Sunteți pe pagina 1din 25

FECIORUL

IMPARATULUI ROSU
S,l i4lnAnArnesn
FARA-DE-MOARTE
Povste din B@r, cd6e dc
PETRE UGLI$IU.DELAPECICA

EDTTTJRA IoN CREANGA_BUcLrRESTL lgTT


A fosr odatS niciodaid. pe vremea cind \e lesinau lunii
ft ork in covatd. iar vulpile o iepurasij se rrdgeau a dintji
de coada ! rideau de \e Drio,deau.
A lost odatd u imparat o nmele Rosu-modrar. de\i el
l:ITr Jolu ly era..Barbn si prrul ii..u-n"gr".i.ifun"ioi_
ouru. Er pretea albii, nearsd de soars. j5rid*,rl ar1ea fecio.
fmos din ele-afard.
Odati feciorul impfuatului s-a dus la Etil siu i_a
a$a: fi spus
inillate
impdrare qi tati ! Eu vid ci tofi omenii
-- -
tara aceasra mor pe epere. Lineri
din
Uarini, fari nici o Jeoi.l
"i au ce sd minince
implratii. .i bogadi ere
:t:..."nf1"it
Ds. Je htmpte a uii (meni siracir ere n_au pe masa$i str
o buceticd de mrmrtigi. sd rrdiasci pind-si pierd u.a"i., lor
oe Datrnr, nemaisriindu-ii insema rdbojuf uilor. "i ln um
acqsta moaflea if i bare joc de toar, Imea
reaza a r se imporri\.i, s_o ia de cefd li nimmi nu o_
zdrobindu_i qsele si
arzindu-i-le. sd-i spulbere uinrul .mujr.
Eu m-am hoterir si plec de aici si str eut pra ,n
care moar_
re-a nu e tuosati si cind voi da
de ea. md voi inloarce 5d
va duc acolo pe roti cei dngi mie.
Vai,-&agul meu, respunse tar?ll sdu, dar o asrfel
nu- se alla ln tMea acqsE. De cind e lmea qi plminrul, de Erd
omsii $au ntrsfrr $i au muirr fieqre dupi firut vietii luli
wul mat devrme, alrul mai rirziu. Nu vizi tu
chpdu, ttorileJ pomji de prin grddini gi d.in livezi,c!!isiarborii
iart,
p3o*nJor. a-u
-la
lel, acee$i s@n, ca a noasrrl, a menilor ?
Un xncet de iubl abia rlstrrir, o florici pltrpindi, clreia nmai
csqrl Fa sefrht.razele soarelui pealele_i minmare,
:tleTl,
se orue$te st se usucl iminte de rme, pe cird altle uiiesc
o mii.
$i ostsqla ihperarului de a-qi induplcca fe_
-, TTt!"
qml lruq"
se-l abatl de la hordrirea luard au rdrus zdamice.
. lnr-o bud- zi, acesra Si-a lut rrmas Uun ae ta parln!
!r a pleet la dl"W. Duptr o cilltorie indelugrl, a ajrms in
Impdrtrpia Pdstuilor. Aici s-a dus la Vuttu--p-*i.
s_pus cl ws si @ute lara in ere m@nea
.a.";" i*
nu aie nici o putere,
ude nu pMte sI intre.
.,.^V!lrurimp,Imt l-, rugar sd rtuninI in fara lui, mde anii
vretr,, se nmird cu surele, nu .,
lah Iui de sotie. iar .p*.J"_l.l.iiii
" *
dupa moarre ^.ir.,
il tasd ;i;p;;
n:.]:*l de imperar i-a mullmir penlru;"roate.
^_ * opre;re din drmut sdu pri
spmindu-i
;Tl,:i ", "Ai'ri"*A?il
norcol, ii spuse impiirrrul pesdrilor,
u, :,I_t::"r.d.(l
.
eu h rnG(ele mete m fAcui la fet
.E;;'#;;r.;cal.i
c;;i ,i;;
*'+:, ji#jiiJl::; jl,".i:",Hff ':,'.:.,1,"J;ifr
laru am venir aici wde am fosr pus mparat. ll##*.*
-sl ce
uupa am a,unsaici imDirar. ,- iniepur s5 atreier
rn lmg si in lat, ca se o mnosc - lara

,_ ! {atd
am aius la un izror cu o ape limpede e lacrima.
de flori in roare culorile, cari re l.la"r.,
Pcollluat
lor. Ne$riind eu ci apa acesrui izvor ir;..."i
are darul ,a p."*i_U"
h_pasdre.orice fiinrd vie care gusre
hgruUtul $i in-dat, fr-am trez-it uttur. din ea, lE"i'.,i.r)
uca- af bea mir ala"-cm md vezil
un. srrop din apa rieli a9 a."""i irrii
:1 .y se3-ertosr.
trebk
dar cjne ptie ude se
"ft; ";;;;;;.'i.;
roari apa din lacul acesra. * f*iiiu -*.
p^na chd va seca apa d.in el. Va
trebur sa ",
sapr%cr sr papte de mi. ca sd me vtrd muom laDte iute
* ;; f*i;;;;.
rara ace\rui jmpdrar i_a aar f.ciorutu;i'o!ti;;;:#":i
rr dc\copere roarc rainele rrearului -
:i ale viiLorului.--.-
6
, {.*ry1.-.,p.dt?tului $i-a luar rlms bun de la imptuar
de la lmilia lui si a pleor.rui depane, vlzindu_si di drum.Sr

Au rmr zj-le !i sapdrnini, in sir, cind se intilni o u moqneag


ere c?ba p?lrnint. cu o iroacd de Iffi, dinrr_un deal $_l virsi
inrr-o %le adincl.
Se opri aci qi incepu a vorbi fr acest btrtdn,ere inrre altele
tr
"_ spuse:
Dragul eu m fosi impdrat in Tara Btrrbosilor fr
- pinl lameu)
berbile briu si chicile pin! Ia cilcii. dar cu viata slud.
Lhd erm ata_ca st ue a(mr m plest in lme str ur lara
rn ere omerul tr?liesc cu sutele de mi $i m ajhs in
lara
Mileniului. bde firul vietii uui om esre de noui sute noud_
kci $r noud de ui. Si m rrrnas aici. De cind m vmit au rrear
trer sute reiaci si rrei de mi $i acm m_m urit de \.iarI si
al.wea szl mor) dar nu pot pintr nu implinesc firul intreg de
*T I :i-Ti por sfrf,a firuI Ia jMrEre, trebuie se @r;e_
mintul din dealul acesta, aici in valea acesta. Am cirat mai
hinede jmtrrare 5i mai am oleactr, a$a ci nu rui am a$ mulr
oe 6at. bu) dmgul meu. !-as da un sfat: str rrmii aici cu
mie fl re las implnr.in lool meu, iti dau fak mea de sofie.
p-alatul $t toare boglgiile nmstre vi le dau voul, cdci
eu m_m
sltuat $i de domie Si de viafl.
imptuar I,e de bnt pe feciorul de imperar
, liTir"l
duse la palat, ca sa vade pe imprrereasa
$i_l
pe fata lo;. Cin;
uAt.lMusefea de palat. dar rui ales $ifmuseTea fdr! pe_a
r<he in lm"a.fetei fi a ochilor ei dulci, ii ve".u ,l ri oprl!"a
mr @r cmd i$l aduse minte de moafler n_a mai stat gin_
duri gi spuse: be
vreau si.mor niciodari, ctrci mi_e groaz, pesre
_- I",nu
mesurrl de moane. trebuie $i s, aflu fara in e-re omul nu
mere niciodat5.
Fata imptrntului ii dete un inel de aur, spuindu_i m
c! ajutorul acestuia p@re zbula hde vlea 9i irice aorinll _
dacd-i va cere i-o va implini indari.
-
.Feciorul impararului isi l;i rlmas bu de la roti, mulru_
mmdu-le penrru darul primit. ere ii va fi de foane mre
tolos, $i plecl rui departe.

8
Dup, ce se deprf,tr biDe de palar. se gindi se incerce Durers
.belulu
$r luindu-l in minI, ii spuse: "Inelulej du_md inainre
pldd la muginea lmiilt
Ck ai bate din palrne. se vizu in fala mui alt mosneag, @re,
.hprewS.e
r@r, fmilia lui. cira bolovmi de piarra d_[irr_u
mute $i-i auca in mre. Aibgind in fata lo., f. aaa, Ui""t.
$r{ rugt sl-i spNtr M se nmes,te lara aeasE.
Acssb-i Tara Soarelui-Resre, deoarece aici soarele e
- ziua pe cer.Si
bat, nu_mai apue niciodare. Ai"l .rr. noupi..
I)ar tu cine e$ri $i de bde e$d ? "u
sinr feciorul implnrului Rosu ti m pleer in lme
,-^Eu
sa alu fara ul 6e m@ftea nu e mosar!, rrspuse feciorul.
Hei, hei! Ag m flot gi eu, spuse btririnul, cind m fost
--
tin&. Tardl meu a fosr imptrarul Glben qi eu m fugir din
Iart q str sep de mGne, ti auzind de tara acesta a Soirelui_
Kasare, rn re omenii Lreiesc peste o mie de mi) m_am oprir
dcl.

- - Dardepentru
tedorul
ce ve mmciii cu pietrele astea ? ii intrebE
imprrat.
Au"Il u blesrem pe epul nostru, resphse bdtrinul
"impenr.
- Cind m perdsir palarul ptringilor nogrri m ,enii
do, el, de necljif, ne-au blest@t s! nu muim;ipinl cind
N vom ctm piatra dintr-uo mmte in rrue, cu bralele noastii,
altm nu putem mui. Mai avem incl puii" li ."apm-j,i
9l:sler.' Renii mai^bine cu "i .;;i";;_
ca-ri da* uonul
ratesc "oi.ce_!i aiug gi o mie o sutd
in prmire_si faia de sode. 1ie
sr bsprezece mi de viate.
Eu sinr hottrrir se nu mii opresc pini nu pun piciorul in
-lara-
pe qe o doresc arit de mult. respuse ficiorul. si dacd
nu_vor all.a-o deloc, me voi inroarce aici Ia dumercastr5_
Fata impiratului.iidddu un ghjoc femeer, qre poare cledi
orice palate, poduri si ahe lucrui mari. Feciorul ifi lue r5mas
bw.rultumindu-le penrru ghic, g plectr mai depane. Dar
abla t:lase.m css-doutr de dr:M si se vtrzu ajws in fala uor
mmti inalti pind in vinida cerulu.i, pe virful drora sriria rizi_
fatS,suq){g cerului. Mergind in dreapta si_n stinga de_a
lugul muulor @ m zid. vEn r inrr-u loc o coas6 plina
de verdeald qi in mijloc u palat ce striluce q m ioare

l0
apropie cir mai muh de p@la
:9::1T,
ca_spre aceti" palarnu era nici mhtelui $i vdfr
prne la poafta palatului nu b d,m $j ni"i ,"e"i ;;; Jx;;:";
enu delr
berr jo p'e .r e. r h ;.be'
;; : ;*;i::int,tlmf.:
-i

Acesta,, rAsDmse:
;j
din Tara vielii, ude nu
uo. .t"1""i":lt"*"impdritesei se
de impiqr, buerindu_se
_-*":=t
gun mo5negului. ii mulhmi de ceea ce a auzit din
o-ehutr
roarrermo". ii*.tl:lTj
MbtI st da de uma acesrei imptuar;,
s;i poara
lruge in cuind acoto. ca str dia aie lif,& "i.,iaiiij!
xj:se ghrocul $i_i pomci sa_i face *"ara-ilJl
nDarateset. Scoase inehrl qi_i ..-, scdri d;;;;il"fi;.ji;
ril".' i".;o,;;"r';ii:Ul;'fi1."-' raci sd ne cir mai

:pi1ff i15r;Hiiir#:T:Hni+:i".iiT"3fri
tn."p,]. 11 se urce pe spre pwa patatutui. Aihs
h rata porpi, brru incet sjscdri
,,1,:].
deodait
Iall
r y i' apdru r- ;#,it1t'
-. d-
poc )r de. acesr fecjor arir de liffi :I.: ;TJl
srrdlucir imbrler "oHf;ail,i#
mo) la ctup. $i ua din ele il intrebtr ;i";il
intr_un gmi dulce de zina:
Urne esri dlryta $i ce doresri
- ?

t1
ffi%
Eu sint ftriorul Imp5lului Roqu 9i ueu str volbesc
cu- intrlFta impdr&es5, rlspuse feciorul.
MI duc s-o m6! pe bua nestrl stlplntr Si imptrlrst,
- zina gi plec5.
spuse
Implreteasa veni indard la poarte gi cind ll vdzu ii spuse:
Bine-ai v6it, dragul meu mite) cici, dme, de mulr
te -tot astept. il lu! de bral si merserl impreEi $i idrale in
palat, gi se aqeari la masl s-i incepud a vorbi. De am ina-
nte nu mai pleci de lingd mine. In lata n@srfI e adevir
rai qi tdim o vesnici fericire. Moanea aici nu e Moscutd.
Avem sd ne cumtrm qi-apoi si trdim in vecii vecilor, tot aqa
de tineri (m simem azi.
Feciorul-mire ii spuse miresei lui cl el merge str-qi aduci
ptuinlii, ca str fie qi ei aici. lmpdrtrreas-miresd ii preglti
merinde de dm, apoi ii mai dedu o ploscl cu apa vielii, o
@re sI invie pe toti mortii lui, bmici si stribuici.
Dupi ce Si-a pregltit toate cele tlebuincioase pentru diu'
si-a luat rd:aas bun de la fmmsa lui mir@se-impirlteasi,
i", u.."rt^ il Detrecu pina la apdtul sc5rilor de au Aici fe-
ciorul de impirat iqi simse inelul femeet pe ere il-a deruit
fau lmpdrarului dalbo, sufld in el de trei ori Ei-l rugd sl-l
duci inibor ca gindul pind in Tara S@relui-Rdsre, la palatul
impiratului. Citlimp va fi zburat nu se $tie $i se vizu la p@rtl.
BIiu, Fi d@dat5 aceasta fu deschisl 9i un oseg din gardd
il intrebl:
CiDe esti si ce doreqti?
- Sinr feciorul impdmrului Rogu 1i m sosiL acu din
-
Tda-vielii-fdre-de-m@ne $i weau sa rorbesc cu iodltatul
impirat, rlspEse acese.
Osbqul din gardd ii spuse:
Afreapti dmeata tinl mi duc se inqtiinlez pe intrltatul
-
implrat.
ilu trccuri citeva minute !i deodati se pom@i in fafd @
imDsraul si intreaqa lui fmiue.
nio. u-- g':it, inllptl fmilie! dedu binete feciorul
de- implrat.
Bine-ai \renit! rispmserl gazdele impldteiti Ce ve$ti
- ne
bme aduci ? il intr;bl foane grdbit impdratul

l8
Numi vefti bue vi aduc, le spuse feciorul. Am ajus
cu- noloc in Tata viedi, d ajutoiul ghioolui, ldrtr de re
niciodati n-at fi putur ajmge la poarta impiritesei din aceasti
lari minunald $i, ca sd nu lugesc prea mult vorba. v-m adu5
si dmeavoasird un mare dar in plose aceas@: in ea este
apa vielii, ere pe cei morli ii invie, iar pe cei bdtrini ii inti-
nercste.
Daci dorti qi dmneavoastrd si venifi o mine in lara
dupi intoarcerea mea impreund cu pdrinlii
aceasta, in care
mei- dupd @re anplest s5-i aduc-mI voi cwua cu tindra
impdrltea;d de-acolo si voi ajunge eu imptrrat, md voi opli
aici qi vI voi lua cu mine, ca sI vd risplltesc pentru binele
pe
^ re mi l-aIi frot.
Bine. Mergem cu drag, rispmse impStul cu toatd
-
fmilia lui.
Acm feciorul iqi lui rdmas bu, zicindu-le:
La revedere!
- La revedere qi drum bm! rispmse implratul cu toli
ai-lui.
Feciorul scoase iar inelul, suflI in el de trei ori $i-l ruge
sdl duc, indad pintr in Jara Mileniului, la poafra lrnp,ra-
Nlui. Chd aiusi aci, bItu in poartd gi alergx chia! impl-
ntul s-o deschidl, ci-l vlzu de la fereastrl.
Bui ziua, indllate impdrate! didu binele feciorul
de- impdrat.
Bmi sd+i fre inima, dragul meur rlspsse impemNl'
da'- ce re$i ne aduci, bue ori rele ?

Bme, bue, foafre bEe! spuse feciorul, am aims @


- in lara pe ere am dorit-o Ei de acolo vi aduc qi dmea-
bine
\oastri budrie: apa vielii, care invie mo4ii li intinereqte
pe cei bdtrini. Eu nerg acum si-mi aduc 9i pirinlii o-mine,
;; dacd doriti si venili $i dmneavoastra cu intreaga lmilie
acolo, eu la intmrcere rin pe aici !i v, iau. \Tind sd ve rasple-
tesc pmtru binefacere, cici fdrd inelul pe are mi l-a!i dimit,
nu dacd as fi outut izbuti s?i fac ceea ce am ficut Gustind
"tiu
Uariinii ain ape se vezurd iari5i tineri 5i plini de viat! 9i de voie
bud, si-l ruiari pe feciorul nosltu ca la intoarcere sI nu uite
str se opreasc?i pe la ei, cdci am nu mai voiau si moari
Fiti foarte lini$tili, cA n-am sd uit) le spuse acesa igi
lui-rimas bm si pleci, ajuot de inel, in Jara Pisdrilor, la
Vultu-impdrat.
Cm aiuse aci, afla pe impdrat cu toatd fmilia sa cdrind
apa din lac. li agrii )i le spuse )d inceleze a mai cdra apa. cd
le-a adus apa vieur. Apropiindu-se de feciorul-impdratulu.i'
acesra lud plosca cu apa vie!i >i-i didu si beie atir lmpdrarului-
Vultu, @re indatd deveni iardli om cum a fost, dar cu mult
mai tinIr, prec@ !i imp&dtesei, ere intineri $i ea AceFtia nu
mai puteu de buuie, !i nu ltiau @ si-i mulluneascd.
Acum feciorul de impirat le spuse 9i lor, ca $i celorlali'
cI el pleaci se-gi aducd pirinlii cu el, ;i c5, dacd voiesc sd vini
;i ei cu el in tara aceea, la intoarcere se opreFte gi ii ia
Mergem cu tot dragul, ii rispuserd.
-Feciorul de implrat iqi luri zborul spre tara ptuinfilor'
Cind a ajus pe lool ude a fost palatul impdrdtesc, a aflat
nwai niste ziduri n5ruite si nipldire de buruieni. Scoase
21
oglinda femetl li o rugd si-i descopere lool mde-i sint
imominuri ofinrii.
Oglinda ii ipusei
Du-te sub poala celor doi tei btrrrini din fata b, $i-acolo,
la -ubra lor, vei afla momintul 1or, cdci ei sint mo4i de
apr@pe doud sute de ani.
Cind auzi feciorul de impdrar destiinuidle acesrea rriste,
s-a induioFt f@ne mult gi a alergat sple cei doi tei, mde a
dat de umele mominului 1or. A hrat plosca cu apa viefi si a
stropit cu ea momintul. indar5 ii apdrure in tatd buii sdi
pdrinf, ere ii spuseri asa:
dmgul nostru) ce somtr adinc m domitl
-Vai,
Feciorul lor ii rugi sd-i arate mde sint imominati buicii
lui. Pirinlii ii arltarl lo@1. Feciorul le stropi momintul a
apa viedi qi inviindu-i ii intineri. Apoi $ropi qi momintul
buicilor bmicilor sli qi acegtia deodate apdrur, vii in fap
lor. Stropindu-i 9i pe ei, intinerirl $ ei $i spuseri:
Vai, ce somn adinc am domit!
-
AM feciorul le spuse c! ii duce cu el in pE ude omenii
nu mai mor in veci. fiind pururea ror tineri.
Feciorul nostru de impdt cind vlzu m@f,ea inviftindu-se
impreiurul loolui, ude a fost palatul implrdtesc, e4 care
mai bine de doud sute de ui il ror aqreapti sd-i ia suJletul,
nu mai stitu pe ginduri, scoase inelul qi-l rugl:
Inelule dng, du-ne pe toi pinl la Vultu-impint!
-Aici ii lud $i pe aceltia, $i treeri repede pe la fostul implmt
al Bdrbogilor, qi ii lui $ pe ace$ria, qi se grdbird spre Jan
Serelui-Risare, ude s,i pe ace$ria ii glIbi sI vini cu ei.
Moanea, vdzindu-i c! au pleer cu to1ii, s-a luat pe uma
lor gi era cit pe-aci sd-i ajmge h scrdle de aur ere duceau
la poana drii, ude-i ViatI-tertr-de-moafre, dar feciorul de
impdmt lui ghioel Si-i pomci st ridice scdrile in uma lo!
gi aqa ajwseld str intre cu tolii in palatul impidtesei, $i inoind
p@na in nasul morlii, scipard de ea pentru totdealm.
Acu, fiind cu toii la un loc, au inceput a face pregdtirile
de nutI. $i s-a flot o nmt?i cu atita veselie, (N n-a mai
fost !i nici n-are str mai f1e. DacI n-as, fi fost chiar atuci Fchiop
d-un ochi $i orb d-un picior, mergm $i eu la nuta lor, dar

22
as,a,m rlmas p!guba$. Cred clla mul, cind ne%sta ii va na$te
u feciora$, m-or ruga pe rrine si le fiu ninag.
Si-asa, implratul Roqu qi cu ceiJal$ imptrraqi, adugi in
fara vieliide feciorul lmptrrarului Roqu, re a aims a<m'a
fie el impirat, trliesc ti azi in lara acee, dar fiind ridiete
sctrrile di aur dimintea mo4ii 9i p@tu palaNlui impdrftesei
inroiatd, n-a mai pulut intra nimsi acolo' dar nici m@ne.

rl