Sunteți pe pagina 1din 58

Hotrrea de Guvern nr.

1194 din 15 noiembrie 1996 referitoare la


atribuiile operatorilor economici, instituiilor publice i autoritilor
administraiei publice privind recrutarea, ncorporarea i evidena militar, cap.
III art. 12-15;

Art. 12
(1) Angajatorii tin evidenta salariatilor proprii cu obligatii militare in "Fisele de evidenta",
conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
(2) Fisele pentru recruti si rezervisti sunt clasate in cartoteci, separat pentru fiecare centru
militar in evidenta caruia se afla acestia, in urmatoarele conditii:
a) fisele pentru recruti sunt clasate in ordine alfabetica;
b) fisele pentru rezervisti sunt clasate pe corpuri - ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si
soldati - si, in ordine alfabetica, in cadrul fiecarui corp.
(3) Fisele de evidenta pentru rezervistii mobilizati la locul de munca sunt pastrate separat,
clasate potrivit tabelelor nominale aprobate de centrul militar.
Art. 13
La angajatorii la care evidenta militara intra in atributiile compartimentelor de personal,
aceasta poate fi tinuta pe fisele de evidenta a personalului. In acest caz, compartimentul de
personal intocmeste tabele nominale, separat pentru fiecare centru militar, in conformitate cu
prevederile art. 12 alin. (2) si (3), mentionand numarul fisei de evidenta a personalului, deschisa
angajatului cu obligatii militare.
Art. 14
Evidenta militara a personalului institutiilor de invatamant din municipii si orase se tine de
catre acestea, iar a celui din comune, de catre seful unitatii de politie locala.
Art. 15
Angajatorii, la cererea centrelor militare competente teritorial, asigura completarea de catre
salariati a Formularului de evidenta, prezentat in anexa nr. 4, in anii in care nu se efectueaza viza
livretelor militare. Formularele de evidenta completate sunt confruntate cu fisele de evidenta
proprii, de catre persoana desemnata cu tinerea evidentei militare, care certifica exactitatea
datelor prin semnatura si prin aplicarea stampilei angajatorului, dupa care sunt trimise centrelor
militare pe raza carora domiciliaza rezervistii.
Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cap. I,
seciunea a 2-a, art.15, cap. II art.18 i cap. V., art. 36-40;

Art. 15.
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) informatii - orice documente, date, obiecte sau activitati, indiferent de suport, forma, mod de
exprimare sau de punere in circulatie;
b) informatii clasificate - informatiile, datele, documentele de interes pentru securitatea
nationala, care, datorita nivelurilor de importanta si consecintelor care s-ar produce ca urmare a
dezvaluirii sau diseminarii neautorizate, trebuie sa fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete de serviciu;
d) informatii secrete de stat - informatiile care privesc securitatea nationala, prin a caror
divulgare se pot prejudicia siguranta nationala si apararea tarii;
e) informatii secrete de serviciu - informatiile a caror divulgare este de natura sa determine
prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informatiilor clasificate din clasa secrete de stat si sunt:
- strict secret de importanta deosebita - informatiile a caror divulgare neautorizata este de
natura sa produca daune de o gravitate exceptionala securitatii nationale;
- strict secrete - informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune
grave securitatii nationale;
- secrete - informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune
securitatii nationale;
g) protectie juridica - ansamblul normelor constitutionale si al celorlalte dispozitii legale in
vigoare, care reglementeaza protejarea informatiilor clasificate;
h) protectie prin masuri procedurale - ansamblul reglementarilor prin care emitentii si detinatorii
de informatii clasificate stabilesc masurile interne de lucru si de ordine interioara destinate
realizarii protectiei informatiilor;
i) protectie fizica - ansamblul activitatilor de paza, securitate si aparare, prin masuri si
dispozitive de control fizic si prin mijloace tehnice, a informatiilor clasificate;
j) protectia personalului - ansamblul verificarilor si masurilor destinate persoanelor cu atributii
de serviciu in legatura cu informatiile clasificate, spre a preveni si inlatura riscurile de securitate
pentru protectia informatiilor clasificate;
k) certificate de securitate - documentele care atesta verificarea si acreditarea persoanei de a
detine, de a avea acces si de a lucra cu informatii clasificate.

Art. 18.
(1) Informatiile secrete de stat se clasifica pe niveluri de secretizare, in functie de importanta
valorilor protejate.
(2) Nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) strict secret de importanta deosebita;
b) strict secret;
c) secret.

CAPITOLUL V
Obligatii, raspunderi si sanctiuni
Art. 36.
(1) Persoanele fizice carora le-au fost incredintate informatii clasificate sunt obligate sa
asigure protectia acestora, potrivit legii, si sa respecte prevederile programelor de
prevenire a scurgerii de informatii clasificate.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se mentin si dupa incetarea raporturilor de munca,
de serviciu sau profesionale, pe intreaga perioada a mentinerii clasificarii informatiei.
(3) Persoana care urmeaza sa desfasoare o activitate sau sa fie incadrata intr-un loc de
munca ce presupune accesul la informatii clasificate va prezenta conducatorului unitatii
un angajament scris de pastrare a secretului.

Art. 37.
(1) Autoritatile publice, precum si celelalte persoane juridice care detin sau carora le-au
fost incredintate informatii secrete de stat sau informatii secrete de serviciu vor asigura
fondurile necesare in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin, precum si luarii
masurilor necesare privitoare la protectia acestor informatii.
(2) Raspunderea privind protectia informatiilor clasificate revine conducatorului
autoritatii sau institutiei publice ori altei persoane juridice detinatoare de informatii,
dupa caz.

Art. 38.
(1) Informatiile secrete de stat se transmit, se transporta si se stocheaza in conditiile
stabilite de lege.
(2) Este interzisa transmiterea informatiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fara a se
folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de
autoritatile publice competente.

Art. 39.
(1) Incalcarea normelor privind protectia informatiilor clasificate atrage raspunderea
disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
(2) Persoanele incadrate in serviciile de informatii si siguranta sau ale armatei, aflate in
serviciul relatiilor externe, precum si cele special insarcinate cu protectia informatiilor
secrete de stat, vinovate de deconspirari voluntare ori de acte de neglijenta care au
favorizat divulgarea ori scurgerea informatiilor secrete, isi pierd irevocabil calitatea.
Art. 40.
(1) Contraventiile la normele privind protectia informatiilor clasificate se stabilesc prin
hotarare a Guvernului.
(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

SECTIUNEA a 3-a Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate

ART. 25

Masurile de protectie a informatiilor clasificate vor fi stabilite in raport cu:

a) clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor;

b) volumul si suportul informatiilor;

c) calitatea, functia si numarul persoanelor care au sau pot avea acces la informatii, potrivit
certificatului de securitate si autorizatiei de acces si cu respectarea principiului necesitatii de a
cunoaste;

d) amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informatiilor


clasificate.

ART. 26

Transmiterea informatiilor clasificate catre alti utilizatori se va efectua numai daca acestia detin
certificate de securitate sau autorizatii de acces corespunzator nivelului de secretizare.

ART. 27

Certificatele de securitate apartinand persoanelor al caror comportament, atitudini sau


manifestari pot crea premise de insecuritate pentru informatiile secrete de stat vor fi imediat
retrase, cu incunostintarea institutiilor investite cu atributii de coordonare a activitatii si de
control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit competentelor.

ART. 28

Conducatorii unitatilor si persoanele care gestioneaza informatii clasificate au obligatia de a


aduce la cunostinta institutiilor cu atributii de coordonare si control in domeniu orice indicii din
care pot rezulta premise de insecuritate pentru astfel de informatii.
ART. 41

La redactarea documentelor ce contin informatii clasificate se vor respecta urmatoarele reguli:

a) mentionarea, in antet, a unitatii emitente, a numarului si datei inregistrarii, a clasei sau


nivelului de secretizare, a numarului de exemplare si, dupa caz, a destinatarului;

b) numerele de inregistrare se inscriu pe toate exemplarele documentului si pe anexele acestora,


fiind precedate de un zero (0) pentru documentele secrete, de doua zerouri (00) pentru cele strict
secrete, de trei zerouri (000) pentru cele strict secrete de importanta deosebita si de litera "S"
pentru secrete de serviciu;

c) la sfarsitul documentului se inscriu in clar, dupa caz, rangul, functia, numele si prenumele
conducatorului unitatii emitente, precum si ale celui care il intocmeste, urmate de semnaturile
acestora si stampila unitatii;

d) inscrierea, pe fiecare pagina a documentului, a clasei sau nivelului de secretizare atribuit


acestuia;

e) pe fiecare pagina a documentelor ce contin informatii clasificate se inscriu numarul curent al


paginii, urmat de numarul total al acestora.

ART. 42

(1)

In situatia in care documentul de baza este insotit de anexe, la sfarsitul textului se indica, pentru
fiecare anexa, numarul de inregistrare, numarul de file al acesteia si clasa sau nivelul de
secretizare.

(2)

Anexele se clasifica in functie de continutul lor si nu de cel al documentelor pe care le insotesc.


(3)

Adresa de insotire a documentului nu va cuprinde informatii detaliate referitoare la continutul


documentelor anexate.

(4)

Documentele anexate se semneaza, daca este cazul, de persoanele care au semnat documentul de
baza.
(5)

Aplicarea, pe documentele anexate, a stampilei unitatii emitente este obligatorie.

ART. 43

(1)

Cand documentele ce contin informatii clasificate se semneaza de o singura persoana, datele


privind rangul, functia, numele si prenumele acesteia se inscriu sub text, in centrul paginii.

(2)

Cand semneaza doua sau mai multe persoane, rangul, functia, numele si prenumele
conducatorului unitatii se inscriu in partea stanga, iar ale celorlalti semnatari in partea dreapta, in
ordinea rangurilor si functiilor.

ART. 45

Informatiile clasificate vor fi marcate, inscriptionate si gestionate numai de catre persoane care
au autorizatie sau certificat de securitate corespunzator nivelului de clasificare a acestora.

ART. 46

(1)

Toate documentele, indiferent de forma, care contin informatii clasificate au inscrise, pe fiecare
pagina, nivelul de secretizare.

(2)

Nivelul de secretizare se marcheaza prin stampilare, dactilografiere, tiparire sau olograf, astfel:
a) in partea dreapta sus si jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul si pe prima pagina a
documentului;

b) in partea de jos si de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale documentului;

c) sub legenda, titlu sau scara de reprezentare si in exterior - pe verso - atunci cand acestea sunt
pliate, pe toate schemele, diagramele, hartile, desenele si alte asemenea documente.

ART. 47

Portiunile clar identificabile din documentele clasificate complexe, cum sunt sectiunile, anexele,
paragrafele, titlurile, care au niveluri diferite de secretizare sau care nu sunt clasificate, trebuie
marcate corespunzator nivelului de clasificare si secretizare.

ART. 48
Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, cu caractere si/sau culori
diferite.

ART. 49

(1)

Toate documentele clasificate aflate in lucru sau in stadiu de proiect vor avea inscrise mentiunile
"Document in lucru" sau "Proiect" si vor fi marcate potrivit clasei sau nivelului de secretizare a
informatiilor ce le contin.

(2)

Gestionarea documentelor clasificate aflate in lucru sau in stadiu de proiect se face in aceleasi
conditii ca si a celor in forma definitiva.

ART. 50

Documentele sau materialele care contin informatii clasificate si sunt destinate unei persoane
strict determinate vor fi inscriptionate, sub destinatar, cu mentiunea "Personal".

Articolul 69

(1) Multiplicarea documentelor clasificate se face n baza aprobrii conductorului


unitii detinatoare, cu avizul structurii/functionarului de securitate, ambele
inscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de nsoire n care se menioneaz
necesitatea multiplicarii.
(2) Parchetele, instantele i comisiile de cercetare pot multiplica documente care
conin informaii clasificate numai n condiiile prezentelor standarde.
(3) Extrasul dintr-un document care contine informaii clasificate se face n baza
cererii pentru copiere, cu aprobarea conductorului unitii, iar documentul rezultat
va avea mentionat sub numrul de exemplar cuvantul "Extras" i numrul de
nregistrare al documentului original.
(4) Clasa sau nivelul de secretizare atribuit unui document original se aplic, n
mod identic, reproducerilor sau traducerilor.

Articolul 77

(1) Documentele de lucru, ciornele sau materialele acumulate sau create n


procesul de elaborare a unui document, care conin informaii clasificate, de regula,
se distrug.
(2) n cazul n care se pstreaz, acestea vor fi datate, marcate cu clasa sau nivelul
de secretizare cel mai nalt al informaiilor continute, arhivate i protejate
corespunztor clasei sau nivelului de secretizare a documentului final.

Articolul 79

(1) Distrugerea informaiilor strict secrete, secrete i secrete de serviciu va fi


evidentiata ntr-un proces-verbal semnat de doua persoane asistente autorizate s
aib acces la informaii de acest nivel, avizat de structura/functionarul de securitate
i aprobat de conducatorul unitii.
(2) Procesele-verbale de distrugere i documentele de evidenta a informaiilor strict
secrete, secrete i secrete de serviciu vor fi pastrate de compartimentul care a
executat distrugerea, o perioad de cel puin trei ani, dup care vor fi arhivate i
pastrate cel puin 10 ani.

Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile


i completrile ulterioare; TITLUL II - cap. II art. 37-39; cap. III art.41-
48; cap. IV art.49-54; cap. V art.55, art.58-60, art.61-64, art.65-66;
TITLUL III cap. I art. 120-123; TITLUL XI cap. II art. 247-252;

Capitolul II - Executarea contractului individual de munca

Art. 37
Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se
stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si
al contractelor individuale de munca.

Art. 38
Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice
tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege
salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.
Art. 39
(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a
mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce
ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Art. 41
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca
este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre
urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.

Art. 42
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau
detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul
individual de munca.
(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate
celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

Art. 43
Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre
salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara
locului sau de munca.

Art. 44
(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile
calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul
salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea
disciplinara a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum
si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul
colectiv de munca aplicabil.

Art. 45
Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca,
din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in
interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul
muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
Art. 46
(1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(2) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive
obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea,
cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod
exceptional si pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum
si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul
colectiv de munca aplicabil.

Art. 47
(1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a
dispus detasarea.
(2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai
favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de
drepturile de la angajatorul la care este detasat.
(3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp
toate obligatiile fata de salariatul detasat.
(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la
timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de
angajatorul care a dispus detasarea.
(5) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei
nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat
are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a
se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea
silita a obligatiilor neindeplinite.

Art. 48
Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul
salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune
disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile
prevazute de prezentul cod.
Capitolul IV - Suspendarea contractului individual de munca

Art. 49
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin
acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii
muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor
decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin
contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau
prin regulamente interne.
(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte
imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept
care rezulta din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine
o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare
de drept prevaleaza.
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate
termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea
contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul
individual de munca inceteaza de drept.

Art. 50
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori
judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de
procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori
atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul
nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea
profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.

Art. 51
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in
urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea
varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite
la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor
nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca
aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Art. 52
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in
urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau
acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia
detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului
de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
d) pe durata detasarii;
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor
sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit.
a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea
anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost
lipsit pe perioada suspendarii contractului.
(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile
lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5
zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la
remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea
prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor
salariatilor, dupa caz.

Art. 53
(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii
implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate,
beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica
de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3) .
(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1),
salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea
sa dispuna reinceperea activitatii.

Art. 54
Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul
concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca

Art. 55
Contractul individual de munca poate inceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile
limitativ prevazute de lege.

Sectiunea 2 - Concedierea

Art. 58
(1) Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa
angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau
pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Art. 59
Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta
nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap,
situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor
sindicale.

Art. 60
(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical
conform legii;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a
luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea
varstei de 18 ani;
g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia
situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau
pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
h) pe durata efectuarii concediului de odihna.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin
ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in
conditiile legii.

Sectiunea 3 - Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Art. 61
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana
salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la
regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de
munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca
sanctiune disciplinara;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de
30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se
constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite
acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care
este incadrat.

Art. 62
(1) In cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la
art. 61 lit. b)d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in
termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
(2) In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a),
angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor
art. 247252.
(3) Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie
motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care
poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

Art. 63
(1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de
la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre
angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul
cod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit.
d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform
procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in
lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Art. 64
(1) In cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit.
c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept
in temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligatia de a-i propune
salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea
profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de
medicina a muncii.
(2) In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante potrivit
alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a
fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii
profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina
a muncii.
(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea
angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta in scris
consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit.
(4) In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut
la alin. (3) , precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a
fortei de munca conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea
salariatului.
(5) In cazul concedierii pentru motivul prevazut la art. 61 lit. c) salariatul
beneficiaza de o compensatie, in conditiile stabilite in contractul colectiv de munca
aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz.

Sectiunea 4 - Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

Art. 65
(1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta
incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de
munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana
acestuia.
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si
serioasa.

Art. 66
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala
sau colectiva.

Sectiunea 2 - Munca suplimentara

Art. 120
(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal,
prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia
cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii
unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Art. 121
(1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu
respectarea prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art.
114 sau 115, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau
pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
inlaturarii consecintelor unui accident.

Art. 122
(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60
de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele
prestate peste programul normal de lucru.
(3) In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda
zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in
urmatoarele 12 luni.
Art. 123
(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul
prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita
salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1),
se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz,
al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de
baza.

Capitolul II - Raspunderea disciplinara

Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica,
potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia
au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a
incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau
contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale
conducatorilor ierarhici.

Art. 248
(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care
salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care
s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 13 luni cu 510%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe
o perioada de 13 luni cu 510%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se
stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare,
daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen.
Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in
forma scrisa.

Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art. 250
Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea
abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art. 251
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la
art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari
disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze
cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.
(2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si
sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa
realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare,
precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un
reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 252
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in
forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta
despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data
savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost
incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul
cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la
art. 251 alin. (3) , nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice
de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz
de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta
comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Legea nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe


timp de pace a serviciului militar obligatoriu i trecerea la serviciul
militar pe baz de voluntariat, cu modificrile i completrile
ulterioare, art. 1-7;

Articolul 1

Cetenii romni, brbai i femei, care ndeplinesc condiiile prevzute de


legislaia n vigoare, pot efectua, pe baz de voluntariat, orice form a serviciului
militar, fr discriminare.
Articolul 2

(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, n


calitate de militar n termen i militar cu termen redus, se suspend.
(2) Ultima ncorporare a recruilor pentru militarii n termen va fi n luna octombrie
2006, iar pentru militarii cu termen redus, n luna iunie 2006.

Articolul 3

Pe durata strii de rzboi, a strii de mobilizare, precum i pe timpul strii de


asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, n condiiile legii.

Articolul 4

(1) Dup data prevzut la art. 2 alin. (1), cetenii romni, brbai, au obligaia ca,
n termen de 6 luni de la data mplinirii vrstei de 18 ani, s se prezinte la centrele
militare numai pentru luarea n eviden militar, consemnarea opiunilor privind
modalitatea de ndeplinire a ndatoririlor militare, n situaiile prevzute la art. 3 i
nmnarea adeverinei de recrutare.
(2) Neprezentarea cetenilor prevzui la alin. (1) la centrele militare n termen de
6 luni de la data mplinirii vrstei de 18 ani constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 100 lei la 300 lei.
(3) Constatarea contraveniei prevzute la alin. (2) i aplicarea sanciunii se fac de
ctre comandantul centrului militar i de ctre ofierii special desemnai de ctre
acesta, exclusiv pe raza teritorial de competen a centrului militar.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la
data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia,
jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (2), agentul constatator fcnd
meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare i sancionare
a contraveniei.
(5) Contraveniei prevzute la alin. (2) i sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002
, cu modificrile i completrile ulterioare.
----------
Art. 4 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 223 din 18 noiembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2010.

Articolul 5

Organizarea i funcionarea recrutrii i seleciei cetenilor pentru efectuarea


serviciului militar pe baz de voluntariat vor fi reglementate prin hotrre a
Guvernului, pn la data de 31 decembrie 2006.

Articolul 6

n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Guvernul va


prezenta Parlamentului proiectul de lege privind pregtirea populaiei pentru
aprare i cel al legii privind statutul soldailor i gradailor voluntari, n noile
condiii.

Articolul 7

Dispoziiile Legii nr. 46/1996 privind pregtirea populaiei pentru aprare, cu


modificrile i completrile ulterioare, i ale actelor normative emise pentru
executarea acesteia se aplic n continuare, n msura n care nu contravin
prevederilor prezentei legi.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor
art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
Legea nr. 346/2006 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Aprrii Naionale, cu modificrile i completrile
ulterioare, cap I art. 1-4 i cap VIII, art. 40-42;

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1. - (1) Ministerul Aprrii este organul de specialitate al administraiei


publice centrale, care conduce i desfoar, potrivit legii, activitile n domeniul
aprrii rii.

(2) Ministerul Aprrii este format din structuri centrale, structuri i fore
subordonate acestora.

Art. 2. - Sistemul de structuri centrale, structuri i fore ale Ministerului Aprrii


constituie Armata Romniei, denumit n continuare armata.

Art. 3. - (1) Ministerul Aprrii are personalitate juridic i reprezint n justiie


structurile armatei care nu au personalitate juridic. Structurile ministerului care au
personalitate juridic, potrivit legii, pot fi reprezentate n justiie de organele de
specialitate ale Ministerului Aprrii, n condiiile stabilite prin ordin al ministrului
aprrii.

(2) Ministerul Aprrii are sediul n municipiul Bucureti, strada Izvor nr. 3-5,
sectorul 5.

(3) Ministerul Aprrii rspunde n faa Parlamentului, a Guvernului i a


Consiliului Suprem de Aprare a rii pentru modul de aplicare, n domeniul su
de activitate, a prevederilor Constituiei, legilor, hotrrilor Guvernului i ale
Consiliului Suprem de Aprare a rii, ale celorlalte acte normative i ale tratatelor
internaionale la care Romnia este parte.

Art. 4. - Ministerul Aprrii coopereaz, pentru ndeplinirea atribuiilor sale, cu


celelalte ministere i organe ale administraiei publice centrale de specialitate, cu
autoriti ale administraiei publice locale, autoriti administrative autonome,
organizaii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare
i de conducere militar ale altor state, precum i ale organizaiilor internaionale la
care Romnia este parte.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii comune

Art. 40. - Ministerul Aprrii asigur, potrivit legii, asistena medical a


personalului propriu, a cadrelor militare n rezerv i n retragere, a familiilor i
urmailor acestora, precum i drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 41. - (1) Cadrele militare n rezerv, cele n retragere, familiile acestora,
precum i personalul civil din Ministerul Aprrii beneficiaz, ca msur de
protecie social, de nlesniri stabilite prin ordin al ministrului aprrii n folosirea
centrelor de refacere a capacitii de munc, sanatoriilor, cminelor de garnizoan,
cluburilor militare i altor faciliti recreative i sportive.

(2) Personalul poate beneficia de folosirea locuinelor de serviciu sau de


intervenie, potrivit ordinului ministrului aprrii.

Art. 42. - (1) Pentru rezolvarea situaiei locative a cadrelor militare, a soldailor i
a gradailor voluntari, precum i a personalului civil din armat, Ministerul
Aprrii poate desfura programe pentru construirea de locuine proprietate
personal, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile, proprietate public a
statului, aflate n administrarea ministerului.

(2) Terenurile prevzute la alin. (1) se trec, n condiiile legii, din domeniul public
n domeniul privat al statului, proprietarii locuinelor dobndind, potrivit hotrrii
Guvernului, un drept de folosin oneros asupra terenurilor, pe durata existenei
construciilor.

Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul


soldailor i gradailor profesioniti, cu modificrile i completrile
ulterioare, cap. I art. 1-4, cap. IV art.45;

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Soldatii si gradatii voluntari constituie un corp distinct de personal militar,
recrutat pe baza de voluntariat si situat la baza ierarhiei militare.
(2) Soldatii si gradatii voluntari sunt angajati pe baza unui contract in functii
prevazute in acest scop in statele de organizare a unitatilor militare, pe o perioada
determinata, in functie de nivelul de pregatire, starea de sanatate si aptitudinile
acestora pentru indeplinirea indatoririlor militare.

Art. 2
(1) Soldatii si gradatii voluntari sunt selectionati, pentru incheierea primului
contract in aceasta calitate, din randul cetatenilor romani, barbati si femei, cu
domiciliul in tara.
(2) Limitele de varsta, modul de selectionare, instruire, specialitatile militare si
functiile in care acestia vor fi angajati, precum si modul de tinere a evidentei
acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.

Art. 3
(1) Gradele militare ale soldatilor si gradatilor voluntari, in ordinea lor ierarhica,
sunt: soldat, fruntas, caporal.
(2) Gradele militare se acorda in ordinea prevazuta la alin. (1), indiferent daca
gradatii voluntari au detinut, in calitate de rezervisti, grade superioare.
(3) Dobandirea calitatii de soldat voluntar este conditionata de acordul scris al
celor in cauza privind renuntarea la gradele dobandite anterior si detinute ca
rezervist.
(4) In perioada in care soldatii si gradatii voluntari sunt in activitate, acestia sunt
inclusi in planurile de mobilizare.

Art. 4
Soldatii si gradatii voluntari nu pot pierde gradul obtinut decat in cazurile si
conditiile prevazute de lege.

Art. 45
(1) Soldatilor si gradatilor voluntari le inceteaza contractul si sunt trecuti in rezerva
sau scosi din evidentele militare, dupa caz, in urmatoarele situatii:
a) la implinirea limitei de varsta in serviciu, stabilita prin ordin al ministrului
apararii;
b) la expirarea termenului contractului, in situatia in care nu sunt posibilitati de
reinnoire din cauza reducerii functiilor ca urmare a desfiintarii, restructurarii sau a
dislocarii unitatii;
c) cand sunt clasati "inapt pentru serviciul militar" de catre comisiile de expertiza
medico-militara;
d) cand sunt clasati "apt limitat" de comisiile prevazute la lit. c);
e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii;
f) inainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor parti;
g) la expirarea termenului contractului, in situatia in care una dintre parti nu mai
opteaza pentru reinnoirea contractului;
h) cand nu mai indeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului
apararii, pentru ocuparea functiei;
i) prin demisie;
j) ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare prevazute la art. 28 lit. e), cand comit
abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii
legale;
k) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva la pedeapsa
inchisorii cu executarea acesteia, precum si atunci cand sunt condamnati pentru
infractiuni savarsite cu intentie, fara a fi privati de libertate;
l) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru o
infractiune savarsita din culpa, fara a fi privati de libertate;
m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului
de secretizare a informatiilor la care urmeaza sa aiba acces, de catre autoritatile
competente;
n) in caz de deces.
(2) Trecerea in rezerva sau scoaterea din evidentele militare se face din oficiu in
situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), g), k), m) si n), iar in celelalte situatii, la
propunerea comandantilor sau sefilor directi, inaintata ierarhic.
(3) Trecerea in rezerva a soldatilor si gradatilor voluntari se comunica acestora si
in scris printr-o trimitere de corespondenta recomandata.

Capitolul II ndeplinirea serviciului militar

Seciunea 1 Dispoziii comune

Articolul 3

(1) Serviciul militar se ndeplinete de ctre cetenii romni, brbai i femei, care
au mplinit vrsta de 18 ani, n formele prevzute de lege.
(2) Serviciul militar se ndeplinete n urmtoarele forme:
a) activ;
b) abrogat;
------------
Litera b) a alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 128
din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
c) n rezerv.
(3) Serviciul militar activ se ndeplinete n calitate de:
a) militar profesionist;
b) militar n termen;
c) elev sau student la instituiile de nvmnt din sistemul de aprare i securitate
naional, cu excepia elevilor liceelor i colegiilor militare;
d) soldat sau gradat voluntar.
(4) Serviciul militar n rezerv se ndeplinete n calitate de:
a) rezervist voluntar;
b) rezervist.
(5) La declararea mobilizrii i a strii de rzboi sau la instituirea strii de asediu,
ndeplinirea serviciului militar n calitate de militar n termen devine obligatorie
pentru brbaii cu vrste cuprinse ntre 20 i 35 de ani, care ndeplinesc criteriile
pentru a ndeplini serviciul militar.
------------
Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(5^1) La declararea mobilizrii i a strii de rzboi sau la instituirea strii de
asediu, rezervitii sunt mobilizai/concentrai potrivit nevoilor instituiilor cu
atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale.
------------
Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(6) Perioada de timp n care o persoan ndeplinete serviciul militar activ sau
alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime n serviciu ori
vechime n munc, dup caz, precum i stagiu de cotizare la sistemul public de
asigurri sociale. Sunt exceptai de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor
i colegiilor militare.
------------
Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 4
(1) Cetenii care, din motive religioase sau de contiin, refuz s ndeplineasc
serviciul militar sub arme execut serviciul alternativ.
(2) Reglementarea ndeplinirii serviciului alternativ se adopt prin lege.
------------
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 5

(1) Pe timpul ndeplinirii serviciului militar cetenilor le este interzis s desfoare


activiti politice n unitile militare.
(2) Autoritile publice sunt obligate s asigure informarea corect a cetenilor
privind sistemul electoral i partidele politice.

Articolul 6

Nu ndeplinesc serviciul militar i sunt scoi din categoria cetenilor ncorporabili:


a) cei clasai inapi pentru serviciul militar, cu scoatere din eviden, conform
baremului medical;
------------
Litera a) a art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
b) personalul hirotonit sau ordinat care aparine cultelor religioase recunoscute de
lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum i
clugrii care au o vechime n mnstire de cel puin 2 ani;
c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executrii
pedepsei, precum i cele arestate preventiv sau trimise n judecat pn la data
rmnerii definitive a hotrrii prin care s-a soluionat cauza penal.
------------
Litera c) a art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 6^1

Baremul medical pentru determinarea aptitudinii cetenilor de a ndeplini serviciul


militar se stabilete prin ordin comun al conductorilor instituiilor cu atribuii n
domeniul aprrii i securitii naionale.
------------
Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 7

(1) Cetenii ncorporabili, n sensul prezentei legi, sunt considerai cetenii


romni, brbai, cu vrste cuprinse ntre 20 i 35 de ani, care ndeplinesc criteriile
pentru a executa serviciul militar, n situaiile prevzute la art. 3.
(2) Femeile pot ndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar.
Femeile n stare de graviditate ntrerup, la cerere sau la recomandarea medicului,
ndeplinirea serviciului militar.
------------
Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 8

(1) Cetenii cu domiciliul stabil n Romnia, care au dobndit sau au redobndit


cetenia romn, ndeplinesc serviciul militar dup o perioad de cel puin 6 luni
de la stabilirea sau restabilirea n ar.
(2) Cetenii care au cetenie dubl/multipl ndeplinesc serviciul militar la
instituirea strii de asediu, a strii de mobilizare i a strii de rzboi conform
acordurilor ncheiate ntre Romnia i ara/rile a crei/cror cetenie o mai
deine persoana respectiv.
------------
Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(3) n situaia n care nu exist acorduri ncheiate ntre Romnia i ara/rile a
crei/cror cetenie o mai dein persoanele prevzute la alin. (2), acestea
ndeplinesc serviciul militar n condiiile prevzute la alin. (1).
------------
Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 9

(1) Cetenii romni care ndeplinesc serviciul militar depun urmtorul jurmnt:
"Eu, ..., jur credin patriei mele, Romnia. Jur s-mi apr ara, chiar cu preul
vieii. Jur s respect Constituia, legile rii i regulamentele militare. Aa s-mi
ajute Dumnezeu!"
(2) Formula religioas de ncheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Elevii din liceele i colegiile militare nu depun jurmntul.

Seciunea a 2-a Serviciul militar activ

Articolul 10

Sunt considerai n serviciu ca militari profesioniti ofierii, maitrii militari i


subofierii n activitate.

Articolul 11

Calitatea de ofier, maistru militar sau subofier n activitate se obine n condiiile


prevzute de lege.

Articolul 12

(1) Recrutarea, selecionarea i admiterea candidailor n structura de nvmnt


aparinnd instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale se
stabilesc prin metodologii proprii, aprobate prin ordin al minitrilor/conductorilor
acestor instituii, cu respectarea legislaiei naionale n domeniu.
------------
Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(2) Dac persoanele prevzute la art. 3 alin. (3) lit. c) nu mai continu studiile i au
ndeplinit ndatoririle militare, prevzute la art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) i alin.
(4), nainte de a intr n structura de nvmnt prevzut la alin. (1) sau au
terminat cel puin anul I de studii, sunt trecute n rezerv cu gradul cel mai mare
dobndit.
(3) Tinerii care opteaz pentru a urma cursurile ntr-o structur de nvmnt
prevzut la alin. (1) efectueaz examinarea psihologic i medical gratuit, la
unitile specializate, stabilite de conductorii instituiilor cu atribuii n domeniul
aprrii i securitii naionale.
------------
Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 13

Soldaii i gradaii voluntari sunt recrutai, selecionai, instruii i i desfoar


activitatea potrivit legii.

Seciunea a 3-a Serviciul militar n rezerv

Articolul 14

Cetenii romni, brbai i femei, care au ndeplinit serviciul militar activ sau n
rezerv sunt luai n eviden ca rezerviti.

Articolul 15

(1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru
instruire i ndeplinirea unor misiuni pe timpul strii de asediu, al strii de
mobilizare sau al strii de rzboi i este format din:
a) rezerva operaional;
b) rezerva general.
(2) Rezerva operaional cuprinde:
a) rezervitii voluntari ncadrai n funcii din statele de organizare ale unitilor;
b) rezervitii cuprini n planurile de mobilizare ale unitilor.
(3) Rezerva general cuprinde cetenii cu obligaii militare care nu fac parte din
rezerva operaional.
------------
Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 16

(1) Rezervitii voluntari pot fi concentrai sau mobilizai, dup caz, pentru:
a) instruire i ndeplinirea unor misiuni pe timp de pace i/sau pe timpul strii de
urgen;
b) completarea forelor destinate aprrii la instituirea strii de asediu, la declararea
mobilizrii sau a strii de rzboi.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) lit. a), rezervitii voluntari sunt concentrai n
baza ordinului ministrului/conductorului instituiei n subordinea cruia se afl
unitatea n care este ncadrat rezervistul.
(3) Rezervitii, la solicitarea instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii i
securitii naionale, pot participa pe o perioad determinat la instruire sau
misiuni, pe baza acordului acestora, ocupnd funcii n structurile militare. Pe
aceast perioad, rezervitii au drepturile i obligaiile prevzute de lege pentru
categoria de personal corespunztoare funciei temporar ocupate.
------------
Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 17

Rezervitii pot fi concentrai sau mobilizai, dup caz, pentru instruire, ndeplinirea
unor misiuni i completarea instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii i
securitii naionale ori mobilizai la locul de munc, potrivit legii.
------------
Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 18

(1) Prin concentrare, n sensul prezentei legi, se nelege:


a) chemarea rezervitilor voluntari pentru instruire i ndeplinirea unor misiuni;
b) chemarea rezervitilor din rezerva de mobilizare pentru instruire, ndeplinirea
unor misiuni i completarea instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii i
securitii naionale pe timpul strii de asediu.
(2) La declararea mobilizrii sau a strii de rzboi, rezervitii din rezerva
operaional i cetenii prevzui la art. 3 alin. (5) ncorporai se consider
mobilizai, iar serviciul militar se prelungete pn la data demobilizrii.
(3) Serviciul militar n calitate de militar concentrat ncepe la data concentrrii i se
termin la data deconcentrrii, iar n calitate de militar mobilizat ncepe la data
mobilizrii i se termin la data demobilizrii.
------------
Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 19

(1) n situaiile prevzute la art. 18 alin. (3), rezervitii voluntari se prezint la


unitile la care sunt ncadrai, la data i ora prevzute n ordinul de chemare.
------------
Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(2) Ordinele de chemare se ntocmesc i se nmneaz de ctre unitile militare n
care sunt ncadrai rezervitii voluntari.
Articolul 20

(1) Centrele militare, component a armatei, au n compunere centre militare


zonale, centre militare judeene i centre militare ale sectoarelor municipiului
Bucureti.
(2) Chemarea cetenilor ncorporabili i rezervitilor care nu fac obiectul
prevederilor art. 19 alin. (1) se realizeaz prin ordin de chemare, ntocmit de
centrele militare.
(3) Anunarea cetenilor ncorporabili i rezervitilor, precum i nmnarea
ordinelor de chemare se realizeaz de ctre structurile specializate ale Ministerului
Administraiei i Internelor.

Articolul 21

Pe timpul strii de asediu, la mobilizare i pe timpul strii de rzboi, cetenii


ncorporabili i rezervitii care i desfoar activitatea n instituii publice i
operatori economici cu atribuii n domeniul aprrii i continu activitatea la
locul de munc, n condiiile stabilite prin hotrre a Guvernului.

Seciunea a 4-a Serviciul militar n termen pe timpul strii de asediu, al mobilizrii


i al strii de rzboi

Articolul 22

(1) Pentru ndeplinirea serviciului militar n termen, n condiiile prevzute la art. 3


alin. (5), centrele militare efectueaz, n perioadele stabilite de Statul Major
General, recrutarea-ncorporarea cetenilor ncorporabili.
(2) Perioada cnd se efectueaz recrutarea-ncorporarea se anun prin mijloacele
de informare n mas.
(3) Pe baza propunerilor naintate de centrul militar, prefectul judeului sau al
municipiului Bucureti emite un ordin de asigurare a activitilor de recrutare-
ncorporare, care este obligatoriu pentru autoritile administraiei publice locale,
structurile cu atribuii specifice ale Ministerului Administraiei i Internelor,
direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti i inspectoratele
colare judeene i al municipiului Bucureti.

Articolul 23
(1) Sunt ncorporai pentru ndeplinirea serviciului militar n termen brbaii,
ceteni romni, care au mplinit vrsta de 20 de ani.
(2) La cerere, acetia pot fi ncorporai imediat dup mplinirea vrstei de 18 ani.
(3) Limita maxim de vrst pn la care cetenii romni, brbai, pot ndeplini
serviciul militar n calitate de militar n termen este de 35 de ani.
------------
Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 24

Durata instruirii militarilor n termen se stabilete prin ordine ale efilor instituiilor
cu atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale.

Articolul 25

(1) Pentru a fi recrutai sau ncorporai, cetenii sunt obligai s se prezinte la data,
ora i locul prevzute n ordinul de chemare.
(2) Abrogat.
------------
Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 26

(1) Stabilirea aptitudinilor din punct de vedere psihologic se efectueaz pe baza


examinrii de specialitate, asigurat de structurile specializate ale instituiilor cu
atribuii n domeniul aprrii.
(2) n cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordane ntre
starea de sntate a tnrului i documentaia prezentat, precizarea diagnosticului
medical se face de comisia de expertiz medico-militar a spitalului militar clinic
de urgen la care este arondat centrul militar respectiv.

Articolul 27

(1) Recrutarea, ncorporarea sau selecia n structurile de nvmnt din instituiile


cu atribuii n domeniul aprrii se efectueaz de comisiile locale de recrutare-
ncorporare, constituite pe lng centrele militare.
(2) Recrutarea-ncorporarea reprezint activitatea executat de centrele militare n
vederea lurii n evidena militar, seleciei i stabilirii aptitudinilor privind
ndeplinirea ndatoririlor militare, repartizarea i trimiterea cetenilor romni,
brbai, la unitile militare, la datele i n funcie de criteriile stabilite prin ordin
comun al conductorilor instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii i securitii
naionale, pentru ndeplinirea serviciului militar n calitate de militar n termen.
------------
Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(3) La recrutare-ncorporare sau selecie n structurile de nvmnt din instituiile
cu atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale, fiecare tnr prezint
documentul medical care atest antecedentele patologice personale i
heredocolaterale, eliberat sub semntura i parafa medicului de familie. Tinerii care
urmeaz a fi recrutai-ncorporai, n situaiile prevzute de lege, inclusiv cei care
nu posed documentul menionat, sunt examinai medical, gratuit, n uniti de
asisten medical ambulatorie de specialitate stabilite de direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti, de comun acord cu centrele militare.
Rezultatele examinrii sunt nscrise n fia medical; fondurile necesare acestor
activiti sunt alocate Ministerului Sntii de ctre Guvernul Romniei din
bugetul de stat pentru rzboi.
------------
Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(4) Medicul de familie al tnrului are obligaia ca, la prezentarea acestuia cu
ordinul de chemare sau pentru selecie n structurile de nvmnt din instituiile
cu atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale, s i elibereze documentul
prevzut la alin. (3).
------------
Alin. (4) al art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(5) Forma i coninutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmeaz
s fie prezentat de tnr la centrul militar, n situaiile prevzute la alin. (3), se
stabilesc prin ordin comun al conductorilor instituiilor cu atribuii n domeniul
aprrii i securitii naionale i al ministrului sntii.
------------
Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(6) Fiecare comisie local de recrutare-ncorporare se compune din:
a) preedinte: un ofier din centrul militar;
b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al structurilor teritoriale de
ordine i siguran public ale Ministerului Administraiei i Internelor, un delegat
al autoritii publice care ncorporeaz, dac aceasta este alta dect Ministerul
Aprrii Naionale, un psiholog i 2 medici desemnai de direcia de sntate
public judeean, respectiv a municipiului Bucureti;
------------
Litera b) a alin. (6) al art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.
c) secretar: un cadru militar activ sau un salariat civil din centrul militar respectiv.

Articolul 28

(1) Comisiile locale de recrutare-ncorporare au urmtoarele atribuii:


a) examineaz medical i testeaz psihologic tinerii la recrutare i recruii la
ncorporare, stabilind dac sunt api sau nu pentru serviciul militar, n conformitate
cu prevederile baremului medical;
------------
Litera a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.
b) repartizeaz la recrutare tinerii pe arme, iar la ncorporare recruii pe uniti i
formaiuni militare, pentru ndeplinirea serviciului militar;
c) acord scutiri de serviciu militar i amnri de la ncorporare recruilor, n
condiiile prezentei legi.
(2) Hotrrile comisiilor locale de recrutare-ncorporare se comunic tinerilor i
recruilor, n scris.

Articolul 29

(1) Recruii pot face contestaie mpotriva hotrrilor comisiilor de recrutare-


ncorporare la comisia de analiz a contestaiilor privind recrutarea-ncorporarea,
constituit la nivel judeean, respectiv al municipiului Bucureti.
Aceasta se compune din:
a) preedinte: comandantul centrului militar;
b) membri: un delegat al consiliului judeean, un delegat cu funcie de conducere
cel puin de adjunct al inspectorului ef din structurile teritoriale de ordine i
siguran public ale Ministerului Administraiei i Internelor, un psiholog i un
medic din centrul militar, un medic desemnat de direcia de sntate public
judeean, respectiv a municipiului Bucureti;
------------
Litera b) a alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.
c) secretar: un cadru militar activ sau un salariat civil din centrul militar respectiv.
(2) Contestaia se depune la comisia judeean, respectiv a municipiului Bucureti,
de analiz a contestaiilor privind recrutarea-ncorporarea, n termen de cel mult
dou zile de la comunicarea hotrrii care se atac. Contestaia trebuie rezolvat n
termen de maximum 5 zile de la data nregistrrii.
(3) Dac recruii consider cu au fost lezai ntr-un drept sau interes legitim, dup
epuizarea cilor de atac, se pot adresa instanelor competente.

Articolul 30

(1) Concluziile medicale ale comisiilor judeene, respectiv a municipiului


Bucureti, de recrutare-ncorporare pot fi revocate numai de comisiile de expertiz
medico-militar ale spitalelor militare clinice de urgen la care sunt arondate
centrele militare respective.
(2) Concluziile medicale ale comisiilor de expertiz medico-militar ale spitalelor
militare clinice de urgen pot fi revocate numai de comisia central de expertiz
medico-militar a Ministerului Aprrii.
(3) Concluziile examinrii psihologice pot fi revocate numai de structura militar
de specialitate.
(4) Hotrrile comisiei centrale de expertiz medico-militar i ale structurilor
prevzute la alin. (2) se soluioneaz n termen de 5 zile de la nregistrare i sunt
definitive.

Articolul 31

(1) Direciile de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucureti,


asigur personalul medico-sanitar auxiliar i instrumentarul medical necesar
efecturii examenului medical. De asemenea, organizeaz tratamentul medical prin
medicii de familie i asigur recruilor asisten i tratament medical gratuit n
spitale sau n dispensare/policlinici pentru acele boli care i fac temporar inapi
pentru serviciul militar.
(2) Tinerii au obligaia s se prezinte la centrul militar pe raza cruia domiciliaz,
n termen de cel mult 3 luni de la data clarificrii situaiei medico-militare.

Articolul 32

(1) Recruii care sunt ntreintori unici de familie i contribuie efectiv la


ntreinerea acesteia sunt scutii de serviciul militar dac:
a) soia recrutului este bolnav, ncadrat n gradul I sau II de invaliditate;
b) recrutul are unul sau mai muli copii minori, iar soia acestuia a decedat;
c) prinii recrutului au mplinit vrsta standard de pensionare;
d) ambii prini sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vrst;
e) printele n via ndeplinete una dintre condiiile prevzute la lit. c) sau d);
f) printele desprit legal ori n fapt, aflat n ntreinerea recrutului, ndeplinete
una dintre condiiile prevzute la lit. c) sau d), dac desprirea a avut loc cu cel
puin 2 ani nainte de recrutare;
g) n caz de calamiti naturale, la cerere.
(2) De asemenea, sunt scutii de serviciul militar i recruii care sunt unici
susintori ai surorilor i frailor invalizi de gradul I sau II, dac contribuie efectiv
la ntreinerea lor.
(3) Recruii adoptai beneficiaz de prevederile lit. c)-g) ale alin. (1), dac adopia a
avut loc cu cel puin 2 ani nainte de recrutare.

Articolul 33

(1) Se consider unic susintor al prinilor ori al surorilor sau al frailor minori
recrutul care:
a) nu mai are ali frai sau surori majori, api de munc;
b) mai are frai ori surori, dar acetia nu pot contribui la ntreinerea prinilor
deoarece sunt elevi sau studeni la instituiile militare de nvmnt, ndeplinesc
serviciul militar n termen, sunt elevi la colile militare de ofieri, maitri militari,
subofieri activi ori sunt invalizi de gradul I sau II;
c) mai are frai sau surori majori, api de munc, dar acetia execut o pedeaps
privativ de libertate.
(2) Prin contribuie efectiv se nelege participarea permanent a recrutului la
ntreinerea prinilor, surorilor i frailor minori cu o parte nsemnat din
veniturile lui, precum i la ngrijirea acestora, n cazul cnd prezena recrutului este
absolut necesar.

Articolul 34

Amnarea de la ncorporare se acord:


a) recruilor gsii la ncorporare bolnavi de una dintre bolile prevzute n baremul
medical;
--------------
Litera a) a art. 34 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 128 din
12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
b) elevilor liceelor de la nvmntul de zi i seral, ai colilor postliceale ori
echivalente acestora, pn la absolvirea studiilor. Pierd dreptul de amnare de la
ncorporare elevii exmatriculai pe o durat mai mare de un an, precum i cei care
repet anul sau clasa mai mult de un an, din motive imputabile acestora;
c) celor care au greuti familiale deosebite i care se ncadreaz n urmtoarele
situaii: prinii au mai muli copii, dintre care cel puin 2 copii minori, iar copilul
cel mai mare este ncorporat; prinii ndeplinesc condiiile de vrst pentru ca fiul
s fie scutit de serviciul militar, dar mai au un copil major, ncadrat n gradul I sau
II de invaliditate, care are cel puin 2 copii minori i nu poate contribui la
ntreinerea prinilor; unul dintre prini a decedat, iar cel n via are n ntreinere
cel puin 2 copii minori; recrutul nu are prini, a fost crescut de bunici sau de alt
persoan, pn la vrsta de 14 ani, nu a fost adoptat, locuiete cu cei care l-au
crescut, acetia sunt bolnavi i se ncadreaz n gradul I sau II de invaliditate ori au
vrsta prevzut la art. 32 lit. c) sau recrutul are cel puin 2 copii minori n vrst
de pn la 7 ani. Pentru cazurile prevzute anterior, venitul mediu lunar al celor
care au nevoie de ntreinere s nu fie mai mare dect cuantumul minim stabilit la
pensia integral pentru limit de vrst, prevzut de dispoziiile legale;
d) recruilor care sunt unici susintori ai surorilor sau frailor minori, pn la
majoratul unuia dintre ei.

Articolul 35

Dac pe timpul ndeplinirii serviciului militar n termen se produce una dintre


situaiile prevzute la art. 32, 33 i 34, cei n cauz vor fi trimii la domiciliu.

Articolul 36

La constatarea ncetrii cauzelor de scutire sau de amnare de la ncorporare,


recruii i militarii trimii la domiciliu vor fi chemai pentru ndeplinirea ori
completarea serviciului militar n termen, dac nu au mplinit vrsta de 35 de ani.

Articolul 40

(1) Totalitatea cetenilor romni nscui n acelai an formeaz un contingent, care


este indicat de anul naterii.
(2) Evidena militar a cetenilor ncorporabili i a rezervitilor reprezint
ansamblul activitilor desfurate pentru cunoaterea i actualizarea datelor
referitoare la identitatea, pregtirea profesional, militar i de specialitate,
ocupaia, locul de munc, domiciliul i situaia medico-militar a acestora.
(3) Cetenii ncorporabili i rezervitii care i schimb domiciliul au obligaia s
se prezinte, n termen de o lun, pentru luarea n eviden, la centrele militare pe
raza crora i-au stabilit noul domiciliu.
--------------
Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 41

(1) Soldaii i gradaii n rezerv se in n eviden pn la mplinirea vrstei de 55


de ani, astfel:
a) clasa I: pn la 45 de ani inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 46 de ani pn la 50 de ani inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 51 de ani pn la 55 de ani inclusiv.
--------------
Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(2) Cadrele militare n rezerv se in n eviden, pe clase de eviden, pn la
mplinirea vrstei prevzute de lege.
(3) Cetenii romni, brbai, aflai n situaiile prevzute la art. 6 lit. a) se scot din
eviden la data constatrii situaiilor respective, cei menionai la art. 6 lit. b) se
scot din eviden la mplinirea vrstei de 35 de ani, iar cei menionai la art. 6 lit.
c), la data pronunrii sentinei definitive.

Articolul 42

Cetenii ncorporabili, scoi din eviden n condiiile art. 41 alin. (3), nu mai fac
obiectul prevederilor art. 3 alin. (5).

Seciunea a 2-a Atribuiile privind evidena militar

Articolul 43

(1) Elaborarea cadrului normativ, precum i conducerea, ndrumarea i controlul


activitii de eviden militar a cetenilor ncorporabili i a rezervitilor, pe
ntregul teritoriu al Romniei, se execut de Statul Major General.
(2) Organele specializate n inerea evidenei militare sunt centrele militare.
(3) Evidena militar a recruilor se ine dup domiciliul sau reedina acestora, iar
a militarilor rezerviti, numai dup domiciliu.
(4) Structurile militare din compunerea instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii
in evidena militar pentru rezervitii voluntari proprii.
(5) Structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor au atribuii
pe linie de eviden militar, conform prezentei legi.
(6) Obligaii privind evidena militar mai au i urmtoarele structuri:
a) instanele judectoreti i parchetele organizate pe lng acestea, precum i
penitenciarele;
b) angajatorii;
c) direciile sanitare judeene i a municipiului Bucureti;
d) inspectoratele colare judeene i al municipiului Bucureti.
--------------
Litera d) a alin. (6) al art. 43 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.

Articolul 44

Pentru inerea evidenei militare i organizarea activitii de anunare i trimitere a


resurselor umane i materiale n vederea completrii unitilor militare, centrele
militare desfoar urmtoarele activiti:
a) colaboreaz cu unitile prevzute la art. 43 alin. (4) pe linia evidenei militare a
rezervitilor voluntari, n condiiile stabilite prin ordin comun al conductorilor
instituiilor cu atribuii n domeniul aprrii;
b) coordoneaz, ndrum i verific activitatea desfurat de structurile prevzute
la art. 43 alin. (5) pe linia evidenei, anunrii i trimiterii resurselor la uniti, n
baza ordinului comun al ministrului aprrii i al ministrului administraiei i
internelor;
c) coordoneaz i verific activitatea privind evidena militar la structurile
prevzute la art. 43 alin. (6), n baza hotrrii Guvernului.

Articolul 45

(1) Structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor au


urmtoarele obligaii privind evidena militar:
a) s nmneze cetenilor ncorporabili i rezervitilor ordinele de chemare i s-i
trimit la data, ora i locul prevzute de acestea;
b) s comunice centrelor militare, semestrial, situaia cetenilor romni,
ncorporabili i rezerviti, cu domiciliul n strintate;
c) s urmreasc, n baza msurilor ordonate de organele de urmrire penal, i s
conduc la locul indicat de acestea cetenii ncorporabili i rezervitii neprezentai
la ncorporare sau mobilizare, mobilizai la locul de munc, abseni nejustificat,
precum i militarii dezertori;
d) s ntocmeasc anual tabele nominale cu datele de eviden ale cetenilor
romni, brbai, care urmeaz s mplineasc 18 ani n anul urmtor i s le trimit
centrului militar pn la data de 1 noiembrie;
--------------
Litera d) a alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.
e) s comunice centrelor militare, n termen de 10 zile, cazurile de deces ale
cetenilor ncorporabili i rezervitilor;
f) s comunice lunar centrelor militare cetenii ncorporabili i rezervitii care i-
au schimbat domiciliul pe raza de competen, pe suport de memorare.
(2) Structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor situate n
localitile n care nu funcioneaz centre militare au, n plus fa de cele
specificate la alin. (1), urmtoarele obligaii pe linia evidenei militare:
a) s in evidena nominal a cetenilor ncorporabili i a rezervitilor;
b) s actualizeze n documentele de eviden militar ale cetenilor ncorporabili i
ale rezervitilor datele privind luarea ori scoaterea din eviden, schimbarea
domiciliului sau reedinei i s le comunice lunar centrelor militare.

Articolul 46

Angajatorii au urmtoarele obligaii privind evidena militar a salariailor proprii


sau, dup caz, a celor crora le-au ncetat contractele individuale de munc:
a) s in evidena cetenilor ncorporabili i a rezervitilor prevzui la art. 15 i
s comunice lunar centrelor militare ncadrrile, transferurile, ncetarea relaiilor de
munc, precum i orice alte schimbri n datele de eviden militar ale acestora;
--------------
Litera a) a art. 46 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 128 din
12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
b) la angajare, s solicite cetenilor documentele personale de eviden militar;
c) s acorde salariailor sprijinul necesar pentru ndeplinirea obligaiilor referitoare
la serviciul militar;
d) s suspende, n condiiile legii, raporturile de munc sau raporturile de serviciu
care presupun absena de la locul de munc, dup caz, ale salariailor care particip
la exerciiile i antrenamentele de mobilizare, sunt concentrai/mobilizai, conform
legii, sau ndeplinesc serviciul militar n condiiile prevzute la art. 3 alin. (5) i
(5^1). Angajatorii sunt obligai s pstreze locul de munc pe toat durata ct
salariaii i ndeplinesc ndatoririle militare.
--------------
Litera d) a art. 46 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 128 din
12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
Articolul 47

Direciile sanitare judeene i a municipiului Bucureti ntocmesc i transmit


centrelor militare anual, pn la data de 1 noiembrie, tabele nominale cu cetenii
romni, brbai, cu vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani, care au fost nregistrai cu
afeciuni medicale incompatibile cu ndeplinirea serviciului militar.

Articolul 48

(1) Serviciile publice de asisten social ale consiliilor judeene i ale sectoarelor
municipiului Bucureti asigur transmiterea la centrele militare, anual, pn la data
de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetenii, persoane cu handicap, avnd
vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani, din eviden, cu rezultatele examinrilor
efectuate de comisiile de expertiz medical.
(2) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului asigur centralizat,
prin inspectoratele colare judeene i al municipiului Bucureti, transmiterea de
ctre colile speciale, colile profesionale speciale i centrele de reeducare la
centrele militare, anual, pn la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu
cetenii cu vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani care au urmat cursurile acestora,
nsoite de rezultatele examinrilor efectuate de comisiile de expertiz medical a
persoanelor cu handicap pentru aduli din cadrul serviciilor publice de asisten
social ale consiliilor judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
--------------
Art. 48 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 49

(1) Instanele judectoreti care au dispus luarea msurii arestrii preventive ori au
pronunat pedeapsa nchisorii mpotriva ceteanului ncorporabil sau a
rezervistului sunt obligate s comunice centrelor militare copie de pe ncheierea de
edin ori de pe hotrrea judectoreasc definitiv, n termen de 10 zile de la data
dispunerii msurii sau de la data rmnerii definitive a hotrrii, dup caz.
(2) n cazul revocrii msurii arestrii preventive ori a desfiinrii, prin exercitarea
unei ci de atac, a hotrrii judectoreti prevzute la alin. (1), instanele
judectoreti competente sunt obligate s comunice centrelor militare, n termen de
10 zile de la pronunare, copie de pe ncheierea de edin prin care s-a dispus
revocarea msurii ori a deciziei prin care s-a desfiinat hotrrea judectoreasc de
condamnare la pedeapsa nchisorii, dup caz.
Articolul 50

Evidena militar a cetenilor romni care se gsesc n strintate pe o durat mai


mare de 45 de zile se ine de centrele militare pe raza crora domiciliaz.

Articolul 51

Centrele militare pot chema recruii i militarii rezerviti pentru precizarea unor
date n legtur cu situaia lor militar o dat pe an.

Articolul 52

(1) Documentul de eviden militar aflat asupra cetenilor ncorporabili sau


recruilor este adeverina de recrutare, pentru rezerviti este livretul militar, iar
pentru persoanele fr obligaii militare, certificatul militar.
(2) Rezervitii voluntari predau livretul militar i ordinul de chemare la unitatea cu
care au ncheiat contract i primesc legitimaie militar, eliberat potrivit
reglementrilor stabilite prin ordin al conductorilor instituiilor cu atribuii n
domeniul aprrii i securitii naionale.
(3) Pierderea livretului militar se comunic n scris centrului militar pe raza cruia
domiciliaz, n termen de 5 zile, i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a, n termen de 10 zile de la constatare.
--------------
Art. 52 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 53

(1) Evidena livretelor militare se ine de ctre centrele militare, iar a ordinelor de
chemare, de centrele militare sau, dup caz, de celelalte instituii cu atribuii n
domeniul aprrii.
(2) Normele privind eliberarea, evidena i controlul mnuirii livretelor militare i
a documentelor de eviden militar cu regim special se stabilesc prin ordin al
efului Statului Major General.

Articolul 67

(1) Tinerii chemai la recrutare, recruii i militarii rezerviti sunt obligai:


a) s primeasc ordinele de chemare emise de centrele militare i s se prezinte la
locul, data i ora prevzute n acestea;
b) s se prezinte la centrul militar pentru: primirea livretului militar la trecerea n
rezerv; predarea adeverinei de recrutare, a livretului militar i a ordinului de
chemare la mobilizare, dup caz, nainte de plecarea n strintate, precum i
ridicarea documentelor respective la napoierea n ar; ridicarea documentelor de
eviden militar duplicat, eliberate ca urmare a pierderii sau distrugerii
documentelor originale;
c) s anune, n scris, centrul militar, n termen de 5 zile, respectiv dou zile, n
situaiile prevzute la art. 3 alin. (5), despre pierderea ori deteriorarea
documentelor personale de eviden militar sau a ordinului de chemare la
mobilizare.
(2) Rezervitii voluntari i rezervitii din planurile de mobilizare sunt obligai s
participe la antrenamentele i exerciiile de mobilizare la solicitarea instituiilor cu
atribuii n domeniul aprrii i securitii naionale.
--------------
Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Articolul 68

(1) Neprezentarea la recrutare, la ncorporare, la concentrare, la mobilizare sau


pentru clarificarea situaiei militare, la data fixat prin ordinul de chemare, poate fi
motivat:
a) dac tnrul este bolnav, n imposibilitatea de a se deplasa, situaie dovedit cu
certificatul medical eliberat de organele sanitare competente;
b) n cazul decesului unui membru al familiei - printe, soie, copil, unul dintre
socri, frate sau sor -, pe baza certificatului de deces;
c) n caz de for major, pe baza dovezii eliberate de autoritile administraiei
publice locale.
(2) Cei chemai la recrutare, la ncorporare, la concentrare sau la mobilizare ori,
dup caz, membrii familiilor lor, precum i autoritile i instituiile publice i
operatorii economici la care acetia sunt salariai au obligaia de a anuna imediat
centrelor militare motivele neprezentrii la locul, data i ora prevzute n ordinele
de chemare, urmnd ca n termen de 15 zile s prezinte acte justificative.

Articolul 69

(1) Recruii chemai la centrele militare judeene, municipale sau de sector n


vederea ncorporrii, dar care nu au fost ncorporai, precum i cei trecui n
rezerv ori trimii la domiciliu sunt obligai s se prezinte la locurile de munc n
termen de 5 zile de la data la care li s-a comunicat c nu vor fi ncorporai,
respectiv n termen de 30 de zile de la data trecerii n rezerv sau a trimiterii la
domiciliu.
(2) Data ncorporrii i trecerii n rezerv pentru cei care au ndeplinit serviciul
militar este cea consemnat n livretul militar.

Articolul 70

(1) Militarii n termen, elevii i studenii instituiilor militare de nvmnt au


dreptul gratuit la hran, echipament, medicamente, pensie pentru pierderea
capacitii de munc, sold i documente militare de transport la chemarea pentru
ndeplinirea serviciului militar i pe timpul executrii acestuia, la trecerea n
rezerv sau la trimiterea la domiciliu, la concentrare, la mobilizare i la
demobilizare, n caz de concedii, permisii, internri i ieiri din spitale i n
condiiile stabilite prin dispoziiile legale. Dreptul la documente militare de
transport l au i tinerii chemai la recrutare i recruii chemai la ncorporare.
(2) Recruii i cei care sunt internai n spitale pentru stabilirea situaiei medico-
militare au dreptul gratuit la asisten medical, medicamente, ntreinere i
documente militare de transport, iar cei ncadrai n munc beneficiaz i de
ajutoare pentru incapacitate temporar de munc.
(3) Militarilor rezerviti care, pe timpul ndeplinirii serviciului militar n termen, s-
au pregtit prin cursuri n anumite meserii avnd echivalent n viaa civil li se
recunoate calificarea obinut, pe baza actelor de atestare eliberate de unitile
militare, cu avizul Ministerului Educaiei i Cercetrii i al Ministerului Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei.

Articolul 71

Militarii n termen, elevii i studenii instituiilor militare de nvmnt au dreptul


la ajutoare n caz de deces al soiei, copiilor sau al altor persoane aflate n
ntreinerea acestora nainte de ncorporare, n cuantumul stabilit prin acte
normative.

Articolul 72

Recruii chemai pentru ndeplinirea serviciului militar n termen primesc de la


autoritile i instituiile publice sau de la operatorii economici la care sunt
ncadrai toate drepturile la zi, inclusiv compensarea n bani a concediului de
odihn neefectuat.
Articolul 73

(1) Contractele de munc ale salariailor chemai pentru ndeplinirea serviciului


militar n termen, pentru concentrare/mobilizare sau pentru participarea la
antrenamentele/exerciiile de mobilizare se suspend n condiiile prevzute de
lege.
--------------
Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
(2) Desfacerea contractelor de munc ale persoanelor prevzute la alin. (1) nu se
poate face dect ca urmare a dizolvrii operatorilor economici ori a desfiinrii
autoritilor sau instituiilor publice. n aceste situaii, cel care angajeaz sau
ageniile pentru ocuparea forei de munc vor asigura cu prioritate plasarea celor n
cauz n alte locuri de munc echivalente, n aceeai localitate, potrivit pregtirii i
capacitii profesionale, sau, gratuit, reconversia profesional pentru profesiuni
care, ntr-o anumit perioad, sunt cerute de situaia economic pe piaa forei de
munc.
(3) Posturile n care sunt ncadrate persoanele prevzute la alin. (1) pot fi ocupate,
pe timpul ct acestea ndeplinesc serviciul militar, numai pe baza unor contracte de
munc individuale pe durat determinat.

Articolul 74

Rezervitii i cetenii ncorporai pe timpul ndeplinirii serviciului militar


beneficiaz de aceleai drepturi bneti ca i categoriile de personal activ din care
fac parte.

Articolul 75

Tinerii chemai la recrutare, recruii i militarii rezerviti care au calitatea de


salariai i sunt chemai la centrele militare pentru clarificarea situaiei militare sau
la unitile militare pentru a participa la antrenamente/exerciii de mobilizare au
dreptul la concediu suplimentar pltit de maximum 5 zile i sunt pltii de
angajator pe baza unei adeverine eliberate de centrul militar.
--------------
Art. 75 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12 iulie
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.
Capitolul VII Sanciuni

Articolul 80

(1) Constituie contravenie svrirea de ctre cetenii ncorporabili i de ctre


rezerviti a uneia dintre urmtoarele fapte:
a) refuzul de a primi ordinul de chemare;
b) prezentarea cu ntrziere la comisia local de recrutare-ncorporare la data, ora i
locul prevzute n ordinul de chemare, dac ntrzierea nu depete 3 zile, astfel
nct fapta s constituie infraciune, iar n cazul n care nu au primit ordin de
chemare, n termen de cel mult dou luni de la mplinirea vrstei de 18 ani;
c) neprezentarea la data, ora i locul prevzute n ordinul de chemare, pentru
clarificarea situaiei militare sau pentru concentrare;
d) neprezentarea, naintea plecrii din ar, la organul de eviden militar, pentru a
preda livretul militar, adeverina de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare;
e) neprezentarea, n termenul legal, pentru primirea documentelor personale de
eviden militar;
f) ntrzierea nejustificat la recrutare-ncorporare, concentrare, mobilizare sau
pentru clarificarea situaiei militare, la instituirea strii de urgen, a strii de
asediu sau la declararea mobilizrii ori a strii de rzboi;
g) pierderea, deteriorarea sau nstrinarea documentelor personale de eviden
militar;
h) neprezentarea la exerciiile i antrenamentele de mobilizare;
i) neprezentarea pentru executarea serviciului alternativ;
j) neprezentarea, n termen de o lun, n vederea lurii n eviden la centrele
militare pe raza crora i-au schimbat domiciliul.
--------------
Litera j) a alin. (1) al art. 80 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr.
128 din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie
2012.
(2) Constituie contravenie svrirea de ctre angajatori a uneia dintre urmtoarele
fapte:
a) neactualizarea evidenei militare a cetenilor ncorporabili i a rezervitilor;
b) necomunicarea, n termenul stabilit, a schimbrilor survenite n datele de
eviden militar ale cetenilor ncorporabili i rezervitilor;
c) neprezentarea sau neasigurarea persoanelor stabilite pentru ncadrarea comisiilor
locale de recrutare-ncorporare;
d) nenmnarea ordinelor de chemare i netrimiterea dovezilor de nmnare a
ordinelor de chemare n termenul stabilit;
e) neacordarea pentru salariai a sprijinului necesar ndeplinirii obligaiilor
referitoare la serviciul militar;
f) nerespectarea prevederilor art. 46 lit. d).
(3) Constituie contravenie nerespectarea de ctre autoritile administraiei publice
locale a prevederilor art. 76, 77, 78 i 79 referitoare la asigurarea material i
financiar a centrelor militare.
--------------
Alin. (3) al art. 80 a fost introdus de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 128 din 12
iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.

Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare


partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi.
Legea 355/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 25 noiembrie 2009

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Starea de mobilizare reprezinta totalitatea masurilor extraordinare care se pot
institui, in principal, in domeniile politic, economic, social, administrativ,
diplomatic, juridic si militar, planificate si pregatite pe timp de pace, precum si a
actiunilor desfasurate pentru aplicarea acestora, potrivit legii, la aparitia sau
iminenta unei amenintari grave care poate afecta suveranitatea, independenta si
unitatea statului, integritatea teritoriala a tarii si democratia constitutionala.

Art. 2
Starea de razboi reprezinta totalitatea masurilor extraordinare care se pot institui, in
principal, in domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic
si militar, in vederea exercitarii dreptului inerent al statului la autoaparare
individuala sau colectiva.

Art. 3
(1) Mobilizarea poate fi partiala sau totala.
(2) Mobilizarea partiala consta in aplicarea succesiva si limitata a masurilor si a
actiunilor prevazute la art. 1, in una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale,
precum si pentru anumite elemente ale fortelor destinate apararii. Economia poate
fi mobilizata in totalitate, in unitatile administrativ-teritoriale unde s-a declarat
aceasta stare. La nivel national, pot fi mobilizati operatorii economici si institutiile
publice din domeniile de activitate necesare sustinerii efortului de aparare.
(3) Mobilizarea totala consta in aplicarea masurilor si actiunilor prevazute la art. 1
pe intregul teritoriu al statului.

Art. 4
Pe timpul starii de mobilizare partiala sau totala ori al starii de razboi se pot
dispune, cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata, masuri
pentru restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale.

Capitolul IV - Asigurarea si utilizarea resurselor umane, materiale si


financiare pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi

Art. 23
(1) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se utilizeaza resurse umane,
materiale si financiare.
(2) Resursele umane provin din randul cadrelor militare in activitate, al politistilor,
al soldatilor si al gradatilor voluntari, al studentilor si al elevilor din institutiile
militare de invatamant care au absolvit anul I, mai putin cei din colegiile militare
liceale, din randul rezervistilor, al personalului civil din cadrul autoritatilor publice
care au atributii la mobilizare si razboi, precum si din randul cetatenilor romani
care au obligatii militare sau care pot fi chemati sa execute prestari de servicii in
interes public, potrivit legii.
(3) Pentru asigurarea resurselor umane pe timpul starii de mobilizare sau al starii
de razboi se constituie si se instruieste, pe timp de pace, rezerva de mobilizare, care
cuprinde rezerva operationala si rezerva generala, asa cum sunt reglementate in
Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Rezervistii
cuprinsi in rezerva de mobilizare participa la exercitiile si antrenamentele de
mobilizare, la solicitarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii
nationale.
(4) Resursele materiale necesare mobilizarii fortelor destinate apararii se compun
din:
a) rezervele proprii;
b) capacitatile pentru aparare, potrivit legii;
c) rezervele de mobilizare, potrivit legii;
d) productia curenta a operatorilor economici;
e) importuri;
f) alte resurse prevazute de lege.
(5) Rezervele proprii, prevazute la alin. (4) lit. a), se constituie de catre fiecare
institutie cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, potrivit actelor
normative specifice, statelor de organizare si normelor de inzestrare la razboi, si
cuprind tehnica militara si materiale, in majoritate, produse greu de aprovizionat
sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigura din productia interna sau din
import.
(6) Constituirea rezervelor proprii de catre institutiile cu atributii in domeniul
apararii si sigurantei nationale se realizeaza pe baza programelor multianuale si a
resurselor financiare alocate in acest sens prin bugetele anuale.

Art. 26
(1) Chemarea rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la
mobilizare sau la razboi se face pe baza ordinelor de chemare, intocmite potrivit
modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, cu decontarea cheltuielilor de
transport. Decontarea cheltuielilor de transport se realizeaza pe baza cupoanelor
din ordinul de chemare, de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii si
securitatii nationale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al conducatorilor
acestora.
(2) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi, persoanele cu obligatii
militare din rezerva generala pot fi chemate pentru completarea fortelor destinate
apararii sau pentru prestari de servicii in interes public, potrivit legii, cu exceptia
celor mobilizate la locul de munca.
(3) Persoanele fara obligatii militare pot fi chemate numai pentru prestari de
servicii in interes public, potrivit legii.
(4) Personalul operatorilor economici militarizati se supune regimului de control si
disciplina militara.
(5) Personalul societatilor specializate de paza care executa paza si protectia la
obiectivele clasificate de importanta deosebita la mobilizare si razboi se
mobilizeaza la locul de munca si se integreaza, din punct de vedere operativ, in
sistemul de paza al Jandarmeriei Romane.

Art. 28
Pe timpul starii de mobilizare si al starii de razboi, centrele militare au urmatoarele
atributii:
a) solicita structurilor Ministerului Administratiei si Internelor si operatorilor
economici punerea in aplicare a masurilor prevazute de documentele de mobilizare
transmise pe timp de pace;
b) coopereaza cu fortele destinate apararii pentru refacerea capacitatii
operationale;
c) coordoneaza, indruma si verifica activitatea desfasurata pe linia evidentei
militare a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor, potrivit legii;
d) colaboreaza cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor pentru
anuntarea si trimiterea cetatenilor incorporabili la recrutare-incorporare si a
rezervistilor la unitatile din compunerea institutiilor cu atributii in domeniul
apararii si securitatii nationale;
e) colaboreaza cu structurile teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru
Probleme Speciale pentru anuntarea si prezentarea cetatenilor prevazuti a fi
mobilizati la locul de munca si a celor chemati pentru prestari de servicii in interes
public;
f) coopereaza cu unitatile militare pentru punerea in aplicare a planului de
mobilizare al garnizoanei;
g) contribuie la punerea in aplicare a planului de asistenta familiala si la rezolvarea
problemelor sociale ale personalului mobilizat;
h) asigura, potrivit legii, plata ajutoarelor legale pentru familiile militarilor
decedati.
Capitolul VI - Demobilizarea

Art. 37
Demobilizarea reprezinta renuntarea la masurile si activitatile desfasurate in
vederea mobilizarii, ca urmare a incetarii actiunii factorilor care au generat
mobilizarea si a inexistentei altor factori care sa impuna mentinerea starii de
mobilizare partiala sau totala.

Art. 38
Demobilizarea se declara de catre autoritatile publice abilitate de Constitutia
Romaniei, republicata, sa declare starea de mobilizare, la propunerea Consiliului
Suprem de Aparare a Tarii.

Art. 39
(1) Demobilizarea poate fi partiala sau totala.
(2) Demobilizarea partiala se poate executa in anumite unitati administrativ-
teritoriale, in cadrul unor operatori economici si institutii publice din domeniile de
activitate care au sustinut efortul de aparare, precum si in cadrul unor elemente ale
fortelor destinate apararii.
(3) Demobilizarea totala se executa in toate domeniile de activitate, pe intregul
teritoriu al statului.

Art. 40
Demobilizarea cuprinde:
a) trecerea fortelor destinate apararii la incadrarea potrivit prevederilor pentru pace
ale statelor de organizare si normelor de inzestrare;
b) emiterea ordinelor de demobilizare a rezervistilor;
c) completarea rezervelor materiale utilizate la mobilizare si razboi;
d) demilitarizarea operatorilor economici;
e) incetarea masurilor pentru restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati
fundamentale;
f) desfasurarea activitatilor administrativ-financiare pentru solutionarea situatiei
bunurilor rechizitionate, potrivit legii;
g) refacerea capacitatii operationale a fortelor destinate apararii.
Art. 17. - (1) Dup repartiia n uniti militare, soldaii i gradaii voluntari
ncheie un contract de angajare cu durata de 4 ani, conform modelului prevzut n
anexa nr. 5. La expirarea acestuia, n cazul n care opteaz s rmn n armat, pot
ncheia noi contracte de angajare cu aceeai sau cu o alt unitate militar, succesiv,
pe 2-3 ani, potrivit aceluiai model, Incheierea contractelor de angajare are loc
ntre soldatul/gradatul voluntar n cauz i comandantul/eful unitii militare, n
calitate de reprezentant al Ministerului Aprrii Naionale.
(2) Modificarea unui contract de angajare aflat n derulare se face prin act
adiional la contractul de angajare, conform modelului prevzut n anexa nr. 6, n
situaiile prevzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul
soldailor i gradailor voluntari, modificat i completat prin Legea nr. 51/2010,
denumit n continuare statut.
(3) Limita maxim de vrst pn la care pot fi meninui n activitate
soldaii i gradaii voluntari din Ministerul Aprrii Naionale este de 45 de ani.
(4) Soldaii i gradaii voluntari care, pe durata contractului de angajare, sunt
trimii la forme de pregtire cu o durat mai mare de 90 de zile semneaz un
angajament potrivit modelului prevzut n anexa nr. 7.
Art. 20. - (1) Documentele de eviden nominal a soldailor i gradailor
voluntari sunt:
a) dosarul personal;
b) fia de eviden;
c) registrul de eviden pe funcii.
(2) Documentele de eviden nominal se pstreaz la unitile i
formaiunile corp aparte, care au structur de resurse umane.
Art. 21. - (1) Dosarul personal - anexa nr. 8 - constituie principalul
document de eviden nominal a soldailor i gradailor voluntari care reflect
calificarea profesional i principalele trsturi ale personalitii acestora, precum
i evoluia lor n cariera militar.
(2) Dosarul personal se ntocmete n exemplar unic de ctre instituiile unde
se desfoar modulul perfecionrii instruirii de specialitate, pe baza
documentelor din dosarul de candidat i a informaiilor furnizate de titular i se
completeaz pe ntreaga perioad ct soldaii i gradaii voluntari sunt n activitate.
(3) Dosarul cuprinde urmtoarele documente:
a) fia matricol - anexa nr. 9;
b) fia jurmntului militar;
c) aprecierile de serviciu;
d) rezultatele testelor psihologice susinute sau ale recomandrilor fcute de
psiholog cu ocazia ncheierii unui nou contract;
e) copiile/fotocopiile documentelor de identitate i ale actelor de studii;
f) documentele care atest absolvirea cursurilor de carier, de perfecionare a
pregtirii profesionale i de specializare, din ar i strintate;
g) fia cu ncadrarea locurilor de munc i a activitilor desfurate n
condiii de munc n care au lucrat soldaii i gradaii voluntari i fia de eviden a
timpului care nu se ia n calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat n condiiile
respective, conform modelelor utilizate pentru cadrele militare n activitate;
h) angajamentul pentru efectuarea modulului instruirii individuale, pentru
soldaii voluntari care au frecventat acest modul;
i) contractul pentru efectuarea modulului perfecionrii instruirii de
specialitate, n fotocopie;
j) contractele de angajare;
k) fiele controalelor medicale, n fotocopie;
l) alte documente considerate necesare.
(4) Documentele prevzute la alin. (3) se nscriu n inventarul documentelor
cuprinse n dosarul personal - anexa nr. 10a.
(5) Evidena dosarelor personale se ine de ctre structura de gestiune a
resurselor umane, ntr-un registru special destinat acestui scop i ntocmit potrivit
anexei nr. 10b.
Art. 22. - (1) Fia de eviden cuprinde principalele date personale i cu
privire la situaia militar a soldailor i gradailor voluntari i se ntocmete n
exemplar unic. Intocmirea fiei de eviden este iniiat de birourile informare-
recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeene sau de sector, odat cu
constituirea dosarului de candidat.
(2) Fia de eviden se ntocmete pe formular tip A+B", se completeaz i
se actualizeaz de ctre structurile n care execut programele de instruire i
unitile militare n care vor fi ncadrai soldaii i gradaii voluntari, pe ntreaga
perioad ct acetia sunt n activitate.
(3) Pentru soldaii i gradaii voluntari provenii, pn la data intrrii n
vigoare a prezentelor instruciuni, din tineri care nu au ndeplinit serviciul militar
ca militari n termen sau cu termen redus, responsabilitatea ntocmirii fielor de
eviden revine unitilor militare n care acetia sunt ncadrai.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic i pentru soldaii i gradaii voluntari
rezerviti.
Art. 25. - (1) Consultarea i comunicarea de date i informaii din sistemul
de eviden nominal a soldailor i gradailor voluntari se fac numai cu aprobarea
comandantului/efului unitii militare la care acestea se pstreaz, cu respectarea
strict a prevederilor legale referitoare la protecia informaiilor personale.
(2) Prevederile normelor privind protecia informaiilor clasificate n Armata
Romniei se aplic i pentru documentele de eviden nominal ale soldailor i
gradailor voluntari.
Art. 27. - (1) In situaia mutrii soldailor i gradailor voluntari, dosarul
personal i fiele de eviden se trimit la noua unitate n termen de 5 zile lucrtoare
de la data la care a survenit numirea n noua funcie.
(2) La trecerea n rezerv a soldailor i gradailor voluntari, dosarul personal
i fiele de eviden se trimit, dup caz, la centrul militar zonal, judeean sau de
sector, pe a crui raz teritorial militarul voluntar i stabilete domiciliul sau, n
caz de deces, pe a crui raz teritorial avea domiciliul, cu respectarea termenului
prevzut la alin. (1).
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (1) i (2) situaiile n care soldaii i
gradaii voluntari sunt declarai admis" s urmeze cursul pentru formarea
subofierilor n activitate pe filiera indirect, cnd documentele se trimit unitilor
militare unde au fost repartizai la absolvire, n termen de 5 zile lucrtoare de la
ncetarea raporturilor contractuale cu unitatea militar de provenien.

Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 13 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Rezervistii voluntari reprezinta personalul selectionat pe baza de voluntariat,
care consimte, pe baza de contract individual pe durata determinata, denumit in
continuare contract, sa incadreze functii in statele de organizare ale structurilor din
cadrul Ministerului Apararii Nationale.
(2) Rezervistii voluntari sunt cetateni romani, barbati si femei, cu domiciliul in
Romania, care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru recrutare si
selectie si au incheiat contractul prevazut la alin. (1).
(3) La instituirea starii de asediu, precum si la declararea starii de mobilizare sau a
starii de razboi, contractele rezervistilor voluntari se suspenda, iar acestia sunt
concentrati/mobilizati, in conditiile legii, si sunt incadrati pe aceleasi functii. La
desconcentrare sau la declararea demobilizarii, rezervistii voluntari sunt
desconcentrati sau demobilizati, iar contractele se deruleaza in continuare pana la
expirarea acestora.
(4) Rezervistul voluntar este incadrat pe functia prevazuta in contract la semnarea
acestuia.

Art. 2
(1) Rezervistii voluntari provin din:

a) rezervisti;
b) cetateni care nu au indeplinit serviciul militar activ, dar care opteaza pentru
indeplinirea serviciului militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar.
(2) Rezervistii voluntari pot fi:
a) cadre militare rezervisti voluntari;
b) soldati si gradati rezervisti voluntari.

Sectiunea 4 - Evidenta rezervistilor voluntari

Art. 32
Evidenta rezervistilor voluntari se realizeaza, potrivit actelor normative in vigoare,
de catre structurile cu care acestia au incheiate contracte, precum si de centrele
militare pe a caror raza de responsabilitate domiciliaza acestia, pentru toate
institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale.

Art. 33
La incetarea contractului, rezervistii voluntari sunt trecuti in pozitia de rezervist, in
rezerva de mobilizare, in conditiile legii.