Sunteți pe pagina 1din 12
Ter,autul c u povetti

Ter,autul

cu povetti

Cuprins Frumoasa g i B e s t i a 7 FluieraEul din Hamelin 23

Cuprins

Frumoasa gi Bestia

7

FluieraEul din Hamelin

23

Lampa lui Aladin

39

Hansel gi Gretel

55

Peter Pan

7l

Robin Hood

87

Mica sirend

103

Wilhe1m Tell

119

Cenugdreasa

135

Bucle-de-Aur Ei cei trei urEi

151

Jack gi vrejul de fasole

t67

Frumoasa din pddurea a d o r m i t d Barbd-Albastrr{ Prinfesa B o

Frumoasa din pddurea adormitd Barbd-Albastrr{

Prinfesa Bob-d e-Mazdr e

Cei trei purcelugi

Albd-c a-Zdpada Ei cei gapte pitici

Prinful Broscoi

Scufiqa-RoEie

Hainele cele noi ale impdratului

Tom Degefelul

Fetifa cu chibrituri

Despre povegti

183

199

215

231

247

263

279

295

311

327

344

Dupd cdteva zile, cAnd igi termind treburile, el porni s p r e c a

Dupd cdteva zile, cAnd igi

termind treburile, el porni spre

casd. Drumul trecea printr-o pddure

mare 9i intunecoasd in care, prinzdndu-l noaptea, se rdtd,ci. Ningea, iar vintul bdtea atAt de tare, incAt negustorul credea cd va muri de frig. Deodatd, vdzu o luminiqd in depdrtare. Cu ultimele puteri, porni prin viscol

intr-acolo. Cur6nd, ajunse la un falnic castel. Poarta sa grea fiind deschisd,

el intrd. in castel era o linigte ciudatS.

9

. -=.i;' ;1,1r;**.i. 1 " , ; t ; i i L.s{e{i{s*t}Sl r!ri+ji '@)ffi !"

. -=.i;'

;1,1r;**.i. 1",;t;ii

L.s{e{i{s*t}Sl

r!ri+ji

'@)ffi

!"

!:,' .d\

'.

'tr*

{$

&

tr.rl

;:.::

::

Frumoasa lud oglinda gi-l vdzu pe tatal ei stAnd in faga cocioabei. Ochii

lui erau plini de tristeqe. Degi i se frAngea inima, Frumoasa ii mullTi Bestiei gi continud sd mdnAnce, cu mai pufind teamd in suflet dec6t inainte.

.

,

Apoi, deodatd, Bestia ii puse o aite intrebare:

Frumoaso, ai vrea sd fii soqia mea?

-

Degi se ternea sd nu-l infurie, Frumoasa rdspunse tremurind:

-

-

Nu, Bestie.

.

.

,,,.,,

,,,

:i,:ti.:;l::iiil:,r-.,.,:!

"

'''

)'!";rit:

Atunci, adio, Frumoaso, spuse Bestia cu mAhnire, plecAnd din camer5. uffi

Vai, se intrebd Frumoasa cu trist eqe, de cb trebwie sd fie afit de wrdt, cil,nd.

este atht de plin de bwndtate? N-a; putea niciodatd sd rud cdsdltoresc cu el; ' ;

t

l.

t

t

-

Deci, se'p,are,cd tre;buie sd mor!

:,,,*$i{,{

17

f f f*t ; Fosr oDATA cA NrcroDATA uN I v' bdiat pe nume Aladin.

ff

f*t

; Fosr oDATA cA NrcroDATA uN

I

v'

bdiat pe nume Aladin. El locuia impreund cu

t

mama sa, care era croitoreasd gi care muncea

din greu pentru a-gi cAgtiga existenta, intr-un

iY

minunat oraq din Arabia anticd. intr-o zi, cind. :''

Aladin se intoarse acas5, intAlni un strdin care agtepta lAngd uga casei sale. Bdrbatul era imbrdcat intr-o mantie Iargd,, iar pe cap purta un turban.

Spune-mi, bdiete, pe :.afiI tdu il cheamd

-

Mustafa, croitorul?

-

Da, domnule, dar tatdl, meu a murit cu mult

-

timp in urmd.

Dar pe Alah! Eu sunt unchiul tdu, iar tatdl tdu

-

a fost scumpul meu fuate. in fiecare zil-amjelit,

continud bdrbatul cu turban.

'-::'{-r

El ii spuse lui Alad in atdtde multe lucruri ,, ff,

, despre tatd,I lui, incAt bdieqelul ajunse sd

creade fiecarc cuvint.

,!,

:rt::d.r--

j

!.ii'.'!t1

l:i I : f ' i!.'.,' .i :, , *';!jt::;"rr' ftttr-o zi, cAnd WenCy gi

l:i

I

:f

'

i!.'.,'

.i

:,

, *';!jt::;"rr'

ftttr-o zi, cAnd WenCy gi Peter Pan ?i duserd

pe beiefi tra iaguna sirenelor, deodat5, cerul se intunec5,

fi

iar ei vdzurd, ap5rAnd o corabie mare , ai cdrei eXpitan,

inv5luit intr-o mantie neagrd gi trargd, ardta sinistrr.l.

Acesta ii d5dea orCine musului Ce pe eorabia sa, eatre

qinea prizonierd a tatd brunetd, foarte frumoasX.

- Leag-o fedeleg gi agaq5-i pietre de gtrezne, ca sd nu pluteascd" Trebuie sd se inece!

,

',,;*lii*,lr;,,.::

"

-:.*i.ifrs?:f

ng:r'$1tlr*::

'.'.1.1,*'l,F'

I

:;,

r

;.-rji,

l

.:it1.t:'

;i3* '.f

'r,

'i

':.,

'

'-' '

tl

-:'

l'"

''

;+-

}]i",:,,_jfr:.'

- .;i'Ft'

-

. !;iir:

"

;i!

-

#

'

i r.CEi

fI*

F

i

I

W

p

Fq

F+S

# ' i r.CEi fI* F i I W p Fq F+S ',1 i.::). :.',-:: :::'i

',1

i.::).

:.',-::

:::'i

l

--

'

,:r

,",.a:,.:

'1

'

.

:ri

:l

:t'l

.ti;,1

' ,.|;

l:,!

il) l

!'' rril;,

;il

,.iti;

jl

lii

.:,

:rl:'

i'r;:r.d!lrt]l1t-ri:i;a+tdir,r;r'li:i.*
i'r;:r.d!lrt]l1t-ri:i;a+tdir,r;r'li:i.*

rrr';-.' r' .,-

:.

t,

t,.

:i

;il It-. .q

ui

I

:

::

-i::!:.-)r", .r:iilt)

.;rt

:

;J

I':l I,i:].

i,li

i.,::

ia'

.

|.:t ir

.',1.:

{

$

-i-

.i::','.:.:.]'::

ll

'ri,'. 1 i!*ti'r.!rt:,.

.:

$

.,

lr:

i''

r

I

:r

.l:

-

.l:.:a

ll-

i:

:iia:i:_

t.:-.:La.:

rli::i '

.-ir:

i.r:,i::: l:

:;;ti:,irj:l:i;::ri;

:.\:'.t:::aa:.:,:ta:

,rilLt:''::ir::l

.r:,ilir,rli:

'

iir,i:i.:l ir,ijll

l:r:i'il.:],

ii:-

li'r:l

f.,

,.i:::.:,,.

:,

,:: :.i: r:;

':'t,i,.:

: irt

:

.

:t,.:: .::.

rll

.:.,

:1, la

:t,. .!:.'

,r

i

1

.,:,.

::,

.'

i::

.r':ha'

1:.::'::'--':rlr'I

,::i:':.

.

i.,,,

':

r

i

':l:

l,i

'l::

;,iritt

r

t:':.

,

,

-.'

:

.

:

::

.r

1:r:irr;t"::r,:iri1:il I

',!

:1t1,:'':,.,-r, .

,

l

::

h,,:.:''f

-

:.,.r:ta:

i

tt'

 

i

g

g

:.:i.t

:

{it!},rW.,t

','lii,::.:::: "':

:i:.:-?.',.'

ti5

-.- i-,i,: '.r ll.;t:;i : t;. :i,iii-l-r-ll.l;r, I.rt.r jl Li'lrli:,

*

_-

.i.i

tii,;

rir-t,;i;,i i

r,i'.i,.Nl'";-l"

ili-)|i.,:,'rlrt:r

,!ll-r,; i ii

i,ii il,',.'.-t ill

r,- t r]

--- ,,,.,

. :,-'i--.-. 1'.1t1';:',i1,.1 i'r.ll'':::: -rl;l],l-: l,'',,,.':.,: :;::'I'r:]'rril

;iijol

,,

1'c-"r.1-i,:i.

:rr,- l,:r;,1':":l'ii !fl.i

tiiiii.

ril!- :ri'tl:

lill,-'l.

,.,:.i i.l'

t -''i i:;"''tit'-i;l''

t'

'

rL ill i l I lr I '::-l- ': i.

a

i

tr;:.1i.;

r'-

::,, r,i .:.i:i,,,:- ,r.

i .1,. ::-tj.t: t.1,1 i'.i

:,

.i ri

.,

:,.

ii::i

t.il "

.-' .

.i,:

ail.l'!, !

h N,-

h

N,-

F O S T O D A T A C A NTCTODATA, iNtR-uN T I

FOST ODATA CA NTCTODATA, iNtR-uN TINU

un negustor bogat care avea trei fete foarte

indepdrtat'

frumoase

.Pe zice trecea, cele doud surori mai mari

deveneau din ce in ce mai ingamfate 9i mai egoiste, insd mezina era

atdt deblinda gi de drdguqd, incat toatdlumea ii spunea ,,Frumoasa"'

in fiecare sdptdmdn5,

;;;;t-;.",r,, u-i cere

la negustorul cel bogat veneau o mulqime.de

mana uneia dintre cele trei fiice' Dar cele doud

suron mar marl'':::::"3;.,

rdspundeaucdnusevormdritadecitcuunducesau

a tindrs'qi cd

voia sd

cu un conte. Frumoasa insd le spunea cd era prer

mai stea o vreme aldturi de tatdl ei' Dar' vai'

intr-o zi, negustorul igi pierdu toate

bogdqiile. El iqi chemd fiicele 9i le spuse:

; Sdrmanele mele coPile, tot ce

mai avem este o cocioab5 la gafi' Ya

trebui sd ne mutem acolo'

,:i:.,,!,iii

, :::i-*;-

, -.:: rr.,