Sunteți pe pagina 1din 3

23.01.

2017 Standardedecontrolintern/managerial

INTERLEGALSRL
ULPIANASSISTSRL

Domenii Servicii

achizitiipublice Standardedecontrolintern/managerial
standardedecontrolintern/ Avand in vedere necesitatea implementarii/folosirii standardelor de cod control intern/managerial la
managerial
nivelulfiecareiinstitutiipublice,inconformitatecuprevederileOrdonanteinr.119/1999privindcontrolul
internsicontrolulfinanciarpreventiv,republicatasialeOrdinuluinr.400/2015pentruaprobareaCodului
fonduristructurale
controluluiintern/managerialalentitatilorpublice,aspectsemnalatinclusivdecatrereprezentantiiCurtii
de Conturi cu ocazia efectuarii controlului de specialitate la diverse institutii publice, Grupul de Firme
dreptcivil/penal
INTERLEGAL este in masura sa va asigure consultanta necesara in vederea elaborarii,
delegareagestiuniiserviciilor implementarii/folosiriicorespunzatoarecurespectareaprevederilorOrdinuluinr.400/2015aStandardelor
comunitare deControlIntern/Managerial.

Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre


mediere
managementulsipersonalulentitatiipublice,invederea:

alteservicii atingeriiobiectivelorentitatiipubliceintrunmodeconomic,eficientsieficace
respectariiregulilorexternesiapoliticilorsiregulilormanagementului
protejariibunurilorsiainformatiilor
clippromotional
preveniriisidepistariifraudelorsiagreselilor

stiatica... asigurariicalitatiidocumentelordecontabilitatesiproduceriiintimputildeinformatiideincredere,
referitoarelasegmentulfinanciarsidemanagement.

Elaborareastandardelordecodcontrolintern/managerialcuaplicarea
corespunzatoareaprevederilorOMFPnr.1649/2011siaOMFPnr.946/2005:

I.MEDIULDECONTROL
Standardul1Etica,integritatea
Standardul2Atributii,functii,sarcini
Standardul3Competenta,performanta
Standardul4Structuraorganizatorica

II.PERFORMANTASIMANAGEMENTULRISCULUI
Standardul5Obiective
Standardul6Planificarea
Standardul7Monitorizareaperformantelor
Standardul8Managementulriscului

III.ACTIVITATIDECONTROL
Standardul9Proceduri
Standardul10Supravegherea
Standardul11Continuitateaactivitatii

IV.INFORMAREASICOMUNICAREA
Standardul12Informareasicomunicarea
Standardul13Gestionareadocumentelor
http://www.interlegal.ro/scim 1/3
23.01.2017 Standardedecontrolintern/managerial
Standardul14Raportareacontabilasifinanciara

V.AUDITAREASIEVALUAREA
Standardul15Evaluareasistemuluidecontrolintern/managerial
Standardul16Auditulintern


Implementarealanivelulinstitutieiaprincipiilorinstituitedesistemuldecontrol
intern/managerialcuaplicareacorespunzatoareaprevederilorOrdinuluinr.400/2015
pentruaprobareaCoduluicontroluluiintern/managerialalentitatilorpublice,constand
inelaborareadecatresocietateanoastraaurmatoarelordocumente:

DispozitiadenumireaGrupuluidelucruSCIMsistabilireaatributiilorGrupuluidelucruSCIMdin
cadrulinstitutiei
RegistruintrariiesirialGrupuluidelucrupentruimplementareasidezvoltareasistemuluidecontrol
internmanagerial
HotararialeGrupuluidelucruSCIMcuprivirela:
avizareaproceduriideelaborare/actualizarefisepost
modificarea/completareafiselordepost
elaborarea/actualizareaRegulamentuluideorganizaresifunctionarealentitatiipublice
intocmirealisteicompartimentelorcaroralesuntaplicabilestandardeledecontrol
intern/managerial
aprobareadesemnariiconsilieruluietic
avizareaCoduluiEticalentitatiipublice
avizareametodologieideidentificareanevoilordeformareprofesionala
aprobareadesemnariiresponsabiluluipt.activitatiledeformareprofesionala,respectiv
managementulresurselorumane
atributiilegrupuluidelucrupentruidentificarea/gestionareariscurilor
desemnareapersoanelorresponsabilepentruinventariereaactivitatilorprocedurabile
avizareaproceduriidedelegareasarcinilorincadrulentitatiipublice
aprobareamodificarii/completariiProgramuluidedezvoltareasistemuluidecontrol
managerial
avizareadocumenteleelaborateinvedereaimplementariiSCIM
stabilireaobiectivelelorgeneralesispecificealeentitatiipublice
identificareaprincipalelorriscuri
avizareaproceduriiprivindmodalitateadeelaborareaprocedurilor
aprobareadesemnariiresponsabiluluicuactivitatilederegistraturasiarhiva
identificareaactivitatilorprocedurabiledesfasuratedefiecareconpartimentfunctionaldin
structura
constituireaComisieideinventariereaactivelorsipasivelordincadrulentitatiipublice
Dispozitiipentruaprobareastandardelordecontrolinternsiadocumentelorintocmite/elaboratede
GrupuldelucruSCIM.
DispozitiidedesemnareapersoanelorpropusedeGrupuldelucruSCIMprinHotararileGrupuluide
lucruSCIMdincadrulentitatiipublice.

Intocmirea/consultantaacordatainvedereaaplicariistandardelorCCIM:

Intocmirearaportuluiprivindactivitateadecontrolinternmanagerial
Identificareariscurilor(consultanta,prezentaincadrulinstitutieibeneficiaruluilasedintaSCIMde
identificareariscurilorinstitutiei)
IntocmireaRegistruluiRiscurilor
IntocmireaGanttRiscuriconformRegistruluiRiscurilorsiidentificareaobiectivelordemonitorizat
conformGraficcudistributiaControluluiInternconformRegistruluiRiscurilor
Intocmirea/actualizareaRegulamentuluideorganizaresifunctionarealComisieideMonitorizare,
coordonaresiindrumaremetodologicaadezvoltariisistemuluidecontrolintern/managerial(Grupuluide
lucruSCIM)
Intocmirea/actualizareaRegulamentuluianualdeaplicareaCoduluiControluluiIntern

http://www.interlegal.ro/scim 2/3
23.01.2017 Standardedecontrolintern/managerial

Consultanta,prezentaincadrulinstitutieilasedintaSCIMdeidentificareaobiectivelorgeneraleale
institutiei
Intocmireagraficuluideobiectivegenerale
Consultanta,prezentaincadrulinstitutieilasedintaSCIMdeidentificareaobiectivelor
subsecventealeinstitutiei
Intocmireagraficuluideobiectivespecifice
Consultanta,prezentaincadrulinstitutieilasedintaSCIMdeidentificareaactivitatilor/atributiilor
delegatesiidentificareadelegantuluisidelegataruluiatributiilor/activitatilordincadrulinstitutiei
Actualizareatuturorprocedurilor,infunctiedeprevederilelegalemodificatoarecuprinsein
Standardul9Proceduri
Asistareareprezentantilorautoritatiicontractanterespectiv,Primar/Director/ManagersiGrupde
lucruSCIMinvedereaimplementarii/folosiriistandardelordecontrolinternincadrulinstitutionalsi
aplicareaacestorprevederiasupraactivitatilorentitatiipublicesiastandardelorintocmitesiasumatein
cadrulinstitutiei.

Acordareaconsultanteisiintocmireadocumentelorsevorrealizainlimitasicuaplicareastandardelor:I.
MEDIULDECONTROL: Standardul 1 Etica si Integritatea Standardul 2 Atributii, Functii, Sarcini
Standardul3Competenta,PerformantaStandardul4StructuraorganizatoricaII.PERFORMANTE
SIMANAGEMENTULRISCULUI:Standardul5ObiectiveStandardul6PlanificareaStandardul7
MonitorizareaperformantelorStandardul8ManagementuluirisculuiIII.ACTIVITATIDECONTROL:
Standardul9ProceduriStandardul10SupraveghereaStandardul11ContinuitateaactivitatiiIV.
INFORMAREA SI COMUNICAREA: Standardul 12 Informarea si comunicarea Standardul 13
Gestionarea documentelor Standardul 14 Raportarea contabila si financiara V. AUDITAREA SI
EVALUAREA: Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial Standardul 16
AuditulIntern.

Birouri:Arad,Romania,PtaAreneinr.5,etajI,cod:310112
Tel/Fax:0257281198,0257281199,Mobil:0743187163EMail:interlegal@interlegal.ro
InterlegalGrupsocietatideconsultantaAradRomania2017

http://www.interlegal.ro/scim 3/3