Sunteți pe pagina 1din 12

Ter,autul

cu povetti
Cuprins
Frumoasa gi Bestia 7
FluieraEul din Hamelin 23
Lampa lui Aladin 39
Hansel gi Gretel 55
Peter Pan 7l
Robin Hood 87
Mica sirend 103
Wilhe1m Tell 119
Cenugdreasa 135
Bucle-de-Aur Ei cei trei urEi 151
Jack gi vrejul de fasole t67
Frumoasa din pddurea adormitd 183
Barbd-Albastrr{ 199
Prinfesa Bob-d e-Mazdr e 215
Cei trei purcelugi 231
Albd-c a-Zdpada Ei cei gapte pitici 247
Prinful Broscoi 263
Scufiqa-RoEie 279
Hainele cele noi ale impdratului 295
Tom Degefelul 311
Fetifa cu chibrituri 327
Despre povegti 344
Dupd cdteva zile, cAnd igi
termind treburile, el porni spre
casd. Drumul trecea printr-o pddure
mare 9i intunecoasd in care, prinzdndu-l noaptea, se rdtd,ci. Ningea, iar
vintul bdtea atAt de tare, incAt negustorul credea cd va muri de frig.
Deodatd, vdzu o luminiqd in depdrtare. Cu ultimele puteri, porni prin viscol
intr-acolo. Cur6nd, ajunse la un falnic castel. Poarta sa grea fiind deschisd,
el intrd. in castel era o linigte ciudatS.

9
'@)ffi
!"
..!:,' 'tr*'. &
.d\
{$

. 1",;t;ii...r!ri+ji tr.rl ;:.::


;1,1r;**.i.
-=.i;' L.s{e{i{s*t}Sl
::

Frumoasa lud oglinda gi-l vdzu pe tatal ei stAnd in faga cocioabei. Ochii
lui erau plini de tristeqe. Degi i se frAngea inima, Frumoasa ii mullTi
Bestiei gi continud sd mdnAnce, cu mai pufind teamd
. ,
in suflet dec6t inainte.
Apoi, deodatd, Bestia ii puse o aite intrebare:
Frumoaso, ai vrea sd fii soqia mea?
-
Degi se ternea sd nu-l infurie, Frumoasa rdspunse tremurind:
Nu, Bestie.
- . . ,,,.,,...,,,..:i,:ti.:;l::iiil:,r-.,.,:!
''' )'!";rit:

adio, Frumoaso, spuse Bestia cu mAhnire, plecAnd din camer5. uffi


"

-Vai,Atunci,
se intrebd Frumoasa cu trist eqe, de cb trebwie sd fie afit de wrdt, cil,nd. :,,,*$i{,{
N-a; putea niciodatd sd rud cdsdltoresc cu el; ' ;
t l. t t
este atht de plin de bwndtate?
-

Deci, se'p,are,cd tre;buie sd mor!

17
ff
f*t
; Fosr oDATA cA NrcroDATA uN
I v' t
bdiat pe nume Aladin. El locuia impreund cu
mama sa, care era croitoreasd gi care muncea
din greu pentru a-gi cAgtiga existenta, intr-un
:''iY
minunat oraq din Arabia anticd. intr-o zi, cind.
Aladin se intoarse acas5, intAlni un strdin care agtepta
lAngd uga casei sale. Bdrbatul era imbrdcat intr-o
mantie Iargd,, iar pe cap purta un turban.
Spune-mi, bdiete, pe :.afiI tdu il cheamd
- -
Mustafa, croitorul?
Da, domnule, dar tatdl, meu a murit cu mult
-
timp in urmd.
Dar pe Alah! Eu sunt unchiul tdu, iar tatdl tdu
-
a fost scumpul meu fuate. in fiecare zil-amjelit,

continud bdrbatul cu turban. '-::'{-r

El ii spuse lui Alad in atdtde multe lucruri ,, ff,


, despre tatd,I lui, incAt bdieqelul ajunse sd
creade fiecarc cuvint.

j
,!, :rt::d.r-- !.ii'.'!t1
:,
.i

,..*';!jt::;"rr'
l:i :f

' i!.'.,'

ftttr-o zi, cAnd WenCy gi Peter Pan ?i duserd


pe beiefi iaguna sirenelor, deodat5, cerul se intunec5,
tra

iar ei vdzurd, ap5rAnd o corabie mare , ai cdrei eXpitan,


inv5luit intr-o mantie neagrd gi trargd, ardta sinistrr.l.
Acesta ii d5dea orCine musului Ce pe eorabia sa, eatre
qinea prizonierd a tatd brunetd, foarte frumoasX.
Leag-o fedeleg gi agaq5-i pietre de gtrezne, ca sd nu
-
pluteascd" Trebuie sd se inece!
':., ' tl
.:it1.t:'
..;i3*
'.f l'"
'-' -:'
'
'' ;+-
'r,'i..}]i",:,,_jfr:.'

_...;i!
-.. . !;iir:
- .;i'Ft' " -

',,;*lii*,lr;,,.::
,
" -:.*i.ifrs?:f
ng:r'$1tlr*::
I r l
;.-rji,
:;,
'.'.1.1,*'l,F'

fi
:t'l

',1 i.::). :.',-:: :::'i -- ' '1..'


,:r ,",.a:,.: . :ri :l

l
il)
,.|;
' l:,! ;il
,.iti;
!'' rril;,

#
i r.CEi
fI*
'
F
i
I

W
p
Fq
F+S

.ti;,1
i'r;:r.d!lrt]l1t-ri:i;a+tdir,r;r'li:i.* rrr';-.' r' .,-..

jl
lii
.:,
:rl:'

:. tt'

.i::','.:.:.]':: ll
'ri,'.
1 i!*ti'r.!rt:,. g
t,
i
g

._t,.
:i {$ i'' .l:
.: I
.q ., r :r :.:i.t ... :
It-. ui $ -
;il -i-..lr:
:: I .l:.:a..t.:-.:La.:
-i::!:.-)r", : ll-..i: .-ir: rli::i '
.r:iilt) :iia:i:_ i.r:,i::: l:
.;rt ;J :;;ti:,irj:l:i;::ri; '
: I,i:].
I':l
:.\:'.t:::aa:.:,:ta:
,rilLt:''::ir::l
i,li .r:,ilir,rli:
i.,:: iir,i:i.:l ir,ijll

ia' ii:- l:r:i'il.:],


ir li'r:l f.,
|.:t ,.i:::.:,,. :,

. .',1.: ,:: :.i: r:;..

':'t,i,.: .:.,.... .,:,.

..: irt :1, la ,r ::, .'...


: .::.
:t,.:: .!:.'_.i i::
. :t,. ..1 .r':ha'
rll 1:.::'::'--':rlr'I

,::i:':. t:':.
.., ,.. -.'

': i : ... . : ti5


{it!},rW.,t
r ':l:
..::....
l,i .r..
1:r:irr;t"::r,:iri1:il I
:1t1,:'':,.,-r,
',!
.
:i:.:-?.',.'

. 'l:: , l :: :.,.r:ta: ','lii,::.:::: "':


i-
r..h,,:.:''f
i.,,,..;,iritt

-.- i-,i,: '.r ll.;t:;i : t;. :i,iii-l-r-ll.l;r, I.rt.r jl Li'lrli:,

* tii,; rir-t,;i;,i i..r,i'.i,.Nl'";-l" ili-)|i.,:,'rlrt:r ' rL ill i l I lr I '::-l- ': i.

_- ,!ll-r,; i ii i,ii il,',.'.-t ill r,- t r]


l,'',,,.':.,:
---..,,,., . :,-'i--.-. 1'.1t1';:',i1,.1 i'r.ll'':::: -rl;l],l-: :;::'I'r:]'rril a i tr;:.1i.; r'-

.i.i..;iijol ,,..1'c-"r.1-i,:i. :rr,- l,:r;,1':":l'ii !fl.i..tiiiii. ril!- :ri'tl:..lill,-'l. ,.,:.i i.l' ::,, r,i .:.i:i,,,:- ,r. .i
ri..ii::i
t.il "

., .i,: .-' .
t'
i .1,. ::-tj.t: t.1,1 i'.i..:, :,. ail.l'!, !

t -''i i:;"''tit'-i;l''
h

N,-
FOST ODATA CA NTCTODATA, iNtR-uN TINU
fete foarte
indepdrtat' un negustor bogat care avea trei
frumoase .Pe zice trecea, cele doud surori
mai mari

deveneau din ce in ce mai ingamfate 9i


mai egoiste, insd mezina era
atdt deblinda gi de drdguqd, incat toatdlumea
ii spunea ,,Frumoasa"'
o mulqime.de
in fiecare sdptdmdn5, la negustorul cel bogat veneau
u-i cere mana uneia dintre cele trei fiice'
Dar cele doud
;;;;t-;.",r,,
suron mar marl'':::::"3;.,
rdspundeaucdnusevormdritadecitcuunducesau
prer a tindrs'qi cd voia sd
cu un conte. Frumoasa insd le spunea cd era
mai stea o vreme aldturi de tatdl ei' Dar' vai'
intr-o zi, negustorul igi pierdu toate
bogdqiile. El iqi chemd fiicele 9i le spuse:
; Sdrmanele mele coPile, tot ce
mai avem este o cocioab5 la gafi' Ya
trebui sd ne mutem acolo'

, :::i-*;- , -.:: rr.,

,:i:.,,!,iii