Sunteți pe pagina 1din 16
3 5 g é 3 8 Asociatia de Standardizare din Romani 1es77.08020 cs cco zo IRS STANDARD ROMAN SR EN 10027-2- Aptilie 1996 ae Indice de clasificare'B.40 SISTEME DE SIMBOLIZARE PENTRU OTELURI Partea 2: Sistemul numeric Designation systems for steel - Part 2: Numerical system ‘Systémes de désignation des aciers - Partie 2: Systsme numérique APROBARE Aprobat de Directorul General al IRS la 22 decembrie1995 ‘Standardul Europen EN 10027-1:1992 are statutul unui standard roman Inlocuieste STAS 11329/1-80 si STAS 11329/3-80 CORESPONDENTA | Prezentul standard este identic cu Standardul European EN 10027-2:1992, ‘Sisteme de simbolizare pentru ofeluri. Partea 1: Sistemul numeric. This standard is identical with the European Standard EN 10027-2:1992, Designation systems for steel - Part 1: Numerical system La présente norme est identique & la Norme européene EN 10027-2:1992, ‘Systémes de désignation des aciers - Partie 2: Systéme numérique DESCRIPTORI TIT | Produs siderurgic, ofel, simbolizare, simbol, ofel aliat, ofel nealiat, ofel pentru tratamentul termic, simbolizare, simbolizare numerica INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.LCalderon 13-70201, Bucuresti, TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833, Reproicres sau arn noua sau pal pecan saad n ac puca pin once prcade (elect on mecanic, fotocopiere, microfiimare etc) este interzis& decd nu exist’ acordul scris al IRS. ia Ret. SREN 10027-2:1996 CONSITRANS, 12/06/2013, Asoclatia de Standardizare din Romani PREAMBUL NATIONAL Prezentul standard reprezints treducerea versiunii engleze a EN 10027-2:1992, ‘Standardul SR EN 10027-2 Inloculegte STAS 11320/1-80 gi STAS 11329/3-60. Corespondenta intre standardele europene gi documentele la care se face referire gi standardele roméne este urmatoares: EN 10020:1988 Wor Definirea gi clasificeree mBrcior de ote! EN 10027-1:1992 1oT ‘Sisteme de simbolizare pentru ofeluri Partea 1: Simbolizerea aifanumericd, simboluri principale EN 10079:1992 ior Definirea produselor de ofel Ic 10:1993 ‘Simboluri suplimentare pentru sistemul de simbolizare alfanumeric’ definit In EN 10027 Circulara IC 10 se utlizeaz Impreund cu prezentul standard. 'SR_EN 10020:1904 Definirea 3i clastficarea mércilor de ote! SREN 10027-1:1906 Sisteme de simbolizere pentru ofeluri Partoa 1: Simbolizarea alfanumericl, ” simboluri principale ‘SR_EN 10079:1996 Definirea produselor de ote! dde Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12106/2013 Asociati i sNDARD EUROPEAN EUROPEAN STANDARD 'NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM lulie 1992 C2U: 669.14:620,2:62-777 Descriton, Prods scenic, fe ofe ala. ofl nett, ofl pert tetementlernc,simbozare,simbokzerenumeich \Versiunea roman& SISTEME DE SIMBOLIZARE PENTRU OTELURI PARTEA 2: SISTEMUL NUMERIC Rene foams for teal - Pat 2. Sots Seeman tox acer - Porto Garoctungeaytene tr She - Tol 2 Prezentul standard reprezinté versiunea roman a Standardului European EN 10027-2:1992. Standardul a fost ‘radus de IRS, are acelasi statut ca gi versiunile oficial gi a fost publicat cu permisiunea CEN, Prezentul Standard European a fost adoptat de CEN la 1991-12-20. Membrii CEN sunt obligati s& respecte Regulamentul intern CEN/CENELEC, care stipuleaza conditile in care prezentului Standard European ise atribuie statutul de standard national, fara nici o modificare. Listele actualizate si referinjele bibliografice referitoare la astfel de standarde nafionale pot fi objinute pe baz’ de cerere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Prezentul Standard European existé in trei versiuni oficiale (englez&, francez8, german). © versiune In oricare alta limb, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN in limba sa najionala si notiicals, Secretariatului Central, are acelagi statut ca gi versiunile oficiale, Membrii CEN sunt organizatile nafionale de standardizare din: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Iranda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, ‘Spania gi Suedia. CEN Comitetul European de Standardizare European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee tir Normung ‘Secretariat Central: str. Stassart 36, B - 1050 Bruxelles — © CEN 1992 Oreptul de reproducere rezervat membrilor CEN Rof EN 10027-2RO SREN 10027-2 ‘CUPRINS: Tabel 1 Grupe de ofelur. = — 6 ‘Anoxe AExplicai gi proceduri referitoare la alocarea simbolizirilor numerice (normal) ————-—-~ 8 B Ghid pentru completarea formularelor | i Il (normativa)- $ret de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013, N 10027-2 PREAMBUL Brozentul Standard European a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISSITC 7 *Simbolizarea ofelurior al cdrui secretariat este asigurat de UNISIDER (Ente Italian di Unificazione Siderurgice). Prezentul standard reprezint8 pertea 8 doua a Standardului European “Sisteme de simbolizare pentru ofelu Prima parte referindu-se la *Simbolizarea alfanumeric&”. Prezentul Standard European EN 10027-2 @ fost adoptat de CEN la 1991-12-20, In conformitate cu regulle comune CEN/CENELEC, {arile urmatoare trebuie 6B. adopte prezentul Stanadard European: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Iranda, Ielanda, (alla, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania $i Suedia ‘Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013 SREN 100272 1 DOMENIU DE APLICARE 4.4 Prezenta parte a doua Standardulu! European 10027 stabileste sistemul numeric de simbolizare a marcilor de lel. Standardul prezinta structura simbolizarilor numence ale ofelunior precum si modul de organizare, alocare 5 Gifuzare a lor. Aceste simbolizéri numerice sunt complementare simbolizarilr alfanumerice stabile in Standardul European EN 1027-1 Aplicarea prezentei par{i a Stendardului European EN 10027 este obiigatorie pentru marcile de ofel specficate in standordele europane gi facutatv pentru mcie de ote specicae in sandordel naira, ictus ofaluie de firm: NOTA -Onp bisa stom do shbolzare este itl fot cots ate sae scraper 8 pee 8 apes aor produse Ieovcae nna 4.2 Simbolizirte numerice stabilte conform acestui sistem au un numa fix de citre (a se vedea 5). In consecin}a, ‘ceste simbolizari sunt mai bine adaptate pentru prelucrerea automat’ a datelor comparativ cu simbolizarie alfanumerice stabilte conform EN 10027-1 4.3 Pentru mércile de ofeluri specificate In standardele europene, prezentarea cererii de slocare @ unel simbolizdri numerice (a se vedea AS pand la AQ) revine In responsabilitatea Comitetului Tehnic ECISS corespunzator. Pentru mércile de ojeluri specificate In standardele nationale, responsabilitatea revine ‘organismului nafional competent, NOTA Careia de slocare car provn de a orparizatl care au un ineree specie in domeniu stander! mica produselor de ctl. do ttrempu AECMA, EUROFER, tebute Ivegistate la Secrelariahd Central al ECISS (ese vedes AS) 2 REFERINTE NORMATIVE Prezentul Standard European include prin referinfe datata sau nedatate prevederi ale altor ducumente. Aceste referinje sunt citate in text la locul adecvat ier documentele sunt enumerate mai jos. Pentru referinjele datate, ‘modificdrile uterioare sau revizuitle oricarula din aceste document se aplica acestui standard numai in cazul in care sunt introduse in acesta prin modificare sau revizuire. Pentru referinjele nedetate se aplic& ultima editie documentului EN 10020 Definition and classification of grade of stee! EN 10027-1 Designation systems for steel - Part 1: Steel names, principal symbols EN 10079 Definition of steel products. 3 DEFINITH In cadrul prezentului Standard European se aplica defintile prezentate in EN 10020 gi EN 10079. 4 PRINCIPIU 4.4 Fiecare simbolizare numericd se refer’ numai la o singura marca de ofel. Reciproc. fiecBrei marci de ote! {rebuie s2-i corespunda 0 singura simbolizare numeric3. in consecinta, simbolizarea numeric& alocata unei marci ide ojel nu trebuie. in principi (a se vedea 4.3), alocata unei alte marci de ojel (@ se vedea A.1 gi A.2). 4.2 Simbolizarile numerice sunt alocate marcilor de otel de catre Biroul de Inregistrare, conform anexel A 4.3 Biroul European de Inregistrare (a se vedea A 9) trebuie s8 revizuiasca periodic, la intervale corespunzatoare, fita olelurior Inregistrate. Aceste revizuir periodice au ca scop verficarea impreuna cu organismle responsabile 2 cererilor de alocare a simbolizarilor numerice si a simbolizarilor numerice pentru ofelurie care nu se mal produc. Aceste simbolizari numerice sunt incluse int-o anexd corespunzatoare a lstei de simbolizari numerice Pentru o anumita perioad’ de timp si apoi eliminate. Lista revizuité a marcilor de ofel inregistrate este apoi publicata. Simbolizaile numerice eliminate in urma acestei procedun pot f utiizate la vitoarele operatii de alocare. 44 in mod normal, simbolizanle numerice ale marcilor de ofel nu trebuie modificate. Dac’, din motive ‘exceptionale, irebuie efectuata o modificare, aceasta se efectueazA conform 41 51 43. Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013. 10M 10087-2 5 Structura simbolizarilor numerice ‘Structura simbolizariior numerice este urmtoarea: 1 2 xxEO9 Numér de ordine Citrele indicate intre paranteze ‘sunt rezervate pentru o eventual vitoare extensie Numérul grupet de ofet Ase vedea tabelul 1 ‘Numérul grupel de material tote Ase vedea note 1 NOTE: 1 Citale dea 2 109 pot 8 stocato stor materiale (Ae vodee 1.1), 2 fr prezert, mumird de ording cuprnde dout ce. Cregerea ruminul de mira de fe Inreitrate va determina zarea urut rum de ‘ordre format din pebu clio. In aceaath susp, vo va publica o edie tevsuth e prozertel pir) a Starcarduhd Exopecr EN TOosr SREN 10027-2 (gnuguoo) = pe nmzo> |unsssi>| ioe ‘panoou> sun oos annmy| oxor>| AEE3 |" * Sia] sommenene | muy] m9 terse ss0>" mse ware ep UBIO, AO) POORINYO a pio ep uryalo aM amos op unvelo | “2p mypew rau AO UNSC sels 0 ss * sc z tL * # s 1 aes on 7 Hs m| toaszen gn 005 > qusun oop = as tow nud | tenmpma mo one s20>" 210 wour> ey on meio x Sepa pa melo * ” * * * * n ” | 2 , "ereneds ldvose.d | ti wo onan pane enamored orn wave Poeponenc orn en Socom non he ouetoe! ezine seseo:] GRORE | use | “roonmonen | yeaa | acted Tau ono zo wae Boe] “own urn Tele | seauineto | “omio oneseounelo| — epneaupani romeo ‘ cL = | > ee te 1 efi © e e020 ale rovcamou Soe kaos wy sung a os ero] ron] own 8 re mwron Eons et rman loneatos| wren | nan were | SAD Teadinale| runnin amo edeterntt MONS |B Sito] “S| “noun spotinein | ho sdoyacsopimelo| "van rovinasus wo elo z 2 2 2 a = z 2 2 | zo z ea insaun nod wats awe on Sigouen nines | “Sam oben sang tre ounton! ned wwe so-un | FO eTgePPCOUE WD ‘iqued unyelo| juny 005 > My n> mee | “1D San 00 2 erent | oino znop Ronan uneio te uw % ” te fi 18 0 A TED) Taven mare ew Seen enous peewee ommgo| 8.9 | 2%e 07 repeal soy se ve SO | mmo] rose uneio| 2 79 4reI0 snsto col ae} el es ee aw o ce} co] 0 eres i inva re oper: ned io sonra epee | ‘Sage spinelo ei” | eamnpineo | evtrmio | mm | ms | a0 7 mmo | ww a vei] sepeds nolo xeyes op unalo met area + arian Teo op ednip =F nieqeL. chOz/907Z1 'SNVELISNOD “eIUeWOY uIp asezIpLEpUERS op eNeIDOSY ‘SREN 10027-2 epi | reimelo] —araeep insio oz | 6 | a ro 10 ‘os into | Snes dap ¥epU MUxHDD TO UNIO z 4 6 10 sense zu cog = ea thd nek goo sum sresopsmeto| ——_epnpeu pn mo iNPIO « 3 6 0 eros woinlo | emo owt ° me islo_|ompede unio ie 99 unto ineio wieou IO (orm) ajo op ednig = FIneqeL S10ZIS07Z1 ‘SNVELISNOD ‘eIUEWOY UIp oxEZIPLEpUEIS ap eneIooSy ‘Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013 SREN 10027-2 ANEXA A (Normativa) EXPLICATI $i PROCEDUR! REFERITOARE LA ALOCAREA SIMBOLIZARILOR NUMERICE AA Simbolizdrile numerice se atribule marcilor de ofel conform capitolului 4, tn funcfie de caracteristicile precizate, cecuprind: 2) compozitia chimic8 b) caracteristicle determinate prin metade de incercare standardizate, de exemplu duritate, caracteristici de tractiune, caracteristci de rezilien{&, rerzistentai la coroziune, caracteristici metalografice ©) capacitatea de prelucrare ulterioar’, de exemplu capacitatea de deformare ia rece d) capacitatea pentru ullizéri specifice, de exemplu sarma de cord. Pentru produse executate din aceeagi marc’ de ofél, precizarea unor condi afecteazA caracteristicile materialului, de exemplu tipul de marcare, aspectul suprafefei, dimensiuni, nu constituie motive pentru alocarea unor simbolizari numerice diferite, A2 Specificarea unor conditi mai restrictive sau suplimentare pentru caracteristicile materiaiului nu constituie moti, jn mod normal, pentru alocarea unet alte simbolizari numerice. A2A Daca, in scopul reducerii abaterilor de la conditile specificate, un produc&tor limiteaz& intern interv conditii aceasta nu constitule un motiv pentru alocarea unei noi simbolizari numerice. A22 Dacd modificirile unor condi sau adBugarea unor conditii suplimentare determina © modificare semnificativa a caracteristicior materialului sau schimbarea clasei de apartenenja a marci de otel, conform EN 10020, Yedea cazul reducerii confinutului maxim de sul de la 0,035 % la 0,010 %), constituie motive pentru alocarea unei noi simbolizari numerice. NOTA Din moti pracce,sinbolizarea numeric a une marci do ote poate f complet cu un Xx aay cu un text corespunzBiorn soopul Motes Smumtor cana spoctnce in oie situate. aceste exten rufae parte dn smbolizarea numeric8 marci oof AS Simbolizarile numerice se alocé numai marcilor de otel care fac obiectul unel activtsti comerciale, Aa {La stabilirea unei noi Simbolizari numerice se verificd intotdeauna ultima lista complet a simbolizarilor numerice {ase vedea A.12). AS Jn conformitate cu 4.1 si 45, la alocarea unei noi simbolizéri numeri ‘A‘}) trebuie 88 cifere in mod semnificativ de caracteristicile oricarei simbolizare numeric. AS 7 Prontru alocarea unei simbolizari numerice se completeazé formulanul de alocare a simbolizari numerice respective (a ge vedea anexa 8). AT Precizirile prezentate in anexa B trebuie citte cu atentie si informatie corect furnizate. NOTA. Fornlrse aunt concept pentru 8 svi ca Nga de dete de itrare In scopul uur prlucra fecdrel ceri pe ectipamente ‘Sectronce de prelucrar a datlor gmsnimizarea ernie da tensor AB Pentru faciltarea aloc&rii unel simbolizéri numerice, solicitantul trebule propund numarul grupel de ofel (a se vedea tabelul 1) AS Fiecare formular completattrebuie trimis la Verein Deutscher Eisenhuttenieute (VDEh) Abteilung Europaische Stahiregistratur Sohnstrasse 65 * D-4000 Disseidorf 4 Germany care funtioneaz& ca Birou European de Inregitrare, insrcinat cu alocarea $1 .gestiunea simbolizaillor numerice. aceistor , caracteristicle marcii de ofel (a se. vedea ite marci de ofel cBreia i s-a alocat deja o 8 ‘Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013 SREN 1027-2 OTA; roam cee care ron darren penn (0b vent 1) col red pote teeth rt Bro Eurpesn as agence e At0 Biroul European de Inregietrare este plasat sub responsabiltatee ECISS, cBruia trebule sé-1 raporteze enul. att Piroul European de Inregistrare trebule s& informeze solictantul de actiunile Inreprinee Intr-un interval de 3 luni {haz de glu asupre alocéri une simbolziri numerce, problema poate fl supuss, prin inlermedial crgoriomoh ‘national responeabil, arbitrajulul ECISS (COCOR) (a se vedea 1.3). AAz Biroul European de Inregistrare trebuie s& pregdteascé gi s& publice la intervale ‘corespunzétoare o list a tuturor ‘mércilor de ofel Inregistrate Impreuna cu simbolizarile lor numerice. 2 a 3 é é 5 8 8 Asociatia de Standardizare din Roman! SR EN 10027-2 ANEXA B (Normativa) RECOMANDAR! PENTRU COMPLETAREA CORECTA A FORMULARELOR | gi I! B. FORMULARE Formularole necesare pentru alocarea simbolizarilor numerice a otelurilor sunt prezentate mei jos gi detaliate In prezenta anexs: a) Formularul| pentru alocarea simbolizBrilor numerice marcilor de ofel pentru care compozitia chimic& cconstituie eriteriul principal specifict. >) Formularul II pentru alocarea simbolizBrilor numerice marcilor de ofel pentru care caracteristicile mecanice constituie crterille principale specticate. Inainte de a completa formularele, solictantul trebuie sa fie foarte bine familierizat cu Standardului European EN 10027-2 gi In particular cu anexa A, B.2 NUMARUL GRUPEI DE OTEL PROPUS DE SOLICITANT Numirul grupei de ofel propus de solicitant trebuio 88 fle in conformitate cu condiille din EN 10027-2. B.3 SIMBOLIZARE ALFANUMERICA ‘Simbolizarea alfanumeric& a mércli de ofel trebuie s& fie conform EN 1027-1 B.4 PRODUS Se indica: 2) forma produsulu,utilzand termenii din EN 10079 sau abrevieri corespunzAtoare: = FL = produse plate = FO = piese forjate = C= plese tumate = 7S = evi fara suduré = TW= {evi sudate by grosimea in milimetri,utlizand de preferint& valor mita ale intervaletor, de exemplu: < 16 mm, > 16 < 40, > 40 < 100, > 100 c) conditile de tratament, utlizand simbolurile prezentate in EN 10027-1, pentru care mecanice specilicate (a se vedea B 6) Exemplu: FU = 16IN, prin care se indic& un produs plat cu grosime mai mic& sau egel8 cu 16 mm, In store normalizata, B.S COMPOZITIE CHIMICA Limitele compozitie! chimice se exprima ca in exemplele urmatoare: 0.19 - 0,18 (gi nu 13 - ,18 sau 0,13 la 0,18), < 1,50, = 0,040. B.6 CARACTERISTICI CU MECANICE Se utlizeazé urmatoarele simboluri aplicé caracteristicle Re ita do curgere specifeats (Rey S2U Ry 2) 19 Nim, de exemplu: Rey 2 240 Rm rezisten(a la tractiune specificats, in Nimm2, de exemplu, 400 -650, < 700 Avau Ago. alungiea procentua specicaté minim ls rupee (9 se vodea formarul Felon energa minima de rupee la cower pn goc In J pe epravete Charpy cu cretur in V t epruvat prelovat longitudinal T epruveta prolevata transversal 10 ‘Asociatia do Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013. SREN 10027-2 RT temperatura ambiont® TTkv temperatura maxims de tranzitie, °C, @ curbel energiel de rupere femperaturl de Incercare, cu o energie KV = 27 J drept citer de tranaitie. B.7_ COLOANA "SPECIFICAT IN" Se Indica standardul sou specifcatia In care se indick marca de ofel B68 UTILIZARE Se indic® utilizarea provézutt, d turbine, ofel de scule, ofel pentru B89 CARACTERISTICI Se_indic& unela caracterstci, de exemplu capacitate pentru refulare la rece sau pentru extrudare la rece, nemagnetic etc. B.10 INFORMATII SUPLIMENTARE la Inooveiere prin goc - utizeazé coloana denumité "Informatti suplimentare*, B.11 NOTA DE AVERTISMENT Pegopatile sau persosnele care se ocup’ cu slocarea gi administrarea simbolizirilor numerice nu iau pozitio fai do aprobarea dreptului de brevet in legatura cu ofelul considerat. Utlizatori simbolizarior numerics Cent Ia Tod expres avertizati c& determinarea validitajil unor asemenea drepturi de brovet si riscul de infracfiune sunt In Intregime in responsabiltatea lor. " SR EN 1027-2 “51001 N53 up sihuwap fe wuouuor ezeazi@ 28 perpord swnunup naved (b (y nes qnqued) axewuawiidns "yeuuosu} = womens | ewan [eves | an | wen | #0 | 1] (veer a | +) @aancail + au wipuog — owrsap guuos gasunep | _ yououns “s wa am | #s %o faeaoqurs | SuezIoqulS | | YOINIHO WILIZOd! (ganeuuon) @ VXENV xej9)9) 999} "UO}OIOL esaupy etjeziuetio Owen, queers AVOISIDAdS TWdIONId INSLID SINLUSNOD WOD SUVO NYANSd TaLO 3a YOTIONYW SOLAN MOTMYZMOBNIS VISVIOTY | NVINWYOS £10Z/90/21 “SNVALISNOD “eIueWOH UIP oxezIPLEPUERS oF y908y 2 SREN 1027-2 ‘51001 N3 wp oH oP 1 mouwe: EzesziEh ws JyesroON oUNUNED nau (1 ‘IU ojunoques Bat os (2 (ynes gnqued) ssequounidne ifeu0jy) ae weg Preuspeiny euezyON uy yeoyoeds %S tod UN IS %2 1 | te) eeoory] 1b | (q) areundaig | ) 6d} @ ww Berar een eee % Wipueg ——euyso1p guuog Oy wy | guy | guna gamunsye | gouounu yew MLL | ay umn @ ara ou () snpoig azoquis | svezioquis cel 29/9) “xE}9} ‘UOJO}O | esaipy aifezeti ‘OWEN AUEYDIIOS_ ‘tageuuon) “VxSNV LVOISIDAdS TWdIDNIUd ININSLIYD SINLUSNOD S9INVOSW STOUSUSLOVYVS SHV NYLNAd T3L0 3G NOTIONYW SINZWNN YOWMIYZMOSWIS VANVOOTY IINVINAYOS £102/90/2b "SNVULISNOD ‘elUeWo UIp exezIpLepUE}S ap eneIsosy ‘Asociatia de Standardizare din Romania, CONSITRANS, 12/06/2013 Membrii Comitetulul Tehnic CT 42, Ofolur si produse de ofel, care au:paiticipat la elaborara prezentului standard: Sy, Pregedinte: dl Mircea Dobrescu ee Secretar: dna Cristina Moldoveanu ICEM S.A. Bucuresti Reprezentant IRS: dl Constantin Raileanu Membri: dna Ana Anghel ROMTUB S.A. Bucuresti dl Mihai Teodorescu ICEM S.A. Bucuresti dna Camelia Klein ICPROA S.A. Brasov dl Nicolae Bojan IPROCHIM S.A. Bucuresti dl. Teodor Cristea SIDEROM S.A. Bucuresti dna Petruja Badea ICPPAM S.A. Galati Petric& Stan RULMENTUL S.A. Alexandria Olimpia Voda C.S. Regia Gheorghe Paun SIDERURGICA S.A. Hunedoara Corel Lepadatu SIDEX S.A. Galati Mihai Apahidean COS Targoviste Lavinia Derughin MI-DIM ‘Alexandru Sab&u ISCT S.A. CAmpia Turzii Florin Dinu RNR S.A. ‘Comel Visarion IPIP S.A. Ploiesti dl Dan Budea ROMAN S.A. Brasov Un standard rom&in nu confine neaparat totalitatea prevederilor necesere pentru contractare, Utilzatoril standardului sunt rspunzBtori de aplicarea corecta a acestula, Este important ca utiizatorii standardelor romaine s& se asigure c& sunt in posesia ultimei edit gl a tuturor modificbrilor. informatila referitoare la standardele romane (termenul de incepere a aplic&ril, modifcarile etc) sunt publicate tn Cotalogul Standardelor romane gi in Buletinul Standardiz&ri Modific&ri dupa publicare Nr. modifica ‘Buletinul Standardizari Punctele modificate Ne/An Lei 880