Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECT

METODOLOGIA

CERCETĂRII

ŞTIINŢIFICE

Masterand, Dragoş Florin MANEA

2017

REDACTAREA PROTOCOLULUI

TITLUL

„ Influenţa hibridului asupra performanţelor de producţie ale porcilor”

Titlul ales de profesorul coordonator împreună cu mine, face referire cu claritate la o temă de cercetare ce reflectă influenţa hibridului asupra performanţelor de producţie ale porcilor.

OBIECTIVUL

Obiectivul studiului întreprins, a fost stabilirea influenţei hibridului asupra performanţelor de producţie, într-o unitate de creştere a suinelor pentru producţia de carne.

JUSTIFICAREA STUDIULUI ȘI IPOTEZA

Într-o economie de piaţă concurenţială unde doar aplicarea unui management eficace şi echilibrat asigură eficienţa economică a unei exploataţii zootehnice, utilizarea în procesul de producţie a unor animale cu performanţe productive superioare reprezintă una dintre căile de asigurare a rentabilităţii.

TIPUL DE STUDIU

În creşterea suinelor în sistem intensiv şi nu numai, utilizarea hibrizilor deţine o pondere foarte mare. Hibrizii sunt indivizi obţinuţi în complexe industriale prin practicarea împerecherilor între animale ce nu se aseamănă între ei din punct de vedere genetic. În acest sens scroafe metise F1, obţinute prin încrucişarea a două rase, sunt împerecheate cu vieri selectaţi după performanţele proprii dintr-o a treia rasă. Indivizii astfel obţinuţi sunt caracterizaţi de un grad ridicat de heterozigoţie cât şi vitalitate şi vigoare mai mare faţă de populaţiile ce au stat la baza formării lor. Superioritatea performanţelor medii realizate de descendenţi faţă de performanţele medii realizate de formele parentale se numeşte heterozis sau vigoare hibridă.

SUBIECŢII

Aspectele luate în studiu, au fost apreciate în condiţiile de producţie din cadrul S.C. DEXTRANUS S.R.L. din oraşul Murgeni, judeţul Vaslui, în anii 2015-2016. În cadrul acestei unităţi se aplică o tehnologie de tip intensiv, ce funcţionează pe principiul „totul plin-totul gol”. Unitatea este profilată pe îngrăşarea porcilor până la greutatea de 100-110 kg, după care animalele sunt livrate

spre abatoare. Materialul biologic studiat, este reprezentat de hibrizi trirasiali ce au la origine pe linie maternă rasele Marele alb şi Landrace, iar pe linie paternă rasa Duroc (Topics 20) sau Pietrain (Topics 16).

MĂRIMEA EŞANTIONULUI

În studiul performanţelor productive la acestor hibrizi s-a ales un număr de 90 de animale care au fost împărţite în două loturi a câte 45 de capte/lot.

CULEGEREA Şl GESTIONAREA DATELOR

Pentru determinarea influenţei hibridului asupra performanţelor productive la porci s-au studiat şi interpretat următorii indici:

la porci s -au studiat şi interpretat următorii indici: evoluţia creşt erii în greutate; sporul mediu

evoluţia creşterii în greutate; sporul mediu zilnic; indicele de conversie; consumul de hrană pe parcursul perioadei de creştere şi de îngrăşare; procentul de pierderi şi cauzele acestora.

de îngrăşare; procentul de pierderi şi cauzele acestora. ANALIZA DATELOR P entru determinarea dinamicii greutăţii
de îngrăşare; procentul de pierderi şi cauzele acestora. ANALIZA DATELOR P entru determinarea dinamicii greutăţii
de îngrăşare; procentul de pierderi şi cauzele acestora. ANALIZA DATELOR P entru determinarea dinamicii greutăţii
de îngrăşare; procentul de pierderi şi cauzele acestora. ANALIZA DATELOR P entru determinarea dinamicii greutăţii

ANALIZA DATELOR

Pentru determinarea dinamicii greutăţii corporale a animalelor, a cantităţii de nutreţ combinat consumat sau a sporului mediu zilnic s-au folosit metode gravimetrice. S-au efectuat determinări în fiecare etapă de lucru urmărită, cu ajutorul unui cântar electronic. Astfel pentru determinarea evoluţiei greutăţii corporale a animalelor pe perioade de creştere s-au făcut măsurători la recepţia animalelor, la sfârşitul perioadei de creştere şi înainte de livrarea către abator. De asemenea cantitatea nutreţului combinat consumat pentru fiecare reţetă folosită s-a făcut tot prin cântărire. Pentru evidenţierea caracterelor morfologice ale hibridului şi a tehnologiilor ce caracterizează fluxul tehnologic din ferma S.C. DEXTRANUS S.R.L. s-a apelat la metoda fotografierii. Întrucât pentru compararea corelaţiei fenomenelor sunt necesare etaloane riguroase am folosit metoda comparării cu date din literatura de specialitate, în acest mod putânduse aprecia gradul de certitudine al rezultatelor obţinute.

PERSONALUL Prezenta lucrare a fost întocmită de mine, Dragoş Florin Manea, sub atenta îndrumare a domnului Prof.univ.Dr. Benone Păsărin având rolul de coordonator ştiinţific. La acest studiu a mai fost implicat administratorul fermei SC DEXTRANUS SRL, domnul dr. Cornel Ţicău, prin oferirea datelor necesare studiului întreprins.

BUGETUL Bugetul a suportat cheltuieli semnificative suporate din fondul financiar propriu.

REFERINŢE

În acord cu rezultatele obţinute, se recomandă creşterea hibrizilor Topics 20 şi Topics 16, însă numai cu respectarea cerinţelor specifice de întreţinere şi furajare, pentru ca aceştia să-şi poată exprima potenţialul genetic superior, în condiţii de rentabilitate.