Sunteți pe pagina 1din 8

CAP.XII.

LUCRARILE ANUALE DE SINTEZA SI RAPORTARE CONTABILA


12.1. Importanta, rolul si funciile situatiilor financiare anuale
12.2. Structura situatiilor financiare anuale
12.3. Lucrari premergatoare intocmirii bilanului contabil
12.4. Situatiile financiare anuale

12.1. Importanta, rolul si funciile situatiilor financiare anuale

Obiectivul principal al contabilitii financiare: furnizarea de informatii care sa asigure o


imagine fidela asupra:
pozitiei financiare;
performantelor financiare;
modificarilor pozitiei financiare ale firmei;
Scopul: utilizarea acestor informatii de catre utilizatorii interni si externi, in vederea fundamentarii
unor decizii economice.

Prin OMFP 1752/17.11.2005 s-a adoptat decizia ca toate persoanele juridice, cu sau fara scop
lucrativ, sa intocmeasca in mod obligatoriu, Situatii financiare anuale.

12.2. Structura situatiilor financiare anuale

Structura situatiilor financiare anuale care trebuie intocmite de catre persoanele juridice difera in
funcie de marimea acestora, astfel:
a) Societatile care la incheierea exerciiului financiar depasesc limitele a dou dintre urmtoarele
criterii:
cifra de afaceri: 7,3 milioane euro;
total active: 3,65 milioane euro;
nr. mediu de salariati: 50.

Situatii financiare anuale :


Bilan
Cont de profit si pierdere
Situatia modificarilor capitalului propriu
Situatia fluxurilor de trezorerie
Note explicative la Situatiile financiare anuale.

Aceste Situatii financiare anuale vor fi auditate, potrivit legii.

b) Societatile care la incheierea exerciiului financiar nu depasesc limitele criteriilor intocmesc


Situatiile finaniciare anuale simplificate, care cuprind:
Bilan prescurtat;
Cont de profit si pierdere;
Note explicative.

Optional, ele pot intocmi:


Situatia modificarilor capitalului propriu;
1
Situatia fluxurilor de trezorie.

Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.


Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o Declaratie scrisa de asumare a raspunderii
conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in acord cu
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a a CEE.
Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si vor fi insotite de Raportul administratorilor.

12.3. Lucrari premergatoare intocmirii bilanului contabil

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, pentru agentii economici din
Romania.
Incheierea exerciiului financiar se finalizeaza, din punct de vedere contabil, prin intocmirea
bilanului, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilan: bilanul contabil este definit ca fiind
documentul oficial intocmit la incheierea exerciiului, care asigura imaginea fidela, clara si
completa, atat a patrimoniului cat si a rezultatului financiar obtinut de firma.

Inainte de intocmirea propriu-zisa a bilanului contabil, compartimentele de specialitate ale firmei


procedeaza in mod obligatoriu la efectuarea unor lucrari pregatitoare:
intocmirea balanei de verificare inainte de inventarierea patrimoniului;
inventarierea generala a patrimoniului;
intocmirea balanei de verificare dup inventarierea generala a patrimoniului;
contabilizarea operaiunilor de regularizare privind:
diferentele constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului;
nregistrarea amortizarilor si provizioanelor;
nregistrarea diferentelor de conversie activ-pasiv;
delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor;
determinarea rezultatului exerciiului si repartizarea profitului;
completarea propriu-zisa, cu date, a setului de formulare ce compun bilanul contabil.

12.4. Situatiile financiare anuale

1. Intocmirea Bilanului contabil

Bilanul este documentul contabil de sinteza, componenta de baza a situatiilor financiare, prin care se
prezint ansamblul elementelor de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exerciiului
financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau incetarii activitii:
activul patrimonial cuprinde elemente concrete de avere ale entitatii;
datoriile si capitalul propriu - sursele de procurare ale averii;
elementele de activ se ordoneaza in bilan dup natura si lichiditate, iar datoriile si capitalul
propriu, dup natura si exigibilitate;
bilanul traduce in practica unul dintre principiile de baza ale contabilitii in partida dubla:
dubla reprezentare, prin care elementele patrimoniale sunt reflectate atat sub aspectul
componentei materiale cat si sub aspectul surselor de provenieinta.

2
Sub aspect practic, bilanul reprezint o sursa de informatii pentru cei care iau decizii:
un activ reprezint:
o resursa controlata de entitate, ca rezultat al unor evenimente trecute;
de la care se asteapta sa genereze beneficii economce viitoare;
al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;
o datorie reprezint:
o obligatie actuala a entitatii, care decurge din evenimente trecute;
prin decontarea acesteia se astepta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza
beneficii economice;
capitalurile proprii reprezint: interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele
unei entitati, dup deducerea tuturor datoriilor sale.

Funciile bilanului contabil


Funcia de generalizare a informatiilor contabile:
in bilan, datele preluate din conturi se grupeaza si se sistematizeaza dup anumite
criterii;
se obtine centralizarea si generatizarea informatiilor;
nivele:
nivel de entitate;
nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei nationale.

Funcia de informare:
bilanul contabil asigura culegerea, nregistrarea, prelucrarea si generalizarea
informatiilor contabile, care sunt necesare atat managemnetului cat si altor persoane fizice si
juridice interesate (salariati, actionari, organe fiscale etc.)

Funcia de analiza:
pe baza informatiilor din bilan se determina indicatorii economco-financiari, prin
intermediul crora se poate stabili un diagnostic al situatiei financiare, privind rentabilitatea
firmei.

Potrivit OMFP nr. 1752/2005, in Romania se intocmeste schema verticala de bilan, care ordoneaza
structurile patrimoniale in: active, datorii si capital propriu.
Schema verticala de bilan reprezint o viziune pragmatica asupra prezentarii periodice a
patrimoniului, pentru ca pune in mod explicit in evidenta 2 indicatori:

Fondul de rulment= Activele circulante - Obligatiile nete curente;


Pozitia financiara neta curenta= Total active - Obligatii curente.

In acest tip de bilan, elementele de activ sunt prezentate in sens crescator, de la cele cu cel mai mic
grad de lichiditate (active imobilizate) catre activele cu lichiditate maxima (casa si conturi la banci).
Elementele de pasiv sunt structurate in ordinea descrescatoare a exigibilitatii lor, mai intai pasivele
cu termenul cel mai mic de exigibilitate (datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mica de un
an), apoi pasivele cu termenul cel mai mare de exigibilitate (capital si rezerve).
Informatia contabila din bilanul vertical se structureaza pe 3 nivele si anume:
Grupa are sfera cea mai larga, grupand elementele patrimoniale dup caracteristici generale. Grupa
se utilizeaza in bilan cu majuscule latine.
3
Capitolul detaliaza grupa dup criterii mai analitice si se simbolizeaza in bilan cu cifre romane.
Postul este ultima treapta de detaliere a informatiei in bilan, fiind simbolizata cu cifre arabe
2. Intocmirea Notelor explicative la situatiile financiare anuale

Notele explicative la situatiile financiare anuale contin informatii suplimentare, relevante pentru
necesitatile utilizatorilor.

Note explicative:
1. Active imobilizate
2. Provizioane
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Participatii si surse de finantare
8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

Notele se semneaza de catre administrator si cel care le-a intocmit, se stampileaza cu stampila
unitatii si se inregisreaza, odata cu Situatiile financiare

Nota 1. Active imobilizate


In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de
dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au
determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa
depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata In notele
explicative.

Nota 2. Provizioane (nu este prezentat ca tabel).

Nota 3. Repartizarea profitului (nu este prezentat ca tabel).

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare (nu este prezentat ca tabel).

Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor (nu este prezentat ca tabel):


Prezinta:
a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiilor;
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nota 6. Principii, politici si metode contabile:


Se vor prezenta:
a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, de la metodele de evaluare si de la alte prevederi din
reglementarile contabile, mentionandu-se:

4
natura;
motivele;
evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, asupra pozitiei financiare si a profitului/pierderii.
c) Dac valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie
prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari, stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau
costul de producie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma
reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificrile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerciiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exerciiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exerciiului financiar,
prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exerciiului financiar.
g) Dac activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si
motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
h) Dac valoarea prezentata in bilan, rezultata dup aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod
semnificativ la data bilanului fa de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piaa cunoscute inainte
de data bilanului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de
active.

Nota 7. Participatii si surse de finantare


Se vor prezenta urmtoarele informatii:
a) se mentioneaza, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2.:
existenta oricror certificate de participare;
valori mobiliare;
obligatiuni convertibile.
b) capital social subscris/patrimoniul ;
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se:
dac au fost integral varsate;
numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;
e) actiuni emise in timpul exerciiului financiar:
- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite;
f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

5
- obligatiuni emise de emitent, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta, avand:
- valoarea nominala;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere


Se vor face mentiuni cu privire la:
a) indemnizatiile acordate membrilor consiliului de administratie, conducere/supraveghere;
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie,
conducere/supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere/supraveghere
in timpul exerciiului:
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pn la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de emitent in numele acestora;
d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exerciiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari


1.Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente
(Indicatorul capitalului circulant)
Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2, ofer garantia acoperirii datoriilor curente din
activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente Stocuri) / Datorii curente
(Indicatorul test acid)
Dac valoarea indicatorului este:
>1 - exista garantia acoperirii datoriilor curente;
<<1 - exista grave dificultati de achitare a datoriilor scadente.

2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare:
exprima ponderea creditelor pe termen lung (capitalul imprumutat) in capitalul propriu sau in
capitalul angajat (capitalul propriu + capital imprumutat).
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:
determina de cate ori emitentul poate achita cheltuielile cu dobanda;
cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):


Furnizeaza informatii cu privire la:
viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor): de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciiului
financiar.
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor): numar de zile de stocare;
Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate:
Vrs = (Stoc mediu / Costul vanzarilor) x 365 (zile)
b) Viteza de rotatie a creantelor (debite-clienti):

6
- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pn la data la care debitorii achita datoriile catre entitate:
Vrc = (Stoc mediu clienti /Cifra de afaceri) x 365 (zile)
Nota:
o valoare in crestere a indicatorului poate indica:
probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat
(clienti rau platnici);
cresterea accentuata a cifrei de afaceri;
o valoare in scadere a indicatorului poate indica:
o scadere accentuata a cifrei de afaceri;
colectarea mai buna a creantelor de catre entitate.
c)Viteza de rotatie a creditelor-furnizor:
- aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai (creditorii
comerciali):
Vrf = (Sold mediu furnizori /Cifra de afaceri) x 365 (zile)
d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate:
- evalueaza eficacitatea managementului prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita
cantitate de active, anume:
- activele imobilizate :
VrAci = Cifra de afaceri / Active imobilizate
- activele totale:
VrAt = Cifra de afaceri/ Total Active
4. Indicatori de profitabilitate
exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.
Rentabilitatea capitalului angajat:
reprezint profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:
Rca = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / (Capital propriu + Datorii pe termen lung)
Marja bruta:
Mb = (Profitul brut /Cifra de afaceri) x 100
scaderea procentului scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile
de producie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10. Alte informatii


Se prezint:
a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare.
b) Informatii privind relaiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin
participatii.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a
veniturilor si cheltuielilor evidentiate iniial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea
extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exerciiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- msur in care calcularea profitului sau pierderii exerciiului financiar a fost afectata de o evaluare a
elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost
efectuata In exercitiul financiar curent sau ntr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de
facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia la organul fiscal, pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar
putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o

7
entitate trebuie sa prezinte urmtoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de
evenimente:
- natura evenimentului;
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie
facuta.
g) In situatia in care acestea sunt semnificative, explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor nregistrate in avans.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmtoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmtoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmtoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reInnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte
operatiuni de leasing;
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de
consultanta fiscala si alte servicii dect cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare dect suma primita, diferenta se prezint in
notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligaia de a le
prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre
diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare
separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu
entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Dac un activ sau o datorie are legtura cu mai mult de un element din formatul de bilan, relatia sa cu alte
elemente trebuie prezentata in notele explicative, dac o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea
situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt
semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

S-ar putea să vă placă și