Sunteți pe pagina 1din 6
| MINISTERUL EDUCATIEI : CERCETARII TINEREIULUI = | sISPORTULUI CABINET MINISTRU mioere or riya SN ORDIN privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual in temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completitile ulterioare: Avind in vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; in baza H. G. nr, 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului $i Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, MINISTRUL EDUCA JIEI, CERCETARU, TINERETULUI $I SPORTULUL emite prezentul ordin: Art. 1 fncepind cu data prezentului ordin, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plait din fonduri publice, se aproba criterile si metodologia de evaluarc a performantetor profesionale individuale anuale ale personalului contractual, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se aplic Ja nivelul institujiilor aflate in subordinea sau in coordonarea ministerului. Art, 3. Direotia Generala Economic, Finanfe, Resurse Umane, direcfiile de specialitate si institugile aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educafiei, Cercetirii, Tineretului si Sportului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU, DANIEL PETRU FUNERIU Bucuresti, Nr. 3 £60 data_f0.03, 2011 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tet +40 (021 405 6223 Fax: +40 (0)21 310 32.05, wrw.edv.10 Anexa la Ordinul nr. 3860 / 10.03.20. Stabilirea criteriilor gi a metodologici de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual Art. | Evaluarea performantelor profesionale individuale se bazeazi pe aprecierea in mod sistematic gi obiectiv a randamentului, a calitifii muncii, a comportamentului, a initiative, a eficientei gi creativitijii, pentru flecare salariat Art. 2 Evaluarea performanjelor profesionale individuale trebuie ficuti cu probitate, deontologie profesionala, realism si obiectivitate de caitre condueatorul ierarhic superior al persoanei evaluate. Art.3 (1) Activitatea profesionala se apreciazt anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: "foarte bine”, "bine", "satisfcdtor” sau “nesatisficator”. (2) Perioada de evaluare este cuprinst intre 1-3! ianuarie a fiecdrui an. (3) Perioada evaluati este cuprinsd intre | ianuarie - 31 decembrie a anului anterior celui in care se face evaluarea, (4) In mod excepjional, evaluarea performantelor anuale individuale se face gi in cursul perioadei evaluate, in urmstoarele cazur a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al personalului contractual evaluat inceteazd, se suspenda pe o perioad’ de cel putin 3 luni sau se modified, in conditiile leg. in acest caz personalul contractual va fi evaluat pentru perioada de pani la incetarea, suspendarea sat modificarea raporturilor de munca; b) atunci cénd pe parcursul perioadei evaluate raportul de servieiu sau, dupa caz, raportul de mune% al evaluatorului inceteaza, se suspend’ pe 0 perioada de cel putin 3 luni sau se modifici, in condifille legii. In acest caz evaluatorul are obligajia ca, tnainte de incetarea suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice, s& realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din subordine; ¢) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluat dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeazi si fie promovatd, in conditiile legii, intr-o funetic corespunzatoare functiilor absolvite; 4) atunci cind pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluat este promovata in grad/treapta profesionala. (8) Calificativul acordat ca urmare a evaluiii in cazurile previzute la alin, (4) va fi avut in vedere la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale Art. 4 (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale se va realiza pe baza uratoarelor criterii prevazute la art. 5 lit, c) din Legea nr. 284/2010: a) cunostinte si experientas b) complexitate, creativitate gi diversitatea activitatilor; ©) judecata si impactul deciziilor; @) ‘influent’, coordonare si supervizare; = @) comtacte si comunicare; erie, 1) condigii de mune &R 2) incompatibilitati si regimuri speciale fs (2) Dupa caz, in functie de specificul a instiutiel gi de atribyffle 9 compartimente, pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare de citre angajator. Art. 5 (1) Pe baza elementelor menfionate la art. 4 persoana care va realiza procedura de evaluare acorda note de la I la 5, pentru fiecare criteriu prevazut in fisa de evaluare a fiecirui angajat, a carui model este previzut in anexa la prezenta metodologie. (2) Nota finala a evaluarii reprezint media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu. {3) Calificativul final al evaluatii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeazi: a) intre 1,00 — 2,00 = nesatistt b) intre 2,01 ~ 3.50 ¢) intre 3,50 ~4,50 = bine; 4) intre 4,51 — 5,00 = foarte bine. Art. 6 (1) Notele corespunzitoare fiecdrui criteriu vor fi acordate de catre conducdtorul ierarhic superior al persoanei evaluate. (2) Dupii aducerea la cunostinta persoanei evaluate a consemnitrilor ficute de evaluator in figa de evaluare, aceasta se semneaza si se dateaza de catre evaluator gi persoana evaluata, (2) In cazul in care intre persoana evaluatd si evaluator exista diferenfe de opinie asupra consemnétrilor ficute, comentariile persoanei evaluate se consemneaza in figa de evaluare. (4) Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare dac se ajunge la un punet de vedere ccomun. Art. 7 (1) Figa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. In situatia in care calitatea de evaluator o are conduc&torul autoritatii sau institutiei publice, fisa de evaluare nu se contrasemneaza (2) In sensul prezentului act administrativ, are calitatea de contrasermnatar superiorul iererhic evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritafii sau institufiei publice. Art. 8 (1) Figa de evaluare poate fi modificati conform deciziei contrasemnatarului, in urmitoarele cazuriz a) aprecierile consemnate nu corespund realitiiis ») intre evaluator si persoana evaluati existi diferente de opinie care nu au putut fi solufionate de comun acord. (2) Fisa de evaluate modificata in conditiile prevazute la alin, (1) se aduce Ia cunostinta persoanei evaluate, Art. 9 (1) Angajefii_nemuljumifi de rezultatul evaluarii pot si il conteste 1a conducatorul autoritai sau institufiei publice. Conducatorul autoritafii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza figei de evaluare, a referatului intocmit de catre persoana evaluata si a celui intocmit de evaluator gi avizat de contrasemnatar. (2) Contestajia se formuleaza in termen de 5 zile lucritoare de la luarea la cunostint& de atre persoana evaluat a fisci de evaluare contrasemnati si se solutioneaz’ in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatici (3) Rezultatul contestafiei se comunied persoanci evaluate in termen de 5 zile lucritoare de la solusionarea contestatiei (4) Angajatii nemulqumiti de modul de solufionare a contestatiei formulate potrivit alin, (1) se pot adresa instanei competente, in conditiile legii. (5) Angajatii evaluati direct de eitre conducitorul autoritajii sau institu sunt nemulfumiti de rezultatul evaluat, se pot adresa instantei competente, in conditiile leg Art. 10 Daca la evaluare angajatul primeste calificativul "nesatisficdtor”, se considera c& aceasta nu corespunde cerin{elor postului si se va proceda in conformitate cu preverile legislatiei mun vigoare, Art. [1 Compartimentul de gestiune a resurselor umane poate propun publice utilizarea rezultatelor obinute din evaluai, in scopul: a). pregatirii si perfectionarii personalului pentru: = definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor, corespunzat ~ _ monitorizarea raportului rezultate/cost, obfinut in urma activitatii de ublice, care ~ claborarea programelor (strategiei de pregatire continua a personalului) prin stabilirea unui plan de pregatire continua pentru fiecare angjat si prin evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop. b) recrutari/selectionérii personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/proiecte; ©) determinarii evolutiei performantelor profesionale individuale in timp. Art. 12 Prezenta metodologie are ca obiectiv principal asigurarca unui sistem motivational, care si determine cresterea performanjelor profesionale individuale, in vederea promovirii in gradele ori treptele profesionale imediat superioare. jnexa la metodologie Directia/Departamentul_ Serviciul Companimental FISA DE EVALUARE ‘a performanjelor profesionale individuale ale personalului contractual Numele si prenumele persoanei evaluate Funetia : | - Numele si prenumele evaluatorului = Perioada evaluat: de la Ta rilie de evaluare 1._cunostinte si experienté a {__2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor 3._contacte si comunicare a 4. conditti de munct q | 5._ incompatibilitagi si regimuri speciale | Suplimentar pensru functiite de conduceres itt 6,_judecata si impactul deciziilor [7 infuenti, coordonare si supervizare Nota finald a evalua Calificativul final al evaluaeii Programele de instruire recomandate si fie urmate in urmatoarea perioadi pentru care se va face evaluarea: i = Comentatiile persoanei evaluate (daca este eazul): Numele si prenumele persoanei evaluate: Semnatura persoanei evaluate: —_ ee Data Numele si prenumele evaluatorului Funoti ‘Semnatura evaluatorului: Data Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza (daca este cazul): Numele si prenumele persoanei care contrasemneszi; Functia Semnatura persoanei care contrasemmeazi; Data Luarea la cunostinté de citre persoana evaluaté a figei de evaluare dupa contrasemnare: Semnéitura persoanei evaluat Data