Sunteți pe pagina 1din 5

25.01.2017 Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita?

ReminderConcursinspectoriantifraud UPDATEStimulentdeinserie2017. ControlITMn2017:Cefirmeverific


2017:Astziesteultimazidenscrieri Priniicaresentorcmairepededin inspectoriidemuncicedomeniisunt
25Ianuarie2017I 21I +0 concediulde... v...
25Ianuarie2017I 22I +0 25Ianuarie2017I 1I +0

Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasi
decetrebuieintocmita?
Fisapostuluiesteundocumentanexalacontractulindividualdemunca
pecareoriceangajatortrebuiesailintocmeasca.Acestactesteesential
pentrustabilirea,derulareasiincetarearaporturilordemunca.Inplus,
contineinformatiilenecesareunuiangajat,astfelincatacestasaisipoate
desfasuraactivitateainconditiinormale.

Fiidiferit,fiiBrio!Incearcaprimulprogramdefacturaredenouageneratie.

Autor
ElenaVoinea 3comentarii 0
13August2014 Printeazarticol
Like

Fisapostuluiesteundocumentesentialinrelatiiledemunca,iarpentrudefinireasatrebuie
analizatmaiintaiceestepostul.Astfel,postulestefunctiasauslujbauneipersoane
prezentelaloculdemuncapentruindeplinireaatributiilordeserviciu,adeclaratpentru
AvocatNet.roCorinaNeagu,ManagingPartner4Tree.Deasemenea,postulindicamai
multesarcinisiatributiicaracteristicepersoaneicareocupaopozitiesaufunctieincadrul
uneicompanii,pentrucarebeneficiazadeunsalariu,acontinuatspecialistul.

Avandinvedereacesteaspecte,fisapostuluieste,potrivitCorineiNeagu,undocument
anexalacontractulindividualdemuncaprincaresedefinescprincipalelesarcinice
caracterizeazamuncasalariatului.

"Fisapostuluiesteuninstrumentdelucrupentruoricecompaniesiintocmireaeieste
obligatorieconformlegislatieiinvigoare.Esteunuldintredocumenteledeformalizarea
structuriiorganizatoriceauneicompanii.Practic,eaesteundocumentoperational
importantceprezintaindetaliuelementeleceruteunuisalariatpentrucaacestasasipoata
exercitainconditiinormaleactivitatea",aexplicatsursacitata.

Maimultdecatatat,impreunacuregulamentulintern,fisapostuluiesteunuldintre
documenteleesentialeinstabilirea,derulareasiincetarearaporturilordemunca,apunctat
ManagingPartnerul4Tree.

Fisapostuluiseintocmestepebazainformatiilorobtinuteinurmaanalizeipostuluisi
reprezintaundocumentscriscareidentifica,definestesidescriepostulvizandsarcinile,
conditiiledemuncasiresponsabilitatilepecarelepresupuneacesta,acontinuat
specialistul.

Elementeledebazaalefiseidepost
Fisapostuluitrebuiesacuprindacatevaelementedebaza,printrecaresenumara
denumireasidescriereapostului,codulCORpentrupozitiarespectiva,undeseincadreaza nregistrare Autentificare
#italia
postulinstructuraorganizationala,relatiilepecarelearecelcareocupapostulcuceilalti
angajatiaifirmei,precumsiaptitudinilenecesarepentruocupareapostului.
Personal IMM&Antreprenoriat Specialiti Premium Instrumenteutile Cautconsultant Forum +puneontrebare
Astfel,CorinaNeaguneaprecizatcadescriereapostuluiincepecutitlulpostuluisi
continuacuinformatiireferitoarelaobiective,sarcini,autoritateasiresponsabilitatilecerute
deacesta.

Maideparte,specificareapostuluicuprindecaracteristicile,dinpunctdevedereal
trasaturilorsiexperientei,pecaretrebuiesaleindeplineascaangajatulpentrua
corespundecerintelorpostului,acontinuatspecialistul.

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38196/FisapostuluiCeelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita.html 1/5
25.01.2017 Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita?
"Conditiilespecificeunuianumitpostsepotreferilaniveluldestudii,pregatirea
profesionalaspeciala,vechimeaindomeniulrespectiv,aptitudinilenecesare,caracteristicile
personale,cerintelefizicesiconditiiledemediu",aadaugataceeasisursa.

Deasemenea,fisapostuluiincludedenumireapostuluisicodulCORaferentpozitiei
respective(coduldinsasecifreprezentatinCOR).Acestcodestenecesar,aexplicat
CorinaNeagu,pentrucapostulrespectivsapoatafiintrodusintroierarhiereglementata
oficialaposturilorsiinplusesteocerintaainspectoratuluiteritorialdemunca.

Maideparte,fisapostuluicuprindeinformatiireferitoarelacuiisesubordoneazapozitia
inorganigrama,dinpunctdevedereierarhic,precumsicatepersoaneareinsubordine
celcareocupapostul,dacaestecazul,aadaugatManagingPartnerul4Tree.

Pelangaacesteinformatii,documentultrebuiesamaicuprindascopulprincipalal
postului,departamentul(structuradepartamentalaincarefunctioneazapostul),relatiile
postuluicarevizeazaraporturilepostuluicuinteriorulsauexteriorulorganizatieisi
responsabilitatileprincipale.

Inacelasitimp,fisapostuluiincludesidatedesprestandardeledeperformanta,undese
prezinta,conformCorineiNeagu,limiteledeluareadeciziilorsiniveleledeperformantace
urmeazaafiatinsedeocupantulpostuluirespectiv.

Inplus,fisapostuluitrebuiesacontina
sicompetentele/abilitatile/cunostintele/aptitudinilenecesarepentrunivelulpozitiei
respective,precumsipecelecucaracterobligatoriu.Astfel,specialistulneaprecizatca
aptitudinilesuntclasificateinaptitudinidebaza,aptitudiniderezolvareaproblemelor
complexe,aptitudinidemanagementalresurselor,aptitudinisociale,aptitudinisistemice,
aptitudinitehnice,iarabilitatileinabilitaticognitive,abilitatifizice,abilitatipsihomotorii,
abilitatisenzoriale.

Totodata,infisapostuluisuntinclusesicerinteleprivindexperientanecesaraocuparii
pozitieirespective.CorinaNeaguneadeclaratcaexperientapoatefiexperientainmunca
(indiferentdeposturileocupatesiorganizatiileincareaactivat),experientainspecialitate
(peacelasipostsauposturiasimilate,indiferentdeorganizatiileincareaactivat),
experientaindomeniiconexe(peposturicomparabile,indiferentdeorganizatiileincarea
activat,peposturideconducere,incadrulorganizatiei),lacareseadaugaperioadade
acomodarelacerintelepostului(duratanormaladeacomodare).

Totpelistaelementelordebazaalefiseipostuluifigureazasiresponsabilitatilesi
obligatiileprivindsigurantasisanatateamunciisiconditiiledemunca.Acesteadin
urmareprezintatotalitateafactorilorcareinfluenteazanaturasicalitateamuncii,aexplicat
CorinaNeagu.

"Conditiiledemuncatindestatutulangajatului,loculdesfasurariimuncii,resursele
disponibile,timpuldemunca,contextulmuncii,conditiiledeinstruiresiperfectionare,
precumsisistemuldepromovare",acontinuataceasta.

Deasemenea,fisapostuluiincludesicatevaelementetemporale.Potrivitspecialistului,
acesteasunt:

dataintocmiriifiseidepostdata,numelesiprenumeleangajatuluiresponsabilcu
intocmirea,functiaacestuiasisemnatura
dataluariilacunostintadecatreangajatsetrecedata,numelesiprenumele
angajatuluiprecumsisemnaturaacestuia
dataavizariidatalacareafostaprobatafisapostuluidecatredepartamentul
juridic/resurseumane,decatresuperiorulceluicareaintocmitfisaoridecatreoalta
persoanadesemnataprinacteoficialealeorganizatiei.Setrecedata,numelesi
prenumelepersoaneicareavizeaza,functiaacesteia,semnaturasistampila
companiei.

Angajatultrebuiesasemnezefisapostului
Fisadepostestedocumentuldemanagementalresurselorumanecaresintetizeaza
elementelecaracteristicealeunuipost,pentruaputeafiintelesesiinsusitedecatre
ocupantulpostului,neadeclaratCorinaNeagu.

"Fisapostuluiesteadusalacunostintaangajatuluipreferabilinaintedeangajaresitrebuie
semnatadecatreacestapentruluarelacunostinta,devenindanexalacontractulindividual
demunca.Oricemodificaresauactualizareafiseideposttrebuieadusalacunostinta
acestuia,subonouasemnaturasianexarelacontractuldemunca",asubliniataceasta.

Codulmunciiprevedelaart.39,alin.(2),lit.a)casalariatulareobligatiaprecisadea
respectafisapostului,astfelcaexistentaacesteiadevine,potrivitsurseicitate,siolegea nregistrare Autentificare
#italia
postului.
Personal IMM&Antreprenoriat Specialiti Premium Instrumenteutile Cautconsultant Forum +puneontrebare
Decealaltaparte,legislatiainvigoarestabilestecatevaobligatiisidrepturisipentru
angajatori,referitoarelafisapostului.Astfel,art.17alin.2lit.d)dinCodulmunciiprevede
caanteriorincheieriisaumodificariicontractuluiindividualdemunca,angajatorulare
obligatiadeainformapersoanaselectatainvedereaangajarii,respectivsalariatul,cu
privirela()functia/ocupatiaceurmeazaaodetine,conformCORsaualtoracte
normative,precumsiatributiilepostului.

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38196/FisapostuluiCeelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita.html 2/5
25.01.2017 Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita?
Totodata,angajatorularedreptulsastabileascaatributiilecorespunzatoarepentrufiecare
salariat(art.40alin.1lit.b)dinCodulmuncii),iarincompletareasarcinilortrasateprinfisa
postului,angajatorularedreptulsadeadispozitiicucaracterobligatoriusubrezerva
legalitatii(art.40alin.1lit.c)dinCodulmuncii).

Siinmodelulcadrualcontractuluiindividualdemuncaseprecizeazacaatributiilepostului
suntprevazuteinfisapostului,anexalacontractuldemunca.

"Reglementatadecatrelegislatiamuncii,fisapostuluinuestecunoscutasauesteignorata,
inmultecazuri,atatdecatreangajator,catsidesalariat.Lipsaacesteiapoateconducela
abuzuriexercitateasuprasalariatilor,prinincarcarealorcusarcinicarenuaufacutobiectul
oferteideangajaresaucarenufacpartedinatributiilespecificepostuluiocupat.Sunt
elementecaretrebuiecunoscutedecatresalariati,deoareceacesteaiipotferipeviitorde
multeprobleme,cucare,inmodcurent,seconfruntalaloculdemunca",consideraCorina
Neagu.

Fisapostuluipoateficontestatadesalariati
FisaPostuluiesteundocumentobligatoriu,impusprinCodulMunciisistandardulSREN
ISO9001/2008:"CerinteleSistemuluideManagementalCalitatii",aprecizatManaging
Partnerul4Tree.Oricepostdinorganizatieimplicaofisadepost,iarfisaseintocmeste
atatpentrupozitiilenoi,catsipentruceleexistentedevenitevacante/existentesischimbate
semnificativincontinut,aadaugataceasta.

Semnareafiseipostuluidecatreangajatsemnifica,potrivitspecialistului,luareala
cunostinta,acceptarea,intelegerearesponsabilitatilorsiangajamentulacestuiadeale
indeplinisirespecta.Maimultdecatatat,angajatularedreptulsacontesteaspecte
cuprinseinfisapostului,asacumaredreptulsacontesteoriceaspectcaretinede
muncasasaudeobligatiilesidrepturilesalecaangajat,sustineManagingPartnerul
4Tree.

Avandinvedereimportantafiseipostului,CorinaNeaguestedeparerecadepartamentul
resurseumaneimpreunacusefiidedepartamenteauobligatiadeadezvoltasideainstrui
manageriiinutilizareaunuiStandarddeelaborareafiseipostului,princaresa
reglementezecontinutul,modelulcadru,responsabilitatilepersoanelorimplicate,regulilede
intocmire/actualizare/revizuiresigestionareafiselordepost.

Deceesteimportantafisapostului?
Datfiindcaracterulobligatoriualfiseipostului,angajatoriicarenuintocmescacest
documentsesupunrisculuideafiamendatidecatreinspectoratulteritorialdemunca
pentruabsentaacestoradindosareledepersonalaleangajatilor,adeclaratCorinaNeagu.

"Inprimafazaseprimesteunavertismentsiuntermenincadrulcaruiaacestefisetrebuie
elaborate,iarincazulincareacestanuesterespectat,companiaesteamendataconform
legislatieiinvigoare",aadaugatsursacitata.

Potrivitspecialistului,importantaexistenteisicontinutuluifiseipostuluireiescelputin
dinurmatoarele:

eventualelesanctiunidisciplinarepotfiaplicatenumaiinmasuraincare,salariatul
incalca,nuexercitasauexercitainmoddefectuosatributiileceiirevin
fidelitateafatadeangajatorseraporteazalafelulexercitariiatributiilordeserviciu
indeplinireadispozitiilordeserviciusubaspectullegalitatiilorsalariatulesteobligat
saindeplineascadispozitiiledatedesuperioriilui,numaiinmasuraincareacestea
suntlegale
cunoastereamoduluideexercitareacontroluluiierarhicasupramoduluideindeplinire
aatributiilordeserviciu
incazulincarecontractulindividualdemuncaestenul,dindiferitemotive,salariatul
aredreptullaremunerareamunciisalecorespunzatormoduluideindeplinirea
atributiilordeserviciu.Astfel,inmasuraincaresalariatul,alcaruicontractdemunca
nuestevalid,siaindeplinitatributiileinscriseinfisapostului,poatesolicitasafie
remuneratinconsecinta.
prinraportarealacerinteleangajatorului,sepoatestabilieventualanecorespundere
profesionalaasalariatului(nudadovadacaaraveainsusitecunostintelesi/sau
abilitatilenecesarepostului)
pierdereaneculpabilaaabilitatilorspecialepoateconducelastabilirea
necorespunderiiprofesionaleaangajatului
stabilireaniveluluidecompetenta,prinevaluareamoduluideexecutareasarcinilorce
iirevin
inperioadaprogramelordecalificaresauadaptareprofesionala,formatoruleste
obligatsasupraveghezeindeplinirea,decatresalariatulaflatinperioadadeformare nregistrare Autentificare
#italia
profesionala,aatributiilordeserviciu,inconformitatecucerintelepostului
angajatorultrebuiesaildespagubeascapesalariat,atuncicandacestaasuferitun
Personal IMM&Antreprenoriat Specialiti Premium Instrumenteutile Cautconsultant
prejudiciumaterial,dinculpaangajatorului,intimpulindepliniriiobligatiilordeserviciu
Forum +puneontrebare
sauinlegaturacuserviciul
stabilirearelatieicualteposturiesteimportantaatuncicandsestabilestenivelulde
responsabilitate,incazulproduceriiunorpagube
ierarhizareastabilesteocalecoerentadeadresareierarhica.

Angajatorul,inperioadaincareunanumitsalariatlipsestedelaloculdemunca,dindiverse
motive,poatedelegasarcinilesaledeserviciucatreunaltsalariat,daraceastadelegarese

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38196/FisapostuluiCeelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita.html 3/5
25.01.2017 Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita?
facesubconditiaexistenteiuneicompatibilitatideatributiisiaunuiniveldeinstruire
corespunzatorresponsabilitatilorpostului,amaispussursacitata.

Citetemaimultedespre fisapostului fisadepost

Fiidiferit,fiiBrio!Incearcaprimulprogramdefacturaredenouageneratie.

Adaugacomentariu
Utilizator

Comentariu
(Pentruintrebricuprivirelaproblemejuridice/deafaceriaccesai ForumulAvocatnet.ro.)

Comenteaz
ComunitateaAvocatnet.roapreciazdiscuiileanimateipoliticoaseiteroags
respecipoliticaeditorialdestinatcomentariilorAvocatnet.ro.Mulumim!

Comentarii(3)

nregistrare Autentificare
#italia
Personal IMM&Antreprenoriat Specialiti Premium Instrumenteutile Cautconsultant Forum +puneontrebare

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38196/FisapostuluiCeelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita.html 4/5
25.01.2017 Fisapostului:Ceelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita?

DespreNoi I Publicitate I Termenisiconditii I ConfidentialitateCopyright20012017InteligoMediaSA

nregistrare Autentificare
#italia
Personal IMM&Antreprenoriat Specialiti Premium Instrumenteutile Cautconsultant Forum +puneontrebare

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38196/FisapostuluiCeelementetrebuiesacuprindasidecetrebuieintocmita.html 5/5

S-ar putea să vă placă și