Sunteți pe pagina 1din 4
Dosar nr. 2¢-77/16 HOTARIRE in numele legii dispozitiv 13 februarie 2017 mun.Chisinau Judecatoria Comerciala de Circumscriptie Instanta compusa din: Pregedintele sedinjei, judecator Gheorghe Muntean Grefier Tuliana Cegodari Cu participarea reprezentantilor reclamantului A examinat in sedinfa public& cauza civil la cererea de chemare in judecati a »BAS-MEDIA”SRL cu sediul in mun.Chiginiu impotriva Consiliului de Pres& (institutie neinregistratd oficial), Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale »Viitorul”, Asociatia Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din RM gi Uniunea Jurnalistilor din Moldova privind apiirarea onoarei si reputatiei profesionale cu incasarea prejudiciului moral si a cheltuielilor de asistenta juridica, in conformitate cu art, art. 10-11, 16, 1398, 1422-1423 Cod Civil, art3 alin.(3), 4, 6, 7, 14-19, 29 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din 23.04.2010, art. 4-6, 130, 238-241 Cod de Procedura Civil’, instanta de judecati HOTARASTE: Se admite partial cererea de chemare in judecati depusi de ,BAS- MEDIA”SRL cu sediul in mun.Chisiniu impotriva Consiliului de Presa (institutie neinregistrati oficial), Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale ,,Viitorul”, Asociatia Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din RM si Uniunea Jurnalistilor din Moldova privind apararea onoarei si reputatiei profesionale. Se recunosc pératii Consiliului de Pres& (institutie neinregistrati oficial), Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale ,,Viitorul”, Asociatia Presei Independente, Comitetu! pentru Libertatea Presei, Centrul pentru Jumalism Independent, Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din RM si Uniunea Jumalistilor din Moldova responsabili de deftimarea reclamantului BAS- MEDIA”SRL prin textul deciziei Consiliului de Presi din 10.02.2016 si deciziei fondatorilor Consiliului de presi din 11.03.2016, fiind si o forma inadmisibilé de cenzura a libert3qii de exprimare, in special prin urmatorul text: a) din decizia Consiliului de Presa din 10.02.2016: - »Pet.2 Consiliul de Pres& constati cA textul ,,bJIOT: Mo3zopuue Moayossi- Jlomuuka Yemopman”, preluat, conform afirmatiilor redactiei portalului ww rabia.md, de pe blogul lui Nicolai Andreev, confine judecdti de valoare fairi substrat factologic, afirmafii jignitoare, atac la persoana si expresii care incalea dreptul la viata privat’ si demnitate. Preluarea acestui text cdtre portalul de md incalea prevederile Codului deontologic al jurnalistului_ din Republica Moldova, inclusiv articolele 4.1 (Jurnalistul este dator s& respecte dreptul la viata privatd si demnitate al persoanelor), 4.9 (Jurnalistul respecté prezumtia de nevinovafie si considera cA orice persoana este nevinovata pana la pronuntarea unei sentinte definitive si irevocabile impotriva sa), 4.15 (Jurnalistul trateaz& echitabil toate persoanele cu care intra in contact in exercitiul meseriei sale gi nu face discriminari pe criterii de gen, varsta, etnie, religie, stare sociali sau orientare sexual)”. »Pct.3 Consiliul de Presi recomanda portalului www.basarabia.md sa excluda articolul ,,BJIOT: Mosopuuje Mongossi- JlomHuxa Yemopman” de pe site gi si prezinte scuze publice doamnei Domnica Cemortan pentru preluarea unui text care ji incaled drepturile” »Pct.4 Consiliul de Presi recomanda portalului www.basarabia.md s& acorde o atentie mai mare calitatii textelor preluate de la terti, asigurandu-se c4 acestea nu incala drepturile altor persoane sau luand masuri editoriale pentru echilibrarea textelor preluate”. - ,,Pct.5 Consiliul de Presa reaminteste ci redactiile au obligatia atat deontologica, cat si legala de a modera comentariile la articolele publicate care incalcd drepturile altor persoane...si recomanda portalului www.basarabiamd sé acorde o atentie mai mare moderarii comentariilor defaimatoare imediat ce acestea sunt plasate sau sa aplice alte mecanisme de blocare a unor asemenea comentarii”. ores In cazul in care redactia portalului www.ba va ri fe a E a : ‘spunde solicitariilor excluderii de pe siteul a textului ,J O30pHie Movioppi- Jloaxa UYemopman”, ... Con: Presa Tezerva dreptul...si ofere o opinie expertizati cazului”. b) din decizia fondatorilor Consiliului de Presa din 11.03.2016: »Pot3... Consiliul de Presi constatti cA textul »BJIOP: Mosopuue Moayonsi- Jonna Yemop afirmafiilor redaetiei portalului www.ba md, de pe blogul lui Nicolai Andreev, contine judeciti de valoare fara substrat factologic, afirmatii jignitoare, atac la persoana si expresii care incalca dreptul la viafa privatd si demnitate. Preluarea acestui text cAtre portalul de stiri www.basarabia.md, fara oferirea dreptului la replica. persoanei vizate direct, incalei prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, inclusiv articolele 2.2 ( Jurnalistul solicita opinia tuturor partilor relevante pentru subject), 4.1 (Jumalistul este dator s& respecte dreptul la viata privata si demnitate al persoanelor), 4.9 (Jurnalistul respect prezumfia de nevinavatie si considera ca orice Ppersoana este nevinovat’ pani la pronunfarea unei sentinfe definitive gi irevocabile impotriva sa), 4.15 (Jumalistul trateaz’ echitabil toate persoanele cu care intr& in contact in exercitiul meseriei sale sinu face discriminari pe criterii de gen, varsta, etnie, religie, stare social sau orientare sexuala)”. Se obligi parajii Consiliului de Presa (institutie neinregistrata oficial), Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale ,,Viitorul”, Asociatia Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul pentru Jumnalism Independent, Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din RM si Uniunea Jurnalistilor din Moldova sa publice o dezmintire cu urmatorul text:” Consiliul de Presi nu considera ci portalul de stiri www.basarabia.md a actionat contrar codului deontologic la gizduierea opiniei ,BJIOT: Mosopume Monzopsi- Jomuuxa YUemopman” de Nicolai Andreev pe pagina sa de internet” in locul deciziilor din 10.02.2016 si din 11.03.2016, iar daca paratii vor refuza publicarea dezmintirii, in temeiul art.26 alin.(4) Legii nr.64/2010 urmeazi s& fie incasati o compensatie in méarime de 5 000 unitati conventionale in folosul »BAS-MEDIA”SRL. Se respinge cerinfa privind incasarea prejudiciului moral in mirime d 20 000,00 lei, ca neintemeiata. HW”, preluat, conform Se incaseasi in mod solidar de la paratii Consiliului de Presé Cinstitutie neinregistrata oficial), Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale ,,Viitorul”, Asociatia Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din RM si Uniunea Jurnalistilor din Moldova in beneficiul ,,BAS-MEDIA”SRL cheltuielile de asistenti juridicd in marime de 7 500,00 lei si 100,00 lei taxa de stat. Hotirirea poate fi atacat cu apel Ia Curtea de Apel Chisinau in termen de 30 zile, de la data pronuntirii dispozitivului prin intermediul Judecdtori Comerciale de Circumscriptie. Presedintele sedintei, judecitor of tt, Gheorghe MUNTEAN