Sunteți pe pagina 1din 98

NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC

A CONSTRUCTIILOR
INDICATIV P 118 - 99
nationala, ordine publica 9i siguranta nationala nominalizate prin
NORMATIV DE SIGURAN]"A lA FOC lndlcattv: P116-99 ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederile
A CONSTRUC'JllLOR Tnlocule,te: P118-83 normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de
siguranta la foe stabilite de organele proprii de specialitate ale
PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.
CAP. 1. GENERAUTA.JI 1.1.6. Masunle de siguranta la foe ale constructiilor trebuie sa
indeplineasca criteriile 9i nivelele de performanta prevazute in
1.1. SCOP - DOMENIU DE APLICARE normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea 9i dotarea
Prezentul normativ stabilete performantele i nivelele de necesara cu mijloace 9i instalatii de semnalizare i stingere a
performanta adn:iisibileyrivind "siguranta la foe" a constructiilor i incendiilor, precum 9i componenta 9i dotarea serviciului de pompieri
_ in functie de categona de importanta a constructie1, tipul
este dest,nat pro1ectant1lor, executantilor, verificatorilor de proiecte.
expertilor tehnici i responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor constructiei, destinatie 9i marime, riscuri 9i pericole de incendiu,
sub orice titlu i utilizatorilor constructiilor, precum i organelor amplasare 9 , timpi operativi de interventie a serviciilor de pompieri,
administratiei publice potrivit obligatiilor i raspunderilor ce la revin densitatea sarcinii termice, rezistenta 9i stabilitatea constructiei in
In conformitate cu Legea privind calitatea In constructii nr.10/1995. caz de incendiu, precum 9i scenariile de siguranta la foe.

1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la 1.1.7. Pentru indeplinirea criteriilor 9i nivelurilor de performanta
constructii de orice fel i instalatiile utilitare aferente acestora - prevazute in normativ, se vor utiliza materiale 9i elemente de
denumite in continuare "constructii" - indiferent de forma de constructii 9i instalatii pentru care sunt efectuate determinari
proprietate sau destinatie. La lucrarile de amenajari sau schimbari functionale i de comportare la foe (clase de combustibilitate,
de destinatie a constructiilor existente. atunci cand, in mod justificat, rez1stente la foe, propagare flacara, etc.).
n pot f( indei:linit unele prevederi ale normativului, se vor asigura
1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile 9i
pnn pro,ect masun compensatorii de siguranta la foe.
nivelele de performanta specifice sigurantei la foe a constructiilor din
1.1. 3. Nu fac obiectI prezentului normativ instalatiile i cate_goria C de importan.ta 9i cu destinatii curente (civile, de
_
e?h1pa entele tenolo 1ce d productie (sisteme, utilaje, agregate, productie 9i/sau depozitare, mixte), proiectate 9i realizate din
n:r
_
d1spoz1t1v . etc.) 1nlus1v pro1ectele de montaj aferente acestora i materiale de constructii traditionale (lemn, metal, beton, piatra.
_ ceramica, sticla). Pentru constructiile din categoriile de importanta A
construct11le destinate fabricarii, manipularii i depozitarii
explozibililor, instalatiile tehnologice in aer liber, constructiile 9i B se vor stabili 9i asigura masuri suplimenti3re de siguranta la foe.
nucleare, constructiile subterane hidroenergetice i ale metroului. Materialele 9i elementele noi de constructii 9i instalatii, produse in
etc. precum i cele specifice organizarii de 9antier. tara sau importate se utilizeaza in conformitate cu prevederile
agrementelor tehnice ale acestora, emise potrivit legii.
1.1.4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura,
prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare 1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI
urmand a fi luate, de la caz la caz, numai masuri de imbunatatire
1.2.1 Acoperi- parte a constructiei care o inchide fata de exterior,
sigurantei la foe posibil de realizat, fara afectarea caracterului
peste ultimul nivel construit. Poate fi tip terasa sau cu arpanta.
monumentului.
1.2.2. Ad. (construita 9i desfa9urata) - suprafata orizontala a
1.1.5. Pentru constructii i obiective alE structurilor de aparare
constructiei, delimitata de elemente perimetrale. Aria construita (Ac)
este delimitata de fetele exterioare ale peretilor de inchidere
perimetrali la nivelul soclului (planul de contact cu terenul), iar aria
desfa9urata (Ad) a unei constructii reprezinta suma ariilor construite

4 5