Sunteți pe pagina 1din 345

harnalului povestea

fecloarele Cu
S e - - - __
p

-

o mie si una de nopti


(I)

r S a .0J t
t.

1.
It a I
F S
S

A
A a

0 a 6 1
C

do
F
-4
0
a
S -I, a
Sit -S
I,
1 a I

0.S
a

-eel. /
1 a

I
I
1

4. a -S 1

I,

1
a S

-C
t

I
p 4
4. S I
I . 4 p
S
a0
dl b I
er

1 a a

S
14. #3 p

V 4 I
I
F S.0

.1.
F, a <S
0

0
..a-
4,.
S.
C

0
1

1J.j 4
A. I
a
a1
.4
S

I A, *4
.1 b
I
V

9 4 6
I.
4 I
I,

1
a
0
I
4 r1I
I, 4

a
S.
4,
S

t I.
( S
e _?_. a

4 1 I

4. ml,
0

4
9

4
S

t
/
I 4W

i
a

I
I I
t

I) S

p
a
t

S I
IIIIItrb%; oprik: Crvj
cartea celor
o mle Iuna denopi
(1)
(HOPILE 124)
IIADUCCII 01
PITh MO$W
PI(l*7A 0.
CYDdU PAPAD,,4A
tS*0TCIIIA VII WIliOl DI
C. HIP.IIAW

iea

tDs?UIA piwlIU LaI(OATUI


CELE 0 MIE SI UNA DE NOPTI

Zice-se dar Allah este mai tiutor, ,i mai inelept, si


mai puternie, i mai bincfctor! Ca a Lost odata (in
-eea ce sa depnat fi s-a artat In vechimea vremii si
In trecutul evului i al clipei) un rege intre regi, In
Sassan, in insulele Indiei i ale Chinei. Era stpin peste
oti, peste cpetenii, peste slujitori .i peste 0 curte numeroas.
$i avea doi copii, unul mai mare i cellalt
mai rnic. Ammndoi erau cavaleri viteji; dar ccl mare era
mai bun cavaler decit eel mic. Cel mare domni ixste
tan i cirmui cu dreptate peste supu.ii lui ; i asa, Ii
iuhir locuitorii Impriei. Numele lui era regele
Sahriar 1 Cit despre fratele eel mic, numele iui era $alizaman
2, j era rege In Samarkand Al-Ajam.
i\stfel ci dornnir in tarile br, si ficcare Lu, in Imparatia
lui, eli-muitor drcpt al supuilor tirnp de doureci de
ani impliniti. Si ct-au amindoi in cubrnea putcnii -51 InflorirIi.

5i trii lot a.a, pin cInd regele eel mat-c simti dorinta
arztoare s-1 vada pe fraicle su ccl mic. Alunci

Stpinul oraaiIui.
2 Stpinul vcacului i al timpuluL

3
Ii porunci vizirului s piece, i sA flu se mntoarc clecit cu
el. Vizirul ii raspunse:
Ascult i mit supun! -
Apoi piecit, i ajunse cu bine, prm indurarea iui Allah:
intra ia fratele ccl mic, Ii aduse salutul de pace si ii
intunta cit regcle 5ahriar dorea arzittor sit-i vadit,
cit telul ac-cstei citlittorii era sit-i pofteascit sit-i viziteze
pe fratele situ eel mare. Regele 5ahzaman ii ritspunse:
Ascult i mit supun
Apoi porunci sit se facit pregittirile de plecare ci sit se
scoatit corturile, citmilele, catirii, slugile si ajutoarele.
.Apoi ii initltit pe vizirul situ drept cirmuitor al titrii, Si
len intrebind de locurile fratelul situ.
Dar, spre miezul noptii, id aminti de un lucru uitat
hi palat, toc-mai de darul pe care ii menise fratelui. situ,
sc intoarse i intrit In palat. 5i acolo o aflit pe sotia .Ini
intinsa in asternut i imbritticatit de Ufi scaly negru
dintre sclavii iui. La accastit priveiicte vitzu negru main-
tea ochilor. 5i zise in silica lui: ,,Dacit o asemenea faptit
s-a petrecut dud de-abia am pitritrsit orasul, care va fl
purtarea acesti desfrinate citit vreme vol Ii departe, la
fratcic meu? 5i gindind acestea, iM trase sabia ci, izbjndu-i
pe amiridoi, ii ucise in acternut. Apoi se intoarse
chiar in clipa aceca i porunci sit porneascit tabitra Si
citlittori toatit noaptea pinit ajunse in ora.u1 fratclui situ.
Se bucurit fratele de apropierca lui, ii ieci In intimpinare
i-i primi urindu-i pace; ci se bueurit nespus de
mult, impodobi oracui In cinstea iui, ci nu se rnai sitturit
vorbindu-i. Dar regele 5ahzaman ii aducea mci-cu
aminte de necredinta sotici lui, i un nor de mihniic ii
umbrea chipui; ci gal henit i sc fitcu pielea dc pe fatit, ci
firav trupui situ. 5i ada, cind regele 5ahriar ii vitzu in
starca aceasta, se gindi in sinea lui cit asta se datora in-

1 ,,Pacea i mintuirca sit lie cu tine 1 salutul mu


suimanilor.
deprtrii regelui Sahzaman cit imprA4ie i, neraaiintrebindu-1
nimic, ii ddu bun pace.
Dar, intr-una din zile, ii spuse:
- 0, fratele meu, nu tiu, dar Iti vd trupul slbind i
fata IngIbcnindu-i-se!
El ii rspunse:
0, fratele men, port In fiinta mea tAinuit o ran

Ins nu ii destAinul fapta sotiei lui. Regele 5ahriar ii

Daresc tare muit s porneli cu mine la vmntoare


pe jos i clare, cci poate aa iti vei cpata voia bun.
Regele Sahzaman nu voi in ruptul capului s pt-imcasc;
i I ratele su plec singur la vintoare.
Ci in palatul regelul so gseau nite ferestre cu vedere
spre grdin.. Si, curn rcgele 5ahzaman se rzimase in
coate Ia una din acele ferestre ca s priveasc, poarta
palatului se deschise i ieir douzeci de sclave i
clouzeci do st-la-wi; i nevasta regelul, fratele san, era In
mijiocul br, plimbidu-se In toat strlucirea frumusetii
ci. Ajuni la un bazin, se dezbrcar cu totii Si SO
amestecar mIre ci. 5i dcodat nevasta regelui incepu s
strige:
0, Massaud! ya, Massaud!
Si numaideclt alerg ctre ea un negru tuciuriu i
vinjos, care o imbrtiii i ea ii imbrtia de asemenea.
Atunci negrul o rsturn pe spate i 0 tvli. La ace!
semnal, toti ceilalti sclavi fcur la fel cu femeile. 5i
continuar indelung asa, i nu contenlr cu srutrile i
cu Imbrtiri1e ci alte fapte asemntoare pin Ia
apropierea zorilor.
La aceast privelite, fratele regelul zise In sinea lui:
,,Pe numele mi Allah! nenorocirea mea este cu mult mai
usoar decit aceasta ! $1 de indat ls s I se iroseasc
durerea i mihnirea, zicindu-i: ,,Tntr-adevr, asta e mai
cumplit ca tot ce mi s-a Intimplat nile ! 51, din acea

5 Cartea celor 0 nile i una ne nopi 5


c1ip, Incepu din nou sA bea 1 s marnme fAr
ntrerupcre.
Tntr-acestca, regele, fratele su, se Intoarse, i amindol
i urar unul altuia pace. Apoi $ahriar se puse si1
privcasc Cu luare-aminte pe fratele su, regele ahzaman,
i vzu Ca pielea i culoarea obrajilor 1 se invioraser,
si chipul lui li redobiridise prospeimea; Ca, pe
ling asta, minca cu toat pofta, dup ce atita amar de
vreme abia gustase din bucate. i se mir, i gri:
0, Irate al mcu, te vedeam dcunzi galben la picle
i Ia chip, jar acurn iat c ti-ai redobindit culoarea
Povestete-mi aadar despre starea tat
Dar ci Ii rspunse:
:rti vol povesti despre pricina palorii mdc de la
Inceput; dar scutete-m s-ti povestesc de ce mi-am
redobindit culoarca!
Regele Ii zise:
Atunci povestete-mi Intli, ca s ma dumircsc, de
pricina schimbrii tale la chip i a slbirii tale.
El ii rspunse:
0, frate al rneu, afl c atunci cInd i-ai trirnis
vizirul ca sa ma pofteasc la tine, imi fAcui pregtirile
de plecar i ieii din ora. Dar apoi imi adusei aminte
de giuvaerul pe care si-i menisem i pe care i I-am dat
Ia palat: astfel Ca fcui calea intoars i o gash pe sotia
mea culcat CU Ufl sclav negru. $i dormeau in aternutul
meu! I-am UCiS pe amindoi, i am venit la tine. Dar
rmsesem tare chinuit la gIndul acelei intlmplri; iat
pricina palorii de la inceput i a slbirii mele. Cit despre
nviorarea chipului mcu, scutete-m s-i mai povestcsc.
Cind fratele su auzi aceste cuvinte, ii zise:
Pc numeie lui Allah! te rog fierbinte s imi destai
nui pricina inviorrii tale?
Atunci regele $ahzaman ii povesti ceea ce vazuse, de
La inceput pin la sfirit, fr a lsa pe dinafar vreur
arriAnunt din isprava sotiel desfrinate i a negrilor din
scaldatoare. Dar n-are nici Un rost s 0 repetm. Apoi
ac]ug:
Si nenorocirea ta imi pru mai cumplit decit ncno-
rocirca mea: ea mit sill sit cuget Si fu pricina invioritrii
eliipului mcu, a coloritrii obrajilor mci, precum si a pofpoitci
mete do mincare. Dar Allah este mai tiutor!
Aa s-au petrecut lucrurile! 5i regele $ahriar, auzind
istorisirea frate]ui situ, se schimbit ta rIndul lui tare mull
Ia faa, chiput i se schimonosi, de parcit i-ar fi ieit din
minti. Si ritmase aa vrcme de un ceas. Dupit care se
iiiloarse spre regele 5ahzaman i-i zise:
Trebuie, mai presus de once, sit vitd chiar Cu ochii
mci!
Fratele situ Ii rise:
Atunci prefit-te cit pled Ia vmnittoare, pe jos san
citlare; dar, in bc sit to indepitrtezi, ascundc-te la mine
si vei fi martorul pnivelitei vitzind-o chiar cu ochii titi
Do indatit regebe ii vesti pbecarea printr-un craiaic;
si ostcnii ieirit cu conlunile afarit din ora iar regele
iesi Ia rindul situ, so a.ezit in cortuni, i Ic spuse tinenilor
sciavi:
Sit nu mire nimeni la mine!
Apoi so deghizit, iei pe furis i so indreptit spre palat,
acobo unde era fratele situ; i ajungmnd acobo, so aczit la
fereastra cc ditdea spre gritdinit.
Atm trccu un ceas, i sclavcte albe, Inconjurind-o pe
stitpina ion, intrarit impreunit cu sclavii negni, i fitcurit
tot coca cc istonisise Sahzaman despre sitrutitrile si
imbrittiitnile ion i alto asemenea lucruri. 5i Ii petrecurit
timpul in acele zbcnguieli plait la asfintitul soarelui.
Clad regele 5ahniar vitzu ispritvile ion, Ii pierdu cnnpittul
.i ii spusc fratelui situ 5ahzaman:
Haidem sit plecitm In bume, sit vedem care-i soarta
noastrit pe drumul ml Allah; citci nu mal putem avea

I
nici in din, nici in mInec cii Impria, pIn nu vm
gsi pe vreunul care s fi avut parte de o nefericire asemntoare
cu a noastr; aitminteri, moartea va fi, intr-adevr,
mai de ales decit asemenea via!
La acestea, fratele su rspunse Incuviinind. Apoi
ie.Iir amindoi din palat pe o u tainic. $i flu contenir
din drum zi i noapte, pin cind ajunser In cele din
urm la Un copac In mijiocul unei pajiti singuratice,
aproape de marea srat. In acea pajite clipocea un
izvor de ap dulce: bur din izvor i apoi se puser pe
odihn.

Abia se scurse un ceas, cind marea inccpu s SO Involbureze,


i deodat iei din adInctil ci o (oloana de furn
negru, care urc spre cer si se indrepi spre pajite. In
fata acestei priveliti, fur cuprini de spaim, urcar
pin In virful unui copac malt, i se puser s priveasc
Ia ceea ce putea s fie asta.
Ci iat c aceast coloan se preschimh intr-un genni 1
Inalt de statur, VOirIiC si sptos, care ducea pe cretct
o lad. Fuse piciorul pe pmInt, veni spre copacul In care
se aflau ei i sttu acolo. Ridic apoi capacul lzii i
scoase o racl mare de cristal, pe care o deschise. i
indat se lvi, tinind din racia de cristal, o fat fermectoare,
sclipitoare de frumusete, uminoas, aidoma soarelui
cInd surIde. Neindoios Ca tocrnai despre ea a grit
poetul:
Fdclie-n Inuneric apare ea, i-s zori de zi!
Apare doar, i zorii mai albi, La luciu-i, catd-a fi.

Bogai, din strlucirea-i, rcvars sorii raze,


Din ochii-i cu surisuri, La feZ i lunan faze.

1 Personaj fantastic, in mitologia arab; duh bun


sau ru.
Doar sjIie-se v1u1 ce tainai ii&en eeai
si-n vraj i se-nclinii, plecat, oricine-n Sam.

DuEci fulgere-n privire-i Zucesc i-i coZuZ genei tc4i


Au lacrimi ptimae cIt socoti flu poti!

Dup ce genniul o privi Indelung pe frumoasa fat, 11


zise:

0, crias a intsurilor! o, tu, pe care te-am rpit


chiar in noaptea nuntii! tare a don s dorm aleac in
acest bc ferit, unde nu pot s te vad ochui fiitor lui
Adam. i dup ce ma voi ii odihnit, dup cltoria pe
mare i pe uscat, voi sviri cu tine fapta cea de toat
ziua!

Ea Ii zise cu vocea ei, cintec de pasre:


Dormi, 0, printe at gennilor i coroan a br! $i
fac-se ca somnul sa-ti lie spre intrire i desftare!
$i genniul rezeminduii capul pe genunchii fetei,
aclormi pe data. Asta in ceea ce II privete.
Atunci fata Ii inlt capul spre virful copacului i bi
vzu pe cei doi regi ascuni in frunzi. Ridic numaidecIt
capul genniului de pe genunchii ei, ii aez pe pmInt i,
sculIndu-se In picioare, le gri prin semne:
CoborIti-v si n-aveti fnic de acest efrit .
El rspunser tot prin semne:
Ah, pe Allah! scutetene de aceast primejdioas
incercare!

Ea le spuse:
Allah cu voi! cobonIti mai repede, cad de nu, II
vestesc pe efrit, si el va va rpune cu cea mai cumplit
moarte I

Sinonim cu genni.
Atunci el se irdrIcoarA i coborirA lingA ca1 core-i
lntimpin poruncindu-le de indat:
Haidc4i! Strpungei-m cu laneca, tare i cu strnicie
! Dac nu, ii vcstesc pe efrit.
Spaima 11 1am pm Sahriar sa-i zic iui 5ahzarnon:
0, Irate al men, indcplinete-i tu eel dintli porunca!
Cei]ait rspunsc:
Mi, cu flu voi face nimic inainle ca tu sA-mi dai
piid, ca Irate mai mare!
Si amindoi incepur s se poftease unul pe altul, f acIndu-si
semne din ochi. Atunci ea le vise:

Dc cc v vd clipind aa din ochi? Dac nu va


apropiati numaidecit i nu va dovediti deslul do vinjoi
i de aprini, ii vestesc de indata pe efrit!
Atunci, de teama genniului, fcur amindoi ceca cc Ic
poruncise. Dup ce se supuser i isprvir treaba, ea le
spuse:

Sinteti tare iscusiti! Apoi scoase din buzunar Un


seulet i trase din ci un sirag aictuit din cinci sute
aptezeci de mdc mu peceti, ci le spuse: 5titi vol ce-i
asta?

1111 rspunser:
Nu sLim.
Atunci ea ii lmuri:

Toti stpinii acestor inele Cu peCc s-au impreunat


Cu mine, punInd coarne acestui efrit nesirr4itor. Aadar
ii voi, amindoi fratii, dati-mi-le pe ale voastre.
Atunci ei i le ddur, scotind din degete cele dou
mdc mu peceti. 5i ea le spuse:
S stiti c acest efrit m-a rpit in noaptea nuntii,
in-a pus in aceast racl de cristal i, asezird-o in lad,
a ferecat lada cu apte iacte, Si m-a aezat apoi in
Iundul mrii mugmnde, care se izbete i se invo]bureaz
din vaiuri. Dar ci nici pomeneai s tie Ca atunci mind 0
fcmeie dorce ceva, nirnic n-o poate stvili. De altrninteri
i poetul spune:
Prietene,-n femeie s nu te-ncrezi !... Cmnd sute
Ti-ar da nadejdi, zImbe$e cci dac e cu chef, on flu,
Jltirna doar cle-o toan a pielii unei cute!

De dragoste, minciun risip venic face,


In tru pu-i inS-i plin de viclenii, cum e i-acu,
Atitca, c ci haina i-ar cptuI, dibace.

Mereu ti-adu aminte, de-adine respect cupth,


Tot ce lusuf ne swine, i c femeia este
Pricina c gonit-a Eblis pe-Adarn, La TU impins,

Pnictcne, clojana ce-o faci e de pnisos..


Tu-l sftituiecti pe-acela, dar niiine-o fi - cc veste!
Nu dragostei, ci unei nebune patirni credincios.

5i-ntr-vna te fcre,te si spui: ,,Ce m.ult riTZ-c clrag I


Feni-voi Ins sigur smintelile ce n ades
Pe-ndrgosti in lanturi. N-o spune nicj in agii.

Ar fi, ce-i drept, minune cum n-a mai fost vreodat


Sd vezi i Lu, in juru4i, un om la rrdnte-ntreg, cinci ghie
Ii clau cu-adcrnenire femei ce se desfat.

La aceste cuvInte, cci dol frati Sc minunar netrmurit,


i Ii ziserd unul celuilalt:
Dacd unui efrit i, In ciuda rnarii lui puteri, I s-au
intImplat lucruri cu mult mai grozave decit nou, Iritiinplarea
asia trebuie s tie aline duterea.

ii
i atunci o prsir chiar in cllpa aceea pe tinr,
ciup saluturile si cuvintele de datin si, a1irai i Irit
riti, se intoarser fiecare In oraul sAu.
CInd regele 5ahriar intr in palatui su, porunci s se
taie capul sotiei lui, i tot aa sA se tale capetele sciavelor
i ale sciavilor. Apoi porunci vizirului sa-i aduc In fie-
care noapte cite o fecioar, Si aa, In fiecare noapte, ci
iua o fecioar i-i rpea fecioria. Jar Ia captul noptii, o
ucidea. $i flU conteni s fac aa trei ani In ir. Tar
supuii se zbitur in strigte de durere i In invlm
eaia groazei, i Isi prsir vetrele cu fetele care le mai
rmseser. $1 flu rmase In ora nici o fat care s rnai
slujeasc nvalei armsarului.
Intr-acestea, regele dete porunc vizirului si aduc
o nou fecioar, ca de obicei. 5i vizirul iei de la rege si
cut, dar flu gsi nici o fat; si, pun de Intristare i
rnihnire mare, se intoarse ctre 1cau1 su, cu sufletul
rscolit de spaim.
Ci vizirui avea ci Insusi dou fete, pline de frumusete,
de farmcc i de strlucire, desvIrsite si nespus de dulci.
Numeic celci man era $ahrazada , jar numele celei mici
Doniazada . Cea mare $ahrazada, citise crtile, cronicile,
legendele regilor din vechime i povestile noroadelor
apuse. Se mai zice Ca ea avea mu do cr cu poveti
legtur cu popoarele, regii i poeii din vechime. $i era
tare iscusit in miestria de a povesti, i flu te mi s
turai ascultInd-o.

La vederea tatiui su, ea zise: -


Dc ce te vd aa de schimbat, ducind povara grea
a durerilor i a mihnirilor? Caci afi, o, tat, c poetul
zice: ,,O, tu care te zbuciumi, alin-te! Nimic flu tine
iii veci: once bucurie se spulbera i once mihnire se
uit

Fiica celtii.
2 Fiica iumii.
Cind vizind aul soeste euvinte, xoveti fe.ei sae tot
ce I se LatIraplase cia rcgele, e Ia Ineeput pin Ia iadiirit.
Atunci 5ahrazada ii zise:
Pe Allah! o, tat, mritA-sn Cu acest rege, cad
sau vol tri, aau fl 0 casdumpaTare pentru fiicele
musleminilor i pnicina mintuirii im- din xnllnile regeluil
Atunci vizh ul ii zise::
PAzeasC-le Allah! flu te lsa prad unel astifel de
crime&dii!
Ea nspunse:
Trebuie neaprat sI faCem aest incru 4
El 0 sfatui
Pzet&te, s nu ti se intimple CC I sa intimplat
mAgarului cj bouiui cu stplnul tarinhi?
5ahrazada intrebI:
51 c&a ptit rngarul ci boffi Cu stapmnul tarinli?
5i vizirul ii povesti 5ahrazadei, fiicei sale:

Afl, o, fata men, ca era odat un negustor, stpin de


man avutii i de CnCZi de vite, insurat ci tat de Copil.
Allah, prealnaltul, i-a hrdzit de asemenea s Cunoasc
graiunile dobitoacelor ci aie psrilor. Ci locul de cedere
al acelui niegustor era intr-o tar roditoare, pe malul
unui fluviu. Si in lacacunile negustoruiui Se aflau ci un
mgar, ci un bou.
Tntr-o zi, boul ajunse Ia loCul rInduit pentru mgar
si-l gsi mturat ci stropit bine; in iesle se afla orz bine
dat prin ciur i fin bine ales; iar mAgarul se desfta,
culcat l.a odihn. Si mai bg de seama Ca atunCi (Jind
slpinul se nimerea s incalee pe mgar, 0 fea numal
pentru un drum scurt, daC se 2orea, din intimplare; c1
mgarul se inlorcea rcpede inapoi, la odihn. Tn ziua
aceca negustorul 11 auzi p bou zicind mgaruiui:
Jofla bun, ci fie-ti dc sntate ci de fobs, ci s-t
cad bine Ia mist uit! Eu sint ostcnit, jar tu odihnit; ha
xnninci orz bine dat pnin eiur i t -sbujesc altii! $i dac,

13
uneori, printre picturi, stpinui te Incalec, ci se Intoarce
cu tine degrab Inapol! Cit despre mine, eu siujesc i la
arat, i la InvIrtitul morii!
Atunci mgarul Ii spuse:
0, printe pun de virtute i Indelung rbcltor! in
bc s te vicircti, f ce am s te povuiesc. Cad ti-o
spun din prietenie, doar pentru fata lui Allah. Cind vei
iei la cimp i te vor injuga, arunc-te Ia pmInt i flu
te mai scula de jos, chiar de te vor bate; jar dup ce te
vei fi sculat, gibete-te s te culci din nou. Jar dac
atunci te vor mina inapoi, la grajd, i ii vor aduce bob,
nici flu pune gura, ca i cum ai fi bolnav. $1 aa, f tot
ce poti i flu minca, nici flu bea o zi, on dou, on trei.
i astfel te vei odihni dup atIta osteneal i trud!
Ci negustorul era ascuns acolo i ineiegea graiui br.
Si cind rmndasul veni la bou si dea nutret, vzu c
acesta de-abia se atinge de el; i cmnd dimineaa II lu
la arat, ii afl bolnav. Atunci negustorul ii zise rIndasului:

Ia mgarui si du-1 la arat in locul boului, toat


ziua

i omul se intoarse, Iu mgarui In bocul boului i ar


cu ci cit fu ziua de mare.

Cind mgarul se Intoarse la staul, pe Inserate, boul


ii mu1umi peniru bunvoirit i c 1-a Isat s se odihneasc
o zi incheiat. Dar mgaru[ flu-i rspunse nimic,
i se ci cu cea mai arnar cainti
A doua zi rindau1 veni, lua mgarub i ar cu el pin
la sfirituI zIlei. i mgarul se intoarse cu grumazut jupuit
i sleit de osteneal. Jar boul, vzlndu-l In acca
stare, se apuc s-i multumeasc pun de Inflcrare i
sa 11 preamreasc, ridicIndu-1 in slvi. Aturci mgarui
ii spuse:
Tnainte eram tare Indestulat, Si nimic flu mi-a pricinuit
vreo tulburare decIt binefacerile mele. Apoi adug:
Totui trebuie s stii ca vol mai da Inca un sfat bun
1-am atizit pe stpinul nostru zicInd: ,,Dac boul nu se
scoal, ii vom da la casap, s Ii Injunghie, jar pielea sa
ne-o tbecasc ! $1 sint tare Ingrijorat de soarta ta,
i-4i dau de tire ca s-ti cauti vreo cale de scipare!
Clod boul auzi vorbele mgarului, ii mulWmi i spuse:
MIme merg de bun Vole Cu ei srni vd de trebur
mele.
Si, acestea fund zise, se puse pe mIncat i Infulec tot
iiulretul, ba Inca mai linse i leslea.
Aa s-au pet.recut lucrurile! $1 stpinul, din ascunztoare,
trgea cu urechea la vorbele br.
Cind miji cle ziu, negustorul iei cu sotia Ia staulul
boibor i al vacibor, i amindoi sezur. Atunci verxi rinda
u1, ii Iu pe bou i-l scoase din staul. Dar Ia vederea
stllpinului su, boul Incepu s dea din coad, s pirlie
zgomotos i sa alcrge obiu in toate prile. Negustorul
fu ruprins de un asernenea ris melt czu pe spate. lar
sc4ia ii inhieb:
Dc cc rizi asa?
El rspunse:
Dc on lucru cc 1-am vazut si auzit, i pe care dac-I
destinuiesc trcbuie s mor.
Ea ii spuse:
Trebuie neaprat s-mi povesteti si sa-mi spui pr
dna rIsului tu, chiar dac ar fi s mon pentru asta!
El zise:

No pot s-ti destinuiesc nimic, de teama morii.


Ea zise jar:
Atunci de mine rIzi tu aa!
Si flu conteni s se certe cu el i s-I cicleasc cu
Indaratnicie, melt, pIn Ia urm, el se afl intr-o mare
]nurcatura. Si ii chem copiii de fata, trimise dupa
cachu 1 j dupa martori. Apoi vol sail fac testamentul
inainte de a dezvlui soiei sale taina ci Inainte de a

Judector.

15
muri.: cci Isi iubea rrevas4a eu dragoste mare, mai Cu
seam c era filca anehului su dinspre tat i mama
co.piilor sal, i trse cu ea o snt douzeci de ani din
viat. Pe lIng acestea, trimie s cherne toate rudele soei
i pe toti vecinii, i le povesti IntImparea, ar1mnd
Ca o s moar chiar in clipa cind va dezvfdui taina.
Atunci toti oameTiii care se aflau acolo spuser femeii:
Fe Allah! lasa incolo treaba asta, ca s nu-i moar
brbatul, tati copidlor tail
Dar ea le rspunse:
Nu-l las In pace pna flu-mi spune taina, chiar dacA
va trebui s moar!:
Atunci ei mncetar s-i rnai vcrbeasc. Si negustorul
se ridic de Ling ei i se Indrept ctre staul, si spre
gr&n, ca s-i fae mai intui rugciuniie, s se intoarc
pe urm, s spun taina i s moar.
Ci ci avea un coco viteaz, In stare s pun pace cu
cincizeci de gini, i mai avea i un dine; i 11 auzi pe
dine strigindu-l pe coco i ocrindul:
Nu ti-e ruine s fii vesel cind stpInul nostru se
pregtete s moar!
Atunci cocou1 ii zise ciinelui:
Dar curn asta?

Jar cIiriele ii. repet povestea, ia care cocou1 rspunse:


Pe Allah, stpinul nostru e tare srac la minte! Eu
am cincizeci de sotii i sint in stare s ma descurc cii
ele, ImpcInd-o pe una, dojenind-o pe alta! Jar el n-are
decIt una singur, i flu cunoate nici caLea cea bun,
nici cum trebuie s-o ia! 5i asta-i atIt de usor! N-are
decit s taie citeva nuiele bune de dud, s dea buzna In
iaLacul ei i s-o loveasc pin cind sri moare, on se
pociete; ci niciodat n-o s-i mai treac prin cap s-1
siciie cu intrebni neroade I

Aca gri cococuL


Clxxi negustorul auzi vorbele coeou1ui ctre dine, i se
fcu lumin in iininte ci se hotrl s- bat zdravn
nevasta.
7-;

Aid vizirul se api-i din povestit spuse filed sale,


ahrazada:
E Cu putint ca regele s fac cu tine aa curn a
fcut negustorul Cu sc4ia lul I
Ea rspunse: -
51 Ce-a feut?
Vizirul urm:

egustorui intr in lataCul nevestel, dupA Ce tiase


pentru nevoia lui nuielele de dud 1 le aseunsese, 1 11 zise
chemind-o:

Vino in iataeul tu C s-ti spun taina, fr SA ma


vad CifleVa, i apoi voi niuri!
AtunCi ca intr, jar ci inChise ua iataCului i se repezi
asupra ci, btind-o CU nuiclele pin 0 faCu S eadA in
nesirntire. Atunci ea ii spuse:
Imi pare xu! Irni pare ru!
Apoi so arun i saruta ammndoua milnile si arnindou
picioarelo brbatului, i se CM CU adevrat. Dup
care iei CU ci afar. 5i aa, toat lumea adunat aColo
se bUCUr, si so buCurar de asemenea toate rudele. 5i
fur CU totii feriCiti Si plixu de flOrOC pin la moarte.

Aa gri vizIrul. Tar cind 5ahrazada, fiiCa lui, auzi


povestirea tatlui, spuse:
0, tat, vreau totui s faCi ceea Ce iti ocr!
AtunCi viziru!, fr sA mai struie, porunCi s so -pregtcaSCa
zestrea fiiCei sale, 5ahrazada; apoi ui-Ca s-i
dea do stire regelui 5ahriar.
In aCest rstimp, 5ahrazada deW indrumri surorii sale
znai miei grindu-i;

17
CInd voi fi ling rege, voi trimite s te theme; I
cind vei veni i-1 vei fi vzut pe rege isprvind lucrul
lui cu mine, imi vei spune: O, sora mea, istorisete-mi
din povestile minunte CU care ne petrecem sonic !
Atunci eu voi istorisi nite poveti care, do va vrea Allah,
var Li calea de mintuire pentru fiiceie musleminilor!
Dup care, tatl el, vizirul, veni s-o Ia i urcar Impreun
Ia rege. lar regele fuse tare fericit i rosti ctre
vizir:
Fata aceasta e ceea Ce trebuie?
Jar vizhul rspunse cu smerenie:
Da!

CInd regele voi sa ia fecioara, ea so port-tI pe pUns,


i regele o intreb:
Ce ai?
Ea rspunse:
0, rege! Am o surioar mai mica do Ia care doreso
s-mi iau rmas bun.
Atunci regele trimise s-o caute pe surioar, care veni
i se arunc de gltul $ahrazadei i sfiri pnin a se ghemui
Iing pat. Apoi regele se ridic, o Iu fr de zbav pe
fccioara $ahrazada, i-i rpi fecionia.
Apoi Incepur s stea de vorb.
Atunci Doniazada ii spuse $ahrazadei:
Pe Allah! a, sara mea, istonisetene 0 poveste c
no treac noaptea.
i $ahrazada Ii rspunse:
Din toat inima Si ca o datorie de cinstire cuvenit!
Dar nurnai dac binevoiete s mi-o ingduie acest reg
binecrescut i Inzestrat cu purtAri alese!
CInd regele auzi aceste cuvinte, i cum, do aitminteri,
I se tulburase somnul, flu se supr Ca avea s asculte
povestea ahrazadei..

i Sahrazada, in aceasta Intl ie rioapte, incepu povestea


urntoare:
tntIia noapte

POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL

ahrazada zise:

Mi s-a povestit, o mrite rege, c tria odat


Un negustor intre negustori, stpin peste numeroase
avutii i trehuri negustoreti in toate
rile.
!ntr-o bun zi ci Inclec pe cal i porni la drum
.spre citeva orae unde ii chemau treburile sale.
i cum arita se Incinse peste msur, ci se aez
sub Un copac i, vIrindu-i mina in traista cu meiinde,
scoase de acolo o bucat de piine i cIteva
curmale. Dup ce sfIri de mIncat curmalele, el
le strInse sImburii in mln i-i azvirli cu putere
pin departe. i iat c deodat se ivi dinaintea
lui un efrit, mare de statur, care, InvIrtind o
sabie pe deasupra capului, se apropie de negustor
i strig:
Scoal-te, ca s te ucid, cum mi-al ucis i
tu copilul
i negustorul, In culmea uluirii i a spaimei,
fl intreb
Cum ti-am putut eu ucide copilul?
Efritul zise

19
Cind ai azvIrlit simburii, 3up ce ai mm
cat curmalele, acetia Ii izbir pe fiul meu in
piept; cci tocmai treceain pe aici, prin vzduh,
ducindu-1 In brate. Atunci s-a isprvit cu el i
muri chiar adineauri.
i negustorul inelese Ca pentru el flu mai era
nici o scpare i nici un ajutor i, Intinzind arnin-.
dou palmele ctre efrit, Ii spuse:
Afl, a, mretule efrit, c sint Ufi dreptcre
dincios, i n-a fi in stare pentru nimic in lume s
te mint. Ci am multe avuUi, i copii, i sotie; rnai
mult decIt atIt, am acas alte avuii ce mi-au fost
incredintate spre pstrare. Aadar ingduie-mi s
ma duc pin acas, ca s pot Intoarce fiecruia
partea ce i se cuvine, i odat treaba asta is
prvit, ma intorc iari la tifle. De aitfel iti f
gduiesc prin jurmInt Ca ma voi Intoarce aici.
i atunci vei face cu mine cum Iti va fi voia.
Allah este cheza vorbelor mele!
Genniul Ii ddu crezare i-l ls pe negustor
s piece.
Jar negustorul se intoarse in tara lui, se desfcu
de toate legturile i fcu s ajung toate
drepturile la cei care erau Indreptatiti. Apoi destinui
sotiei i fiilor si ceea ce i se IntImplase,
i tori se puser pe bocete: neamurile, femeile i
copiii. Pe urm negustorul Ii alctui testamentul;
ci rmase cu ai si pIn la finea anului; dup
care se hotrI s porrieasc Inapoi i, punIndu-i
lintoliul subsuoar, ii lu rmas bun de la cei
apropi.ai, de la vecini i neamuri i plec in p0-
fida nasului su. Jar ceilalti se puser s-1 boceasc
i scoaser strigte de jale.
Cit despre negustor, el ii ls In necazul lor pe
prieteni i nearnurile i ii urrn drumul. Si ajunse
Ia locul pomenit, unde trebuia s se predea In
miinile genniului. $1 ziua aceea era Intlia zi din
an. Ci, In vreme cc ezu i plInse de npasta ce
s-a abtut peste capul lui, iat c un eic btrin se
indrept spre ci, trgind dup sine o gazel. Ii salut
p negustor ii ur trai indestulat i-l Intreb:
Din care pricin poposeti singur cuc chiar
in acest bc bintuit de genni?
Atunci negustorul ii povesti ce ptise cu efritul
i de ce fcuse popoas tocmai In locul acesta.
5eicul, stpInul gazelci, fu cuprins de mare ml
rare i zise:
Pe Allah! o, frate al meu, credinta ta e
mare! lar povestea ta e atit de minunat Incit,
dac ar fi scris cu acul pe coltul luntric al ochiului,
ea ar fi un temei de recuiegere adinc pentru
ce] cc cuget cu smerenie. Apoi se a.ez linga ci
i urm: Pe Allah! o frate al meu, flu voi conteni
s rmin lIng tine pin flu voi vedea cum o scoti
la capt cu efritul.
5i rmase, Intr-adevr, d se a.ez Ia vorb
Cu ci i ii vzu chiar leinind de.fric i de spaim,
prad unei mIhriiri adInci i unor gInduri zbuciumate.
5i stpinul gazelei urm s rmin acolo,
cInd iat Ca SOSi un al doilea eic, care se Indrept
spre ci, trgind doi ogari negri. Se apropie, le
ur pace i-i intreb de cc au poposit tocmai in
acel bc bIntuit de genni. Atunci ci ii povestir
Intimplarea de la Inceput i pIn la sfIrit. Si
abia se aez, cind al treilea eic se Indrept spre
ci, trgind dup sine un catir de cuioarea sturzului.
Le urA pace i-i intreb de cc au poposit in
bocul acela. $i ciii povestir intimplarea de Ia in
ceput i pina Ia sfIrit. Dar n-are nici Un rost s-0
mai repetm.
!ntr-acestea se isc un vIrtej de praf, i o furtuna
sufl Cu putere apropiinclu-se dc mijiocul
)1
pajitii. Apoi, Imprtiindu-se praful, se art
genniul despre care a fost vorba, cu o sable tare
ascutita In mIn; i scIntei Ineau din pleoapele
Iui. Veni ctre ei i, srnulgindu-1 pe negustor din
rnij1ocu br, Ii zise:
Vino s te ucid, cum 1-ai ucis i tu pe I jul
rneu, sufletul vielii i focul inimii mele
Atunci negustorul Incepu s pllng i s se je]easc,
ci la fel cci trei ceici se puser pe plinsete,
PC gemete i s se tInguiasc In gura mare.
lns primul ceic, stpinul gazelel, sfIrci prin
aci lua inirna in dinti i, srutInd mina genniului,
ii spuse
0, genniule! 0, cpetenie a regibor gennilor
i coroan a br, dac Ii voi istorisi povestea mea
Cu aceast gazela i dac vei fi incintat de ea, Irni.
vci drui in schimb o treime din sIngele acestui
negustor?
Genniul rspunse:
Da, desigur, o, preacinstite ceic! Dac Imi v
istorisi povestea i o voi gsi rninunat, I.i voi drui
o treime din singele acestuia

POVESTEA INTIIULUI $EIC

lntIiul ceic zise

Af1, o, mretule efrit, ca aceast gazcil era


filca unchiului meu 1 c c era din carnea c din
Printr-un eufemism, arabii Ic numesc adesea asifei
pe soiiIe br. Nh ZIC socru, ci unchi; aadar: f&a unchu
tui mei, In bc de sojia mea.

22
sIngele meu. M-am cstorit cu ea pe cInd era
Inca tinr i am trait cu ea aproape treizeci de
ani. Dar Allah flu rn-a Invrednicit Cu fllCi Un CO
pu. de la ea. i aa, am mai luat o tiitoare, care, cu
voia lui Allah, imi drui un fecior frumos ca luna
cind rsare; avea nite ochi minunati, i sprmnce-.
nele Impreunate, i trupul desvIrit. Grescu pu
tin cite puin, pIn ajunse biat de cincisprezece
ani. n zilele acelea ma vzui suit s pornesc
la drum spre un ora indeprtat, mInat de un
tirg gras.
Ci fiica unchiului meu, aceasM gazel, Ii fcuse
Inca din copilrie ucenicia In vrjitorie i in
rneteugul descIntecelor. Prin tiinta magiei, pe
care o stpmnea, ea ii preschimb pe fiul meu In
vitel, jar pe sciava, mama lui, In vac; apoi i-a
dat in paza vcarului nostru.
Eu, dup un rstirnp Indelungat rn-am Intors
din cltorie. Intrebai de fiul meu i de mama
lui, i filca unchiuiui meu Imi zise
Sciava ta a murit, iar fiul tu a fugit, i flu
tiu unde s-a dus!
Atunci, vreme de U an, rmsei cop1eit de
jalea inimii mele i lacrrnile ochilor rnei.
CincJ veni srbtoarea din an a zilei jertfelor,
Ii -trimisei vorb vcarului s-mi aleg vaca cea
rflai gras; i el Imi aduse o vac gras, care era
tiitoarea mea, fermecat de aceast gazel! Atunci
mi-am suflecat minecile i poalele rnantiei mele
i, cu cuitul In mIn, rn-am pregtit s jertfesc
vaca. Pe neateptate, vaca se puse pe bocit i s
pLIng cu lacrimi gina. M-am oprit, clar i-am po
runcit vcarului sa o jertfeasc. Si el a fcut-o;
apoi a jupuit-o. Dar flu aflarm In ea nici o grsimo,
nici came, doar pielea i oasele. M-am cit

23
amarnic atunci c am jertfito; dar la ce Imi mai
ajuta cinta ? Apoi i-o ddui vcarului i-i spusei:
Adu-mi vitelul eel mai gras.
i el Imi aduse fiul, prefcut, prin farmece,
In vie1.
Cind vitelul ma vzu, se smulse, rupInd frin-.
ghia, alerg la mine i mi se arunc Ia picioare;
i cum mai gemea i cu cit amar plingea! Atunci
mi se fcu mil de el, i-i zisei vcarului
Mu-mi o vac, i las vitelul In pace!

Tn clipa aceea a povestirii, $ahrazada vzu ivindu-se


dirnineata Si tacu discret, fr s se foloseasc i pe mai
ckparte de ingduina primit. Atunci sora ei Doniazada
ii zise:

0, sora mea, cit sint vorbele tale de gingae, i


blinde, i placute, i nespus de dulci!
lar $ahrazada rspunse:
Dar do flu sint chiar rumic pe lIng coca ce Va
povesti la amIndoi in noaptea viitoarc, dac voi rnai Ii in
viat, si dac regele va binevoi s ma pstreze!
i regele ii zise in sine: ,,Pe Allah! n-o voi ucide decIt
dup cci voi auzi urmarea povetii !
Apoi regele i ahrazada ii petrecur toat noaptea
in imbrtisri. Dup aceea, regele iei s Impart drepta
ea din scaunul de judecat. i vzn pe vizir sosind i
aducind subsuoar lintoiul menit fiicei sale $ahrazada, pe
(are o credea moart acum. lns regele nu-i pomeni ni-
- mic despi-e asta, i urm s fac rnai departe drepiato si
s numeasci pe unii In slujbe i s-i Inlture pe altii, i
ac-costa pin Ia captul zilei. lar vizirul se afl in mme
ncdurnerire si In culmea mirrii.

CInd so termin divanul, regele, ahriar se Intoarse in


palatul siu.

24
SI cind se lds a doua noapte

Doniazacia ii zise surorii ei Sabrazada:


0, sora rnea, rogu-te sfiree de istorisit poveslea
despre negusor i genni!
lar Sahrazada rspunse:
Cu toat inima i cc o cinstire cuvenitA, dac, bine.Inteles,
rcgelc irni ingduie.
Atunci regele gri:
Pc4i vorbi I
Ea spuse:
Ajuns-a pin Ia urechile mele, o, rnrite rege, 0, in.
zesraLuIe cu ginduri drepte, c atunci cind negustorut II
vzu plingind pe vitel, inima i-a fost cuprins de mfl,
i-i spuse vcaru1ui: ,,Las vitelul printre celelalte vite !
Asa s-au petrecut lucrurile! 5i genniui se minun tare de
povestea aceea uimitoare. Apoi eicu1, stpinul gazetei,
continua:

0, tu, stApIne peste regii gennilor, acestea toate


s-au petrecut aievea! i fiica unchiului meu,
gazela aceasta, era acolo; ea privea i spunea:
Ah, va trebui s jertfim acest vitel cad e
gata Ingrat!
lns eu, de mil, flu ma puteam hotrI s-1 jertfese,
i poruncii vcarului s-1 duc de acolo; i
acesta 11 lu i se duse cu el.
In ziua urmtoare, veni vcarul la mine i
inn zise:
0, stpine al meu, Iti vol spune un lucru
care s te inveseleasc, i vestea bun Imi v
educe o rsplat.
I-am rspuns:
Firete I
El urm:

25
0, negustorule vestit, am o fat vrjitoare,
i ea a invat vrjitoria de la o btrfn care
dea Ia noi. Ci ieri, cind mi-ai dat vielu1, intrai Cu
ci la fiica mea. Si abia Ii vzu, c-i aeoperi faa
(U viul i incepu s plinga, iar apoi s rid. Dupa
imi spuse : ,,0, tat, atit de mlt a sczut
preIul meu in ochii ti, InciL iai s strbat aa
de u.or la mine brba strini? Eu o intrcbai
,,Dar unde-s acei brbati strini? 5i de ce-ai puns
Ia inceput .i-apoi ai rIs? Ea Imi spuse : ,,Acest
vitel carei cu tine, este fiul stpinului nostru,
negustorul, dar este fermecat. Mama iui matei
I-a fermecat aa pe el, i pe mama Iui o data cu
eL 5i tocmai de chipul iui de viel flu rn-am putut
opri s flu rid. Jar dac am puns, asta-i din pricina
mamei vie1u1ui jertfit de tatl lui. La
aceste cuvinte ale fiicei mele, rmsei nespus de
uluit i ateptai nerbdtor Intoarcerea dimineii
ca s yin si dau dc veste despre toate ace3tea.
Cind, o, puternice genni, continua eicu1, auzii
cuvintele aceiui vcar, ieii degraha Impreuna cu
ci, i ma simtii imbtat, fr yin, de valul de
bucurie i de fericire care ma npdise, c ii vol
revedea pe fiul meu. Cind ajunsei aadar Ia casa
vacarului fata ne ur bun venit i imi sirut
mina. Apoi vitelul veni la mine i mi se arunc la
picioare. Atunci o lntrebai pe fiica vcarului:
E adevrat ceea Ce povesteti despre acest
viei?
Ea zise:
Dar bineinteles, o, stpIne! acest vie1 este
fiul tu, fiacra inimii tale
Eu rspunsei:
0, preabun i sAritoare fecioar, dac-mi
vei rnintui copilul, pe acest vie1, dlndu-i lnapoi
inftiarea dintli, de flu al lul Adam, 1Ii voi drui
toate vitele i avutiile ce se afl sub mIna tat-.
lui tu!
Ea surIse la vorbele mele i Imi spuse:
0, stpIne al meu, flu voi consimti s pri-
mesc avuia decit nurnai dac Imi vei indeplini
aceste dou dorinte: Intlia este s ma mrit cu
fiul Mu! jar a doua s ma 1ai s farmec i s leg
prin descintec pe cine vreau! Fr de care eu flu
ispund de urmrile tmcluitoare ale farmecelor
mdc Impotriva nelegiuirilor nevestei tale.
Cmnd auzii, o, puternice genni, vorbele fiicei
pstorului, ii spusei
Fie! i pe deasupra vei avea avutiile cc se
afl sub miinile tatlui Mu! CIt despre fiica un
chiului meu, Iti ingdui s hotrti dup voia ta
de sIrigele ci!
Cmnd auzi vorbele mele, ea lu o albie mica de
aram, o umplu ou ap i rosti deasupra apei des
cintece tainice ; apoi stropi vitelul i-i spuse
Dac Allah te-a f-cut vi1ei, rmui vitel, nu-ti
schimb infiarea! Dar dac eti vrjit, In
toarce-te la infatiarea ta dintli, cea zmislit, i
accasta Cu Ingduina lui Allah preainaltul!
Ea gri. i numaidecit vitelul incepu s se
zbaM; apoi, zvircolindu-se, se prefcu din flOU In
fptur omeneasc. Atunci ma repezii la ci i-l
imbriai. Apoi strigai:
Pc Allah! povestete-mi ce a fcut fiica un
chiuiui meu din tine si din mama ta!
5i irni povesti toate cite ic petrccur. Atunci ii
zisei

0, fiul meu, Allah, stpInul peste Ursite, ti-a


hrzit o fiin care s te mintuiasc i s fie pa
vaza dieptatii tale
Jar dup aceea, o, genniule Indurtor, li-ni in-.
surai fiul cu fata pstorului. i ea, prin meteu

27
gui vrjitoriei, o fermec pe fi.ica unchiului meu
i o preschimb in gazela .asta pe care o vezi
cu, cum tocrnai treceam prin locurile astea, vzui
aceti oameni cuntsecade adunati aid, ii mntrehai
cc fac i aflai de la ei ce i s-a Intimpiat acestul
negustor, i ezui s vd ce-o s se mai Intimple.
i asta-i toat povestea meal

Atunci genniul strig:


Povestea aceasta este nespus de ulmitoare:
i te druiesc cu 0 treime din singele cerut. Cit
despre celetalte dou treimi din sIngeic ac&3tui
b1estrnat, i le vbi lua, In pofida nasului su, In
ceasul i in clipa asta.
Atunci iei inainte al doilea eic, stipInuI celor
doi ogari i spuse:

POVESTEA CELUI DE AL DOILEA ElC

Afl, a, stpmne peste regii gennilor, L aceti


doi clini sint fraii niei, i eu sInt al treilea. Ci,
cind muri tatt nostru, ne ls o motenire trei mu
de dinari. 5i eu, cu partea mea, cleschisei o du
ghean, unde vindeam i curnpram. Si unul din
tre fraii mel porni In cltorie de nego i se Instrin
de noi vreme de un an cu caravanele.
CInd se intoarse, flu mai avea nimic. Atunci ii
spusci
0, frate al meu, flu te-am sftuit s riu te
avini in cltorii?

28
Atunci el se puse pe plIns i gri:
0, frate al meu, Allah care este puternic i
mare a ingduit s mi se Intimpie asta, iar cuvintele
tale flu mai pot s-mi fie de fobs, cci flu
mai am nimic.
Atunci Ii dusei la mine la dughean, apoi 11
petrecui Ia hammam 1 ddui o mantie str
lucitoare, din cele mai de pret. Apol ne aezarm
Ia mas, ca s mlncm, i-i spusei:
0, frate, voi face socoteala cItigu1ui din prvlia
mea, de Ia un an la altul i, fr s ma ating
de avutul ei, vol Impri cItigurile, jumtate
mie, jumtate tie!
SI intr-adevr, fcui socoteala cItigului adus
de pravlie, i aflai pentru acel an un venit de
o mie de dinari. Atunci Ii multumli lui Allah, care
este puternic i mare, i m bucurai nespus. Apoi
irnprii citgul In dou prti egale, Intre fratele
meu i mine. i rmserm Impreun zile
dup zile.
Dar din nou fratii mei se hotrir s piece i
voir s ma fac s plec impreun cu ei. Insa eu
flu ma lsai Induplecat nici Intr-un chip, i le
spusei:
Ce-ati cltigat vol din calatorii, ca s fiu j
pitit s v Insotesc?
Atunci ei incepur s-rni fac imputri, dar de
prisos, cad flu ma Induplecar. Dimpotriv, continuarm
s rmInem in dughenele noastre, s
vindem i s cumprm Inca timp de un an bun.
El Incepur din nou s struiasc pe ling mine
ca s ii Insotese in cltorie, i eu ma Impotrivii
mntr-una,i asta ase ani Incheiati. n cele din.
1 Baie public.

29
urrn, sfIrii prin a cdea cu ella Invoial In pd-
vina plecrii, i le zsei
0, fraii mei, s socotim ce bani avem.
Socotirm i adunarrn in totului tot ase mu de
dinari. Atunci le zisei:
S IngropAm jumtate in pmInt, ca s pu-.
tern folosi dac ne pate vreo nenorocire. i. s
lurn fiecare o mie de dinari, ca s facem negot
cu amnuntuL
Ei rspunser:
Allah s ne ocroteasc gIndul!
Luai banii, Ii irnprii In douA pri egale, In-.
giopai trei mu de dinari; cit despre ceila1i ii
impthtii frtete Intre noi trei. Apoi fcurm
cumprturi de felurite mrfuri, Inchiriarm o
corabie, incrcarrn totul pe ea, i pornirrn
la drum.
Cltoria tinu o lun Incheiat, la captul c-
rela intrarm Intr-un ora unde ne vIndurrn
mrfurile; i ne aleserm cu un citig de zece di-.
nail la unuL Apoi prsirm orauI.
Cind ajunserm pe trmul mrii, IntIlnirm a
ferneie, Imbrcat In straie vechi i roase, care se
apropie de mine, Imi sArut mIna i-mi spuse:
0, stpIne al meu, poti oare s ma ajuti i
s-rni faci un bine? i eu vol cuta cu tat din-.
adinsul ca, Ia rIndul meu, sa-ti recunosc bine-
facerea.
Ii spusei:
D.a, firete! eu tiu s ajut i s Indatorez;
dar flu te crede indatorat, ca s-mi fii recunosctoare.

1a Imi rspunse:.
0, stplne, atunci InsoarA-te Cu mine, i
du-m In tara ta, i-ti voi Inchina sufletul meu!
Iridatoreaz-rn, aadar, cad sint dintre acele
care tiu pre.u1 unei Indatoriri i al unei binefaceri.
5i flu te simti cItui de puin ruinat de
rcia mea!
Cind auzii aceste cuvinte, Imi sImtii inima cuprins
de o mil cald pentru ea; cci nimic nu
se face fr de vointa lui Aflah, carei puternic i
mare ! 0 luai aadar cu mine, o invemIntai in
straie scumpe; apoi mntinsei pentru ea, PC coiabie,
covoare minunate, i ii fcui o primire ospitalier,
i bogat, i piin de strlucire. Apoi por
nirm Ia drum.
5i inima mea o iubi cu iubire mare. Si din
dlipa aceea n-o rnai slbii din ochi nici ziua, nici
noaptea. 5i eu singur dintre frati puteam s-mi
petrec cu ea. Si aa, fraii mei fur cuprini de
gelozie; i ma pizmuiau i pentru bogia i
preu1 neasernuit al mrfurilor mele; i-i arun
car Cu lcornie privirile peste tot ce aveam, .i-mi
uneltir moartea i rpirea banilor mei: cci
5eitan 1 le Infatia fapta br sub cele mai ademenitoare
culorL
lntr-o zi, pe cind dormearn lIng sotia mea, yenir
la noi, ne ridicar i ne aruncar pe amincloi
in mare; ;i sotia mea se trezi in ap. Atunci,
in cit ai clipi din ochi, ea Ii schimb Inftiarea
i se prefcu intro efrit. Ma lu pe umeri i ma
duse pe o insul. Apoi se fcu nevzut pentru
toat noaptea, i se mntoarse ctre dimineat,
i-mi zise
Oare flu ma recunoti? SInt sotia ta! Eu
be-am luat i te-am scpat de la moarte, cu Ingduinta
lui Allah, preainaltul. Cci, so tii bine,
eu sInt o gennia. 5i, din clipa cind te-am zrit
inima mea te-a indrgit numai fiindc Allah a
Diavolul, Salana.

31
voit-o i fiindc sInt credincioas In Allah i Profetul
su, fie el (Profetul) binecuvintat i ocrotit
de Allah! Cind am venit ila tine in starea nenorocit
in care ma aflarn, te-ai indurat totui s te cstore
ti cu mine. i atunci eu, In schimb, te-am
scpat de moartea in ap. Cit despre fratil ti, smnt
iIfi de mInie Impotriva br, i trebui neaprat
S-i ucid!
La aceste vorbe rmsei tare uluit, ii muIumii
pentru fapta ei, i-i spusei
Cit privete pieirea fratilor mel,. rogu-te, flu
se cade!
Apoi ii povestii cite mi s-au intImplat cu ei de
Ia Inceput pin Ia sfirit. Dup ce-mi ascult vorbele,
ea gri:
Eu, intr-ast noapte, VOl zbura pIn la ei i
be voi scufunda corabia: i vor pieri!
Eu strigai
Pe Allah! once-ar i, flu face asta, cad
Me.terul Proverbelor zice: ,,O, tu ce faci bine
uiiu nevreclnic, s tii c ucigaul este pedepsit
indeaj uns pnin Irisi fapta iui nelegiuit ! Ci,
QL ai fi, ci rmin totui fra4ii mci!
Ea rspunse:
Trebuie neaprat s-i ucid!
i In zadar impborai mndurarea ei. Dup aceea
ma ma pe umeni i zbur, i m aez pe terasa
eaei mete. Deschisei uile casei. Apoi scosei cei
trel mu de dinari din ascunztoare. i deschisei o
dughean, dup ce fcui vizitele trebuitoare i saluturile
de cuviin i foui noi cumprAturi de
inrfuri.
Cind se ls rioaptea, Inchisei dugheana i, intnInd
in casa mea, ii gsii pe aceti doi ciini legai
lritr-un colt. Cind ma vzur, se ridicar l In
cepur s plIng i s se agate de veminteIe mele;
Ins iridat dup aceea veni In fug sotia mea si
imi gri:
Acetia sint fratii ti!
Eu Intrebai:
Dar cine ia adus In starea aceasta?
Ea rspunse:
Eu! Am rugat, pe sora mea, care este mult
mai iscusit decit mine In farmece, i i-a adus
in starea asta, din care flu vor mai putea iei de
cit peste zece ani!
Iat de Ce, 0, puternice genni, am venit in ocu1
acesta, cci ma due la cumnata mea s-o rog sa-i
mintuiasc, de vreme ce, iat, eel zece ani au trecut.
La sosirea mea aici, 11 vzui pe acest tInr
cumsecade, auzii ptania lul, i flu vrusei nicidecurn
s p1cc mai departe pIn cInd flu voi vedea
cc se intImpl Intre tine i el!
i asta-i povestea mea.

Genniu1 zise:
Iat o poveste cu adevrat uirnitoare: i de
aceea ii hrzesc a doua treime din singele de
rscumprare a ornorului. Dar ii voi stoarce bles-.
tematului acesta, care a zvIrlit simburii, treimea
cc mi se cuvine din singele su.
Atunci inaint al treilea eic, stpinul rnulei,
i-i zise genniului
Eu Ii vol istorisi o poveste i mai minunat
decit celelalte dou. si-mi vei drui restul singelui
de rscumprare a omorului.
Genniul rspunse:
Fac-se voia ta!
i al treilea ceic spuse

S3
POVESTEA CELUT DE AL TREILEA SEIC

0, sultane, 0, tu cpetenie a geniilor! mula


accasta a fost sotia mea. Plecasem odat In c
tone i lipsisem do acas, departe de ea, un an intreg;
i, cInd mi-am incheiat treburile negusto
reti, ma intorsei la ca in plin noapte i 0 gsii
culcatli Cu Ufl sclav negru pe velinta patului ; i stteau
amIndoi acolo do vorb i se giugiuieau, i
rideau, i se srutau, i ii aIau poftele zben
guindu-sc. Dc indat ce ddu cu ochii de mine, ea
se nidic in grab i se arunc asupra mea cu Ufl
ulcior de ap in mIn; murmur citeva cuvinte
deasupra ulcioruiui, ma stropii cu ap i Imi zise:
Iei din forma ta i pref-te In dine
i numaidecit ma prefcui in dine; i ma izgoni
din cas. Iei, i de atunci flu mai conteni
Sn rtcesc, i ajunsei in cele din urm la dughcana
unui casap. Ma apropiai i Incepui s rod
oase. Cind ma vzu stpinul dughenei, ma lu i
ma duse la ci acas.
Cmnci ma vzu fata casapului, Ii ascunse nurnaidecit
chipul sub vl i-i zise tatlui ci:
Oare se cade asta? Aduci un brbat in cas
ji intri cu ella mine!
Tatl ii gri
Oar unde-i acel brbat?
Ea .rspunse:
CIinele acesta e un brbat. L-a vrajit o terneie.
Jar eu sint in stare s1 mIntuiesc.
La aceste cuvinte, tatt zise:
Pc Allah ! o, fiica mea, izbvete-l!
Ea lu un ulcior de ap i, dup cc murmura
deasupra apei cIteva cuvinte, ma stropi cu citeva
picituri, i spuse
Iei din forma asta intoarce-te la cea
dintli!
Atunci ma Intorsei la Inftiarea mea dintli,
srutai mina fetei i zisei
Acum doresc s-mi vrjeti sotia, aa cum
rn-a vrjit ea pe mine.
Ea Imi ddu atunci puin ap i Imi spuse:
Dac o gseti pe sotia ta dormind, strope
te-o cu apa aceasta i se va preschimba dupi
vointa ta!
i, intr-adevr, o aflai dormind, o stropii cu
ap i-i zisei
Iei din forma asta i preschimb-te luInd
chipul unei mule!
i iat c tocmai pe ea o vezi cu ochii ti acurn,
o, sultane i cpetenie a regilor geniilor!

Atunci genniul se Intoarse cAtre mul i-i zise


E drept ceea ce zice?
i ea ddu din cap i gri prin semne:
Ah, da! Ah, da! Aa este!
Toat povestea aceasta 11 fcu pe genni si Se
nfioare de tulburare i plcere, i-i drui mo.
neagului ukima treime de sInge. Atunci...

AjungInd aid, Sahrazada vzu mijind zorile i, sfioas,


conteni din vorb, fr s se mai foloseasc de ingduina
primit. Atunci sora ei Doniazada ii spuse:
0, sora mea, cit sInt cuvintele tale de gingase si de
ininglietoare, de plcute i de dulci in prospeimea Ion
ahrazada rspunse:
Dar ce sInt toate astea pe lIng ceea ce vol povesti
noaptea viltoare, de vol mai fi in vial i dana regele va
mai binevoi sa ma pstreze I
Si regele Ii zise: ,,Pe Allah! n-o voi ucide decit atunci
cIrid voi fi auzit urmarea istoiisirii ei care-i asa do uimitoaire
!

Apoi regele i ahrazada Ii petreeur noaptea Inlntui


i pi.n la ziu. Dup care regele se indrept spre sala
uride lmpArea dreptatea. Jar vizirul i dregtorii irtlrar,
i divanul se umplu de lunie. i regele judec, nurni si
Indprt din slujbe, i isprvi treb.urile, i impari p0-
rur.ci, i aceasta pin la sfiritul zilci. Apoi divanut fu
ridicat, jar regele ahriar se intoarse in palatul sXu.

$1 cnd se 1as?I a treia noapte

Doniazada zise:
0. sora rnea! Te rog Intregete-ne povestea.
lar Sahrazada rAspunse:
Cu toat inima deschis i darnic!
Apol ea urm:
Mi s-a povestit, o, mrite rege, Ca, dup cc al treilea
eic ii istorisi genniului povestea cea mai uirnitoare din
cele trei, genniul se minun nemaipomenit, se infior de
tulburare si plcere, i zise:
fi druiesc i restul sIngelui de rscumprare a
ornorului. i-l slobod pe negustor.
Atunci negu.storul, pun de fericire, se Infti Inaintea
seicior Si le multumi clduros. lar ei, la rindul br, II
hiritisir Cu prilejul izbvirii lui.
Si fiecare dintre el se intoarse in tara sa Si Ju drumul
s-iu.

ns, urmA $ahrazada, aceasta flu-i mai uirnitoare


dx it povestea pescarului.
Atunci regele Ii zise Sahrazadei:
Care poveste a pescaru!ui?
i ahrazada Incepu;
POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUT

Mi sa povestit, o, mrite rege, Ca tria oclata


Un pecar, om foarte Inaintat In virst, insurat,
tat a trei copii i foarte srac de felul lui.
i avea obiceiul s arunce nvodul de patru on
pe zi, nimic rnai mult. Ci mntro bun zi, La ceasul
amiezii, merse pe rmu1 mrii, Ii puse jos cou1,
runc nvoclul i atept -rbdtor pin cInd
acesta se aez in fundul apei. Atunci strInse firele,
i simti nvodul tare greu, i flu izbuti s-l
trag la el. Atunci tIn captu1 pe trm i-l leg
de un stilp btut in pmmnt. Apoi se dezbraca, se
cufund In ap, In jurul nvodului, i flu conteni
s se opinteasc pIn cmnd nu-i vzu scos afara.
Pun de bucurie, se Imbrc, dar, apropiinclu-se de
nvod, gsi Intr-insul un mgar mort.. La vederea
acestuia, fu cuprins de mIhnire i spuse:
Nui alt putere i trie decIt. Intru All
prealnaltul, atoiputernicul! 4poi spuse: Insa, 1-.
tr-adevr, acest dar al lui Allah este uluitor!

7 Cartea celor 0 mie 1 una de nopi


i rosti aceste versuri:
Cufundiitoruie? te duci, orbic, de-a dura
In beznele adInci de noapte ci pierzare!
Gum soartei flu-i prea plac imbolduri dc micare,
Mai stai, in truda-ti grea, tu flu uita msura!
Apoi trase nvodul i-1 stoarse de ap; dup
ce-I stoarse bine, Ii Intinse din nou. Apoi coborI
in ap i zise: ,,In numele iui Allah ! i arunc
iari nvodu1 in ap, i atept s ating fundul;
inoerc atunci s-i scoat, dar Ii dete seam a c
aivodul era tare greu i pre.a mai prins de fund
decit intlia dat. Si crezu din nou era ceva
pete mare. Leg atunci nvodul de mal, se dez
brc, Se cufund In ap, i flu se ls pIn nu-1
trase afar; i, ducIndu-1 pe mal, gsi Intr-Insul
un chiip uria, pun de mil i de nisip. La vederea
ecestuia, el se jelui i rosti versurile
Schimbri, voi, ale soartei, dc-a juns! Mrinimie
Cu oamenii! Ce trist e! Nu-i pe pmint rsplat
CIt meritul de-nalt, cit fapta-rt mretie!

Din cas ies adesea .i cat, naiv, Norocul,


i aflu c e vreme dc cInd Norocul, iat,
E mort I Pcdtosenii! Asa, aa ri-i jocul,

!1\Toroace, tie! N umbra alungi tot cc cu minte


Se tie, -aici, In via, i stringi intreaga gloat
De prostnaci, cu care duci state i duci ginte!
Apoi arunc chiupul departe, stoarse nvodul,
fl curi, ceru iertare iui A11ah pentru pornirea
lui de rzvrtir, i se I.ntoarse spre mare pentru
a treia oar; arunc nvoclul, atept ca acesta s
ating fundul i, scotIndu-1, gsi Intr-Insul oale
sparte i cioburi- de sticl. La vederea br, mai
rosti nite versuri de-ale unui poet:
Poete! vintul sorii flu sufld niciodat
In partea ta! Nai?)e, flu tii Ca, orice-ai face
I1rumos, Cu a ta pan din trestie tiat,
Oricit i-e scrisu-n iruri vei fi sdrac i pace ?
i ridicIndu-i fata ctre cer, strig:
Allah! Tu tii! eu flu arunc nvodul decit
de patru on. i iat c 1am i aruncat de trei on!
Dup aceasta, pomeni inca o data numele ku
Allah, azvirli nivodul in mare, i atept s se
aeze pe fund. i de astdat, cu toate sfordrile
lui, flu izbuti nici Intr-un Chip s trag nvodul,
care se aga Inca i mai tare de stIncile de pe
fund. Atunci strig:
Nu este trie i putere decIt numai Intru
Allah!
Apol se dezbrc, se scufund de jur-Impreju-rul
nvodului i se apuc s1 trag pIn ce II des-..
pninse i Ii tIn la trm. Ti deschise i gsi in-S
trInsul, de astdat, un vas mare de aram
gaiben, pun i neatins; gura Ii era cetluit cu
plumb, purtInd urma peceii domnului nostru So
leiman 1, fiul lui Daud 2 La vedera acestuia, pescarul
se bucur mii1t i Ii zise: ,,lat un lucru pe
care-I vol vinde in sukul cldrarilor, cad aa
ceva face pe p1in zece dinani de aur ! Tncerc
Solomon, fiul lui David. Arabii Ii socotesc cipetenia
gennilor binefctori i rufctori.
2 David.
Suk pia, bazar.

39
apoi s lege vasul i s.-i ia Ia s.pinare, dar fi gsi
prea greu I 11 Zise : ,,lrebuie neaprat s-l deschid,
s vd ce se afl ntr-InsuI, i-l vol deerta in
sacul rneu; apoi voi vinde vasul in sukul cldrarilor.
Lu cuitul i-l minul pin cind ii descetlu
plumbul; Intoarse apoi vasul en gura in jos i-l
scutur ca s-i deerte continutul pe pmint. Dar
nimic flu iei din vas, decIt un fum care urea In
albastrul cerului i se aternu pe fata pmIntului.
i pescarul se minun tare. Apoi fumul iei tot
afar, se indes i se preschimb intr-un efrit al
crui cap atingea norii, jar picloarele i se tirau In
pulbere. Capul aelui efrit era ca o cupola, mu-
nile ca rtjste furci, picioarele ca nite catarge, gura
ca o petera, din4ii ca nite pietre, nasul ca un ulcior,
ochii ca dou torte; prul ii era IncIlcit i
pun. de praf. La vederea lui, pescarul se inspi
rnint, muchii ii tremurarr dintii i se Incletar
cu putere, scuipatul ii sec In gur, jar ochii ii
fur orbiti de lumin.
CInd efritul Ii vzu pe pescar, strig:
Nu este nici un alt Dumnezeu decit numai
Allah, i Soleiman este profetul lUi; Allah!
IntorcIndu-se ctre pescar, Ii zise: Jar tu, o, ma
rite Soleiman, profetul lui Allah, flu ma ucide,
cci n.iciodat flu-ti voi iesi din yoie i flu ma vol
rzvrti impotriva poruncilor tale!
Atunci pescarul Ii gri:
0, uria rzvrtit i cuteztor, Indrznet
s spui c Soleiman este prorocul lui Allah! De
altminteri Soleirnan a murit de dou mu opt sute
1 ani, i sIntem Ia plinirea vremurilor! Ce-i cu
povestea asta? i ce-ti veni s indrugi? i din
ce priein te-ai vIrIt In vasul acesta?
La aceste cuvinte, genniul ii zise pescarului
Alt Dumnezeu flu este decit numai Allah!
Las-m sti Imprtesc o veste bun, o, pescrule!
Pescarul ii intreb:
5i ce vrei s-mi vesteti?
El rspunse:
Moartea ta! Si chiar In ceasul acesta, i in
cel mai groaznic chip
Pesoarul rspuinse:
Pentru aceast veste meriti, o, eic al efri
tilor, s fii .iipsit de ocrotirea cerului! 5i fie ca
aceasta s te Indeprteze de noi ! 5i de ce, oare,
Imi vrei pieirea mea? 5i ce am fcut, oare, ca s
fiu vrednic de moarte? Te-am slobozit din vas,
team izbvit din acea Iidelungat edere In mare
i te-am adus mnapoi pe prnlnt!
Atunci efritul zise :
Cumpnete i alege-4i felul rnortii care ti-e
mai pe voie i chipul cum ti-ar plcea rnai bine sA
fii ucis
Pescarul Intreb:
Care frdelege ma face vrednic de asemeea
pedeaps?
Efritul rspunse: I
Ascult povestea mea, o, pescarule!
Pescarul gri:
Vorbete! i scurteaz-ti cuvintul, cad, de
nerbdare, sufletul meu e gata s ias!
Efritul spuse
Afl ca sint Un genni rzvrtit! M-arn r -
sculat Impotriva lui Soleiman, fiul lui Daud. Numele
rneu este Sakhr elGenni! Si Soleiman II
zori spre mine pe vizirul su Assef, fiul lui Barkhia,
care, cu toat Impotrivirea mea, rn-a dus i
41.
rn-a dat in mIinile lui Soleiman. $i nasul m, in
clipa aceea, se utnili tare mult. La vederea mea,
Soleiman fc legmInt lui Allah i Imi porunci
s Imbrtiez religia lui i s ma supun lul. Dar
eu ma Impotrivii. Atunci ci ceru s i se aduc
aceast amfor i ma Inchise Intr-Insa. 0 cetiui
cu plumb i o intipri cu numele celui prealnalt.
Apoi ddu porunc gennilor credincioi, care ma
luar pe umeri i ma iepdar In mijiocul mrii.
Petrecui o sut de ani n fundul apei, i spuneam
In inima mea: ,,Pe veci 11 voi lmbogi pc acela
care ma va mIntui ! Dar cci o suti de ani trecur
ji nimeni flu ma izbvi. CInd intrai in a doua nurnrtur
de o sut de ani, Imi zisei : ,,Voj desco-
pen i voi da comorile pmlntului aceluia care
ma va mIntui! Dar nimeni flu ma izbvi. i se
scurser patru sute de ani, i imi zisei: ,,Ii vol in
vrednici cu trei lucruri la alegerea lui pe acela
care ma va mintui! Dar nimeni flu ma izbvi!
Atunci ma cuprinse o mInie cumplit i spusei in
sufletul mneu: ,,Acum 11 voi ucide pe acela care
ma va mIntui, dar ii voi Ingdui alegerea rnorii!
Atunci ai venit tu, pescarule, ci m-ai izbvit.
Ingdui s-ti alegi singur felul mortii!
La aceste cuvinte ale efritului, pescarul strig
0, Allah, cc minune mare! A trebuit s fiu
tocmai eu acela care s-1 izbveasc! 0, efritule,
hi Indurtor cu mine, i Allah se va indura de
tine! Dar dac ma vei pierde, Allah va ridica asupra
ta un altul care s te piard ci pe tine.
Atunci efnitul Ii gri:
Dar dac vreau sa te ucid, e tocmai fiindc
ft rn-al mintuit!
i pescarul adug i
O, eic al efritflor, prin urmare a.a vrei s
s-mi Intorci binele prin ru! Aadar proverbul
nu minte cItui de puin!
i pescarul rosti aceste versuri:
Vrei tu s guti amarul de-a pururi afltor
In tot ce e? Fii bun i Inclatoritor

Da, chiar pe viata mea fgduiai-i dau


Nerecunosctor e-un ticlos pe leau!

Si-ncearc, dac vrei! Cci soarta ti-i de fier,


Cum fu i-a bietului Magir, mama lui Amer I
Ins efritul Ii spuse
Ajunge cu atIta vorbrie! S tii CA am neapAratA
nevoie de moartea ta!
Atunci pescarul zise In sinea lui: ,,Eu flu sInt
decit un om, i el este un genni, dar Allah mi-a
dat o judecatA foarte aezatA; i aa, vol potrivi
o capcanA ca sA-l pierd, un iretlic curn mA pricep
eu. i voi vedea atunci dacA el, la rlndul lui, va
putea urzi ceva cu rAutatea i viclenia lui.
i aunci ii spuse efritului
Intr-adevAr miai hArAzit moartea?
Efritul ii rAspunse:
Nu te indoi cItui de puin!
Atunci pescarul urmA:
In numele ceui prealnalt, care este Itiprit
pe pecetea lui Soleiman, te rog fierbinte s-mi
rAspunzi cu adevArat Ia Intrebarea nea!
CInd efritul auzi nurnele ceiui p.tealnalt, fuse
tare Induioat i zguduit, i rAspunse
43
Poji mntreba,. i-4i voi spune numai adevrul.
Atunci pescarul zise:
Cum ai putut s incapi Intreg In acest vas,
care deabia Iti poate cuprinde piciorul sau mIna?
Efritul spuse:
Nu cumva te Indoieti de asta?
Pescarul rspunse:
- Tntr-aclevr, n-a voi crede, decit dac to vol
vedea chiar cu ochii mei Incpmnd In acest vas!
Dar in clipa aceea, $ahrazada vAzu ivindu-se dimineata
si tcu discret. Si regele 5ahriar II zise in sine:
sigur, povestea aceasta este nespus de uimitoare. Vol
atepta sfIritu1 ei, i pe urm voi face i cu aceast fat
a vizirului meu ceea ce am fcut en celelalte fete.

i cind se ls a patra noapte


Ea spuse:

Mi s-a povstit, o, mrite rege, c, atunci cind


pescarul ii zise efritului : ,,N-o vol crede, decit
dac te voi vedea chiar cu ochii mel mncpInd In
acest vas, efritul se tulbur tare, se scutur i Se
prefcu din nou Intr-un virtej de furn care urea
pin In cer, se Indes i Incepu s intre in vas,
puin cite putin, pin la capt. Atunci pescarul lu
cu iuteal capacu de plumb Intiprit cu pecetea
lui Soleiman i astup gura vasului. Apoi Ii strig
pe efrit ii zise
Ei! soeotete i cumpnete fektl mortii &
care doreti s mori, aitfel te voi azvlrii In mare
imi voi zidi o cas pe tr.m i vol impiedica pe
oricine ar veni s pescuiasc, spunmndu-i: ,,Aici
fi un efrit; &dat sepat, el vrea s.-i ucidi
pe mintuitorul su i-i inr feluri de moarte ca
si aleag una !
Cind efritul auzi vorbele pescarului, lncerc si
ias, dar flu izbuti; i se vzu Intemnitat,. cu pecetea
lui Soleiman deasupra capului. Intelese
atunci c pescarul 11 lncuiase in temnita impotriva
creia flu pot s izbindeasc nici cci mai slabi i
nici eel mai puternici dintre efriti! 5i, simtind c
pescarul Ii ducea ctre mare, zise:
Nu! Nu!
51 pescarul gri:
Trebuie! ah, trebuie
Atunci genniul mncepu s-l Ia cu vorbe cluici;
se supuse i gri:
0, pescarule, ce ai de gInd s fad cu mine?
El zise:
S te arunc in mare ! Cad dac ai petrecut
acoio o mie opt sute de ani, eu te vol intui tot
acolo pIn In ceasul judecaii! Cad oare flu team
rugat s ma cruti, pentru ca Allah s te crute? i
s flu ma ucizi pentru ca nici Allah s flu te
ucid? Dar tu ai respins rugamintea mea i te-ai
purtat mielete! Dc aceea Allah tea dat in mu-
nile mdc. 51 n-am nici o remucare ca te tridez!
Atunci efritul zise:
Deschide-mi vasul i te vol coplei de binefaceri

E ii rspunse:
. Minti, blestematule! De altminteri, Intre
mine i tine se petrece tocmai ceea cc s-a petrecut
intre vizirul regelui Junan i. medicul Ruian!
51 efritul intreba:
Dar cine erau vizirul regeiui lunan i medi
cul Ruian? 5i cum e aceast .pGveste ?
45
POVESTEA VIZIRULUI REGELUT TUNAN
I A MEDICULUI RUIAN

Pescarul zise:

Afl, tu efrituie, c tria odat, In vechirnea


timpuriloi i in trecutul evului i al clipei, In ora
ul Fars, in tara Rumannilor 1, Un rege numit
lunan. El era bogat i puternic, stpin peste oti,
peste puteri insemnate i cu aliai din toate soiu
rile de oameni. Ins trupul lul era chinuit de o
lepr care ii adusese la dezndejde pe rnedicii i
crturarii din tara lui. Nici drogurile, nici hapurile,
nici alifiile nu aveau nici o Inriurire asupra
lui, i nici unul dintre medici flu putea s-i afle
vreun leac tmduitor. Ci intro zi, un medic bii-.
trin i ve.stit, pe al su nume Ruian, veni In oraul
regelui lunan. Era priceput In crtile greceti,
persane, romane, arabe i siriene; studiase medidna
i astronomia, ale cror principii i reguli le
cunotea prea bine, i inriuririle br bune i pe
cele rele; cunotea Insuirilc plantelor i ale ierburilor
grase sau uscate, i Iririuririle br bune i
rele ; in sfIrit, studiase filozofia i toate tiintele
medicale i multe tiinte Inc. i aa, dup ce medicul
intr in ora i petrecu acolo citeva zile,
auzi povestea regelui i a leprei care ii chinuia
trupul, prin voia lui Allah i, la fel, despre deplina
nizbind a Incercribor de lecuire ale tuturor
medicilor i crturaribor. La aceasti veste, medicul
ii petrecu noaptea frtmintat de gInduri. Dar cind
se tre/l dirnineata Si cind strluci lurnina zilei

tRumanni (mmii) din Bizczi?t prin extensiune: toti


cretinii i Indeosebi grecii.
i soarele salut lumea, aceast mreat1 podoah
a celui preabun el se Imbrc. In cele mai frumoase
veminte ale sale i intr la regele lunan.
Srut pmIntul din fata mIinilor sale, i rosti
urri pentru vecia puterii lui i a darurilor lui
Allah asupra lui, i pentru toate cele bune. Apoi
vorbi; ii imprti cine este, i spuse:
Am aflat despre boala ce te-a lovit In tot
trupul, i. am aflat c o multime de medici n-au
putut gsi mijiocul prin care s-o curme. Dar eu
te voi lecui, o, rege, i nu te vol pune nicidecum
s bei tot cfelul cle leacuri i nici u te voi unge
cu tot felul de alifii
La aceste vorbe, regele lunan se minun peste
msur i zise
Cum vei face? Ci, pe Allah! de ma vei trndui,
te voi Imbogi pe tine i pe fiii fiilor ti,
i-i vol Implini toate dorintele,. i vei fi tovar
ul meu de butur ;i prietenul meu! Dup aceea,
regele ii ddu .0 mantie frumoasa, i 11 coplei
cii daruri, i-i zise: Tntr-adevr ma vei tmdui
de aceast boal, fr leacuri i fr alifii?
El Ii rspunse:
Da, desigur! Te vol tmdui fr nici o Osteneal
i dureri in trupul tu.
Atunci regele se minun cum flu se putu mai
tare, ii spuse
0, medic neIntrecut, In care zi i care clipa
vol vedea Infptuindu-se ceea ce miai prevestit?
Grbete-te s-o faci, o, fiul meu!
El Ii rspunse:
Ascult i ma supun!
Apoi coborl de Ia rege i Inchirie o casa unde
1i rIndui crtile, leacurile i ierburile sale aromatice.
Apoi Ii fcu etracte din medicamentele
lui i din cele obinuite, Ii alctui tin mai de

47
lenin, curt i mncoviat, pe care Ii scobi Ia capft
i-i pctrivio coad ; i mai. fc o minge, cu se
pricepu mal Line. CInd sfiri Cu lucrul, urea Ia
rege, a doua zi; intr la el i srut pmIntui din
faa mIlnilor sale. Apoi ii prescrise s mearg Ia
meidan 1 clare, s se joace cu mingea rostogo-.
Iind-o cu maiuL
Regele nierse lnsOtit de ernirii lui, de curteni,
de viziri i de cpeteniile impartiei. De abia
ajunse la meidan, c medicul Ruian se Infi .i
Ii ddu maiul, zicmndu-i:
Ta maiul acesta i prinde-l aa In pumn; iabe
te cu el In pmint i in minge din toat puterea.
5i f In aa chip IncIt s asuzi i Inpalm
i pe tot trupul. In felul acesta leacul va strbate
in palm ci U se va Imprtia prin tot trupul.
Dup ce vei fi asudat i leacul va fi avut rgazul
s lucreze, Intoarcete Ia palat i dute apoi
hammam de. te scaid. Atunci vei fi vindecat. 5i
acum pacea s tie cu tine!
Atunci regele lunan iu maiul de Ia medic i-l
strInse zdravn In mn. La rindul br, nite cl
rei aleci urcar pe cal i--i aruncar mingea.
Atunci el se puse s goneasc In Urma ei, ca s-o
ajung i s-c izbeasc cu putere, tinInd mereu In
mln strins Cu strnicie rnaiuL l nu mncet sit
izbeascit mingea, pinit cind asud tare In paimit
i pe tot trupul. 5i aca leacul stritbittu In paimit i
se imprtie prin tot trupul. Cind medicui Ruian
vitzu cit beacul se Imprittiase prin tot trupul, ii
porunci regelui sit se Intoarpit la palat i sit meargit
la hammam, it tacit nurnaidecit o hale. 51 regele
lunan se Intoarse mndatit ci porunci sit I Se pregitteascit
hammamul. I-i pregittirit i, In acest scop,
Piaa eonsacrat jocurilor i Intrecerilor Sportive
tapiterii se grbiii cii *guin i sclavii se zorir
pe Intrecute i-i gtira schirnburile. Atunci regele
intr in hammam i fcu o baie, apoi se Irnbrc
din nou chiar in hammam, de unde iei, inclec
pe cal i se intaarse Ia palat, ca s doarm.
Iat in ce 11 prive.te pe regele lunan! Cit despre
medicul Rulan, acesta se intoarse acas s se
culce, se detept dimineata, urc la rege, Ii ceru
ingdiiina s intre, ceea ce regele ii incuviin,
intr, srut pmIntu1 din fata miinilor sale i incapu
prin a-i recita cu gravitate citeva strofe:
Var Elocinta-n floare-o fi, de-i eti ales printe,
i nici s-aleag n-ar putea pe altul mai Cu minte 1

Tu raze-mpr$ii: clarul br, o fr4-n strlucire,


Ar face s pleasc i crbunii-aprini de fire 1

Rmin chipu-i gborios vremi multe-n frg.ezime:


S vad pin i Timpul chiar, cu zbIrcituri
multi me

Cu buntti m-ai coperit, din. drnicie-ntinse,


Cum sub un nor prietenos colinele sint prinse I

Prin fapte man tu ai ajuns la cubmile de slav&.


Eti drag Ursitei, dar i ea4i cia tat, ftir4ile
zav4.

Odat versurile recitate, regele se scul in pi


cioare i se arunc drgstos la .gItul medicului.
Apoi 11 Imbie s ad iing el i-l drui cu mininate
veminte de cinstire.
e
lntr-adevr, cInd prsise hammamul, el Ii
privise trupul i nu mi gsise nici urm d
lepr; pielea iui se fcuse curat ca argintul neprihnit.
Se bucur atunci cit putu s se bucure
mai mult, i pieptul i se lrgi i I se umfl de phcere.
Cind se scul dimineata, intr In divan i se
aez pe tron; jar curtenii i mai-marii imprtiei
intrar i ei, i la fel fcu medicul Ruian:
atunci, la vederea lui, regele se ridic In grab
i-l puse s ad lIng el. Apoi ii se servir la
amIndoi mIricri, i bucate, i buturi cit fu ziua
de mare. Cind se ls noaptea, regele ii ddu me
dicului dou mu de dinari, fr s socotim vemintele
de cinstire i darurile, i-i diidu chiar i
armsarul lui de chrie. i aa, medicul ii ha
rrnas bun i se intoarse acas.
i regele flu mai contenea s se mire, rninunindu-se
de miestria medicului, i s zic: ,,M-a
lecuit pe dinafar, fr s ma unga cu alifli! Ci,
pe Allah! asta-i o tiint minunat! Am datoria
s-l acopr pe acest orn cu binefacerile drniciei
mele i s-l iau de tovar i prieten iubitor pentru
totdeauna ! i regele lunan se culci vesl
i bucuros nevoie mare vzIndu-se sanatos la trup
i tmduit de boal.
Aadar, cind regele veni dimineaa i se aez
pe tron, conductorii norodului sttur in picioare,
in faa miinilor sale, jar emirii i vizirii se aezar
dc-a dreapta i de-a stInga lui. El porunci atunci
s-1 cheme pe medicul Ruian, care veni i srut
pmIntul din faa mIinilor sale. $i regele se ridic
anume, ii puse s ad lIng ci, mInc Itn
preun cu ci, Ii ur via lung i-i ddu o mantle
de cinstire Si 0 mie de dinari Si astfel se mtoai se
medicui acas, inltind rugi pentru rege.
Dimineata, .cInd se scui, regele iei i intr -In
divan, inconjurat de erniri, viziri si curteni Ci
printre viziri se afl unul cu 0 i.nftiare respingtoare,
cu chipul :scrnav i de piaz rea, infriotor,
gretos de zgircit, pizma. i Impietrit de in
vidie i ur. CInd acest vizir 11 vzu pe rege
aezIndu-l alturi de el pe medicul Ruian i InvrednicindU-lcu
toate binefacerile sale fu cuprins
de invidie i hotrI, in tain, s-i piard, dup
pusa prverbu1ui: ,,Invidiosul caut s izbeasc
in oricin, tirania st la pInd In inima invidiosului;
puterea o scoate la iveal, i slbiciunea o
tine mocnind. Vizirul se apropie atunci de regele
lunan, srut pmlntul din fata mIinilor sale i
spuse:
0, rege al veacului i al timpurilor, tu care
i-ai Incrcat pe oameni cu binefacerile tale, Ii dau
un sfat de-o nemaipomenit mnsernntate i pe
care n-a putea st ti-i ascund fr s fiu cu ade
vrat un ru fiu al Mu: dacil Imi porunceti s
ti-i dezviilui, ti-i vol dezvlui!
Atunci regele, tulburat adInc de vorbele vizirului,
spuse
i care-i sfatui Mu?
Celiait rspunse:
0, rege slvit, ci din vechime au zis: ,,Cel
care nu privete sfiritu1 i urmrile, flu va avea
norocul drept prieten i tocmai 11 vd pe rege
pierzindu-i judecata i Invrednicind cu binefaceri
pe dumanu1 su, pe acei care dorete nimicirea
domniei sale, acoperindu-l cu favoruri, copleindu-1
cu daruri mrinirnoase. Ci eu din pricina aceasta,
si-nt cuprins de cea mal mare team pentru soarta
regeiui rneu! -
La aceste cuvinte, regeie se tuibur nespus de
tore, se schimb ia chip i spuse:
Cine-i aceia despre care sustii Ca e duma
nul meu i care ar fi fost copleit de favorur1e
mele?
El 1.1 rspunse:
0, rege, dac ai adormit, tezete-te! cad
eu vorbesc de metdicul Ruian!
Atuncl regele ii spuse:
Acesta este prietenul rneu bun i Imi e eel
mai scump clintre oameni, cci rn-a lecuit cu un
leac pe care 1-am tinut in rnin i rn-a mintuit de
boala care i-fla facut pe ceilalti medici s dezndjduiasc!
Da, desigur! nu-i nimeni altul ca ci
In acest veac, In lumea intreag, In Apus i in Rsrit!
i cum Indrzneti sa Indrugi asemenea
lucruri despre ci? In cc ma privete, cle astzi
Inainte II vol drui Cu bani, ii voi da i leaf, ca
s aib pe lun o mie dc dinari. Dc aitminteri,
chiar dac i-a da jumtate din imprie, i ar fi
putin lucru pentru ci. Dc asemenea cred cu trie
c tu flu spui toate acestea decit din invidie, cum
se istorisete In povestea cc am auzit-o despre regele
Sindabad!

Tn clipa aceea, $ahrazada fu surprins de licrirea diminetii


i conteni din povestirea ci. Atunci Doniazada
ii grai
0, sora mea cit sint de dulci, i de gingae, i plcute,
i fr dc prihan cuvintele tale!
$i $ahrazada Ii rspunse: -
Dar ce sint toate astea pe lIng ceea ce Va vol p0-
vesti la amIndoi, in noaptea viltoare, dac voi mai fi in
viat, i dac regele va mal binevoi s ma pstreze!
Atunci regele zise In sinea Iui. ,,Pe Allah! n-O VGI
ucide inainte de a auzi urmarea povestirii ei, care-i 0
poveste Intr-adevr minunat! Apoi ii petrecur amin
oi noaptea, lmbrtia.ti dmheata. $1 regele iei s>re
sara judecatii, i divan1. se iarnplu de lume. $1 regele
judec, numi in slujbe i ndepArtA din dregtorii, cirmui
i sfIri treburile domniei; l aceasta pIn Ia captul
zfleL Apoi divanul fis ridicat, i regele intr in palatul
su. Cmnd se apropie noapte, fAcu Iucrul su obinuit Cu
ahrazada, iiica vizi-rulul.

C2nd se .1s a cincea noapte


ahrazada spuse

Mi sa povestit, o, mrite rege, c regele lunan


ii zise vizirului su:
0, vizire, ai lsat s ptrund in tine invidia
Impotriva medicului i vr-ei s1 ucid, ca pe urm
sa ma iesc, aa cum s-a cit regele Sindabad dup
cc .a ucis oimu1!
TjZjI.U1 rspunse
5i cum s-a intimplat aceasta?
Atunci regee lunan povesti:

OIMUL REGELUI SINDABAD

Se zice ca tria -odat un rege mntre regi, In Fars,


care era mare iubitor de petreceri, de plimbri
prin grdini i de tot felul de vintori. Si avea
un oim pe care II crescuse el insui, i care nu1
prsea nici ziua, nici noaptea: cci chiar ii In

53
timpul nopii II tinea .pe p.urnnul su; i cIrid mergea
la vmntoare Ii lua cu sine, i Ii atIrnase la gIt
o cup de aur, din care ii ddea s bea. Intr-o zi,
pe cind edea In palatul su, veni deodat un yechil
incrcat cu psri de vintoare, care ii zise
0, rege al veacului, e tocmai timpul potriv
si mergem la vIntoare!
Regele ii fcu pregtirile de plecare, i lu oI
mul pe brat. Apoi plecar i ajunser intr-o yucca,
uncle Intinsert plasele de vIntoare. Si deodat 0
gazel czu In capcan. Atunci regele spuse:
11 voi ucide pe1 acela pe lIng care va trece
gazela!
Apoi se apucar s strIng plasa In jurul gazelei,
care se apropie de rege, se ridic pe picioarele de
dinapoi i apropie de piept picioarele din fat ca
i cum ar fi vrut s-l salute pe rege. Atunci regele
barn un din palme, ca s-o fac s fug, dar ea sari
odat i o zbughi trecInd peste capul Iui i se cufund
in deprtri. 5i regele se intoarse spre str
jeri i-i vzu fcIndu-i semne cu ochii. La vederea
br, Ii intreb pe .vizir:
Ce-i cu otenii acetia, de ii fac astfel semne
i ma arat pe mine?
Vizirul firspunse:
Ei zic c ai jurat s trimiti la moarte pe oricine
va vedea trecInd gazela pe IIng el!
5i regele spuse:
Pe viata i pe capul meu! tr8buie s urmrim
aceast gazel i s-o aducem Inapoi!
$i regele porni In goana calului pe urmele ga
zelei; i oimu1 o izbea cu ciocul peste ochi, i atiL
de tare IncIt o orbi i-o fcu s ameteasc. Atund
regele Ii lu hangerul, o izbi cu el i o fcu s se
rostogoleasc; apoi cOborI, o Injunghie, 0 juput
i-i atirn 1eu1 de obhncul eii.
Ci era cald, i locul pustlu, sterp i fr ap. Si
regale insetase, i calul Insetase. Si regele se Intoarse
i vzu un copac din care curgea o ap ca
untul. Ci regele avea mIna acoperit de o mnu
de piele; i aa el lu cupa de la gItul oirnului,
o umplu din apa acee4a i i-o Intinse psrii ; dar
pasrea ddu cupei 0 lovitur cu aripa i 0 vrs.
Regele lu cupa a daua oar, o umptu i, gIndin-
du-se mereu c psrii ii este sete, i-o puse
dinainte; dar oimu1, pentru a doua oar, ddu
cupei 0 lovitur Cu aripa i o rsturn. 5i regele
se mInie pe oim, lu pentru a treia oar cupa, dat
1-0 ihtinse calului : i oimul rsturn iarAi cupa
cu aripa. Atunci regele spuse:
Fie ca Allah s te Ingroape, o, tu, cea mat
nefast dintre psri i cobe! M-ai Impiedicat s
beau, te-ai lipsit pe tine insuti de ap, i l-ai lipsit
i PC cal.
Apoi 11 izbi pe oim cu hangerul i-i retez aripile.
Atunci oimul ridic greol capul i-i gri prin
semna: ,,Privete ce e sus In copac ! $i regele
ridic ochii, i vzu in copac un arpe nprasnic;
ceea ce curgea era veninul su. Atunci regele se
cat c retezase aripile oimului. Se ridic, Inclec
din nou pe cal, plec ducind cu sine gzela i ajunse
la palatul su. Arunc gazela, buctarului spunindui
ia-o i gatete-o!
Apoi regele se aez pe tron, avInd pe brat
oimuI. Atunci oimu1 suspin 0 data i muri. La
aceasta prive1ite, regale scoase strigte de jale i
de. durere, fiindc ucises tocmai oimu1 care 1-a
scpat de Ia pieire.

55:
Aceasta este povestea regelul Sindabad!
Clud vizirul auzi istorisirea regelui lunan, II
zise:
0, rege mare i pun de vrednicie, ce ru am
svIrit oare, ale crui urrnri aductoare tie nenorocire
s le fl v.zut? Nu rnam purtat aa dccIt
fiinclc mi-a fost mil de tine. i tu vei cunoate
adevrul spuselor mele! Dac ma asculti, eti seapat,
dac nu, vei pieri aa turn a pi.erit un vizir
viclean care ii mnelase pe fiul unui rege intre regi.

FOVESTEA PRINTPLUI I A VAMPIRE!

Regele despre care este vorba avea un fiu foarte


lubitor de vIntoare pe jos i de vIntoare clare,
ci avea ci i n vizir. i regele acela Ii porunei vi
zirului s fie cu fiul su pretutindeni, oriunde va
merge. Intr-una din zile fiul ieci Ia vintoare pe
jos i la vIntoare ciare, i Impreun Cu ci led
vizirul tatlui su. i arnIndoi merser i vzur
o fiara grozavL i vizirul ii zise fiului de rege:
E rindui tu! Aruric-te dupa fiara asta
tlrrnaredteo
lar prin1u[ Se porni In urmrirea fiarei pmna ce
se fcu nevzut. i iat c deodat fiara se pierdu
in pustietate. Printul rmase tare buimcit, i flu
rnai dtia mncotro s-o apic, cInd vzu In susul dru-.
mului o sclav tIrir care plIngea. Printul o int
reb:
Oine eti lu?
Ea ii rspunse:
Flica unui rege Intre regi, din India. Tn timp
ce cltoream prin deert cu caravana, rn-a prins
somnul .i am czut din a fr sA-mi d:au searna.
i ma trezii parasita, singur i fr s mai tiu
Incotro s-o apuc!
Ci.nd prinui auzi aceste .cuvirite, fu cuprins de
induioare i o sit pe spinare.a caiuiui SU, 0
aez clare pe crup, i porni la drum. Trecind
pe tIng 0 insull pustie, sciava ii zise:
0 stpne al mefu, a vrea s-mi fac nevoile!
Atunci o coborl pe insulitA i, vzInd c ea IntIrzie
prea mult i c era prea iriceat, porni pe
urrneie ei fr ca ea s bage de seamA. Ci ea era 0
yampir! i le spunea copillor ei:
. 0, coplii mel, astzi v-am adus un biat ti
nr i dolof an 1
i el strigar:
0, adu-ni-il mal repede, rnaicu, ca s ne
umplem burtile!
Cinri printul auzi vorteie br, flu se mai Indoi 1e
moartea sa, muchii ii fremtar i, cuprins de
mare spairna, se Into.arse la bocui unde Ii lsase
cail.uL Cind iei vampira din vizuin, 11 vzu spriat
ca pe un miel fricos i tremurind, i-l Intreb:
De ce tie fric?
El rspunse:
Am un vrjma de care mi-i Inca.
i vampira adug:
Dan mi-al .spus chiar aa: sInt un print... flu?
El rspunse:
Da, Intr-adevr.
Ea spuse:
Atunc.i de ce flu dai durnanuluj tu ceva
bani ca sj-l mu]tumetj?
El rspunse:
Vai! el flu se multuthete u bai, i flu nvne
te decit sufletul meu! Ci tare mi-e fric i ma
simt robul nedreptt,ii!
Ea spuse:
Dac eti asuprit, aa cum sustii, n-ai decIt s
ceri ajutorul iui Allah Impotriva vrjmauiui tu;
i el te va pzi de frdelegile iui i de frdelegile
tuturor acelora de care-ti este fric:
Atunci printul ridic ochii spre cer i rosti: -
0, tu, care-i rspunzi celui asuprit, dac te
roag, i-i descoperi rul, ajut-m s-mi biruiesc
vrjmaul, i Indeprteaz-l de la mine, cci tu
al putere peste tot cc vrei!
CInd vampira auzi aceast rugciune se fcu nevzut.
Jar printul se Into:arse la regele, tatl lui,
i-i dezviui sfatul mieiesc al vi2irului! Jar regele
tpornci moartea vizirului!

Apoi, vizirul regelui Junan urm cii aceste cuvinte:

i tu, o, rege, dac te Increzi In acest medic,


eu te va face s mon de moartea cea nai groaznic.
i, cu toate c lai copleit cu favoruni i ai fcut
din el omul tu de mncredere, el Iti pregtete moartea.
Nu vzi c te-a mintuit cle boal prin afara
trupului, cu Ufl lucru pe care l-ai tinut in mIn?
flu crezi oare c a fcut aa numai spre a-ti pricinui
pierzania cu un al doilea lucru, pe care te va
face s-l In mIn?
Atunci regele lunan spuse:
Adevr grieti! Fie dup sfatul tu, o, vizire
de povat bun! Cci este prea lesne cu putina
ca acest medic s fi venit In tain, ca o iscoad, ca
s-rni pricinuiasc pierderea. Tntr-adevr, dac rn-a
mmntuit cu Ufl lucru ce 1-am tinut in min, poate
pr bine s ma piard cu, cle piid, un lucru pc
care rn-ar face s-1 miros! Apoi regele lunan urmii
ctre vizir: 0, vizire, cc trebule s facem cu ci?
5i vizirul rspunse:
Trebuie s trimitem de Indat pe cineva s5-l
cheme; i cInd se va infia aici, va trebui izbiL
peste ceaf, i aa-i vei stvili frdelegile, te vci
descotorosi de ci i vei fi 1initit. Trdeaz-1 aidar
Inainte ca s te trdeze ca pe tine.
Si regele Iunan zise:
Adevrat grieti, vizire!
Apoi regele trirnise s-1 cherne pe medic cw se
Infi vesel, netiind ce hotarIse Indurtoril
CCi poetul zice in versuri
Te temi c poi s fii lovit de Soart...
Fii calm! cci multul ce sub cer Incape
E-n seama celui volnic s despirt
Pdmintul, forrna clIndu-i dintre ape.
Cc-i scris, e scris, .i tori pe frunte cit!,
i mu se sterge nici sub man potoape.
Cit despre ce nu-i este scris, pricIn
Dc team mu-i, rmiie-ti, deci, strin!

0, Doamne,-n tihn-o zi putea-va trcce


Far s inalj spre cerul tu sivIri!
Mestru-mi liar II 5ac sa i se piece ..
Poet in limb, ritm .i stihuiri!
i dc pnimesc vreun dar ce totu-ntrece,
. E, ccl de azi, mai vrednic de uimiri -
Decit celabt, dc ieni, si ci mi-ajunse
IVczinte s-mi exprim dorinji ascunse.
cum s flu cint gloria, cleplina
Ta glorie, sublimu-i ludmndu-
Atit in mine i ferind lumina,
CIt i vdimdu-l tuturor, dc-a rindul!
Var spun c biatd gura mea declin-a
Gsi vre un cuvint ales, cu girtdul
$ preamreasc facerea-i de bine;
Trie umerii-rni spre-a o susine I

Tu, prins in rticiri ci-ncurctur,


In mIna lui Allah once s la.i,
Cci singur e-nelept! Dc-a ta faptu ri
N-ai team, n-or atinge-o cci trufaci.
Nimic prim voia-ti n-are-ntnitur,
S-o tii... Purtindu-i falnic ai si pai,
Ccl Inelept intre-nte1epi ,si-mpune
Veina, crei totul se supune.

Wici dezndejdi s n-ai, i mid tristete,


Ci uit-le ! i uit grija toat.
Nu tii c grija poate s inghee
i inima vIteaz, men fnicata?
Ci lasc tot. Ce plnuieti, orbete,
E plan de rob cci lumea c-nclrumat
Dc El! Te las cIUS... A?a, Ia urm,
Gusta-vei fericini ce mu se curm.

Cind se mnf aadar medlicul Ruian, regeic 11


ntreb:
Stii cle ce te-arn chemat s te kifiezi di...
naintea mea?
i meclicul rspunsei
Nimeni flu cunoate dinainte necunoscutul,
n afar de Allah, preamnaltul.
Regele ii gri:
Te-am chemat s vii la pleirea ta i ca s-ti
scot sufletul din trup!
La aceste vorbe, medicul Rulan rmase uluit i
spus:
0, rege, de ce s ma pierzi, i care a Lost
greala svlrit de mine?
Jar regele ii rspunse:
Se zice c eti o iscoada, i c ai venit s ma
ucizi. Oar te voi ucide eu Inainte dc-a ma ucide
tu pe mine! Apoi regele strig purttorului spa-
del: Izbete gItul acestui trcltor i mlntu.iete-ne
de .nelegiuirile liii!
Oar medicul spuse:
Cruta-m, i Allah te va cruta pe tine! S
flu ma ucide, cci, altfe.1, Allah te va ucide pe tine!

Apoi repet rugammntea, aa cum am fcut i eu


ctre tine, efritule, frA ca tu s ma Li izbvit; ci,
dimpotriv, struiai s-mi voieti moartea.

Dup aceea, regele lunan ii spuse mediculul:


Nu-mi voi regsi increderea i nici tihna pmna
cInd flu te voi ti ucis. Cci dac m-ai mIntuit de
boal CU Ufl lucru pe care 1-am tinut in min, cred
cu trie ca vei ucide cu ceva cc voi mirosi, sau in
alt chip!
$i medicul Intreb:
0, rege, oare aceasta mi-i rsplata? Aa 1n
torci tu rul pentru bine?
Dar regele rspunse:
Neaprat e nevoie de moartea ta, i fara de
zbav I
CInd medicul se dumiri pe deplin CA regele Ii
voia moartea, fArA nici o Inclurare, plInse i se
mihni din pricina ajutoarelor date celor nevredriici
de ele. Despre acest lucru, poetul zice:
E tInra smintit, e Maimun,
Lipsit de once scInteie-a mintii I
Dan tatl, curajos Intotdeauna,
E .socotit cu darul chibzuinfri.

Prviti-l, dar, mergInd cu-o facl-nmIn


Pent e, - astfl, de glodul de pe strad4,
Dc pulberea si-a cilor tnIn
i-alunecuu-n care n-o s cad!
DupA aceea, purtAtoiul spadei InaintA, ii legA la
ochi pe medic i, trAgInd spada, ii zise regelui:
Cu IngAduina tat
Dar medicul continua sA plIng i s spunA regelui:

CrutA_ma, i Allah te va cruta: flu mA ucide,


cad aitfel Allah te va ucide!
i recitA versurile poetului:
Am sftuit, dar far de reuit,
Cci sfatul prostilor avu izbmud!
Urmarea? Un dispre ce st la pmnd.
Dc voi trai, s fie auzit:

Mai fac-o cine-o vrea, cu dragi euvir&te!


i pilda mea, cle-o fi s-mi vin moartea,
Te-o-mpinge,-ntr-un pnilej ce-i va da soartea,
S pui o straj limbii mai-nainte.
Apoi spuse regeli:
Aceasta mi-e rsplata? Vd c ma cinsteti
precum a fcut un crocodiL..
Atunci regele gri:
Dar care e povestea cu crocodilul?
lar medicul zise:
Vai! mi-e cu neputin s ti-o istorisesc cIt
vreme ma aflu In starea asta. Ah, Allah te aib In
az! crutm, i Allah te va cruta pe tine!
Apoi incepu s verse iroaie de lacrimi.
Atunci cItiva dintre a1eii regelui se ridicar i

spiiser: 0, rege, indur-te pentru noi de sIngele


acestui medic, cci flu 1-am vzut niciodat greind
fata de tine; climpotriv, 1-am vzut rnintuindu-te
de boala care i-a rzbit pe toti rnedicii i
crturarii!
Regele le rspunse:
Voi flu cunoateti pricina osIndei la moarte
a acestui medic; dac 1-a cruta, a fi pierdut fr
putinta de scpare, cci acela care rn-a rnIntuit de
boal, fcindu-m sa tin un lucru in mina, va
putea lesne s ma ucid dindu-mi ceva s miros.
Ci tare mi-e fric s flu ma ucid spre a pune
mIna pe preu1 tocmit pentru rpunerea mea: cad
e cu putin s fie o iscoad care n-a venit aid
decit spre a ma ucide. Aadar moartea lui e de
mare trebuint. Dup care voi Li fr team in
ceea ce ma privete!
Atunci medicul spuse:
cruta-ma, ca s te crute i Allah, i flu ma
ucide, cci aitfel, Allah te va ucide!
Dar, o, tu, efritule! cInd rnedicul se dumiri c
regele vrea s-l ucid fr indurare, ii gri:
0, rege I dac moartea mea este Intr-adevr
de mare trebuint, ingduie-mi o psuire, ca s
cobar pIn acas la mine, s ma descotorosesc de
toate, s las vorb rudelor i vecinilor s se ingrijeasc
cle Inmormintarea mea i mai ales ca s Ic
dau in dar criie mele de medicin. Dc aitminten,
am o carte care este intr-adevr extrasul cxtraselor
i cea mai rarA clintre cele rare, pe care
vreau s ti-o druiesc ca s o pstrzi cu grij in
d.uiapui tu.
Atunci regele ii mntreb pe medic:
Si care-i aceast carte?
El Ii .rspunse:
Ea cuprinde lucruri de nepreuit, i cea mal
rnrunt dintre tainele pe care le dezvluie este
aceasta: Dac Imi tai capul, deschide cartea ci
numr trei file, Intorcindu-le, citecte p urm trei
cire din pagina din stinga i atunci capul tiat Iti
va vorbi i Ii va raspunde la toate Intrebrile cc
ileveipune!
La aceste vorbe, regee se minun nespus, se ia-
fior de bucurie i tulburare, i spuse:
- 0, medicule ! .. Chiar dac P-ac tia capul,
tot vei vorbi?
El rspunse:
Da, intr-adevr, o, rege! chiar aa este: un
.Iucru minunat de tot.
Atunci reeie ii ingadui s piece, dar Intre pazitori;
i medicul coborl la ei aoas, Ici Incheie
treburile din ziua aceea, i Ia fel pe cele de a doua
zi. Apoi se Intoarse Ia divan, cj venir emirii, viziru,
curtenii, navabii 1, toae cpetenlile impr-.
ei, ci divanul se preschimb parc !ntr-o grdin
I Navab locotenent regal.
InfloritA. Atunci medicul intr in divan i rmase
in picioare dinaintea regelui, tinInd In mIn o
carte foarte veche i o cutiut de alifio, continind
un praf. Apoi se aez i ceru:
S mi se aduc o tipsie:
ii a.duser o tipsie. Vrs praful i-1 Intinse pe
toat fata eL Apoi gri:
- 0, rege! ia aceast carte, dar flu te sluji de
ea Inainte de ami tia capul. Dup ce mi-i vei fi
tiat, aaz-1 pe tipsia aceasta i d porunc s1-1
apese peste acest praf ca s opreasc slngele, apoi
deschide cartea! S
Ci, regele, In graba lui, nici nu-l mal asculta:
lu cartea i o deschise, dar gsi foile lipite uncle
de aitele. Atunci Ii duse degetul la gur, Ii umezi
cu sciipat i izbuti s Intoarc prima foaie. i
fcu Ia fel pentru a doua i a treia foale, i de
fiecare data foile flu se desfceau decIt tare anevoie.
mn acest chip dezlipi asa foi, Incerc s ci
teasc, dar flu ddu de urma nici unui fel de scri
soare. Si regele zise:
0, medicule, dar flu-i scris nimic!
Medicul rspunse:
Tntoarce rnai departe In acelai fel:
$i regele continua s mntoarc foile mai departe.
Dar abia se scurser cIteva dlipe, c otrava str
btu prin tot trupul regelui, chiar in clipa i In
ceasul acela: cad cartea era otrvit. 5i atunci
regele se prvll In spasme cumplite i strig:
Otrava ma rpune!
5i in acest timp, medicul Ruian incepu s aica
tuiasc.versuri, zicind:
Jttdectori! Au judecat, dar peste
Ce-i clrept trecind, sjidInd dreptatea toat!

65
i totui, Doamne, care vezi aceste,
Dreptatea vine, to a,sa socoat I

Acum, la rind, sInt judecati! Crutare


E doar pentru cei buni, cu cinstea-ntreagi;
Pe ei i-apas soarta ineieag
C-au asuprit i-i frIng cercdri amare.

Ajunser, dar, tint de ocaril,


De sild pentru trectori! E-o lege!
Rsplata dup cum ri-i j apta, dar I
Ursitei dat ii este s se-nchege!
i tocmai cInd medicul Ruian sfirea de recitat
versurile, regele czu morL

Ci, acum afl, o, tu, efritule! c dac regele


lunan 1ar fi crutat pe medicul Ruian, Allah i-ar
fi crutat la rIndul su. Dar el s-a impotrivit i
i-a hotrIt pieirea.
$1 tu, o, efritule, dac ai Ii voit si ma cruti,
Allah te-ar fi cruat!

Tn aceast clip a povestirii, ahrazada vzu lucirea


diminetii i se opri discret. $i sora el Doniazada Ii spuse
Cit de dulci sint cuvintele tale 1
Ea rspunse:
t)ar ce sint toate acestea pe 1ing cele ce v voi p0-
vesti in noaptea viltoare, dac vol mal fi In viata i dac
regele va binevol s ma crute!
i petrecur noaptea aceea intro netirbit fericire
In desftare pin dimineata. Apoi regele urea Ia divan.
i cInd ridic divanul, se Intoarse In palat i se aduna
cii al si.
C2nd se ls a ,casea noapte

Sahrazada zise:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, c atunci cInd


pescarul ii spuse efrjtului: ,,Dac ai fi voit s ma
cruti ieu te-a fi crui?at; dar nu n-ai voit decit
moartea mea, i eu te voi face s mon Intemnitat
In acest vas i te vol arinca in mare, atunci efritul
stnig:
Pe Allah! o, pescarule, s flu faci asta! $5,
crut-m cu mninimie, fr s ma dojeneti prea
mult pentru fapta mea, cci dac eu am fost nele
giuit, fil tu binefctor; i proverbele cunoscute
zic: ,,O, tu, care faci bine celul ce-4i face ru, iart
pe deplin farde1cgea rufActorului ! $1 tu, o,
pescarui, flu Imi face aa cum a fcut Umama cu
Atika!
Pescarul gri:
$i cum a fost IntImplarea ion?
Efritul rspunse:
Nu-i vreme de povestit, acum cInd sint intemnitat;
cIrid Irni vei da drumul Iti voi istorisi
Intimpiarea br!
Pescarul zise:
0, flu! trebuie neaprat sA te arunc In mare,
s flu-ti rmin vreo cale de-a iei din ea! CInd
te rugam fierbinte i-ti ceream ajutorul, tu nu-mi
doreai decIt moartea, fr ca eu s fi savirit vreo
greea1 fata de tine sau vreo josnicie oarecare;
i flu ti-am fcut decit bine, cad te-am slobozit
din temnit. Dar cind te-ai purtat. aa cu mine,
am mnteles Ca erai un soi ru din firea ta. Ci afl
c te vol arunca In mare i vol intiinta depre

67
faptele tale pe oricine ar Incerca s te scoat, i el
te va arunca Inapol, pentru a doua oar, i atunci
vei zbovi in marea aceasta pin la sfIritul vre
murilor ca s guti toate soiurile de cazne!.
Efritul Ii rspunse:
Slobozete-m, cad acum e ceasul potriyit
s-ti istorisec povestea. De aitminteri, ii fagcluiesc
c nui voi mai face niciaclat vreun rui ci
iti vol ft de mare fobs intr-o treab care te va Imbog
i pe veci.
Atunci pescarul lua in seam aceast fgduial
c, dac-l va sbobozi, efritul flu-i va mai face niciodat
vreun ru, ciii va rspiti, slujindu.1. Apoi,
dup ce se incredin cu trie de credina i de
fgduiala but, i dup ce ii fcu s se lege cu
jurmInt pe numele lui Allah .atotputernieul, pescarul
desehise vasul. Atunci fumul incepu s urce
pin iei Cu total; i se prefcu mntr-un efrit infrico
tor de urit Ia chip. Efritul izbi vasul cii
piciorul il azvlrii In mare. Cind pescarul vzu
vasul luind drumul mrii, flu mai avu nici o umbra
de indoial Ca pieirea lui era apropiat, se ud In
veminte i murmur: ,,Asta flu-i semn bun !
Apoi Incerc s prind curaj i gri:
0, efritule, Allah prealnaitul a zis: .,,Ave
datoria s Va inei jurmIntul, cad vi se va cere
socoteai! Ci tu mi-ai fgduit i mi-al jurat Ca
nu ma vei trda. Dac totui ma vei trda, Allah
te va pedepsi, cad el tine mult la porunca lui, l
dacil e rbdtor, flu e i uituc; i ri-am spus ceea
ce i-a grit medicul Ruian regeiui lunan: ,,Cruta-ma
i Allah te va cruta pe tine !
La aceste cuvinte, efritul izbucni In rIs, pi
inaintea liii i-i spuse:
0, pescarule, urmeaz-m!
i pescarul porni in urma lui, fr prea
cread in scpare, i astfel ieir departe de ora.
i II pirdur din vedere, i urcar pe un munte,
i coborir Intr-un bc larg i singuratic, in rnijlo
cul cruia se afla un iac. Atunci efritul se opri,
ii porunci pesearului si arunce nvodul i s
pescuiasc; i pescarul privi in ap i vzu peti
athi i peti roii, a1batri i galbeni. La aceast
privelite, pescarul se minun; apoi li arunc
nvodul i, triigindu-I, vzu in el patru peti,
fiecare dc alt culoare. i, la vederea br se bucur,
jar efritul ii spuse
Mergi i du petii acetia la sultan, iar el in
schimb te va inavuti. i acum, pe Allah! pri
mete rugmintea mea de iertare, cci am uitat
datinele bune de atIta vreme de cInd ma aflu in
fundub marl, de acum mai bine de o mie opt sute
de ani, de cind nam mai vzut lumea de pe fata
pmintului! Cit despre tine, vei veni in toate
zilele s pescuieti aici, dar numai cIte o sin.gur
data! i acum, fie ca Allah s te aib in paza sa!
i acestea fund zise, efritul izbi cu arnIndou
picioarele in pmInt, acesta se deschise i-b 1nghii.
Atunci pescarul se Intoarse in ora uimit Ia
culme de cele ce vazuse i se Intimplaser cu efri
tub; apoi lu petii i ii duse acasa ; dup aceea,
luind o oal de but ars, o umplu cu ap i puse
Inluntru petii, care Incepur s se zbat in apa
din oab. Apoi, ridicind oaba i punind-o pe cap,
se indrept spre palatul regelui, aa cum II sftuise
efritul. CInd pescarul urc la rege i-i ddu petii,
regele se minun tare Ia vederea petibor adui,
cci flu mal vzuse niciodat altii asemntori i
de acebai pre, ii zise
S fie dati petii acetia negresei noastre
buctreasa!

9 Cartea celor 0 mie i una de nopti


Aceast sclav ii fusese trimis In clar numai de
trei zile de regele rumilor, i nici flu avuseser
timp s-i pun la Inceroare miestria In ale gtitului.
De aceea, vizirul ii dete porunc s prjeascL
petii, zicindu-i
0, preabun negres, regele rn-a trIrnis s-
spun aa: ,,Nu te pstrez ca pe o cornoar, o, tu
pictura ochiului rneu, decit numai pentru zile
man ! Ci. arat-n astzi dovada miestriei tale
la gtIit i buntatea bucatelor tale, cad sultanul a
prirnit chiar acum un om aductor de daruri
ZicIndu-i aa, vizirul plec, dup ce-i ddu toate
Indrumriie; i regele Ii porunci Sn-i dea pescarului
patru sute de dinani. Dup cc vizirul ii ddu
banii, pesoarul ii puse In pulpana rnantiei i se
intoarse acas, la sotia liii, voios i multumit.
Iat tot cc aveam de istorisit despre pescar!
CIt despre negres, ea lull petii, ii curllti i-i
nIndui in tigaie, apoi ii illsll sll se prlljeasdll bine
pe o parte i dupll aceea ii Intoarse pe cealaltll
parte. Dar deodatll peretele budlltllriei se Intredeschise
i fcu bc sll intre o fatll malta de staturll,
Cu obrajii plini i netezi, cu Insuiri desllvIrite,
cu pleoapele dllnite cu kohl negru, cu chipul drll
gll1a, cu trupul gralios aplecat; avea pe cap o
earfll de mlltase albastrll, cercei In urechi, brtari
Ia incheieturile rniinhlor, i in degeteinele cu pietre
preioase; i inea in rninll o nula de bambus. Se
apropie i, vIrIndu-i nuiaua In tigaie, zise:
0, petiIor, vll mai tineti fllgllduiala?
La aceastll privelite, sciava dllzu In nesimtire;
i fata repetll a doua i a treia oarll Intrebarea.
Atunci toti petii nidicarll capul din tigaie i
strigarll:
Ah, da! Ah, dal
Apoi murmurar In cor aceast strof:
Te-rttorci cumva dirt cale, la fel i noi, Irtdat;
1i Iinpliue i cuviritul, si rtoi 1om Implini.
Sd scapi iricerci zadarnic, cdci flu vorn conteni
Aa cd trebtd-va s-arti ce vrei odatd I
La aceste cuvinte fata rsturn tigaia i iei tot
pe unde intrase, jar peretele buctriei se Inchise
la bc. Cind sciava se trezi din nesimtire, vzu c
cci patru peti arseser i se fcuser serum negru,
i Ii zise In sine ,,Bietii peti ! Bietii peti !
pe cind se jeluia aa, iat c vizirul se ivi in
spatele ei, i-i spuse:
Du petii la sultan!
Sciava se puse pe plins i-i povesti IntImplarea,
jar vizirul rniase foarte mirat i rosti
Asta-i intr-.adevr o istorie nespus de ciudat!
51 trimise In cutarea pescarului i, odat acesta
adus, Ii porunci:
Trebuie neaprat s te Intorci cu patru peti
asemntori cu cci pe care i-ai adus Intlia oar!
51 pescarul se mndrept spre eleteu, arunc n
vodul i-l trase cu patru peti pe care-i lu i-i
aduse vizirului. i vizirul intr s-i dea negresel,
zicindu-i:
Scoal-te i prjete-i de fat Cu mine, ca sA
vd ce-i cu toat istoria asta!
5i negresa se scuM, pregti petii i-i puse in
tigaie pe foc. Dar abia se scurser citeva clipe i
iat c peretele se crp i se ivi fata Imbrcat
in aceleai vesminte i tot cu nuiaua In mIn.
Ea yin nuiaua in tigaie i rosti:
0, peti1or, o, peti1or! Oare v tineti mereu
vechea voastr fgduiai?

71
lar petii ridicar cu tc4ii capul i intonar In
cor strofa aceasta:

Te-ntorci cumva din cae, la fel i noi, indat;


Iti tii tu jwrmin.tul, i noi vom ti s-l jincm.
Dar clac Iiivoiala-ti dezici, noi ne atinerrt
Strigind, cptavom despgubire-odat 2
Tn clipa aceea, Sahrazada vzu ivindu-se dimineata. i
conteni cuvintele ingtduite.

CInd se ls a ,captea noapte

Ea zise:

Mi sa povestit, o, mrite rege, Ca atunci cInd


petii incepur s vorbeasc, fata rsturn tigaia
Cu nuiau.a i iei tot pe unde intrase, iar peretele
se Inchise la bc. Atunci vizirul se ridic i spuse
Iat o intImplare pe care flu pot s-o tin
ascuns regelui.
Apoi se duse la rege i-i povesti cele ce se petrecuser
chiar in fata lui. bar regele gri:
Vreau s vd chiar cu ochii mel!
i trimise in cautarea pescarului, i-i porunci
s se intoarc Cu patru peti asemntori cu cei
dintli ii ddu in acest scop un rgaz de trei zile.
Dar pescarul se Intoarse degrab la e1eteu i aduse
peste putin vreme patru peti. Regele porunci
s i se dea patru sute de dinari;. i, Intorcindu-se
spre vizir, ii spus

Gtete tu Insuti, sub ochii mel, petii acetia!


i vizirul rspunse:
Tndeplinesc porunca ta i ma supun!
Atunci porunci s se aduc tigaia dinaintea regelui
i puse in ea petii s se prjeasc dup ce-i
Curata bine; apoi, odat prjiti pc-v parte, ii intoarse
pe cealalt parte. Si deodat peretele buctriei
se despic in do.ua i se lvi un negru,
asernntor untij bivol. ca toi bivohi, sau ca un
uria din sernintia iui Had; i tinea In mIn o
ramur. verde; i rosti cu Ufl glas rspicat i infrico
tor
Peti1or, o, peti1or! va inei rnereu de
vechea voastr fgduia?
$i petii ridicar capul din tigaie i strigar
Da, desigui! Da, desigur I
5i murrnurar in cor aceste versuri:
Te-ntorci-napoi din cale, La fel i noi, Indat;
Ii imp1inc.ti cuvintul, i noi 1-om Implirii.
Dar dac impotriv te-arti, te-orn ciocni
Atit, c trebul-va s-ar ce vrei, odat!
Apol negrul se apropie de tigaie, o rsturn cu
rarnura, i petii arsera i se fcur serum negru.
Dup aceea negrul plec prin aceIai toe pe unde
intrase. CInd dispru din ochii br, regele spuse:
latA o IntImplare pe care Intr-adevar flu pu-
tern s-o trecern sub tcere. Dc aitminteri, flu-i nici
o mndoial c petii acetia trebuie sil aib o poveste
tare ciudat.
Porunci atunci s fle adus pescarul i, odat
sosit, II. intreb
Dc unde ai prins petii acetia?
Pescarul rspunse:
Dintr-un ebeteu aezat Intre patru dealuri,
dincolo de muntele cc se malta deasupra oraului!
Regele se intoarse ctre pesear i iar 11 intreb:
Cite zile Ii trebui.e ca ajungi :acbo?

73
El rspunse :
0, mrite sultan, abia dac trebuie o jumtate
deceas!
5i sultanul rrnase tare mirat i porunci strjerilor
s-1 lnsoteasc pe pescar chiar in clipa aceea.
lar. pescarul, tare nedumerit, Incepu in tain s-i
blesteme pe efrit. 5i regele l to1i ceila1ii pornir,
urcar un munte, apoi coborlr Intr-un cImp larg
i singuratic pe care in viata br nu-l vzuser
mai Inainte. Si sultanul si ostenii se mirar de
aceast intindeie pustie, aezat Intre patru munti,
i de acest eleteu in care zburdau peti de patru
culori deosebite: rou, aib, galben i albastru.
5i regele se opri i le gri oteni1or i celor care
erau de fat:
Este vreunul din tre vol care s rnai fi vzut
vreodat acest lac aid?
El rspunser cu totii Intr-un glas
-0,nu!
5i regele adaug:
Pc Allah! nu ma voi Intoarce nici mort in
ora i nu ma vol aeza mci mort pe tronul regatului
rneu Inainte de a afla adevrui despre
acest lac i despre petii lui
$1 porundi ostaiior s Impresoare muntii; i
ostaii o fcur. Atuni regele 11 chem pe vizir.
Ci vizirul era un crturar, om lnelept, pun de
elocint i iscusit In toate stiintele. Cind se inf a
ti dinaintea regelui, acesta Ii spuse
Am de gind s fac un lucru i vreau ma
Intli s ti-i impartaesc: rn-am gindit s rmIn
Cu desvIrire singur Ia noapte i si. caut s dezieg
taina acestui lac i a peaibor. Aadar tu vei sta
Ia ua cortului meu i le vei spune emiribor, vizirilor
i curtenibor: ,,Sultanui flu se sirnte bine i

74
mi-a dat porunc s flu las pe nimeni s intre la
ci! i nu vei destinui nimnui gindul meu!
i, astfei, vizirul flu putu s flu se supun.
Atunci regele se deghiz, Ii Incinse sabia i se
strecur departe de Inotitorii lui, fr si fie
vzut. i se aternu la drum toat noaptea, pin
dimineaa, fr popas, pIn a ceasul cind cldura
pica dogoritoare Ii sill s se odihneasc. Dup
aceea porni din nu La drum, nelnirerupt, cIt fu
ziua de mare, i in a doua noapte pin dimineata.
i iat cA vzu in deprtare ceva negricios; se
bucur i I.i zisc : ,,Poate Ca VOl gsi acolo pe
cirieva care s-mi istoriseasc povetea 1acuiui i
a petiIor! Apropiindu-se de acea negreat, vzu
c era un palat zidit in Intregime din pietre negre,
intrit cu briie late de fier, i vzu Ca poarta avea
un canat deschis i celialt incliis. Se bucur i,
oprindu-se la poart, bAtu meet; dar, neauzind nici
un rspuns, btu a doua oar i a trela oar; apoi,
neprimind rspuns, htu a patra oar, Ins mai
Cu putere: i nimeni flu-i rspunse. Atunci el Ii
zise.: ,,Nu mai rmlne nici o IndoiaLa, palatul
acesta este prsit. i, lulnduii inirna-n dinti,
ptrunse prin poarta paiatului i ajunse Intr-un
condor. Acolo striga In gura mare :
0, stpIni ai palatulut, sint un strain, un tre
ctor pe drum, i vu cer putinA meninde pentru
cltorie!
Apoi repet cererea a doua oar i a treia oar;
dar, neprimind rspuns, Ii Intri firea i ptrunse
pe condor pin In ntijlocul palatului. i nu Intlini
acolo pe nimeni. Dar vzu c Intreg palatul era
bogat aternut cu tapierii, i c in mijiocul curtii
intenloare se afla un bazin strjuit de patru lei
din aur rou, care slobozeau din gura br o ap
75
ca din mrg.ritare sclipitoare L nestemate.; de
jur-imprejur zburdau nenumArate psri care flu
puteau. s zboare afar din palat, fund Impiedicate
de o plas mare Intins peste palat. i regele se
rninun de toate acestea, dar se mIhni mai tare
c flu putea afla pe. nimeni care si dezvluie,
in sfIrit, taina lacului, a petilor, a rnuni1or i
a paiatului. Se aez In.tre cele douA ui, cugetind
.adinc La. toate acestea. Dar deodat uzi un gearnt
uor, care venea ca dintr-o mirna trist, i auzi
o voce lin cintind Incetior aceste versuri:
Ah! n-a fost cu putint, dureri! s v tin tainic,
i chinu-mi 4in ivibire cu toti Ii tiu, Acum
In ockii mi flu vine, vail samnul nicidecum,
i, noaptea, alb toati, -n nesomn, mi-e gindul
tainic.

Ak, dragosta! Venit-a de glasul meu chemat,


Acum gindirea-mi ins-i de chinuri sgetat!

De lai s gust chiar tihna, oh, Mil! un adaos:


Tu, mai ales, flu merge s-o vezi pe ea, ce-mi e
intregul suflet, flu-i da i el sa sufere,
Cci ea mi-i mingiierea, la chin .i griji repaos!
CInd regele auzi aceast jelanie murmurat, se
scul i se Indrept in partea de unde o auzea
venind.. Gsi o u peste care cdea o perdea.
Ridic perdeaua. i, intr-o sal mare, vzu un
tInr ezind pe un pat mare, malt de un cot. Era
un tInr frumos cu trupul midios,. Inzestrat cu
un glas. catifelat i limpede; fruniea. ii era ca o
floare, obrajii ca trandafirui; i In: mijiocul unuia
din obraji mijea o alunit ca. un bob de chihlim
bar negru. Poetul spune despre el:
E bieasul dulce i zvelt! Ce par! S Jun
ca-i iurga, .i ca face s vin noaptea. Frunte:
Lurnin alb, care alung bezne crunte.
Ti-s ockii-n srbtoare privind asemeni nun.

i-l poti cunoa.te dzntre biei s nu-l deochi!


Cici are-o aluni, atIt, o, zodiece!
E pe obrazul rurner, cc rozele intrece,
i potrivit tocmai acolo, sub un ochi.
La vederea lui, regele se bucur i-i zise:
Pace tie!
Si tinrul continua s stea pe pat, Invemmntat
in mantia lui de mtase brodat cu fir de aur; Insa,
vadind in glas tritetea cc se rspindea din toat
fiinta lui, el Intoarse regelui salutul i-i zise:
0, mArite domn, iartAm c flu rn-am ridic

Jar regele ii spuse


0, tinere, Rirnurete-ni In privinta povetii
lacului i a petilor si colorati, i, de asemeni,
asupra acestui palat, i a singurtii tale, i a pri
cmli lacrirnilor tale
La aceste cuvinte, tInrul vrs alt iroi de lacrimi,
care i se prelinse dc-a lungul obrajilor, i
regele Se minun i gri
0, tinere, ce te face oare s plingi?
5i tInrul rspunse:
Cun si flu plIng, devreme ce ma aflu In
starea aceasta?
5i tInarul intinse mIna spre pulpanele lungi ale
mantici sale i le ridic. Atunci regele vazu c toat
jumtatea de jos a trupului acelui tInr era din

77
marmur, i c numai cealalt jumiitate, de la buric
pin la prul de pe cap, era de om. i tmnru1 ii
spuse regelui:
Afl, mrite domn, c povestea peti1or este
stranie, i dear fi scris cu acul pe co1u1 liuuntric
al ochiului ca s fie vzut de toti, ar fi o Invtur
pentru cititorul pun de luare aminte!
5i tiniru1 istorisi aa

POVESTEA TINARULUI FERMECAT $1 A PE3TILOR

Afl aadar, mrite domn, c tatl meu era regele


acestui ora. Numele lui era Mahmud, i stpinea
Insulele Negre i aceti patru muni. Tatl
rneu domni aptezeci de ani, dup care se stinse
din mila celui Indurtor. Dup moartea lui, am
preluat sultanatul i ma cstorii cu fiica unchiu
lui meu. Ea ma iubea cu 0 dragoste atit de nvaiic
IncIt daca, din intImplare, ma aflarn departe
de ea, flu mInca i flu bea pIn flu ma
revedea. Si rimase sub ocrotirea mea vrerne de
cinci ani, pin cind Intro zi merse. la harnmam
dup cc poruncise buctaru1ui s ne pregteasc
bucatele pentru cin. $i eu intrai In palat i adormii
In locul unde dormem de obicel, i poruncii la
dou .dintre sciavele mele s-mi fac vInt cu Ufl
evantai. Atunci una se aez la cptIiui meu i
cealalt la picioare. Dar mi se sperie somnul, gIndindu-m
ca soia lipsea, i nici un pic de somn
nu se lipi de mine: cci, chiar dac ochiul mi se
Inchida, sufletul Imi rminea treaz! Atunci o
auzii pe sciava care sttea Ia cptliul meu zicInd
celei care sttea la picioare:
0, Massauda, de ce tinerete nefericit are
parte stpInul nostru! Si ce nenorocIre pentr ci
c o are de soUe pe stpIna noastrI, 0 nelegiuit
i o ucigai!
$i ce1a1t rspunse:
Fe ca Allah s Ic blesteme PC fe.meik dosfrinate!
Cci aceastt faUi din flori undo ar mai putca
mntilni ui brbat cu 0 fire atit do bun ca a stpInului
nostru, ca care ii petrece fiecare noapte
In alt pat
5i sciava care sttea la cptiiul meu rspunse:
Intr-adevr, stpInul nostru trebuie s fie
tare nepstor dac flu bagi do bc de seam faptele
acestei femei!
5i cealalt zise
Dar ce tot Indrugi tu? Poate oare stpInuI
nostru s bnuiasc macar ce face ea? Sau crezi
c ea ii las s triasc i s se mite slobod?
Afl c nelegiuita asta arnestec mntotdeauna ceva
In cupa pe care o bea stpmnul nostru In fiecare
noapt, Inainte de-a adormi; ii pune banj 1, j el
cade Intr-un somn adInc. n starea aceasta, el flu
poate ti cc se IntImpl, nicI unde merge ea i nici
cc face. 5i dup ce-i d s bea banjul, ea se Im-
brac i pleac, isIndu-1 singur, i lipsete de
acasa pIn dimineata. CInd se Intoarce, ii aprinde
sub nas ceva ce-i da s miroase, i ci atunci se
trezete din somn.
1 Banj (bang) insemna, l vechii arabi, extras de mselarit
sau once alt soporific extras din plante.

79
Cind auzii, o, stplne, vorbele sciavelor, lumina.
din ochii mei se preschimb In bezn. Si Imi prea
dl timpul zbovete prea mult pIni s vd apropierea
nopii, ca s fiu din nou impreun cu fiica
unchiului meu. In cele din urm ea se Intoarse de
la hammam. Atunci Intinserm masa i mincarrn
vrme de un ceas, servindu-ne, ca de obicei, UflUl
pe altul cu bauturci. Dup care, cerui vinul pe
care-I beam in fiecare noapte Inainte de culcare,
i ca Irni Intinse cupa. Dar mi ferii s-o beau; ma
preflcui doai dl o duc la buze, ca de obicei, i o
varsai jute in cuta din partea cle sus a mantieI
meic. 51 chiar in ceasul i in clipa aceea ma Intinsei
pe pat, prefacindu-mu di dorm. 51 atunci
ea zise
Dormi! i fac-se s flu te mai trezeti
veci! Cit despre mine, pe Allah, te ursc, ii
ursc pIn i chipul zugrvit ; i sufletul mie stul
de apropierea ta!
Apoi Sc SCUIa, Imbric cele mai frumoase ve
minte, se parfum, se incinse cu 0 sabie, deschjse
ua palatului i iei. Ma sculai i eu i o urmrii
pin ce iei din palat. Strabatu pe rind fiecare suk
din ora i, In cele din urma, ajunse la por1e orauiui.
Gri ctre porti, Intr-o limba din care nu
intelesei nimic, zvoarele czur, portile se deschiscr,
i prsi oraui. Meisei mai departe, tot
in urma ci, fr sa ma zareasca, pIn cind ajunse
la movilele ridicate din ingrmdirea gunoaielor i
la o cettuie incununat de o cupola cldit din
lut ars: intra pe poarta, jar eu rnLl urcai pe terasa
cupolei i ma pusei s pindesc de acolo, de sus. 5i
iat-o intrind la un negru tuciuriu, care avea buza
de deasupra ca i capacul unei oale, iar buza de
80
dedes& ciniar ca oala; aceste dou buze spIn
zurau at de jos, melt puteau alege pietrele din
nisip. Si era putrezit. de. beteuguri, i zcea Intins
pe. o min de paie de tnese de zahr. La vederea
lui, fiica unchiului rneu srut pmIntul din fata
miinilor sale, jar el ridic spre ca capul ii zise
Vai. tie! De ce ai uiitirziat pin la aceast or
Iam poftit pe negri. care s-au pus pe btut de yin
i s-au amestecat cu ibovnicele br. CIt despre
mine, n-am volt nici Intr-un chip s beau, din
pricina. ta.
Ea rosti
0, stpIne i omoara inimii mele! oare flu
tii c sint mritat cu fiul unchiului meu, i ca-i
ursc pin i chipul zugrvit, i c mi-i sil sa stau
cu ci? De altmintei-i, daca flu mi-ar fi fost tean
c te vd i pe tine zdrobit, dernult a fi nimicit
oraul din temcbii i. a fi fcut ca doar tiptul
bufnitei si croncnitul corbului s se mai aud-;
a Ii strmutat pietrele ruinebor pin dincobo
de muntele Caucaz!
Negrul ii raspunse:
Minti, o, desfrInato! Ci eu jur pe cinstea
p: insuirile harbateti ale negrilor, i pe semintia
noastr de oameni netrmurit mai presus ca aceea
a albilor c, Incepind de astzi, dac vei mai intIrzia
aa, ma voi lepida de rietenia ta i flu-mi
vol mai apropia trupul de trupul tu! 0, trdtoare
viclean ! tu n-ai Intirziat atIt decIt Ca tj-aj
astlmprat aiurea poftele de femeie, o, putreziciune,
o, cea mai josnic dintre femile abbe!
Apoi o iu sub el. i se intlmpl Intre ei ceea
cc se IntImpia.
Aa povestea prinul graind regelui. i urm:
81
CInd auzii aceste vorbe i VZUj cu ochii mel
ceea ce Sc petrecu mai pe urm intre ei, lumea se
Intunec inaintea fetei mele i nu rnai tiui uncle
ma aflu. Apoi fiica unchiului meu Incepu s p1Ing
i s se jeluiasc imi1 in bratele negruiui, i-i
spunea:
0, iubitul meu, o, rodul inimii mele, cu nu
te am decIt PC tine! Dac ma izgoneti, va fi vai
de mine! 0, scumpul meu, 0, lumina ochilor mei!
i flu conteni si plIng i sa se roage de el pIn
o iert. Atunci se arata deplin fericit, se ridic
In picioare, se dezhruca de toate verninte1e, rmase
cu desvirire goal, i spuse
0, stpIne, oare ti-a rnai rmas ceva ca sa-ti
saturi roaba?
i negrul ii rspunse:
Ridica de pe oal capacul i vei gsi acolo
o tocana din ose de oarece, pe care o vei minca
pIn cc flu va mai rrnIne nimic; apoi ia cana aceea
Si In ea vei afla buz 1 din care vei bea!
i ea se scul, mInc, bu i se spl pe mimi;
apoi se mntoarse i se culca cu negrul pe paielc
de trestie; i, Cu desivIrire goal, se ghemui ling
negru, sub zdrentele lui jegoase.
Cind vzui toate cite Ic fcea fiica unchiului
meu, flu Imi mai putui tine firea, coborii din Inaltul
cupolei i, repezindu-m In sal, smulsei sabia pe
care o purtase fiica unchiului meu, hotrIt s-i
ucid pe amindoi. Tncepui prin a-i izbi mal intli pe
negru, peste git, ci crezui Ca murise.

In clipa accea, 5ahrazada vzu apropiindu-se dimineaa


se opri discret. Si cind luci dimineata, regele 5ahriar

1 Butur fermentat, foarte pretuit de negri.


intr in sala de judeca, i divanul rxnase pun de lume
pina la sfiritul zilei. Apoi regele se ntoarse In palat,
Doniazada spuse surorii sale:
Urmeaz-ti, te rog, povestirea!
Ea rspunse:
Din toat inirna i ca 0. cinstire cuvenit 1

Cind se lasaI, a,cadar, a opta noapte

ahrazada zise
Mi s-a povestit, 0, mrite rege, Ca tmnrul fermecat
a urmat astfel:

Izbindu-1 pe negru, ca si-i retez capul, ii tiai


Intr-adevIr gItlejul, pielea i carnea, i crezui c
1-am ucis, cci horcia groaznic. Fiica unchiulul
meu, care in timpul cit se petrecuse aceasta dormea
adinc, se trezi dup plecarea mea, lu sabia, pe
care o yIn Inapoi In teac, Se Intoarse In ora,
intr In palat i se culc In patul meu pIn diminea
a. A dua zi ins vzui c fiica unchiului meu
Ii tiase prul i Imbrcase strale cehrnite. Apoi
Irni spuse
0, fiu al unchiului meu, flu ma osIndi, rogu-te,
pentru ceea cc fac, cci tocmai mia ajuns
la urechi tirea c mama a munit, c tata a fost
ucis In rzboiul sfInt, c unul dintre fratii mci a
murit Intepat de un scorpion, i c cellalt a fost
ingropat de viu sub drImturile unei cldini. Dup
cum vezi, am tot dreptul s plIng i s i-na jeluiesc.
La aceste cuvinte, n-am voit s art c tiu ceva,
i ii zisei

83
F ceea Ce. crezi de cuviint, cci eu flu te
Impiedic.
Si ea rmase Inchis In jale; plInsetele i zbuciurnul
ci nebun tinur un an, de la un capt la
altul. Odat anul Incheiat, ea Irni spuse:
Vreau s cidesc pentru mine, in palatul tu,
un mormint in form de bolt, i acolo ma voi retrage
in singurtate i lacrimi, i voi nurni 1cau1
acesta Casa Jelaniei!
Eu. rspunsei
F ceea cc crezi de cuviint!
5i ea ii cidi aceast Cas a Jelaniei, Incununat
de o boit i avind Inluntru un mormint ca
o groap. Apoi Ii aduse i-1 aez acolo :pe negru,
care nu murise, dar zcea greu i era atit de slab,
melt flu mai putea fi de nici un fobs fiicei un
chiului meu. Dar aceasta nu-i impiedica s bea tot
timpul yin i buz. 5i din ziua ranirii, el nu mai
putea vorbi, i Ii rnai trgea zilele numai fiindc
flu i se plinise Inca sorocul. 5i ea, In toate zilele,
intra la ci sub bolt, In zori i cind se Isa noaptea,
i izbucnea in hohote de pumns i o apuca nebunia;
si-i ddea s bea diferite buturi i aite fierturi.
5i flu conteni s fac aa, dirnineata i seara, In
tot rstimpul celui de al doilea an. 5i eu o urrnream
din ochi mereu; dar Intr-o zi, intrind Ia
ea pe neateptat, o aflai plIngmnd, izbindu-se
peste fata i rostind Cu VOCC trist aceste versuri:
I-am prsit pe oameni cle cind plecai tu, drag,
Trind tot singuratic, cci inirna-mi flu poate,
De cind plecai, iubirii s se mai dea intreag!

i de mai treci pe-aicea, 0, rogu-te, imi scoate


stringe-mi rmita :j ce-am fost eu aitdert,
Pstrind doar amintirea de vicqa-mi i de toate.
Acolo,-n tihna gropii s fiu diiz nou culcat,
De tine-a proape, iris, ca tu s treci anume
Prin locu-acesta ui-ide-i tot ce-ai iubit oclatd!

Si glasul tu aduc-i aminte dc-al meu nume,


$optindu-i peste groap! Dar vai! din ea, iubite
S-o prelungi-n auz.u-4i, ieind din negre hume,

Un sunet sec ?i jalnic dc oasc-ntreciocnite...


CInd Incheie bocetul, Ii spusei, cu sabia scmteind
In mIn:
0, trd.toareo, iat vorbel ticloase care se
leapd de legturfle din trecut i calc in picioare
prietenia!
Si inltmnd bratul, tocmai ma pregteam s-o izbesc,
cInd ea se sculI deodat i, mnelegind astfel
Ca ccl care pricinuise rana negrului cram chiar eu,
se ridic dreapt In picioare i rosti nite vorbe
din care nu pricepui nimic, i apoi zise
Fie ca prin puterea vrjii mdc, Allah s te
prefac jumtate de piatr i jumtate om!
.5i chiar in ceasul acela, mrite domn, ma prefcui
aa cum ma vezi. 5i flu pot nici s ma dintesc,
nici s fac vreo micare; i aa, flu sint nici
mort, nici viu. Dup cc ma duse In starea aceasta,
ea vrji cele patru insule ale regatului meu i le
prefcu In munti cu Ufl lac In mijioc; i-i preschimb
pe supuii mei In peti. Dar asta flu e tot!
Tn fiecare zi ma schingiuie i ma biciuiete cu o
curea de piele dIndu-mi cIte o sut de lovituri pIn
tInete singele. 5i pe urm Imi pune dc-a dreptul
pe piele, sub veminte, o hab din par de capr,
care-mi acoper toata, partea. de sus a trupului!

85
Dup aceste cuvinte, tInru1 mncepu s plIng i
rosti In versuri:

Atept dreptcite, Doamne, i sfInta-i judecat,


si-s rbcltor, caci astfel e voia ta cea bun!
i reazern, duct asupra-mi restr4tile se-adun
Mi-eti tu, crui mritul Pro fet slviri i-cLrat!
Atunci regele, intorcindu-se ctre tInIr, Ii
spuse
Ai mai adugat o Intristare Ia mIhnirile
rnele! Dar spune-mi, unde se afl oare aceast
femeie?
El rspunse:
In mormIntul de sub holt, unde Sc gsete
negrul. In fiecare zi vine la mine, ma dezbrac de
veminte i imi trage cele o sut de lovituri de
bici, in timp ce eu plIng, i strig, i nu pot face o
singurt micare ca s ma apr. Apoi, dup ce ma
pedepsete aa, se Intoarce iar.i la negru, ducin-.
du-i dimineata i seara vinuri i nite buturi
fierte.
CInd regele auzi aceste cuvinte, grui:
Pe Allah! o, tinere neinfrint, se cuvine s-ti
dau un ajutor de neuitat pentru oameni i s-i
aduc o alinare cc va trece, dup mine, in rbojul
istoriei
i regele flu mai pomeni nimic despre asta, i
urma s stea de vorb cu tInrul pinA la apro
pierea nopii. Apoi se ridic i atept s vin
ceasul de noapte al vrjitorilor. Atunci se dezbrc,
Ii incinse sabia i se Indrept spre locul unde se
afla negrul. Acolo, vzu de departe Mclii i candele
atirnate, i simi mirosul tare de tmiie, de parfu
muri i de tot soiul de mirodenii. CIt ai clipi, t
ban peste negru, Ii izbi i-l strpunse pin cInd
acesta Ii ddu sufletul. Pe urrn 11 Incrc In spinare
i-l azvirli in fundul unui pu care se gsea
In palat. Apoi se Intoarse, se Imbrc in straiele
negrului i se plimb o vreme pe sub bolt, InvIr
tind paloul sclipitor cIt era el de lung. Dup aceea
merse i se intinse chiar pe locul unde zcuse
negrul.
Ci dupI un ceas veni vrjitoarea, desfrInata, la
tmnir. i de mndat ce intri, II dezbiic pe fiul unchiului
ei, lu un bici i incepu s-l loveasci. i el
striga
Vai, vai! Ajunge! Nenorocirea mea flu mal
are margini. Ah, ai mil de mine
Ea rspunse:
Dar tie, oare, ti-a fast mil de mine? Oare
mi-ai cruat iubitul ? Nu ! Ei bine, ateapt!
Atunci ca ii puse haina din pir de capr i cele
lalte veminte pe deasupra. Odat treaba aceast-a
ficutii, cobori la negru, ducIndu-i o cup de yin
i un castron cu buruieni fierte. i intr sub bolt,
i plinse, i se tIngui, tipInd : ,,Of ! of ! i zise
0, stpInul meu, vorbete-mi! 0, stpinul
meu, griete-mi ceva!
Apoi rosti Indurerat versurile acestea:
Mai tine Inca, inirn, cea dur
Plecare? Chin cu-asupra de rnsur
E dragostea ce rn-a patruns! Din cale
Mite-i feri, a, pIn cInd? Incale
Dac voisi tortura-mi, suferiria,
Jijj fericit! Ti s--a-rnplinit dorinta!
Apol izbucni in hohote de pUns i repeti:
0, stiipInul meu, vorbete-mi, ca s-ti aud
glasul!
Atunci bnuitul negru Ii intoarse limba i incepu
sa IngIne graiul negrilor spunind:
87
Ha! ha! nu-i trie, nici putere decIt numai
cu ajutorui mi Allah!
Cind auzi aceste vorbe, Cad de mult vreme el
flu rnai vorbise nimic, ea tip de bucurie i lein;
dar ii veni repede In fire i zise:
Ah! oare mi s-a tmduit stpInul!
Atunci regele Ii prefcu mai mult glasul i,
de-abia ingmnind, rosti:
0, desfrinato, nu eti vrednic s-ti spun
nici macar o vorb!
Ea intreb:
- i oare pentru ce?
El rspunse
Pentru c In fiecare zi flu faci decit s1-
schingiuieti brbatul, i el zbiar, i cheam
Intr-ajutor, i toate astea imi sperie somnul In fiecare
noapte pIn dimineata. i brbatul tu flu
mai contenete s te roage fieriinte i s-i cear
Indurare, astfel c vocea lui Imi rpete somnul.
Dac flu erau toate astea, de mult vreme mi-a fi
recptat puterea. Iat ce ma Impiedic s-ti
rispund.
Ea spuse:
Atunci, dac aa Imi porunceti, II voi sbbozi
din starea in care se afl!
i regele adug:
Da! slobozete-l i red-ne tihna!
Ea spuse:
- Ascult i ma supun!
Apoi se scul i iei de sub bolt. IntrInd In
palat, lu un vas de ararn pun cu ap i rosti
deasupra apei cIteva vorbe de descIntec. i apa incepu
s fiarb, cum clocotete apa In oal. 11 stropi
cu ea pe tinr i spuse

88
. Prin tria vorbelor rostite, Ii poruncesc s
iei din aceast inftiare ca s i-o iei din nou
pe cea dintii!
5i tInrul se scutur, mmntuit, se ridic In pi-.
cioare i, bucurIndu-se de scpaiea lui, strig:
Mrturisesc c alt dumnczeu flu este inaintea
lui Allah, i Mohamed este profetul lui Allah!
BinecuvIntarea i pacea lui Allah coboare peste elI
Atunci ea Ii spuse:
Dute i s flu to mai Intorci prin locur
acestea, aitminteri te vol ucide!
Si strig la el, i ci se indepirt din fata mIiniior
ei. Iat In ceea ce-l privete pe tInr!
Ea se intoarse la bolt, cobori Inluntru i spuse:
0, stpInul meu, scoal-te, ca s te vd!
5i ci, abia inginat, zise:
Ah, Inca n-al fcut nimic! Nu mi-ai redat
decit o parte din 1inite, ri-al Inlturat i pricina
de cipetenie a tulburarii mdc!
Ea ii spuse
0, scumpul meu; dar care-i aceast pricin
de clipetenie?
El rspunse
Petii din lac, care nu sInt aitceva decIt 10-.
cuitorli oraului i ai celor .patru insule de odinioar,
flu mai contenesc, in tot ceasul, sa ridice
capul din ap i s rosteasc blesteme impotriva
mea i-a ta. 51 aceasta-i pricina care m Impiedic
srni recapt puterile. Aadar, ai datoria s-i izb
iveti! 5i atunci vei putea veni s ma iei de mIn
i smi ajui s ma scol, cci neIndoielnic ma vol
fi tmduit
Cind desfrInata vrjitoare auzi cuvintele rege1ii,
e care-i lua drept negrui, Ii zise plin de bucurie:
- 0, stpinu1 meu, vointa ta mi-o atern pe
cretet i In ochii mel I

89
$i rostind ,,Tn numele lui Allah, se scul plini
de fericire, porni In fug i, ajungind lIng lac,
Iu puinI ap i...

In clipa aceea, Sahrazada vzu mijind dirnincata i s


opri cu discretie din povestire.

CInd se ls a norta noapte


Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, c tInra vri


jitoare lu puin ap din lac i rosti deasupra ei
vorhe tainice. Atunci petii Incepur s se zbu
ciume, ridicar capul i se prefcur din nou in
fii ai iui Adam, chiar in ceasul i in clipa aceea,
i se irosi vraja care-i In1nuia pe locuitorii ora
ului. i oraul se prefcu din nou Intr-un ora
inflorItor, cu sukuri bine construite, i fiecare lo
cuitor Incepu s lucreze In meseria lui. i muntii
se preschimbar In insule, ca odinioar. Aa s-au
petrecut lucrurile In Ce-i privete pe toi acetia
Cit despre tInra femeie, ea se intoarse de Indata
la rege, crezInd rnereu c e negrul, i-i spuse:
- 0, scumpul meu, d-mi mina ta Indurtoare
ca so srut! /
i regele ii rspunse Cu glasul sczut:
. Apropie-te mai mult!
Ea se apropie, i deodat el smulse sabia i-i
stripunse pieptul cii atita putere mnIt vIrful Ii iei
prin spate; apoi o izbi din nou i o tie in dou.
Odat acestea svirite, el iei i 11 afl pe ti
nrul fermecat, care Ii atepta in picioare. Atunci
ii adus felicitiiri piitru izbvirea lul, jar tinrul
ii siirut mina i-i multumi fierbinte. Apoi regele
Ii zise
Vrei s rimui In oraul tu, on s Vii cu mine
In oraul rneu?
i tInrul ii gri
0, rege al timpurilor, tii tu care cc deprtare
este de-aici pIn Ia oraul tu?
5i regele ii rspunse:
Dou zile i jumtate.
Atunci tInrul ii spuse
0, rege, dac ai adormit, trezete-te! Ca s
inergi de aici pin in oraul tu vei face un an
tntreg, c-u voia lui Allah! Cci dac ai venit pmn
aici In dou zile i jumtate, a fost numai fiindc
oraul era fermecat. Dc aitminteri, eu, o, rege, flu
te voi pirLsi nici cIt ai clipi o dati din ochi
Si regele Sc bucur de aceste cuvinte, i rosti
Mrire lui Allah, care a binevoit s te scoat
In calea mea ! Cci de astzi Inainte tu esti fiul
rneu, de vreme cc Allah pIn acuma flu rna invrednicit
cu nici un copil!
Atunci se aruncar unul In bratele celuilalt i
neirmurit fu bucuria br.
A.poi pornir la drum pin la palatul tInrului
rege care fusese fermecat. 51 tinrul rege Ii vesti
pe maimarii regatului su c avea s piece curind
In pelerinajul sfInt, Ia Mecca. I se fcur de In
dat toate pregtirile de cuviint. Apoi el i sulta
nul plecar, i inima sultanului ardea de dorul
oraului su, cci lipsise de acolo vreme de un an.
Pornir aadar la drum, avind cu ci cincizeci de
mameluci 1 incrcati cu daruri care aveau s fie
1 Mameluc aid in sensul de sclav.

9
Imprite. $i flu contenir drurnul zi i noapte,
vreme de un an mncheiat, pin e apropiar de
oraul sultanului.
Atunci vizirul iei cu otenii in intImpinarea
sultanului, dup ce Ii pierduse once urm de ndejde
ca-i va mai regsi. 5i otenii se apropiara,
sarutara pmIntul din fata miinilor sale i Li urar
bun venit. 5i el intr in palat i se aez pe tron.
Apoi 11 chern pe vizir ling el i-i istorisi toate
cele Intimplate. CIrid auzi vizirul povestea tIn
rului, Ii aduse laude pentru mIntuirea i sal
varea lui.

lntr-acestea, sultanul ii rsplti pe multi; apoi


Ii spuse vizirului
Poruncete s vin repede pescarul care mi-a
adus odinioar petii.
Si vizirul trimise dup pescarul care fusese pri-.
cina mIntuirii locuitorilor din ora. 5i regeie Ii
zise s se apropie, ii drui cu mantii de cinstire,
Ii puse s-i vorbeasc despre viata lui i-i IntreNt
dac are copii; i pescarul Ii spuse c are un flu
i dou fete. Atunci regele se cstori cu una din
cele dou fete, iar tInrul cu cealalt. Apoi regele
ii pstr pe tat lIng ci i-l numi IntIiui vistiernic
al regatului. Dup aceea ii trimise pe vizir In oraul
tInarului, aezat In Insulele Negre, 11 numi sultan
al acestor insule i tnimise cu ci pe cci cincizeci de
mameluci care-l Insciser odinioar pe ci Insui,
i mai trimise i o sumedenie de mantii de cinstire
pentnu toti emirii. Atunci vizinul ii sIrut amindou
miinile i se pregti de plecare. 5i sultanul
i tinrul continuar sa traiasca Impreun, fenicii
cu sotiile br, cele dou fete ale pescarului, Intr-o
viat de plceri tihnite i in prospeimea inimii.
Cit dcspre pescar, ajuns Intliul vistiernic, ci se
1navui peste msur i ajunse omul ccl mai bogat
din timpul su. 51 le veclea In toate zilele pe cele
dou fete ale sale, soUile regilor. 5i aa, dup mult,i
ani de indestulare veni s-i cercetez desprtitoarea
prietenilor, cea de neocolit, tcuta, neindurtoarea!
5i ei murir.

Dar, urm $ahrazada, sii flu credeti Ca aceast poveste


ar Ii mai rninunat dccii cea a hamalului.
POVESTEA HAMALULUT CU FECIOARELE

Tria odat In orau1 Bagdad, un brbat holtei


care era hamal.
Tntr-una din zile, pe cInd se afla In suk, rzimat
nepstor de cou1 su de hamal, iat Ca se
opri dinainte o femeie acoperit Cu Ufi vl bogat
din stof de Mossul, de mtase presrat cu flu
turi de aur i cptuita cu brocart. Ea Ii ridic
putin vlul de pe fat i, de dedesubt, se ivir
nit& ochi negri, cu gene lungi i nite pleoape de
toat frumusetea! Si era zvelt i rnldioas, cu
trsturi desvIrite. i se Intoarse ctre harnal
I-i SUS Cu o voce nespus de dulce:
0, hamalule, ia-ti cou1 i urrneaz-m
5i hamalului, tulburat peste msur, flu-i veni
s cread c auzise acele vorbe; totui Ii lu
cou1 in spinare i 0 urm pe tnr, care se opri
in cele din urm dinanitea portii unei case. Btu
In poart, i numaidecIt un brbat nusrani 1
coborI i-i dadu, pentru un dinar, o msur de
1 Nazarinean; este numele dat de musulmani cretini1or.

95
rnsline pe care ea o puse in co, spunInd hama-.
lului:
Ia asta i urmeaz-m!
5i hamalul strig:
Pc Allah, ce zi binecuvIntat!
i lu din nou coul In spinare i o urrn pe
tInra femeie. Si iat Ca ea se opri dinaintea diighenei
unui vinztor de fructe i cumpr mere
de Siria, gutul osmanI, piersici de Oman, lasomie
de Alep, nuferi de Damasc, castraveti de la Nil,
lmIi dulci de Egipt, chitre sultani, boabe de mirt
flori dc hinn, anemone singerii, vior1e, flori de
rodii i narcise. 5i le puse pe toate in coul liamalului
i-i spuse
Du-le!
5i el Ii duse coul, i o urm pIn cind ajunse
Ia un casap, cruia ii spuse:
Taie-mi zece artale de came.
I se tiar cele zece artale, .i ca Ic Inveli In
frunze de bananiar, Ic puse in co i spuse:
Vu-Ic, o, hamalule!
El duse coul i mai departe i o iirm pIna se
opri la un vinztor de migdale, dc Ia care lu toate
soiurile de migdale, i spuse:
Ia-ic i urmeaz-m!
51 ci duse coul i o urm pIn In fata dughenei
negustoruiui de dulciuri; acolo, ea cumpr o tip
sic i o mncrc Cu tot cc se afla Ia negustor: impletituri
din zahr Cu unt, paste catifelate, parfumate
cu mosc i cu umplutur delicioas, biscuiti
1 Artal (plural de la rati) greutate variind, dup ti
nuturi, Intre dou i dousprezece uncii (0 uncie=cca
35 gr.)

96
numi1i saun, pateuri mici, picinte Cu lrnuie
dulce, dulceturi gustoase, zaharicale numite muabac
(desftrile gItlejulul), gogoi mid, rumenite
in cuptor, numite lucmetel?kddi (i.mbuctu
rile cadiului), i altele nunilte assabik-Zeinab
(falangele Zeinabei), gtite cu unt, cu miere i Cu
lapte. Apoi ca cldi toate aceste fehuri de dulciuri
pe tipsie i potrivi tipsia in co. Atunci hamalul
zise:
Dac mi-al fi spus dinainte, veneam Cu ua
catIr ca s Incarc pe spi.nare1a lui toate aceste in
cruri!
i ea zimbi la vorbele luL Apoi Sc opri ha povarnagiu
i cumpr ide Ia ci zece feluri de ape:
ap de trandafiri, ap de flori de portocal i IncI
multe altele; de asernenea, iu o rnsur de
buturi imbittoare i mai cumpr un stropitor
de ap de trandafiri amestecat cu mosc, boabe
de tmIie, iemn de aloe, arnbr cenu.ie i mose
curat; la urm curnpr iumInri din cear da
Alexandria. Aez totul n co i spuse
Ia coui i urmeaz-m!
i el lu coui i o urm, crindu-1 pIn cc
tInra ajunse Ia un palat mret. Palatul acela, cia
dit din biocuri dc marmuri, avea spre grdina di.n
spate o curte spatioas; i era palatul foarte malt,
de form pvtrat i impuntor; portalul avea
dou canaturi din abanos, acoperite cii plci de
aur rocat.
Tinra se opri la u i btu Intr-un fel tare
drga1a i ua se deschise din amlndou canatunic.
Atunci hamalul o privi pe furi pe cea care
le deschise ua i gsi c era o fecioar zvelt i
97
gra1ioas, un adevrat model, cu sInii ei rotunzi
i sprinari, cu drglaenia, gingia, frumuseea
ci CU toate desviririle staturii i ale Inficrii
ci; fruntea Ii era albt ca intlia lucire de lun nou,
ochii ca ochii gazelelor, sprIncenele . ca patr.arul
lunli In iuna Ramadan, obrajii ca anmona, gura
ca pecetea iui Soieiman, chipul ca luna plin cInd
rsare, jar isinii, ca dou mdii gernene; cit despre
tInrul ei pIntec, mldiu i uruduitor, se ascundea
sub veminte ca o scrisoare pre1ioas in sulul ce 0
acoper.
La vederea ei, harnalul simti c-i pierde mm-
tile i c ii cade coul de pc cretetul capului; i
Ii zise: ,,Pe Allah! in viata mea n-am avut o zi
mai binecuvIntat ca aceasta!
Atunci tInia care deschisese uca, rmInInd mereu
Inluiitru, spuse surorii care adusese bucatele
i hamalului:
Intrati! Si fie-v primirea aid spre deplin
IncIntare!
Atunci intrar i ajuniser In cele din urm intr-o
sal paioas ce ddea spre curtea din mijbc,
Impodobit toat cu brocaturi de mtase i de
aur, i plin de mobile miestrit lucrate i Incrustate
cu plci de aur, i de asemenea cu vase ci
jilturi scuiptate, cu perdele i sipete de haine Inchise
CU grij. In mijiocul slii se afla un pat de
marmur Incrustat ou mrgritare selipitoare i CU
pietre scumpe; deasupra patului era intins o perdea
aprtoare dc tintari din satin rocu, jar pc pat
sttea culcat o feci.oar minunat, cu ochi babilonieni,
o statur dreapt ca litera alef, i un chip
atit de frumos Incit ar Li tuiburat nespus chiar ci
soarele luminos. Era ca una din stelele strluci-.

98
toare i, intr-adevr, ca o nobil femeie din Arabia,
dup spusa poetului:
Dar cine boiu-ti msur, fecioara,
si-i pune-alturi de un ram subtire
Ce se incloaie flu prea are ,stire
De adcvr. Talent, dar minte-ucoar!

Cad boiu-i IJniC, trupul fara frate!


Frumos un ram e pe copac, gol numai
Tu mIndr eti onicum! Plcere-acuma-i
j haina ce te-ascunde s t-arate!
Dar iat c fecioara se soul din pat, fcu cIiva
pai pIna In mijiocul siii, lInga cele dou surori
ale ci, i ic spuse:
Dc ce stati :a, nemicate? Ridicati povara
de pe cretetui hamalului!
Atunci fata care adusese bucatele veni dinaintea
harnalului, cea care deschisese ua se aez
dinapoia lui ajutate d.e a treIa sor, 11 uurar
de povar. Apoi sco.a:sert tot cc se gse.a In co,
rInduir fiece lucru la locul lui, ii ddur doi
clinari hamalului i Ii ziser:
Intoarce-ti fata i du-te in drumul tu, o,
hamalule!
Dar hamaluI privea la fecioare, le admira frumusetea
in toat desvIrirea ei, i se gIndea c
flu mai vzuse niciodat ceva asemntor. Totui,
bg cle seam cA flu se afla nici un brbat in cas.
Se uit apol la tot ce e gsea acolo, buturi,
fructe, flori Inmiresmate i aite minunii, i se
minun nermurit, i nu simti nici un imbold s
piece.
Atunci, cea mai mare dintre fete Ii Intreb:
99
Dar cc s-a IntImplat de nu te clinteti din
bc? Vei fi gsit neIndestultoare simbria? Si se
Intoarse ctre sora ei, care adusese bucatele i Ii
zise : Mai d-i i al trei.lea dinar.
Darhamalulspuse:
Pc Allah, o, stpInele mele, simbria mea
obi.nuit flu-i decIt rlou jumti de dinar! 5i
fl-am gsit citui de puin neIn:destultoare simbria
voastr. Dar inima i toati fiina. mea se frrnInt
din pricina voastr. $i ma Intreb cum poate
s v fie viaa, dc vreme cc locuiU singure i flu
aveti nici un brbat care s v tin de urit. Oare
flu titi voi ca un minaret nu poat.e fi cu ad&varat
frumos decIt numai dac este unul .dintre cele patru
minarete ale moscheii? $i, o, stpineie mele,
voi am sinteti decit trei i v 1ipsete eel de a]
patruiea! 5i voi.titi c fericirea femeilor flu este
deplin decIt impre.un cu barbatii! 5i, aa cum
zice poetul, un acord nu va fi pe deplin armonios
decIt la patru 1nstrumeflte care cInt laolalt: o
harf, o Iut, o ghitara i un flaut! Ci, o, stpI
nele mole, voi nu inteti decIt trei, i v lipsete al
patrulea instrument, flautul. Ci eu voi fi flautul,
i ma voi purta ca Un brbat Intelep:t, pun de age-
rime i de judecat, meter iscusit i tiind s:
pstraz o tain!
5i fecioareie ii spuser:
Dar, o, hamalule, oare flu tii ca noi sIntem
fecioare 7 51 apol tare ne este team s ne Iflcredern
intr-un flecar Ca. tine. Die ai.tfel, fbi am citit
din poetii care spun: ,,Ferete-te de once mrtu
risire, cci o tain Impartaita e de Indat pierdut
1
La aceste cuvinte, hamaiul strig:
Ma jur pe viat, o, stpInele meae! SInt un
brbat Ineiept, sigur i cre.dincios, care a citit la
rindul :su cri1e poetilor i studiat cronicile!
Eu nu povestesc decit lucruri plcute, i le pstrez
cu grij, fr s le pome:nesc,. pe toate cele intristtoare.
Cu once prilej, eu ma port dup spusa
poetului:
Cel inzestrat doar singur e-rt stare-a tine-o tainei.
Cuvmntul si-l respect mai burtii dintre semeni.
La mine taina-nchis-i sub lactul cle crernerti:
Pierdut-i cheia, ua-i sigil ce flu cL.estain!
Auzind versurile hamalului, i mute alte strofe
ce le recit, i creatiile lui ritmate, cele trei surori
se inseninar mult; Ins, numai ca s-l Incerce, ii
ziser:
Stii, hamalule, Ca noi am cheltuit pentru
acest palat o grmad de bani! Aadar ai avea tu
CU CC s ne cIespgubeti? Ctci flu te vom pofti sa
ezi cu noi decIt numai dac fgduieti c nu-Ii
vei precupc4i banii. Oare flu-i chiar aceasta dorinta
ta: s rmIi la noi, s fii tovarul nostru de
osp, i mai cu seam s ne faci s veghem toat
noaptea pln la ivirea zorilor pe chipurile noastre?
Apoi cea mai mare dintre fecloare, stapina casei,
adaug:
Dragostea fr bani flu poate s slujeasc, in
talerul balantei, de cumpn bun!
i ca care deschisese ua spuse:
Dac n-ai nimic, du-te fara nimic!
Dar chiar in clipa aceea, sora care adusese bu
catele Sc amestec in vorb i spuse:
0, surorile mele, ajunge, cci, pe Allah
acest biat flu ne-a micorat cu nimic ziua! De
aitminteri, de-ar fi fost un altul n-an fi avut atIta

Cartea celor o mie 1 una d nopI 101


abdare Cu flO. 51 pe urm, tot ceea ce-i va reveni
din cheltuial, iau asupra mea s pliitec In
locul iui.
Atunci hamalul se bucur nespus i-i zise:
Pc Allah ! Intiiul cItig al zilei, oare flu ti-I
datorez tie?
Atunci toate trei spuser Intr-un gias:
0, hamalule de treab, rmIi aadar aid, i
fii sigur c vei fi balsam 3 capul nostru i in
ochii notri
5i numaideelt fata care adusese bucatele se
scul i Ii Incinse mijiocul. Apoi rIndui sticlele,
limpezi vinul pritocihdu-l, pregti locul ospu1ui
i pernele lIng un bazin, i aduse toate ceie de
care mai puteau avea nevoie. Apoi turn yin i se
aezar cu totii; i hamalul, in mijiocul br, cuprins
dc ameteli, Ii inchipuia ca viseaz.
51 iat c sora care adusese bucatele Intinse sticia
Cu yin: ii umplura cupa i o bur, i a doua
oara, i a treia oar. Apoi ca o umplii din nOu 1
le-o Imbie surorilor ci i hamalului. lar hamalul
cuprins de extaz, improviz stihurile acestea:
Bea vim !In el se ctfl puteri i sntate!
Le prinde butorul, i prinde voioie!
E vinul sin gur leacul in rele, cite-s toate,
i cinci ii bei pricin-i oricmnd cle bucurie!
Ea singuri, beia,-ti d satiu-n voluptate!
Apoi saruta miinile celor trei fecioare i goli
cupa. Dup aceea se apropie de stpIna casei si-i
zise:
0, stpIna mea, sInt robul tau, lucrul i avutultau
!
Si recit In cinstea ei aceste versuri ale poetului
Un rob iti st Ia u,-naintea usii, poate
Cel mai de rind din robii cc ochii-i ii instrun!
Dar ctie Ca stdpina e darnic i bun,
Ei ca ea are-a-i spune multamuri datorate.
Atunci ea IntinzIndu-i cupa ii zise:
Bea, o, priete4ne, 1 fac-se ca aceast butur
s-ti fie ide sntate i pentru o mistuire plcut!
5i sa-ti dea trie pe calea adevratei $ntati!
i hamalul lu cupa, srut mIna fecioarei i, cu
o voce lin i unduit, cInt incetior aceste versuri
ale poetului
Prietertei i-am dat un vim scinteietor, cum rar e,
i doar obrajii ei cci dragi mai au aa lucire,
Ca ar putea vieaa ei aleas Intocmire!
Leit s-o deie singur lurnina unei pare!

Ea i-a primit, dar, hohotind de rIs voios, imi


spuse:
,,S beau, vrei, chiar obrajii mci? S fac aceasta?
Nu se...

La rIndui meu ! ,,Bea, flacr a inirnii aceste 1


Licoarea-i flacr de prep, a ci rosat-i singe
Ce tine-n vinele-mi incins un foe cc flu se stinge!
In cup, Insd, sufletu-mi cu vinu-olalt este !
Atunci fecioara lui cupa de la harnal, o apropie
de buze, apoi se duse s se aeze ling sora ei. 5i
s puser cu tolii s danseze, s cInte i s se joace
cu florile gingae; i In tot timpul hamalul le lua
In brae i Ic sruta; i una ii spunea glume, alta

103
11 trgea spre ea, i a treia 11 btea cu flori. $1 continuar
s bea pin cInd vinul Incepu s Ic joace in
Tninte. Si cind vinul domni pe deplin, tinra care
Ic deschisese ua se scui deodati, se despuie de
veminte i rmase in intregime goai. Apoi, dinti-o
sritur, se arunc In bazin i incepu s se
joace Cu apa; lu i ap in gur i-1 stropi CU zgOmot
p hamal, ceea ce n-o Impiedica s-i dea CU
ap pe brate i peste coapsel ei tinere. Dup
accea, iei din bazin i aierg s se arunce la pieptul
hamaluiui, IntinzInduse pe spate, i-i zise fInd
semn spre coapsele ci:
0 scumpul meu, tii tu cum se numete asta?
5i hamalul rspunse:
Ha, ha! de obicei asta se numete cortul inclurrii

AtunCi ea strig:
Hu, hu! Nu ti-c ruine?
5i-i apuc de ceaf i Incepu s-i 1oveasc.
Atunci ci spuse:
Nu! Nu! Asta se numete vulva!
Dar e strig:
Nu aa!
$i hamalul urm:
Atunci e buctica ta de dinapoi!
51 ea rspunse:
Nu aa!
Atunci el spuse:
E bondarul tu!
Ea Ineepu, la aceste vorbe, si loveasc atIt de
tare peste git, IncIt ii zdreii pielea. Atunci el
spuse:
Spune-mi aadar cum se cheam!
5i ea rspunse:
Busalocul podurilor!
Atunci hamalul strigi.:
0, in flit! tie kliudat Allah peritn amtuhea
ta, o, bu&doc at pedurilar I
Du$ aoeea, an nou trecu din mini In ninA
cups 4 tarturioara Apol a don fecioari 1$ scoase
veminteie 4 se arunci In bazin.: ticu ci a lutocmal
vs eon el, apol 3e1 ee aiwici In poala hamalulul.
Acolo, tklnd ann spre coapse, Ii zise
hamaiuiui:
0, lumlna tchilor melt cum se numqte

tirispunse
Cripitura tat
Eastrigi:
Ala, a vorbe neru4nate spune acest bMatt
514 Lovi peste obraji atit de tare .lndt risuni
toatia.ia$leleuse:
$tiu! e busuiecul pedurilorl
Ea r$punee I
Nu,nu!
St so apuci din nou s14 loveasci peste iglt.
Atunci el o Intrebi:
Bar care numele sin?.
Ea rispunse:
Susanui descojit!
$1 ei strigi:
Coboare asupra ta, o, susan 4eac,o)it diatre
susanurl, ate ma alece bkiecuvlntiri I
Atunci so ridici trela tecloari, se dezbMci 4
ether! In basin, undo Lieu a tel ca 4 ale doui
surorl aie el; apol Ii pusedLu non veminteie,
terse si so Intindi pe genunchil hamaluiui 44
105
zise: ,,Ghicete-t nurnele, o, scumpule! fcInd
sernn spre prtiie ci gingae.
Atunci ci incepu s-i spuna: ,,Se nume.te i aa,
i aa ! , Inirindu-i pe degete: graurul mut, iepura
ul fr urechi, gina fr glas, printele luminii,
izvorul harurilor; i sfIri prin a o Intreba pentru
ca ea s Inceteze dc a-i mai lovi:
1-laide spune-mi numele ei adevrat!
Ea rspunse:
Hanul lui Ahy-Mansur!
Atunci hamalul se scul, ii scoase veminte1e i
coborl In bazin: i paloui iui Inota pe deasupra
apei! El se spi pe tot trupul, aa curn se spla-ser
fecioareie, apoi iei din bazin i se arunc in
poala fecioarei care le deschisese ua, i Ii Intinse.
amindou picioareie in poala ceiei care adusese
bucatele. Apoi, artInd cu un sernn spre rnduiarul
su, 0 intreb pe stpIna casei:
0; mrita mea stpIn, care-i numele su?
La aceste cuvinte, tustrele fur cuprinse de un
asernenea rIs, c se prvlir pe spate i strigar:
Zebbul taut
El spuse:
Nici pomeneal!
i ddu fiecreia cite o rnuctur. Atunci ele
ziser:
Scula ta!
El rspunse
Dade unde!
i o pic pe fiecare de i dc, mirate, ii
spuser
Dar e sigur ca-i unealta ta, ca-i aa de
aprins! i e chiar zebbul tu, doar e aa de zbuciumat
i de fiecare data hamalul scutura din cap, apol
le sruta, le muca, le pica i le stringea in brae;
i ele rIdeau pe ruptelea. In cele din urrn sfIriser
prin a-i Intreba:
Spunene odat numele lul adevrat!
Atunci harnalul se gindi o clip, privi Intre coapsele
sale, clipi din ochi i zise
0, stpInele mele, iat vorbele ce ml ie-a spus
chiar adineauri acest copil, zebbul meu: ,,Numele
rneu este: catirul tare i nejugnit, care mestec
i pate busuiocul podurilor, se desfteaz luindu-
i tainul de susan descojit i trage in gazd la
hanul lui rno Mansur !
La aceste cuvinte, ele se puser pe un asernenea
ris, Ca se pravalira pe spate. Apoi incepur din
nou s be dintr-aceai cup, pin pe innoptate.
Atunci ii spuser hamaliilui:
Acum intoarce-ti fata i du-te, lsIndu-ne
isa-ti vedern spetele cit ti-s de late!
Dar hamalul .strig:
Pe Allah! Ii vine mal uor sufletuiui s-mi
paraseasca trupul, decit nile s prsesc casa voastr,
0, stplnele mele! Mai degrab s Impreunrn
noaptea aceasta cu ziua care a trecut, i mime fiecare
va putea s piece s-i vad de soarta lui pe
calea iui Allah!
Atunci fecioara care adusese bucatele se amestec
In vorb i spuse:
Pe viata meal o, surorile mele, s-I poftim
.s-i petreaca noaptea ia noi: vom ride bine cu
ea, cad este un pierde-var fr pie de ruine, dar,
de aitfel, plin de bunvoint i de haz!
Atunci ele ii ziser hamalului:
Ei bine! vei putea edea In noaptea asta Ia
noi, dar numaI dc vei vrea s intri sub ocIrmuirea

107
noasti i s nu ne ceri nici o lmurire despre once
vei vedea sau clespre pricina a once va fi!
El: incuviin:
Da, desigur, o, stpinele mele!
i ele adugar.:
Atun.ci scoal-te i eitete cei st scris pe u!
i el se scul i gsi. pe u .aceste cu.vinte sense
In, zugrveai aurit: ,,Nu vorbi nimic despre cc
nu te priveste, alt fel vei auzi lucrur care nu-i vor
fi pe plac !
Atunci hamalul spuse:
0, stpnele mele, Va iau trnartore c flu vol
pomeni nimic despre ce flu ma privete citui. de
pui,in!

Tn clipa aceea, ahrazada vzu iviridu-se dimineata si


tcu discret.

Dar cInd se a zecea noapte


Doniazada ii use:
0, sora men, ncheie-ti povc-sIiroa!
Si 5ahrazada rispunse:
Cu toat prietenia i ca o cinstire cu care ma simt
datoare!

5i urm iru1 povestirii:

Mi sa povestit, o, mrite rege, c atunci cInd


hamalul fcu acea fgduin ctr-e fecioare, cea
care adusese bucatele se scul i rindui bucatele
dinaintea br, i rnIncar cu toii, desftinduse.
Ian dup aceea apninser fcliile, arser lemn Inmiresmat
i trnIie; apoi toat lumea Incepu din
nou s bea i. s guste din. duiciurile cumprata
din suk, i rnai ales hamalu1, care in acelai tim.p
rostea mereu. versuri iscusite Inchizlnd ochii i cia
tinind din cap.
Si deodat. auzir bti la u dar asta flu-i tillbur
din plcerile br;. totui, tinra care deschiese,
se scul i se indrept spre u, apoi se In
Loarse spunind
Masa noastr va fi intr-aclevr deplin In
aceast noapte, cci am gsit la u trei ahjami
cu barba ras i tustrei chiori de ochiul stIng. i,
desigur, vd intr-asta o uimitoare potrivire de In
tImplri ! Mi-am dat seama numaidecIt c sInt
nite strini,. care par s vin din ara rumilor, i
fiecar dintre ci are o Infare deosebit de a
celorlaii, Ins tustrei slnt curn flu se poate mai
hazlii Ia. chip i foarte caraghioi.. Aadar, dac-i
vom primi Inluntru, o s petrecem de minune pe
socoteala br!
Strui, cu belug d vorbe, pIn izbuti s-i induplece
tovarele, care In cele din urma Ii ziser:
Atunci spune-le c pot sa intre, dar s le
arti ceca cc trebuie sa pstreze strnicie: ,,Nu
vorbi nirnic despre ce nu .te privete, aitfel vei auzi
lucruri care nu-ti vor fi pe plac !
i fecioara alerg bticuroas Ia u i se Intoarse,
aducIndu-i pe cci trei chiori: i, Intr-adeyr, ci
aveau brbile rase i, mai mult, purtau mustati
rsucite In sus, i totul la ci arta ca fceau parte
din cinul ceretorilor saluki.
Do cum intrar, urar pace buii celor de fat,
dIndu-se pc rind. cu cite un pas Inapoi. La vederea
I Cuvint care denumete toate popoarele vorbind 0
iimb slrin de cea arab, mndeosebi de persani, precum
i pe totI acci care vorbesc ru araba.

109
br, fecioaiele se ridicar i-i poftir s Ia bc. Dup
ce se aezar, cci trei musafiri U privir pe harna
lul care era beat dea binelea i, dup cc U isco
dir Cu luare-aminte, bnuir c ar tine de cinul
br i ii spuser: ,,O, dar acesta-i tot un saluk
ca i ioi! Aadar ne va putea tine prietenete to
vrie ! Ins hamalul, care le Intelese gIndul, se
scull deodat, hoib ochii man, se uit chioii i
le zise:
Haide, haide! it pe pace, cad flu am cc face
cu dolicatetebe voastre. i Incepei prin a lua seama
la ce e scris acolo pe u!
La aceste cuvinte, fecioareie izbucnir in hohote
de ris i-i spuser: ,,Vom pectrece bine pe soco
teala acestor saluki i a haina1u1ui ! Apoi Ii pof
tir pe saluki s mnlnce, i ei mlncar pe sturate.
Apoi fata care deschisese ua Ii pofti s bea,
i salukii se puser pe rind pe but i s trea
mereu, de la unul la altul, cupa din mIinile tinerei.
Cmnd cupa Incepu sa se plimbe din 1in, hamalul
strig:
Ehei, fratilor! Aveti in. sacii votri vreo p0
veste bun sau vreo Intimplare rninunat care ar
putea s ne desfteze?
La aceste cuvinte, ci se simtir tare Imbolditi
i infierbIntati, i cerur s ii se aduc instrumen
tele dc desftare.. Atunci fata care deschisese ua
be aduse numaidecit o dairea din Mossui, cu clopo
tel, o lut din Irak i un flaut din Persia. $1 cci
trei saluki se iidicar In picioare : unul- ludai
reaua cu cbopotei, al doiiea:l iuta i al treilea
flautul. i rtoi trei ncepur .cInte, i .fecioareie
Ii Insoteau cu glasurile,;. cIt despre hmal; pe ci: II
treceau fiori de placere i striga : ,,Ha, ya Allah L!
etIt era de uimit de vocea minunat i armonioas
a cintretilor.
Intr-aceste.a e auzir din nou bti In u. i
fata care-o ;deachidea se ridi s vad despre ce
era vorba.

Ci, iat pricina btilor In u.


Tn noaptea aceea, califul Harun Al-Raid coborIse
s cuticiere priri ora, ca s vacl i s aud
el insui lucrurile ce puteau s se petreac i er-a
Insotit .de vizirul su Giafar Al-Barmaki 1 de
purttorul spadei, Massrur, Impliinitorul rzhun
rilor lui. Cad el ii luase obiceiul sa se deghizee
adesea In negustor.
Aadar, In timp Ce. se plimba in noaptea aceea
pe strzile oraului, nimeri in calea lui peste
aceast cas i auzi sunetul instrumentelor i zarva
ospului. 5i califl Ii spuse lui Giafar:
Vreau s intrm In aceast cas pentru a yedea
ale cui sint vocile.
Dar Giafar raspunse:
Pare s fie o ceat d beivi. Aa c am face
mai bine s ne ferim s intrm acolo, ca flu cumva
s ni se Intimpic vreo pacoste.
Dar califul zise:
Trehuie neaprat s intrm. Si vreau sa afli
vreun mijioc care s ne Ingcluie s intrm i s-i
ium pe neateptate!
$i Giafar, Ia aceast porunc, rspunse:
Ascult i ma supun
5i Inaint, i btu In u. 5i chiar in clipa aceea
feciora veini s deschid.
Tinra deschise deci ua, i Giafar ii spuse:
1 Al-Barmaid sau Barmecidul.

111
.0., stpmna rne:a sIntern nite neg.ustor.i :dI
Tabariat . SInt zce zile de cInd am venit ia Bagdad
cu marf i iGcuim Ia hanul negustorilor. Unul
dintre negustorii de Ia han nn-a poftit in noaptea
aceasta la el acas i ne-a pus Ia dna. Dupa rnas,
care a tinut 0 or i la care ne-a o3ptat bine cu
mIncare i Cu butur, ne-a dat drumu1 s plecm.
Aadar ieirm, dar so Innptase i, fund strini,
pierdurm drumul ctre hariul unde iocuirn. $1
acum ne rugam fierbinte S .fii :mrinirnoase i s
no lngduii s intrm si s ne perecem no.aptoa
aid Ia vol. Si Allah s in seam de aceasta fapt
bun!
Atunci feoioara Ii privi i gsi ca ave.au In-.
tr-adevr lnfiarea de negustori i o trnuta
vrednic do boat cinstea. Si ea merse s dea de
tire tovarilor. ci i in ceru prerea. Ele 11 spuser:

Poftetei s intro
Atunci ea so Intoarse ca s Ic deschid ua; i el
ntrebar:
Putem s intrrn, cu mngduina voastr?
Eazise:
Intrati
Atunci califul, Giafar i Massru intrar j, Ia
vederea br, fecioarele se ridicar In picioarc, ii
Intimpinar i Ic spuser
Fiti bineveniti, i fac-se ca primirea aid s
v f 10 Imbeiugat i prieteneasc ! Simtiti-v ht
largul vostru, 0, voi oaspeti al notri ! Dar avem
s v cerem 0 fagaduiaia : ..,,N-u vorbi nimic -despre
cc nu te privete, alt f-el vei auzi lucruri care flu-ti
vor fi pe plac !
El raspunsera:
1 Tiberiada.
L)a, flrete
i luar. bc, i fur poftiti s bea i s-i treac
unul altuia cupa. S
Apoi ca)ifub ii privi;pe cci tfei saiuki, yam c
erau chiori dc ochiul sting i se mir nespus. Privi
apoi fecio:areie, ie vazu cIt erau de frumoase i de
graioase, i rmase tare ulit i Incurcat. Dar f ecioarele
cntinuar s stea de vorb cu musafffii
,i s-i .pofteasc s bea; apoi aduser pentru calif
un yin nespusde chilce, dar el nu prirni, spunind:
Sint un bun hadj !
Atunci fata care deschisese ua se scul, ,i aezC
dinaintea iui o mescioari iricrustat. cu finee, pe
care puse 0 ceac din porelan dc China: turn
in ceac ap de izvor rcit cu o bucat de z-.
pad, amestec. ttu1 cu zahr si ap dc trandafiri,
apoi o imbie caiifului. El o primi, mulumi cldu.
ros fecioarei, i zise in sinea iui: ,,Muine trebuie
s-o rspltesc pentiu fapta i pentru tct binele pe
care mii face !
Fecioarele continuar s-i mndepiineasc Indato,
ririle ide gazde primitoare i s seresc butur
Dar cInd vinul ii vdi Inriurirea, stpIna casei se
scui, ii intreb din nou cc trial poruncesc, apoi o
lu ide mmn pc fecioara care adusese bucatele ii
spuse:
0, sora mea, scrial-te, ca s ne Indeplinim
indatoririle!
Ea Ii rspunse:
La poruncile tale!
Atunci fecioara scul, spuse salukiior s se
ridice din mijiocul slii i s Sc aeze. rzimai cu
spatele de ui, ddu la o parte tot cc se afla in
Pelerin Ia Mecca,

113
mijiocul slii i rntur locuL Cit despre celelalte
dou, dc 11 chemar pe hamal si-i spuser:
Pc Allah! cIt de puin sritoare e prietenia
ta! Haide, doar flu eti de bc strain aici, eti unul
de-ai easel!
Atunci hamalul se ridic, Ii suflec pulpanele
mantiei, Ii trInse mijiocul, i zise
Poruncii i ma supun!
i ele ii spuser:
Ateapt la locul tu!
Dup. cIteva clipe, fecioara care adusese bucatebe
fl gri:
Urmeaz-m i vino s-mi ajui!
el o urm afar din sal, i vzu dou catele
negro, legate cu lanturi la gIt. Harnalul be lu i le
aduse in mij.locur saul. Atunci stpIna casei so
apropie, Ii sufbec mInecile, lu un bici i Ii spuse
hamalului:
Ada aid una dintre cateie!
i el tin una dintre ctele, trgInd-o de lant, i
o sili s so apropie; i ceaua Incepu s chellie
i s ridice capul spre fecioara. Dar feeioara, fra
sa in seama de nimic, tbri asupra ei, lovind-o
cu biciul peste cap, i cteaua plingea i ipa; i
fecioara nu mai coteni s o boveasc pin cInd
Ii amortir bratele. Atunci arunc biciul din mIn,
lu ceaua In brate, o strInse la piept, ii terse
lacnimile i o srut pe frunte, tinind-o cu amindou
palmele. Apoi spuse hamalului:
Du-o Inapoi i ad-o pc a doua!
i hamalul se supuse: i fecioara se purt cu
cea dc a doua catea cum se purtase i cu cea
dintii.
Atunci califul Ii simti inima ump1Indu-i-se de
rnil, pieptul i se strimb de tristete, i clipi din
ochi spre Giafar ca sfli dea de Inteles s-o Intrebe
pe fecioar de rostul acestei fapte. Dar Giafar Ii
rspunse prin semne c era mai bine s tac.
Pe urm, stpIna easel se Intoarse spre cele dou
surori i le gri
Haidem, s facern cum ni-i obiceiul!
Ele rispunser:
Ne supunem.
Atunci stpIna easel urea in patul su de marmur,
cu plci de aur i de argint, i spuse suroribr
ci
Artati acum ceea cc tiU voi.
Atunci fecioara care le deschisese ua se scuba
i urc In pat lIng sora ei; cea care adusese bucatele
iei, merse in iatacul ci i aduse de acobo un
sac de atlaz cu ciucuri din rntase verde; se opri
dinaintea ceor1a1te fecioare, deschise sacuJ i
scoase o lAut. 0 Intinse celei care deschisese ua.
Ea o acord i, ciupindu-i coardebe, cInt aceste
strofe despre iubire i despre aleanurile ci, Cu 0
voce rscolitoare i chinuit de suspine:
,,Pleoapei mele-ntoarceti tilznitul somn, mi-c ruga!
i spuneji cum, o dat Cu mintea mea, se cluse!
CIncI am primit iubirea la mine-n cas, fuga

M-a prisit i somnul, ai crede, cu mInie.


Mi s-a rs puns : ,,Amice, .tiarn c voia4i fuse
Sd mergi pe-o cale clreaptd si sigui:d... Curn ie

Venitu-ti-a, dar, toana atIt a te abate


i rdtdci ? Rdspunsu-mi: ,,Nu pot o ldmurire
Sd dau, oricIt a vrea-o! Doar e.a, s-o fac, poate!

115
Ci rnrturie-aduc c .i sIngele din mine,
Tot singele-mi, e numai al e.i, i flu v mir
Ca vreau s-l i Imprtii, ca jertf ei, mai bine

Decit s-l tiu greoi ci lipsit de trebuin!


Imi alesei pe una dintre femei, i gInduri,
Alai, In ea sclit-am, ,si ele cu credin

RsfrIng icoana-i ins,ci, c, de-a goni icoana,


in mine s-ar Incinge vpai i-n flcri, rInduri,
S-ar mistui cu totul fptura mea, srmana.

Dac-ati vedea-o toate mi le-ati ierta! Urzit


Dc-Allah e nesternata CU 0 licoare-a vieii,
Creind din rest i rodii ,si alb mrgrit!

Imi spuser: ,,Naive, gseti, flu-i Indoial,


Mai mult ca plingeri, lacrimi, necazuri frumusei
i, rar, CIte-o plcere trecut-ntr-o clipeal?

De te-az privi in ap, ti-ai aprea o umbra


A tot ce-ai fost, cad setea vrInd s ti-o stingi la
ipot
Cu primli stropi te saturi 1 Jar eu, CU V0d
sumbr,

Rspuns-am: ,,S flu credeti Ca rn-a CUpT1US beie,


Cu sete bind vederea-i pin ci usorul picot
Mi-i arunc din ochii de-a pururi in rabie!
Mi-au ars mihnitul suflet flu cele intimpiate,
Ci nurnai doar trecutu-i, i sin.t in ast stare
De cInd s-a dus, nu fiindca le prsii pe toate.

Sd-ntorc spr cLlta oehii? Mai este cu putiri4.i?


De trupu-i Cu miresme simt tainic iegare,
De cliihlimbar, de rnosc, de intreaga ei fiin !

Cmnd Ii sfiri cIntecu, sora ei ii ,isc


Fie ca Allah s rte aline, o, surioara mea!
Dar fecioara fu cuprin de o mIhnire aa de
mare IncIt li sflie veminte1e i czu la pmint
1einat.
Tns, cum prin aceast micare trupul ei se dezgoli,
califul bg ide seam ci pe el purta urmele
unor ovituri de bici i dc nuiete, i rmase uimit
Ia culme. Dar fecioara care adusese buoatele se
apropi.e, stropi cu puin ap faa surGrii leinate,
i aceasta li veni in simire ; iapoi ii acluse o rochie
nou i o lmbrc.
Atunci califul Ii spuse iui Giafar:
Nu prea Imi pan tulburat. Dan n-al vzut
urmele de iovfturi pe truLpui acestei femei ? CIt
despre mine, eu flU rnai pot s tac i n-am sfl-mi
aflu linitea pin cmnd flu descopr adevrul despre
toate acestea, precum i idespre mntimplarea cu cele
dou ictele!
Si Giafar rspunse:
0, slvite stplne i coroan a capuiui meu,
amintete-ti dc fAgduiaia data: ,,Nu vorbi nimic
despre ce flu te privete, aitfel vei auzi Lucruri
care nu-ti vor fi pe plac !

117
Intr-acestea, fata care adusese bucatele se ridic&
i lua luta; o sprijini de sInul ei rotund, o ciupi
cu virful degetelor i cmnt:
De dragoste cind unul s-ar plInge, ce-am
rspunde?
i dac-a fund ne-ar duce povara ei, ce-am face?
Cai un tIlmaci sa spun ce vaiere tenace
Fring in-ima-n iubire? Mijloacele-i de uncle?

i clac-i ribdtoare, tcut,-n suferin,


Cind ce ni-i drag ne las, ne-mpinge-n pragzl
morii
Durerea! Cci acestea-s, clurere, partea sorii:
Cain, obraji in lacrirni, cernire, urnilinta

Instrinat, fugindu-mi de-a ochilor privire,


Rupind tot cc te leag de-a mele mruntaie,
Pstrasi macar o urma din fosta-ne vpaie,
0 urrnd, s sfideze chiar vrernile-rt rotire?

Sau, clus, ai dat uitrii cc rn-a sleit dc vlag,


Ce rn-a fcut, print tine, o umbra dc fiinta?
Dc-i desprirea soarta-mi, mi-o cia eel cu putin4,
C-am suferit atita, odat seama, drag!
La auzul acestui cintec trist, stpina casei Ii sf1-
ie veminte1e, ca i sora ei dintli, plinse i czu
in nesirntire. $1 fecioara care adusese bucatele se
scul si 0 ajut s se Imbrace Cu alt rochie, dup
ce avu de g.rij s o stropeasc cu ap pe fata i
sa o fac s-i vin iari in flie. Atunci stpina
casei, llnitit puin, se aez pe pat i-i zise ceei
care adusese bucatel6:
Te rog din inim, mai cinUI, ca s putem
pldti datoriile! Chiar i numai o data!
Atunci ii acordd din nou lauta i cIntd aceste
strofe

Vel fi-ndelung departe, si aspra-i pdrsire


M-o chinui? Cd ochii sccai Irni sint de plingeri
Tu nu ,stii? Std In gindu-i iubirea Sd mi-o
singeri.?
Dc-al vrut sd fiu geloas, cii plinc izLiudire I

De-ar fi menitul numai celui iubit prielnic,


Zi n-ar avea femeia Sd mcii indrepte-ocara
Spre-neldtor! La cine, mo4 uurInd povara,
Sd ma jelesc, cd pdsu-mi veni aa doselnic

Prin tine ucigae de inimd-rt durere!


Ce thin pe eel ce plInge cd a pierdut dovacla
Cd nu mai e datornic cuiva, on c fdgacla
Vicleanului sdu semen rtImase 0 pdrere!

A incimii tnistete mcii mult dorul o crete,


Ne bun cum e! Cuvintul i-ai dat? Te-atept! Pe
unde
Te af ii? Rdzbunarea trddarea-i s-o cuf nude,
Vol, frau de o credintd, i ind-l cazna-n cleste!

Cind, pentru-a fl-n repaos, std bchiu-i sd se-nchidd,


Munceascd-i-l nesomnul cumplit, i cit mai largd
Pleoapa 1-0 deschidd! i cum, ca sd se teargd,
Nu poate umilinta-mi din dragostea-i per fidd,
119
La fel, deopotriv, si ci s se frrninte,
Dar altul s petreac i aib muiarnire!
M-arn iStovit iubinciv-l: ru.inea-i rspttire!
$ sufere ci rniirie i,-n ciuda-i, altd cinte
i din nou fata care deschisese ua cizu in ne
simtire, i trupul ei despuiat se ivi acoperit peste
tot cu urm tie bice i de nuiele.
In fata acestei prive1iti, cci trei saluki Ii spu
ser unul ctre altul
Era cu mult mai bine s flu fi trecut pragul
acestei case, chiar infruntind osteneala do a no
petrece toat noaptea culcati pe o grmad tie drimturi,
cci privelitea aceasta ne-a mIhnit in
aa msur de parc ne-ar Li smuls spinarea
din be!
Atunci califul se Intoarse spre ei i 1e spuse:
i do cc?
Ei rspunser:
Fiindc sintem adInc tulburai de cole ce
s-au petrecut aici, sub ochii notri!
Atunci califul ii Intreb:
Aadar, voi flu smntei de-ai casei ?
El rspunser:
Nicidecum ! Noi credem c aceast cas - este
a 0rnUIU1 do ling tino!
Atunci hamalub strig
Ha! pe Allah! Dar eu entru intlia oar, in
noaptea asta, am pit In aceast oas! Ar Li Lost
mai bino pentru mine s ma fi culcat mai curind
pe hulgiri do pimint tare i pe drimturi decit
aici!
Atunci so sftuir laolalt i spuser:
Sintem apte brbati, i ole nu sInt in totului
tot decIt tiei femei, nimic mai mult ! S le
cciem deci s ne lmureasc intImplrile astea ciu
date. Dac flu v.or consimti s ne rspund de bun
vole, ne vor rspunde cu sila!
i asupra acestui lucru se InvoirA cu totii, in
afar .de Giafar care zise:
Gsiti c ar fi bine i cinstit? GInditi-v Ca
smntem musafirii br, i c ele ne-au pus o conditie
de care tiebuie s ne inem cu strnicie.! De altminteri
iat ca noaptea se apiopic de capt, i fiecane
dintre ni. va porn s-i vad destinul pe
calea bui Allah!
Apoi dipi din ochi ctre calif i, luindu-1 Ia o
parte, ii zise:
Nu aveni de petrecut aid mai mulL de un
ceas. .i Iti fgduiesc c mIme voi aduce e acete
tinere fete in fata rniiniior talc, i le worn cere s
ne spun povestea br!
Insa califul se Impotrivi:
Nu mai am rbdare s atep.t pIn mIme
i oricIt se lungir cu vorba, spunind c-o fi aa
sau aa, sfIrir, totui prin a se Intreba:
Dar care di.ntre noi be va pune Intrebarea?
i cIiva fvr de prere ca ccl mai potrivit s-o
fac era hamalul.
ntr-acestea, .fec:ioarele ii IntrebarA:
0, oameni buni, ciespre ce vorbiti?
Atunci harnalul se ridic, pi dinaintea stpInei
casei ii zise
0, mrita mea stapIna, eu Iti cer i te rog
fierbinte, in numele lui Allah, din partea tuturor
acestor musafiri, s ne spui povestea acestor dou
eatele, i de ce Ie-ai pedepsit aa, ca s plingi pe
urm ide mila br i s le Imhriezi?. i mai spune-ne,
de asemenea, ca s inelegem, pricina urmelor
de bici i de nuiele de pe trupul surorii tale!
Aeasta este Intrebaraa noastra! i acum, pacea
sa fie cu tine 1

1.21
Attinci stpIna casei Ii Intreb pe toti:
E adevrat Ca hamalul vorbete In numele
vostru?
5i toti, In afar de Giafar, rspunser:
Da, e adevrat!
Si Giafar flu rosti o vorb.
Fecioara, auzinci rspunsul lor, zise
Pe A1ah! 0, musafiri al notri, ai svIrit
Impotriva noastr cea mai urita jignire i cea mai
mie1easc! Ci tocrnai ne Invoisern mai inainte c
dac vreunul va vorbi despre ceea cc nu-1 privete,
va auzi lucruri care n-or s-i plac. Oare nu v-a
fost de ajuns c ai intrat in casa noastr i v-al,i
hrnit din bucatele noastre ? Dar asta flu-i nicidecum
vina voastr, ci vina Lsurorii noastre, care
v-a adus aid!
La aceste vorbe, ea Ii suflec mInecile, btu de
trei on cu piciorul In duumea i strig:
Ei! veniti repede!
5i riumaiclecit se deschise ua unuia dintre du1apuii,
peste care erau trase perdelele, i ieir
de acolo apte negri zdraveni rotind in mimi paoe
ascutite. 5i ea le spuse
Legai-i de mimi pe ace1i oameni cu limba
prea lung i 1egaii i pc unii de altii
5i negrii Indeplinir porunca i spuser:
0, stpina noastr! o, floare ascuns de privirea
oarnenilor! oare ne Ingdui s le retezm
capul?
Ea rspunse
Mai a.teptati un ceas, cad vreau, Inainte de
a Ic tia capul, s-i intreb i s vd cine sInt!
Atunci harnalul strig:
Pc Allah 0, stpIna mea. nu ma ucide pentru
nelegiuirea svIrit de altii! Acetia toti au
grcit i au svirit o adevrat nelegiuire, dar eu

122
flu! 0, e Allah! Ce noapte fericit i plcut am
fi petrecut dac am fi fost scutiti de vederea acestor
saluki aductori (IC npast! Cad aceti sa
luki de piaz rea ar duce Ia prpd, chiar i. numal
prin venirea or, oiau1 cc mai infloritor, doar
intrind Intr-Insul!
i graind aa, el rtc1t accast strof:
Ce bun-i iertarea ce-o d eel puternic rnai rar!
Ce minclr-i, cind vine la ccl far-un sprijin macar I

Prietene,-i sfIntd iubirea! Tt rog, dcci, pe ea,


Tu flu omori un cnn drept, cmnci CUl))clU-i colea!
CInd hamalul sfIri recitarea, fecioara se porni
sa rId.

Tn dilpa aceea, Sahrazada vzu apropiindu-se dimineata


i conteni cu discretie.

Dar cmnd se ls a unsprezecea noapte

Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, ca atunci cInd


fecioara ncepu s rid, dup ce se aprinsese de
mInie, ea se apropie dc grupul musafirilor i zise:
Pvestiti-mi tot ce trcbuie s-mi povestili
caci flu mai avei decit un ceas de trait! De altrninteri
dac mai trignez aa, o fac pentru Ca
sinteti oameni srmani; cci daca afi fi fost d1ntre
cei mai de vaz sau dintre ce rnai man din tnibul
vostru, sau dac ai ft fost din tre cci de la st

123
pinire, putei fi mncredintati Ca va fi trimi:s Inca
i rnai repede PC lumea cealalt, drept pedeapsa!
Atunci califul ii zise lul Giafar:
Vai de fbi, G, Giafar! Dezv.iuie-i cine sIntern,
Ca dc nu, ne va ucide!
i Gafar rspunse:
Nu prirnirn .decIt ceea cc ni se cuvine!
Insa califul adause:
Nu ni-i ingciuit s glumirn cInd trebuie s
urn Cu luare-aminte, cci fiecare lucru ii are
timpul lui
Atunci fecioara se apropie de saluki i le zis:
SinteIi frai ?
El rspunser:
- Nu, pe Allah ! Nu sintem decIt cci mai siaci
dmtre cei saraci i trim din truda noastr punInd
ventuze i fcind hrcsiri 1
Atunci ea gri unuia dintre ei, lntrebindu-1:
- Esti chior din nastere?
El rspunse:
Nu, pe Allah! dar povestea pierderii ochiuliii
men este atIt dc uimitoare melt,. dc-ar fi scris
cu acul in colul luntric al ochiului, ar fi o inv
tatur pentru Cine ar eiti-o cu luare aminte
$1 al doilea i aX treilea rspunser Ia fel. Apoi
toti Impeun spuser:
Fi.eoae dintre ni este din alt ar i povestiriIe
noastre sint uluitoare i i.ntImplrile
noastre.nernaipmen.i.t de ciudate!
Atunci fscioara se intoarse ctre ei i Xe zise:
Fiecare dintre voi si istoriseasc poveste
i pricina venirii in casa nGastr. i dupa aceea
fiecare dintre voi s-si duca mIna la frunte in semn

1 A hrcsi a lua singe.

124
cie rnu4mt pentru gzduire i s se du!c in
intrnpnarea deitinulul stu!
Intliul eare 1natht Lu hamalul el zise
0, stApna mea, dup staiea mea intre oameni,
sint hamal i nhnic mai mult! Fecioara cu
bucatieie, care-i de Lap, ni-a poruncit s-i car o
povar i veni Cu fline aki. i ml s-a Intimplat cu
vol celelalte ceea e Lli pra binc, i ceea cc nu
vreau sa mai repet, n(1cgc.i (IL cc. Asta-i toat
tovestea mea, cad flu voi acMuga o vvibi mai mult.
Va doresc pace!
Atunci fecioara Ii zise
Halde! rldic-i puiintel mIna Ia frunte, ca
s vezi dac este l locul ei, netezete-ti prul i
du-te In rtreaba ta!
Dar hamalul strig:
- Nu, pe Allah! nu voi pleca decit dup cc vo
fi auzit istorisirea tovarilor mci aid de fat.
Atunci Intliul saluk dintre saluki fcu un pas
Inainte ca s-i istorisleasc povestea, i zise

POVESTEA INTIILTLUI SAALUF

Eu Iti vol Imprti, o, stpIna mea, pricina care


rn-a slUt s-mi rad barba i s-mi pierd ochiul.
Afl, aadar, c tatM ncu era rege. El avea un
frate, i acel frate era rcge Intr-un alt ora. In ceea
cc privete naterea nwa, tolemal se potrivi c
mama ma aduse pe lume in ac(vai zi cInd se nscu
fiul unchiului meu.
Apoi anli trecur i apoi altJ ani i alte zile, i
eu i fiul unchiului mew cteam. Trebuie s-ti
spun ca ml se prilejua sA mrg, La Ctimp dc cliva

12&
ani, s-i vd pe unchiul rneu, i chiar s rmIn Ia ci
acas rnai multe luni in ir. Ultima oar cInd am
fost la ci, fiul unchiului meu irni fcu o primire din
tre cele mai clduroase i mai rnrinimoase ; ci
porunci s se tale berbcci in cinstea mea i s pritc>ceasc
mai multe feluii dc vinuri. Aoi incepuram
s bern, i burm atit de mult, lnclt vinul se
clovedi mai tare ca noi. Atunci fiul unchiulul rncu
Imi zise
0, fiu al unchiului rneu, pe care te iubesc
intr-un chip cu totul deosebit, am sri-ti cer un in
cmi de mare Inscmntate, i a vi:ea flu te Irnpotrive
ti sau s ma impiedici dc la ceea ce am ho
trIt s fac!
Ii rspunsei:
Firete, i din toat inima prietenoas i
cieschis!
Atunci, ca s aib deplin Incredere, ci Irni p0
runci s ma leg cu jurmlntu]. eel mi sfint, punindu-rn
s jur pe cartea cea sfmnt. i numaidecit
dup aceea se ridic, lipsi citeva clipe, apoi se Intoarse,
aducInd dup l o femeie plin de podoabe,
Irnprtiind un parfum nespus de plcut, Imbrcat
In verninte strlucitoare, care trebuie s se fi ridicat
la un pre neasemuit dc mare. Si ci se Intoarse
ctre mine, cu ferneia In urma lui, irni zise
Ia aceast femeie i mergi cu ea, Inaintea mea,
spre locul pe care -I voi arta. 5i Imi art locul,
descriindu-mi-l in aa fel melt ma lmuri pe deplin
asupra lui. 5i acolo vei afla un mormint, uite-aa,
In mijiocul celorlalte morminte, i ma vei atepLa
acolo!
5i nu putui s ma Impotrivese dorintei lui, i nici
s flu-i indeplinesc rugrnintea, din pricina jurmIntului
pe care--i jurasem cu mina mea dreapt!
5i iuai ferneia cu mine, ma dusei i intrai cu ea sub
bolta mormintului, ezurm ca s-1 ateptrn PC fiul
unchiului meu, pe care ii vzurm sosind la puin1
vreme dup aceea, aducInd cu el o can plln cu
ap, un sac cu ipsos i o toporic. Le pUSO jos, flu
pstr decIt toporica, i se mndreptA pro piatra
morrnIntului de sub bolt ; scoase lespezilo una cite
una i le aez alt-uri; apol se apuci d sape pa-.
mintul cu toporic pIn cInd coue Ia ivah1 un
capac mare cit o uit; 11 dechiie, 1 dedcsubt se
artA o scarA holtit. Atunci o tntoarac tprc fQ4
meie i-i zise fcIndu-1 semn
Haide! n-al decit s alegI I
i fcrneia coborl numaidecit pe scar 1 e
fcu nevzut. Atunci el se Intoare spre mine
simi zise :
0, flu al unchiului meu! te rog s Intregcti
ajutorul pe care ml 1al dat. CInd vol fi coborIt
acolo Inluntru, tu vei aeza la be capacul i-1 vei
acoperi din flOU Cu pmInt, cum a fost mai inainte.
Aa vei intregi ajutorul pe care ml 1-ai dat. Cit des
pre ipsosul din sac, i cit despre apa din can, be vei
amesteca bine, apoi vei potrivi la bc lespezile curn
au fost, i cu acel amestec le vei tencul pe la
incheieturi, ca mai inainte, i vei face In aa fel ca
nimeni s flu poat bnui ceva i spune: ,,Iat un
mormint proaspt a crui tencuial e de curInd fcut,
dar lespezile sInt vechi ! Cci, o, fiu al
unchiului meu, iat, se p1inete un an Intreg de cind
ma triidesc aici, i numai Allah o tie! Aceastai
rugmintea mea! Apoi adug: Si acurn, fie ca
Allah s mi ma cop1eeasc peste msur cu tristete
din pricina despririi i a Indepartrii tale de mine,
o, flu al unchiului meu!
Apoi coborl scara i se cufund In mormInt.
CInd se fcu nevzut dinaintea privirilor mdc,
ma sculai, inchisei capacul, i fcui precum Imi p0-.

127
runcise, aa melt morrnmntul se prefcu din nou in-.
tocmai cum fusese mai inainte.
Ma Intorsei atunci Ia palatul unchiului, Ins
unchiul meu era la vitoare; i atunci ma dusei
s ma cuic In hoaptea aceea. Apoi, cInd se fcu
dimineat, Incepui s cuget la toate IntImplrile din
noaptea trecut, i la toa.te cite se petrecuser intre
mine i fiul unchiului meu; i rn-am cit amarnic
de fapta pe care o svIrisem. lns cina flu ajut
niciodat la nimic! Atunci ma intorsei ia cimitir i
cutai mormIntul cu pricina, fr s pot ajunge s-1
deosebesc dintre celelaite. $i urmai cutarea pin
se ls noaptea, fr s izbutesc s aflu drumul.
Atunci ma intorsei la palat i flu putui nici bea, nici
mInca, i toate gIndurile mi se invlmeau numai
In jurul IntImplrii cu fiul unchiului rneu, i totusi
u putui desooperi nimic. Atunci ma cuprinse o
mIhnire de moarte, i Imi petrecui toat noaptea
zbuciumIndu-m cuniplit pIn dimineaa. Ma intorsei
atunci pentru a doua oar la cimitir, gIndindu-rn
la toate cele svlrite ide fiu]. unchiului meu,
i ma ciam amarnic Ca i-am ascultat; apoi ma
apucai din nou s caut mormmntul in mijiocl celorlalte
morminte, dar fara izbInd. Imi urmai astfel
cutarea timp de apte zile, i flu nirnerii nicicum
pe drumul cel bun. Atunci lngrij:orarea i glndurile
negre ma napadira In asemenea msur, melt sim
ti ca-s gata sa Innebunese.
Ca s gsesc un leac i calea de scpare de ptimirile
mele, ma gIndii s plec, i porriii la drum, ca
s ma intorc Ia tatal meu acs. In clipa cind so-.
seam la portile oraului tatlui meu, o ceat de oameni
rasari ca din pmlnt, se npusti asupra mea
i-mi leg bra1ele. Rrnsei uluit cu desvlrire de
aceast fapt, tinind seama ca cram fiul sultanului
orau1ui, i ca aceia erau slugile tatlui meu, i Ca
altii erau tinerii mel sclavi. i avusei 0 presimire
groaznic, i Imi zisei : ,,Cine tie ce i s-a putut
IntImpla tatlui meu ! i ma apucai s-i Intreb
despre asta pe cci care ma legaser Ia mImi; i ci
nu-mi ddur nici un raspuns. Tns, la elteva clipe
dup aceea, unul clintre ci, un fost tinr sclav dc-al
meu, imi zise
Soarta Intre timp s-a artat potrivnic fat de
tatl tu. Otenii i-au trciat, i vizirul 1-a trimis la
moarte. Cit despre noi, tocmai stteam la pInd ateptInd
clipa cind ai s ne cazi in mimi.
Dup aceasta ma ridicar, i eu nici flu mai tneam
de fapt de lumea asta, mntr-atIt tirile auzite
ma rscoiiser, intr-atIta moartea tatlui meu ma
umpluse de durere. i ci ma tirir supus In fata
miinilor vizirului care 11 ucisese pe tatl meu.
Ci Intre acel vizir si mine dinuia 0 veche dumanic.
Pricina dumniei era c ma aprinsesem
peste rnsur .pentru tragerea Cu arbaleta. i intr-o
bun zi, pe cInd ma aflam pe terasa palatului tatiui
meu, lntimplarea fcu ca O pasre mare s coboarepe
terasa palatului vizirului pe cind vizirul
se afla acalo : eu incercai s tintesc pasarea, dar sageata
grei tinta, atinse ochiul vizirului i-l sparse,
cu vointa i judecata sense de Allah. Cci spune
poetul:
lubirea s aib-mplinire, e scris ma auzi?
Tu cat s-ndrepi ce-au stricat ai pmin.tului juzi!

Nici vesel flu sta, i mihnit nici atIt, once-ar fi!


Ca valul se duc toate cele, de cob, cle-aci!

12
Ursita eu dar o-mplinii i urmal .ir cu ir
Ce scris fost-a, dindu-mi, cum vezi tu, Intregul
meu bir.

.i dac ursita inscris-a un ir ca cle stei,


Strbate-l! E totul cc poi svIrsi cu temei.
Salukui urm:
CInd am stricat aa, fr de leac, ochiul viziruiui,
vizirul flu cutez s-mi zic nimic, cci tatl meu
era regele oraului. Si aceasta era pricina vrjmiei
dintre mine i ci.
Dcci, cind am fost dus cu mIinile legate dinaintea
lui, el porunci s mi se taie capul! Atunci ii zisei:
Fi-vei In stare s ma ucizi fr ca eu s fi
fptuit vreo frdelege?
El rspunse:
5i ce frdelege poate fi mai mare decit
aceasta?
51 Imi fcu semn spre ochiul su pierdut. Atunci
Ii zisei
Am fcut-o din nebgare de seam.
Dar ci Imi raspunse:
Da, tu ai fcuto din nebgare de seam, d
eu 0 VOl face Cu bun tiint! Apoi .strig: S fie
adus In fata nlIinulQr mele!
$i ma duser In faa mIinilor lul.
Atunci ci Intinse mina, ii yIn degetul In ochiul
meu stIng i mi-i smulse CU devIrire. 5i dc atunci
sInt chior, aa cum vedeti cu totii.
Dup aceea, vizirul porunci s ma lege i s m
vIre Intr-io .iad. Apoi zise purttorului spadei:
Ti-i Incredintez pe acest om! Trage sabia din
teac. $i du-l de aid. Sooate-l afar din ora, ucidc-i
i ias-l prada fiarelor slbatice.
Atunci purttorul spadei ma lu i ma duse pIn
cc ieirm din ora. Acolo ma scoase afar din lad,
cu miiriile legate, cu picioarele Inlntuite i voi s
ma lege la ochi Inainte de a-mi curma viaa. Dar
Incepui sa plIng i s recit aceste strofe
Ales s-mi fii tu zaua-rt rstritea Irtdelung,
Ca s ma aperi stfel dc sulipi vrjmas,
Ai devenit chiar fierul cle lance mutt pizma,
Tiosul fier ce-i gata ,si pie ptu-mi s strpurtg!

Eu, Iris, cind puterea era in a mea parte,


In bc s pedepseasc, viOaie, dreapta mInci
Trecea In stinga arma, punind mIniei frin
In slaba stIng... Fapte cc azi be ctiu dearte.

De imputarea crud, te rog, mti crut, deci,


Asemeni de ocar, pe cci dumani ldslncl
S-azvirle-ale durerii pumncile, rind pe rind!
Biet suf let, prin ce chinuri, din pizm,-ai fost s
treci!

Tcerea fie-ti darul! Ci nu-l mai apsa


Cu-asprimi dc vorbe! Las-l de-aa poveri scutit!
Prieteni citi la sInu-mi am strIns, sint osindit
S-i vd mie-mpotriv, In slujba altei za!

Voiam sa fac dintr-Inii sgeti ucigtoare,


i-a.u fost! Dar pentru mine i inima-mi! Zadarnic
lvii pregtii eu piepturi de-ncredere! Amarnic
De-ncredere ,si fost-au spre-a altora-nltare!
131
M-am increzut atita In el, .i cu cldur,
Cu gmndul s-i vcl zilnic in dragoste statornici.
si-au fost In intregime! S-au artat prea dorniCi
S aib struint In trdtoarea ur !
CInd auzi purttorul spadei versurile mele, Ii
aminti C fusese i purttorul spadei tatlui meu i
Ca i copieisem eu mnsumi cu binefaceri, imi
spuse
Oare a putea eu s te ucici? 5i eu sint sciavul
tu. supus! Apoi imi zise Fugi! Viata Iti este sal-.
v.at! 51 nu te rnai Intoarce pe meleagurile acestea,
cci vei pieri, i ma vei face s pier i eu Impreun
cu tine; oum zice i poetul:
Prietene, pieac! Fii iibr, i sufletu-i scap
De tot ce tiranic te leag! i uit in urm
Lcauri cle-a cror cldire Intr-una Ii scurm
AtIia a br mirite: pot fi ca o sigur groap.

Ci pleac! TrImuri tot alte gsi-vei cu-ncInt,


i ri ce-ri nimic flu acluc cu a ta, ce-ai lsat
Dar oricit cta-vei cu patim,-n lung coliriclat,
Alt suflet, ca sufletul tu, n-ei afla pe pmIrtt.

Socoate! E fapt uimitor .i smintit, ca naltul,


S duci tot in sil o viad de-admnci umilinte,
CIrici, iat, Ca numai i pentru-ale noatre priinfr
Zntnse olaturi creata Allah, preaina1tul!

i totui! CInd sCris e, cci soarta o vrea, ca un orn


S maari-ntr-o ard anume, ci flu va putea
S-i ai aiurea odihria, pe-un deal, pe-o vIlcea
Dar tii unde-o fi adpostu-i din urm, molcom
A leuZu ceaf tu ia mai cu seam arniute!
Se-ngroa?d i capdt-a ci cerbicie deplin,
CInd sufletul insui al fiarei cci mindre ciomin
i sloboci strbate pustiul spre vrutele-i tinte!
Cmnd sfIri aceste versuri, ii srutai milnile. i
nici flu ma incumetai s cred c scpasern cu ade
varat, docIt cInd ma vzui departe.
Mai pe urm, rn-am resemnat ide pierderea ochiulul,
gindindu-ma ca am sicpat die l moarte. i Irni
urmai cltoria i ajunsei in oraul unchiului rneu.
Deci intiai la el i ii povestii cele petrecute cu tat.1
meu i cele ce mi se IntImplaser mie, dc ajunsei
srni pierd ochiul. Aturici el incepu s pling cu
suspine multe i strig
0, fiu al fratelui meu ! iat c inai adaugi o
rnIhnire Ia mIlmiriIe mdc i o durere Ia durerile
mdc. Caci ;[rebuie si spirn ca fiul srmanului tu
unchi, care se afl inaintea ta, s-a pierdut dc zile i
zik, i nu ttu cc I Sa intImplat, i nimeni nu poate
s-rni .spun unde este!
Apoi Incepu s plInga atIt de tare, IncIt cizu In
nesimtire. Cmnd Iti veni din nou in fire, Imi spuse
0, copilul meu! rn-am mihnit peste rnsur
din pricina fiului unchiului tu, en, unchiul tu
i iat ca tu mai adaugi o nou mIhnire la mIhnirile
me1e povestindu-mi ce ti s-a IntImplat tie i cc i
-a IntImplat tatalui tu! Dar pentru tine, o, fiul.
rneu, tot este rnai bine ca U-ai pierdut ochiul decit
-i fi pierdut viaia!
La. aceste cuvinte flu mai putui s p1strcz tcerea
!n legatura cu cele ce i se intIrnplaser fiului un
1flului rneu, copilul su. Aa:dar ii dezvluii ade
vui Intreg. La v.orbele mdc, unchiul se umplu de
)ucurie. Tntr-adevr se hiicur nespus de cuvintele
mdc despre fiul su. i Im spuse:

13 Cartea celor 0 mie .i una de riop1 1a3


Ah 1 du-ni cIt rnai lute s vd acel mor
mmnt!
ii rspunsei
Pe Allah! o, unchiule, eu flu tiu locu
unde se afl. Cci am fost de mai muite on s
caut mormmntul, fr s-i aflu locul!
A.tunci, eu i unchiul meu merserm la cimitir,
i de. astdat, privind la dreapta i pnivind la
stinga, sfirii plin a recunoate mormintul. 5i
amin.doi, cu i unchiu meu, fuim in culmea bucu
riei i intiaim sub holt: iiclicarm pmmntul i
apoi capacul; i, cu i unchiul meu, cobonirm cele
cincizeci ide trepte ale sialu. Cinci ajunerm Ia
captul scarii, vzurm un fum gros uicInd ctre
noi, care ne orbi. Dan numaidecIt unchiul rncu
rosti cuvIntul care Indeprteaza mice team de
acela care-i rostete, i anume : ,,Nu este putere
i tnie decIt Allah prealnaitul, atotputernicul!
Apoi merserm inainte i ajunserm intr-o
sal mare plin de fin, seminle de toate soiurile,
meiinde de tot felul, i Inca multe alte lucruri
de acestea. Si vazuram In mijlocul saul o
perdea lsat peste un pat. Atunci unchiul meu
privi dup perdeaua patului, .i-i gsi, i-1 recunoscu
pe fiul su, care era acolo, in braele femeff
care cobonise qu el; dar amIndoi se prefcuser
In negru crbune, ca i cum an fi fost
aruncai Intro groap de jeratic!
La aceast privelite, unchiul meu scuipA In
obrazul fi;u.iui su i stnig
Al gasit cc ai cutat, o, ticlosule! i asta
este numai ptimirea din lumea noastr, dan tj
rnai rmIne ptimirea de pe lumea cealalt, mai
cnIncen i mai Indelungat! -

134
i zicmnd aceasta, unchiul meu, dup cc scuip
In Gbrazul fi.ului, Ii scoase un papuc Cu talpa
Iui, 11 lovi peste fat.

In clipa accea a islorisiiii, $ahrazada vizu apropiindu-se


dimineata si, (lis(rela, nu voi nicidecurn s se lolaseas(a
pe rnai depaite de ingtduinta primit.

Dar cInd se iasa a dousprezecea noapte


Ea vise:

1\Ii s-a poveslit, 0, manIc icgc, (a sai1ukul ii spus


fecioarei, in limp (0 oat adunarea relor de fa, precurn
i califul i Giafar, asrultau povestea

Dcci, dup cc unchiul meu ii lovi cu taipa papu-.


cului peste fa pe fiul su, care zcea intins
acolo, negrucarbune, eu rmsei peste msur de
uluit de Intimplare. Si m intristai tare de npasta
ce se abtuse peste fiul unchiuiui meu, Ia
vederea lui i a fecioarei, prefacui astfel in negru
crbune! Apoi strigai:
Pc Allah! o, unchiule, ajunge! alin-ii putin
ingrijorarea inimii, cci ,i inima i toat fiinta
mea se zbuciurn ca s-i t1xnceasc cele petrecute
cu fiul tu ! 5i rnai ales ma cuprinde
jalea vzIndu-l prefcut astfel, ci i fecioara. in
negru crbune, i vzIndu-te pe tine, tatl lul, c
nu to rnultumeti nun-iai cu atit, i c 11 Ioveti
cu talpa papucului!
Atunci unchIul meu Imi povesti:
0, fiu al fratelui meu! afl Ca acest copil,
care este al meu, mnc din copiirie s-a mnrlr

135
gostit cu aprindere chiar de sora lui. i eu ii
il)deprtarn n2ereu. de ea, i irni ziceam : ,,Lini
tete-te, Ci sint Inca prea tineri ! Dar nici p0
meneal! De-abia crescur mai mriori, cInd
Intre ei se petrecu fapta cea nelegiuit, i eu
auzii de ea! Dar, intr-adevr, la Inceput flu-i
ddui intru totul crezare! Totui 1-am mustrat
cu minie cumplit zicindu-i: ,,Pzete-te de aceste
fapte nelegiuite, pe care nimeni flu le-a svirit
Inaintea ta, PC care nirneni flu ic va rnai svIr
i dupi tine! Cci de nu, vom fi, printre regi,
pilda do ruine i do sciinvie pIn la moarte!
5i crainici clare vor purta povestea noastr pin
departe, in toati lumea! Pzetc-te aadar de
aceste fapte, Ca de nu, te voi- blesterna i te voi
ucide ! Apoi avui grij s-1 despart de ea, i s
0 desp.art de ci. Ins crede-m Ca aceast nele
giuit Ii iuba flermurit! Cci 5eitan Intrise
lucrarea lui IntrInii! Aadar, cind fiul meu vzu
ca-i desprlisem de sora lui, pare-se c i-a fcut
acest ungher de sub pamInt, fr s destinuiasc
riimAnui nirnic. 5i, dup cum vezi, a adus aici
buoate i toate celetalte 5i s-a folosit dc lipsa
mea de acas, cInd ma afiam la vmntoare, ca sa
se mute aici cu sora Iui! Atunci dreptatea celul
prealnalt i prearnrit nu mai putu s Indure!
5i-i arse pe amIndoi aici! Dar ptiinirea de pe
lumea cealait este Inca m;ai cumplit i mai inde1ungat
i
$i zicInd acestea, unchiul meu Incepu sLi pling,
i plinsci i eu Impreun cu ci. Apoi irni spuse
Dc astzi inainte tu vei Li copilul meu, In
locul celuilalt
Atunci, vrerne tie un ceas, cugetai adInc asu
pra IntIrnplrilor din lumea aceasta i, Intre al
tele, ma gIndii Ia moartea tatlui meu din p0
runca vizirului, Ia tronul su rpit, la ochiul
meu smuls, precum vedeti cu totii, i la toate
cite i se intImplaser fiului urichIului meu, atItea
i atitea fapte din cele mai ciudate, i flu ma putui
stapIni s nu plIng
Duip aceea, iecirm din mormInt i Inchiserm
capacu la bc; apoi Ii acoperirm cu prnInt i
1sarm rnormmntl in starea in care se afla mai
inainte; i pe urm ne Intoarseram acas.
De abia ajunserm acas ci cezurrn, c auziram
sunete de instrumente vestitoare de rzboi, tobe
c trImbie, ci vzurm un puhoi de rzboinici
alergind, c oracul Intreg se umplu de zarv, de
zgomot ci de colbul stIrnit de copitele caibor. 5i
Intr-adevr rmaserrn tare tuThurati fiindc flu
putearn nici intr-un chip s ne dumirirn cc se
intirnpl. Tn cele din urrn, regele, unchiul meu,
sfIrci pun a intreha care e pricina aceiei zarve
ci i se rspunse:
Fratele tu a fost ucis de vizirul lui, care
s-a grabit s-ci adune toate octirile i s vin aici
in cea mai mare grab, ca s nlivleasc pe flea
teptate In orac. 5i bocuitorii au vzut Ca flu
puteau s-i tins piept: de aceea ii Inchinar oracul
firi impotrivire
La aceste cuvinte, zisei In sinea mea: ,,Desigur
c de vol cdea In inlinile lui ma va ucide ! 5i
din i-iou zbuciumul i Ingrijorarea se invlmcira
in sufletul men, c ma apucai si Irni depn In
minte, cu rnihnire, toate nenorocirile Intimplate
tatlui me-u i rnarnei mdc. Si flu mai ctiam cc
s ma fac. Dc alt parte, ma gindearn c, de rn-ac
fi arttat la lume, boouitorii oracului i soldatii
tatlui meu rn-ar fi recunoseut ,i ar fi ctat s
ma ucida, sa ma piard! 5i nu gsii niCi o alta
lecire decit aceea de a-mi rade barba. 5i aca, Imi

137
rsei barba, ma deghizal In alle straie i ptrsil
orau1. i pornii la drum spre acest ora al Bagdadului,
unde ndjduiam s ajung In pace i s
aflu pe cineva care s-mi ajute s rzbesc pin Ia
palatul ernirului credincioilor, califului, stpInului
lumii, Harun A1-Raid, cruia voiam s ii istorisese
povestea mea i intImplrile prin care
trecusern.
Sf irii prin a aunge in pace In acest ora a
Bagda.dului, chial In ast noapte. Si :flU tiUi Uncle
s meig, nici mncotio s ma indrept i ma aflai
In mare incuictui. I)ar, pe nea5tcptate, ma
pomenii fa in fal Cu acest saaluk. Ii urai pace
i ii zisei
Smnt strain de aceste locuri.
El Irni rspunse:
$i eu sInt strain.
Sttuim de vorb prietenete, cInd, U vzurm
apiopiinduse de noi pe acest saluk, al treilea
tovar al nostru. El ne ur pace i ne zise:
Sint strain pe aceste locuri.
Noi ii ispunserm
5i fbi sIntem strini.
Atunci meiseirn impieun pin cInd ne in
vlui Intunericul. Soarta n.e cluzi, din fericire,
pin aici In casa voastr, o, stpInele noastre!
Si aceasta-i pricina brbii rnele rase i a ochiu
iui meu pierdut!

La auzul povestirii intiiului saluk, fecioara ii


spuse:
Haide, bine! 5i acum mingIie-i puin cretetul,
i du-te degrab!
Dar intliul saluk ii rspunse:
0, stpina mea, afl c flu vol pleca pmn
cmnd flu vol fi auzit istorisirile tuturor ce1oi1a1i
tovari de aici.
In acel rstirnp, toat adunarea rmase uirnit
de aceast poveste uluitoare, i califul ii spuse
iui Giafar
Neindoios c, de cind sInt pe lume, n-am
rnai auzit o intlinpiare asemntoare acelcia a
acestui saluk!
Atunci intliul saluk merse de se aez Incru
ciindu-i picioaieie .i al doilea saluk pi
lriainte, srut pmlntul din faa mIlnilor tinerei
stpine a c.asei, i istorisi acestea:

POVESTEA CELU DE AL DOILEA SAALUK

Tntr-adevr, 0, stpIna mea, eu nu sint chior


din nateie. Ins povestea mea, pe care ti-o voi
istorisi, este atit de uimitoare melt, dac ar fi
scris cu acul in coltul luntric al ochiului, ea ar
sluji do mnvtur oiicui este in state s lnvee
Aa ourn ma vezi, sint rege i fiu de rege!
Afl de asernenea c i-tn sInt cltui do puin un
netiutor do carte : am citit Coranul; am citit cele
apte povestiii am citit de asemenea crtile de
cpetenie, ciiIe cole rnai de seam ale oarnenibr
de tiin ; am lnvat stiina stelelor i cu
vintele poeiior. In sfIrit, rnam cufundat in
tratita in stuclierea tuturor tiinte1or, melt i-am
Intrecut pe toti rnuritorii din veacul meu.
$i aa faima mea crescu in rIndul tuturor scrii
torilor. Mai mult decit atit, faima mea se intinse

139
prin toate pnuturile i OGiturile lu.mii, i iscusinta
mea ajunse cunoscut de toti regli. Atunci auzi
regele Incliei vorbindu-se de mine. 5i 11 rug pe
tatl meu s ma trimitA Ia ci, i In acelai timp
solii Ii aduseri tatalui meu cadouri strlucite j
daruri Intr-adevr vrednice de regi. La rIndul
su, tatl meu Incuviin i porunci s ml se pregteasc
ase corAbit incrcate cu toate cele de
trebuin, i pornil Ia drum.
1toria noastr pe mare inu o iun mncheiata,
dup care ajunseiAm la un .iArm. Acolo coborIrm
caii cc se aflau cu noi pe corbli, i cmileie, i
Incrcarm zece dintre cniilele noastre cu daruri
menite regelui Indiei. Dar, abia porniram la drum,
Ca se ridic un nor de praf, apropiinduse, i acopen
tot cuprinsul cerului i al prnintului, i inu
astfel timp de un ceas din zi; apoi se iisipi, i de
dedesubt se ivir asezeci de clreti asemanatori
cu nite lei turbati. CInd Ii privirm mai bine, Vazurm
c erau arabi din deert, tilhari de drumul
mare! Si de Indat cc ne zrir, pe cInd o luscm
Ia fuga, i vzur Ca avearri cu nol zece Incrcturi
de daruri menite regeiui Indiei, alergar pe urm
dc noastre, dind iure Inspre fbi CU frIieic sbbozite.
Atunci Ic fcurm semne cu mlinile i le
ziseram:
SIntem trimii la puternicul rege al Indiei!
Aadar s flu se faceti vreun rAu!
$i ci ne spusera:
Noi nu sIntem pe pmIntul i nici sub stapinire
lui
5i, acestea fund zise, uciser pc cItiva dintre slujitorii
mci tincri, In vreme Ce, ceilalti i cu mine,
o Iuarm Ia fug in toate priIe, eu dupa cc prirnii
o rana groaznic. In acel timp, arabii deertu1ui se
indeletnieii cu piidarea avutillor i darurilor
noastre rrnase pc spinarea cmilelor.
Cit clespre mine, In fuga mea flu mai tiui nici
unde ma aflam, i nci ce aveam dc fcut. Vai!
adineauri inca cram printre mrimile prnintului,
i acum in ja1nici srcie ! 5i struii in fuga mea
pm ajunsei in virful unui munte, unde gash o
peter ; i putui, in sfiiit, acolo s ma odihnesc
i s-mi petiec noaptea.
Dimineata ieii din peter i Irni urrnai cltoria
pIn cind ajunsci inti-un ora strlucitor i
bogat, Cu o clim alit de minunat Incit nici nu
eunotea asprimele ieinii, jar primvara ii inve
mInta VCSflC cu tranclatifii ci. i aa, ma bucurai
nespus de venirea mea In acel ora, Indeosebi In
starea de sfiiea1 In care ma af Lam, copleit curn
ciam de clt.orie i de goan. $i Intr-adevr cram
intr-o stare jalnic de vetejire, i cram tare schirnbat
Ia fata.
In acel ora nici nu tiarn macar Incotro s ma
indrept, cInd, tiecind pe linga un croitor care
cosea In duglieana lui, ma c1uei la ci si-i urai bun
pace ! El imi intoarse uraiea dc pace, ma pofti
prietenos sKi ed, ma imbrtiKi, i ma intieb cu
buntate de pricina care ma Indeprtase de tara
mea. Atunci Ii povestil toate cIte le petrecusem,
de la Inceput pin la sfIrit. $i ci fuse foaile mIhnit
de nenorocirea mea, i Imi zise
0, tinere cumsecacle, s nu spui nimic din
aceast Intimplare la nirneni, oricine-ar fi ! Cci
mi-i tare team, pentru tine, de regele acetui
ora ci este cci mai mare duman a] tatlui tu
i are o veche rfuiai de incheiat cu ci!
Dup aceasta, Infi pregti rnIncare i hutur
i eu mIncai i bui, i el de asernenea irnpreun
Cu mine. 5i petrecurm noaptea povestind amin141
doi; .i Irni fcu bc Intr-un colt al dughenei, uncle
ma Intinsei linga el ca s d&rrn. Apoi imi aduse
toate de cite putearn avea. nevoie, o saltea i o
ptur.
i aa ramasei la el vreme cle trei zile, dup care
ma Intreb
5t11 vreo meserie ce tear putea ajuta s
cItigi plinea?
5i-i ispunsei
Firete ! sInt crturar priceput in jurisprudenta,
macstru mncercat in tiic, tiu citi i tiu
socoti!
Dar ci Imi intoarse
Prietene al meu, toate acestea nu sint o mcscrie!
Sau, rnai degrab, sint o meserie, de vrei
(cci ma veclea tare necjit), dar meseria asta n-are
nici o cutare pe piaa orauIui nostru! Aici, in
oraul nostru, nimeni flu tie nici s studieze, nici
s scrie, nici s citeasc, nici sa socoteasc. Ci toat
lumeia se pricepe doar s-i citige plinea.
Aturici rrnsei tare Intristat i flu rnai putul
decIt s-i repet
Tntr-adevr, pe Allah ! flu tiu s fac nimic
altceva decit ceea ce ti-am inirat!
Si ci irni spuse
Atunci, biatul me.u, Incinget,i mijiocul !
ia o secure i o funie i du-te de taie lemne la tar,
pin cind Allah se xa Indura sa-ti hrzeasc o
soart, mai bun! 5i mai cu seam nu destinui
rimnui din cine te tragi, cci te va ucide!
Rostind aceste ciivirite, merse de imi cumpra
o secure i o funie i ma trimise s tai lemne cu
alti tietori, dup cc avu grij s i-na mncredinteze
struitor pazei br.
Ieii atunci Cu tic.toiii i ma apucai de tiat
lernne. Apoi Imi sprijinhi incictura dc ]emne pe

42
cap, o dusei la ora i o vmndui cu o jumtate de
dinar. Cu ciiiva bnui irni cumprai de rnincarc,
i pastrai cu grij ce mi-a rmas din bani. i aa
luciai inti-una, vreme de un an intreg, i mergcarn
in fiecaje zi s-1 vd pe prietenul meu, croitorul,
in dugheana lui, unde ma odihneam la urnbra,
Inciuciind umi picioaree in unglierul meu.
Intr-o zi, ca do obicei, ma dusesem s tai lemne
Ia a i, ajungInci acolo, nimerii intr-o pAdure
stufoas undo eiau multe emne de tiat. Alesei Un
copac uscat i ma apucai s indeprtez pmIntul
chmprejuiu idcinilor Iui ; dar ipe cmnd lucrarn
acolo, secuiea mi so agI pe neateptate intr-o
veiga de aiam. Scosei pmintul dimprejur i
descpein un capac do lemn de care era prins
o verig do ararn. Si 11 iidicai. i descoperii dedesubt
o scar. Cobormnd pIn in josul scrii
gsii 0 u. lntiai pc ua i ma aflai Intr-o mrea
sal a unul palat minunat i zidit cu miestrie.
51 gsii mn1untiu o femeic incIntAtoare, asemenea
celei mai fiumoase dintre margaritare. 5i era intr-adevi
atit de frumoas, melt vederea ci
spulbein din inirn oiice grij, once mihnire i
once nefericire. 0 privil, i numaidecIt ma mclinai
intiu inchinaie ctre Creatorul, care ia ha
rzit atita desviiire 5i frumusee.
Atund ca ma pnivi imi spuse
Eti flinta omeneasc sau un genni?
Eu laspunsci
Fiint omeneasc.
5i ca irni zise
Dan atunci cine te-a putut cJuzi pna intr-acest
bc In cane ma aflu de douzeci do ani,
fr s fi vizut vrcodat o fiina omeneasc?
La aceste cuvinte, pe care le gsiI pline do dubcea
i de duioie, ii rspunsei:

143
0, stplna rnea, Allah este ccl. care rn-a cluzit
spre 1cau1 tu, pentru ca, In sfIrit, s
uit toate ptirniriie i durerile.
5i-i povestii tot cc mi se IntImplase, tie Ia inceput
pln la sfIrit. 5i intr-adevr, aceasta ii pricinui
Irhuta mil fat cle mine, cad ea plInse i-mi
zise:
Si eu la rindul meu Iti vol istorisi povestea
mea. Afi, aadar, c sint fiica regelui Aknarnos,
ccl din urm rege al Indiel, stpInul Insulel de
Abanos. El ma mritase Cu fiul unchiului meu.
lns, chiat in noaptea nunii, inainte ca s-mi fi
pierdut fecioria, ma rpi un efrit, pe al su nurne
Georgiros, fiul lui Rajmos, fiul lui Eblis insui.
El ma lua, zbur cu mine ci ma acez Intr-acest
bc, unde aduse tot ocea cc a fi putut don dintro
dulcetuii i zahanicale, rochii, stofe persiene, mobile,
rnincni i buturL Dc atunci ci vine s ma
vad Ia zece zile, se culc o noapte cu mine, chiar
aid, i dimineata pleac. 51 ci ma mai prevoni, de
asemenea, c, dac a avea nevole de ci in timpul
celor zcce zile cc Ic petrece Intdeauna departe do
mine, n-aveam, do-ar fi fost zi sau dcar 11 fost
noapte, decit s ating cu mIna acele dou ciruni
care sint scnise cob, sub boita acestei sli. 5i
ntr-adevr, de atunci Incoace, de mndat cc ating
aeast inscnipie, ii i vd artIndu-se. Do astdata
au trecut patru zile de dud n-a venit, i-i
mai rmln Inca case zile s lipseasc. Aca c ai
putea ram Inc la mine cinci zile, ca apoi s pled
cu 0 Zj Inainte do sosirea lui.
51-i rfispunsei
Desigur Ca pot!
Atunci ea fuse tare bucuroas; se scuba dreapt,
ma ma de rnIn, ma trecu pnintr-o Cu arcade i

144
ma cluzi pIn ajunse1Lim Intr-un hammam imbietor
i plcut i pun de o incropeal InvMuitoare.
Eu ma dezbrcai nurnaidecIt, i ea, ua rindul ei,
se dezbrc; i amindoi intrarm In baie. Dup
bale, ne aezarm pe baldachinul din hammam, ea
ahtuii de mine, i ma pofti s beau sirop do mosc,
i-rni .aez dinainLe prjituri delicioase. Apoi continuarrn
s povestim cu mult drag i s mIncam
din toate aceste buntti aduse de efrit, rpitorul
ei.
Apoi irni zise
In seara aceasta vei dormi i to vei odilmi
bine c1up truda Indurat, ca s fii pe urm vioi
i tilmit.
i eu, o, stpIna mea, mncercai s dorm bine,
dup ce-i mullumii cu recunotir1i. i intr-adevar,
uitai de toate grijile!
CInd ma trezii, o aflal ezInd la cptIiul meu,
i Irni freca plcut bratele i picioarele. Atunci 11
chemai Iritr-ajutor pe Allah, ceimnd asupra ci toate
binecuvintrile, i ne puserm la poveti vreme do
un ceas, i ea Imi spuse sumedenie do lucruri foarte
drg1ae. Irni spuse:
Fe Allah! mai Inainte, singur in acest palat
subpmintean, cram tare mIhnit i simeam cum
mi se strInge pieptul, cci flu gseam pe nimeni
Cu cine s vorbeasc, i aceasta vreme do douzeci
do ani! Dar, mrire lui Allah! Fie slviL c
te-a cluzitpIn la mine!
Apoi, cu vocea ci cald, Imi cint aceste versun:

i dctc clinairtte tiam dc-a ta sosire


Covor pentru picioare ti-am fi intins, de sInge,
Al inimilor noastre, cu foe ce tot u-n fringe,
i catifecuict neagr din ocliii in selipire.

145
Am fi Intins obrajii cu frgezimi, mijiocul
Cu mtdsoase coapse i tinra br came,
0, cbtor de noapte, culcucu1 s-ti incarne!
Cci maz presus clea noastre p1eoape-este bocul!
La auzul acestor versuri, ii mu1umii cu mIna pe
inim i iubiiea se aprinse Inca i mai pustiitor
in mine ; i giijile i necazurile mele se irosii
toate. Apoi ne aezaim i burm din aceeai
cup, i asta pin Ia cdeiea noptii: atunci in
noaptea accea, ma euicai cu ea pHn de fericire.
i niriodat in viaa mea flu cunosui o noapte
asernenea acelei nopi. Tar cInd se ficu ziu, ne
scularm foarte muIurnii unul de altul i cu ado
vrat in dephn fericii-e
Atunci eu, Inca pun de aprindere i mai ales ca
sa-mi prelungesc fericirea, ii zisei
Vrei s te ajut sa iei de sub pmIrit i s te
descotorosesc de genniul acela?
Dar ea incepu s rid i-mi spuse
Taci odat, i mulumete-te cu cc ai! ilaide!
acest srman efrit nu va avea decit o zi din zece,
jar lie Iti fagduiesc de fiecare data celelalte nou
zile!
Atunci eu, minat de flacra patimii, ajunsei prea
depaite cu vorbele, cci ii spusei:
Nici flu ma gindesc! acum, de indat, voi nimid
din temelii aceast bolt unde sint spate in
scriptiile rn.agice, ca In acest fel efritul s vin
aici, la indemina mea, i s-I pot ucide! Cci, Inca
de mult vrerne, rn-am deprins s-mi fac o int
din toi efriii de pe prnInt i de ub parnInt.
La aceste cuvinte, i ca s ma 1initeasc, ea in
cepu s Irni recite aceste versuri
Rgaz ceri inainte dc-a noastr despiime -
i-ari ca-ti. pare uspra fireasca-ndeprtare...
SO poti s iubeti numcii, cZar ftir-mctuare,
Nu stii Ca este sigur mijioc de izbutire?

Ginde.te, si in time c-i ,spui Ca oboseal


E regula oricOrei inlnuiri pe lume,
$i c ruptura-ncecita, grbit oriicum, e
Prietemiei pururi concluzia fatal...
Dai eu, fr s iau searna la aceste versuri, ce
ml. le recita, trse.i o izbitur zdravn cu piciorul
in bolt!

In clipa aceea a povestirii, $ahrazada vzu ivindu-se


dimineata si tcu discreL

i cInd se 1as a treisprezecea noapte


FDa zise:
1Ii s-a povestit, o, mrite rege, ca al doflea sailuk
ii uirn astfel istoiisirea cAtre tinra slpin a (asei:

Aadar, o stpIna mea, cind izbii una zdravn cu


picioarul in bolt,femeia gri
Iat vine efritul! Vine peste noi! Nu ti-am
spus dinainte? Pc Allah, tu ma pierzi! Totui,
gIndete-te cum sa scapi, i fugi pe acelai drum
pe unde ai venit!
Atunci eu ma repezii pe scar. Dar, din nenorocire,
din pricina spaimei cumplite, imi uitai jos
sandalele i securea. i aa, cind abia urcasern
cIteva trepte ale scrii, ma Intorsei putin ca s
arunc o ultim ochire dup sandalele i securea
mea, care erau singurul meu avut; dar vzui pa-

147
rnintul deschizinclu-se i ieind dintr-Insui un efrit
uria, groaznic de hId, care ii zise femeii:
Dc ce ai tras acea groaznic izbitur cu care
mai inspimintat aclineauri? Oare ce nenorocire
U s-a intlinpiat?
Ea ispunse
Nici o nenorocire, de fapt, dear c adineauii
am simit cum mi Se stringe pieptul de singurtate
i mi sculai s merg ca s beau ceva buturi rcoritoare
care si ma Invioreze i, cum ma scul;ai prea
gihit ca si pornese, alunecai i czui peste bolt.
Dar ef.iitul spuse:
0, desfrinat fr de ruine, cit de bine tii
s rnint;i! Apoi Inoepu s priveasc prin palat, In
dreapta, In stInga, i sfiri prin a-mi gsi sandaleic
i securea. Atunci strig: El! cc Inseamn uncltee
astea? Spune! De unde ti-au venit aceste lucruri
omeneti?
Ea spunse:
- Le vd acuma, c mile-al artat tu! Tnainte
nu ic-am vazut niciodat. Poate c erau agIate
do spatele tu i le vei fi adus tu Insuti aicL
Atunci efritul, in oulmea rnIniei, zbier:
Ce voibe ffir noirn, In cloi pen i Indllcite!
Ele flu vor fi in stare s ma pacaleasca, o, des
nitato!
La aceste vorbe, o despuie de verninte, o Intinse
In cruce Intre patru stIipi btui in prnInt
.i, punind-o la cazne, Incepu s-o Intrebe despre
cole Intimplate. Dar eu nu putui s Indur rnai mult
i nici s aud bocetele ci; urcai de zor scara, tremurInd
de groaz; i, ajuns In cele din urm
afara, aezai la locul su capacul aa curn fusese
i ii ferii do pniviri, acopenindu-1 din nou cu p-
mInt. Si rn-am. eit amarnic do fapta mea. 51 In
cepui s ma gIndesc Ia tInra fat, la frumusetea
ei, i la caznele pe care i le pricinuia blestematu]
acela, acum, c trecuser douzeei de ani de dud
vieuia Cu el. 5i mai Cu seam ma simii tare
mihnit la gindul c ci o schingiuia din pricina
mea. 5i in clipa aceea, ncepui din nou s ma gIndesc
iari Ia tatl meu, i la Irnpria lui, i a
starea amrIt de tiotor do lemne in care aj unsesern
i, piIngmnd, recitai un vers despre aceast
jalnic poves.te. A.a s-au petrecut lucrurile
Dup care, Imi urmai drumul pin cc ajunsei Ia
tovarul meu, croitorul. Si Ii aflai acas stInd Ca
pe jAiatic din pricina Intuizierii mdc. Aa ma
atepta, pun de nerbdare. $i Imi spuse:
levi, nevzIndu-te sosind ca de obicei, mi-am
petrecut noaptea cu inima la tine! $i Imi era
tean-i si nu dai In pidure peste vreo fiara silbatic
sau peste ceva asemthtor. Dar ludat sa fie
Allah c te-a scpat do l picire!
Atunci ii multumii pentru bunatate, intrai in
dugean i ezui in ungherul meu; i Incepui sa
ma gIndesc Ia ceea cc mi se IntImplase i s ma
dojenesc pe mine Insumi pentru izbitura de pici.or
pe care o ddusem in bolta. $i deodat, bunul rneu
prieten croitorul intra i-mi spuse:
Ateapta la ua prvliei un necunoscut, un
fel de persan, care Intreab de tine i aduce cii ci
securea i sandalele tale. Le-a piirtat pe la to1i
croitorli de pe strad, zicIndu-le: ,,Am ieit In zori
ca s-mi fac rugciunea de dimineai, la chemarea
muezinului, i aflai in calea mea aceste lucruri,
fr s ajung s tiu ale cui puteau fl. Spun ei-mi,
aadar, voi, cine este stpInul br ! Atunci croitoril
de pe stiada noastr, care te cunosc, vzind socuica
i sandalele, tiur c sInt ale tale i s grbir
s dea adresa ta acestul persan. $i iat-l
aici, ateptmndu-te Ia ua prvliei. Iei dcci i
t49
mu1tumete-i pentru osteneal, i ia-ti Inapoi Securea
i sandalele.
Dar eu, Ia aceste vorbe, simii cum imi plete
faa i cum tot trupul ml se inmoaie de gioaz.
51, in timp cc ma aflam in starea aceasta de rtcire,
deodat pmintul se desehise inaintea ungherului-
meu i se lvi insui persanuL Era fri-.
tul! In rstimpul acela, el o pusese pe tinra ml
ncva5t Ia eazne, i ce cumplite cazne! Dar ea
nu-i rnrturisise nimic. Atunci ci lua securea
sandalele i-i spuse ,,1i vol dovedi Ca sint mereu
ace1ai Georghos, din tiipea lul Eblis ! 5i
vei vedea de pot sau flu s li-l aduc pe stpInui
acestei securi i al acestor sandale ! Si atunci
veni s incerce aceast viclenie, despre care si-am
vorbit, printre croitori
Intr aadar pe neateptate Ia mine, rsrind
din pmint ;i. numaidecit, fr a pierde o clip,
ma ipi cu el! Zbur i se malta In vzduh; apoi
cobori i se scufund In pmInt! CIt despre mine,
czui In nesimtire. Atunci intra cu mine in palatul
subpminean unde gustasem desftrile. 51
vzui fata goal, i sIngele cuigInd din trupul el.
Ochii ml se umezir de lacrimi. Dar efritul se indrept
spre ea i, apucind-o strIns, ii strig
0, desfrInato, iat-ti iubitul!
Atunei tInra ma privi i spuse
Nu-l cunosc. 5i nu 1-am vzut niciodat,
decit numai in clipa aceasta.
Si efritul Ii zbier:
Curn ? Ai In fata ta rnrturia frdelegii i
tot nu rnrturiseti ?
Ea zise din nou
Nu-1 cunosc. i flu 1-am vazut in viata mea.
51 nu imi place s mint dinaintea fetei lui Allah!
Atunci efritul ii zise
Dac Intr-adevr nu-1 cuno.ti de bc, ia sabia
aceasta i reteaz-i capul!
Ea lu sabia, veni Ia mine i se opri dinaintea
mea. i eu, galben de groaz, ii fcui sernn cu
sprincenele (sa o rog s aib mil), i lacrimile
mi cuigeau dea hirigu obrajilor. Atunci imi
clipi i ea din ochi : dar vise cu glas tare
Tu eti pricina tuturor nenorocirilor
noastre!
i eu ii fcui din nou emn CU sprIncencle, lar
Cu buzele ii recital veisuri cu dou mntelesuri, pe
care efritul flu putea s le priceap bine:
Ciuci ochii-atit de bine de vorb stau Cu tine,
Curn sd mu fie limba dc-once fobs bipsit?
Ei dam pe fa tame ascunse-n adiucime.

Cind te-ai ivit, duici lacrimi imi curserd pe gene


Si am ramas ca inut. $i ?7?ZrnamZ robit,
Din ochi vedeai c este-n. vpdi nepinhntene I

Pleoapele-n clipire simtirea scot pe fete;


Jar cel deprins s-arate o minte sntoas,
Nevoie flu mai are dc degete-ndrznee.

Tim bc de toate cele sprincenele-rnbinczte. Tcere, dcci, cu toti ! Cuvint mu mai ias.
Doar draqostea vorbeasc ea sin gur mai poate!
TInra femeie Intebese i semnele, si versurile
rnele, i azvIrli din mimi sabia efritului. Atunci
efritul lu sabia, rni-o Intinse si imi zise
Reteaz-i capul! i te voi slobozi, i nu-i vo
face nici un ru

151
i eu Ii spusel:
Da!
i luai sabia, Inaintai curajos i ridicai brau1!
Atunci ea imi zise, fcindu-mi sernn cu sprin
cenele
Oare ti-am fcut vreun riu?
Atunci ochii mi so umplur do lacrimi, aruncai
sabia din mimi, i-i spusei efritului
0, puteniice efrit, o, viteazule vmnjos i neinfricat!
daci aceast femeie era aa cum o crezi,
cu puin credint i judecatl, ar fi gsit indrepttit
cderea capului meu tUat! Ci, dimpotrivi,
ea tocmai a azvIiiit sabia departe. Cum a putea
oare ca, la rindul mou, sl ma simi Indreptlit s-i
tai gitul, mai ales c niciodat nu am vizut-o ma
into dc ceasul acesta? Aadar, niciodat nu vol svir
i asemenea fapt, chiar do ma vei face si beau
cupa mortii amare
La auzul acestei cuvIntri, efritul zbiera
Ha, acum s-a dovedit din pun iubirea dintre
voi doi!
Si atunci, o, stpIna mea, acel blestemat lu
sabia, izbi cu ca o min a femeii i i-o retez; apoi
Ii izbi cealalt mIn i i-o retez la fel; apoi ii
tie piciorul drept; apoi Ii tie piciorul sting! $i
aa, cu patru lovituii, Ii retez cele patru rndu
lare. 5i eu priveam aceasta Cu ochu mci i ma gIndeam
ca voi muri neIndoios.
In clipa aceea, tInra femeie ma privi pe furi
i Imi clipi din ochi. Dar, vai! efritul vzu aceast
clipire din ochi i striga
0, fiic do curv! chiar acum ai svIrit pa-
catu, cu ochiul!
o izbi atunci peste gIt cu sabIa, i ii retez
capuL Apol se Intoarse spre mine i Imi zise:

152
Afl, o, tu, filn omeneasc, curn cA, dup
legea noastr, nou efiii1or ne este Ingiduit i
chiar Indreptiit i sintern pov4uiti s uciciem nevasta
credincioas! Afl dcci c pe aceast femeie
am rpit-o in noaptea nunii, cInd n-avea decit doisprezece
ani, i mai Inainte ca vreun altul s se fi
cutcat cu ea sau s o fl cunoscut! Am aduso aici,
i venearn s o vd la zoco zile o data, ca s-mi petrec
noaptea Cu ea, i ma culcarn cu ea sub chipul
unui persan! Dar din clipa cInd rn-am dumirit c
ma mne1a, am ucis-o! Dc aitminteri ea flu rn-a ine1at
decIt numai cu ochiul, ochiul din care a clipit
privindu-te. CIt despre tine, deoarece n-am putut
dovedi c ai pctuit cu ea, ca s o ajuti s ma
Ine1e, flu te voi ucide. Dar totui, vreau, ca s flu
poti rIde In spatele meu, s-ii fac un ru, care
s-1i spulbeie trufia! Te las s-Ii alegi rul pe
care ii doreti dintre toate relele!
Atunci eu, o, stpIna mea, ma bucurai nespus
vazInd u-ma scpat de moarte. 5i aceasta ma Imbarbata
s ma Incred In Indurarea lui. Si-i spusei
Dar, zu, nu tiu CC ru s aleg diritre toate
relele! Nu mi-c pe plac nici unul!
Atunci efritul cuprins de turbare lovi cu piciorul
In $mint i zbier
Iti spun s alegi! Astfel, a1ege-i sub cc chip
vrei s te vrjesc! Vrei chipul unui rngar? Nu I
Chipul unui dine? Chipul unui catIr? Chipul unui
corb? Sau mai degrah chipul unei maimute?
Atunci Ii rspunsei, mereu incredinat de in
durarea lui, cci aveam sperana mntr-o iertare
deplin:
Pc Allah ! o, stapInul meu Georgiros, din
stirpea puternicului Eblis! dac te induri de mine,
Allah se va indura de tine ! cci ci va fi muiturnit
de iertarea cu care l-ai invrednicit pe un bun mos253
1cm, cc nu ii-a pricinuit niciodat vreo vtmare!
Si continuai sI log fierbinte, stind urnil in picioaie
in faa miinfloi lui, ii zisei : Ma osIndeti
pe nedrept!
Atunci ci imi rspunse
Ajungc cu vorbele acestea, aitfel te ucid
Nu punc a5adar la incereare buntatea mea, cad
tiebuic neaprat s te viiijcsc
Cu aceste cuvinte, ma idic, despic bolta i
pmintul de dcasupra noasUi, i zbur cu mine
in vazduii, atIt dc sus, incIt nu rnai zueam pa
mintul decit sub infiaiea unui bud eu ap.
Coboii pc cietetu1 unui munte i rii aezi acolo
1uL Un pumn dc tarina in min, murmur ceva
deasupia, mirlind aa .J-Im hrn ! hm !, iosti
citeva cuvinte, apoi arunc rIna peste mine, stigInd

Ic?i din foima asta a ta i ia chipul Uflel


maimue
$i chiat in clipa aceea o, stpina mea. ma piefcui
in mairnu, si Inca cc maimu 1 Btimn de
eel puin o sut do ani i cit se poate de slut
Atunci, cind ma vixui sub acea.st infWaie, ma
siniIii mai Intii nernultumit i Incepui s 1opi ; i
opaiam cu adeviat 1. Apoi, fiindc asta numi
slujea Ia mmic, incepui sa plIng de rmla mea i a
celui care fusesem inainte. $1 efritul ridea inirun
chip mspaimintatoi, apoi sc fcu neizut.
Atunci incepui s cugot Ia nedieptIile soilii i
Invai pc pielea mea c de f apt soarta nu atIrn
citui dc pu1in de fptur.
Dup accea, ma ddui (IC-a rostogolul din cretetul
muntelui pIn jos Ia poale. $i pornii la chum,
doimind noaptea plin copaci, i aceasta vreme do
o iun. pin ajunsei pe rmul mrii srate. Poposit
acolo ca vreun ceas, i zarn In cele din urm
n mijiocul rnrii. o corabie, pe care vIntul prielnic
o Impingea spre rm, chiai in partea unde ma
aflam. Atunci ma ascunsei dup o stinc i a.teptai.
Cind ii vzui pe oameni mergInci incoace i Incolo,
Imi luai inima in dinti ,i sfiiii prin a sari in inij
locu corbiei. Unul diiil rt. oarncni stiig
- 1zgonii degrab aceasti fptur de piaz rea!
un a1tu strig
Nu ! s o ucidem
i un al trellea strig
Da ! s 0 uciclein cu sabia
Eu incepui s pling i irnpiedicai cu laba vIrful
sbiei, si laciirnile imi curgeau iroaie.
Atunci cpitanului i se fcu mil de mine 5i le
zise
0, negustorilor, aceast maimut rn-a rugat
fierbinte, 5i-i ascult rugmintea ; este sub ociotirea
mea! Nirneni s n-o prind i s n-o izgoneasc
sau s-o necjeasc
Apoi cpitanul incepu s ma strige 51 s-mi zic
vorbe plcute i bune; 51 en ii ine1egeam toate
vorbele. i aa ma lu de slujitor al su: i-i fcearn
toate treburile i-1 slujeam pe corabie.
Vintul ne fuse prielnic vreme de cincizeci dc
zile 51 traserm Ia 1rm, ling un ora nespus dc
inare 5i CU atitia locmtoii, imit Allah singin le
poate socoti numrul.
La sosirea noastr, vzui(iin inaiiitind spie co
rabie nite mameluci trimii dc regele a(elui oiu.
Ei se apropiar, urar bun venit negustorilor i le
spuser
Regele nostru va trimite urri cu prilejul sosirii
voastre In pace, ne poruncete s v inminm
acest sul de peigament, 5i v zice: ,.Fiecare dintre
voi s scrie aid Ufl 5ir cu scrisul lui ccl rnai
frumos

155
Atunci eu, pstrIndu-mi mereu chipul de nialmuI
, ma sculai i apucai repede din mIinile br
sulul de peigamen t i srii Cu ci nitel mai departe.
Ei se temur c ma vot vedea rupindu-1 i azvIrlindu-l
in ap. 5i ma stiigar In gura mare, i voir
s m ucid. Dar Cu le fcui semn Ca tiarn i voiarn
s scriu ! Si cpitanul le porunCi
Lasati-1 s scrie! Dac o vorn vedea mizglind,
o vorn Impiedica s-o fac rnai departe; dar
dac Inti-adevr se pricepe si caligrafieze, o voi
Infia ca pe copilul meu ! Cci n-am vzut niciodat
0 mairnuji rnai cuminte!
Atunei eu luai kalamul 1, ii apsai dc peiinila
climri, Intinzind bine cerneala pe cele dou fete
ale kalamului, i incepui s scriu.
5i scrisei aa patru strofe, atunci alctuite, fie
care cu o scriere deosebit i intr-un stil deosebit:
IntIla strofa la modul rikal ; a doua la modul Ti
haul; a tieia Ia moclul sulsi; i a patra la modul
muik:
I. Oarneni dc inim daruri lsat-au i faceri de
bine:
Timpul putu s lensernne intocmai CU ii se
cuvine,
Dar Isi pierdu vrco ndejd.e s prind-ale
ta.lentrun nurn
Dup Allah, omeneasca rnulirne In tarele-ti
umctr

Reazim ici are, fiindc, asa curn nirnic nu


dezrninte,
Intr-adevr tu eti zilnic a tot cc e bun
un printe!
1 Kalam condei de trestle.

156
IL S v vorbese de pana mi? 0, ast pan
IntIia-i i-iweput la toat(! Ca din munte
Izvor, uimete ce put(1t CIZJt ca cmand,
Punindul printre inrti(ii C( de frzinte.
Din pana-i degete-o conduc cu rniestrie !
Curg fluvii, cinci, de (locz14a-poez?e!

Ill. S v vorbese de venicia lui? Nu-i scriitor


Sutit de rnoarte numai scrisul e nemuritor I
Frzneazatz pana ! Scrie ritrz, dulciul rnierii,
Ca s te poi rnIndri ici ziuci invicrii I

IV. Ai clirnara-n fa: muindu-ti in ea pana,


Mt trage clecit iruri de nobil orn ci darnic.
Dar dac flu poi scrie ce-ar fi un clar, liana
Irurnseii te cuprind macar, cci nu zadarnic
o ciri :printre maetri-ti cItigi i tu
coroana

Cind sfIrii de scris, e mntinsei sulul do pergagament.


i privir, i fur cu toil cupiind do ad
miraia cea mai maie; apoi ficcarc atorziu pe rlnd
cite un ir cu cea mal rumoas scriere a Iui.
Dup care, sclavii plecar ducInd sulul regelui.
Cind regele Iu cunotin de toate acele scrieri,
nu fu muLumit decIt de scrieiea mea, aictuit in
patru moduri diferite, i penLru care cram vestit
in lurnea Intreag, pe cInd cram Inca fiu de rege.
Atunci regele spuse tuturor prietenilor sai, care
erau de fata, i sciavilor:
Mergei Ia meteru1 acestei scrieri minunate
i InmIna-i aceast mantie de cinstire ca S0 imbrace,
urcai-1 clare pe ccl mai frumos dintre
catIrii mci i purtai-1 cu pomp mare, In sunete
157
de instrurnente, i aduceil in fata mlinilor mele!
La aceste uvinte, Incepur cu totii s smid. 5i
regele, care bga de seam aceasta, rrnase tare
suprat i strig
Cum! eu v dau o pQrunca i voi ridei de
mine?!
5i ci rspunser:
0, rege al veacului, noi ne ferim cu strnicie
s ridem de voibele tale, dar trebuie sa-ti spunem
Ca acel care are o scriere atit de frumoas flu este
citui de pun un flu al lui Adam, ci o rnairnuta,
care apailine cpitanului corbiei!
Atunci regele se minun peste msur do vor
bele br, apoi fu cuprms de veselie, 11 podidi rIsul,
i strig
Doresc s cumpr aceast maimuta! Si, zi
cind aa, porunci tuturor celor de Ia curtea mi s
mearg la corabie ca s aduc maimul(a, s ia Cu
ci catIrul i manti.a de cinstire, i le spuse : Trebuie
neaprat s o invemIntati In aceast mantie de
cinstire,. s o uicai pe catir i s o aducei aid
Venir dcci Cu toii la corabie i ma cumpiar
nemaipomenit do scump ide la cpitan, care nu czii
Ia Invoial do la Inceput! lar eu ii fcui sernn Capitanului
Ca cram tare mIhnit din pricin ca-i parsesc.
Apoi ma luar, ma imbrcar cu mantia dc
cinstire, ma ajutar s Incalec pe catir i pornirm
cu totii In sunetele instrurnentelor armonioase din
acel ora ; i tori iocuitorii, i toat suflara orne
neasc din ora rrnaser Incremeniti privind cu
mirare mare la aceast piivelite uluitoare i Ir
de pereche.
Cind ma aduser In fata regelui i-i vzui chipul,
srutai do trei oii parnintul din faa mIinilor sale
i rmsei nerniscat. Regele ma pofti s ed, i

158
ma pusei in genuncJii. Si toi ei de fata se minunar
de buncreterca i de buncuviina mea neInticcut;
dar 1 de asl.i data regele rmase eel
mai uimit dintre toi. 5i de Indata ce ma pusei
astf ci In genunchi, porurwi Ia toat lumea s piece,
i pleca toata lumea. Nii irnase in sal decIt regeie,
cpeteni.a eunucilor, i un sclav tInr favorit,
i Cu, o, stpIna mea I
Atunci regele porunci si se adiw de-ale mInciii.
51 aduseri o niast care ernu rinduite toate
bucatele pe care un suf let Jo poate don i pofti, i
toate buntile care fac desfataica ochilor. 5i regele
imi fcu sernn s mninc. 5i cu ma sculai i
siutai pmintul din fata mIinilor sale, de apte on
Ia rind, i ma aezai foarte cuviincIos pe ezutui
meu de rnaimuta, i ma pusel pe mincate, amintindu-rni
dc toat buncreterea primit In trecut.
Cind ridicara masa, ma sculai i eu, ca s merg
s ma spi pe mimi; apoi ma Intorsei, dup cc
rn-am splat pe mimi, i luai climara, kalamul i
o foaie de pergarnent, i scrisei dou strofe despre
minunatele prjituri arabe
Plcinte dulci, i delicate, i sublime,
Pc care degete in foi le invirtesc,
Sintei leac bun pentr-un venin cit de drcesc,
i clecIt voi ceva mai drag mu af l mime!

Nadeidea, pasiunea puse-n voi Imi sunt,


Si-n freamat iriima-i, cind kenafa pe nast
lmparte-aroma ei, din tava luminoas,
hi miere blcindu-se i-n proaspt unt.
Ptiji1ui fcut cu firicele de ficlea.

159
0, kenafa din tietei subtiri ca peril,
Ti, ce Volos imi cleschizi pofta., al meti dor
Spre tine se lndreapt i, dc-ar fi s mor,
Mi las o zi s nu mi te arati vederii!

Dar ce sirop! Ce-a.2 mai mInca i bea din vol


0, kenaf ale cu sirop o desfdtare,
Ce-a,s bea, minca mntreaga ziu mare,
i-a vrea s iau ci pentru viata de apol!
Dup accea, pusei jos kalamul i foaia, mI sculai
i ma dusei sa ma aez cuviincios mai Ia o parte.
Regele privi cele ce scrisesern, le citi, se minun i
strig
Oare-i cu putint ca o maimut s fie Inzestrat
cu aita e1ocinj i Indeosebi cu 0 scriere atit
de frurnoas? Pc Allah! aceasta-i minunea minunilor!

In clipa aceca se aduse dinaintea regelui un joc


de ah, i regele ma Intreb prin semne: ,,Stii s
joci ? i eu ii fcui cu capul: ,,Da, tiu ! M
apropiai, aezai figurile i Incepui s jOe CU rcgele.
i 11 biruii de dou on la rind. Atunci regele
nu mai tiu cc s cread, judecata lui rrnase ulujt,
i spuse:
Dac. acesta ar fi fost un fiu al li Adam,
i-ar fi Intrecut pe toti muritorii din secolul su
Apoi regele Ii zise euflUcUlLU:
Du-te la tInra ta stpIn, fiica inca, i
spune-i: ,,Vino degrab la rege, o, stpina meat
cci vreau ca fiicmea s se poat bucura de
aceast privelite i s vada aceast maimu minunat!
Eunucul se dune i se Intoarse la putin vreme
cu tInra sa stap1n, ftica Legelui, care de-abia ma
zwi c Ii acoperi la luWala fata cu vlul i zise:
0, tat, cum de tc -al putut hotrI s trimiti
s ma caute ca sA ma fact vazuta de oameni strini?
i. regele ii zise
0, fiica mea, atci nu so afl cleelt tmnru
meu sclav, acest oopil PC vale ii vezi, eunucul care
toa crescut, aceast maimuLiL j cu, tatl tu
Dinaintea cui, aadnr, 11 ucopet hi fata?
Atunci feeioara Ii rspunsc
.Afl, o, pi.intele rrieu, ac(ast inaiinu
est fiul uiiui rege ! Regele, tati1 Iui, so nurnete
Aymaros, i este stpInul unci L din intcriorul
indeprtat. Aceast. niaimuta este nuinai feime
cat : i a ferme.cat-o efritul Georgiios, din stirpca
lui Eblis. care a ferrnecat-o du$ cc i-a ucis propria
lui sotie, pe fiica regelui Aknamos, stapinul
Insulei de Abanos. Aceast maimuta, pe care o crezi
maimua adeviirat, este un om, ins crturar, in
vat i tare ine1ept
La aceste cuvinte, iegcie se minunt mult, ma
privi i imi zise
S fie adevrat ceea cc Imi spune fiica mea
despre tine?
Si cu raspunsei din cap: ,,Da! este adevrat !
i incepui s pling. Atirnci regele o Intreb pe fiica

Dar de unde ai invtat s desIueti c este


fermecat?
Ea rspun.se:
. 0, printe al meu, de cInd cram mica;
trIna care edea la mama cia o bab vrjiLoare
plln de iret1icuri i foarte iscusit in magic;
161
ea rn-a mnvtat meteugul vrjitoriei. i de atunci
am aclIncit-o i rnai mult, rn-am desvirit i am
Inv1,at aa aproape o sut aptezeci de articole
de magie, i ccl mai neinsemnat dintre aceste articole
rn-ar face in stare s strmut palatul tu
in intregirne cii toate pietrele Iui, i intreg oiau1,
dincolo de Muntele Caucaz, s presehimb mntreg
acest tinut intr-o oglincl de mare i s ii piefac
pe toti locuitorii in peti
Atunci tatl ei stiig
Pc adevtul num&ui lui Allah ! o, fiica mea,
atunci mintuietc-l pe acest tinr ca s pot face
dintr-Insul iiziru1 meu ! Curn, eti Inzestrat Cu
un dar atIta de nsemnat, i cu nu tiu nimic?
0, mmntuiete-1, pentru ca numaidecIt s-1 fac vizirul
meu, cci trebuie s fie un tInr destoinic i
pun de agerime!
i fecioara ii rspunse:
Din toat inirna deschis i generoas, ca o
cinstire cuvenit tie I

Tn clipa aecea a povestirii sale, ahrazada vzu apro


piinduse dirnineaa i se opii cu discietie.

Dar cInd se las a patrusprezecea noapte

Ea zise:
Mi s-a povesiil. o, rnrile rege, c al doilea saMuk
zise (atre stpina casei

0, stpIna mea, la aceste vorbe fecioara hu In


mIn un cutit pe care erau dltuite cuvinte in limba
ebraic i, cii -acel cutit, trase un cerc in mijo162
cul palatuliii4tfl mijiocul acelui cerc sense nume
propnii i sine ta1nkc; apoi se aez in rnijlocul
cercului, i murmura hwot descintece, i citi Intro
carte strveche nlte ]uciuii pe care nimeni flu le
pricepea, ci aa fcu tisnp do citeva clipe. 5i iat
c partea de palat undo iie aflam se cufund Intr-o
bezn atit de adinca, mit (1c1zurarn c am fost ingropa
i de vU sub rultwle lumii. 5i numaidecit,
dinaintea noastr se 1nfi efiitut Georgiros, sub
chipul eel mai !nfricoUor i uol rnai groaznic, cu
mamle ca nicte fUrci, Cu pkI(a1ole (a nite catarge
ci Cu ochii ca doi tciuni aptini. Munci noi toti
rmaserm InIcmnii do groaz. Dan fiica regelui
ii zise
Nu ti urez cituci de puin bun venit! 5i flu
Ii fac o primire cald, o, efnitule!
Atunci efnitul ii spuse:
0, nelegiuito! cum de ti-ai putut clca jurmIntul?
Oare flu mi-ai jurat c n-am czut arnIndoi
la Invoial c nici unul dintre noi doi flu se va
amesteca in treburile celuilalt i flu va cuta s i le
incuice? 0, trdtoareo, te-ai fcut vrednic din
pun de soarta ce te ateapt ! Iat-o!
Si numaidecit efnitul se preschimb Intrun leu
fioros care 1ci deschise larg gura i se ropezi asupra
fecioarei. Dan ea, cu o micare fu1geritoaio,
Ici smulse un fir de par din cap, 11 apiopic dc buw,
muimur asupra iui nicte vorbe viijito, i numidecit
prui se preschimb int-o sable foarte a
cuit. 5i ea apuc sabia, ii izbi nprasnic leu
ciii tie in dou. Dar pe data capul tiat al leulul
se prefcu intr-un scorpion, care se tin spie on!cliul
fecioarei ca s-l mucte; c numaidecit fecioara
se preschImb mntr-un carpe grozav, care so nopezi
asupra blestematului de scorpion, chipul pe
care Ii luasc efLitul, c1 amIndoi se Inclectar intr-o

163
lupt crunti. Dar deodat scorpionul se preschimb
In vultur, i numaidecIt arpe1e se prefcu mntr-o
pajur care tbrI asupra vulturului i se porni In
uirniirca lui; .5i era gata s-1 ajung, dup un
ceas do urmrire, cInd, fulgertor, vulturul se preschirnb
mnti-o pisica neagr, i numaidcit fecioaia
so prefcu In lup; i, In mijiocul palatului,
pisica i lupul so bitur i se Incietar Inti-o
lupt crincen ; i pisica, vzinduse Invins, se
preschimb diii nou i so prefcu Intro rodie
uria, ro.ie i foarte mare. i aceast rodie so
rostogoli in fundul bazinuui care so af Ia in curte
dar lupul se npust in bazin. i era gat s o
prind, cind rodia se ridic In vzcluh. Dar fund
prea mare, czu greoaie pe marmur i. so .crp;
atunci toate semintele so risipir i acoperii tot
cuprinsul curlii. Lupul se preschimb Intr-un
coco, care incepu s aclune cu c1onu1 semintele
de rodie i s le Inghit una cite una. i. nu mai
rmase decIt 0 singura smmni pe care C0C0Ui
tocmai se pregtea 8-0 Inghit, cinci, deodat,
aceast srnin czu din c1onu1 cocou1ui, ck.i
aa voiau fatalitatea i de.stinul, i se viii Iritro
crptur, aproape do bazin, in aa fel melt coco
u1 flu rnai didu do ea. Atunci cocou1 incepu
s tipe, s bat din aripi i s ne fac semne cu
clontul : dai noi nu piicepean nimic din graiul Iui
i nici cc no spunea. i scoase un ipt atIt de
cumplit spie fbi (are nu1 ine1egeam, melt ml so
piu c palatul so piv1ete peste noi. Apoi co
cou1 incepu sI so zoteasc In mijiocul CULii i s
caute srnmn1a, pIn cc o gsi In gaura de ling
bazin, i so repezi asupra ci 5-0 ciuguleasc, cInd
deodat smIna ctzu in ap, in mijiocul bazinului,
i so prefiicu in ti-un pete care se scufund in ap.
Atunci cocoiil so piesehirnb intr-o balen uiia,
care sari in ap, so scufund In urmriiea pote1ui
i se fcu nevzut dinaintea privirilor noastre,
vreme do un ceas. La captui acestui rstirnp, au
zirm nite tipete puternice i ne cutremurarrn
de spaim. Si numaidecIt vzurm ivindu-se efritul
sub forma liii scIinav de efrit, Ins era cu
prins do fIcui, ca un ticiune aprins, i din gura
lui isneau f1cii, i din ochii i nrile lui ti
neau fiirn i ficri ; i dup ci se ivi fecioara sub
forrn do fiic a iegelui, dar era i ea toat in
f]icii.i, ca un metal topit i porni in urmrirea
ofrituiui care acum ajungea la noi ! Atunci furm
cuprini cu totii de o spairn cumplit, c vom fi
ari de vii i ne vom pierde via1a, i cram gata
s no aruncm in ap, cind efritul no opri do
odati printrun zbicret infjortoi, se npusti asu
pra noastr in mijiocul slii cc cdea spre curte
i sufl jratic peste fetcie noastre ! Dar fecioara
ii ajunse i sufl i ea foe peste obrazul lui. Dar
toate acestea feur s xie ating dogoarea i pe
noi, venind i de Ia ea i de Ia ea; dar focul
do Ia ea flu ne piicmui nici un ru, in vreme cc
focul do la ci, dimpotiiv ! Astfei o scInteie ma
atinse la ochiul meu sting de maimu1 i mii
stric pe veci ! 0 scInteie 11 atinse pe rege peste
fata i ii arse toat. jurntatea din jos a fetii, Cu
barb i guri, cu tot, si-i fcu sa-i cad to.i dintil
do jos. Si o scinteie ii atinse pe eunuc Ia piept,
i lu foe in Intregime, i arse, i nnui in clipa
i in ceasul acela
In acest timp, fecioaia Ii urmrea rnereu pe
efrit, fr s4 slbeasc, i sufla par de foe
asupra lui. Dar dcodat auzirtrn un gias care
zicea:
Allah este singurul mare ! Allah este sin
gurul atotputernic! El zdrobete, Ingenunche i

15 Cartea celor 0 me i una de nopti 165


Ii Intoarce faia de la trdtorul care se leapd
dc credina iui Mohamed, stipInul oarnenilor!
Ci aceast voce era a fiicei regelui, care ne fcu
semn cu degetul i ni-i art pe efirt, pe dc-a-ntregul
ars si prefcut Intr-un morman de cenu
. Apoi veni la noi i ne zise
Aduceti-mi dcgiaba o can de ap!
Aceasta Ii fu aclus. Atunci ea rostI asupra apei
vorbe nedes1uit.e, ma stropi cu ap i Imi zise:
Fii mintuit, in riurnele i prin adevrul sin
guruiui adevrat ! Si. prin adevrul numelui iui
Allah, atotputernicul, Intoarce-te la chipul tu
dintli!
Atunci eu ma prefcui in fiin omeneasca, asemenea
ceiei din trecut, dar rrnsei cliior! Si fe
cioara, In semn de mingliere, imi spuse:
Focul s-a prefcut din nou In foc, srmanul
meu copil!
i acelai lucru Ii zise tatiui su, care avea
barba ars i dinii czu. Apoi ea spuse
Cit despre mine, o, tat, trebuie neaprat s
mor, cci aceast moarte mi-a fost scris In ceea
ce-i priveste pe efrit, eu flu m-a fi cznit atIt
ca s1 nirnicesc, dc-ar fi fost o fptur omeneasc
oarecare; 1-as fi ucis Inca de prima data ! Dar
ceea cc rna dbosiL i mi-a dat mult de furc, a
fost Irnprtierea sernine1or de rodie, cci smInta
pe care flu o putusem ciuguli de la inceput era
chiai smina cea mai Insernriat, care cuprindea
chiar sufletul efritului ! Ali! dac a fi putut
prinde acea smmn, efritul ar fi fost nimicit chiar
In clipa aceea. Dar, vai, nu o vzusem ! Cci asa
era fatalitatea destinului! i aa am fost nevoit
s dau cu ci atItea btlii crIncene sub prnint,
In vzduh i In a$; i, de fiecare data cInd deschidea
o poart de scpare, eu ii deschideam o
poart de pierzane, pwi (md el deschise In cele
din uirn groaznica poavt(i a foculul! Ci cind
poarta focului este odatA (1tSUl1iSa,.trebUie s mori!
5i destinul Imi IngAckil 1ohi sl ard pe efrit
Inainte de a fi ars cu I 1)ai, inainte de a-i ucide,
inccicai s-1 mnduplec s IinbiiIicze ciedinta noas
tr, care este legea sfltit a Is!amuiui dar ci o respinse,
Si atunci II arMti 1 Si cii, In iluchil mcii, vol
mu ii ! 5i Allah irn I vu 1i 10(111 uhi lii g1 voi
i v va minglia!
La aceste cuvinic. incepu 1 implore fcwul pmn
In clipa cirni, in (ele din ninul, scIntci negre 1i
nir i uicaia spie pieptul i spre faa ei. 5i cind
focul Ii cuprinse faa. ea plinse, apoi zise:
Mrturisesc c nu este nici un alt Dumnezeu
dent Allah ! Si rnrtuiisesc c Mohamed este profetul
lui Allah
Abia rosti aceste cuvinte, c 0 vzurm pref
cIndu-se Intr-o movili de cenu aituri de moviliia
efiitului.
Atunci ne jelirm dup ea. Si eu a li doiit s
fiu in locul ei, mai degrab, decit s vd sub tnf
iarea unei movilie de cenu aeet chip luminos
de odinioar, accast fecloat caie Imi fA
cuse atIt de muit bine. Dan nu poi cmrti nirnic
Impotriva poruncii lui Allah
CInd regele o vzu pe fiica lui prefcut Intr-o
movili de cenu, ii smulse ceea ce ii rnai rmsese
din baib, ii lovi obrajii i hi sfIie vemintele.
$i eu fcui la fel. i amindoi o jelirm.
Pe um venir curtenii i cpeteniile cIirnuirii,
si 11 gsir pc sultan mihnit de moarte, stInd i
jelind ling cele dou rnovilie de cenu. i rmaserA
nespus de mirati, i incepur s se invirte
In jurul regelui, fr s se Incumele s-i
vorbeasc) i aceasia vreme de un ceas. Atunci
167
regele Ii mai veni puin In fire i le povesti Ce
i se IntImplase fiieei lui Cu efritul. i ci strigar;
Allah! Allah! Ce nenorocire mare! Ce n
pasti!
Fe urrn venirA toate femeile din palat cu sciavele
br; i, vreme de apte zile incheiate, Se fcur
toate slujbele de jelanie i de pomenire.
Apoi regele porunci zidirea unei bolti spaioase
pentru ce:nua fiicei lui, i rIndui s o sfIreasc
In grab mare, i potunci s stea acolo aprinse
lumInrile i candelele zi i noapte. Cit despre
cenua efritului, aceasta fu risipit In vzduh, sub
blestemul lui Allah.
Dar sultanul, dup toate aceste nenorociri, so
Imbolnvi aa de ru IncIt fu cit pe-aci s rnoar.
Aceast boal 11 tinu 0 luni Incheiat. i, cmnd se
Intrem puin, porunci s ma cheme la ci i
Imi zise
0, tinere, Inainte do sosirea ta ne trirn aici
viata In cea mai deplin fericire, Ia adpost de stricciunile
sortii! i a fost nevoie de venirea ta la
noi i de scrierea ta frurnoas ca s atragi peste
capeteie noastre toate npastebe. Mai hine sa flu
te fi vizut niciodat, nici pe tine, nici chipul tu
de piaz rea, i nici scrierea ta aductoare de npasta,
pricin a pierzaniei fiicei mdc, care, dosigur
pretuia mai mult decit o sut de brbati!
i, in al doilea rind, din pricina ta mi s-a Intimplat
ceea cc tii prea bine! i mi-am pierdut dintii,
jar ceilalti mi-s stricati ! i, In al treilea rInd,
siirmanul meu eunuc, acel slujitor credincios, care
mi-a crescut fiica mea, a fost ucis i el! Dar
aceasta nu-i cItui de putin din vina ta, i acum
mIna ta flu mai poate aduce nici o Indreptare:
toate acestea ni s-au intImplat, nou i tie, din
porunca lui Allah! Dc aitminteri, ludat fie
Allah, care i-a tng(1uit fiicei rnele s te rnIntuie
pe tine, pierzindu-se pe sine insi. Acesta-i destinul
! Deci acum1 Ii iii nieu, iei din tiara aceasta
Cci ne sInt de ujnns cite ni s-au intImplat pin
acum din prlclna I a. Dar Loate acestea au fost
hotrite de cAtie Allah. Aadar iei i mergi In
pace!
Atunci eu, a, stipina mea, ieii de la rege, fr
s ma IflCrCfI pC (ICpIifl in mintuirea mea. 5i flu
tiam Incotro s-o apuc. Si irni adusci aminte, In
inirna mea, (IC maW cite mi se mntimplasera, de
la Inceput i pinti in sfliit : cum tIlharii deer
tului ma iisaseta intieg i teafr, despre cltoria
mea dc o lun i ostenelile mele, despre intrarea
mea in oia, ca strain .i intlinirea cu croitorul,
daspre Intilnirea i iegtura inca de dragoste atIt
de minunat cu tinra ferneie de sub pmmnt,
despre .scparea mea din miinile. efritului, care
voia Ia inceput s ma ucid i, In sfIrit, totul, de
Ia inceput pin la capt, i preschirnbarea mea In
m.ai.mu1, ajuns s1ug la cpitanul de corabie,
cumpararea inca dc ctre rege, la un prep tare
scump, din pricina serierii mdc frumoa;sc, mm
tuirea mea, in sfirit totul ! Si mai ales, vai, In
timplarea nepreivzut din urrn, care prilejui
pierderea ochiului meu ! Ins ii multumii lui
Allah, zicind ,,Mai hine c mi-am pierdut ochiul
decit s-rni fi pierciut viata ! Dup aceea, Inainte
de a pisi oraul, ma dusei la hammam ca s fac
o baie. Acolo mi-am ias baiba, 0, stpIna mea, ca
s pot tori feiit de primejdii, cu Infatiarea
asta tie sa[iluk ! 5i de atunci incoace flu contenii
zi i noupti xi pling si s ma gtndesc la toate ne
nooclIi1L tile icam indurat, i mai ales la pie
dera orIiii1ui nwu stIng. 5i, d fiecare data cInd
169
ma gIndesc a aceasta, lacrimile Imi npdesc In
ochiul diept i ma impiedic s vd, Ins flu ma
vor Impiedica niciodat s ma gIndesc la aceste
versuri ale poetuui:
Allah inclvrtorul, ca-s in neclumerire
S tie? Se-abtur la rele peste fire
Asupr-rni: preci zthavnic eu le sirnii de-a
rindul...
cricIt de grele, insa, le voi rbda cu gindul
Ca Si decit rhdarea sint lucruri mcii amare.
Le-oi Indura cle-a-ntrequl, cci fru7n?Isee are
La cel pios rbdarea! ki-oricare-n via-i jocul,
Peste fptura noastr Allah a pus sorocul!
E tainic iubita-mi, dar tocite le ptrunse,
Pin si culcuu-mi insui, si-n cele mai ascunse,
i-astfl nici taina tainei vederii ei un scap!
Dar celor ce ri-or spume Ca, veseli, Sc aclap
Doar cu plceri; canclat ci vor gusta tu
zile
Dccit amara smirn Chiar rnai cimare zile.

Plecai aadar i prsii acel ora, ciiitorii prin


tan, strbtui capitale, i ma indreptai spre lcaul
ptcii, Bagdadul, unde speiarn s1 ajung la ernirul
credincioiloi, ca s-i povestesc toate cite le
petrecusem.
Dup zile nesfIrite, ajuns-am In cele din urma
Ia Bagdad, chiar in noaptea aceasta. i 11 intilnii
pe acest frate, Intiiul saluk, care statea tintuit
locului, tare nedumerit, i ii zisei
Pacea asupra ta!
i ci imi raspunse
i asupra ta pacea, i Indurarea lui Allah, i
toate binecuvintrile sale!
Atunci ma aezai cu el de vorh, i Ii vzuram
apropiindu-se pe fratele nostru, ce de al treilea,

170
care, dupi urrile de pace, ne zise c este strin.
i fbi Ii ziserm
- $1 noi, la fel, sintein doi striini, i am sosit
chiai in noaptea aceasta intr-acest oia binecuvintat

Apoi rneiserm tustrei Irnpreun, i nici unul


dintie noi nu tia povestea celuilalt. i destinul
ne cHuzi dinaintea acestei pori, i intrarLm
lavoi!
Si acestea sInt, o, stipmna rnea, pricinile birhii
mdc rase i a ochiulul meu stiicat

Atunci tinra stIpin a casei ii zise celul de


al doilea sadluk
Povestea ta este cu adevdiat nemaipomenitd
! Dar, haidem, pe Allah ! netezeteti putin
piu1 de pe cap i du-te de vezi drumul tdu pe
calea lui Allah !
Dar ci Ii rdspunse
lntiadevdr, flu VOl jesi de aid pIn cInci n
voi fi auzit istorisiiea ceiui de al treilea tovar
al meu

Atunci al treilea sadluk Inaintd .i spuse

POVESTEA CELTJI DE AL TRETLEA SAALUK

0, mrit doamn, s flu crezi ci povestea mea


are s fie la fel de minunatd ca aceea a ceith doj
tovardi ai mei! Povestea mea este .nesfirit mai
uimitoare.

171
Dacui nenorocirile tovari1or mei, acetia dol,
pe care II vedei, au fost pricinuite numai de ctre
destin i de fatalitate, cu mine a fost aitceva. Pricina
brbii mele rase i a ochiului stricat este ci
eu insumi, prin greea1a mea, mi-am atras fatalitatea
i mi-am umplut inima de griji i de
zbucium.
Iat! Sint un rege i fiu de rege. Tatl meu se
numea Kassib, i cu sint fiul su. Cind regele,
tatl meu, muri, motenii regatul, i domnii, i 11
cIrmuii cu drepate, i Imprii mult bine supui1or
mei.
Tns nutream o mare dragoste pentru c1itorifle
pe mare. 5i nu ma lipseam do ole, cci capitala
mea era aezat pe malul mrii; i, pe o foarte
mare Intindere a mrii, aveam insule Intrite, ca
s fie gata de. aprare i de lupt. Si ma hotrIi
Intr-o zi s cutreier prin toae insulelo, i poruncii
s se pregteasc zece corbii man, s se incarce
pe ele merinde pentru o lun, i plecai. Caltoria
inu douzeci de zile, la captul crora, intr-o
bun noapte, vzurm dezlntuindu-se asupra
noastr vIntuni potnivnice, i -aceasta pIn in zorii
zilei. Atunci, eum vintul so znai liniti, i marea
se ImblInzi, la rsnitul soarelui vzurm o insulita
unde puturm s no oprim putin. CoborIrm
pe uscat, gtirm ceva bucate, mincarm, ne odihnirm
dou zile, ca s ateptm sfIritu1 furtunii,
i pornirm din nou Ia drum. Calatoria mai tinu
douzeci do zile, pIn cInd, intr-o zi, pierdurm
drumul; apele pe care navigam ne erau necunos
cute i nou, i cpitanului. Cci, de f apt, cpitanul
flu mai recunotea nimic din aceast mare!
Atunci ii ziserm strjii
Scruteaz mare cu luare-aminte!
5i straja urc pe catarg, apoi coborl i ne spuse:
172
In dicapta mea am vzut nite peti pe su
prafata apei ; i In mijiocul marl am c1es1ui, in
deprtare, ceva cc pare cind aib, cmnd negru!
La aceste cuvinte ale strjii, cpitanul pili tare
la fa; ii trinti turbanul de pmint, Ii smulse
barba i ne ise la toi:
Va vestesc pieirea noastr a tuturor! Nici
unul nu va scpa teafr de-aici
Apoi Incepu sa plIng, i noi. la fe, Inccpurin
sa plingem de mila noastr. Apoi 11 intrebai pe
cpitan:
0, cpitane, t1micete-rni vorbele strjii.
El rspunse
0, mante stpIne. afl ci din ziua cInd a
suflat vintul potrivnic am rtcit drumul, i pier
dt esic inca de acurn zcce zile; i nici porneneal
de vieun vint prielnic, caie s ne mai poatA
intoalce pe calea cea hun. Ci aft inelesu1 acelet
aitri negre i alto i a acelor peti care plu
ic-sc pt-in apropiere: inline urmeaza s ajungern
la un munte din ancuri negre, numit Muntele
Magnet, i apele no vor tin Cu putere Inspre acet
munte, i coiabia noastr va fi prefcut In bucti,
cci toate cuiele corbiei vor zbura, atrase de
muntele do magnet, i se vor lipi de coastele lui;
cad Allah, prealnaltul, a Inzestrat niuntele cu
tainica ir1suire de a atrage astfel oiice lucru de
fier! Nici nu poti s-ti inchipul grmada uria de
lucruri de fier care s-au adunat, prinse ciorchine
de acest munte, de atita vreme de cInd corbiilo
au fost atiase Inspre ci cu sila ! Allah singur en
noate numrul br. Pc ling aceasta, de pe
mare se vede lucind pe cretetul muntelui o
bolt din aram galben, sprijinit do zece coloane;
pe acea holt so afl un c1re pe un
cal do aram; .i In mina acelui clret so afl o

173
su1i. de aram; i pe pieptu.l aceiui cIre
atrinat o plac de plumb gravat toat cu nume
necunoscute i talismanice! $i afl, o, rege, Ca
atita vierne cIt acel calaret va fi pe calul acela,
toate corbiile care vol trece pe dedesubt vor fi
prefcute In bucU, i toi cltorii vor fi pier
duti pentru totdeauna, i toate fiarele din corbii
vor zbura ca sa se lipeasca de munte! A.adar,
nici o scpare nu va fi cu putin cit vrerne acel
cire flu va fi prvlit jos de pe acel Cal!
La aceste vorbe, o, stpina mea, cpitanul incepu
s pling cu iroaie de laclimi, i noi furm
Ircredinlai de pieirea noasti fr de scpare,
i fiecaie dintre noi ii lu rrnas bun de la
prietenii sal.
i, Intr-adevr, de abia se ivir zorile, cind Nram
aproape de tot de acel munte cu stinci negre
dc magnet, i apele ne tIrfi cu putere inspre ci.
Apoi, cInd cele zece corbii ale noastre ajunser
Ia poala muntelui, deodat cuicle din corhii in
cepur s zboare cu mule, Irnpieun cu celelalte
ficrrii, i se lipir de munte : i corbiile noastre
se destimar, i noi furrn cu toii aiuncai
in mare.
Atunci, toat ziua rrnascrm in puterea mar11,
i unhi se inecar, jar alii se salvar, dat cea mai
mare parte pierir inecati; i acei care se salvar
nu putur niciodat nici s se cunoasc. nici s se
regaseasca, cci valurile grozave i vinturile p0-
tiivnice ii Imprtiar in toate pijile.
Cit despre mine, o, stpina mea, Allah, prealnaltul,
rn-a salvat ca s-mi hizeasc alte ptimiri,
man sufeiine i marl nenorocini. Eu putui s n
ag de o scindur, i valuiile i vIntunile ma aruncar
pe coast, Ia poala acelui munte de magnet!
174
Atunci gsii un drum caie ducea pin in cretetul
muntelui. i care era construit in form de
scan tiate In stinc. i Indat chernal Intrajutor
numele lui Allah, prealnaltul, i...

In clipa aecn a povestirii sate, $ahiazacla vzu Iucitd


dirriineat,.a si eonkni (IIScIeta.

i cind se 1sa a cincisprezecea noapte


Ea zise:
Mi s-a povestit, o, rnLlitc? rege, c al treilea saluk
graindui tineret slpinc a casci, In Ump cc tovarii
ceilalti edoau cu biatcic in(iueiate, supravegheai dc
cei apte negii (ale ineau in mimi sbiile s(oase, urmt

Chemai aadar intr-ajutor numele lui Allah i 11


rugai fiebinte, cufundIndu-rn In extazul rugciunii
; apoi ni( agai cum putui de stmnci i de scobituri,
i izbutii, potolmduse, in sfIrit, vintul, prin
porunca lui Allah, s urc acst munte: i ni bucurai
taie de salvarea mea ! Si. nurni mal rminca
clecIt sri ajung la bolt ; in sfIrit,ajunsei i putui
s ptrund mnluntiu. Atunci czui in genunc1i,
rostindumi rugciunea, i ii mulumii lui Allah
pentiu mintuiiea mea.
In clipa aceea, sfii,ea1a m copiei Intr-atIta, in-
cit mii aruncai Ia pmint i adormii. 51 In timpul
somnului, auzii un glas care Imi zicea
0, fiule al lul Kassib ! cind te vel trezi din
somn, sapil sub pieioarele tale i vei gsi un arc de
aram i trei sgei de plumb pe care sInt gravate
talismane. Vei lua acest arc i vi trage cu ci In c175
iietul caic-i sus pe bolt, i vei reda astfel oameni
or 1ini4ea, descotorosindu-i de aceasUl groaznIc
nenorocire! Dupi cc 11 vei Li lovit astfel pe c1ret,
acel cMirc so va prIvli in mare i arcul va cdea
din mIinile tale pe pmInt : atunci vei ridica arcul
i II vei ingiopa In pmInt chiar In locul undo va
fi cttzut ! In acest timp, marea va Incepe s cloco
teasc, apoi sI so umfic, pmn va ajunge pe creasta
undo to af ii tu ! Si atunci vol vedea o luntre pe
mare, i In luntro o peisoan. Dar aceasta-i aiti
P1Oan (lent cavaicrul a:ru.ncat in mare. Aceast
persoaii va veni la tiflO, iininci In mmn 0 visl. i
tu, Mrii team, urci-te Cu ea In luntre! Dar ferete-te
biiie s nu i-osteti numele sfInt al lui Allah,
bag hine do seam ! S flu faci aceasta, i cu nici
un pret! ()dat ajuns in luntre, aceast persoar
to va cluzi i te Va purta pe ape vrerne de zece
zile pin. to va scoate la Marea Salvrii. AjungInd
Ia ;aceast. mare, vei gsi acolo pe cineva care to va
ajuta s to intorci in tara ta. Tns flu uita Ca toate
acestea mi so vor implini decit dac vei respecta
porunca do a nu porneni mciodat numele lul
Allah!
in clipa arcea. o, stipmna mea, ma trezii din somu
i pun do curaj ma apucai pe dat si Implinesc po
runca glasului. Cu arcul i sgeile Wisite ii lovii pe
ci1reI i-l facui s cada. El se prvli in mare. $1
arcul Imi czu din rnIn ; atunci 11 Ingropai chiar in
locul acela: Si numaid-ecit marea se Involbur, do
coti i se umfl pcste irm, ajungInd pIn Ia crete
tul muntelul pe care ma giseam. i dupi citeva
clipo, vizui ivinduse In mijiocul mrii o luntre cc
se indiepta spre mine. Atunci ii multumii lui
Allah, prealnaltul. i cInd luntrea ajunse aproape
de tot, vazui In ea un om de ararnt, care avea pe
piept o plac do plumb pe care erau gravate nume
,;I talismane. Atunci coborli In luntre, c1ai fr s
rostesc o singur vorb. 5i omul de aram se apuc
de ma cluzi timp dc o zi, timp de doui zile, timp
de trei zile, i aa mai departe pInil Ia sfIritu1 ceiei
de a zecea zi. Si atunci vizui artindu.se in deprtare
nite insule : i asta era salvarea mea! Atunci
ma bucurai muit, i de atiLa bucurie i recunotint
fa de Prealnaitul, pornenii nurnele lui Allah, ii
preamrii i zisei : ,,Aiiahu akbar! 1 Allahu akbar.
Dar abia rostisern aceste cuvinte sfinte, cind ornul
de ararn ma apuc si ma azvIrii din luntre In mare,
apoi ci se pierdu In deprtare i se fcu nevzut.
Cum tiam s Inot, ma pusei pe Inotat cit fu ziua
de mare, pIn noaptea, mntr-atIt de tare, IncIt bra1eie
Irni sieir de puteri, urnerii Irni obosir, i cram
prpdit dc osteneal! Atunci, v.zInd moartea
apropiindu-se, rostii eliada credintei i ma pregtii
dc moare. Dar, chiar In clipa aceea, un val mai
u ia ca toate valurile mar11 goni de departe ca o
cetate gigantic, ma ridic i ma azvirli cu atIta pu
tere i atit de departe, melt ma trezii deodat pe
t.rmui uncia di.ntre insulele pe care le vzusem.
Aa volt-a Allah!
Urcai atuncipe trrn, i Incepui s Irni storc hainele
de ap : i Irni mntinsei hainele pe pmInt, ca s
se usuce; i adormil, fara sI ma mai trezesc toat
noaptea. CInd rn-am deteptat, ma irnbrAcai cu halnele,
cc mi se uscaser, i rnl sculai s vd Incotro
s ma Indrept. i vzui Inaintea mea o a1e Ingust
i roditoare ; ptrunsei Intr-Insa i o strbtui
In toate prile, apol fcui Intreg ocolul locuiui
unde ma aflarn, i vazui Ca ma gseam pe o insulit,
Inconjurat curn era de mare. Atunci zisei In sinea
1 Formula ntrebuintat pentru pramrirea lui Dumnezeu:
Dumnezeu este atotpziternic!

177
mea: - ,,Ce nenorocire! dc fiecare data cInd scap
dintr-o nenorocire, cad Intralta i mai rca! In
timp cc stteam ata cufundat In ginduri negro, care
ma fceau s-mi doresc cu aprindere moai-tea, vzui
apropiindu-se pe male o luntre plin de oameni.
Atunci, de fric s nit n-ti se rnai intImpie cine 5tie
cc alt pianie nenolocit, ma sculai, ma ctrai intr-un
copac i ateptai, pindind de acolo. Vzui luntrea
apropiindu-se de rm i din ea coborIr zece
sciavi care tineau fiecare in mIna cite o sap;
mersei pmn cc ajunsei In mijFocul insulitei, S1
acolo, Incepur s sape in pmint, i sfIiiii prin a
scoate la iveal un capac pe care 11 ridicar i. deschisei
o u dedesubt: Dup cc facura aceasta, se
mntoarser In luntre i scoaser din ea o grrnad
mare de lucruri i le Incrcar pe urnerii br: pline,
fin, miere, unt, oi, saci plini, 5i multe alto lucruri,
pe care locuitorul unei case le oate rIvni; i sclavii
nu mai contenir s mearg i s vin de la usa ga
1ei-iei subpamIntene la luntre, si de la luntre la capac,
pIn cc o golir cu desvirire de lucrurile cele
marl; apol scoaser din luntre haine strlucitoare
i rnantii minunate, pe care le incrcar pe braIe1e
br; 5i vzui atunci coborind din luntre, In mijlocul
sclavilor, un moneag venerabil, foarte btrin, iIrbovit
de ani si stafidit de trecerea schimbatoare a
timpului, In aa masura, Incit se prefcuse Intro
artare de om. Acel eic tinea de rnIn un baiat de
o frumusete rpitoare, turnat lntr-adevr In tiparul
desvIririi, ginga ca o ramur fraged i mldioas,
inclnttor ca frumusetea pur. vrednic s slujeasc
de model unui trup desvirit, In sfIrit, de
un farmec atit de pun de vraj, IncIt Imi umplu
inima de IncIntare i ma fcu s freamt din tot
trupuL

178
Ei merser pmn cInd ajunser la u, coborIr
si se fcur nevzui dinaintea ochilor mei; dar,
dup cIteva clipe, urcar iari cu totii, in afari de
biat, se Intoarser la luntre, coborir in ea Si se
Indeprtar pe mare.
Cind ii vzui fcmndu-se nevizuti cu desIvIrire,
coborui din COpaC i alergai spre locul pe care
ii acoperiser cu prnInt. Ma. apucai s sap din nou
prnmntul i s trebluiesc pIn. cInd scosei la
iveal capacul. Si vzui acel capac era dintr-un
lemn de grosimea unei pietre de rnoar; izbutii
totui sa-l ridic, cu ajutorul iui Allah, i vizui
dedesubt o scar boltit; coborIi pe aceast scar
de piatri, cu toate c cram nespus de uluit, i
sfIrii prin a ajunge jos. Acolo ddui de o sal
Incptoare, aternut CU covoare de mare pret
i cu stofe de mtase i de catifea i, pe un divan
scund, Intro lumInri aprinse i vaze pline dc flori,
vase pline de fructe i altele pline de dulceturi
edea biatut i Ii fcea vInt CU Ufl evantai. La
vederea mea, ci fu cuprins de fric mare, dar, cu
vocea cea mai armonioasa, ii spusei:
Pacea s fie cu tine!
$i ci Imi rspunse atunci, recapatIndu-i urajul

5i cu tine pacea i Indurarea lui Allah i


hinecuvIntrile sale!
5i ii spusei
0, miite domn, fie ca pacea st sl5luiasc
in inima ta! Aa cum ma vezi, sInt totui fiu de
rege, eu Insumi rege! Allah rn-a calauzit la
tine ca s te izbavesc din acest unglier subpamIntean
unde am vuizut curn oamenii te-au coborIt
fara doar i poate ca s te piard. 5i eu yin ca s
te soap de aici. 51 vei fi prietenul rneu, cad chiar

179
din c-U pa asia singui-1i vedeiea ta rn-a scos din
rninU
La ouvintcIe mok-, biiiatul surise, n pofti si
meig sii cd ling ol pe divan i irni zise
Ya, sidi, nu mi aflu nicidecurn in acest un
1wr c-a xi mor, ci ca si ocolesc rnoartea. Afl ci
slut fiul unui mat-c bijutier, cunoscut In lumea
inircaga pentru 1)Ogaiii[e lui i pentru grirnada
lui do comori : i faima lui sa Intins in toate Ii
nutur-ile, piin cai-avancle pe caie le ti-irnitea do
paite c-a sii vindi nc-;tematcIe, regilor i emudor
painintului. La natei-ca mea, In ceasuidc thy-H a]e
vietiI hii, LatM rneu a fost intiinat do meLcrii
ghicitului c-a ac-est fiu avea s rnoar Inaintea ta
tlui sau si a rnarnei lui Si tatl rneu, in zina
ac-cea, cu toat bucuija natern mek- $1 CU toat fei-ic-it-ca
mamei mole, care ma adusese pe .lurne, clu.p
cele nou luni ale SOrOCU1U1, Win vointa lui Allah,
czu mnlro grea rnihnire, mal cu searn cInd cat
turai-ii, (-are citisei- soarta mea in stole, H
,,Ac-est fin va li UCiS do un rege, fiul unui roge
riumit Ka.sib, i accasta la pattuzcc-i do zile dup cc
acel rogc- 11 va fi aruncat in mare pe clretul de
at-ama do pc muntcIe magnetic ! Si tatl meu bi
jutici-ul fu c-ople5it do o gica cim-cre. Tns ci so in
gliji dc mine 5i ma ci-escu Cu rnult luaicarninte.
pin cInd ajunsei la vIrsta do cincisprezece ani. i
atunci tatl rneu af l Ca Inti-aclevar c1i-eu1 fu
sese aruncat in mare, i Incepu s plIng i sIl so
zhuciurne atit de mult, i mama impreun cu ci,
melt so schirnb la chip, slbi la trup .i ajunse ca
un moneag tare btrIn, girbovit de ani si do nonorociri.
ALum-i ma ae Il-i acest lca subpamIntean,
pe accast insul, unde, Inca de la naterca.
mea, luciase cu oamenii, ca s ma sustraga ochilor
iscoditori ai regelui cc avea s ma ueid la virsta

180
de cincisprezece ani, dup cc ii va prv1i. pe ci-..
kircu1 dc arami. 3i tatI1 meu i Cu mine furm
incicdinai c fiul liii Kassib nu ar putea veni s
rni gIseasc in aceast insui5 necunscut. Iat
pi,icina edeiii mdc in locul acesta.
Atunci eu, auzind cuvintele acestui copil fermecatoi,
irii gindil in mine hsunii ,,Curn pot
oamenii cate citesc in stole st so Inele In asa
rnisuiCi Cki, pe Allah ! acest biat este fiact.a
mmlii mdc 51, ca sa1 ucid, ai tiebui s ma ucid
pe mine insumi ! i\poi ii zisei
0, (opilul mcu, Aihih, atotputernicui, nu va
Ingildut niciodat (a o floate ca tine s fie taiata
Si cu slut aici ca s to apr i voi rmIne cu tine
toaUi viaa mea
tunci ci huh iaspunse
Tatl .nwu va vcni din non ca s ma ia la
capttul celci dc-a patiuzecca zi, cici dupa acea
zj nu a mai ft nici o piimejdie.
cu ii spusci
Pc Allah 0, copilul men, eu Vol rmIne cu
tine acesle patluze(i do zile, i apoi ii voi spune
iatlui tan s to lase si vii cu mine in regatul
meu, uncle vei Ii piietenul i motenitoru1 tionu
lui mcu
Atunci biatui, fiul bijutieruiui. Imi rnu1unii
cu voibe plcute, i luai searna cit eta do pun de
diaga1aenie in purtii, i cit xc simea de apro
piat de mine, 5 Cu dc ci. $i ne atcinurrn la
vorb ca doi prietem, i mmncaim din toate bu
catele minunate din mejindele iui, care puteau
ajunge timp dc un an la o sut de oaspeti.
Ci dup cc mIncatam, Imi ddui searna pe deplin
cit imi era inima dc fermecatA de graii1e acestui
biat. i aa ne lntinserm i ne culcaram cit fu
noaptea de mare.

181
La apropierea diminctii, ma trezii, ma splai, si-i
adusei biatului ligheanul de ararn pun cu ap
parfumat, i se spl i el ; i eu gtii prlrl7ul, i
rnincatrn impreun; i apoi Incepurm din nou
povestim, apol s ne jucm Irnpreun feuurite
jocuri si s ridem pln seara: atunci intinserm
masa i miearm un rniel umplut cu migdale, cu
stafide, cu nucoaie, cu piper i cuioare, i burm
ap dulce i ieee, i mmncarm pepeni, harbuji. prjituri
Cu miere i unt, i 0 p1cint cu miez dulce
i uor ca spurna, i in care untul flu era cruat, nici
mietea, nici migdauele, nici scortioara. 5i apol, ca
i in .noaptea dinainte, ne culcarm, si mt dumirii
cit de taie ne irnpiietenisem! Si petrecurm aa,
In plceri si tihn, pIn Intr-a patruzecea zi.
Atunci, fiindc era cea din urm zi, i bijutierul
trebuia s vin, biatul vroi s fac o bale; aprinsei
focul i mnclzii ap In cldarea cea mare. apoi
turnai ap cald in albia de aram, athiugai ap
rece, ca s-o potrivesc caldut.a i pcutli, hiatu] in
tr in apa, i1 splai cu miinile mdc, ii ftecai, 11
masal, Ii paifumal, apoi II dusei in pat, 11 acoperii
CU 0 ptur, ii Infurai capul cu o plnz de rntase
brodat cu argint, ii ddui s hea un erbet duke de
fructe, i e adormi.
Cind se trei, vol s rnnince, si alesel ce mai
frurnos dintre harbuji, i cel mai mare, Ii pusei pe
o tav, aezai tava pe covor i urcai in pat ca s iau
cutitul eel mare care era atIrnat pe perete deasupea
capului biatuiui. Si iat c biatul, ca s se
joace, ma gIdil pe neateptate la picior, i ma gI
dila aa de tare melt cazui peste el fr voia mea,
i cuitul pe care Ii luasem se Infipse In inima lui.
51 muri chiar in clipa aceea.
n faa acestei piiveliti, o, stplna mea, rnlovii
pste fa, scosei strigte i gemete, imi sfIiai ve
mintele, i m aruncai Ia prnInt, prad disperirii i
suspinelot. Dar tmnrul meu prieten murise, .i des
tinul SU se implinise, ca s nu desmint cuvintele
cititoiiloi in stele. Si Cu Iffli ridicai privirile i mu
nile ctre Preainaltul i spusei
0, stpirie al ]umii, dac am svirit o frck
lege sint gata s primesc osinda dup dreptatea ta!
i in clipa accea eram pun de brbtie in fala
morii. Dar, o. stpIna mea, dorinta noasti nu e
imp1inete niciodat, riici in ru, nici in bine I
i aa, flu putui Indura mai mult vreme vederea
acelui be i, fiiridc tiam c tatl, bijutierul, tre
buia s vin la sfhitu1 celei dc-a patruzecea zi,
urcai pe scai si ieii, i Inchisei capaeuu i ii ace
peru Cu pmint, piecum fusese mai inainte.
Cind ajunsei afar, imi zisei ,Trebuie neaprat
s vid ce se ra intimpla dar va rhehui s ma
ascund bine, Ca de nu, voi fi macelarit de cci zece
sciavi, care ma voi ucide cu cea rnai groaznic
moarte ! 5i atunci ma uicai mntr-un copac malt,
care so afla aproape de bocul capacubui, ma ascun
sei Si privii. Un ceas mai tIrziu, vzui ivindu-se pe
mare luntlea moneagu1ui CU sclavii ci coborii-
Cu toii pe 4rrn .i sosira in grab mare sub copac,
dar vzur pmIntui Inca de tot pioaspt i fur
cupi-ini de fric mare, si mosneagul simi cum ii
prsesc puterUe dar sclavii spar prnIntul. deschiser
capacul i coborIi cu toii. Atunci mo-ncagui
incepu sa-i strige fiul pe nurne, cu glas tare,
i biatul flu-i rspunse, i ci se apucar s-1 caute
scotocind pretutindeni, en hei, i 11 gsii- intins
pe pat, cu inirna strapunsa.
La aceast piivc1ite, moneaguI simi cum ii parsesc
puterile si czu In nesimtire, si sciavii li-icepur
sa pllng i s se jeluiasc., apoi fl duser pe
umeiii br pe moneag afar din galerie, apoi PC.

123
adolescentul rnort, sipar pmIntui i-l InmormIn
tar in lintoliu. Apoi 11 dusr pe sus pe moneag
n luntre, cu toate bogiile i merindele cc rmsese.t
, i se feur nevzuti departe pe mare.
Atunci cu, intr-o stare de pUns, coborui din copac
i ma gIndii la aceast nenorocire, i plinsei multa
vreme, d pornii la drum prin insulit, i mersel
toat iua i toat noaptea, Cu sufletul rnohorit. $1
flu .contenii s rmIn tot aa, cinci, intr-un tIrziu,
bagai do soarn c marea so retrgea din cc in ce,
se rnicora dintr-o clip intr-alta, i se retrgea, l-.
sind uscata toat partea dintie insul i pmIntul
din fa. Atunci ii multumii lui Allah, care se In
dura s ma izbveasc dc vederea acestel insule
blestemate, i ajunsei de partea ceaialt, pe nisip;
apoi urcai pc uscat, i ineepui s merg, chemind
Intr-ajutor numele lui Allah. 5i aa, pIn Ia ceasul
amurgului. 5i deodat vzui In deprtare un
foe mare i rou ; i ma Indreptai spre acel foe rou,
cci credeam Ca VOI da peste ceva fiinte orneneti
nde1etnieindu-se sli fiig o oaie; dar clad ajunsd
mai aproape, vzui c acel foe rou era un palat
mreI din. rama galben, pe care ii btea soa
rele in ceasul amurgului fcmndu-l sa scinteieze.
Si rmsei mut do uimire, Ia vederea acestui paiat
impuntor, In Introgime din araan galben, i
privii Ia trini.cia zidurilor lui, cind deodat aui
ieind pe poarta cea mare a palatului .zece tineri
cu o statur minunat i cu o Inftiare care 11
preamarea pe Creator fiindc o fcu:se atIt de fru-
moas; dar vui Ca acei zece tineri erau chiori cu
totii de ochiul sting, in afar de un mone.ag venerabil
i impuntor, care era al unsprezecelea!
In faa acestei priveliti, Imi zisei : ,,Pe Allah!
Ce potrivire ciud.at ! Cum s-a nimerit oare ca zece
chiori s aiba cu totii la fel ochiul sting stricat ?
In timp cc eram cufundat in aceste gIncluri, cei
zece tineii se apropiar i iini grir:
Pacea s fie asupia ta!
i Ic intoisei urarea do pace, i to istorisii poves
tea mea, do la inceput pIni Ia sfirit; dar e de pri_
SOS s o rnai repet, o, stipIna mea!
La vorbele mdc, tinerii irnaser uluiU. i imi
ziser:
0, mirite dornn, intr In acest 1ca i fa
ct-se ca prirnirea ta aid s fie prieteneasc i man
nirnoasa!
lntrai, i ci mi umaiL, i stibturm sli nenumrate,
toate ateinute cu stofe de rnitase, i
in cele din urmi ajunseim in ultiina sal, spai
oas i mai frumoas decIt toate celelalte. In mijlocul
acestei sli maui, se aflau zece covoare Intinse
pe saltele ; i in mijiocul acestor zece aternutuni
minunate se afla al unsprezccelea ,covor, fr saltea,
dan tot a.a do fiumos ca i cee1aIte zece.
Atunci moneagul so aezi pe al unspuezecelea covoi,
iai cci zece tineii, fiecaie pe covorul su ; api
ci imi ziseii
Sezi, miite dornn, in paztea do sus a slii, si
flu no Intieba nimic despre cole cc vei vodea aici
Atunci, dup citeva clipe, mo5neagLll se SUi,
iei i se intoarse de mai multe oui aducind mm
can si butuii, si mlncw cu totli i bur, I Cu
impreun en ci.
Dup aecu2a, mosneagul aduna tot cc iamasese 5i
so Intoarso do czu din non. Atuiici tineiii ii spu
ser:
Curn to indwi si 5ezi Inainte do a ne aduce
cole tiebuitoare ca s no Indeplinirn indatoririle ?
i moneaguI, fu a rosti o vorb, so iidic i
ici de zece oii, i so intoarse de fiecare data, pe
185
C CU L1H lighean acoperit cu o pInz de satin i in
rnin CU un felinai ; el aez fiecare lighean i fie
care felinar dinain lea cite unui tini. Dar mie
nw-mi L1SC nimc clinainte, i fusei cuprins dc mare
rub-are.
I)ai. cInci i-iclic.ai-iI pitiia, vzui Ca in fiecaic Ii
ghean era cenu, zgui i kohl. Apoi ei luar cc
nua I 1() tuinai- pe cap, zgui-a pe fa i kohiul
pe ocJiiul lot ccl diept, i incepurt s se je1uias,
s pIingl i s spun
Naveni paite (lecIt do cc am fost vi:ednici
prin faptele noastre ielc i prin. giecHle noastre
5i nu contenii pin Inspie zorii zilei. Atunci se
splar in alte ligheane aduse do moneag, i Ii
luai mantii noi i se prefcur iari in cci de
mai-riainte.
Cinci vzui toate acestea, o, stpIna mea, fui cu-prins
de mirarea cea mai mare dar flu indrznii
s intreb nimic, din pricina poruncii date. Si In
noaptea uimtoaie fcur ca i in cea dintIl, i in
a ti-cia noapte, i intr-a patra. A.tunci nu putui
siimi tin mai mull limba, i stiigai
0, mrii mci domni, va rog simi lmu
pricina pi-pdrii ochiului vostru sting, iostul cc
nuii, al crbunelui i al kohlului pe care vile pu
nei pe cap, CCJ, PC Allah mai bine moaitea de
cit aceast fletrmuitEi mirare in caic m-ati adus
Atunci ci strigai-a
0, nefeiicitule, cc ti-a venit si ne Intrehi ?
Aceasta-i pierzania ta!
1u i-spunsei:
- mi aleg mai bine pierzania decit aeast netalmulila
mirate
Dar ci Imi spuser:
rfemete pentru ochiul tu ccl sting
5i eu zisei
N-am nevoie de ochiul rneu sting dac trebuie
s rmin In aceast netrmurita mirare
Atunci ci irni ziser
Irnp1ineasc-i-se destinul ! T se va IntImpla
i Iie ceea cc ni s-a IntliniMat nou, dar s nu te
plingi, c aceasta va fi din vina ta! i de aitminteii,
dup pierderea ochiului tu, nu vei putea s
te mai Intorci aici, cad sintem zece, i flu mai este
bc peritru at unsprezecelea!
La aceste cuvinte, moneagul aduse un berbec
viu pe care-I tie, Ii jupui, i-i cuia pielea. Apoi
ci Imi spuscia
Vei fi cusut in aceast pick do berbec i vei
fi scos la vedere pe teiasa acestui palat dc arami.
Atunci inarea pasre roc, care este In stare s ridice
In vazduh un elefant, te va lua drept un berbec
adeiat, se va npusti asupra ta, te va malta pin
la non, apoi te va lsa pe cretetut unui munte
malt, unde flu pot ajunge fptunile orneneti, ca sa
te infulece. Atunci tu, Cu acest cuit, pe care ti-i
dam, vei spinteca pielea de berbec i vei iei din
ea, si infiicotorut roc, care nu maninc oameni,
flu te va minca i se va face nevzut. Apoi vei
ineige pin cc vei ajunge la un palat de zece on
mai mare decit at nostiu, i (Ic o mie de oil mai
stilucitor. Acel palat este acopenit tot cu placi de
aur, i toate zidurile lui puteinice sInt Incrustate
cu nestemate maii, indeosebi cu smaralde si cu
rnrgthitaie. Vei intia in ci pe poarta deschis, pre
curn am intrat i noi, i vei vedea ceea cc vei ye
dea! Cit despie noi, acolo ne-am lAsat ochiul nostru
sting, i mal Induirn Inca i acum pedeapsa dc
care sIntem vrednici i o ispim fcInd In fiecare
noapte ceea cc ne-al vzut fcInd. Aceasta este pe
seurt povestea noastra, cci dc-ar fi s-o spunem cu
de-amAnuntul ar umple foile unei carti marl

187
groase! Cit despro tine, fie ca de acum Incolo s
se mndep1inea1scL destinul!
La aceste cuv.inte, curn ma tinam tare In hot
rirca mea, ci imi ddur cutitul, ma cusur in pie
lea de oaie i ma scoasor Ia vedere pe terasa pala
tului; apoi Sc Indepaitaia. i deodati ma sirntii
ridicat de Infricotoarea pasre roe, care Ii lua
zborul; i dc Indat. cc mLi sirntii coborIt din nou
pe pmint, pe cietetu1 muntelui, spintecai cu CU
titul pielca do bcrbec i icsii din ea striginci
,,1-II! Ili ! ca s izgoncsc grozava pasre roe. Fia
zbur greoi i vazui ci cia traiucitoi- dc alb, mare
cit zece elc&anti Si malta cit douaze.ci de cmiie
Atunci poinii la drum, cu grah mare, IntratIt
ardeam dc nerhdare, i in miezul zilei ajunsei Ia
palat. La vederea acelui palat, cu toat descriere
celor zee tincri, rmsei uimit peste msur, cci
era cu mult mai mret decit se poate rosti In cuvinte.
Poarta cea mure de aur, prin care intrai in
palat, era Inconlurat dc nouzcci i nou do iii de
iemn do aloe i din lemn do sanntal, jar ullc slilor
erau dc ahanos Incrustat cu aur i diamante Si
toate aceste ui duceau spre sli i spre grdini,.
undo vzui stiInse toate bogiile do pe pmlnt
i dc pe mare.
n prima sal undo intrai, ma trezii numaidecit
In mijiocul a patruzcci de fete atit dc fermectoarc
p1-in frumsotea br, melt nici flu-ti puteai vCni in
fire aflIndute In mijiocul br, i fbi ochii flu se
putoau odihni cu precdere asupra vreuneia din
ele; i fusei cuprins do :atIta I neintare melt ma -
prii, sinttind c ameesc.
La vederea inca so ridicar cu toate i Imi ziser
cu vocea icr plcut:
Casa noastr s fie casa ta, o, oaspete al nostru,
i locul tu s fie balsam pe capetele noastre
i in ochii notri! i ma poftir sa ed pe un p0
(hum, iar ele se aezae( jos PC covoare, i
Imi spuser : 0, rnrite domn al nostru, sintem scia
vele i lucrul tu, i tu eti stpInul nostru i coroana
de pe capetele noastre!
Apoi toate se zorir sA ma serveasca: una aduse
ap caid i tergii1e i ma spl pe picioare; alta
Irni turn pe mImi ap parfumat dintr-un ibric de
aur; a tieia ma Imbrc Intr-o mantie, toat din
mtase, cu Ufl briu btodat din fire do aur i argint;
a patra Imi intinse o cupA p1in1 cu 0 butur nespus
de duice i paifumal Cu flori ; l una mu prIvea,
alta imi suridea, una Irni fcea cu ochiul, alta Imi
rccita versuri, una Ii fringea braele dinaintea
mea, alta Ii rsuca mijlocul i mica din
coapse; una zicea: ,,Oh ! , alta ,,Ah ! ; una Imi zi
,.0, tu, ochIul meu !, alta: 0, tu sufietul
meu !, una: ,,0, rnruntaiele mele ! alta:
ficatul rneu ! iar Ita : ,,0, fiacra inimii mdc !
Apol se apropiar toate de mine, i incepuri st
n maseze, i si ma dezmierde, i Irni spuser
0, oaspetele nostru, istorisete-ne povestea
ta, cci sIntern singure cue aici, de mult arnar do
vreme, fr ki u brbat, i fericirea noastr
este acum deplin!
Atunci eu ma mai 1initii i ic istorisii, pIni la
apropierea noplii, o parte din povestea mea.
Atunci aduser lumInAri nenumrate, i sala fu
luminat ca de soarele ccl mai selipitor. Apoi Intinser
masa, i fur servite bucatele cele niai a1ese
i buturile cele mai imbttoare ;\i uncle cintarA
din instrumente de petrecere, altele cIntar Cu
vocea cea mai fermectoare, iar altele Incepur s
danseze, in timp ce eu ma osptam intr-una.
Dup toate aceste desftri, Irni zisc-r:

189
0, iubite, iat c a sosit timpul p1cerii nopii
i a patului ; akge-i dintre nol pe cea caie-i place,
i s n-ai tearn Ca ne vei jigni, caci fiecueia
dintre noi, cele patruzeci de surori, Ii va veni
rindul pentru o noapte: dup aceea, fiecare Ia
rindul ei, va incepe din nou s se joace cu tine hi
pat, noaptea.
Atunci, eu, o, stapina mea, nu tiui pe care trebuia
so aleg din tie surori, cci toate erau Ia fri.
(Ic Imbietoare. h inclusci ochii, intinsei biae1e,
o prinsei pe una i deschisci ochii ; clai i-am
inchis repede uimit de fruniuseea ei orbitonre.
Ea imi intinse atunci mina i ma conduse In patul
ci. 5i ma desftai toat noaptea cu ea. 0 iubii
de patruzeci de 011 CU mare aprindere. 5i ea, la
rIndul ci, i ea Imi zicea de fiecare data: ,,Yuh!
o, ochiul meu! Yuh! o, sufletul meu ! 5i roil
dezmierda, i o mucam, i ma ciupea, i aa tiecu
toat noaptea.
Si urrnai aa, o, stpIna mea, In fiecare noapte
cu una dintre surori, i in fiecaze noapte au fost
surnedenie de irnbriii i dintro parte i din
alta! $i aceasta vreme de un an intreg, in desfataie
i Inflorire. 51 dup fiecare noapte, dimineaa, Unra
din noaptea urmtoare venea la mine, roil
petrecea la hammam, rn spla pe tot tiupul, ma
masa zdravn, i ma parfurna cu toate parfumu
rile cc ica incredintat Allah slujitorilor lui.
5i. aa ajunserm pIn la sfIritui anului. Tn
dimineata zilei din urm, le vzui pe toate fetele
roind spre patul meu, plingind cu hohote, despietindu-
i prul cu mIhnire i jeluindu-se; apoi Irni
spuser
Afl, o, lumina ochilor notri, Ca trebuie s
te prsim, aa cum i-am prsit pe ceilalti dinain
tea ta, cici rnai trebuie s tii Ca tu flu eti Intliul,
i c Inaintea ta mu1i viteji ne-au drgostit i au
facut aee1ai lucru ca i tine ! Numai ca tu, in
tr-aclevr, tu eti viteazul eel mai iscusit In Imbra
iiii si tot asa de Vinjos pe cIt de cuteztor. Si,
dc asemenea, ecti nemdoios eel rnai desfrmnat i eel
rnai digIa diritre tori! 5i, tocrnai din aceste pri
cmi, noi flu vom mai putea tri fr tine!
$i eu le grii!
I)ar spunei-mi de ce tiebuic s ma parasilj.
Cad nici eu flu vieau s phrd bucuiia vic1ii mete,
care e cu voi!
Ele Irni raspunsera
Afl c noi toate sintern fiicete unui rege,
Ins de la mai multe mame. De la Inceputul .feeioriei
noastre, trim in acest palat, i In fiecare an
Allah cluzeste pe drumul nostru un viteaz care
ne astimpr, i noi, Ia iindul nostru, II Indestuhim!
Dar in fiecare an trebuie s lipsim patruzeci
de zile, spre a merge si-1 vedem pe tatl nostru i
pe mamele noastre. $i astizi e ziua sorocit!
Atunci Ic spusci
Dar, o, fermectoarelor, cu voi rrnmne In
casa spec a-i preamri pe Allah pini la Intoarcerea
voasti!
Ele Imi raspunsera:
Faca-se s ti se implineasc dorina! lata
cheile palatuiui, cu care se deschid toate uile.
Acest palat este 1caul tu, i tu eti stpin aici.
Dar ferete-te bine s flu deschizi ua de aram
care se afi in fundul grdinii; c de nu, tu flu
vei rnai vedea i li se va Intimpla, fr putin1 de
scapare, o mare nenorocire. Aadar ferete-te bine
s nu deschizi ua de ararn!

191
La aceste cuvinte, venir toate si ma Imbraii
sii ma sarute una dup afta, plingind i
zicIndumi
- Allah s fie cu tine
i dc ma piivira printre lacrimi i plecara.
Atunci Cu, 0, stapIna mea, ieii din sal tinInd
clicile in min, i inoepui s cutreier prin acel palat,
pe care pina In ziua aceea flu avusesem vreme
s1 vd, intr-atIt tiupul i sufletul meu fusesera
mnIanluite in pat de braele acelor fete. i mu
apucai, Cu Intlia chcie, s deschid Intlia ui.
Cind descliisci IntIla u, vzui 0 livada maie,
p]ini de pomi incurcati Cu fructe, i atit do mail,
i atit do fiurnoi, melt, in viaia mea, flu mal vzuscm
altii asemntoii In lumea Iritreag; apa cc
curgea pe canale Inguste sclda rdcinile tuturor
pomilor, i asa do bine, melt fructele br erau de 0
murime si de 0 frurnusete uimitoare. Mincai din
accste fructe, mat ales banane, curmale lungi ca
degetcie UflUi nobil arab, rodli, mere i piersici.
CInd sfiiii dc mIncat, ii rnultumii lui Allah pen
liu darurile sale, i deschisei a doua uui cu a doua
chei e.
CInd deschlsei accasti usa, ochii i nasul Imi fur
fermecate do floiile care umpleau o grudina maie
scldat de plrIiae. Erau in grdina accea toate
fiorile care ciesc in grdinile ernirilor prnIntului
iasomii, narcise, trandafiri, viorele, zambile, anemone,
garoafe, lalele, piciorulcocoului i toate
florile din toate vremurile. Cind sflrii de mirosit
mireasma tutror florilor, culesei 0 iasornie i mi-o
vlrii In niii, i o lsai aa, ca s-i respir aroma i-i
multumii Iui Allah, piainaltul, pentru bunttfle
sale.

192
Deschisei apoi a treia u, i urechile imi fur
fermecate de glasurile psrilor de toate culorile
ii din toate soiurile de pe pmInt. Acele psri
erau toate Intr-o colivie mare fcut din beigae
din lemn de aloe i de santal; apa de but a aces
tor psri era turnat In farfurioare de jad i de
jasp colorat; grunele se aflau In cini do aur;
pmIntul era mturat i stropit cu ap; i pisiri1e
11 binecuvintau pe Creator. Ascultam elniocele psrilor,
cind se ls noaptea; .i apoi mCi rctrsei
pentru ziua aceea.
Dar a doua zi ieii in grabCi i deschisei ua a
patra, cu a patra cheie. i atunci, o, stpina mea,
vzui lucruri pe care nici macar In vis o fiina omeneasc
n-ar putea s le vad niciodatCi. In mijiocul
unei curti spatioase, VaZul o bolt minunat zidit
aceast bolt avea scii de porfir care urcau la
patruzeci de ui din lemn de ahanos Incrustate cu
aur i argint; aceste ui, ale cror canaturi erau
deschise, lsau s se vad fiecare cite o sal larg;
fiecare sal cuprindea cite o cornoar deosebit de
celelalte, i fiecare comoar pretuia mai mult decit
o imprie Intreag. Vzui c prima sal era plin
de grmezi marl, frumos Iniruite de mrgritare
marl i de mrgritare mici; dar cele marl erau
mai numeroase decIt cele mici, i fiecare mCirgCiritar
era tot atIt de mare cit un ou de porumbel i tot
atIt de strlucitor ca luna In toat sclipirea ci.
Dar a dbua sal o Intrecea pe cea dintli In bogie:
era plin pIn sus de diamante, de rubine roii i
de rubine albastre i alte nestemate. Tntr-a treia,
erau numai smaralde; intr-a patra, bucti de aur
curat; Intr-a cincea, dinari do aur de pe tot pmin
tul; intr-a asea, argint ncprihCinit; mntr-a aptea,
dinari de argint de e Intreg pamintul. Dar edo193
lalte sli era pline de toate nestematele din sInul
pmintului i al mrilor, topaze, peruzele, hiacinte,
pietre de Yemen, cornaline de toate culoiile, vase
de jad, iraguri, brtri, centuri, toate giuvaeiurile
folosite la cuiiIe emirilor i ale regilor.
5i Cu, o, stpina mea, Imi ridicai mIinile i privirile
i rnullurnii lui Allah, prealnaltul, pentru
binefacerile sale. 51 urrnai aa, In fiecare zi, s
deschicl una, sau c1oui, san trei ui, pIn Intra patruzecea
zi, i uimiiea mea cretea in fiecare zi,
i numi mai i-i1mInea decit ultima cheie, care era
cheia uii de aiarni. 5i ma gIndii la cele patruzeci
de fete; i simtii cea mai mare feiicire gIndindu-m
la ele, Ia gingia purtrii br, la frigezimea
crnii br, la tria coapselor br, Ia stiimtimca
br, la rotunzimea i la mrimea dosurilor br, i
Ia suspinele br cind Imi ziceau: ,,Yuh! o, ochiul
meu! Yuh! o, flacra mea! 5i strigai
Pe Allah! noaptea noastr va fi o noapte
sfInt, o noapte alb!
Dar Blesternatul ma fLtcea s simt cheia acestei
ui de aram, i ea ma ispiti neirmurit, i ispita
fu mai tare ca mine, i deschisei ua de arami.
Dar ochii nu vazura nimic, numai nasul meu sirnti
un miros foarte puternic i potrivnic simturilor
mele, i czui in nesimtire chiar In clipa i in ceasul
acela; i czui dincoace de u, care se Inchise
Ia bc. CInd ma trezii, struii In aceast hotrIre
inspirat de Seitan, deschisei din nou ua, i ateptai
ca mirosul s ii piard din trie.
Atunci intrai i gsii o sal spatioas, presrat
toat cu ofran i luminat de lumInri parfumate
cu ambr cenu.ie i cu tmIie i de lmpi minunate
din aur i argint, pline cu uleiuri aromate,
care Imprtiau arzInd acest miros vrjma. 5i,
printre sfenicele i liimpile de aur, zrii un minunat
cal negru, care avea o stea alb in frunte; i
piciorul lui sting dinapoi i ccl drept dinainte erau
ptate cu atb la chiit; aua ii era din brocart, i
filul lui era un lan de aur; ieslea ii era p1in de
griune de susan i de orz bine vinturat; jglwabul
ii era pun de ap rece parfumati cu ap de trandaf
iii.
i Cu, o, stpina mea, fiindcI marca mea patim
eiau caii frumoi i, cum ciam (licti1 ccl tnai
strlucit din regatul mcu, mu gIndii cii ace! cal ml
s-ar potrivi de minune, i II luai de frIu, i II dusei
In gradinA, i II inciilecai ; dar nici flu se clinti.
Atunci ii lovii peste gIt cu lantul de aur. i numaidecit,
a, stipina mea, calul intinse dou aripl man
i negre, pe care nu Ic vzusem pIn In clipa aceea,
neclwza Intr-un chip InspimInttor, butu cu capita
do trei on in pmint i zbur Cu mine In vuzduh.
Atunci, o, stilpmna mea, pimIntul mi se InvIrti
dinaintea ochilor ; dar stninsci coapsele i m tinui
In a ca un clret bun. i iat ct, In sfIrit, calul
cohoiI i se opni pe terasa palatuiui de aramii roie,
undo-i Intlinisern pe cci zece tineni chioni. i atunci
ci se ridic in piciorele de dinapoi, Intr-un chip
atit de Infnicotor, i se scutur Cu asemenea iuteaI
, zbuciumIndu-se, IncIt mi azvIrli din a.
Apoi se apropie de mine, Ii apleci aripa spre faa
mea, i Infipse vIrful anipii in ochiul meu sting, i
mi-i nimici fr chip de tmduire. i zbur prin
viizduh, i se fcu nevizut.
i eu Imi pusei mIna pe oclijul pierdut, i mtisurai
in lung i In lat terasa gernInd i scuturin
du-mi mIna de durere! i numaideelL se ivir cci
zece tineri, care, vzIndu-m, Imi ziser:
195
N-al voit s ne ascu1i! Si iat rodul hotrIrii
tale aducitoare de npast. 5i noi flu putem s te
prirnim in mijiocul nostiu, Ca smntem acum zece.
Dai, uimInd calea ce ti-o artm, vei ajunge In
orau1 Bagdad, la emirul credincio,ilor, Harun AlRa
id, a crui faim a ajuns pln la noi, i destinuL
tu va fi. intre mIinile sale
51 plecai, si citorii zi i noapte, dupa cc Imi
rsei barba i irnbracai aceste haine de saluk, ca
s flu am de indurat i alte nenorociri, i flu COfiteflu
CU diuinul pIna cind ajunsci in acest lilca de
pace, Bagdaclul, i ii intilnii pe aceti dol chioii, pe
care ii salutai i le spusei
Sint stiUn.
5i ei irni rspunscr
Si noi sIntern straini
51 aa ajunserm tustrel in aceasta casi binecuvIntat,
o stpIna mea!
5i aceasta este pricina ochiului meu pierdut i a
brbii mele rase!

DupLi ce ascultil aceast poveste nemaipomenit,


tinra stapIni a casei ii zise celui de al tieilea
saLiluk
l-Iaide, rnIngiiei puin cretetul i clu-te ! E
to iert!
Dat al treilea saluk rspunse:
Nu ma voi duce, pe Allah! decIt dupa ce vol
fi auzit povestiiile tuturor celorlali.
Atunci fceioara se Intoarse spre calif, spre Gia
fat i spie Massrur i le zise
- Istorisit;i-mi povestea voastr
$1 Giafar so apropie i ii istorisi povestea cc o
rnai spusese Inca fetei care deschisese usa, intrInd
in cas. Apoi, dupa cc auzi cuvintele lui Giafar,
fecioara Ic zise tuturor
Va lert pe toti, i pe unil i pe aIli. Oar pie-.
cai cIt mai repede! Cci iat zorile, i cdcrea
voastr aid ne este de acum Incolo neIngiiduiUi i
apstoare.

$1 ieirl cu totii, i ajunser n stradI. Atunci


califul zise ctre saluki:
Prieteni, vol unde mergei?
El rspunser
Nici flu tiin unde si mcrgcni.
i califul le zise:
Veniti s petrecei Ia nol tmpu1 ce a mal
rmas din noapte. i ii zise lui Giafar: Ia-i Ja tine
acas i adu-mi-i mIme i vom vedea ce va fi do
fcut:
i Giafar flu IntIrzie s Indeplineasc poruncile
califului.
Atunci califul urc In palatul su, dar nu putu
gusta nici un pic de somn. Dimineata se scu1L, so
aezi pe tron i porunci s intro toate cpeteniile
Irnpiriei lui. Apoi, dupi ce plecar toate capeteniile
lrnplriid, se Intoarse spre Giafar i.-i spuse
Adurni aid pe cole trei fecioare, pe cole do
ci1ele i pe cel trei saluki
i Giafar plec numaidecIt i-i aduse 0 toIi In
fata mIinilor califului; i fecioarele so acoperir
cu vlurile br, i sttur In picloare dinaintea califului.
Atunci Giafar le zise:
Noi v scutim de once datorie, fiindc, fr s
ne cunoateti, ne-ati iertat i ne-ati fcut bine. $1,
iat Ca acum sInteIi Intre mIinile celul do al cincilea
dintre coborItorii din Annas, califul Harun Al
Raid. Aadar va trebui sLi ii istorisiti numai ade;varu
l!

17 Cartea ceor o nile i una cle nop1 197


CInd fecloarele auzir cuvintele lui Gia!ar, care
vorbea din partea principelui credincioiIor, cea
mai mare pi Inainte i spuse:
0, principe al credincioi1or, povestea mea
este Intr-atIta de uimitoare, melt, dac ar fi. scris
cu acul pe coltul Iuntric al ochiului, ar ft o inv
tur pentru ccl care ar citio cu luare aminte!

In clipa accca. $ahrazacla vzu ivinclu-se dimirxeE4a i


se opri cu diseretie din istorisirea ei.

Dar c2nd se lZis a asesprezecea noapte

Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, Ca cea mal


mare dintre fecioare pi Inainte, In fata mIinilor
emirului credincioulor, i istorisi aceast poveste:

POVESTEA ZOBEEDEI, INTIIA FECIOARA

0, emir al credincioi1or, afl aadar c eu mi


numesc Zobeida; sora mea care si-a deschis ua
se cheam Amina; i sora mea cea mica se nume
te Fahima. Sintem tustrele nascute din acelai
tat, dar flu din aceeai mama. CIt despre acele
dou ce1e, ele sint char surorile mele, din ace
1ai tat i din aceeai mama.
CInci tatal nostru rnuri, el ne lasa cirwi mit de
dinari, care fura Imparii fratete Intre noi;
atunei sora mea Amina i sora rnea Fahima ne
prsirI, ca s locuiasc In casa rnamei br; iar
eu i c,elelalte dou surori aIe mele, cele doua catele
aicea de fa4, rmaserrn impreunI, i u sint
cea rnai tinr dintre nol trei; dar sint mal mare
deelt surorile mele de Ia cealalt maml, Amina
i Fahirna, pe care iat-le in fata miinUor ta1.
La puin vreme dup moartea tatMui nostru,
ce]e dou surori ale mele rriai marl, aceste dou
c4eie, se gIndir la mriti i Sc mriritara fiecare
cu un brbat i rmaserzi rnai departe citva timp
cu mine impreun in aceea.i casi. Dar, Ia puinu
vreme, sotii br se pregtir pentru o cltoric de
nego, luar eel o mie de dinari de la sotiile br,
ca s cumpere mirfuri, Ii luar cu ei sotille i
p1ccari impreun, lsIndu-m singur cue.
i aa Iipsir de acas un stimp de patru ani.
In acest tirnp, sotii surorilor mdc siciri i Ii
pierduri toate mrfurile, i se duser prsindu-Ie
pe sotiile br In vola sorii, in neagr strintate.
$1 surorile mdc Indurar mubte ptimiri i sfIrir
prin a ajunge inapoi la mine, sub inftiarea
unor srmane ceretoare. La vederca celor dou
ccretoare, am fost departe de a recunoate intrInsele
pe surorile mdc i ma indeprtai de ek
Dar atunci ele ni strigaril, be recunoscuf il Je
zisei:
Curn se face, o, surioarelc mdc, c al ajun
in starea asta?
Ele irni rspunser
0, sora nostii, de acuma cuvintele flu mat
pot sluji Ia nimic, cci kalamul a gonit peste ceca
ce a poruncit Allah!
La aceste cuvinte, inima ml se umplu de miI
pentru ebe, i be trimisei Ia hammarn, be Irnbrcai
199
pe fiecare dintre ele cu cite o rochie frumoas i
nou, i le zisei
0, surorile mele! voi sinteti cele doui suron
mal man, i eu sInt cea mica! i v socotesc
ca tinindu-mi bc de tat i de mama! De altrninteni,
rnotenirea cc mi s-a cuvenit ca i voui
celorlalte, a fost binecuvmntati de Allah i a crescut
nemaipomenit. Veti minca Impreuna cu mine
din rodul ei, i viata voastr va fi vrednic de
respect i cinstire, i noi vom trtii de acum mainte
mereu Impreun!
i le gzduii In casa i in inirna mea.
i Intr-adevr, eu le cop1eii cu binefaceni, i dc
ramasera la mine dc-a lungul unui an Intreg,. i
avutul meu era avutul ion. Insa, Intr-o zi, dc Imi
zisera
intr-adevir, flu mai putem tri nemanitate;
noi flu ne mai putem lipsi de soti, i ribdarea
noastr, aa singure, a ajuns la capt.
Atunci le zisei:
0, surorile mdc, vol nu veti afla nimic bun
In casatorie, cci barbatul Intr-adevr cinstiL i bun
este un lucru foarte rar In timpurile de astazi!
i oare n-ati mai Incercat o data miIritiul? i
oare ati ultat cc ati gsit in ci?
Dar dc flu ascuitar cuvintele mdc i voiril totui
s se mirite f1ra Invoirea mea. Atunci le muritai
cu banii mci i be fcui zestrea de care aveau
nevoie. Apol ele se duseru cu brbatii br, dup
ursita br.
Dan abia trecu citva timp de cInd plecaseru,
cind biirbatii ion ii btur joc de dc, be luar tot
cc Ic diduse, i se duseru purusindu-le. Atunci
dc se Intoarser Ia mine despulate.. i Se rugara
muit de ientane i Irni ziseru i
200
Nu ne dojeni prea aspru, o sor! Tu eti, e
adevrat, In ani cea mai mica dintre noi, dar cu
mintea cea mai aezat. Noi Iti fgduim de altminteri
nici s flu mai pornenim vreodat micar
cuvIntul csatorie.
Atunci le zisei
Fac-se Ca ospitalitatea mea si vi fie placut,
o, surori ale mdc! N-am pe nimeni mai
scump ca pe VOl dou!
Si le imbrttiai, i le copleii Inca i mai muit
Cu mirinimie.
Rmaserm un an Intreg Impreuna, dup care
ma gIndii si Incarc o corabie cu mrfuri i s plec
ca s fac nego la Bassra. $i, Intr-adevr, pregtui
o corabie, o incrcai cu marfuri, i cumprturi de
tot felul, i Cu tot cc Imi putea fi de trebui in
timpul calatoriei i le zisei surorilor mdc
0, surori ale mdc, vrei oare mal bine s
ramineti In casa mea in tot rastimpul cit va tine
cltoria mea, pIn Ia Intoarcere, sau v-ar placea
mai bine sa plecai cu mine?
$i ele Imi raspunsera:
Vom pleca cu tine, cad flu vom putea niciodat
Indura lipsa ta de acas!
Atunci le luai cu mine i plecaram.
Dar, Inaintea plecrii, ma Ingrijisem s-mi Impart
banii In dou pri: luai cu mine jumtate
i ascunsei cealalt jumtate zicindu-mi: ,,Se.
poate IntImpla s se abat vreo nenorocire asupra
corbiei i noi si scilpam cu viata. Dc s-ar intimpla
una ca asta, la mntoarcerea noastra, de ne
vom Intoarce vreodat, vorn gsi ceva ce-o s ne
prind bine !
Nu contenirm cu mersul zi i noapte; dar, din
nefericire, cpitanul pierdu drumul. Curentul ne
tin spre marea din afar i intraram in cu totul
201
alte ape deelt acele spre care ne Indreptam. Un
vint foarte puternic ne impingea din urm, care
nu conteni vreme de zece zile. Atunci, In deprtare,
ziiririm. nedes1uit un ora, i 11 Intrebarm
pe dipitan:
Care este numele acestui ora spre care ne
Indreptiim?
Et rispunse:
- Pe Allah! habar n-am. Nu 1-am mai vizut
niciodati, i in viaa mea n-am mai intrat in
aceasti mare. Dar, In sfirit, e bine Ca ne aflm,
din fericire, In afari de once pnimejdie. Si aa
flu vii mai rimIne decit sii intrati in acest ora i
sii vu desfaceti miirfurile. $1 dacii le putci vinde,
vii sfituiesc sii le vindeti.
La un ceas dupii aceea, ci se intoarse spre noi
i ne zise:
Gribiti-vii sii coborIti spre ora i sii vedeti
minunile lui Allah In lucririle sale! 5i pomeniti--i
numele iui sfint ca sii vii fereascii de nenorociri!
Atunci merserim spre ora, i de-abia ajunserim
acolo, cii nimaserim cupnini de cea mai mare
uimire: viizurim cii to locuitorii acestui ora
erau prefiIcui In pietre negre. Dar numai iocuitoni
erau impietrii, ciici in toate sukurile Pc
toate striizile negustorilor giisirim mirfurile aa
cum trebuie, i toate celelalte lucruni din aur i
argint aa cum trebuie. La aceasti privelite, f urim
in cuimea uimirii i ne ziserim
Este neIndoios cii pricina a tot cc vedem trebuie
Si fie vreun lucru nemaipomenit.
Atunci ne despiiririim, i fiecare rnerse intr-altii
pa.rte pe striziie orau1ui, i fiecare se puse pe
treabii, adunInd pe seama lui tot ceea ce putea Si
duci din aur, din argint .i tesiltuni de pre.
202
CIt despre mine, urcai in cetate, i ma durniril
ca acolo era palatul regelui. Intrai in palat printr-un
portal mare, din aur masiv, ridicInd perdeaua
grea de catifea de Ia intrare, i vizui Ca
toate mobilele dinluntru i toate lucrurile erau
din aur i argint. Si In curte, i In toate sMile,
strjerii i curtenii erau In picioare sau ezInd,
dar Impietrii cu totii i Inca parca vii. $i In ultirna
sal, plin de curteni, de locotenenti i de viziri
Ii vzui pe rege, Impietrit, ezind pe tronul su,
imbrcat In veminte atIt de strlucitoare i de
bogate melt Iti luau mintile; i era Inconjurat de
cincizeci de mameluci Imbrcati in mantii de matase
i tinInd In min sbifle scoase. Tronul regelui
era incrustat Cu margaritarc i cu nestemate, i
fiecare mrgritar strlucea ca o stea. 5i intr-ade-var
cram gata s-mi pierd min1ile.
Dar Imi urmai drumul i ajunsei In sala haremului,
pe care o gsii Inca i mai minunat; i
toate, pIn la zbrelele de la ferestre, erau de
aur; pereii erau acoperii cu draperii de matase;
pe ui i pe ferestre, se aflau perdele de catifea
i de atlaz. 5i o vzui, in sfIrit, In .mijIocu f emeilor
Impietrite, pe mnsi regina, InvemIntat
CU 0 rochie presrat cu mrgritarc i nesternate,
i avInd pe cap o coroan Impodobita cu toate
soiurile de pietre scumpe, i la git cu iraguri i
1ntioare de aur minunat cizelate; dar i ea era
prefcut Intro piatr neagra.
Dc acolo imi urmai drumul, i gsii o usa deschisa,
ale crei canaturi erau din argint curat, i
I n1iuntru vzui o scar din porfir, alctuit din
apte trepte; urcai pe aceast scar i, ajungind
gash o sal mare, toat din rnarrnur alb, acopiita
cu covoare tesute din aur; i, In mijiocul
acestei sali, Intre candelabre masive de aur, vizui

203
o estrad de ar presrat cu smaralde i cu peruzele;
i pe estrad se afla un pat de alabastru,
Incrus tat Cu mrgritare i Cu. pietre nestemate, i
tapetat CU stofe preioase i CU broderii. 5i vizui
in fund o lumin care strlucea: ma apropiai i
vzui Ca accast lumin era un briliant, tot atit
de mare cit Un OU do strut, aezat pe Un scunel
i ale crui fatete imprtiau iumin; acest bri
liant era desvirirea insi, i singure razele iui
luminau toat1 sa1a
Totud erau aici i fclli aprinse, dar ele pi1eau
ruinate in fata diamantului. 5i Irni zisci: ,,Dac
apeste fclii sint aprinse, Insemneaz c ica aprins
cineva
Imi urmai drumul i intrai In alto sali, i ma
minunai pretutindeni, i Incercai pretutindeni sa
descopr o flint vie. Si cram atIt de tulburati de
cele cc vedeam, melt uitai i de mine insmi, i
de cltorie, i de corabie, i de surorile mdc. Si
Inca cram cuprinsa de aceast uimire, cInd so lasa
noaptea; atunci vrui s ies din palat, dar ma ratacii,
flu mai regasii drumul i sfIrii prin a ajunge
In sala unde so aflau patul do alabastru, briliantul
i candelabrele do aur aprinse. Atunci ma aezai
pe pat, ma acoperii pc juLmatate cu mnvelitoarea de
atlaz albastru, brodat cu argint i cu mrgritare,
luai cartea sfInt, Coranul nostru i, In. aceast
carte scris minunat cu caractere de aur pe rou
i miniaturi do toate culorile, care de care mai
gingae, incepui s citesc citeva versete, ca s ma
patrund do sfintenie, s-i multumesc iui Allah d
s ma dojenese. 5i meditai la euvintele Profetului,
Allah sa-l binecuvinteze ! apoi ma Intinsei s
dorm, i Inccrcai sa dorm, dar nu izhutii. $i fun
du-mi speriat somnul, ramasei treaza pin la miezul
noptil.

204
Tn dlipa aceea auzi un glas recitind din Coran,
un glas plcut, dulce i IncInttor. Atunci ma ridicai
in grab i nia Indreptai Inspre partea de unde
venea glasuL i sfirii prin a ajunge la o Incperc
a crei ui era deschis; intrai uor pe u, hisind
afar fLlclia cc Imi lumina calea In cutrilc .melo:
privii locul, i vzui c era un altar. luminat do
lampioane suspendate din sticl verde; in mijioc
so afla un covor de rugAciune Intins spre Rasarit,
i PC acel covor edea un tInr foarte frumos la
chip, care citea Coranul cu luare-arninte, cu glas
tare i cu mult si-nt al ritmului. i mA cuprinse
cea mai mare uimire, i mA mntrebai curn oare acest
tinAr putuse, ci singur, sA scape do soarta Intregu
iui ora. Atunci pAii Inainte, mA lntorsei spre el
i-i rostii urarea de pace; i ci li atinti privirile
spre mine i mu Intoarse urarea de pace. Atunci
ii zisci
To rog fierbinte, pe adevArul sfInt al versetelor
ce le reciti din cartea iui Allah, sA-mi rs-.
punzi la Intrebare!
Atunci ci surIse linitit i cu blindete i li-ni zise
DezvAiuiete-mi tu, Intli, O, femeie, pricina
intrAril tale In acest lAca de rugAciune i, la rIndul
meu, vol rAspunde Ia Intrebarea pe care nui-o
vei pune.
ii istorisii povestea mea, care 11 mirA mult, i
Ii Intrebal do pricina acestei nemaipomenite stAn
a orau1ui. i ci Imi zise:
AteaptA putin!
Apoi Inchise cartea sfIntA i o puse Intrun silculet
de mAtase; i Imi zise sA ed lIngA ci. Sezui
i Ii privi atunci cu bAgare do seamA, i vAzul cA era frumos ca luna plinA, cu trAsAtuni desAvirite,
peste mAsurA de atrAgAtor, cu o lnfAtiare
minunatA, fin i proportionat ia staturti; obrajil
Ii erau de cristal, chipul cIe culoarea curmalelor
proaspete, ca i curn el ar fi fast acel pe care II
pomenea poetul in aceste strofe:
Un cititor in stele privea atertt In noapte!
Ii apru vederii, cu taiia-i subtire
Fermectorui tIruir. Purtat dc-a lui gludire:
,,Zohal , el Insu,si, dete, ii murmur in apte,

Acestui astru plete pe urneri rsf irate,


De crezi c o comet la locul ci se-a prznde.
Dar Infocatul rurnen, Mirrik 2 nurnai l-ntmde
Pe dulci obraji, cu grij, ca ininciri s arate.

Din ochi repede raze atotptrunzitoare


Sdgei Ins acestea-s de-Arcas CU apte stele!
si Hutared , la rindu-i, i-a dat, pe iingd-acele,
Zeiasc agerinw; apoi, in ci, vuloare

De aur Abilsu ha a spus. i se opreste


Jndat, cititorul, nedurnerit rmlne,
Nemaitiirzt1 ce-adaos frumos s inai Inglue.
Se-apleac atunci astrul spre ci i ii zirnbe.te...
Privindu-1 aa, vederea lui ma aruncA In cea
mai rscolitoare tulburare a sirnturilor, in cele mai
arztoare preri de ru Ca nu-I cunoscusem pIn
In acea zi; i vetre de jratic se aprinser In inima
mea. iIizisei:
I Planeta Saturn.
Planeta Marte.
Planeta Meicur.
4 Plarieta Venus.

2043
0, domnul i stpInul meu, povestete-mi
acurn ceea Ce te-am mntiebat!
5i ci imi rlispunse
Ascult i irii supun!
5i Imi povesti

At Ia, o, cinstitiI doamni, Ca acest ora a fost al


tatalui rneu. Si era locuit dc toate rudele si supusii
liii. Tatl .meu este acel rege pe care 1-ai vazut
sezind pe tron, preschimbat in piatra. Cit despre
regina care ai vzut-o, aceasta este mama i-nea.
rllatl meu i mama mea erau magi care so Inchinau
nprasnicului Nardun. Ei jurau i fceau IcgimInt
pe foc i pe lumin, pe umbr i pe cd
duril, i pe atrii rotitori
Vreme Indclungat, tatill meu flu avu nici un
copil; i numai la sfIritul vietii lui, ma nscui
cu, fiu al btrInetelor sale. $i tatal meu ma crescu
cu rnult grij. Intre timp ma fcui mare, i atunci
irni fu dat sil cunosc adevirata fericire.
Intr-adevir, la noi la palat aveam o femeie batrIn,
foarte Inaintat in vIrst, o rnusulman, 0
credincioas in Allah i In trimisul su. Ea credea
aceasta In ascuns, iar de ochii lumii se prefcea
ca ar fi de o prere Cu prinii mci. $i tatl meu
avea o Incredere netrmurit intr-insa, vzInd la
(a atita credin fat do noi i curenie suflet
asc. El era foarte darnic cu ea i o eopIeea
Cu mrinimia lui. Si credea cu trie Ca ea este de
credina ti religia liii.
5i a.a, cind crescul mal mare, ci ma Incredin
in grija ci zicIndui
Ia-I i crete-1 bine; Invata-1 legile religiei
focuim, care este religia noastra; d-i o cretere
aieasii; slujete-1 bine i si ai mult grij dc elf
i btrIna ma lu in grija, dar ma mnva religia
Islarnului, de Ia Indatoririle purificrii i de la
Indatoririle scaldei rituale pIn la formulele sfintc
ale rugaciunii. i ea ma Inv, i imi tImci
Coranul in limba Profetulut i cind Incheie pe
deplin invttura mea, Imi spuse:
- 0, fiul meu, va trebui sa aseunzi cu griji
accasta do ochii tatlui tu i s pastrezi cu strnicie
taina, Ca de nu, te va ucide!
i, Intr-adevir, pstrai cu grij taina. i nu
trecu mult timp de cind Incheiasem cu Invttura,
c batrIna sfInt muri, IncredintIndu-mi cele din
urmi sfaturi ale ei. i continuai s fiu In tain
un credincios Intru Allah i in Profetul lui. Dar
iocuitorii oraului flu fceau decit s se impie -
treasc in necredina, In rzvrtirea i in Intunecarea
br. Intr-o zi, pe cind ei struia s fie aa
curn erau, Un glas puternic de muezin nevzut so
fcu auzit. i gria cu un rasunet tot aa de puternic
ca i tunetul, ajngInd tot aa de bine ia
urechile celui de aproape ca i la ale celui do
departe:
0, voi locuitori ai orau1ui, prsiti Inchi
narca Ia foe i Ia Nardun, i Inehinati-v regelui
unic i puternic!
La auzul acestul glas, so stIrni o groaz mare in
inimile bocuitoribor, care se adunaser Ia curtea
tatlui meu, regele oraului, I ii Intrebara:
Dc unde vine glasul acesta Infricotor PC
care 1-am auzit? SIntem Inca InspAimIntai din
pricina acelui strigt!
Tatal meu be zise:
Nu v InspimIntai cItui de puin de acest
gias, i flu va Ingrozii do ci! i rmInei neclintj
i In vechibe voastre credinte!
La cuvinie1e tatlui meu inima br se 1initi, i
nii incetar s se mnchine mai departe focului. 51
rmaser in starea br de rtcire oarb vreme de
inci un an, pIn cind se ajunse la ziua cInd auzi.sem
gbasul. 51 a:tunci, pentru a doua oar, glasul
se ficu auzit, apoi i a treia oar; i aceasta o
data PC an, timp de trel ani in ir. Dar ei flu
Incetar s urmeze cu staruinta rinduielile br greitc.
5i atunci, intr-o dimineata, In zori, nenorocitea
i blestemul Sc abtur din cer asupra br.
51 fur prefcui In pietre negre, ei, i call br, i
catirii, i camilele, i toate vitele br ! 5i dintre
toti locuitoril, singur eu am fost scutit de aceast
nenoiocire. Cci eram singurul credincios.
51 din ziua aceea ma tin mereu aid In rug
dune, In post negru i in citirea Coranului.
Dar, o cinstit i prea frumoas doamnil, sint
tare sfIiit de singurtatea In care ma gsesc, fri
sa am lingil mine sufiare omeneasci!

La aceste cuvinte, ii zisei


0, tinere pun de vrednicie, oare nu poti si
vu cu mine in oraul Bagdad? Acolo vei gasi carturari
i venerabili eici, Incercai In legi i in ale
religiei. In tovaraia br vei mai spori In tiint
i In cunoaterea dreptuiui clivin. i eu, cu toate
ca sInt o persoan de seam, voi fi roaba i lucrul
tu! Eu sInt, intradevar, stapIna oamenilor mci,
i am sub porunc o sumedenie de brbati, de
slujitori i bieU tineri! 5i am aici cu mine o
corabie incrcat toat cu mrfuri. Dar soarta
ne-a aruncat pe aceasta coasta, i ne-a fcut sa
cunoatem orau1 tu, prilejuindu-ne aceast int
implare de necrezut Cci soarta a voit sa ne Intilnim
astf ci

209
i apol nu Incetai s-i insuflu dorinta p1ecri
cu mine, pin cc nu-mi rspunse IncuviinInd.

In clipa aceca a povestirii, $ahrazada vzu ivindu-se


dimineaa i, discret, dup obiceiul ci, se opri din isto-
risire.

Dar cInd se ls a ,captesprezecea noapte

Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, Ca fecioara Zobeida


flu conteni s struie pe ling tInr i s-i
insufle dorina de a o urma, pIna cind ci Incuviinta.

i amiridoi flu Incetar din povestit, decit atunci


cind somnul se fcu stIpin pe ci.. Atunci fecloara
Zobeida se cuica i adormi in noaptea aceea la pi
cioarele tiniru1ui 1initit. i ea flu mai putea de
bucurie .i. de fericire!
Apoi Zobeida ii urm aa istorisirea ci citre
califul Harun A1-Raid, Giafar i cci trei saluki:

CInd str!tiuci dimineata, ne scuiarm cuminti i


intrarm s deschidem toate visteriile, luarm tot
Ce flu era prea greu de dus i ceea ce era mai do
pre, coborirm din cetate spre ora, i ii IntIlniram
pe sclavii mci i pe cipitan, care ma cutau
tie multA vreme. CInd ma vzur, ci fur tare multumi
i i ma Intrcbari din cc pricina am intirziat.
Atunci le istorisii ceea cc vzusem, precum i p0-
vestea tInthului i pricina preschimbrii locuito
rilor orau1ui, cu toate amnunte1e. 5i ei riimaser
tare ulufli ascultind povestirea mea.
Cit despre surorile rnele, deabia mt vzur cu
acest tInir pmdit dup chipul frumuseii, c i
fur cuprinse de gelozie i, invidiinclu-m, pline
de ur, puser a cale, in tain, fapta br nelegiuit
Impotriva mea.
ntr-acestea, noi merserm cu totii la corabie;
i ma simeam tare fericit, iar fericirea mea spo
rca Inca din dragoste pentru acel tInr. Ateptarm
ca vintul s ne fie prielnic, desfAurarm pInzele
i plecarrn. Cit despre surorile mele, ele conti-
nuar s ne Insoteasca, i Intro zi, IuIndu-rn
deoparte, Irni spuser:
0, sora noastr, oare ce al de gInd s faci
Cu acest tInr frumos?
Si eu Ic rspunsei:
GIndul meu nestrmutat este sa-l iau de sot.
Apoi ma Intorsei, ma apropial de el i -I marturisi:
0, stpinul meu, dorinta mea este s devin
lucrul tu! Rogu-te deci si flu ma repingi!
Atunci el Imi rspunse:
Ascult i ma supun!
La aceste cuvinte, ma intorsei spre surorile rele
1 Ic zisei
MLI multumesc cu acest tInr, drept singur
avuie! Cit despre toate avuthle mele, din clipa
aceasta ele trec In stapinirea voastr!
$i dc Imi rspunseri:
Vointa ta este plcerea noastr!
Oar, In sinea br, dc puneau la cale trdarea
i pierzania mea.
Continuarm aadar s cltorim pe mare cu
un Int prielnic, i ieirrn din Marea Spaimei Ca
s intrim in Marea Linitei. Pe aceasta mat navi
211
garim timp de cIteva zile, i ajunserm foarte
aproape de oraul Bassra3 i vzurm In deprtare
ivindu-se clidiri1e sale. Dar, cum Se lsa tocmai
noaptea, ne oprirthu i curInd adormirrn cu totii.
Dar, in timpul sornnului, surorile mdc se scular
i m luar, pe mine i pe tInr, cu aternuturile
noastre cu tot si ne aruncar in mare. Tinrul,
netiind s Inoate, se Inec; fiindc era scris
de Allah ca ci s intre In rIndul martirilor. CIt
despre mine, Imi era scris s scap cu viat. Astfel,
cInd cazui in mare, Allah Imi dri o bucat de
lemn pe care urcai ciare i pe care fusci dus
de valuri i aruncat pe trmul unei insule flu prea
Indeprtate. Acolo Imi uscai veminte1e, Irni pe-
trecui toat noaptea, i dimineaa ma trezii i cutai
un drum. Si gsii un drum pe care se cunoteau
urme de pai de fiinte omeneti, fii ai iui Adam!
Acest drum incepea pe trmure i se pierdea in
insul. Atunci cu, dup cc Imbrcai iari vemintele
care se uscasera, urmai acest drum i flu ma
opril din mers pIn cInd ajunsei pe trmul de
dincolo al insulei, In fata uscatului, unde zrii In
deprtare oraul Bassra. 5i deodat vazui o opIrIa
cc alerga spre mine, i nurnaidecIt in urma ci gonea
un arpe mare i gros, care voia s o ucida.
Aceast opIrl era atIt de sfIrit i ostenit dc
fuga, IncIt limba ii spInzura din gur I Atunci fusd
cuprins de mil pentru ea, luai o piatr mare
i o aruncai In capul jpe1ui, zdrobindu-i-l i ucigIndu-l
PC bc. Dar numaidecit opIrla .Ii desfcu
doua aripi i zburi In vazduh, fcIndu-se nevazut.
5i cu ramasei mirata la culme.
Dar cum cram frInt do oboseala, ma aezai jos,
ma Intinsei ji dormii vreme de un ceas. Cmnd ma
trezii, gsii ezInd la piciarele mdc o negres
drgua care Imi masa picioarebe i ma mInglia.
212
Atunci Imi trsei speriat picloarele cuprins d
ruine, cci flu tiam ce voia frumoasa negres
de Ia mine! 5i ii zisei:
Cine eti ji cc doreti de la mine?
5i ea Imi rspunse:
M-am grbit s yin 1Ing tine, care mi-ai
fcut acel nepretuit bine ucigindu-mi durnanuL
Cci eu sint opiria pe care ai scpat-o de arpe.
Sint o gennia. Si acel arpe era i ci un genni. Dar
era vrjmaui meu i voia s mu silniceasc i sui
ma ucid. 5i numai tu singuru m-ai scpat din
mIinile lui. Atunci cu, abia scipatLi, am zburat
pe aripile vIntului i rn-am Indreptat degrab spre
corabia din care te-au azviriit cele dou surori ale
tale. Eu ic-am vrAjit pe amindou preschimbindu-le
In dou catele negre, i acum tile aduc.
5i atunci le vzui pe cele dou cateie legate de
un copac dinapoia mea. Apoi gennia urmu.:
Dupu aceea am dus in casa ta din Bagdad
toate bogii1e care erau pe corabie, i corabia am
scufundat-o. Cit despre acel tInr, ci s-a Innecat,
ji nu pot face nimic Impotriva rnortii. Cad Allah
singur este domnul Tnvierii!
La aceste cuvinte, ma strinse In brate; apoi le
dezleg de copac pe cele douu ctle, suroriie mdc,
le ridic i pc dc, ne aduse pe toate in zbor Inalt
i ne cobori pe terasa casei mdc chiar, de aici, din
Bagddad.
Cutreierai casa i gsii, aezate in bun rInduial,
toate avutiilc i toate lucrurile care se aflau
pc corabie. Nici un lucru flu se pierduse i nici
flu se stricase.
Apoi gennia Imi zise:
Eu te leg cu jurmInt, pe inscriptia. sfIntu
de pe pecetea lui Soleiman, s dai fiecreia dintre
cele douu cutele, in fiecare zi, cite trei sute de
213
lovituri de bici. tar dac vei uita intr-o singur
zi s mndepiineti aceast porunc, voi veni de
grabI i te voi preschimba i pe tine In cea, ca
i pe ele dou.
i eu ma simtii tare Indatorata s-i rspund:
Ascult i ma supun!
i din acca zi, o, principe al credincioi1or, in
cepui s le biciuiesc, ca pe urma smi fie mil de
ele i s le imbriez!
Aceasta este povestea mea!
Dar iat-o pe sora mea Amina, o, principe al crc
dincioi1or, care i va istorisi povestea ei, care este
Inca mutt mai .uimitoare decit povestea mea,

Auzind aceast istorisire, califul Harun Al-Raid


fu cuprins de o netrmurit uimire. Dar se grbea
s-i astImpere pe deplin setea de a ti totuL Dc
aceea se Intoarse ctre tInra Amina, care ii deschisese
poarta ast-noapte, i o Intreb:
Dar tu, o, frumoaso! care este oare pricina
acelor urme de lovituri ce se vd pe trupul tu?

POVESTEA AMINEI,
A DOUA FECIOARA

La aceste cuvinte ale califului, tInra Amina


naint sfioasa, CU OChii ap1ecai i zise:

0, emir at credincioiiar, nu-ti voi mai repeta


cuvintele surorli mete Zobeida despre printii notn.
Afh, aadar, cii atunci cInd muri tatl nastru,
eu si sora mea cea mai micii, dintre noi cinci, Fa

214
hima, merserm si trim singure Cu mama noastri,
In timp cc sora mea Zobeida i celelalte douA mer
ser s triasc impreun cu mama br.
La puin vreme dup aceea, mama ma marita
cu un btrin bogat, omul eel mai bogat din ora
i de pe vremea lui. Dar, un an mai tirziu, btri
nub meu sot muri In pacea lui Alah, i Imi lasa
drept parte legiuiti de motenire, dup codul nostru
oficial, optzeci de mu de dinari de. aur.
5i aa eu ma grbii s-mi fac zece rochii minunate,
flecare rochie cu o mie de dinari. 5i flu ma
lipsii de nimic pe lume.
Intr-o buna zi, pe cInd edea.m tihnita acas, o
btrIn intr s ma vad. Pc aceast btrIn n-a
nai vazusem niciodata Inainte. Si era groaznic de
urit: fata ci era tot aa de slutii ca un dos btrIn
; avea Un nas turtit, sprmncene czute, nite
ochi de bab desfrmnain, dintii mcinati, un nas
ce-i picura Intr-una i gitul strIrnb. Dc aitminteri
ea este aidoma nfatiata de poetub care zice:
Btrina paz rca i cobe! Eblis dacd
o ar vedea, czr cpta-o ca cldclacd
in once soi de-nelciuni, nu pnin pov4e,
Ci msurat in tcere! Cu binete
Ar. ti btniua s. clescurce-o mie capei
Catiri ce-s pninsi in pmuze de pianjen: scope-i
Cerbicea, dan, cum vrea ea, piriza-ntrea rmine!
Arunc i deochi si face-oroni pdgIne;
A gidilat pe bud o fata cu tuleie,
S-a-mpreunat cu 0 copzla, peo ferneie,
Acuma coczpt, a virit-o in pdcate
i-apninse-o bab care in cdlduri se zbcite!
Aadar aceast batrIna intia Ia mine, mu saluta
i imi zise

215
0, mriti doarnn plin de gingi i de farmece!
Am ia mine in gazd o fetit orfan, i
noaptea aceasta este noaptea nun.ii ci. i yin s te
rog i Allah va ti s-i Intoarc rsplala i cele
cuvenite bunttii tale! s binevoieti s ne cm
steti lumnci parte la nunta acestei srmane fete atIt
de npstuite i de umile, care nu cunoate pe nimeni
pc aid care nu are de partea ei decit pe
Allah preainaltul!
La aceste cuvinte, btrIna Incepu s pllng i
smi sIrute picioarele. 5i cu, care nu aveam de
unde s tiu toati viclenia ci, mti Induioai i, Cu-.
pri:nsi de mil, Ii zisei
Ascult i mi supun!
Atunci ea Imi spuse:
Acum eu mt voi duce, cu Ingiduina ta,
tu, in acest timp, pregatete-te i Imbrac-te, cci
spre sear ma voi intoarce s te insotec.
Apoi Imi sirut mina, i se duse.
Si eu mi sculai, i mersei la hammam, i m
parfumai; alesei cea mai frumoas dintre cele zece
rochii noi i mi Imbriicai cu ea; apoi Irni pusei
iragul de margaritare nestemate, bratarile, cerccii
Cu pietre pretioase i toate bijuteriile mele;
apoi Imi Iuai vlul eel mare do mtitase albastr i
de aur, i I.rni strInsei mijlocul cu brIul de brocart,
i Imi pusei vilul mic de fat, dup ce-mi cnIi
ochii cu kohl. 5i iat-o intorcIndu-se pe batrIna,
care Imi spuse:
0, tap1fla mea, casa este plin de rudele ml
relui, care skit doam.nele cele mai nobile din ora.
Le-am vestit de veriirea ta sigura, i au rmmnias In1ntate,
i acum te ateapta toate cu multa -
rbdare.
Atunci luai cu mine cIteva dintre sciavele meTe,
eiram toate, i merserm pinti cInd ajunseram
ntr-o strad larg 1 stroit bine cu api, i unde
thurda briza rooroas. i vzurim un portal malt
do marrnur, Incununat de o cupolil monurnental
din alabastru, sustinut de arcade. Prin acest por
tal vizurm Inluntru un palat atIt do Inalt melt
ajungea la non. Atunci intrarim i, odati ajunse
la ua palatului acela, btnina btu in ea, i cineva
no deschise. Intrarm i gisirrn mai Intui un cori-
dor aternut cu covoare i cu draperii; de tavan
atIrnau lmpi colorate aprinse, i fclii apninse se
inirau in toat lungimea lui; i mai erau de asemenea,
atirnate pe perei, obiecte din aur argint,
bijutenii i arme din metal preios. i strbiturm
acei condor, i ajunserrn lntr-o sal atIt do mi
nunat melt e de prisos sa o mai descriu.
In rnijlocul acestei sli, care era acoperit toat
do mitsuni, se afla un pat do aiabastru impodo
bit cu mirginitare alese i cu pietre pretioase i
acoperit cu o pInzl subtire din atlaz, aprtaare
de tmntani.
La vederea noastr1, o fecioari iei dinluntriii
patului, frumoasi ca luna. i ea Imi spuse:
- Marhaba! Ahian! ua sahian! 0, sora mea,
tu ne faci cea mai mare cinstire omeneasc! Anastina
! 1 eti pentru ni o dulce mingliere i eti
mindria noastr!
Apol, In cinstea mea, recit aceste versuri ale
poetului:
AflIncZ c oaspe-rni vine rspInditor de vraj,
i pietrele cldirii s-ar fi inveselit;
Ba chiar trecIndu-ci vestea cea bun, ca de straj
S-ar fi-nclinat pe urma-i de pai, neostoit!
Urri do bun venit, intraductibile cuvInt dc cuvInt
,,Fie ca primirea ta s fie cordial, prieteneasc i placut.

217
In limba br pornindu-i slviri, cir fi striqat:
,,Ahlan ua sahian ! Deci cu toti odat s spurtii,
GIndind la scurnpii oameni cc vremile strbat,
Cad sint noblete nurnai ,si gborie-mpreund.

Apoi se aez i Imi spuse:


0, sora mea! trebuie s-ti spun cI am
frate care te-a vzut mntr-o zi la a nunti. Este un
tInr foarte bine fcut i cu mult mai frurnos ca
mine. i din acca noapte te-a inc1rigit cu o inirn
plina de iubire i de mnflicrare: i chiar eli-a dat
ceva binuti acelei btrIne ca s rneargi la tine i
s te aduc aici prin acel vicleug. El fcu aceasta
ca s se intIlneasc cii tine, aici; cici fratele meu
nu are ait dorint decIt s se Insoare cu tine chiar
In acest an binecuvIntat de Allah i de Trimisul
su. i flu-i nici o ruine in a svIri faptele Ing-.
duite de lege!
Cind auzii cuvintele ei, i mi vzui cunoscuta
i Inconjurahi de atIta cinstire in acest liica, Ii
zisei fecioarei
Ascult i ma supun!
Fktunci ea se bucur i bitu din palme. T.1a acest
semnal, se deschise o u i intr un tinr frumos
ca luna, asemntor cu zisa poetului:
Atirise-a frurnusei treapt-nalt,
Ce-i dernn dc-al ei creator! 0 scuba
Curn n-a mai fast din rniestrit dalt.

Perfectie de frumusete, fata


A unittii ci! Nici gind de hula,
Ca-n draqoste cu totii o rtisfat.
E scris pe chipu-i ca-i din cadr scoast
$1 am putere-n grai acum destul
S jur Ca nu se afl-o mai frunwasd!
La vederea lui, inima mea mnclin spre eL Atuncl
pi nainte ci se a5eza lIng sora lul; i nurnaidecIt
intr cadiul cu patru martori; salutar i se
aezar; apoi cadiul scrise contractul de cstorie
cu acel tInr, i martorii Ii puser pecetea pe con
tract i se duser In drumul br.
Atunci tinrul se apropie de mine ci Imi spuse:
- - S fie noaptea noastri binecuvintat! Apoi
spuse : 0, stpina mea, tare ac vrea sa-ti cer ceva!
Eu ii zisei
0, stpinul meu, vorbete! Spune cc vrei
s-mi ccii?
El se scu1i, aduse cartea sfInt i imi spuse
Irni vei jura pe Coran Ca niciodat nu-ti vei
alege un altul decit pe mine, i c flu te vei lsa
niciodat ispitit de un altul!
i eu ma legai cu jurniint Ca VOl Indeplini
aceast dorint. Atunci el se bucuri nespus de
mult, Ii arunc braele in jurul gitului meu, c1
simtii dragostea lui strbtindu-m In mruntaie
c pIn In ghemul inimii mdc!
Dup aceea sciavele ne Intinser masa, ci mmcarm,
c burm, pIn ne sturarm. Apoi, cinci
se ls noaptea, ma lu ci se Intinse Cu mine pe
pat; i ne petrecurm toat noaptea aceea bine
cuvIntat In Imbraicari ci alte lucruri asemn
toare, unul In bratele celuilalt pini dimineata.
Rmaserm tot aa vreme de o lun, In deplin
fericire c bucurie. La sfircitul lunii, Ii cerui sotuIui
meu Ingaduina s mt due la suk s cumpr
nicte stofe, c ci incuviin. Atunci Imi pusei vecmintele,
o luai cu mine pe btrIna, care de atunci
rmsese In cas, i coborli in suk. Ma oprii la pr
219
vlia unui tinIr negustor de rntsuri, pe care
btrina mi-I ludase mult pentru stofel liii alese,
i pe care ii cunotea demult, dup spusele el Apoi
adug:
Acesta-i un biat tInr, care, Ia moartea ta
tiui su, moteni multi bani i avutii! i Intor
cindu-se ctre negustor, ii zise : Aratne cc al niai
bun i mai scump, intre stofele tale, cad ne tre
buie pentru aceasta frumoasa femele!
i el rspunse:
Ascult i m supu!
Apol batrina, in vrcmc cc tiniirui negustor se
zorea si desfoare mnaintea noastri tofele, continu
sLi mi-i lade i s-mi arate Insuiri1c lui
alese. i eu Ii rspunsei:
N-am ce face cu aceste mnsuiri alese i cu
laudele cc ml le 1iniri despre ci, cad scopul nostru
aici este sa cumparam ce avem nevoie, apoi
s ne intoarcem acasa.
Dup ce aleseram stofa dorit, Ii Intinseram no
gustorului banii, pltindu-i cit era pretul. Dar ci
flu vol nici intr-un chip s se ating de ci, i ne
zise:
Astazi - flu primesc de la vol nici un ban;
este un dar,. pentru phicerea i cinstirea cc mi-a
faceti venind In prvlia rnea.
Atunci ii spusei btrInei
Daca flu vrea s prirneascii banii, cia-i inapol
stofa!
Dar ci strig
Pc Allah! nu voi primi nimic de Ia vol! Este
un dar din partea mea. In schimb, Ingiiduie-mi, o,
frumoasa fecioarii, un singur sarut, unul singur!
Socotesc acest siirut de mai mare pre decIt toate
mrfuriie adunate In priivlia mea!
i btrina Ii zise rIzInd:
0, tinere frumos, eti tare nesbult dacLl socote
ti acest srut un lucru atit de nepreuit!
Apoi Imi zise mie: 0, .fiica mea, ai auzit cc
spune acest tinr negustor?! Fil 1initIt, nimic
suprtor flu ti s-ar putea mntimpla do pe
urma unui mic srut ce i 1-ar da; i tu, In schimb,
ai putea alege i lua dupi placul tu din toate stofele
astea pretioase!
Atunci Ii rspunsei
Dar flu tii e sInt legat prin jurimInt?
i ea Imi rspunse:
Las-1 s te srute, clar tu flu vorbi i nu
face nici o rnicare; i aa flu vei avea de cc si tc
cieti. i, pe ling asta, i vei Iua inapoi banli,
care Int ai ti, i stofele.
In sfIrit, btrIna urmi s-nii Infrumusetczc
fapta aceasta, c trebuii s ma induplec, sa-mi vlr
capul in sac i s primesc tIrguL Totui Imi acoperu
ochii i imi Intinsei pulpana vluiui,. peritru
ca trectorii s flu vad nirnic. Atunci tInrul ii
yIn capul sub vlul meu, Ii apropie gura de obrazul
meu i ma sruth. Dan In ace1ai timp ma muc
de obraz atIt de adinc, c Imi sfIie carnea! i
czui In nesimtire de durere i de tulburare.
Cind Imi venii In fire, ma trezii Intins pe ge..
nunchii btrInei, care se arta a fi tare mIhnit de
intImplare. CIt despre pravalie, aceasta era inchisa,
i tinrul negustor se facuse nevazut. Atunci btrina
Irni spuse:
Marire lul Allah, c ne-a ferit de o nenorocire
mai cumplita! Apoi adaug1: Acum e timpul
sa ne Intoarcem acas. Tu te vel preface e eti
usor bolnava, i eu Iti voi aduce un leac pe care-i
vel pune pe muctur i te vei tmdui pe data.
Nu zbovii s ma seol i, chinuit de gInduri i
e spaim, pornIi Ia drum, pIn ajunsel acasa;
221
ci spairna mea crectea pe msur ce ma apropiarn.
Ajungind acas, intrai in camera mea i mi pretfcui
bolnav.
ntr-aoestea, intr brbatul meu i Imi zise tare
Ingrijorat:
0, stpina mea, ce nenorocire s-a abatut peste
tine de cInd ai iecit in ora?
Ii rspunsei:
Nu mi s-a Intimplat nimic. SInt sanatoasa.
El ma privi Cu bgare de seam i Imi zise
Dar cei cu aceastil ran de pe obrazul t
chiar In locul eel mai fraged i eel mai ginga?
Ii rspunsei
Cind, cu ingduina ta, am iecit astzi ca s
cumpr aceste stofe, o cmil, care era impovrat
cu butuci de lenin, rn-a strImtorat In strada care
gemea de lurne, mi-a sfIciat vlul i rn-a rnit Ia
obraz precum vezi. Oh, blestemate s fie aceste
strzi strImte din Bagdad!
El se urnplu de rninie i striga:
Chiar mime voi merge Ia guvernator i voi
nainta plIngere Impatriva tuturor stpinilor de
cmile i a tietorilor de lemne, i guvernatorul
va da porunc s-i spInzure pe toti, pIn la eel
din urma!
Atunci eu, plin de comptimire, spusel:
Pe Allah! flu te Impovra cu pcatele altuia!
De aitminteri, numai eu sint de vin, cci
am urcat pe un mgar, care Incepu sa improate
i s goneasc, i am ezut la pmint, i din IntImplare
se afla acolo o bucat de lemn care mi-a
6fiiat fata i m-a rnit astfel Ia obraz!
El striga:
Muine voi urea Ia Giafar Al-Barmaki i ii voi
storlsi aceas pveste, i va ucide toate turmele
de mgari, cu stpInii br, din acest orac!
222
i eu strigai t
Aadar tu ai de gInd s ucizi pe toat lumea
din pricina mea? Atunci afl Ca aceasta mi
s-a IntImplat doar prin vointa lul Allah i prin
destinul pe care-i c.tuzete!
La aceste cuvinte, sotul rneu flu mai putu s-i
stipIneasci inhnia i strig:
- 0, blestemato, ajunge cu minciunile! Vei
Indura osinda frdelegii tale!
i mu ocri, cu vorbele ce.le mai aspre, batu cu
piciorul In pmmnt, i strigA cu Ufl glas puternic do
chemare; atunci se desehise ua, intrar apte negri
fioroi, care ma smulser din patul meu ci ma
aruncar in mijiocul curtli. i sou1 meu Ii porunci
unuia dintre negri sui ma tin de umeri i s so
aeze pe mine; i porunci altui negru s se aceze.
pe genunchii mei i s ma tin de picioare. Atunci
veni un al treilea negru care tinea un paloc In
mIn i zise:
0, stpinul meu, o voi izbi cu palou1 ci- vai
tia In dou!
i alt negru adug:
i fiecare dintre noi va tia o bucatu mare
din carnea ei .i o va azvIrli in fluviul Tigru drept
hran petior! Cci aceasta trebuie s fie pedeapsa
oricui calc juramIntul i trdeazii prietenia!

i, ca su-ci Intareascu spusele, recit, aceste versun

Dac-as bga de seam c am ci Un tovar.


La cel crui iubirea ii dau, In ce revolt.
As izbucni! i-as smulge din suflet, icr ,si iari,
0 dragoste in care pieirea mi-I recolt!

223
i-a spune-n mine : ,,Bine-i In moartea cu noblete,
0, inim-a te piercie! cci nu e fericire,
Cinci dragostea ti-ntincle pe cuget vl de cee,
OricIucl putinci vrjmaul tot laul s-i rsfire!
Atunci sotul meu ii zise negrului care tinea pa]o
u1:
0, viteazule Sad, 1ovete-o pe aceast notrebnic!

Sad ridic palou1! i sotul meu Imi zise:


lar tu, acum, rostetei cu glas tare eha
credintei. ApQi amintete-ti putin de toate lucru
rile, i vemintele, i bunurile care sInt ale tale,
i f-ii testamentul: cci ai ajuns la captul firu
liii vietii tale
Atunci eu Ii apusei:
0, slujitorule al lui Allah preabunul!. d--mi
numai rgazul s Imi fac ehada credintei i testamentul!

Apoi Imi ri;dicai capul .ctre cer, mi-i aplecai pe


piept i mncepui s ma judec pe mine Insmi i s
cuget asupra strii jainice i de ocar in care ma
aflam, i ma nipdir lacrirnile, i plinsei, i recitai
aceste versuri:

Aprins-ai pasiunea In sufletu-mi, i-acuma


Tu cai cu nepsare! Deprins-ai ochii-mi doara
Cu nopzle-n veghere, si-n somrt mereu e,cti numa.

Dar eu! Te aezasem de inima aproape,


CIt i de ochi, la mijioc! S uite ea, usoar,
ci s mnceteze Cu lacrimi s se-adape?

Ju7ai statornicie de vremi ce-or s se-nire,


i vorba ti-ai luat-o-ndrt, cu nendurare,
De-rtdat cc asupra-mi mntins-ai stpInire.

224
Dc mine inclurare nu vrei S cii o clip,
i parte la tristetea-mi nu iei ! Eti piaza, oare,
Ce mie, tineretii, a ru se infiripa?

Dr, pe Allah ! prieteni, in piatra amintirii


Ticqi ast Jet: ,,Aicea, cle-apururi grijii scap
Up. om in mare vin: iubi crezind iubirii !

Drumete m rnIhnire, tzinc2 cc suferin(


Cu dragosteaimpreundi, dud treci pe (ingd
iJroapa
Ti-apleaca umezi ochii privind cu-n g&luin!
i sfirind aces to versuri, rnai plInsei Inca. Dar
cind auzi versurile i vzu Iacrimile n-iele, sotul
meu fu mal furios Inca i rnai intiltat, i Irni
spuse aceste stante:
Din inim-l iubeam i i-am lsat,
i asta nu din oboseal,
SCLU c dc clragostea-i rn-am sturot!
E numai din a iui greeai.

Tovars mi-aducea, Preasfinte,


In pasiunea mare-a lui i-a mea.
Dar inim, si simt, si minte
A,sa tovrie cum s vrea?
Dupa cc sfIri aceste versuri, Incepui din nou s
plIng, ca s 11 mnduioez, i spusei in sinea mea:
,,M vol preface supusii i urnil. i Intl vol Imbiinzi
vorbele. $1 poate c aa ma va ierta de osInda
Ia moart, chiar de Intl va lua toate avutiile pe
225
care le am ! i Incepui s-1 rog fierbine, ii reeltai
cu induioare aceste versuri
Ma jur Ca dac tu ai vrea cireptate
Nu in-ui sili s mor ! Dctr czucl a mcli fost drept
Acel ce pururi are ca precept
Ca at rupturii ceas fatal ne bate?

Povara dragostei o am purtat


Cirid umerii abia puteau Sd ducd
Mai strdvezii edind.i ca o udlued,
Sau greutdi i mai uioare de rabdat!

i totui flu ma mir dc-a mea pIeIre,


Ci numai cd si-acuma iardsi trupumi vdd
Urmind rnereu, deii aproape cle prdpdd,
& te ..doreascA, dupd despdrire!
Cind sfIrii aceste versuri, pllnsei. Atuncl ci rn
privi i ma Impinse pun de turbare cu nilna, ma
ocrI Indelung i Imi recit versurile:
Ti-a fost flU pentru-a mea prietenie
lutreaga grijd, i acum, cdtInd-napoi,
Mai cu durere simt ce-am fost nol doi,
i cit de grea-mi fu puirasirea nue!

Voi face-aia cum ai fuicut si tu,


Cind cloar dispre dddui dorintei mete!
i voi puistra Ia jet, in toate cele,
Rdtxlare, cum o ai pdstrat i tu.

i dragostea-mi spre altul va sd-ncline,


Curn inima-i Ia altul s-a oprit...

226
RupturLi fie, dcci, i neclintit:
Pricina ins vezi-o numa-n tine I

$i cIncl Incheie aceste versuri, ii strig pe negru


i-i zise
- Taieo in dou! Ea flu mai insernneazi
rnic pentru mine!
CInd negrul pi ctre mine, fusei incredintat
de apropierea mortii, irni pierdui once ndejde In
viat i nu ma gtndii decit sa-mi incredin1ez soarta
lui Allah, preaInallul. i chiar In clipa aceca, a
vzui intrInd pe btnin, caie se arune Ia picioa
rele tinirului, Incepu s i Ic srute i-i zise
0, copilul meu, te rog fierbinte, eu, daica
ta, in numele Ingrijinilor pe care i ic-am dat,
si o ierti pe aceast fecioar, cci flu a svIrit o
greea1ui care s fie vrednic de o asemenea pecleaps!
De aitminteri, tu eti Inca tInr, i ma
tern ca blesternul ci s flu se abat peste tine !
Apoi btnIna Incepu s pllng i continua si-i
cop1eeasc cu rugmini, ca sa-l Indupiece, pmna
cind ci Ii zise:
Ej bine, la rugmintea ta ma Indur de ea!
Dar trebuie s-i fac un semn, care s ramIrta in
tiprit pe trupul ci toat viata!
Rostind aceste cuvinte, ci fcu unul sau douA
semne negrilor, care numaidecIt mA despiarA de
veminte i mA arAtarA astfei. Atunci el luA cu
mIna lui o ramurA mlAdioasA de gutui, se nApusti
asupra mea, i Incepu sA-mi biciniascA trupul, i
Indeosebi spatele, pieptul i olduri1e, i aa de tare
i aa de turbat melt cAzui In nesimire, pierzind
once speranA de a scApa cu viatA dupA asemenea
iovituri. Atunci ci incetA SA ma ioveascA i se
duse, lAsIndu-m.A intinsA Ia pAmInt i poruncind
sciavilor sA mA parnseasca In starea ace&ta pInA la

227
Jilsarea nopii, ca dup aceea, sub ocrotirea Intune
ricului, s ma duc In casa inca do odinioar i s
mI arunce acolo, ca pe un lucru neinsufletit. Si
sclavii fcur Intocmai, i ma aruncar in casa mea
do odinioar, urmind porunca stpinului br.
Cind irni venii In fire, rmsei mult vreme fra
s ma pot mica, din pricina loviturilor; apoi ma
Ingrijii cu leacuri do tot felul i, puin cite putin,
sfIrii prin a ma vindeca; dar urmele lovituribor
i ale cicatricelor rmaser pe mdularele mole i
pe carnea mea, ca i cum a fi fost brzdatd do
curele i do bice! $i aIi vzut cu totii urmele
acelea.
Cind, dupa patru luni do Ingrijire, sfIrii prin a
ma tmdui, vrui si rnerg ca s arunc o privire
spre palatul in care mndurasem silnicia; dar acesta
era ruinat cu desvirire, i la fel toat strada pe
care se gsea, de la un capt la altul; i In locul
tuturor acelor minuni, flu mai rmseserLi decIt
grmezi do gunoaie adunate din scursorile oraului.
5i Cu toate cutirile mdc, flu putui ajunge sa
aflu veti despre sotul rneu.
Atunci ma Intorsei Ia sora inca cea .rnai tInra,
Fahima, care ramasese rnereu fecioar neprih-nit;
i amIndoua merserm s o vedem pe sora
noastra dupa tat, Zobeida, acea care ti-a istorisit
povestea cu cebe dou surori ale sale preschimbate
In catele. 5i ea Imi istorisi povestea ci, si eu Ii is
torisii povetea mea, dup salutrile cole de Cu-.
viinta. 5i atunci sora inca Zobeida 1mb zise:
0, sora mea, nimeni pe lumea aceasta flu
este lent de nenorocirile sortii! Dar, slav lui
Allah I sIntem amIndou in viata! Sa rrnInern
de acum Inainte mereu umpreuna. 5i rnai cu seam
lie ca niciodata s flu se mai pomeneasc Intre nol
cuvI.ntul cstorie ; s-i pierdem pIn i amintirea I

228
Si rrnase Cu nol i sora noastr rnai mica, Fahima.
Ea este aceea care Sndeplinete In cas slujba
de aducatGare de bucate, care coboara in suk ca
s tIrguiasc In fiecare zi i s ne cumpere cele
de tiebuin; jar eu sint datoare numai s deschid
ua celor care bat i s prirnesc rnusafirii; cit des
pre sora cea mare, Zobeida, ea deretic prin cas.
flu incetarim s trim astfel foarte fei.icite,
fara de barbati, pIn In ziua cInd sora noastr Fahima
ni-i aduse pe hamal, impovarat cu 0 grrnad
de lucruri, i pe care 11 poftirm s se odihneasc
o dlip la noi. 5i tot atunci intrar cci trei saluki
care ne istorisir povetile br ; i apol voi trel,
sub Inftiare de negustori. 5i tu tii ceea cc s-a
IntIrnplat, i cum am fost aduse dinaintea mimibr
tale, o, emir al .credincioilor!
Aceasta este povestea mea!

Atunci califul rknase nespus de uimit i...

Dar In clipa accea a povestiril, $ahiazada vzu ivindu-se


dirnincaa i, discreti, conteni istoilsirca.

Dar cInd se ls a opts prezecea noapte

Sahrazada urm cu aceste cuvinte:

Mi s-a povestit, o, mrite rege, ca auzind cele


Intimplate tinerelor Zobeida i Amina, care se
aflau acolo ii sora br cea mica, Fahima, cu cele
dou catele negre i cu cci trei saluki, califul
Harun A1-Raid rmase nespus de uimit i porunci
ca amIndou povestirile, precum i acelea ale

19 Cartea celor 0 mie i una de nptt 229


celor trei saluki, s fie scrise de scribii cancelarillor
cu cea mal frumoas scriere dc aur, i apol
ca manuscrisele s lie pstrate In arhivele domniel.
Apoi Ii zise fecioarei Zobeida:
Si acum, a, mrit doamn, spune-mi: n-ai
mai primit veti de la efrita care le-a fermecat
pe cele dou surori ale tale prefcIndu-le In eliele?

Zobeida rlispunse:
- Emire al credincioiIor, a putea s tiu ceva
despre ea, cad mi-a dat o uvit din .pru.l ci i
mi-a spus: ,,CInd vel avea rievole de mine, n-al
cleclt s aprinzi unul din aceste fire de plir i mIt
vol lvi numaidecIt dinaintea ta, din once bc depItrtat
s-ar nimeri sIt ma aflu, chiar i de dincolo
de Muntele Caucaz !
Atunci califul Ii spuse:
Ah, adu-mi acea uvitli!
5i Zobeida ii ddu uvita; i califul luIt un fir
dc par i 11 aprinse. 5i de-abia se fcu simtit mirosul
de par ars, c se cutremurIt tot palatul, i
deodat se lvi gennia sub chipul unei fete imbrcate
In straie bogate. 5i curn era musulman, ea
nu uitIt si spun califului
Pace tie, o, boctiltor al lui Allah!
51 calif l ii rlispunse:
Fac-se ca i asupra ta s coboare pacea, i
Indurarea liii Alah, i binecuvintrile sale!
Atunci ea Ii zise:
Aflil, o, print al credincioilor, Ca aceast fecioar
care a fItcut s m arItt aici, la dorina La,
mi-a adus mult bine si-a sdit In mine semir4e
care au incoltit! Si once a face pentru ea, niciodat
flu vol putea s rItspltesc Indeajuns binele
ce mi 1-a adus. Cit despre surorile ei, be-am preschirnbat
in ctele; i dac flu Ic-am dat moartea,
a fcst numai ca s flu-i cun surorii br o prea
mare mihnire. Acum, dac tu, o, pHnt al credincio
i1or, doreti izbvirea br, le voi izbvi, In semn
de cinstire fau de tine i fa de sora br! 5i, de
aitminteri, flu uit nici o dlip Ca sint musulman!
Atunci ci Ii spuse:
Desigui, doresc s le izbveti ! Dup aceea,
vom cerceta cazul tinerei femei cu trupul Invinetit
de lovjtuii; si dac intr-adevr se va dovedi adevrui
povestirii ei, ii voi lua aprarea i-o voi rzbuna
impotriva aceluia care a pedepit-o Intr-un
chip atIt de nedrept
Atunci efrita zise:
Emire al credincioibor, ti-I voi arta Intr-o
clip pe acela care s-a purtat aa cu tInra Amina,
i-a asupiit-o, .i i-a luat avutiile. Cci afl c ci
ii este eel rnai apropial. dintre oameni
Apoi efrita lu o cana de apa i descinta deasupra
ci; apoi Ic stropi pe cele dou catele i be
spuse:
Tntoarceti-v degraba Ia chipul vostru omenesc
de odinioar!
Si in aceeai clip, cele doui 4e1c se prefcur
In dou fecioare atit de frurnoase c fceau cinste
cui ic-a . zmislit

Apoi gennia se Intoarse inspre calif i-i spuse :


- Fiptau1 . tuturor acelor nedrepti pe care
Ic-a Indurat tInra Amina este insui fiul tu El
Amin!
5i ea ii istorisi intImplarea, i califul putu s-a
confrunte i prin gura unei a doua fpturi, nici
decum omeneascii, ci o gennia!
Atunci califul rmase uluit i Inchele:
Mrire lui Allah pentru mintuirea acestor
dou catele prin mijbocirea mea!

231
Apol porunci s vin fiul su ElAmin dinaintea
feei sale, i-i cenu lrnuniri; i El-Arnin rLispunse
povcstindu-i adevirul. Atunci califul porunci c se
adune cadiii i martorii in aceeai sa1i undo se
aflau cci trei satluki, f ii do regi, i ceic trei fete
cu cele dou suroni ale ion care fuseseri vrIjite.
i atunci, de fati cu cadiii i rnartorii, ii cunun
din flOU pe fiul siu El-Amin 11 tinra Arnina; o
cununi pe tInra Zobeida cu intliul saluk, flu
do rege; le cUflUfl pe celelalte doui fecioare, care
tocrnai Ii redobindiser Inftiarca orncneasc,
cii ceilalti doi saaiuki, fli do tegi, i ci Insui
porunci si so alcituiasci contractul sIu de csto
rio cu cea rnai tiniri dintre erie cinci suroni,
fccioara Fahima, aducitoare do bucate, dulce i
ciglae ! Cit despre hamal, tnimise dupli el, ii
nurni capetema cui.tenilor il insur cu era mai
frurnoasi fecioar din harernul irnpritese.
i porunci si se zideasc pentru fiecare pereche
cIte un palat, si le didu Ia tol:i avuii uniae, ca si
poat vietui fericii. i ci insui, do cum so is
rioaptea, so grbi s mearg st se intindui in bra
ete tirierci Fahirna, cu care petrecu intlia noapte
binecuvmntaUi I

Dan, urrn $ahrazada gr1ind regelui ahriar,


s nu crezi nicidecum, o mrite rege, c aceasUi
poveste ar fi mai uimitoare decIt aceea care va
urma, a femeii thiate!
POVESTEA FEMEH TAIATE, A CELOR ThEI
MERE 51 A NEC RULUI RIHAN

$ahrazada zise:

lntr-o bun noapte, califul Harun Al-Raid ii


spuse lui Giafar Al-Barmaki:
Vreau s coborIm Intr-ast noapte In ora,
ca si aflm despre faptele guvernatorilar i ale
valiilor. 5i sInt pe deplin hotrit s-i mndeprtez
din dregtorii pe toti aceia Impotriva crora ml
s-ar aduce plingeri!
5i Giafar rspunse:
Ascult i m supun
5i califul, Giafar i Massrur, purttorul spadei,
se deghizar, cohorIr i pornir s cutreiere prin
strzile Bagcladului, cind deodati, trecind pe o
ulicioar, deter cu ochui cle un meneag tare
btrIn, care ducea pe cap un nvod de prins peti
i un co inipletit, i care se sprijinea intr-o bit.
5i moneagul pea agale murmurInd aceste
versuri

Mi-au spus: ,,Tu, orn cu minte! cu tiinta ta, una,


Eti printre biejii semeni ca-n puma noczpte luna!
Vale guvernator.

233
FI le-am rspuns: ,,Crutati-mi asemenea cuvinte!
Doar o tiin-i una: Destinul nu te minte !

Cad CU ctiint, scrieri, si crti, si climar


N-a. curnpni a clipd Destinul ce-mpovar 1.

Ce. care rinagii de partea mea i-ar face,


Ar pierde, cinci sorocui, arvuna br i pace I

Ce te-ntristcaz oare rnai mult decit sracul


Cu starea bui, cu piinea-i, cu traiul de tot vacul!

in vard-d seac viaga chiar sfrImiv4 i piatr!


i se-ncd1zete, iarna, in cenuar, La vatr!

In mersu-i se oprete? i ciinii-l pun pe fug I


Toli ii bat joc de dinsul i tori octiri i-ndrug I.

1i strig jalea, bietul .,si-arat lipsa? Bine...


Nu-i pentru el, vai, rn, sci-i vad n-are cine!

Aceasta-i este viata de care-n veci flu scap:


Atunci ii e mai bine cind a ajuns in groap I
Auzind acesrte versuri tInguitoare, califul Ii
spuse liii Giafar:
Versurile i toat lnftiarea acestui om
srman arat o mare srAcie. Apoi se apropie do
234
rnoneag i ii .spuse: 0, eicu1e, care este mcscria
ta?
El rispunse
0, stplnul rneu, sInt pescar! Si tare sirac!
5i am farnilie! 5i de la amiaz pin acum am
fost dus pe aiurea Ia munc, i Allah Inca nu rn-a
invrednicit cu plinea din care s-rni hjnesc
eopni! De aceca sint scirbit do mine, i stul de
viata, i nu-mi mai doresc decit moartea!
Atunci califul Ii zise:
- Oare nu te poi Intoarce CU nol la fiuviu i
si arunci de pe trm nvodul In Tigru, i aceasta
in numele meu, ca s-mi vd norocul? 51 tot cc
vei scoate din ap Iti voi cumpra eu l-1i voi
plti o sutui de dinari.
$1 btrlnul se bucura Ia aceste vorbe,
rspunse
:Piiniesc mndemnul tiu i mi-i aez pe
cretet
51 pescarul so Intoarse cu ella Tigru, li arunca
nvodul In ap i atept; apoi trase de funia
nvodului i nvodul iei din apil. 51 btrmnul
pescar .gsi in nivod o iadi ferecat, tare greu do
ridicat. 5i califul, la rIndul su, dup cc 0 mncerca,
o gsi tare grea. Dar ci se .grbi st-4 dea cci o sut
do dinari pescarului, care se duse impcat. -
Atunci Giafar i Massrur luari in spinare iada
.i o duseri la palat. 5i califul porunci sa se
aprinda facliile, i Giafar i Massrur se apropiar
de lada i o sparsera. Ei gsir Inlauntru un co
mare, impletit din frunze dc palmier, cusut cu
lin ro.ie; taia firul do lIn i gsir ii co un
covor; sooaser covorul, i dedesubt aflar un vl
mare i aib de femie; ridicarA vlui, i dedesubt
gasir, alb ca argintul curat, o tInara ferneie
tiat in hueli.

235
In fata acestei priveliti, califul lisi si-i curg
iroaie iacrimile pe obraji, apoi so intoarse pun
de mInie spre Giafar i strig:
0, dine do vizir! iati c acum, sub domnia
mea, se sivIresc omoruri, i eel ucii sint aruncai
in ap! i singele br so va intoarce asupra mea
In zi-ua judecii, i va atIrna greu pe contiina
meal Ci, pe Allah! trebuie ncaprat s-l pcdepsese
pe uciga i si4 omor. Cit clespre tine, o,
Giafar, jur pe adeviru1 caborlrii mele do-a droptul
din califii l3ani-Abbas, eli dadi nu-l aduci in
faia mea pe ucigaul acestei fomei, pe care vreau
s-o rzbun, vol cIa porunc sLi to rtstigneasci do
poarta paiatului rneu, pe tine I pe CCI patruzeci
de Barmakizi, verii ti!
Califul era pun do mInie. Giafar Ii zise:
fngduie-mi un rigaz de trei zile!
El ii rtispunse:
Ti-i ingdui!
Atunci Giafar iei din palat ci, pun do mih-.
fire, porni .prin ora spunInd In sinea lui: ,,Cum
a purtea s-l reeunosc vreodahi pe acela care a
ucis-o pe acea tIniri femeie, i unde sii-i aflu ca
s-l aduc clinaintea califulul? Dc aitLi parte, dac
i-ac aduce un altul decit uelgaui, pentru ca acela
s moar In locul adevratului fpta al nelegiuiri
fapta aceasta mi-ar apsa greu pe conctiinti.
i aa, nu ctiu ce s fac. i tot frmIntIndu-se
astfel, Giafar ajunse la el acasi, unde rmase cole
trei zile de rgaz, prad dezndejdii. i Intr-a
patra zi, califul trimise si-1 cheme. 3i cInd so
inftica In faa nilinilor sale, califul Ii intreb
Undo-i ucigau1 tinerci femei ?
Giafar rispunse:
Oare pot ghici eu nevizutul i ascunsul, ca
si recunose ucigau1 in 1nijlOcul unui orac Intreg?
Atunci califul turb de minie i porunci rstigniirea
lui Giafar de poarta palatului, i porunci
crainicilor si strige vestea prin tot orau1 i prin
Imprejurirni, zicind: ,,Oricine c1orete st Ia parte
la prive1itea rstigniri lui Giafar Al-Barmaki,
vizirul califului, i la rstignirea a patruzeci de
Barmaldzi, nemuri1e lui, de poarta palatului,
nare deelt s ias i s vin de fat la aceasti
privciite !
5i toi locuitorii Bagdadului ieiri de pe toate
str1zi1e ca s Ia parte la rstignirea lui Giafar i
a veritor sal, dar nimeni flu a pricina; i toat
lumea era mntristat, i se tInguia, cad Giafar i
toti Barmakizii erau lubiti pentru binefacerile i
Thrnicia br.
Cinci stilpul sdi]ingiuirii fu ridicat, ii aezar pe
oslnditii dedesubt i se atopLa Incuviintarea
califului pentru plinirea osindei. Si iat c in
timp ce toti locuitoril plingeau, in-i tInar frumos,
in veminte strlucitoare, despic zorit multimea,
ajunse in fata miinilor lui Giafar si-i spuse
FacLi-se ca izbavirea sti fie data, o stapIn
i cel mai mare dintre cei mai nobili 1 o, tu lca
de adpostire a sracibor! Cad Cu. smnt acela care
am ucis-o pe femeia taiata In bucati i care am
pus-o In lada pe care ati pescuit-o in Tigru!
Aadar ucide-ma, In schimb, i hotarate s flu
pedepsit!
Cind Giafar auzi cuvintele tInarului, se bucur
tare pentru sine, dar se lntrist mult de soarta
ce-i atepta pe tmnr. Incepu aadar sa-i cear
desluiri mai amLinuntite, cind deodata un eic
venerabil mndeparta mubimea, inaint in grab
catre Giafar i tinir, ii saluta i le spuse
0, vizire, flu da nici o crezare cuvintelor
acestui tInar, cAci nimeni altul nu este ucigau1
27
tinerei fernel decit numai eu! i numai de mine
singur ai dreptul s-o rzbuni I
Dar tInru1 zLse;
0, vizire, acest eic btrin bate cimpil i flu
tie ce griete! Iti repet Ca cu am ucis-o. Aadar
numai eu singui trehuie s fiu pedepsit In aceiai
chip!
Atunci eicu1 spuse:
0, copilul meu, tu eti Inca tlnar i trebuie
iubeti viata! Dar eu sInt btrIn i rn-am
sturat de lumea aceasta. i vol sluji drept
rscumprare pentru tine, pentru vizir i pentru
verli lui. Iti repet, deci, eu sint ucigau1 i umai
asupra mea trebuie abtut rzbunarea!
Atunci Giafar, Cu incuviinarea capeteniei strjerilor,
ii lu cu sine pe tlnr i pe moneag i
.irc Impreun cu ei Ia calif. i el zise:
Emire al credincioilor, iat dinaintea ta pe
ucigau1 tinerei femei! -
i califul intreb: -
Unde-i?
Giafar zise:
Acest tlnr mrturisete i susine morti Ca
el, i numai el, este ucigau1; dar acest moneag
desminte acest lucru i susine, la rIndul su, c
el, i numaI el, este ucigaul.
Atunci califul ii privi pe eic i pe tInr i-i
ntreb:
Care dintre vol doi a ucis-o pe tInara
femeie?
Tmniru1 raspunse: ,,Eu !, dar eicu1 zise:
eu am ucis-o ! Atunci cailful, fr s Intrebe rnai
inulte, ii spuse lui Giafar:
I-al pe amlndoi l rstignete-i!
Var Giafar rspunse:
Dac flu-i decIt un singur uciga, osindirea
celui dc-al doilea ar Ii o mare nedreptate!
Atund tInrul strig;
Jur pe cei care a ridicat cerurile la Iniitirnea
unde sInt i a Intins pmIntul pIn unde
se afl, c eu singur am ucis-o pe tmnra femeie!
i iati dovezile!
Atunci tinrul clescrise descoperirea fcut l
cunosct de calif, de Giafar i de Massrur. Si
califul rmase IncredinIat de vinovlia tInrului,
dar fu cuprins dc cea rnai nelrmurit mirare,
i-i spuse:
Dar de ce ai svIrit acest omor? De ce
aceast rnrturisire din partea ta, fr s fii fort
at Ia aceasta cu lovituri de vergi? 5i curn se
face e tu ceri astfel s fii pedepsit in schirnb?
Atunci tmnrul povesti

Afl, o, emire al credincioi1or, c acea fe


cioar Imbuctit este soia mea, fiica acestui
eic btrln, care era socrul meu. M-arn mnsurat cu
ca cind era o copil neprihnit. 5i Allah rn-a
invredriicit de Ia ea cu trei copil de parte brbteasc.
5i ea continua mereu s ma iubeasc i
s ma slujeasc; i eu flu gseam la ea nimic
vrednic de dojana.
Dar la lnceputul lunii acesteia soarta hotr
ca ea s cad greu bolnav; i numaidecit adusei
medicii cei mai priceputi, care nu zabovira sA o
vindece In curind, cu Ingduina lul Allah! Si
eu, cum nu ma culcasem cu ea de la Inceputul
boalei sale, i cum dorinta ml s-a iscat In cip
aceea, vrui s o sfatuiesc s fac mai Intli a
bale. Dar ea Imi spuse:
Inainte de a intra In hammam am o poft
ce vreau s mio implinesc.

239
Eu o intrebai:
i care poate Li aceast poft?
Ea Irni spuse:
Am poxt de un mar, ca s-i simt inircasnia
st* rnUJC din ci o ixnbuctur.
i cu numaidecit ma dusei In ora ca s cum
pii. miirul, chiar doar Li fost la preu1 de uai
dinar do awl i cutai pe la to negustori de
fruete; dar n-aveau do toe mere ! i ma intorsei
tate ncvjit. acas, flu ma incumetai s dau ochi
Cu soia inca, i Imi petrecui toat noaptea gin
dindu-mi la (aba do a gsi un mar. A doua zi,
in zori, ieii din cas i ma Indreptai spre livozi
i ma apucai s Ic cuticier una cite una, copac de
copac, tr s aflu nimic. Dam in calea mea intilnii
un paznic do livad, Un orn in virst, i-1
.inb.ebai undo i putea s aflu nite mere. El imi
puse
Copitul meu, accasta-i un lucru tare anevoie
do gsit, nu din alt piiein decit fiindc flu
se afl nicieri, doar dc flu s-ar gsi la Bassra, In
livada cpeteniei credincioi1or. Dar i acolo c
greu do ajuns Ia ole, cci paznicul pastreaza cu
giij merele pentru fo1osin1a califului
Atunci ma Intorsei la so1ia mea i-i povestii
cum stau luerurile; dam ciragostea cc o aveam
pentiu ea ma fcu s ma progtesc nurnaidecit
do cdtorie. i plecai, i avui nevoie de cincispiezece
zilo bune, cltorind zi i noapte, ca s
ajung Ia I3assra i s ma intorc ; dam soarta ma
prtini si ma intorsei Ia soi.a mea, aducInd trei
more cumnpratc do Ia paznicul livezii din Bassra
pe preul de troi dlinari.
Intrai, aadar, tare vesel In cas ii Intinsei
so1iei mole cole trci mere; dar, la vederea br, flu
adi eitui do puin vreun semn dc multumire,

240
qI le arunci nepAsitoare lingi ea Totutfl, vazul
cA In timpul lipsel mole de aced tierbintellle 0
Sntorseserl,IcuputoreIncA,I oneauIntrtma;
t soa twa mat zcu IncA zece zile, In
timpul cArom nu o pArAsil mAcar o cilpA. Dat,
mul$umltA 1i4 Mleh, la capAtui acestul rAstimp,
ea I1 redobindi sAnAtatea; ci putui atunci d lea
ci sArnerg Ia prAvAlla mea; mA apucal din
nw si vIM ql a cumpAr.
Ci pe cinci iedeam a In prAvAlie, cAtre ceasul
amlezil, vAzul titclnd pe cunaintea mea un negru
care tinea In minA un mAr cii care so Juca. 11 InIrebi:
El! prietene, de undo at putut lua mAnul
acosta? Spume-mi, ca sA mA duc 0 eu sA cumpAr
dieva!
La vorbele mole, negrul Incepu sA nIdA sin:
L-am hat do Ia lubita meal Tocmal ml
duceem s-o vAd, cAd trecuse cltAva vane de
dnd n-o mat vAzusem, t 0 gAsH posomorttl,
lIngA s so aflau trel mere; , cind o Introbat,
lint zise: ,,Inchlpuoto-l, seumpul meLt, cA acest
bitt tltuc Incornorat do bArbat po carei am, a

plApol
ecaij anumea lint
pontrLdada
t asia In Ilewest
asra ca si mAr
ml 1e cumper e, l ba cumpi ra
pe care-h am In minI I
L po t re l di n ani do aur !
La cuvintele negrulul, 0, ornlro at credinclolhor,
oct41 mel vAzunl lumea betA In tAclune
negru; Inchisel numaldecit pnAvAlta I mA Intorsel
acasA, dupA ce. pe drum lint plerdusem cu
totui minjile, sub imboidul nostvillt at mInbel.
5ipnivilpepat,Intr.adevArnugAs1lnlchurmA
do at treilea mAr. 51 atunci o Intrthal pe soils
moe:
Dan undo-I at trellea mAr 2
Ea lint rApunee
242
Nu bnuiesc unde poate fi, i nici nu- am
vreo tire despre el.
Astfel ma dumirii do adevrul vorbelor negrului.
Atunci ma npustii asupra ci i o ciopIrii
cu lovituri de cuit: Ii tiai stfe1 capul i mdularele,
aruncai totul, cu mare grab, In coul Irnpletit,
ii acoperii cu vlul i cu covorul i-l aezai
In lada pe care am intuit-o in cuie. Incrcai lada
pe spinarea catIrului i ma dusei nurnaidecIt s-o
arunc in Tigru, i toate acestea chiar cu miinile
mele!
i aa, deci, o, cpetenie a crcdincioilor, to
rog fierbinte s-rni grbeti moartea diept pedeaps
pentru frdeiegea mea, pe care o voi
ispi intr-acest chip, cci tare mi-e team sa flu
dau seama In ziua invierii!
Aadar o aruncai In Tigru, fr s fiu vzut de
nimeni, i ma Intorsei acas. 5i ii aflai pe biatul
rn-eu cel mare plingind: i dei erarn sigur c el
flu tie do moartea mamei sale,totui ii Intrehai
De ce plingi?
El Imi rspunse:
Fiindc am luat unul din merele pe care
Ic avea mama, i fiindc, apoi, coborInd In strad
s ma jOc Cu fiaii mei, am vzut un negru uria
care trecu pe llnga mine i Imi smulse mrul din
mimi spunindu-mi: ,,De unde-i mrul acesta ?
Eu ii rspunsei : ,,Ti am de la tatl meu, care s-a
dus i 1-a adus mamei mele, cu Inca dou asemntoare,
de la Bassra pltindu-le cu trei dinari.
Cu toate rugrninile mole, negru]. flu-mi ddu
rnrul Inapoi, ma lovi i se duse cu ci! Si acurn
ma tern s flu ma bat mama din pricina marului

La aceste cuvinte ale copilului, pricepui c.z negrul


ticluise 0 poveste mincinoas pe sooOteaa
242
flicei unchiuluh meu, i c1 a.tfe1 am ucis-o pe
nedrept!
Atunci incepui s vrs lacrimi amare; apoi II
vizui venind pe tati soiei nwle, acest cie yenerabil,
care se afla aid CU mine. Si-i povesti
trista intimplare. $ezu lingo mine i Incepu i el
s pling. $i nu contenircim arnmndoi cu plInsul
pIn la miezul nopii. 5i ficurm s in slujbele
de InmormIntare vrerne de CinCi zile i, de altminteri,
continuarm pmni astzi s jeluim aceast
rnoarte.

Aadar te rog fierbinte, o, emire al credincioilor,


pe amintirea sfint a strbunilor ti, sitmi
grbeti cazna i s aduci asupra mea pedeapsa
cumpiit, spre a rzbun acest omor I

La auzul acestei povestiri, califul se inir foarte


mult i strig:
Pe Allah! flu vreau s ucid pe nimeni alt.Lt
decit pe acel viclean de negru!
Dar n clipa aca a pncst1rH, Saliruinda V1-1LL ivinduse
dirninc4a 1 tilu disret.

Dar cind se lsa a nousprezecea noapte


Ea zise:

Mi s-a povestit, o mrite rege, cA atunel califul


jur c flu-i va ucide deelt pe negru, fiindcA tinrui
era totui vrednic de iertare. Apoi calitul
se Intoarse ctre Giafar i-i porunci

243
Adui in fata mea pe acel negru de srnoa1
i catran, care a Lost pricilila acestei intImpiri!
Si de flu mi-i vei putea gsi, voi porunci s te
ucid pe tine In locul lull
5i C iafar iei plingind i zicIndu-i : ,,De unde
vol putea owe s-1 aduc In fata lul? Aa cum
numai din Intimpiare un ulcior care cade nu se
sparge, Ia fe i cc, nu.mai din mntImpiare am
scpat intlia oar de la marte. Dar acum 7... Totu
i, cci care a volt Intlia oar s ma scape, de
va vrea, ma va scpa i a doua oar! Cit despre
mine, pe Allah! n vol Inchide Ia mine acasa.
fr s ma clintesc de ci, In cele trei zile de pasuire.
Cad la cc bun s fac cercetri zadarnice?
Ma Incredintez voinei ceiui preadrept i preamalt!

5i Intr-adevar Giafar flu se clinti din casa lui


In cele trei zile de psuire. A patra zi trimise s-l
caute pe cadiu i ii fcu testamentul in faia lui;
i Ii lug, plingmnd, r:mas bun dc la copii. Apoi
veni trimisul califului, care II vesti c emirul crcdincio
iIor era nestrmutat In hotrIrea de a-i
ucide dac negrul flu va Li gsit. 51 Giafar plinse
i mai tare, i copni plInsera Impreuna Cu ci. Apoi
o euprinse pe cea mai mica dintre ficele lui ca
s-o mai Imbrtieze o data, fiindc o iubea mai
mu1t decIt pe toti oeilalti copii ai si; 1 0
strInse la pieptul su, l vrs lacrimi Imbelu
gate, glndindu_se c era suit s-o paraseasca.
Dar, deodat, cum o strIngea la piept, simti ceva
rotund in buzunarul fetitei ci o Intreb:
Ce ai in buzunar?
Ea rspunse:

244
0, tat, un mar! Mi la dat Rihan , negru
nstru. i 11 am de patru zile. Dar flu 1-am putut
lua decit dupa ce iam dat dol dinaii .lui Rib an.
La auzul acestor cuvinte, dcsptc negru i mi.,
Giafar simti o netrmurit bucurlo, i strigi
0, mIntuitorule I
Apoi porunci si i-i aduc PC negiul Rihan. i
Rihan veni, i Giafar ft Intrcb
Dc unde ai acest mir?
El rspunse:
0, stpInul rneu, acum cinci zile, mergind
prin ora, intrai pe 0 ulit i vzui nite copii ju
cindu-se i, printre ci, se afla unul care inea in
mIn acest nulr; i-i luai i ii lovii; atunci el plinse
i Imi zise : ,,Mrul este al mamei mdc. i mama
e bolnava. Ea a avut poft de un mar i tata a
plecat s i-i aduc de la Bassra, cu mnc dou
mere, pe pretul de trei dinari de aur. i eu am luat
unul ca sa ma JOC CU ci. Apoi inCepU sa pling.
Dar eu, fr s tin seama de plmnsetul lui, venii
acas cu mrui acesta i ii ddui pe doi dinari
micii mdc stpIne, fetita ta!
Auzind aceast povestire, Giafar Lu cuprins do
netrmurit mirare, vzInd cum se ivesc toate
aceste Incurcturi i moartea tinerei femei din greea1a
negrului su Rihan. $i porunci s Lie aruncat
numaidecIt In temnit. Apol se Inveseli c scpase
astf ci ci Insui de la o moarte sigura i rccit
aceste versuri:
Un singur rob Gj i ii eti dator
Nemorocini ce4i vim i vim gi:inadi..
Te ctescotorosete de odor!

Rihan Inseamn mirt i, de aseinenea, once p1anti cu


rairos aromat.

245
Robi miun, In jurul tan roiesc,
Dar sufletu-ti e unic plmad:
Mu-i poi gsi rticicind seaman lumesc!
Dar apol se rzgIndi, 11 lu pe negru i-l duse
dinaintea califului, cruia Ii istorisi povestea.
i califul Harun Al-Raid rmase atIt de uimit
melt porunci ca aceast poveste s fie trecut In
cronici, spre a sluji de invttur oamenilor.
Dar Giafar Ii spuse
Nu te minuna prea tare de aceast poveste,
o, cpetenie a credincioi1or, cad ea este departe
de a se putea asemui cu aceea a vizirului Nureddin
i a fratelui su amseddin.
i califul strig
i cum este acea poveste despre care spui
ca-i mai uluitoare decit cea pe care tocmai am
auzit-o?
Giafar zise
0, prine al credincioilor, flu ti-o voi povesti
decit dac Imi fgduieti ca-i vei lerta negrului
Rihan fapta necugetat!
i califul rspunse:
Fie! Te invrednicesc cu iertarea sIngelul
u. i Ii iau de prieten i de tovar pe acest tI
nr; i, spre a-i alma durerea de pe urma pierde
ru sotiei ciopIrtite, fiioa unchiului su, ii dau de
sotie legiuit pe cea mai frumoas dintre fecioa
rele mele tinuite, cu zestrea ei i cu leaf de vi
zir. i-acum, o Giafar, Indu1cete-ne auzul Cu
vorbele tale!
POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN, A FRATE
LUI SAIJ VIZIRUL $AMSEDD1N $1 A FRUMO
SULUI HASSAN I3ADREDDIN

Atunci Giafai AlBairnaki zise

Afl, o, cpet.enie a ciedincioflor, c tria in


tara Mesr 1, un sultan drept i binefctor. Acel
sultan avea un vizir ine1ept i mare crturar, pri
ceput in tiinW i in arte, i acel vizir era Un mo
neag tare inaintat in vIist; dar el avea doi copii
asemnitori, ca doua luni de pe cer: cel mare se
nurnea amseddin i ccl mic se numea Nureddin
dar Nureddin, eel mic, era neIndoielnic
mai frumos i mai bine fcut decit Samseddin,
care, de aitminteri, era desvIrit; dar Nureddin
nui avea pereche In lumea Intreag. El era atit
de minunat, melt frumusetea lui era cunoscut In
toate tinuturile, i muIi eltoii veneau In Egipt,
din tarile cele rnai Indeprtate, numal pentru plcerea
de a contempla desvIrirea lui i trsturile
chipului su.
Mesr (Misr, Masr) nume dat de at-abi deopot.riv
Egiptului, precum si oiasului Cairo (AlKahirat).
2 amseddin: Soarele re]igiei ; Nureddin: Lurnina reJigiei.

247
Soarta rindul ci vizirul, tatil lot, mutt. $1 niltanul
rimase adlnc Indurerat do moartea hit. $1
porunci si vIM la el eel dcl fit, if chenli aproape
de 4 if lnvemlnti cu manifi de mare c?Instlre QI
le spuse:
Din clipa &easta, veil Indepllni pe lin
mine dregitorla tatilul vostru.
Atunci et se bucurari l srutari pndntul din
faa milniLor sultanulul. $1 rinduinil Si zii o tunA
lntreagA slujbete de lrimorrnintare dupi taUt lot;
spot Intrari In noua dregitorle, rl fiecare dintre
el indepihica pe rind, cIte o siptmlni, slujba de
vizir. $1 cind sultanul pleca In cilAtonie, el flu lua
cu sine deelt pe unul dintre eel del fraU.
Cl Intr-o buM noapte se IntimplA ci sultaiful
trebuind si plece a doua zi dimineata, 0 venlnd
rindul viziratulul pentru acea siptmtni ltd $amseddin,
eel del fraU povesteau despre unele 1
despre aflele ca si tread nra Cum stiteau we
de vorbi, fratele eel mare II spuse oeM nile:
0, Irate at meu, trebule sA-41 spun ci dorh4a
ma ate si ne gindim cuni si ne cAsitorim; ci
aceasti cisitonle ii o faoem amlndol In aceeal
noapte.
$1 Nureddin rispunse:
Fadi-se vote ta, o, Irate at meu, cAd en at
Intru toate do o pirere at tine.
o datA ce se Invoiri asupra acestul prim lucru,
Samseddin II zise tnt Nureddln:
CInd,cubunivoln$a lulAUah,ne vom 11
unitcudouAfecloare,inevomflcutcatcuele
In aceeai noapte, l clnd ete vor ft Macut In
aceealzisjldacAAllahsevaIndurat vo
dot na$ere: o soUe unel fetfle, ci cealalti unul
biee1, ci bine, atunci va trebui srn-i cstorim pe
copii, unul cu altul, ca pe f ii de unchi!
Atunci Nureddin rspunse:
0, frate. al meu, i atunci cc te glndeti s
ceri de la fiul meu, drept zestre, ca s i-o dai pe
fiica ta?
51 5arnseddin spuse:
Vol lua de la fiul tu, drept pret al fiicei
mdc, trei mu de dinari de aur, trei livezi frigate
i trei sate din cele mai bune Iinuturi din Egipt.
5i lntradevr aceasta va fi prea puin lucru, ca
rscumprare pentru fiica mea. 51 dac tlnru],
flul tAu, flu va voi s primeasc acest contract,
atunci nimic flu se va face Intre noi.
La aceste cuvinte, Nureddin rspunse:
Tu flu te glndeti Ia ceea cc zici! Oare ce
vrei cu zestrea pe care ai de .glnd s i-o ceri fiulul
meu? Uiti ca noi sIntem frati, ci c sIntem chiar
doi viziri lntr-unul singur? In bc de aceast ccrere,
tu ar trebul s 1-0 dai fiului meu pe fiica ta
in dar, fi s te glndeti s-i ceri fiului meu
vreo zestre oarecare. Dc aitminteri, flu ii oare Ca
brbatul este oricind mai de pre decit femeia?
Ci fiul rneu este un brbat, i tu Irni ceri o zestre
pe care tocmai fiica ta ar trebui s-o aduc! Tu
fad ca acel negustor de unt care, nevoind s ingduie
pretul rnrfii, mncepe, ca sa-1 Indeprteze
pe mucteriu, s scumpeasc untul lrnptrit!
Atunci $arnseddin ii spuse
Vd bine c-i lnchipui Intr-adevr Ca fiul
tu este rnai nobil decit fiica mea. Ci aceasta Imi
dovedecte c eti lipsit cu desvIrire de judecat
i de lneIepciune, c1 mai cu seam de recunoctint.
Cci, de vreme cc vorbecti de vizirat, uiti c nu
249
mai mie singur Imi datorezi dregtoria ta Inalt
i ca, dac team luat tovar cu mine, aceasta am
fcut-o numai din mil pentru tine i Ca s poi

s ma ajui In lucrarile mele. Dar, pe Allah, poi spune cc vrei! Tns eu, de vreme ce vorbeti aa,
nu mai vreau s-mi mrit fata cu fiul tu, chiar
de ar fi cIntrit In aur!
La aceste cuvinte, Nureddin rmase foarte mIhnit
i spuse
Nici eu flu mai vreau s-l Insor pe fiul meu
cu fiica ta!
i amscddin rspunse:
Da! Iat o incheiere tare potrivit! i acum,
fiindc muine trebuie s plec cu sultanul, flu mai
am rgazul s te fac s simti toat necuviinta vor
belor tale. Dar dup aceea, vei vedea! La Intoar
cerea mea, de va ingdui Allah, se va IntImpla
ceea ce 0 S Se IntImple!
Atunci Nureddin se Indeprt, peste masura de
mIhnit de toatA sfada asta, i se duse s se culce
singur, copleit de gInduri mohorIte.
A doua zi dimineata, sultanul, Insotit de vizirul
$amseddin, iei ca s porneasc in calatorie i se
Indre.pt spre Nil, pe care 11 trecu cu luntrea ca s
ajung la Ghesirah; i de acolo cAltori ctre
Piramide.
CIt despre Nureddin, dup ce Ii petrecu noaptea
cufundat In gInduri negre, din pricina purtrii
fratelui su, se scul de dimineat, Ii fcu scalda
ritual i zise intlia rugaciune de dimineat, apoi
se Indrept spre dulapul su, de unde lu o desag
pe care o umplu cu aur, gIndindu-se mereu Ia vor
bele dispretuitoare ale fratelui sau fat de el i la
25G
umilirea mndurat; i atunci Ii aminti de aceste
strofe ale poetuiui:
Pleacd, prieterte! Totul 1usd in urmd i du-te!
Ti-i dobindi noi prieteni, mnsd pe vechii uitmndu-i.
Pleacd! departe de case numai un cort sd mi-ti
jIndui
Spre-a-l locui: e sdlau1 multor pldceri netrecute!

In iocuirie stabile, civilizate, riunire


Nu-i, i nici prietenie! Crede-rnd, drayd! Din turd
Fugi ! Mite smulge din glia naterii tale afard,
Si rdddcina-ti sd aibd noud aiurea sddire I

Tu ma ascultd: o apd Indatd cc std-n rtemicare


Prinde-a dospi, bundoard; si of id a ci lecuire
De putrejune, dour dacd, dintru o grea adormire
Srnulsd, or curge: ci dltjel nu-i de sperat yindecare!

Dar rn-am uitat de asemeiti des i hi luna cea phd,


VnInd pe de rost a cunoate ochii ci multi. Cu
nesatiu
Am cercetat-o-n rotirea-i: tii cd -pe crugu-i in
spaiu
Fiece faza privete numoi cu-ali ociti de iurnind!

Leul! Puteam cumva, oare, sd ti-i vInez chiar din


fugd,
Dac-a fi stat pe aicea nurna-n pdduri optitoare?
1nsiii sdgeata, socoate, poate fi ucigdtoare
Fdrd s piece din arcul bine-ncordat, sd distrugd?
251
Aur! Argint!. Praf, i-atita! Nici cu un pie flu
ajut
Citu-s colo,-n zcminte! Once Uiut. ce-ncInt4
Este din iemrt o bucatti, care, de meter InfrInt,
Binc tiat, primete forma miastr ceruta!

Pteac din ar odcit! Spume: ,,Acuma clestul.


mi-i !
Dctc doreti cci avIntu-i mindru s duc spre-o
zare

Inctuczt de pmIntul care din necimuni te are,


Nui cu putinpia citinge vrcija betiilor culmii
Cmnd sfIri de rostit aceste versuri, porunci
unuia dintre tinerii si sciavi s-i Inueze un
catir de culoarea sturzului, mare i jute la picior.
i sciavul Ii pregti eel mai frumos dintre catiri,
Ii insui cu 0 a Impodobit cu brocart i cu aur,
cu sCiri indiene, cu cioltar din velur de Ispahan;
i o gti atit de bine melt mula pru asernenea
unei tinere mirese invernintate In straie nou l
nespus de strlucitoare. Apoi Nureddin rnai p0-.
runci s i se pun peste toate acestea un covor
mare de mtase i un covora de rugciune; i,
Intre covorul mare i covorul mie, puse sacul Cu
aur i bijuterii.
Odat acestea fcute, ii zise biatuiui i tuturor
celorlalti sciavi
Eu acurn plec s dau o rait afar din ora,
ctre Kaliubia, unde socotesc c voi paposi trel
nopi, cci simt c am o strIngere In piept i vreau,
s ma due pe acolo ca s mii lrgesc, respirInd
aerul din pun. Dar flu lngdui nimnui s ma ur-.
meze!

252
Apoi, iuIndu-i cva merincle pentru drum, urea
pe catirul de culoarea sturzului i se Indeprt cu
iuteal. Odat ieit din Cairo, merse atIt de cu
spor melt la amiaz ajunse la Beiheis, unde se
opri; coborl de pe catir, ca si so odihneasc i
s-1 iase sa se odihneasca, mine putin, cumpara
de la Belbeis cole de cite putea avea nevole, fie
pentr u ci, fie pentru catIr i se porni din nou Ia
drum. Doua zile mai tIrziu, in dricul amlezil, multumita
hrniciei catirului su, ajunse In orau1
s:fint, lerusalim. Acolo desciec de pe catir, Se
odihni, Is catIrul s se odihneasc, Ii scease ceva
din sacul cu merinde i mInc; o data acestea
svIrite, Ii puse sacul sub cap, pe pAmint, dup
cc intinse covorui mare do mtase, i adormi, gIndindu-se
mereu Cu minie la purtarea fratelui SU
fata do ci.
A doua zi, In zori, urea din nou in a, i nu con-
toni de asta data cu drumul In pas voinicesc pmna
cc ajunse In oraul Alep. Acolo trase In gazd la
unul din hanurile din ora, i petrecu trei zile in
depiina tihn, odihnincluse i 1sindui cati
s so odthneasc; apoi, dup ce trase pIna in

adincurile pieptului aerul picut din Alep, se gIndi sa piece. In aceat scop, Inclec din nou pe catir,
dup cc ii cumpr din acele dulciuri minunate,
pe care le tiu gti atIt do bine la Atop, i sInt
umplute cu fistic i migdale i an deasupra o
crust de zahr, i tot Mul de bunatati pe care le
preuia muit Inca din copilrie.
i ls caitSrul s mearg in voia lui, cad, odat
ieit din Alep, nu mat tiu pe undo se afla. i
merse zi i noapte, atIt de bine, melt, Intr-o sear,
In amurg, ajunse in oraui Bassra; dar nici macar
nu tia ca acest oras ar Li Bassra. Cad flU afl flUm
dc orau1ui deelt odata ajuns la han, unde 11 ia-

253
murir a1ii. Coborl atunci de pe catIr, II despovr
de covoare, de merinde i desag, i-1 Insrcin
pe portarul hanului s i-i plimbe nitel ca s
flu rceasc dac s-ar odihni de Inciat. Cit despre
Nureddin ii Intinse covorul i se aez s se odih
neasc.
Portarul hanuiui lu deci catIrul de cpstru i
porni sl plimbe. Ci se nimeri Ca tocmai in clipa
aceea vizirul din Bassra edea Ia fereastra palatului
su i privea pe strad. Zri deci frumosul
catir de culoarea sturzului, Ii vzu aua i hamurile
strlucitoare, de mare pret, i se gIndi Ca trebuie
neaprat s fie al vreunui vizir strain, sau
chiar al vreunui rege. Aadar incepu s-1 priveasc
mai cu luare-arninte i fu cuprins de mare
ulmire; apoi ddu porunc unuia dintre tinerii
si sciavi sA i-i adue numaidecIt pe portarul care
plimba catiruL i sciavul dete fuga s-l caute pe
portar i Ii aduse diaiaintea vizirului. Portarul pi
nainte i srut pmIntul din fata mIinior vizirului,
care era un om foatrte btrin i tare vrednic
de cinstire. i vizirul 11 Intreb pe portar:
Cine-i stpinul acestui catIr, i care-i rangul
[ui?
Portarul rspunse:
0, mrite domn, stpInul acestui catir cste
un tInr cu adevrat nespus de frunios i foarte
atrgtor, Imbrcat strlucitor, ca un fiu de ceva
mare negustar ; toat inftiarea lui stirnete admiratie.

La aceste vorbe ale portarului, vizirul se ridic,


Inclec pe cal, i merse In grab mare la han, i
intr in curte. La vederea vizirului, Nureddin se
scul In picioare, alerg in IntImpinarea lui .i Ii
ajut s coboare de pe cal. Vizirul fcu salutul de
254
cuvlin, d Nureddin i-I Intoarse, i-l primi Cu
rnult cldur ; j xrizirul ezu lIng el ii spuse
Fiul meu, de unde vii i pentru ce te afli la
Bassra?
i Nureddin Ii rspunse:
Miite dornn, yin de la Cairo, care este orau1
meu i unde rnam nscut. Tatl rncu a fost
vizirul sultanului Egiptului, dar a murit ca s
rnearg Intru Indurarea lui Allah!
.Apoi Nureddin ii istorisi vizirului toat povestea,
de la Inceput pin la sfirit. i adAug:
Dar am luat hotrlrea nestrmutat s flu
ma mai mntorc niciodat in Egipt, pmn cinci flu voi
fi cltorit mai Intli pretutindeni i flu voi fi cuti-elerat
toate oraele i toatte inuturile!
La cuvintele lui Nureddin, vizirul spuse:
Copilul meu, flu da urmare acestor ginduri
nefericite de a cltori mereu, cad ele te vor duce
la pierzanie. Cltoria, tii tu, In ri strine este
prpdul i sfiritul sfIrituri1or. Ascult-mi sfa-
tul, copilul meu, cci tare ma tern pentru tine de
IntImplrile nenorocite ale vietii i ale timpuiui
Apoi vizirul porunci sciavilor s scoat aua de
pe catIr i s desfac matasurile i covoarele; i-l
lu pe Nureddin Ia el acas, i-i ddu o Incpere,
i-l ls s se odihneasc, dup ce-i puse la Inde
mIn toate cele dc care ar fi avut nevoie.
Nureddin rmase astfel cItva vrerne la vIzir;
i vizirul ii vedea in toate zilele, i II copleea cii
bunvoint.a lui i cu favoruri. Si sfIri prin a-i
iubi nespus pe Nureddin, i in aa msur IncIt
intr-o zi Ii spuse:
Copilul meu, iat-m ajuns la adInci batrinete
i n-am avut nici un copil de parte brb255
teasc. Dar Aallah m-a Invrednicit cu o fat, care
intr-adevtir este deopotriv cu tine in. frumusete
i in dosvIrire; i pIn acum iam respins pe
toi acci care mi-au corut-o In cstorie, Dar acum.
pe tine to iubesc din inim, atit de mult, melt yin
s to intreb dac to Invoieti s-o primeti pe fiica
inca ca 0 o sclav in slujba tat Doresc cu trie
s fii sotul fiicei mole. Da:c primeti, .oi . urea
numaidecit la sultan i-i Vol SpUne c eti nepotui
rneu do curmnd sosit din Egipt, i c vii la Bassr
anume ca si-rni con fiica in csitorie. Si sultanul,
la rugtrnintca mea, to va prirni in locul meu, ca
vizil. Cci acum sint tare btrln i am nevoie de
odthn. i va fi o mare plcere pentru mine cInd
ma voi Intoarce la caaa mea, spre a nu 0 rnai parsi
niciodat.
La propunerea vizirului, Nureddin tcu i li
piec ochii; apoi zise:
- Ascult i ma supun
Atunci vi zirul, In cul.rnca bucuriei, porunci numaidecit
solavilor s pregteasc ospu1, s Impodobe.asc
i s lumineze sala do primire, cea mai
mare, aceea menit anurne color mai man dintr
111.

Apoi ii adun pnietenhi, i-i pofti pe toti mai


rnarii irnpriei i pe toti negustonii do searn din
Bassra; i toti venir s se Infieze Inaintea nihnilor
sale. Atunci vizirul, spre a-i lmuni asupra
alegerii pe care a fcut-o, a lui Nuredclin, dIndu-i
precdere fata de ceilalti, le spuse:
Aveam un frate care era vizir Ia curtea
Egiptului, i Allah 1-a lnvrednicit cu doi f ii, aa
cum, voi o titi, rn-a mnvrednicit pe mine cu o fat.
Ci Inainte do a rnuni, fratele rneu a struit mult

256
pe lIngt mine s-mi mrit fata cu umil dintre fill
si, i eu i-am fgduit. i tocmai iati-1 In fata
voastr pe acest tInr, care este unul dintre cci
doi fil ai fratelul meu, vizirul. $1 a venit aici In
acest scop. 51 eu doresc mult s-i scriu contractul
cu flica mea, ca s rmIn Impreun cu ea Ia mine.
Atunci rspunser cu toiji
Da, clesigur! Ceea cc fad vom tine pe cretetul
capetelor noastre!
51 atunci toti cci poflii luar Parte Ia nun1,
bur tot felul de vinuri i mIncar nespus de
multe prjituri i dulceturi ; apol, dup cc st.ropiri
slile Cu ap de roze, dup datini, ii 1unr rimas
bun de la vizir i de Ia Nuredd.in.
Atunci vizirul porurici tinerilor stii sclavi sil
petreac pe Nureddin la harnmam i si-i pregteasca
o baie rninunati. 5i vizirui ii ddu una din
cele mai frurnoase mantii dintre ale sale; apoi ii
trimise tergri, ligheane de aram pentru baie,
cituie de ars parfurnuri i mirodenii i toate cc
lelalte de trebuint. Si Nureddin fcu baie, i iei
din hammarn, dup ce imbrci cea mai frumoas
mantle nout, i se fcu tot aa de frumos ca luna
plln in cea mai senini dintre nopL Apoi Nureddin
Inclec pe catirul su de culoarca sturzului,
i merse Ia palatul vizicuiui, trecind PC strzile
oraului, unde tot norodul II admir i scoase strigate
de uimire Ia veclerea frumusetli Iui i a creatiei
lul Aallah. El coborl de pe catIr, intr In casa
vizirului i Ii srut mIna. Atunci vizirul...

Dar In clipa accea a povestiril, Sahrazacla vzu ivindu-se


climineata, i cliscrelui, curn era tie felul ci, flu vol
nic-i intr-un chip s vorbcasc- mal cleparte in noaptea
aceea

27
Dar cInd se lath a douzecea noapte

Sahiazada urm:

Mi s-a povestit, o, mtite rege, c vizirul se ridic


atunci In picioare, 11 primi cu bucurie mare
pe frumo:sul Nureddin i ii spuse:
Du-te, fiul meu, d fuga i intr la soia ta,
i fii fericit! 51 mime vol urca Impreun cu tine
Ia sultan. 1 acurn nu-mi mai rmlne decit s cer
pentru tine de la Allah toate favorurile i toate
darurile sale.
Atunci Nureddin m.ai srut o data mIna vizirului,
socrul su, i intr in jatacul fecioarei. 5i se
intlmpl ceea cc se IntImpl!
lata in ce-I privete pe Nureddin!
cit despre fratele su 5arnseddin, Ia Cairo...
iat. cind sfIri cltoria in care 11 insoti pe sultanu.l
Egiptului, mergInd ctre Piramide i de
acolo auirea, se Intoarse acas. 51 rmase tare neIini
tit c flu-I afi pe fratee su Nureddin. Ceru
veti despre el de la slujitori, care ii raspunsera
cind ai plecat cu suitanul, In chiar aceeai
zi, stpmnul nostru Nureddin urea pe catIrul su
mnhmat ca pentru zilele de parad, i ne zise:

, Eu p1cc de
spre Kalpuin
iubia i voiaer.
rmIne acolDaro o zinimeni
sau doua, cad sismt cfluml s-ama
strins piurmeze
eptul i am nevole!
5i din ziua aceea pin astazi, n-am mai primit nici
o stire de la ci.
Atunci 5amseddin rmase tare mihnit de lipsa
&atelui su, i mihnirea lui crescu din zi in zi, i
ci sfiri prin a simti cea mai amarnic strIngere
In piept. 51 se gmndi: ,,Desigur c flu este alt pri258
cin a piccrii lui decIt vorbele aspre ce I le-am
grit in ajunul c1ltoriei mele Cu suitanuL $1
poate Ca toemai asta i-a impins sa fug de mine.
De aceea trebuie s Indrept greeIiIe svIrite
fa$ de acest frate bun i s trimit in cutarea lui.
Si 5amLseddin urca numaidecIt la sultan i-i
Irnprti din fir In par cum stau lucrurile. $1
sultanul porunci s fie scrise rvae sigilate cu
pecetea lui, i le tri.mi:se prin soil ciare In toate
piile, la toti loctiitorii si, In toate tinuturile,
giindu.1e, in aceste rvae, Ca Nureddin disp-
ruse i c trebuia cutat pretutindeni.
Dar, la cIt.va vreme dup aceea, se mntoarser
toIi solii fr de isprav, cad nici unul flu mer
sese la Bassra, unde se afla Nureddin. Atunci
$amseddin se jeiui Indelung i Ii zise: ,,Toate
aceste sInt din vina mea! 5i asta nu s-a IntImpiat
declt din pricina lipsei mdc de Ine1epciune i de
msur !
Dar, cum once lucru are un sfirit, $amseddin
se resemna In oeie din urrn i, dup citva timp,
se logcxli Cu fiica unuia dintre marii negustori din
Cairo, fcu conractu1 de cstorie i se cunun cu
ca. $i se Intimpl ceea cc se IntImpl!
Ci Sc potrivi ca tocmai noaptea intrnii lui 5am-
sedclin in camera nupia1 era chiar aceea a patrundenii
lui Nureddin, la Bassra, in camera sotiei
lui, fiica vizirului. Allah Ingdui aceasta potnivire
a cstoriei celor doi frati In aceeai noapte, ca s
vdeasc mai bine c ci este stapInul destinuiui
fptunilor sale!
Mai miilt chiar, totul se petrecu aa curn potriviser
fratii Inaintea sfadi Ion, adic cole dou
sotii rmaser Insrcinate In acceai noapte i
nscur in aceai zi i in acelai ceas: nevasta lui
259
Samseddin, vizirul Egiptlui, nscu o. fetita cum
flu mai era o a doua ca frurnusete In tot Egiptul, i
nevasta lui Nureddin, Ia Bassra, aduse. .pe. lume
un fiu cuni flu mai era un al doilea ca frurnusete
in toata lumea din acea vreme! Aa cuin zice
poetul:
Copilul! Drgla i fin c-ntrece tO*2tC!
i boiul lul! Iti vine clor sd-i bei din gnrd!
Din gura-i, si sd uiti paharul ce-ti umplurd,
Sau cupa care peste inargini plziiu-st scoate 1.

Bea de pe huzele-i, si setea 1i alind


Din frdgezirnea fetei lui! 0 ipd clard
I-s ochii! Catd-n ei ,ci kzsd vinul dora:
Cuaroma, ro.ul i-ameteala lui clwina!

$j Frumuseea, stind ahUuri, ca suratd,


,i-ar apleca sfioasd capul! i, firete,
De-o-ntrebi: ,,Ceva asernerti cii vdzut? Gindete !
,,Cu el cisemeni? cir -rdspunde. Nicioclatd !
Fiul lui Nureddin a fost numit, din prici na fru
rnusetii lui., Hassan Badreddin .
Natere:a lui prilejui man petreceri obeti. i,
In a aptea zi de la naterea lui, se ddur ospee
i petreceri Intr-adevr wednice de f iii de regi.
OdaUi serbnile sfIrite, vizirul din Bassra Ii
u pe Nureddin i urc impreun cu ella sultan.
Atunci Nureddin srut prnintul din fata mimi
br sultanului .i, fiindc era Inzestrat cu un mare
dar al elocintei, cu o inim viteaz i foarte iscu
1 Ilassan: Frumosul; Badreddin: Luna pUma a religieL
sit in frumusei1e limbil, II recit sultanului aceste
versuri ale poetului:
Naintea liii, ferind, oricare din inefacatori
seneli n,
Ctici pentru dinsul e iubirea czcclor mcii aieSi
deplin!

Eu faptele ii cint, ckir dc slut fapteatita cle


frumoase,
Ca-n salb trebui-vor prinSe La git i pcste haina
scocise.

i cie-i srut Ut once deget doar vIrful, e Ca se


cuvine:
Nu degete srut, ci cheia a toat facerea de bine!
Sultanul, fermecat de aceste veisliri, ft nespus
de rnrinimos in daruri cu Niieddin cu vizirul,
socrul su, fr s tie o vorb despre cstoiia
lui Nureddin, i nici (hial et at fi pe lume cci
11 intreb pe vizir, dup cc ii Iud pe Nureddin
pentru frumoasele sale veisuii
Cine este oaie acesi tinh fiumos ,i inze
trat CU darul vorbirii ?
Atunci viziiui ii istorisi sultanulul POVslL CfC
Ia Inceput pIn la sfIrit, ii spuse
.Acest tInr este nepotul meu I
i sultanul adug:
- Cum se face c n-am auzit Inca pIn acun
vorbindu-se de el?
Vizirul ii ispunse:
0, domnul i stpinul meu, trebuie s-41
spun c avcam un frate, vizir la curtea din Egipt.
La moarlea sa, ci ls doi fii, dintre care cel mare

21 , Carten c()or 0 me i irna de nopi 26


ajunse vizir in locul fratelui meu, In vieme ce al
doilea, pe care 11 vezi aid, veni s ma vad, cci
Ii fgduisem i-i jurasem tatlui su c vol da
fiica mea de sotie unuia dintre nepoii mci. $i aa,
de-abia sosi el aici, ca-i Insurai cu fiica mea! E
tinr, dup cum vezi, jar eu ImbtrInesc, sInt i
nitel surd, i gIndurile Irni zboar de la treburile
Impr1iei. Dc aceea yin s-i cer domnului meu,
sultanul, s binevoiasc s-4 primeasc pe nepotui
meu, care Irni este totodat i ginere, ca urma al
meu la vizirat! i pot s te incredintez Ca este cu
aclevrat vrcdnic s fie vizirul tu, ca-i un bun
sfetnic, rodnic in idei minunate i foarte priceput
In meteugul de a climui treburile obteti!
Atunci sutanul 11 privi mai bine pe tinrul Nu
reddin, ramase fermecat, i binecvoi s incuviinteze
sfatul btrInului su vizir; i fr s inai zbo
veasc 11 nurni pe Nureddin mare vizir In locul
socrului su, i-l drui cu o strlucitoare mantie
de cinstire, cea mai frumoas pe care putu sa o
gseac, i cu un catir chiar din grajdurile sale,
i ii alese strjilc i curtenii.
Nureddin srut atunci mina sultanului i iei
cu socrul su, i amindoi se Intoarser acas In
culmea bucuriei, i merser s-l Imbratieze pe
noul nscut, Hassan Badreddin, spunInd:
Venirea pe lume a acestui copil ne-a adus
fericire!
A doua zi, Nureddin merse la palat ca sli Indeplineasc
tnaltele lui sarcini i, ajungind acolo,
siut pmintul dinaintea rnIinilor sultanului i
recit aceste dou distiliuri

Cunosti o nou fericire zi dup zi, neincetat,


5i h v4ug te sccilzi: de ciud pizmau1, iat, s-z
uscat
0,. fie-i viaa de a purufl tot un irag de albe
zile!
Jar perttru eel pizmi ramna din negre tot ma
negre sue I
Atunci sultanul ii IngMui sA se acze pe dlvanui
de vizir, i Nureddin so wwil. Si Inccipu S-j indeplineasc
slujba i s4 cirmuiac treburile zilei,
i s fac dreptate, ca i curn ar fi lost vizir de
ni Inde1ungai, i le duse pe toate la bun sfIrit
atit de bine, i toate sub ochii sultanului, melt
sultanul rmase uimit de mintea lui ager, de
priceperea lui In treburile obeti i de felul nilnunat
in care fcea dreptate; i din aeeast pricin
ii iubi i mat muit, i fcu dintr-in:sul prie
tenul su cel mat apropiat i nedesprit zi i
noapte.
Cit despre Nured.din, el continua s-i Indeplineasc
de niinune Inaltele sarcini, dar, cu toate
treburile Irnpriei flu uit nici de creterea fluiui
su Hassan Badreddin. Cad Nureddin so Mcea
din zi In zi mat puternic i mat mnc1rIgit de sultan,
care Ii sport numiru1 curtenilor, aL stij11or, al
slujitorilor i al crainicilor. 51 Nureddin ajunie
atit de bogat, melt putu st fac nego PC scar*
mare, si Inzestreze corabil do nego, care caltoreau
prin lumea Intreag, s-.l c1dcsc1 pa
late, s zideasc mon i roate do apA, dh Odeasc
grdini minunate i livezL 5t toate aveietea
pmn cInd fiul su ajunse la virsta de patru ani.
Tn acea vreme, btrinul vizir, socml lul Nurddin,
muri; i Nureddin II inmormint cu mare
pomp; i el i toti rni-manii imprtiei 11 potrocur
Ia inmormIntare.
$i de atunci Incolo, Nureddin Ii lnchin toate
!uterile ere,terii fiutui sau. I] incredin crtu
263
rarului eel mai inceroat In legile religloase i civile.
Acel eic venerabil veni In toate zilele s dea
tmnrului Hassan Badreddin lecii de citit acas i,
putin cite puin, ii dezviui invttura Coranului,
IncIt tInrul Hassan sfIri prin a-i invta in Intregime
pe dc rost: dupa aceea, btrInul crturar,
timp de ani i ani, urrn s Imprteasc invtcelului
su toate cunostintele folositoare. i I-las-
san flu conteni s creasc in frurnusete, in graie
i in desvIrire, curn zice poetul
Ce bieta! In strlucire-i lurt,
Cci. ea crescind mereu in frurnusete
Din raza soarelui luinci lunete,
Pc chipu-i rumen anemone-adun!

Distinctie fr de seaman are:


Un rege-al frumusetii! i cii crede
C-mprumutctte-i sint. i bine-i sede,
Splendorile din pcijiste i floarel
Dar, in tot acest timp, tInrul 1-lassan Badreddin
flu prsi nici o clip palatul tatlui su Nureddin,
cad btrInui - crturar ii cerea mare bagare de
seam la lectii. Dar cind Hassan Irnplini al cincisprezecelea
an i cind flu mai avu nimic de Invtat
de Ia btrInul crturar, tat1 su, Nureddin, 11
iu i Ii ddu o mantie, cea mai strlucitoare pe
care o putu gsi printre mantiile sale i II puse s
Incaiece pe un catIr, eel mai frumos dintre catirii
si i eel mal sprinten, i se Indrept cu ci spre
palatul sultanului, strbtmnd cu mare. pomp ulitale
Bassrei. Si toti Iocuitorii, la vederea tInruiui
Hassan Badreddin, scoaser strigate de admiratie,
uirniti dc frumusetea lui, dc finetea staturii lui,
de gr.atiile, de purtarea liii fermectoare; i flu se

204
puteau stpini s flu exciame: ,4Ya, Allah! CIt e
de frumos! Ce chip de lun.! Fie ca Allah s-l
fereasc de deochi ! 5i aa ii petreeur pIna Ia
sosirea lui Badreddin i a tatlui su la palat.
Cit despre sultan, cInd vzu frumuseWa tSnrului
Hassan Badreddin, rmase atit de uluit melt
Ii pierdu rsuflarea un timp. Si 11 pofti s se
apropie de el i II Indrgi nespus; fcu din el alesul
su, 11 coplei Cu daruri i ii spuse tatlui su,
Nureddin:
0, vizire, trebuie neapIrat si mi-l trimit
aid In toate zilele, cci simt Ca flu vol rnai putea
s ma lipsesc de el!
$i vizirul Nureddin se simti tare Indatorat s-i
raspunda:
Ascult i mA supun!
Intracestea, atunci cInd Hassan Badreddin
ajunse prietenul i alesul suitanuiui, Nureddin,
tatAl lui, cAzu greu bolnav i, simtind CA flU va
IntIrzia mult pinA sA fie chemat ia Allah, il chemA
la sine pe fiul sAu Hassan, ii dAdu cele din urmA
sfaturi i-i spuse
AflA, o, fiul meu, c aceast lume este un l
ca pieritor, dar lumea viitoare este venicA! Si
aa, Inainte de a muri, vrcau s-i dau citeva sfaturi.
Aadar, ascult-le bine i desehide-le
inima ta!
5i Nureddin Incepu sA-i dea lui Ilassan cele mal
bune povee despre cum sA se poarte in tov1iia
semenilor i cum sA se cAlAuzeascA in vta.
DupA care, Nureddin Ii aduse aminte de fia-.
tele sAu 5amseddin, vizirul din Egipt, tara lui, de
rudele i de toti prietenii lui din Cairo; i, la
amintirea br, flu se putu opri sA flu plIngA cA nu
a putut sA-i mai vadA o datA. Dar curind se gIndi
265
c mai avea de dat unele povee fiuiui su Hassan
iiispuse:
Copilul meu, tine bine minte cuvintele ce ti
Ic vol spune, cad acestea sint de mare mnsemntate.
Afl aadar c am Ia Cairo un frate care so
cheam $amseddin; ci este unchiul tu i, pe
ling asta, este vizir In Egipt. Odinioar, ne-am
desprtit dup o mica sfad, i eu sint aici la
Ilassra, fi Invoira lui. 1i voi dicta aadar cele
din urm indrurnthi ale mole cu privire la aceasta;
ia dcci o hirtie i o pan i scrie dup cum
jIi djctez.
Atunci Hassan Badreddin Iu o foaie de hIrtie,
scoase cole de scris din centur, alese din toe cci
rnai bun kalam, eel mai bine ascutit i .11 mule in
cIltii imbibati cu cerneal dinluntrul tocului;
apoi ezu, indoi foaia dc hirtie pe mIna lui stIng
i, tinind kalarnul cu mIna dreapt, Ii zise tatlui
su, Nureddin
0, printe al meu, ii a3Cult cuvintele!
$1 Nureddin Incepu s dicteze: ,,Tn numele Iui
Allah induitorul, cel-fr-de-margini, preamilostivul
... i continua s-i dicteze apoi toat povestea
lui, de la inceput pIn la sfIrit ; mai apoi,
ii dicta data sosirii lui la Bassra, a cstoriei cu
fiica btrInului vizir;. ii dicta genealogia lui intreag,
inaintaii directi i indirecti, cu numele
br, cu numele tatlui i aT bunicului br, obIria
lui, gradul de nob]ete personal dobInc4it i, in
sfIrit tot neamul lui dinspre mama i dinspre
tat.
Apoi Ii spuse:
Pstreaz cu grij aceast foaie de hirtie,
i dac, prin puteiea destinului, ti s-ar ivi vreo
nenoroeiie In viat, lntoarce-te in tara de obirie
a tatalui tu, acolo unie rn-am nscut eu, tatal

266
tu, Nureddin, la cairo, orauL Infloritor; acolo
vei mntreba unde ade unchiul tu, vizirul, care
ade In casa noastr; salut-1 din partea mea,
ducIndui urarea mea de pace, i spune-i c am
murit, neImpcat Ca mor pe pmInt strin, departe
de el, i c Inainte de a Inchide ochii n-ayearn
alto dorint decIt s-1 vd! Jat, fiule al
meu, Hassan, sfaturile ce voiam s tile dau. Si te
rog fierbinte s flu le uiti!
Atunci Hassan Badreddin Impturi cu grij
hirtia, dup ce o presr cu nisip, o usc i o pecetlui
Cu pecetea tatlui su, vizirul; apoi o puse
in captueala turbanului, Intre stof i fes, i o
cusu; dar, ca s-o fereasc de urnezeal, avu grij,
inainte de a o coase, s-o Infoare bine intr-un pe
tee de pInz muiat in cear curat.
Odat acestea fcute, el flu se rnai gindi decIt
s pling, srutInd mina tatlui su Nureddin, i
ndurerIndu-se Ia gIndul c avea s riirnIn sin
gur, Inca prea de tmnr, i s fie lipsit de vederea
tatiui sau. 5i Nureddin flu coriteni s-i povtuie
fiul, pe Hassan Badreddin, pIn cIrid Ii ddu sufletul.

Atunci Hassan Badreddifi fu cuprins de mare


jale, i tot aa sultariul, precum i toi emirii, .i
cei man i cei mici. Apoi ii IflmormIntar potrivit
rangului su.
CIt despre Hassan Badreddin, el prelungi dou
luni slujbele de jelanic ; i,In tot rstimpul acesta,
nu-i prsi casa nici o clipa; uit chiar sA urce
Ia palat i s mearg s-l vad pe sultan, dup
obicei.
Sultanul, neInelegind c numai durerea singura
II 1inea pe Hassan departe de el, socoti Ca Hassan
nu-1 lua In seam i-l ocolea. Si aa, se tulbura
peste masura de mInie i, In bc s-l numeasc p

267
Haasan vizir, ca urma al tatiui su, Nureddin,
nurni in aceast dregtorie pe un altul, i se imprieteni
Cu un alt tinr curtean.
Nemultumit numai cu atit, sultanul fcu mai
muit. Porunci s i se sigileze i s i se confite
toate bunurile, toate casele i toate moiile; apoi
porunci s-1 prind chiar pe Hassan Badreddin i
s i-I aduc In lanturi. 5i nurnaidecit noul vizir
lu cu sine pe cItiva dintre curteni i se indrept
spre casa tinrului Flassan, care nici flu bnuia
nenorocirea ce-i ameninta.
Ci printre sciavii tineri din palat se afla un ti-.
flr mameluc care il iubea mult pe Hassan Badredclin.
5i la auzul acestei veti, tInrui mameluc
alerg degraba i ajunse in preajma tinArului
Hassan pe care Ii afl tare mIhnit, cu capul apie-.
cat, cu inima Indurerat i mereu gindindu-se la
rpo:satui su tato. Atunci ii imprti ceea ce
urma s i se intimple. Si Hassan 11 Intreb:
- Dar mai am macar timp s iau ce-mi tiebuie
pentru fuga in strintate?
5i tInrul marneluc Ii rspunse:
Timpul ne zorete. Nu te mal gIndi decIt sa
te salvezi pe tine, mai presus de once.
La aceste cuviiite, tInrul Hassan, imbrcat aa
cum era i fr s-i ia nimic la ci, iei In mare
grab, dup ce Ii ridic puipanele mantiei peste
cap, ca s nu Lie recunoscut de nimeni. 5i se a
ternu la drum pin ce se aLto afar din ora.
Cit despre iocuitorii din Bassra, la vestea plnuitei
prindeni a tInruiui Hassan Badreddin, fiul
rposatului Nureddin, vizirul, a confiserii bunurilor
i a mortii iui ca i petrecute fur cu totii
nespus de mIhniti i Incepur s zic:
Ah, ce pcat de frumusetea i de fptura lul
fermectoare!

268
i, strbtInd ulitele fr s fie recunoscut, tI
iniu). Hassan auzi prerile de rAu mrturisite i
strigte1e acestea Dar se grbi i mai tare, pIn
cmnd ursita fcu s treac tocmai pe lIng cimitir,
linde se afla turbeha 1 tatiui su. $i intr in cimitir
i, printre mormInte, ajunse la turbeha tat
iui su. Nurnai atunci ls in jos mantia cu care
Ii acopelise capul; intr sub bolta turbehei i se
hotiiI si-i petreac noaptea acolo.
Ci In timp ce edea acolo, prad gmndurilor, vzu
vonind ctre ci un iudeu din Bassra, care era un
negustor bine cunoscut In tot oraul. Acel negustor
iudeu venea dintr-un sat vecin i so Indrepta
spre ora. i, trecInd pe llng turbeha lui Nureddin,
privi Inluntru i ii vzu pe tmnru1 Hassaii
Badreddin, pe care ii recunoscu nurnaideciL
Atunci intr, se apropie lespectuos de dInsul i ii
zise
Au ! stXpinul meu, cit de tras i de schimbat
i ti-c fat,.a, tu care erai atit de frurnos! Sau
ii s-a mal adugat vreo nenorocire de la moartea
tatlui tu, vizirul Nuteddin, pe care 11 respectam,
i care ma iubea la rIndul su i ma pieuia mult?
Fie ca Allah s-1 aib Intru iridurarea sa!
Dar tinrul Hassan Badreddin flu vol s-i Imp
lrteasc pricina adevrat a xchimbrii chipuIui
su, i ii rspunse
Dup cc adormisem, astzi dup amiazi, in
patul meu; acas, dcodat, In somn, ilvzui pe Taposatul
meu taUt care mi so ait i ma dojeni cu
asprime pentru puina mea grab de a-i cerceta
turbeha. Atuni, pun de spairnEi i ne iemucri.
tresrii din somn i, rscolit peste m.surt, alergai
1 Tutheh cripUL

26
aid cu toat graba. $i ma vezi copleit Inca do
acel simmmnt apstor!
Atunci iudeul ii .zise:
StpIne al meu, iat, a trecut o bucat de
vreme de cind trebuia s yin s te vd ca s i1i
vorbesc de o afacere; dar soarta astzi Imi este
prielnic, de vreme ce te Intulnesc aici. Afl aadar,
tInrul meu domn, Ca vizirul, tatl tu, cu
care ma aflam in 1egituri de afaceri, trimisese in
deprtare nite corbii care acum se intorc mncrcate
Cu mrfuri pe numele lui. Dac ai voi smi
vinzi Incrctura acestor corbii, eu i-a da cite
o mie de dinari pentru fiecare Incrctur, i i
lea plti cu bani ghea, chiar de Indat.
i iudeui scoase din mantle o pung plin do
aur, numr o mie do dinari i-i Intinse numaidecit
tinrului Hassan, care nu pierdu prilejul s
primeasc tirgul acesta, voit de Allah, ca s-l
scoat din starea de grea cumpn in care se afla.
Apol iudeul adauga:
Acuin, stpine, scriemi aceast hIrtie
dovad de primire a banilor i pune-1,i pe ea pecetea!

Atunci Hassan Badrecldil lu hIrtia cc i-o intin


dea iudei, apoi kalamul, pe care ii muic in climara
de aram i scrise pe hirtie : ,,Adeveresc
curn c acela care a scris acest document este
Hasaan Badreddin, fiul vizirului Nureddin, rpo-satul
fie ca Allah s-l aib Intru Indurarea
lull c ci a vIndut iudeului cutare, fiul lui
cutare, negustor in Bassra, incictura intiiei ccrbii
ce va sosi la Bassra, corabie fclnd parte
dintre cele care au fost ale tatlui . su Nureddin;
i aceasta pentru pretul de o mie de dinari, nimic
mai mult. Apoi sigil cu pecetea iui in josul foi

270
i i-o ddu iudeulul, care p1ec, dup ce Ii sa1ut
Cu respect.
Atunci Hassan Incepu s plIng, gindindu-se is
posatui su tat, la starea, lui din trecut i is
soarta lui de scum. Dar, cum se lsase noaptea, In
timp cc sttea astfei Intins pe mormintul tatlui
su, i se fcu somn i adormi In turbeh. i toL
dormi pIna rsri luna; in clipa aceea, alunecindui
capul de pe piatra inormIntutui, fu sUit s se
Intoarc i s se cuice pe spate: astfei, chipul Ii
rmase scidat din pun de razele lunii i strluci
In tGat frumusetea lul.
Ci acel cimitir era un be bintuit de gennhi cci
buni, de gennii musulmani, credincioi. 5i, tot din
Intimpiare, o gennia fermectoare tocmai iei is
aer In ceasul acela, sub razele lunii i, In pllrnba
rca ei, trecu pe lIngA Hassan dormind, Ii vzu,
baga de seam frumusetea i statura lui chipe,
rmase nespus de uirnit i zise : ,,Mrire iui
Allah! ah, cc biat frumos! Intr-adevr, rn-am
Indrgostit de ochii lui frumoi, cci ghicesc c
trebuie s fie negri! jar aibul br de un aib !...
Apoi Ii. zise: ,,AteptInd s se trezeasc o s-mi
iau nitel zborul ca s-mi urmez plimbarea prin
vzduh. Si Ii lu zborui, i urc in Inltimi, ca
s se rcoreasc. 5i acolo, sus, in timpul zborului,
rmase incIntat cInd Intilni in drum pe unul dintre
prietenii ci, un genni de parte brbteasc, i
ci credincios. 5i 11 salut prietenos, i ciii intoarse
binevoitor salutul. Atunci ea Ii Intreb
Dc unde vii, prietene?
5i ci rspunse:
Dc la Cairo.
Ea Intreb iar:
Bunii credincioi din Cairo oare o due bine?
El ii rspunse

271
Multmit lui Allah, o due blue.
Atunci ea zise
Oare primi-vei tu, prietene, s vii cu mine
ca s te minunezi de frumusetea unui tInr care
doarme in cimitirul din Bassra?
Genniul rspunse:
Sint la porunca ta!
Atunci se .luar de mIn, coborir irnpreun in
cirnitir i se oprir dinaintea tInrului Hassan
dormind. 5i gennia ii spuse genniului, fcindu-i
cu ochiul:
Ei! n-am vut dreptate?
5i genniuli buimcit de frumuseea minunat
a lui Hassan Badreddin, strig:
Allah! Allah! ci nu-i are perechea; a fost
creat ca s aprind toate trupurile. Apol se gmndi
o elip i adug: Totui, surioar,. trebuie s-ti
spun c am vzut pe cineva pe care II poi asemui
cu aoest tInr fermector.
5i gennia strig:
Cu neputin!
Genniul adug:
Pc Allah, am vzut! Si anume sub cerul
Egiptului, Ia Cairo! 51 este fiica vizirului 5am-
seddin!
Gennia rspunse:
Dar eu no cunose!
Genniul zise:
Ascult povestea ei:

Vizirul $amseddin, tatl ci, are maii necazuri


din pricina acestei copile. Tntr-adevr, sultanul
Egiptului, auzind vorbinduse printre femeile sale
de frumuseea nemaipomenit a flied vizirului, o
ceru In cstorie. Dar vizirul 5amseddin, care ho

272
trise aitceva pentru fiica lui, se pomeni in mare
incurcItur i Ii spuse suitanului:
- 0, domnul i stpInui meu, ai buntatea i
binevoiete a prirni rugminile mdc cele rnai
umile i s ma ierti pentru asta. Cci tu tii p0-
vestea srmanului meu frate Nureddin, care era
vizirul tu Irnpreun cu mine. 5th Ca a plecat
Intr-o zi i c n-am mai auzit vorbindu-se de ci.
5i aceasta s-a Intimplat, Intr-adevr, dintr-o pricin
chiar de nimic! 5i el Ii istorisi sultanuiui
toat pricina Cu de-amnuntul. Apoi adug: 51
aa, mai pe urrn jural In fata lui Allah, In ziua
na.terii fiicei mole c, once s-ar Intimpla, n-o voi
mrita decit cu fiul fratelui rneu Nureddin. $1 iat.
c au trocut de atunci optsprezece ani. Dar, din
fenicire, am aflat abia acurn cIteva zile c fratele
meu Nureddin s-a cstorit cu fiica vizirulul din
Bassra, i c a avut de la ea un fiu. 5i aa, fiica
mea, nscut din Imbrtiri1e mdc cu mama ci,
este menit i scris pe numele vrului ei, fiul
fratelui meu Nureddin! Cit despre tine, o, domnul
i stpInul meu, tu poti S 0 ai pe oricare fecioar!
Egiptul este pun! 5i se afl printre dc
uncle care sint vrednice de regi!
Dar, la aceste cuvinte, sultanul fu cuprins de
mInie mare i strig:
Cum, vizir netrebnic! eu voiam s-ti fac
cinstea s ma Insor cu fiica ta i s cobor pIn la
tine, i tu Indrazneti, pentru o pricin fr nici
o noim, s flu rnio dai! Fie! Dar, pe capul
meu ! te vol sili s-o mniti, In pofida nasului tu,
cu ccl mai netrebnic dintre oamenii mci!
Ci sultanul avea un mic rmnda la cai, slut i
ghebos, Cu un gheb dininte i un gheb dinapoi.
Sultanul Ii chem pe data la ci, porunci s fie

273
scris coithactul lui de cstorie cu fiica viziruiui
amseddin, in ciuda rugminilor fierbinti ale tat
i1ui; apoi Ii porunci piticului ghebos s se culce
in aceeai noapte cu fata. Mai mult chiar, su1ta
nul porunci s se fac o nunt mare cu cIntreti
i cmntrele, cu saltimbaci i ospee, cu petreceri
i clansuri, fr a mai socoti Intrecerile vitejeti.
Cit despre mine, suiioara mea, mntr-acestea,
i-am lsat aa, in clipa cind sclavii tineri ai palatului
11 Inconjurau pe piticul cocoat, i II copleeau
cu glume egiptene, care (IC care mai caraghioase,
i lua.scr fiecare in mIn fcliiie de nunt
aprinse, ca s Insoeasc mirele. Pc mire ii lsai
pe cInd se pregtea s-i fac baja la hammam, In
mijiocul batjocurilor i risetelor sciavilor tineri,
care spuneau: ,,In ce ne privete, am alege mai
degrab scula unui mgar npirlit decit zebbul
jalnic al acestui ghebos ! i, Intradevr, sunoar
e tare slut acel oacoat, i tare scmrnav!
i genniul, la amintirea lui, scuip In pmInt,
strimbindu-se groanic. Apoi adug:
Cit despre fecioar, este cea mai frurnoas
fptur pe care am vzut-o pe lume in viata mea.
Te Incredintez c este Inca i mai fru:moas decIt
tinrul. Se numete dealtminteri Sett E1-Hosn ,
i chiar aa este! Am lsat-o plIngInd amarnic,
departe de tatl ei, cruia flu i s-a IngAduit s fie
cle fata la nunt. Ea sM cu desvIrire singur la
nunt, In mijiocul cintretilor i al dansatoarelor,
i netrebnicul rInda. va iei flu peste mult timp
din hammam: flu se mal ateapt nimic aitceva
ca s Inceapa nunta!
Regina frumusetil.
Tn clipa accea a povestirii, $ahrazacia vzu ivindu-se
dimineaa i, discret, Ii arnin povcstirea pe mime,

i c2nd se ls a douzeci 3ci una noapte

$alwazada zise 1

Mi s-a povestit, o, miite rege, Ca Ia auzul isto


risirii genniului care Incheie zicind : ,,Nu se mal
ateapt decit ieirea cocoatului din hammam 1
gennia spuse:
Da! dar tare ma tern, prietene, c te mn
amarnic susinmnd c Sett El-Hosn este mai fru
moas deelt tinrul. Asta flu e cu putin. Cci
eu sustin cu trie Ca ci e eel mai frumos em din
aceast vreme!
Dar efritul rspunse:
Pe Allah! o, surioar, te incredinez Ca fecioara
este i mai frumoas. De aitminteri, n-al
decIt s vii CU mine ca s-o vezi. E lucru uor. Ne
rom folosi de prilej ca s-l pagubim pe cocoat do
aceast minune de trup. Cci doi tineri sint vred-.
nici unul de altul, i Ii seamn lntr-atIt, IncIt
ai spune Ca sint doi frati, sau eel puin doi verL
Ce pcat ar fi ca ghebosui s apuce sA se Impreune
Sett Ell-Iosn
Atunci gennia raspunse:
Ai dreptate, frate: Da, s-1 purtam pe braele
noastre pe tinrui adormit i s-1 lmpreunm
cu fecioara despre care vorbeti. In acest fel, vom
face un lucru bun i, pe ling aceasta, vom vedea
rnai bine care este cci mai frurnos dintre ci del I
i efritul raspunse

275
Ascult i ma supun, cci cuvintele tale snt
pline de Ine1epciune i de dreptate! Haidem!
Si Cu acestea, efritul 11 lu pe tInrul Hassan In
spate i zbur urmat indeaproape de efrita care
11 ajuta ca s mearg mai repede; i ammndoi,
astfel Impovarai, sfirir prin a ajunge la Cairo,
cu cea maj mare iuteala. Acolo ei se depovarara
de frumosul 1-lassan i-l puser jos, dormind
mereu, pe o banca de pe o strad, aproape de
curtea palatului care era plin de lume; i 11
tieziii.
Ilassan se trezi i rmase uluit cind flu se mai
vizu Intins in cimitir, pe mormIntul tatlui su,
Ia Bassra. Privi la dreapta. Privi la stInga. 5i toate
Ii erau necunoscute. Nu mai era acelai ora ci un
ora cu totul deosebit d Bassra. Rmase atit de
uimit, incIt deschise gura s strige; dar numaidecit
vzu In faa lui o namil de- om cu barb
Iung, care ii fcu semn. cu ochiul, dIndu-i de in1
eles s nu strige. 5i Hassan se stpini. Oinul (era
chiar genniul!) Ii ddu o fclie aprins, 11 pov1ui
s se amestece. In multimea de oameni care purtau
cu totii fclii aprinse, ca s Insoteasca nunta, i
adiug:
Afl c sint un genni dieptcredincios! Eu
te-am adus aici, In timp ce dorrneai. Acest ora
este Cairo. 5i te-am adus aici cci Ii vreau hi-.
nele, i vreau sa te ajut fr s-ti cer nimic, numai
din dragoste pentru fata iui Allah i pentru clii
pul tu frumos! Ia, deci, fclia asta aprinsa,
amestec-te in muitime i du-te pin la acel ham-
man pe care-i vezi. Acolo vet vedea ieind un sol
de pitic ghebos, pe care-i vor petrece la palat; tu
ii vet urma! sau, mai degrab, vei merge alturi de
ghebos, care este mire, i vei intra cu ci In palat;
i, ajuns in sala mare de petreceri, te vet aeza

276
de-a dreapta ghebasuiui mire, ca i cum ai fi unul
de al casei i. atunci, do fiecare data cind vei
vedea ajungind in faa voastr a amindorura un
cmntare, o dansatoare sau o cintica1, i1i vei cufunda
rnina in buzunarul, pe care, prin grija mea,
11 vei afla mereu pun cu aui ; si lua aur cit i va
incpea In pumn, fri ovial, i-l vei arunca nepstor
la toi accia ! i n-avea nici o team c
s-ar putea cumva intimpla s so istoveasc aurul:
de asta ma voi ingriji eu! Aadar, vol da cite un
pumn de aui Ia toi aceia care se vor apropia de
tine. i ia-U o inft.iare sigur do tine, i nu to
tome do niinic! i Incredineaz-te lui Allah, care
te-a furit atit de frurnos, i deopotriv mie, care
te iubesc! Dc aitminteri, tot coca cc U se IntImpl
aici, ti se intimpI prin vointa i prin puteiea lui
Allah, pieainaliul
Cu aceste cuvinte, genniul se fcu nevzut:
i Hassan Badreddin din Bassra, la aceste cu-.
vinte ale efritului, zise in sinea lui : ,,Cc poate
oare s insemne toat povestea asta? i oare
despre cc serviciu pe care mi-I face a voit s po-.
meneasc acest efrit uluitor ? Dar, fr s stea
mai ult pe ginduri, merse, Ii aprinse din nou
fclia, care se stinsese, de la fclia unuia dintre
nuntai, i ajunse la hammam chiar in clipa cInd
ghebosul, sfIrind cu baja, ieea do acolo clare i
Imbrcat In straie nou-noute.
Atunci Hassan Badreddin din Bassra se ames-
tec in mulime i so InvIrti atit de bine incIt
ajunse in. fruntea alaiului, alturi do ghebos.
Atunci frurnuseea lui Hassan se art in minunata
ei strlucire. De altmlnteri, Hassan era im
brcat In hainele iui strlucitoare din Bassra: pe
cap purta, cirept tichie, un fes Infurat Cu un mi

277
rtnat turban de rntase, brodat tot cu aur i argint
i infurat dup obiceiul din Bassra; i avea o
mantie tesut din mtase invristat cu fire de aur.
i aceasta flu fcea dent s dea mai mult strludre
chipului su fermector i frumuseii lul.
Aadar, de fiecare data cInd o cIntreat sau o
dansatoare se desprindea din grupul muzicantilor,
pe calea strbtut de alai, i se apropia de el, in
fata cocoatului, nurnaidecIt Hassan Badreddin Isi
cufunda mmna in buzunar i, scotInd-o p1ini de
aur, arunca aurul cu ammndoi pumnii in jur, i mai
arunca i In daireaua tinerei dansatoare sau a tinerei
cIntrete, i le-o umplea de fiecare data; i
toate astea Intr-un chip i cu o graie neintrecute.
i aa, toate femeile, precum i toat multimea,
au fost cuprinse de cea mai mare admiratie i erau
fermecate de frumusetea i de graia lui.
Alaiul sfiri prin a ajunge la palat. Acolo,
curtenii indeprtar mu1Iimea, i flu 1sarI s
intre deck muzicantii i trupa dansatoarelor i a
cIntretelor, In urma ghebosului. i nimeni altci
neva. S
Atunci cmntaretele i dansatoarele, Intr-un sin
gur glas, strigar la curteni i Ic spuser
Pe Allah! avei toat dreptatea sri-i Impie
dicati pe barbati s intre Cu flOi In harem, ca s
fie de fat Ia gteala rniresii! Dar ne vom impotrivi
i noi cu trie s intrm, dac nu-l vei
lsa s intre CU flOi pe acest tInr care ne-a cople
it cu binefacerile lui! i flu vom consimti s-o
srbtorim pe mireas, decIt dana va fi de fata
tinrul nostru prieten
i femeile pusera stapInire cu dca sila pe tinrul
Hassan i 11 duser cu ele in harem, In rnijlocul
slii celei man. i aa, el era singurul brbat
aituni de piticul gliebos, rInda Ia cai, In ml]-
locul haremului, oricIt ar fi crpat de ciud co
coatul care nu putu Impiedica Jucrul acesta. In
sala cea mare se strinser toate sotille emirilor,
ale vizirilor i ale curtenilor din palat. Se inirar
pe dou rinduri, tinInci fiecaie cIte o fclie
mare, i toate aveau chipul acoperit Cu vlul cel
mic de mtase albI, din pricin c erau de fat
i cei doi birbai. i Hassan i mirele ghebos trecur
printre cele dou iruri i rneiser s se
aeze pe un podium inlat, printre ccie dou rin
dun de femei, care se rsfirau de Ja saa eca mate
pin la camera nupia1, de uncle trebuia s iast
peste puin timp mircasa.
La vederea lui Hassan I3adreddin, a fiumuseii
lui fermectoarc, a chipului san lumincs, ca i
coinul lunii noi, de tulburare, femeilor li se tie
rasuflarea i sim1iri cu.rn Ii pierd cu desvmrire
capul. i fiecare ardea de doninia s-l poat In1n
ui pe acest tIniir rninunat, i s se arunce la
pieptul lui, i s rmIn pnins acolo vrerne de
Un an, san o lun, sau micar un ceas, timpu cit
s fie .Imbriat i s-l simt, niicar o data,
intrinsa.
i iat c deodat toate femeile flu se mai putur
stpIni i Ii descopeniril chipul, ridicind
vlul! 5i se artari fr nici o stiala, ultinci c
este de fat cocoatul! Si inccpura toate Sn SC
apropie de Hassan l3adreddin, ca si-1 soarb din
ochi mai de aproape, ca s-i spun Un cuvint san
doui de dragoste, sau macar sa-ifaca un sernri cu
ochiul, spre a-i da de ineles cit de mult ii dorcau.
Dc aitminteri, dansatoarele i cmntirec1e se intreceau
i acolo cu laudele, povestind despre dirnicia
lui Hassari i Imboldindu-le pe stpmne s-I
servcasc cum se pricepeau mai bine. Si stpinele
2iccau;

22* 279
Allah! Allah ! iat Intr-adevr un tInr!
Acesta, da, poate s Se culce cu Sett El-Hosn! El
sint fcuti unul pentru cellalt! Dar pe blestematul
ista de cocoat, fie ca Allah s-l prpdeasci!
in timp cc femeile din sail struiau rnai de-
parte s-1 laude po Hassan i s-l ocrasc pe
cocoat, deodat cintiree1e bturi in instrurnentele
br, ua carnerei nupia1e so de.schise i mlreasa,
Sett El-1losn, Inconjurat de eunuci i de
insoitoare, Ii ficu intrarea in sala de primire.
Sett E1-Hosn, filca vizirului $amsecldin, intr In
rnijbocul femefloi, i striucea ca o huric, jar cele
lalte, alturi de ea, nu pireau decIt nite astre
care-i Intrcgeau aiaiul, aa cum stelele Inconjoar
luna cind iese de dup un nor! Era parfurnat cu
ambr, cu mosc i cu roze; se pieptnase, i prul
ei strlucea sub mtasea care-i acoperea; umerii i
se desenau minunati sub vernintele bogate. Era
mntr-adevr invesmIntaUi ca o reginl. Intro altele,
purta o rochie brodat cu aur rosu, i pe stof erau
desenate chipuri do animale i de psri; dar
aceasta nu era decit rochia de deasupra; cici rochub
celelalte, do p2 dedesubt, singur Allah ar fi
in stare s Ic cunoasc i s le pieuiasci In toati
bogtia br! La git, purta un irag care putea s
preuiasc cine tie cite mu do dinari! Fiecare nestemat
care-i alctuia era aa do iar IncIt nici un
om, fptur de rind, sau Insui regele, nu vzuse
ceva asemntor.
lntr-un cuvint, Sett E1-Hosn, mireasa, era atit
frurnoas, pe cit este do frumoas luna plin, Intr-a
patrusprezecea noapte.
Cit despre Hassan Badreddin din Bassra, edea
mercu, stirrnnd admiraia Intreguiui grup de femel
de aceea tot ctre ci se Indrept i mireasa. Se
apropie do podium, dind trupului miciri nespus
280
de graioase, la dreapta i la stinga. Atunci, deodat
se scul rIndau1 ghebos i se repezi s o
imbrieze. Dar ea Ii respinse cu groaz, se Intoarse
sprinten i, dintr-o micare, se aez in
fata frumosului Hassan. Si cind te gindeti c el
Ii era var, i c ea flu tia, i nici ci nutia mai
mult decit ea!
La aceast privelite, toate femeile ce s aflau
de fata incepur s rId, mai ales cind mireasa se
opri in faia frurnosului Hassan, pentru care, chiar
din acea clip, se simti mistuit dc o patirn
aprinsa, i ridicind miinile spuc cci striga
Ailahumma ! f (a acest frumos b(iiat sii fie
sotul rneu! 5i descotoroscte-m de 3indau1
ghebos!
Atunci Hassan Badreddin, dup povata genniului,
Ii cufund mina in buzunar, o scoase piin de
aur i, cu pumnhi, Ii arunc Insatitoarelor tineiei
Sett E1-Hosn, i dansatoarelor, i cintiireelor, care
strigara
Ah! fac-se ca mireasa st fie a ta!
$i Badreddin surise prietenos la aceast urare
i la laudele br.
Cit despre cocoat, In timpul acesta fusese pa
rasit cu dispre, i edea singur cuc, urIt ca o rnajrnut.
$i toti cci cara se apropiau din intimplare,
trecind pe lIng ci, Ii stingeau fiicliile, a bataie
de joe. 5i rrnase aa tot timpul, parasit i singur
i fcIndui singe ru. 5i toate ferneile chicoteau
privindu-l, i-l fichiuiau cu giume deocheate.
Una ii spunea: ,,Mairnutoiule! tu poi s ti-o faci
singur, pe uscat, i s te impreuni cu aerul ! Alta
ii spunea: ,,Uite! tu intreg abia dac eti cit
zebbul frumosului nostiu sUipin! Jar ce1e dou
gheburi ale tale sint croite tocrnai pe msura
ouiilor lui. A treia spunea: ,,Dac ti-ar trage una

281
cu zebbul lui, tear azvirli Inapoi, la grajd, cu
fundul Inainte ! i rfdeau in hohote.
Cit despre mireas, de apte on In ir, i de fie-.
care data imbrcat intr-alt fel, fcu ocolul slii,
urmat de toate ferneile; i se oprea, dup fiecare
ocol, dinaintea lui Hassan Badreddin din Bassra.
i fiecare rochie nou era i mai frumoas decIt
cea dinainte, i fiecare podoab intrecea nespus de
mult pe celelalte. i tot timpul cit mireasa inainta
astfel Incet, pas cu pas, cIntaretele scoteau minuni
din lute i ingInau cIntecele de iubire cele rnai
nebuneti i mai atIttoare, i dansatoarele, acorn
paniinduse cu micile Ion dairele cu c1opotei,
dansau ca nite psri! i de fiecare data Hassan
Badreddin flu uita s arunce aurul cu pumnhi,
imprtiindu-1 pnin toat sala; i femeile se aruncau
asupra lui, ca s atingA ceva din mmna tIn
rului. Ba unele chiar se folosir de voia bun i
de atItarea sirnturilor tuturor, de sunetele intru
mentelor i de betia cIntecului, ca s se prefac,
IntirizInduse una peste alta, cii se Impreuneaz,
privindu-1 pe Hassan ezInd i suniziitor! Tar coco
atu1 se uita la toate acestea tare neciijit. i ne
cazul lui sporea de fiecare data cind vedea vreuna
dintre feticane curn se Intorcea spre Hassan, Intindea
mIna i, aplecInd-o cu iuteali, IL Imbia spre
pIntecul ei; pe alta jucIndui degetul mijlociu i
ficIndu-i cu ochiul; pe alta, micindu-i aItiitor
o1duri1e, risucindu-se i pIesnindu-i mIna
dreaptii deschisii peste mIna stIngii inchisii; sau
pe alta, cu micini i mai desfrlnate, biitIndu-i
bucile cu palma i spunind ghebosului: ,,Tu vel
musca din ele la vremea caiselor ! i toatii lurnea
se topea de rIs.
La sfIritu1 celui de aT apte1ea ocol, nunta se
sfiri, ciici tinuse o bunii parte din noapte. Aadar,
282
cIntretele contenir si mai ciupeasci instrumentele,
dansatoarele i cintree1e din guru se
oprir i, Impreun Cu celelalte femci, trecur pe
dinaintea lui Hassan, Lie &lrutIndu-i miinilc, lie
atingIndu-i pulpana mantici; i ici toat lumea,
privindu-l pe Hassan pentru cea din iirm oari,
ca pentru a-i spune aA ram1nt acolo. i, intr-adevr,
flu mai rmaser1 n sa11 decit l1assjin, cocoatul .i
mireasa cu Insoitoare1e ci. Atunci insoitoare1e 0
conduser PC mireasi la ea in camera, ii scoaseru
rochiile, una cite una, rostind de fiecare dat, ca
s indepiirteze prin descIntec deochiul ,,Tn numele
lui Allah! Apoi plecar, lsind-o singur cu
doica ci btrIn, care, Inainte dea o petrece In
camera nupial, trebuia s atepte ca mirele,
ghebosul, s ajung Intliul acolo.
Cocoatu1 se scu1i dcci de pe podium i, vzInd
c lui Hassan nici prin gInd nu-i trecea s piece,
ii zise ctrnit:
De fapt, tu ne-ai cinstit peste rnsur Cu VCnirea
ta aici i ne-aj coplcit Cu binefacerile tale
in noaptea asta. Dar acum, oare atepi s te
izgonirn?
Atunci Hassan, care la drept vorbind nici nu
tia cc s fac, rspunse ridicindu-se: ,,Tn numele
lui Allah ! i iei. Dar abia ajunse dincolo de
u, cInd II vzu ivindu-se pe genni care ii spuse:
Unde pied asa, Badreddin? Oprete-te, .ascultm
bine i urmeaz-mi poveele. Chiar acum
cocoatui a ieit la urnbltoare; i ii iau In grija
mea! Tu, intre timp, du-te de grab In camera
nupia1 i cInd vezi intrInd pe mireas, spune-i:
,,Eu sInt adevratul tuu sot! Sultanul i tatl tu
nu s-au folosit de acest vicieug decit din gri
pentru tine, ca sit flu te deoache oamenii pizmai!
Cite despre rInda, ci este eel mai netrebnic dintre
283
Fmndasii notii de la cai ; i, ca s1 fie despigubit,
I se piegtete Ia grajd o strachin buni de lapte
prrns, Cu care s se rtcoreasc bind-o In snita1ea
noastri ! Apoi o vei lua f.ir team si, fIrI ov
iia1, ii vei ridica vThi1 i-i vel face ceca CC-i
vej face
i genniul pieri.
I ntradevIi cocoatu1 aj unse la urnb1itoare, sirntind
nevoia sa Sc Uuiezc Inainte do a htra Ia
mircasa, se Iisti pe vine pe lespedea de marmur
i incepu ! Dar nurnaidecit geniul Sc prelttcu
mntrUn oboIan cumplit, iei din gauia umbl
toatci i guii ,,Zik, zik ! Rindau1 bitu din
palme ca s-1 fugireasc, stri.gind : ,,IIi ! his !
Atunci obo1anu1 se urnfl i se prefcu intrun
cotoi cumplit, cu ochii. sclipind fioros, care porni
si miaune groaznic. Apoi, cUm ghebosul Ii fcea
mai departe treaba, cotoiul incepu s se umf.Ie i
se prefcu intiun dine mare care ltr ,,Ham,
ham ! Atunci cocoatuI se inspimInt i ipri
,,Mar, javr de codo ! Ciinele crescu, se umfhi
i so prefacu intr-un milgar, caic Iricepu si zbiere
in obrazul cocoatu1ui : ,,Hiha, hi-ha ! i sil se
hLleasc cu zgomot cumpHt. Si cocoatu1, cuprins
de spaim, sirnti cum tot pIntecele i se umple de
cufureal, i abia avu putere s strige
jutor, loCuitori ai casei
Atunci cle team s nul vad sciipat de acolo,
mgaru1 Se umfl i mai tare si se prefcu Intr-un
bivol infricosltor, care astup cu desvIrire ua
umbltoarei, i vorbi, de astdat cu grai omenesc,
spunind
Nenorocire tie, cocoa a dosului meu! o, tu,
ccl mai scImnav dintre rmndai!
La aceste cuvinte, cocoatu1 simti cum 11 prind
frigurile mortii, aluneC pe lespezi, umplindu-se
284
i mai mult de cuturoi1I, PC jumitate despuiat i
Cu dosul In sus; l fiilci to ii clntnir o vrerne,
apoi i se Inc1etarL1 do spaima! Atunci bivolul
Ii rnugi
0, coOoat de si.nou]ii ! oare n-al putut si-U
af Ii alt ferneie pe earo S-C) sIribai cu scum ta
scIrnavt, decit pe stp1nn moa ?
Si rinda5ul, sugiumat do spaimi, flu putu ing
iima o vorb tar gcnnlu1 IL mal zise
Rspunde, on t( tar M1t tflLlflhIlCi Cri(fltU
RIndaul, la aconst anieninare Ifl Ii L(Oiit.OalC,
rosti anevoic
Pe Allah! nui do bc vina mea! Am fo
suit la asta! 51, do altminteri, o, prea puternice
Imprat al bivolilor, eu nict flu .mi-a ft putut
Inchipui c fata ar avea un ihovnic printre bivoli!
Dar 11 jur Ca ma caiesc, i v cer iertare, lul
Allah i Ue
Atunci genniul ii zise
Tmi vet jura pe Allah c te vet supune poruncibor
mele!
5i cocoatul se grabi s fac jurmlrit. Apoi
genniul ii zise
Vet rmIne aid toat1 noaptea pina Ia rc1s
ritul soarelui! 5i numal atunci vol putva pbeca I

Dar nu vei gri nimnui nlet o vorbi despre toate astea, c de flu, Iti vOi sfrIma capul In mit
de buctL $1 s flu mat put vreodat piciorul pnin
partea asta de palat, In harem! Ca de nu, $i-o
spun Inca o data, Ii vol zdrobi capul i to vol
azvIrli in groapa cu ccat! Apoi adiiugii: tar
acum, te vol aeza intr-un anume fel, ca flu cumva
sa te incumeti s te miti de aid pIn in zori!
51 bivolul ii apuc pe rInda cu dintii de pi
cloare i-l virl IntIi Cu capul In gaura ciscata. a
285
gropli umbltoarei, isInclui nurnai picioarele
afar. $i-i mai spuse o data:
Si mai ales, bag bine de seama, sa flu te
clinteti cumva!
Apoi se ficu ne.vzut.
lata cum a fost cu ghebosui!
Cit despre Hassan l3adreddin din Bassra, clii
lasa pe ghebos i pe efrit hartuindu-se, ptrunse
in iatac. de acolo in camera nup1ial i se aseza
In captul ei. $i de-abia ajunse acolo, cind apru
mireasa, sprijinit de doica ei batrini, care se opri
Ia usi. iasInd-o pe Sett E1-Hosn s intre singura.
Frii si des1u.easci cine edca in captul camerei,
btrIna, crezu ci vorbete cu ghebosui, spuse:
Scoala-te, cuteztorule, ia-ti sotia Si poarta-te
vitejeste! 5i acuma, copiii mei, Allah fie Cu VOl!
Apoi se retrase.
Atunci mireasa Sett El-Hosn, cu inima tare slbita,
Inaint zicIndu-i in sine: ,,Nu! mai degraba
Imi dau sufletul decit s ma las In mIinile acestul
scIrnav de rInda ghebos! Dar abia filcu clUva
pasi ca-i recunoscu pe minunatul Badreddin!
Scoase un tipt de fcricire i spuse:
0 scumpul meu! cit eti de dragut Ca mit
astepti de atIta timp! Eti singur? Ce fericire!
Iti voi mitrturisi Ca, Ia inceput, viIzIndu-te asezat
In sala de primire, cot la cot cu spurcatui de
ghebos, crezusem cit vit Insotiseritti amIndoi Impo
triva mea!
Badreddin ritspunse:
0, stitpIna mea, oare cum poi vorbi asa.
Cum Iti i Inchipui cit ghebosul ar putea sit se
atingit de tine? Si cum as putea oare sit mit insotesc
cu ei impotriva ta?
Sett El-Hosn ritspunse:

286
Dar, In sfIrit, care dintre vol doi este br
batul meu: tu sau el?
Badreddin rspunse:
Eu, o, stpIna mea! Toat aceast mascarad
cu ghebosul na fost tic1uiti decIt ca sI ne
fac si ridem; i de asemenea ca s te fereasc do
deochi, cci toate femeile din palat auziseri vorbindu-se
de frumusetea ta neasemuit; si tatl
tu i-a nimit pe acel cocoat ca s siujeasc do
pavz Impotriva deochiului; tati tu i-a rspltit
cu zece dinari; de aitminteri, acum cocoatuI
se afl la grajd unde infulec pe rupte In sntatea
noastr Un castron cu lapte prins!
La cuvintele lui Badreddin, Sett El-Hosn fu cuprins
de o mare bucurie; Incepu s surId drg
ila i s ridi Inca i rnai draga1a, apoi, deodat,
nemaiputindu-se stplni, strig:
Pe Allah! scumpul meu, ia-ma! ia-ma!
StrIngem! Tintifiete-m In poala ta!
$i, cum Sett Ei-Hosn Ii scoase o parte din yeminte,
se ivi aproape goala In fata lui. i aa,
zicInd aceste vorbe: ,,Tintuietem In poala ta!
ea Ii ridic uor rochia pIn din sus de pIntece
i Ii dezvlui astfel, In toata minunatia br coapsele
i curul ei de iasomie.
La aceast privelite i la vederea cu de-a manuntul
a carnii ei de hurie, Badreddin simti cum
dorinta Ii rscoiete fcInd sa-i tresar pruncul
adormit! i se ridic degrab, se dezbrica j
dscotorosi de ismenele lui largi cu nenumrate
Incretituri; Ii coase punga cu cei o mie de dinari,
pe care i-o dduse ludeul din Bassra, i o puse pe
divan sub ismene; apoi Ii scoase turbanub su
atIt de frumos, 11 puse pe un scaun, lu un turban

2tT
uor de noapte, care fusese adus pentru cocoat,
i flu rmase Imbricat decIt cu cmaa fin din
muse1ini de matase brodat cu fir de aur i Cu
ismenele largi din rntase albastr, egate la briu
Cu 0 cingtoare cu ciucuri de aur.
Badreddin ii desfcu cingtoarea i se avint
spre Sett EiHosn care ii druia tot trupul; i se
In1nuir; i Badreddin o ridic pe Sett E1-1-Iosn
i o culc In aternut i se priv1i peste ea! Se
ghcmui Cu coapsele desfcute, apuc coapsele lui
Sett E1-I-Iosn i le atrase spre sine, IndeprtIndu-Ie
una de alta. 5i inti beibecul birzoiat fnspre cctate,
i Irnpinse VoirnCUl impiIntindu-1 in crIptui
: i IndatLi crptura se deschise. 5i Badieddin
flu mai putu de fericire dIndui seama Ca rnrgritarul
era nestrpuns, i c nici un berbeC inainte
de al su nu-1 strapunsese i nu-1 atinsese nici
macar cu virful nasului! 5i Ii mai ddu seama
ca acest dos binecuvintat flu mai fusese niciodat
cliit do vieun arrnsar.
51 aa in culmea hucuriei, ci rpi ceca cc avea
de rpit i so desft In deplin voie din dulceata
acestei tinerei. 5i, cui pe cui, berbecul izbi de
cincisprezece on dupolait, intrInd i ieind neIntrerupt;
i flu se sirni cItui de 13uin riu din
pricina asta.
5i desigur, chiar din acea clip, Sett E1-Hosn
rirnase Insrcinat, precum vei vedea in cole ce
urmeazii, o, emir al credinci.oi1or!
CInd Badreddin sfIri Cu ImplIntatul celui do al
cincisprecelea stIlp, Isi zise : ,,Poate c deocamdata
este de-ajuns. $i atunci se Intinse ling Sett
El-Hosn, si-i puse mIna uurel sub cap, i Sett
El-Hosn, la rmndul ci, Ii cuprinse cu braeIe; i
ammndoj s.e n1ntuiri strins i, Inainte dea adormi,
i recitar aceste strofe minunate
Ptrundd.4i Ian ceo-n obiectul dragosteit N-ai
team!.
cum flu est-n slujba Inclrgostitului, a ajutor,
Tw sfatul glb(-jitei pizme nu-l lua in searn!

Socoate! Ingduitorul n-a creat mai sfmnt


Privelite,-aici, jos: inldntuiti pe patul br
Doj se iubesc j numai de betia br se-ncInt.

Privete-i! Ca uniti, de unul-iItul, ei Lint 11110,


Si peste dInsi pururi st ub bimecuvintrii har 1
Ce strinse mimi i brate-s perna br ck totdvauna I

CInd lumea vede-n guru-i cbou mime Iegat


De pasiune-aprins, repede i crunt barbar,
Incearc s ImplInte fierul rece, pe la spate.

Tn treci de-asemenea mizerii, i oricind ursita


ji-aduce-n cale-o frumusete pe care n-o atepi,
Sa flU te daz In lturi, cz-nfrunta dirz ispita!

Pe ea, aa cum ti-este dat, invdluie-o-n iubire,


Cu ea triete dup cum e sfatul cebor Inlelepti,
Daar cu ea singurd, Intr-una, zilele s i se-nire.
1ati totul in ceea ce-i piivete pe 1-lassan Ba
dreddin i pe Sett El-Hosn, fiica unchiului su!
Cit despre genni, el se gribi s piece in cutarea
genniei, tovara lui, i aniIndoi venir sd-i ad-

289
mire pe cei doi tineri dormind, dup ce fuseser
de fai la jocul br i numrar loviturile de
berbec. Apoi efritul ii zise prietenel sale, efrita:
- Haide, surioar, vezi Ca am avut dreptate!
Apoi adug: Acum trebuie, la rindul tu, s-1
rpeti pe tInr i s-l duel In acelai be de unde
1-am luat, in cimitirul din Bassra, In turbeha tatlui
siu, Nureddin! $i f-o repede, i eu te voi
ajuta, cici, iat, incep s se iveasc zorile;
intr-adevr, flu trebuic s fie gsit aici!
Atunci ofrita 11 ridic pe tinrul Hassan dormInd,
11 puse pe umerii ci, Imbrcat, aa curn era,
numai cu cIrnaa, cici ismenele flu 11 inuseri In
toiul zhenguiclilor, i zbur cu el, urmat Indeaproape
de efrit. CInd deodat, in plin cltorie
prin vzduh, efritul o pofti trupete pe efrit Si
voi s o silniceasc, aa cum era, Irnpovrat Cu
frumosul Hassan; Si efrita s-ar fi lsat de bun
voie efritului; dar se temu s flu i se Intimple
ceva bui Hassan. Dar, din fericire, Allah Ii veni
Intr-ajutor i trimise irnpotriva efritului o ceat
de ingeri care aruncar asupra lui un stIlp de fec,
care ii arse. Si aa, efrita i 1-Jassan fur scpaii
de cumplitul efrit, care poate ci i-ar fi nimicit:
ci efritul este crmncen la impreunare. Atunci
efrita coborI pe pmInt, chiar in locul unde se
prvlise efritul cu care ea s-ar fi Impreunat cu
drag, da n-ar fi fost acol.o Hassan, cruia ii purta
tare mult de griji.
Ci fusese scris de destin ca bocul unde efrita avea
s-l cohoare pe tinirul Hassan Badreddin, neIndrznind
s-l duc mai departe numai ea singurL
si fie tare aproape de orasul Darnasc In iara
am . 5iefrita 11 duse pe Hassan aproape de tot
Siria, san nurnai oiau1 Damasc.

290
de una dintre poriie oraului, ii aez uor p-
pmmnt i i.i 1u zborul.
In ZOIii zilei se deschisei portile ora.u1ui, i
oarnenii care ieeau fur tate miiai vzindu-1 pe
acel tInr fermector dormind, rnbricat numai cu
o cma, avInd pe cap in bc do turban, o scufie
dc noapte, ba mai mult i fu ismene! i ii
spuseri
Cine tie cit a trebuit s sta ci do veghe ca
s tic afundat acum intr-un somn atIt do adInc!
Dar altii spuser:
Allah ! Allah! cc tInr frumos! Fericit i
plin de noroc este femeia care s-a culcat cu eli
Dar oare do cc este acum aa de goi-go1u?
AItii rspunser
Poate cii siirmanul tInr a petrecut Ia crIma
mai mult decIt se cuvenea! i a biiut peste masun!
i, intorcIndu-se seara acasii, va fi giisit
portile oraului Inchise i s-a hotiirIt s doarm pe
cimp!
Dar In timp cc vorbeau aa, boarea dimineii se
iscii. venj sii-i dezmictde pe frumosul Hassan i4
sumese ciimaa: atunci se ivir Un pintece, Un
bunic, nite coapse i nite pulpe, toate ca de
cristal! un zebb i nite ouii tare pe msur. $1
aceastii privelite ii uimi pe toti oamenii, care nu
se mai siiturau pnivind.
In clipa aceea Badreddin se trezi i so vzu In-
tins aproape do o poartii necunoscut i Inconjurat
de toti acei oameni; rimase tare nedumerit i strig:
Undo ma aflu ,oameni buni? Spunei-mi, v
rog! i de cc v-ati adunat aa In jurul meu? Ce
s-a IntImplat?
Ei rspunseri:
In cc no piivete, ne-am oprit ca sii to pnivim,
numai aa, din ilicere! Dan, In cc te pni

291
vete, oare Lu tii ci te afli la poarta Damascului?
Unde i-ai putut petrece noaptea. de eti aa despuiat?
Hassan rspunse:
Pe Allah! oamenj buni, oare. ce-mi spuneU
Voi? Eu mi-am perecut noaptea la Cairo. 5i ziceti
Ca slut Ia Damasc?
Atunci izbucnir cu toii intr-un ris nemaipo
menit, i unul dthtre ci spuse
0, mInctorule do hai
5i alii spuser
Nu mai incape nici o Indoial c eti nebun
dc-a binclea! Ce picat, un tinar atIt de inclnttor
s lnnebuncasc!
Si aiii spuseii
Dar, in sflrit, cum stam cu povestea asta
ciudat pe care ne-o Indrugi aid?
Atunci Hassan Badreddin rspunse:
Pe Allah! oameni buni, eu flu mint niciodat!
Aadar, v asigur i vi-o repet Ca noaptea
asta mi-am petrecut-o la Cairo, jar pe cealalta
la Bassra, in oraul meu!
La aceste cuvinte, unul strigi
Ce lucru de necrezut!
Un altul:
Astai nebun
51 citiva incepur si rId i s bat din palme.
5i a1ii zisera
1ntr-adev%r, oare flu-i plcat do acest tinir
minunat ci si-a pierdut astfel mintea! Dar e
nebun fr de pereche!
5i un altul, mai ini,elept, ii spuse
Haide fiul meu, vin-i puin in fire. $i flu
mai Indruga asemenea prostii.
Atunci Hassan spuse

292
tiu cc zic Si cliiar mai mull decit atIt,
af1ai cI azi-napte la Cairo am petre.cut clipe
nespus de p1c1ite, fund mire
Atunci fur. Cu toii din ce ri Ce mai IncredintaU
de nebunia Itil; i unul (lintre ei strig
rizInd
Vedetj bine (II sirrnanul tinr s-a Insurat
in vis ? Bunj oali cstoria in vis ? Dc cite mi ?
Oare era o huiic sail o cuiva ?
Dar Badredclin iiwcpca s fie tot mal nedumerit.,
i Ic strig
Ei bin, cia ! era o huiie ! $i flu rnam Irnpreun
nicidecurn in vis, ci de cincisprezece on
mntre coapsele ci binecuvIntate; i am luat locul
unui ghebos Impuit, i mi-am pus chiar scufia de
noapte meniUi Iui, i care Iat-o aici ! Apoi se gindi
o clip(i i jar stnig: Dar, pe Allah! oameni cum
secade, unde mi-c turbanul, unde mi-S isfflenel@
unde mi-s mantia i pantalonii? i mai cu seam
unde mi-c punga?
i Hassan se scul i isi cut haincle Ifi jUl. i
toat urnea incepu atunci si-5i ttag Cu ochiul i
sai fac semne Ca tinaiuI eta smintit dca binele
Atunci srmanul Hassan sc hotii s intre in
ora, aa caraghios cum era i, neavind incotro,
fu suit s strbat strzile sukurile, in nU)1OCU1
unci gloate man de copii i dc oarnni, care stiigau:
,,lat un nebun! Iat un nebun ! $1 bietul
Hassan flu tia cc s mai fac dan Allah se ternu ca
acest biat frumos n flu fie silnicit, i-1 fcu s
treac pe lIng dugheana unui cofetar care tocmai
atunci ii deschisese prvlia. i Hassan se npusti
in prvlie i se adposti acolo; i fiindc cofetarul
eta o namil zdravn, ale crui isprvi erau faimoase
nevoie mare In ora, toat lumea se ternu i
se trase Inapoi, lsIndu-1 pe Hassan in pace.

23 Cartea celor 0 mie i una de noPti 293


Clnd cofetarul, care se numea E1-Hadj Abclaliah,
11 vzu pe tInrui Hassan Badreddin, putu s-1
creceteze pe mndelete i rmase uimit Ia vederea
frumuseii, a farmecelor i a daruilor cu care fusese
Inzestrat; i chiar In clipa aceea dragostea Ii
npdi inima i-i zise tiniru1ui Hassan:
0, tinere drg1a, spune-mi de unde vii?
5i fii fr teami; istorisete-mi toat povestea ta,
cad te iubesc Inca de pe acum mai presus ca pe
sufletul meu!
Atunci Hassan i Lstorisi cofetarului Hadj Abdallah
toat povestea lui, i aceasta de la Inceput
i pIn la sfIrit. Dar n-are nici un rost s o mai
repetm.
Si cofetarul ramase nespus de uimit, i ii zise
lui 1-lassan
TInrul i mirituI meu domn Badreddin,
aceast poveste este Intr-adevr de necrezut i
nemaipomenit. Dar, o, copilul meu! te sfatuiesc
s n-o mai spui la nimeni, cci e primejdios s
faci asemenea destiiinuiri. Iti pun la IndemIn du
gheana mea, i vei rmmne cu mine, pIn cInd
A1ah se va indura s curme ponoasele de care
eti lovit. De aitminteri eu n-am nici Un copil, i
m-ai face tare fericit daca te-ai Invol s ma prirne
ti de tat! Te voi lua de suflet, ca fiu al meu!
Atunci Hassan Bedreddin ii rspunse:
Bunule unchia, faca-se dup dorinta ta!
NumaidecIt cofetarul merse Ia suk i cumpr
nite haine scumpe, cu care se Intoarse ca s-1
Imbrace. Apoi II duse la cadiu si, fat de martori,
ii lua de sufiet pe Hassan Badreddin, ca fiu
al su.

5i 1-lassan rarriase in pravalia cofetarului, ca fiu


al su: i ci lua banii de Ia muterii i le vindea
ptjiturile, borcanele cu dulcetuii. pore1anurile
pline Cu erbet i faimoasele duiciuri din Damasc
i inv In scurt vreme miestria cofeturilor,
pentru care avea un dar cu totul deosebit, In
urma Invtminte1or ce I le dduse mama lui,
nevasta vizirului Nureddin din Bassra, care gtea
prjiturile i dulceturile dinaintea lui pe cind era
copiL
i frumuseea lui Hassan, strilucitorul tInr din
Bassra, fiul de suflet al cofetaruui, ii Intinse
faima peste Intreg oraul Damasc; i dugheana
cofetaruui E1-Hadj Abdallah ajunse cofetrl cea
mai cutat dintre toate prvliiie cofetarilor din
Damasc.
Jat ce s-a IntImplat cu Hassan Badreddin!
CIt despre mircasa Sett-Hosn, fiica vizirului
amseddin din Cairo, iat!
CInd se trezi Sett El-Hosn In dimineata Intiiei
nopi a nuntii, ca nu-l afl pe frumosul Hassan
1ingI ca. Atunci ii incliipui cI Hassan se dusese
a umbltoare! i se puse s-l atepte pin se va
Intoarce.
Intracestea, vizirul $amseddin, tatl ci, veni de
o cut, ca s vad cc face. El era tare Ingrijorat,
.i nespus de IndIrjit in sufletul sAu de nedreptatea
sultanului, care-I silise s o mrite astfel pe
frumoasa Sett E1-Ilosn, flica lui, cu rIndau1 ghe-.
bos. 5i, Inainte de a intra la fiica sa, vizirul ii
zise: ,,Fri doar i poate c am s-o ucid dac vol
afla c I s-a dat acelui scIrnav cocoat !
Btu dcci Ia ua carnerei nupiale i o strig:
Sett EI-Hosn
Ea Ii rspunse dinhiuntru
Da, tati, yin pe dati s-i deschid!
Si, sculInduse dcgiabi, ckt.e fuga sui deschidL
tatiilui su. 5i se facuse i mai frumoas ca de
bieei. chipul ci era ca luminat, i sufletul Ii era
295
pun do bucurie, fiindcI simlise imbrtiri1e minunate
ale acelul ctprior frumos I i aa, iei
sprinar In IntImpinarea tatlui ci, i so apleca,
i-i srut mIinile. Dar tatl, la vederea fiicei bu
curoase, In bc de a fi mihnit do Impreunarea ei
cu cocoatul, strig:
Ah, fat neruinati! Cum Indrizneti s1 to
Inftiezi inaintea mea Cu acest chip Inveselit,
dup cc te-ai culcat cu acci scIrnav rInda ghebos?
La aceste cuvinte, Sett ElHosn Incepu s surId
cu Inteles i zise
Pe Allah! o, tati, ajunge cu glurna! Mi
fost prea destul c am ajuns batjocura tuturor
nuntaibor, care glumeau pe socoteala mea, in be
gtur cu presupusul meu sot, acel cocoat care
flu fcea nici cit rostura de unghie a frumosulul
meu iubit, ade-vratul meu brbat de astnoapte!
Au, ce noapte! cit a fost de pUma de desfUiri
lIng preaiubitul meu! Tnceteaz dcci, tata,
glurna i mu-mi mai pomeni de cocoatul accia!
La aceste cuvinte ale fiicei, vizirul sc umplu do
mimic, ochii i so invinetir do furie i zbiera:
Nenorocire! Ce mndrugLtu, oare.? Cum!
cutezi s spui c ghebosu1 nu s-a.ciilcat cu tine In
aceast camera?
Ea raspunse:
Pc Allah, o, tat, ajunge cit mi-ai tot pomenit
numele acelui cocoat! Fie ca Allah s-l prapadeasc
pe ci, pe tati, pe mama i toatt familia
lui! 5tii bine Ca eu acum cunosc vicleuguI do
care te-ai folosit ca s ma fereti de deochi!
Si ea ii istorisi tatlui toate amanuntele nuntii
i ale noptii. $i adauga:
Ah! cit Imi era do bine, cufundat In poala
sotului meu preaiubit, frumosul tInar cu purtari
alese, cu rninunai ochi negri i cu sprincene
arcuite!
La aceste cuvinte, viziru strig:
Fiica mea, oare ti-ai pierdut mintile? Ce
spui tu, oare? Si unde-i acum tinrul acela pe
care ii numeti brbatul tu?
Sett E1-Hosn rspunse:
S-a dus la umhltoare!
Atunci vizirul, peste msur de Ingrijorat, se
repezi afar i dete fuga la umbltoare. Acolo ddu.
peste ghebos cu picioarele in aer, cu capul cufundat
adinc in gaura umbitoarei, i neclintit aa!
5i vizirul, nespus de uluit, strig
Ce vd? Nu eti chiar tu, cocoatule?
51 mai repet o data Intrebarea cu glas tuntor.
Dar cocoatul nu-i rspunse, cci, mereu tintuit
de groaza, Ii inchipui Ca acel care-i vorbea era
genniuL..

In dipa aeca a povestirii, ahrazada vzu ivindu-se


dirnineata si tcu disuct.

Dar cind se ls a douzeci i dowa noapte


Ea zise:
Mi s-a povestit, 0 miite rege, (i Giafar urmi ast-.
fel istorisiica tie (aliful Harun Al-Raid

Cocoatul Ingrozit, gindindu-se Ca acel care-i


vorbea era genniul, fu impiedicat sa-i rspund
de o spairn cumplit. Atunci vizirul strig furios:
Rspunde-mi, ghebos blesteniat, on Iti despic
trupul cu pa1o.ul acesta!

297
Atunci cocoatul, cu capul rnereu vIrit in gaur,
ii rspunse din fund:
- Pc Allah! o, cpetenie a efriilor i a gennilor,
aibi rnil de mine! ti jur c flu rnam
clintit dc aici toat noaptea, i rn-am supus poruncii
tale
La aceste cuvinte, viiiul flu mai tiu ce s
cread i stri:
Dar ce-mi tot indrugi tu acolo? Eu flu sIrit
efrit. Smnt tatt miresei.
Cocoatu1 scoase un geamt adinc, i zise:.
- Tu, tu poi s-o teigi de-aici! Eu n-am nimIc
dc-a face cu tine! terge-o repede pin flu se Intoarce
cumplitu] efrit, i-pitorul de suflete! D
aitminteri nici flu vreau s te mai vd; tu eti
pricina rienorocirii mdc; mi-ai dat de nevat pe
ibovnica bivolilor, rngarilor si a efritilor! Blestemat
s fii, tu i fiica ta, i toi rufctorii
Atunci vizirul ii spuse
Nebune! haide, ici de-aici, ca s pot mnelege
putin din ce irnl tot Indrugi
Dai- ghebosul rspunse
Voi fi, poate, nebun, dar flu voi fi atIt de
nesocotit ca s ics de aici fi- Invoirea cumplitulut
efiit! Cci ci rn-a oprit cu sti-nicie s ies din
gaur inainte de rsritul soarelui. Du-te aadar
i las-rn in pace aici! Dar spune-mi, Inainte de
a pleca, oare va mai zbovi rnult soarele pin s
rsar, sau nu?
Si vizirul, din cc In cc rnai uluit, ii rspunse
Dar ce-i CU efritu acela despre care tot yoube
ti?
Atunci ghebosul Ii istorisi toat povestea : yenirea
lui Ia umhltoare ca sI-i fac nevoile mainte
de a infla la mireas. artatea efritului. sub
felurite chipuri, de pisic, de nigar i de bivol,
i, in cele din urm, porunca data s flu ias
de acolo, i toate cole indurate. Apoi ghebosul
incepu s so vaicareasca.
Atunci viiru1 so apropia do cocoat, ii Infic
de picioare i II trase aiar din gaui. Si ghebosul,
cu faa mInjit toata, galben i pipidit, ii strig
vizirului
Blesternat s fii, tu i fiica ta, ibovnica bivo
hlor I
i de team s flu vad aritIndu-se din nou
efritul, cocoatul, Ingrozit de moarte, o lu Ia fug
din toate puterile, urlInd i neIndrznind s se uite
Inapoi. i ajunse la palat, i urea la sultan i-i
povesti ptania Iui Cu efrftul.
CIt clespre vizirul amscdc1in, ci so Intoarse ca
nebun la fiica sa Sott Elilosn Si-i spuse
0, fiica mea, simt Ca imi pierd mintile!
Lmurestem cum stau luciurile
Atunci Sett El-lIosn spuse
Afl, deci, tat, Ca tIniul ferrnector care
a avut cinstea nunii toat noaptea, s-a culcat cu
mine si s-a bucurat de fecioria mea; i neIndoios
Ca VOl nate un copil. i, ca s-ti aduc o dovad
despre cole spuse, iat turbanul lui pe scaun, pantalonii
lui pe divan i izrnonele lui in patul meu.
Mai mult decIt atit, iiei afla in pantalonii lui Un
lucru care n-am putut ghici ce ar putea s fie!
La acestecuvinte, vizirul se Indrept spre scaun,
lu turbanul, 11 privi cu luaie-aminte i U Intoarse
pe toate fetele, apoi strig
Dar acesta-j un turban ca acelea ale vizirilor
din Bassra i Mossul
Apoi 11 dosfur i gsi pe tichie un pile cusut,
pe care se grbi s-1 Ia; scotoci apoi pantalonii, ii

299
ridic i afl acolo punga cu eel o mie de dinari
pe care iudeul o dAduse Jul Hassan Badreddin.
In aceast pung se gsea i un petec mic de hIrtie
pe care erau sciise aceste cuvinte de mIna
iudeuiui ,,Intrcsc, eu cutare, negustor di:i [3as.sra,
c iam dat aceast sum de o mie dc dinari, pin
bun Inelegere, dornnului Hassan Badreddin, fiul
vizirului Nureddin, pe care Allah s-l aib Intiu
Indurarea lui! pentru incrctura IntIiei corbii
care va trage la 4rm In Bassra !
La citirea acestei hIttii, vizirul 5amseddin scoase
un strigt puternic i czu In nesimtire. CInd ii
vcni In fire, ci so grbi s deschid plicul aflat In
turban, i numaidecIt recunoscu scrisul fratelul su
Nureddin. 5i atunci Incepu s pling i s se jeiu
iasc zicInd: ,,Ah! srmanul meu frate, srmanul
meu frate ! Dup cc se mai liniti zise
Allah este atotputernic! Apoi fiicei sale
Fiica mea, tii tu numele celui cruia i te-ai dat
ast noapte? Acesta este nepotul meu, fiul Unchiului
tu Nuteddin, este Hassan Badreddin Si
cei o mie de dinari sint zestrea ta! Allah sA fie
slvit!
Apoi recit aceste do strofe:
Vcl urmele-i dirt nou, i trupul tot, Inclat,
Mi se topecte de dorintele aprinse!
Acolo-i locul fericirii celei stinse,
i lacrimi curg neostoit, ca niciodatd.

M-ntreb i strig, mereu far dc rspuns: ,,Minerea


Departe, rupt de el ce viat e mai dur?
0, tu, ce suferirite dirt belug mi-ui dat, te-rtdur
i-ngduie s-mi fie pe curind inapoierea!

300
Apoi citi dIn flOU Cu luareanunte istorisirea
fratelui su; i afl euprins acolo toat povestea
lui Nureddin i nasterea fiului su Badreddin. i
se minun nespus de mull, mai cu seam cmnd Cercet
cu de-arnnuntul I conftunt datele Inirate
de fratele SU, CU datele cisatoriei lui la Cairo,
i CU nasterea flicci sale Sett E1-Hosn. i afl Ca
aceste date se potriveau intiu totul.
Et rmase atIt de uimit Incit se grbi s rnearg
s-l Caute pe sultan, aitindui hirtiile. I.a rindul
lui, sultanul rrnase atIt de uirnit, melt porunci
scriitorilor palatului s ateain pe hittie aceast
poveste minunat i si o pstieze cit grij in arhiva
dornniei.
CIt despe viziiul Samseddin, ci se Intoars
acas la fiica sa, i se puse s atepte Intoarcerea
nepotului su, tIniul Hassan Badreddin. Dar sfiri
piin a-i da seama Ca Hassan se fcuse nevzut,
fr s ine1eag din ce pricin, i I.i zise: ,,Pe
Allah! cc Intimplare nemaipomenit! Tntr-adevr,
nu s-a mai vzut niciodat una asemntoare !...

In elipa aceca a povestirii, ahrazac1a vzu ivindu-se


dirnineaa, i discret conteni isoiisirea spre a nu-i obosi
eItui dc putin pe sutanu1 Saliriar, rege al Trisulelor Indici
Chinel I

Dar c2nd sc LsL a douzeci ci trcia noaptc

En zise:
Mi s-a povestit, o, mrite rege, c Giafar Al-Ear
nwki, vizirul regelui Ifarun Al-Iasid, urm astfel isto
risirea ctre (ahf:

301
CInd vizirul Samseddin vzu Ca nepotul su
}{assan Badreddin se fcu nevzut, Ii spuse:.
,,Este Inelept (cci lumeai alctuit din via
din moarte) s-mi iau rnsurile de prevedere
pentru ca, la Intoarcerea lui, nepotul meu Hassan
s poata vedea casa In aceeai stare in care a iasat-o
! Aadar viziiul amseddin lu o climar,
un kalam i o foaie de hIrtie, i Insemn, unul cite
unul, toate lucrurile i toate mobilele din casa lui.
Astfel sense: ,,Cutare dulap este aezat In cutaie
bc, cutare perdea este In cutaie bc ; i aa mai
departe... Cind sfIri, sigil hirtia, dup cc o citi
flicci sale, Sett E1-Hosr, i o puse cu grij Ia
pstrare in sipetul cu scrisori. Dup aceea, adun
turbanul, tichia, pantalonii, mantia i punga, i
fcu din toate o legturA pe care o puse cu mult
grij sub cheie.
Cit despre Sett El-Hosn, fiica vizirubui, ea rmase
intr-adevr insrcinat in urma intiiei nopi
a nuntii ci i, la sfIritul celor nou luni pline,
nscu la soroc un copil ca luna, care semna tatlui
su in toatc privine1e, la feb de frumos, de
drgIa i de d sivIrit! La naterea liii, femcile
ii spa1ar sii Irrnegrir ochii cu kohl ; apoi ii t
iar buricul i-1 mncredintar slujitoarelor i doicii.
i, din pricina frurnusetii lui uluitoare, Ii deti
numele Agib .
CInd minunatul Agib ajunse, zi dup zi, Iun
dup lun, an dup an, Ia vIista de apte ani, vizirul
amseddin, bunicul lui, it tiimise la coa1a
unui dascl cu mare faim, i-1 dete in grij cu
mult cldui acelui Invl,tor. i In toate zi1ce,
1 M:inunatul.

302
Agib, Insotit do sciavul negru Said, bunul eunuc
al tatlui su, mergea la coal, ca sA Se Intoarc
la amiaz i seara acas. i merse aa la coai
vreme de cinci ani, pInA cInd ajunse is vIrsta de
doisprezece ani.
Dar In acest timp, Agib se fcuse nesuferit ce
,lorIal1i copii din coal; el ii btea, Ii Injura i
Ic zicea: ,,Care dintre voi este ca mine? SInt fiul
vizirului din Egipt ! l.4a urm, copiii se adunar
i merser s se plIng la invtor Impotriva
apucturile urite ale lui Agib. Atunci Invtorul,
care vedea c scaturile date fuului viziruiui erau
zadarnice i cum, de teama tattlui sAu, vizirul,
nu voia s-l dea chiar ci afar, to zise copiilor:
Va vol Inva s-i spunei ceva, care 11 va
Impiedica de-acun-i Inainte s mai viri Ia coa1.
Aadar, mime, In timpul recreatiei, adunativ cii
totii In jurul lul Agib i ziceti unii ctre altii : ,,Pe
Allah, haideti s ne jucm un joc minunat! Dar
nici unul flu va putea lua parte la acest joe, decIt
numaI dacA va spune cu glas tare numele lui, nu
mele tatalui i al mamei lui! Cci acela care nu
va putea spune nurnele tatlui i al mamei sale
va fi scotit copil din flori i nu so va putea juca
cu noi!
i aa, dimineata, Ia venirea lui Agib Ia coal,
copiii se adunar In jurul lui, se InteleserA Intro
ci, i unul strigA
Ah, pe Allah! iatA un joe minunat! D
nimeni flu va putea lua parte Ia acest joe decIt
dacA va spune numele sAu, nurnele tatAlului i
at rnamei sale! Haideti! fiecare pe rind!
Si Ic trase Cu ochuul.
Atunci unul dintre copil pAi Inainte i spuse
Ma numesc Nabih! Mama se numete Na
biha! Si tata se numete Izeddin!
Apoi un altul pi Inainte i spuse:
Eu ma numesc Naghib! Mama se nu.mete
Garnila! 5i tata se numete Mustafa!
Apoi al treilea, i al patrulea, i alii, de asenienea,
giir la fel. Cind veni rindul lui Agib,
Agib gii pun de semeie:
Eu sInt Agib! Mama este Sett EI-Hosn!
tata este $amseddin, vizirul Egiptului!
Atunci copiii stiigai cu totil
Nu, pe Allah! viziiul flu este nicidecuin
tatl tu
51 Agib strig furios:
Allah s Va prpdeasc! lntr-adevr, viziiui
este tatl meu !
Dar copiii .incepur s chicoteasc i s bat din
palme i-i Intoarser spatele, strigindu-i
Du-te! tu flu cunoti numele tatlui tu!
Samseddin nu-i nicidecum tatl tu!. El este bunicul
tu, tatl mamci tale ! Cit despre tatl tu,
numai dup ce-I vei fi gsit poi veni s te joci
cu noi!
Si copiii se Impratiara in hohote de ris.
Atunci Agib simti o stringere In piept, i fu
mnecat de sspine! Dar numaidecIt Invttorul se
apropie de el i-i zise:
Cum, Agib, nici flu tiai pin acum ca vizirul
flu este flicidecum tati tu, ci bunicul tu, tatal
marnii tale Sett Ei-Hosn! Cit despre tatl t,
mci tu, nici noi, nici nimeni altul nu-l cunoate.
C1ci sultanul a mritat-o pe Sett E1-Hosn cu un
rInda< ghebos; dar rInda.ul flu aputut s se culce
cu Sett El-I{osn i a povestit prifi tot orauI, c In

304
noaptea nuntii genii 1-au Inehis, pe el, rindau1,
ca s se culce ei cu Sett E1-Hosn. Si tot el a mai
povestit niLe Intirnplri .uluitoare cu bivoli, cu.
migari i dm1, i alte fpturi asemntoare. Aa
dar, Agib, nimeni flu cunoate numele tatlui tu!
Fii dcci smcrit inaintea lui Allah .i a tovarsilor
ti, care te socotese ca pe Un copil din flori. Dc
aitminteri, Agib, tu e.ti la fel ca un copil vindut
Ia tIrg, care nu 1-ar cunoae de loc pe tatl su.
Inca o dt, afl Ca vizIrul 5arnseddin este numai
bunicut tu, i c pe tatl tu nu-1 cunoate nimeni.
Fii deci rnai smerit de azi inainte.
La aceste cuvinte ale Invtorului. micul Agib
fugi valvIrtej acas, Ia mam-sa Sett E1Hosn, i
era atit de sugrLlmat de suspine c nici flu putu la
Inceput s Ingaime ceva. Atunci mama lui se puse
sl mIngIie i, vzIndu-1 atit de tulburat, inima
i se topi de mil sii zise
Copilul meu, spune marnei tale pricina mihfull

$i-1 imbri i-1 dezmieid. Atunci micul Agib


rspunse
Spune, mama, cine-i tatl meu?
51, tare mirat, Sett E1-Hosn rspunse t
Cine s fie? Vizirul!
5i Agib Ii spuse plIngind:
Ah, nu! ci flu-i tati meu! Nu-mi ascuncle
adevrul ! Vizirul este tatl tu, iti este tat tie
Dar flu-i tatl meu! Nu, nu Spune-mi adevrul,
on de nu, Imi voi currna numaidecit viata Cu
pumnalul acesta!
5i micul Agib ii repet rnamei cuvintele Invtorului.

Atunci, amintindud de vrul i sotul ei de o


noapte, frurnoasa Sett E1-Hosn Incepu sa-.i depene
35
n rninte IntIia noapte a nunii ei, i toat frumu
seea, i toate farmecele minunatuhii Hassan
Badreddin din Bassra! i, amintindu-i acestea,
ea plmnse de Induioare i suspin urmtoareie
stiofe

Aprims-a viu dorina in iriima-mi, 4n urmti


El a plecat depurte, lsinclu-ci draga cas.
Si biata-mi minte clus?I, cu el s-o-ntoarce-acas I
Rtibdarea toat in. i somnu 1 mi se currn!

M-a prxzt, si-o dati cu el Insui norocuT ;


Rpitu-mi-t, cu cimusul luind, l meu repuos!
Lsatu-m-a, si lacrmz CU lacrzmi s-au adaos
Curgind iroaie, flUfl CC-fl man ii afl locul.

o zi cle trece numai fr donint-adinc,


o zi cind ci meu suflet dc lipsa-i flu se plinige,
i-odat se inaltt icoana-i, pieptu-mi stninge,
i amintini, i bire, don m-mpresoar Inca...

Mereu icoaria-i SCUmpa, CU ZOTU reiiviat,


Intlia e, si-mi cade in ochi de diminea!
i-ctca mereu, zntr-una, cci nu mai am in viat
DecIt Un gind, acela.si, i -Un don - Cel de-altdat
Apoi ea flu fcu aitceva decIt s piIng cu sus
pine. Si Agib, vzmnd-o pe mama lui IngInd, se
puse i ci din nou pe puns. 5i, In timp cc fiecare
plingea, in parte, vizirl 5amseddin, auzind tipete
i suspine, intr. 5i rmase i ci tare tulburat i
inima ii fu cupiins de mare mihuhe, vazindu-i
copiii plIngInd, i le spuse
Copiii mel, de ce plInge4i aa?
Atunci Sett E1-Hosn Ii povesti pania rnicului
Agib Cu Copin de la coa1. $i vizirul, la auzul
acesteia, Ii aduse aminte de toate nenorocirile
tiecute. cc se abtuser pin atunci asupra lul,
asupra fratelui su Nureddin, asupra nepotului su
Hassan Badreddin i, In sfiiit, asupra micului
Agib i, nipdit de toate aceste amintiri adunate
laolalt, flu se putu stpini s flu pling i eL ,
disperat, urea la sultan, ii .povesti toat Intirnplaiea,
ii spuse Ca acea staie flu mai putea diinui,
pentru numele su i numeic copiHor sii, si-i ceru
incuviinfarea s piece spre i-i1e Rsritului, ca
sa ajung in orau1 Ilassra, unde socotea s dea
de ui-ma nepotului su Flassan Badieddin. Apoi
ii mai ceiu sultanului s-i scrie nite porunci pe
care le va lua cu ci i care ii vor Ingdui, In toate
rile pe unde se va duce, s fac cercetrile trehuitoare,
ca si gseasc i s-l aduc inapoi pe
ncpotul su. Apoi Inccpu sa pling cu arnar. $i sultanul
Ii simi inima Induioat, si-i sense poiuncik
ttebuitoai c pen tru toate ri1e i toate provincute.
Atunci vizirul se bucur nespus i-i aduse
sultaniulul multe rnuiurniri, si tot aa de muite
urni de marine, i se inchin inaintei, srutind
prnintul din faa miinilor sale apoi Ii lu rmas
bun i iei. 5i chiar In ceasul acela Ii fcu pregtinile
trebuitoare de plecare; apoi ii lu cu sine pe
fiica sa, Sett El-Hosn, pe micul Agip, i plec..
Merser in ziua Intiia, apoi In ziua a doua, i a
treia zi, i aa mai departe, ctre Damasc, i in
cele din urm ajunser cu bine acolo. 5i se oprir
foarte aproape de pori, Ia Midanul Hasba, si acolo
Isi ridicar contuiile ca sa se odihnease doua zile,
Inainte de a-5i urrna drurnul. Si gasira c
Damascul era un ora minunat, pun de porni i

307
de ape curgtoare, i c era aidoma orau1ui cIntat
de poet:
La Damasc, o zi i-o noapte, Doamne, cit am
petrecut I
S-a jurot Allah s-l fac un orac neintrecut.

Noapteanvl.uie I)a?ma.scul en aripai, amoros,


Dimiueaa ii lntiade umbra cle copac stufos.

Rona de e crengi mu-i rou, asta-n adevr s-o


crezi:
Mrgrite-i cc se cern cum, boare, tu le
imbiezi!

Cob, in boscizct, natura. dup vole duce tot:


PasttrecL-i face lectuia diminetii, cum socot.

Apa vie-i faa ciba C(-flaiflte-i s-a deschis;


Boctrea, cum pcisarea-i spune, scrze-ndat cu
dichis.

Norli albi tree pe deasujra, dar s cad repezi fac


Picturi cc thu cerneala rasfatatului diac!
i aa, oamErnii vizirului flu Intirziar s
rnearg s vad orau1, i sukurile Iui, ca s cumpere
lucrurile de care aveau nevoie i, de asemenea,
ca s-i vind lucrurile aduse din Egipt;
i nu uitar s rnearg s se Irnbiee in vestitele
hammarnuri i s mearg Ia rnoscheia Bani-Ornia
hulor 1, aezatt. In inirna orasului i care nu-i are
pereche in lumea Intreag.
Cit despre Agib, i ci, insotit de bunul eunuc
Said, plec s vad orau1. i eunucul rneigea la
cItiva pai in urma lui, i 1inea in mIn un bid in
staje s dohoate o crnil ; cci e Ii cunostea din
auzite pe locuit.orii Darnascului i voia s-i impiodice,
cu ajutorul acetui bici, s se apropie de
stpinu1 su, frumosul Agib. i, intr-adevir, el riu
se insel dc be; abia II xrii pe frurnosul Agib,
c locuitorii Damascului Iuar seama cit era de gtatios
i de feimector. i c eta mai proaspt decIt
briza Noidului, rnai pun ide duuceati decit apa
rece pentru cerul guiii insetatului, rnai de pret
dect sntatea pentru bolnav; si numaidecit toi
oalnenii de pe uliti, i din case, 5i din prviii
mncepur sa alerge In urma Iui Agib 5i a eunucului
.i s se atin dup Agib tot timpul, fr s-1 sbeasc
o clip, in ciuda biciului zdravn al eunucului
i a1ii alergau i rnai iepede, ii Intreceau
pe Agib i se aezau pe os pe unde urma s treac,
spie ai vedea rnai bine i mai pe indelete. In
sfiiit, prin voin1a Destinului, Agib i eunucul
ajunseridinaintea clughenei unui cofetar si, ca s
scape de aceast gloat iscoditoare, se oprir.
Ci prvlia era chiar a Iui Hassan Badreddin,
tatl lui Agib. BtrInul cofetar, care 11 luase de
suflet pe Hassan, murise, i Hassan rnotenise prvlia.
Deci In ziua aceea, Hassan se pregtea tocrnai
s fac un fel de prjitur cu seminte de rodie i
cu amestecuri din zahr gustoase. i cInd ii vzu
pe Agib i pe sclav o.prindu-se; Hassan rmase fermecat
dc frumusetea micului Agib, i flu numai
Bani-Omialii sau Orniazi dinastie de califi din Darnasc.

24 1309
ferrnecat, dar micat pin in adincul lui, mntu-un
chip dumnezeiesc, nemaisimit vreodat de inima
liii, i strig pun de iubire
0, tinrul meu stpIn, tu, care Intr-o cI
miai i cucerit inima, i care domneti Inca de
pe acum peste fiinta rnea luntric, tu, spre care
ma simt nespus de atras, putea-vei oare s-mi faci
cinstea s intri pentru o clip in prvlia mea?
Putca-vei oare s-mi faci plcerea s guti din dul
ciurile mole, numai aa din mil fa de mine?
5i la aceste von-be, Hassan, fr voia lui, so trezi
cu ochii plini do lacrimi, i plinse mult Ia gIridurile
care i so irnbu.lzeau in arnintire, despre starca
lui din tiecut i despre soarta lui din dilpa
de fat.
Cind Agib aui cuvintele tatlui su, ii simti
ci inima npdita do induioaie, se intoarse
spre sclav i ii spuse
Said! Acest cofetat mi-a Induioat inim.
Irni inchipui ci va Li lsat i olin prsite un
deva, departe, un copil al su; i c eu ii aduc
aminte de acel copil. Haidern aadar s intiam Ia
ci ca s-i facem plcerea i s gustm din coca ce
vrea s no pun inainte. Si dac no vorn avta
Induioai do durerea lui, poate c Allah so va
rnilostivi de noi no va ajuta s hbindim Ia
rindul nostru in cautarea tatlui meu!
La cuvintele lui Agib, eunucul Said strig
Pc Allah! o, stpmne, nu-i este ingduit, ah,
nu-ti este Ingduit! Nu i se cade nici unui flu de
vizir sa intre Intr-o dughean do cofetar din suk,
i mai cu seam sa mnInce a.a, fa do toat
lumea! Ah, nu! Dac viei s intri in prvlie
numai do teama acestor pierde-var i a ceIor1ali
oameni care te urmresc, ma pilcep eu pica bine
s to apr i s-i indeprtez cu biciul rneu nein
trecut! Dar ca s intrin In prvlie, ei, riu, asta
niciodat.!
La cuvintele eunucului, cofetarul Hassan Badreddin
imase tare mllinit si se Intoarse ctre eunuc
cu ochii i cu obrajii scldai In lacrirni ii spuse:
0, mritule, de ce oare nu vrei s te rnilostive
ti i s-mi faci plicerea de a intra In pravlia
mea? 0, tu care eti negru ca i castana, dar aib
Inluntrul tu ca i miezul ei! o, tu pe care te-au
slvit toi poetii notri In versuri minunate, eu pot
s-ti dezvlui taina ca s te fad tot aa de aib i pe
dinafar precum eti pe dinluntru!
Atunci viteazul eunuc se USC pe rIs Cu poft i
strig
Oare chiar aa? Oare chiar aa? Poti face
asta? 5i cum oare? Pe Allah! grbete-te s-mi
spui!
Si numaidecit Hassan Badreddin Ii recit aceste
minunate versuri dc laud a eunucilor:

Nn-i nimeni s-i intreac marea politete,


i nici purtarea. luLl izobleea nare cine
.E puzuic respectut at curilor dealtete I

Ilareinului ii slufitor curri nu e altul,


i-atit dc drqla., ca ingerii, u bine,
Ca- s&l slujeascar coborI din cer, Inaltul I
Aceste versuii erau intr-adevr atIt de minunate,
atIt de potiivite cu imprejurarea i atIt de bine re
citate, IncIt eunucul fu Induioat i nespus de ma
gulit ; i luIndu-l de rnIn pe Agib, intr cu el in
prvlia cofetarului.
Atunci Hassan Badreddin se simti In culmea
hue rici i flu mai prididi s se InvIrt in jurul or
spi.e a Ic da cinstirea cuvenit. Apoi lu cea mai

311
frumoas dinie cnile lui de pore1an, o umplu
cu seminte de iodie, arnestecate cu zahr, cu mig-
dale descojite, delicios i cu meteug arornate,
apoi puse In faa br cana, pe cea mai strlucitoare
dintre tipsiile lu i dc aram ornamentat i lefuit
51, vzindu-i mincind cu vdit plcere, se simIi
foarte mgulit si muIumit, i le spuse
Intr-adevr cc mate cinste pentru mine! Si
c noroc nebnuit! 5i fac-se s v fie plcut Ia
gust i ba mistuire
Atunci micul Agib, dup primele Imbucturi, flu
uit s-l pofteasc pe cofetar s ad zicIndu-i
Poti rmIne s rnninci cu noi ! $1 Allah ne
va rsplti fcIndu-ne s izbindim in cutarea
noastr!
51 Hassan Badreddin li spuse:
Cum oare, o, copilul meu! Se poate ca tu,
aa de tInr s fi Incercat de pe acum pierderea
cuiva drag?
51 Agib ii rspunse:
- Chiar aa, om bun, inima mea a i fost incer-
cat i ars de pierderea unei fiinte dragi! Si
aceast fiint atIt de drag flu este alta decit Insuii
tatl meu. 5i bunicul meu i cu mine am ieit din
ara noastr ca s pornim in cutarea lui, btind
toate inuturile.
Apoi micul Agib incepu s plIng, Ia aceast
arnintire i, la rindul lui, Badreddin flu se putu
stpIni s nu ia parte Ia aceste suspine i pimnse.
$i chiar i euriucul cltina din cap cu mult Induiosare.
Oar toate acestea flu-i Irnpiedicar s fac
pe data cinste canii dulci de rodii parfumate i
gtite cu atita miestrie. 5i mIncari Ifl sc sturar
l, atit era totul de gustos.
Dar fiindc timpul ii zorea, Hassan flu putu s
afle rnai multe; i euriucul 11 lu pe Agib cu ci i
se duse ca s ajung Inapoi la corturile vizirului.
De-abia p1eci Agib, ca Badreddin ii simi sufktui
luIndu-se dup ci i, nemaiputind tine piept
dirintei de aI uima, Ii inchise jute prvlia i,
fr a bnui cItusi de putin Ca micul Agib ai fi
copilul lui, ie i grbi pasul, rnergInd pe urma
loi, i ii ajunse inainte de a fi ieit pe poarta mare
a Damascului.
Atunci eunucul bg de seam Ca cofetarul se
luase dupa ci, se intoarse, i ii intiebi:
Dc cc ne urmreti, , cofetaiulc ?
Badred din rspunse:
- Numai fiindc am o mica treab de ispri
afar din oras, i am voit s v ajung din urm
ca s facem drumul Impreun, i dup aceea s
ma Intorc. Dc altminteri plecarea voastr mi-a
smuls sufletul din trup!
La aceste cuvinte, eunucul fu cupiins de minie
mare i strig:
Iat cit de scump trebuie s plitim cana
aceea! Afurisita de can aductoare de ponoase!
Cofetarul sta vrea acum sA ne intoarc matele
pe dos! Iat-l pus pe urmele noastre on Incotro
ne-am Intoarce!
Atunci Agib se intoarse, II vzu pe cofetar, se
inrosi tot xi bolborosi
Said, las-1 ! Drumul lui Allah este slobod
pentru toi musulmanli! Apoi adug : Dar dac va
strui s ne urmeze pin Ta cortuni, atunci vom
ti e mntr-adevr se ine de mine i flu vom rnai
sta pe gInduri s-t izgonim!
Apoi Agib ii aplec fruntea i-i urm calea,
iar eunucul Ta cIiva pai Indrtul lui.

313
Cit despre Hassan, el continua s-i urmeze pin
la Midanul 1-lasba, acolo unde erau Intinse corturile.
Atunci Agib i eunucul se intoarser i-1
vzur la cIIiva pai In urma br. i de ast data,
Agib se supr i se temu tare ca flu cumva eu
nucub s mearg s povestesac totul bunicului
su: c Agib intrase in prvlia unui cofetar i,
c dup aceea, cofetarul II urmrise pe Agib! La
gindul acesta, care 11 Inspimint, el lu o piatr,
ii msur pe Hassan curn sttea In picioare, privindu-1
neclintit cu nkie ochi lurninai de o lucire
ciudat; i Agib, gIndindu-se Ca aceast ftacr
din ochii cofetarului era o fbacr necurat, se Infurie
i mai tare, i azvirli in el din rsputcri cu
piatra, i ii bovi In frunte ; apol Agib i eunucul
se grbirA spre corturi.
Cit despre Hassan Badreddin, eb czu la pmInt
In nesirntire i toat fata I se acoperi de singe.
Dar, din fericire, nu rntirzie sail vin din nou In
fire, ii opri sIngele i, rupInd o fIie de pmnz din
turbanul su, se leg Ia frunte. Apoi Incepu s se
dojeneasc singur spunIndui: ,,1a drept vorbind,
aceasta-i nurnai din vina mea! M-am purtat intr-un
chip nesocotit inchizindu-mi prvlia, i cii
totul nelabocul meu urmrindu-1 pe acest copil
frurnos i dIndu-i astfel de gindit c l-a fi urmrit
cu glnduri necurate! Apoi suspin: Allah
karirn ! Si se Intoarse in ora, ii deschise iari
pravalia, se apuc din nou s fac prajituri ca mai
Inainte i s le vInd, gIndindu-se rnereu cu durere
la srmana lui mama de la Bassra, care Ii
ddLlse, Inca pe cind era copil, prirnele Invtturi
I A[[ah este darnic!

34
In arta cofetarilor; i plInse i, ca s1i aline rnth
nirea, recit in sinea lui aceste versuri:
Nu cere cireptate Ursitei: te-aeapt
Dezarngrea! Ea nu va fi dreapt.
CIt despre vizirul Samseddin, unchiul cofeta
rului 1-lassan Badreddin, la captul odor trei zile
de odihn la Damasc, porunci s se ridice tabra
din Midan i, urmIndu-i cltoiia ctre Bassra,
porni cu copilul Agib pe drurnul Homsului, apoi
spre Hama i Alep. 5i pretutindeni flu uita s fac
cercetri. Dc la Alep merse la Mardin, apoi Ia
Mossul i la Diatbekir. Si in cele din urm sfIr.i
prin a ajunge in orail I3assra.
1)e ahia se odihni pu,in, CA se grAbi sA meargA
sA se inf.1iezc la sultanul din Bassra, care numaidecIt
11 P0ti sA intie, II piimi cu multA bunAvointA
i 11 IntrebA cu bunAtale de pricina care ii aducea
Ia Bassra. $i $amsddin Ii istorisi toatA povestea,
si ii zise cA ci era fiatele fostului sAu vizir Nure
ddin. 5i sultanul, Ia auzul numelui lui Nureddin,
grai:
Allah sA-l aibA Intru Indurarea lui! $
adAug : Da, prietene, Nureddin era Intr-adevAr
vizIrul meu i 11 iubeam mult, i a murit, Cu ade
vArat, acum cmcisprezece ani ! El a lAsat, Intr-a-devAi,
un fiu Hassan Badieddin, care era alesul
meu cot inai iubit i care, pe neateptate, intr-o zi
se fAcu nevAxut. De atunci n-am mai auzit vorbindu-se
de oL Dar se mai aflA incA aici, la Bassra,
mama lui, soia fiatelui tAu Nureddin, fiica fostului
rneu vizir, ccl dinaintea lui Nui-eddin.
La auzul acestei veti, $amseddin fu in cuirnea
bucuriei Si SpUSC
0, rege! tare a don s-o vAd pe sotia fra
telui ineu I

315
$1 regele Incuviint.
NurnaidecIt amseddin alerga spre casa rposatului
su frate Nureddin, dup cc afl unde este
i drumul spre ea, i flu zbovi mult pIni cind
ajunse, gIndinduse intr-una la fratele su Nureddin,
mort departe de ci, intristat de gindul de a
nu-l mai fi putut Imbratia ! i plinse, i recil
aceste versu.i-i

Dc inus inioarcC ict sl(i2tl


cliii noptile de ?nult trecute,
Curn ai mai pipi in juru-i
i cum a sruta eu murii-i!
Dctr nu din dragostea de cas
in suf let port o ran, furii
Ma circle dorul dup dragul
ce-o locuia, si-acum pierciut e!
Apoi ptrunse pe o poart mare mntr-o curte
iarg, in fundul creia se malta casa. Poarta casei
cia o minune de granit i de arcade, Impletit
Cu lespezi de rnarmur de toate culorile. La temeha
portii, Pc o lespede striucitoare, gsi numele
lui Nureddin, fratele siiu, spat cu litere de aur.
Se Inchina, sIrut numele, i-rnase tare mnduioat
i plinse, i-ecitind aceste sti-ofe
In once zi, cu zorii, cer veste despre tine
Lu soarele cc urea. i cer, In once rioapte,
La jut gerul ce-o clip scIntele pe coline.

Cind dorm, chiar si atuncea mi chinuie doninta,


Imboidu-i simt, povai-a, diriatu-i fier, clar soapte
lVu -ml scapii, slabe soapte spre-cL-mi spune
suferirtct.
Prieten drag! Plecarea-ti n-o prelungi e
crud !...
Mi-c inima In cioburi de jalea lipsei tale.
Intoarce-te, d-rni ziua cu har, ca s m-aucl

Si sa ne-aduc iari, curn fost-arn, irnpreun!


In lipsa-i bietu-mi suflet iubiri fi-UVU pe cale,
Cci larg flu-i Ca, alturi, un altul drag s-i pun!
Apoi intr In cas i strbAtu toate cmrile,
pIn cind ajunse In iatacul unde sttea de obicei
sotia i fratele su, mama lui Hassan Badreddin
din Bassra.
Ci de cInd se fcuse nevzut fiu su, Hassan,
ea sttea mnchis In aceasti Incpere, plIngind i
suspinInd zi i noapte. i porunci s se zideasc
acolo, in mijioc, o cldire mic, boltit, mnchipuind
mormIntul srmanu1ui ei copil, pe care Ii credea
mort de mult vrerne. Acolo Ii petrecea tot timpul
in lacrimi, i ac1o, istovit de durere, ii rzima
capul ci s doarm.
Cind ajunse aproape de ua Incperii, Samseddin
auzi vocea Indurerat a sotiei fratelui su
recitind aceste versuri

Mormintule, arat-rni, pe-Allah! dc-n veci se


terse,
Cu frumuseea-i, vraja iubitului minune,
Si chipul bucurici acum Ia tine merse?

iViormintule, desigur, boschet d.c clesftare


Nu esti, nici cer in. slav; dar cum se face, spune,
Ca vdd-nuntru luna lucirici i-o creang-n
floare ?...

317
Atunci viziiul arnseddin intr. 0 salut pe b
trmn cu toat cinstirea i-i dezvlui Ca este fratele
sou1ui ei Nureddin. Apoi ii istorisi toat povestea,
i curn fiul ei Hassan dorrnise o noapte cu fiica sa
Sett E1-Hosn, curn s-a fcut nevzut diinirieata i,
in sfIrsit, cum Sett El-Hosn a rrnas Insrcinat
i 1-a nscut PC Agib. Apoi adauga:
Agib a venit cu mine. El este copilul tu, de
vrerne cc este fiul fiului tau cu fiica mea.
Vduva, care ezuse pin in clipa accea ca o
femeic in mare doliu, retras din lume, Ia vestea
c fiul ei era viu, c nepotul Ci era acolo, i c
intr-adevar In faa ci se afla aievca cumnatul su
amseddin, vizirul Egiptului, se scuhi Cu ViOlciUfle
i se arunc la picioarele lui, srutindu-i-le, si
recit aceste versuri In cinstea lui

Pe Allah! s se-mcarce cu daruri acel cc ma catri


Cu vestea ceo mult Jericit; maz buni, mal mare
Nici flu s-ar putea auzi e-ntru tot minumat!
Dc vrea s primeasc, i-i plac numai daruri, ci are
0 inim de desprire aclinc sfIiatiI!
5i vizirul trimise numaiclecit s-1 caute pe Agib,
care veni. Atunci bunica se ridic si Sc arunc
plIngInd de gitul lui Agib. 5i 5amseddin Ii spuse:
0, mama, Intr-adevr. aceasta nu-i citu$i de
puin clipa potrivit pentru lacrirni, ci a pregtirilor
pentru plecarea ta cu noi spre Egipt. Si
rInduiasc Allah s ne vedem iari Irnpreun en
fiul tu Hassan, nepotul meu!
5i bunica lui Agib rspunse:
Ascult i ma supun!
Si cliiar in clipa aceea se scula, Ii strinse ceh
trebuitoare, toate merindele i toate slujitoarele,
i in curind fu gata.
Atunci vizirul Samseddin urc s1i ia rmas
buri de la sultanul din Bassra. i sultanul ii Incrc
cu daruri pentru el i pentru sultanul EgiptuluL
Apoi amseddin, cele dou femei i Agib pornir
Ia drum, Insoii de Intregul alai.
i flu contenir cu drumul pin cind ajunser
din nou la Damasc. Se oprir In piaa Kanun i Ii
intinser corturile. Si vizirul spuse
Vom poposi de ast data o sptmIn Intreag
la Damasc, ca s avem timp s ne cumprm
daruri vrednice de a fi puse a picioarele
suhanului din Egipt.
Si aa, In vreme ce viziiUl flu mai prididea cu
bogatii negustoii venii la corturi ca si Imbie
mifuiile br, Agib ii spuse eunucului
- Baba Said, am o poft grozav s mai vd
orasuL Haidem in sukul Damascului, s auzirn
ceva nouti, i poate aflm veti despre ce i s-a
putut Intiinpla cofetarului de Ia care am mincat
dulciurile i cruia, drept rspat, i-am spart
capul cu piatra, atunci cind naveam decIt s ne
ludAm cu ospitalitatea Iui. Intr-adevr, noi 1-cun
Intots binele cu raul!.
i eunucul rspunse:
- Ascuit i ma supun!
Atunci Agib i eunucut ieir din corturi, cci
Agib svirea aceasta sub Inriurirea unui imbold
iscat dinti-o netiuta dragoste de fiu. Ajuni in
ora, nu contenii s cutreiere prin sukuri pin
cid ajunser la dugheana cofetarului. Era ceau1
cind ciedincioii se Indreptau spre moscheea BaniOrniah
pentru iugciunea de dup-amiaz.
Chiai in cI.ipa aceea, Hassan Badreddin se afla
In prvlie, Indeletnicindu-se cu pregtirea ace
Iorai dulciui-i minunate ca data trecut semine
& rodie cu migclale, zahr i arome cit trchuie!
Si Agib putu in tain s-1 cerceteze Cu dc-amanuntul
pe cofetar, i vzu pe fruxitea lui urma loviturii
de la piatra :pe care-o aruncase. Inima i se
induio i mai tare i zise
Pace tie! o, cofetarule cutare! Giija ce ti-o
port ma impinge sa yin ca s aClu veti do Ia tne
Nu ma recunoti?
Dai- abia 11 vazu, i Hassan se simti tulburat,
inima ii btu riivalnic, capul i so aplec spre pa
mInt, do parca ar fi viut sai cad, i limba i xc
lipi do cerul guru. nemaiputInd s loge o vorb.
In cole din urrna ii ridic din nou capul spre
biat 1, Cu o Iniatiare pIin de supunere i team,
ii recita aceste strofe

Mustrri amare ma gdteam s fac


Iubitului viteaz hotrire! -
1)ar iam vtizut : pomnirii zvorIre
I-am pus, cie vz i iimb, biet, srac...

Tcui i oclzii mii isai in jos


Catit--nointe mz sta semet d falnic,
i tot cen mine fremata navalnic
(cream de zor s-ascund, dam de prisos.

Scrisesem pagini, tot, dc-a fir-a-par;


O ciip Irrs dac-arn fost aituri
5i icam i azviriit pe toate-n icturi
nu-i citii nimica in rspr.

Apoi adug.:
0, stpInii mci, binevoiti s intrati i gus
din dulciurile gtite de mine. Cad, pe Allah! o,
copile binecuvintat, de abia te-am vzut data trecut
i inima mea s-a simit atras spre tine ! $i
320
ma ciesc c te-arn urmrit : a fost curat nebunie
din partea mea!
Dar Agib rspunse:
- Pc Allah ! tu eti Un prwten taic piirnej
dios! Pentru o bucatic cc nc-ai dat si gustm,
cai gaLa s ne pierzi! Ci acum cu nu voi intra i
nu voi minca la tine, decit dac mi te vei lega cu
jurmint Ca flu vei iei do bc in urma noastr i
nici nu ne vei urmri. Jar do nu, niciodat flu ne
vom mai mtoarce pe aici cci afl Ca vorn petrec
o sptmIn Intreag Ia Damasc, timpul in care
bunicul meu s poat cumpra daruri pentru
sultan
Si Badreddin strig:
Ma leg cu jurrnInt fat do voi dol!
Atunci Agib i eunucul intiai, i numaidecIt
Badieddin k aez clinainte un vas de portelan
umplut cu amestecul minunat din seminte de
rodie. 5i Agib Ii zise
Vino sa mninci Cu nol. Aa poate Ca Allah
ne va ajuta s izbIndim In cautarile noastre!
5i Hassan fuse tare fricit, i se aez in faa
br. Dar, In tot acest timp nu so putu stpini s
nul piiveasc staruitor pe Agib ; i-l privea intr-un
feb atIt de neohi5nuit i atIt de struitor, incIt Agib,
stinjenit, ii ZXSC
Pc AI1al ! Ce prieten suprtor, stInjenit
i greol eti tu, omule ! Am mai avut prilejul s
ti-o spun! Conteneste odat dc-a ma mai iscodi
asa si dc-a ma mInca din ochi!
La aceste cuvinte, Badreddin ispunse cu stro
febe:

Am peutru tjrae-o tain ce,-n inirn ascUnS,


o port flir putere s-o dau cimdva pe ja.
321
de1icioasi raiitate in care era neIntrecut i In prIymca
creia Ii dduse primele In.drurnri fiulul su
Badrcddin, pe cInd era copil, la Bassra.
Ea ii zise si sclavului
- Po.i minca impreun cu stpInu tu Agib!
Dar eunucul fcu In sinea lui o strIrnbtur
zicIndu-i ,,Pe Allah ! flu rriai am ni.ci un pie de
poft! N-a putea ing1iiIi nici macar o Irnbuctur
! Totui se acza lIng Agib.
Agib se acz i ci, dar Ii era pInteccie ghiftuit
cu toate bunatacile cc Ic mincase i Ic buse in
dugheana cofetarului. T4u totui o Imbuctur i
o gushi. I)ar nu putu in nici un chip so Inghita,
Intratit ia dc ghiftuit. 5i de altminteii I se ma
phu (a acesWia ii lipsea pucin zahth, dei nu era
acleviat. Doar ca cia stul. 5i, fcind o strIrnbatuia,
ii spuse bunicii
Nu e tocmai bun, bunico!
Atunci bunica se inec de ciud i strig
Cum, copilul meu, indrzneti s spui ca bucatele
mdc nu sint bune ! Nu tii oare Ca flu estQ
in lumea intrcag alicineva care s se priceap
ca mine la gtitul bucatelor, prjiturilor i dulciu
rilor, in afar poate de tatl tu 1-Ia.ssan Badreddin,
care, de aitminteri, a invatat de la mine?
Dar Agib rspunse:
Pc Allah! bunicuto, arnestecul tu flu e chiar
aa cum trebuie. Ti 1ipse.te nitel zahr. Si apoi
de-ai ti ! Uite, iti mrturisesc de curind am cunoscut
In suk (dar s flu-i spui bunicului i mamei)
un cofetar care ne-a pus dinainte acelai amestec.
Dar... chiar i numai la mirosul arornei lui, Iti simteai
inima umflIndu-ti-.se de plcere! Cit despre

324
gustul iui, era atit d..deliios, Iticit r fi stirnit
pofta chiar unuia care flu mistuie prea bine I
Cit despre iscusinta ta, mntradevAr, nici flu se
poate asemui cu a celuilalt, nici pe departe, i nici
ntr-un f&, chiar aa, bunicuto!
La aceste cuvinte, bunica fu cuprins de rnInie
mare, arunc a privire piezi spre eunuc, i-i
spuse...

Oar cjipa aceea, ahrazada vzu apropiindu-se. dimfr


neata i, discret, mncet istorisirea.
Atunci sora ei, mica Doniazada, ii spuse:
0, sora nica, cit sInt de dulci .i de plcute cuvintele
tale, i cit de fermectoare i delicioas e aceast poveste!

i ahrazacIa ii surise spunIndu-i


Da, surioar, dar aceasta flu-i nimic pe lIng ceea
ce v vi povesti la arnIndoi In noaptea viitoare, dac
vol mai fI In via, prin harul lui Allah i buna plcere
a regelui!
i regele spuse in sine: ,,Pe Allah! nici flu-mi trece
prin cap s o ucid Inainte de a fi auzit urmarea povestiru
ei, care este Intr-adevr minunat i nespus de ulmitoare!

Apoi regele Sahriar i ahrazada ii petrecur restul


nopii strins mbriati.
Atunci regele ahriar iei spre sala de judecat; i divanul
se umplu de multimea vizirilor, a curtenilor, a strjerlior
i a oamenilor din palat. i regele judec, nurri
i lndeprt din slujbe, cirmui, i sfiri de rinduit toat
treburile pin la captul zilei.
Apoi di,anul fu ridicat i regele se Intoarse in palat.
3i dmud se l.s noatea, merse de o cut pe ahrazada,
carte celor o inle 0 una de nopt 325
fiica vizirulul, i ju zbovI s Ii fac fapta objnujt
cu ea.

era a douzeci i patra noapte

$i mica Doniazada flu IntIrzie, odat fapta sfirit, s


se ridice de pe covor i s-i spun $ahrazadci:
0, surioar, te rog din suflet, mncheie acea minunat
poveste a frumosului Hassan Badreddin i a soiei sale,
filca unchiulul Iui, amseddin! Ajunsesei tocrnai acoio:
,,flunica arunc a privire piezi spre eunuc i-i spuse...
Rogu-te, cc i-a spus?
i $ahrazada surIse surioarei i-i zise:
- Da, desigur! din toat inima i cu toat dragostea
Irni voi Incheia povestirea, dar flu mai Inainte ca acest
rege cu purtri alese s mi-a ingduie!
Atunci regele care atepta sfIritu1 cu mare ncrihdcre,
i spuse ahrazadei:
Poti s vorbeti!
i ahrazada spuse:

Mi s-a povestit, o, mirite rege, Ca bunica lui


Agib se umplu de mInie, Ii arunc eunucului o
privire piezi i ii spuse:
Nenorocire! Oare flu cumva tu i-ai stricat
pe acest copil? Cum ai mndrznit sl faci s intre
in dugheana buctarilor i a cofetarilor?
La aceste cuvinte ale bunicii lui Agib, eunucul
se sperie i se grbi s se dezvinovteasc cu t
ne. El zise:

326
Nol n-am intrat de bc In dughean; n-am
fcut decIt s trecem prin fata elI
Dar Indrtnicul Agib strig:
- Pe Allah, noi am intrat cum se intr i am
mIncat acobo! l adug cu iretenle: Si Iti repet,
bunicu1o, era ceva mult mai bun decit ceea ce
ne Imbii tu acum!
Atunci bunica fu i mai Inciudat, i merse
hombnind s-i spun cumnatului su, vizirul,
despre ,,groaznica nelegluire a eunuculul de catran
! 5i 11 atIt in aa msur pe vizir Impotriva
sclavului, melt 5amseddin, care de felul situ era
apr ins la fire i care bucuros se descrca zbiermnd
Ja cci din jur, se grbi sA mearg cu cumnat-sa
in cortul unde se aflau Agib i eunucul. 5i stilg:
Said! intrat-ai sau flu cu Agib In dugheana
cofetarului?
$1 eunucul rspurise Ingrozit:
Nu, n-am intrat nicidecum acolo!
Dar afurisitul de Agib strig:
Ba da, am intrat! CIt despre ceea ce am
mincat acolo, ha-ha 1... bunicuto 1... era atft de bun
incIt ne-am ghiftuit pln aid, 1 je wm am bAut
un erbet delicios cu buctele de gheaA 1 Pe A113k!
cit era de bun! i nelntrecutul cofetar nu 1-a pre
cupetit zahrul, ca bunica!
Atunci minia vizirului spori indoit Impotriva
eunucului, cruia I se repet aceeai Intrebare;
dar eunucul continu s se dezvinovteasc. Atunci
vizirul Ii zise
Said, eti un mincinos, i ai Indrzneala si
faci mincinos pe acest copil care, desigur, spune
adevrul. Totui am s te cred dac poti Inghii
cana aceasta Intreag gtit de cumnat-mea! Aa
Imi vej dovedi Ca eti nernIncat!

32Z
Atunci Said, deighiftuit n rma trecerii lui pe
Ia Hassan Badreddin, voi totui s se supurz Incerrii.;
i se aez diinaintea Cnhi cu seminte de rodie
i se puse pe treb; dar fu suit s se opreasc
la prima Imbuctur, atIt era de ghiftuit pIn in
gIt. 51 lepd Imbuctura pe care o luase. Oar se
grbi s spun c In ajun mIncase atIt de mult In
cort, cu ceilalti sciavi, Incit se ingreoase. Vizirul
pricepu de mndat ca eurnicul intrase Intr-adevr,
chiar In ziua aceea, Ia cofetar. Atunci porunci scIa
vior s-I Intind Ia pmint i se repezi asupra lut
- cu lovituri date din toata puterea. 5i eunucul stilcit
In btaie, sfIri prin a cere iertare, zbierind dit II
tinea gura:
O stpIne, spun drept ca-s Ingreoat de ieri!
$i fiindc vizirul ostenise de atita btaie, se opri
i-i spuse lui Said
Haicle! mrturisete adevrul!
Atunci eunucul se hotarl i spuse:
El bine, da! o, stpIne, acestai adevrul! Am
intrat la un cofetar din suk! 5i dulciul mi era aa
de delicios Incit, In viata mea, n-am mai gustat
ceva asemntor! 5i cc nenorocire c am gustat
acum din aceast beitea serabada i greoas! Pe
Allah!cItederea!
Atunci vizirul se puse cu poft pe rIs ; dar bunica
flu se mai putu stpini de ciud i, rnit pIn la
sInge, strig
Ah! mincinosule, dovedete! Iti poruncesc s
ne aduci din ce-a gtit cofetarul tu! cci toate
acestea sInt nscociri dc-ale tale! Da, iti Ingdui
s mergi i s ne aduci o can plin. Dc aitminteri,
chiar daca ne-o vei aduce, asta flu va sluji decit
s facern o asemnare Intre lucrul lui ci al meu!
Cumnatul meu va fi judectorul!.
$i eunucul rspwise
Pa, desigur
Atunci bunica ii d&Iu 0 junitate de dinar i 0
can goal de pore1an.
Eunucul iei numaidecit, ajunse la dughean i-i
spuse cofetarului:
Iat! chiar adineauri am fcut un rmag
pe amestecul tu cu eel de acas, care i ei au gtit
unul din seminte de rodie. D-mi din acesta de-o
jumtate de dinar. Si mai ales pregtete-1 bine,
punind in joe toat iscusinta ta. Aitfel am s mai
mninc o ciomgeal ca i adineauri! Pe Allah!
sint zdrobit tot de pe urma ei!
Atunci Hassan Badreddin Incepu s rid i
spuse
Fii fr team! Ceea ce-ti vol pregti eu, flu
este In lume aitcineva care s se priceap s-1 fac
mai bine ca mine, In afar de mama mea! 5i
mama este acum in tan atIt cle mndeprtate...!
Apol Badreddin umplu cana sciavulul eti foarte
mare grij, i incheie pregtirea adug!nd nc*
puin mosc i ap de t.randafiri. 5i eunucul lu
portelanul, i se Intoarse Cu toat iuteala la carturi.
Atunci bunica lui Agib lu vasul de portelan
i se grbi s guste, ca s& Ii dea seama
cit era de dulce i de bun continutul lui. Dar abia
Ii duse la buze c scoase un strigt puternic i
czu pe spate... Ghicise mIna fului ei, Hassan.
Atunci vizirul, ca i toat lumea, rinase uluit i
se grbi sa arunce cu ap cle trandafiri pe fata bunicii,
care, dup un ceas, sfIri prin a-i veni In
fire. 5i ea zise
Pe Allah! Cel care a pregtit dulciul acesta
din seminte de radii flu poate fi decIt fiul meu
329
Hassan Badreddin, i nicidecum altul! SInt sigur!
Nimeni altul, in afar cle mine, flu tie s-1
pregteasc aa, jar eu 1-am Invtat i pe Hassan!
La aceste cuvinte, vizirul se bucurA mult i arzind
de nerbdare si vad nepotul, strig:
Tn sfIrit, Allah ne va ingdui s fim iari
impreun! i numaidecIt porunci s vin slujitoni,
cuget o clip, Ii alctui un plan, i le spuse:
Douzeci dintre vol s mearg numaidecIt Ia dugheana
cofetarului Hassan, cunoscut in suk sub
numele de Hassan din Bassra, i s drIrne din
temelii acea dughean! Cit despre cofetar, s I se
lege bratele cu pInza turbanu.lui, i s-mi fie adus
aid cu sila, dar ferindu-v bine s flu-i pnicinuii
nici cel mai mic ru. Plecati!
Vizirul urc de Indat pe cal, dup Ce se Inarm
cu rvae1e scnise de sultanul Egiptului, i se duse
Ia casa cIrmuiril Dr El-Salam, la loctiitorul de
guvernator care reprezenta Ia Damasc pe stpInul
su, sultanul Egiptului! Ajuns Ia Dr El-Salam,
vizirul ii Infti loctiitorului de guvernator, scrisorile
sultanului, care numaidecit se inchin i le
srut cu respect i le duse Ia frunte Cu veneratie.
Apoi se Intoarse ctre vizir i spuse
Poruncete! pe cine vrei s prinzi!
El rspunse:
E vorba doar de un cofetar din suk!
i guvernatorul spuse;
Nimic mal uor!
i porunci strjilor sale s mearg s dea ajutor
oamenilor vizirului. Vizirul Ii lu atunci rtimas
bun de Ia loctiitorul de guvernator i se Intoarse
In corturi.
Cit despre Hassan Badreddin, el Ii vzu venind
pc toti acel oamerii Inarmati Cu ciomege, cu hIr
].ete i cu securi, care nvlir fxi prAvlie, piefcur
totul In tndri, rAsturnar pe jos toate
prjituriie i zaharicalele i dirimarA Intreaga dughean;
apoi ii prinserA pe 1niricoatu1 Hassan i
ii legar cobz cu pInza turbanului, fAr st

rosteascA o vorb. 5i Hassan se gndea : , Pe Ai]ah I flu Incape Indoial c numai duielul din seminte
de rodii poate fi pricinal Cine tie ce vor Li gisit
In ci!
SfIrir deci prin a-i duce pe Hassan Ia corturi,
dinaintea vizirului. Si Hassan Badreddin, tulburat.
peste msur, plinse muit i strig:
Doamne! ce frdelege am putut sAvIri?
Vizirul Ii Intreb:
Tu at pregtit dulciul din seminte de rodii?
El rspunse:
Da, mrite domn! Oare veti Li gsit in ci
ceva ce mi-ar putea aduce tierea capului?
$i vizirul rspunse cu asprinie:
S i se taie capul? Dar asta ar Li pedeapsa
cea mai blInd! Ateapt-te la ceva cu mult mci
ru! Vei vedea Indat!
Ci vizirul le spusese celor dou femej s-1
lase pe ci s rInduiasc totul, dup socoteala lui;
cci flu voia s le dea seam de ceea ce urmrea,
decIt numai la sosirea In Cairo.
Chem aadar pe tinerii si sciavi i le zise
Aduceti aici pe unul dintre oamenii notri
3e la cmile. 51 mai aduceti i o lad mare de
lemn.
5i selavii se supuser pe data. Apoi, la porunca
vizirului, Ii iuar pe Infricoatu1 Hassan, Ii vIrIr
n iad i inchisera cu grij capacul. Apoi ii mncrcar
pe cmil, ridicar tabra i pornirA la drum.
331
rser 1ntr-una pIa s ls noaptea. Ailinci se
oprir s ia ceva In gur, i-I coaser o clip pa
Hassan din 1ad Ii ddur i lui s mnInce, i-1
incuiar din nou In lad. Apoi Ii urmar drumul.
Si din vreme I; vreme se oreu, 11 soooteau pe
Hassan afar, pentru ca apoi s-l Inchid din nou,
dup ce vizirul ii descosea cu tot felul de intrebri,
zicIndu-i de fiecare data
Tu eti acela care-al pregtit dulciul din
seminte de rodii?
51 Hassan rspndea neschimbat
Da, mrite domn!
5i vIzirul strIga
Legai-l pe acest om 1 Incuiatil Inap
In lad!
Continuar astfel cltoria, pln ce ajunser Ia
Cairo. Dar, Inainte de a intra In ora, se oprir in
mahalaua Zaidaniah, i vizirul porunci din nou
s-l scoat. pe Hassan din lad i s-l tIrasc dma-.
intea lui. 5i atunci zise
Aduceti degrab un duiglier!
Cind veni duigherul, vizirul Ii porunci
Ta nxsura acestui om, in lungime i In l-.
time, malta numaide.cit Un stIlp pe msura lui i
potrivetesti1pul Ta o crut tras do o pereche do
bivoli!
5i Hassan strig Ingrozit
Doamne! Ce vrei oare s fad cu mine Z
5i el Ii rspunse i
S te tintuiesc la stIlpul do ocar, 1 sa Intr1
astfel In ora, ca s fii de prive1ite tuturor locui
torilor!
5i Hassan strig I
Dar pentru ce frdelege mi clai asemenea
pecleaps?
Atunci vizirul 5amseddin Li spuse:
Pentru lipsa de grijA pe care ai vdit-o Ia
pregtitul dulciuiui din seminte de rodii! N-al
pus in ci destuie mirodenhi i nici destule arome!
La aceste cuvinte, Hassan I3adreddin se lovi cu
palmele peste obraji i strigi
Ya Allah! asta e frdelegea mea? Pen
atIt rn-al fcut s Indur in tot lungul cltoriei, i
nu mi-al dat s mnInc decit o data pe zi, i acum
vrei s ma intuieti la stilp?
Si vizirul ii rspunse cu rnuit asprime:
Dar firete, asta ti se trage de la nepriceperea
ta In pregtitul dulciurilor
Atunci Hassari Badreddin ridic uluit mIiniie
spre cer i Incepu s cugete adinc! Si vizirul ii
!ntreb:
La Ce te gIndeti?
El rspunse:
- 0, flu la mare lucru! Doar la cci ce i-au
pierdut mintile. CAci dac tu n-ai fi cpetenia flebunilor,
flu rn-ai tIrl astfei pentru trei fire de.
mirodenii rnai puin intr-un dulciu dc rodii!
5i vizirul adiug:
Dar trehuie s te Inveti minte ca s flu caz
djn flOU In greeaI! 5i pentru asta, flu era alt
cale.
Hassan Badreddin ii zise:
Oricum ar fi, purtarea ta mieleasc fata
de mine este o frdeiege mult mai cumpiit! 5i
ar trebui sa te pedepsesti Intii pe tine Insuti!
Atunci vizirul ii rspunse

26 Cartea Color o mb sl una de nop1 333


Nu mai e nimic cie adugat, de-acum nurnai
crucea i se cade!
In timpui cit schimbar aceste cuvinte, dulgherui,
ling ci,. continua s pregteasc. lemnul
canei i, din vreme In vrenie, Ii arunca pe furh
cIte o privire asupra 1u1 Hassan, ca i cum i-ar fi
spus: ,,Pe Allah! aid te vel simti bine!
Intr-acestea se ls noaptea. Atunci puser mina
pe Hassan i II incuiar inapol in iad. 5i vizirul
Ii strIg
Mime urmeaz rstignirea ta!
Apoi atepti citeva ceasuri pin cc Hassan
adormi. Rindui atunci s. incarce lada pe spinarea
unei cmile, ddu porunca de plecare, i merser
pin ajunser in cele din tnm acas, la Cairo!
Si numai atunci vizirul giisi de cuvlir4 s Ic
dezvluiasc toate, fetei i sotiei fratelui san. ii
spuse mcci: sale, Sett El-Hosn:
Mrire lui Allah care ne-a Ingduit in edo
din urmA, o, fiica mea, s dam de urma vrului tau,
Ha.ssan Badreddin! Este aici! Scoal-te, flica mca,
i fii fericit ! $i ia seama bine de Ii aaz mob Wle
i covoarele din cas i din camera nuptial In.
tocmai aa curn au fost in prima noapte!
$i numaidecit Sett El-Hosn, dei In culmea tulburarii
i totodat a fericirli, dclu poruncile trebuitoare
siujitoarelor, care se scular pe dahi, SC User
pe treab i aprinsera faciiiie. 51 vizlru[
lizise:
0 s-ti ajut ca sa-i aduci aminte!
Si deschise dulapul, &i scoase de acolo hIrtia pe
care erau Inirate mobilele i toate lucrurile din
cas, cu locurile unde erau aezate atunci. El citi
pe mndelete rinduiala br, i veghe ca fiecare lu
cruor s lie pus ia locul su. i treaba fu aa de
bine fcut, melt martorul eel mai trcaz La minte
:S- fj crezut Inca. Ia nuita lui Sett EL-Hosn cu rmnda
ul ghebos.
Dup aeeea vizirul aez chiar cu mina lui, pe
locul br de .odrnj:oar, hainele lui i3adreddin: turbanul
pe soaun, izmoncle in patul rvit, pantalonii
i mantia pe divan, iar dedesubtul br punga
Cu eel o mie tie dinari i idula i.udeului, i flu
uit s coas Ia bc plicul din pmnz ceruitA, Intre
tichie i pinza turbanuluL.
Apai spuse fiicei sale s: se .inbrace .aidoma ca
In prima noapte, s intre in camera nupfia1 i s
se pregteasc spre ai primi pa vthul .i sotul ei
Hassan Badreddin, i cind ci va intra, s-i spun:
,,Ah! cIt de mult ai zbovit la umbltoare! Pc
Allah! dac nu i-e bine, de cc flu-mi spul ? Qare
nu sint eu lucrul tu, roaba ta ? 0 mai PoVtui, Cu
toate Ca Sett E1Hosn n-avu citui dc puin nevoie
de aceast pvat, s lie cit mai drgla cu vrul
ci i s-1 faca s-si petreac noaptea cit mai. plcut
cu putinl, fr s uite cuvintele cele mai pline
de duleea i versujile poetilor.
Apoi .. vizirul insemrr data acestei zfle hinecuvIntate.
$i se indrept spre incperea unde se
afla lada In care sl5iuia. Hassan legat cohz.
P.drunci s1 scoat din iad adormit, Ii dezleg
picioareic strins legate, 11 dezbrc i-i puse numai
o cma suhtiie i o tichie pe cap intocmai Ca in
noaptea nunii. Acestea odat fcute viirul se fu-.
ri in grab, desehizmnd uile care duceau Ia
camera nuptiala, si-i is pe Hassan s se trezeasca
singur.
i,. la puin vreme, Hassan se tre.zi i, nespus
cia uluit de a se gsi astfel aproape despuiat in acel
condor luminat strlucitor, care nu-i prea chiar
necunoscut, Ii zise in sinea lui : ,,Pe Allah ! ilaide
biete! acum s to vedem : oare eti cufundat in
eel mai adInc dintre vise sau cti treaz ?
DupL IntIile clipe de Inmrmurirc ci so Incumet
s so scoale i s fac vreo eltiva pai afai din
condor, ieind pe una dintre ui1e care so des1ii
dcau din ci. Si nurnaidccIt i so tale rsuflurea cad
recunoscuse aidorna sala unde avusese IOC serharea
In cinstea lui i in paguba cocoatului i, pe ua
deschls, care cclca In camera nupia1, vzu, in
fund, pe un scaui, turbanul su, i pe divan pan
taionii i hainele sale. Atunel i se brobon fruntea
do sudoate i so terse cu palma. 51 Ii zise : ,,Oa.te
sint tieaz? dorm ? sau am Innebunit ? ToWi so
incumeta s peasc, dar inaintind cu Un picior
i dind inapoi cu cellalt, fri s indrzneasc rnai
mult i tergindu-i mereu fruntea brobonat de
sudoarea ieee. In edo din urm, stnig:: ,,Dar, pe
Allah! flu mai Incape Indoiai, e tocmai aa, biete.
Nui do be un vi.s ! 5i tu ai fost inchis zdiavn
i begat cobz Intr-o iad! Nu, flu-i nicidecurn un
vis ! 5i. zicInd aces tea, ajunse la ua carnerei nuptiabe
i, cu bgare do seaxn, Ii yIn capul in
luntrul.
51 numaidecIt, dc dup pinza aprtoare de tintan,
din matase aihastr i subire, Sett E1-I-Iosn,
lntins in toat frurnusetea ci goai, ridic surl
ztoare marginea tivit a vlului i-i spuse:
0, stplnul meu drag! cIt ai zabovit la
umbitoare! Ah! vino repede! vino!
La aceste cuvinte, srmanul Hassan Incepu s
rIda cu hohote Ca. Ufl mInctor de hai sau ca
un fumtor do opiu i incepu s stnige:
Hu! Hi ! Hu ! Ce vis uimitor! ce vis dezlinat!
ApOi continua sit Inainteze, ca i cuin ar fi pitit
PC erpi, cu netitrmuritit bitgare de searnit, ridicindu
i pulpanele citrnitii cu o minit i pipitind In
aer cu cealaltit, ca un orb sau ca un om beat.
Apoi, nemaiputind de tulburare se aezit pe
covor, Incepu sit se gIndeascit adInc i, cu mintea
aproape rittitcitit de uimire, fitcea semne din mimi,
ca un smintit. Vedea acolo, dinaintea lui, pantalonii
siti, aa cum ii tia, Infoiati i cu cutele foarte
regulate, turbanul lui din Bassra, mantia lui
dedesubt, bitierile pungii, atirnind.
i din nou Sett ElHosn vorbi dinlituntrul
patului:
Oare ce ti s-a Intimplat. iubitul meu? Te vitd
tare buimitcit i tremurInd. Ah! tu flu erai aa a
Inceput! Oare flu cunwa...?
Atunci Badreddin, care stittea mereu nedlintit,
tinin;du-i fruntea Intre palme, Incepu sit deschidit
i sit Inchidit gura, Inti:-o micare de rIs nebun, i
putu, In cele din urmit, sit rosteascit
Ha! ha! zici cit flu eram aa Ia Inceput?
Care Inceput ? i care noapte? Pe Allah ! dar sInt
ani i ani de cInd lipsesc de aici! Ha! ha!
Atunci Sett El-Hosn ii spuse:
0, scumpul meu, linitete-te ! Numele lui
Allah fie asupra ta i In jurul titu ! Linitete-te
Vorhesc de noaptea asta pe care adineauri ai petrecut-o
In bratele mele, de noaptea cind berbecul
Infccat a .pittruns de cincisprezece on In critpitturit!
.0, scumpul meu! Ai ieit numai ca sit mergi la
umblittoare. i ai IntIrziat acolo aproape un ceas!
Au, vitd bine cit te simti tare prost! Vino sit te
Incitizese putin, vino, prietenul meu, vino inima
mea, ochii mci 1

37
Dar Badreddin continua s rId ca un smintit,
i mntrun tlrziu spuse
Poate c vorbe&ti adevrat! Totuj..,! Desigur
Ca am adormit Ia umbltoare, i acolo, In depliri
1inite, am visat un vis tare neplcut! Apol
ac1iug: Ah, da! tare neplcut! Inchipuiete-p,
am visat c cram ceva ca UIi tel de buctar sau
cofetar mntr-un ora numit Damasc, in Siria, tare
departe! Da! i c petrecusem acolo zece ani mdcletnicindu-m
cu aceast meserie. Am mai visat
i un biat, vrcun flu de neam ales fr indoial,
Ino$it de un eunuc! Si ml s-a Intimplat Cu ei
cutare i cutare panie...
$i srmanul 1-lassan, simtindu-i fruntea scldat
In sudoare, se terse, dar in micarea aceea, simti
urma pietrei care 11 rriise i sri in sus strigIn4:
Dar flu!. Iat urma loviturli de piatr data
dc acel copil! 5i, nimic de zis, a fost bine tintit!
Apoi se gIndi o clip i adug: Sau, mai curind,
flu! E Indr-adevr un vis! Poate c lovitura am
primit-o chiar adineauri de la tine, Sett El-Hosn,
pe cind ne zbenguiam! Apoi spuse Iti vol povesti
mai deprte visul meu. Am sosit In acel ora
Damasc, flu tiu curn, Intr-o dimineata. aa cum
ma vezi, numal in cma i Cu 0 scufie alb pe
cap. Scufia ghebosului! $i locuitorii, nici nu tiu
bine cc aveau cu mine! MotenIi, iac-aa, clugheana
unul cofetar, un unchia tare cumsecade!
5i totui! i totuI! acesta nu-4 de bc un vis! Am
pregtit un clulciu din seminte de rodii, care,
pare-se, flu avea destule mirodenii ! ... 51 atunci
Haide ! ... Oare numal s fi visat toate astea? S
flu se fi petrecut aievea?...
Atunci Sett El-Hosn strig:
lubitul meu, intr-adevr cc vis nemaipomenit
ai visat! Rogu-te, spune-mi-i in Intregime!
Si Hassan Badreddin, mntrerupndu-se mereu, ca
s se minuneze singur, Ii istorisi lui Sett El-Hosn
toat povestea, vis sau intimplare aievea, de la
inceput pIn la sfIrit. Apoi adug:
Si cmnci te gindeti ca era gata s flu ristignit!.
$i chiar a fi fost, dac, din fericire, visul flu s-ar
fi destrmat la timp. Allah! mai sint Inca scidat
in sudoare din lada aceea!
51 Sett El-ilosn 11 intreb:
Dar de cc voiau s te rstigneasc?
El rspunse-:
Tot din pricina prea puine1or mirodenil din
dulciul de sernine de rodie! Da! infrieotorui
stilp de ocar era acolo i ma atepta, cu cAruta
tras de 0 pereehe de bivoli de Nil! Dar, mn sfirit,
multamita lui Allah, toate acestea n-au fost deelt
un vis, cad intr-adevr pierderea dughenei de cofetar,
drImat din temelii, mi-ar fi pricinuit o
netarmurita durere!
Atunci Sett El-Hosn, nemaiputid indura, sari
din pat i veni s se arunce la gitul iui Hassan
Badreddin i-l strinse la piept, Imbrtiindu-i i
srutindu-l. 51 ci, neIndrznind sa se clinteasc din
bc, strig deodat:
Nu! flu! toate astea flu sInt vis! Allah! unde
ma aflu? Care-i adevrul?
$i srmanul Hassan, purtat uor pInA la pat In
bratele lui Sett ElHosn, se Intinse istovit i czu
Intr-un somn acme, vegheat de Sett Ei-Hosn, care-i
auzea murmurind In somn, cind: ,,Acesta-i un
vis !, cind : ,,Nu! acesta-i adevrul !
o data cu dimineata, linitea se intoarse In mm-
tea lui Hassan Badreddin, care, trezindu-se, se

339
regsi in bracle lui Sett El-I-Iosn i-1 vzu dinaintea
lui, in picioare la captul patuiui, pe unchiul
san, vizirul $amseddin, care numaidecit ii nra pace.
i Badreddin Ii zise
Dar flu eti tu acela, pe Allah! care ion m-
legat do muini i care mial dnimat dugheana? i
toate acestea din pnicina prea putinelor mirodenii
In dulciul din semine de rodie?
Atunci vizirul $amseddin, nemaiavlnd nici un
ternei s tac, spuse
0, copilul m:u, iata adevrui! rilu eti 1-lassan
l3adreddin, nepotul meu, fiul rposatului meu Irate
Nureddin, vizirul din Bassna! i flu tearn fcut
s mnduri toate acestea deeft spre a avea o dovad
mai muit Ca eti chiar ci i ca s ma Increclintez
ei tocmai tu ai lost acela care a intrat in patul
flied mdc, in prima noapte a nuntli. 51 aceasl
dovadt am avuto vazlnclute cum recunoti (ca
cram ascuns dinapoia ta) casa i mobilele, apoi
turbanul, pantalonii i punga, i mai en seam
tidula din pung i plicul pecetluit din turban, care
cuprinde poveele tatlui tu Nureddin. Ma vei
ierta, deci, copJul rneu, .cci nu avearn decit aceast
cale la Indemin ca s te recunosc, cu care nu. te
vzusem niciodata mai inainte, dc vreme cc te-ai
nscut la Bassra! Ah, copilul meu, toate acestea se
datorese unci neine1egeri, ivite chiar la inceput
intro tatl tu, care-i fratele men Nureddin, i
mine, unchiul tu
51 vizirul Ii istonisi toat povestea, apoi Ii spuse
- 0, copilul meu, cit despre mama ta, am adus
do la Bassra, i o vol vodea, pi-ecum .i pe fiul tu
Agib, rodul Intiiei nopi a nuntii tale cu mama lui!
5i vizirul dote fuga s-i caute. 5i Intliul care
sosi Lu Agib, care, de ast data, so arunc Ia gitul
tatlui su, fr s se tearn de el, curn Sc ternea
de cofetarul mndrgostit; i Badreddin, in bucuiia
lul, recit aceste versuri
VtIrsat-am, cind plecatai, de lacrimi riu, o ererne,
i lacrimi curs-au siruri din zmede pleoape,
Dar rn-am jurat c, dac Allah aduce-aproape,
Cinciva, pe despth4ii Indrgostii, blesterne

S ma loveascci, buza-mi de-o spune: desprire !..


i, iat, rnulumirea asupra-mi Se revars
Si repede-ntr-atIt, Ca once durere-i tears
i ian in ochi am lacrimi, acum de fericire

Fu jur?irnIntul soartei s-mi fie tot vrjina


$i s-mi pricinuiasca alai de sufenine!
Netre bnzc sil nitam a voastre juruine
0, Soart, Timp! Dar vrcrea mi-a fost ucis-n fo.

Tii1nd fagduiala, pltindu-,si clatoria,


Fcut-a Fenicirea s mi se-ntoarc-arnicul.
Slveste-ti vestitorul norocului, unicul,
Apieaca-te, slujete-i cu toat vredincia!
De-abia sfIrise de recitat aceste versuri, cInd
bunica lui Agib, mama Iui Badreddin, se apropie
plingInd cu hohote i se arunc in bratele fiului
aproape ametit de bucurie.
Si dup inflcrate rnrturii de iubire, cu lacrimi
de bucurie, Ii istorisir unul altuia povetile, ptimirile
i toate suferintele br.
Apoi ii multumir lui Allah fiindc i-a adunat
in sfirit iarAi pe toti laolalt sntoi ci teferi,

341
i incepur din nou s triasc In bucurie i Intr-o
fericire deplin, i In desftriie curate, fr s se
lipseasc de nimic, i aceasta pIn la captui zilebr
br, care au fost nenumrat, i isInd multi
copii tot aa de frumoi ca luna i ca stelele.

$i aceasta este, o, mrite rege, spuse ahrazada regclui


$ahriar, povestea minunat pe care vizirul Giafar
Al-BarmakI a istorisit-o caliiului Harun Al-Raid, eminil
(.redincioiior, n oraul Bagdad. Da! aceasta-i po
vestea paniilor vizirului $arnseddin, a fratelui su, vizi
rul Nureddin, i a liii Hassan Badreddin, fiul lui
Nureddin!

i califul Harun Al-Raid strig:


Pe Allah, cit sInt acestea toate de uimitoare
i de minunate!
i, In multumirea lui, flu numal cai invrednic
pe vizirul Giafar cu iertarea negrului RThan, dar
II inu In mare prietenie pe tInrui care fusese
sotul femeii tiate, din povestea celor trei mere
i, ca s-l mIngIie de pierderea sotiel lui jertfite pe
nedrept, ii ddu una dintre cele mai frumoase
fecioare, Ii fcu daruri stralucite, i Ii lu la sine
ca prieten apropiat i comesean al sAu. Apoi po-.
runci scriitorilor palatului s scrie aceast poveste
minunat, cu scrierea br cea mai frumoas, i s-o
mncuie Cu grij In dulapul documentebor ca s slu
jeasc de Invttura copiibor copiilor br.
Oar, urm gingaa i sfioasa $ahrazada, grind regelul
$ahriar, sultanul Insulelor Indiei i Chinei, nu
crede nicidecum, o, mrite rege, c aceast poveste ar Ii
Ia fel tie minunat ca aceca pe care irrii voi Ingdui s
i-o istorisesc, tie flu eti ostenit!
i regele $ahriar ii rspunse:
i care este aceast poveste?
3ahrazada spuse:
Este mult rriai minunat cIelt toate celelalte!
i Sahriar o Intreb:
3i care este nurnele ci?
Ea rspunse:
Accasta este povcstca Croitorului, a Cocoatu1ui, a
Eudeului, a Nazarineanului si a r3arbierului din J3agdad!
i regelo ahriar rspunse:
Firete, poi s-o povestei
CUP H I N S U L

Studin introcluctiL V

Fie voia lui JlUah! . . . . 1

CELE C) MIE I UN/i I)E N(P1J 3

POVESTEA NEGUSTOEULUI CU EFRITUL


19

Povestea mntIiului eic . . . 22


Povestea celui de al doilea seic . 28
Povestea celui de al treilea CiC . 34
JOVESTEA. PESCARULUI CU EFRITUL 37

Povestea vizirului regelui Itinan i


a medicului Ruian 46
$oimul regelui Sindaliad . . 53
Povestea prinului i a vampirci 56
Povestea tinrutui fermecat i a
peti1or 78
POVESTEA HAMALULUT CU LECIOARELE
93

Povestea IntIiului saluk . . 125

345
Povestea ccliii de al doilea saluk 139
Povestea cclui de al treilea saluk 1.71
Povestea Zobcidei, intuia fecioar 198
Povestea Aminei, a doua fecioar 214

IOVESTEA FEMEH TAIATE, A CELOR


TREI MERE 51 A NEGRULUT
lilliAN ......... 233

JOVESTEA VIZ1RULU I NUREDDTN, A


FRATEI.UI SAlT VIZIRUL 5AM-
SEDJ)IN 51 A 1RUMOSULIII 1 lAS-
SAN I3ADREDDIN 247
Redactor responsabil: NICOLAE TEICA
Tehnoredactor: TRAIAN ARGETOIANU

Pat _la cures OLOS.1966. Bun de tipar 22.10.1966.


Aprut 1966. Tlraj 120.160 ex. broate. HIrtie
2iar dc 50 g/m. Format 700X920/32. Coil ca.
11,80. Coil tipar 12,75. A. nr. 10977/1966. C.Z. pentru
bibtioteclie marl 89. C.Z. pentru bibliotecite
mid 8934=R.

Tiparul executat sub cornanda nr. 60.490 la Cornbinatul


Poligrafic ,Casa Scinteli, Piata ScmteE
nr. 1, Bucure?ti, Republica Socialjst
Rornnia
mie fun de flop

tnO atrMloq ii tvtsser ..Uttte94ta1 4. K. de


r1nnq In peisqj vt4 bCeuSqa .ftnp CI,
U. CI Ii
1a14JtIhrea puck tOfu!. 0 witwjr tilt (U (A $1
C. SI ftfl tMlsfrtat Cu (tiQi Ci 4i SC
ipot din tIc lor nrini... cut
a fast touts (or La chter
tndtcu totut (QIbII4M 4*
1t privi it. acenta. ponitodq dEft
uqq di n,pcs C%tit,,q
*1 meqsLnj autoe anoam 41
rasd, ocqstot poveaI,i Inst teat)
drepietea ffihI;qlndgI p. $otI1
4k cunoititea d. a ascuIti MM
departe. andrdrsd dsnq.I dvfl iatrn.
*b<ci
I nphnirea lr4B&nd soofla uric.
Lj(i*ti I toilet.
e*mqn. din cclCmaA divene catqoell
if p rege deLic*I ptniIa CtflttOf
lot lull fl1j104CC artittice bandit. cia
de eultipti: de La rafsnanev4g4
pnib ii POCZt * curte 1 dc ulon
4
hflimt3lflaZ reavin a, poIts:dorvIu pop
a
a
tar cafe It tptjflc hi chip (greg hxruretor flume. (Sri a it sinchis4
a
ci 1-ar putel b(wfl CMA de ndqcer$L
a do Ii unon,I p)stos a) tnoan fokli
pRnI ij sqntsrnent&.sn.uI pateteC $1
V Offl&f410f caweJets;ti di tvbte.
Cl tie $4u cucnt pvbCA
1 (StS liti mat ;14 au hi
In cee mu ldunIe anhi.E
oamnL

0V00 r*