Sunteți pe pagina 1din 3

AVIATIEI HERASTRAU NORDULUI KISELEFF

office@karmaestate.ro CIF 34741831 J40/8247/06.07.2015 www. karmaestate.ro

CONTRACT DE REPREZENTARE IN VEDEREA VANZARII IMOBILIARE


Nr. KARMA /

Prezentul contract a intervenit intre:


1. ....................................................(ne)casatorit cu............................. identificat(a) cu B.I(C.I) seria........ ,
nr. ................................ C.N.P.............................................., emis(a) de ............................ la data de
....................., domiciliat(a) in ..............................., str............................................., nr ........, bl
.........., sc ........, et ......., ap ......., sect./jud .................................. tel adresa de
corespondenta..........................................................................................................................................
...................................,
e-mail ............................................................. denumit(a) in continuare Beneficiari

si
2. S.C. KARMA ESTATE & MANAGEMENT SRL, societate infiintata si care functioneaza in
conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Str. Mendeleev, nr. 17, et. 1, ap. 6,
Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8247/06.07.2015, CUI 34741831
, reprezentata legal prin Andreea Ghita, in calitate de Administrator si denumita in continuare
Prestator

Denumite in mod individual Partea si impreuna "Partile.


Partile au hotarat urmatoarele:
Articolul 1 Obiectul contractului
1.1 Beneficiarul acorda Prestatorului dreptul de a realiza conform activitatii sale comerciale curente si pe
cheltuiala sa, oricare si toate cercetarile, investigatiile si serviciile de intermediere imobiliara necesare
pentru identificarea si selectionarea mai multor oferte de cumparare in favoarea, pentru si in contul
Beneficiarului in vederea vanzarii de catre Beneficiar a unui/unor imobil/imobile mentionate la Art 2;

Articolul 2 Imobile

Nr. Crt. Adresa Imobil Pret Cod Identitate

Articolul 3 Obligatiile Prestatorului


3.1 Sa asigure Beneficiarului servicii de consultanta de specialitate in privinta preturilor de vanzare, tehnicilor,
uzantelor si practicilor de realizare a tranzactiilor imobiliare, inclusiv asupra tendintelor pietei;
3.2 Sa identifice potentiali cumparatori ai Imobilului si sa asigure vizionarea Imobilului impreuna cu acestia;
3.3 Sa informeze Beneficiarul asupra ofertelor de cumparare identificate;
3.4 Sa participe activ la medierea negocierilor dintre Beneficiar si potentiali cumparatori cu privire la termenii
si conditiile tranzactiei si la data incheierii tranzactiei;

Articolul 4 Obligatiile Beneficiarului


4.1 Sa achite Prestatorului comisionul conform Art 5;
4.2 Sa trateze ofertele de cumparare prezentate de catre Prestator drept confidentiale;
4.3 Sa nu trateze direct si nici prin alt intermediar cu ofertantii prezentati de Prestator;
AVIATIEI HERASTRAU NORDULUI KISELEFF
office@karmaestate.ro CIF 34741831 J40/8247/06.07.2015 www. karmaestate.ro

4.4 Sa confirme primirea informatiilor de la Prestator, inclusiv prezentarea potentialilor cumparatori, prin
semnarea in acest sens a unei scrisori de introducere;
4.5 Sa puna la dispozitia Prestatorului documentatia din care rezulta situatia juridica a imobilului ce urmeaza a
fi instrainat;
4.6 Sa comunice agentiei data si locul incheierii tranzactiei cu cel putin 24 de ore inainte;

Articolul 5 Comisionul
5.1 Comisionul perceput de catre Prestator pentru activitatile realizate in conformitate cu prevederile Art 1 este
de 3%+TVA din valoarea imobilului, fiind datorat de ctre Beneficiar astfel:
a) la data ncheierii unei conventii prin care se va obliga sa transmita ulterior dreptul de proprietate asupra
oricaruia din imobilele prevazute de Art 2 (cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ : antecontract/promisiune de
vnzare-cumprare, de schimb, de asociere, de cesiune contract, de construire, de donatie, de leasing, etc.)
unui client prezentat de catre Prestator. In acest caz, baza de calcul a comisionului este reprezentat de pretul de
vanzare-cumparare al imobilului stipulat in conventia respectiva;
b) la data ncheierii unui act prin care va transmite dreptul de proprietate asupra oricaruia din imobilele
prevazute de Art 2 (cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: contract de vanzare-cumparare, donatie, de de
schimb, de construire, de leasing, etc.), unui client prezentat de catre Prestator, fara a mai incheia in prealabil
vreun document care sa poata fi interpretat ca antecontract sau promisiune de a contracta. In acest caz, baza de
calcul a comisionului este reprezentat de pretul de vanzare-cumparare al imobilului stipulat in actul translativ
de proprietate;
5.2 Comisionul va fi platit Prestatorului in baza actului aditional ce se va incheia intre Beneficiar si Prestator la
data la care Beneficiarul va semna oricare din Conventiile de tipul celor prevazute la Articolul 5.1 si avand
ca obiect oricare din imobilele mentionate la Art 2. Actul aditional va preciza valoarea concreta in lei a
comisionului precum si termenul de plata al acestuia.
5.3 In cazul in care din culpa exclusiva a Beneficiarului sau la refuzul Beneficiarului de a incheia acest act
aditional, comisionul datorat de Beneficiar este egal cu comisionul maxim a carui valoare este de 20.000 Euro(
echivalentul in lei la cursul B.N.R) conform art.9 ind 5 lit g din O.G. 21/1992.
5.4 Beneficiarul va achita comisionul cel tarziu in ziua incheierii tranzactiei;
5.5 In situatia in care Beneficiarul nu-si indeplineste obligatia privind plata comisionului prevazut la art.5.1 si
5.2 acesta datoreaza Prestatorulului comisionul maxim in cuantum de 20.000 Euro (echivalentul in lei la cursul
B.N.R). Plata comisionului maxim este scadenta in 3 zile lucratoare de la data comunicarii notificarii de plata.

Articolul 6 Raspunderea
6.1 Comisionul maxim va fi datorat si in cazul in care Beneficiarul savarseste cel putin una din urmatoarele
fapte:
a) Instrainarea de catre Beneficiar a oricaruia din imobilele prevazute de Art 2 catre un client prezentat
de Prestator, in mod direct sau printr-o persoana interpusa, fara ca Prestatorul sa fie informat despre intentia
Beneficiarului de instrainare a imobilului;
b) In cazul in care Beneficiarul prezinta Prestatorului declaratii false cu privire la activarea in alta
agentie imobiliara (in calitate de agent imobiliar, asociat, administrator, angajat);
c) Vanzarea de catre Beneficiar a imobilului catre un client prezentat de Prestator, in mod direct sau
printr-o persoana interpusa prin intermediul unei alte agentii imobiliare sau pe cont propriu;
6.2 In situatiile prevazute la punctul 6.1 si 4.3. Prestatorul are dreptul sa considere prezentul contract reziliat
de plin drept, Beneficiarul avand si obligatia platii comisionului maxim, fara interventia instantelor de judecata,
fara punere in intarziere si fara indeplinirea altei formalitati, prezenta clauza constituind pact comisoriu de grad
IV, iar Prestatorul nu este obligat sa dovedeasca producerea prejudiciului.

Articolul 7 Durata
AVIATIEI HERASTRAU NORDULUI KISELEFF
office@karmaestate.ro CIF 34741831 J40/8247/06.07.2015 www. karmaestate.ro

7.1 Prezentul contract este incheiat pe o durata de 12 luni;

Articolul 8 Incetarea contractului


8.1 Contractul inceteaza prin:
a) reziliere unilaterala de catre oricare dintre Parti, notificata celeilalte Parti cu 60 de zile
calendaristice anterior datei la care aceasta produce efecte, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau fax. Rezilierea prezentului contract in aceasta ipoteza nu afecteaza
niciuna dintre obligatiile deja scandente ale Partilor;
b) prin acordul Partilor;
c) in cazul dizolvarii, lichidarii, sau falimentului uneia dintre Partile contractante;

Articolul 9 Legea aplicabila


9.1 Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.
9.2 Orice litigii aparute ca urmare a incheierii, executarii si incetarii prezentului contract se va solutiona
pe cale amiabila. In cazul in care litigiul nu poate fi stins pe cale amiabila, partile convin ca instanta de
judecata care va solutiona eventualele litigii sa fie Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Articolul 10 Alte clauze:


10.1 Beneficiarul va datora si plati Prestatorului comisionul convenit in cazul in care acesta instraineaza
imobilul, in mod direct sau printr-o persoana interpusa, catre oricare dintre clientii propusi de catre Prestator, in
termen de 6 luni de la data incetarii acestui contract, in caz contrar, acesta datoreaza plata comisionului maxim
stabilit la art. 5.3 si art. 6.
10.2 Factura comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si/sau curierat rapid se
considera acceptata de Beneficiar daca nu este contestata in termen de 5 zile de la comunicare. Comunicarea
facturii se va face la domiciliul/sediul indicat in prezentul contract. Indicarea eronata a unui domiciliu/sediu
diferit de cel real al Beneficiarului nu-l exonereaza pe acesta de acceptarea tacita a facturii.
10.3 Orice intelegere separata realizata intre Beneficiar si angajati sau colaboratori ai Prestatorului, fara
acordul in scris al acestuia, este nula si nu il va exonera pe Beneficiar de plata comisionului maxim.
10.4 Prestatorul are dreptul de a cesiona integral sau partial Contractul unui tert fara acordul Beneficiarului.
10.5 Forta majora, asa cum este definita de lege, exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii
partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
10.6 Prezentul contract poate fi modificat doar printr-un act aditional semnat de catre ambele Parti
contractante.
Acest contract a fost incheiat astazi, , in 2 (doua) exemplare, in limba romana, un exemplar
pentru fiecare Parte
Prestator Beneficiar

______________________ ______________________
(nume, prenume / semnatura)

S-ar putea să vă placă și