Sunteți pe pagina 1din 4

OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 7. 2. 2011.

Osnovna kola

Uputa: U svim zadacima gdje je to potrebno koristiti g = 10 N/kg.

1. Dva sportaa vjebaju u teretani i podiu utege mase 50 kg na visinu od 60 cm. Jedan to ponavlja 8
puta u minuti, a drugi 10 puta u minuti. Koji sporta razvija veu srednju snagu i koliko je puta ona
vea od srednje snage preostalog sportaa? (7 bodova)

2. Potrebno je 0.92 J da se jednom gramu aluminija povisi temperatura za 1C. Koliko energije je
potrebno da se dvjema aluminijskim ploama svakoj mase 1 kg povisi temperatura od 20C na 40C?
(6 bodova)

3. Puna kutija ibica dimenzija 50 mm 36 mm 15 mm sadri 45 ibica od kojih svaka ima masu 0.1
g. Prazna kutija ibica ima masu 3.7 g.
a) Kolika je masa pune kutije ibica?
b) U kojem poloaju puna kutija ibica djeluje na podlogu najveim tlakom? Izraunajte taj tlak.
c) Koliki je najmanji tlak kojim prazna kutija ibica moe djelovati na podlogu?
(13 bodova)

4. Dora i Roko se utrkuju na veslakoj stazi s oznaenim udaljenostima. Graf prikazuje njihovo gibanje
od starta do cilja.

s/m a) Tko je prvi stigao na cilj?


2000 b) Kolika je duljina staze?
Roko Dora
1600 c) Na kojem dijelu staze je Dora veslala najsporije?
Kojom brzinom je veslala na tom dijelu staze?
1200
d) Koliko vremena je trebalo Roku da doe na cilj?
800
Kojom brzinom je uao u cilj?
400
(11 bodova)

2 4 6 8 10 t/min
5. etiri jednaka otpornika otpora R spojena su u strujni krug kao na slici na izvor napona 15 V. Kroz
otpornik 4 prolazi struja jakosti 0.3 A.

1 2
4
3

a) Odredite otpor R.
b) Odredite struju kroz otpornik 3 i napon na krajevima otpornika 3.
c) Shemom prikaite kako treba spojiti ampermetar i voltmetar da bi izmjerili vrijednosti koje se trae
pod b).
(13 bodova)
OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 7. 2. 2011.

Osnovna kola

RJEENJA I BODOVANJE

Upute za bodovanje: Ovdje je prikazan jedan nain rjeavanja zadataka. Ako uenici rijee
zadatak drugaijim, a fizikalno ispravnim nainom, treba im dati puni broj bodova predvien
za taj zadatak. Ako uenici ne napiu posebno svaki ovdje predvieni korak, a vidljivo je da su
ga napravili (npr. pretvorene jedinice odmah upiu u formulu), treba im dati bodove kao da
su ga napisali. Uenici ne moraju unositi mjerne jedinice u formulu, no rezultat mora
sadravati ispravno napisanu mjernu jedinicu. U koracima koji sadre formulu i brojani
rezultat i nose vie od 1 bod, brojani rezultat uvijek nosi 1 bod, a ostatak bodova pripada
formuli ili zakljuku, koji mogu biti direktno napisani ili vidljivi iz konteksta.

1. Rad potreban za jedno podizanje utega:

2 boda

Vrijeme potrebno za jedno podizanje utega:

60 s
t1 = = 7.5 s 1 bod
8

60 s
t2 = =6s 1 bod
10

W
P1 = = 40W 1 bod
t1

W
P2 = = 50W 1 bod
t2

P2
= 1.25 Drugi sporta razvije 1.25 puta veu snagu nego prvi sporta. 1 bod
P1

2. m1 = 1 g = 0.001 kg 1 bod

Q1 J
c= = 920 2 boda
m1 t1 kgK

m2 = 2 kg 1 bod

Q 2 = m2 c t 2 = 36800 J 2 boda

ili:
OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 7. 2. 2011.

Q = 2 1000 20 0.92 J = 36800 J 6 bodova

3. a) mpune kutije = mprazne kutije + N m jedne ibice = 8.2 g = 0.0082 kg 2 boda

b) Puna kutija ibica djeluje na podlogu najveim tlakom ako protie na podlogu svojom
najmanjom povrinom. 1 bod

A najmanja = 0.036 m 0.015 m = 0.00054 m2 2 boda

Fpune kutije = mpune kutije g = 0.082 N 1 bod

Fpune kutije
ppune kutije = = 151.85 Pa 2 boda
A najmanja

c) A najvea = 0.05 m 0.036 m = 0.0018 m2 2 boda

Fprazne kutije = mprazne kutije g = 0.037 N 1 bod

Fprazne kutije
pprazne kutije = = 20.56 Pa 2 boda
A najvea

4. a) Roko je stigao prvi na cilj. 1 bod

b) Staza je duga 2000 m = 2 km. 1 bod

c) Dora je veslala najsporije na dijelu staze od 1000 m do 1400 m. 1 bod

sD = 400 m 1 bod

tD = 5 min = 300 s 1 bod

sD m
vD = = 1.33 2 boda
tD s

d) Roko je stigao na cilj za 9 min. 1 bod

sR = 2000 m 1 bod

tR = 9 min = 540 s 1 bod

sR m
vR = = 3.70 1 bod
tR s
OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 7. 2. 2011.

5. a) R12 = R + R = 2R 1 bod

1 1 1 1 1 3
= + = + = 1 bod
R123 R12 R3 2R R 2R

2R
R123 = 1 bod
3

5R
Ruk = R123 + R 4 = 1 bod
3

Iuk = I4 = 0.3 A 1 bod

Uuk 5R
Ruk = = = 50 1 bod
Iuk 3

R = 30 1 bod

b) U3 = U12 = Uuk U4 = 6 V 2 boda

U3
I3 = = 0.2 A 2 boda
R

c)

1 2
4
3 A

V 2 boda