Sunteți pe pagina 1din 43

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTIA

'
I EXPLOATAREA INSTALA'fIILOR
TEHN!CO-SANITARE I TEHNOLOGICE
CJ] 'fEVI DIN PP
INDICATIV 003.:.96
C UPRINS

5 NORMATIV PENTIW PROIECTAREA,


1. OBrnCT. DOMENIU 1*: APLICARE EXECUTAREA SI EXPLOATAREA
6 INSTALA.+IILOR TEIINICO-SANITARE INDICATIV:
2. MATERIALE N.P. 003-96
8 SI TEIINDLOGICE CU 'fEVI DIN
3. PRESCRIP+Il DE PROIECTARE . POLIPROPILENA
. . 8
- Alegerea sortimentului de tevi 9i fitinguri 8
- Alege1:ea traseelor 9i conclitii pentru amplasarea conductelor 10
- Dimensionarea conductelor . . '
10 1. OBIECT. DOlVIENIU DE. APLICARE
- Prelucrarea variatiilor de lungime 12
- Retele de alimentare cu af)a 17
- Instalalii interioare de canalizare '18 1.1. Prcvc:lcrilc pr'czentului normativ se apli.c[1 la .proiec
- Sustine.rea conductelor
- A.rmatu.ri de presiune . . . 19 tarca, executarca i expkiatarea retelelor de alimcntare cu apa
19
- Izolarea termica 9i vopsirea conductelor rccc si caldl1 si de canalizare din instalatiile sanitarc si tchno
lo logk, are se executa cu tcvi i fitinguri din polipropilna (PP).
4. PRESCRIP+II DE MONTAJ
- Manipularea, transportul, depozitarea 9i conservarea m.a- 20
terialelor . / . . . . .
20 Domen!ul de utilizare al fevilor din PP
- Temperaturi de prelucrare in atelier 9i de montare pe 9antier
. . 21
- Verificarea materiai'elor .
- Prelucrarea materialelor din PP 9i personalul tehnic 22 1.2. Tevile 9i fitingurile din ::f)p sc pot folosi astfel :
utilizat . .
- lmbinarea conductelor . . . . . 22 . a) La instalatiilc interioare de. ap[1 rcce 9i calda in locuinte,
- !mbinarea conductelor din PP cu alte materiale
22 ,cladiri civilc 9i ancxe _sociale ale constructiilor industriale ;
24
- Montarea armaturilor de presiune 9i scurgere , . b) La bran9amehte 9i retele exterfoare ihgropa:te, de ali- .
- Montarea .s_ifoanelor 9i ventilelor de scurgere la obiectele 24 mcntare cu ap[1 recc :;;i calda 9i de .sitins incendii aferenite cate-
sanitare . . -.
- Montarea condudelor in cladiri
25 goriilor de constructii de la litera a) ;
27
- Montarea conductelor in pamant c) La retele interioa:re de apa rece i calda sau tehpologka
29
5. REPARAREA CONDUCTELOR DETERIORATE 9i la retele exterioare ingropate de alimentare cu apa rece, calda
6. PROBAREA INSTALA+IILOR. $I DAREA LQR 1N F11NC- 29 sau tehnologica sau retele exterioare ingropatc de stins in
'.J'IUNE cendii pentru constru9tii industriale, agricole smi zbotchnice ;
. 30
7. PREVEDERI PENTRU EXPLOATARE $1 !NTRE'.J'INERE .
8. PRESCRIP+II DE TEHNICA SECURITA+II MUNCII 31 d) La retelc interioare 9i exterioare pentru transportul
31 agentilor chimid pentru care PP prezinta stabilitate totala in
9. MASURI DE PREVENIRE $I DE STINGERE A INCENDIILOR
limita tenl:J)eraturilor indicate in Anexa ;! ;
ANEXE c) La instalatii die incalzire de joasa fempcratura. (pana Ia
60C) say la reteal.l'a de incalzire in cazul utilizarii sistomului
ANEXA 1 : Prescriptii tehnJCe. pentru elementele. de instala\ii 34 de incalzirc prin pardoseala ;
uzinate din. PP
ANEXA 2 : Caracteristicile fizico-mecanice principale ale -..mate-. 36
, i:ialelo1-- din PP . . . . . . . . ' : ..: .
ANEXA 3 : Sortimentele principalelor tevi, fitinguri 9i piese fa.- ."\1
sonate din PP. Forme 9i dimensiuni
ANEXA 4 : Rezitenta chimica a tevilor 9i fitingurilor din PP .1-i
fata de unele pro.duse industriale
:, 77.
ANEXA 5 : Prelucrarea materialelor din PP

4
...:,::::::::::::;::::::::::;:::::

..

Foto 7. Fitinguri metalice pentru imbinare prin infiletare.

;.c--