Sunteți pe pagina 1din 5

1

Contract de servicii
nr. 60 din data de 19.05.2016

n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de
furnizare de produse, ntre

COMPLEXUL MUZEAL ARAD cu sediu n Arad, P-a G. Enescu nr.1, tel/fax 0257/281847,
0257/280114, cod fiscal: 3678220, cont IBAN RO79TREZ0215010XXX006737,
reprezentat prin dr. Peter Hgel manager, n calitate de achizitor, pe de o parte
i
........................................, cu sediul in nr..,
telefon .., numr de nmatriculare la ORC- , cod fiscal
cont IBAN ..,
.,deschis la . reprezentat prin dl.
, n calitate de prestator, pe de alt parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
b. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
c. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ.
Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Prestatorul se oblig s execute servicii de editare, producie i montaj a unui film
documentar, cu titlul Targuri din judeul Arad, conform ofertei aprobate n prealabil de
achizitor, n perioada convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
contract.
3.3 Achizitorul se oblig s plateasc preul convenit n ofert pentru serviciile prestate.
.

4. Preul contractului
4.1 Preul contractului este de 6000 lei fr TVA.
2

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de 4 luni, ncepnd de la data de 01.06.2016.
5.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de 30.09.2016.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
- referat de necesitate
- nota justificativa
- dovada achizitie SEAP
- factura emisa de prestator
- nota recepie film

7. Obligaiile principale ale prestatorului


7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate
n propunerea tehnic, anex la contract.
7.2. Prestatorul va rspunde pentru lucrrile efectuate i pentru respectarea normativelor i
standardelor n vigoare.
7.3 (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiv cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
7.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor
i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata
contractului.
7.5 Prestator are dreptul de a incasa de la achizitor, cu titlul de daune interese, cuantum de
1% din valoarea neachitat, pentru fiecare zi de ntrziere a plii, pn la plata integral a
sumei. Daunele interese se calculeaz de la data ncheierii contractului.
7.6 Prestatorul are obligaia de a preda achizitorului lucrrile pe baza unui proces verbal de
predare-primire ncheiat ntre reprezentanii ambelor pri, la locul unde au fost executate
lucrrile.
7.7. Prestatorul are dreptul de a ncasa contravaloarea lucrrilor conform contractului pana
la achitarea integral a preului; ceea ce s-a executat constituie proprietate exclusiv a
prestatorului.

8. Obligaiile principale ale achizitorului


8.1 Achizitorul se oblig s recepioneze, serviciile prestate n termenul convenit.
8.2 Achizitorul se oblig s plateasc preul ctre prestator n termen de 30 de zile
calendaristice de la emiterea facturii de ctre acesta. (n perioada 25-31 a lunii)
8.3 Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de
reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp
posibil.
8.4 Achizitorul are obligaia de a ntocmii comanda scris pentru executarea lucrrilor n care
s specifice toate condiiile pe care le dorete.
3

8.5 Achizitorul are obligaia de a pstra produsele executate de ctre Prestator n perfect
stare i de a le folosi ca un bun proprietar pn la data transferului dreptului de proprietate
asupra lor care areloc la data achitrii integrale a preului.Achizitorul va suporta riscurile
degradrii sau dispariiei produselor, el fiind obligat la plata preului acestora din momentul
recepiei lucrrii, indiferent dac pn la plata integral a preului, respectiv a transferului
dreptului de proprietate, produsele sufer degradri sau dispar.

9. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor


9.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalitati n procent de
0,07% pe zi de ntarziere din preul contractului, .
9.2 n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, penaliti n procent de 0,07%, din
valoarea contractului.
9.3 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n
mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de
a pretinde plata de daune-interese.
9.4 Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
10.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului 01.06.2016.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate
n exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul
contractului.
10.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea
contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricrei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor
semna un act adiional.
10.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin
act adiional.
4

10.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de


execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita
penaliti prestatorului.

11. Amendamente
11.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
11.2 - Prile pot conveni de comun acord la plata parial a contractului.

12. Fora major


12.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
12.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
12.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
12.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
12.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.

13.Ajustarea preului
13.1 n situatia n care produsele/serviciile/lucrarile contractate suport modificri ale
preurilor, prestatorul are obligaia de a ntiina achizitorul despre modificarea preului n
termen de 30 de zile de la modificare. Ajustarea preului contractului se va face de comun
acord cu achizitorul.

14. Garania de bun execuie


14.1 n temeiul art.89 al.3 din HG 925/2006, achizitorul nu solicit constituirea garaniei de
bun executie.

15. Limba care guverneaz contractul


15.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

16. Comunicri
16.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
16.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

17. Legea aplicabil contractului


17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

18. Soluionarea litigiilor


5

18.1 Achizitorul i prestatorul vor rezolva pe cale amiabil orice nenelegere ivit ntre ei n
cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. n caz contrar, fiecare poate solicita
rezolvarea disputei de ctre instanele judectoreti din Romnia.

Parile au nteles s ncheie azi 19.05.2016 prezentul contract n dou exemplare, cte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator
Complexul Muzeal Arad
Dr. Peter Hgel
manager