Sunteți pe pagina 1din 4
| oROWNUL ARHITECTILOR | DIN ROMANIA ANEXA 1 (la Hotararea nr. 1814/19.10.2015 a Colegiul Director al Ordinulu Arhitectior din Romania) REGULI $I PROCEDURI PRIVIND OBTINEREA DREPTULUI DE SEMNATURA, Capitolul |. ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI (conform Directivei 2005/36/CE , Legii 184/201 republicata si a Regulamentului de organizare gi functionare a O.AR.) Pentru toti solicitanti, -cerere acordare drept semnatura (in anexa) -copie carte de identitate sau pagaport; -copie legalizata de pe de pe atestatele de competenta profesionala sau de pe titlul de calificare, care asigura accesul la profesia de arhitect i atestarea experienjel profesionale a persoanel in cauza (ex. diplome, alte documente); -cazier judicia, -curriculum vitae succint, 1-2 pagini Pentru arhitecti stagian, copii legalizate caret de munca sau contractle de munca -certificatul privind dobandirea experientei profesionale practice, emis de arhitectul Indrumator, -recomandare/recomandar de la arhitectul/arhitectii Indrumatori (mentor); -raport curricular descriere activitate profesional de la absolvirea scolii pana in momentul sustineri interviului, 20 pagini (doar pentru arhitectii cu diploma obtinuts dupa anul 2002, care nu sunt Inscrisi in Ordin si care au o practic n domeniu mai mare de cinci ani). Pentru arhitecti, cetateni UE, membrinemembri ai organizatilor profesionale similare OAR, este necesar a se prezenta si un Gertificat conform Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea califcdrlor profesionale, eliberat de autortajle competente din statul de provenienta (Camere, Ordine, Uniuni etc. ale Arhitectior), In original si traducere legalizata, care sd ateste + dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; ‘+ faptul c& solictantul define acele titluri ofciale de calificare sau alte documente doveditoare ale califcari profesionale care indeplinesc crfiterile legistatiei_europene in domeniu si a efectuat practica profesionale: + dovada privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspenda, se limiteaz& ori se interzice exercitarea unei profesii in caz de eroare profesionalé grava sau de infractiune; ‘Acest document trebuie sa fie prezentat la cel mult trei luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta al solicitantului Dreptul de semnaturé se obtine in conditile prezentarii dosarului cu actele enumerate mai sus, a portofolului de lucrari gi a sustinerii interviului la Comisia Nationala de Acordare a Dreptului de Semnatura, Arhitectii din statele Uniunii Europene, ale Spatului Economic European si ai Confederatiei Helvetice care au drept de practica in aceste state, depun dosarul cu acte pentru recunoasterea automata, nu sustin interviu si nu prezinté portofoliu de lucrari Athitecfii din statele Uniunii Europene, ale Spafiului Economic European si ai Confederatiei Helvetice care nu au drept de semnaturd sau alt drept echivalent ‘obtinut pe teritoriul unuia dintre aceste state vor dobandi, la cerere, drept de semndturd pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditi ca gi cet8tenii romani. Conditile in care posesorii unor titluri oficiale de calificare in profesia de arhitect care sunt cetateni ai altor state In afara celor mentionate la art. § din Legea 184/201 republicata (cetdfeni UE, n.n.), denumite state terte, pot s8 tsi exercite profesia in Romania, s4 dobandeasca drept de semnatura si s@ solicite inscrierea in Tabloul National al Arhiteotilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventi incheiate de statul roman cu statele de origine ale acestora, cu respectarea cel putin ‘a conditilor minime de formare in profesia de arhitect, prevazute de Directiva 2005/36/CE (art. 12, Legea 184/2001 republicata) Taxe: 230 lei pentru interviu sau analizé dosar si portofoliu. Taxa se plateste la Casieria OAR in ziua sustineri interviului, sau prin banca: Detalii conturi bancare: Ordinul Arhitectilor din Romania, cod fiscal 14083510 Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei cont in Ie ROBOBRDE410SV21208234100, cont in_—_ euro: RO31BRDE410SV18573724100, cont in dolari ROO7BRDE410SV33056304100, Pentru plaile in euro sau dolari codul swift al bancii este BROEROBU. Modul de realizare a portofolilor de lucrari si a desfaguréri interviului este descris mai jos. Capitolul Il, PORTOFOLIILE DE LUCRARI Portofoliul de lucrari tn vederea obfinerii dreptului de semnaturd, va contine un numar de 1-3 lucra, care sa acopere urmatoarele misiuni: a) Analizé context urbanistic si legistativ b)Tem& de proiectare — formulare preliminar’ si amendamente ©) Abordarea conceptual d)_llustrare de tema — etapa anteproiect e) Tema pentru specialitit 9 DTAC 9) PT 1h) Detalii de executio |) Antemasuratoare cu indicarea producéitorlor, produselor si furnizonior ) Planificarea desfasuréii executiei — grafic de execute lucréri kK) Urmarire de santier Optional pot fi prezentate materiale referitoare la: 1) Managementu! de proiect m) Bugetare propiect Lucratile de restaurare vor avea in completare: 1) Studi istoric 0) Diagnoza p) Etapele de interventia Tot cu tity optional, candidatii pot prezenta lucrari personale neindrumate, cares argumenteze suplimentar, capacitatea acestora de a réspunde cerintelor enuntate pe figa de examinare. Fiecare pies din portofoliu va fi prezentata in forma tiparita, in formatul in care a fost conceputa, dar pliata pana la dimensiunile A4 sau AS Portofoliul va fi depus si in format electronic pe un CD/DVDistick la secretariatul comisiei Portofolile de lucrari vor fi sustinute potrivit reglementdirilor specifice proiectarii de athitectura si a legislatiei in vigoare in Romania (vezi Legea 50/1991 republicata, privind autorizarea executari lucrailor de construct, Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, Legea 114/1996 privind locuinta, normative, standarde etc.) Plangele principale si detalile vor fi semnate in cartus la rubrica .proiectat’ (sef proiect este arhtectul indrumator) sau ,desenat!’ si vor avea aplicata stampila firmei de proiectare. Pentru stagiari este obligatorie, pe lénga semnatura lor, semnatura athitectului Indrumator gi parafa acestuia de arhitect cu drept de semnatura In original, cu mentiunea .pentru candidatul...” Participarea arhitectilor la proiecte din alte tari poate fi confirmata si printy-o lista semnata de arhitectul Indrumstor, cu stampila firmei ARHITECTILOR | DIN ROMANIA Portofolile de lucrar, in forma tiparita, ale tuturor solicitantilor de drept de semnatura, vor fi restituite acestora imediat dupa sesiune, iar cele In format electronic vor mane In arhiva comisiei vreme de un an. Capitolul il, INTERVIUL 1. ORGANIZATORIC - 3 comisii formate din 3-5 membril; 2, DURATA INTERVIU — cca 30min/candidat; 3. CONTINUT INTERVIU Candidatul va prezenta la masa de lucru sau la panou, urmatoarele: 8) CV profesional, care dupa interviu rémane in arhiva comisiei ») portofollu de lucrdri cu reterire la - Indeplinirea misiunilor In proiectele prezentate; - calitatea mediului de proiectare in care si-a desfasurat stagiatura, - elemente de cultura profesional; - nivelul cunoasterii responsabiltatilor ce Ti vor reveni odata cu dobandirea dreptului de semnatura, ‘Subpunctele mentionate sunt principalele criterii de apreciere, care vor fi notate, de la 1 la 10, in figa interviulul, Nota minima de admitere este 6 pe fiecare criteriu 4, BIBLIOGRAFIA MINIMALA necesara candidatulul In vederea sustinerii interviulul: - Legea 184/201 republicata 2014 = Codul Deontologic al profesiel de arhitectinov. 2011 - site-ul OAR = Misiunile arhitectului/2014 - site-ul OAR, hito'//oar squarespace.com/ = Legea 3560/2001 = Legea 50/1991 actualizata 2014 = Legea 10/1995 actualizata si promulgata 2015 Pregedinte) ‘Ath, Serban Tigdnas DIN IN ROMANIA