Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

CERERE PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND

Agenia Naional
de Administrare Fiscal
PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL I DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA N
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
230
Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Iniiala Cod numeric personal / Numr de identificare fiscal
Nume
tatlui

Prenume
E-mail
Strad Numr

Telefon
Bloc Scar Etaj Ap. Jude/Sector

Localitate Cod potal Fax

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIV PENTRU


DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBINUTE LA FUNCIA DE BAZ
Denumirea
Sum pltit (lei)
instituiei de credit

Documente de
plat nr./dat

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57


ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat

Contract nr./data
Documente de plat nr./data

Sum pltit (lei)

Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit /


2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult unitii de cult
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cont bancar (IBAN) Sum (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap.

Jude/Sector Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal Nr. nregistrare: Data:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13
INSTRUCIUNI
decompletareaformularului230Cerereprivinddestinaiasumeireprezentndpn
la2%dinimpozitulanualideducereacheltuielilorefectuatepentrueconomisireansistem
colectivpentrudomeniullocativ
cod14.13.04.13


1. Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz
venituridinsalariiiasimilateacestora,nurmtoarelesituaii:
auefectuatnanulderaportarecheltuielipentruacordareadeburseprivateconform
Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificrile i completrile ulterioare i solicit
restituireaacestora;
opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual,
pentrususinereaentitilornonprofitcaresenfiineazifuncioneazncondiiilelegiisau
unitilordecult;
Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume
ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult.
contribuabilii solicit deducerea din veniturile impozabile din salarii, obinute la
funciadebaz,acheltuielilorefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniul
locativ,potrivitlegii,nlimitauneisumemaximeegalecu300leipean.
2.Termendedepunere:
anual,pnladatade25maiaanuluiurmtorceluiderealizareavenitului;
Formularulsecompleteazndouexemplare:
originalulsedepunela:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are
domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferit
dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia;
b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru ceilali
contribuabilipersoanefizice;
copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia.
3. Formularul se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire.
Data depunerii formularului este data nregistrrii acestuia la organul fiscal sau data
depuneriilapot,dupcaz.
Formularulsepunegratuitladispoziiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia.

I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonal
saunumruldeidentificarefiscal,atribuitdectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,
cuocazianregistrriifiscale,dupcaz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM
COLECTIVPENTRUDOMENIULLOCATIVDINVENITURILEIMPOZABILEDINSALARII,OBINUTE
LAFUNCIADEBAZ
Denumireinstituiedecreditsenscriedenumireabnciideeconomisireicreditare
n domeniul locativ cu care a fost ncheiat contractul de economisire creditare, potrivit
legislaieinmaterie.
Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil reprezentnd cheltuielile
efectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,potrivitlegii.
Documenteanexatesemenioneazdocumenteleprivindcontractuldeeconomisire
creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentnd
cheltuielileefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,etc.
Documenteleseprezintnoriginalincopie,organulfiscalpstrndcopiileacestora
dupceverificconformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,
documenteledemaisusseanexeazncopie.

III.DESTINAIASUMEIREPREZENTNDPNLA2%DINIMPOZITULANUAL,POTRIVIT
ART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003
1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielin
cursul anului de raportare cu burse private n conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
burseleprivate,cumodifcrileicompletrileulterioare.
Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei
private.
Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare
pentrubursaprivat.
Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest
plataburseiprivate.
Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se
prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific
conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede
maisusseanexeazncopie.
2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre
contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru
susinereauneientitinonprofitsauunitidecult.
Denumireentitatenonprofit/unitatedecultsenscriedectrecontribuabildenumirea
completaentitiinonprofit/unitiidecult.
Codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie de ctre
contribuabil codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se
solicitvirareasumei.
Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii
nonprofit/unitiidecult.
Sumsecompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii
nonprofit/unitiidecult.
nsituaiancarecontribuabilulnucunoatesumacarepoatefivirat,nuvacompleta
rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii.
Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu
sumaplatitpentrubursaprivatdepeteplafonulde2%dinimpozitulanual,atuncisuma
total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile
efectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat.

IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI
Secompleteaznumaincazulncareformularulsecompletezdectremputernicitul
desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind
Coduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.