distraga atenjia de la gandurile
ei triste.
Mult mai tarziu, pe cand o ducea Tn braje prin livada de
la Stone House, laudele lui fa ja d e proiectgl ei de restaurare
Ti Tncalzira inima i Angela Ti TnaIJa capul de pe umarul lu
i-l saruta pe obraz.
M uljum esc, zise ea; Tntotdeauna faci lucrurile sa
para mai frumoase.
J in e minte, iubito, replica el zam bind, aplecandu-
i capul ca sa treaca pe sub o ramura mai joasa. Pot aranja
orice.
Chiar i viaja mea? Tntreba ea i mahnirea Ti vibra Tn
glas.
Mai ales viaja ta, iubito, preciza el i, oprindu-se sub
un m ar Tncarcat de roade, o saruta. Nu tii ca pentru asta
m a aflu aici? S a te fac fericita, m urm ura el cand Ti ridica
gura de pe buzele ei.
i reueti extraordinar de bine, zise ea Tncetior.
Incerc, declara el cu modestie.
C ateva secunde mai tarziu, deschise ua de la buca-
tarie i intrara Tn linitea i racoarea casei.
Aa, spuse el domol. Aici e mai bine decat la petre-
ce re a ta. N im eni nu trebuie distrat; cu excepjia m ea,
desigur, adauga el cu un mic ranjet, iar eu sunt foarte uor
de m uljum it. D a -m i voie sa-Ji fac o cea ca de ceai, Ti
propuse aezand-o cu grija pe un scaun m asiv, langa
m asa, gandind ca starea ei de spirit avea nevoie sa fie
revigorata.
tii cum sa-l faci?
T u nul?
Nu m -a Tnvajat nimeni.
Pentru cineva care devenise mo?tenitoare Tnca de cand
se afla Tn leagan, bucataria constituiau o lum e necu-
noscuta.
Atunci fii atenta, dulceajo.
In scurt timp, puse doua ceti de ceai pe m asa ?i se
a?eza Tn faja ei, de parca ar fi fost la el acasa Tn aceasta
bucatarie.
M a uimeti, zise Angela, i simpla placere de a-1
privi pe Kit era destul ca sa-i alunge mahnirea. .
N u-i mai bine aici decat Tn salonul tau?
Infinit mai bine, pentru ca aici e?ti tu, afirma ea
cuprinsa de muljumire. C e -o sa ma fac cand ai sa pleci?
O sa vii cu mine, firete.
E?ti un barbat complet lipsit de spirit practic.
Iar tu ai trait prea mult tjmp in lumea asta retrasa,
dulceajo. A cu m , bea-Ji ceaiul ?i dupa aceea am sa-Ji dau
un cadou.
Ochii ei se luminara ca doua stele.
M o r dupa cadouri.
S e p resupune ca ar trebui sa-Ji manifeti d e za -
probarea sau, cel pujin, sa spui ceva agreabil.
U nde este?
Nu este chiar ce-ar propune carjile de bune maniere,
Ti com unica el ranjind i gandindu-se ca era cu mult mai
fermecatoare decat toate Priscillele lumii ei, care Tn timp
ce se prefac ca refuza, TJi sm ulg bijuteriile din m ana.
Uite, mi-am baut ceaiul, anunja ea, punand nerab-
datoare cea?ca jos.
D um nezeule, n-am tiut ca e?ti aa lacoma.
Adevarat? zise ea tachinandu-l ?i o unda de caldura i
se strecura Tn glas.
Pai, ma refeream la cadouri. Inchide ochii, ordona el
oferindu-i m ana pe deasupra mesei Vechi de lemn.
E a se executa imediat, ca un copil, ?i Tntinse mana, iar el
zam bi Tncantat ca Tntotdeauna de franchejea spiritului ei.
II urma, Jinandu-I de mana, prin cateva din cam erele de
la parter i cand el Ti spuse: PoJi sa deschizi ochii, se trezi
Tn ca m era pe care o folosea ca birou pentru problem ele
legate de administrarea moiei.
Acolo, zise el, indicand un plic aflat pe o masa langa
fereastra.
S e ateptase la bijuterii sau ia un bibelou, darurile pe
care le faceau de obicei barbajii femeilor. Pe cand se
Crbramfdra^s/a 163
apropia, micu! plic i se paru misterios, a?a cum zacea pe
m asa ei de scris. Pe el scria simplu Angela, fara alintari
sau inflorituri. Inainte de a-l lua, se uita la el gandind ca
expresia lui ii va oferi cheia misterului, dar el zam bi doar
vag ?i o indem na sa-l deschida.
Scoase o carte mica de vizita ce avea pe faja numele
intreg al lui Kit gravat cu litere sim ple: Th o m a s Kitredge
Braddock".
Isepotriregte, gandi ea, trecandu-?i degetul peste relieful
literelor, su n d em in am en te m asculin. Ridicand aripioara
plicului, citi mesajul lui:

Un m ic d a r p e n tru com apauia ta a td t d e p ld cu td


recoirsfm ctia lu i Shark d u p d p w ie c tu l lu i H enry
Watson.
Cu dragoste.
K it"

E minunat, zise ea cu blandeje, plimbandu-i degetul


peste cuvantul dragoste; insa nu pot sa-l accept, adauga
clatinand uor din cap. E prea mult.
Prejul ca sa-l angajeze pe tanarul proiectant de nave din
Plymouth sa-i refaca iahtul era, probabil, scandalos.
C o nside ra -I un cadou de logodna, rosti Kit no n -
alant. i eu vreau s -o refac pe Desiree. I-am spus ca ne
vom duce s a v o rb im cu el in m axim um doua saptamani.
C a n d i-ai spus asta?
M -am decis azi dimineaja. I-am telegrafiat; el mi-a
raspuns, eu i-am telegrafiat din nou i tot a?a, dei
aproape ca plecasem sa vorbesc cu el dupa ce-am fost la
castelul Morton. Lucrurile au fost puse de minune in micare
la gara din Easton Vale, in dim ineaja asta.
E?ti mult prea extravagant.
A m putea sa ne luam la intrecere am andoi cand
vor fi terminate iahturile. Ai fost vreodata in apele din
largul portului Brisbane?
E a puse cartea de vizita pe m asa.
164 0 ffiusax o fa /m x m
Kit, trebuie sa privim toate astea in mod rational. Nu
pot sa accept un cadou atat de costisitor, chiar daca ador
grija d e care dai dovada i nu pot sa m a iau la intrecere
cu tine pe marile indepartate ale lumii. Pur i simplu, nu
pot ?i nici nu exista vreo logodna, oricat m -ai tachina tu.
Shark o sa navigheze mai repede cu cinci noduri
cand va fi refacut, spuse el ca \ cand ea n-ar fi menjionat
nici un obstacol m ajor pentru planurile lui, dar un barbat
care avea douazeci ?i doua de depozite comerciale in Jari
din toata lum ea, nu considera un divorju a fi o piedica, nici
un soj.
T u nu m a asculji.
Ba te ascult, iubito. Gande$te-te doar la angajarea lui
Henry Watson. Nu trebuie sa-mi dai un raspuns acum. Stai
cu el de vorba cand vom merge sa-l vedem in legatura cu
Desiree.
Imi ceri prea mult, spuse ea linitit. Eu vreau doar sa
fac dragoste cu tine; nu-mi pot schimba toata viaja.
G rozav, zise el calm, ridicand de-abia perceptibil din
umeri du pa cum ii era obiceiul. U n d e ai vre a sa facem
dragoste?
E?ti suparat?
Nu, desigur ca nu. tiu ca-Ji cer prea mult, Jinand cont
de tra d p le familiiloraristocratice, de convenjiile sociale...
... i de faptul ca sunt maritata.
Uite ce e, iubito. Nu vreau sa te supar, dar ceea ce
ai tu nu poate fi numita casnicie.
Kit! gem u ea.
El ridica mainile in sem n de predare.
Hai sa nu mai vorbim despre asta. Vino incoace, o
adem eni el cu vo ce a joa sa i raguita. N u te-am Jinut in
braje de ze ce m inute ?i am inceput sa... aa... bat in
retragere..
O sa fii rezonabil, acum ? il intreba ea privindu-l cu
ochii ingustaji.
Nu de tot, replica el am u zat, im un la pede a p sa ei.
M -am gandit sa te pun sa-mi arSJi cum se folosesc unele
dintre jucariile de la etaj.
*******************************
i daca eu nu vreau?
C a t timp avem la dispozljie? intreba el igno-
randu-i replica.
Tre b u ie sa m a intorc pentru ceai.
C a t dureaza?
Probabil o ora. Vai, Doam ne, exclama ea istovita. De
ce este totul atat de complicat?
Zambe^te, iubito, o indem na el. lei lucrurile prea in
serios.
Iar tu eti aici ca sa-m i aminteti ca nu sunt
serioase.
E doar un joc, iubito.
Unui pe care avea intenjia sa-l catige, dar cunotea
avantajele unei retrageri strategics
U n joc am oros, zam bi ea.
A ?a e, zise el intorcandu-i zam betul i intinzand
mana.
O saruta in birou, apoi ceva mai des pe cand stra-
bateau culoarul, cu o oarecare dificultate pe scari, dei era
un tip descurcarej i cand, in cele din urma ajunsera in u?a
dormitorului cu rasuflarea taiata ?i incalziji de dorinja, n-o
lasa sa-i descheie corsajul rochiei.
Nu, o opri el prinzandu-i am andoua mainile cu una
d e -a lui. Las-o pe tine. Nu avem suficient timp.
Mi-ai promis, opti ea cu trupul meins de dorinja.
A m sa m a Jin de cuvant.
D a r nu poji ejacula in mine.
N -a m s-o fac.
Nu planuisem sa ne intalnim in d u p a -m a sa asta.
N -a m nici un capi?on olandez.
tiu.
T e duci azi in sat d u p a prezervative?
Ii explicase printre sarutari, pe cand urcau seara,
m portanja problemei ei.
M a voi duce imediat dupa asta.
Vorbesc prea mult?
166 Q&wan Q $(i/w (w
Catui de pujin, rosti el ranjind. Nu mS las distras
aa de u?or.
Privirea ei cazu pe erecjia lui care intindea cutele
pantalonilor albi de linou.
Pot s-o am acum ? opti ea atingandu-l.
C uran d, raspunse el. Mai Tntai uita-te la astea.
Conducand-o langa masufa de toaleta, facu un semn
catre gramada de obiecte raspandite pe m atasea alba i-i
spuse:
la unui dintre ele.
Nu vreau.
O sa aleg eu atunci, zise el calm, de parca refuzul ei
a r fi fost lipsit de importanta i, Tntinzandu-se, alese un
mic falus facut din carapace de broascaJestoasa pe care
i-l strecura Tn buzunarul de lapantaloni.
To a te astea sunt lucruri -din trecut, Ti explica ea,
nefiind sigura Tn ce toane era.
tiu, dar fa-mi pe plac i apoi vor avea i cameristele
un subiect despre care sa discute maine dimineaja.
Ele nu barfesc.
O ho , ba da, ?i-nca cum!
C u m ai devenit aa o autoritate Tn materie?
Nu Ji-ar placea sa afli.
Presupun ca e vorba de ceva neruinat.
Democtratic, a spune. Acum stai aici, Angela, spuse
el indicand un loc Tn faja oglinzii basculante, nefiind
Tnclinat sa discute despre e x p e rie n c e avute cu diverse
cameriste i stapanele acestora.
In mod sigur ai fermecat-o pe Bergie, Ti com unica ea
suspicioasa, fiind constant iritata de trecutul lui marcat de
lipsa de discernam ant Tn goana dupa femei.
N -am de gand sa vorbesc despre asta, rosti el calm,
Tmpingand-o cu o uoare apasare pe braf dupa ce o posta
Tn faja oglinzii. Acum , ridica-fi fustele.
Ea ezita, chiar daca ordinul Ti starnea simjurile. Vocea lui
era u?or nepoliticoasa, poruncind fara a ridica inutil tonul, ia*
v&hrafatrdrages/a 167 5
*ochii Ti erau pe jumatate Tnchi^i de parca ar fi fost u n j
participant accidental. *
J Nu prea mai ai mult timp, m urm ura el, daca vrei s a j
fii satisfacuta, ?i Ti Tntoarse u?or m ana sa se uite la ceas. *
J 0 sa vina i randul meu sa dau ordine? Tntreba"ea?
*ridicandu-?i barbia, pusa pe harja. *
J- Nu, raspunse el refractar, Tn ciuda emotiifor c o n - J
*tradictorii. Nu cu mine. Nimeni n-are o colecjie ca asta fara*
J s - o foloseasca, i gandul la acest fapt Tl facu sa-i iasa d in *
*fire. Acum , ridica-{i fustele sau va trebui sa a|tep{i pana *
?diseara. ?
J Poate nu-mi pasa, ?
? Sau poate te preocupa multprea mu/tsexxA, spuse e l?
? c u raceala, atingandu-i sfarcurile proeminente, vizibile p rin ?
?d e lica ta m atase de culoarea piersicii a rochiei ei, s a u *
poate ca astea indica indiferenja, murmura el, m asand u -i*
*uor varfurile tensionate cu micari uoare ale degetelor. *
? Imi pare rau daca sunt a a d e excitabila, spuse ea ?
9 i fiorul dat de atingerea lui i se Tmpra?tie prin tot c o rp u l,*
? d e parca i-ar fi m angaiat fiecare celula Tnfierbanata Tn ?
Jp a rte . J
? Uneori Tmi pare ?i mie rau. D ar nu i Tn m om entul?,
Ja c e s ta . Vino, iubito, porunci el domol, indicandu-i cu o ?
*m i$care a mainii sa-i ridice fustele. *
* E a se supuse fiindca Tl dorea, aa cum Tl dorise i d e ?
? d im in e a {a , chiar dupa ce-l parasise, sau cand d o rm is e ,?
*facuse baie sau ascultase trancaneala nepasatoare a *
?musafirilor ei la masa; aa cum Tl dorise pe malul lacului s a u ?
?acum , cu atata disperare, Tncat ar fi facut mai mult decat s a -?
9 i ridice fustele, numai ca sa-l poata avea. *
J Stai lini?tita ca sa-Ji scot pantalonaii, zise el c a lm 2
*de parca n-ar fi sesizat ca ritmul respirajiei ei se schim base,*
iar ea Ti Jinu fusta i jupoanele stranse Tn talie, prada unei2
*dorin{e navalince a carei intensitate ocanta nu putea fi*
^exp lica te Tn m od rational. 2
5 168 Q&uran
* S e intreba, Tnfuriindu-se Tntr-un m od complet iraponal la
* a c e s t ga n d neplacut, daca toate fem eile pe care le
*cu n o?tea , reacponau Tn acela?i fel.
* N simjea degetele red desfacand funda pantalonilor ei,
* d e parca simjamintele lui erau lispsite de pasiune, Tn timp
c e pielea ei era fierbinte, din c a u za dorinjei febrile.
* C a n d funda fu desfacuta, el Ti lasS pantalonaii sa
alu nece Tn jos i, lasandu-se Tntr-un genunchi, Ti ridica pe
J r a n d picioarele ca sa le elibereze de lenjeria dantelata.
*C iora pii albi de matase erau prin?i cu jartiere dantelate de
cu loa rea piersicii, i deasupra marginii lor se ve d e a o
* p o rp u n e tentanta a coa pselor Tmbietoare; mai sus se
aflau carlionpi blonzi i mataso?ti i curba delicioasa a
*?oldurilor i pantecului.
* Prive?te-te, Ti ordona el pe un ton potolit, atingandu-i
* u o r parul pubian. Uita-te ce frum oasa eti, m urm ura el i,
*ap le ca n d u -se , Ti saruta buclele moi i lucioase.
J Erotica imagine din oglinda era, Tn mod clar, cea a unui
*b a rb a t primitiv, seducator, care tia ce vrea i Ti urm area
p ra d a cu hotarare. Parul castaniu al lui Kit contrasta cu
* c a m e a ei dezvelita, iar umerii lap i corpul atletic radiau
atata forta, Tncat Ti dadeau un aer barbar. Mintea ei fu
*cople?ita de o pofta nestavilita i o flacara de dorinja se
pre lin se Tn corpul ei venind de la atingerea arzatoare a
Jg u rii lui. C and limba i se strecura Tn despicatura care pulsa,
*valul de placere facu sa i se -n m o a ie genunchii. Mainile
J lu i se Tnaljara grabite s-o suspna, prinzandu-i coapsele cu
vpalm ele mari i puternice ?i, Tn timp ce-o pnea nemicata, Ti
linse uor clitorisul cu o iscusinja ?i un rafinam ent desa-
*var?it. In acel moment Tl crezul capabil sa-i patrunda, ca prin
m inune, pana Tn adancul sufletului.
* Aa, spuse el Tndepartandu-se ?i ridicandu-se cateva
m o m e n te mai tarziu, du p a ce ea ajunsese ca prin vis la
^ c lim a x Tn cSldura gurii sale. E mai bine?
* Da, suspina ea u?or.
* El rase vazand ingenuitatea ?i sinceritatea ei.
C a t de uor pop fi satisfacuta, observa el.
i ce bine o faci tu, m urm ura ea slabita, in timp ce
o oboseala placuta Ti Tncalzea simjurile.
Acum pop sa ma muljume^ti tu pe mine, spuse el cu
blandeje sarutand-o pe obraz i putu sa-l urm areasca Tn
oglinda cum se apleca cu grape sa ajunga la ea.
O rice, Ti opti.
Asta este foarte mic, zise el sco jan d falusul din
buzunar. Nici n-ai sa-l bagi Tn seama, murmura introducand
parpal capul lustruit Tn ea. II simp?
Muchii ei vaginali se contractara, atinciparea celor ce
ave a u sa u rm e ze e xcita nd-o instantaneu, ?i cuvantul
penetrare Ti Tnfierbanta san gele de parcS m intea ei
juca rolul unei proxenete abile pentru simjurile ei.
Raspunde-mi, iubito, murmura el, TmpingSnd obiectul
rece Tncet pupn TnSuntru. S pu ne-m i ce simji.
Ti lua cateva secunde ce pareau abia a se tari, ca sa
raspunda, mintea ei fiind concentrate asupra unor senzajii
ce nu se puteau exprima prin cuvinte. In cele din urma, reu?i
totu?i sa articuleze Minunat, cu un mic sunet delicios,
gandindu-se ce bine m irosea el, ca o padure udat de o
ploaie de vara. Undeva, o mica porjiune deconectata a
minjii ei, Tl placea Tntr-un fel cu totul diferit de dragostea
carnaia pe care o simjea.
Atunci, eti gata? Tntreba el inutil cand ?oldurile ei
se m icara ca o reacjie instinctiva i Tnfierbantata la
falusul introdus doar Tn parte, iar el Tl aluneca Tn pasajul
neted Tmpingandu-I atat de adanc Tn ea, Tncat micul obiect
com os disparu complet.
E a Ti stranse coapsele ca sd identifice senzajia
tulburatoare de placere.
LasS-m e pe mine, opti Kit, varandu-?i mana Tntre
pipioarele ei i strecurandu-i degetele Tnauntru suficient de
mult ca sa pese falusul. Ai nevoie de mine sa te ajut, nu-i
aa?
170 Q&ufai? (yfa/im m
Da, rosti ea optit, dar sunetul se pierdu fiindca el tia
cum sa mite micul obiect Tn cel mai ademenitor ritm i
tia exact unde erau punctele cele mai sensibile, i ea
ajunse la orgasm din nou, foarte repede, ca i cum n-ar fi
fost decat un trup docil subjugat de priceperea lui, la fel de
supusS ca i femeile haremului sau, pe care se prefScea ca
le disprejuise, la fel de TnrobitS i dependents de atingerea
lui.
D upS aceea Tl TmbrS{i?S cu o afecjiune lipsitS de inhibijii
i trSgandu-i faja spre ea o presarS cu sSrutari dulci i
fierbinji. Ii producea o Tncantare plinS de beatitudine, era
extrem de TngSduitor i ei nu-i mai pSsa de nimic altceva
decat de neasemuita fericire pe care i-o aducea.
In scurt timp, sSrutSrile ei recunoscatoare se trans-
form ara Tn sSrutSri seducStoare, legSnarea oldurilor ei
cSpStS un ritm ademenitor i oaptele devenira insistente.
Vreau sS te simt, iubitul m eu Kit. Mi-ai proimis...
II sarutS Tndelung, suspinS uor piinS de dorinJS i
m ana ei i-o atrase pe-a lui spre san.
T e rog, te rog, Tl implorS ea.
In curand, Ti promise mangaindu-i sanul plin, vrand sS
se bucure de completul ei abandon. Mai Tntai, hai sS ne
plimbSm Tn grSdinS. O sS-Ji placS sS-l simp cand m ergi,
spuse el, ?i-i apSsS uor m ana Tntre picioare.
Voia s-o vada Tn mijlocul florilor, sub soarele cald, Tn
{inuta de vizitS, tiind cS sub costisitoarea rochie de la
Worth i lenjeria cusuta de manS, adancit Tn ea, se afla
micul falus pe care Tl pusese acolo i cS ea era Tn fiecare
mom ent aproape de orgasm.
Nu, protests ea, nu acum, alts datS, i, apucandu-l de
m Sna, Tncepu sS-l tragS spre pat.
Ei, dacS ai fi mai m are ca mine, ai putea spune nu,
observS el Tn treacat, ridicand-o Tn braje.
E a inspirS scurt, cuprinsS de o pIScere pStrunzStoare
cand falusul alunecS Tn profunzim e, brajui puternic al lui
Kit presandu-i fesele.
* C rb ra h a d ra jd s /a 171
* T e simji mai bine? murmura el, apasandu-i sexul
inflam at.
* Pentru un moment ea nu putu raspunde nimic, fier-
b in je a la Tmbatatoare ra sp a n d in d u -i-se Tn tot trupul, Tnsa
J c a n d placerea acuta se domoli, transformandu-se Tntr-o
^pulsajie ce nu-i mai taia respirajia, Ti linse lobul urechii i-l
Tntreba Tncet:
* O sa te-ntinzi cu mine Tn iarba?
J Placerea va fi de partea mea, opti el sarutandu-i
*varful nasului Tn timp ce travesa houlul.
* Pentru ca ramai, murmura ea dulce, logica fiind
Jsurghiunita la mari departari cand era Tn brajele lui.
* r Pentru ca ram an, consimji el coborand scarile.
? E a Ti Tnconjura strans gatul cu brajele; picioarele ei
*purtau acum doar ciorapi i jartiere, iar fustele Ti erau ridicate
pana deasupra buricului. Toate acestea, laolalta cu sarutul
* lo r Tnfierbantat erau impudic etalate Tn fa|a ochilor uluiji ai
lui Violet, care satea Tn fa|a u?ii principale cu geam uri.
* Angela, striga ea.
J Kit Tngheja, A n ge la g em u, iar Violet Jipa cu o voce
*periculos de puternica:
J V a vad foarte clar, dragilor, aa Tncat aji putea foarte
* b in e sa m a lasaji Tnauntru. ~
J Lasand-o pe Angela jos cu grija, Kit Ti netezi fustele rapid
*i cu Tndemanare.
J T e simji bine? Tntreba el cu blandeje, pentru ca
*obrajii ei erau Tnca Tmbujoraji din c a u za excitarii, iar
cand ea nu raspunse imediat, ci Tl stranse doar de m ana ca
* sa - i faca curaj, el adauga repede: O sa-i spun sa piece.
* N spun eu.
? La sa -m a pe mine.
* Nu. Violet poate fi tenace ca un buldog.
J El o atinse uor pe spate, ca s-o Tncurajeze.
* Nu m a atinge, spuse Tn oapta Angela cand un fior
d e dorinja provocat de atingerea uoara a degetelor lui Ti
strabatu tot corpul. T e doresc prea mult, Ti explica ea aa
* 172 03m m
* d e Tncet Tncat trebui sa-?i Tncordeze auzul ca sa-i distinga
cuvintele.
* O sa te descurci? o Tntreba Kit cu blandeje.
* D a , spuse A n ge la , inspirand repede ca sa se
?lini?teasca. C el pujin a?a cred.
* Ii scutura rochia u?or ca .s-o netezeasca i porni catre
J u ? a . D u p a doi pa?i mici se opri.
* Nu pot, rosti ea cu rasuflarea taiata, ajunsa Tn pragul
Jo rg a sm u lu i, subjugata de frecarea falusului de Jesutul
congestionat.
5 Nu mica, spuse el Tndreptandu-se catre ua.
* T e rog, Kit. Vorbesc eu cu ea.
* Barbatul T?i Tntoarse repede privirea catre ea, avand deja
m a n a pe clanja uii. Ochii lor se privira prej de o secunda.
* In fond, e musafirul tau, rosti el Tncet.
* C e prudenji sunteji! exclama Violet, navalind pe u?a
J m t r -o Tnvolburare de batist fin a vand un im prim eu cu
primule. Buna, domnule Braddock. Draga mea, pari cam
* ro ?ie la faja, declara ea cu o indiscrete prieteneasca;
probabil e din cauza zapuelii.
* S per ca ai un motiv foarte bun ca sa vii aici, vorbi
A n g e la calm a, dar cu atenjia distrasa de zvacnetul din
*pSnte ce(e ei.
* Fire?te ca am, draga. T e -a m salvat de Priscilla, care
* e ra pe punctul de a aduce mai mulji dintre oaspejii tai sa-Ji
adm ire gradina de trandafiri. I-am spus ca, avand Tn vedere
J c a deseori du p a-a m ia za te odihne^ti Tn Stone House, a r fi
indicat sS vin eu Tntai, sa verific daca nu te deranjam. Dupa
? c u m vad, asta am fi facut. Ai putea sa-m i muljumeti.
* M uljum esc. Acu m pleaca.
J Nu vreji sa va alaturaji petrecerii noastre, domnule
Braddock? Tntreba Violet cu dulceaja Tn glas, Tndrep-
Jta n d u - i atenjia spre Kit care o urm area atent pe Angela.
* Ii lua o fracjiune de secunda ca sa raspunda ?i, cand
Xprivirea lui se opri asupra lui Violet, ea Tnceta sa se mai mire
* d e ce era A n g e la atat de Tm bujorata; in ochii lui verz
strSlucea o febrS sexual incandescenta.
9 Prezenja mea ar fi stanjenitoare pentru reprezen-
tantele familiei Ansley, rSspunse el scurt.
* A m auzit ca te mtorci In Am erica.
* Nu sunt sigur.
9 injeleg, m urm ura Violet Tncet. O sa-i dai voie
Angelei sa vina la ceai? intreba ea binevoitoare.
J Du-te Violet, mormai Angela. Doar... pleaca.
* Petrecere frumoasa, dragilor, zise Violet vesela, co m -
Jp o rta re a misterioasa a Angelei neavand nici o influenja
a su p ra bunei ei dispozijii.
! Plim barea asta de d u p a-m asa Ti adusese un.ca?tig
*considerabil. D e-a bia a^tepta sa-i spuna (ui Souveral.
J Imediat ce u?a se Tnchise in spatele lui Violet, Angela
* s p u s e aproape le?inand de dorin{a:
* D a c a m a mai faci sa a?tept, fie ?i num aj o s e -
Jc u n d a ,. n -am sS-Ji mai vorbesc niciodata.
V O sa fac tot ce-m i stS Tn puteri, contesa, sp u se el
zam bitor.
J ii trebuira doua secunde sa zavorasca u?a ?i Tnca
d o u a secunde sa traga perdelele la ferestrele ce dadeau
* sp re curte. Apoi o duse pe sus Tn salon ca sa nu fie nevoita
s a m earga, pa?ind cu grija ca sa nu mite falulsul din
* e a , inutil.
* Atunci cand o puse cu fa{a Tn jos pe cea mai apropiata
^rnasa, ea se cutremura u?or, manats de dorinja arzatoare.
* A ? e z a lam pa pe podea, Ti ridica fustele i, cu genunchiul, Ti
Jd e p a rta picioarele Tn timp ce-i desfacea repede nasturii
d e la pantaloni. Extrase cu Tndemanare falusuf i privi
Jp e n tru o fracjiune de secunda la Tncantatoarea privelifte
*oferita de fesele ei rotunde ?i sexul Tnrourat de umezeala,
Tntrebandu-se Tn treacat, cine de cine avea mai mult nevoie
*Tn ace a sta legatura Tnfierbantata, iar gandul de a se
Tm planta la nesfarit, pana la a-i pierde minjile, Tn aces
*trup dulce i parfumat, Ti aparea ca o foarte reala posibilitate.
* 174 Q&usan
X Kit...
* Implorarea ce rSzbStea din micul sunet neprefScut,
J e r a de -a dreptul induioStoare.
* O pStrunse imediat, alunecand fn ea cu mai pu|ina
Jg reuta te decat fn noaptea trecuta, carnea ei maleabila fiind
*calibrata de fntalnirea lor precedents. Intam pinand doar un
m inim um de rezistenJS, plonjS fn adanc i se cufundS fn
* e a pana la refuz.
* E a era extrem de dornica; oldurile fesele ei z v a c -
J n e a u fnapoi, nerSbdStoare sS-i iasS fn fntam pinare, agi-
* ta n d u -s e nefncetat cand el se retrSgea i scancetele ei
J e x p rim a u m uljum ire, ca n d el o penetra iar. Mai apoi, se
*aga\a de marginile mesei cand delirul se intensifies pe
Jm S s u rS ce el intra i ieea din ea cu micSri fn care-i
*co nce ntra toatS forja.
J Auzi primul ei mic JipSt, fi simji contractile orgasm ice ?i
* o vSzu suspinand ?i prSbuindu-se sub I Tn rapida i febrila
J a b a n d o n a re pe care fncepuse s -o recunoascS.
? Dacd va ramdne. cugetS A n gela cu o automuljumire
hedonists, tl voi putea avea in mine oricdnd voi don. ziua
*sau noaptea, inaintea miciilui dejiin sau in timpul lui,
m ai reflects ea bine dispusS, pe cand unde de voluptate fi
*contractau vaginul sajiat.
* Kit simji slaba vibrajie de parcS ar fi fost conectat la cele
* m a i intime dorinje ale ei, i se micS fn ea, pStrunzand fnca
J i mai adanc.
^ GeamStuI Angelei se auzi ca un raspuns desSvarit.
^ C o rp u l ei era deja dependent de vraja iui senzualS i se
Js im je a satisfScutS cu mult mai mult decat fusese vreodatS
*fn trecut.
? S S nu pleci nicidoatS, opti ea.
* imi place aici, m um urS Kit cuprinzandu-i strans
Jm ijlo c u l i fluida lui penetrare i retragere fi ferm eca
^sim jurile . O sS rSman.
* Si fn d u p S -a m ia za a cee a o satisfScu de parcS era
Jarm S sarul ei personal, dorinc sS-i ofere placere, atent la
********************************
* 6 D
o ro 'fa a 'd ra fts /a 175
*n u n a jele gradului ei de excitare, expert Tn a-i provoca cele
*m a i violente senzajii.
J C u m era complet imbracat, excepjie facand erecjia lu
*se m e a ja , care devenea ritmic vizibila cand se retragea
J d a c a ar fi intrat cineva Tn salon, l-ar fi putut lua drept un
*oa sp e te care examina un bibelou aflat pe m asa. La o m a
atenta cercetare, Tnsa, bibeloul s-ar fi dovedit a fi frum oasa
* g a z d a de la Easton cu fustele ridicate deasupra feselor ei
J d e culoarea fildeului, a carei senzualitate exacerbata se
*afla Tn pragul cataclismului.
* C and inevitabilele convulsii scuturara corpul Angelei,
Jstransoarea lui Kit se Tnteji i se Tngropa adanc Tn ea cu o
*pre cizie Tncantatoare.
J C a te v a m inute mai tarziu, un alt clim ax stralucitor Ti
* c u tre m u ra trupul cu o intensitate covaritoare i ultra-
sensibilitzata; dupa atatea orgasme violente, se simji slabita
* d in ca u za excesului.
* In acel punct, Kit decise ca doam na era, cel pujin pe
^m o m e n t, satisfacuta i T?i permise sa se elibereze, dupa
J c u m prom isese... afara din ea.
* D u pa cateva momente, privi catre ceas, terse cu o
batista sperma de pe porjiunea de jos a spatelui ei ?i Ti
^Tntoarse cu blandeje fustele Tn jos, Tn timp ce ea zacea Tn
Jp ro s tra jie pe tablia m esei. C u gesturi de o desavarita
Jcu rto a zie , o ajuta sa stea Tn picioare.
V Sprijinindu-i cu grija mainile pe masa ca sa se susjina,
J s e rezema de mobila solida cu respirajia taiata, roie la faja
*i deplin satisfacuta.
J Ji-a i amintit, spuse ea moale, u?urata.
* In timp ce tu ai uitat, replica el zam bind u?or,
*Tncheindu-i pantalonii.
* Sunt total absenta cand sunt cu tine. Ma vrajeti.
J Vino Tnapoi la noapte, rosti Kit calm, i te voi vraji i
* m a i mult.
* G a se sc ca Tnrobirea ?i devotamentul meu faja de
* tine sunt mica... enervante.
*********************************
Nu te gandi ca n-au intervenit ?i in viaja mea nite
shim bari, iubito, zise el cu blandeje. Am and oi suntem
subjugaji de pasiunile noastre, de?i eu am o libertate mai
m are de acjiune, continua el ranjind. J i-a placut f... asta
rajional? Nici un fir de par n-a fost deranjat, nici un nasture
i nici o funda n-au fost desfacute i cu greu se poate
observa vreo cuta pe rochia ta.
Mai ai i alte moduri la fel de interesante?
Vino sa m a vezi la noapte, o Tmbie Kit seducator. O
sa-Ji arat repertoriul m eu.
S e poate muri din ca u za extazului?
Nu cred, zam bi el va g , dar putem incerca.

tPcipffo/u// f :

Violet o pandi dupa ceai. Angela nici nu s-a r fi a?teptat


la altceva, dupa ce timp de o ora parase atuziile ?i privirile ei
?irete, in vrem e ce musafirii ei discutau despre activit&Jile
lor recreative de dupa-am iaza.
Nu e adorabil sa ?tii c e v a despre care m icuja
Priscilla habar n-are? spuse Violet alaturandu-i-se Angelei
pe cand paraseau salonul scaldat de soare. E o tanara
atat de enervantS.
Intrebarile tale n-au dat dovada de prea multa s u b -
tlitate, com en ta A n ge la . Charlotte n -a prea apreciat
investigajiile tale indiscrete Tn legatura cu planurile de
casatorie ale fiicei ei.
Eram curioasa. Credeam ca i tu vei fi, avand Tn
vedere ca domnul Braddock al tau avea anse sa ca?tige
partida de bancher pentru W ynm ere.
Nu este domnul Braddock al meu, o corecta Angela,
de?i aluzia la posesiune din fraza Ti suna Tn m od placut Tn
minte._ \
In dupa-am iaza asta, se parea ca este; sau cel pujin
se aflS temporar prins Tn plasa ta, adauga Violet arcuindu-i
6 ^ ra k 'a d ra ^ M i 177
cu grape o spraceana. Trebuie sa-m i poveste?ti totul. Este
cel mai impresionant mascul pe care I-am vazut vreodata,
aa meat vre au sa tiu toate detaliile sa vu ro ase. O s-o
expedient pe Nellie ?i vom avea o mica discujie agreabjja
pana la cina.
E extraordinar de placut, rosti Angela cu grija
pentru prim a oara Tn lunga lor prietenie, nu era sigura ca
vre a sa-i faca confidenje lui Violet.
Precis ca e vorba de dragoste, iubito, declara Violet
fixand-o cu o privire atotcunoscatoare. C e minunat trebuie
sa lie pentru tine.
Nu m a tachina de data asta, Violet, suspina Angela.
N -a ? suporta.
D ra ga m ea, zise prietena ei Tncet, atingandu-i u?or
brajul, nici n-a Tndrazni, daca Ji-ar pasa cu adevarat.
Dum nezeule, daca cineva are dreptul la fericire dupa atajia
ani Tngrozitori de casatorie, aceea e?ti tu.
C a re casatorie constituie, desigur, problema.
Are intenpi serioase!? Kit Braddock nu pare sa aiba
nici un pic de seriozitate Tn el.
Nu tiu. El zice ca da.
Bunule Dum nezeu, dar cum ramane cu haremul lui?
S cu za -m a , n-a r fi trebuit sa Tntreb, se scuza ea imediat,
dar nu este ceea ce s-a r putea numi un stalp al virtujii. fl
crezi?
Probabil ca nu, zise Angela cu un zam bet jalnic.
Sprancenele lui Violet se ridicara la m axim um , sem n
ca era de acord.
TotU?i, mi-ar placea sa-l cred. M a face fericita Tntr-un
fel d e -a dreptul fermecator.
Ajunsesera la apartamentul Angelei i, chiar Tnainte de
a intra, Violet spuse:
D a ca nu te superi, am sa-i fac vant lui Nellie. O sa
se Tngrijoreze daca va crede ca eti pe cale de a-Ji pierde
com plet minple.
Crezi c-am ajuns atat de departe? zam bi Angela.
*******************************
*178 Q&urtm
V Sunt sigura ca e ceva temporar, iubito, dar nu te-am
* m a i va zu t p ana acum aproape plangand din c a u za unu
Jb a rb a t.
* , D upa ce Nellie pleca, Violet spuse:
J Stai jos i asculta Tn timp ce am sa Tncerc sa te fac
*sa-Ji aduni minjile.
2 Nu sunt sigura ca vreau sa te ascult, replica Angela
*aezandu-se pe un scaun aurit. N -a m fost niciodata atat
J d e fericita.
O sa-Ji zdrobeasca inima, afirma Violet aezandu-
* s e cu o unduire grajioasa a rochiei ei de matase de culoarea
Jla va ndei. Individul asta e legendar Tn privinja aventurilor lui.
* C h ia r Tn timp ce se presupunea ca Ti face curte Priscillei,
J e l mai degraba trecea Tn revista lista femeilor maritate din
^ L o n d ra care obi?nuiesc sa cocheteze i, din cate mi s-a
J s p u s , le satisfacea complet. Asta ca sa nu mai menjionam
*Tndatoririle pe care le are faja de haremul sau. De ce tocmai
J e l, iubito, dintre atajia barbaji?
^ Injeleg toate problemele care sunt mai mult decat
*evidente, Violet, spuse Angela schimband fara Tncetare
Jp o zijia unei carji de pe masuja de langa scaun. M i-am Jinut
Vnenum arate discursuri Tn legatura cu el Tn ultimele sapta-
J m a n i i, pana aseara cand a aparut Tn timpul cinei, am
*cTezut ca-l scosesem definitiv din viaja mea.
2 Cel care te-a Tntrerupt nu era administratorul Tn
^le g a tu ra cu o problem a legata de starea drumului?
5 Nu.
* i tu i-ai cazut Tn braje.
J Da, spuse ea lini^tita.
* C red ca-Ji dai seam a ca ai fost o provocare pentru el,
J n u -i a?a? Nu e obinuit sa fie refuzat de femei.
* Probabil ca aa a fost. Nu-I cunosc suficient de bine
5 c a sa pot judeca asta.
* S p e r ca n-ai de gand sa faci nici o prostie.
J Nu cred.
* E o exprimare care suna foarte echivoc.
********************************
Aa i este, admise Angela domol. Emojiile mele
sunt Tntr-o stare de Tnvalmaeala cumplita.
Cel pujin sper ca vei fi foarte atenta, o preveni Violet.
C u Brook te poji Tnjelege din ce Tn ce mai greu. Zvonurile
despre viciile lui sunt din ce Tn ce mai dese i tii cum a
reacjionat acum cajiva ani la barfele despre tine i Jo e
M anton.
C u m a putea uital?
N -avea sa uite niciodata Baby M ay era rezultatui
cruntelor violence la care o supusese.
A r trebui sa fie Tnchis.
Familia lui n-ar fi de acord; nu va fi niciodata.
Te -a i gandit vreodata la starea mintala a parinjilor
notri ca n d ne -au maritat? Tntreba Violet curioasa, i o
uoara Tncruntatura deranjacurba linaa sprancenelor ei.
C re d ca au considerat totul drept o p ro b le m a d e
afaceri, replica Angela, care-i pusese aceea?i Tntrebare de
nenumarate ori de-a lungul anilor. Prioritatea tatalui meu
vitreg a fost sa dea caji mai pujini bani ca zestre celor din
familia G reville. M am a a vazu t doa r stralucirea titlului
nobiliar al familiei Greville, iar eu m -am simjit uurata ca
nu trebuia sa m a marit cu fiul hemofilic al reginei. E a era
foarte hotarata sa ne casatoreasca.
i eu care m a gandeam ca Dudley avea un zam bet
placut...
A n gela ridica din umeri.
C e tie cineva la aptesprezece ani?
In tot cazul nu ceea ce tim noi acum, draga mea,
a?a ca nu te lasa trasa pe sfoara de un alt zam bet
atragator. Stii ca-Ji doresc din tot sufletul sa fii fericita
dar, iubito, nu Kit Braddock va fi acela care sa-Ji ofere aa
ceva. Asta-i tot ce am de spus. Nu vreau sa fii ranita de
un afemeiat cu reputajie proasta.
Stiu, zise calma Angela, m -am gandit i eu la toate
astea Tndelung. Nu-Ji fa griji inutil. N -o sa-m i dau inima ca
o feti?cana naiva.
180 Qfiurati
In cazul asta, iubito, bucura-te de placere, o sfatui
Violet cu un zam bet pozna?. Sunt sigura ca este un amant
desavarit. Num ai nu-l lasa sS te.includa Tn haremul lui.
N-o sS-l las.
Banuiesc ca la noapte o sa te Jina treaza, m urmura
Violet pe un ton iret i insinuant.
S p e r i eu, zam bi Angela.
O sa fii foarte obosita maine, draga m ea, $i, Tn plus,
cu o casa plina de oaspeji pe capul tau. C e -a r fi sa te la?i
doborata de o raceala uoara, de vara? propuse ea. Nimic
serios, desig u r doa r ceva care sa-Ji permita sa te
odihneti Tn timpul zilei.
O sa vad, Violet. Inca o zi, ?i toata lumea va pleca.
Cel pujin, micuja ?i rautacioasa Priscilila n-a reu?it sa
puna gheara p e e l.
M a bucur pentru el, spuse Angela domol. Nu l-ar fi
facut fericit.
N -o sa faca pe nim eni fericit, daca acela nu va
dori sa vorbeasca exclusiv despre ea, rochiile ei...
...i talentul ei artistic exceptional, murmura Angela cu
un aer com ic. Dei s-ar putea ca nici ei casatoria sa nu-i
ofere ceea ce-i dorete, continua ea. Nici tu, nici eu, n-am
?tiut destul la varsta asta ca sa Jinem piept familiilor noastre.
C a i cum ne -ar fi folosit la ceva! T e -a r fi Tnchis
pana ce ai fi consimJitxl.
Cunoti pe cine va care sa fie cu adevarat fericita?
Tntreba Angela linitita.
C u m de-am ajuns la subiectul asta trist!? D esigur ca
nu cunosc pe nimeni i nici tu nu cunoti.
Aa Tncat m a voi bucura pe deplin de el, Violet, atata
timp cat voi putea.
i bine ai face! Kit Braddock nu-mi face impresia unui
barbat care stajioneaza prea mult Tntr-un loc.
N -a m sa cobor la micul dejun.
Iar eu o sa-i Jin pe musafiri departe de Stone House.
Le-ai spus surori lor tale?
Nu. Daca Kit se va decide sa stea ceva mai mult, am
sa le spun, dar cine poate ti?
. Ridica din umerii Tmbracaji Tn matase astfel Tncat
floarea din margele, executata Tn mod artistic de talentata
m ana a domnului Worth, straluci Tn lumina soareiui.
Reputajia lui exclude nojiunea de perm anenja.
lata o abordare realista a subiectului, iubito.
N -am dat eu dovada de realism cand a fost vorba de
viaja m ea?
D e la destram area ?ocanta a tuturor viseJor ei de fata,
survenita la scurt timp dupa castoria cu Brook, rezolvase
problem ele astfel Tncat se evite traum atism ele sufleteti
pe cat de mult posibil. Nu era Tntotdeauna u?or, avand Tn
vedere asalturile periodice ale lui Brook asupra existenjei
ei, d a r Tn general privea lum ea prin prism a rajiunii. C a
atatea alte semene ale ei, ale caror casatorii nu fusesera
facute din dragoste, Tnjelegea Tndatoririle familiale i, Tnca ?i
mai mult, am eninjarea pe care o constituia mintea lipsita
de rajiune a sojului ei.
C u excepjia unor lapsusuri ocazionale, de genul
dom nului Braddock, sugera Violet.
Da, Tncuviinja Angela, cu un zam bet fugar plin de
Tncantare. In m od categoric toata povestea denota un gol
Tn judecata mea, d a r e atat de desavarit, Tncat poji uita ca
farmecul lui este rezultatul unei practici Tndelungate.
Ei bine, Tntre timp distreaza-te cat poji.
Asta e i intenjia mea, rapunse ea dulce.

w v w
in timp ce Angela Ti servi pe musafirii ei cu ceai i apoi
d ezbatu cu Violet sinceritatea intenjiilor lui Kit, acesta
p lecase ascultator, cu m isiunea de a achizijiona prezer-
vative i era pe cale de a intra Tn magazinul singurului
farmacist din Easton.
Doua doamne Tn varsta Tl examinara. Tndeaproape cand
trecu pe fanga ele la ua i, dupa ce ie?ira din magazin,
* 182 Q & u fa i?
J s e Tntoarsera ca sa-l studieze cu i mai multa atenjie. C and
V ie facu sem n cu m ana prin fereastra, se Tndepartara rapid
el Ti dadu seam a cat de expus era barfelor intr-un sat
V a ta td e m ic .
* A?tepta ca farm acistul sa term ine de cantarit arsenic
Vpentru un barbat care parea, dupa Tnfaji?are, sa aparjina
Jm ic ii nobilimi. Hainele lui din tweed erau bine croite, dar
*dem odate, iar favorijii Tncarunjiji nu mai erau la m oda de
^ v re o douazeci de ani.
* Cartijele astea blestemate imi mananca toji bulbil, sa
f m a ia naiba daca nu, Jeffreys. Am sa ma iau de ele, inainte
? c a sa-m i faca gradina praf.
* A sta ar trebui sa rezolve problem a, dom nule
Jc a p s h a w , spuse farmacistul, ambaland praful Tntr-un cornet
* d e hartie. A m auzitde la doamnele de la clubul degradinSrit
* c a da rezultate.
J Spunand acestea, p use pachetul pe tejghea cu o
*m i care larga a brajului.
J Poji sa-l serve?ti pe domnul care ateapta, Jeffreys.
* C re d ca-mi mai trebuie cate ceva, dar mai Tntai trebuie sa-mi
* g a s e s c lista de cumparaturi.
J Varstnicul gentleman Tncepu sa se plesneasca peste
Vbuzunare, de parca fo?netul unei hartii ar fi fost singurul
Jm ijlo c prin care Ti putea descoperi lista.
* C u ce sa va servesc, sir? Tl Tntreba farmacistul pe
^ K it, tergandu-?i mainile pe orJu lde panza i examinand
*costum ul de calarie al acestuia cu privirea curioasa a unui
Jb a rb a t care se ducea Tn fiecare seara la sojia lui cu o
* n o u a provizie de barfe locale.
^ A dori nite prezervative, zise Kit. Orice fel aveji.
J Plesnitul buzunarelor Tnceta brusc, farmacistul Tl analiza
* p e Kit cu i mai multa atenjie, ca i cand ar fi vrut sa
Jm e m o re z e mai multe detalii pentru sojia sa.
* V a gandiji la o marea anum e? Tntreba el Tncet.
********************************
^ Arataji-mi ce aveji, replica neglijent Kit, departe de
a fi intimidat de ceva atat de inofensiv cum era curiozitatea
Jlocalnicilor.
* Sunteji in vizita pe aici? intreba celalalt client venind
? la n g a tejghea ca sa observe tranzacjia mai de aproape.
* Kit se Tntoarse spre el cu o privire inexpresiva.
J Sunt Tn trecere.
* G ro za v cai aveji afara, com enta omul. Pare a f
J u n u l dintre caii contesei.
9 Kit Ti dadu atunci seam a ca se afla intr-unul din acele
*col|uri linitite ale Angliei, unde orice strain este observat
Jim ediat pentru ca foarte pujine persoane care nu erau de
*prin partea locului aveau vreun motiv sa treaca pe aici.
5 Trebuie safiji unui dintre invitajii la petrecere. Deseori
* vine i prinjul pe aici, tiaji? Sunteji am erican, nu-i aa?
* Folosesc doa r unui dintre caii ei, zise el evaziv,
^ p e n tru o zi sau doua. A m vanat Tm preuna cu gentle-
Jm a n ii din Quorn, adauga el, intrucat vanatoarea era, Tn
^general, un punct de interes pentru nobilimea de la Jara.
* Prefera sa nu discute despre petrecerea organizata
J d e ea.
* Su nt cei mai buni vanatori din Anglia, din cate se
Sspune, zise domnul Capshaw, dar contesa poate fine pasul
* c u oricare din ei.
* Calarete foarte bine, spuse el pe un ton neutru.
* S e spune ca este cea mai buna calareaja din Anglia,
Jd e cla ra farmacistul cu respect. Am citit chiar eu Tn W orld,
* s u b fotografia Tn care era langa armasarii pur sange pe
S ca re i-a cum parat de undeva de prin Arabia.
* AJi mai fost pe aici? Tntreba domnul Capshaw privind
J l a inelul gravat de pe m ana stanga a lui Kit, caracterele
*chinezeti taiate Tn piatra verde reflectand lumina ce venea
J d e la geam . J
J Nu.
* Ram aneji prin Tmprejurimi?
J Poate; nu sunt sigur.
********************************
* 184 C $usm
* U n d e locuiji in Am erica?
J- In San Francisco. M a cam grabesc. imi arataji prezer-
*vativele? propuse el, dorind sa puna capat interogatoriului.
* Spre deosebire de majoritatea Tmprejurarilor unde doar
* re p u ta jia sa putea fi Tn pericol, i putea fi oricat de
Xnepoliticos dorea, aici, un pas greit putea atrage asupra
Angelei zvonuri care-i puteau face rau.
J Am numai cateva, zise farmacistul dar, cand scotoci
printr-un sertar din apropiere, gasi un pumn Tntreg.
J E grozav, declara Kit scojand un m anunchi de
Vba ncno te din buzunar.
V Pe care-l doriji?
J Le iau pe toate.
^ Pai, tiji... aaa... trebuie sa calculez Tntrucat au prejuri
Jdiferite, se balbai farmacistul.
9 Nu e necesar, raspunse Kit punand o bancnota de
Jva lo a re mare pe tejghea ?i adunand pachejelele cu cealalta
*m a n a . Pastraji restul, rosti el cordial, Tnfundand captura Tn
J b u z u n a r i, salutandu-i din cap pe cei doi barbaji, iei din
* m a g a zin cu provizia de prezervative a satului Easton.
* Probabil ca e un tip foarte ocupat, zise C ap sh a w
Vfacandu-i cu ochiul lui Jeffreys.
J i Tn plus, unui extrem de bogat, spuse farmacistul
*fluturand hartia de cincizeci de lire.
J E de ateptat ca unui care ealare?te un pur-sange
V al contesei sa fie plin de bani. Sora ei vitrega s-a maritat cu
* u n duce, iar ea i cu prinjul sunt prieteni apropiaji. Dar un
Jam e rica n!? M a Tntreb daca n-o fi unui dintre milionarii aceia
* c a re vre a sa-i cum pere un dom eniu la Jara prin parfile
J a s te a .
* O s-o rog pe doamna Jeffrey s-o Tntrebe pe sojia
Jn e p o tu lu i ei, care are o veri?oara ce lu creaza ca fata Tn
* c a s a la Easton. U n barbat ca asta... o sa-i aduca aminte
* d e el.
*6D
<?rdfr?adra(f& <t& 185

9 rlip/A?/u/ /6

* C a n d seara deveni mult prea plictisitoare pentru a mai


J putea fi suportata ?i cum era nerabdatoare sa piece Tnainte
* c a ultimul musafir sa mearga la culcare, A ngela ii Tnsui
Jprop u ne re a lui Violet i se planse ca a racit. Se retrase Tn
* m o d ostentativ mai devreme, numai pentru a cobor! cateva
Jm in u te mai tarziu pe seara din spate i a parasi casa pe una
*dintre u?ile folosite de servitori.
* O lua la fuga asem enea unui copil dornic de joaca ?i,
Js im jin d u -s e la fel de vesela $i lipsita de griji, traversa
*paji$tea Tntunecata cu pa?i repezi. Rochia ei de tul brodat
J c u paiete stralucea Tn lum ina argintie a lunii. Aleea de
%fagi licarea sub razele astrului ca o carare sclipitoare c a
Jd u c e a catre barbatul pe care-l iubea i atat de exuberanta
* e ra starea ei de spirit, Tncat rase cristaiin Tn lini?tea Tncon-
Jjuratoare. Era binecuvantat de libera pentru tot restul nopjii,
*K it o a?teptase, iar maine cand se va trezi, aveau sa mai
Jra m a n a doar douazeci ?i patru de ore pana la plecarea
Vm usafirilor ei.
J D u p a care Tl va avea numai pentru ea.
* Pari vesela, m urm u ra Kit venind din spate ?i ridi-
^ c a n d -o Tn braje.
J E a |ipa speriata de brusca lui aparijie, apoi rase iar ?i-
9 i arunca brajele Tn jurul gatului lui.
J Sunt amejitor de Tndragostita, declara Angela vesela,
Vi tu e?ti extraordinar de priceput Tn a pandi doamnele
Jnoaptea, continua ea tachinandu-l i sarutandu-l u?or pe
to b r a z .
? D o a r o singura doam na, o corecta el, m ergand fara
te fo rt cu ea Tn braje de -a lungul cararii pietruite. D e ce Ji-a
Jlu a t atSt de mult timp?
\i$ 6 Q & w m Q^cfhmdw
J Lum ea e Tnca absorbita de jocul de carp, bea, sau
*canta la pian. tiai ca Priscilla canta tngrozitor la pian? il
2 intre b a ea bine dispusa.
* Am avut neansa s-o ascult intr-o seara. N-am sa
J m a i fiu in stare niciodata sa suport vreo piesa de Liszt.
* JVImm, eti atat de dulce, murmura ea trasandu-i o
^lin ie de sarutari u?oare pe obraz. tiai ca e?ti un dulce? il
Jin tre b a , lingandu-i iobui urechii.
V I se mai spusese asta de o mie de ori, dar raspunse
2 N u , niciodata", cu o expresie extrem de serioasa.
* C u m e sa fagi dragoste cu o femeie amejitor de
Jindra g ostita?
* Intreaba-m a mai tarziu acum habar n-am dar
? c re d ca exces este cuvantul cheie. Ai fost f... vreodata
p a na sa-Ji ie?i din minji? Oricum, ma bucur ca m -am odihnit
5 m a i devreme, afirma Kit, avand o expresie de impertinenja
^ p e rv e rs a in zam bet.
J Fara-ndoiaia vei avea nevoie de toata rezistenja de
Vca re poji face dovada, recunoscu ea vioaie. Crezi ca e luna
Jp lin a ? il intreba aruncand o scurta privire catre cerul
Jstraiucitor. A rd de dorinja.
^ Nu cred, pentru ca am resimjit acelea?i senzajii i
J d e dim ineaja i in timpul dupa-am iezii...
V ...la pranz, la cina, tiu. Sper ca, cel pujin pentru o
Jb u c a ta de timp, nu mai ai alte planuri in afara de Easton.
* M i-am anulat tot programul.
2 Deci eti complet la dispozijia m ea.
^ Absolut.
* C e cuvant draguj cand il spui cu tonul asta.
J Iar dupa ce pleaca musafirii tai duminicS, considera-te
* tu la dispozijia mea, rosti el domol.
? C u excepjia tui B a b y M ay, interveni ea repede.
* C u excepjia ei.
2 O duse in casuja, apoi pe scari \ in micul dorm itor de
* s u b streaina. c a n d o a ? e za pe patui caiugarului, ea
* ffira fa a d ra y v sffi 187
vazu prezervativele jmprStiate pe cuvertura i zise cu cel
mai dulce zam bet posibil:
Ji-a i amintit!
Eu mi-aduc Tntotdeauna aminte. Alege-I tu pe primul.
Personal, il prefer pe cel care are portretul reginei pe el,
adSuga apoi ranjind. E foarte patriotic*
Nu crezi c-a r parea pujin ciudat... sa faci dragoste
cu regina?
Nu spune cu regina, iubito. Numai gandul la aa
ce v a este suficient sa-l faca pe un barbat sa ia in consi-
derare trecerea la abstinenja.
C h ia r daca eu a sta intinsa aici ateptandu-te? il
tachina Angela.
A r trebui sa m 3 concentrez foarte tare. C ei din casa
de H a n ovra nu prea sunt consideraji aratoi.
In timp ce membrii familiei Braddock arata splendid.
Muljumesc, spuse el cu modestie, aratand teribil de
chipe aa cum statea rezem at de placa de la picioarele
patului, purtand cizme, pantaloni de calarie ?i cam a^a, zvelt
i puternic totodata, cu silueta perfect structurata.
Arborele genealogic al familiei Lawton a dat cele
mai frumoase femei din lume.
Auzise toate aceste superlative de mai multe ori pana
a cum , dar ca n d Kit rosti frum oasele cuvinte, acestea
incepura brusc sa capete importanja.
Suntem foarte norocoi, spuse ea i fericirea ii
inunda sufletul.
Suntem , intr-adevar, se arata el de acord aple-
candu-se deasupra Angelei care statea turcete in pat, ca
sa-i depuna un sarut uor pe buze. Acum alege unui, sau o
sa fac dragoste cu tine fara nici 0 protecjie. S u n t nerab-
dator. Au trecut deja cinci ore.
C inci i jumatate, il corecta ea m eticuloasa cu un
444

zam bet slab ?i ademenitor,


********************************
188 O&u&m J-
A m sentimentul ca astea n-or sa ne ajunga p r e a j
multa vrem e, rosti Kit domol, privind la ea cu ochii p e *
jumatate Tnchifi. J
Nu poji sa faci rost de mai multe? *
Nu in Easton; am cum parat Tntreaga provizie i T n ?
decursul achizijionarii lor, a trebuit sa evit o groaza d e *
mtrebari. Un domn mai in varsta a recunoscut calul. *
Banuiesc ca Jeffreys a fost tare curios. *
Foarte. ?
Ei, poftim! *
Apoi Tnsa, mintea ei trecu de la posibilele fam m uatii!
ale curiozitajii lui Jeffreys la consecinjele mult mai serioase*
ale cantitajii insuficiente de prezervative. J
Asta-i tot ce avem ? *
Nu e o problema. J
Poate pentru tine nu este. *
Odata ce se vor termina astea, n-o sa mai ejaculez T n ^
tine, crede-m a. J
A n gela se uita in sus la el, pe sub gene. *
Incontestabil, asta trebuie sa fie cea mai nesabuita*
i des folosita propozijie din istoria barbajilor. J
fn cazul meu poate fi crezuta, Tnsa procedeaza c u m *
crezi de cuviinja, rosti el calm. Pot sa m a due calare l a j
Easton Vale, maine sau poimaine, sa mai cum par altele. *
M agazinele sunt Tnchise duminica. *
Iubito, zise el cu blandeje aezandu-se alaturi d e *
ea, ai Tnceput sa vorbe?ti de parca asta ar fi prima o ara*
pentru tine. Da-m i voie sa te asigur ca, dei m-arh culcat cu J
multe femei de -a lungul anilor, Tn m od intenjionat n -a m *
avut nici un copil. Probabil ca sunt mai atent decat t in e *
Nu putem Tncheia aceasta discujie? *
Nu poji fii chiar atat de sigur. *
B a da. v
A r trebui sa te cred, zise ea nervoasa. *
T e r o g , fa-o. *
* Pentru o femeie e mai greu sa fie nepasatoare faja
* d e consecinje.
J D a r nu se com pa ra cu situajia in care ai a ve a o
* d u z in a de copii. Fiind o femeie care susjine ca ramane
^Tnsarcinata doar daca e privita de un barbat, trebuie sa fi
*gasit o solujie.
J D a r capi^onul cervical nu este potrivit Tn cazul tau
* i al m e u ... ?tii c a s -a de plasat... of, la d ra cu ! exclam a
* e a . U ra sc toate astea.
* La sandu-se sa cada pe spate Tntre perne, Kit Ti
*strecura bra je le su b cap i Tnchise ochii.
J Treze?te-m a cand problema asta va fi rezolvata Tn
* c h ip muljumitor pentru tine, spuse el zam bind uor.
J S a nu Tndrazneti sa m a ignori, protesta ea cu
*fervoare, aruncandu-se peste el i Tncol3cindu-i brajele Tn
J ju ru l gatului lui, tocmai cand sunt Tnnebunita, nervoasa ?i
fTngrijorata pentru mersul viefii mele $i, Tn plus, teribil de
*Tndragostita. O sa mor, opti ea.
* La Tnceput el Tntinse mainile s-o Tmbrajieze, dar apoi,
*deschise ochii ?i cand vorbi, vocea Ti era ciudat de lini?tita.
J C e vrei sa spui prin Jngrijorata pentru viaja ta?
* Nimic.
* Nu te nelinitete atat de mult o sarcina Tn sine, cat
* c e e a ce s-a r Tntampla daca ai ram Sne Tnsarcinata, aa
* e ste ? Vorbe?te-m i despre asta.
J Daca vrei sa ?tii, Brook s-a comportat foarte urat
* c a n d am ramas Tnsarcinata cu May, zise ea, fiindca privirea
*lui era mult prea serioasa i ?tia ca nu-i putea distrage
Ja te n jia cu un raspuns frivol.
* E copilul lui!?
$ Da.
* D a r el nu te-a crezut.
J La Tnceput, nu.
* C e -a facut la Tnceput? Tntreba el calm.
J A n gela nu raspunse, dar Kit observa licarul de team a
*d in ochii ei.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T e -a batut, nu-i aa? . - . . *
Da. *
Ai avut noroc ca bebelu?ul n -a pajit nimic, rosti el J
cu blandeje, gandindu-se ca Brook Greville merita sa fie*
batut ^i el. 5
Sunt recunoscatoare ca nu i s-a intamplat nimic. *
E adorabila. Eti d e -a dreptul norocoasa. J
Vai, Kit, nu m a face sa plang, opti ea; buzele Ti*
tremurau, iar ochii Ti erau plini de lacrimi. La ce folo sefte*
sa vorbim despre toate astea? *
larta-ma, Angela, m urm ura el TmbraJiand-o m a i*
tare, dezm ierdand-o uor, oferindu-i alinare ?i m a n g aiere.*
Promit ca n -a m sa mai aduc vorba despre asta, rosti e l*
afectuos. i ai cuvantul meu ca n-ai sa ramai Tnsarcinata. *
Muljumesc, spuse ea, cu un suspin mic ?i trist. A c u m ,*
te iubesc i mai mult. *
C u cat mai mult? Tntreba Kit pe un ton frivol, i*
zambetul lui avea o nuanja profund senzuala. 5
Cat toji munjii, toate balenele i tot ceaiul din China. *
Acu m , ea zSm bea din nou. *
Eu te iubesc mai mult decat o iubesc pe D esiree i*
chiar mai mult decat Tmi iubesc m am a, spuse el Tn joaca. *
Nu m -ar placea, zise Angela, gandindu-se cat d e *
nepotrivita ar parea ea pentru o m am a iubitoare, c a re *
dorea ca fiul ei sa faca o casatorie avantajoasa. *
T e -a r iubi pentru ca te iubesc eu. E foarte in te -*
ligenta i nu-i pasa de tiparele sociale. i asta atat Tn *
legatura cu viaja m ea, cat i cu a ei. C u pujini ani T n J
urm a m i-a spus ca n-a fost casatorita cu tatal meu. El e ra *
deja casatorit, ca i tine. S -a u Tntalnit la opera. M a m a *
spunea ca tata nu aprecia m uzica, iar ea era o pianista*
concertanta. Dar, oricum, s-au Tndragostit unui de altul... ? i*
el a murit Tnainte ca eu sa m a fi nascut. *
Imi pare rau, spuse Angela Tncet, gandindu-se c e *
Tngrozitor trebuie sa fi fost pentru m am a lui. *
********************************
d ra a vstti 191 *
* %
* M a simt de parca l-a cunoa?te, zise Kit. M a m a *
* v o rb e a intotdeauna de el de parca ar mai fi trait. Are u n *
* tem peram ent artistic, e uor Tnclinata spre misticism a re *
tendinja sa devina excesiv de protectoare: *
C red ca asta nu i-a folosit cine $tie ce in privinja ta, J
presupuse Angela zam bind, ?tiind ca el traise ani Tntregi*
pe m uchie de cujit.
O sa-Ji placa, afirma el simplu. Toata lumea o place
D a r cum vor reacjionaprietenii tai faja de mine, o Tntreba*
lene. C e -a zis Violet?
Angela se trase pujin Tn sus, se sprijini cu brajele pe
pieptul lui ?i Tl privi agalnic.
S a m a feresc de farmecul tau ademenitor.
D ar tu n-ai ascultat-o.
O sa am timp destul pentru asta cand ai sa m a
paraseti, rapsunse ea pe un ton nepasator.
Kit se Tncrunta.
Eti extraordinar de greu de convins. N-ai Tntalnit
barbaji sinceri?
S cu za-m a daca nu te Tncadrez Tn categoria asta.
Oam enii se schimba.
in cazul asta, acum cunosc un barbat sincer.
C at de cinica e?ti, iubito.
inveji cu timpul, iubitule, spuse ea accentuand delicat
cuvintele. Aveam Cincisprezece ani cand am fost exam i-
nata Tn ve d e re a unei posibile casatorii. Disraeli, care era
foarte batran, dar era Tnca un prieten drag al reginei, m -a
invitat ia teatru. Ma simjeam onorata i extrem de agitata,
d a r el m -a facut, cu farmecul lui impresionant, sa m a simt
Tn largul m eu. MuIJi ani mai tarziu am aflat ca Tn seara
aceea fusesem testata ca o posibila consoarta a prinjului
Leopold i de atunci am avut de mai multe ori ocazia sa
constat ca rareori barbajii sunt sinceri cu femeile frum oase.
Intotdeauna interesul manifestat de ei ascunde un motiv.
Faptul acesta nu ma deranjeaza Tn mod special; sunt doar
contienta de el. *
********************************
O sa te fac sa-Ji schimbi parerea.
A?tept cu nerabdare sa asist la desfaurarea acestui
proces. B ravura ta sexuala face parte din metodologie?
Nu.
E u a? prefera sa faca parte.
Foarte bine.
A h , eti foarte Tnjelegator, m urm ura ea.
C re d ca m i-a mai spus cineva asta, su rase Kit.
Nu cred ca Ji-a spus nimeni niciodata asta.
Privirea patrunzatoare a Angelei deven ise rece.
Ai dreptate, raspunse el imediat, aratandu-?i acordul
cu o voce dulce. Probabil ca m -am gandit la cu totul altceva.
S p u ne -m i ce dore?ti.
Vreau ceva din repertoriul tau am oros.
C e v a romantic?
N u, ceva pur carnal ?i salbatic, Ti ceru ea.
E?ti o m ica desfranata lacoma, ranji el.
Num ai alaturi de tine, afirma Angela Tn oapta.
Imi place sum suna chestia asta, spuse el i cuvintele
Ti erau sincere ca i ochii lui verzi i limpezi. Poji ram ane
toata noaptea, nu-i a?a?
O re -n ir.
Mai e i colecjia ta de jucarii, Ti aminti Kit vorbind
taraganat.
N u, absolut nu, re f u z a e a cu aprindere. T e superi
Tntotdeauna, devii ranchiunos ?i ursuz, iar eu nu-m i pot
schim ba trcecutul. Maine am sa le arunc pe toate.
Am facut-o deja, declara el linitit, urmarindu-i reacjia
cu atenjie.
Bine, zise ea simplu. M-ai scutit de-o grija. Acum
scoate-Ji hainele, com anda ea deodata, ridicandu-?i rochia
de tul albastru Tnchis i brodata cu paiete, astfel Tncat sa-l
poata Tncaleca de-a curmeziul oldurilor i Tncepand sa-i
descheie cam a?a. Vorbe?ti prea mult.
Crbrap/a a ra ^s/a 193
El zam bi auzind ce re re a ei Tncantatoare i ob s e r
v e d revenirea veselei ei neruinari. Ii displacea s-o vada
nefericita.
T u m a dezbraci pe mine, eu o sa te dezbrac pe tine,
dupa care ne vom gandi la ceva placut cu care sa ne
trecem vremea, zise el Tncet. J i-a r placea sa admiri gradina
de trandafiri Tn lumina lunii?
i n noaptea aceea, facura dragoste la Tnceput Tn patul
calugarului, pentru ca nici unui dintre ei nu avusese sufi-
cienta rabdare ca sa cob oare Tn gradina cu trandafiri i
folosira prezervativul care avea imprimat pe el chipul reginei.
Tntre religiozitatea intrinseca a patului calugarului ?i pre -
z e n ja resem nata a reginei Victoria plutind Tn aer, actului Ti
fusese conferita o aparenja Tnelatoare de credinja i
patriotism.
M a simt al naibii de imoral, murmura Kit epuizat dupa
aceea, scoJandu-i prezervativul, Tn timp ce za ce a gafaind
langa Angela. Este un sentiment nou ?i decadent pentru
mine.
T e rog, a ru n ca nenorocitul aia de portret, opti
A n gela cu respirajia TntretSiata.
Atunci n-o sa Ji-I mai arat pe urmatorul, rase Kit.
T e rog, nu. Incita prea mult imaginajia.
U n pachet avand imprimat pe hartia argintie un drago n
ciudat servi Tn continuare scopurilor lor Tn gradina cu
trandafiri, dar Angela refuza sa se uite la el. Aerul era
racoros Tn noaptea aceea, dar trupurile lor erau atat de
Tnfierbantate Tncat ar fi topit zapada de la poli. C e v a mai
tarziu, pe cand za ce a Tn iarba um eda de roua avand -o pe
Angela deasupra, strapunsa de erecjia sa, Kit spuse:
Domnul Jeffreys a zis ca eti cea mai buna calreaja
din Anglia. (Zam bi cand ea se ridica Tncet ca sa poata
simji complet splendoarea virilitajii lui ?i apoi aluneca Tn
os cu infinita grija, micandu-se uor Tn cele din urma, ca
sa-l poata absorbi com plet.) Eu a spune ca e?ti cea mai
bu n a de pe Tntreg continentul, cel pujin, ad a u g a el
? 194 Q&usan J
*tachinand-o in oapta, pentru ca senzualitatea ei netulbu -*
*ra ta de nimic era de-a dreptul fermecatoare. ~ : ^9
J A n gela incerca sa-l loveasca, d a t Kit fu mai rapid i Ti*
*prinse cu u?urin(a mainile Tntr-ale sale i cand ea bombani
J c e v a despre toate femeile cu care se culcase el i cu m
* d e Tndraznea s-o compare cu ele, ?i fixa mainile pe olduri ? i*
J o Jinu nemicata pe erecjia lui, in timp ce-i spuse ca do a r o
*tachina, ca o voia numai pe ea, avea nevoie doar de ea ?i
J o adora numai i numai pe ea. Fiecare cuvant era punctat
* d e o m i?care delicata care Tl accentua i care contribui
*foarte mult la a o face sa Tn$eleag&.
J C a tva timp mai tarziu, dupa ce ea se topi Tntr-un extaz
*desavar?it, el o Tntreba:
J A cu m m a crezi?
* Sunt convinsa.
J D upa o vreme se Tndreptara spre grajduri, deoarece caii
*Tncepusera sa necheze auzind zgom otele din gradina if
J d u p S ce hranira cu mere din livada cei trei cai pe ca re -r
%Jinea A n g e la la S tone H o u se , facura dragoste Tn fanul cu
*miros dulce. Pe drumul spre casa, Ti sco asera unui altuia
J fire le de fan din par, se sarutara, chicotira ?i se gandira
^fiecare Tn sinea lui i apoi Tmparta?indu-?i gandurile, cat de
J m in u n a ta era dragostea. Pentru doi oam eni care d o a r
Vjucasera jocul acesta, revelajia era uluitoare ?i sentim entul
J c a r e pusese cu Tncetul stapanire pe ei, Tn timpul zilelor i
*saptamanilor trecute, Ii se Tnfaji?a Tn acea noapte pe deplin,
j T n toata splendoarea mSreJiei lui.
* Nu ?tiu cum s-a Tntamplat, ?opti Angela catre ziua,
J z a c a n d Tn brajele lui, Tn faja focului, dar sunt bucuroasa
* c a te iubesc.
J Eu sunt i mai bucuros. S pu ne-m i, cate ore au mai
> ra m a s ?
J E a privi catre ceasul de pe polija ?emineului.
* D ouazeci ?i opt de ore pana cand casa se va goli
J d e oaspeji.
* i dupa aceea?
Dupa aceea, pot sa fac dragoste cu tine oricand
doresc.
Sau oricand doresc eu.
Da, opti ea. Mai ales atunci.

La rasaritul soareiui, o cbnduse pana la u?a terasei, pe


ca n d ea scruta nervoasS ferestrele stralucitoare ale
reedinjei dupa eventual chipuri curioase.
Linitete-te, iubito. Nici unui dintre oaspejii t'ai n-ar
lua in considerare ideea de a se trezi atat de dimineaja.
Iar eu voi pleca in cateva minute.
Nu vreau sa pleci, spuse ea Tn mod.irajional, iritata
de acest gand i lunga zi de politejuri pe care o avea Tn faja.
R am an daca vrei, dar ai avea de furca cu cele doua
Ansley. Mie pujin Imi pasa, dar tu ai mai multe scrupule.
Vrei s a ra m a n ?
E a spuspina.
Nu; nu cu acea partea ra|iona|a a creierului meu
care de-abia mai funcjioneaza. Spune-m i numai ca o sa mai
supraviejuiesc Tnca o zi.
O sa rezi?ti, afirma el, bland, aplecandu-se s-o sarute
uor pe obraz cand ajunsera la ua cu geamuri. C e -a r fi s-o
aduci pe B a b y M a y Tn vizita d u p a -m a sa , daca poji sa te
sustragi Tndatoririlor, propuse el. Putem sa-i aratam pisi-
cujele din grajd.
l-ar placea foarte mult aa ceva. T e gasim acolo?
To a ta ziua, toata noaptea, oricand vei veni.
Nu m -am gandit niciodata ca iubirea poate fi atat de
teribila, spuse Angela Tn oapta.
E Tnfrico?ator, nu-i a?a? Dar sunt bucuros ca te-am
Tntalnit In seara aceea la laht C lu b .
Imi pare c-au trecut secole de atunci.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9 D e cand aveam amandoi existenje complet diferite.
* J i -e frig, zise el subit ?i o lua in braje cand fu scuturata de
J u n frison.
* E a sim jise o teroare brusca la gandul viejilor lor
^dispa ra te, imposibil de conciliat.
* Ce vo ifa c e cdncl to ta l se va term ina? Cam vo i ret/p sa
*9supraviepdesc histe/ii?
2 Eti obosita, Angela, o liniti Kit, incalzindu-i corpul cu
*a l lui ?i for|a pe care o radia era reconfortanta. N-ai prea
Jd o rm it in ultima vrem e. Astazi odihne?te-te, daca poji, i o
* s a te a?tept la noapte.
J E a clatina din cap.
V T e gasesc acolo dupa-m asa?
* La orice ora.
J E a -i za m bi, asigurare a pe care i-o facuse fiind ca un
^b a ls a m care-i alina temerile.
J M a y i cu mine vom veni sa te vedem .
* Perfect, spuse el ?i o saruta cu blandeje, de parca ar
?fi tiut ca starea ei de spirit era deosebit de fragila in
va c e a s ta dimineaja; i se indeparta.
J II urmari traversand gradina i parcul, nevrand sa-l
v p ia rd a din vedere. Statu rezem ata de u?a terasei, cu
Jla crim ile curgandu-i pe faja, intre b a n d u -se de ce era
W ia ja atat de nedreapta, de ce nu merita sa-l aiba numai
Xpentru ea. Apoi silueta lui disparu in spatele gardului viu
*ca re marea hotarul de la Stone H ouse i nu-l mai vazu.
! Simji raceala geamului sub palma i tremura in aerul
Vrece al diminejii, copleita de autocompatimire ?i tristeje.
9 A m treizeci f i cin ci d e ani, gandi ea, p n ic i m d ca r acum
* n u -m i este perm is sd f i n fericita, fiin d p tizo n iera pm priet
J m ele clase, ca p cel m a i ttm il id ra n . B rook n u -m i va
y perm He s d d ii >

o r/ez.
* N -o am eninjase numai pe ea i pe copii, dar chiar ?i
5 p e Bertie, iar m am a ei fusese intotdeauna impotriva,
Vaducandu-i aminte ca scandalul s-ar intinde pana la curte.
JP rin Ju l de W a les d e -a b ia supraviejuise scandalului
********************************
\6 fr S u fd ty a s to \ 197
vM ordaunt*" cand fusese obligat sa se prezinte la tribunal ca
*m artor, iar dezonoarea de atunci fusese umilitoare i ru?i-
J n o a s a pentru familia regala. D u pa aceea Tl huiduisera Tn
Vplina strada.
* A $adar nu existd nici o ~spentnfd pentru mine. P u r p
ysim plu im i e imposibiisd-m i schimb ria/a.
* Cateva momente mai tarziu, Tnsa, se certa, aa cum
Jfa c u s e deseori de -a lungul anilor cand trebuia sa se achite
V d e obligajii ?i Tndatoriri ?i, tergandu-i lacrimile cu dosul
Jp a lm e lo r, Ti Tndrepta umerii, vocea mamei ei rasunandu-i
*Tn urechi: Viaja este o Tndatorire. Oam enii depind de tine.
* Indemnata de obligajiile dictate de politeje, intra Tn casa
^ d e o a re ce mai trebuia sa-?i distreze invitajii Tnca o zi.
* Dormi cateva ore Tn dimineaja aceea i supraviejui
^flecarerilor i veseliei frivole a pranzului, numai fiindca ?tia
* c a va putea pleca Tn curand cu May. C and ajunsera, Kit era
J i n curtea de langa grajduri cu pisicujele i daca cineva ar fi
Vdorit s-o Tncante pe M ay n-ar fi putut inventa ceva mai
Ja m u z a n t. S e extazie la vederea lor i batu din palme. Kit
Vfacuse cateva jucarii pentru pisici din sfori i fire de paie
* ? i, peste pujin timp, M a y i pisicujele pufoase se jucau
* p e gazonul din apropiere sub ochii atenji ai pisicii-mame,
J a i Angelei i ai lui Kit.
V , Uite! Uite! striga M a y periodic, cand vreo pisicuja
Jfn h a ja jucaria pe care o Jinea de sfoara i Jipa Tncantata de
vlupta care urma, atat pisicuja, cat ?i fetija fiind vrajite de joc.
* C a n d Tn cele din urma pisicujele se plictisira de joaca,
v K it le invita Tnauntru la ceai ?i le servi cu obi?nuita lui
Je ficie n ja i com petenja.
* N u-m i spune ca tu le-ai facut, Tl tachina Angela
Jin d ica n d platoul cu prajituri cu frica, dintre care una era
vd e v o ra ta de fetija ei, chiar sub ochii lor.
j M -am dus la Easton Vale azi dimineaja. Brutarul Ji-a
vrecunoscut i el calul. Nu exista anonimat prin parjile astea.
* Easton Vale? m urm ura ea i ochii Ii se Tntalnira pe
^ d e a s u p ra capului blond al fetijei.
*********************************
y N -au avut ce ai vrut tu, rosti el domol. A?a Tncat m -am
V e x p u s interogatoriului fara folos. Imi pare rau, Tnsabrutaria a
*fost grozava. Astfel ca drumul pana acolo n-a fost complet
*inutil.
? Vai de mine.
* V a trebui sa te bizui pe mine.
J E o dilema, m urm ura ea.
V N um ai pentru tine.
* M a m a , vleau alta, ciripi M a y facand sem n catre
vPlatoul cu prajituri. M i-e foame.
* Pana cand Angela Ti dadu fiicei ei o alta prajitura, con*
<pversa|ia lua form a unor Tntrebari i rasunsuri despre
Jp is ic u je : Va mai putea sa se joace cu ele? De ce nu vrea
f m a m a ei sa le iase sa se joace mai curand? D a ca va
Ja ^ te p ta mult, mult timp, se vo r mai juca oare cu e a ?
* In loc de joaca, se de cisera sa m earga calare panS
J l a docul unde era ancorat Shark, fiindca lui M ay Ti placea
^ b a rc a cea m are a lui m am i. M ay calari pe calul lui Kit,
*co ntin uand sa sporovaiasca Tntr-una de la Stone H o u se ;
J d e -a lungul pajitilor de Jara, pana la vasul aflat Tn estuarul
* d e langa mare.
2 S e Tntampla sa stea acolo mai mult decat planificasera,
vp e n tru ca M a y Ti gasi Tn cabina ei cutia cu jucarii, Tn timp
J c e Kit era intrigat de stilul instalajiilor de ojel de la bordul
*lu i Shark i de instrumentele de navigajie pe care Angela
J l e achizifionase de curand. ii arata noul sextant i busola
V ? i cum funcjionau. Intenjionand sa-i cumpere ?i el unele,
*testa alinierea pentru mai multe reglari pe sextant i opera
Jc a te v a abateri pe busola la cateva puncte de reper. Vorbira
^d e s p re rutele pe care navigasera i cele mai bune perioade
S a le anului pentru a naviga pe langa promontoriul i prin
Vstram toarea Gibraltar i Tn Atlanticul de Nord. C a zu ra de
J a c o rd asupra stilului de velatura pe care Tl preferau, asupra
vsplendorii marilor pe timpul nopjii i ca Tntrecerile pe mare
J e r a u probabil cel mai excitant lucru de pe lume. Arm onia
^dintre spiritele i firile lor era clara ?i reala, iar con versajia
********************************
lor devenea atat de animata uneori, Tncat fericirea care
plutea Tn aer era aproape palpabila.
Privind Tn sus pe nea?teptate/Angela vazu ca s o a re d
Tncepe sa apuna dincolo de Jinutul mla?tinos i zise repede:
Dum nezeule, trebuie sa plec.
S c u z a -m a , zise Kit care, absorbit de co n versajia
agreabila, nu daduse nici el atenjie trecerii timpului. E
vina m ea ca te-am rejinut. C rezi c-au dat alarma?
Nu, dar m a voi du ce direct acasa cu May.
O sa te vad la noapte.
M i-e team a ca foarte tarziu. T re b u ie sa-m i Indepli-
nesc obligajiile Tn seara asta.
Injeleg.
C and M ay fu Tn cele din urma convinsa sa lase jucariile,
insista sa-l Tmbrajieze pe Kit Tnainte de a fi urcata Tn ?a.
Vleau sa te pup i eu, Jipa ea i depuse un sarut
um ed pe obrazul lui Kit.
Apoi, cand el le facu cu m ana la plecare, M ay striga
din poala mamei ei:
T e vad maine. S a nu uiji.
N -a m sa uit, raspunse Kit i zam betul lui era numai
farm ec i frumuseje.
Muljumesc, rosti Angela privind lung la el. M uljum esc
pentru toate.

C a n d Angela sosi la Stone House dupa miezul nopjii,


Kit spuse:
A m facut focul Tn salon i am ?am panie rece ca
gheaja. Hai mai Tntai s a b e m un pahar.
E a adormi Tn brajele lui Tn cateva minute, dupa cum
anticipase, ultimele zile fiind extenuante. Constitujia ei
delicata nu reu?ise sa Jina piept la atatea nopji nedormite.
El era mult mai obinuit cu chefurile Tn existenja lui libertina,
zilele Tntregi petrecute fara som n fiind ceva obinuit.
200 Q&uran *
M icandu-se cu grija ca sa n-o trezeasca, o Tnfa?ura*
Intr-o cuvertura sa-i Jina cald, trase mai aproape sticla d e *
?am panie ?i se a?eza confortabil pe sofa. Bau ?a m pa nia *
In tihna, urm arind-o cum doarm e, Incantat de frum usejea*
ei vulnerabila, fascinat de dragostea nemarginita pe c a re *
i-o inspira i profund micat de nevoia de a o avea cu e l*
pe care o resimjea. *
Ce repede m i s-a scbimbat viafa, reflecta el. *
M pm entul Tn care o vazu se prima oara In noa ptea*
a cee a la C o w e s Ti pecetluise soarta pentru to td e a u n a .*
D upa ce cutreierase toata lumea gustand din cupa placerilor*
nepasator i Tngaduitor cu sine, disprejuind dragostea i*
legaturile permanente, aparuse ea deodata i fusese vrajit. *
La Tnceput daduse alte interpretari acestui fapt, fiin d j
de prea multa vrem e un barbat cu un trecut de desfrau, c a *
sa recunoasca dragostea cu u?urinja. Sau poate, ^tiuse*
de la Tnceput ?i trebuia doar, In cele din urma, sa re c u -*
noasca Tn mod cinstit acest adevar. Zambi catre taciunii*
aprini. Avusese dreptate Saskia. *
In salonul Intunecat de la Stone House, Tncepu s a *
planifice viitoul lor, aranjand cu grija In minte toate detaliile*
necesare, Tncepand cu avocajii. A vea nevoie de cei mai 5
buni ca s-o elibereze pe Angela din ghearele brutei instabile*
psihic care era sojul ei, Jinand mai ales seam a de s ta r e a j
curenta a legii divorjului Tn Anglia. Mai era i fiul ei, plecat*
Tn vacanja Tn Europa, din cate spusese ea. Cttm /r,
teacfiona la modificarea situapeifam iliei lid? Bifa m ental*
*toate problemele, una cate una, adaptand top paii In *
>funcpe de avertismentele pe care avea sa le prim easca d e *
la avocajii i bancherii lui. D ar nu-i pasa cat II va costa, le -o *
va spune clar; voia s-o elibereze de cei din familia Greville. y
D orea sa fie libera ca sa se marite cu el. *
C a n d soarele se InaIJa deasupra orizontului, !?i Intinse*
lene mu?chii Tnjepeniji i o trezi cu o sarutare. *
Oaspejii tai pleaca Tn dim ineaja asta, Ii opti el.
V E a se trezi cu o tresarire, m urm ura Ce veti bune
*Tnchise ochii din nou.
X V a trebui sa-Ji iei ram as bun de la ei, iubito, zise Kit
*Tncet i zambi vazand aerul ei adormit, sau vrei sa le
^tra nsm it eu cele cuvenite la plecare?
* N -o mai vazuse pana acum trezindu-se; Ti amintea de
J u n copil som noros.
* E a sari brusc Tn capul oaselor, se uita Tm prejur dupa
Jh a in e , i apoi Ti com unica zam bind ademenitor:
^ M a gandeam ca m -ai putea ajuta, iubitule, dar nu Tn
felul acesta.
J O a re prezenja m ea la ceremonialul de desparjire ar
*fi considerate drept o gafa Tn cercurile tale? o tachina el.
5 D e fapt, m i-e te a m a ca s-a r putea ca Priscilla sa
* s e arunce Tn trasura ?i s-o tearga cu tine.
J Asta nu se va putea Tntampla atata vrem e cat va
*m aijexista o faram a de viaja Tn mine.
* T e -a i fi casatorit cu ea?
^ La vrem ea aceea parea o alegere rajionala.
* C e calculat suna cuvintele astea!
J N u -m i vorbi mie de casatoriile de con venie nja ,
*dulceaJo, rosti el cu blandeje, ori va trebui sa comparam
Xgra dul de ataare ?i sange rece cu care au fost facute alte
*calcule.
J Prime?te scuzele mele, spuse ea imediat. Ai dreptate
* Tntotdeauna ai dreptate, afirma Angela ?i ochii Ti sclipira
Jg h id u i. D u p a -m a sa am sa te despagubesc. Crezi ca va fi
* o penitenja convenabila?
J C a in ja , sub orice form a ar fi ea, venind de la o
* d o a m n a care are temperamentul tau, sa zicem, pretenjios,
jT ji zapacete minjile. (Zam betul lui stramb se potrivea
f>perfecrt cu parul ciufulit.) Sunt decis sa atept dupa-m asa
Ja c e a s ta ca sa descopar care-m i va fi recom pensa.
* N-ai facut dragoste cu mine noaptea trecuta.
J Ai dormit.
^ A rfi trebuit sa m atrezeti.
202 Q&UfdJI Q$d>/wscm *
A ve m destul timp Tnaintea noastra. *
C e perspective magnifica, m urm ura ea vesela. %
t A r fi cazui sa p le d acum . *
Mai Tntai, saruta-m a.
Pleaca chiar acum, rosti.el cu fermitate, ridicand-o d in ?
poala lui. Altfel nu vei mai ajunge acasa sa-Ji e x p e d ie zi*
musafirii, adauga lene, ridicandu-se ?i retragandu-se la o *
distanja sigura. *
Nefiind o persoana care sa-i Tnfraneze impulsurile c a r -J
nale, nu era sigur ca era Tn stare doa r sa o sarute. E r a *
calda, som noroasa i Tmbietoare, ceea ce nu constituia*
exact com binajia care sa-i tem pereze ardoarea. *
Nu m a saruji!? *
Nu. Este ceva nou pentru mine, iubito... virtutea a s ta *
ipsita de egoism . Mai degraba n-a? face-o. J
Tre b u ie sa atept pana du pa-m asa? *
Asta ar fi propunerea m ea. * J
O sa te gandeti la mine? toarse ea pe un ton frivol.*
Kit o privi cu ochii Tngustaji. *
Iei naibii odata de aici, marai el, nefiind obi?nuit sa - i*
manifeste prea des altruismul. ?
' Ea rdrtji i-i trimise-n zbor o sarutare, Tnainte de a p le c a ^
n fuga din cam era. *
, C e v mai tarziu, el facu o baie rece, care-i folosi d o a r^?
"ntr-o foarte mica m asura. J

Criipftek/ //

Duminica dupa-am iaza Tncepu o fermecatoare idila cu


speran|e dearte, fericire stralucitoare i dragoste eliberata
de constrangeri. Angela veni la ora unu, cu Baby May
Peter Rabbit i se Tntoarsera Tmpreuna la Easton. To ji
servitorii ateptau pe alee, de parca Tnsu?i stapanul venise
acasa ?i Tl primira cu plecaciuni i zambete, a$a cum dorise
* 6 D(?nrh'ad'dif<?st& 203
* e a ; Kit nu avea nici o Tndoiala tn privinja asta. S e plimbara
prin parcul reedin$ei i Angela ii arata donmeniile bine
^adm inistrate, m andrindu-se cu realizarile ei. V a zu colegiul
d e agricultura avand mai multe dadiri aproape terminate,
2co lile prim ara i se cu n d a ra ale satului pe care ea le
susfirtea financiar i coala de broderie pe care o infiinfase
Jp e n tru tinerele fete care erau prea firave pentru a munci
*pa m a n tu l tm preuna cu familiile lor, motiv pentru care fusese
Ja c u za ta de presa conservatoare ca-i razgaia arendaii.
* F a c u , de ase m ene a , cunotinfa cu fermierii arenda?i
tm preuna cu s o p e i copii lor i top se agitara tmprejurul
*lu i B a b y May.
M a y hotarase ca el trebuia s-o fina in brafe in aceasta
Jexpedi]ie, i i se cuibari la piept cu aceeai perfecta natu-
*ra le{e ca m am a ei. jn dupa-m asa aceea parcursera mile
intregi tmprejurul domeniului, oprindu-se pentru ceai la
ca su ja adm inistratotruiui, u nde barbajn discutara multa
* v re m e despre treieratori de parca ar fi fost prieteni d e -o
*via|a.
J p - a placut? tl intreba Angela pe can d se intoroeau
* a ca sa , B a b y M ay fiind deja adormita in brajele lui Kit.
* Este o proprietate model. N -am vazut niciodata alta
* m a i bine tntrefinuta, da r tu tii asta, au-i a?a? replica el
*zam bindu-i. O contesa care se ocupa de ferme. Sunt im-
presionat.
J O sa-{i arat maine restul, dar va trebui sa m ergem
* c a la re .
* M i-ar placea foarte mult. A m 1 eu ni?te plantafii in
? J a v a . O sa \\ le arat intr-o buna zi.
* E a ii atinse brajul in sem n de raspuns i-i zam bi cald.
* Mi se pare ca ai fost din totdeauna aici.
* Incerc sa m a obinuiesc, zise el. A m de gand sa
*ra m an .

J
V Izolaji la Easton, traira intr-o lume de vis in urmatoarele
J d o u a saptamani, facand dragoste, manifestandu-?i iubirea,
* vorbi nd despre dragoste, obsedaji de splendoarea neobi-
*204 , Q & u sa n _Q $ 0 h n m
Jnu ita , romantic, impetuoasa fi devastatoare a sentimentelor
*lo r.
* S e trezeau devrem e pentru ca aa obinuia Baby
* M a y , iar lui Kit Ti placusera Tntotdeauna mai mult diminejile,
* fa ra a pune la socoteala faptul ca Tn trecut, deseori
^Tntam pinase diminejile Tmbracat Tn haine de seara. Apoi
* s e m ultum eau cu ritmul simplu al unei zile petrecute la
* {a ra . D a de au ajutor la stransul fanului i al ovazului, ?i Kit Ti
Jsu rp rinse pe fermieri m uncind cu sarg ?i determ inand-o pe
^ A n g e la sa ajute ?i ea. In plus, treceau zilnic pe la tamplarii
Vca re munceau la colegiul de agricultura i fiecare noua
*re alizare o Tncanta nespus pe Angela.
* D eseori, serile, du p a ce M ay se duce a la culcare,
Jc a la re a u pe drumul de pe m arginea lacului i priveau luna
* rasa rind deasupra mlatinilor ?nce|oate, sentimentul de
Jso litu d in e fiind deopotriva grandios ?i sublim i nimic din
* lu m e a exterioara nu le deranja muljumirea.
* Navigau frecvent cu foiosind un minim de echipaj
*Tn susul coastei de est i Tnapoi, iar Tntr-o zi cu vant
^puternic, Angela facu pe viteaza, navigand cu toata velatura
*Tntinsa i Jipand cand trecura Tn viteza pe la sud de Dover.
* Intr-o noapte, Ti povesti despre tatal ei pe care nu-l
* c u n o s c u s e : un barbat Tnalt cu par castaniu ce fusese
Jc o lo n e l Tn marina, Tncapajanat, voluntar, cunoscut pentru
*calitajile sale atletice i calarej desavarit. Nu fusese
^niciodata Tn relajii prea bune cu propriul sau tata i murise
* c a n d ea avea trei ani.
* M -am asem anat Tntotdeauna cu el, spuse Angela
* p e cand zaceau Tn dormitorul ei de la Easton, poate pentru
* c a m am a m ea ?i cu mine suntem atat de diferite una de
*alta; i surorile mele sunt diferite, dei le iubesc foarte mult.
*S u ro rile mele erau nifte fiinje adorabile cu ochi albatri,
Js fio a s e ?i cuminji, Tn timp ce eu eram Tntotdeauna aspru
*pedepsita pentru escapadele mele.
* C re d ca am recunoscut dulcea ta impulsivitate din
* a c e a prima seard de la laht C lu b , m urm ura Kit, tolanit Tn
? ffo m fa a :J ra ^ s le i' 205 *
* ~ *
* p a t langa ea. Cine altcineva a r fi abandonat nava cu atta*
*promptitudine? (Intoarse lene? capul spre ea, i-i zam bi .)*
* A m tiut din prim a clipa ca vreau sa gust fiinja a c e e a *
*neTm blanzita, Tn pat. *
2 Iar eu, fiind Tngaduitoare cu mine Tnsami, am a c c e p -J
*tat. Surorile mele ar fi continuat sa-|i refuze avansurile. *
2 ' A m fost norocos ca n-ai putut rezista, declara Kit c u *
* u n aer obraznic, zam bind suav. *
J Eu am fost norocoasa ca nu te-ai dat in laturi s a J
*calare?ti pana la Easton prin ploaie. *
* Iar Jie |i-a fost mila de mine ca eram ud pana la piele. *
* C e -a m simfit eu pentru tine, iubitule, admise e a *
vnetulburata, bine dispusa i superbain goliciunea ei, n-ave a
Jn im ic d e -a face cu mila. J
* tiu. *
2 Kit ranji apoi, rostogolindu-se cu repeziciune, o aco p e ri*
* c u trupul lui, sprijinindu-?i uor greutatea pe coate. *
* M a gandeam, murmura el, gura aflandu-i-se a p ro a p e *
*lipita de a ei, ca avand In vedere ca au trecut... cam z e c e *
^m inute, sau aa ceva, de cand n-am mai facut drago ste ...*
*poate c-arfi posibil... eventual... sa fii interesata sa reinnoim *
^ a ce a s ta incredibila legatura sexuala. *
J Credeam ca n-ai sa mai propui, rosti ea im pertinenta*
*i delicioasa, dar cum am profitat de tine in majoritatea*
^s e rii... Tncercam sa fiu mai pujin insistenta. 2
* El rase. ' *
2 Nu-Ji face griji. tiu cum sa spun nu. *
* Eti sigur? *
* Sunt sigur ca, teoretic, pot. *
* O a r de fapt n-ai spus niciodata, Tl provoca A n g e la * '
J c u tandre^e. 2
* El se opri pentru o clipa, gandindu-se la un raspuns plin*
* d e tact. 2
* Fii sincer. *
2 BineTnJeles ca am spus, minji el. 2
* Surasul ei uimitor avea o nota de vesetie Tn el. *
*********************************
*206 Q5uraxQ^a/ttisv/r
* A sta-i raspunsul corect.
* El zam bi auzind replica glumea|a.
* Acum jaspunde-m i tu la o tntrebare, zise el lingandu-i
Vcu ginga?ie conturul buzei de jos. C at de adanc o vrei?

5 V f W f
J D o u a zile-mai tarziu, pe la apus, Angela ?i Kit erau pe
* terasa, cufundaji tn doua scaune de rachita i o urmareau
* p e M a y care piimba papu?a in carucior cu m are viteza pe
*dalele de ardezie, Deodata, un barbat aparu in capatul aleii.
VO bservara ca ducea o valiza, dei chiar din punctul lor
Savantajos de observajie, le era greu sa-i distinga trasaturile.
H>Apoi ie?i din um bra teilor batrani i soarele se reflecta in
Jp a ru l's a u blond.
* Fitz, striga Angela recunoscandu-?i fiul.
S e scula de pe scaun dintr-o saritura i coborf scarile
* in fuga ca sa-l intdmpine.
* Fit e flatele meu, zise May, oprindu-se in fafa sca-
v u n u lu i lui Kit. M a place, mai declara ea cu importanja.
2 Fratele tau a fost tn vacanja, nu-i aa? intreba Kit.
* El s-a tntols acum . El aduce mie cadou.
* i in Hmp ce a$teptau pe terasa, M ay vorbi in continuare
* p e larg despre cadourile pe care i le promisese fratele ei,
* in ultima lui scrisoare.
% Angela se intoarse radiind, braf la bra| cu un tanar
* inalt i zvelt.
* >El e fiul m eu, G ordon Fitzroy, ii spuse ea lui Kit
* ca re statea in picioare in capatul scarilor, alaturi de M ay.
j F i t z , un prieten al meu din Am erica sta cu noi. Saluta-I pe
* d o m n u l Braddock.
J Barbajii ii stransera m ainile i zam betul tanarului
* s e m a n a izbitor cu cel al mamei lui.
* AJi ca?tigat C u p a Reginei", nu-i aa? spuse Fitz.
^ R o n n ie Lennox a spus ca iahtul dum neavoastra de curse
2 e ste grozav.

* 6 D<?rafa'a<fraifdfT& 207
* L-a m angajat pe W atson din Plymouth sa-i adauge
J o noua aripioara chilei iahtului m eu . C a n d va fi gata, e
* g a ra n te a za ca voi avea cel mai rapid vas de pe glob. Va
Jtre b u i sa vii sa-l vezi.
* Multumesc, domnule, m i-ar placea foarte mult.
? . Fitz avea o Jinuta mandra, iar ochii lui ajungeau aproape
V ia acela?i nivel cu ai lui Kit.
* Sper ca ai adus cadoul lui May, interveni Angela
VTncercand s-o {ina pe fetija care tragea de valiza fratelui sau.
* Cate cadouri vrei? Tntreba tanarul Tntorcandu-se sa-
Jz a m b e a s c a surorii lui mai mici.
*: Multe, multe! ciripi May, Jopaind de pe un picior pe
Ja ltu l astfel ca buclele ei saltau Tn sus i-n jos.
* Atunci vino sa te uip, gargarifo,, spuse el ravainau-i
Jp a ru l.
* Puse geam antanul jos ?i Tngenunchie sa-l descuie.
? Distribuirea cadourilor fu insojita de rasetele i {ipetele
* d e Tncantare ale lui M ay, iar Angela accepta prima edifie a
Jscrisorilor lui Racine m ul{um indu-i cu drag fiului ei.
* Le-am gasit la Galantarais tii, magazinul acela
J d in Paris, ma/nan, unde te duceai sa cumperi de toate. Pere
* F o rn a y ?i-a amintit de tine i a spus ca le voiai pe astea.
* A ? a e, rosti ea atingand pielea uzata ?i m oale. E
^p e rfe ct. ,, , v ^
* In timpul cinei Tl ascultara povestind despre calatoriile
Jfa c u te Tn G erm ania i Franfa, despre glumele tovara^ilor
*lui de calatorie i despre prietenii din ambele Jari pe care le
Jv izita s e .
* Matu?a Vickie Ji-a trimis un cadou, Tnsa e Tn bagajele
Jla sa te la gara, Ti spuse el Angelei, referindu-se la Tm para-
*te a sa va duva a Germ aniei Tn termeni familiari.
? Mai relata ca ambasadorul Angliei la Paris Tl prezentase
* m a i multor tinere dom ni?oare ?i dansase cu toate la un
J b a l dat de ducele de Gram ont.
********************************
%208 Qs&usdTi
* Din pacate, nu le place prea mult sa navigheze,
* a d a u g a el, de parca acesta ar fi fost criteriul lui de
Ja c ce p ta re .
* Aa Tncat ziua urmatoare mersera sa navigheze cu
J Shark, petrecand de m inune, fiindca m area era pentru toji
* o sursa inepuizabila de placeri. C a n d se Tntoarsera, foarte
Jta rz iu , lumina lunii era extrem de stralucitoare, iar mlatinile
* p a re a u un brocart argintiu ce se Tntindea pana la orizont.
j F i t z o transports pe surioara lui adormita pana acasa,
*re luandu-?i rolul obinuit. Ajuta sa fie bagata Tn pat,
*glum ind cu Bergie i tachinand-o ca pe o ruda, interesandu-
* s e despre familia ei, Tntreband-o de petrecerea data cu
* o c a z ia zilei de natere a nepoatei ei i |inandu-i isonul la
J u n cantec de leagan suedez, Tn timp ce M ay adorm ea din
* n o u . Apoi, se retrasera to|i trei la parter pentru ceai ?i
Jb a u tu ri i, mai tSrziu, cand Fitz Ti ura mamei sale noapte
*bu n a , Ti facu aceea?i urare lui Kit pe un ton plin de caldura,
* c a o g a zda binevoitoare.
* Pare mai niaturpentru anii lui. reflecta Kit, priyindu-l
* p e tanarul care urea scarile, Tnstrainarea sojilor de G re y
Jfiin d fara Tndoiala ca u za maturitajii timpurii a lui Fitz. Dat
Vare mat pulin de un ati pd n d la majorat, T?i reaminti Kit,
*deci, la urma urmeipoate cd nu eprea tdtidr. La dracu \ la
* /drsta asta eufacea tnprim a cdldtorie in China.
*

* In dim ineaja urmatoare, la micul dejun, dupa ce


^ A n g e la ?i M ay disparura Tn biblioteca sa caute o carte
* c a re descria m ica biserica m edievala, unde se afla m o r-
* m a ntu l unui cavaler, pe care urmau s-o viziteze in acea
J z i , Fitz Ti puse cu grija cujitul i furculija pe masa, T?i drese
*glasul i spuse privind peste m asa la Kit:
J Nu va suparafi, dar m a Tntrebam, domnule... aaa...
*ca re sunt intenjiile dumneavoastra Tn privinja mamei mele?
J Chipul lui se-m bujorase u?or i mainile, care le |inea
* p e m asa Tncletate una de alta, erau extrem de Tncordate.
(y^ram 'a m z ftffta 209
Iip ro tejea zd m am a, realiza Kit uor am uzat.
Adica... vedeji, maman n-a avut pe nimeni care sa
stea cu e a ... continua Fitz jenat.
...vrem e fndelungata, interveni Kit prietenos.
Ta na ru l Tncuviinja din cap i Ti susjinu privirea cu ochi
sinceri limpezi.
l-am cerut mamei tale sa se marite cu mine, rosti Kit,
dar m i-a raspuns evaziv, invocand motive de ordin social
i familial. D a ca a putea, m -a casatori cu ea ?i maine.
Fitz dadu drumul unui suspin exploziv:
Astea-s veti bune, declara el impetuos i apoi zam bi
cu o buna dispozijie tinereasca. Pot sa afirm ca va place.
Da, cred ca ai dreptate, raspunse Kit cu un zam bet
discret. V a trebui sa m a ajuji sa o convingem sa faca
nite schimbari Tn viaja ei.
V a referiji la de G re y.
Kit dadu din cap aprobator, ne?tiind cat de sincer
putea sa fie cu propriul fiu al contelui.
N u-m i place de el, dom nule. N -o merita pe m am a.
S u nt de acord, zise Kit prim ind raspunsul la Tntre-
barea sa.
In realitate, nu-mi prea urm eaza sfaturile, de?i m a
asculta Tntotdeauna, accentua repede Fitz demonstrandu-i
loialitatea.
M a m e lor le este greu sa creada ca progeniturile
lor cresc cu adevarat. M am a m ea m -a trimis Tn Anglia sa -
mi caut o sofie. Avand Tn vedere ca sunt mult mai Tn varsta
decat tine, e surprinzator ca n-am fost Tn stare s-o refuz.
Pe cine n-ai putut sa refuzi? Tntreba Angela, revenind
Tn cam era Tmpreuna cu May, care tinea cartea Tn m ana.
Pe m am a ?i dorinia ei d e -a avea un nepot.
O uoara roeafa colora tenul palid aJ Angelei.
Despre ce vorbiji voi doi?
Despre mame, Tn general, i despre cat de adorabile
ni se par; nu-i a?a Fitz? spuse Kit cu un zam bet larg,
facandu-i cu ochiul.
*2 10 *
Da, domnule, replica tanarul i ochii i se lum inara*
* c u o straiucire poznaa, cam aradereasca. *
* Deci, cand plecam sa vedem m orm antul? Tntreba*
* K it voios. Povestete-ne despre el. *

J W W V *
* Caiatorira prin peisajul autumnal de provincie pana la *
* o mica biserica la C apul G reen . Vrem ea Tnsorita i b la nda*
* d e toam na i trasura deschisa le perm ise sa se b u c u r e j
* d e caidu ra soareiui pe tot parcursul excursiei. C a n d *
*a ju nsera la ciadirea simpia de piatra, construita de u n *
*ca va le r nom and la un deceniu de la prima lor debarcare la *
^H astings, adm irara vitraliile vechi i efigiile din marmura ale*
*cavalerului i sojiei sale, ale caror forme grajioase z a c e a u j
*Tn odihna ve?nicd deasupra mormintelor lor. Lui Fitz, c e l*
* m a i mult fi piacura scenele de lupta Tnfatiate pe fereastra*
*dinspre vest, iar M ay crezu ca florile din mainile m cruciate*
J p e piept ale doamnei erau reale i le atinse de mai m ulte*
* o ri, convinsa fiind ca erau adevarate. *
* Kit se simji micat de sentimentele de tandra afecjiune*
ata?ament puse Tn evidenja de inscripjiile de pe c a vo u ri.*
* C a v a le ru l i sojia lui traisera mutt pentru vremurile a ce le a ,*
Jd o a m n a murind Tnaintea sojului ei cu ceva mai pujin de u n *
* a n , dupa cum indicau datele de pe monumente. Sub s in u -*
* o a s a draperie ce atama deasupra cavoului ei ornam entat,*
* p e mormant fusese daltuita inscripjia: Preaiubita n o a s tra ,*
^s u n te m m ahnty de pierderea suferita." *
* lni|ialele Tngemanate a|e celor doi erau formate d in *
Jg h irla nde de trandafiri salbatici sculptaji cu maiestrie Tn*
* m a rm u ra translucida. *
J Cavalerul nu mai fusese tanar cand murise. A v u s e s e *
* c u doisprezece ani mai mult decat sofia sa ?i probabil ca*
* o iubise foarte mult, fiindca Ti sapase pe sarcofagul lu i*
*cuvintele: Voi fi fericit sa te reTntalnesc. *
* Kit o |inu strans un m om ent pe A n gela, Tn interiorul*
Jra c o ro s , gandindu-se cat de trecatoare era viaja i cat d e j
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* p u jin timp Ii era destinat fiecaruia in m area trecere a
*neam ului om enesc inainte ca speranjele i visele sa nu
* m a i aiba nici o importanja.
* S -a u iubit mult, nu-i a?a? murmura Angela.
2 C a noi, opti el, cuprinzand-o i mai strans de talie.
* i daca vom trai la fel de mult, te voi putea iubi mai multi
J z e c id e a n i.
* Sunt fericita numai cu tine.
J in acel moment, Tn mica biserica Tnaljata cu atata
* v re m e Tn urma, scaldaji Tn lumina limpede a ferestrelor
Jc o lo ra te , stand langa vechile m orm inte, se sim jira ase-
* m a nato ri cavalerului i sotiei lui, la fel de profund
Xm dragostiji, plini de speranje ?i bucurie, recunoscatori de
* a se fi gasit unui pe celalalt.
2 Deodata, M ay veni Tn fuga, strigand emojionata ceva
*despre un ?oim sculptat pe o piatra de mormant, i brusc,
Jrea lita tea Ti facu simjita prezenja.
* E un copil atat de linitit, o tachina Kit, cu privirea
Jfixa ta pe silueta mica a lui M a y care deja fugea Tnapoi,
*afara.
2 C a n d va create, Tmi doresc sa gaseasca pe cineva
*ca tine.
2 imi plac femeile care-?i dau aere de mironosije.
* Sprancenele Angelei se ridicara.
2 Adevarat!?
* O are am precizat ca doar de la distan|a?
2 M uljum esc, rosti ea zam bind sardonic. Eti de-a
*dreptul Tncantator.
2 Fac orice ca sa fii fericita, iubito.
* Zam betul lui era stralucitor ca lumina soareiui.
2 P etrecura ca tva timp Tn cimitir, adm irand mai Tntai
*oim ul, apoi celelalte sculpturi care ornamentau pietrele de
2 p e morminte, citind in scrip p e i afland istoria familiilor din
* m ic a parohie, desfa?urata de-a lungul anilor. Mai t&rziu, se
2 d u se ra sa ia pranzul Tn cel mai apropiat sat i statura la o
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
212 Q&usan *=

m asa i n aer liber pe o terasa umbrita de un uria stejar*


batran. *'
Fata care-i servi era vorbareaja i vioaie ?i le povesti*
multe despre istoria locurilorTn timp ce le servea un p ra n z*
u?or com pus din pui rece, friptura de vita, placinta cu rinichi*
i m ere proaspete din livada din spatele hanului. M a n c a ra ?
de asemenea, tarte cu mere cu smantana proaspata ? i*
baura cani cu bere fabricate prin partea locului, iar c a n d *
statura sS se odihneasca dupa pranz, le aduse copiilor*
cornete cu caram ele. Pentru o clipa, Fitz nu fu sigur d a c a *
nu era prea m a re -ca sa accepte dulciurile pentru co p ii,*
dar fata cea draguja spuse cu un zam bet fermecator: *
Ei, haideji, tinere stapan. Dulciurile sunt pentru c e i*
atragatori. *
Atunci el le lua cu placere ?i Ti dadu un sovereign1de a u r*
pentru zam betul ei, a?a Tncat fata ram ase pentru un tim p *
Tnveselindu-i cu pove?ti despre celebrul cavaler i sojia sa. *
Se spune ca sojia cavalerului era blonda, ca s o a re le *
stralucitor. C u m sunt do a m n a i copii d u m n e a v o a s tra *
adauga ea, privind la Kit. Suntefl d e p a rt ca num ar d e *
persoanele balane, continua ea surazand. *
Poate ca urmatorul va avea coloritul m eu, zise K it*
cu un ranjet adresat Angelei. *
E a se facu roie ca focul. *
Fitz privi repede la m am a lui ?i la Kit, iar M ay spuse: *
Mai vleau calamele, punand astfel capat unei situajii*
potential stanjenitoare. *
Mai tarziu, Tn sera aceea Tnsa, cand Kit se duse la etaj*
sa satisfaca a cincea cere a lui M ay de a bea apa, Fitz Ti*
sp u se m a m e i lui pe cand stateau Tn micul salon ce d a d e a *
spre paji?tea dinspre est: 2
A r trebui sa te gande^ti sa divorjezi de Brook. *

* ' Moneda de aur englezeascS de douazeci de ilingi (n.t.)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pe m om ent, A n ge la ram ase uluita de com eritariul
fiului ei.
Nu e atat de simplu, rosti ea am biguu.
N -avea nici un rost sa-l alarmeze pe Fitz care n-avea
puterea de a schim ba com portarea tatalui sau.
Unii oam eni divorteaza.
Este o posibilitate, raspunse ea evaziv.
Brook Ti ameninjase pe copii, pe ea i pe Bertie, daca ea
ar fi cerut divorjul, deci o astfel de abordare constituia Tn
m intea ei o modalitate cu anse foarte mici de reu?ita.
Tre b u ia sa apere prea multa lume de violenja sojului ei ?i
dorinja lui de razbunare.
D a ca ai face-o., n -am mai fi nevoiji sa-l vedem
niciodata, declara Fitz.
C e gand piacut, nu-i a?a? zise Angela.
Ifi place Kit, a?a este?
Foarte mult. .
tiu ca ?i el te place pe tine.
T e ocupi de pejit? Tltachina Angela.
Nu te-a r rani ca de G rey.
U n scurt m om ent de tacere cuprinse cam era pe cand
am andoi rem em orau amintirHe chinuitoare.
N u, nu m i-a r face niciodata a?a ceva, raspunse
Angela cu blandete, de?i sufletul Ti fu cuprins de o unda
de melancolie cand se gandi la durerea pe care ar trebui s-o
suporte daca ar parasi-o vreodata Kit, dupa cum, probabil,
se va Tntampla. Nu putea ram ane Tn Anglia la infinit.
i nici ea nu putea divor|a aa uor, Tn ciuda speranjelor
fiului ei.


In urmatoarele zile, gandurile neplacute fura lasate
deoparte ?i micul grup ii continua existenja fericita la
Easton. Kit aranja sa-i fie trimi?i de la Londra poneii ?i
echipam entul de polo i, Tm preuna cu Fitz, petrecea
*214 Q & uf<m c /d /z m w *
2dim ine|ile a n tre na nd u -se pe p a ?u nea de langa S to n e *
*House. ' 2
* Kit il inijie pe Fitz in tacticile de baza ?i improvizara u n *
* te re n cu poji, astfel incat acesta sa poata tnvafa care e ra *
*reJa|ia dintre spajiu ?i viteza necesara, m arim ea forjei c e *
Jtre b u ia aplicata crosei ca sa poata trimite m ingea d e -a *
*latul cam pului, precum i intoarcerile brute care, pentru*
* u n jucator, constituiau o condifie a ob|inerii succesului. *
* R and pe rand, t r a v e r s a l pajiftea in sus i-n jo s ,*
*une o ri incet, de pared executau nite mi^cdri lene^e d e *
* b a le t o p rin du -se i ana lizdn d fiecare m i^care, a lteo ri*
* g a lo p a n d in for$a chiuind i strig&nd cuprin?i de o b u n a *
*dispQzi|ie debordanta. *
* Era un rastimp de adanca muljumire pentru Angela, c a re *
* il privea pe fiul ei bucurandu-se de prietenia barbatului p e *
*care-l iubea, i deseori statea impreuna cu M ay pe ve ra n d a *
* d e la Stone House urmarind activitatea de pe terenul d e *
J p o lo . C e i doi barbaji Ii se alaturau pentru m asa de p ra n z *
* i dupa aceea Ii se dadea liber servitorilor ?i ra m an eau *
*singuri in casufa. *
* Kit prefera sa m anance in bucatarie a?a incat M ay s a *
* le poatd pregati ceaiul, o ocupajie c a re -o facea n e s p u s *
J d e m andra. N um ara cu grija lingurifele de ceai p u n a n d u -J
* le in c e a ^c a i accepta ajutorul celor mari num ai c a n d *
* tre b u ia ridicat ceainicul cu apa fierbinte. Stia exact s a *
*cite a sca pe ceas durata de cinci minute, radia cand turna*
* *
*cea i in ce a ^ c a fiecaruia, i nimeni nu intreba: Apte s a u *
* a m a ie ? cu mai mult farmec ca ea. 2
* D e asem e ne a, Fitz deveni mai sigur pe sine s u b *
2 in dru m a re a cafda a lui Kit, viafa lui de pana atunci fiind2
*iipsita de prezen|a unui m odelm ascu lin. Zam bea i ra d e a *
* m a i mult i putea chiar sa glum easca despre logodna p e 2
* c a re abia o evitase cu o veselie care era com plet diferita*
2 d e panica pe care o resimjise cand parasise Anglia in iulie. 2
*********************************
*
* 2 15 *
* J **
* Obinuiete-te, Tl tachina Kit. Vei avea de evitat o
*mul$ime de femei care te vo r urmari, pana cand o vei g a s i*
*Tn cele din urm a pe cea pe care o vei iubi. *
* i Ti zam bi Angelei cu atata afec|iune, Tncat ea Tl ierta*
Jp e n tru toate femeile din trecutul sau. J
* C u femeile m a pot descurca, spuse Fitz cu u n *
J z a m b e t slab. De G re y este cel care m 3 Tngroze?te. *
* Sprancenele lui se apropiara o reac{ie obinuita la *
? a u z u l numelui tatalui sau. *
* M am a ta i cu mine ne vom ocupa de el, spuse K it*
? c a lm . Eti mult prea tanar pentru casatorie. ?
* Baiatul se relaxa vizibil, prezenja lui Kit dandu-i u ri*
^se n tim e nt puternic de siguran{a. ?
* D u p a m asa de pranz, A n g e la i M a y se dusera la *
* e ta j pentru somnul de dupa-am iaza al feti^ei i, Tn timp c e *
* m n ca ra ce mai ram asese din desert, discutara d e s p re *
*anul colar care avea sS Tnceapa curand. Facura s c h im b *
* d e anecdote despre. colegi i profesori \ despre fa rs e le *
*copilare?ti, care nu difereau prea mult de cele ale generafiei*
*lu i Kit. Acesta Tntreba: *
* Ai suficienji bani de cheltuiala? Din cate m i-a d u c *
? a m in te ai mei se term inau cu mult Tnaintea sfa r itu lu ij
*trimestrului. *
? Maman e generoasa, raspunse Fitz. Administratorii?
*Tmi realim enteaza contul cand sum a scade prea mult. *
? M am a m ea credea ca e mai bine sa m a TnvaJ cu u n ?
* m o d de trai frugal. (E l zam bi ?i adauga.) Atunci am TnvSJat*
J s a joc carti. J
* Putefl sa-m i aratafi cum sa am estec ca^ile Tn felul*
?Tn care a\\ facut-o noaptea trecuta? J
* E nevoie de ceva practica. O sa-|i arat i cum s a *
*urm areti carjile oponentuiui. Asta e ?i mai folositor. M -a *
*?nva|at un vechi jucatori din Rio. *
* AJi fost peste tot, nu-i aa? Tntreba Fitz su spinan d*
*m elancolic. *
A p ro a p e ... de?i sunt locuri pe care nu le-a?
recom anda sa fie vizitate a doua oara.
C u m statea Intins Tn scaunul sau, Kit sem ana cu un
nobil de {ara, in haina de tweed $i pantaloni de calarie,
care nu avea nimic in com un cu locurile periculoase de
care i?i amintise pe moment.
Luaji-m a cu dum neavoastra cateodata, il ruga Fitz
cu ochii luminaji de speranja.
O sa va iau pe toji cu mine, imediat ce mam a voastra
se va hotari sa ignore regulile sociale care-o {in prizoniera^
Odata l-am vazut batand-o pe m ama, zise Fitz lini?tit,
afirmajia lui fiind in d isco rd a n t cu tonul cu care o spusese,
insa nevoia de a-i exprima sentimentele se sim jea in
trem urui vocii lui. A ridicat-o i a a ru n cat-o prin cam era.
Intr-un minut era in picioare i-n urmatorul era trantita pe
podea. Maman mi-a zis sa plec. A r fi trebuit sa raman s-o
a)*Jt, adSuga el cu chipul contorsionat de durere.
f Nu te irwinovaji singur, m urm ura Kit intinzandu-se
peste m asa ca sa atinga m ana cu incheieturile albite a lui
Fitz, apasata pe faja de masa. Vina este doar a lui de G re y,
a nimanui altcuiva.
A r fi trebuit sa-i sar in ajutor, repeta in ?oapta baiatul
privind in jos.
Erai doar un copil, rosti Kit cu bldndeje. M am a ta nu
voia sa fii ?i tu lovit.
Il urasc, ?opti Fitz.
Noi doi o putem proteja pe m am a ta acum . O sa fie
in siguran{a.
Fitz i?i ridica privirea i intalni ochii limpezi ai lui Kit.
M a bucur ca sunteji aici.
Fitz mai ram ase o saptam ana inainte de a pleca sa-i
"ntalneasca ni?te prieteni pentru a face o excursie pe jos in
Lake Country, o ultima mica escapada inainte de inceperea
anului ?colar.
l-a placut de tine, zise Angela dupa c e pleca el. A
afirmat ca eti exact ce-m i trebuie.
C r v r o M O ' 217
E un copil receptiv, m urm ura Kit, zam bindu-i peste
m asa pe care era a^ezat micul dejun. Seam ana foarte mult
cu tine, adauga el, a?a incat, fire?te ca m i-a placut de el.
Are infafi?area celor din familia Lawton, nu crezi? -
Absolut. E chipe, bine crescut i ce-i mai important,
e un m arinar priceput, spuse Kit ranjind. L-ai educat bine,
maman.
MuIJi ani el a fost tot ce-am avut, spuse Angela linitit.
A cu m m a ai i pe mine, susjinu Kit cu acea calda
sinceritate care-o facea sa infloreasca. i fiindca vorbim
de acest ataament plin de iubire, m i-ar placea sa vii la
Londra cu mine. Am doua intalniri pe care nu le pot evita.
Nu ?tiu, se eschiva ea. S -a r putea sa nu fie un lucru
injelept. A r putea sa ne va da cineva.
Stai in apartamentul m eu. Acolo vei fi in siguranja.
Tre b u ie sa-m i intalnesc bancherul in legatura cu ni$te
transporturi care vin din China. D ure aza o zi, poate doua,
?i apoi ne vom reintoarce la Easton.
M -a putea opri pe la m agazinul meu din Bond
Street sS vad daca managerului ii mai trebuie lucruri noi
de la ?coala de brodat din Easton.
M agazinul Angelei era specilizat in trusouri ?i, avand
in vedere multiplele ei cuno^tinje din cercul aristocrajiei,
inde m a na re a fetelor de la ?coala de brodat era foarte
mult apreciata ?i solicitata. C a i in cazul colegiului de
agricultura, fusese criticata ca inijiase o afacere. Comerjul
era considerat de prietenii ei ca avand un statut inferior
pozijiei lor sociale, dar cum Angela era o fire practica,
considera ?ansa de a oferi de lucru arenda?ilor ei mai
importanta decat restricjiile sociale.
Atunci, ram ane stabilit. Putem pleca maine?
Num ai pentru doua zile. Nu vreau s-o las prea mult
singura pe M ay.
D ou a zile, promise el.
218 Q&uran ofo/tnxm .

Crap/foM /S '

C and sosira Tn apartanrientul lui Kit din St. Jam es Tn ziua


urmatore, valetul Ti Tntampina cu o reverenfa neobinuita.
Pentru o clipa, Kit se Tntreba daca nu cum va Whitfield a
devenit .brusc pios i avea obiecjii Tn legatura cu prezenja
Angelei dar, luand Tn considerare ca el avusese grija de
locuinja din Londra a stapanului sau de muty ani Tntr-o
atm osfera de conduita com plet contrara regulilor, Kit se
Tndoia de acest lucru. To c m a i voia sa-l Tntrebe care era
motivul comportarii lui ciudate, cand Whitfield m urm ura Tn
timp ce-l ajuta s3-?i scoata haina:
D om ni^oara Saskia e aici, sir!
Kit ezita la aflarea noutajilor neateptate.
C re z u s e ca toate fem eile plecasera cu mult timp Tn
urma.
Vazele astea sunt asemanatoare cu cele din sufra-
geria de la Easton, tocmai spunea Angela, admirand
vasele Ming de pe m asa din vestibul.
la-le i pe astea cand plecam, propuse Kit, Tnsa
mintea lui ra|iona rapid, Tntrucat un potenjial conflict era
iminent.
P oate cb ia r exploziv, reflecta el nelinitit, auzind clar
sunetul unor tocuri Tnalte pocnind pe parchet.
Whitfield, nu pot gasi registrul acela Tn biroul lui Kit.
Ii trebuie lui Joh nson pentru...
Uimita i dezam agita, Saskia se opri brusc la vederea
lui Kit i a Angelei. Ultimul lucru pe care-l auzise fusese
intenjia lui Kit de a sta la Easton catva4imp.
To c m a i m -a m Tntors dupa registrul Pearl River,
preciza ea cu o voce ovaitoare i Tncordata. Managerul
depozitului... are nevoie de el. Whitfield, adu-m i pelerina.
N u-i nevoie, Whitfiled, murm ura Kit.
219 5
* . Prietenia lui cu Saskia dura de multa vreme i tim i-*
*ditatea ei il deranja. *
* -^ -A n g e la , rosti el a ducand-o in fata i sperand ca e a *
*
* s a fie intr-o stare de spirit injelegatoare, perm ite-m i s a *
.J { i - o prezint pe Saskia Vanderwall. Saskia, ea este Angela J
* d e Grey. *
* Ce mica e, gandi Saskia privind-o pe femeia m iniona*
* d e langa Kit. *
* Incantata de cunotin{a, contesa, zise ea cu u?urinja, *
*sim jindu -se deodata foarte inalta ?i in plus. S cu za ji-m a d e *
*de ra nj. *
* Buna ziua, domnioara Vanderwall, replica A n gela*
*cordiala, surprrnsa de grajia femeii, dar nu ?i de frum use|ea*
J e i . Nu deranjaji catu?i de pujin. S unt sigura ca ?i pe Kit i l j
* in te re se a z3 registrul. N -a i venit in ora ca sa-|i s u p ra -*
Jv e g h e z i afacerile? adauga ea, zam bindu-i. ;
* Da, m u ltu m e sc,.sp u s e e l,in c e t, sim|indu-se u?urat*
J d e reacfia amrcala a Angelei. Whitfield, vom servi ceaiul ? i j
*bauturi)e in birou. Veniji, doamnelor, continua el, lu a n d -o *
J p e Angela de m ana ?i zam bindu-i Saskiei. J
* Apartam entul era mare, cu cam ere inalte, decorate*
J d u p a gustul unui celibataf in tonuri palide d e albastru, J
*cafeniu ?i verde, cu scaune i sofale tapijate cu catifea ? i*
*piele. Pe pere{i atarnau stampe i picturi cu peisaje marine. *
* Trecura prin camerele de primire \ apoi, traversand*
*holul, ajunserS intr-un birou spaflos aflat in partea din spate*
* a casei care da d e a spre o gradina insuflejita de cu lo rile *
*crizantem elor de toam na. *
* D upa ce o instala pe Angela, Kit trecu sa-i arate S a sk iei*
*voium ul legat in piele, aezat cu grija intr-un sertar de jo s *
* a l biroului, ?i imediat se cufundara intr-o discujie in d e -*
*lun ga ta despre marfa ce trebuia descarcata la depozitul d in *
JC h e ls e a . - *
* *
* 3 iiluitoare. gandi Angela, studiind-o pe Saskia in tim p *
* c e aceasta ii arata lui Kit diverse articole din paginile*
*registrului: inalta, zvelta, cu ochi imeni de culoare in ch is a *
*********************************
220 Q&itfan (y?o/tW (m
?i osatura splendida. Rochia ei de lana de culoarea afinelor
era Tn m od evident de la o casa de m oda, iar parul auriu Ti
era coafat du pa ultimul stil. Saskia era la fel de eleganta
pe cat de bine se pricepea la trasnportul naval de marfuri,
din cate reie?ea din con versajia lor. R apida trecere Tn
revista a prejurilor, cantitajilor de marfa ?i a taxelor vam ale
era, Tn aceea?i m asura, esoterica i facuta cu profesi-
onalism.
D e c d td t rem e tl cuno$tea oare? se Tntreba A n gela,
legatura dintre ei fiind Tn m od vadit, arm onioasa. C a n d
Tncepea sa spuna ceva, Kit termina fraza. D aca el aborda
un subiect, ea dadea din cap Tn sem n de aprobare de-a
lungul Tntregii lui expuneri. Odata, Kit rase, iar Saskia zam bi
?i spuse ceva Tntr-o limba pe care Angela nu o recunoscu;
chineza, probabil.
Cateva momente mai tarziu, Tnsa, cand majordomul
aduse tava cu ceai, Kit Tntrerupse imediat discujia i veni
sa se aeze langa Angela pe mica sofa tapijata cu piele
verde, cuprinzand-o pe dupa umeri cu brajul Tn faja ser<?T-
torului ?i a Saskiei.
larta-ne iubito, spuse el zam bindu-i de parca ar fi
descoperit din nou c -o iube?te. E ra m Tngrijorat de
tra nsports asta, dar totul este Tn regula.
Muljumita lui Johnson, observa Saskia, Tntinzandu-se
Tntr-un fotoliu m asiv cu lipsa de formalitate a cuiva fami-
liarizat cu apartamentul.
i tie, Tn acelai timp, afirma Kit. Amintete-|i sa-Ji
iei o gratifica{ie pentru sculpturile T a n g pe care m -ai
determinat sa le aduc de la Shaanxi. Saskia are fler pentru
piesele de arta, adauga el Tntorcandu-se catre Angela. E
foarte priceputa.
Cum are jle r ip e n tru bdrba{ii cbipei. gandi Angela,
dar se simjea curios de binevoitoare faja de ferm ecatoarea
femeie care-l cunoscuse pe Kit cu mult timp Tnainte de a-\
cunoa?te ea. Saskia Tl parasea la cererea lui Tn fa|a rivalei
ei, mai degraba cu compasrune decat cu gelozie. Baura
ceai ?i apoi am panie, vorbind despre Tm bun&ta{irile*
care i se adu ce au lui Desiree ?i de Tndeletnicirile lor d e *
la E a ston. Saskia planuia sa se stabileasca la Paris i*
discutara Tndelung de spre cartiere i apartam ente c o n -*
venabile. Apoi, privindu-?i ceasul, Kit Ti spuse Angelei: 2
A r trebui sa-l vad pe Cham bres Tnainte sa se Tnchida*
banca. T e -a i supara daca a? lipsi pujin timp? 2
E a spuse ca nu, ca Tnjelegea situajia. Kit o sa riita *
afectuos i se ridica sa piece. *
Saskia se ridica i ea, punandu-i jos paharul. *
Ramai, te rog, daca vrei, Ti spuse Angela. D aca m a i*
ai treaba de facut aici, o sa gasesc eu ceva cu care s a -m i*
treaca timpul. *
Ai putea sa verifici facturile acelea dupa num erele*
date de Johnson, Saskia, propuse Kit. Daca vrei, desigur,*
a d a u g a politicos, m anifestand prudenja fa{a de s e n ti-J
mentele celor doua femei. *
Daca nu te superi, a mai sta pujin, raspunse Saskia. J
N -a m gasit Tnregistrarea baloturilor de m atase tailandeza*
?i totu?i, Tmi amintesc ca le-am vazut undeva. 2
G ro z a v , am plecat. La revedere, iubito. C e re -i lu i*
Whitfield orice dore?ti. M ulium esc, din nou, Saskia. *
i facand cu m ana, iei din cam era. *
C a n d Saskia se Tndrepta spre birou, Angela o Tntreba: *
N iubeti? *
Nu a?a cum Tl iubeti tu. *
C u m adica? Tntreba Angela i mai bland, raspunsul*
Saskiei fiind inexpresiv i ca atare, u?or enervant. *
T u Tl iube?ti prea mult. *
S tand Tn spatele biroului Ti propti varfurile degetelorX
pe suprafaja Tmbracata Tn piele i adauga pe un ton plin d e *
simpatie: J
i el te iubete Tn acelai fel, nu trebuie sa t e *
alarmezi. *
Nu m a pot abjine, dei a vrea sa fiu Tn stare. *
Po|i sa faci orice, daca vrei cu adevarat, contesa,
dar Tnjeleg... zise e a am biguu, nefiind sigura daca vrea sa
fie confesoarea iubirii adevarate a lui Kit.
De eata vrem e Tl cuno?ti? se interesa Angela. S cu za-
m a ca te Tntreb dar tiu pujine despre el, Tn afara unor
lucruri de suprafaja. ,
i?i mai dorea, cu o oarecare teama, sa afle despre
legatura lor.
L-a m Tntalnit pe Kit cu cinci ani Tn urm a Tn Ja va ,
raspunse Saskia pe un ton masurat, atenta sa nu dezvaluie
prea multe. M -a salvat de ucigaii pe care-i angajase
sojul meu ca sS m a om oare. Suntem prieteni foarte buni.
D ar aji fost mai mult decat prieteni, concluziona
A n gela calma.
A m fost pana te-a Tntalnit pe tine. Apoi, am fost
sco ase toate la pensie, rem arca ea cu un zam bet slab.
Am sentimentul ciudat ca ar trebui sa spun ca-mi
pare rau, cand de fapt nu-m i pare catu?i de pujin.
N u trebuie sa te TnvinovaJe^ti. A fost hotararea lui
Kit care sunt sigura ca n-a fost facuta fara o analiza
serioasa. In plus, toate am stat cu el pentru ca aa am dorit.
N e -a facut foarte bogate pe toate, ceea ce Tn lumea asta
constituie un avantaj de netagaduit, dupa cum bine tii,
adSuga Saskia netulburata. S p e r ca va ie?i un lucru bun
de aici.
D e ce spui asta?
Cuvintele cumpatate ale Saskiei pareau sa aiba o
nuanja profetica nelini?titoare.
Pentru ca va cere totul de la tine, atat de mult te
iu6ete i sunt sigura ca A ngela de G re y Ti poate da tot ce
vrea.
Poate ca voi reui, raspunse Angela, dar tonul ova-
ielnic contrazicea calmul vorbelor sale.
Atunci totul o sa fie perfect, raspunse Saskia trecand
cu vederea sensul vorbelor Angelei, i o sa fiu fericita pentru
el, fiindca Tl iubesc, dei nu cu atata disperare ca tine. (Ii
6 ^ra h a d'afftfs/a 223
plimba u?or degetele pe suprafaja biroului ?i apoi zam bi
vag.) ederea mea Tn Java mi-a luat o parte din inima. N -am
?tiut ca se poate Tntampla a?a ceva, dar a?a este^
Imi pare rau. So{ii pot fi uneori greu de suportat.
C h ia r periculo?i.
Da, ?i asta.
A m facut o mica ancheta despre sojul tau, cand s-a
decis Kit sa ne pesnioneze, spuse Saskia, ?i vocea Ti deveni
brusc serioasa. Im locul tau m i-a? supraveghea spatele.
Angela clatina din cap.
Nu vreau sa m a gandesc la asta.
S -a r putea sa fii nevoita Tn cele din urma.
E a suspina.
tiu.
Kit e foarte priceput. Nimeni altcineva n-ar fi supra-
viejiiit Tn Macao Tn zilele cand a fost acolo, sau Tn M area
Chinei de S u d fara cicatrici de pe urm a luptelor.
Vai, te rog, zise Angela nervoasa, nu mai pomeni
niciodata de lucrurile astea.
Sunt sigura ca nu se va ajunge la a?a ceva, rosti
Saskia prietenoasa.
C e morbida a devenit conversajia asta, spuse Angela
cu un zam bet mic. Lucrurile sunt mult mai pujin complicate
la Easton.
C e bine pentru tine. A|i navigat?
Discujia lua apoi o turnara mai placuta ?i mai pujin
personala, cand cele doua femei Tncepura sa vorbeasca
despre dragostea lor pentru mare.

Kit o convinse pe Angela sa ia cina Tn ora? Tn seara


aceea. R ezervase un salon separat la Kettner. Nu-i vazu
nimeni intrand, dar tanara m archiza de Berwick, ce
a?tepta sa-i fie adusa trasura, Ti zari cand plecara. D e -
abia a?tepta sa-i povesteasca Oliviei, a doua zi dim ineaja.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
224 Q&usim
Ii telefona atat de devreme incat camerista Oliviei ezita sa-
i trezeasca stapana.
Trezete-o! Jipa G a ce Albright, in momentul asta!
L -a Tnhatat, se vaita m archiza cand Olivia, amenta,
raspunse la telefon. l-am vazut seara trecuta la Kettner. El
era a ? a -a -a de superb i ea, ei bine, ?tii ca arata Tntot
deauna uluitor i el tocmai o urea Tn trasura, iar mie, pur ?i
simplu, m i-a venit sa tip.
Sfinte Dumnezeule, cat e ceasul? i despre cine
dracu vorbe?ti, G race?
Cui Ti pasa cat e ceasul? raspunse marchiza cu am a -
raciune. Femeia aia l-a prins Tn cursa exact dupa cum
spuneau c-o va face ?i nu e drept pentru ca mai are o mie
deam anji...
Angela, spuse Olivia Tncet, recunoscand descrierea
?i trezindu-se dintr-o data pe deplin. N u-m i spune ca era
cu Kit, zise ea scurt.
Ba firete ca era. Nu pune ea m ana pe toji barbatii
din lum e? Nu s-a Tnvartit Bertie ani Tntregi Tn jurul ei ca un
ca{elu?? replica m archiza mfierbantata.
E?ti sigura ca era Kit? Spune-m i ce-ai vazut, ordona
Olivia cu asprim e Tn glas.
. Sunt sigura, Olivia, spuse ea sec. Crezi ca te sunam
la opt dim ineata, daca nu eram ? C in e -a r putea sa-J
confunde pe Kit Braddock? spuse ea indignata. Arata atat
de fermecator, atat de viril, Tncat Tmi venea sa plang, mai
ales ca dupa aceea a trebuit sa stau langa Sidney, caruia
i-e frica de arme, de cai ?i de mii de alte lucruri. E alnaibi
de suparator, continua ea exasperata, sa-i vezi Tmpreuna
i Kit, practic o ducea pe sus pe Angela la trasura; era
atat de Tndatoritor! C um Ti reu?e?te ei figura asta? (Vocea
marchizei se ridicase, devenind aproape isterica.) E cu
cincisprezece ani mai m are ca mine; e mai Tn varsta ca el>
Probabil c-au avut o cam era separata.
Olivia gasea ca n-avea nici un rost sa discute despre
farmecul Angelei.
Gbrafatrdraftfjtei 225
Imi imagine? ca aa au facut. Sunt sigura ca aveau
nevoie de o cam era separata.
Lawton H o u se e Tnchisa, declara O livia mai pujin
interesata de activitajite lor sexuale, care erau un lucru
cert, decat de posibilitatea de a zadarnici legatura Angele
cu Kit. Probabil ca sta cu el.
N -a m putea sa-i facem o vizita? A folosi orice
pretext ca sa-l vad.
N -a r fi acasa pentru noi, chiar daca ne-am duce.
La sS -m a sa m S gandesc pujin.
Nu vreau sa-l aiba, Olivia! se jelui Grace. Cand
barbajii se Tndragostesc de Angela, nu mai vad pe nimeni
altcineva Tn faja ochilor.
Brook e Tn ora?
S idne y a pomenit ieri despre el. A fost aici; Sidney
spunea ceva despre un a cces.d e furie al lui Brook, de la
club din timpul unei m ese... sau poate era Tn timpul unei
ture la jocul d e carp. Nu prea eram atenta, Sidney e aa.de
plicticos.
N -a fost vaduva contesa de G re y cu fetele alea
?terse ale ei la dineul dat ieri de Ag nes? Tntreba Olivia.
Daca ar ti de noul cavaler al Angelei, i-ar spune lui Brook.
tii, de la povestea cu Jo e Manton, Brook a devenit foarte
ciudat... sau poate aa a fost Tntotdeauna, conchise ea. in
orice caz, m a Tndoiesc ca dom nul Braddock ar fi interesat
de o altercate serioasa cu un sof furios.
C e deteapta eti Olivia, ganguri G race vesela. Apoi,
saracul Kit va vea nevoie de consolare ?i-i vom putea
arata simpatia noastra. Nu te trece un fior doar gandindu-te
a el?
C e e a ce simfea Olivia cand se gandea la Kit nu putea
fi satisfacut decat de un barbat sau prin masturbare; trecuse
de mult de faza fiorilor adolescentini. in plus, se gandise
deseori la Kit de cand fusese la castelul Morton, amintirea
Tnclinapei lui spre raporturile sexuale salbatice fiind pur $i
simplu amejitoare.
226 *

Are un farmec deosebit, Tncuviinfa Olivia pe un to n *


potolit. Acum ce-ar fi sa ma Tmbrac, tu sa vii sa ma iei ?i s a -i*
facem o vizita contesei de G re y care e Tndreptajita s a *
afle. *

w v w *
V a d u va contesa de G re y se arata amabila cand O livia *
i G race sosira Tntr-o vizita avand aparent de-a face c u *
operele de caritate. C e le d o u a fete ale ei fura mai pu fin *
binevoitoare; n-aveau nimic din farmecul sau din infaji?area*
mamei lor, sem anand Tn schim b cu tatal lor. *
Doam nele vorbira mai Tntai despre vrem e, toate fiind*
de acord ca toam na era neobi?nuit de blanda. V a d u v a *
turna ceaiul cu manierele rafinate ale unei epoci mult m a i*
decente, Tn timp ce fetele ei schimbau priviri Tntrebatoare.*
Erau suspicioase fa{a de orice cauza sprijinita de ducesa d e *
Lexford, iar aceasta ?i caritatea formau Tn m od evident o *
alaturare atat de neinspirata Tncat se Tntrebau ce anu m e *
motiva vizita ei. *
In continuare, se discuta despre picturile Tn expozijia*
Academiei Regale ?i toate deplansera recentul deces a l*
lordului Leighton. Cand, Tn cele din urma, veni vorba d e s p re *
opera de caritate, aceasta se referea la un spital c a re *
avea nevoie de fonduri pentru construirea unei noi aripi i*
dupa cum se ateptau cele doua surori, detaliile date d e *
Olivia erau destul de vagi. Totu?i, vaduva promise sa faca o *
d o n a te pentru susjinerea proiectului ?i Tntre persoanele*
prezente avu loc un schim b de zam bete. *
A{i mai vazut-o pe Angela Tn ultima vreme, Tntre aba*
O livia ca din Tntamplare, acceptand a doua cea?cS d e *
ceai cu un zam bet cordial. ?
Nu, de cand am vazu t-o la pufina vrem e dupa z iu a *
de natere a m am ei, Tn iulie, raspunse sora ce a m a re ,?
Gwendolin. E ocupata cu constructile i colile de la E aston.*
To n u l ei nu prea sugera ca ar fi fost de acord. *
********************************
(?raP/a draif(?st& 227 '*
E a i cu Brook cu greu se pot purta civilizat, unui c u *
celalalt, interveni sora ei mai m ica, cu o nota c a u s tica *
Tn voce. Vizita ei la castelul de G re y a Tntors totul cu s u su l*
in jos. i-a adus pana i avocatul cu ea, de parca ar fi a v u t*
nevoie de sfatul unui jurist ca sa intre in casa sojului ei. J
Destul, fetelor, le admonesta m am a lor, ca ?i cum ar fi*
fost nite tinere necoapte ?i nu nite matroane de patruzeci*
de ani avand proprii lor copii. Angela i Brook au gasit c u *
cale sa nu se Tnjeleaga, ?i asta nu este treaba noastra, *
Contienta de imoralitatea fiului sau, v a d u v a s im p a -*
tizase Tntotdeauna cu nora sa, dei era incapabila sa-i ofere*
altceva decat un sprijin tacit. Raposatul conte fusese ?i el u n *
barbat cu un tem perament violent. *
A m vazut-o ieri seara pe Angela la Kettner, e x clam a*
G race , nemaifiind Tn stare sa se abjina mai mult. J
C e draguj. Am auzit ca bucatarul lor ef este e x c e -*
lent, spuse amabila soacra Angelei. *
A runcandu-i o rapida privire amenin|atoare im pulsivei*
marchize care nu avusese destul bun-simj sa pre gate asca*
cum se cuvine terenul pentru destainuirea lor, O liv ia *
com enta pe un ton jenat, extrem de convenabil pentru *
* sco p u l ei: *
Din pacate, era Tn com pania domului B ra d d o ck ...*
ace! am erican bogat care are un harem la bordul iahtului*
sau i care m i-e team a ca a reprezentat o escorta de u n *
gust mai mult decat Tndoielnic. *
* Nu este un prieten apropiat al prinfului? Tntreba*
* vaduva. *
* Maman, cum pop sa-i iei mereu apararea? protesta*
*fiica ei cea mare, cu gura stransa Tntr-o expresie severa d e *
*d eza p roba re . Barbatul asta are un harem. *
* l|i mul{umesc ca te-ai abjinut sa m a dojene?ti, s p u s e *
* m a m a ei lini?tita. Sojii votri s -a u dus Tn S co{ia la v a n a -*
*toare? le Tntreba ea curtenitoare pe O livia i G ra c e . S e *
* p a re ca majoritatea barbaplor au parasit Londra. *
*********************************
Arch ie n -a mai vdnat de ani Tntregi, raspunse
politicoasa Olivia, Tnjelegand cd discupa despre Angela
fusese Tnchisa, i dandu-i seam a Tn acelai timp ca
va d u va era un avocat devotat al nurorii sale. Mi-e teama ca
e prea batran pentru asta.
C e ruine, cand tu eti atat de tanara i plina de
via{d, rem arca v a d u va am abila, zam bind cu condes-
cenden{a.
To a ta lum ea cunotea Tnclinapa Oliviei pentru barbapi
tineri.
M i-a? dori ca Sidney sd mearga la vanatoare, declara
marchizafram antandu-.se.
Poate c -a r trebui sa te apuci tu de sportul asta,
sugera vaduva, zam bindu-i tinerei fete care se cdsatorise
cu un barbat ce nu avea alt merit decat averea lui, fapt des
Tntalnit Tn cadrul clasei lor sociale. Pop Tntalni atdtea
persoane interesante la vanatoare... Angela vaneaza cu
ogari toata iarna ?i gasete multd satisfacpe Tn ocupajia
asta.
Raposatul conte dezaprobase m ereu faptul ca Angela
vana, gdsind cd nu era o ocupajie potrivita unei doam ne;
va duva Tnsa o gasea minunat de independents.
B rook e la va nato are? Tntreba O livia, hotardtd sa
arunce seminjele nemuljumirii Tn alta parte, de vrem e ce
vaduva se dovedea a fi un teren nefertil pentru planurile ei.
Da, de-abia a plecat; i lui Ti place sa Tmpute ani-
malele, spuse m am a lui, cu o expresie neutra. Pot sa va
mai ofer nite ceai?
G ra ce se agita ca o colari{a i Olivia se Tntreba cum
credea ea c-o sa-i atraga atenpa lui Kit, fiind atat de lipsita
de rafinament, dar, cel pujin, fata Ti dadu ocazia sa piece.
Mi-e teama ca G race ne-a facut un plan cam Tncarcat
de activitap pe ziua de astazi. Treb u ie sa mai vizitam, i
alte persoane pentru misiunea noastra de caritate. V a m ul-
Jum esc foarte mult pentru contribupa dum neavoastra ?i
transmitep toate cele bune familiei.
229

*
*
y* A Tnceput iar, M am an, exploda Gw endolin Tn m o-
*m entul Tn care plecara musafirele lor. Fem eia asta n-are
J n ic i o ru?ine? Injeleg de ce o disprejuie?te Brook. Nu e
*catui de pujin discreta. -
* Luand Tn considerare ca voi n-o vedeji niciodata pe
^A n ge la , nu Tnjeleg de ce va privete ce face ea. C&t despre
* B ro o k , ignoraji foarte multe aspecte ale viejii lui. Angela
* a re tot dreptul sa procedeze aa.
* Are dreptul sa-i ia am anp fara a fi pedepsita? se
Jc o n s id e ra fiica ei Beatrice Tndreptajita sa Tntrebe.
* A re dreptul la mai mult decat atat, raspunse m am a
J lo r calmS. Nu ti$i nimic despre cSsatoria lor. Subiectul
*este Tn chis.
* D a r cele doua surori Ti scrisera fratelui lor, povestindu-i
Vdespre aparijia Angelei la Kettner cu Kit Braddock ?i, cand
Jm a s a c ra re a potarnichilor lua sfrit Tn Sco|ia, el porni
* s p re sud, catre Easton, ca sa-i vada sofia ?i fiica.
* Atepta Tntalnirea cu speranje renascute. E ra ca i
* c u m ceva modificase pentru totdeauna relajiile dintre ei
J d e ca n d o batuse pe A n g e la Tn urm a indiscre|iilor ISudS-
* ro a s e ale lui Jo e Manton. S e gandise deseori cu placere la
Jn o a p te a aceea i la teroarea care pusese stapanire pe ea.
* N -o mai va zu se pe Angela atat de supusa pTna atunci;
*fusese o motenitoare dictatoriala, o femeie independents
J d e o m are frumuseje, cu o prezenja fermecatoare chiar ?i
* la varsta de ?a pte sp re ze ce ani. D u p a ce o rasfajase la
Je x tre m , batranul viconte facuse greeala sa-i lase averea
*nep oatei sale, dupa cum spusese mereu tatal lui. Iar el
J e r a de acord.
* Brook se Tntreba daca Angela avea sa Jipe din nou Tn
* c a z u l Tn care o v a bate. Ultim a oara n-o facuse decat la
*sfar?it. Violen ja Tl excitase, a?a cum se Tntampla Tntot-
* d e a u n a , frica i suspinele ei incitandu-i poftele la culm e
*i-i aflase placerea Tn ea, cum de altfel era i dreptul lui
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*230 Q&usan
* d e soj. Poate ar fi trebuit s-o bata cu ani in.urm a i atunci
* n u l-ar mai fi tratat cu atata disprej.
2 Era o posibilitate placuta la care sa se gandeasca.
* La un nivel mai prozaic, Tnsa, excursia lui la Easton
J s e r v e a altui scop. Datoriile lui la joc ajunsesera din nou la
*punctul Tn care nu se mai putea duce la administratorii averii
J s a le dupa fonduri. Deii conjii de G re y erau de vija veche
* i nobila, nu avusesera avantajul de a poseda terenuri
Jb o g a te Tn carbune sau fier i nici stramoii lui nu avusesera
* p re ve d e re a de a se casatori cu motenitoare b o g a te d e la
* o ra ? , cum fusese cazu l Angelei, care aduceau odata cu
Ja v e re a lor posesiuni profitabile cum erau constructive sau
*terenurile din Londra. Casatoria lui cu Angela fusese de fapt
? u n mijloc de revitalizare a veniturilor baneti ale familiei de
* G re y .
* A r p u te a sa -m i dea o p a n e d in rezen'ele e i d e b a n i ca sd-
* m i pldtesc datoriile, gandi el ranchiunos, simjindu-se tot-
* d e a u n a insultat ca ea T?i pastra controlul asupra propriei
J a v e r i. D at fiindca era sojia sa, avere a ei ar fi trebuit sa-i
*apaitina lui.
2 Brook Greville sosi la Easton doua zile mai tarziu ?i,
*interogandu-i pe servitori de cum intra Tp casa, o gasi pe
^ A n g e la Tn cam era copiilor citindu-i lui M ay.
* C e tablou Tncantator la Tntoarcerea acasa) spuse
Jco ntele sarcastic, sprijinindu-se de cadrul u?ii, manat de
*intentii rauvoitoare i afiand o com portare grosolana.
2 La ve d e re a tatalui sau, M ay, care statea Tn poala
^A n g e le i, Ti arunca brajele Tn jurul taliei mam ei ei i se
Ja g a ^ a strains de ea.
* Vrei ceva? Tntreba ea pe un ton glacial.
* Angela T?i pastra cu efort vocea calm a deoarece el o
* p rive a cu lacomie.
2 O are nu pot veni pur ?i simplu Tn vizita?
* In loc sa-i raspunda, Angela se Tntoarse spre cealalta
* u a care dadea Tn cam era ?i striga:
2 Bergie!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
231
l|i sea m a na tot mai mult pe zi ce trece, A n ge la
observa soful ei disprejuitor. O inveji cum sa devina i ea
o mo^tenitoare bogata?
Avem doi copii, Brook. Fitz va avea i el jumatate
din averea m ea.
i el \\\ sea m a na foarte mult, draga m ea. C u m
reue?ti?
Com portandu-m a ca un parinte normal. O h , aici erai,
Bergie, spuse ea sim jindu-se cuprinsa de uurare, nevoia
de a o proteja pe M a y avand prioritate in mintea ei. M ay
va merge la plimbare acum. Ja-i puloverul, in caz ca se face
racoare.
Vino Tncoace, May. Lasa-I pe papa sa te ia in braje,
rosti Brook meet, batand cu palma pe picior de parca ar fi
chem at un caine.
Privindu-I cu precaupe, M ay se agaja i mai strans de
m a m a ei.
D e sp rin za n d u -se de ua, contele Tn a in ta in .camera.
Ochii ii luceau ciudat.
Sunt tatal tau, copil idiot, declara el manios, i aple-
candu-se, o smulse pe M ay din brajele Angelei.
M ay urla, zvarcolindu-se frenetic i dand din maini i din
picioare; i?i arcuia spatele opunand rezistenja stranson'i
tatalui ei ?i infricoata fiind, |ipa ascujit din rasputeri.
Sculandu-se brusc in picioare, cu inima zbatandu-i-se-n
piept, Angela striga:
P u ne-o jos! ?i vocea ii rasuna strident in urechi.
R e p e zin d u -s e spre el, ii incleta pum nii c a sa -
oveasca.
B rusc, el ii dadu drumul fetijei de parca s-ar fi saturat
de jocul acela.
Angela o lua pe M ay in brate |inand-o strans i apoi se
ndrepta spre Bergie care statea ingrozita in ua budoarului
i i-o dadu pe fiica ei.
D u-o la Stone House, spuse ea calma i le facu vant
afara din cam e ra . S a nu-i mai faci vreodata lui M a y aa
*232 Qk3wa7f *
* c e v a . S a n-o mai atingi niciodata, monstrule, ?i ie?i o da ta*
* d in casa m ea sau pun sa fii aruncat afara. *
* D e catre noul tau am ant? *
* D e el sau de unui dintre ceilalji amanp ai mei, o m f
? d e zg usta to r i josnic ce e?ti, spuse ea pusa pe harja. 2
* C are alp amanji? Tntreba o voce potolita din p ra g u l*
Ju ? ii. J
* E gelos, rem arca Brook insinuant, Tntorcandu-se*
* s a -l privea sca pe Kit care statea lini?tit Tn u?a. C re d e c a *
* e singurul aflat Tn grapile tale, draga m ea? Tntreba el b a t-*
*jocoritor. S a -n ce p oare s recit lista tuturor am anplor ei? *
* C e ) pujin ei nu sunt fetije de opt ani, raspunse e a *
*dispreJuitoare. *
* C a re a fost prim ul? reflecta el teatral ig n o rS n d u -i*
*dojana. Charlie Beresford? Sojia lui a fost atat de suparata*
*TnGat i-a scris primului ministru, com enta contele Tn bataie*
* d e joc. Din nefericire, primul ministru nu i-a prea fost d e *
*ajutor; i el te voia. *
* A n g e la i cu m ine, ne com param listele, rosti K it*
2 d o m o l, dar sub tonul catifelat, vocea Ti era rece. N u -m i2
* a d u c aminte ca tu sa fii pe a ei, spuse el Tncet. *
* Statura lui masiva umplea cadrul uii ?i cutia cu prajituri J
* c u frica pe care o adusese pentru M ay, mai era Tnca Tn*
* m a n a lui. *
* Nu cred ca te place, zise el taios cu voce a sp ra ,*
*las&nd de-o parte tonul lene i batjocoritor. A r trebui s a *
*ple ci. *
* Asta Tnseamna ca ramai aici mai multa vrem e? *
* D e G re y era Tm bracat Tn negru ?i arata Tnca bine la *
*cincizeci de ani, dar avea o privire otravitoare, ca a u n e i*
Jv ip e re am enin{atoare. *
* C a m aa ceva, m urm ura Kit. *
* Pind Tn cam era, puse cutia cu prajituri pe o m asa de J
* jo c i continua. ^ *
* C re d ca pe viitor A n ge la ar prefera sa nu mai v ii*
* n e anunfat. *
Nu vreau sa te mai Intorci niciodata, spuse Angela
cu vocea aspra i rece, Jinand mainile stranse Tn pumni ca
sa le Tmpiedice sa tremure. Easton este al meu i nu eti
binevenit aici.
Pare foarte clar, de G rey, spuse Kit pe un ton m ode-
rat, interpunandu-se Tntre A n g e la i sojul ei, ca s-o
protejeze.
Gw endolin m i-a scris despre tine, rosti contele
taraganat, neluand Tn considerare faptul ca fusese alungat,
propriile lui obsesii fiind mai importante. Din cate am auzit,
f... toate femeile.
Nu pe toate. Pe sora ta, nu.
Asta era o insulta clara.
Probabil ca e o schimbare pentru tine, Angela. Asta
nu cade Tn prostajie la picioarele tale, nu-i aa?
i nici nu m a bate, Brook.
O meritai.
Ostilitatea din vocea lui era taioasa ca lama unui cujit.
Kit se mica atat de repede, Tncat raspunsul i se opri
Angelei Tn gat, cuvintele transform andu-i-se Tntr-un |ipat
Tnabuit.
In?facandu-I pe Brook, Kit Tl |inu la un brat distanja cu
picioarele atarnandu-i deasupra podelei i spuse cu o
voce care arata o siguranja implacabila:
D a ca o mai atingi vreodata, de G re y, te omor.
Apoi Tl arunca pe conte departe, de parca s-ar fi uurat
de o povara nociva.
Dei cazu greoi, de G re y se ridica imediat Tn picioare,
iar ochii Ti luceau rauvoitori ?i fanatici.
Nu pop s-o pazeti Tn fiecare secundS, zise el cu o
bucurie diavoleasca.
Iei, m urm ura Kit, sau te om or acum .
O s a m a mai vezi, Angela, ?opti BrookTntorcandu-se
sa-i arunce o privire scurta sotiei sale.
D u p a acee a, pleca facSnd cu m ana nepasator, ca i
cand trecuse pe acolo pentru a sta prietenete la taifas.
234 Q&wm
Pa?ii sai rasunara pe culoarul etajului trei i fluieratul sau
straniu, fara melodie, atarna Tn.aer mult timp dupa aceea,
ca un val rau prevestitor.
l-a scris sora lui, spuse Angela prabuindu-se Tntr-un
scaun din cam e ra i trem urand ca urm are a prezenjei
m alefice a sojului ei. Probabil ca n e -a vazu t cineva la
Londra.
N -a r trebui sa mai ai de-a face cu el, zise Kit calm,
apropiindu-se i aezandu-se pe podea langa ea i atin-
gandu-i cu blandeje mainile pe care le tinea Tncletate in
poala.
tiu. E mai greu acum ... fiindca te iubesc. M i-e mult
mai team a. T e -a putea pierde pe tine.
Eu nu plec nicaieri, dar ar trebui sa divorjezi de el.
C e rost mai are sa atepji?
N -a m putea vorbi despre asta mai tarziu? Mintea
m ea e complet Tntoarsa pe dos.
Ramificatiile unui divort public i ale unui scandal o
copleeau i inspira adanc Tncercand sa-i revina.
U nde ai ascuns-o pe May? Tntreba Kit i zambi, vrand
sa-i dea un ragaz sa analizeze toate complicajiile situatiei.
O sa piarda prajitgrile cu frica.
Eti atat de fermecator i natural, m urm ura ea atin-
gandu-i u?or parul ciufulit de vant. C e m -a face fara tine?
Ai lua-o de la cap cu fotii tai iubiji?
Imi place gelozia ta i rasunsul este nu, niciodata!
Atunci o sa-Ji dau voie sa m ananci i tu o prajitura
cu frica, o tachina el. Hai sa m ergem s-o gasim pe May.
Am pus-o pe Bergie s-o duca la Stone House. Brook
a Tnspaimantat-o cand a Tncercat s-o ia Tn braje.
O sa-i distragem atenjia cu ceva caraghios, rosti Kit
liniitit, ridicandu-se Tn picioare ?i ajutand-o i pe ea sa se
ridice. T u duci prajiturile, eu te due pe tine i o sa vorbim
numai despre lucrurui placute cum ar fi cadourile pe care le
am pentru tine i M ay la Stone House, continua el Tntin-
zandu-i cutia i luand-o Tn braje.
De unde ai cum parat cadouri?
I se citea mirarea in glas.
Din Easton Vale, raspunse el ieind din cam era.
C e pot avea in Easton Vale?
Micul sat avea marfuri limitate.
O h , scu za -m a , complicata m ea contesa, m urm ura
el sardonic i ochii stralucitori ii tradau veselia, dar sunt
multe lucruri in Easton Vale care sa prezinte interes pentru
trei doam ne pe care le cunosc. V a trebui doar sa a?tepji
i sa vezi. Am gasit i pentru Bergie ceva.
Deja te adora. A cum o sa te iubeasca pentru
totdeauna.
Asta e, in mare, ideea.
Individ arogant ce e?ti! pufni Angela aga|andu-se
mai strans de el. N -am sa te mai scap din vedere.
Nici eu pe tine.
Dupa ce-l vazuse pe Brook din nou, vorbea serios. O m ul
era periculos.


Le cumparase la am andoua fraie noi pentru cai, din
piele ro?ie ornam entata cu argint, cu num ele lor frumos
gravate pe metalul lustruit i veste asortate din piele roie.
Le com andase cu o saptamana In urma cand vazuse lucruri
asemanatoare In fereastra pielarului care facea harnaa-
mente.
Manu?ile lui Bergie erau din piele de culoarea lavandei,
brodate ?i parfumate ?i cand ii muljumi, tenul ei trecu prin
zeci de nuan|e de rou.
Mai tarziu in ziua aceea, dupa prajiturile cu frica i ceai,
dupa joaca in com pania pisicujelor i mult ras i dupa o
cina linitita In cam era copiilor cu Peter Rabbit, amintirea
vizitei contelui fu inlocuita de mult mai familiara veselie fi
muljumire a micului lor grup de familie.
D a r sentimentul de frica ram ase i Baby M ay readuse
din nou incidentul pe tapet pe cand era dusa la culcare.
M i-e fiica, spuse ea.
M am a e aici, iubito, o liniti Angela. N-are de ce sa-Ji
fie frica;
Blook e lau, declara cu em faza fetija.
N u-i spunea niciodata papa.
N u se mai intoarce, o lini?ti m am a ei uitandu-se la
Kit care statea trantit pe un scaun la picioarele patului.
Sigul? intreba e a neincrezatoare, strangandu-l ?i
mai tare pe Peter Rabbit in braje.
Sigur, raspunse Kit. M am a i-a spus sa piece.
M uljum esc, m am a, opti M a y evident uurata. Eu
dolm acum .
A n gela ?i Kit ram aserS cu ea pana cand adormi.


V a trebui sa-l scop din viaja ta, com enta Kit cand
parasira ca m e ra copiilor. D e G re y nu e periculos num ai
pentru tine, ci i pentru M ay ?i Fitz.
D a ca Brook n -a r a ve a o atitudine atat de greu de
prevazut, s-ar putea sta de vorba cu el, replica Angela, dar
l-a am eninjat pe Bertie suficient ca sS-l alarm eze i regina
s-ar infuria daca W ales ar fi adus din nou la tribunal ca parte
acuzata intr-un divorj. Totul este atat de frustrant. C u Brook
nu se poate discuta.
Uite ce este, iubito, va trebui sa rezolvi problem a
asta. N -o sa-Ji spun ce sa faci, dar de G rey este o persoana
instabila, ?i un real pericol pentru voi. G ande?te-te la asta.
M a voi gandi, m a gandesc... asta fac de ani intregi.
V a trebui sa te hotara?ti curand. Desiree va fi gata
de plecare intr-o luna.
O lunal? ?opti ea.
Nu fii atat de ingrozita, iubito. In mod sigur o doam na
care conduce un dom eniu, create doi copii, fondeaza un
colegiu, participa la curse cu iahtul, va neaza ?i i?i gase?te
timp i ca sa se bucure de cateva din placerile viejii, va
mai putea lua o hotarare. Mai ai inca patru saptdmani.

Luna trecu, frunzele Tncepura sa-i schim be culoarea,
Fitz mai petrecu o saptam ana cu ei Inainte de a se duce
la Cam bridge i M ay Invaja sa citeasca Peter Rabitt pentru
ca petrecuse enorm de mult tim p cu Kit i ea Ti dorise cu
disperare sa ?tie sa citeasca. Nu se mai abordase niciodata
tem a divorjului i Angela aproape ca ajunsese sa creada
c a poate fi fericita i Tndragostita fara a face faja proble-
melor insurmontabile.
S e agaja de el ca o fata aflata la prima dragoste, dorind
sa-l atinga de o duzina de ori Tntr-un ceas, iar lui ii facea
placere adorajia ei i i-o oferea pe a lui Tn schimb. Am andoi
Tnvajara despre tandreje i devotament, despre ferm eca-
toarea iubire, ?i despre binefacerile pasiunii ca auxiliar
al dorinjei, o opjiune pe care o gaseau i mai incantatoare,
insojita de dragoste. Aceasta afecjiune prejioasa le oferi noi
perspective i deschise cele mai ascunse tainije ale inimilor
lor.
E xp lo zia se declana Tnsa pe neateptate. A m andoi
facusera prea multe presupuneri... sau poate nu suficiente.
To tu l Tncepu sub auspicii bune, Tntr-o atm osfera
rom antica.
D u pa cina, ram asera sa bea un pahar Tn biblioteca.
M ay fusese dusa la culcare ?i amandoi se simjeau cuprin?i
de o muljumire deplina. Stand faja Tn faja cu Angela, Kit se
cufundase adanc Tntr-un fotoliu de piele, aratand zvelt ?i
fermecatorTn hainele de seara. Statea cu picioarele lui lungi
Tntinse Tn faja i o privea plin de afecjiune pe deasupra
paharului de whisky.
Nu p-am dat niciodata o bijuterie, spuse el.
Mi-ai dat cu mult mai mult, m urm ura ea.
E ra atat de Tndragostita Tncat o durea inima. Stand
ghemuita pe sofa, cu picioarele stranse sub ea, se rezem a
238 Q&ufan wm
de brajul acesteia ?i-i zam bi. Parul i rochia ei luceau
palid in lumina lampilor.
A m ceva pentru tine, zise el i punand jos paharul,
se ridica de la locul lui.
In timp ce traversa scurta distanja pana la canapea, i?i
aluneca degetele in buzunarul vestei i extrase un obiect de
acolo.
N -a m crezut ca am sa ajung vreodata sa fac asta,
m urm ura el cu un zam bet stramb a?ezandu -se fara efort
intr-un genunchi.
Privind la ea cu o licarire ispititoare in ochii de sm arald,
0 intreba tandru:
Vrei sa te castoreti cu mine ?i sa m a faci fericit?
Luandu-i m ana dreapta din poaia, ii puse un superb
inel cu diamant pe cel de al patrulea deget.
Asta ne sta in drum , oberva el neglijent, atingand
verigheta. Deci, deocam data... zam bi el.
C a n d ea nu raspunse, o privi o clipa i se aeza pe
covor uitandu-se la ea cu o u?oara nedumerire.
C re d ca va trebui sa spui ceva.
De ce nu putem lasa lucrurile a?a cum sunt? intreba
Angela ?i vocea ei nu era mai mult decdt 0 oapta.
Deoarece, spuse el intenjionat ?i cu o privire rece
in ochi, nu vreau sa te im part cu nimeni.
Nu va fi nevoie.
O rice ai spune tu, asta e situajia, ?i nu imi place.
D um nezeu tie ce va incerca sa faca Brook daca
voi incerca sa divor^ez de el. In mod^sigur, il va implica pe
Wales.
Cui naiba ii pasa? replica el pe un ton rece, ridican
du-se in picioare.
Toate detaliile viejii mele vor fi expuse prin ziare.
Copiii mei vor suferi. Familia m ea va fi umilita. Regina...
vorbele i se oprira Tn gat sub privirea inver?unata a lui Kit.
Nu va injeleg, marai el. Faceji orice naiba va place,
i'gnorand toate principiile sociale i morale, i singurul pacat
mortal consta in dezvaluirea lor. De ce are atata importanja
ce anum e cred ceilalji? Oricurh, toji ?tiu cu cine te f...
T e rog, Kit, Tncearca sa Tnjelegi.
C e sa injeleg? C a fiecare duce o viaja plina de
prefacatorii, ca nimic nu este ce pare a fi, ca numai primului
nascut Ti este garantat un tata legal? M i-am dat toata oste-
neala.
Poate cu timpul a? putea sa-l conving pe Brook sa
fie mai rezonabil i...
Eu nu vreau sa atept, rosti el fara menajamente.
Sfinte Dum nezeule, Angela, casatoria asta mizerabila a ta
dureaza de optsprezece ani. Cat timp mai intenjionezi sa
amani inevitabilul? Incepe odata procedure de divort-
Catt a? vrea sa fie atat de simplu!
Este, daca vrei sa fie.
Imi pare rau, m urm ura ea.
Nu, mie imi pare rau, murmura Kit cu vocea Tncor-
data, Tncercand sa se abjina. Am crezut ca m a iubeti cu
adevarat. Nu m i-am dat seam a ca am fost doar o alta
distracjie din existenja ta plina de jocuri amoroase. Dar cel
pu{in, top barbajii atia fac viaja sa fie interesanta, aa e?
N -au fost suficient de mulji ca sa poJi spune toti,
replica ea Tnfuriindu-se la auzul insinuarii. C um Tndrazneti
sa-m i fii socoteala, tu, un barbat care fine un harem ? -
C a re p'neam harem, i asta muljumita {ie, observa
el concis. D a r a fost o placere sa fiu adaugat pe lista ta,
contesa, adauga el cu un zambet numai miere, i o expe
rience deosebita. O a re o sa-{i lai sojul sa te bata din nou
ca sa menjii aceasta fajada acceptabila pentru m am a ta,
pentru regina ?i pentru publicul tau?
Statea dominand-o ca un Tnger al razbunarii, necrujator
?i manios, i batjocura i se citea limpede pe faja.
D aca a fi fost barbat, a? fi putut divorja fara a fi
pedepsita, dar, Tn fond, amandoi tim ca asta-i o lurne a
barba{ilor, nu-i aa?
i tu ai Tnvajat s -o m anipulezi destul de bine,
adevarat?
Supraviejuiesc, zise ea gandind cat de pujine tia el
despre realitajile dure ale \7ie{ii ei. A verea m ea imi este de
ajutor, dar tii prea bine care sunt binefacerile bogaiiei, con
tinua ea calma. Amandoi ?tim cat de mare este puterea ei.
Asta e?
Nu pot sa divorjez daca Brook nu este de acord.
D a ca se hotara?te sa m a Tnfrunte la tribunal, ar putea fi
periculos i pentru mine i pentru copii; l-ar putea distruge
pe prinjul de W a les.Xi"
Atunci, TJi m ulium esc pentru ospitalitate.
i eu TJi muljumesc, zise ea Tncet. Pentru prietenia ta.
Nu vreau sa fim prieteni.
tiu.
Kit o mai privi o se cu n d a cu o expresie impenetrabila
?i apoi, cu o scurta Tnclinare a capului, parasi cam era.

Statu multa v rem e am orjita, n e vrand sa se mi?te,


a?teptand, nutrind o slaba speranja iluzorie ca se va
Tntoarce, o va lua Tn braje i va face sa-i disp a rt tristejea.
V a zu se , Tnsa, raceala din ochii lui.
i nici Tn cele mai ireale vise ale ei, nu va putea terge
a cea privirea din amintire.
C a te va ore mai tarziu, cand parasi Tn cele din urm a
biblioteca ?i se duse Tn cam era ei, hainele lui disparusera
odata cu cele dou a genji de piele i cu cizm ele de sub
scaun. Uitase un pieptene de filde? pe masuja de toaleta i
jacheta de piele aruncata Tntr-un colt Tntunecat al cam erei.
Ii puse jacheta pe ea, rasucindu-i manecile, adunand-o
mai aproape de ea ?i mirosul coloniei lui o Tnvalui. Dorea
cu disperare sa paraseasca totul i sa se duca Tmpreuna
cu el la Brisbane sau M adagascar sau Tntr-o casuia din
M aine. Sfarita, se a?eza Tn scaunul de langa foe Tn care
statea Kit m ereu ?i planse cu ?iroaie de lacrimi pentru ca
nu putea m erge nicaieri cu el.
i pentru ca toata fericirea ei disparuse.

Dimineaja, Bergie ii spuse ca Kit venise sus s -o Jina


pentru cateva clipe pe M a y in braje inainte de a pleca.
S e intoarce repede? intreba fata. A spus ca trebuie
sa piece din ca u za unor afaceri.
Nu sunt sigura, raspunse Angela, intrebandu-se ce -
o sa-i spuna lui M a y cand el nu va mai veni inapoi.
S e mai intreba daca disperarea care-i um plea sufletul
va dispare intr-o mie de ani.
Kit ii scrisese o scrisoare de la Londra lui Fitz, incercand
sa-i m otiveze plecarea.

M ama ta n u vrea s d ia a cu m in cottsiderare u ti


divor/ i eu n-am reuit s-o co m in g sd-i schim be
botdrdtva. E a crede cd existd uenum drate p m blem e de
nenezolvat legate d e societate. E u n u consider cd aceste
p m b lem e a r f t -iusurm ontabile, d a r ea a tra it a ld ttiri
d e acegti o a m en i toata viafa. ia r eu nu . S-a r p u te a ca
tu s d infelegi lu cn trile m a i b in e ca m i tie.
D aca vreodatd i/i vo i p u te a f i d e a ju to r cit ceva,
n u e zita s d m d cbem i. sa u d a ca s itn /i vreo d a td
im p u lsu l sd vezi China, am intotdeauna ioc p e u tn t u n
p a sa g e r la b o rd u l lu i D esiree. I /i la s adresa lu i
Cham bres. E l m d p o a te g d si o riunde.
Pdstreazd pfoneii. O sd dei>ii u n J'oaite bun ju cd to r
deptolo.
Cu drag,

Kit.
*
* *
* 6rapfo/u/2 0 *
* *
* *
*
J In zilele care urmara, Angela Ti facu de lucru l a,*j
* m o?ie , trezindu-se dimineaja devrem e ?i m uncind p a n a *
* noaptea tarziu, incercand sa-i uite durerea printr-o activi-*
*tate continua. Incepu sa angajeze profesori pentru colegiu*
* i Ii se alatura la alcatuirea unui plan de Inva|am ant,*
* ce ra n d u -le ?i arendailor ei s-o ajute. A vura Tntalniri peste*
*Intalniri, I?i lua notije i le sistematiza noaptea cand n u *
^*putea sa doarm a. Fitz veni o data acasa i o consola c u *
* p re ze n ja lui, dei ea I?i putu da seam a ca i el resim jea*
Jlip s a lui Kit aproape la fel de mult. M ay incetase sa m a i*
*Intrebe de Kit de zeci de ori Intr-un ceas; acum intreb a*
* d o a r de acelai num ar de ori Intr-o zi. D ar la trecerea a *
* d o u a saptamani de cand plecase Kit, viaja Angelei s e *
Jtransform ase Intr-o rutina acceptabila, pentru ca-?i u m p le a *
*fiecare ceas al zilei cu ceva de facut, i cand nu putea dorm i*
*noaptea, scria rapoarte pentru administrator, ceea c e #
*constituia Intr-un fel o pofiune soporifica. *
* In ultimele zile ale lunii se simp destul de p u te rn ic a *
* pentru a pleca la Londra. Bancherii ei 'aveau nevoie d e *
*cheltuielile pe care le facuse pentru colegiul ei. In ultima?
* vrem e scrisorile lor devenisera insistente. *
*
* * * *
* *
* Kit se consola de pierderea suferita Intr-o m aniera m a i*
* *
*activa. Era Inca in Londra, a?teptand contractele pentru*
*unele cladiri i terenuri pe care le achizijionase i In acelai*
*tim p, atepta ca Henry W atson sa termine lucrul la Desired.*
* Ii permisese sa-i instaleze un nou motor, mai puternic, i*
* u n e le dintre subansam ble venisera cu Intarziere. Aa c a *
* In timp ce zilele Ii erau ocupate cu afacerile, lucru care *
*constituia un obicei pentru el, nopjile le petrecea In tr-u n *
Jtu rn e u continuu prin bordelurile exclusiviste din Londra. *
*
**
? G ra tia dzzftfstti 243 *
* B ea mai mult ca de obicei ?i, Tn rarele ocazii cand s e *
*d u cea la petreceri de societate, daca era abordat d e *
* d o a m n e care Tncercau sa reindoade o vech e le g a tu ra *
*am oroasa, spunea politicos, ca i cand ar fi discutat d e s p re *
* v re m e Regret, dar i-am promis mamei mele sa m a ab|in J
* d e la raporturile sexuale'1. *
* D e sig u r ca nu facea aa ceva, dar el nu dorea s a *
* v o rb e a s c a cu femeile, voia doa r sa se culce cu ele i*
*bordelurile Ti ofereau acest prilej. Aa Tncat T?i Tncepe a*
*n6pjile la vreun club i, dupa ce bea i juca panS cand e ra *
*convenabil de beat i simjea nevoia unei femei, aparea Tntr-*
*unul din luxoasele stabilimente ale placerii i Ti a le g e a *
*tovara?a sau tovaraele de pat pentru noapte. *
J E ra generos cu banii ?i cu talentele Tn pat, a?a Tncat J
* e ra iubit deopotriva de patroane ca i de fetele de acolo. L a *
*sfaritul lunii se tutuia cu orice curtezana de seam a d in *
* Londra. *
* S a sk ia nu parasise Tnca ora?ul can d el se Tntorsese*
*furios i plin de ura de la Easton, aa Tncat locuia la el Tn *
*apartament. Nu Tmparjea Tnsa patul cu ea; Tntr-o dim in eaja*
* c a n d se Tntorsese acasa Tn zori, Tnca Tngrozitor de beat, Ti*
* sp u s e se Tn glum a ca-?i pierduse cheful de a se mai c u lc a *
J c u vreo femeie Tn afara cam erelor drapate Tn catifea roie. J
* S a ma culc cu tine ar fi ca i cand m -a? culca cu s o ra *
* m e a , Ti spusese el batand-o uurel pe brat cand Tl ajutase*
* s a - i scoata pardesiul. Nu pot sa fac a?a ceva, iu bito *
* a d a u g a el vesel, sarutand-o uor pe obraz. Te -a i gandit la *
*lo ca lu l lui M ada m e C entisi? A m auzit ca are a rm a s a ri*
*chipei pentru doa m nele bogate. la din banii p e n tru *
*cheltuieli marunte. Cutia de bani din biroul meu e plina. *
* S prijin in du -se pentru un m om ent de perete, Tnch ise*
*ochii. Era obosit, se saturase sa tot fie obosit, \ se saturase*
* s -o caute pe Angela Tn fiecare femeie cu care se culca. *
* Expira, deschise ochii ?i, cu o privire atat de lucida c a re *
* o facu pe Saskia sa se mire de subita transformare, za m b i*
spuse: J
I* *
244 (y&ura7i
C e hartii a vem de sernnat i n dim ineaja asta?
C h a m b re s trebuia sa trimita rezumatele ieri, cel tarziu.
Sunt pe biroul tau.
Acorda-m i doar un minut sa m a schimb. Ai putea
sa-l rogi pe bucatar sa-mi faca ni?te cafea? Tare. Foarte
bine. i nu mai arbora aerul asta m atern. O sa supra-
viejuiesc foarte bine i fara ea.
D a r se intreba daca va reui cu adevarat, mai ales in
m om entele Tn care ram anea signur, chiar i pentru scurt
timp. Angela Ti invada mintea, amintirea surasului ei, mirosul
ei, atingerea pielii ei, Jipatul ei delicios de plScere cand
ajungea la orgasm, cand el era afundat adanc Tn ea...
Apoi T?i revenea cu o tresarire i alunga fara mila amintirile,
aruncandu-le acolo unde le era locul, la gram ada de ruine
ale visurilor irealizabile.

C and Angela sosise Tn ora?, Ti planificase sk nu stea


mai mult de trei zile. O zi pentru bancheri, una ca sa-?i
vada prietenii i alta pentru rudele care erau convinse ca
putrezea la Easton, dat fiindca nu mai fusese vdzuta Tn
societate din august.
Bancherii se aratara dificili, ca de obicei, nefiind Tnclinaji
sa aprobe planurile ei risipitoare de a-i ajuta arenda?ii. Ei
subscriau teoriei conform careia faptul ca le platea oam e-
nilor o leafa ?i le oferea case confortabile, era un rasfaj
dus dincolo de orice limita.
Saracilor le place sa fie saraci, spuneau ei. Acela era
locul lor Tn societate", adaugau ei plini de im po rtant, stand
"n fa|a ei gra?i ?i bine Tmbracap ?i traind Tn lux.
N -am nevoie de aprobarea dum neavoastra, avea
ea sa le declare Tn final, du p a ce renunjase la politeje ?i
curtoazie ?i ei se Tncruntau ca nite purcei neferici{i. Scrieji
ordinele de plata ?i maine sa fie gata.
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6 -h ra h 'a tfra y ix fte f 245
In ziua urmatoare, se duse mai Tntai s a o v ada pe
Violet, pentru ca ei Ti dusese dorul cel mai mult i pentru
ca voia sa poata vorbi cu cineva de nefericirea ei.
tii, e inca Tn ora?, o anunja Violet Tnainte ca ea sa
poata intra de -a binelea Tn salon.
N -a v e a nici un rost sa se prefaca ca nu Tnjelege.
A m crezut ca a plecat de mai mult timp, zise Angela,
a?ezandu-se.
Gurile rele spun ca dom nul Braddock Tncearca sa
stabileasca noi recorduri Tn bordeluri.
Cat de contrarfirii sale! raspunse Angela sarcastica.
Nu s -a ata?at de nim eni, rosti Violet cu blandeje,
u rm a rind -o pe A n g e la cu atenjie, Tn cazul Tn care asta
sperai.
P ur ?i simplu nu mai am nici o speranja, recunoscu
A n g e la suspinand uor. C a n d i-am spus ca nu m a pot
casatori cu el, am ?tiut ca totul s-a starlit irevocabil. M i-a
dat asta, adauga ea ridicand m ana.
N -o lasase inim a sa scoata inelul primit de la el; era,
ntr-un fel, o ultima legatura, o amintire a faptului ca o iubise
odata.
E de-a dreptul extraordinar! exclama Violet Tntinzan-
du -se sa atinga uriaul diamant. To a ta lum ea o sa vrea
sa-l priveasca. tiai ca l-a cum parat de la Gartier? Lucy
?i M argaret au auzit povestea cand au trecut pe acolo, a
doua zi dupa ce-l cumparase. Vanzatorii numai despre asta
* ?u?oteau. A platit telegrafic cincizeci de mii de lire.
Atunci nu pot sa-l port.
Poarta-I cand e?ti printre prieteni. G asesc ca gestul
5 este extrem de romantic. Lucy moare de nerabdare sa-l
vada. I-am spus ca e?ti Tn ora. E a te sim patizeaza. Anul
recut, a trebuit sa renunfe la D re w fiindca sojul ei a
am eninjat ca divor|eaza de ea.
A ? dori ca Brook sa divor^eze de mine. L-a? plati sa
divorjeze.
Sunt convinsa ca ai Tncercat sa faci asta.
*246 O&UfdTf
* D e m ai mult ori decat fmi pot amirrti. Nim eni din
* fam ilia lui n -a divorjat vreodata ?i Brook e foarte dog-
Jm a tic in privinja asta dei soacra m ea ar fi trebuit s-o
* fa ca ; avea destule motive. D ar e mult prea cum secade,
? d e m oda veche ?i dispusa sa suporte. E singura persoana
* c u adevarat decenta din familie.
J Poate ca Brook o sa moara.
* A n ge la rase.
* Spui acela?i lucru ca la opt ani cand TJi doreai ca
*guvernanta aia acra a ta sa-i dea duhul la varsta de
*treizeci de ani.
* C el pujin Brook nu mai aa tanar.
* Deci ar trebui sa sper.
? Pari a supraviejui pierderii, observa Violet muljumita
* s a vada ca Angela mai e Tn stare sa rada,
? Nu prea am de ales, nu-i a?a? i apoi, Tn mod sigur
* n o i doua am Tnvajat cum sa supraviejuim nefericirii. Am
Xp u te a scrie un manual pe tem a asta. G andul asta morbid
*Tmi reamintete ca maine trebuie sa o vad pe m am a. Sper
* c a n -o sa m a puna la frigare. N -a m nici un chef de dis-
*cursuri moralizatoare. D aca Brook n-ar fi atat de hotarat
* s a -l implies pe Bertie la tribunal ?i daca nu mi-ar fi teama
*pentru copii, a? intenta divorj i la naiba cu consecinjele.
* i la dracu ?i cu regulile de viaja pline de cucernicie ale
*m am ei. i de unde era sa tiu cand aveam douazeci de
* a n i ca multa vrem e mai tarziu o sa regret ziua cand Bertie
J s - a uitat la mine?
* Violet Tnalja din umeri.
* S e compatimira una pe alta reflectand cat de nedreapta
* e ra viaja, dei tiau am andoua cat de zadarnica era auto-
Jco m p atim ire a i peste pujin timp Violet schimbS subiectul
* la ultimele barfe, sperand sa-i ridice Angelei moralul. C a n d
J l a scurta vrem e dupa acea, aparura Lucy i Margaret,
* L u c y se arunca Tntr-un scaun Tnsojita de fo?netul inconfun-
Jd a b il at rochiei de tafta i spuse:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Va trebui sa spui da, neaparat. O sa fie cea ma
* g ro z a v a distracjie. Margaret m -a convins ?i, cand o sa afli, o
* s a leini. Poveste?te-le, M argo.
* A m auzit despre cel mai delicios local, declara
?c o n te sa de Bensenhurst. E foarte exclusivist i rafinat $i
*nim eni nu va ti ca ne-am dus acolo.
J La M adam e Centisi, spuse Violet.
9 D e unde tii? exclam a Lucy. D e-abia s-a deschis.
J D e-abia l-a deschis pe cel din Half M oon W ay. De
* c e nu m a Tntrebi de cel de pe Chesterfield W ay?
* Ai fost acolo? Tntreba Margaret facand ochii mari.
* C u ani Tn urma, Tnainte ca An drew sa Tnceapa sa
J m a am uze.
* Ei bine, va trebui sa mergi din nou, insista Lucy. I-am
*p ro m is lui M argo ca m erg i tu va trebuj sa vii cu noi
Jp e n tru sprijin m o ral
* C e anum e e localul lui M adam e Centisi? Dei cited
* c a pot sa ghicesc, murmura Angela curioasa, Tn ciuda starii
J e i sum bre de spirit.
* Mi s -a spus ca e tot drapat Tn plu purpuriu de
Jm a ta s e , adauga M argo, facand cu ochiul ?trengare?te, cu
*oglinzi aurite i vinuri fine.
J ...i barbafi teribil de atragatori care ar face orice le-ai
* ce re , exclam a Lucy, emofionata.
? Nu, mul|umesc, obiecta Angela. M-a simji stanjenita
ipsa aleg un barbat ?i, pe d e -a su p ra , sa-i mai i spun ce
Jvre a u .
* Dar asta-i tot hazul, susjinu Lucy cu fervoare. Poji sa
*le' ceri acestor barbaji Tncantatori bani pentru o palarie noua.
* Ideea prezinta un oarecare interes, observa Violet
* c u vioiciune, avand Tn vedere ca dejinem atat de pu{in
^control asupra propriilor noastre vieji.
* Violet, o dojeni A n gela. Nici sa nu te gandeti! Tn
Jfo n d , Tl ai pe A ndrew pe care sa-l conduci.
* D a r e plecat la vanatoare, m urm ura Violet.
248 Q&imn
O sa vina cu noi, Margo. Uita-te la stralucirea din
ochii ei. N -am spus eu c-o sa mearga? declara Lucy vesela.
A cu m tot ce avem de facut e s-o convingem pe Angela ca
nu va ajunge Tn flacarile venice ale iadului din cauza unei
singure nopji petrecute Tntr-un bordel respectabil.
Daca m -ar fi Tngrijorat flacarile iadului, dragele mele,
zise Angela, m i-a fi trait viaja Tn cu totul alt mod.
Aa e. Vezi? zise repede Lucy. Atunci de ce sa nu
m ergi? P rive?te-o ca pe un experim ent ?tiinjific ?i psiho-
logic. Nu i-ai citit pe Hawelock Ellis i pe Dr. Freudxlv?
Poate ca ai dorinje ascunse pe care Ji le reprimi.
An gela ?i Violet schim bara priviri Tntre ele, a?a cum o
mai facusera de nenumarate ori Tn trecut. Confidenjele pe
care i le facusera, constituisera baza unei lungi prietenii,
pline de afecjiune.
Ve zi draga m ea, Ti spuse Tncet Violet Angelei, ridi-
candu-i cu delicateje sprancenele, eti obligata sa mergi cu
noi ca sa TJi araji respectul pentru m a m a tiinj;a a psiho-
logiei.
O a re !? zise A n ge la . A sta ar Tnsem na daca a
m erge?
Absolut, A n gela, i pe deasu pra ai sa te mai i
distrezi, o implora Lucy. Trebuie sa vii ?i tu. O sa bem mai
Tntai nite ?am panie ca sa nu ne ducem acolo treze.
O sa-Ji faca bine, afirma Violet pe un ton linitit.
Pentru o clipa A n g e la se Tntreba daca nu c u m v a tot
acest scenariu fusese regizat Tn folosul ei.
Nu te uita a?a la mine, protesta Violet. Eu planuisem
o cina plictisitoare la W atley.
Eti sigura? Tntreba Angela suspicioasa.
Spune-i Lucy! tiam eu despre-asta?
N -a r fi avut cum sa afle, Angela. M argo m i-a spus
pe drum i vizitiul meu o fi crezut ca punem la cale ceva
ilicit cu toate oaptele i chicotelile noastre. A sta Tmi
adu ce aminte ca va trebui sa Tnchiriem o trasura diseara.
Nu vreau sa transpire ceva ?i sa afle Charlie.
* ^ rd fa 'c f drafc?s/a 249
* D e parca ar baga de seam a! rosti amabilS Violet,
*tiind ca sojul lui Lu cy tocmai ?i-o luase ca am anta pe oea
Z m a i frum oasa stea de la m usic-hallul Roxie. Deci, ce-ar
Vfi sa ne Tntalnim aici la noua? propuse vioaie Violet. Eu
J v o i avea a m paniagata frapata i trasura deja Tnchiriata.

2/

S e a ra lui Kit Tncepu ca oricare alta din ultima vrem e,


cu o cina luata la club i joc de carp dupa aceea. Era doar
ora zece i deja era plictisit de conversape, de norocul la
carp i de bautura pe care o turnase Tn el Tncepand cu ora
cinci. W atson ar trebui sa termine mai repede lucrul la
Desiree, altfel va muri de plictiseala.
Peste catva timp, auzi un barbat Tntreband:
Pot sa iau loc?
Kit T?i ridica Tncet privirea ?i Ti arunca o privire apatica,
d a r ca n d o b se rva cine era, se uita la individ cu ceva
mai mult interes. Decise dupa aceea ca era Jo e Manton,
i mai beat ca el.
S e simte careva norocos Tn seara asta? Tntreba Jo e
clatinandu-se u?or Tnainte de a se aeza, ?i facand sem n
catre teancul de cam bii1 cu un gest neglijent al mainii?
U nele zile sunt, pur i simplu, al dracului de bune, nu-i aa?
declara el, zam bind larg.
E?ti bine dispus, Manton, remarca unui dintre barbaji.
A m luat ceaiul la Ritz cu Angela, spuse el. Asta ar
binedispune pe oricine.
S -a Tntors Tn ora? Tntreba tanarul duce de
C arnaevon. A m crezut ca e ocupata la Jara cu ?colile ?i
proiectele de construcpi.

1 Inserts prin care cineva se obliga sa plateasca o suma de


bani la un anumit termen (n.t.)
* S -a saturat de ele, zise Joe privind direct spre Kit cu
* u n aer Tngamfat ?i obraznic. A venit Tn ora ca sa se
Jd is tre ze .
* A m auzit de la sojia m ea ca G e o rg ia n a se du ce la
?Rutlands la sfarfitul saptamanii,. rosti un domn Tn varsta
*facand trengarete cu ochiul. E o co in cid e n t a naibii de
Jfericita,
* Pleaca pentru o saptamana, recunoscu Jo e zam bind
Jp lin de el, Tntr-un fel care Ti dezvaluia planurile.
* C re d ca e randul meu sa servesc, zise Kit lene?
V rid ica n d u -s e din pozijia indolenta Tn care statea i Tntin-
* za n d u -s e dupa carji. C e -a r fi sa cre?tem m iza ca sa facem
* jo cu l mai interesant?
* Kit Ti lefuise abilitatea la joc Tn tripourile din Macao,
# u n d e viaja cuiva putea atarna de un fir de par la un tur de
J c a rji. A v e a degetele agile i era un jucator desavar^it,
* g re u de batut. Nu peste mult timp Jo e ceru cambii noi.
* In acel m om ent Binky Wootton se alatura jocului, beat
J ? i el pe jum atate, i imediat se lansa Tn delicioasa Tnde-
*letnicire a barfitului. Tocm ai ieise dintr-un bordel frecventat
J d e tinerii din aristocrajie cand se Tntamplase sa priveasca
* d e -a lungul strazii ?i observase o trasura din care coborau
J c a te v a doam ne Tn faja localului lui M adam e Centisi.
* >i pe cine credeji ca am vazut? Tnrteba el aranjandu-
5 i carjile Tn m ana cu o m icare lina ?i privind Tn m od
*deliberat la ceilalji cu mina grava.
* Pe sojia ta? Tntreba sarcastic prietenul sau, ducele.
V N-are atata energie, raspunse Binky fara sa-?i ridice
Jp rivire a .
* B inky era un tanar chipe d ar desfranat, silit sa se
*casatoreasca sub rangul sau Tn momentul Tn care tatal lui
Jp ie rd u s e la joc toata averea familiei.
* Atata timp cat TJi da un mo?tenitor alaturi de averea ei,
Jbaiatule, comenta un domn Tn varsta, poji trece cu vederea
*fabrica de bere a tatalui ei.
* ffiprafaa d ra fvs /a 251
* Exact astea au fost i cuvintele tatalui meu, observa
*nepasator Binky, aruncand doua carji. Acum , Tn ceea ce le
*prive te pe fascinantele doa m n e care au ieit Tn ora,
continua el, de?i, evident purtau toate voaluri, una dintre
J e le era sojia lui Charlie; i-am recunoscut pelerina de samur.
* N -a m putut sa le recunosc pe doua dintre ele, dar gluga
Jce le i de-a patra s-a agajat de ua trasurii pe cand cobora i
* a m observat inconfundabilul par blond al contesei de G rey.
* li invidiez pe baiejii de la M adam e Centisi pentru distracjia
* lo r din noaptea asta.
* A m in, Binky, dei nu pot sa spun ca aprob Tn
Jtotalitate afurisita asta de egalitate, declara un alt barbat.
* N-a avea nimic Tmpotriva ca sojia m ea sa-i cheltu-
Jia s c a o parte din bani acolo, zise taraganat Binky. M -ar scuti
* d e blestemata aia de obligajie.
J l-au zi, i-auzi! exclam a Jo e libidinos, ridicandu-?i
paharul catre cei prezenji, Tnainte de a-l bea pana la fund.
* N-ai fost chiar aa mult timp casatorit, Joe. Deja te-ai
*saturat de consoarta? Tntreba glum ej unui dintre jucatori.
* Nu cred ca barbajii au fost facuji pentru a fi soji,
* m a ra i cu bruscheje Jo e Manton.
* T re b u ie sa te Tnsori, cateodata; asta-i necazul,
* m o rm a i ducele, casatoria lui cu verioara sa fiind im pusa
* d e necesitatea de a pastra averea Tn famine.
* Planuieti sa te Tnsori Tn curand, Braddock? Tntreba
* J o e taraganand cuvintele ?i facand pe grozavul, insolent
*i batjocoritor. Am auzit ca ai comandat un inel de logodna
*extraordinar.
* Kit Tl privi un moment cu un disprej nedisimulat, provocat
* d e c e va mai mult decat trambijatul triumf al lui Jo e i
Jo fe n s a t de arada viejii Angelei. Irascibil i m orocanos,
raspunse cu arjag:
* E a ta, M anton. A ta, a Angliei i a sojului ei,
desigur... nu trebuie sa-l uitam. A ?a se obinuiete pe
Ja ic i, nu? continua el ursuz. Toji se Tncurca unii cu aljii.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* A ru n ca n d u - i carjile pe m asa, se ridica bru3c in
picioare, rasturnand scaunul in m i?carea lui agresiva.
J doresc sa ai parte de multa placere cu ea, cu
*nevasta-ta i c u oricine altcineva te mai f... Manton. Noapte
J b u n a , domnilor. A m chef sa m a imbat i mat tare.
* Americanii atia sunt aa de impetuo^i i de impul-
Js iv i! observa Binky amabil, urmarindu-l cu privirea pe Kit
* c a re ieea din cam era. N u injeleg care sunt regulile aici.
J Nu-i place sa piarda, observa Jo e Manton plin de el.
* A v a n d m vede re ca A n ge la nu are nim ic altceva
d e facut pentru moment, te gandeti sa continui treaba de
J u n d e ai lasat-o? intreba nepasator ducele.
* BineinJeles, murmura Joe. C u doua luni tn urma i-am
X s p u s am ericanului ca nu v a fi a lui, adau ga el ca sa se
* a sig u re ca toata lum ea a Injeles ca Angela se afla din nou
J i n teritoriul rezervat lui. Cred ca va parasi Anglia in curand.

*
* Kit bau doar un pahar la bar i deodata se trezi stand
J p e veranda de la intrare, cu pardesiul pe el t cu mintea
* p reocu p a ta de o idee nesabuita.
J Portarul ii intreba:
* Pot sa va ajut cu ceva dom nule?
J Agitat i prost dispus, Kit ezita un m om ent i apoi zise:
* Pune pe cineva sa-m i aduca trasura.
J C&nd aceasta aparu, ii dadu vizitiului adresa, se urea
* in trasura i apoi incepu sa faca, fara prea multa energie,
presupuneri asupra desfaurarii ulterioare a faptelor.
J Fara energie11era exact expresia potrivita.
* In fond, era beat i presupunerile erau tot ce avea.
jR e s tu I principii, oportunitatea acjiunii i scrupulele era
* p u s sub cheie alaturi de rajiune.
J M adam e Centisi, im bracata in inconfundabila ei rochie
* d e m atase cenuie, il primi cu respect, intrucat oricine
J a v e a de a face cu lumea femeilor uoare tia ca domnul
#*Braddock era serios pornit in cautarea placerilor. In ultima
253
* vrem e, madamele Jineau o eviden|a neoficiala Tn care el se
afla printre pujinele persoane foarte cheltuitoare, alaturi de
Jm a h a raja h i ?i membrii unor familii regale. M adam e Centisi tl
invita Tn salonul ei i fi oferi ceva de baut, dar el refuza.
?in|etegand ca nu venise acolo in vizita, Tl Tntreba:
* C e pot face pentru dum neavoa stra, d om nule? V a
Jin te re s e a za vreunui dintre barbafii fermecatori de aici?
* Era convinsa ca prefera femeile, dar era contienta ca
Jplictiseala putea afecta pe oricine.
% D e fapt, sunt interesat s -o urmaresc pe una dintre
^clientele dum neavoastra, rosti el.
* Nu sunt sigura ca va pot satisface dorinja, dom nule
B ra d dock, raspuse respectuos patroana care, cu parul ei
*TncarunJit, arata ?i vorbea mai degraba ca sofia unui preot
d e Jara decat ca proprietareasa unui bordel. Clientela
* m e a pretinde pSstrarea unui secret total. D a c a se aud
v o rb e despre o atare practica...
* Injeleg, raspunse Kit cu amabilitate, dupa cum Tnje-
legea la fel de bine ca Tn bordelurile lumii orice putea fi
*vand u t. Sunt dispus sa platesc foarte bine pentru acest
privilegiu. S puneji-m i dum neavoastra de cat este nevoie
* c a sa fiji de acord cu cererea m ea.
* D e unde ti|i ca doam na este aici? Tntreba ea, tiind
V p re a bine cine-l interesa.
* E ra Tntotdeauna la curent cu bSrfele din societate. i
* e a fusese surprinsa cand aparuse contesa de G re y; nu
? e ra o femeie care sa aiba nevoie de barbaji.
* O cuno?tin{a a vazut-o cand intra aici, cu patruzeci de
Jm in u te Tn urm a, zise el uitandu-se la ceasul de la m ana.
P o a te ca am sosit prea tarziu, adauga el stapanindu-?i
Jm a n ia la amintirea reacjiei sexuale Tnfierbantate a Angelei.
* N-aJi venit prea tarziu, spuse ea.
* Blonda, micS, o binecunoscuta frumuseje, adauga
e l. Vorbim despre aceea?i doam na, nu-i aa?
Z E Tn cam era Boucher, m urm ura ea.
Kit Ti oferi imediat destui bani pentru a premtampina
negocierile pentru care s-a r fi pierdut timp.
Ochii lui M adam e Centisi se marira considerabil la auzul
sum ei uluitoare i, ascunzandu-i icnetul de surpriza sub
aparenja unui delicat acces de tuse, Tntreba:
Bani gheaja?
Varandu-?i mana Tn buzunarul jachetei sale, Kit scoase
un teanc de bani ?i extrase cinci bancnote mari. Le puse
pe m asa dintre ei i se ridica repede.
M a cam grabesc, preciza el linitit.
M a d a m e Centisi Tl Tnsoji spre o ua secreta de sub
seara ?i Tl conduse la etaj pe un culoar stramt care facea
legatura Tntre cam erele de la etajul principal. O prindu-se
la cea d e -a treia arcada, Ti duse degetul la gura ca sa-i
arate ca trebuie sa pastreze linitea i trase o mica perdea
de catifea de pe terete. Dandu-se la o parte, Ti facu semn
sa Tnainteze i apoi dadu sa piece.
El o prinse de braj, Ti facu semn sa stea ?i privi prin mica
deschizatura care oferea o vedere larga Tn cam era de un
lux opulent.
Angela, complet Tmbracata, ?edea pe un scaun aurit
langa foe, \ tocmai ducea la gura un pahar cu ?ampanie.
Ta n a ru l bine cladit pe ca re -l Tnchiriase s -o distreze,
statea pe aparatoarea emineului cu torsul gol i avea Tn
m ana un pahar de vin.
Imi pare rau ca sunt cam stingherita, rosti A n ge la
enata. D e obicei nu sunt aa afectata, dar nu te cunosc
$i... ei bine, nu sunt sigura...
...ca vrei s-o faci? Tntreba barbatul brunet zam bind.
E a ridica delicat o spranceana:
Ai mai auzit aa ceva pana acum ?
El Tncuviinja i lua sticla de ampanie din frapiera din
apropiere, se Tntinse catre ea $i mai adauga cateva degete
de bautura Tn paharul ei.
E mai uor dupa cateva pahare de ampanie. T e -a i
certat cu sojul?
E a chicoti, de o a rece am pania pe ca re o bau se deja
ia Violet dadea Tntrebarii lui o nunanja bizara. Ii zam b
clatinand vag din cap.
C u ani Tn urm a, d a r nu asta e s c u z a m ea pentru
acum.
T e -a ic e rta t cu iubitul? Tntreba el cu blandeje.
A h , suspina ea teatral i Kit T^i dad u seam a ca ea
resimjea deja efectul ?ampaniei. Asta trebuie sa fie.
M -ai ales pe mine pentru ca arat ca el?
Individul era perfect relaxat, chiar \ aa pe jumatate
dezbracat, i era clar ca se sim jea Tn largul lui Tntr-un rol
pe care-l mai jucase de sute de ori.
Nu tocmai... pentru ca nu ara|i ca el.
Atunci n -o sa vrei sa m a chem i cu num ele lui, o
tachina el. Unele doam ne o fac.
fntr-adevar!? (Ochii ei se deschisera larg din cauza
surprizei.) Faci de mult timp treaba asta?
Nu chiar. imi place, Helena platete bine ?i m a simt
grozav Tn com panja doam nelor de felul tau, continua el
zambind ademenitor Tn lumina focului din emineu. imi face
placere sa satisfac fem eile cu sange fierbinte, ?opti el.
Ridicandu-se Tn picioare, se rasuci pe jumatate ca sa-i
puna paharul pe polija emineului i apoi, Tntorcandu-se din
nou spre ea, spuse linitit:
E u sunt gata daca i tu- e?ti.
O h , suspina Anela u?or uimita, fiindca erecjia lui
era pe deplin vizibila sub stofa moale a pantalonilor sai.
La sa -m a sa-ji scot pantofii, propuse barbatul. Asta
n -a r trebui sa te sperie prea mult.
ingenunche la picioafele ei i, fara a mai a^tepta
raspunsul, Ti ridica tivul fustei i al juponului ?i i le aeza
peste genunchi astfel Tncat picioarele ei sa fie complet
expuse. Zambindu-i, Ti scoase cu blandeje pantofii cu tocurl
Tnalte.
256 Q&usan
A?a, m urm ura el, m angaindu-i u?or talpile pici-.
oarelor Tmbracate Tn ciorapi de matase. N -a fost prea rau,|
nu-i aa? !
Nu. 1
Vocea ei de abia se mai auzea. \
in coridorul ascuns, M adam e Centisi atinse uor bra|uh
lui Kit $i Ti f&cu sem n c& pleaca. \
R idicand m na, el m im a cuvantul atepta|i i se<
Tntoarse catre scena care era jucata Tn cam era lum inataj
doar de focul din ?emineu. <
A cu m o sa scoatem jartierele, m urm ura barbatul^
brunet, alunecandu-?i mainile pe ciorapii albi de matase a il
Angelei pana cand degetele atinsera jartiera dantelata.
Relaxeaza-te, spuse el Tn oapta atingandu-i mana
care statea pe brajul scaunului i zambindu-i. O sa-|i placa.
Ii scoase o jartiera i apoi ciorapul. optind cuvinte dulci,
i-o scoase cu blandeje i pe cealalta ?i cand termina, se
apleca ?i Ti saruta carnea dulce a interiorului coapsei.
Madame Centisi icni surprins^ cand Kit se rasuci repde
spre ea i o trase dupa el de-a lungul coridorului. Imediat ce
trecura de cam era Tn care se afla Angela, el spuse scurt:
Scoatefi-I de acolo.
Nu pot, protesta m atroana durdulie, Tncercand sa-i
[ina echilibrul Tn timp ce el o tragea pe scari Tn jos. C e a
putea sa spun? Ea a platit deja pentru Steven. O sa-ntrebe
ce se Tntampla.
D e Tndata ce ajunsera la b a za scarii, Tn coloanele
ascunse ale casei, Kit o apuca ferm de brat, Tmpiedicand-o
sa ias&.
V o r fi suficiente alte ctnci mii de lire ca sa-l scoateji
de acolo? marai el.
Ea Tncuviinta grabita. Pentru banii aia l-ar fi carat Tn
spate.
Dandu-i drumul, el scoase banii din buzunar i num ara
zece bancnote.
Ave|i cinci mii de lire Tn plus ca sa nu auzi# nimic. Voi
petrece noaptea aceasta cu contesa de G rey.
E a inspire adanc, chibzuind. In afirmajia lui se simjise
clar o nuanja de violenja.
Kit Ti Tntinse banii.
D u pa Tnca o secunda de ezitare, ea Ti lua.
M i?caji-va, zise el. Repede.
C and M adam e Centisi intra in cam era sa-^i retraga
tSnarul angajat, era atat de nervoasa Tncat scu ze le ei
bafbaite sugerau nemdoielnic un caz de urgen{a. insofitorul
Angelei iei pe hoi, Tl va zu pe Kit i dupa ce-l privi repede,
spuse:
Probabil ca eti iubitul ei. Nu araji ca un so{.
Scuzaji Tntreruperea, rosti Kit fara sa raspunda catu?i
de pufin comentariului.
Cuvintele lui sibilinice doar cu greu puteau fi considerate
politicoase.
N -o sa-i faci rau, nu-i a$a?
Barbatul Tn haine de seara parea furios.
Nu, dar asta nu e treaba dumitale.
C re d ca deja i-ai facut rau...
Privirea lui Kit se Tntoarse spre M adam e Centisi.
E a Ti observa nerabdarea ?i puterea incontestabila care
era cu totul diferita de puterea pe care i-o dadea averea
lui a?a Tncat Tl lua pe tanar de braj ?i-i spuse:
Vino.
Ta n S ru l ridica din umeri. Injeleg ea prea bine limitele
m eseriei lui i factorul p ecun iar ce m otiva atitudinea
patroanei sale.
Trimite{i, va rog, $i ni?te ceai odata cu lucrul acela,
Ti reaminti Kit lui M adam e Centisi i spuneJMe prietenelor
doam nei ca o voi trimite acasa cu trasura mea.
D u p a aceea Tnclinli scurt din cap Tn sem n ca nu mai
avea nevoie de ei.
In momentul urm atpr ram ase singur pe culoar.
*258 Q&Wcrn (yfcfazfcW *

J 22 j
* C a n d Kit T?i facu aparipa in cam era, Angela tocmai Ti*
J p u n e a inapoi un ciorap. S e sim jea realmente u?urata c a 5
fusesera Tntrerupp de M adam e Centisi, deoarece nu e ra *
* sig u ra ca ar fi reu?it sa duca pana la capat tranzacjia*
* a m oroasa. *
* La auzul sunetului uii care se Tnchidea, se intoarse i*
*privi in sus, apoi Tmpietri, ocata la vederea lui Kit care s e *
*sprijinea de ua Tntr-o atitudine indolenta Tn acela?i. tim p *
Ja m e ninja toare . .. *
* fntinz&nd m a na cu un gest deliberat lene?, el ra s u c i*
*cheia Tn broasca ?i o strecura Tn buzunarul de la pantaloni. *
* C e fa c i? *
* Fiind con^tienta de antipatia din privirea lui, sunetuf*
*zavoru lu i care se Tnchidea i se paru nelinititor. *
* Adm ir privelitea, spuse el nonalant, prefacandu-se*
* a Tnjelege greit Tntrebarea. Individul acela m usculos s -a *
2 purtat foarte frumos cu tine. 2
* N e -ai spionat!? *
* Angelei Ti sari mu?tarul instantaneu din cauza Tndraznelii2
*lu i i a indolenjei tonului cu care vorbise. *
? N u te mai arata atat de ocata, spuse el Tnaintand2
*Tn camera. Fara-ndoiala ca-Ji dai seama de posibilita{ile*
Zexistente Tn casele de acest gen. 2
* fncepand sa-$i descheie nasturii de la haina, adauga: *
* N u -m i im aginez c-a i venit aici ateptSndu-te la u n *
*recital de pian,
* Ii dezbraca haina de seara cu revere de satin i o *
* a ru n ca pe un scaun. *
* Ce-Ji imaginezi ca faci? Tntreba ea susceptibila, iritata*
2 d e presupunerea lui, Tn timp ce-i eobora fusta i ju poanele*
* c a sa-< acopere picioarele goale. *
* Preiau tafeta de la tanrul tau arm asar, raspunse el
glacial, desfacand nasturii din perle ai vestei de matase
Ja lb a . E clar c-ai venit aici sa Ji se faca un anume serviciu.
C re d ca pot sa-m i mai am intesc ce anum e TJi place.
2 M a lipsesc, replic ea cu o voce acr&.
* Poate, numai ca nimeni nu te Tntreaba ce preferi.
* V o ce a lui era m oale ca o catifea.
* D e ce nu te duci la una din curtezanele tale select?
Tl lua ea Tn zeflemea. Injeleg ca Tn ultima vrem e le-ai
*dedicat tot timpul tau liber.
* Adevarat? m urm ura el, ridicand o spranceana. Imi
*{ii socoteala?
* Sunt barfe binecunoscute, izbucni ea, Tndreptandu-
2 ? i pozijia Tn scaun cu ochii sticlind de furie. Eti total lipsit
* d e discrete.
* Spre deosebire de tine, observa el caustic, reluandu-
*i Tndeletnicirea. A spune c a prinjul de W a le s este mai
J d e g r a b a o persoana binecunoscuta.
* N -am de gand sa m a cert cu tine, rosti ea arjagoasa,
asup ra unui subiect lipsit de sens.
* Nici eu, avand Tn vedere ca pe moment e?ti dispo-
nibila. C u m te-ai simjit Tn ultima vreme? Tntreba el politicos,
* d e parca tocmai s-a r fi Tntalnit cu ea la un ceai.
* C u inima sfaramata, nefericta i nespus de trista.
* T u cum te-ai simjit? Tntreba ea sarcastica.
* La fel de distrus, m urm ura e( zam bind slab, Tn timp
2 ce-i scotea lanjul de la ceas prin butoniera.
* ' Probabil ca ai aruncat un val de tristeje asupra
Jn o p jilo r curtezanelor.
* Nu s -a plans nim eni, spuse el lini?tit, sco {andu -i
ceasul i lasandu-l sa cada pe jacheta. Nici pe tine nu te-a
*deranjat cand tanarul acela {i-a sarutat coapsa, continua
el cu un zam bet lipsit de caldura. Erai absolut gata sa te
J f . .. cu el, draga m ea, aa Tncat spune-m i: cine Ji-a alinat
cum p lita m ahnire, la Jara? o ironiza el. Vechiul tau iubit
*M a n to n ?

260 Q&uran (yfyh w tw


E?ti teribil de agasant, spuse Angela, idignatS i prost
dispusa, sim jindu-se ofensata de faptul c3 e! continua sa
se de zb ra ce nepSsStor. i n-a re rost sa continue sa te
d e zb ra ci. C h ia r da ca a avea chef sa fac dragoste cu
cineva Tn noaptea asta, acela n-ai fi tu.
D a cS tu nu vrei sa-m i faci confidenje despre viaja
ta am oroasS, spuse el calm, de parca n -a r fi Jipat la el,
Tnjeleg, dar Manton mi-a spus deja ca aji relnnodat prietenia
voastra.
C a n d fi scoase vesta i o arunca langa haina, butonii
de diamant cu care era TncheiatS camaa stralucira Tn
lumina focului.
J i -a spus el a?a ceva!?
Chipul ei exprima o nelncredere totals.
A fost extrem de fncantat sa-m i spuna noutajile.
E un mincinos, replies ea scurt.
N -ai luat astSzi ceaiul cu.el la Ritz?
B a da, TmpreunS cu Violet i G eorgiana, sau a uitat
sS m enjioneze acest lucru?
A spus cS sojia lui va pleca Tn curand Tntr-o micS
vacanJS. A?tepta cu nerSbdare sS-l distrezi Tn absenja ei.
Voi, barbajii, sunteji cu tojii la fel, declara ea cu ura.
Femeile exists doar pe tabela voastrS personals de marcaj,
sau ca un triumf al dreptului de proprietate.
E u sunt doar un jucator temporar, draga m ea, fSrS
tabela de m arcaj ?i fara drept de proprietate. M a intere-
se a za numai noaptea asta, zise el inspectand cam era cu
un ochi priceput, com parand-o cu altele similare pe care le
frecventase in ultima vrem e. In ultimele sSptamani m i-am
petrecut timpul Tn locuri ca Ssta. Deci, spune-m i contesa,
ai fi mai docila pentru o anum ita sum S? Am destui bani.
C a t vrei ca sa-m i faci pe plac la pat?
C u m TndrSzneti!?
Angela se Tmbujora toata din cau za afrontului.
I-am platit deja lui M adam e Centisi cincisprezece
mii de lire ca sS se uite Tn alta parte Tn seara asta. O sS
44
Tndraznesc sa fac orice-m i place. Nu te mai deranja sa-Ji
pui ciorapii. T e vreau fara ciorapi.
i daca nu-Ji voi face pe plac?
El rase meet.
T u -m i faci Tntotdeauna pe plac, iubito, afirma el ?i
ti desfacu cravata.
Noaptea asta va fi o excepjie.
Nu cred. C u cincisprezece mii de lire se pot cumpara
o muljime de lucruri Tn bordelurile astea.
Aruncandu-i cravata pe gramada de baine, se Tndrepta
spre peretele din stanga lui i trase un dulap Tn faja
ferestruicfi practicate Tn zid.
Prefer sa nu avem spectatori, Ti com unica el intor-
ca n du -se spre ea.
O ua Tnchisa, iar acum nevoia asta de izolare... ar
trebui sa m a alarm ez?
Nu trebui sa te alarmezi ei numai sa fi cooperanta.
i dac nu voi fi? Tntreba ea fara sa se mite din
scaun.
A m m enjionat cu m va ca sunt beat? A sta m a face
sa -m i pierd rabdarea.
M a ameninji!?
Probabil ca nu. (E l ridica din um eri.) Nu sunt sigur...
poate ca asta fac, m u rm u rs el nehot&rat. D a r o sa te f...
Tn acest sclipitor budoar purpuriu, spuse el ragu?it aruncand
o privire rapida cu ochii Tngustaji prin Tncapere. Banuiesc ca
asta e o ameninjare.
Violet i Lucy m -au convins sa vin, zise ea linitita.
T o t ele |i l-au ales i pe S te v e n ? Tntreba eJ Tn
zeflemea.
Nu $tiam cum Tl cheam a.
D ar ai aflat ce senzajia TJi da gura lui pe p... ta,
constata el, i zambetul lui fugar o Tngheja. Putem s fim
la fel de anonimi, dacS vrei. U n f... este un f... pur i simplu.
Asta a fost Tntotdeauna pentru tine, nu-i aa?
* in ciu d a dorinjei ei de a-i disprefui, nu putu sa nu
re m a rc e c a el m irosea a w hisky i viciu... o tentajie
Jirezistibila.
* C u m m -ai gasit? relua ea.
2 T e -a vazut Binky. Fusese la M adam e Jordan, Tn
* josu l strazii. Earfa ta s-a agafat i |i-a vazut parul.
J La dracu! suspina ea.
* Prejul pacatului, m urm ura el sarcastic traversand
J m ic a distanja pana la pat unde se aeza pe cuvertura de
* satin rou.
* i al acestei societa|i incestuoase din Londra, spuse
* e a dezgustata, din varful buzelor.
* In care reputapa ta are o faima nemtrecuta. (Vo cea
* lu i era blanda, dar m ania i se citea in o ch i.) S ap ta m a n a
Jtrecuta, Olivia a fost incatata sa-mi enumere cuceririle tale.
* Deci te culci cu ea din nou, rosti Angela glacial,
Js u p a ra ta pe ea pentru ca-i pasa.
* N u. imi place ca pielea m ea sa fie intreaga. M -a
Jin g h e s u it Intr-un colt ta ceai la Alexandra.
* T u ... la ceai!?
* C h a m b e rs m -a im pins sa m erg, spuse el far&
*ocoli?uri. Musafirul de onoare era un oarecare print din
? S ia m care are un port bun.
* Si O livia n -a reuita sa te atraga Tn vreun ungher
Jre tra s ?
* Nu pot spune ca n-a Tncercat. C and am refuzat, a
J d e c is ca m a simt legat de tine i a Tncercat sa m a scape
* d e ideea ca acelai lucru ar fi valabil i Tn cazul tau.
S s p u n e a ca te-ai Gulcat cu Lou Archer dupa fiecare cursa pe
* ca re a catigat-o, ca tu ai fost m uza lui la campionatele din
J a c e l an. A r fi trebuit sa ghicesc: mutra lui fericita a aparut Tn
Vtoate ziarele. Apoi s-a gandit ca m -a r interesa sa tiu c&
Jp rin tu l Romaniei aproape renunjase la tron pentru tine. Ei
* d a , aa f... mai zic i eu. D u p a asta, a continuat sa-m i
* p o v e s te a s ca despre familia regala elena, din care i tatal
* d n ffe sk v 2 63 *
*> fiul s-au indragostit de tine. T e -a i culcat cu am andoi in *
*acelai timp? *
* Olivia nu este definatoarea adevarului suprem . *
* Poate, dar se apropie suficient de mult de el. C u c a re *
* d in ei nu te-ai f...? ~ *
* In vocea lui se simfea batjocura i, in plus, o alta nuan fa *
*diferita: un ton de repnere deliberate. *
* N -a m de ga n d sa discut in contradictoriu cu tin e *
despre trecutul meu, raspunse ea. A m mai trecut o data prin?
*asta. *
* Steven atepta probabil cu nerabdare sa-i petreaca*
* n o a pte a cu o seducatoare notorie. C e pScat! *
* Ai de gand sa mai insiti mult pe tema asta? N -a r fi*
*trebuit s-o ascult pe Violet. Nu este o com portare d e m n a *
* d e un gentleman, nici chiar in cazul t&u. *
* Privirea pe care i-o arunca pe sub franjurile g enelo r*
e ra netulburata.
* E u nu sunt un gentleman, iubito, fi-am spus asta c u *
m ult timp in urma. C a t despre insistat, nu cred c-am s a *
* a ju n g la aa ceva. *
* Vorbea foarte linitit, fara nici o inflexiune nedorita in *
Jgtes. J
* C o n s id e ra -m a , pur $i sim plu, un inlocuitor a! lu i*
* S te v e n . Spune-m i ce vrei. N -a r trebui sa fie chiar a?a d e *
* g re u . *
* Vreau sa plec. *
* Mai tarziu. *
* N -o sa m a la$i sa plec acurrR *
* Nu. *
* In acest c a z, v a fi o noaptea lunta, lipsita d e *
*evenim ente, doar daca n-ai intenjia sa folose?ti fqrta. *
* Angela se rezem a de spatarul scaunului, i$i incrucia*
*bra {e le in fafa pieptului i inchise ochii. *
* Kit surase. Atitudinea ei incapdtanata i fals neinte-*
*re sa ta in aceasta casa a placerilor oferea o priveli?te*
Zincantator de distonanta. *
264 C $m m
S a ce r o alta femeie? Tntreba el mieros.
M adam e Centisi n-are femei.
O sa-m i gaseasca una pentru cincisprezece mii. Ai
putea sa ne prive?ti.
O sa-m i Jin ochii fnchi?i, raspunse ea facand Tntocmai.
Atunci, vei putea auzi.
Su nt sigura c& m a voi distra.
N u la fel de mult ca mine, observa el, dar presupun
ca voyeurismul ofera un oarecare grad de stimulare a
excitajiei.
Ii scoase un pantof i-l lasa sa cada pe podea.
Cateva momente mai tarziu, celalalt pantof avu aceea^i
soarta i sunetul pe care-l facu cand cazu pe covor se
amplifies Tn urechile Angelei.
N -a m fost nicidoata un ascet, Iar ultimele sapta-
m ani... (E l expira u?or.) Voi avea nevoie de cota mea zilnica
de sex.
In timp ce-i scotea ciorapii, privi spre d oa m n a
Tmbracata ispititor Tn dantela neagra a^ezata pe scaun
Tntr-o pozifie nefireasca, asocierea pozei adoptate i a
toaletei fiind uluitor de erotica.
Poate ar trebui sa am doua femei, mormai el.
E a auzi pocnetul slab al bretelelor cand i le trecu
peste umeri, dupa care urma o linite absolute. Nu putea
auzi cum Ti desface nasturii de la pantaloni, Tnsa Tn mintea
ei Ti imagina urmatoarea faza a procesului de dezbracare.
Se auzi distinct fonetut Jesaturii care cobora pe picioarele
lui ca i impactul rasunator dintre cheia de la ua aflata Tn
bUzunarul pantalonilor i spatarul de lemn al scaunului pe
care aterizara acetia.
Acum, cd/uci^i, gandi ea, observand ca mintea Ti crea
m aginea din memorie i fiecare buton care era desfacut,
luand contact cu piepjii foarte tare apretaji ai camaii, Ti
trimitea un sunet clarTn urechi.
Deodata, el Tnjura i ea Ti arunca o privire pe furi. Unui
dintre butonii de diam ant de la m aneca se Tnjepenise Tntre
foile apretate ale man?etei. C a m a ra atama descheiata,
pielea lui bronzata era fncadrata de albul pur al linoului fin,
iar muchii torsului i pieptului erau sco?i in evidenja de
lumina lampii. Eliberandu-i butonul cu o smucitura, ii lasa
cam aa sa-i alunece de pe umeri ?i impresia de forja pe
care o dadea musculatura lui o afecta profund. A cum nu
mai avea pe el decat lenjeria alba.
Inchise ochii strans ca o p a vaza impotriva caldurii ce-i
invada simturile. t?i aminti cat de tari fusesera muchii aceia
sub atingerea mainilor ei cand Kit se mica in ea, cu m se
relaxau, se m cordau i unduiau sub piele. Vechi amintiri fi
evocau fn detalii grafice extraordinara placere pe care i-o
daduse el ?i i?i Tncle^ta brajele i mai strans fn jurul taliei.
Linoul moale a) lenjeriei lui evidenfia o erecjie agresiva.
Iar ea fl dorea cu disperare.
O b se rv a n d u -i ro?eaJa din obraji i noua rigiditate a
corpului, el fi permise un mic zambet triumfator. Contesa
Angela venise aici tn seara asta sa-?i potoleasca dorintele.
D u p a parerea lui, era doar o pro blem a de tim p pana
a ve a s -o faca. Ii descheie indispensabilii, i-i scoase i fi
arunca pe mormanul de haine.
A prefera sa te am pe tine, iubito, decat marfa lui
M adam e Centisi. Prive^te, te a^teptam.
Nu vreau sa m a uit.
V o ce a ei era redusa un sunet mic i fnabuit.
C rezi ca tnca ne mai potrivim... acolo?
Angela simp ca trupul i se deschide la auzul vorbelor lui,
de parca ar fi recunoscut imensa placere pe care o oferea
atat de nepasator.
C e rau poate sa-Ji faca daca prive?ti? murmura el
oferindu-se pe un ton mangaietor.
C a n d ea deschise fncet ochii, privirea fi fu inexorabil
atrasa de superba lui erecjie.
Statea aezat pe m arginea patului, lasat pe spate i
sprijinindu-se in m aini, iar penisul lui congestionat era
fncordat i arcuit catre abdom en, urm and cararea fngusta
266 Q&uran
de par ro?cat care urea Tn sus spre stomac. Rejeaua de
v e ne ca re pulsau era pronun|at reliefata, iar capul
umflat se TnaIJa pana la talie in splendoarea lui trufa?a.
Hai, uita-te la noi.
E a clatina din cap, dar privirea ei nu parasi ostentativa
etalare a virilitajii. Blestem atul ?tia exact cum sa-i star-
neasca dorinja mistuitoare.
Asta-i ultima ansa. S -a r putea sa para frustrant...
sa privefti doar, zise el.
A p u cS n d u -fi cu grija erecjia, aluneca o mana exersata
de -a lungul ei $i Angelei i se opri respirajia cand volumul
acesteia se mari.
Eti sigura? Tntreba el Tncet, perfect c o n s e n t de
privirea ei hipnotizata.
P u lsajia din vaginul ei Tmpra?tia in sus caldura pur
carnala; putea sa simta cum sfarcurile intarite ii impungeau
corsetul. Sanii grei i umfla|i o furnicau i o binecunoscuta
um ezeala Ti uda pantalona?ii. Avu nevoie de toata puterea
de concentrare ca sa spuna Tn oapta:
Sunt sigura.
S a cer o femeie, sau doua? Ai vreo preferinta?
A prefera sa m a lai sa plec.
fmi pare rau. Am platit mai mult decat tine, aa incat
o sa fie cfupa voia m ea. C red ca am sa cer doua. E Tnca
devreme.
R idicandu-se din pat, el se Tndrepta spre ua.
Nu, m urm ura Angela.
El se opri fi o privi.
C e vrea sa insem ne acest nu?
E a Tnghiji Tn sec, deschise gu ra ca sa vorb easca, o
nchise din nou, ?i Tn cele din urm a vorbi atat de Tncet,
'neat el abia auzi cuvintele:
Nu trimite dupa femei.
Kit se Tntoarse i se a?eza iara?i pe pat.
Deci, te intereseaza?
N u-m i face asta, opti ea.
267 *
*
D e ce nu, du p a tot ce m i-ai facut tu m ie? E ti*
interesata? *
E a nu raspunse imediat, dar el atepta. *
Da, m urm ura ea, fara sa-l priveasca in ochi. *
Uita-te la mine cand o spui, insista el cu brutalitate. *
Angela ridica privirea i se uita in ochii lui pentru o *
clipa ce i se paru ca dureaza o etemitate. ' *
M a intereseaza. *
El zambi i Ti intinse mana, iar ea veni spre el pentru c a *
fl voia cu atata disperare inc&t ar fi facut orice ar fi dorit e l.*
O puse sa se dezbrace in fafa lui in timp ce el o privea,*
dandu-i ordine linitit, spunand Nu face asta acum , L a sa *
aia pe tine pana mai incolo sau Vino aici i da-m i v,oie*
sa te ajut. fi preciza in detaliu ce avea de gand sa-i fa ca ,*
pana cand Angela se umezi atat de tare de parca ar fi facut*
deja dragoste. Ii deziega corsetul de satin negru fiindca*
ea avea nevoie de ajutor ca sa i-l poata scoate \ cand*
acesta fu aruncat pe g ram ada de jupoane de m a ta s e *
ga lb e n a cu volane, rem arcS doa r cu o uoara umbra de J
dezaprobare in glas: *
N-ai camau|a!? Ifi facusei planurile diriainte, iubito?*
Tim p u l trebuie economisit in locurile de genu! astuia, n u -i*
a?a? *
Goala, cu excepjia pantalonailor, Angela tremura d e *
dorinja ?i nu se sim jea in stare sa ia parte la un sch im b *
de replici facut cu deta^are. *
Imi pare rau, ?opti ea. *
Pe Kit il ofensa tot ce era in legatura cu reacjia e i*
sexuala prompta. A rji tremurat lafelpentru Steven, pentru *
Afanton sau pentru orice alt barbat, reflecta el iritat i*
posa c ?i deodata, infuriindu-se la acest gand, ii d e z ie g a *
funda pantalona?ilor ei de dantela care ii cazura la picioare*
i o trase mai aproape, o lua cu mainile de talie i o ridica*
in poala lui, facand-o sa-l incalece. J
*268 Q&Ztfcffl
* S u s! ordona el brusc, dandu-i o palm a uoard p e *
fund cd s-o faca sa se ridice Tn genunchi. Eti gata sa te f...? *
* E a tremura fara sa se poata refine. *
* Probail cd M anton n -a facut treaba prea bu na Tn*
? d u p a -m a s a asta. Eti ca o cajea Tn calduri. R aspunde-m i! 5
* T e rag, Kit, nu. *
* Sunt num ai cateva litere. Spune-le, marai el. J
* Nu vorbea despre dragoste, ea tia asta, i ru?inata i*
Ju m ilita d e d o r in ja e i neTnfrdnata, ?opti: *
* Vreau s a m a f ... *
* C a t de mult vrei? *
* Tl voia cu o dorinja aproape independents de voinfa e i,*
* c u o dorin{a apriga i de nepotoiit. *
2 C u disperare, recunoscu ea cu o voce a p ro a p e ?
*imperceptibila. *
* P ...ta fierbinte a fost Tntotdeauna una dintre favoritele J
*m e le , taragana el vorbele, ghidand varful penisului s p re *
J v u lv a ei uda, a lu n e ca ndu -l d e -a lungul crapaturii a lu n e -J
* c o a s e , sa cd in d -o cu m fac arm asarii cu iepele Tn ca ld u ri,*
* p a n a cand ea se cutremura, gem u i Tncerca sa-l co n d u ca *
*inauntrul ei, dar el o Jinu ridicata, proptind-o cu palm a s u b *
*fese. *
2 N oap te a asta jucam du pa cum vreau eu. D u p a ?
*regulile mele, in ritmul pe care -1 vreau eu i urm arind*
Jinstrucfiunile mele. E?ti partenera m ea de f... de marji seara J
*$i n-a m nici un chef sa m a grabesc. *
* E a Tl privi fix, cu ochii stralucitori din c a u za d o rin fe ij
*puternice Tn timp ce s e c r e p e ei intime se scurgeau d e -a *
?lu n g u l penisului lui; era atat de aproape de orgasm Tncat J
*trupul Ti era rigid sub mainile lui Kit. *
* Ai nevoie de ceva antrenament Tn ceea ce privete J
*refinerea orgasm ului, *
* D e la tine? (Ochii ei ardeau.) D e la un desfranat de J
*talie m ondiala ca tine!? *
J El !i Tnfipse degetele Tn fesele ei. J
* T e -a m vazut cu Steven. *
Asta e cu totul altceva i, In plus, nu sunt proprietatea*
domnului Braddock. . *
B a eti, tn noaptea asta. *
fi tmplanta degetele tn ea, se ancora tn osul e i*
pelvian i o trase tn sus meat genunchii ei aproape ca n u 5
mai atingeau patul. Ochii lor erau acum la acela^i nivel ? i*
e a putu sa vada du^m ania rece care ardea tn ochii lui. J
E u o sa te f... toata noaptea. N u Steven, ci eu! *
T e urasc! *
Adevarat? Asta vrea sa tnsem ne p... ta care curge? *
-Ii scoase degetele atat de repede tncat ea a p ro a p e *
ca se dezechilibra; Prinzand-o, o finu cuprinzandu-i fesele*
cu o m ana, apoi, ridicand-o pe cealalta, ti puse d e g e te le *
ude pe gura. *
Asta nu e ura, opti el. Eti gata pentru p... *
li acoperi degetele i gura ei cu a lui tntr-un sarut brutal*
i apasat care avea gustul sexului i al dorinjei. *
Nu-I ura. El tia asta, i ea o ?tia i, undeva In ad& ncul*
ei, acea partea care dorea sa tnlature tristejea din v ia ja *
ei, dori sa-l fi putut uri. *
Kit ti devora gura printre degete, iar ea Me mu?ca fiindca*
miroseau i aveau gustul trupului ei. J
Dum nezeule, blestemato ce eti! exclam a el tn d e -*
partandu-i degetele cu o smucitura. ?
Ai de gand sa ma baji sau sa m a f...? tntreba A n g e la *
trufaa, radiind senzualitate m jurul ei. Nu te poji decide *
nu-i a?a? *
Pentru o fracjiune d e secunda ochii lui verzi ti aru n cara*
o privire de gheaja, apoi ti cuprinse mijlocul cu mainile, o *
ridicS, ti ghida erecjia spre Jinta i ti apasa puternic*
oldurile tn jos cu o mi?care brutala. *
Ochii ei se tnchisera i, tnainte de a fi patrunsa c u *
totul, ajunse la orgasm. Jipatul ei rasuna tn som ptuoa sa?
cam era purpurie. Kit se opri, afundat tn ea pana la refuz,*
proptindu-i mainile cu putere pe oldurile ei tn timp c e *
orgasm ul o copleea. C a n d tremurul ei tnceta i Jipatul*
*270 (yb i/s a n
*pa tru nza tor se stinse, o ridica, alunecandu-i corpul de
abia satisfacut de-a lungul membrului sau rigid cu o micare
Jm ce a ta , deliberate, i apoi iar in jos, Tntr-un ritm senzua
im p u s de el.
2 Ii um plea corpul, sufletul, fiecare particica cu o placere
care o topea i aplecandu-se Tl saruta fara ruine in dorinja
ei pentru el, lacoma de tot ce-i putea oferi el; provocarile
*i disputa fiind uitate >i Tndepartate de un potop de
beatitudine i dorinja nepotolita.
* J i-a m dus dorul, ?opti ea m i?candu-?i oldurile de
Tndata ce Tl absorbi complet, chinuindu-se sa-l Jina Tn
* ada ncurile ei, Tn pofida Tncercarii lui de a o ridica.
* S e vede, spuse el, ridicand-o fara efort i dandu-i
S s e a m a ca asta cautase el Tn toate bordelurile, acest extaz
indescriptibil, atat carnal cat i sufletesc.
* T ie ]i-a fost dor de mine?
* E l atepta pana cand ritmul lor o aduse iar la nivelul
ochilor lui i, finand-o suspendata pe v&rful ercjiei, zam bi.
* Jira m simjit lipsa chiar ?i cand eram beat, spuse el
i depuse pe buzele ei un sarut cald, plin de tandreje.
* Sunt bucuroasa ca ai venit aici.
* _ oapta ei avea gustul coniacului pe care -1 bause i ea
2 a lu n e c a din nou Tn josul erecjiei lui cu un suspin de
voluptate.
2 M ul{umita lui Binky.
* O sa te sarut toata noaptea, spuse ea cu o voce
excitant de guturala.
* O sa fac dragoste cu tine o mie de ani.
* N -o sa traiesc atat.
* O sa te fac eu...
2 In u?a se auzi un ciocanit puternic.
* Imediat, striga Kit.
* Nu, opti Angela.
* Simjurile ei Tnfierbantate erau gata sa ajunga la
clim ax.
* A u adus ceaiul.
* 6 % ra fo a tfrd ip w te i 271
* Nu acum .
* In noaptea asta va trebui sa faci cum fi se spune,
Jiu b ito . inchide ochii.
* Incolacindu-i picioarele Tn jurul mijlocului sau, se scula
J d in pat i, susjinandu-i greutatea cu brajele, Ti m haja
pantalonii Tn buzunarul carora era cheia i se Tndrepta spre
Ju a .
* Fiecare pas TLTmplanta i mai mult Tn ea, aa cum
statea atarnata pe umerii i oldurile lui, cu coapsele mult
*departate pozijie care: i deschidea ?i mai mult trupul la o
m ai adanca penetrare cu fiecare zvacnitura. O Jinea strans
* c a sS nu se poata mi?ca ?i astfel s-o poata patrunde i mai
profund.
J A n g e la nu Tncerca sa schim be lucrurile; de -a b ia mai
putea gandi cople?ita fiind de senzajia desfatatoare. O rice
g a n d care nu avea legatura cu iminentul orgasm era
*ignorat.
* Incepu sa se apropie de climax exact cand el ajunse
la u?a.
* Kit o propti de perete, extrase repede cheia din buzunar,
descuie u?a cu m ana stanga, i o deschise larg, facTndu-i
va n t cu piciorul.
* D u p a ce Ti indica servitoarei printr-o m ifcare a capului
* o masufa alaturata, se apleca spre Angela i T$i potrivi
* m a i bine palmele sub fesele ei, presand-o cu spatele de
suprafafa acoperita de o tapijerie, a?a Tncat ea sa-i simta
^erecfia Tntarita alunecand ?i mai profund.
* A cu m , opti el, ar trebui sa simji asta.
* li Tncorda picioarele i se Tmpinse Tn ea cu toata forja
oldurilor lui puternice.
* Jipatul ei asurzitor o lua prin surprindere pe servitoarea
ca re lasa tava sa cada pe m asa cu un zgom ot de vesela
ciocnita i parasi cam era Tn graba, ferindu-?i privirile, aa
* c u m fusese Tnvajata sa faca Tn decursul Tndeletnicirilor ei
J d e la M adam e Centisi.
* Kit ram ase nemicat mult timp dupa ce u?a fu Tnchisa.
272
A n gela juisa cuprinsa de un orgasm interminabil.
In cele din urma, deschise ochii ?i roi sub privirea lui.
M a simt jenata.
El paru sa gaseasca ideea ciudat de am zuanta.
Ai fost incantatoare.
Fata aceea...
E a roi din nou.
Nu conteaza, zise el pe tonul plat, impasibil, pe care il
folosea ca sa vo rb e a sca despre ce e a ce lum ea num ea
dsfraul din existenja lui. T e -a ? fi putut avea in holul de la
intrare i nimeni nu m -a r fi putut opri.
T e rog, nu...
V o ce a ei era ovaielnica i ochii priveau cu prudenfa.
In seara asta starea lui de spirit se dovedea a fi extrem de
capricioasa ?i, din cate fi spusese Violet, existau poveti
despre el care vorbeau despre un exhibitionism lipsit de
ruine.
E?ti atat de modesta.
Nu sunt beata.
Iar eu sunt. Nu vrei nite spectatori?
E a ii ingropa fa{a Tn adancitura calda a locului unde
gatul lui se unea cu umarul.
Atunci, o vom face Tn patul purpuriu, zise el zam bind
uor ?i o duse spre imensul pat cu baldachin pe care o
a?eza fara a se desprinde de ea.
Ridicand-o pujin, el o aeza drept Tn mijlocul patului,
presiunea dirijata a erecfiei lui care o Jintuia constituind un
nedit sprijin, alaturi de mainile lui.
A cu m e randul meu, m urm ura el.
i al m e u , zise ea zam bind.
Intotdeauna e $i randul tau.
Fa-m i un serviciu.
Acum ? Tntreba el cu o strafulgerare trecatoare de
neTncredere Tn priviri. Nu poate atepta?
- Ridica-te sa-m i pot scoate capi?onul olandez.
D e ce-ai face a?a ceva?
G W afairdraif0St& 273 9 . .

S -a mi?cat; simt asta. O ricum , cand suntem Tm p re -*


una nu folose?te la nimic. " 9
Kit i-1 scoase fiindca ea avea dreptate ?i ei era in stare*
sa fie atent, indiferent c a era beat sau tre az. 1-1 s c o a s e *
repede pentru ca fusese politicos ?i indulgent prea m ult*
timp; randul lui venise de mult. 9
A cu m eti la m ana m ea, opti el.
S a u tu la a m ea. *
Kit zam bi larg. J
N -a m motiv sa m a plang. *
Pared am fi acasa, murmura Angela intinzand b ra je le *
cdtre el. *
Strecurandu-se Tntre picioarele ei, o patrunse meet. 9
Acum suntem acasa, spuse el ?i amandoi simfira fio riij
de dorinja, caldura, vraja tulburatoare a languroasei p e n e -*
trari i ca n d fu com plet scufundat in e a ?i atat de a p ro a p e *
Tncat mai mult n-a r fi fost posibil, ea Ti opti T e iubesc",*
dei tia ca n-ar fi trebu'rt s -o spund, pentru cd nu f a c e a j
decdt sa com plice viaja am andurora ?i ar fi trebuit s d - i*
dea seam a cd nu trebuia sa vorbeascd de dragoste Tn locuri J
ca acesta. *
E l Tncercase sd i-o scoatd din suflet bandu-i m in jile t
saptdmani de -a randul. *
C u tine m a simt ca-n rai, murmura el, sau ca Tntr-oJ
mie de nirvane. ^ *
E a nu se ateptase ca el sd Ti ofere mai mult. H era 9
suficient, Ti spusese ea, sd vrea sd fie cu ea Tn noa ptea*
asta. ^ 9
IJi pot oferi placere, opti ea, ondulandu-i m u?chii*
cu un trem ur m ic i delicat, care -1 aduse ?i mai Tn ad d n cu l*
ei, producdndu-i un mic spasm extatic. *
A m observat, rosti el su ra za n d u -i. A sta o sa m a *
coste? *
O s d -tifie u o rs a p la te ti. *
La Tnceput, se adapta ritmulul lui lene. Pdtrunderea \9
retragerea alunecata se tranformau Tn extaz ?i corpurile*
% 274*
* lo r se leganau lasciv Tmpreuna de parca ar fi avut toata*
*n o a p te a la dispozifie sa guste din placerile dragostei. S e *
* s a ru ta ra c u randul, ?i buzele lor savurau, se icanau, ia r*
*lim bile cochetau una cu alta Tntr-o mie de feluri. Mai a p o i,*
Jc a d e n ja se schim ba in momentul Tn care Ti m angaie sanii J
* ? i-i supse p a na ca n d ea gem u , se zvarcoli ?i se u m e z i*
toata. Intensitatea jocului crescu cand corpurile lor s e -*
*nfie rb antarS i devenira lucioase de sudoare, c a n d p a -*
Js iu n e a pura trecu Tnaintea a orice altceva de parca e ra u *
*prini Tn plasa unei vraji erotice. Privirea ?i tonul adanc ai*
*vo cii lui se schim bara ?i Ti m odifica brusc i a g ita t*
*stransoarea. *
* S e Tmplanta Tn ea adanc, tot mai adanc, vrand sa-i*
J p u n a am prenta asupra ei, i fiecare zvacnire era n e c r u -J
,*tatoare, patim aa, TnverunatS. E a se cutrem ura Tn *
*stransoarea lui ca o femelS rieajutorata, Tm perechindu-se*
* d in instinct, cuprinsa de calduri, vrand sa fie aeoperita i*
*penetrata, dorind ca el sa-i planteze sam anfa Tn ea. #
* C oapsele lui i le fofjara pe ale ei sa se Tndeparteze T*
* m a i mult pe c n d se Tnfigea Tn ea cu putere, tin a n d u -? i*
*m ainile pe oldurile ei aa Tncat ea sa nu se poata mi?ca, s a *
* n u se poata retrage, astfel Tncat s-o poata subjuga, s-o fa c a *
s a fie a lui. *
* N u exista nici un ga n d con?tient, nici minte ?i nici o *
*vo in{a , doar nevoie ?i senzafii i dorin|a Tnfierbantata. E a *
*TI primea cu bucurie Tn trupul ei, arcuindu-se sa-l Tntam pine,*
Jjin d n d u -I strans Tn timp ce el o penetra pana Tn cele m a i*
* a sc u n se adancuri ?i se strivea cu putere de pantecele ei. *
* De?i era condus doar de cele mai salbatice instincte,*
* c h ia r i Tn extremis, cele mai elementare principii Tnca m a i*
*existau Tntiparite Tn creierul lui ?i, cand simji ca o rg a s m u l*
*Tnce p e sa-l cuprinda, Tncepu sa se retraga. *
* A n g e la se a g a ja de el scancind, cu rasuflarea Tntre-*
*taiata, iar brajele i picioarele ei se agafara de el i m a i*
*strans. *
* RSmai, Tl ruga ea. J
%(T(?rafaa drafes&i' 275 *
* Voia pentru ea toata furia aceea salbatica, Ti v o ia *
*trupul tare i puternic, voia cu toata disperarea d ra g o s te a J
*lui i cum nu putea avea lucrurile acestea in lumea d e *
*prefacatorie i infidelitate Tn care traia, voia sam anja lui Tn*
* e a ... In cel mai ascuns coif al inimii... ea dorea copilul lui. *
* Nu, se impotrivi Kit cu vo ce a ragu?ita din c a u z a *
efortului de a se abjine. *
* T e rog, Tl im plora ea cu mainile Tnnodate pe d u p a *
gatul lui, Tncercuindu-i mijlocul cu picioarele. *
* Corpul ei ajunsese atat de aproape de orgasm, Tncat*
frem ata toata. *
* incordat i gata sa se retraga, el ?tiu ca-i putea ru p e *
*Tmbra|iarea daca dorea, dar nu Tnjelese de ce n-o facu. J
* Vreau tot ce-m i poji da Tnauntrul m eu, opti Angela. *
* El tre m ura la un pas de orgasm , ea era fierbinte*
*Tm prejurul lui, femeia ispititoare a viselor lui desfranate,*
*p le da nd sa fie receptacolul seminjei lui. Privirea lui se ridicaj
* repede, neliniftita, i vazu imaginea lor Tn oglinda inclinata*
* d e deasupra capului patului. E ra aa de mica sub el, c u *
Jp ie le a alba, cu trupul cople?it de al lui, scufundat sub al lu i*
*i strapuns de el. E ra o acuplare anim alica: m a s c u lu l*
d o m in a n t i o mie de imagini ate feminitatii dornice
*roditoare, ?i Tntr-un colj al minfii lui, ca o r a m a p b a rbara *
trecuta cu vederea in procesul evolujiei i Tnabuita s u b *
*lustrul cultivat al rafinamentului ?i educajiei, exista un instinct*
*anim alic brut care raspunse dorinfei ei. Voia Tntr-un fel*
*primordial s-o posede total. Ii vazu mainile alunecand s u b *
*fesele
m
ei Tsi ridicand-o. *
^ E a suspina. *
* El Ti inteji stransoarea. *
* C u ochii fixaji pe imaginea din oglinda, Ti urmari mu?chii J
*contractandu-se, se vazu cufundandu-se Tn ea, un b arbat*
separat de propriul lui eu, funcjionand la cei mai prim itiv*
*nivel, Tmpins de o pura pofta carnala. C arn ea ei m aleabilli*
* il primea, Ti putea simji spinarea relaxandu-se sub mainile J
*lu i, reacjia ei fiind la fel de aprinsa ?i de desfranata d u p a *
*276 Q&m m Q?(?///zrm f
* c u m ?i-o amintea. Apoi, vorbele ei de dragoste Ti ra s u -*
* n a s e ra Tn urechi, cuvinte familiare de pe vrem ea ca n d *
*fusese la Easton; un catec duice de sirena pentru ritrnul lui*
fp u te rn ic ?i rapid. *
J Jiam anea, se gandi ea cu bucurie, buna voi n{a lu i*
* ech ivaland cu o recompense sau cu un compromis, poate*
* ch ia r cu dragostea. Dorin{a ei de a-l avea fi umplea mintea *
*sufletul ?i trupul Tncdt sim jea c -o sa explodeze. Ii m a n g a ie *
*um erii, brajele, mu?chii Tncordafi care i se reliefau pe s p a t e *
* p a ru l m oale ?i carlionjat. Fusese derutant i Tngrozitor d e *
*Tnchis Tn sine, crud ?i fara pic de mila cand ie?ise din v ia ja *
* e i, iar ea... Tl iubea nespus de mult. *
* O devora , o m anca de vie, i Tn cam era drapatS Tn *
Jm a ta se , respirafia lui aspra se asem ana cu sunetele s c o a s e *
* d e un animal. Imaginea din oglinda Tl excita dar Tl ?i a la rm a :*
* a p ro a p e ca Ti pricinuia durere. A r fi putut u?or sa faca a sta *
* d a c a a r .fi dorit. Pentru o clipa efemera se Tntreba de c e *
*re acJiona la prezenja ei cu atata brutalitate. D em enja de a *
* o p o se d a total Ti p a rea incredibild c a n d tot ce facuse c u *
* 6elelalte fusese do a r un joc. Apo i, respirafia i se opri i,*
* d em en ja sau nu, ajunse dincolo de punctul unde luarea*
* u n e i decizii mai era posibila. Spinarea i se arcui, ochii i s e -*
J n c h is e ra ?i sperm a lui o umplu. J
* A n gela i se al&tura Tntr-un orgasm salbatic i delirant,*
J u n act de paroxism turbulent care-i facu trupul sa s e *
* co nvu lsioneze i sufletul sa-i tremure. Erau legaji acu m Tn *
* c e l mai intim m od imaginabil i ea simfi o caldura b in e -*
*fScatoare patru nzandu-i pana Tn m aduva oaselor. *
* D u p a ce impulsul salbatic se stinse, zacura sfariji, c u *
* sim {urile invadate de o stare de beatitudine, flacara torida*
J la s a n d locul unei straluciri pline de voluptate. Kit o saruta*
* u ? o r pe obra z, pe lobul urechii i pe coljul gurii, apoi Ti*
*desfacu picioarele din jurul mijlocului lui cu blandeje i le *
* p u s e pe pat. *
* E fti foarte convingatoare, m u rm ura el lin g a n d u -i*
* o b ra zu l Tnfierbantat. *
* 277
* Sunt mai puterniea decat tine, afirma ea cu un
V sura s nespus de ademenitor.
2 Poate ca a?a este. S p e r ca n-am sa regret.
* E u nu regret, rosti ea trasand c u rb a perfecta a
J b u z e lo r lui cu varful degetului. V re a u sa m a umpli fa
*nesfarit.
2 - E ra Inca rigid Tn ea in ciuda orgasmului i la cuvintele
* e i, erecjia lui se intensified.
* R unda Tntai, atunci, zise Kit cu un zam bet lene.
2 Nu mai avea importanja acum, era prea tarziu. O atinse
* u o r pe gat o m angaiere i un gest de posesiune.
* C at de mult vrei?
* To t, spuse ea.
* O simjea alunecoasa i um eda Tmprejurul lui i-?i mica
2oldurile Tntr-un ritm ispititor i Tntr-un fel extrem de senzual
*i femintn ca raspuns la foam ea lui carnald.
J M ereu ai fost lacoma, ofta el teatral, i se adanci Tn
* e a d u o m ic?are flutdS.
* A ngela T?i aluneca mdintte pe umerii lui largi.
* Iar tu ai fost Tntotdeauna Tndatoritor.
* C at de mult poji sd stai? Tntreba el i se mica din
2 n o u Tn ea.
* Atata timp cat ai nevoie de mine, opti ea.
J El se opri.
* Probabil ca n -a r trebui sa spui a?a ceva.
2 tiu.
2 Am andoi ?tiau care este situajia, dar pentru catva timp
*aba n d o n a se ra avert ismentele rafiunii.
2 T e -a m meritat, a d d u gd A n gela. A m m uncit foarte
*m ult.
2 Tn timp ce eu m a antrenam pentru noaptea asta.
* Kit nu muncise din greu; se ocupase cu cerinjele minime
2 a le lui C h a m be rs i Ti consolase melancolia cu ajutorul
*viciului.
* N u cred ca mai aveai nevoie de practica.
2 El zam bi.
A m sa-|i arat noile imbunatafiri.
Explorara granijele fierbinji ale pasiunii, poftelor carnale
i ale dorinjei febrile pe patul Tmbracat in purpura al
exclusivistei case de placeri a lui M adam e Centisi, fiecare
infometat de celalalt, cu trupurile intr-o sincronizare nesa-
{ioasa, odata ce lungul post al despartirii luase sfarit.

23

D u pa ce dorinja lacoma de la inceput disparu, dupa ce


e x p e rim e n ta l un numar impresionant de pozijii diferite, el Ti
saruta obrajii imbujorafi, gura zambitoare, ii desprinse bra-
fele de dupa gatul sau ?i, ridicandu-se din pat, se duse la
mica masuja pe care erau ligheanul ?i cana ca sa se spele.
A ngela ii urmari cu incantare corpul cu m em bre lungi,
deopotriva de zvelt de musculos, o sinteza a puterii
suplejii, lefuit la perfecjie de anii de navigate pe mari 5}
de... cea de -a doua vocajie a lui.
C a n d ridica ochii i o v a zu privindu-!, zam betul lui
cap&ta o nuanja de am uzam ent.
Cat de calda vrei sS fie apa?
A d o r sa fiu ingrijita de tine, ?opti Angela.
Era, cu siguranja, cel mai frumos barbat de pe pamant.
C orpul ei stralucea radiind senzualitate, pielea i se-nfiora
la cea mai mica atingere a lui, ?i vaginul ei insajiabil, care
zviacnea la simpla lui prezenja era invadat acum de senzajii
lascive.
D u p a aceea am sa-ji servesc ceaiul.
E a ridica vag din spracene.
E un ritual al acestor stabilimente?
M -a m gandit ca s-a r putea sa-Ji placa, ii rdspunse
el ciatindu-se de sapun.
Pielea m atasoasa i uda a penisului lucea in iumina
lampii, oferind o imagine incitanta privirii.
Pare delicios de curat.
Corpul ei raspundea deja priveli?fii printr-o caldura*
care se stam ea din centrul lui. J
El sesiza fierbinfeala din vocea ei. *
E pentru tine. *
Atunci, grSbe?te-te, pentru ca ai stat departe d e ?
mine prea mult timp. *
- El varsa apa, umplu ligheanul cu apa fierbinte de la ?
m ica chiuveta ?i Tl aduse pe m asa de langa*pat. *
Miro^i ca o prostituata. ?
N -a m de unde sa tiu. Asta-i specialitatea ta. L e *
speli fi pe ele? ?
Nu stau cu ele suficient de mult timp pentru a face*
aa ce va. Acum Tntinde-te stai nemicata. J
E a se Tntinse dupS erecjia lui, dar el se feri, aa Tncat*
degetele ei atinsera doar parul castaniu, luxuriant, de sob J
pantecul lui. *
, - o s-o prime^tt m curdnd, sp u se -e l, i ram ase^Trt*
afara razei ei de acjiune *
La sa -m a s-o ating acum . ; *
Nu. Lasa m ana jos. ?
El atepta pana ce ea se supuse, tuguindu-i buzele i*
stramband din nas, dar conform andu-se poruncii. *
N u Tnjeleg de ce n-am voie sa te ating. *
Pentru ca vreau sa fii curata Inainte de a-m i baga j
p... asta Jeap ana Tn pasarica ta m ica i Tngusta si, d a c a *
m &atingi... *
Sprancenele lui se ridicara dandu-i o expresie lubrica. *
M a vrei, opti ea muljumita. *
Vreau asta, rosti ef, alunecandu-i degetuJ m ijlociu?
prin parul um ed ce-i acoperea muntele lui Venus i, tre cand*
prin fanta alunecoasa, Tl strecura Tn ea. Acum , nu te mica. J
Ii Tndoi piciorul d re p td e la genunchi, apoi pe stan gul,*
ducandu-i calcaiele pana langa fese, aa Tncat co a psele*
ei se desfacura i putu sa vada cat de umflate Ti e ra u *
tesuturile i cat de uda era, ia re a putu sa citeasca Tn o ch ii*
lui cat de mult o dorea. *
9
280
A r trebui sd te inchid undeva, morm ai el.
E u numai pe tine te vreau.
El rase domol.
C el pujin in noaptea asta. E?ti mai buna decat
oricare dintre ele, iubito. S d nu la?i pe nimeni sa-|i spuna
ca nu-i a?a.
O brazn icia lui tamiliara revenise i, in timp ce sapunea
carpa moale, o Tntreba despre Violet de pared s-ar fi Tntalnit
sa ia pranzul la Ritz. Apoi ii desparji labiile cu degetele
i trecu u?or carpa peste {esuturile congestionate.
E a gem u i scoase un mic suspin de placere, fiindca
presiunea nuanjata asupra Jesuturilor care zvacneau era
delicioasa, iar cand el strecura carpa mai adanc in toate
faldurile ?i adanciturile, incepu sa se zvarcoleasca sub
mainile lui. Degetele lui sapunite erau infipte adanc in ea
i percepea atingerea lor alu n ecoasa ca p e -o sen za jie
dttlce i m atdsoasd. A n gela se freed de degetele lui ridi-
candu-i pelvisul. S e parea cd dorinja persistentd ce-o
sim jea pentru el era imposibil de domolit.
T e rog, nu m a mai face sd a?tept.
Aproape am terminat. V a trebui sd atepji, raspu nse
Kit cu o voce calm d, d a r timbrul gros vibra asem eni unei
maraieli.
Nu vreau.
Niciodata nu vrei. A cu m taci.
Clati p a n za de spdlat i ?terse sapunul de pe ea cu
micari iufi ?i econom ice, apoi Angela simfi degetul lui
intrdnd in ea i se ridica sa-l intampine. M ana cealalta o {inu
insd nemicata i palma parea foarte rece pe pdntecele ei.
Verific doa r cat de curata eti, mai adauga Kit.
Suficient de curata ca sa fiu mancata, m urm ura ea
zdm bindu-i, dupa care gem u fiindca el ii strecurase un al
doilea deget Tn ea i tatona delicat peretele din faja al
vaginului cu rezultate fascinante.
U n spasm de piacere acut i profund carnal facu sa-i
vibreze intreg trupul, Tncat ea se Tntreba daca un barbat
(rh ra fo a draif(?s/& 281
putea fi iubit fie ?i numai pentru ca provoca astfel de
senzajii. C aldura patrunzatoare o strabatea urcand Tn sus
pe spinare i coborand prin picioare, pulsand adanc ?n ea.
Zva rco lin d u -se , Tncercd sa reTnvie se n za jia . Atunci Kit
apasa muntele lui V e n u s cu podul palmei i degetele lui
presara micul m iez de carne de sub el.
E a juisa, tremurand, palpitand, cu ochii strans Tnchi?i,
cuprinsa de un extaz desavar?it, ?ntr-un orgasm instantaneu
i naucitor. Oprindu-se doar atat cat s-o lase sa-?i recapete
respirajia, el relua cu delicateje masajul cu degetele-i
abile, finandu-i corpul prizonier Tntre maini. Acelea?i senzajii
?ocante, care tocmai ajunsesera la paroxism, reapraura
cu promptitudine, de data asta cu mult mai puternice i
mai profunde. In cateva secunde ajunse din nou la orgasm
i apoi, Tnca o data, Tntr-o succesiune rapida, dupa care
Kit ram ase langa ea, a?teptand-o sa-?i revina Tn simjiri.
C e -a i facut? ?opti ea amejita.
J i -a placut? Tntreba el i ochii lui verzi o priveau
am uzali.
O arecum , murmura Angela mangaindu-i m ana care
se odihnea pe pantecele ei. Eti un dar al zeilor.
N u pot sa m a faiesc cu asta, e o subtilitate desco-
perita de chinezi cu mult timp Tn urma.
Iar tu vorbe?ti limba chineza. C e bine de mine!
Kit zdm bi cu un aer indulgent.
in plus, sunt Tntotdeauna gata sd te ajut. T e -a i
odihnit suficient ca sa po{i bea ceaiul?
E a Tl privi circumspecta, Tnca uimita de supraabundenja
de senzajii orgasmice.
Tre b u ie sa fiu odihnita pentru ceai?
El ridica din umeri.
A m pus-o pe M adam e Centisi sa-m i aduca ceva din
apartamentul m eu.
Pentru mine?
El Tncuviintd din cap, Ti oferi m ana ?i o ridica Tn capul
oaselor. S e dadu jos din pat ?i o ridica Tn brafe cu blandefe,
282 Q&W07/
a?a cum ai iua un copil Tnca adormit din patuj, o duse la
unui din scaunele de langa foe i o a?eza confortabil.
Afaja focul meat sa nu-i fie frig, de?i Tn camera, era destul
de cald iar corpul ei era incaizit grafie taienteior abilitajii
lui. D u p a aceea aduse tava cu ceaiul ?i o puse pe m asa
dintre cele doua scaune aflate de o parte i de alta a
emineului, turna doua ceti de ceai din cana de argint,
iar ea decise ca probabil facuse o fapta foarte buna Tn ulti-
mul timp, de vrem e ce Ti fusese daruit el drept recom pense.
Lapte sau lamaie? Tntreba Kit ridicandu-i privirea.
Lapte i zahar. Treb u ie sa-m i recapat puterile,
B una idee, rosti el privind-o pe sub gene.
Ii puse trei lingurije de zah ar Tn cea?ca, turna laptele,
le am esteca i i-o dadu, oferindu-i cu cealalta m ana un
platou cu prajituri glasate.
T e gandeti la toate. D e unde ai tiut ca Tmi plac
prajiturile roz?
O lua pe cea mai mare, a carei glazura ro zf delicata,
era ornamentata cu drajeuri argintii.
tiu tot ce-Ji place, afirma el punand platoul pe
m asa.
M a agaseaza barbajii In fu m u ra {i,d e cla ra A n g e la pe
un ton agalnic.
C u toate acestea, te f... cu ei, susjinu Kit sigur de
el, observand privirea Tncarcata de dorinja din ochii ei.
Num ai cand sunt Jinuta prizonierS de vreunul.
Efrumos capdcatul, gandi ea, // con$tient de/aptul ca
este dorit defemei.
A r fi vrut sa nu-l doreasca atat de mult.
Vrei sa pleci?
El se a ? e za pe scaunul din fafa ei ?i Ti arcui
sprancenele Tn sem n de Tntrebare.
Vrei sa plec? Tl provoca ea privind peste m arginea
cetii.
Desigur ca nu, se pronun|a el i zam bi. A m investit
mult aici.
Crbra'haJraf^sfc/ 283
Eti satisfacut de ce ai primit pentru banii cheltuiji?
Pana acum , da.
Intinzandu-se, luS o mica cutie roie lacuita de pe
tava, Ti deschise capacul ?i i-o dadu.
S pune-m i ce parere ai de astea. Au fost facute ca
sa le Tnlocuiasca pe cele pe care le-am aruncat.
i pe care nu mi le-ai dat pentru ca ai plecat prea Tn
graba de la Easton, zise ea privind la cele doua sfere de
aur ce stateau pe o pernija alba de matase.
Cand le ridica, acestea scoasera un clinchet; sunau ca
nite clopojei mici.
Am cerut sa fie gravate, zise el ignorandu-i remarca.
E a rasuci micile sfere Tn palma.
Pentru dragoste, citi ea pe prima dintre ele; Pentru
p/acereexa scris pe cealalta.
Angela zam bi.
M erg oare alaturi de ceai?
A cu m , da. D a-m i-le, zise Kit aplecandu-se spre ea
i Tntinzand m ana.
J in e a m ana cu o palm a Tntinsa Tn sus, i m u?chii
brajului erau puternic reliefaji; cand Ti puse bilele Tn mana,
degetele lui se Tnchisera lene? Tn jurul lor.
Pentru un timp el nu se m i?ca i nici nu vorbi, doar
statu tolanit To scaun i, nefiind prea sigura de starea lui
de spirit, ea ro?i cand Tl vazu cantarind-o cu privirea aceea
inexpresiva.
Putea sa simta caldura care Ti invadase obrajii.
Pari a?a de mica Tn scaunul ala, vorbi el domol.
M ana care tinea bilele era sprijinita de bratul de lemn
aurit al scaunului sau.
Nu se poate spune acelai lucru despre tine.
El zam bi.
Pari a?a de pudica i inocenta cand ro?e?ti a?a.
C h ia r i sanii tai devin trandafirii.
C a n d pielea ei capata o nuanta i mai Tnchisa de roz,
el se scula de pe scaun, se lasa Tntr-un genunchi Tn fa{a
284 Q&UfOff '
ei i Ti desparji coapsele apasand u?or pe partea lor<
interioara. '
Ai mai folosit bilele in ultima vrem e? ,
Le-ai aruncat pe ale mele. 1
R aspunsul ei ii facu placere ?i putu sa vada ca ochiij
lui capdtara brusc o privire calda. <
M &na pe ca re -o Jinea pe coapsa ei se mi?ca in susj
m angaind-o, trimifandu-?i semnalul personal corpului ei ?i<
A n gela simji cum se deschide larg ca sa-l prim easca. y
A m uitat ce m ica eti. <
E u n-am uitat nimic despre tine. <
G u ra lui se contorsiona.
A m baut in ne?tire, zise el introducand o sfera aurie 1
in vaginul ei ?i apoi i pe cea de a doua, apasand pufin m ai,
mult cu o micare experta ?i fluida a incheieturii, mainii
degetelor, executata cu o maiestrie desavar^ita. C u m $ se<
pare? J
C u o apasare abia simfita, degetele lui trecura peste<
vulva ei umeda ?i umflata, blocand bilele metalice. M angaie 1
ca rne a congestioa nta care pulsa, ?i in tot corpul ei se^j
raspandi o fierbinfealS placuta, trimijand spirale voluptuoase^
Incantatoare, facand-o sa nu mai tie de nimic altcevaj
decat de dorinja ei sexuala. Apoi, brusc, el ii im p in s e i
degetele in sus i un extaz aproape dureros ii cutremura^
tot corpul. <
P a r sa funcjioneze, spuse el lini?tit. ^
O sa m or pana dim ineaja. ^
Nu, n-ai sa mori. 1
Parea cd ?tie cat de mult, cand i pana la ce limite va*
rea cjiona ea, in timp ce tot c e putea ea face e ra s a -H
doreasca fara pic de ru?ine. J|
La sa-m a sa-Ji dau de mancare, rosti Kit d o m o h
urm&rind excitarea ei vizibila. ^
Nu tiu daca pot sa m ananc chiar acum, opti ea*
leganandu-se incontient ca sa menjina senzajia in ca n td -J
toare. \
CPm dva drafosta 285
Incearca.
Lua o prajitura de pe platou, i-o oferi, iar Tn lini?tea din
Tncapere clinchetul slab al clopofeilor din trupul ei avea
rezonanja argintului.
E a cldtina din cap i dorinja imposibil de reprimat de
a-l avea Ti electriza simturile.
Oare eposibil, se Tntreba ea, sa m ori d in ca u za exceselot
sexuale?
T e vreau numai pe tine, opti Angela privindu-l cu
ochi aprin?i ?i nelini^tiji.
Imi plac clopojeii, spuse Kit luand nite glazura de
pe prajitura din m dna lui i Ti unse cu ea sfarcul unui san,
S e cutremura la atingerea lui, sfarcurile ei sensibilizate
reac|ionand la cea mai mica atingere.
Lasand prajitura jos, el o facu sa stea liniitita punandu-
i palm a pe Tncheietura mainii ei ca un mic sem n autoritar
de constrangere i, luand o alta cantitate de g lazura, o
Tntinse cu o atenjie deosebita pe toatasuprafaja sensibiia a
aureolei. Dupa aceea, o saruta ca sa-i Tnabue scancetul
patrunzator.
>tiam ca-{i vor placea clopojeii, ?opti el dezlipindu-i
gura de a ei. A r trebui sa te pastrez pe post de m uzicant
personal.
A n gela Tl auzi printre zgom otele facute de re spiraea ei
gafaita i sunetul liric al clopojeilorl; simfea tapiseria m a ti-
soasa de catifea presata de vulvele ei congestionate care
se mi?cau i mintea i-o lua razna. Trupul ei devenise un fel
de sclav sexual receptiv, senzajii lascive Ti inundau
fiecare celula, nerv i milimetru de piele, iar lum ea ei era
redusa la un singur punct. O foame sexuala de nesuportat
Ti clocotea Tn simjuri ?i dorinja ei atotstapanitoare era
s c iz u ta la cerinjele minime: sex i Kit, sau Kit i sex sau
numai Kit, pentru ca el era sexualitatea Tncarnata.
. Ii acoperi sfarcurile cu m angaieri languroase, chinui-
toare i Tntinse pe ele glazura alunecoasa cu atenjia unui
perfecjionist fafa de detalii. Apoi, aezandu-se Tn genunchi,
286 Q& urax
fi departa picioarele ?i se plasa fntre ele, patrunzand-o cu
grija. Simfea bilele de metal suspendate Tn interiorul ei ?i nu
voia sa fntinda excesiv carnea umflata care le finea pe loc.
A p le ca n d u -se , lua Tn gura un stare glazurat ?i, cand
supse , la Tnceput cu blandeje, apoi mai pujin delicat,
Angelei i se opri respirajia. Placerea acuta devenise de-a
dreptul de nesuportat. Sfarcul se Tntari ca o piatra Tn gura lui
?i mainile ei se Tntinsesera ca sa-l {ina ?i mai strans, iar
degetele i se-nipletira Tn parul lui. Scanci cand Kit dadu
drumul sfarcului, dar el se muta la celalalt san i ea suspina,
Ti ridica sanul cu am andoua mainile ?i i-l oferi. Limba lui i-l
atihse cu ginga?ie, Tnconjurand aureola alunecoasa i
Tmpingand glazura Tn carari lucioase peste carnea rotunda
?i umflata.
Din ea m ustea fluidul sidefiu al excitSrii, bilele aurii
aiunecau Tn ea Tntr^un rau de dorin|a, iar sirhfurile Ti erau
suspendate la fimita descarcarii prin orgasm . D u p a ce
m u?ca u?or i tachina micul m ugure tensiont de carne
timp de cateva clipe chinuitoare, Tl lua Tn gura, T?i strdnse
buzele cu putere i supse de parca avea nevoie de varful
copt ca sa-l susfina.
Clim axul exploda adSnc Tn ea ?i, Tn timp ce tremura Tn
febra orgasmului, el T?i coborT m ana, trecand uor peste
pantecele ei ?i oprindu-se cu precizie pe fabiile care zv a c -
neau. El se Tmpinse Tn sus, forfand bilele aurii sa urce i
mai mult ?i un alt orgasm Tncepu, spasmul fiind atat de
intens Tncat ea tresari sub mainile lui. Kit Tnca Ti mai sugea
sanul parguit, Jinandu-?i m ana pe sexul ei i susfinandu-i
corpul strabatut de fiori.
Tre m u ra nd neajutorata, Angela T?i pierdu cuno?tinJa.

C u degetele lui lungi ?i fine, Ti scoase bilele cu multa


grija, le puse deoparte, se ridica din genunchi i se a?eza
De scaunul lui. Stand tolanit ?i nemi^cat, el o observa cu
ochiul unui cunoscator. Zacea satisfacuta pana la safietate,
********************************
v ffw a tva drafortei 287 *
* c u ochii Tnchi?i fi capul ca zu t pe spate, cu m a in ile *
*atarnandu-i moi pe brajele capitonate ale scanului, c o m p le t*
*vulnerabila Tn faja sentimentelor pe care i le genera el. *
* Lui Ti facea placere sa-i satisfaca firea volu ptu o asa,*
*acest lucru oferindu-i o dulce reyan?a pentru toata suferinja*
* d in ultimele saptamani. Totui, razbunarea avea m a i*
*p u jin a im p o rta n t decat tumultul Tncantator al emojiilor ce i*
* s e infiltrau Tn minte. Era singura femeie pe care o iubise*
*vreodat; perechea lui perfects, sufletul geam an al viejii*
*lui; Ti oferea o beatitudine carnalS incomparabilS ?i e ra *
Js ta p a n a inimii lui. S e Tntreba cu m de fusese Tn stare s a *
*tagaduiasca existenfa acestor sentimente de cand p le c a s e p
2 d e la Easton i cum va mai putea trSi Tn viitor ftiind toate 2
*dstea . *
* In acel moment, ea deschise ochii ?i gura i se c u rb s *
*Tntr-un zam bet Tmbietor, iar el zam bi la randul lui. **'
* Ji-a m spus Tn ultima vrem e cat de mult te iu besc?*
*?opti ea, TntinsS pe catifeaua purpurie ca o ferm eca toare*
* h u rie cu parul blond, Tmbujorata din c a u za atator d e licii*
Jvoluptuoase. *
* In ultimul timp, nu, m urm ura ei, tolanit Tn scanul d in *
*faja ei, tot numai grajie, supleje, mu?chi puternici ?i fru m u -*
* s e je masculina. MuJtumeso. . .........
* -T r e b u ie sa-m i spui c a m a iube?ti, chiar daca n u ?
*vorbe?ti serios. *
2 T e iubesc, Angela. C u m a? putea sa nu te iubesc? 2
* O spui cu atata u?urinJS. *
* Nu, o spun cu m are greutate stand Tn cam era asta *
*parasita de Steven doar cu pujin timp Tn urma. *
* Presupun cS n-am cum sS-Ji explic asta. *
* C re d c a n u . *
* D e can d ai plecat Ji-am dus dorul Tn fiecare zi i*
* a c u m , ca suntem Tmpreuna din nou, simt ca am i mai m ultS*
2 nevoie de tine. 2
E a mchlse ochii pentru o secunda, strangand brajele
scaunului cu mainile de pared s-ar fi luptat cu simjamintele
ei.
E ca fi cum a? fi dependents de atingerea ta, de
corpul tau, de sunetul vocii tale.
i de asta, adaugS el plim bandu-fi varful degetelor
d e -a lungul erecjiei sale, conftinet de privirea ei fi vocea
ii deveni incordata din ca u za incercarii de a se stapani.
i de asta, recunoscu ea moale, privindu-i degetele
erec$ia. M a simt de parca ar trebui sa-i cer iertare.
Nu ftiu daca i s-a mai cerut iertare pana acum .
T e -a rd e ra n ja daca a? face-o?
N u -m i amintesG sa fi fost atat d e politicoasa.
T e doresc prea mult ca sa-Ji fac greutaji.
C e norocofi suntem, spuse el pricepand Injelesul
cuvantului iertare.
tfi Im pin se penisul im presionant m departandu-l de
pante ce In direc$ia ei, astfel Incat acum acesta s e in a lja
sem ej la verticala.
A n g e la se apropie, atrasd de o ispita sexuala cople-
fltoare fi, a?eza ndu -se Intre picioarele lui larg desfacute,
Ingenunchie In fafa lui.
Ii place glazura? II Intreba In foapta.
Num ai cea roz, raspunse Kit ranjind.
E a Ii atinse penisul cu delicatete, experimental, de
parca acolo se ascundea un secret misterios ce a r fi putut
explica foamea ei nepotolita. Acesta se m ifca sub atingerea
ei u?oara; era forja fundam entals a viejii care a vea o
voinJS proprie. A lu n e ca nd u -fi degetul pe pielea satinatS,
exam ina venele puternic reliefate, parul crej de la baza fi
globurile pline care se odihneau pe catifeaua purpurie a
scaunului.
Kit gem u fi se cutrem urS cand ea ridica greutatea
testiculelor fi mangaie pielea catifelatS. Ii dSdea un senti
m ent de putere sS-l vadS reacjionand astfel la mangaierile
6 ^ra h a drapxftef 289
ei. Urmari cum erecjia lui se umfla, capul enorm zva cn e fte
Tn sus i pulsul devine f i mai rapid Tn venele proeminente.
E l o privi absorbit c n d ea luS cu fermitate b a za
penisului Tn m ana Tncat acesta zvacni puternic fi apoi
atinse varful stralucitor fi ro fu cu o cantiate m ice de
glazure. S e chinui sa Tntinde uniform glazura roz, netezind
cu grija materia zaharoase pe capul puternic bom bat fi
apoi de jur Tmprejurul crestei sensibile ca fi cu m a r fi dat
un exam en Tn materie de decorSri.
El Tfi Jinu respirajia din ca u za intensitajii focante a
senzajiilor ce-l strSbataeu.
A f a , zise ea exam inandu-fi opera.
Dorinta de a-l avea i se sim jea Tn voce fi radia din
ochii aprinf i.
Asta-i magnifica m ea acadea roz.
Lui Kit Ti lua- ceva timp se raspunda, Tntrucat pofta
carnaia Ti dom ina deja mintea.
S a nu-fi ia pre a mult timp...
E fti grabit sa faci dragoste cu m ine? zise ea Tn
foapta.
U n geam at adanc iefi printre buzele lui stranse.
Nu poji ejacula Tn gura m ea, rosti ea fi sanii ei plini
Ti atinserS Tn treacat picioarele.
Ochii ei albaftri aveau o privire inocenta fi gura i se afla
la o distanfa milimetrica de creasta glazurata a penisului.
Pentru cd vreau sS ejaculezi Tn mine.
O sa vedem , raspunse el gafSind.
M ufchii torsului sau erau Tncordaji din ca u za refinerii.
Kit inspire scurt cand limba ei Ti fulgerd varful, ISsand o
carare mica Tn glazura, dupe care se retrase, savurand
len ef gustul, evident satisfacuta.
O se gufti mai mult decat atat dace nu te grSbefti,
rosti el cu vocea Tngrof ate deoarece trupul lui de abia mai
re u fe a sa se stapaneasca.
D a r nu efti tu un maestru al refinerii? Tl tachina ea.
Nu-Ji forja norocul, Angela, marSi el.
* In timp ce ea lingea delicat dulceaja. lipicioasa, e
* stra n se brajele scaunului cu mainile, absorbind placerea
Jinsu po rta bila i mfranandu-i pofta aprinsa. Apoi gura ei
* s e Tnchise complet imprejurul crestei dilaltate, alunecand
2 d e -a lungul membrului rigid i absorbindu-l adanc in gura
* e i i Kit nu mai fu sigur ca va mai putea rezista mult timp.
J C a n d toata glazura fu linsa, supta ?i m ghijita, ea se
*ridica , T?i sprijini brafele pe coapsele lui ?i spuse cu o
J v o c e guturala, vibrand de dorinfa.
* C a n d te {in In gura, simt de parca ai fi In mine.
* B uzele ei ro?ii erau Tncondeiate cu zah&r roz, luceau
* d e u m e ze a la ?i gu ra ei era ispititor de aproape un
Vreceptacol pentru pasiunea lui, daca asta ar fi fost alegerea
2 sa.
* Asta e, mormai el ?i im pingand-o pe covor, o urm a
J c u o mi?care fluida, prinzartd-o sub .corpul sau; deja
* g e nu nchiu l lui Ii desfacea picioarele brutal $i nerabdator. I
2 O patrunse strecur&ndu-se prin culoarul aluneeos cu c
*familiaritiate nesabuita care starnea amintiri dulci i fmba*;
2 ttoare. Tre C u t cu mult de faza nerabdarii, cuprins de
*frenezie i nemaiavand acea detaare rece, daca o a v u -
* s e s e vreodata, se Tnfipse Tn ea, o zdrobi de podea i o
* u m plu .
2 Angela se fncolaci in jurul lui bucuroasa, gafaind la
*finalul fiecarei izbituri, Tnaljandu-se ca sa-l Tntampine cu o
2 pofta crescanda, dorindu-l mai presus de capacitatea ei
* d e injelegere.
J El ii ridica un picior pentru a o putea penetra mai
*profund i o Jinu stans lipita de oldul lui, m timp ce partea
,* d e jos a corpului lui se Tnfigea in ea cu putere, o izbea cu
Jvio le n fa , maraielile lui salbatice acom paniind fiecare
lovitu ra im petuoasa.
2 Um ple-m a, ?opti ea, foamea ei de a-l poseda fiind
*sufocanta, stapanind-o atotputernica.
J Nu, marai el, Tncepand deja sa ejaculeze, descar-
*can du -se Tn ea ?i cutremurandu-se violent, umplandu-i
trupul fertil, fierbinte ?i ispititor, dei tia ca n-ar fi trebuit,
cand orice tanar naiv i necopt la minte ar fi dat dovada
de mai mu Ita logica. Nu, vrajitoare mica ce e?ti, opti el,
sim jind cu m varful penisului sau se retrage i ultima
picatura de sperm a se Tmpraftia Tn ea. La naiba, m urm ura
el sprijinindu-i fruntea de carpeta, incercand sa-i recapete
respirafia, bataile inimii rasunandu-i in urechi Tn timp ce
sudoarea Ti curgea Tn ochi.
Deja dorea s-o posede din nou.
V a trebui sa discutam despre asta, zise el ragu?it.
El era dragostea ei pentru tot restul viejii, dar nu Tndrazni
sa spuna da.
N u chiar acum .
Atunci, mai tarziu, articula Kit cu o voce Tnabufita.
Mai tarziu, opti ea.
C a n d reu?i sa respire din nou normal ?i cand inima nu
i se mai zbatu sub coaste, o ridica i o duse Tn pat, ^
S e sarutara i se m&ngaiara cu blandeje de parca ar fi
vrut sa te za u rize ze aceste senzajii la adapost de alte
vrem uri mohorate ?i reci. i facura dragoste la nesfar?it,
pana cand noaptea ceda tocul zorilor. Se iubira cu ardoare
i fericire, cu o m elancolie duice -a m a ra ?i cu tandreje
infinita.
Mai presus de orice Tnsa, Tn dragostea lor era disperare.


C u m zacea Tn brajele lui, Tn timp ce lumina zilei se
strecura printre draperiile grele, Ti dori sa poata ram ane
pentru totdeauna Tn aceasta cam era luxoasa, ascunsa de
lume, izolata de toate problemele care Ti asaltau.
C a n d el Ti ceru din nou sa se marite cu el, dupa cum
tia ca va face i Ti promise sa o protejeze de Brook i de
toate regulile societal, ea planse ca un copil. Il implord sa
ramana cu ea, spuse ca va face orice numai sa-l pastreze.
Orice, Tn afara de a se marita cu el, dupa cum se
dovedi.
Pentru ca acelea?i obstacole, acelea?i impedimente i
aceeai fnchisoare aurita o Tmpiedicau Tn continuare.
Nu pot trai aa, rosti el Tn cele din urm a; s am
num ai o parte din tine. Imi pare rau.
N u putea s-o Tmparta, oricat de nesemnificativa ar fi
fost prezenja sojului Tn viaja ei. Parasi patul ?i se Tmbraca
Tn timp ce ea Tl urm area cu lacrimile curgSndu-i pe obraji.
Daca o sa m a vrei vreodata, spune-i lui Cham bers,
zise el lini?tit. El poate da de mine oriunde a? fi. D ar va fi
vorba de casatorie, iubito, sau nimic altceva. A muri de
fiecare data csite pujin, traind aa cum fac prietenii tai Tn
lum ea lor perfects.
S e agaja de el ca n d o saruta dar el Ti desfacu brajele
?i opti Tndurerat:
N u Tncerca sa m a fa rm e d acum , m icuja Tncapaja-
nata. O sa supraviejuim am andoi.
D a r el ?tia ca nu era adevarat.
i, totu?i, facu cel mai greu lucru din viaja sa.

W W V
Dupa un timp, M adam e Centisi batu la ua ?i o an unfa
ca trasura lui Kit o va duce acasa. A ?a Tncat ea Ti terse
ochii umflaji ?i roii, Ti sufla nasul ?i-i spuse ca oamenii
traiau i farS dragoste sau fericire i se TmbrSca de parca
se duce a la moarte.
C&nd se urea Tn trasura lui Kit, parfumul lui o Tnvalui, aa
Tncat ceda nervos i Tncepu sa suspine aa de tare, Tncat
vizitiul lui Kit se Tntreba ce oare facuse stapanul lui;

w v r i r
Nu dormi deloc Tn noaptea aceea, Ti scrise mesaje pline
de jale rugandu-l sa se Tntoarca, implorandu-l sa ram ana.
Le rupse Tnsa pe toate ?i le arse pe rand, ca Tntr-un ritual
pagan al morjii, pentru ca nu-i putea cere aa ceva i
oricum, el n-ar fi ram as.
N -a v e a nici un rost.
in primele ore ale acelei dimineti, Kit um bla prin
Londra din W est E nd pan& in City i du pa aceea Tnapoi
de -a lungul raului, cand soarele rasari Tntr-o splendoare
magnifies, ca i cand universul n-ar fi observat ca existen|a
lui devenise cenuie i searbada.
in cele din urma se Tntoarse Tn apartamentul sSu, se
duse Tn birou ?i, Tn locul micului dejun, goli cateva pahare.
Pe la ora noua, Saskia intra Tn Tncapere i vazandu-l, zise:
C re d ca ai nevoie de ni?te ve?ti bune.
El o privi cu ochi mohorafi i goi.
imi pare rau, dar m i-e team a ca ve?tile bune nu
exista.
Desireeva fi terminate Tn zece zile.
El suspina Tn loc sa zam beasca.
Vii cu mine?
C a prietena?
E a atepta raspunsul framantandu-se mai mult decat i-
a r fi imaginat.
El ezita atat de mult Tncat ea se Tntreba daca o auzise,
dar Tn cele din urm a raspunse:
Da, ca prietena.
M uljum esc, nu vin, raspunse ea Tncet. C re d c& a
sosit timpul sa vad ce are Parisul de oferit.
Pot sa vin sa te vizitez cateodata?
Desigur, Ti spuse ea barbatului care-i salvase viafa.
E?ti Tntotdeauna binevenit.
El zam bi vag, de parca raspunsul ei i-ar fi oferit un mic
Near desp era nfa.
RSmai m Scar pana plec.
D a ca vrei...
J i-a fi recunoscator.
294 Q3/vsa//Q $(?/w m
El. rasuci in pahne paharul de coniac din cristal,
privindu-l un m om ent i apoi stram bandu-se.
A m vazut-o noaptea trecuta.
P u te a m s a ju r.
A ? vrea sa-m i sfaii inima ca sa opresc durerea,
zise el ?i zam bi descurajat, sau inca i mai bine, sa-i
spintec inima lui de G re y i sa termin odata cu toate.
E o idee, dragul meu, rosti Saskia, care se aflase de
atatea ori atat de aproape de a fi omorata de m ana sojului
ei, meat privea razbunarea cu o sinceritate neobinuita.
N -a m ajuns Tnca pana acolo. Presupun ca omorul
cu sange rece necesita o structura aparte a minjii.

r v w r
in acea dimineaja, Angela era obligata sa-i vada
m am a ?i, neputand gasi o scuza convenabila prin care sa
se sustraga de la aceasta obligafie, o determina pe Violet sa
vina cu ea. in stadiul de adanca deprimare m care se afla
nu se sim je a Tn stare sa suporte singura discursunle
m am ei ei.
Doam ne Sfinte, arafi tare obosita, draga, zise m am a
ei strangndu-i buzele de Tndata ce intra Tn cam era.
incremenita Tntr-o Jinuta Jeapana Tn scaunul ei preferat
de langa fereastra, radia o raceala neprimitoare.
N u te-a m prevenit Tn repetate randuri ca toate
activita|ile tale de la Easton te vo r epuiza?
M a simt foarte bine, m ama, spuse Angela apatica,
verificdnd ora pe ceasul de por|elan de langa ua.
A m sa s/a n o ju m elta /e d e ora i n im ic m a i m n/t.
Violet, m a b a ze z pe tine sa m a aju|i s-o fac sa-i
bage min|ile-n cap, declara vaduva contesa de Ross.
Cheltuie?te prea mult timp i bani cu arendaii ei, continua
ea cu pedanterie. Sunt sigura ca ei nu apreciaza cum se
cuvine acest lucru. Be|i ceai sau ciocolata Tn dim ineaja
asta, fetelor?
&Wama drafc?s/a 295
Am andoua optara pentru ciocolata i, de Tndata ce
vaduva le-o turna din cana de argint aftata in faja ei, spuse
Tncruntandu-se:
S ora lui Brook m i-a dat nite veti penibile. G asesc
ca grupul de persoane imorale cu care te-ai asociat nu
este dem n de tine. G w endolyn-este foarte suparata.
G w e n d o lyn este o scorpie, contesa, afirm a Violet.
To a ta lumea o ?tie.
S e prea poate, dar tirile ei sunt, totui, alarmante.
A vorbit despre un inel de logodna.
N -a m de gand sa discut despre nimic din cele
spuse de G w endolyn, m am a, zise Angela strangand din
din|i ca sa-i tnabue dorinja imperioasa de a urla. N -are
nici un drept asupra viejii mele.
S p e r doar, A n ge la , ca m acar fnjelegi gravitatea
faptului de a-l provoca pe Brook, o admonesta m am a ei cu
severitate. Lady O rm e a fost de curand la regina i m i-a
reamintit ca W a le s abia a reintrat m grajiile m am ei sale.
Nu-Ji poji permite sa-Ji mfriinji sojul. ^
Poate ca mai d e g ra ba Brook ar trebui sa se
gandeasca la pericolul de a ma provoca, mama. S -a r putea
sa m a doara Tn cot de Bertie sau de regina.
N -o sa-Ji permit sa vorbe?ti urat Tn prezenja m ea, o
mustra m am a ei. Ai vocabularul tatalui tau.
Fiind o femeie austera, contesa suportase firea nesa-
buita a primului ei sof plina de resentimente.
C u m poji m &car sa te gandeti sa pui Tn pericol
familia regala!? Nu simji nici o Tndatorire faja de clasa din
ca re faci parte?
Brook este un ticalos, contesa, interveni Violet. Este
de nesuportat din nenum arate puncte de vedere. Su nt
sigura ca regina ar lua Tn considerare caracterul lui, daca!
s -a r ivi vreo disputa.
C e tie e a Tn izolarea pe care ?i-a im p u s -o la
W indso r, Tn afara de ce e a ce i se sp u n e xv? raspunse
contesa de Ross.
296 Q 3& (saHQ$rftnim *
C e e a ce aude ar putea atrage ruinea a s u p ra *
familiei rioastre. N -o sa permit aa ceva, Angela, m a auzi? *
M am a, rosti Angela suspinand uor, nu-mi mai d a *
ordine referitor la viaja m ea astazi. Sunt foarte obosita. *
S p e r cel pujin ca vei da dovada de c o n s id e ra te ?
fafa de surorile tale i de mine, continua contesa de pared*
fiica ei nici n -a r fi vorbit. Gdnde?te-te ce va in s e m n a j
dizgrajia pentru Millie i Dolly, ca sa nu mai vorbim d e *
familia Sutherland. Ei Jin foarte mult la decenja. *
E d w a rd e un om perfect norm al, m am d, m o rm a i*
A ngela, cat despre Millie i Dolly, sunt sigura ca m i-ar d o ri*
sa fiu fericita. *
Intotdeauna ai fost foarte egoista, Angela, replied*
m a m a ei suparata. Nu fi-a pasat de nimeni decat de tin e ,?
Bunicul tau e vinovat in m are parte de asta. A petrecut*
muJt prea mult timp cu tine inainte de a muri. Unoeri mi se J
pare ca semeni extraordinar de mult cu el. N -a dat niciodata*
nici doi bani pe buna cuviinfa. . J
A n gela tia ca de fapt ideea era cd bunicul ei gre vise *
lasandu-i Tntreaga avere nepoatei lui, Tn loc sa i-o la s e *
norei lui ca tutore. *
Bunicul a vrut ca Eastonul sa prospere, spuse A n g e la *
linitita, litania greelilor ei fiindu-i deja familiara. *
Sunt sigura ca nu era catui de pufin nevoie d e *
cheltuielile pe care le-ai facut pentru gram ada aia v e c h e *
de pietre. C a t privete ideea ta despre agricultura *
D um nezeule , Angela, oare nu supraviejuiesc celelalte?
domenii i fara modelele straine de cultivare a pam antului? *
Sunt absolut sigura ca supraviefuiesc, m amd, d u p a ?
cum sunt sigurd cd ai dreptate Tn absolut orice privinjd,*
spuse ea obositd, mult prea descurajatd ca sd se m a i?
apere de atacurile necontenite ale m am ei sale. *
Atunci ai sa te descurci tu cum va sd ai o co m p o rta re ?
mai pldcutd fafd de Brook, insistd contesa de R oss. *
Nu vreau sd-l mai vdd niciodata, m amd. Imi pre rau, J
dar va trebui sa te obinuieti cu asta, replica Angela fe rm d ,*
dovedindu-se neTnduplecata in aceasta privinfa, fie ca era
obosita, sau nu. ingroze?te copiii ?i eu n-am sa accept
a?a ceva.
Sunt sigura ca sunt mult prea tineri ca sa-i Tnjeleaga
com portarea. {
N u; sunt mult prea mici ca sa-l suporte.
C a te goric nu tn{eleg de ce nu te poji com porta
civilizat cu el, susjinu contesa, considerandu-se Tndreptajita
sa vorbeasca a?a. Alfii Ti aranjeaza viefile ?i fard atatea
istericale.
Nu siint isterica, m am a. Pur ?i simplu nu mai vreau
sa-l suport pe Brook sau pe surorile lui. A u trecut opt-
sprezece ani i cred ca e timpul sa elimin prezenja lor din
viaja mea.
Tatal tau vitreg ar fi foarte dezam agit de atitudinea
ta, A n ge la . M S bucur c a nu mai e m viaja sa-{i v a d a
egoism ul.
^ -T r e b u ie sa iau trenul de ora unu spre Easton, a?a
Tncat plec, declara Angela, prea epuizata pentru a o mai
suporta mult pe m am a ei. M uljum esc pentru ciocolata,
adauga ea politicoasd, Tmpingand cea^ca neatinsa ?i,
daca o mai vezi pe G w endolyn, spune-i sa-?i vada de
treburile ei.
In m od categoric nu voi face a?a ceva. Este o ruda
de -a noastra, indiferent daca-fi place sau nu.
Violet se scuia prim a i A n g e la Ti zam bi Tn s e m n de
m ultum ire.
O voi conduce eu pe Angela la tren, contesa. Dudley
va transmite toata considerajia lui.
Intotdeauna este atat de amabil, zise m am a Angelei.
Sunt sigura ca eti foarte fericita ca te-ai maritat cu el,
spre deosebire de Angela, care se pare ca nu Tnjelege
care sunt obligajiile unei sojii.
D udley ?i cu mine ne Tnjelegem de minune, replica
Violet pe un ton mieros i batjocoritor. El Tmi apreciazd cu
adevdrat averea.
*298 Qt5m i7f
* A ?a ar i trebui, dupa cum sunt sigura c& Brook i-o
Ja p re cia za pe a Angelei. Vezi, draga, alte femei fac ajustarile
* d e rigoare.
J Da, mama, spuse Angela, zambind cu un efort supra-
* o m e n e s c. O sa-i transmit lui M ay urarile tale de bine.
? Pentru numele lui D um nezeu, dar de abia are doi
* a n i. C e tie ea despre astfel de lucruri? Adu-ti aminte ce
2 |i-am spus: datoria mai presus de toate.
* Angela simji brusc ca i se face greaja.
* S e Tntoarse i ie?i din cam era, lasand-o pe Violet sa-i
* ia ram as bun.
* Imi vine sa lein, spuse Violet cand i se alatura Tn
Jjhol, sau sa vomit, nu tiu care dintre ele. Dum nezeule, a
*infrico?atoare iar tu nici m acar nu Ji-ai revenit dupa noaptea
jtre c u ta , adauga ea afectuoasa. C e -a r fi sa pleci cu un alt
*tren, mai tarziu, ?i sa dormi la mine o ora, sau doua?
J Vreau doar sa m erg acasa.
* C re z i ca s -a r putea sa se ra zg a n d e a sca ? Tntreba
JV io le t, ?tiind de aparijia lui Kit Tn noaptea trecuta ?i de
*reTnnoirea cererii Tn casatorie.
2. Nu, raspunse Angela lini?tita. Cel pujin la Easton
* v ia ja m ea are un scop. D e-abia a?tept sa-l vad din nou.

J : v w V V
2 Je lu l lui Kit din ultima vrem e consta Tn procurarea
Vproviziilor pentru apropiata calatorie. De asemenea, petrecu
* o dimineaja Tntreaga cum parand cadouri pentru M ay. ii
Vcum para bijuterii o brajara, un medalion i o versiune
*m iniaturala a unui iepure facuta din aur ?i email dorind
* sa -i poata cumpara ?i mamei ei ceva. Reu?i, Tn cele din
* u rm a , tocmai cand era pe caie sa paraseasca m agazinul.
jA le s e pentru Angela perle din marile Sudului, ?iraguri
*Tntregi, i ceru sa fie aranjate Tntr-o cutie de aur gravat,
jTm p re u n a cu un bilet:
crbram a wotfastei 299
,, F iecareperld este o sa n ita te d e la m ine. A f / t rr//f
sd -fi d a n m a i m iilte d a r m i s u n t d estitlep e lit me.

In pofida dorinjei de a-i declara mai pe larg senti-


mentele, sigila plicul, dadu ordin sa fie expediat ?i parasi
m agazinul.
R am a se pe trotuarTn aerul rece de noiembrie, netiind
care este rostul existence! lui. Voia sa mearga spre nord, s-o
ia pe Angela ?i s-o duca cu el. Acum , Tn momentul asta,
cu sau fara consimtamantul ei, cu sau fara consimtamantul
so|ului ei, fara consimtamantul afurisitei de regine. Ii trebui
mult timp ca sa-?i stapaneasca acest impuls.
M agazinul de jucarii Tn care intra dupa aceea, Ti abatu
atenfia pe moment t cand termina cumparaturile, M ay avea
suficiente jucarii ca sS se distreze zece ani. Urm and
sfaturile primite d e la un vanzator, se duse dupa aceea la
o croitoreasa ?i aranja sS-i fie cusuta lui Peter Rabbit o
garderoba Tntreaga. A vea sa fie iepurele cel mai bine
Tmbracat din toata lumea. Apoi, intra Tn cea mai apropiata
carcium a i bau pana nu mai tiu de el.
Nopfile erau cele mai grele fiindca nu mai avea de facut
nimic ca sa-l {ina ocupat. In general statea acasa ?i bea;
nu Ti putea impune sa fie sociabil i sa accepte invitafiile
pe care le prim ea. S a sk ia era m angaierea, prietena ?i
confesoarea lui i Tl rasplati, probabil Tntr-o mica m asura
Tn acele zile, pentru tot ce facuse pentru ea.
In cele din urma, pleca mai devrem e cu doua zile la
Plymouth pentru ca nu-i mai gasea locul. I?i lua la reve-
dere de la Saskia Tn apartamentul lui, o saruta afectuos
pe obraz ca pe o sora i m urm ura:
IJi mul|umesc ca m -ai ajutat sa nu-mi pierd minjile.
O sa-Ji due lipsa la Pearl River, adauga el. Erai cel mai
bun i mai nemilos negociator al meu.
Cine ?tie? D aca o sa m a plictisesc la Paris, s-ar
putea sa vin uneori cu tine pe mare.
Invitajia e permanenta. Spune-i doar lui Ch am bers
i vin s te iau.
C a n d cadourile lui Kit ajunsera ta Easton, Angela ii
puse perlele cand se duse la culcare, i avu ni?te vise
imposibile. In zilele urmatoare, Peter Rabbit fu TmbrScat i
dezbracat de nenum Srate ori, cam era copiilor aratand
c a un m agazin de jucarii in miniatura. Acum , deoarece
colegiul de agriculture se deschisese, Angela petrecu zile
intregi la coala, stand de vorba cu profesorii ?i studenfii,
preocupandu-se de detalii, asistand la ore i supraveghindu-
i noua investijie. '
La un sfarit de saptam ana, Fitz veni acasa jntr-o
scurta vizita farS vreun motiv aparent.
M i-a fost dor de tine, declara el i la plecare, o Jinu
im brafata mai mult timp ca de obicei. Nu-Ji face griji in
legatura cu mine.
Da, in curand nu va mai fi nevoie sa te supraveghez,
zambi Angela.
El o imbra|ia din nou, apoi o purta pe M ay pe umeri de-
a lungul aleii pana ta poarta, unde it atepta o trasura ca
sa-l duca la gara. Angela i M ay se reintoarserS pe jos in
lum ina palida a soarelui de d u p a -a m ia za , discutand
planurile pentru Craciun cand Fitz avea sa vina din nou
acasa.
Scrisoarea sosi cu trei zile mai tarziu i, cand putu
respira din nou, se gandi la com portarea ciudata a fiului ei
i decise ca ar fi trebuit sa-?i dea seam a.

,.Am p le c a t spre A frica d e Stid. A'tt te ingrijora in


legatura cu m ine. O s d fitt d ep a tie i d e Grey n u se ua
p u te a atitige d e m ine. A ic i n u in m a i trebui sa -m i
a sig u ri p ro tecfie. C dldtoresc im p re ttn d cu Reggie
C arlton care ua f i ca n to n a t la P ort E lizabeth. P ot s d
sta u cu el. scria el.
A frica d e Stid ? se gandi nervoasS Angela. In anul care
trecuse |ara aceea fusese de mai multe ori In pragui
rSzboiului. D e la raidul Ja m e so n , cand for|ele britanice
fuseserS capturate in Tra sn vaal, toata lum ea tia ca era
doar o problem s de timp pana cand burii i guvernul
britanic vor declana razboiul. Fitz incerca sS o ajute fugind
in Africa de S u d, dar, bunule D um nezeu, avea numai
?aptesprezece ani; era mult prea tanSr ca sS-i rite viaja
i era singurul ei fiu. C h ia r da ca nu izb u cn e a un rSzboi
care sa-l p u na in pericol, putea sa-?i piardS viaja din
ca u za vreunei boli.
Africa era numitS, pe buna dreptate, mormantul omului
alb. De G re y constituia de departe cea mai mica am enin-
Jare dintre cele doua i cel pujin avea mijloace cu care sa-i
apere fiul im potriva lui, Banii constituiau intotdeauna o
arm a eficace in ceea ce-l privea.
Verifica repede data po?tei de pe scrisoare i vSzu cS
Fitz plecase abia de douS zile. S -a r putea sS mai aibS
timp sS-l opreascS. O chem S pe Nellie i incepu imediat sS-
\ faeS planurile.
C h ia r in timp ce le dS d ea instrucjiuni lui Nellie i lui
Bergie relativ la ingrijirea lui M ay in absenja ei, tia ca va
trebui sS-i cearS ajutorul lui Kit. D aca Fitz se im barcase
deja, D esireee ra singurul vas capabil sS-l ajungS din urmS.

C and ajunse la Londra, afIS de la personalul de la


Lawton H ouse cS Fitz trecuse pe acolo acolo cu douS zile
in urm a. S e duse imediat la apartamentul lui Kit i il trezi pe
Whitfield numai ca sS descopere cS i Kit plecase deja la
Plym outh.
DouSzeci de minute dupS aceea, sosea la locuin{a lui
C h a m b re s i cand el cobori im brScat in g rabs in pantaloni
i halat, o gSsi umbland in sus ?i-n jos in holul de la
intrare. FSrS preliminarii, ea ii spuse:
*302 C$Ufd77
* lertati-rfla pentru deranj, dar trebuie sa dau imediat
* d e Kit. Whitfield m i-a spus ca a plecat la Plymouth.
* Contesa era evident extrem de agitata i dei Kit nu-i
fa cu se confidenje, ii lasase instruc{iuni ca, in cazul in
^ c a r e Angela ar avea nevoie de el, C h am bers trebuia sa-i
* d e a de tire oriunde i oricand.
* S -a r putea sa fie la The Gull in Plymouth sau poate
* c a a ridicat deja ancora, declara Cham bers cu amabilitate.
j D o m n u l B rad dock Voia sa piece foiosind m areea din
* n o a p te a asta. V a pot ajuta cu ceva?
* V a multumesc, nu, raspunse Angela. Treb uie sa-l
* v a d personal. V a rog acceptafi inca o data scuzele mele ca
f v -a m trezit.
^ D a r dupa ce A n gela pleca, C h am bers se Tmbraca i
* s e duse la biroul lui ca sa trimita el Thsui o telegrama.
* Angela ii trimise propriul mesaj lui Kit de la cel mai
*apropiat oficiu telegrafic deschis la acea ora, explicandu-i
* p e scurt situjia disperata Tn care se afla.
*
* ..Am u eioie d e a ///to m I ta n sd -l gdsesc p e Fitz. S-a
* im b a rca t p e u tm A fric a d e St/d. A $teaptd-m d la
* P lym outh.
f A n g ela "
*
*
* Kit primi am bele telegrame pe cand atepta la docuri
Jin ca rca tu ra ultimelor provizii la bordul lui Desiree. Misiva
lui C h am be rs era o sim pla notificare a vizitei Angelei ?i el
*aprecie spiritul de responsabilitate al bancherului. impaturi
hartia ?i deschise a doua telegrama cu o speranja m oderata
* i cu nervii in alerta, tiind deja cine era expeditorul. Dar
A n g e la nu Tl voia pe el, ci numai ajutorul lui i, dupa un
^ m o m e n t de ch ibzuin ja, nu fu prea sigur ca dorea sa o
*atepte. Echipajul lui era gata sa ridice ancora. Henry
* W a tso n era prezent sa-i vada plecand. A ve a ocazia sa
* la s e Tn urm a o idila dulce-amara dinainte condamnata ?i era
* m a i obinuit sa-i faca lui pe plac, decat sa le faca altora.
********************************
^ ra k a d'a zfM ta 303
Nu tia daca era suficient de dispus sa fie serviabil i
desigur, in Plymouth se gaseau destule nave care puteau
fi Tnchiriate.
S u n t ve?ti rele? Tl Tntreba H e n ry cand mototoli
telegrama Tn pum n.
Nu sunt sigur, raspunse Kit calm, bagand bucata de
hartie Tn b u zu na r. C a t timp mai avem pana pierdem
refluxul?
E ra o Tntrebare retorica. Kit cunotea m areele mai
bine decat mul|i al|ii.
Patru ore, spuse Henry. Poate ceva mai pujin, daca
[inem cont de chila asta noua.
Kit privi luna plina ca pentru a aprecia exact timpul i
scoase iarai telegrama din buzunar, o netezi Tntre degete ?i
citi mesajul iar. Angela o trimisese cu doua ore Tn urma.
N -a v e a cum sS afle dac& plecase.
F ir-ara d m c u ljtifTnjura el Tn gand, aruncand telegrama.
Dar cand o rafala de vant Tncepu sa rostogoleasca
bucata de hartie catre capatul cheiului, fugi d u p a ea, o
Tnhaja ?i-i spuse lui H e n ry W atson care Tncerca sa-?i
m ascheze politicos curiozitatea:
T e rog, sp u ne echipajului ca ram anem aici Tn
noaptea asta. Plecam cu refluxul de dimineaja.
Porni apoi pe cheiul luminat de luna catre micul hotel
pe care de-abia Tl parasise.

D u p a cum se dovedi, Angela nu reui sa piece imediat


deoarece, cand se Tntoarse de la oficiul telegrafic, Brook era
a Lawton House. M ajordomul ei spuse nervos:
E Tn ca m e ra ch ine zea sca , m y lady. A fost foarte
hotarat sa ram anS pana ce va Tntoarce|i.
N-ai avut de ales, Childers. Tnjeleg. Contele face
rareori ceva ce nu dore?te.
S e forja sa trateze cu soful ei chiar daca mintea Ti era
m povarata de o nelini?te chinuitoare.
A m vazut luminile aprinse i m i-am dat seam a ca
e?ti Tn ora?, articula tdraganat Brook, foarte beat i
zam bitor, atunci cand ea intra Tn s a lo n .,
E tarziu, Brook. D a ca vrei s& discuji ceva, prefer
sa -m i faci o vizita m aine diminea$a. Vreau sa m a due sa
m a odihnesc.
Nu poate sa atepte pana maine, draga mea, spuse
el lene?. Blestematii aia de creditori au Tnceput sa fie al
dracului de impertinenti. A m nevoie de o buc&Jica din
averea ta ca sa pun lucrurile la punct.
N u pot sa te ajut Tn noaptea asta, zise Angela f&ra
sa se mi?te de langa ua.
Pugtoaica aia a lui Lofton mi-a trimis un bilet copila-
resc i dulce, Tntrebandu-mS daca n-ar vrea Fitz s-i scrie,
rosti Tncet Brook. D upS cate se pare, e Tndragostita. D e
asem enea, m a gandeam cS poate ar fi cazul ca M a y sa
vina sa petreaca o bucata de vrem e cu mine, continua el
cu o voce mieroasa. Sunt sigur ca tribunalul va fi de acord,
daca tu nu vrei sa-m i faci pe voie. C red ca un tata are
dreptul sa-i vada fiica.
C aji bani vrei? Tntreba ea dezgustata.
aptezeci de mii vo r fi suficienji pentru o perioada.
Treci pe la bancherul meu maine dimineafa, spuse
A n gela glacial. O sa-i trimit instrucjiuni.
El regreta imediat ca nu ceruse mai mult; ar fi consimjit
cu promptitudine.
Childers te va conduce, articula ea Tntrerupandu-i
contem plarea de bejiv.
Deschizand ua, ea chem a majordomul care atepta Tn
hoi. Personalul de la Lawton House avea Tntotdeauna grijS
s -o protejeze pe contesa atunci ca n d ve n e a contele.
Reputajia acestuia era bine cunoscuta.
An gela Tl parasi pe foarte costisitorul ei soj i traversa
repede holul cStre biroul personal. Aparijia lui Brook facea
necesar un mesaj catre bancherul ei i, Tn plus, o vizita
foarte tarzie la Violet Tnainte de a putea pleca la Plym outh.
A n gela fu condusa in budoarul lui Violet de catre un
valet som no ros i Tntam pinata de prietena ei care se
daduse jos din pat cand auzise de sosirea Angelei.
C e te aduce la ora asta? Tntreba ea Tngrijorata, o
vizitS la ora aceasta tarzie fiind ceva cu totul neobi?nuit.
A n gela nu se Tntorcea acasa de la vreo petrecere; era
Tmbracata pentru caiatorie.
Vreau sa-|i ce r o favoare.
C u placere. Stai jos i spune-mi, zise ea i se
Tndrepta spre scaunele de langa foe.
Fitz a plecat Tn Africa de S u d cu R eggie Carlton,
zise Angela cu o voce tremuratoare. Sunt Tngrozita ca i s-ar
putea Tntampla ceva.
- A plecat!?
- M i - a trimis o scrisoare, Ti explica Angela. A plecat
cu doua zile Tn urm a i tii cat de groaznica a fost situatia
pe acolo.
C e Tngrozitor trebuie sa fie pentru tine. Lasa-m a sa-l
ch e m pe varul m eu C h e s te r care e la Departam entul de
Razboi. El o sa tie ce e de facut.
A ngela clatina din cap.
Plec dupa Fitz i vreau sa ai grija de M ay Tn locul
m eu. Nu te-a fi rugat, dar Brook m -a acostat acum cateva
minute la Lawton House, cerand din nou bani ?i am enin-
Jand-o pe M ay daca n-a fi fost de acord sa-i dau. Nu cred
ca e Tn siguranja la Easton numai cu servitorii. Brook ar
putea sa-i intimideze.
Nu i pe mine.
A n ge la zam bi pentru prima data Tn noaptea aceea.
Su nt recunoscatoare pentru acest fapt, a?a ca ai
vrea sa te duci la Easton m aine i s-o aduci pe M a y la
tine? T e cunoate i se simte bine Tn prezenja ta. A d u -le
*******************************
%
306 & u fa n *

i pe Nellie i pe Bergie sa aiba grija de ea i dei n -a ? *


vrea sa par melodramatica M ay n-are voie sa iasa afara*
fara doi vale|i ca escorta. *
A m destui vale{i, zise Violet urmarind mersul agitat?
al Angelei prin camera. Nu te neliniti, o sa fie in sig uranja*
fn ceea ce-l privefte pe Brook. Considera totul deja facu t.*
C u ce te duci dupa Fitz? C u Shark> ?
S p e r sa m a ia Kit la bordul lui Desiree. E mai ra p id *
decat Shark, mai rapid decat orice alta nava. *
A m crezut c -a plecat. Nu l-a mai vazut nimeni d e j
cateva zile.
Nu sunt sigura, dar am vorbit cu bancherul lui a s ta *
seara i s-ar putea sa mai fie Tnca in Plymouth, lau u n *
tren Tn direct a aceea imediat ce plec dp aici. ' *
C re zi ca va fi de acord? X
Sper. E singura m ea speranja sa-l ajung din u rm a *
pe Fitz. .*
M om ent Tn care s-a r putea sa ai necazuri in p lu s .?
Baiatul ar putea sa se TncSpaJaneze ca tine. Po|i s a -l*
determini sa se Tntoarca? *
O data ce capitanul va afla ce tanar este, va Tn^elege?
ca Fitz n-ar trebui sa calatoreasca singur Tntr-o posibila z o n a *
de razboi. *
Vrei sa-l chem pe amiralul Hartley sa aflam pe c e j
vas s-a Tmbarcat? *
Tatal lui Reggie spune ca au plecat cu Adelaide d in *
Portsmouth. A m vorbit deja cu toata lum ea care i-ar fiJ
cunoscut planurie.
Ji-a i facut bagajul? *
A m cateva lucruri Tn trasura. Tren u l m a a?teapta.*
Sp u ne-i lui M ay ca m a Tntorc repede. *
C?apifo/i/l25

Angela sosi la Th e G ull pu$in dupa rasaritul soarelui.


Kit, care o a?tepta Tn rnicul salon de la parter, Ti iei Tn
Tntampinare la u?a, de cum coborT din trasura.
M u ljum e sc ca m -a i a?teptat, spuse ea, aproape
leinand de u?urare, fiindca toata noaptea fusese Tngrijorata
ca s-a r putea sa-l piarda.
E?ti epuizata, rosti Kit cu blandeje, atent sa n-o
atinga. Vino sus; o sa com and sa ne aduca nite m ancare
i vei putea sa-m i poveste?ti despre Fitz.
Avusese toata noaptea la dispozijie sa mediteze asupra
opjiunilor pe care le avea, dar Tn mintea lui nu se conturase
nici un raspuns clar ?i era Tnca indecis.
Angela Ti povesti pe scurt tot ce tia de la cei cu care
vorbise i apoi Tl ru ga s-o ajute sa o prinda pe Adelaide
din urm a i sd-l aduca pe Fitz Tnapoi.
T e rog, Kit, Tl implora ea. Sunt dispusa sa te rog Tn
gen unchi daca este necesar. Fitz ar putea fi ucis. N-a
putea suporta sa moara. T e rog, trebuie sS m a ajuti.
Ochii ei erau plini de lacrimi, chjpul, o m ascS a sufe-
rin|ei, iar vocea Ti era atat de disperata Tncat el ar fi vrut s-o
ia Tn bra{e, sa-i aline dureeea i sa-i spuna ca va face orice
dorete, dar de abia supraviefuise dezastrului sufletesc
din saptamanile care trecusera dupa ce o parasise. Probabil
ca bause desul whisky ca Desiree sa poata pluti pe el. I
oare c itis tit d in p a rte a e i sd soseased, p u r $ i sirnplu, i so
se atepte la a ta t d e m u lt d in p a rtea m ea?
Probabil ca decizia lui consitui expresia unui mod ciudat
de a se razbuna sau fu determinata de nevoia unei co m -
pensa|ii printr-un targ brutal... sau poate ca era vorba de
ceva mult mai elementar i carnal.
A vrea sa te ajut, spuse el cu o voce com plet
lipsita de expresie, dar am o condi{ie.
308 C& itfan
Orice, exclam a ea i brusc ochii i se luminara prin
perdeaua de lacrimi,
V a trebui s stai cu mine patru luni, spuse el.
C e vrei sa spui prin... sa sta u cu tin&>.
S a navighezi cu mine pana la Pearl River. Drumul
dureazS patru luni. II putem aduce pe Fitz Tnapoi Tn Anglia,
Tnainte sa pecam ; oricum ai s vrei sa o iei pe M ay. S a u *
Fitz poate ram ane cu noi daca vrea.
i ar trebui sa m a culc cu tine? m urm ura ea bland*f
privindu-l Tn ochi.
Categoric, raspunse Kit fara a incerca sa se scuze.
Poji sa-m i ceri a?a ceva intr-un astfel de m om ent? %
Glasul Angelei Tncepu sa trem ure din ca u za indignant. J
T u -m i ceri sa-m i redeschid ranile din nou, aa Tncat*
asta va fi un contract de afaceri. Eu TJi dau ceea ce vre i t u j
Tmi dai mie ceea ce vreau i poate voi supraviejui. *
A ce ste cuvinte erau spuse de un barbat ca re d e s c h i-*
sese douSzeci i doua de depozite com erciale in Tritreaga*
fume.
Este crud i n-ai nici un pic de suffet.
N u, tu eti a?a. Mi-ai facut viafa un infern.
S e lasa o tacere plina de Tncordare i suferinja
mocnita vibra in mica Tncapere.
Imi pare r&u, spuse Angela fara sa Tnjeleaga ca el
fusese ocolit de nefericire pana cand o Tntalnise pe ea;
fusese un copil fericit, iubit ?i adorat, un tanar bogat, frumos
i plin de realizari, un barbat care a vu se se lum ea la
Dicioare.
N u aflase sensul cuvantului suferinfa.
Foarte bine, se declara ea de acord. O sa fac orice
ca sa-m i salvez fiul.
Raspunsul ei era insolent. Apoi Tnsa, impertinenja ei
se transforms, aidom a culorii unui cam eleon ?i-i spuse
recunoscatoare, cu umilin|a:
ty m uljum esc. C a n d putem ridica ancora? Tntreba
ea dintr-o suflare, cu vocea plina de voiciune, cu chipul lipsit
acum de tristete i cu atat de familiara veselie sclipindu-i
*Tn ochi.
(Pdrafa'a drazftfsfa 309
El z im b i Tn ciuda voinjei lui.
A cu m , raspunse, ?i ?i Tntinse m ana.


El nu se grabi s-o preseze sa-i respecte partea ei din
targul fdcut Tn timp ce navigau repede spre sud. Poate era
o sim pla com portare plina de tact, poate se arata galant
din respect pentru nelini?tea ce i-o pricinuia Fitz sau poate
ca Ti era i lui frica de o noua suferinja sufleteasca.
O evita intenjionat, stand mereu pe puntea de com anda,
cerand sa i se aduca mancarea acolo ?i nu cobora Tn
cabina lui ca sa se spele sau sa se schim be, pana ce nu
era sigur ca ea doarm e.
i lasase ordine ca doa m n a sa ram ana sub punte.
Angela se supuse cu draga inima, pentru ca Ti aprecia
intenjiile onorabile i, de asem enea, tia mai bine decat
multa lum e cat de anevoioasa ?i riscanta era sarcina de a
pilota atunci cand motorul m ergea cu turajie m axim a prin
mari Tnvolburate de furtuna.
N a vig a ra lu ptan du-se sd m enjina cursul Tn ciuda
asaltului vantului puternic care Ti devia catre est i Tncercand
sa o descopere pe Adelaide dupa a treia zi de calatorie.
Angela se plim ba Tn sus i-n jos prin cab ina in s ta b M din
c a u z a tangajului, cat de bine putea, Tncordata i Tngrijorata.
I?i amintea toate pove?tile despre bolile cu febra ?i e p ide-
m iile.de la bordul vaselor care transportau trupe i mintea Ti
era obsedata de o groaza de ganduri morbide. Verifies iar
?i iar harjile pe ca re Kit i le trim isese, Tntreband la
nesfar^it despre Tnaintarea navei, atunci cand i se aducea
mancarea Tn cabina.
Kit statea la carm a cu excepjia unor mici m o p e li pe
furate, mintea lui fiind mult prea agitta pentru a putea
dormi i prin creier i se-nvarteau mereu aceleai ganduri
nefaste: nesiguranja de a prinde din urma un vas care avea
un avantaj atat de m are Tn timp fata de ei, posibilitatea ca
furtuna sa-i abata de la ruta stabilita, Tndoiala ca o putea
310 (y& ufan
repera pe Adelaide pe timpul nopjii sau chiar posibilitatea
ca aceasta sa fi fost scoasa Tn afara rutei navigabile de
catre furtuna.
Desiree transmise sem ale la doua vase pe langa care
trecura noaptea, dar nici unui nu era cel cautat. Unu
dintre ele o v a zu se pe Adelaide Tn ziua precedents ?i le
dadu coordonatele cursului acesteia. Kit Ti trimise imediat un
mesaj Angelei, com unicandu-i noutajile.
Dupa aceea, ceru sa fie marita viteza vasului i oameni
din camera motoarelor crescura viteza cu cinci noduri
aducand acul manometrului Tn zona de pericol.
DesireemaxuXa laborios prin noapte.
W V f If
in ziua urmatoare, Angela ceru permisiunea de a se
urea pe puntea de com anda.
D e acord, daca nu-m i stai Tn drum, spuse Kit taios.
Nu pot garanta c-am sa fiu politicos. Ai dormit? o Tntreba
el inspectand-o cu privirea.
Nu prea mult, rapunse ea observand cearcanele
adanci de sub ochii lui i barba rocata, nerasa de cateva
zile, de pe obraji. N -o sa-Ji pot muliumi vreodata Tndeajuns
pentru ca m-ai luat cu tine.
N -am gasit Tnca timp pentru asta, zise el m orocanos,
Tncordandu-se sa Tntampine valul care venea. Pastreaza
muljumirile pentru alta data. Acum , stai acolo i tine-te bine.

v w w
N ava la tribord, striga secundul lui Kit Tn acea du pa-
masa, cand conturul neclar al unui vas Tncepu sa se
observe vag prin ploaia torentiala.
Aproprie-te de ea, spuse Kit, ?i daca e Adelaide,
sem nalizeaza cand ne vom apropia.
C and numele vasului deveni vizibil izbucnira urale scurte
i, Tn ciuda ordinelor, Angela nu mai putu sa stea linitita.
311 I
* ^ w
li Iipi fata de geamul cabinei de com anda, Tncercand s a *
vada prin furtuna. *
Putem aborda cu valurile astea? Tntreba ea. *
Nu putem, raspunse Kit cu privirea ajintita spre*
babordul Adelaidei, dar eu pot.
N -o sa m a lai sa m erg ?i eu? *
Fii rezonabila, Angela, sunt valuri de opt picioare. *
Poate ca ar trebui sa a?teptam; am putea s a -i*
u rm a m pana dam de ape mai lini?tite. *
A prefera sa nu a?tept. A m facut patru zile ch iar*
navigand cu viteza m axim a i ne va lua alte patru zile s a *
ne Tntoarcem . D a ca furtuna continua, s -a r putea s a *
trebuiasca sa ne Jinem dupa ei pana la C apul B u n e i*
S peranje i nu vreau sa pierd atata timp. Sunt ateptat la *
Pearl River; ar fi trebuit sa plec acolo cu saptamani in urma. *
E a Ti arunca o privire iute. *
Nu dau vina pe tine, rosti, el expresia chipului T if
era la fel de calm a ca i yocea. S -a intamplat, pur i*
simplu, dar trebuie sa ajung acoio cat mai curand. C re ? iS
ca pe Fitz l-ar speria o transbordare pe vrem ea asta? *
A n gela clatina din cap. *
A fost pe mare toata viata, dar Violet se Tntreba*
daca va vrea sa se Tntoarca cu mine. N -am luat Tn#
considerare aceasta problem a pana n-a m entionat-o ea. *
Nu-Ji face griji Tn privin{a asta. *
Simplitatea raspunsului lui era Tncurajatoare. La fel*
fusese ?i scurtul mesaj pe care -1 daduse transm isionistului*
sa-l trimita celor de pe Adelaide cerandu-le permisiunea s a *
urce la bordul acesteia. *
D upa ce discuta cu capitanul de pe Adelaide c a re *
Tncerca sa-i descurajeze Tn efectuarea unei astfel de m isiuni*
pe marea agitata, o mica barca se desprinse de Desiree9
echipata cu opt dintre cei mai puernici membri a i*
ech'ipajului lui Kit. Era o priveli?te care-ti taia respiratia.*
Barca de salvare era aruncata i zgalt^ita de talazurile ere *
se Tnaljau deasupra ei, iar m area o ridica i o lasa sa c a d a *
J/^ O & UfO ?/ 1
* d e pared ar fi fost o coaja de nuca. Marinarii vasleau cuj
toata puterea can d erau in haul dintre valuri, i apoi se<
Jjin e a u de vaslele ce deveneau nefolositoare cand erau^
aruncaji pe creasta vreunui val. 1
^ Incet, cu eforturi herculeene, oamenii adusera barcaj
d e salvare aproape de Adelaide. O droaie de spectatori s e i
aliniasera pe punte, cu privirile ajintite la spectacolul eroiceij
*traversari. <
Apoi, Angela zari silueta fiului ei Tmbracat cu vesta de^
^salvare, Jinandu-se strans de balustrada langa deschidereai
d e abordaj, iar al|i trei oameni care formau un lanj Tl Jineauj
tn siguranja. \
U?urat, Kit tl va zu pe Fitz ie?ind prin deschidere. Cand^j
* a ju nsera mai aproape ti facu sem n cu m ana sa coboa re i
p e seara spalatd de valuri, tn timp ce barca lor se apropiajj
* periculos de mult de nava. In apele tnvolburate puteau fi^
zdro biji de coa sta vasului, da ca se apropiau prea m ult,*
* s a u puteau fi taraji sub carena daca forja vreunui val i-ar^
fi tmpins dedesubt. Kit ti dadu Tn sinea lui bdiatului AngeleH
J n o te m axim e pentru curaj deoarece acjiunea era riscanta^
p e n tru un baiat de ?a ptespre zece ani. D e fapt, e ra i
periculoasa la orice varsta. ^
9 S u p u s a ruliului i tangajului puternic, barca lor s e i
apropie Tn cele din urm a de Adelaide. D e aici, frica de pe^
* fa ja lui Fitz se vedea clar ?i barbajii care formau lanjul^
um an de-a lungul scarii erau speriaji Tn egala m asura. Kit^
*striga ce va catre omul care statea langa el ?i vo ce a lui fu^
Tnabu?ita de vantul care ?uiera. Cand omul aproba din cap,1
s e balansa Tn m od precar pe marginea barcii, cu o fracjiune^
d e secunda Tnainte de a sari peste m area agitata c u i
braJele Tntinse ca sa prinda ram pa de o$el. *
Angela fipa i vocea ei rasuna Tn micul spajiu al cab ine ii
d e com anda; apoi Tnchise ochii neavand puterea sa vada^
* d a c a el reu?ise sa acopere distanja periculoasa. ^
A prins-o, spuse cineva pe un ton lini?tit, dar afirmajia^
Jfu se s e facuta cu prudenja ?i, cand Angela deschise din nou^
1
ochii, v&zu de ce Tn tonui celui care vorbise nu fusese nici
un pic de entuziasm .
Kit atdrna suspendat de ultima treapta i corpul i se
caltina d e asu pra apelor Tnspum ate Tn tim p ce vaporul
se ridica i cobora.
Picioarele lui se balansara o data Tntr-un arc redus, apoi
Tnca o data Tntr-o cu rba mai am pla ?i, ajutat de un val
puternic, se ridica pe ram pa. S e ghem ui pe treapta prej
de o secunda, cat sa-?i recapete rasuflarea ?i toji cei aflaji
pe punteg de com anda a lui Desiree izbucnira Tn urale.
Apoi se ridica Tn picioare i Tncepu sa urce seara alune
coasa spre baiatul care a?tepta.
A n gela Tl va zu aple candu-se spre urechea lui Fitz i
sp u n a n d u -i ce va . C a n d fiul ei dadu din ca p Tn sem n de
aprobare, el le facu semn celorlalji oameni sa piece i
ram asera singuri, dou a siluete m inuscule profilate pe
coa sta vasului ce se Tnaija deasupra lor, confruntandu-se
cu asaltul furios al marii.
A r fi tw b u it sap oa rte o vesta d e salvare, se gandi Angela,
observand abia acum ca Kit nu avea a?a ceva, dar apoi,
cei doi barbaji Tncepura sa coboare ?i orice considera^i
superflue disparura din mintea ei.
Kit Ti spu ne a ce va lui Fitz Tn timp ce coborau seara
Tnclinata dar, orice i-ar fi spus, se parea ca nu era pe placul
acestuia, deoarce baiatul ciatina energic din cap. O data
ajun?i la b a za scarii, Kit, care-1 tinea pe baiat cu putere de
Tncheietura mainii, facu sem n echipajului din barca sa se
distanjeze de laterala vaporului i le urmari cu atenpe depla-
sarea pana cand acetia se distanjara de nava.
Apoi, Tnconjurandu-I cu brajele pe Fitz, fara a-l avertiza,
Kit sari departe de vapor, luandu-l pe baiat cu el. Tngrozita,
Angela Tnchise din nou ochii, rugand orice D um nezeu
care ar fi fost dispus s-o asculte sa-i salveze de la pericol.
L -a prins, spuse secundiil.
Devenita aproape isterica de u?urare, Angela vazu
capul Tnchis la culoare al lui Kit ?i pe cel blond al lui Fitz
*314
Js a lta n d ca nite dopuri in oceanul furios. Inotand cu
putere, Kit Tl trase pe Fitz spre mica barca ?i Tl Tmpinse
* p e ste bord, ridicandu-se el dupa aceea Tn barca.
* Erau Tn siguranja.
J A n gela izbucni Tn lacrimi.

V C a n d se urcara la bordul iahtului uzi din cap pana-n


picio are, Fitz i Kit radeau, com plet imuni la neplacerile
^create de furtuna. Privind Tn sus, Kit o vazu pe Angela stand
Tn u?a cabinei de com anda i Tl Tmpinse pe Fitz Tnainte.
* Ii urmari cu un chip inexpresiv pe m am a i pe fiu
Tm brati?andu-se ?i veselia disparu din ochii lui; apoi se
^Tndrepta spre membrii echipajului ?i le muljumi la fiecare
*Tn parte, strangandu-le mainile ?i vorbind cu to|i deodata.
* La o oarecare distanja de ei, Fitz Ti ceru scuze:
* N -a r fi trebuit sa plec, maman, spuse el. T e rog,
* ia rta -m a ?i nu plange, o alina el, batand-o u?or pe um an
* M a simt grozav. M -ai vazut cand ne-am aruncat Tn m are?
* V o cea lui era vesela i rasunatoare; acum , cand totul
* s e terminase, pericolul nu mai parea decat o aventura.
* -T e -a m vazut foarte bine, zise Angela ?tergandu-i
Jla crim ile , zam bindu-i fiului ei care era mult mai Tnalt decat
e a . Am andoi a{i fost foarte curajoi.
* Pur ?i simplu m -a tras Tn mare, admise Fitz chicotind.
Kit, striga el apoi, atingandu-i brajul ca sa-i atraga atenjia.
* sp u n e -i lui maman cum am fipat cand am sarit.
* A fost din cauza ocului, rosti Kit condescendent,
*parasindu-i echipajul. A fost foarte curajos dupa ce a ajuns
Tn apa.
* l-ai muljumit lui Kit? Tl Tmboldi Angela. Ii datoram toata
recunotin|a noastra.
J Pe tot drumul de Tntoarcere, maman ; raspunse Fitz
vesel. Vasul aia era o gaura de iad. Muljumesc ca ai venit
s a ma iei, maman, zise el recunoscator, ?i mulfumesc, Kit,
* a d a u g a el ranjind, pentru partida g rozava de Tnot.
* -r-' D ata viitoare o sa alegem o v re m e mai buna,
raspunse Kit, zam bind i el. C e -a r fi sa nu mai stam In
*ploaie? (Fa cu sem n unui m em bru al echipajului sa se
apropie.) Afgar o sa va conduca jos ?i, daca vreji sa ma
?scuzaji, adauga el inclinandu-se u?or spre Angela, o sa m a
o cu p ca Desiree s-o ia pe drumul de Tntoarcere Tn Anglia.

*
J In seara aceea, Kit nu-?i facu aparijia la cina. Stewardul
* le transmise scuzele lui, aa ca Fitz ?i Angela m ancara
singuri, apoi se dusera Tn salon. Fitz Ti spuse ca e f crezuse
* c a plecarea lui ar fi fost de ajutor. N -ar mai fi trebuit sa-l
ap e re de tatal lui.
* Tatal tau poate fi manevrat, spuse Angela linitita,
fiind atat de muitumita ca Ti recapatase fiul, Tncat n-avea
Jin te n jia sa-l pedepseasca.
O sa stau cu tine data viitoare cand ai sa te mai vezi
* c u el. Sunt destul de mare acum, ca sa pot avea grija de
tine, spuse el de parca Tn ultimele cateva ziJe ajunsese la un
* a c o rd cu frica fafa de tatal lui.
J M i-a r placea asta,, zise A n ge la cu duioie. M i-a r
^p la c e a chiar foarte mult.
J Nu plange, maman.
% Nu plang, rosti Angela suspinand ?i tergandu-i
Jlacrim ile .

C ropito/u/2 6 '

In noaptea aceea, foarte tarziu, Angela auzi ua cabinei


d e s ch iza n d u -s e i, ridicandu-se Tn capul oaselor, vazu
silueta lui Kit profilandu-se Tn prag.
A m ieit din furtuna, spuse el Tndreptandu-se spre
un scaun i aezandu-se.
316 Q&ufarz ofe/tm m
A m dtoservat, zise ea Tntinzandu-se sa aprinda
lam pa de langa pat cu maini tremurande, c o n s e n t s de
targul pe care-l facusera.
Am crezut ca pot sa m a port cavalerete, spuse e
Tncet, dar dupa cum vezi... (Ridica din umeri i epuizarea i
se citi clar pe trasaturile fejei.) N -a m sa te rejin mult timp.
Ii descheie Tncet nasturii hainei, de parca coordonarea
degetelor Ti cerea un efort intens i apoi o dadu jos repri-
m dndu-?i un suspin u?or.
N-ai dormit de loc, nu-i a?a? murmura Angela con -
?tienta de efortul pe care-l facea el ca sa se mite.
B a cred ca da.
Ridicandu-?i un picior pe genunchiul celuilalt, T?i desfacu
?ireturile pantofului, Tl scoase i-l lasa sa cada ?i se rezem a
iar de spatarul scaunului Tncercand sa-?i adune puterile
pentru urmatorul efort.
i tu trebuie ca e?ti obosita, spuse el i vocea Ti era
ragu?ita de oboseala. im i cer scuze pentru prezenja m ea
inoportuna.
Nu trebuie sa te scuzi. Mi l-ai adus pe Fitz Tnapoi. iji
voi fi etern recunoscatoare.
El zam bi pentru prima oara.
E un baiat curajos.
i muljumita |ie, e Tn siguranja.
Deodata simji un val imens de caldura ?i afec^iune
pentru barbatul ostenit aflat Tn faja ei. Literalmente Tnfrun-
tase elementele naturii dezlanjuite pentru ea.
La sa -m a sa te ajut, propuse ea, dand a?ternuturile
la o parte i sculandu-se din pat. inchipuie-{i ca Sunt una
dintre femeile din haremul tau, facand pe valetul. in ritmul Tn
care te dezbraci, ai sa adormi Tnainte de a face ceea ce Ji-ai
propus.
N -ai nimic Tmpotriva prezenjei mele?
i|i sunt extrem de Tndatorata. N oaptea asta este o
ocazie pentru a sarbatori. M i-am regasit fiul.
ffe ra fctf Jra y& sZft 317
El era Tntotdeauna uimit de spiritul ei plin de via|a, un
factor hotarator, fara-ndoiala, pentru a rezista unei casatorii
ca aceea a ei. Zam bi u?or cand Ti spuse:
>tii care sunt Tndatoririle femeilor dintr-un harem? N u
sunt sigur ca pot sa m a m i?c prea mult Tn noaptea asta.
Am dezbracat de multe ori copiii de-a lungul anilor,
zise ea Tngenunchiind la picioarele lui. E?ti doar o versiune
mai mare, adaugS ea zambindu-i ?i Tncepu prin a-i desface
?ireturile celuilalt pantof.
O femeie cu o multitudine de talente, murmura el
m uljum it, privind-o cu ochii pe jum atate acoperiji de
pleoape, cu sim|urile ademenite de atitudinea ei supusa i
de frumusejea ei plina de inocen|a, a?a cum era Tmbr&cata
Tntr-o cSm a?a de noapte larga, ca aceea a unei calugari|e.
Nu m a a?teptam, spuse el descheindu-i primul nasture de
la gat. Asta-i o Jinuta de o modestie prefacuta, care nu Ji-e
caracteristica.
M i-a fost frig.
Kit rase Tncet.
A r fi trebuit sa vin mai devrem e . S c a p a -m a de
pantalonii a?tia ?i o sa te Tncalzesc.
V o ce a lui se schim base. Angela detecta Tn ea un ton
de com anda ?i o nuan{a de obraznicie ?i am uzam ent.
C e spun femeile din harem la poruncile tale?
Imi multumesc, declara el zambind fara ru?ine. C re d
ca Tncep sa m a trezesc, mai adauga trecandu-?i degetele
prin parul destul de lung.
D aca e l tin e treaz. in m o d sigu r erecfia lu i este, realizS
An gela pe cand degetele ei desfaceau nasturii bleumarin
de la ?li|ul pantaloniior; putea sa-i simta prezenja rigida.
C o rp u l ei r&spunse, aa cum facuse Tntotdeauna la
puternica sexualitate a lui Kit Braddock o flacara se
aprinse brusc In strafundurile ei, un fior de dorinja Tncepu
sa-i pulseze prin vene i se simji ciudat de nelinitita i
cuprinsa de frisoane ca o virgina.
318 Q & ufati
A trecut mult timp, opti ea i degetele Ti tremurau
pentru ca nu era sigura ca se putea descurca dintr-o data
cu o intimitate reTnnoita.
Intotdeauna o cople?ea Tnfa{iarea lui extraordinar de
senzuala i o facea sa se simta Tnfometata.
N -a m mai fost cu un barbat de... .
El Ti puse degetele pe gura.
N u-m i pasa, m urm ura el. Te rm ina ce ai de facut.
S e rezema din nou de spatarul scaunului ?i urmari
mainile ei tremurande luptandu-se cu nasturii rama?i i cu
cataram a curelei.
V a zu roea{a fierbinte inundandu-i obrajii, coborand Tn
jos pe gat i disparand Tn gulerul deschis al elegantei
cam a?i de noapte albe.
A cu m ar trebui sa dai astea jos, rosti el cand
pantalonii Ti fura desfacuji ?i ea Tncerca sd-i desfaca nasturii
de sidef ai lenjeriei. M a ocup eu de atia.
E a privi Tn sus, fara sa Tnjeleaga.
Pari ceva mai Tncalzita acum, deci poji sa-Ji scoji
blestemata aia de cam a?a virginala.
D e unde ?tii ce poarta virginele?
A m vazut una odata. Mai ai ?i alte Tntrebari?
Nu tiu de ce te doresc atat de mult, murmura ea
Drovocator, cantarindu-i din ochi erecjia pe care o eliberase
din pantaloni. E?ti lipsit de maniere i insuportabil.
Iar eu sunt gata sa m a sacrific pentru tine. Crezi ca
prim esc vreun premiu pentru asta?
In faja unei rezumari atat de succinte, ea Ti dadu
seam a ca propriile ei temeri erau complet disproportionate
faja de actul simplu al dragostei. I?i trecu repede cam a?a
Deste umeri, o lasa sa cada pe podea ?i, ram dnand Tn
oata splendoarea frumusejii ei voluptuoase, Ti ?opti:
Pentru asta m a prime?te pe mine.
E al naibii de sigur ca a?a o sa fie, spuse el ridi
ca n du -se cu greutate din scaun i tragandu-?i puloverul
alb peste cap cu o sm ucitura rapida a mainii. Intinde-te
acolo, iqbito, spuse el za m b in d , aratand spre patul c u *
aternuturi ifoante i ne vom ocupa de contractul n o s tru *
de afaceri. *
In cateva secunde Ti scoase pawtalonii i lenjeria i,*
trezit de-a binelea, fu gata de acjiune; corpul lui dur, p ro fund?
masculin o hipnotiza prin forja lui. O patrunse cu violenja*
imediat ce se aeza Tntre picioarele ei i se Tntalnira Tntr-o J
fuziune febrila a trupurilor i sufletelor, ca i cum le fu se se *
permis sa se lase Tn voia dorinjei lor mistuitoare odata c e *
criza trecuse. *
tia precis ce Ti placea ei i, dei era obosit pana Tn *
maduva oaselor, dorea sa-i ofere acele senzajii d e s fa ta -*
toare ?i satisfacatoare. E a juisa de doa ori, apoi Tnca o *
data, dupa care Ti atinse gura cu buzele ei i-i spuse:
Nu mai e nevoie sa fii atat de galant. *
i Tl atrase Tn trupul ei parfumat cu acea vraja s p e c ia la j
care Tl cucerise de la-nceput ?i i se alatura Tn dorinfa ?i ritm ,*
Jinandu-I atat de strans Tnauntrul ei, Tncat el se cutrem ura*
sub impactul unor sentimente deosebit de violente. *
D e data aceea, nu mai trebui sS-l roage sa ram ana T n *
ea a?a cum facuse ultima oara cand fusesera Tmpreuna. *
Era. prea obosit pentru a putea face i acel suprem m
efort ?i dorea prea mult sa ram anS Tn caldura ei dulce i?
minunata, iar cand acea befie convulsiva Tl cople?i ?i Ti*
varsa sam anja Tn eg, se Tntreba cum de o singura f e m e ie j
din toata lumea aceasta mare putea Tnsemna atat de mult. *
C a n d totul se termina, o saruta cu blandeje; corpul lu i*
era complet epuizat, safiat i amor|it. *
O sa plec imediat, spuse el rostogolindu-se de pe ea *
dar ochii i se-nchisera chiar Tn timp ce vorbea i adormi Tn*
brajele ei. J
N u dorm ise atdtea zile, realiza Angela,-mangaindu-i u ? o r*
parul matasos. Capul lui, care i se odihnea pe umar, o *
apasa cu o greutate m asiva ?i reconfortanta. Nu d o rm ise *
pentru ca ea avusese nevoie de el ca sa-l salveze pe Fitz i,*
fiind bun la suflet, o ajutase. in m omentele acelea Tl iu b e a *
*320 C$ufa??
J e n o rm de mult pentru generozitatea lui, pentru curajul lui
*netm blanzit, pentru tandrejea i pasiunea lui, pentru tot ce
* in s e m n a s e pentru ea Tn trecut ?i se gandi Tn cabina aceea
*izolat& Tn imensitatea1 ntunecata a oceanului ca , daca mai
Jra m a s e s e ceva din ea, ar fi dorit sa faca parte din el.
9 E ra esenjial pentru viaja ei, ceva la fel de necesar ca
actul de a respira ?i Tntr-o secunda, totul i se clarifica Tn
*m in te i T?i dadu seam a ca nu mai voia sa-?i duca viaja Tn
Jfu ncjie de alji oameni, ascultatoare, supunandu-se randu-
*ielilor societajii.
* Voia sa fie sojia lui Kit Braddock, daca el mai dorea asta.
* Inventa scenarii romantice Tn mintea ei Tn timp ce-l
* tin e a strans, imaginandu-i cuvintele cu care avea sa-i
*spun& asta, cum el va zam bi tandru va spune ca vrea
* c a ea sa-i fie sojie. V o r vorbi despre viaja pe care o vor
* d u c e Tmpreuna, de speranjele ?i visurile lor, de tot ce vor
* fa c e Tmpreuna. Zambind Tn sinea ei nascoci o conversajie
absolut Tncantatoare.
* D a r anunjul ei, can d se pregati sS-l facS, nu fu Tmpo-
J d o b it cu cuvinte ametitoare sau ghirlande de proza lirica. La
Vcinci dim ineaja sari din pat i de abia reu?i sa ajunga Tn
J m ic a baie alaturatS unde vomita. C and privi Tn sus i-l vazu
* p e Kit stand Tn pragul uii, Ti spuse slabita, Tn timp ce
*grea|a Ti agita stomacul:
* C re d c -a m ram as Tnsarcinata i e numai vina ta ca
* a i ejaculat Tn mine la M adam e Centisi.
* Din cate-m i amintesc, tu erai aceea care nu m i-a
* d a t drumul, declara el calm , dar privirea Ti era mai pu|in
liniftitd decat vocea. D u pa aceea, oricum n -a mai avut
im portanja.
J A cu m , va trebui sa te casatore?ti cu mine, opti ea,
Vpalida, slabita ?i sim jindu-se foarte r&u.
* Kit ram ase com plet nemi?cat, privind-o cum statea pe
Vp o d e a u a de m arm ura.
^ Este o cerere Tn casatorie? Tntreba el cu blandete.
d irfo fttf 321
E datoria ta, m urm ura Angela i un zam bet dulce i
se aternu pe fa|S, iar greaja Ti disparu subit tn felul acela
curios al indispozijiilor matinale.
Datoria meat? Tntreba el de parca acel concept Ti
era strain, Tn timp ce-i oferea un pa h a r cu apa sa-i
clateasca gura ?i se aeza pe jos langa ea. N u sunt sigur
ca sunt un baiat ascultator.
Ridicand-o Tn poala lui, ranji i m urm ura:
G e mai catig din afacerea asta?
U n bebelu, un fiu, o fiica ?i o sojie TndrSgostita de
tine cu disperare, raspunse A n gela cu un zam bet fericit.
H m m , facu el Tn joacS, privind-o cu o teatralS
Tngustare a ochilor. D&-mi voie sa m a mai gandesc.
Nu se poate, reufza ea, netulburata Angela Lawton
care Tntotdeauna objinuse ce dorise. A m nevoie de cineva
care sa m a tina de m dna Tn fiecare zi cand vomit.
In fiecare zil? Tntreba el cu o groaza mimata. Poate
ar trebui sa revenim asupra acestei cereri Tn cSsatorie.
O sa te fac eu sa te msori cu mine.
Sprancenele lui se ridicara Tn bataie de joc.
i cum anum e intenjionezi sa procedezi?
O sa te leg de patul m eu, declara ea, insolent^ i
obraznica ?i, ca sa scapi de pretenjiile m ele lacome, Tn
cele din urm a ar trebui sa fii de acord.
Kit surase.
N-ai Tnfeles prea bine cum vine treaba, iubito; de
obicei eu nu Tncerc sa scap de fem eile nesajioase, dar
cealalta idee m a intriga. N -a m fost nicidoata un sclav al
dragostei.
N u m S mai poji tachina, Tl pro voca ea cu b u zele
delicios {uguiate i nespus de atragatoare. T e doresc prea
mult i vom avea un copil.
E?ti chiar atat de sigura?
Privirea lui Ti examina lene formele voluptuoase, oprin-
d u -se cercetatoare asupra sanilor ?i pantecelui.
322 Q&UfOK
N -a m mai avut ciclu de cand am fost la M adam e
Centisi, spuse ea direct. La Tnceput am crezut ca este din
ca u za nervilor, a stresului, ei bine... din cau za noastra...
apoi din ca u za plecarii lui Fitz, a fricii i nesiguranjei. Dar
acum am Tnceput sa vomit dimineaja i... bonjour, papa.
D e unde sa ?tiu ca este al m eu?
V o ce a lui era calma, dar se. vedea clar ca a?tepta un
raspuns.
Pentru ca am fost Tn doliu m are de cand ai plecat.
G u excepjia nopjii Tn care ai fost cu S teven. M a
Tntreb, au mai fost i alte nopji ca aceea? continua el pe
un ton incredibil de calm.
Nu m a crezi!?
Kit ridica aproape imperceptibil din umeri.
Nu m a crezi!
A putea.
C h ia r daca a? mai fi fost cu alfi barbaji ceea ce
nu s -a Tntamplat n-a fi fost atat de iresponsabila Tncat
sa nu m a protejez. Grezi ca m-am prefacutm noaptea
aceea la M adam e Centisi?
Ochii ei stralucitori aruncau scantei minuscule de furie.
Amintirea acelei nopji era deopotriva dulce i dureroasa.
El nu era prea sigur ca poate separa cele doua emojii.
Raspunde-m i, fir-ai al naibii!
Nu, nu te prefaceai, spuse el cu blandeje; cat despre
restul problemei urma sa se Tmpace cu sine Tnsu?i. larta-ma
ca m -am Tndoit de tine.
Vei ve de a adevarul Tn opt luni, zise A n g e la i
zam betul Ti reaparu instantaneu, la fel de repede pe cat
disparuse; gandul de a avea copilul lui Kit o um plea de
bucurie.
D e data asta, el Ti raspunse la zam bet. Posibilitatea de
a fi tata era o idee placuta, acum ca tot o lasase sa-i ocupe
gandurile.
* Asta Tnseamna ca Pearl River nu mai e de actua-
*litate? Tntreba el ?i Tn ochi Ti dansau luminije jucaue.
* Daca m a po|i aduce Tnapoi Tn patru luni, avem destul
*tim p la dispozijie.
2 Vrei ca bebelu?ul sa se nasca Tn Anglia?
* To n u l lui se schimbase.
J O um bra de nesiguranja Ti schim ba pentru o secunda
*trasaturile, apoi zam betul reveni.
* Nu m -am gandit, raspunse ea. Imi pare rau. Dar
*atata timp cat m a vei iubi cu disperare, nespus de mult,
*excesiv, ?i juri ca n-o sa te mai uifi la alta femeie toata viaja
* ta , rosti ea Tntr-o cascada veseia de cuvinte, copilul poate
* s a se nasca oriunde dore?ti.
5 N -a p o m e n it d e Brook, o bserva Kit i, nedorind sa-i
* sch im b e starea optimista de spirit, n-o facu nici el. Sopile>
* po a te f i m a n evrat d e avocap. Cu su ficien (i b a n i m -a p u tea
descurca f i cu regina.
* C e -a r fi sa decidem asta mai tarziu, spuse el.
2 Ma iube?ti? Tntreba ea cuprinsa brusc de presimjiri
*rele.
* T e -a m iubit din prima noapte Tn care te-am Tntalnit
i o sa te iubesc pana la ultima suflare.
J Atinse arcul Tngrijorat al sprancenelor ei ?i II netezi cu
*degetul cu o mi?care plina de ginga?ie:
* Da, te iubesc, dragostea mea, spuse el foarte, foarte
2 dulce, te iubesc din toata inima.
* Spune-m i ca toate se vor aranja, Tl ruga ea In ?oapta.
* O sa am grija sa se Tntample asta.
2 D a r daca... tii tu... divorjul ar putea dura... mult
* tim p i...
E a se Tncurca Tn cuvinte fiindca obstacolele erau
2 descurajante.
2 Poate ca tribunalul va fi... El nu poate avea acest
*copil, m urm ura ea tematoare.
2 Nu, spuse Kit cu hotarare, decis i optimist la gandul
*preten{iilor lui Brook de a avea acest copil. N-am sa permit
2 a?a ceva.
* <
I* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
324 Q&ufOin

in dim ineata urm atoare Ti spusera lui Fitz despr


planurile lor de a se casatori, odata ce divorjul de Broo
ave a sa fie pronunjat.
G ro za v , exclam a fiul ei. A r fi trebuit s-o faci cu mu
timp Tn urm.
C&nd Kit Tncepu sS-i povesteasca lui Fitz despre cop
A n ge la Tncerca sa-l opreasca, dar el o Tntrerupse:
T a c i, tot va afla Tn curand. Vreau sa-i spun acum .
Fitz o privT pe m am a lui Tn timp ce Kit Ti relata noutajil
?i, zambind cu zambetul cald ?i atat de familiar al bunicului
ei, remarcS:
M a y o sa fie ?i ea extaziata.
Asta Tnseam na ca nu te deranjeaza?
D e ce sa m a deranjeze? M -a suparat mai mult
faptul ca a trebuit sa suferi atdta timp din ca u za lui Brook.
(O chii lui se umplurS de lacrimi.) N -a m fost Tn stare sa -
fac sa te lase Tn pace.
Kit atinse umarul baiatului ?i spuse ragu?it:
O sa avem amandoi grija ca m am a ta sa nu mai
sufere. S p e r sa m a aju{i.
D a , dom nule, spu se tanarul clipind ca sa-i limpe-
zeascS ochii. S a -m i spuneji numai ce trebuie sa fac.
N e -a m gandit sa m ergem la Pearl R iver mai Tntai,
Tn timpul discutiilor prelim inare. A r putea fi util sa nu ne
aflam Tn fara atata timp cat avocajii i bancherii vor negocia.
in C hina, dom nule? Tntreba Fitz surescitat. (Privi
apoi spre m am a lui, radiind.) Kit a spus China, maman.
Putem sa m ergem ?
A n gela i Kit schim bara priviri pline de tandreje.
Mie mi se pare grozav, raspunse ea.
Atunci, aa ram ane, hotarf Kit.
3 2 5 -*

,*
Pe drumul de Tntoarcere T?i facura planuri de viitor,*
discutand despre locul Tn care se va nate copilul i u n d e *
vo r locui ?ase luni la Easton, cateva la bordul lu i?
Desiree i o parte din an la San Francisco unde era ca m in u l*
lui Kit. Vorbira despre primul Craciun pe care-l vor petrece J
tm preuna i Angela facu liste de cadouri pentru copii. K it*
zdm bi doar ?i spuse: J
Cumpara$i tot ce v a d o riji. *
C a n d Tl Tntreba ce va dori sa m anance Tn seara de J
C raciun, raspunse simplu: *
Mai Tntai pe tine, restul nu conteaza. J
In cazul asta am sa mai adaug un lucru sau d o u a *
meniului nostru special, replica ea zam bind. 2
Apoi cautara num e pentru copil, luand mai multe Tn*
considerare, pana cand Angela observa ca de fa p tc o n v e r-*
sajia se transformase Tntr-un monolog la care Kit rasp u n d e a *
pe un ton amabil ?i neutru. *
S p u n e ce parere ai, Tl Tmboldi ea. *
Nu vreau sa discut Tn contradictoriu. *
V a trebui, Tn cele din urma. Bebelu?ul n-o sa dispara. J
El o privi ganditor un m om ent. *
N -a m nici o preferinja anum e pentru num ele d e *
fete, atata timp cat nu e vorba de Priscilla, rosti el za m b in d *
vag, Tnsa daca va fi baiat, m i-ar placea sa-l chem e Billy c a *
pe tatal m eu.
D e ce crezi c-a ? a vea ceva Tmpotriva? *
N -ave a m de unde sa tiu, dar nu este o p ro b le m a ?
negociabiia... deci, daca aveai de gand... Tmi pare rau, zis e *
el ridicand din umeri, fara a face c a z de Tnclinajia lui sp re *
Tncapajanare. *
. E a Tnjelese ca voia sa aiba un fiu care sa poarte*
num ele tatalui lui pe care nu-l cunoscuse ?i decisera c a *
va fi inclus i num ele tatalui ei. *
*326 O&USdM
\ Crezi ca am gasit aceasta iubire deosebita din cauza
c a amandoi am crescut fara tajii no?tri? Tntreba Angela ?ntr-o
*noapte, pe cand zaceau unui in brajele celuilalt, in timp ce
sunetul m otoarelor iahtului i al marii creau, spre m ulju-
* m ire a lor, un fundal Tnabuit.
* A m gasit dragostea asta speciala, iubito, pentru ca
* te -a m urmarit fara Tncetare i te-am harjuit pana ai ajuns
J i n patul m eu.
* In patul m eu, rosti Angela ranjind, i n-am sa te mai
V la s niciodata sa pleci.
* Asta aa o sa fie, pentru ca m am a copilului meu sta
* c u mine.
J A cu m am a juns doar m am a copilului tau? ?l
Vta ch in a ea.
* Nu, tu eti m am a copilului m eu... printre alte lucruri.
* C a re alte lucruri? Faci sa para totul ca o lista pentru
*spalatorie.
* P&i, Tn primul rand eti cea mai fierbinte bucajica
d e pe pamantu! asta verde al lui D um nezeu ?i acesta este
* ce l mai important lucru de pe lista m ea, dei este absolut
J s ig u r ca nu este o lista pentru spalatorie. D e asem enea,
V g a se s c ca e?ti com pania ideala pentru micul dejun, ca sa
J n u mai vorbim de pranz sau cina i atat de diferita de
Priscilla slava Domnului! S e Tntampla ca tu conduci un
Jd o m e n iu pe care oricine l-ar invidia. E absolut clar ca m a
Vcasatoresc cu tine pentru caii de rasa pe care-i ai i eti
Jextra ordina r de isteaJS. O a re am menfionat ca Tmi place
* s a fac dragoste cu tine douazeci ?i patru de ore pe zi?
* U n d e rSm asesem ?
V Imi spuneai ce minunata sunt.
* la sa vedem , mai e ceva... copiii tai, desigur, sunt
*perfecji grajie Tngrijirii i educajiei pe care le-ai dat-o, ?i daca
*$i al nostru va fi la fel de minunat, eu voi fi muljumit.
* Ochii lui se plimbara de-a lungul formelor ei gerieroase,
* ca re erau Tnca trandafirii dupa ce facusera dragoste.
% 6D
&rafa'adra<f0St& 327 *
* Sanii tai sunt i mai plini acum . Maternitatea Ji se
*potrivete. i cred ca am sa-i sarut din nou.
* tii ce o sa se Tntample daca faci aa ceva.
* Num ai gandul la asta o facea sa se topea sca pe
*dinauntru.
* tiu, murmura 61, atingandu-i sfarcul cu varful dege-
Vtului si urmarindu-l cum se umfla. D e-asta sunt aici...
*
*
*
ft ^
* Pap/to/u/2 /
*
*
* Patru zile mai tarziu, cand acostara la depozitul din
^C h e ls e a fiecare avea sarcini imediate de Tndeplinit, inainte
J d e a porni din nou la drum . Fitz ?i Kit trebuia sa faca rost
* d e provizii Tn plus, acum ca numarul persoanelor de pe vas
*crescuse. Kit trebuia, de asemenea, sa-l vada pe C h am bers
* o Tntainire de m are im p o rta n t pentru demararea*
^p la n u rilo r sale de casatorie.
* A n g e la trebuia sa m eargS la Lawton H o use, sa
^avertizeze personalul de absenja ei ulterioara, sa-i Tm pa-
V c h e te z e hainele i apoi sa le ia pe May, Bergie i pe
^N e llie de la Violet.
*

* C a n d intra Tn Law ton H o u se, A n ge la fu imediat infor


* m a ta de vizitele repetate ale lui Brook Tn absenja ei. O
*ca u ta se Tn fiecare zi. Atata a g ita te din partea sojului ei
J s u g e r a o problema urgenta, care Tntotdeauna era legata de
*bani, altfel nu aparea decat rareori. Era recunoscatoare
* c a prarasea Jara pentru un timp. L a sd -ip e a v o c a f sd ailx,
* de-a fa c e cu el. A r fi preferat s nu-l mai vada niciodata.
* In timp ce set vitoarele Tmpachetau Tn graba haine pentru
* M a y , Fitz ?i ea, Ti scrise un scurt bilet mamei sale, infor-
2 m a n d -o despre divorj i planurile ei de casatorie. Nu
*328 0$ufd7/ c$akn&/t
* a v e a u sa cada de acord asupra divorjulur; rareori aveau
*ace e a i parere despre un lucru.
* A fost nevoie de ceva timp ca sS fie Tmpachetate toate
Vcuferele: au trebuit sa fie alese jucariile preferate ale lui
JpMay; carjile lui Fitz ?i echipamentul de navigate; apoi
^ p ro p ria ei Tm bracam inte Jinand cont de talia care avea
* s a se ingroae J n cele din urm a Tnsa, bagajul fu trimis la
*Tncarcat la bordul lui Desiree ?i, dupa ce T?i lua ram as bun
J d e la personalul casei, A ngela pomi spre Violet ca s-o ia
* p e M a y i pe bonele ei.
* A g lo m e ra jia de d u p a -m a s S de pe strazile Londrei
Jp ro d u s e mici Tntarzieri, dar mersul cu trasura facea din
*calatoria prin Londra o expedite hazardata, iar ea era
J a b s o rb ita sa faca o lista de ultima ora cu lucrurile indis-
^p e n s a b ile care mai trebuia sa fie cum parate pentru
Jc& latorie. Astfel Tncat, atunci cand trasatura se opri de
* c a te va ori pentru scurt timp, ea nu dadu atenjie faptului. In
Jfinal Tnsa, Ti dadu seam a ca pietrele de pavaj ale strazilor
*oraului sunt Tnlocuite de un drum nepietruit. Privind pe
Vfereastra, cerceta Tmprejurimile.
* Peisajul citadin fusese substituit de case i gradini;
Vcalatoreau printr-un cartier m arginal al Londrei pe care nu-l
Jrecu noscu . Batu Tn acoperiul trasurii, dadu la o parte
^p re la ta care acoperea ferestruica dinspre vizitiu i-i striga:
* Ai luat-o greit, Burton. Vreau sS m erg Tn Eaton
^S q u a re .
* Drept raspuns auzi pocnetul biciului, viteza trasurii se
*m a ri j un fior de frica o fulgera Tn tot corpul. Batand din
* n o u Tn acoperiul trasurii, striga iar cu cea mai dictatoriala
* v o c e a ei catre vizitiu sa opreasca, dar trasura T?i grabi
J m a i mult mersul i o groaza prevestitoare de rele i se
VstrecurS Tn suflet.
E ra clar cd sojul ei era implicat Tn toate astea.
* Nimeni altcineva Tn afara de Brook n-ar fi recurs la rdpire
* ? i, d a ca se deranjase atat de mult Tncdt s -o rapeascS,
^Tn se a m n a ca se afla fara nici un dubiu dincolo de punctul
Tn care se putea discuta rational c u el. Apu cand manerul
u$ii, se decise sa sara din trasura fara a fine cont de
viteza, acfiunea disperata a sojului ei dem onstrandu-i ca
eretcazul s a fie alarm ata. D a r ca n d apasa , m anerul u?ii
nu se mica. La sa n d u -se cu toata greutatea pe zavor,
Tncerca sa elibereze carligul. Lacrimi de frustrare Ti izborara
din ochi, iar panica cretea asaltandu-i minte.
E ra Tncuiata Tnauntru.
Iar ferestreie erau prea mici ca sa-i permita sa fuga.
C a za n d Tnapoi pe canapeaua trasurii, se cutrem ura
dandu-i seam a de situajia Tn care se afla: trasura o ducea
Tn viteza departe ?i, ce ea ce era ?i mai r&u, o ducea la
sojul ei. Din ziu a Tn care o batuse nu mai Tndraznise
niciodata sa ramana singura cu el. tntotdeauna avusese
grija sa aiba prin preajma servitori sau prieteni, cineva pe
care sa-l poata chem a in ajutor. D e data asta, situafia era
alta, a?a Tncat se forja sa judece logic asupra opfiunilor pe
care le avea.
S e gandi cu groaza ca nu era a?teptata la bordul lui
Desiree mea multa vrem e de acum Tncolo. C ei din Lawton
H ouse o credeau plecata Tn strainatate pentru patru luni.
Violet nici nu ?tia ca se Tntorsese la Londra. Vor t>vce o n
pci>id cdncl va f i d a ta alarm a. reflecta ea. Mintea Ti fu
copleita de o presimjire morbida.
Singura ei speranja era sa-l poata cumpara pe Brook,
dar chiar i aceasta procedura obi?nuita avea acum o
nuanta de ambiguitate.
D aca B rook a r d o ri o su m a d e b a n i ca p a n a acum , de
c e fo rta lu cru rile la extrem ?
D eci te-ai Tntors, Tn starlit, rosti Brook nepasator
cateva ore mai tarziu cand Angela fu condusa Tn fata lui,
Tntr-o casa mica de tara pe care nu o cunotea. Oamenii
mei care stateau la panda Ti pierdusera orice speranja Tn
a obfine vreun rezultat, dar le-am spus ca Tn cele din urm a
vei veni dupa M ay. Fiindca veni vorba, M ay o duce bine;
oamenii mei au urmarit-o i pe Violet.
De ce a fost nevoie de atata deranj, Brook? Ai fi
obfinut acelea?i rezultate cu o simpla bataie in ua.
V o rb e a cu o voce calm a, de?i team a ei cretea la
vederea so$ului ei. Bea, era nepieptanat ?i ochii lui o
priveau cu malijiozitate.
To la n ind u -se in scaun, el o privi cum st&tea in mijlocul
cam erei unde fusese adusa de doi indivizi voinici.
D raga m ea, am ajuns la punctul in care problema
banilor trebuie discutata cu foarte mare seriozitate.
O a re nu Ji-am dat Tntotdeauna bani, Brook? In mod
sigur aceasta rapire dramatica nu era necesara.
D a ca -m i (in im sp in a rii 'cibsoluf dreaptcl. gandi ea, um
p o t controla trem n m tul. Chipul lui era palid i Tngrozitor de
privit parca era m asca unui lunatic.
Pur i simpiu nu este suficient, Angela.
Ducandu-i paharul la gura Tl bau pana la fund. II umplu
din nou, cu o m i^care rapida dar nesigura, ?i Tl ridica in
direcjia ei, varsand o parte din conjinut pe covor.
Pentru noul nostru aranjarhent financiar, spuse el
cu o m i^care larga a mainii ce imita o reveren|a teatrala,
i zam betul lui diavolesc sem ana teroare in sufletul ei.
- ^ i care e acesta? intreba ea paralizata de groaza,
for{andu-se sa vorbeasca i nedorind sa-?i arate frica. .
Eu voi avea tojib anii tai, rosti Brook Tncet i vocea
lui parea o oapta venit din infern.
Enorm itatea pericolului in care se afla o izbi ca o
lovitura. D aca era de acord, el nu mai avea nevoie de ea,
daca nu, el i?i va face o placere din a abu za de ea pana
va consimji.
C e -a r fi sa discutam despre asta In timpul cinei?
zise Angela sperand sa catige timp ca sa planuiasca o
evadare. Sunt sigura ca v o m ajunge la o Tnjelegere.
C e calm a eti, draga mea.
Am reu?it sa ne aranjam convenabil viaja de-a lungul
anilor, Brook. Sunt sigura ca vom reu?i ?i de data asta.
&frrafardrafasla 331
Facu un efort deosebit sa vorbeasca pe un ton de
conversajie i sa-i pastreze sangele rece sub privirea lui
rauvoitoare.
T u nu mai ai nimic de aranjat, rosti el nepoliticos.
D e acum Tncolo, eu voi fi cel care hotara?te.
O bse rv. Atunci, pot sa plec?
Nu pana ce nu vei sem na cateva hartii.
O sa ai nevoie de martori, nu-i aa?
A m martori. Mai ai i alte Tntrebari? o chestiona el
sarcastic.
C a n d o sa pot pleca?
Asta era in mintea ei obiectivul primordial.
O sa vedem, zise el cu o intonajie sinistra. E?ti libera
sa te duci sus acum . P a na dimineaja n-am nevoie de tine,
adauga el ?i-i facu sem n sa piece cu o fluturare neglijenta
a mainii.
C a n d ie?i din cam era, cei doi barbafi care pazeau u?a
o urm ara in sus pe scari i o pazira cat timp se uita in
cam erele ce se aliniu d e -a lungul micului coridor. Alese
ultima camera pentru ca oferea posibilitatea de evadare
prin gradina neingrijita din spatele casei, dar cand inchise
ua i se duse la fereastra ca sa aprecieze distanja pana
la pamant, ?i dadu seam a ca era periculos de m are.
O cina sim pla Ti fu a d u sa sus de unul din oam eni
o farfurie cu paine i branza dar manca totul in ciuda
situajiei primejdioase in care se afla. De cand ram asese
insarcinata, Ti era foame Tn m od constant.
in seara aceea chibzui Tncercand sa elaboreze un
plan de a se Tnjelege cu sojul ei. Poate ca dim ineaja cand
nu va mai fi beat, va fi mai pujin inflexibil ?i vor putea ajunge
la o Tnjelegere asupra banilor de care avea nevoie. Poate
c d to i pu tea , p u r i sim plu, sd sem n ez bdrtiile $ i s d plec,
reflecta ea optimista. O d a ta ce va scap a de el, v a avea
destul timp ca sa contracareze efectele semnaturii obinuite
prin constrangere sau poate ca martorii Ti vor oferi prilejul
sa negocieze eliberarea, daca simpatia lor avea un pret,
332 ofohnsvtt
dar indiferent de masuri, va trebui sa se bazeze pe propriile-i
forje. Kit n-a ve a cum s-o gaseasca; nici ea nu ?tiuse de
aceasta casa.


Pe la mijlocul dupa-am iezii, odata ce noile provizii fura
im barcate, Kit Tl lasa pe Fitz Tn grija s6cundului ?i pleca la
Tntalnirea cu Cham bers ?i cu avocajii pe care acesta primise
instrucfiuni sa-i convoace. C a n d ajunse la docuri, Kit Ti
trimise lui Cham bers un mesaj cu o scurta trecere Tn revista
a planurilor lor.
In drum, Kit trecu Tn fuga pe la apartamentul lui ca sa-l
informeze pe Whitfield de schimbarile sUrvenite Tn itinerariul
lui Tnainte de a se TntSIni cu C h am bers ?i avocajii lui ca sa
parcurga metodologia ?i protocolul unlii divorj in Anglia.
Discutara detaliat procedure dar, cand Kit le aduse la
cuno?tinJa ameninjarile lui Brook de a-l implica pe prinjul de
W ales Tn divorj Tn cazul Tn care Angela ar intenta acjiune,
barbajii palira vizibil.
Daca doriji sa nu fiji implicaji in aceste lucruri, le zise
fSrS ocoliuri Kit, va rog sa-m i spuneji acum . A m nevoie
de o echipa agresiva cSreia sa nu-i fie frica de ameninjarile
cu diverse sancjiuni i nu m a intereseaza nici dacS regina
ar fi chem ata sa depuna mSrturie, ne-am injeles?
To{i inclinara nervo?i din cap cunoscand sumele pe care
era dispus sa le plateasca ca sa urgenteze acest divorf.
Deja Cham bers le facuse cunoscute detaliile excelentei lor
renumerari.
Ofer o bonificajie de cincizeci de mii de lire fiecaruia
dintre dum neavoastra daca divorjul va fi pronunjat in ?ase
uni, rosti Kit. Mai sunt ?i alte Tntrebari?
StStea in picioare in cap&tul m esei lungi, im bracat
elegant, sigur pe el ?i deplin c o n s e n t de ceea ce putea
cum para cu banii lui.
V a dori contesa sa depuna m&rturie?
Nu, nu vreau sa apara la tribunal, spuse el cu vocea
autoritara a unui barbat care e ra obi?nuit c a ordinele lui
sa fie ascultate. Faceji tot ce trebuie ca ea sa nu fie nevoita
sa-apara acolo.
S -a r putea Tntampla sa fie citata in instanja.
Atunci aveji grija sa fie citata doar pentru depozijie
?i nu ca martor. Starea sanatajii ei este precara, adauga el
calm , l-am explicat deja detaliile lui C h a m b e rs ?i, daca
vreunul din ele devine public, voi avea grija personal s i fiji
mghijiji de flacarile iadului.
Kit zam bi de parca nu le am eninjase viejile cu cateva
secunde mai inainte.
N -a m vrut sa fiu nepoliticos dar, in aceasta situajie,
doa m na are tot dreptul sa-i fie protejata intimitatea. De
acord?
Zam be tul lui era plin de farm ec, dar ochii Ti suprave-
gheau pe cei prezenji cu o privire directa ?i intransigents.
Nu continua; atepta ca fiecare dintre ei sa-?i exprime
acordul printr-o Tnclinare a capului sau printr-un raspuns
stanjenit.
D eci, am ca zu t de acord, zise el. In acest ca z, va
doresc numai bine. C h a m bers este autorizat sa m a repre-
zinte la Tntalnirile Tn care vor fi discutate nuanjele i detaliile,
continua el Tntorcandu-se spre bancherul sau. tii cum sa
dai de mine pentru problemele de importanja majora.
D a, domnule.
C hipul rotund al lui Chambers era fmbujorat i pupnul
pSr cenu?iu pe care-1 mai avea era ciufulit. De la primirea
mesajului lui Kit, lucrase Tntr-un ritm Tndracit.
V o m fi plecaji patru luni Tn strainatate. BunS ziua,
domnilor, le spuse Kit tuturor celor de fa|a. VS urez succes
Tn tratativele cu familia de Greville.
C d n d parasi spajioasa c a m e r i lam brisata, toji avurS
impresia c& un suflu de energie lasase un got Tn urm a lui
i, Tn tacerea deplina ce se a?ternu, un avocat spuse cu o
voce ezitanta:
*334 O&usax (^tf/w son
* C re d ca-i da seam a de ce cere, nu-i aa?
* Este dispus sa plateasca oricat e nevoie, afirma
^ C h a m b e rs lini?tit ?i tonul lui era la fel de sobru ca ?i
Velega nta lui redingota neagra, i v-a m convocat tocmai in
^ a c e s t scop. D orefte sa-i aiba pe cei mai buni.
* Precizarea nerostita de Tncheiere Care pot fi objinuji
cu ajutorul banilor fu Tnjeleasa de toata lym ea.
? Primul nostru pas va fi o oferta inijiala in numerar,
J s p u s e unul dintre barbaji. C e sum a sugerezi ca ar putea fi
^oferita, C h a m be rs? tii care sunt veniturile baneti ale
Vdom nului Braddock.
^ E destul de flexibil Tn privinja cifrei totale, i este
Jp re o c u p a t mai mult de accel6rarea procesului. C e -a r fi sa
^studiaji veniturile i rentele de la terenuri ?i alte valori ale lui
* G reville , vorbiji cu administratorii averii ?i faceji-le o oferta
* p e care s-o recomande calduros contelui. Din cate mi s-a
* s p u s , in ultima vrem e Greville a pierdut foarte mulji bani la
*carji. Poate ca ar fi tentanta o sum a adijionala care sa-i
JJacopere pierderile. La s asta pe seam a dum neavoa stra.
*Banii sunt o problema secundara pentru domnul Braddock.
^ Nici unuia dintre ei nu-i mai fusese data m ana libera
m a i inainte i, citind expresiile de pe chipurile lor cu ochiul
^exp e rim enta l al unui bancher care deseori facea afaceri
* p e baza de incredere reciproca, C h am bers i?i im preuna
Jde ge te le formand o piramida i adauga ca un avertisment:
* Jin e {i minte, domnilor ca eu joc rolul rajiunii domnului
^B ra d dock in aceasta acjiune i ca, in timp ce sentimentele
* lu i sunt deplin implicate in aceasta situajie, ale m ele nu
* su n t. N -am sa permit sa se a bu zeze de nevoia lui de a
* g ra b i m ersul lucrurilor. T o ji veji fi foarte bine platiji. Nu
*deveni{i lacomi. (I?i aeza cu grija mainile pe tablia mesei i
* s p u s e cu un aer vesel i binevoitor.) A?tept un raport
* prelim inar pana maine dupa-m asa la aceea?i ora.
* Pe fata avocajilor de Tnalta clasa, se afternu o expresie
* d e oc.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(jc?raM a drafds/a 335
i daca nu-m i puteji face acest serviciu, rosti
C h a m b e rs blajin, cu no sc cateva persoane care a r fi mai
mult decat fericite sa objina onorariile i bonifica|ia du m
neavoastra.
Apoi se ridica, indicand ca Tntalnirea luase sfar^it.

*
C and Kit reveni de la biroul lui Cham bers, dupa-am iaza
se transforma Tn am urg ?i A n gela tot nu se Tntorsese.
Probabil ca maman \ lady Lanley sunt adancite Tn
discutarea noutajilor din ora?, spu se Fitz v a za n d Tngrijo-
rarea lui Kit. A r putea sta de vorba cu orele.
Kit spera ca a vea dreptate, dar nu prea credea ca
Angela za bove a la Violet atat de mult.
M a due eu s-o conving sa vina, spuse el nevrand
sa-l alarm eze pe Fitz, de?i sem nalele lui de avertizare
intrasera deja Tn funcjiune.
C and ajunse acolo, afla ca Violet n-o vazuse pe Angela
?i imediat ea-i ?opti Tnfrico?ata i tulburata:
S p e r ca nu i-a facut nici un rau.
D um nezeule, a fost a id ?
Nu, ?i nici Angela, dar daca venea s-o ia pe M ay, ar
fi trebuit sa fi ajuns aici pana acum. O sa vin cu tine la
Lawton House. Haide sa nu le speriem Tnca pe M ay ?i pe
bone. Poji sa a?tep|i s-o vezi pe B aby M ay odata c e ........
Violet tacu cand Kit o apuca de brat ?i 0 Tmpinse afara
din cam era.
tirile de la Law ton H o u se erau i mai alarm ante.
Angela fusese aici dup a -m asa devrem e ?i plecase cu
trasura i vizitiul ei cu ore Tn urma. Nici trasura i nici vizitiul
nu revenisera.
Contesa pleca spre lady Lanley, domnule, rosti
Childers grav. V -a povestit de vizita pe care a facut-o
contele seara tarziu Tnainte de plecarea ei cu D esired
A ngela nu-i spusese.
Mi s-a dat un mesaj pe care sa-l transmit bancherului
ei Tn dim ineaja urmatoare, dom nule, ceea ce, daca Tmi
este permis sa spun, de obicei Tnseamna ca este nevoita
sa-i mai dea nite bani lordului Greville.
La ce orS a pelcat de aici? Tntreba Kit taios.
Aproxim ativ pe la unu, domnule.
Cu m a i m u lt d e p a tn t ore in urm a asta in sem n a c
g m a zd d e tim p. d aca era in p e ric o l se gandi Kit nervos.
Poate cineva s -o con duca pe lady La nley acasa?
Tntreba el. Violet, daca nu te superi, te las aici. Da-m i adresa
contelui ?i pe cea a familiei lui. A m cateva vizite de fScut.

A p a rta m en tn l co n telu i d in M a y/a ir epd rd sit. decise Kit


repede. Nu erau lumini, nici urma de seivitori, nu era nici un
sem n ca acolo ar fi cineva. Portarul Ti declara ca domnul
conte lipsea din apartament de dimineaja i ca servitorii
fusesera trimii Tn vacan|a. Corelate cu recenta disparijie
a Angelei, noutajile erau extrem de neplacute.
In continuare, Kit se opri la Greville House, unde fu lasat
sa atepte Tn holul de la intrare. Majordom ul se Tntoarse
a d u ca nd cu el un refuz categoric lady G reville nu era
a ca sa pentru dom nul Braddock.
Intrucat aceasta era cu siguranja acasa, altfel m ajor
dom ul n-a r fi avut de unde primi ordine, Kit Tl Tmpinse pe
omul surprins i urea scarile Tn fuga. Dand la perete fiecare
ua de pe coridoul de la prim ul etaj, printr-un pro ces de
elim inare, ajunse Tn cele din urm a Tn salonul dinspre est
unde surorile lui Brook erau a?ezate Tn jurul unei m ese de
ceai plina cu de toate.
Ridicandu-i privirile pline de Tngrijorare, la brusca lui
aparijie inoportuna, G w endolyn exclam a iritata:
C u m Tndrazne?ti sa dai buzna?
Unde-i fratele dumitale? Tntreba Kit taios. Ori Tmi d a i*
informajia ori aduc la ua dumitale Tn zece minute poli|itii*
de la Scotland Yard. *
Rowland! strlga G w endolyn. *
Nu te mai obosi. L-am lasat pe podeaua holului de l a !
intrare. R aspunde-m i doa r la Tntrebare. *
. D e ce-ar trebui sa-Ji spun ceva, domnule Braddock? J
raspunse ea Tnfuriata, privind d e -a lungul nasului lung la *
barbatul a carui Tnfaji?are se potrivea cu descrierea ultimului J
am ant ai cumnatei ei. ^
Hai sa spunem doar ca ar fi mult mai piacut daca a i*
face-o. ^
N e am eninji? exploda Beatrice. *
C a sa spun sincer, da, i sunt al naibii de g ra b it.J
Tre b u ie sa aflu unde e fratele vostru. (V o ce a lui d e v e n i*
dintr-o data foarte bianda.) i vreau sa aflu acum . *
N u fii ridicol, izbucni G w e n d o lyn . tim cine etir*
Fratele m eu nu vrea sa aiba d e -a face cu tinez J
Uite ce e, zise el exasperat, dorind sa le p o a ta *
am eninta fizic ca sa termine odata. N u prea am timp s a j
atept ca un polijist sa vina pana aici. D a ca te sim|i le g a ta j
de hidosul Poussin de acolo, continua el desfacand u n *
m ic cujit de buzu na r din aur ataat de lanjul ceasului s a u ,*
s -a r putea sa vrei sa-m i spui unde e fratele dumitale. *
Eti nebun, Jipa G w e n d o lyn , urm arindu-l cu m s e !
Tndrepta spre tabloul m are de pe perete. *
Nu sunt la fel de nebun c a fratele dumitale, Tnsa p e !
m om ent, sunt de -a dreptul periculos. A m de gand sa aflu*
u n d e este. C e -a r fi sa in ce p din acest colJ? spu se K it*
indicand silueta unui pastor profilata pe un fundal buco lic*
i deschise lama cujitului cu o Tncetineaia deliberata. J
E la Wicken House, domnule Braddock, declara o *
voce din pragul uii. !
Kit se Tntoarse i vazu o doam na Tn v a rs ta ca re statea*
Tn ua. Era scunda, zvelta, i purta Tnca paiaria i h a in a j
lunga tivita cu blana. y
338
To cm a i m -am Tntors de la o TntSlnire ceruta grabnic^
de administratorii averii noastre. Li s-a com unicat de cat re <
domnul Cham bers al dumneavoastra ca era cerut panaj
m aine dim ineaja un raspuns prelim inar. Sunteji foartei
generos. ^
A luat-o pe Angela. tiaji asta? ^
Lady Greville ramase ca traznita la aceasta veste
cand vorbi, vocea Ti tremura de emojie. ^
M i-a fost team a ca asta se va Tntampla. V a rog *
grabiji-va! ^
Kit se Tndrepta deja spre u?a punand cufitul la loc. ^
C a t de departe este W icken? Tntreba el, ?i cand^
v a du va Ti dadu Tndrumari, inim a i se* stranse; Ti era*
imposibil sa ajunga acolo Tn mai pujin de trei ore. q
Nu fu Tn stare sa-i muljumeasca, de?i era recunoscator*
pentru informafii. Pe moment Ti dorea ca toji cei din fam iliar
G reville sa arda Tn flacarile iadului. 2
1
Tre c u pe langa e a i o lua la fuga. 1
1

1
in drum spre ieirea din ora?, Kit se opri acasa la*
C h a m be rs ca sa Tmprumute cei mai buni cai ai acestuia $iq
arme. in decurs de cateva minute, era deja calare. li expuse*
pe scurt faptele i Ti dadu nite instrucjiuni detaliate Tn^
:imp ce randa?ii pregateau alji trei cai pentru drum pe care Ti*
legara cu o franghie lunga. %
Vreau sa-i trimiji un mesaj lui Fitz nimic care sa-l*
sperie spune-i d oar ci. A n gela i cu mine am Tntarziat*
i venim maine dim ineaja. Pune pe vreunul dintre prietenii^
tai influenji de la Scotland Yard sa trimita o telegram a*
celui care conduce polijia din Wicken. S a trimita imediat un*
polijist la W icken House. Contesa trebuie scoasa din c a s a f
fa-i sa Tnjeleaga asta, adauga el deliberat. V o r trebui^
sa aiba grija de ea pana cand sosesc eu. Nu m enjiona*
nici un alt num e la polijie Tn afara de cel al lui Greville. \
Cham bers Tncuviinja, Tnjelegand cuvintele ce ram asera
nespuse.
A r trebui sa m a Tntorc maine dim ineaja cu contesa,
spuse Kit, cu brajul Tn care tinea biciul Tnaljat ?i cu privirea
ajintita asupra randa?ului care lega ultimul nod al franghiei.
In clipa In care randa?ul se dadu deoparte, Kit plezni
scurt din bici. Calul sau Ja?ni inainte, el sm uci de franglpie
?i cei mai buni cai de curse ai lui C h am bers ie?ira ca o
furtuna din curte.

* 6-tipito/u/2S

* A n gela auzi zgom otul facut de biciclete venind Tn sus


2 p e alee. Fugi la fereastra ca sa-i vada pe noii venifi, dar
*ace ?tia se oprira Tn afara liniei ei vizuale.
9 Sosirea determina o reacjie precipitata a locatarilor aflaji
Tn W icken House. Peste cateva m om ente auzi pai iuji pe
Js c a ra , apoi aljii care se apropiau pe coridor de cam era ei.
* R ecunoscu calcatura grea a paznicilor lui Brook i,
^p re sim fin d ce va , se ridica sa-i atepte. Ace?tia dSd ura
J b u z n a Tn cam era i Tnaintara spre Angela, Tn timp ce ea
*cauta din priviri o cale de scapare, iar inima Ti batea asurzitor
j T n urechi.
* C a n d ei se Tntinsera dupa ea, Tncerca sa fuga, dar o
Jp rin s e ra Tntre perete i dulap ?i Ti pusera o m ana la gura
* c h ia r Tnainte de a o lua pe sus. Dei Ti lovi cu picioarele ?i
Jin c e rc a sa Jipe prin mana care o Tnabu?ea, ace?tia o {inura
* stra ns i Ti pusera un calu. li legara mainile i picioarele,
J o pusera Tn pat i o lasara legata fedele? far a se mai
* u ita Tnapoi. To a ta acfiunea se desfaura Tn cateva minute,
^Tn deplina linite. Aproape imediat ce u?a se Tnchise dupS
* e i, A ngela auzi batai la ua din taja.
! O are era p o sib il ca a ju to n tl ateptat sd se q /le deja iu
yprag?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
340 0&WOH Q $0hfW /i\
A n ge la tia ca poli{i?tii local! se deplasau Tntotdeauna*
pe biciclete. Brusc, speranja ti Tncalzi inima. *

. W .T W *
fncurajat de coniac, furie ?i o nem asurata siguranja d e !
sine, B ro o k 'se duse la ua, pregatit sa-i trimita rapid p e *
poliji^tii locali sa-?i vada de treaba. ^
N cautam pe contele de Grey, spuse cel mai Tnalt*
dintre acetia, care era i cel mai m are in grad. J
E u sunt de G re y . D e ce sunt deranjat la ora a s ta ? *
inteba Brook privindu-i cu aroganja. *
Ni s-a spus sa Tntrebam de o doamna aici, d o m n u le .*
C onte sa de G re y.
In ce scop? E sojia m ea. *
Mai mult o problems de identitate, m y lord, raspunseX
cel mai tan&r. O chestiune de rutina. A v e m ordine sa o *
aducem Tn sat. J
Nu este aici, r&spunse Brook taios. *
Putem sa ne uitam prin casa? 5
Categoric nu. *
N -o sa facem deranj, dom nule. 2
N -o sa deranjaji, pentru ca n -o sa intrati, iz b u c n i*
Brook. *
Putem sa facem rost de un m andat de p erch ezijie ,*
dom nule, am eninta polijistul mai varstnic, ofensat d e *
arogantul aristocrat, aflat Tn stare de ebrietate. *
Foarte bine, atunci duceji-va naibii ?i faceji rost d e *
el, altfel nu intraji Tn casa m ea. *
i contele le trSnti u?a Tn faja. *
Odata ce blestemajii atia de poliJi?ti vor pleca, J
aduceji-o jos, rosti Brook taios paznicilor sai, care statea u*
"n afara razei vizuale Tn holul din spate. J
C a te va minute mai tarziu cand Angela fu dezlegata ? i*
adusa Tn faja lui, Ti spuse irascibil: J
S e pare ca avem o problem a. *
J Ai avut vrzitatori, zise ea multumita ca-l vedea a?a
* d e agitat.
J C ineva a trimis polijia sa te caute.
* Kit. gandi ea recomfortata de veste, tiind ca eliberarea
5 e i era aproape.
* Poate ca ar trebui sa-$i revizuie?ti plapurile, remarca
* e a simjindu-se mai sigura pe sine. Dupa cate se pare,
*ascunzatoarea ta a tost descoperita. E doar o problems de
Jtim p , nu-i aa?
* Din fericire timpul nu este o problema presanta, zise
Jc o n te le vioi. Hartiile Tmi vo r fi aduse Tntr-o ora.
* Trim ise se pe unul dintre oamenii lui sa-l trezeasca pe
Ja v o c a tu l din partea locului de Tndata ce planurile fuseserS
*sch im bate. In locul unei mtalniri a doua zi de dimineaja,
* H a ve rsh a m va trebui sa aduca hartiile imediat.
* D e ce ar trebui sa s e m n e z c e v a Tn favoarea ta,
jB r o o k ? Tntreba Angela Tncurajata de posibilitatea de a fi
*salva ta. Poate ca ar trebui sa-Ji iei, pur i simplu, cer doi
asasini matahaloi i sa pleci.
* Nu prea Tnjelegi, Angela, spuse sojul ei Tncet, ?i
5d u ? m a n ia Ti palpaia Tn privirea !nceJoata de bautura. Nu
* m a i negociem daca-m i vei da banii tai sau nu. Ori mi-i dai,
J o r i te om or.
* Cuvintele Ti trimisera un fior rece de-a lungul spinarii.
J P a n a acum nu-i mai am eninjase niciodata viaja Tn m od
*atat de franc.
* Atunci, n-am de ales, rosti ea calma, sperand sa-i
*liniteasca mintea tulburata, cel pujin pana cand va sosi
* o m u l cu hartiile; poate se va dovedi a fi un aliat.
* E al dracului de adevarat ca n-ai. D e Tndata ce omul
* m e u va veni cu batranul H a ve rsh a m , voi deveni foarte
Jb o g a t. Stai jos, acolo unde te pot supraveghea. A r trebui sS
*so s e a scS Tn curand.
J Prefer sa stau Tn picioare, zise ea vrarid sa fie gata
* d e fuga daca s -a r fi ivit ocazia.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*342 C$Uf07/
* El o lovi i tovitura data Tn piin cu dosul mainii Tn laterala
*cap ului, o tranti la pamant.
* F a cum Ji se spune, urla el, cu fata palida de furie.
i-am spus sa stai jos. <
J Vru s-o loveasca cu piciorul, dar Tn agitajia lui grei Jinta.
* A p o i se Tntoarse sa-i toarne o bautura Tn pahar, cu o
Jn e p s a re la fel de stranie ca i brusca lui violenja.
* C u m Brook era Tntors cu spatele, Angela se ridica clati-
nandu-se Tn picioare, ?i fugi spre u?a, dar fu prinsa la mica
*distanfa de ieire, mana lui apucand-o tocmai cand atingea
Jc la n ja . Jin a n d -o strans de braj, o izbi de perete.
* Tarfa afurisita i independents, marai el clatinandu-se
* u ? o r pe calcaie Tn timp ce-i ducea paharul pe jumatate plin
J l a gura, urm arind-o cum se tara Tn spatele unui scaun.
* D upa ce goli paharul, Tl arunca, Tndeparta scaunul din
* c a le ?i se Tntinse dupa ea. Ridicandu-se repede Tn picioare
^ A n g e la Tl Tnfrunta din spatele unei m ese mici pe care o
Jtra se se Tn taja ei, cy ochii ajintiji asupra siluetei lui care se
Jb a la n s a . Costumul lui de calarie era ?ifonat, fa|a Ti era ro?ie
* d in cauza bauturii ?i narile Ti erau umflate ca ale unui animal
Ja fla t Tn urmarire.
* C um de-a a jtm s rta /a m ea tutr-o asem enea cum pdnd/
* s e Tntreba ea tremurand de frica.
* . T re b u ie sa |i se dea o lecjie, m orm ai contele,
Tm pingand m asa la o parte ?i avansand catre ea ca un
* n e b u n , cu chipul contorsionat de ura.
* C a n d intra Tn raza ei de acjiune, Angela Tl lovi cu toata
* p u te re a cu piciorul, iar Tn momentul Tn care el se departa
poticnindu-se, ea trecu Tn fuga pe langa el, Tndreptandu-se
* sp re u?a.
* O deschise dintr-o smucitura i traversa Tn fuga holul de
* la intrare catre ua din faja pe care o gasi Tncuiata. Inne-
Jb u n ita , cauta cheia pe m asa alaturata ?i, nefiind Tn stare
* s -o gase asca , Tncepu sa planga Tnabuit de frustare ?i
* tea m a . S e rasuci asem enea unui animal Tncoljit, fugi catre
Jh o lu l de la parter, dar la jumatatea lui, din umbrele holului
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* 343 *
*
* a p a ru unui dintre paznici. Schim bandu-?i direcjia, ea o lu a *
* la fuga spre scara. *
* In acel m om ent, exploda zbieretul lui Brook c a re *
* d a d u buzna prin u?a salonului, facand-o sa fuga cu capul*
Jtn a in te , m arind viteza. U rcS n d Tn g raba prim le scari, se j
* g a n d i ca ar fi la adapost daca s-a r putea Tncuia Tntr-un*
J d o rm ito r. Kit era Tn drum spre ea. Apoi Tnsa, piciorul i s e *
*Tncurca Tn fuste i se clatina, luptandu-se cu febrilitate s a *
J d e a deoparte materialul care atarna. Fusta se rupse, ea Ti *
*pierdu echilibrul i se-ntinse cat era de lunga la jum atatea*
*scarilor. *
* Brook o Tnhafa i o rasuci cu fa{a spre el. *
* Nu-m i place sa fiu lovit, urla el i ochii lui Tnfricoatori*
* a rd e a u ca doi carbuni aprin?i la mica distanja de ai ei. *
J A n g e la se cutrem ura lu ptan du -se sa-l Tmpinga, Tnsa J
* c h ia r atunci mainile lui o ^pu cara de gat i Tncepura s a -l*
*stranga . Respirand convulsiv, Ti zgarie degetele, brajele ? i*
*faja, dar presiunea mainilor lui cretea inexorabil. *
* Hei, ?efule, ai nevoie de ea ca sa sem neze, zise ca lm *
*uriaul care statea la baza scarilor, de parca n-ar fi urmarit o *
*lu p ta pe viaja i pe moarte. *
* Brook ezita; furia Ti Tntunecase minjile i o sete de s a n g e *
*frenetica Tn zgandarea simjurile. *
* H aversham e pe drum . *
J In cele din urma, contele paru sa Tnregistreze cuvintele J
*paznicului i se crispa, ca i cand i-arfi revenit Tn sim ju ri.*
* Asta-i doar o amanare, opti el diabolic, cu mainile*
*Tnca stranse Tn jurul gatului ei. in timp ce atepji, g a ndete-*
* te cum o sa te om or, m urm ura el. 5
% %
* Incepu s-o traga Tn sus pe scari cu degetele incletate*
*ata t de strans, Tncat era practic strangulata, neputand s a *
* tra g a aer Tn plamani i nemaifiind sigura ca va supraviejui*
*accesului lui de furie. E ra inerta, neajutorata, aproape*
*incon?tienta Tn timp ce el o tragea de gat pe scari Tn s u s ,J
*brutalizand-o ?i gafaind, rou la fata i transpirat, jurand c - *
sa se razbune i vorbind fara ir. *
5
* A ngela Ti pierdu cuno?tin|a Tnainte de a ajunge sus. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*
*
* O^jp/loM29
*
*
9 . A m u rg u l ce d a repede locul nop$ii Tntimp ce Kit se
Jfndrepta cu toata viteza spre sud. Tem peratura Tnceputului
* d e decem brie era foarte scazuta iar vantul aducea din
J n o rd -v e s t rafale puternice de ploaie. C u m nu ?tia daca
^ A n g e la era Tn siguranja, mintea lui agitata era chinuita de
*nelinite. Gdsise oare C ham berpetsoanele c m vsa autorizezc
J trim H erea telegram ei? O lu aserd oare p o iift'f/ii d e la Wicken
H ouse? E ra oare departe a cu m d e b n /ta lu l e i so/? D aca nu,
Jco n se cin fe le erau mult prea Tnfricoatoare pentru a se
* p u te a gandi la ele.
* O sd-lom or, Ti jura Kit, daca i-a Jd cu t vreun ran Angelei.
* N u - i facea nici o problema de principiu'sau de etica. D aca
* d e 'G re y Ti facuse ceva, avea sa m oara.
* G o n i nebune?te i se deb arasS de calul pe care-1
Jc S la ris e la grajdul din Beechton, strigand dupa un randa? pe
* ca n d se arunca Tn aua celui de-al doilea cai i Ti dadea
* d e ja pinteni. Caii de rasa ai lui C h am bers erau splendizi,
Jp u te rn ici i iuji i ritmul clocotitor al copitelor care loveau
Vpam antul Tn galop, era ecoul Tnfrigurarii lui nestSpanite.
J In acea noapte rece ?i Tntunecoasa de iarna, Tmpovarat
* d e groaznicele lui temeri, se ruga pentru prima oara Tn
* via{a lui, vorbind vantului, ca ?i cum spiritele pagane ale
*nop|ii a r fi fost mesageri spre zeitajile mai mari. Era un
Jstrigat deznadajduit de ajutor venind din partea unui om
*disperat. Nu voia s-o piarda pe femeia pe care o iubea. Era
*sorele, luna, inima ?i sufletul lui.
* Nu ?tia daca Tl aude cineva %\ nu era deloc sigur daca Tn
Vafara unor acte necrujatoare mai exista ceva care sa-i
J a d u c a linita. D adu bice calului ca sa m eargS mai repede
* pentru ca avea de gand sa-?i Tndeplineasca misiunea, cu
* s a u fara ajutor. Brook Greville traise prea mult ?i facuse
* p re a mult rau.
ffim d w r draf(?st& 345
D a r cea mai chinuitoar tem ere a acestei lungi calStorii
prin noapte era ca nu tia nimic de soarta Angelei sau a
copilului sau. Fiecare minut parea o ora ?i fiecare mila
un drum nesfarit care nu ducea nicaieri. O iubea mai mult
decat crezuse posibil sa iubeasca o alta fiinja um ana.
Pe moment, vederea i se TmpSienjeni pana ce reu?i
sS-i alunge lacrimile. La dracu. a t va n ueuoie d e o lit tie de
cale fe r a td p d n d la sa tttl asta indepdrtat, gandi el furios.
D aca ar fi fost o cale ferata ar fi putut-o scuti pe Angela
de trei ore de teama.

In timp ce Kit se Tndrepta Tn graba spre W icken, Alfred


Haversham era dat jos din pat Tn m od necerem onios de
un individ straniu i violent, Acesta trecuse pe langS servi-
torul sau ce deschisese u$a ca raspuns la bataile
insistente, urease scarile cu pas apasat ?i-i sperrase de
moarte pe avocatul local \ pe sojia acestuia.
Contele vrea sa vii acum la W icken H ouse, maraise
uria?ul i-l trasese pe omul Tn varsta afara din pat, Tn timp
ce sojia sa Tngrozita se Tnghesuise Tntre perne.
Imediat ce bruta plecase Tmpreuna cu sojul ei Tnsa,
doa m na Haversham Tl chem ase pe servitor i-l trimisese
Tn m are viteza dupa polijist.
N o h ilii p n te a i i a te a lo c a l lo r p e p a m a tit, gandise ea
Tnfierbantata, Tm bracandu-se cu greu din ca u za degetelor
care-i tremurau, d a r contele d e Grey ti depdgise lim itele
d a ca credea c d -lp u te a lu a p e so p il e i in m ijlo cn l n o p /ii ca
p e u n vagabondoarecare. Fiind fjica unui moier bogat, se
simjea ofensata sa fie tratatS cu atata josnicie. Venise
timpul ca patricienii de felul lui de G re y sa Tnjeleaga ca ea
i sojul ei aveau tot atata in flu e n t ca ?i el Tn acest sat.

A n gela Ti reveni Tn simjiri Tntr-un pat dintr-un dormitor


ciudat care se rotea, i care Tn cele din urma se opri, Tnsa
*346 G&uya?? cfo/im ?//
Jm in te a ei nu T?i regasi tot atat de u?or facultajile. Observa ca
* n u e Tn stare sa gandeasca, sa planuiasca sau sa-?i
* a n a lize ze situajia Tn modul obi?nuit. Inchise ochii din nou,
* sp e ra n d ca un mic ragaz Ti va limpezi gandirea. O durea tot
Jco rp u l. Nu putea sa-i mite capul fara. a sim|i junghiuri
*Tngrozitoare, a?a ca atunci cand deschise ochii din nou,
cerceta cam era schimbandu-i Tncet i continuu pozijia,
*Tn|elegand ca se afla Tn cel mai mare pericol.. SoJul ei nu
J p u t e a s-o lase Tn viaja odata ce hartiile erau sem nate,
*deoarece era sigur ca ea avea sa le conteste. Era hotarat
* s -o om oare. Aproape o facuse.
* Aceasta perspective descurajanta o arunca Tntr-o stare
d e tristeje i pesimism, Tnsa numai pentru scurt timp, fiindca
* u ra constants fa{a de sojul ei o facea sa vrea sa continue
lupta pana cand n-ar mai fi fost Tn stare.
* N -avea nici o intense sa-?i abandoneze viaja Tn mainile
unui uciga? Ia ca Brook, fara sa lupte.
* Zambi u?or Tn patul din casa necunoscuta, cu o hotarare
reTnnoita. P oate cd u -a so s/t tn c d tim p u l sd m d retm g,
*reflecta ea. in primul rand, bunicul ei n-ar fi fost Tncantat
J d a c a ar fi renunjat la averea lui fara sa lupte, ?i, Tn mod cert,
* n u voia ca Gwendolyn sau Beatrice sa aiba parte de vreun
* penny din ea. Gandul asta o facu sa zam beasca ?i mai mult
Tncerca sa-i mite uor picioarele. DGcise cS durerea
J e r a suportabila.
* Daca dorea sa se apere cat de cat de Brook, trebuia sa
* s e ridice. Ridicarea brajului stang foarte pu|in objinu ca
jre a c jie un icnet de durere. Aadar. u n tv ifo /o si bm (ulstdug,
* h o tari ea amintindu-?i de cate ori fusese trantita de pe cai
jTn c e rc a n d sa sara garduri periculoase.
* Le supraviejuise acestora i atator alte caderi Tn atajia
ani Tn care mersese la vanatoare. A vea sa-i supraviejuiasca
*i acesteia, dar Tn prezenta stare de spirit care oscila Tnca,
* n u era sigura ca acela?i lucru era valabil i pentru Brook.
J v a plati cu sangele lui, bataia asta.
5OlzrafradraiTtfsta 347
* w w v
m
* Brook Greville se plimba in sus i-n jos prin salonul de
* la parter, uitandu-se mereu la eeas agitat ?i nervos, du ca n-
* d u -s e mereu la fereastra sau la ua din faja i ateptand
ca omul lui sa revina cu Haversham. Pierduse, Tntr-o singura
* z i, la m esele de joc cele ?aptezeci de mii pe care i le
daduse Angela i creditorii lui cereau sa fie platiji, am enin-
*Jandu-i pe administratorii averii lui cu stingerea dreptului de
rascum parare a ipotecilor. M area majoritate a averii lui o
*constituia o m otenirea inalienabila, dar d aca creditorii
J i - a r fj luat dreptul de rascumparare al ipotecilor, ar fi pierdut
*m ai multe p ro p rie ty mai mici i toate lichiditajile: mobilele,
picturile, obiectele de familie, caii i argintaria familiei
^G reville, in timp ce so|ia lui ar fi continuat sa traiasca Tn
J lu x . Vezisd /////gandi el, Tnfuriindu-se la atata nedreptate.
* Unde d ra cu o f i H aversham cu hartiile dlea nenorocite?

Z W W V
J C a n d gardianul veni s-o duca pe Angela jos, ea era
*pregatita. ii refacuse pieptanatura, prinzandu-i cu agrafele
b u cle le blonde Tn varful capului, astfel Tncat vanataile
* g ro a z n ic e de pe gatul ei sa fie perfect vizibile. Printr-o
m inune, perlele pe care i le daduse Kit rezistasera atacului
*lui Brook i cele doua iraguri pe care le pura Tn decolteul
*rochiei ei verzi de lana Ti dadeau curaj ?i speranja, de
J p a r c a spiritul lui Kit era alaturi de al ei. C a n d intra Tn salon
* ca te va m om ente mai tarziu, era aceeai Angela Lawton
J c a r e se Tntalnise cu cei din neamul Greville cu ani Tn urma i
*Tnfruntase cu fermitate avocajii i administratorii cu o
atitudine dictatoriala rem arcabila pentru o fata de ?apte-
* sp re ze ce ani.
* M a aflu aici Tmpotriva voinjei mele, spuse ea cu voce
*ta re i clara, asta pentru cazul Tn care aveji vreo Tndoiala.
SoJul meu este de -a dreptul nebun.
Destul, Angela, marai Brook, apropiindu-se de ea
ameninjator.
O sa m a strangi iar de gat, Brook!? Tntreba ea
sfid&toare. D a ca m or Tnainte de a sem na hartiile?
Alfred Haversham T?i drese glasul nervos.
Este com plet Tmpotriva regulilor, se balbai el privind
urmele de un purpuriu aprins care Thconjurau gatul Angelei.
N -a m fost informat de Tmpotrivirea contesei. Nu vreau sa
fiu implicat...
Tnchide-Ji dracului gura, H aversh am , latra Brook.
Nimeni nu Ji-a cerut parerea, zise el i facu sem n unuia
dintre oamenii lui catre secundul ?i varstnicul avocat.
D a cS lucrurile astea sunt facute prin constrangere,
Brook* accentua Angela, n-o sa reziste la tribunal nici un
minut.
L a s a -m a pe m ine sa-m i fac griji Tn privinfa asta,
izbucni sojul ei. Hartiile sunt pe masa, arata el spre un
mic birou de langa perete. T u doar sem neaza-le.
JineJi minte, dom nule Haversham , spuse A n gela Tn
timp ce trecea pe langa el Tndreptandu-se spre birou; fac
acest lucru sub constrangere.
inje leg, m urm ura el, te m a n d u -se de consecinjele
acestei nopji pline de violenfa.
S e Tntreba daca vreunul din ei doi va mai fi Tn via|3 ca sa
depuna mSrturie asupra circumstanjelor. Contele parea sa
nu fie preocupat de neregulile flagrante, de parca am andoi
erau personaje secundare ale acestei Tntamplari.
C a n d Angela se a^eza, sojul ei veni sa stea langa
m asa de scris, iar pumnii i se Tnchideau ?i se deschideau
din cauza nervozitajii, mintea fiindu-i tulburatS de com plica-
[iile care Ti stricasera pe nea?teptate planurile facute cu
grija. S e muta de pe un picior pe altul ?i cizmele lui de cala-
rie luceau Tn lumina lampii. A verea pe care o a?teptase
atSta vrem e era aproape Tn mSinile lui.
Angela lua tocul, Tl Tnmuie Tn calimara, se uita la hartii,
dupa care puse iar tocul jos.
Sem neaza-le, zbiera contele, lovind cu pumnul in
masa.
Nu, spuse ea, fiindcS nu avea de gand sa abando-
n e ze docila lupta cu un nebun care, oricum , a v e a s -o
om oare. -
Luand in m na foaia de hartie, o rupse in doua.
Nu! Jipa contele, aplecandu-se sa ia de jos cele
doua bucaji de hartie.
O secunda mai tarziu se intoarse spre ea cu atata
furie, incat ea sSri in sus ?i se feri, fSra sa mai Jina seam a
de durere sau vanatai. C and se rasuci sa fuga, el o prinse
de par ?i o sm uci inapoi, iar m ana lui libera se ridica s-o
loveasca. Angela Jipd.
StrigStuI ei se auzi simultan cu zgom otul puternic de
sticla sparta care veni din spatele casei.
Brajul contelui cazii ?i, intorcndu-se catre omul cel
mai apropiat de u?a, zise:
Du-te ?i verifica, iar tu, marai el catre Haversham , nu
te mica. Ai grija de el, ii ordona celuilalt paznic. Acum , stai
jos, ii com anda Angelei, ?i o forja sa se a?eze sm ucind-o
dureros de par. S e m n e a za hartia aia, aa cum e.
A n g e la se a e za calm a, sperand ca geam ul spart
insem na salvarea.
Grabete-te, fir-ai a dracului! ii ordona sojul ei.
C Snd lua tocul in m ans, fereastra dinspre sud a salo-
nului exploda intr-o ploaie de sticla ?i o bancheta de piatra
din gradina cSzu in camera, urmata intr-o secunda de Kit
care sari inauntru prin geamul spart. Picioarele lui incaljate
in cizm e zdrobira cioburile lucitoare iar revolverele ii fura
instantaneu ajintite asupra lui Brook i a paznicului lui
H aversham .
V a omor, fie i numai daca-clipiji, spuse el in linitea
grea care se a?ternu.
Pleaca de acolo, Angela, adauga el repede vrSnd
s -o distanjeze de sojul ei i ^tiind ca al treilea individ avea
sa se intoarca dintr-un m om ent in altul.
350 Q 3m m (yk/tm ?/?
Cioburile scranira sub cizmele lui Tn timp ce Tnainta prin
ca m e ra facand sem n paznicului m atahalos sa treaca
langa Brook.
Haversahm tremura acolo unde statea, evenim entele
Tngrozitoare ale serii aflandu-se la distanja astronomica
de existenja lui obi?nuita.
A v a n s a n d spre G re ville i bruta de langa el cu
revolverele Tndreptate spre ei i avand piedicile ridicate,
Kit spuse:
D a ca n-a avea contiinJa, Greville, a? fi tentat sa
te ucid chiar acum .
Dei nu Tmpucase nicidoata cu sange rece un om,
vanataile de pe gatul Angelei constituiau un motiv mai mult
decat suficient care sa-l abata de la principiile sale, Tnsa un
foe de arm a l-ar fi adus imediat Tnapoi pfe omul care supra-
veg he a partea din spate a casei. Acele pujine m om ente
de ragaz ale absenfei lui le erau necesare sa poata fugi.
RetrSgandu-se Tncet, Kit m urm ura catre Angela i batranul
avocat:
V o m iei pe ua din fa{a.
A m a nd o i erau albi la fata de fricS i tocm ai cSnd
Tncepura sa se mite, A n g e la ram ase nem i^cata, privind
fix, Tngrozita, catre fereastra sparta.
l-am prins, efule, se auzi o voce groasa.
C e l de-al doilea gardian se afla Tn dreptul ferestrei cu
un pistol Tndreptat spre Kit.
B rook zSmbi.
Arunca armele, Braddock. Acum vom vedea cine pe
cine Tm pu?ca. Poate ca a r trebui sS te punem sa-Ji sapi
groapa mai tntai, spuse el cu un zam bet plin de rautate.
Mai Tntai Tnsa, atepta prevazator pana ce Kit dadu
drumul pistoalelor, Tnainte de-a o teroriza pe Angela, tarand-
o spre m asa.
S e m ne aza , com anda el.
A p le ca n d u -s e d e asu pra m esei, A n g e la T?i m azgali Tn
graba numele pe foaia rupta i apoi, Tndreptandu-se i
*
351 *
*
rasucindu-se Tn acela?i timp ?i avand Tnca Tn m ana to cu l*
cu penija de ojel Tl Tndrepta direct spre faja lui Brook. Varfu l*
ascujit se Tnfipse Tn golul de sub ochi i se adanci Tn el, ia r*
urletul lui Brook rasuna Tn toata cam era. *
Angela se retrasese deja. *
tmpuca-l, striga ea, i sm ulse tocul din obrazul lu i*
Brook. *
In acel moment, Kit se lasa la podea, Tnhaja un re vo lver*
i se napusti s-o ia pe Angela. uieratul unui glonj Ti tre cu *
pe d e a su p ra capului. O lua pe A n g e la de talie cu m a n a *
dreapta, facu o jumatate de rotate la stanga ?i se a ru n ca *
la podea, preluand ?ocul caderii lor pe umerii lui largi. *
li ochise deja Jinta i primul glonte Tl lovi pe omul d e *
la fereastra, care ca zu Tn camera cu gura Tntredeschisa; J
m oartea Ti Tntrerupse strigatul de surprizS. *
Ii lua doar o fracpune de secunda pana sa traga d in *
nou i barbatul de langa Hawersham se prabui Tnainte de a *
mai a ve a tim p sa -l a ? e ze pe avocat Tn fata sa, ca pe u n *
scut. J
Kit Tl lasase pe Brook la urma. *
U n impuls salbatic Ti indicase lui Kit ordinea T m p u ^c a -*
turilor. Vo ia sa u rm areasca neam eninjat de nim ic c u m *
glonjul avea sa intre Tn carnea lui de G re y i sa i-o sfa?ie. *
O b s e rv a ca de G re y ridicase de jos celalat p isto l.*
G tvzav. L-ar fi Tmpucat oricum, dar acum avea o justificare*
irepro?abila. C and Tncepu sa apese pe tragaci, Kit re m a rca *
placerea deosebita care Tl cuprindea, de parca elim inarea*
unui astfel de netrebnic ar fi fost o dovada de virtute. J
II umplu de o deosebita satisfacjie vederea ocului d e *
pe chipul lui de G re y cand glonjul de calibru treizeci ?i o p t*
Tl lovi pulverizandu-i jumatate din cap. Corpul lui s e *
prabu?i fara viaja pe covor. *
In fin e , gandi Kit, z&cand pe podea alaturi de A n g e la *
i strangand-o Tn braje. *
352 Q&wan
In ae r plutea mirosul de praf de pu?ca, in urechi Tnca Ti
mai rasuna ecoul focurilor asurzitoare de arm a i sangele
Ti pom pa cu violenja adrenalina prin vene.
S e terminase.
Lasand arma jos, Ti lipi obrazul de al Angelei i Ti opti:
N -am avut de ales. N e-ar fi omorctt.
Vocea lui n-avea nici o inflexiune, de parca ar fi vrut sa-
ascunda satisfacjia in adancul sufletului.
Nu te scuza, opti Angela trem urand tnca, acum ca
totul se terminase.
P ropria ei m oarte, pe ISnga care trecuse atat de
a proa p e, Ii am ortise sim jurile. Evenim en tele serii consti-
tuisera un m om ent cumplit din existenja ei.
N e-afi salvat via|a! exclam a Tnfrico?at dom ul
Haversham, tremurand vizibil i agajandu-se de spatarul
unui scaun ca s& se susjina.
V o m avea nevoie de cajiva poli|i?ti, spuse Kit calm,
ridicandu-se in picioare cu Angela in braje, lasand revol
v e r s lui Cham bers sa zaca pe covor. Familia lui va trebui
anunjata.
Haversham Tnghiji greoi Tn sec, Ti lua mana de pe
scaun ?i reui sa stea drept prin forje proprii.
Pot sa m ocup eu de asta dom ule...
B ra d dock , rosti Kit. V a m u lju m esc. D u p a cum aji
putut vedea, contesa a tecut printr-o Tncercare grea,
continuS el pe un ton de con versajie pe care C h a m b e rs
a vu se se de multe ori ocazia sS-l auda cand Ti erau
transmise sarcini de Tndeplinit. A dori s -o due Tnapoi la
Lo ndra cat mai cu ra nd posibil. (C h ip u l A ngelei avea
culoarea cenuii.) V -a m fi recunoscStori dacS v-aji putea
ocupa de procedurile legale.
D esigur. Alfred H a ve rsh a m la dispozijia du m nea-
voastra, domnule, zise omul Tn varsta facand o plecSciune.
A fost un om Tnfricoator, ad S u g a el ciStinSnd din cap.
Primiti, m y lady, sincerele mele regrete, pentru deserviciile
pe care vi le-am facut fara sa tiu, se scu za el. N -a m avut
nici ce a mai vaga idee...
Injeleg, rosti A n g e la tnce rcan d sa-i za m b e a sc S
omului cuprins de remu?cari. Nu va invinovSfiJi. N-aveaJi
de unde sa ti|i.
Zgom otul de pai din holul de la intrare le intrerupse
conversajia i, pentru un scurt m om ent, team a ii cuprinse
pe tofi. Kit m asurS rep ede distanja pa n a la revolvere,
ch ibzu in d da ca poate a junge la tim p la ele cu A n g e la in
braje.
Haversham ! striga cineva.
P e chipul batranului aparu un zam bet.
E eful polijiei de aici, zise el. N e vom ingriji de toate
detaliile legale.
V -a m fi recunoscatori daca ne-aji putea g&si un vizitiu
pentru trasura contesei, sugera Kit politicos.
In urm atoarea jumatate de ora totul fu aranjat: fu gasit
un vizitiu, caii fura tnham ati, cad avrele luate de acolo ?i
rapoartele necesare intocmite de H aversh am i polijist.
C a n d trSsura contesei pleca, barbajii ram asera sa discute
despre nervii de ojel ai americanului care im pu?case trei
oam eni cat ai clipi din ochi.
Nici macar n-a transpirat de teama, zise Haversham
cu ochii inca mariji de uimire, iar dupa aceea s-a uitat la
cadavre fara sa clipeasca. l-a impucat pe toji in cap; exact
la fel pe to|i trei, deasupra ochiului stang.
A zice ca n e -a facut un serviciu la tofi, sp u se
varstnicul polijist. U n barbat care-i bate nevasta, nu e un
barbatade varat.
N -ar trebui sa spun asta, dar m a bucur c-a murit,
m u rm u ra A n g e la cand plecara. M a face asta sa par o
p erso a n a ingrozitoare ?
Nu eti nici pe departe ingrozitoare, spuse Kit Jinand-
o in poala, incercand sa am ortizeze hurducaturile trasurii.
D e G re y a fost dracul in persoana, in tim p ce tu ai fost
354 Q&lWff?
stimulentul plin de curaj care a Tnlesnit salvarea noastra
N e-ai dat tuturor o ansa atunci cSnd l-ai ranit pe de G re y
A m avut ?ansa asta pentru ca ai venit tu dupa
mine, murmura ea. Ifi mul|umesc ca m -ai gasit.
P eu tm c d te-am g a sit la timp. gandi el simjind, in
corelarea la limits dintre spafiu ?i timp, atingerea u?oara a
mgerului sau pazitor.
M i-a fi dorit sa fi putut ajunge mai devrem e, i sa
te scutesc de asta, opti el atingand uor vanStSile livide de
pe gatul ei.
C u m m -ai gasit? TntrebS Angela care nici m Scar nu
tiuse de proprietatea aceasta.
El Ti povesti cum Tl cautase pe Brook, despre vizita
la Greville House ?i de ajutorul pe care i-l daduse vSduva.
N datorez viaja, nu-i aa?
El suspina, chibzuind daca era cazul sa se arate
ranchiunos i sa protesteze acum, cand ea de abia Ti
revenea dupa calvarul prin care trecuse.
In parte, rosti el pe un ton neutru Tnjelegand
importanja ajutorului dat de vaduva Tntr-un m om ent critic.
N -a v e a Tnsa sa-i ierte contesei faptul ca-i perm isese
fiului ei sa continue atata vrem e sa traiasca Tn depravare.
C ine va ar fi trebuit sa-l opreasca cu multa vrem e Tn urma.
i ea era de blamat, Tntr-o oarecare mSsurS, pentru chinu-
rile prin care trecuse Angela.
D e asem enea, mai exista ?i codul nedrept al s o c ie t y
care perm itea Tn?elStoriei, duplicitajii ?i prefacatoriei sa
strice atatea vieji Tn numele unui fals concept de onoare
de clasa.
N -am sa m a due la Tnmormantare, zise Angela cu
hotarare.
Nimeni nu s-ar atepta la aa ceva.
O a re s-a terminal totul cu adevarat? Tntreba ea
cu vocea lipsitS de vlaga a cuiva care suferise prea mult.
S -a terminat, spuse el cu blandeje.
C e -o sa le spun lui M ay ?i lui Fitz?
Lui Fitz trebuie sa i se spuna adevarul. Barfele vor
da oricum amploare detaliilor Ingrozitoare, de?i Haversham
m i-a spu s ca poate sa o preasca raspandirea unor d e z-
valuiri. M ay este Tnsa, p re a mica. Vei lua o hotarare atunci
ca n d va mai create.
i bebeluul care v a veni? Tntreba e a zam bind cu o
dulce speranJS In ochi.
El se simji Tncurajat de acel prim zam bet; de cand
avusese ioc schimbul de focuri, paruse complet inerta.
Bebelu?ul asta nu va ti niciodatS ca exista i raul
pe lume, iubito, m urm ura el tandru. T$i promit.

N u plecara imediat spre P eral River, dat fiindca mai


trebuiau Indeplinite anumite fo rm a lity legate de moartea
lui Brook, care necesitau prezenja Angelei In Anglia, dar, de
Indata ce fura sem nate toate hartiile i com pletate la
tribunal toate d o c u m e n te d legate de deces i de preve-
derile contractului de casatorie, furS liberi sa piece.
Planuisera s& se casatoreasca In lini^te, de Craciun,
la capela de la Easton, fiind prezenfi doar copii, familiile i
cS|iva prieteni apropiaji, fiindca societatea a r fi privit cu
dezaprobare atata g rabs du pa m oartea sojului, fara a |ine
cont de faptul c& Brook Incercase s-o om oare.
S -o ia dracu de societate, mormai Kit succint cu un
farmec care o umplu de dragoste ?i cu un zam bet insolent;
ca i cum a avea chef sa-l vSd pe Jo e Manton la nunta
noastra.
Sau pe Olivia, raspunse cu dulceajci Angela.
Vezi care sunt avantajele unei ceremonii intime?
zise el cu un zam bet neru?inat.
C e l pujin nu va trebui sa m S lupt cu Olivia.
Sau eu cu cel mai devotat am orez al tau, replica el
cu o impertinenja netulburatS.
QtBmm^akns&n
V Mi-ai promis ca n-ai sa te mai uiji niciodata la vreo
*alt& femeie, ti reaminti ea, i sa nu cu m va sa ui$i. Sunt
Jte rib il de geloasa ?i m a Tngra pe zi ce trece.
* A ? a o sa am i mai mult ce iubi. i am spus ca nu.
J C a nu... ce? Tntreba ea dorind sa-l auda pronunjand
*toate cuvintele.
* N u m a voi mai uita vreodata la alta temeie. Eti
*mul|umita?
* Zam betul ei stralucea ca lumina soarelui.
* Iar el rase, o lua Tn braje ?i gusta soarele.
*
*
*
* P<jp//<?M30
*
V
M am a lui Kit ?i toji cei din familia Braddock-Black venira
* la nunta, ra s p u n za n d cu prom ptitudine invitajiilor tele-
grafiate. A la tu ra n d u -se grupului Tn M ontana, m am a lui
* K it cal&tori cu famiKa lui B laze i H azard Black Tn trenul
lo r personal care m ergea pe liniile ferate ce-i apaifm au lui
^ E tie n n e M artel, duce de V e c . D e la c&satoria lui D aisy
B lack, ducele nu pierduse timpul ?i cum parase material
Jru la n t Tn Am erica.
* D u p a o calatorie de patru zile cu trenul pana la N e w
Y o rk ?i Tnca ase zile cat dura traversarea Atlanticului,
* sosira la Easton la 20 decem brie alaturandu-se surorilor
vitre g e ale Angelei i familiilor lor. C a s a era m inunat
*decorata Tn vederea sarbatorilor \ mirosul de mirt ?i pin
Vinva da se cam erele; cununi ?i ghirlande atarnau pe pereji,
* d e polifele semineelor, de balustrada scarii, pe ui i pe
*ram ele ferestrelor. V a z e uriae cu liliac, trandafiri albi i
Jro ? ii i aranjamente florale diafane facute cu orhideele de
* u n verde pal din sera Angelei, adaugau culoare i un
parfum dulce camerelor. C a sa era plina cu membrii familiei
* i treisprezece copii contribuiau din plin la zarva existenta:

mdoi ai Angelei,
a cinci ai lui Millie i Dolly, patru ai lui T re y ?i
^ E m p r e s s Braddock-Black.
E ra un haos total, dar unui dintre cele mai placute.
Imi place familia ta, zise Angela in prima searfi
dupa ce facuse cunotinJa cu toata lumea, cin'a se termi
nase, iar e a ?i cu Kit se retrasesera aproape de miezul
nopjii Tn linitea aparamentului ei.
Statea tolanita Tn pat, Tn timp ce Kit Ti scotea butonii
de la camaa, ?i-i punea pe o tava de pe masuja de toaleta.
Nici unui nu se form alizeaza, a d a u g a ea. E atata
afecjiune Tntre ei... iar pe m am a ta n-o deranjeaza faptul
ca nu sunt o virgina de optsprezece ani.
J i-a m spus ca n-o sa-i pese, raspunse Kit, Tntor-
ca n du -se pe jumatate ca sa-i arunce un zam bet peste
umar. Are Tncredere Tn judecata mea. Despre ce aji vorbit
voi doua atata timp dupci cina?
Despre cat de dulce erai tu cand erai copil.
El ranji Tn oglinda.
Presupun ca Ji-a spus ca eram teribil de neascultator.
D u p a cate se pare, un trengar adorabil, spuse ea
cu un zam bet plin de dragoste. tiu tot ce-ai facut Tntre
unu f i ase ani. Maine voi afla relatari despre perioada
urmatoare.
Kit gem u Tncet.
O sa-i spun mamei sa te lase-n pace.
Imi place sa ascult poveti despre tine ?i Tmi place
m am a ta, a?a ca n-ai de ce sa te amesteci, afirma Angela.
O sa m a ajute maine dimineaja sa aranjez m uzica pentru
nunta.
D u p a ce o Tntalnise pe m am a lui, Angela Tnjelesese de
unde ve ne a farmecul lui Kit. Blonda, frum oasa i plina de
grajie, B ia nca Herbert B raddock era d e -a dreptul Tncan-
tatoare. In scurtul timp de ca n d o cuno?tea, A n g e la se
sim jea mai apropiata de m am a lui Kit, decat fusese
vreodata fa|a de m am a ei.
A fost de acord s& cante la cerem onie. Sunt foarte
emojionata.
%358 Q3wa& 5
* Kit era i el mulfumit. Nimeni nu canta la plan mai bin e *
decat m am a lui ?i, daca nu s-a r fi Tndrfigostit de tatai lui,*
* a r fi avut o cariera stralucita. Dar l-am iubit pe el mai muit,*
*?i spusese ea Tntotdeauna. N-am vrut sa mai plec Tn tu rn e e *
? i, dupa ce te-ai nascut tu, n-a? fi putut sa te las singur. ?
* ' Asigura-te ca m am a va canta bucata m ea favorita*
J Nocturna de C hopin in mi bemoi major, la nunta, zise J
* K jt. tie care sunt pasajele m ele favorite. *
* O rice doreti, iubitule. *
* El se intoarse la auzul glasului senzuai care parca*
*torcea. *
* Probabil ca vrei ce va , rosti el dom ol, cu o p rivire *
* a m u zata , de vrem e ce eti atat de amabila. *
S D o a r o mica favoare Tn cazul Tn care nu eti foarte?
*obosit, murmura ea, JmbujoratS i ciufulita. *
J aruncase pantofii din picioare i rochia ei, pe jumatate J
*desfacuta, alunecase dezgolindu-i un umar. *
* Aceea?i mica favoare pe care mi-ai cerut-o a z i*
*dim ineaja i apoi iar, Tnainte de cina? Tntreba ej Tnaljand*
* u ? o r o spranceana Tn sem n de provocare. *
* Angela Ti arunca un zam bet cocbet ?i ademenitor. *
* S e pare ca de cand am ram as insarcinata m -a m *
S a le s cu pofta asta apriga fi absolut insajiabila. 2
V V o cea lui Kit se transforms Tntr-o oapta ragu^ita. #
? S -a r putea sa trebuiasca sa-m i reduc p ro g r a m u lj
* d e lucru Tn urmatoarele cateva luni, daca ai de gand s a *
Jp re tin zi atata atenjie din partea m ea. J
V C e placut, m urm ura ea dulce, ridicandu-i fusta i*
J ju p o a n e le Tntr-un nor sp u m o s de ifon de culo area s t r u -J
*gurilor, aa Tncat el sa ba g e de seam a ca nu p u rta *
*pantalona?i. *
* El zam bvi observand priveliftea delicioasa. *
* Ji-a m cumparat ieri cateva nimicuri. Ji-ar placea s a *
*prime?ti mai devrem e un cadou de Craciun? *
* M i-ar placea sa te am pe tine chiar acum . *
5 O sa m S ai i pe mine alaturi de ele. ?
* Surasul ei se umplu imediat de bucurie.
* Atunci, da... da, da.
2 El se duse in cam era de Tmbracat i se intoarse dupa
ca te v a m om ente cu o cutie de lem n de satin care avea
2dim ensiunile unei mici casete de bijuterii. S e a?eza pe pat
*i i-o intinse.
2 ' -* Craciun fericit, iubito, spuse el. Nu eram prea sigur
* c e bijuterii ai.
2 Ridicand capacul, Angela privi uimitoarea etalare de
^bijuterii care sclipeau in toate culorile curcubeului pan-
dantive, brajari, broe, cercei $i inele. Ochii ei se ridicara
* s a -i intalneasca pe ai lui i zam bi;
* Aa incat ai cum parat din fiecare.
2 l|i plac? Tntreba el. Uita-te la brajara asta cu turcoaze
# ? i diamante. Pasarea de pe incuietoare e interesanta.
2 To a te sunt foarte frum oase. E prea mult. A m
lim p re s ta ca o sa am ocazia sa spun de multe ori cuvintele
a ste a trSind alaturi de tine,
Imi face plScere sa-Ji cum par cadouri.
* Eti prea extravagant. N -a m nevoie de toate astea.
2 Atunci vinde-le ?i contruie?te o noua aripa ?colii
tale, cu excepfia micului articol de acolo, spuse el indicSnd
Z o cutie mica Tmbracata Tn catifea aflata Tn coljul casetei de
bijuterii.
2 El planuise sa*i dea cad ou de C ra c iu n o aripa noua
pe ntru coala ei, dar lasase asta pentru mai tarziu.
jB iju te riile erau un dar mai frivol.
* D e ce n-ar treubi sa vand asta? Tntreba ea ridicand
2cu tia de catifea albastra.
* D eschide-o ?i ai sa vezi.
2 Cercei? rosti ea pe un ton Tntrebator ridicand capacul
2?i privind confinutul oarecum perplexa.
J D o u S chipuri de aur foarte mici, care pSreau a fi nite
Jc e rc e i, zaceau in interiorul cutiei: unui era ornat cu email
ve rd e , celalalt cu rou i de fiecare era ata?at cSte un
2clopo{el minuscu I.
Clopojei de Craciun, spuse Kit.
D a r nu cercei.
Nu.
i din cauza asta nu sunt un articol care sd sie vanda
ufor.
N u, pe aici nu prea cred ca s-a r vinde.
D ar s-ar vinde... fi ea ridica intrebatoare sprancenele
fi un zam bet slab Ti arcui col|urile gurii pe masura ce
Tncepea sa Tnjeleaga.
...in K enya.
C e e a ce Tnseamna ca nu provin de la Cartier.
Le -a m com andat pentru tine.
A d o r cadourile cu tenta personals.
La asta m -am gandit f i eu.
i ai de gand sa-m i araji unde se poarta?
El zam bi.
-r - D a ca vrei...
T u c e c r e z i?
C re d ca ai de gand sa spui grabe?te-te.
C e istej e?ti, spuse ea cu un zam bet ispititor,
dandu-i cutia mica imbracata In catifea.
El ?i lua caseta de bijuterii din braje, Ti puse capacul ?i
o a?eza deoparte. Arunca Tn pat cutia de catifea, Ti desfScu
cu rapiditate restul de copci de la rochie i i-o scoase.
Jupoa nele ?i corsetul se alaturara Tn curand rochiei ei de
seara pe podea ?i, sprijinind-o de m orm anul de perne, Ti
arunca o privire ireata pe sub genele negre. Luand primul
clips din cutie, o TntrebS:
M a mic destul de repede?
Clinchetul clopojelului rasuna Tn lini?tea Tncaperii, i
sunetul delicat era la fel de pur fi de dulce ca fi gestul de
Tncuviinjare al Angelei. C a n d Kit Ti desfScu picioarele
a pa sa nd cu m ainile partea interioara a co a pselor fu
cuprinsa de senzajii delicioase care i se TmprSftiara prin
corp. FarS Tndoiala ca el era raspunsul zeilor la ch em area
pl&cerilor.
D eparta ndu -i cu bla ndeje labiile, Kit prinse m ic u l*
ornam ent verde de buzele interioare, la mijlocul lor. A rc u l*
clipsului era destul de slab, astfel incat finea o m am entu l*
la locul lui fara a exercita o presiune nedorita. C and fu p rin s *
?i al doilea clips, Kit m angaie carnea neteda ?i im fiam ata?
de care se Jineau fragilele bijuterii emailate. *
E cea mai fermecatoare dintre toate ornam entele J
sclipitoare, iubito, murmura el dulce, scuturand uor c lo p o -*
|eii m inusculi. Eti m inunat Tm podobita pentru C ra c iu n . *
ii sim|i? *
A n g e la suspina, g e m a n d u?or de placere. P re s iu n e a *
ca re -i pro ducea furnicaturi Tn carnea ce pulsa era d e s a -*
varita. '*
El atinse din nou clopojeii, ?i aceeai se n za jie s e 2
propaga vibrand prin Jesuturile care zvacneau. *
Craciun fericit, m urm ura el. J
G e ne le ei se ridicara ?i ochii aveau Tn ei o flacSra*
fierbinte i stralucitoare. *
T u e?ti cel mai bun cadou de Craciun, rosti ea Tn*
?oapta. *
i tu e$ti la fel pentru mine. *
Aple ca ndu -se i mai mult o saruta pana cand ea a v u *
impresia ca se dizolva Tn neant. 2
Fii draguja acum i du-te Tnspre oglinda pana m a f
dezb rac i eu. Vezi daca-Ji place sunetul. *
Mai tarziu, m urm ura ea. D u pa aceea... *
D a r el o ridica din pat ?i clinchetul argintiu ra s u n a *
adem enitor Tn urechile ei; o puse jos ?i o Tntoarse cu fata*
spre oglinda Tnclinata din partea opusa a cam erei. *
D u-te, Ti porunci el lini?tit. *
Uitandu-se la el peste um ar, Angela m urm ura ju c a u a :*
S p e r ca vei fi dezbracat cand m a voi Tntoarce. A s ta -*
seara, rabdarea nu face parte din virtujile mele. 2
De parca ar fi fost vreodata! rapunse Kit ranjind ?tre n -*
gare?te, scoJandu-?i deja cam a^a din pantaloni. Voi fi gata, J
a dauga el. Mergi. *
C a n d e a traversa cam era, clopojeii care se clatinau
sunara melodios tonul lor era dulce afrodisiac, ca i cand
sunetul atragea delicat atenfia asupra m iezului ei ade-
menitor i um ed, asupra centrului chinuitor al dorinjei,
asupra dulcejii imbietoare dintre picioarele ei.
Ea ramase pentru un moment in faja oglinzii, Tncercand
sa va da daca exista vreo dovada vizibila a existenjei lor,
dar nu se observa nimic, iar cand statu complet nemicata,
nimeni n-a r fi putut spune cat de TnfierbSntata era, cat de
putem ica Ti era dorinja sexuala, cat de tare Ti ardea i Ti
pulsa trupul i cat de tare o furnica locul unde erau plasate
micile clipsuri de aur.
Nu vii Tnapoi? Tntreba Kit ?i vocea lui adanca avea
inflexiuni catifeiate.
C a n d se Tntoarse, clinchetul ispititor al clopo|eilor Ti
rasuna incitant i puternic in urechi Tncat aproape ajunse
la climax auzindu-l.
E un zgom ot delicios, rosti Kit m oale. Faci oare
cunoscut faptul ca eti disponibila? intreb pentru ca m a
intereseaza aa ceva, continua ?i Ti facu indolent sem n cu
degetul, chem and-o la el.
Statea Tntins pe pat, com plet gol, puternic excitat,
frum os ca pacatul ^i Tn ochii verzi ardea o lene?a
senzualitate.
M uzica clopojeilor o Tnsoji pe cand se apropia de el,
de privirea lui lacoma i gradul ei de excitare crescuse
atat de aproape de orgasm Tncat nu credea sa mai ajunga
Tn pat Tn timp util. Ultimii pai Ti parcurse Tn fuga, arun-
candu-se Tn brajele primitoare ale lui Kit care o rostogoli sub
el nerabdator ?i Tnnebunit de dorinjS i o patrunse imediat.
M idi clopojei cantau m elodios Tn ritmul pasiunii lor
incandescente, melodia placerii, a dorinjei i poftei
carnale, a dragostei dulci i sublime.
E ra Tnceputul unui Craciun minunat.
Crhrah'adraf<?st& 363
Craciunul fu deosebit de darnic in materie de festivitaji,
atmosfera de veselie i cadouri. Personaiul casei, arenda^ii
\ locuitorii satului luara parte cu tojii la activitajile de sezon,
aa Tncat Eastonul fu scena a num eroase petreceri care
inclusera pe toata lumea, de la cei mai mici copii pana la
batrani. Fura distribuite cadouri tuturor ?i Fitz i M ay o
ajutara pe Angela a?a acum facusera Tntotdeauna. Marele
hoi era plin de servitori i Tn el se afla un uria brad
Tmpodobit. Slujba din ajunul Craciunului de la capela a
fost Tncantatoare; colindele de Craciun au fost cantate de
copiii din sat ?i directoarea radia de Tncantare Tn timp ce-i
dirija pe micii ?colari.
A ngela ?i Kit prezidara festivitajile cinei de Craciun,
Fiecare musafir se sim jea o persoana deosebita ?i iubita
Tn m od special, copiii fiind a?eza|i alaturi de cei mari cu
aceasta ocazie deosebita, ?i Ti zam beau unui altuia de -a
lungul m esei lungi, sim jindu -se recunoscatori ?i binecu-
vSntafi. Apoi, Kit Ti facu sem n cu ochiul i, ridicandu-se Tn
picioare, T?i m a p paharul pentru un toast.
Pentru primul nostru Craciun dintr-un lung ir, spuse
el cu privirea unui barbat Tndragostit, zam bindu-i iubitei
lui. Pentru bucurie, arm onie... ?i dragoste.
Urm atorul se ridica Hazard.
Pentru familie, sp u se el Tm brajiand cu privirea
grupul sarbatoresc i oprindu-?i Tn cele din urm a ochii
asupra frumoasei sale sojii; i pentru noroc, adauga el Tncet
gandindu-se la nenumaratele bucurii pe care le Tmparjisera.
In acea zi de Craciun, toata lumea din jurul mesei se
ridica i toasta Tn cinstea sarbatorilor cu cuvinte pornite
din inima. C h ia r i copiii se alaturara veseliei.
E ra cel mai frumos Craciun din viaja Angelei.
03 m m
*
*
*
* in noaptea dinaintea casatoriei, barbajii d a d u ra *
*petrecerea burlacilor pentru Kit, la Stone House. . *
J F a ra femei, puse Kit condiJH, ?| v a trebui sa v a ?
p S ra se sc devreme. D ar nu lasafi ca plecarea mea sa v a *
* o p re a s c a de la bautura, adau gS el nedorind sa strice *
* d istra c{ia nim anui pentru ca viitoare lui so{ie fi d o r e a *
Jp r e z e n ja in p atulei. *
* F^ra a tine seam a deinterdicjia lui Kit de a aduce fe m e i,*
* T r e y ?i Etienne aranjara sa fie aduse nite dansatoare, c u *
*ajutorul lui C arsons ?i Sutherland. FSra femei, aceea n -a r*
*fi fost o adevarata petrecere a burlacilor. *
* C e v a mai tarziu, in noaptea aceea, cand fem eile*
* s u m a r im bracate ??i facura aparijia alaturi de m u zicanji,*
* K it se ?ntoarse spre T re y i spuse zam bind: *
* Aici e m&na ta, fara-ndoiala. *
* Este un spectacol strict cultural, replica T re y ranjind*
* la rg . Su nt dansatoare egiptene. *
* D a r nici unui dintre barbaji nu se arata interesat c u *
* a d e va ra t de altceva decat d e dansul fem eilor, g ru p u l*
* p re ze n t fiind unic in comparajie cu alji barbaji bogaji. S p re *
* d e o s e b ire de m ajoritatea contem poranilor lor, c a r e *
*acceptau dublul standard ca m od de viaja i erau de a c o rd *
* c u prcaticarea activitajilor sexuale extraconjugale ca u n *
drept al lor, barbajii de la Stone House erau Tndragostiji d e *
*soJiile lor. A a meat aplaudara extraordinara m aiestrie,*
*talentul i frum usejea exoticelor dansatoare, dar refuzara*
*orice alta implicare cu caracter personal. *
* Etienne, care vorba limba m aterna a dansatoarelor*
J m a i bine decat vorbeau eie engleza, trebui sa le faca s a j
*TnJeleaga refuzul barbajilor faj& de avansurile lor lascive. *
J Da, erau foarte frum oase", raspunse el la in tre b a re a j
* lo r in s o jita d e o fermecatoare bosumflare, ?i erau foarte*
*atr&gatoare... i dansau divin. N u, domnii nu n pre tereau*
* p e baiefii tineri, declara el, Tn timp ce ele cautau s& afle*
* 6 ^m Ebia ^ a fa fta 3 65 *
*m otivul care se afla in spatele refuzului. Oare n-ar a ccepta*
*ni?te bani Tn plus ca o dovadS a stimei lor? Tntreba el i,*
J l a auzul acelei oferte, zam betele dansatoarelor reaparura. *
* C e v a mai tarziu, dupa ce dansatoarele i m uzicantii*
fura expediaji cu un ultim cuvant de muljumire, paharele d e *
* w h is k y fura um plute din nou ?i discuflile revenira la *
stabilirea lui Kit Tn Anglia. Nim eni din M ontana nu m a i j
* a u zis e nimic de el de la telegrama pe care o trimisese d u p a *
victoria de la C o w e s i,Tn ciuda c o n v e rs a p o r avute Tn *
*ultim ele zile, cateva lucruri ram asesera neclarificate, a a *
*fncat Kit le prezenta o versiune masculinS a evenim entelor*
*petrecute din august. *
* Era i timpul sa te casatore?ti, observa sarcastic T r e y *
J d u p a ce scurta povestire a lui Kit lua sfar?it. Ai rezistat*
*destul de mult. *
* Fiind de aceea?) varsta, T re y era casatorit de cafiva ani. J
* N u eti multumit ca nu te-ai oprit la Priscilla? Tntreba*
Sutherland zam bind. J
* Ochii lui Kit se marira alarmaji. *
* Probabil ca, temporar, Tmi pierdusem minfile.
* tii, se m arita cu batranul C o n g re ve , c o n tin u e *
cum natul Angelei. Sojia lui a murit pe neateptate i, a l j
*naibii sa fiu, daca n-a cerut-o Tn casatorie Tn ziua urm atoare.*
S e pre su p u ne c a totul este secret. L o go d n a nu v a f i j
* a n u n ja ta decat dupa ase tuni. *
* 0 casatorie perfects, o b serva Kit batjocoritor. E a *
* p u n e m ana pe banii lui q\ el va a vea ocazia sa-i a d m ire *
*trupulsadolescentin; nu e Tn stare de mai mult. Ea, Tnsa, Ti*
J v a avea la Tndem ana pe baie|ii de la grajduri. *
* Mai multe sprancene se ridicarS Tn sem n de curiozitate. *
* L -a m auzit pe unui din ei facand o rem arca f o a r te j
*personala dupa una dintre plimbarile noastre caiare din *
H y d e Park i, Tn Joe sa se arate ofensata, a Tnceput s a j
*fhrteze cu el. A zice ca armasarii atia tinerei ar putea fi*
prim ii pe lista ei, du p a ce batrSnul C ong reve Ti va p a rasi*
*patul du p a luna de miere, rosti Kit cu un ranjet vesel. *
*366 Q&wax
* C e convenabil, m urm ura C arsons incet.
* i este un lucru care nu va fi crezut, chiar daca i
* v o r lua nasul la purtare. Ii dau maxim um doua saptSman
d u p a nunta.
? N -a r strica pujin s&nge tanar in familia C o n g re ve
obse rva sardonic Sutherland. Mo?tenitorul i nepotul lu
C o n g re v e sunt amandoi firavi i bolnavicio?i.
* Fara indoiala ca acesta este motivul vitezei cu care
J a acceptat Priscilla cererea batranului potlogar. Daca da
*natere inca unui motenitor, viitorul ei este asigurat.
J Bine, dar C ongreve are cel pufin aptezeci dde ani,
* e x cla m a ducele de Vec.
J C el pufin e corect spus, observa C arsons. Bunica
* m e a if cunoa?te.
* D a r e bogat ?i asta-i singurul criteriu care conteaza
*pentru cei din familia Pem broke, rosti Kit tarSganat.
*
Fiindca veni vorba, am mai cheltuit ceva bani pe o
? a lta linie de cale ferata in California, interveni H aza rd,
*casatoriile dintre desfranaji batrani i tinere scapatate
Jfiin d un subiect neinteresant. Etienne le-a facut o oferta pe
*ca re n-au putut s-o refuze. A vem toji patru cate Q cota-
Jp a rte egala pentru inca cinci mii de mile de cale ferata la
*n o rd de S a n Francisco.
* Mul{umesc, Etienne, zise Kit. Acurtl, ca sunt pe cale
* s a am copii, va trebui sa m a apu c serios sa fac bani.
* C uvintele veneau de la un barbat care stransese
*nep asator o avere in ultimii zece ani.
* Conversajia se axa pe investijii, familia Braddock-Black
* a v a n d un sistem de tranzacfii financiare foarte bine pus la
punct cu investijii in toata lumea.
2 Barbajii baura coniacul adu s de H a za rd ?i vorbira
despre cai ferate, despre cea mai nou mina de cupru
jBraddock-B lack, de comerful cu China, plantafiile de cafea
zahar ?i de starea minelor de diamant din Africa de S ud.
jF o r m a u un grup vesel, relaxat i bine informat de barbaji
* c a re jine a u cu adevarat unui la altul. C u m najii Angelei
6?mrfaadirfczf/tf 367
reflectara cat de deosebiji erau cei din familia Braddock-
Black de Brook.
D ou a randuri de bautura mai tarziu, C arso ns aduse pe
tapet subiectul morjii lui Brook, deo arece cantitatea de
coniac pe care o co n su m ase atinsese nivelul la care
curiozitatea Tn venise de hac discrejiei.
Brook a fost un ticalos nenorocit, declara el. M& bucur
ca l-ai Tmpufcat. A m auzit ca nu era singur.
Kit le explicS atunci ce se Tntam plase, stapan in du -fi
e m o p e . El nu m enjiona placera pe care o simjise om o-
randu-l pe individul acela. D u p a o scurta descriere a
faptelor, spuse doar:
Merita sa m oara.
Haza rd fi T re y privira unui catre celalalt cand Kit rosti
calm aceste cuvinte i o unda de deplina Tnjelegere trecu
de la unui la celalalt. Razbunarea fusese o cerinja a codului
razboinicului Tn tinerejea lui H a za rd , i el ?i cu T r e y T$i
protejasera Tn multe ocazii d e -a lungul anilor proprietatile
lor din M ontana prin acest mijloc. C h ia r i Tn 1896, Tn
campiile din nord, actul de justice era deseori personal,
neoficial, ?i Tn m od clar, violent.
Ai facut un serviciu lumii Tntregi, spuse Sutherland.
D e G re y nu era Tn toate mintile.
Angela a suferit destul, declara Kit linitit fi, aruncand
o privire la ceasul lui, puse paharul jos. Ordinele mele sunt
clare, a d a u g a el cu un za m b e t v a g i e aproape unspre-
zece. Nu e nevoie sa va Tntrerupeji bautura, dar am promis
sa fiu acasa pana la unsprezece.
Vreau s& m a due ?i eu la Daisy, rosti de V e c cu
non?alanJa, ridicandu-se de pe scaun.
D e fi el fi sojia lui erau casatoriji de patru ani, erau
inseparabili. Intrucat ea avea impresia ca era din nou
Tnsarcinata, el ftia ca avea sa fie obosita la ora asta. Nu-I
deranja sa aiba o scu za sa se duca la culcare.
Maine va fi o zi lunga cu festivitajile, observa Hazard
amabil ridicandu-se fi el. O sa vin cu voi.
368 Q fru ra rt Q ptf& w cfff
* Ceilalfi barbaji decisera sa Ii se alature i plecara
fm preuna prin pare catre casa. Aerul nopjii de iarna era
Jp ro a s p a t i rece, iar luna stralucea pe cerul presarat de
stele.
*
X W V W
Angela observase apropierea orei convenite in timp ce
* s ta de vorba cu celelalte doam ne in salon, la un pahar de
*am panie. Ateptandu-I pe Kit sa apara, se odihnea pe o
* so fa confortabilS ?i asculta conversa|ia. Rudele lui Kit erau
Tncantatoare, vesele i interesante i nu erau Tnclinate
* sp re barfs a?a cum erau mulji dintre prietenii ei.
Vorbira pe larg despre b u rsa de mSrfuri. B la ze i
^ E m p re s s investeau serios. D aisy era i ea partenera lor,
d a r era mai pujin implicate in activitatea de zi cu zi,
deoarece intocmirea formelor legale pentru companiile
*B ra d d o ck -B la ck de care se ocupa, aveau prioritate. D u pa
c e le ascultara pe B la ze ?i pe E m p re s s explicand m eto-
* d o lo g ia care stStuse la b a z a succesului lor, Millie i Dolly
s e entuziasm ara i se simjira tentante sa form eze propriul
* lo r grup de investijii.
S e dovedi ca m a m a lui Kit se ocupa, Tn calitate de
^sp o n so r, de zece tineri muzicieni promiJStori. D u p a nunta
se ducea la Sca/a din Milano pentru debutul uneia dintre
*tinerele ei soprane cu opera Italians in Alger.
In decursul serii, feme He povestira mtamplari vesele
J c u copiii lor, acedia fiind intotdeauna un subiect de c o n -
versajie cand se Tntalneau. Urmatoarea generate de
^B rad dock-B la ck cretea m ereu ca num ar.
S -a r putea s& fiu ?i eu insarcinata, spuse Daisy
ca n d Angela pomeni ce bine se simjea acum, cand stSrile
d e vom a matinale se atenuasera, i com parara diversele
sim ptom e i sensibilitaji cu o intimitate calda, familiara.
Daisy ?i Angela erau de aceeai varsta. Descoperira
c a fuseserS odata la Newport Tn acela^i timp, Tntr-un
^ a u g u s t, cand Angela II adusese pe Shark pentru curse;
* A ra b ia d ra p e s ^ ' 369
J a m a n d o u a Tm partaeau a ce la fi interes de a -f i ajuta
sem enii fi erau implicate Tn acte de caritate.
* U file salonului se deschisera pujin inainte de ora
u nsp reze ce , lasand sd intre barbajii care adusera cu ei, Tn
Js a lo n u l aurit, mirosul proaspat al nopjii f i arom a dulce de
coniac.
* . Sunt punctual, proclam a Kit can d intrS Tn cam era
*aruncand o privire la ceas fi ranjind, deci nunta va mai avea
J lo c . in plus, nim eni nu poate sp u n e ca am fost forjat,
* a d a u g a el vesel facandu-i cu ochiul Angelei.
* J i -a fost Tngaduit un scurt rastim p de libertate,
^ m u rm u ra A n gela cu o voce suava fi cu ochii str&lucitori
d e v e s e lie .
X C ata amabilitate, fopti Kit stand foarte aproape de
* e a , ?i a ru n ca ndu -i o privire Tncarcata de senzualitate.
(A fe z a n d u -s e pe sofa langa ea, Ti lua picioarele fi le puse
*Tn poala lui.) De-abia aftept nunta asta, murmura el
Jm a ng aindu -i gleznele. i luna de m iere, ad&uga el rSgufit.
* T e v e d e m am a ta, Tt dojeni cu b lin d e je A n gela. Sta
* d e vorba cu Millie. J i-a m lipsit?
* P e cand Kit se apleca s-o sarute pe Angela, doam nele
* le facura loc sojilor lor pe sofale.
* T e -a i Tntors devrem e, Ti spuse Blaze lui H azard
* c n d acesta se toiani l&nga ea pe o canapea.
J Kit a avut nifte ordine, se pare, replica H azard cu
zam betul TnJelegStor al unui om casatorit de multa vrem e,
J i a r de V e c Ti ducea dorul lui D aisy ca Tntotdeauna; a$a ca
f m -a m decis sa m a aiatur lor pentru ca f i eu TJi sim jeam
Jlip s a , a dauga el tandru. CeilaIJi au venit fi ei. Voi, femeile,
* v -a ji distrat bine?
* Probabil ca nu la fel de bine ca voi, considerand ca
*noi n-am avut barbaji care sa ne danseze, Tl tachina delicat
^ B ia z e .
* H a za rd Tnaija din umeri.
* B la ze se apropie mai mult de H azard.
* D aisy crede c a este iar Tnsarcinata.
Ah, asta explica starea de spirit a lui de Vec.
A schimbat-o atat de mult, spuse Blaze cu blandeje
Privete-i.
D a isy statea Tn poala sojului ei, cu mainile de gatul lui
?i capul odihnindu-se pe um arul lui, dem onstrandu-i clar
afecjiunea chiar i Tn mijlocul atator persoane.
in v a ja de la el; e un om care nu se con du ce dupS
reguli, observa Hazard.
In trecut el fusese Tntotdeauna Tngrijorat de rezerva fiicei
tui de a-i exterioriza e m o p e . C h iar cand nu era decat un
copil fusese foarte precauta Tn a-?i arata sentimentele.
E foarte potrivit pentru ea, rosti H aza rd linitit.
Em press i T re y se Jineau de mana stand unui langa
altul pe o canapea mica, iar el Ti foptea ceva care o facea
sa ro^easca i sa chicoteasca.
Hei, farS secrete, zise Kit vesel ridicand privirea la
auzul chicotelilor lui Em press.
ii poveste am lui E m p re ss despre dansatoare, TT
com unica T re y ranjind.
C e dansatoare? Tntreba Angela.
A fost ideea lui T r e y fi a lui Etienne. N u m a Tnvi-
novSJip pe mine, raspunse Kit. Oricum, au plecat devrem e.
O amintire, nimic mai mult, murmura nepasator de
Vec, mangaindu-i brajul lui Daisy. O petrecere a burlacilor
im pune pre zenja catorva femei dezbracate.
Am fost foarte pasivi, asta seara, remarca H a za rd .
Aproape tot timpul am vortoit despre afaceri.
La cincizeci ?i ase de ani, Jo n H azard Black era Tnca
zvett, Tn forma ?i atragcitor. Fiul unui ef de trib Absarokee,
vazuse lumea suferind schimbari drastice de-a lungul viefii
iui, modul de viaja Absarokee traditional disparand aproape
complet. Stilul distracjiei lor din seara asta indica probabil
ransformarile suferite de lum ea lor care Tn prezent era
deja asimilata.
Blaze atinse m ana sojului ei, recunoscand seriozitatea
din voce a lui. II con d u se se Tnca de pe vre m e a can d
Jc u v a n tu l docil Ti era inaplicabil. E l se Tntoarse spre ea, Ti
* iu a m ana m ica Tntr-a luT i Ti m ang aie Tncheietura cu
*gingaie; cum inimile lor bateau la unison dupa atajia ani
* d e casatorie i dragoste, le era uor sa-i citeasca unui
Ja ltu ia gandurile.
* La ce ora sosesc m aine invitajii? Tntreba C arso ns
Ju m p la n d u - i un pahar cu coniac de pe o m asuja pe care
* s e aflau carafele cu bauturi.
J ~ Tre n u l special cu invitajie sosete la unu, raspunse
^A n g e la . Bianca a acceptat sa cante pentru Bertie ?i ceilalji
Jo a sp e ji Tn timpul scurtei ateptari i, cum lui Kit nu*i trebuie
* m a i mult de cincisprezece minute sa se Tmbrace. se va
? ocupa i el de musafiri pana la cerem onia de la ora doua.
* A c u m , v a rog pe to|i sa m a scuzaji, dar m S voi duee la
Jc u lc a re .
* i eu la fel, spuse Kit repede ridicandu-se de pe
* so fa i oferindu-i m ana Angelei.

J w v w
* V-a|i Tnchipuit vreodata ca se v a Insura? Tntreba
* T r e y dupa ce plecara. Scuzaji-m a, adauga el Tnclinandu-se
* s p re surorile Angelei, dar II c u n o a ^te m d e multa vrem e.
2 Incep usem sa -m i pierd orice speranja, interveni
* m a m a lui, cand mi-a scris sa-mi spuna ca e pe cale sa-?i
* a le a g a o sojie apeland la pia$a casatoriilor cum ai alege o
2 c a p a ja n a de varza, am fost de -a dreptul alarmata. C e
* b in e ca a Int&lnit-o pe Angela.
* C e bine pentru Angela, spuse Millie. Suntem cu tojii
Ja ta t de recunoscatori ca e din nou fericita! Sojul ei devenise
* n eb u n de-a bineJea. Eram cu tofii foarte Ingrijoraji.
2 N u spu se N e bucurSm ca l-a om orat Kit, dar senti-
m entele ei erau evidente.
2 Hazard, Tre y ?i Etienne schimbara priviri Tntre ei, gan*
* d in d u -s e ca ei n-a r fi permis ca Angela sa sufere atata
Q&ufan
* i tatal i u i d e G re y a fost un barbat dificil, zise
*lini?tit ducele de Vec. O data a trebuit sa fie potolit cu forja
* ia ,.Jo ck e y C lu b -ul din Paris. N u rezista prea bine la
b&utura.
J Brook a vea o problem a similara, rosti C arsons.
* A avut grija Kit de treaba asta, remarca T re y cu calm.
* 5?i tottil s -a rezolvat Tntr-un m od fericit. Kit i Angela
* s -a u decis unde s3-i petreaca luna de m iere? Tntreba
H a za rd, ghidand conversajia spre un subiect cu mai pujina
*Tncarcatura emoJionalS.
*
*
*
* B ertie veni i el la nunta, ca ?i S ou veral i Violet,
J a d u c a n d cu ei zam bete, glum e ?i daruri deosebite care sa
cele breze vesela ocazie.
* Bertie le dadu o cutie din lemn IScuit care aparflnuse
u n u i shogun japonez, scena pictata pe capacul acesteia
*fiind din romantica Poveste a lui Genji. Souveral i Violet
co m p u se s e ra un fncantator poem narativ care sa imor-
* talize ze idila lor pasionata i Tl legasera Tntr-o prejioasa
coperta medievala.
* M a y era una dintre fetijele cu flori i era Tncantata de
rolul ei de a Tmpratia petale de trandafiri, iar Fitz era
*cavalerul de onoare al lui Kit. Violet fu doam na de onoare
* a Angelei i vorbea visatoare de speranja de a-$i gasi i
* e a fericirea.
* intotdeauna exista speranja, iubito, Ti opti A n g e la
e xa ct Tnainte de a pa?i Tn capela Tmpodobita cu flori de la
^ E a s to n . O ?tim am andoua, acum .
* Kit, care atepta Tn faja altarului, se Tntoarse sa-?i
^ a d m ire m ireasa care, aratand stralucitoare Tn catifeaua
trandafirie brodata i purtand o coronifa de trandafiri Tn
* p a r, paea pe culoar catre el i Ti trimise o sarutare.
* Z a m b in d u -i, ea TncaicS tradijia, fugi d e -a lungul
*coridorului i i se arunca Tn braje.
5^rafoadrayvsZa 373
* Preotul tui politicos, Kit ?opti ranjind Fii cuminte", dar
^ A n g e la Tl mai saruta de dou a ori Tnainte de a se aeza cu
* u n aer grav langa -el, fiindca Tn fond era capela ei, preotul
ei ?i nunta ei.
5 Ju ra ra sa se iubeasca, sa se respecte i sa aiba grija
* u n u l de altul ?i-?i mai jurara credinja pana la moarte.
J C a n d veni randul lui Kit sa repete juramintele i
*pronunja cuvantul credincios el Ti zambi i adauga ve?nic
2 acest barbat care nu Tnjelesese niciodata nevoia de
*fidelitate.
* Ochii ei zambitori se um plura de dragoste i T?i rosti
*juram antul cu aceleai cuvinte.
* S -a u casatorit Tn prima zi a noulul an.
2 1879 era un nou Tnceput pentru toti. pentru familiile lor,
vp e n tru copilul care ave a sa se nasca, pentru barbatul i
Jfe m e ia care se gasisera unui pe ceiaialt Tn tumultul viejii.
*
*374 Q&ufan

E P IL O G

Doctorul care a?teapta jos a spus ca sunt punctual.*


Am. facut bine sincronizarea? o tachina Kit, intrand i n *
dormitorul Angelei Jinand in m ana cupa de argint a regatei*
de la C o w e s. A m navigat cu toate panzele sus. ?
D e fapt, eu am facut bine sincronizarea, s p u s e *
A n gela zam bind, zacand in pat ?i aflandu-se in tra v a liu *
A m vrut sa te las sa termini mai intai cursa... *
Deodata icni i se agaja de cearafu ri. 2
Fra pic de considerate faja de premiul prestigios, K it*
arunca trofeul de argint dupa care jinduiau najiuni, e ch ip e *
i oam eni bogaji i fugi langa sojia sa. *
Vai, Doam ne, opti el, apucand-o de m ana cople?it*
de neputinja la vederea expresiei ei chinuite. Avem n e vo ie*
de mai mulji doctori, spuse el grabit. U nde e m oa?a? A r *
trebui sa fie aici. A r trebui sa opreasca durerile astea. *
Apoi contracfia trecu, unghiile Angelei nu-i mai intrara*
in cam e i el ii m angaie cu blandeje m ana. *
Sunt ingrozit, m urm ura el. *
i asta n-a fost inca a?a de rau, ?opti ea in s p ira n d *
ada n c. *
Dum nezeule, Angela, spuse el nelini?tit. Nu m i-a m *
dat nicidoata seam a... J
E o zi minunata pentru naterea copilului nostru, rosti*
ea calm a, privind la m area scanteietoare care se v e d e a *
prin geamuri; durerea trecuse iar realitatea panica fusese*
tem porar restabilita. 2
drafdft& 375
Prive?ti cu mult calm toate astea, spuse Kit, incord at,
nelinitit ?i nefiind catu?i de pujin sigur ca era o zi suficient
de frum oasa incat sa contracareze suferinja sojiei sale.
Stai cu mine, m urm ura Angela.
Mereu, raspunse el tandru, dar da-mi cateva puncte
de reper asupra situajiei, iubito, o ruga el meet. C a n d intra
in joc profesioni?tii? U rasc sa te vad suferind.
O sa-Ji spun eu cnd.
A r face bine sa fie la mal{ime.
Vrei un baiefel sau o fetija? Tntreba ea rezemandu-se
de perne i zam bindu-i.
Lunile care trecusera de la casatoria lor fusesera cele
mai fericite din viaja ei.
In momentul asta nu vreau nimic. A ? vrea o am anare
ca sa reconsider chinul prin care treci acum. De ce nu mi-ai
spus?
Vreau copilul tau, zise ea dulce. Copilul nostru. O
sa fie totul in regula ?i cand n-o sa mai pot suporta, poji
sa chem i doctorul cu cloroform ul. A cum sa ru t -m a i
sp u ne -m i ca m a iubeti. '
El se conforma ordinului cu afecjiune, devotament i din
toata inima.
Eti viaja m ea, ?opti el; bucuria ?i multumirea mea.
^ Adevarata m ea dragoste, m urm ura ea.
El mcuviinta.
Singura m ea dragoste...

Fiul lor se nascu Tn acea seara linitita de august la


E de n House, C ow es, anunjandu-?i intrarea in lume cu un
strigat zgom otos.
N oua lui familie exulta.
P e cap avea un puf trandafiriu care-1 facea sa arate ca
un am ora fermecator din picturile renascentiste, ochii
alba^tri aveau deja o tenda de verde i ganguritul era ca
un susur ce ferm eca instantaneu.
In seara aceea, mai tarziu, M ay spuse:
A cu m am trei ani i pot sS-l Jin in braje, vezi? pe
cand se lupta sa ridice trupuorul din leagan, Tn timp ce Kit
statea Tn apropiere pentru cazul Tn care ea l-ar fi scapat din
stransoarea precara. M S place, adauga ea, Tmbrajiandu-I
cu putere.
Billy nu paru sa fie deranjat de Tm brajifarea Tnabu-
itoare i Ti zam bi surorii cu un gdngurit vesel.
ty vorbe?te, spuse Fitz a?ezat la picioarele patului
mamei lui, Tnca Tmbrdcat cu hainele cu care participase la
regata i avand un zam bet larg pe chipul lui tineresc.
M ay Ti lasa capul Tntr-o parte ascultand atentS.
Vrea sa m earga cu barca, declare ea. Asta a spus.
Putem s i m ergem , papeR Tntreba ea nerabdatoare.
D a ca m am a voastra este de acord... spuse Kit.
T o a te com orile lumii lui erau adunate Tn aceasta
Tncapere care da spre mare.
Angela Tntinse mana catre el, vrand sa-i simta atingerea
?i el se apropie, Ti lua m ana mica Tntr-a lui i-i zam bi cu o
dragoste nesfarita Tn ochi.
Putem merge maine, raspunse Angela, dar va trebui
sa m a duci pe sus.
O sa te due Tn brafe oriunde, zise Kit aplecandu-se
s -o sarute pe obraz. C h iar i la capatul pamantului.
E a Ti zam bi a?a cum o facuse Tn noaptea aceea pe
cand Tl ferm ecase, voluptoasa, Tncantatoare, Tngerul inimii
lui.


In anul urmator, el o duse Tn braje de-a lungul unui drum
larg taiat Tn jungia ?i pavat cu pietre spre un mic templu aflat
Tntr-un lumini verde din care se ridicau aburi. Ciadirea
era o superba bijuterie a arhitecturii javaneze. Im podobita
cu frunze de aur, sculpturi opulente ?i turnuri Tnalte,
ascujite i sclipitoare.
El Ti povesti atunci cum invocase i aceti zei asiatici,
printre multf al$ii, Tn acea noapte de groaza cand se
tem use pentru viaja ei.
E a spuse zam bind:
Poate ar trebur sa indu dem unui dintre num ele lor
printre acelea ale urmatorului nostru copil.
' Adevarat? Tntreba Kit surprins i multumit.
E prea devrem e pentru un alt copil? Tntreba ea cu
un zam bet irezistibil.
Lu&nd Tn considerare apetitul tau am oro s, iubito,
raspunse el ranjind, sunt surprins ca nu s-a Tntamplat mai
devrem e.
T e deranjeaza?
Catu?i de pujin, iubito. Sunt mai mult decat dornic
sa-m i Tndeplinesc obligajiile. V a trebui sa-m i spui tu cand
am atins nivelul la care te declari multumita.
NOTE

I. Defi multS vreme a existat obiceiul ca, dupa masd, barba{ii


sd ramana Tn sufragerie la un pahar de porto i un trabuc, dupS
ce'doamnele se retrageau Tn salon, preferintele prinlului de Wales
au schimbat aceastd oranduiala Tn cercul celor de la Marlborough
House. Ducesa de Warwick afirma Tn memoriile ei:

Cred cS introducerea, de cStre prinfu! de Wales, a obiceiului


de a fuma imediat dupd cin& a ucis tradifla de a bea un vin
rofu. Dupa un fum, sau douS, devenea difici!sMdeosebepti vinu!
bun de celprost fi vinul de Bordeaux a fost repede tnlocuit de
ampanie. BSrbapiau fncepUtsa urmeze exemplu prinfului de a
pdr&si aproape imediat dupa cina sufrageria, pentru a se a/Mtura
doamnelor.

II. Lupta pentru drepturile legale ale femeilor Tn Anglia a


Tnceput cu seriozitate odatS cu dezbaterea proiectului de lege
asupra divortului Tn 1856-57. Protejarea averilor femeilor
cdsdtorite i dreptul egal la divort pentru bdrbaji i femei au fost
cele mai delicate fi mai riscante subiecte de pe agenda micarii
femeilor pentru reforms din Anglia de la mijlocul domrjiei
victoriene. Cererea pentru dreptul egal la divor{ pe bazd de
adulter fie a bSrba{ilor, fie a femeilor a lovit la baza
standardului sexual dublu. C ererea de a plasa averea unei
femei mSritate sub propriul ei control a lovit drept Tn centrul
aspectului economic al contractului de cdsdstorie fi a amenin{at
manipularea strategics a cSsStoriilor, favorizand drepturile de
familie asupra averilor. In cadrul dezbaterilor din anui 1857 tot
ce s-a putut realiza au fost douS mbdeste propuneri care
protejau averea s o p o r despSrtfte sau pSrSsite. Defi aceste
amendamente la legea divortului ISsau neatins controlul total al
sojului Tn cadrul cuplurilor cSsStorite care coabitau Tn mod
normal, au reuf it sS salveze ceva.
In decursul urmdtorilor douSzeci de ani actul asupra averilor
femeilor cSsStorite a fost TmbunStS{it Tn anii 1870, 1874 fi 1882
fi, Tn cele din urmS, so^iilor le-a fost garantat controlul total
asupra propiilor lor averi. Defi zece la sutS din vSrfurile Tnaltei
societSti, Tn care erau inclufi aproape toji cei care fSceau parte
din parlament, se cSsStoreau dupS regula contractului de
cSsStorie prin care sotia detinea controlul asupra propriei averi
prin intermediul adminstratorilor, dezbaterile asupra drepturilor
femeilor erau Tnca subiectul unor controverse Tnverf unate.

III. Potrivit obiceiului, cand prin|ul de W ales se ducea Tn


vizitS undeva, lista invitajilor Ti era supusS spre aprobare fi, dacS
dorea, el putea adSuga numele unuia sau mai multor prieteni
personali, a fa cum putea tSia unele nume de pe lists. In timpul
legSturii sale cu Daisy, devenitS mai tarziu ducesS de Warwick,
cand prinful era prezent Ii se cerea Tntotdeauna gazdelor sS-i
invite fi pe lordul fi lady Brooke. In schimb, Tn timpul lungii
vrSjmSfii dintre moftenitorul tronului fi cei din familia Churchill,
prinfui de W ales anunJS cS el fi prinjesa vor boicota orice casS
Tn care vor intra cei din neamul Churchill:
Pe de altS parte, Daisy W arwick relateazS Tn memoriile ei cS
influenza marilor familii era evidentS. Cu o alts ocazie, prinfui de
Wales adSugase numele unui prieten de-al sSu pe o lists care-i
fusese trimisS spre aprobare de gazdS. De data asta era vorba
de o persoana a cSrei reputafie era criticata de cat re elita
societ&lii. C a rSspuns din partea gazdei sosi o scrisoare
conceputa Tn termeni foarte politicoi. Aceasta spunea ca nu-l
curioate pe prietenul prinjului i, Tn acelai timp, c e re a s a fie
scutita de Tndatoririle ei de la curte. Prin^ul rdspunse imediat
exprim&ndu-$i regretul c a g a z d a n u Tl cunoftea pe prietenul lui,
precizSnd ca faptul era lipsit de Tnsemnatate i spera ca aceasta
sa nu renunje la pozijia ei de la curte.

IV. La sfSrfiturile de saptamana, petrecute la reedintele de la


laird, aveau loc multe Tntainiri amoroase i scSrtaituI podelelor pe
culoare Tn timpul noptii era ceva obinuit.
Odata, un domn Tngrijorat ca nu va ti ce ua sa deschida
pentru a ajunge Tn camera cu pricina, o ruga pe doamna sa
pund pe culoar, l&ngd ua, sandviurile care se gSseau Tn
fiecare cam era ISnga pat, pentru cazul Tn care cuiva i s-ar fi
fdcut foame pe neateptate dupa cele cinci mese ale zilei. Din
nefericire, Tnsarcinatul cu afaceri al Germ aniei, baronul von
Eckardstein, trecu pe acolo i, neputand rezista, manca
sandvifurile. Cand Romeo veni Tn varful pidoarelor pe coridor,
vazu un platou gol i, crezSnd ca acest lucru ar putea fi un
avertisment, pleca Tn grabs. Un lucru absolut necesar tn jocul
aventurilor ilicite era cunoaterea exacts a uii care trebuia
deschisa Tn m iez de noapte Tntr-o casS necunoscuta.
S e spune ca lordul Charles Beresford, care era un mare
cuceritor, intrd Tncet pe Tntuneric i sari Tn patul spatfos strigSnd:
nCucurigu, ca sa vada, cand lumina fu aprinsd brusc, ca se afla
Tntre episcopul de Chester i sojia lui. Totui, daca gazda,era de
acord cu o legatura amoroasS, camerele erau discret repartizate
una langa alta evitdnd Tncurcaturile i situape jenante. In castelul
Warwick, de exemplu, care era cdminul lui Daisy Warwick,
amanta a prinjului de W ales timp Tndelungat, camera printului
era aiaturata budoarului lui Daisy, ceea ce era extrem de
convenabil.

V. Nici regina Victoria, nici prin|ul de W ales nu credeau in


nici o forma a democra{iei. Cu ocazia dezbaterii din 1884 asupra
extinderii votuiui, regina Ti scrisese domnului Gladstone:

Nimeninu este mailiberalTnadancuisufietuiuidecatregina,


dar ea a dezaprobat fntotdeauna tendinfa dar a actualulus
guvern de a incuraja in foe s i opreascS proliferarea
distructivei dem ocrat care a devenitatSt de aiarmantd. Trebuie
sS spunS rSspicatcS exactacest lucru alarmeazS Camera Lorziior
fi pqpu/apa cu convingeri moderate. S3 ameninp Camera
Lorziior cS /fi va atrage propria distrugere, inseamnS, de fapt,
sS ameninp insSfi monarhia. Alt suveran ar putea fi de acord
cu modificarea regu/amentu/ur de funcponare a Camerei
Lorziior, darea nu va fisuveranu! uneimonarhiidemocratice. "

VI, In Anglia, Tn cei treizeci de ani dintre 1827 i 1857 doar trei
acjiuni de divor} intentate au avut succes. Inaintea proiectului
legii divortului din 1857 doar o foarte mica fisurS apSruse Tn
structure respect&rii traditfonale a codului dublului standard
referitor la comportarea sexuaia. Acesta avea drept rezultat
faptul ca s o p o r le era practic interzis accesul la divortul parla-
mentar. C3nd Tn 1857 a Tnceput dezbaterea Tn Parlament a
proiectului de lege, numdrul cuplurilor separate era de
doudzeci pe an, Tn timp ce divorjuri parlamentare erau doar
trei sau patru pe an. Oponen|ii legii pretindeau ca numdrul
cererilor era foarte mic.
Chiar dupa promulgarea legii divortului Tn 1857, Tn trei ani,
numdrul divorturilor a crescut de la patru la o suta cincizeci.
Pn3 In 1914 cifra crescuse la opt sute pe an. Totu$i, statistic
vorbind, numarul celor implicaji rSmanea foarte mic. Anglia
ramSsese Tnca o Jara care respingea divorjul.
In contrast, ?n Statele Unite, legea divortului era diferita Tn
fiecare stat i doua treimi din procesele de divoit erau intentate
de sojii. In 1886, ?n Statele Unite au fost pronunjate 25.000 de
divorjuri, iar Tn 1906, 72.000, aproape dublul numSrului raportat
Tn acel an pentru restul lumii creatine. Intre 1887 i 1906 au fost
magistrate 945.625 de divorjuri. In mod evident, Tntre Anglia $i
America exista o diferenjS radicals Tn felul Tn care era privit
divortul.

V II. IncS din 1838 un ginecolog german, F A. Wilde,


recomanda folosirea unui capifon cervical din cauciuc special,
executat dupS luarea unei amprente cu cearS. Recomandarea
simpIS i de mult uitatS a lui Wilde de a folosi un capion
cervical a ajun Tn cele din urmS sS fie larg folositS Tn Europa $i
Tn Statele Unite.
Se pare cS doctorul Henry Allbutt este responsabil de
introducerea capionului cervical de cauciuc Tn Anglia. El a
publicat un pamflet medical Tn 1884-85 care i-a atras oprobiul
Consiliului Medical General i cazul a avut atata publicitate
Tncat a determinat creterea cererii pentru acest mijloc de
contraceptie Tmbunatatit.
O variants de calitate superioarS a capionului cervical,
diafragma Mensinga, a ajuns Tn Olanda, venind din Germania
imediat dupS 1880, dar, aparent, nu a ajuns i Tn Anglia. Dat
fiindcS diafragma Mensinga a fost popularizatS Tn Olanda de
Aletta Jacobs care a deschis, Tn 1882, prima clinics pentru
controlul naterilor din lume, a fost poreclitS de pe atunci
capionul olandez. Prima menjionare Tn Anglia a diafragmei
Mensinga apare Tn edifia din 1887 a volumului Legeapopuiap'ei
al doamnei Besant.

V III. D e -a lungul secolelor afost folosita o mare varietate de


spermicide. C e a mai veche re{etd care s-a p&strat este
menjionata Tntr-un papirus egiptean datdnd din anul 1850 T.e.n.
i propune excremente de crocodil sub formd de pastS Tn
amestec cu miere fi natron. Alte refete utilizate de -a lungul
veacurilor descriau pojiuni cu sare de rocS un spermidd foarte
puternic. Piatra acrS, ojetul fi Idmdia s-au dovedit la fel de
eficace; altele ca fopria fi melci, f ofran fi mentS" {ineau mai
mult de domeniul magiei.
La sfdrfitul secolului al nou&sprezecelea, unui dintre sper-
middele preferate era o combinajie de chininS fi unt de cacao.
Cercet&ri recente au ardtat c& puterea spermicidS a chininei
este foarte slabd. Memoriile lui Casanova (1725-1798) descriu
un precursor al capifonulut olandez. El menJioneazS urmStoarele:

Se taie o idmaie Tnjum&tate i se extrage cea m ai mare


parte a sucu/ui, foiosind apoi i&m&ia drept capipon cervical;
este o metodS ingenioasS, eficace, av&nd un bun efect
sperm idd.

IX. Lui Casanova Ti pldcea sd schimbe metodele de


contracepjie, fi d efi deseori folosea prezervativul, multe
dintre partenerele lui foloseau bile mici de aur.
Acestea cant&reau faizeci de gram e, aveau diametrul de
optsprezece milimetri fi costau o sum& exorbitant^, dar

Natron: Carbonat de sodiu con{in&nd apS, foloslt tn vechime Tn


ceramics, la Tmbdlsdmdri ?i ca agent de cur&pre. (n.t.)
meritau, deoare i-au servit timp de cincisprezece ani fara sa
lase sperma s treaca pentru ca nu se deplasau. El relateazd:

Este suficient ca bila sa fie piasata fa baza templului iubirii


cand cupiui de indragostip savar$e$te sacrificiul Dar mi$carea
poate depiasa bila inainte de terminarea itbapei. E ste un
accident de care nu trebuie sa ne temem dacS se exerseaza in
preaiabiicu multS atenpe. "

Bile mici de metal au fost utilizate de secole Tn Orient, in


timpul dinastiei Ming, un roman descria clopotul biramnez"
fdcut din cupru i conjinand sSmanJa unei pasdri lascive
birmaneze care se presupunea ca are un rol salutar Tn timpul
actului sexual.
Richard Burton a adSugat urmatoarea nota traducerii celor O
mie f i una de nopp:

Cand a fostjefuit Pekinul s-au gSsit numeroase bile cu pupn


m ai mari decSt g/oanfe/e de muschetS, confecponate din
argint, ce aveau induntrul ior un fel de atice de aramS; aceste
obiecte erau plasate intre iabii iproduceau o excitare piicu tS
c in d nu putea fiprocurat altceva m aibun.

X. Prima descriere cunoscuta a prezervativului se afla Tn


opera marelui anatomist Italian, Fallopius care, Tn lucrarea
Despre boliiegaiiior, publicata pentru prima data Tn 1564 la doi
ani dupa moartea autorului, vorbete despre o teaca din panzd
de in. El o Inventase ca protecjie Tmpotriva sifilisului. Pre -
zervativul profilactic din panza pentru glandul penisului al lui
Fallopius a devenit treptat o Tnvelitoare completS a penisului
foiosind Cecumul unor animate.
Acele prime obiecte de contracpjie facute din panza au fost
folosite, fara Tndoiaia, pana Tn secolul al optsprezecelea.
Denumirea actuala de prezervativ n-a aparut tiparita decat in
1706, cand a fost scrisS Tntr-un poem Raspunsul dat de un
scojian unei naluci engleze unde se afirma:

Seringile iprezervativele au devenit foarte cautate.

In a treia decada a secolului al optsprezecelea, m enji-


onarea prezervativelor s-a extins in literatura, tratate medicale, foi
volante i reclame, dar confecjionarea acestora era un proces
laborios dupa cum indica urmatorul paragraf din Pharmacopoeia
lui Gray din 1828:

Se inmoaie in apa timp de cateva ore prima parte a


intestinu/ui gros ai unei oi, se intoarce p e dos, se m acereaza
din nou intr-o soiupe aicaiina de fe$ie care se schimba ia
fiecare douasprezece ore, se cura{a cu atenpe pentru a iniatura
mucoasa lasand straturile peritoneal f i muscular, se pne in
fumu! rezuttat din arderea su/fu/uifi dupa aceea se spaia cu apa
fisapun. Se umfta cu aer, se usuca f is e taie in bucapde fapte
sau opt incii Hse apiica iapartea deschisa o panglica.

Totui, utilizarea pe seara larga a prezervativului a trebuit sit


atepte vulcanizarea cauciucului, care a fost efectuata cu
succes in 1843-44 de Goodyear i Hancock. Acest fapt a
scazut ta t de mult prejul Tncat prezervativele au devenit foarte
mult cautate.

XI. In perioada istorica Tn care a fost piasata acjiunea


romanului, tinerele fete erau Tn mod curent constranse sa se
marite Tmpotriva voinjei lor, aserjiunea ca parinjii tiu mai bine
fiind un binecunoscut percept Victorian. In memoriite ei, Consuela
Vanderbilt, o motenitoare americana ce fusese forjata sa se
casatoreasca Tmpotriva voinjei ei, relateaza evenimentele care
au condus la acordul pe care i l-a dat cererii Tn cSstorie
formulate de ducele de Mariborough (o cerere Tn cdsStorie formu
late dup. ce acesta Ti declarase lui Consuela cS el iubete o
alt femeie, dar ca, pentru Tntretinerea domeniului Blenheim avea
nevoie deaverea Vanderbilt).

Jn timp ce mergeam spre casS, mama mea a observat


ticerea prevestitoare de re/e, dar odatS ajunse, mi-a spus sS o
urmez in camera ei. Considerand ca este m ai bine sM nu m i m ai
prefac, i-am spus cd am de gand sS m3 mdrit cu X f i nu cu
ducele de Marlborough, adSugand ca pSrerea m ea era c3 am
dreptul s3 im i aleg singura sotui. A ceste cuvinte, cele mai
indrSznetepe care le spusesem vreodatS, au atras o infiomtoare
furtunS de proteste. Am fost nevoitM s3 suport cele m ai teribile
reprofurifis3 ascuit toate invective/e posibiie ia adresa b3rbatu!ui
p e care-i iubeam.
in cele din urmS am ajuns ia stadiul in care argumenteie
deveniserS zadam ice f i am pSr3sit-o p e cSnd se iveau zorile
red, simfindu-md de pares to a ti tineretea m ea secase. Viaja
m ea a devenit cea a unuiprizonier, avSndu-le p e mama fip e
guvernanta mea drept gardieni. Prietenii veneau s3 m 3 vadS,
dar Hse spunea cS nu sunt acasS. inchisS in spatele ace/or
ziduri inaite, c3ci portarui avea ordin sS nu m3 fase s i ies
neinsofita, n-aveam nici o fansS s3-i transmit ceva iogodnicuiui
meu. Nu puteam s3-i scriu deoarece servitorii aveau ordin sa-i
ducS scrisoriie mamei mele. D a d ape/am la tatal meu, care
oricum era p e mare fin u ftia nimic de pIanurile m am ei mele,
insemna s3 -i implic intr-o luptS f ir i speranfS impotriva unor
argumente imbatabi/e f i astfe! s3 stim uiez f i m ai mult
ranchiuna mameimele.
Ceva m ai tarziu, in aceeafi zi, doamna Jay care era
prietena intima a mamei m eie f i care in acea vreme locuia cu
noi, veni sa-m i vorbeascS. CondamnSndu-mi comportarea, ea
ma informs c3 mama mea avusese un atac de cordprovocat de
indiferenfa m ea totals fa $ de sentim ente/e ei. Ea confirm&
intenfia m am eim ele de a nu fi niciodatS de acord cu planurile
m ete de cSsStorie f i hotSrSrea eid e a-iimpufca p e XdacS eu m-
a f decide sS fug cu el. Am intrebat-o dacS p o t s-o vSd p e
mama f i dacS, dupS pSrerea ei, s-ar putea rSzgSndi. Imi m ai
am intesc incS rispu n su iei teribil: Mama ta nu se va rSzgSndi
niciodatS f i te previn cS dacS m ai insifti, s-ar putea intSmpla o
catastrofS. Doctorula spus cS o altS scenS ar putea foarte ufor
sS -i provoace un a it atac de inimS f i e i nu va fi responsabi!
pentru rezufiat!
Fiind fncS sub impresia groaznicei scene avute cu mama
mea, avSnd incS in fafa ochilor furia e i infiorStoare, m i s-a
pSrut cS, intr-adevSr, ar putea face o un atac de inimS dacS
s-ar fi fnfuriat iar. Suferind ingrozitor, am rugat-o p e doamna
Jay sS-ispunS luiX cS nu mS p o t mSrita cu el"
CSteva luni mai tarziu, ea scrie:

*Am petrecut dimineafa ziie i m ele de nuntS singurS f i


ptingind; nimeni n-a venit sS mS vadS. La Ufa cam erei m ele a
fost pus un valet f i nici chiar guvemanta mea n-avea voie sS
infie. M-am fmbrScat ca un automat cu tenjeria f i frumoasa mea
rochie... Mi-era frig f i m 3 simfeam anorptS cSndam coborSt sS-l
intS/nesc p e tatSi meu f i domnifoarele de onoare care mS
afteptau.

X II. In 1870 prinjul de W ales a fost pentru prima oarS


implicat Tntr-un proces de divort fiind citat ca vinovat de adulter
cu acuzata. Un ziar din provincie a reuit sd pund mdna pe cele
unsprezece scrisori pe care le scrisese doamnei respective
lady Mordaunt $i le-a publicat. Cdnd prinjul a fost citat ca
martor, acest lucru i-a provocat o mare supdrare reginei Victoria,
dar prinjul s-a decis sd renunje la pretextul privilegiilor lui i a
apdrut Tn boxa martorilor, hegdnd existenja unor familiarisme
netalocul lor sau a unor acte reprobabile Tntre e l fi lady
Mordaunt. D ar publicul n-a fost satisfdcut.
A fost Tntdmpinat cu fluierdturi cand se ducea la teatru fi
cdnd apdrea la cursele de cai de la Epsom . Chiar i cand
prinjesa l-a Tnsojit la Palatui de Cristal, muljimea i-a manifestat
dezaprobarea Tn acelafi mod. Alteon era primit cu o tdcere
mormdntald.
The Times il mustra Tntr-un articol de fond f i-l sfdtuia sd calce
pe urmele tatdlui sdu. Alte ziare au reluat fi ele aceasta idee.
Se vorbea despre abolirea monarhiei i instaurarea unei
republic!, considerdndu-se cd prejul Tntrejinerit Coroanei era prea
mare. (Aparent o pldngere veche de cdnd lumea).
In decursul urmdtorilor ani au mai avut loc doud scandaluri.
Afacerea Aylesford l-a implicat TncS o data pe print Tntr-un
proces de divort deoarece cateva scrisori imprudente ale lui au
ajuns Tn m&ini strdine. Pentru a-fi proteja fratele, Randolph
Churchill ameninja sd dea Tn vileag scrisorile compromitdtoare,
spundnd cd dacd ar fi publicate, prinjul n-ar mai ajunge sd
stea pe tronul Angliei. Lordul Aylesford fu convins sd nu mai
divorjeze fi scandalul fu ocolit, dar amdrdciunea produsd de
aceastd afacere neplacutd persists ani Tntregi.
Apoi, Tn 1890, un scandal Tn legdturd cu jocurile de noroc
ajunse Tn atenjia publicului, deoarece incidentul conduse la un
proces. Prinjul de W ales fu citat la tribunal fi la interogatoru!
luat de avocatul pdrjii opuse reucnoscu cd a avut o prietenie de
lungd duratd cu bdrbatul acuzat de a fi trifat la carji fi, de
asemenea, cd fusese de fa{d la incident.
Nocnonformiftii Jinurd mitinguri Tn toatd {ara fi atacurile lor
furd necrufdtoare. Baptiftii velfi acuzard Tn mod public
obiceiurile lui imorale. Metodiftii regretard cu amdrdciune cd
moftenitorul tronului se deda la una dintre cele mai rele forme
ale jocurilor de noroc. The Times aproape c d -f i dorea pentru
binele societdfii engleze" ca prinjul sd urmeze exemplul lui Sir
William G ord on-C u m m ing f i sa sem neze o declaratie cd nu se
va mai atinge de cdrlile de joc. Review of the Reviews,
estimdnd cd au fost instate opt sute optzeci de milioane de
rugdciuni pentru alteja sa regald de la nafterea sa, ardta cd
singurul rdspuns din partea Domnului pdrea a fi scandalul de
la m asa de bacara. Membrii organizafiei Wee Frees"
inldturard numele prinjului din rugdciunile lor. Cand prinjul sosi
ca sd inaugureze un nou edificiu public Tn Amberwell, fu
Tntdmpinat cu o pancartd pe care scria: Bun venit prinjului
nostru, dar fdrd jocuri de noroc.
Nu fu crujat nicdieri Tn lume. Presa americand, ziarele de
pe continent, autorii de benzi desenate, toji se aidturard criticilor.
Un ziar din Germania, Tntr-o bandd desenatd, ardta marea
poartd a castelului W indsor decoratd cu blazonul prinjului, dar
motto-ul familiar era schimbat din ich Dien (E u slujesc) Tn ich
D eal(E u impart cdrtfle de joc). D e asemenea prinjut fu dojenit
de nepotul sau, Kaizerul, care Tntr-o scrisoare personaid Tfi
exprima indignarea cd o persoand care de|inea Tnalta pozijie de
colonel Tn armata husarilor prusaci se putea Idsa antrenat Tntr-o
disputd la jocul de car|i cu bdrbafi suficient de tineri pentru a le
putea fi tatd.
Regina Victoria era profund mahnita. Ii scrise fiului sdu
dojenindu-l aspru. fi ceru sa ren unfesa mai joace carfi fi, Tn
cele din urmd, obfinu promisiunea cd el nu va mai permite
niciodata sd se joace bacara Tn prezenja sa.
Regina Victoria se pldngea Tntr-o scrisoare cdtre fiica ei: Este
o urni/infa infricoatoare sd vezica viitoruirege aijarii este tarat
in noroica once aita persoand.

X III. C and la mijlocul secolului trecut a Tnceput Tn Anglia


lupta pentru drepturile legale ale femeilor, principalele direc|ii ale
mifcdrii au fost dreptul de proprietate al femeilor fi accesul egal
la divorj. Pe la 1882 dreptul la proprietate al femeilor maritate a
fost asigurat, dar dreptul egal la divorj a fost eludat pana in 1923.
Defi femeile puteau cere divor|ul pe motiv de abandonare sau
cruzime fi inainte de sfarfitul secolului trecut, interpretarea
juridicS TncS nu le aproba in mod egal deplina egalitate cu sotii
lor.
Abia Tn 1884 u act al Parlamentului a pus capat dreptului
Tribunalului pentru Procese Matrimoniale de a folosi
ameninjarea cu Tncarcereare pentru a forja o sojie sS
coabiteze cu sojul ei, fi doar Tn 1891 un judecStor a anulat
decizia din anul 1840 din procesul Cochrane. PanS la acea
anulare, un soj avea dreptul sa o Jina TnchisS Tn casa pe sojie
pentru a o Tmpiedica sa fuga cu iubitul ei. Un act adijional din
1895 a Tmputemicit m agistral sa le sigure s o p o r batute Tngrijiri
fi custodia copiilor pana la varsta de faisprezece ani.
Doar la sfarfitul secolului a luat Tn cele din urma sfarfit
suportul legal al controlului fizic exercitat de soji asupra sojiilor
lor.

X IV . Tn ultima parte a secolului nouSsprezece au Tnceput sa


fie publicate scrierile lui Havelock Ellis fi Sigmund Freud.
Studiile asupra psihologiei sexului ale lui Ellis fi-au gasit foarte
repede o muljime de cititori. Ellis aborda aproape fiecare aspect
al moftenirii sexuale a secolului al nouSsprezecelea. Pentru
Ellis, satisfacerea dorinjelor sexuale nu constituia o ameninjare la
adresa s&n&tcijii sau caracterului, problems care-i preocupa pe
multf dintre scriitorii de pan& atunci; el considera mai degrabd
acest lucru drept cea mai important^ funcjie fundamentals a
viejii... Tntotdeauna surprinzStoare fi TncantStoare. Ellis considera
activitatea sexuala ca fiind tot ce putea fi mai simplu, natural,
pur f i bun.
El tfi Tntreba cititorii: De ce... ar trebui oamenii sd se teamd
cd pot deftepta pasiuni care, la urma urmei, sunt gradioasele
forje matrice ale viejii omenefti?"
Scrierile lui Freud simbolizau cel mai bine noua direcjie
pe care o luau teoriile Tn legdturd cu sexualitatea Tn secolul
doudzeci. Oricare erau subtilitdjile sau complexitatea teoriilor
sale, ele se aflau Tn spatele conceptelor care se infiitrau tn
imaginajia societdjii: nojiunea de sexualitate infantild, drama
conflictelor sexuale din cadrul familiilor, istoricul cazurilor pacien-
telor care sufereau de pe urma negdrii dorin{elor lor sexuale,
ideea cd instinctul sexual m otiveazd viaja omului. Dar, mai
ales, cititorii absorbird o versiune a freudismului care prezenta
impulsul sexual drept o forjd insistentd care trebuia exprimatd.

XV. C dnd sojiri reginei Victoria, prinjul consort Albert a murit


in 1861, ea a tnceput o perioadd de doliu la care nu a renun{at
niciodatd complet. A pdrdsit Londra, retrdgdndu-se la Windsor,
Osborne House sau Balmoral. A pdstrat apartamentul sotului
ei de la castelul W indsor exact a fa cum fusese la moartea lui fi
Tn fiecare seard, hainele prinjului Albert erau scoase afard din
dulap, iar sticla de doctorie fi o lingurd aflate la Tndemdnd. E a
Tfi Tndeplinea Tndatoririle regale din aceastd stare de semi-
retragere, apdrdnd doar rareori Tn public.
Regina nu se deranjd sd apard Tn cei patruzeci de ani de
vdduvie mai mult de o duzind de ori la deschiderea noii
sesiuni a Parlamentului, fapt care constituia o Tndatorire a
coroanei. Viaja la curte era mohordtd, confuzd fi partial izolatd
de evenimentele din lume. O abatere interesantd de la aceastd
retragere autoimpusd era Tnsojitorul apropiat al reginei. Avea o
atitudine familiard fafd de ea, insista sd fie tratat cu deferentd ?i
respect, dar Tn schimb se purta brutal fi fdrd maniere fafd de
toatd lumea. Acest fapt o am uza doar pe regina Victoria, care
deseori cita lucruri pe care le spunea el. II lua peste tot cu ea,
chiar i in cdldtoriile anuale pe Riviera i Tmpdrjea miniaturi cu
chipul lui John Brown bdtute in diamante ca pe un semn deosebit
de favoare. Individul o humea doamna John Brown.
Imediat dupd moartea mamei sale, noul rege dispuse sd fie
scoase toate tartanele din salonul de la Balmoral i sd fie datd jos
statuia lui John Brown. Regele Edward nu voia sd mai existe
ceva care sd-i aminteascd de el. Relafia lui cu regina Victoria
ddduse naftere de-a lungul anilor celor mai stanjenitoare bdrfe.
Dacd bdrfele erau adevdrate i bineinjeles cd lumea Tfi pune
mtrebdri cdnd servitorilor le sunt Tndljate statui de marmurd
regina Victoria aderase propriului ei dublu standard comfortabil.
Dupd ce Tl mustrase timp de faizeci de ani pe fiul ei pentru stilul
sdu de viajd i faptele necugetate, ea alesese Tn mod convenabil
sd il treacd cu vederea pe al ei.
Editura ELIS
El este un ferm ecator viril ce fine un harem pe
iahtul sau cu care cutreierd marile lumii.
D ar in m om entul in care o tine pentru o clipa
in brate, o dorin nebuna pune stapanire pe el si
isi jura ca o va avea pe frum oasa contesa de G rey

Ea este o fragila blonda, care a vrdjit cu frumosii


ei ochi albastri legiuni intregi de barbati.
Dar crudul sau sot ii limiteaza libertatea, Ti ame-
ninta copiii si o face sd lupte contra dorintelor inimii
sale, refuzandu-si dreptul la fericire.

Pret: 18.000 lei +


T.L. 360 lei -
Total: 18.360 lei ISBN 973-9199-45-3

S-ar putea să vă placă și