Sunteți pe pagina 1din 36

CUPRINS

NORMATIV
j:t:,1pilolul I Prescrip\ii geoorale.................. ::: ....... : ..........................50
PRIVIND ACTIVITATEA DISTRICTULUI DE DRUMURJi'Sec\iunea I Obiect $i domeniu de aplicare....'................................... 50
Xi::tiunea
a 2-a Abrevieri: ............................, ........ :.. : ...........................'.52
)"

lndicauv AND 505-2007 \Sa;tiurea a 3-a Defini\ii i referin1e ....................................................... 52


'[Czpitolul II Organizarea districrului de dnimmi.:............................ 53
\ilt*!iunea I Sediul districtului.......................................................... 53

Atribu1iile personalului de la districtul de drumuri. .....59


'Sectiunea I Atribu\i1le efului de districL........ :............................. :59
?Sei:iiunea a 2-a Atributiile efului de echipa:......................................... 63
''Secjiunea a }-a Atribujiile' personalului muncitor din 'cadrul districtului. ..64
}Capitolul IV Activitatea tehnico--0perativli la districtul de drumuri ..65
Programul de lucrari.................. .'.................................'.'65
'Sectiunea a 2-a Situatia lucrarilor executate......................................... :67
Cspitolul V Bvidentele tehnico--0perative la districte....................... 68
:.Sectiunea l Evidentele zilnice tehnico-operative i contabile..........69
['Sec\iuooa a 2-a Evidentele tehnico-operative i contabile, cu o
periodicitate panii lntr-o luna:.: .....................................69
upitolul VI Gestionarea patrimoriiului i B.D.T.R ........................... 70
.Capitoful VII Asigurarea conditiilor de munca, ii protectiei muncii
(N.S.S.M.), paza i stingerea incendiilor (P.S.L)......... :71
;c:apitolul VIII Formarea profesionala a personalului muncitor
de la districte................................................................. 73
:47
U) as1gur;1rea serv1rnlor :;1 a viabili1Jp1 m 101 timpul anului, in
l'lUVIND ACTl\'ITATEA
OISTRICTULlll OE DRliMlllU confonni1a1c: cu legislaii;1 In \'igoar:
(4) unnarirea r,spcctarii lcgislapei fl<'lllfll cxploatarea patrimoniului
1u1icr, trallc agabaritic. autorizari construciii 111 zona dru1nului;
CAPITOLUL I (5) stabilirea prioriLlifilor :;1 P<'floadelor uptime pentru execu\ia
Prescripfii generalc lucrarilor.
(6) um1rirea :;i rcalizarea prm;ramclor de lucrari executa1e in regie.
SECTillNEA 1 cat :;1 supravcgberea programclor aproba1e a fi rcaliza1e prin terti, in limita
Obied i domeniu de aplicare compde11\elor acorda1e.

_.\rt.I. l'r..:1i.:u111l 111)flllatiY rt?l('.lll('fll('aza ac1ivita1i...a u11u1 Ji:-.tnct.


Art.4. Nom1ativ11l privind act1vi1atea districtului de drumuri se aplica
subunila\ilor din cadrul drumurilor publice de ioteres national :;i
Art.2. Dis1ric1ul ('St(' subunitat('a l('ritoriali d(' baza care g es1ion:aZ:1
dru11111rilor p11blice de intercs judc\can.
i ;1plica d irect la n.:ic:a poli1ic;1 n1tie ra claborata la niveluril(' superioar(' J

Art.5. Nonnativul privind activita1ea districtului de drumuri se aplica.


sm1ilar. pepimerelor rutiere, aloardor de poduri. sta\iilor de taxarc,
ac1ivi1:ip de ad111111istrarc.
Art.:1. Districiul de dru11rnn ,11e ca obiectivc c;,1loarelur de ciintare mobile. ln limita specificului fiec:ircia din aceste
1.."'.Urente la dI1ln1urL poJuri
11!1)1ll111ri;,;1ri.:, cxploatan.:, lntrctin.:rc i reparaiii subuni1aJi.
itoare la:
:1 l' t)IIS(flJCl!l aocxc din raza de ;11..:1ivi1;lt(', refer
pus la di5po1iiic de c:1trc
{I) gcstionarl..'.a i conscrv,1rea patri 1no11iul11i
Art.6. Fae . ,ccp\ie sectoarele de drwnuri na\ionale i judc\eoc dm
orgark::i l..".' supcrio;ire de ad1ninis1rarc; travcrsarca municipiilor :;i sectoarcle de drumuri jude\ere situate in
re 1n oriL 111n111c11l ::1
(2) cunoatcrea stiini tt'hnicl.."'. a relelei ru11e consiliilor
intravilanul loca111a,ti1or urba.I:);;, care sunt In adm1nistrarea

ins1..TH.:'fl..'.a datclor in iJD'rR:
respective ;i sc organizeazii dup:i alte reglemcntari.

so:::..cc:..:.:=-'-':c.:::"-- 51
- :_', = -- _ - --__- -; - - -

..siqJUNEA a a [ ... . lrtl f 0efimtiileeu,i"re,1iprtiuutietu no,ttjJ .


Abrevierf t 'j' ili!l'<i;t 111 AnJi nil

... :rL7.inmfprmin2tiv,efo-anrevienj fC.. ,ltRrite,R::nenmrik:i,ti.bf.iew' .
.
.. C.N.. AD,N,1t2 Ci$pimia a\i,;!lldi de A,ut()j!riij Ji Diwruri1 ;llrin a,priii,,'lll prel11i v, sunt(;;lli11>!izllte in llt)c ill
Natioale din Roimmia 'S,\; / ..... . . .. ......
... ac..n,r.JL.,8,uiCll.Cadel>.u-,Titum,e.Rune; ., .
. B,luTJt;/s & Pawf1;bnic lllltiere; . CAPITOLUJ;;If<
... .........
. . . Organizareadiflrictului.dedr11muri
(;J. C.msiliui Judeti:rui.; . ..... . .. . .
SJ:.C'fllfNEA)
.
.
. . SediuJdtsnictuluF
. " I)Jl,lti>,-Oi.ettiafil;gionalildeOnlinurii'oduri)


-
- '- '- -,
_-_
- - --_ - - -
, .- . :_

. . ... HG. Ho1'iifiredeGi1tm;


F.tl'.C.1> limsts;rul'tr1tnponu.-iiQtCtii!or ti J'ulut:s*

(:.:"::::=
.
RS.SiM : Norme Sp;)cifice Sccuritirii.Mwcii; .
. .- -
_ --- -

ell ;r;u.ounitilte terito:ri!il*' e$i\i


- . - -

6, ct, Ordollllll!i de Qu>.'ffll;


. OU,G. Otd91W!!li de Utgeuli a GU'<'etn,11.ui;
tt<r
. - -- .

.
- - .. - . - . - . -- -

()rd, Ordinul Dirtct!lru.lui G1a1; f . Ar..IZDistriciulde dmmuri arem adminmrrareui.wr dedrum .


Ord, t.tT:-OtdinulMiniwiniTralor; Joogime de eel pufin S o km hivalmfi, iuiprellni tlilie de ri f
'{ .ini1tUCtiile ;./ ate raeplltif intnli. dltt
!l
1' SI l'aza '?i Sunt !JlceudiitJ.
r 4111991, ait,2,1tirt.(3).
driim, pomviiO,G

. SEC'{IlJNEAa J...a
. l)eJlnipt ,rretednJe > Art. 1J infiinrea unui di,trid de driiiirViair d;itiinprla,
\1.,.;:alizarell. dimensionan,a, doiarea tdmica; ma de .icpme ti schel'Im de
Art.8 in Arexa w3, : w definifiile !ucr;1or de u.rrep "{l"'rwilal, ;.e aprobi de dire C:N;A;O.N.tt; la prpWJ,i-e,folt:o.. in
!

ropaia1ii, sen'icii li atilii.iponari de .,.,IJipamen. prevlzilie ii, JID.>xele l ti . i{ml\!i,trie1elor de la drnmurile natiollille, respei;tiv, dec.ifre C,J;}ifi eaznl.
2 din Nomenelalotul d luctari, aprobat prin ()rd. J.fT nr. J46/200lt slrictelor pellln! drumw:ilc de intere$
judeJean.

s2 5'3
Art. 14 L<!gatura intre disict i se ;isigura !?fin eful de sec\or,
, , C . magazii penttu materiale sub cheie, piese de schimb, scuie:uhelte,
care coordoooazii unul sau mai mulu; districte din punct de vedere tellnic
./il!itic,do:are rutiere, echipament de piotectie i de lucru;
i organiza1oric, respectiv asigurarea calitatii in exploatarea sectorului de
19) garaje i remize penttu adapostirea mijloaclor auto i a otilajefor;
drum din.administrare.
(10} depozite de carburanti, daca este cazul;
(11} depozite acoperite pentro nateriale chimice $i antiderapante;
Art. 15 Sediul districtului se amenajeaza de regula fntr-o localitate de ( 12) cabina poarta penttu asigorarea puei.
pe traseul drumului sau pe un drum lateral, cat mai aproape de centrul de
greutate al retelei de drum',lri din adfl\il,jstrar. Art. 18 Pe timpul iemii districtul func!ioneaza ca ha de deszapezite
punct de sprijin.
Art_ !6 In cazul fn care, sediul districtului este amplasat lntr-o
localitate, '.li din lipsii de spajiu 11u es.le posibila depozitarea
corespunzatoare a materiald'1r }i a ti!ajelor di dotare, acestea se pot SECTlUNEA a 2-a
depozita intr-un sediu ajutator, canton, sau altii cladire proprietatea Schema funcfionala a districtului
drumurilor.

Art. 19 Districtul de drumuri este condus de un cadru' cu pre!iatire


Art. 17 De regula sediul distrlctului cuprinde: :idmic:a adecvatii, ingiirr, sub-ingirer, tehnician, lncadrat in schema lo
(I) un apartament cu destina\ia locuinJii de serviciu; Yf,111Cfia de ef de district".
h

(2) biro.ul .s,flui de district;


(J) un birou pentru asigurarea servieiului de informare; ArL20 Angajarea efului de district se face pe baza'de concurs.
(4) sala pentru instruirea personalului muncitor, inclusiv cu normele *7.lJ;!ruliz:at la sediul sec\iei de drumuri, dupli ce postul a fost aprobat in
N.S.S.M, respectiv P.S.l.; sec\iei deditre D.R.D.P.
(5) dormitoa.re penttu munciton, . l vestiare, pentru situatii de
interven\ie pe timpul iemii i al calamita\ilor; Art-21 De regulii eful districtului locuite la sediul districtului, in
(6) bucatarie i ala penttu servit masa; )l!l,artamentul destinat ca locuin\ii de serviciu, sau in locuiiita pfoprie, dacil.
(7) grup sanitar; ,...,easta este In aceeai (ocalitate cu sediul districtillui.

54
55
. lu a,trM,ukry, ll!' I, ,.ce drum, astfel focat mobffizatea {or Sa se poata faCe't,pelta{iv ili taz d
prin fncheierea unuf cP!',er. ,
.i f1.:. ,e1:, roeditate: ,- ;''-I,_ , '

pacipai UlllJl.sau . m11l_ti,delega1(iP 5e9Jiei.. --...


r ,
-
- "
- ' ' - ",_-' , - , ,;, ,
7
,,,;,
,) dJ ,. ,,;, , ,-,- >/1-', =
,, :.- C! J :_, - '.':_:- "::;:/ - -, ;,_, -d' , , Art.27 Angajarea DlllDCitorilor cu contract de munci pe perioada
A.rt,tln
oaqel(l fqi;arc fl d'ri,;lui lite ditl uJ,(CO, n:detenrilrlata ie'iaCt de! sectie cu aprotwea D,R:DJ( bi funcfie de
studii de speciizare, etc), rtriffl!1i Jicrt<:3 11nei gchemaapro&atl, de'pfograrinif de llicti\ri11i fondlil'de saliimrepatlizat.''
, , ,
alte persoane, pe baza decizie emisa de Cful i, care preia toate
Qb.l,igaJiiJe
- -- -- -
i;e..i 11)V.ut {ttlui....c!- ,.. djstti;
- - , .. - - , ,, ' - - . , __ - , ,- -:I _ Art, 28 PenUll situaile cand foqa de munca lipsete m zoni. in cazu1
" . --

executirit luerarilor de mtfe\UV!te curenlA;'cu 'llptdtla\eaLf).tt.R..P.,


Art.24 Districtul are in schema un numar de m1111Citori cu conuact de conducerea sec\iei poate efectua achiZi!ii de produse; semtif\i'in
munca. pe per ioada ne.Jetenninata, califica pe diverse meserii, drumari i limita competenJelor aprobate de lege, fului de district revenuidu-i
mecanici, in funcfie de gr) de t,elnliR tide diversitatea lUCJarilor sarcintt dt.s11pn1vegberetclu\icli; din punct de vedere'ca!italW t titativ,
J "- ", :.<. - -J ' 'j- -- . ! {_

care se executa f\lYJUl rWYi,. ,, ; ,.,


1 ,,, ; , "1 .'.\ de 'pc faze i de' receptiila terrninai'ea luctariI<ir,'m
(I) Districtele de dnunuri pot fi organizate tn formatii specializate, C\I <:aietele 1!ti$atcirli i pre'vederile contractuale:.
o,chipe d,ejnntie'. 4. uw:ave. , , . ,
(2) Ill ca,dt'\Jl fri.cWll!\, peri,owu,pl ,11mcitoqx,ate lucrj\ singular,
-. - - __ _,,.,,_ --
- , '"'',,, -
- --- ' ,, , ' '-- - -

1n forma\ie sau in echipe. di$trict'este:


(3) FormaJiile specializate, se pot organiza in dou! sau mai multe
(I) f de district;
cch1pe, pe,f11111 a p1.1tea .lu9ta s.imultan. Pl". P,tai multe r,ecroa!e. , ,,-
- - - ,--:_-<_:,. ;; ,. ._
--- ., '
-
, ___ > .,.
(2) f de echipi;
(3) operator calculator i primitor-distribuitor de materiale;
Art. 25 Jncadrarea pe rneserii seface;cu- apr(lbaxea,direc\iei regio_nak (4) muncitori califica in diverse meserii;
' ', ,_ ; - . - . '" . , - . ,-r, ,. . .. -
de dromwi i poduri. (5) muncitori recalifica\i;
( 6) conducatori auto;
{7) mecanici de utilaje.
nedeterminatii se fi;lce1 preferin\:l dinJ(,'ca\i!.itea in /f ],i ar
sediul districtul, sau din localitli\ile amplasate [n zona sectorului de

. 56 . '57
Art, 30 ,ln azuldistrictelor de grad II sau Hi, fwica de opera[i)f CAPITOLUL III
calculator, primitor-distribuitor, etc, o preia ,ieful de district. Acvitatea de Atributtile personalului de la districtul de drumuri
paza poate fi contractatii i executatii prin tef\i, in baza nmnelor legate.

SECTIUNEA l
Art, }I Dimens
. iimarea, scuema de persopal i dotarea (ehicii a llllui
' ' - Atribupile efului de district
district se face pe baz.a unor indri;. in funs\ie de miritea ",C!)Sl9,fa,
districtele se incadreaza in trei grade de dificultate: ul administratiei drumului
Art.JS eful districtului este reprezentant
act.1v1 1a1e -m ceea ce pn'veijte
din teritoriu i raspuode de intreaga
Art.Ji Indic;qtorii privind incadrafll<l iJl grade .de dificultate sunt patrimoniului sectoarelor de drum
gestionarea, monitorizarea, conservarea
prezenta\i in xa nrk. i a accesoriilor, cat i. a
date in administrare, a lucrarilor de artii
ui
mijloace\or circulante CMe apartin districtul
- A.rt, 33 incadrarea in unul din eel trei gi;ade se stab1te in ljmitele
de puncte cumulat.e prin mulfiplicarea punctelor acordat<; fiecan.ti indi.ator !strall Y, $llfulde
!admlll
Art.36 Privind problemele de ordin tebnic
pe uoitatea de masura, cu c,ititatea fizica i_ tot.alizarea punctelor in fmat
district are urmatoarele atribu\ii:
din administrare, lucrarile
a) sa cunoascii. foarte bine sectorul de drum
Art.34 G.radul districtului aie ca. obiectjv igurarea, iiidicatorilor
de art:i i accesoriile drumului, sa le tina
permanent sub observatie,
privind starea tehnicii. a conserv:irii patrimoniului rutier, cal i a<:<)nditi.ilor primiivara i toamnil;
acordand O aten\ie deosebitii sezonului de
amentului de organizare
b) sa cunoasca i sa respecte prevederile regul
de, sigurantii fn exploatarea sectorului de drum din administrare.
i legile, instructiunil e,
1 func\ionare al administra\iei, precum
le legate de activitatea
normativele tehnice, ordinele i dispozitiuni
districtului;
eful districtului este dator
c) in scopul ridicarii nivelului profesional,
o aten\ie deosebita tehnicii noi
sa-i completeze cnnotin\ele tehnice, dand
\inere, exploatarii ra\ionale a
de lucru, mecanizarii lucrarilor de intre
utilajelor i a echipamentelor din dotare;

59
58
organiz;,lorrc,i a secJiei ti ;;u unitii:ile din tedtoriu care nu ap.,qili
-:.- ___--_:-.;_-,
admini,traJiei drumurilor {Con,ilii iale, poli1ie, etc};

,chimbarea locutui de mnncii

a} line eviden!ele telullco-operative ale dislric111lui;

61)
d) rezultatelc reviz1ilor , onsea7..a In fLgis1rul d revizii care se \ire evident-a in Jumalul zilnic de activita1c $1 urmire$te ca realizarea
at1a la distnct $1 o copil' se transmitc la seqie; aces1ora sa fie In conformitate cu norn1ele tehnice in vigoare;
e) daca siguran\a circula(iei este grav periclitalii (pod afuiat. drum b) indrumi. supravegheazi $i contrnleaza perrnarent actiyitatea
intrerupt dm diverse cauzc). scnmalizcazi locul per1culos ' intiin\eaza echipe lor de lucru,
imedia1 seqia $1 orgarelc locale in vederea d1riJari1 crrcula\ie, pe altc rute; c) verifica in mod rcgulat dacii sum indeplinite obliga\iile personalul4i
.
f) venfica respectarca normelor de exploatare $i men\irerea in buni muncitor privind executarea lucr.irilor.
stare a drumunlor din administrare. luand masurile de sanqionare in
confom11tatc cu O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor $1 cu
prevederile privind stabilirea $i sanqionarca contraven\1ilor la ..Normele SECTIUNEA a 2-a
privind exploatarea $i men\ioorea in buni stare a drumurilor publice"; Atribupile efului de echipa
g) verilil'i $i urrnarete corect1tudirea sernnalizirii punctelor de lucru
pe11tru lucrar1le cxecutate in regie, luind masurile in consecin\i $i Art.40 eful de echipii se numete prin decizie,de ca.tr ful de $ec\1e,
urmare$tc co, e,ti1udirea instalarii sernnalizani punctclor de lucru pe la propunerea $efului de district, dimre muncitorii bin: pregiriti
sectoarde de drum exccuta1e prin terti. pe sectorul care nu este da1 in profosional, cu spirit de ini\iativa. ' experien in executarea lucrar1lor de
pnmire constructorului; intre\u:,.::re $i repara\ii;
h) um1ire;;te $1 vtr1fici executarea lucririlor de intrererc $i reparai a) $Cful de echipii estc loqiitorul $Cfului de distric1 $i in lipSil acestu1a
executatc pr1n terti. $1 ia masuri in limita compcten\elor acordate; raspunde de asigurarea cal1ta\ii. de disc1plina la locul d munca, de bun
i) unnire$te $i verifica lucrarile de repara\1i executalc prin terJ1, in ori;an1zare in vederea preveniri1 acc1dcntelor de rouncii $i de circulatie, de
conformitate cu compe1cn\ele date de ciitrc seqia de drunmri $i 1nformeazi purtarea obligatorie de catru muncitori a ech1pamentulu1 de lucru $1 de
,crarhic cu privire la can11tatea $1 calitarea lucriirilor, dar nu inlocuie$te pro1eq1e;
dirigintele de $anticr in scnsul Legi1 calita\ii; b) $eful de echipa, lucreazi efectiv alituri de ceilal\i muncitori, cu
-i excep\ia timpulu1 recesar pentru efetuarea de masuriltori, verificarea
Art.39 Privind executarea lucrarilor de intre\irere curenta $1 corespun:zatoare sernnalizarii punctului de lucru, ere;
perio<lici. executa1e pnn foqc propr1i: c) $eful de echipii pr1mqte 1nstruc\1un1le referitoare la natura
f
i;f,
a) intocmq1e $1 prczinta spreaprobare la sec\ia de drumuri. impreW1i lucririlor care trebuie executate. de la eful de district, $eful de se.ctor sau
cu cful de sector, programele lunare $i saptaminale de fntre\inere curentii. ;eful de seqie $1 asiguri respectarea tehnologiei de execu\ie;

62 63
d) ia in primire sculele. uneltcle. indicatoarele de semnalizare a c) si intrc\iua in buni stare ech,pamentul de lucru i de pro1eqiei si
punctului de lucru i materialele necesarc executarii pe 1ercn a lucrarilor: ii poarte in timpul programului de lucru;
se ingriJete de instalarea corespunzatoare a acestora la locul de muncii; f) sa pastreze in bune condi\iuni utilajele i sculele din dotare. sa
strange i depoziteaza in district indicatoarele de semnalizare ii pastreze materialele in ambalajc de proteqie. sit nu le instriiireze i sli nu
materialele ramase; lacii risipi prin pierderi din cauza depozitarii in locuri necorespunzatoare:
c) ii noteaza in carretul personal lucriirile exccuta1e i le raporteaza g) si nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului,. sa nu
cfnlui de district pentru ca acestc.1 sa fie inscrise in iumalul de activitate introduca i sa nu consun1e bau1uri alcoolice in timpul programului de
zilnici al districtului. lucru;
h} sa remedieze din proprie mi(iativa deficien\cle pe care le constatii
cu oc.:azia reviziilor sau a executirii altor lucrari pe teren, cum ar ti:
SECTIUNEA a 3-a indeparta rea din partea carosabila a unor obstacole de dimensiuni mici.
Atributiile personalului muncitor din cadrul districtului indrcptarea indicatoarelor de scmnalizarc. taierea crengilor penlnl i::i:earea
vizibilita\ii indicatoarelor. etc:
A r t.41 Personalul muncitor din cadrul districtului de drumuri. este 1) si anun\e imediat la district situa\iile de bl=je. inunda\ii. arbori
angajat de catre sec\ie, la propnnerea fului de district. in baza unui cizu in carosabil. accidente de cireula\ie sau prejudicii aduse drurnului.
examen pentru meseria la care coneureaza. Persoarele angapte. au
urmatoarele obliga(ii:
a) sa respecte dispozi\iile efului de district sau ale fului de echipa: CAPITOLUL IV
b) sa respecte programul de lucru. ordinea i disciplina la locul de Activitatca tehnico-operativii la districtul de drumuri
munca. si nu impiedicc activitatea altor salaria\i;
c) sa respecte normele tehnologice i de calitate a lucriirilor pe care le SECTIUNEA 1
excut:i; Programul de lucriii:i
d) sit respecte N.S.S.M. i de prevenirca i stingerea incendiilor.
precum i ahe prevederi legale. recesare desurarii in bune condi\iuni i Art.42 Natur a privind lucrarilc i serviciile aferenie. drumurilor
de siguran\il a muncii; publice. cit i structura pe grupe i subgrupe de lucrari i servjcii. a
-1
I indicativelor afc rcnte intre\inerii i repararii drumurilor publice, es1e
-

6A
i
I
=-
65

-----
s1abili1ii in Nomencla1orul pnvind lucrarile i serviciile aferenle
drumurilor publice. aproba1 prin Ord. MT nr. 346/2000. publical in
tvloni1orul ofaial nr. 225M.06.2000: pentru facilitarea consultarii. Anexele
t progran1ul lunar Jc lucran. ,n ,eJcrea stabilirii prugramului saptiimanal. in
fimq,c de priontil(l, slucul de 111akriale \1 l'of\a de munca disponibila.
I ;i 2 la Nomenclator sun! inuoduse in prezentul Normativ.
Art.48 Seq,a. i111preuna en cti1 de sectoare. defalca programul anual
Art.43 La intocmirea programului de lucrari pemru anul viitor se \ire p<: districte. dupa prniectdc de exceu\ic aprnbate.
se..t1na de deticien\ele c.:onstatate cu ocazia reviziilor de toan1na. c.:it i de
periodic1ta1ea lucrlirilor de inlfe\ircre \i rcpara\ii curente. stabilita in Anexa Art.49 Dupa aprobarea proiecldor. distnct.ul primelc programul de
nr.5 din ..Nonnativul privind intre\irerca i repararea drumurilor publice. lucriri anual $i defalcat rx: trin1etre. cit i ante1n:isuritnrile pt: i.ndica1ive
ind. AND. nr.554-2002 (B.T.R. nr. 13-2002). 1 dru1nuri.

Art.44 Volumul activita\ii lucririlor de intre\irere curentii \i periodici Art.SO Trimestrial. districte_le analizcaza prioritatea lucrarilor. in baza
excc11ta1e prin forte proprii i ierti. sum stabilite de seqie prin programele ciireia defale;\ ;i transm11 la sectie programul trimestrial defalcat pe luni.
anuale. 1rimes1riale i lunare, iar prioritii\ile \i ordinea cxecu\iei. sun!
adaptale in funqie de recesitii\1le imedia1e drumului. la propurerea 9efului Art.5. l in funqie de priorita\i. slocul de nJaleriale i fo[\a de munca
de dis1ric1, impreuna cu eful de sector. existenta. progran1ul lunar este analizat In vederea stabiliril executarli
l11cr:lnlor defakat pe saptamani.
Art.45 La nivel de dis1ric1. cful dis1ric1ului. imprcuna cu el'ul de
SL:ctor, stabilesc antenuisuratoarea lucririlor care trebuie introduse in
de,izul de cxecu\ie pentru anul ,iitor. SECTIUNEA a 2-a
Evideota lucriirilor executate
Art.46 Pe baza antcmasuratorilor de la districte, seqia intocmc\k
propurcrile de proiccle de execu\ie. in conformitate cu Arexa nr.2 la Ord. An.52 Lucrarile xecutate zilmc dm programul de lucrari defalcat pe
MT. 346/2000 - .. Structura pe grupe i subgrupe de lucrari \i servicii a saptiimani, sun! trecule in ..Jumalul de ae1ivi1ate zilnica al dis!fic1ului".
indicativelor aferente intrc\irerii i repararii drumurilor publice'.

66 67
:\rt.SJ In al';1r;l de silu:1ii;1 lncr;Jnlur, pc indicative de ILJcr:lri i ()t)Ii!11
h1n, i11 _j11r11:Jlul de ac11vitatl'. 1na1 sun1 1recutl'.'. starc;1 vrc1n11, nL de
1nu11citon prcz,1qi la lucru, 1ri;11crlalclc co11s11111atc pc h1cr;in, utila.1clc i
cch10;11ncntele fnlu:-.ite, cve11i1ncntc 1L'rrev;l.1ute, etc.
SECTlllNEA I
Evidcntcle zilnicc tclrnico-opcrnlivc i contabilc
1\rt.54 I ;1 ,s;[1rit de lun:i. l'liil de di:-trict centr;ili1ca:;,;l lucririlc pc
n:,;1c.1tivc 1 dru111uri. <lin _jun1;Jl11I de ;1c1i\1t;i.tc al d1strictuh11. pc c;1rc le
,\ri.58 F\HL:111elc 1,il111ce tcl1111co--npcr;1tive sunt u1111;lto;1rele:
trece in c;11c1ul de ;Jl,1:1n1L111 '.-;ii le prc,f'.i11ta l;1 .scc\ic, dup .1 cc, in prc:ilabil.
;1) po11t1_jul 11ln1c al n1u11citonlur;
au 11:ist vcrilicatc la tcrcn 1 confirn1;1tc de )t:r111 de sec.::1or-
b) 111r11;1lul de ;1cti\ita1c 1il11ic;-1 al dis1rictulu1, inclnsi\' e\idcn{clc
:-.pcc1 rice p1,;ntn1 penoada de i;1r11;-1 sau calan1i1ilti
,\rt.55 ()data cu lucrarilc ccntr:11iz:11c in c.11Ltul de :1t;t;:1111cnL "" ' '

c) rcg1strul de revi;,ie cure11tt1 i per1odict1 ;JI districtului;


tra11sn1it la sec tic 1 situatiilc spcciticatc l;1 ( ;1p. \'. c;it 1 altc :>1tua 111
d) t)per;H't'a 1nic:irii 1nater1;1'clur in tielc de 111:1gazic (_note de intrare
solicitate de sre\ic.
n.".ccp\ie, bn11uri de consu1n. a\'ize Jc expcdi!ic );
c) hie limiti1 la e;irhu1an\1 i' lubrifi;in\i:
\rt.56 ,\ctivitJ\ilc priviud ;1sit, urarc;1 condi\iilor de sigur;1n\ii ;1
i) fo1k: de parcurs :1lc ;u1hJVl.:'1ic11lclor din dotre 1 bt>nurile de trai1srx.1rt;
traficul11i ruticr, cat i L'.'clc de intcrvcntic. su111 dcsl"aur:11c de d1qric1 d111
) rapu:irtclc de activit;Jlc ale utilajclt,r i echipan1cntelor; h) liele de
propric 1ni\iativi. atunci c{1nd situ:11i:1 de pe dru1n o ccrc.
1nrcg1.s;t1;1re a tr;ilicului rutier:

CAPITOLUL V
Evidenfcle tehnico-operative la distridc SECTlllNEA a 2-a
Evidc111clc pcriodicc tclrnico-opcrative i contabile, cu o
periodicitak de piinii la o ltmii (siiptama11ale, bilunare, lunare)
Art.57 '.>efui dis 1 rietului de drumuri arc oblia\ia de a compkt,1
in mud Cll1cd i la zi BDTR, .1urnalul de aetivitatc a districtului.
1\rt.59 L\idcn\elc perioJice tehnico-opcrative i cmnabilc
situatia intr:irii i a icirii tnatcri;1lclor. situatia for\e1 de tnunc:i,
(S-ipt.1111:inale. bilunarc, h1narc), sun1 unnatoorcle:
cvi<lcnta concediilor. situ;1Ji;1 cxccutJ.rii lucrarilnr pc dru1n c1c.
69
68
a) ponta;cie centrslizatoa re. bilunare ;i lunarc;
h) evidcn\a conccdiilor d e odihna i a conced iilor tari plaLlL
l ,\rl.t)2 in cHlrul Prugr;111111lu1 dl'. L'.:-.l1unarc a drun1urilor. s-a ini!iat
HCD.TR. iJ ni,clul CN.,\ I) N.R i1 CJ. in care sun! elabo rate tiiere
J' ,;ifL' 1nvc11ta1i;1;,;i lt'ialL'. ubiect,_ll a:,;en1L'.J).'a. fiecare li$ier a\3.Ild un cod de
c) centralizatorul bonu rilor de consum;
d) s1tua!ia intririi matL'.rialelor. a consu1nurilor !;,i a stocuriloc t 1dcn11licarL'.. [3_(_ .IJ.'l.l{., rL'lllrll dr11111urile 11a1onah:. se pastraza i se
.ompleteazi la C .LS. IIU N
L'.) situa\i:1 comparativii a consun1urilor de n1atcrialL'.:
I) lie limita la carbu ran\i i lub ritian\i:
,:) loile & parcurs ale autowhiculclor din dotare i bonurilc de transport; f ,\rt.63 L;1 ni\el l).R.11.P., sc.:ciic i district. fi$1c.:relc sunt stoca1e in

h) rapoartclc de ac1iv1tale ale utilajelor i echipamentelor: \U)TR


I
i) ce111ralizatorul luna r al utilajelor inchi riate. ve riticarea foilor de
pan:11rs i confinnarea aces1o ra; 1 Art.64 in ca drul gesuonani hu11unlo1 d in_ a d niinistra rc, eful
% ,h>i1rH1 11lu1 <le drun1uri. arc obligapa de a cunoa$lC . de a inveni aria
I) ,entralizatorul lucririlo r fizice executale in luna de d istncL t
{ p:1t1111Hll1Jlil din ad1ninistrare $i de ;1 actualiz.a dakle din tercn de t'.:ite ori
,
l :.:stc ca1ul.
;i

CAPITOLUL VI
i A r i.65 in Atcxa nr.5, estc prczental Centralizatorul cu tiie relc din
Gestionarea patrimoniului I 8.D.'f.R.
I ii I)_ IR. ca,c lrcbu1c sa cxislc in C\Jden\cle dis1 rictulu1. \inand seama de

A rt.60 O.G. nr. 43/1997. p rivind regimul drumurilor. rcglemcnteaL;'1 f ,ar,1ck1 isl1C1ic fieciirui sector d e d rum
'
in mud unitar administrarca drumurilo r publice i p rivate, dobandirea i
!
<

IOlosi rl'.a te rcnunlor, conduce rea, coordonarea i co11trolul activititilor.


f_
t
CAPITOLUL VII
Art.61 Patrimoniul sc stabilelc prin identifica rea cadastrului rutier. Asigurarea conditiilor de munca, a protectiei muncii
Pe masu ra comple1arii datelo r necesa re la documenta\ia p rivind (N.S.S.1\1.), paza i stingerea incendiilor (P.S.l.)
patrimoniul i cadastrul rwier. un exempla r se pastreaza in arhha
A rt.66 el'ul distnctulu1 de drumun ' etii de echipa sun! obliga\i si
districtului.
i ,e ocupe in pcnnaicn\fr de asigurarea i imbuna1it1irea condi\iilor de munca
\ s personalului mu11cito r d m cadrul d1strictului. care constau din:

70 71

-- --
a) diminarea pe cat cste posibil. a muncilo, manuale grele, i CAPITOLUL VIII
utilizarea ra\ionala a utilaJdur. echipamentdor i dispozitivelor de mica Formarca profcsionala a pcrsonalului muncitor de la
1nec.:anizare din dotarea districtului: districtc
b) ;isigurarea cu scule i uilte i 11nnanrea intrctioerii acestora in
stare buna de funqionare: Art.67 Pnn termenul .. formare profesionalli", sc inJelcgc, orice
c) asigurarca in district a unui spa\iu adecvat pentru condi\i1 de masa proccdurii prin care un salariat doh.'m<le;;te o calificare. o polica.lific.ire,
jl odihna; precu1n i oricc 1nijloc de intruirc prin can: salaria.tul se spccializeaza intr
d) asigurarea rnentincri1 in hun5. stare a cazannan1entului i o 1ncscric sau sc perfecJiorx:aza, In vedcrca utilizarii tehnicii noi, ob\inind
co1nplctarca acestuia atunLi cllnd eslc re-eesar: un ccrtificat sau o diplo1ni1 care a1es1a u11a din aceste situatii.
c) asigurarea cu indicatoare corcspunz31oare senmali71trii lucr5.rilor
din zona drumurilor, Arl.68 Adminis1ra\iile sc preocupa periodic de sistcme de instruire .a
!) asigurarca tuturor masurilor de N.S.S.M. i P.S.I.. supraveghere.1 pcrsonalului muncitor (coli profcsionalc sau in institu\.ii specializate), iu
coniinuii a modului cum se aplica i se respecta in timpul programului de vedcrca asigurarii fortei de n1unc:i.
lucru;
g) verificarea, la inceputul lucrului i in timpul procesulu, de luau, a Art .69 Condi\iile pe care 1rebuie sa le ,indepliocasca personalul
starii scule!or. uneltelor, a cchipamcnielor de lucru $i de prntcC(1c. asttd ca 111unc1tor. drepturile care Ii se cuvin pe 1imp11l colarizarii, prccum i alte
acestea sa corespundi prevedcrilor norn1elor de protcctit: a 1nuncitorilor rcglcmcntari, se stabilesc de ciitre administra\ie.
care lucrcaza cu ele:
h) asigurarea documentatici necesara instruirii pc linic de N.S.S.I. ,1 Art.70 Instruirea pcrsonalului muncitor in ;;colile de spccializare se
PS.I. face la propurerea eyefului de district, in baza necesarului de fortii de
mundi, a aptitudinilor ;;i a op\iunii salaria\ilor respectivi.

Art.71 In cazul UJiliziirii de noi tchnologii. sau in cazul angajirii de


personal , eful dis1rictului de drumuri. sau pcrsonalul tehnic din seqie,
respectiv, D.R.R.P., va face un instructaj asupra lucrarilor, utilajelor '
echipamentelor care sc folosesc in procesul de lucru sau de interven\ie.

72-:-:-,-,-- 73
CAPITOLUL IX ANEXA I
Dispozii finale NOMENCLATORUL
PR!VIND LllCRA.iuu: 51 SERVICIILH AFERENfE
DRllMURILOR PUBLICE
Art.72 Prezcntele instruqiuni din ..Norrnativul pnvind activiiatea
(aprobatcu ordinul Mioislrulul Transporturilor
districtului de drumuri"'. nu sun! !imitative. acestea pol fi completate cu nr. 346/15.05.2000)
prevederile legisla\iei fn vigoare, cu ocazia introducerii tehnicii noi de
.
l11eru sau a modemiziirii sectoarelor de drum. Serviciil Denumirea activitapi i a Indicativului
LucrAri
Servitil preglitltoare afereote iotreflneril l reparlrii
A. drnmurllor oublke
Art.73 Salarizarea personalului muncitor cu contract de munca pe Gestionam. bumnilor publice din administrate
A.I.
durati redeterrninati sau deterrninati, proteqia socialii i celdall drcpturi lntocmirca documentafiilor tehnico-ooomioe penln1 lucrarile
A.1.
de ln.....,inere <i "'la drumuri
ale personalului muncitor, se fac in conforrnitate cu reglement!uilc pnvm<l Asigurarea calitlfii i a controlulni ttbnic al calitll\ii, activitatc
A.3. laboratoare
presiarea de lucriri i plata muncii.
Studii, cero:t4ri. expcrimcntari, inclusiv unnArirea lo
A.4. """loatllre a acestora
A.5. Coordonarea dezvolt!rii unitarc a retolei de drumuri 1>ublice
Art.74 Pentru buna funqionare a activita\ii. districlul va sulicita de La
Monitorizarea controlulul mijloacelor de tran5pOrt
A.6.
drumnrilc oul>l ice
seqie coleqia de Buletire Tehnice Ru1iere (B.T.R). standardc de lucrari,
caiete de sarcini, etc, care sii ex isle in perrnarenj:ii in biblioteca <l1stnt1ului. B. Lu.criri Ji servi<ii priviad iatre!lnerea cureati
drumarllor noblke

Art.75 Arexele 1 .. 7. fac parte integranta din prczcntul 11nr11lall\ IOI. curcnt! ne timo de var!
!02. ntre(inere curentli oe timp de iuoA
C.
Luerirl I .servlcii privind iutre!lnrea periodki
drumnrilor oublite

I03 Tratarnmte bituminoase
CAPITOLUL X 104. Straturi bituminoase foarte Miri
105. Covoare bituminoase
106. Recicletta tn si1u a tmbriciminlli esf.altice
Anexe 107. rutieri
108.
109.
-,Plantalii rutierc
c!Mirilor i instalaHlor de telccomunicat:ii
111. Proteiarea co=hi gj a olatformci drumului
lntre\in= periodic! a podurilor, viaductelor, pasajelor,
112.
nn,1.,lor. tuuelelor

75
lA
D.
Lucitrl pelllrU dMuuri\or. podlll'ilor. pasajelor.
113. tundurilor tn' au ' -
. . .. . teholcl
. .
tn lll'lllll llllOl'
accidientalc . et<..}
l!S. Rllll6Jrdrilllstenle NliGII (e11 1"' "" hidnnlllcn
Simh<llul/
116. Benzi veblcll!e 1eult
lndicatiwl
11'1. ElimiJlon:a --... (
- . Ja :,.,,:,,I n,
ll8. curcate n .
-
119. cumite cl4diri lafeten1 dotlrllot 11Utosuizii) A.I. ,c.i,,i<si iie'drum"'' !'"lice
E. Lacdrl .rnutc or catiltllk la dl'lDllrik Dllbi!U A.LL Cadastnll-..i,.;'<kdrumurt -
Con.solidln d<l ttn$alneme Ja:Gl'l!Muri, vmanti, ,mcli<riri de A.I, tor i arl\Ml-de docurnente,. , . .,.
,,J20. aim, .deJmijinide
conll1i,' etc. wltulJ,,.\11 de riro!Ctie
. '
A.l.3.
.. ' P.ostulUkateaA!wnurilort>
....
::, ...., ..
., . . . . . ,
12!. i',.l.4 .. ;
122.
123.
Cousolfd!rl ak @i;nil ,,c .. mO<lm'nizili
liir rnihli ' '
de cladiri 11fc:re111li'iliumuri ;.,t . . ;

. \A:!l:'5,'
r fafionagji
ki.6.., .. SifflG!ltile; 4 dnun""'w

-:"

A.l.6.5. COQCC!SIOQlri. ,i In 1eg1n1ra CltrcjeaUll (\e


. dnmluri t,oblice , ._. ,. . "' . : ., . .

- _,.-

A.4.1. :_ -Stuair...: - entirf sr ere


A.4.2. i penmitQlj=ca - ruticrc cu
' ' -.ristlc, are., , ,.. : ,,.:., -.. : -: , ..
A.4-.3. lllVCJtigatii, expemxlrl; ;i !c$Wi: poduri. pasaj
tlll\lOluri sl allt. lde artic ., .
A4A. . A: $!'.lldii i ,q;n:et4ri .- tJl!lqiinin:a l;lt,iectului de
ll<llivitaw, Jncl,,m, Ulllll!ritta tn =n!(l$!r a $0<:to,u-elor

76 . 'Tl l
------l
----r---------
experimentAle pe tenneu lung 101.1.6
'-- __J
! A.5. Coordorun-ea dezvoltllrii unitare a dnimurilor publicc 1
-
: A.5.1. Elaborarea 51Udiilor ii prognozelor pcntru intre\inerca, !
dezvoltarta unitara si sistematizarea dntmurilor -hlice
101.
A.5.2. Elaborarea normelor =ifice sectorului Ill: dr!Jmuri oublice
A.5.3. Aaigurarea indrumarii lebnicc i metodologice a tmiti\ilot de !Ol.2J. lnP!la,:a platformci drumului cuppnde: c plalfonnei
adminislrarc a dntmurilor de interes si local
A.5.4. Activitliti functionale. irestioruirca rovi211e1c)or etc ..
pe
dnu;tl'li,de noroiul '"1.us de vicle de druiurile late<ale, de
\ mal"71alcle ad.use 4e vilt\lri (po<Ull<ll, i. arbori,
A.5.5. Activitate de orotocol, de vrezentarc si de nublicilJIIC e,c. . etc.) traw-ea !or.
unor local aduccrea la profil
a acostamentelor pnn tA.1ere manual! $8U l)leconizatA t4ietea
.
A5.6. Preirlltirc, =rfemiooare si =ializare """'onal
A5 7. Coordonarea dezvoltirii sistemului informatic integral al damburilo" completarea cu pant, cu etc., uivclarca la
drumurilor oublice . dot!, cr!fa.rca . acost:imor ln ' dfq,tul parapetclor
Monitorizarea controlului miiloacelor detrans..-.rt ""drumurile o. dircc\lonale: tAieri de cavahen corec taluzurilor de dcbleu I
A.6.
B. de
de b_le; 1ntretine';? nzilor in ptjn climinan:4 I
dvliiri locale, d1mmarea groP._tlOI'. sau a adinci.turilor
pnn acopentea cu matenale dill categona celoc .
101 . " din care a=tea
10 I.I Jntrctinerea pMtii carosabile, specifiQ tipului de lmbracrunime
-
101.2.2.
au fosl executate jnj,;.1 etc.
:As scurgcrli apelor dirt zona i, prccum 1
(stral deruiare\ J prcveimca- cfectelorinunda\iilor cupimdc: "'
IOI.LI. \ntrcnerca imbraclmin\ilor asfaltice cuprinde: intre(inereal uitrenerca 1-0c ' a rigolelor: C1d!arca Janturilor,
suprafefelor dcgtadale la imbracl\mintea .tic! i mdsuri de I rigolelor, <lAnlllelar i
a podetelor; elleciliarea rigolclor de
protec\ic a acesteiA; inl!turarea deniveliriwr i fAdor. acostament i a urilor dcpnll;'ia figolekir (exclwiv
plombAri, colmatarca fisurilor i a crtp!lllrilor, b-.wijonnrea . pa- _sau pereitttia), pffllru ''ap<Ol<Jt clin %Ol1ll
suprafcjelO( poroa.se, precum i emerea nisipului pc suprafe\e drumulni: derolmatarea.au saelllrilor. riaolclor.
i cu bitum in execs sau lefuite inh\turarea plcuiului sau a . . a or, gsrdlt, a canalcl or" de. &J:Ulicttl eliminarca
: criblurii al . etc. ' rupttlroOJ - a tas6rllor i a ,!or, refacctca
1 (l)Sturiloi; uuanJurile i rigolcle pava1e;
lO l.l.2. lntre(inerea imbr!CAmin\ilor cu -lian\i bidraulici cupri.llde: 1 .,
piomb!ri, colmatAri de rosturi i crflp!ruri, refacerea 10sturilor: : irnretinerea drenurilor. - i repan,ua cjminolor de
eliminatea fonomenului de pompaj. refacm de <lat;; etc. vizilarc, a pUIU!ilor .de aerisite . fi a Qll>Cor de d=uri.
e-0mplwea cap=lor !O!minelor la pujWile de aerisire;
101.J.3 lntfe\ioere3. pavajelor din piiltra cioplitl cuprlml: rcfaceri de verificarea funcli<marii drcnuri/Qt' (l'Ollfuml instruqki) i
suprafe, i.zQ/ate, inlocuiri de pavele, i,.fa<;erea localll a c1 lor, cun!i,,rea decantoarelor.
bitu,mlruor de rosturi, comba1erea excesului de biim. eliminarea preven ef1elor iJlun,i&pilor: . in lucrarilor de '
suorafetelor slefuite c1c. corcc\ii ale torentilor ;i de amcnajllfC a vltilor CO!ltra
101.1.4 lncre\iJlerea pavajclor din bolovani sau 4in piacri brula cuprinde eroziunilor; lntrcncrea lucrrilor de apArari de maluri
curatarea sa11 rcparai:ca IOC<lia a pavajclor din boJovani sau din regularizAri ale cursurilor de ape; completarca terasamentelor
oiatr! bruti. I detaf orate local ii a eroziunilor provocate de topirea
101.1.5 lntrcnerea drumurilo_r pietruile cuprinde: greblarea pietrei Zdl'_':Z1lor; apilr;lri de maluri de volum mic, corcqil locale ale
alergatoare i a ei pe drum, aproviziooarea cu matcriale alb11lor, tun de gatdA, lllllel1ajlri ak toret1plor ale
pietroase, in volum de panli. la 300 m3/km, astupuca gropilor i a' canalclor de evacuate panA la 200 m lungime; stocwi de
fAg"'1'!lor cu material pietros, scarificarea i reprofi !area, cu sau matenale, cchipameote }i dispozitivc pcntru intcrvcni in caz
fll.ra cilindrarc. cu sau llra material ni<:tros de adaosetc. de inunda\ii:

l$
r
I
retinerea durllor de sptijin intretinerea bollilor cu p1tr(- i
ranforturilor $i a zidurilot'de sprijln
ronamentdor i
coreopi $...,.__
barbacanelor
.
de
sau de ire;
vigcta\i<:,4e
.
J;Wl08ie,
curatarea
prccum
-
\
I
1.01.l.6 !nlll:llerea drumurilor de piJlant cup_ reprofilart:a
platformei. i,stup;irea gropilor j 't lor q; P,{lmant, tiicrea
dambwilor, stabili.zliri u Ila i cu alu: prod= chimice,
ccmpletarea cu nisip, cu balast etc.
-4 101.l pile colllunli a /;Uturor drumurilor
IOI 2.3 lntre(iru:tea mijloacclor pentru siguran!a cin:uT!lliej rut,etc ,i de!
inform<'4 '- cu,prin; - . , ,.I
_ 101.2.1, !Utn,pnerca platformei drumului cuprindcc cunliarea platformei
- mrrepnerea semnah! vci1lci!le: inllrq,wta, sarca ' drumului de 9\lr()iul adUl' de vchicule de pe drumurile la1etale, de
vcipoitw portalek,r, a '\ndicatqari:Ior cillllie, a sUlpilor I
materialele aduse de vilturi (po4ulol. slncj_ amvcainentc. ;ubori,
i a altor mijloace de dirijait i,, cu:culafi, rccondit,onarta ! etc,)lraiarta irifor, a unor IOCl)le, aduccrea la profil
tal>lelor indicatoarc; o po,:ta1eor 1\ a ccnsolelor; remontarea 1 a acostamentelor prin tAiere manual! .u mecaoiza1a ttierea
acestora ' " _c I
intreea .. sn;maliz.arii ore: conpletatca sau i dAmburilor, co01pletarea cu pilmant, , pala.t, etc., nivdafc:a Ia
cotA, curaiarco acosu,nneirtelor jn dt#tul Ioi
. tr;filrca i1.olafu: a_ mar<:aWor J?C. partea arooabili!, corcqii ': direcfionale: tai<ri de cavalieri core.Wea taliJzwilor de dcblc

a marcajelor; :'.' - . ' .. . . . sau de nunblcu; intretinetl!ll nzilor'de incafiran, prin eliminarea

1
intreJ j ITIO!ltarea indi[Qr kffi: vopsirea ji ' . unor velari_ lo,;a!e, ciiminaga gn.,piJor '$i0 a adanciturilor
scrierea, 5Mlarta sau tndrcptar i!litQ,i\if km, montatea l prin acoperirca cu rnaterialc din cattgoria ,elqr din care a=tea

aeero1ra; . I au fost executate initial etc.
intr parapetelor dw:maie: parape\Clor . j 101.2.2. Asigurarea scurgcrii !lpelor din zorut 'dromului, precum i
metalice,. de e .
..ujjlin_
111acoti, -elelpentelor
Qll, p
=
tcncuielilor. i
I
prevenitca c:fecttlor inunda\iilor i:tiprind,;, . - '
ioll:l:jin= $'11l1Drilor i a rigolelor: curntarea ,anturiJor, a,

I
,.fCVopsirc, $jllil period.i"4,,p,:i.lllltiprozive etc. ! : rigolelor, a canalelor ii a poclcjclor;. exee:uiiirca rigolelor c1e
- in sa,;ifurilflf de pn:,tecp repa,arca i - ,ii a lllllfurilor de gardl, 'i rigolelor (exclwiv
. { 4e P.!l'l!e, demQl!ia,re. -ta; completare cu paVllteli sau pereim,a}, peniru indep6rtarea apelor din ZO!lll
--e, Vllruio:Sllll'Vop8U,O::P, drumului: deci>lmtltarea sau desf\mdarea:santurilor. ri2olelor.
varuircaplantaffelor i a a.:cesoriitoc'!-ea planta1iilor $i a o. llrito de gudA, a canalder\dc scurgere; ellminareu
accesoriilor (coronamente; gatdilri, borne etc:); : (UJllUrilof l!:>cale. a taslrilor i a :cr!pMuriloc, rcfacerca'
- intreiu- :ronehlnununlor: pirtii caro,abilc de ' ,Ior laan,rile i rigoldepavate;,,,
materialc Iune=ise.(vopsele,1>itumuri t\fe.).tndep!rtarea de pe 1ntrepncrea <kcnurilor: cudia,ca i reparan:a cifninc:lor de
, platforma drumuri lor a -Obstacolelor (anrocamentc, stinci, viz:iwc, a pU!Urilor de aerisire i a or de drenuri,
bolovanl, materiale rezultate-din acddente de circulatic etc.), complllt.l!ea i;11pacclor. c!minclor IJI. puturile de aerisire;
tAiewt ramurilor pentruigurarea vizibilit!pi i a gabaritului; v,;rifil'Sl<:a fu\iQDllrii dr=mtrilot (conform in&rllc\iei) i
- infonnari privind statea drurriurilor: infonni\ri operative, la cur!fllrea Oelelor, curitarc1-decant()llfCJ0t;
roate nivelurile; privilld conditiile de clrculac pc timp de vart prvcnirea ef:!elor inuiulatiilor: inrn:tiw:tu lucrarilor de
sau in caz de calamita i etc. cotcctii ale torentilor $i de aro.. c, vailor conira
eroziunilor; intrc\inerea lucrilrilor de aparllri de malun i
regulariiAri ale cursurilor de ape; completarea t=entelor
ru:taiorate local fi a eroziunilor provocak de topirea ,
upczilor: apl'mlri de maluri de volwn mic, coreci locale ale
albiilor, tori de gardi!, amcnajiri ale torenlilor fi. ale
canalelor de evacuare panll la 200 m lungime; stocuri de
rnat,:riale, cchipamente ;i dispozitivc pentlu intcrvenpi in caz
I
de inundalii:

SQ
---------------$-
101-2.4. I Asigurnreaestcticii rutiere a dry1murilor cuprinde:
---------- ---"---------------
! - intre\inerea zidurilor de sprijin: intrc\inerea bol\llor cu pil"litri, :
I
i
,-,----------y

j a rnnfonurilor i a zidurilor de sprijin sau de captilijire; curatarea l intrcerea <,lrumuli: revizii curente fi interventii operative, !
1

1
l. coronamn.telor }i barbacanelor de vegetatie, de gimoaie, precum !. execmate de echipe mobile; curArca de unoaie, paie. noro i,

,
1
: .

corectu 1zolate-
" cadavre, etc., a platformei, a taluzurilor, ,anturilor, locurilor
- -------------"------,,-----------:
''
I
23 lntrc1inerea mijloacelor pentru sigumn\a dreulatiei rutiere ,i <le I
. ,- - , ., ,,
de parcare, fantanilor ,i a spa\iilor verzi, swngerea
I infom1are pennancnte sau tcmporare cuprinde: !. materialului in.griimc,i ii transportul in afarn zonei drumu!ui;
imre\increa scmnalizlirii verticale: indroptarea, splilarea ii : curiiirea lroW/lfeloqi a casiurilor, precum i repararea sau
I
completarea elemcntelor lipsa; demontarea panourt1or
I vopsirea portalelor, a indicitoarelor de cin:Ulo!ie. a stalpilur
-

I
1

I i a altor mijloace de dirijare a circula\ici, recondifionarea pul>licitare instalate ilcgal sau degradate i depoZitarea Ior ln
tablelor indicatoare, a portaleor i a consolelor; remoatare11 afara zone\ drumului
accstora; cosirea vegctatiei ierl;,oas;:: cosirea vcgetatiei ier\)oase in zona
i - lntre!inerea sem11alizarii oriznntale: completnrca sau (acostamente, anfllri, ta!uzuri, l;,anda media.nil. - toata zona
refaccrea izolata a marcajelor pe partea carosabillls coreqii cuprinsi! . mt;e gardqrile autostrazii), ta.ierea buruienilor, a
ale marcajelor; Uistari\Ui, a drajonifor }i a maracinilor, curj!area planta(iei
intre\inerca i rriontarca indicatoardor km: vopsirc":l ,, de rnmuri uscate etc.
scrierea, splilarea sau lndreptarea indicatoarelor
Ian, montarea 1101.2.5.. lntrelinerea drumurilor lat;;rale cuprinde: adncerea laprofi) i

1
acestora; k-- _ 1 !'!!"Jineri Jpcale, asigurareascurgerii !'<'lor etc.
intrefinerea parapetelor direc\ionalc: intrlinerea pnrapetclor 101 ..3
p urilor , p asag elo r . podetelor i a
metalice, de zidarie sau <lin beton, prin area tencuielilor, 1 ::';:%c u:= . a od.
a ;zi4urilor, aducerea la cotil, completarea elementelor necesare, la podurile din lemn: strfu)J,erea
.. . . i. . batcrea
. buloanelor ..
. penelor,
.
revopsire, spiilarc periodici!, pr<>!ec\ii anticorozive etc. impregqarea cu subSJante antiseptice i ignifllge a elemcotelor
. .
- intrejine,:ea gnrdurilor .de protcee: i!ltret i repararea din lemn;
I - la podurile de zidaric, din beton, din beton anlllll, din beton
gardurjlor de prot;,qie, demontare, remontare, completare cu
elementc sare, varuire sau vopsire; prwomprimat, pasaje, tCJ)a!:l\lii , de tencuieti; curaiarea
- varuirea plan!a\iilor i a accesoriilor: varulrea planta\iilor ,i a rosturilor degradate i mnplere for cu . m9,rtar; . curaiarea
acresoriilor (coronamente, garduri, borne etc.); banchetelor ii ungerea aparatclor de reazem; curliu-ea ii de
- intrepnerea zonei drumurilor: eurafarea partii carosab;lc de noroi i gunooie, qesfundarea gurilor de scurgere; completliri
materiale lunecoase (vopsele, bitumuri etc.),.\ndepartarea de pe izolate de 1crasame .la calea de rulare SjlU la rampe;

l
platforrna drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stanci, repara\ii la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidrolzola\li,
bolov;mi, materiale rezultate din accidente de circulatic etc.), rosturi de dijata\le, c;isiuri, sferturi de cop, s de acces,
taierea rarnurilor pentru asigurarea vizibilitlitii :ji a gabaritu!ui; perforare ii cu golri;
- informari privind starea drumurilor: infonnari operative, Ia I - la podurile metalice: intre\lnerea vopscle. prin cpmpletliri pe
toate nivelurile, privind conditiile de circula\le pe timp de varli sup,..fe1e izolate; ll!dreptarea elementelor deforrnaie; curiitirea
---....c._,sau in caz de calamitllti etc. nodurilor, a aparate!or de reaz.em ii a celorh;lte accesorii;
degajarea g\filoaiel9r din jrul montanplor !i !'. diagonalelor,
rcvopsiri akparapeteior;
- intre\inerea al):,iilor din Zona poduriJor: inliitur.area din albii a
depunerilor, drajonilor ! a plant,1\iilor care impiedica
scurgerea apelor; curiiia,ea de r;igiilii a infn;structurilor !i a
albiilor; spargerea ghc1ii i dirijarea slqiurilor i a flotan\ilor;
rcpara\ii izolate la pragurile de fund I la apararile de maluri;
intre nerea detelor: ara II izolate la coronamen1ele

81
aripilor, amere' de ltifl!, peree; desfundiri $i (leco
dipodefe, inclusiv m perioadade dezghel; ,.
intre\increa' tunelutihlr. reparatii izolatc ale caii ;i
'elffor;' asigurarea i apelor; intrcpncrca,
iluminathlw electric a . or de la inlrare. .
I
'
10,1, P izilor j)titlIU sez6nul 91/ t.!1!llll ii Ia ie;irea din
.. iami :c\JrAtiri . . <le )ieri i coreca
ta!uzurilor penttu !nl!turarea C111JUIJ)_< care provoac! tnzapezlrti;
platfonne pen!r1J . depozltatea 'fuateralelor 1n depozite
.
intet'll)ediare; tnu Qbstacoleklt care ar provoca
inzA anmiurilor t\eni, m.11iai, tufc, ori viL
f
etc:):' instalarea compleiarea 1 spe,cifice pe timp de

e .
iam!, plOillbarca''gropilor, incluslv . tiffeo\uionarca cu mixtur!
stocabil! cu malCriale com tni' . ilor,
J.2. Aprovlzioruitea cu matllnale peiitrJr cefnibatma' tltli
cuprindc'. apttlvizioo!ri cu' material chimice 'ii 1111tiderapmte
103. Tratiunenleliitimiinoaie ....
,
(nisip, pictff$ zgura, Slite; solu .) pentru coinea ghetil
i a poleinlu amestecul IIUllt'rialetor aritidcrapantc' cu substanie 1-04.
li,rtiagfomerantc, transpottu1 iruiti:rlaletor tn depoiitt, magazii, 105.
silozuri; illtu,rinetea ilqiaz\telor pcntria cmaterlale chimkc $i 106.
nc rev .- 'hmici 'L
I023. Asiguratea cu paoouri de pamtJpen cuprindnprovizionatea cu 107. Si .. . . , .,
p,lllO<iri de parazipe,,i ;i cu mlUerialele ncSate pentru montarca 107.1. Aprovizion!ri 'n<>i cu: indica rutietio,;,s\41p6, console fi
lnue
i inerea acei!totai , '. ' .,
.dcdiri.Ion.
102.4. Montarca panouritor ',de parazlperi cuprinde: montare, :itlli, l!!i'! .P n:jl pru st!lpt '
demonwc,
tnimport, 'revizie fl intre\iriere Iii teren,
reparuca ii
zltirca , accesoriile ve.

f:- -
I 02.5. . Desz!pezirca mamiall! i , mecankA cilprinde: rispAndi=
(manna! sau mccaruc) a materialelor diimice $i antidcrapantc, 'In
scopul prevenirii sau coaibaterii poleiulut ghC!ii Silll a zipcrii; I 07.J..
patrulaica cu utilajc pcomi inform!ll'ea pitvfud starca dtumurilor 107.4. Amenajan:a 'totli.irilor de'are; inchisiv' piocuratea dotaril or

I
sau pcntl\l prevenltca tnzApez.irii In timpul tilnsorilor lini.,tite sau mese,
fr.nsi1ri de.,..,,,,.;: blnci, jardiniere etc.) "
al viscolelor slabe (t!iia vSnturoi rub 10 lcmih); de&upeziri 1075.
manuale 'in punctele ina=ibi!e uti!ajelof lo drcptul lucrarilor
anexe, parapetelor, trotuarclor, podurilor, fudicatoarclor Ion. al

i
corooamentelor de podete, camerelor 'de Iini$tire, parclrilor. 111><
fllrlloc ti rigolelor cu ghea(a, suprafetelor i.zolare sau cu
108.l. Culturi in neoiniere .
gheata pe platfonna dromului, cuttJlor, rilor, Intretm,:rea, complctllrile i defrile de plantatii pc zonA i 1n
108.2.

I
latfortltelor, fln!Anilor, etc.; mar= plillformei dtumului 1"
1 vcrzi
108.3. Int,.,,tinerea =deklor de orotec\ie

----,- -
109. llntretinerea'-cladirilocbaz.e, cantoane, sediJ DROP, CESTRIN, I
r
I
sec\iit atdiere, district,, spa1ii pentru garaje auto, utilaje, i
echipami.mte, pepinien:, fonnai, laboratoare, sooiu AND, prin I
\ Lucnlri accidentale; refaceri dupa inundai, alunecl\ri de
I Lucriiri privind npara(ii curente la dumurile pub/ice
t terenuri, afuieri de poduri, deteriorJui ale aparllrilor de mal,
lucrari de z:ugraveli, vopsitorie, inlrej:\neri la acoperi,, indusiv f i.::utremurc., accide.nte rutien: pentru a<lucerea dnunurilor. a
' p-0durilur i a .. lucrarih>r qe spriJinire, de ci.\pllrjjJ'c . i ...\le

l---
1 l 10.
inlocuirea invelitorii, tamplllrie, ref sohelor, revizuirea
instalafiei electrice i temuce, 111Iocuirea elementelor de timplllrie,
revizuirea instalatiilor tennice, sanitare elestrice etc_,_
Pietruirea drurnurilor dln pl'imant: lucrilri de terasamente pentru
corectarea traseului in plan, profil longitudinal i profil transversal,
T _______, 114.
', 115. I
consolidare i a a \Uiior de mal la starea tclmid,ini ia!A
I Imbrllcaminte bituminoasa ara
Ranforsi!ri ale sistemelor rutiere ( cu lian\i bituminoi sau \
hidraulici . . , > . , . ,
indusiv tori, acostarnenle, taluz:uri, liprovizionarea, emerea i BfflZi ,ruplimentare : extindere banda a ffi,a in rampe, penlnl
! l
116. I
!
I cillndrarea cu mlllerial pietros sau eu alte materiak clasice. vehkule Jente
Protejlll'l!ll corpului
4 i a p:.c latfulm 117. Eliminarea puru:telor peric\!1oase, amena m dej (care

[-1-Ac..:..:m...en= ;.;'i!ri-.--1 00
-m=p"'et "' ' d e...a"'"c""-o ,ta=m:c.e.:::n.::te:::in:.::c:;.lu-,-,v---__ i _ _ _a ra-r -l '
be , t z de m c d afe<.'teaza elementele eomt.'l;ri,e i sistemul rutier al dnimului
intersectii

i 111 .2 Santuri i rigole pavate Reparafii curen.te la poduri: d.efini,tivllri ale podetelo'i fnlocuirca
;;.,:.

l l 8,
1

I -j
!!ri

e,lementelor degra<!/lle la suprasttuctu,J; " COI\SOiiilar


aJ

I Dren!U' an!Jlrj de gardii, canale de evacuare


I ::::! ! Corectii Ioca!;de albii i toren\i. ln lungime <le anl la 200m ini'nlitructurilor, cQnsolidarea ptl)Viz.rie la poduri,. in. vel)
i
I
i
l l 1.5 Luciiri de sptijinire, de cilptu;;ire ii de consolidate cu un volum \ efectuarii unor transportun agabanttce; vanante provtzoru de , I
panlla 200mc circul ; demolliri i desfiintari de uri;
........----, .. . . . . 119: 'Reparai curentec,la cl!idiri (distticte, seci, Clllltoane, haze
111.6 Drurnuri de ac=; i pod$ lalerale . de,.
1

111.7 Amena'area latformtru vmf:are tonajului auiovehit.'Ulelor J i deszapeziri, ateliere, garaje, sedii centrale, sau locale etc:):
consolidiiri patalc, refucerea pcre(ilor (inclusiv a J.hndailor),
_i

111.8 lntre\inei:ea drurnorilor pietruite. scarificari ,,i cilindrari cu I


. pllmeelor ,sau, acoperiilor, iulocuirea sci#lr \'/are sau
win
adaos de mal<rial ietros an/i la 600 m3lkm
1!2_ ln trejine rea periodic:\ a podurilor, j
paia e!or, podefelor i a ' exteri?""'; a pardoselilor etc.

tuneluri!or;
lnlocuirea complet!: a unbraci!mintel pc cale Ji pc trotuare; I 120. Coosolidarea corpu!ui drurnului, terasamentelor, versanplor,
E.

inlocuirea hidroizolatiei pe cale ,i tromiire; re!ru:erea ameliorllri- de albii, consolidarea zidori!or de. sprijin de .volum
trotuarelor in solua cu tuburi PVC pentru cablpti; inlocuirca
pc
mare a c inelor de rotec elm triva ava lor:
bordurilor, infocuirea parapetului miini! curent!:; moniarca 12 I. Reabili!Ari ale sistemelor rutiere, ainenaj&ri ale variantelor
parapctului dir..:tional pe pod, ind us iv pc rampele podurilor; ' '. I
ocolitoare trasee exlstente;
inlocuirea <lispo.zitivelor pentru acoperirea rostlll'ilor de dilatare; , 122. Co11Solidiiri ;i reabilitiri de poduri i pasaje: delinitiviri .ale. I
inlocuirea aparatelor de reozem degradate; refaceri ale betonului podurilor av/ind lungimea pallii. la 41). inclus iv, CQlJSO!idarea i
degradat prin torcretare; .uieli din be,ton amiat ale
infrastructurilor; proteci i aparari df rnaluri din gabioane;
refacerea casiurilor, a perce,lor sfert de con, scijrilor de acces;
rcabilitare,i. poi)urilor, pasajelor ,i podefl}lor, largi"-" ii idisarea
clasei de incllrcare.
wt
,.
I
.:...J
H23.
' Com;olidiiri ale structurii de rezistentil, extinderL modernilAri ale, ,
op p ; p
I v sitotic com lcta la tablierele metalice continuizarea cu laca cladirilor aferente drumurilor ublice.
de suprabetonare, conso!idarea elementelor din beton annat i
din beton precomprimat, efectuarea de proftluri transversale fi
i
I
---Jlc>'!!i!_tudinale ale albiei sub poduri etc. __J

85
r
i .g

Dl!:finitii privlod ucririle de ttretinett: fi reparafii-druinuri" .:uprinse iA ,.Nouienc:latorut


activifitiloY de ffltretinere 'repliraiftdronmri pultl"-

l. iAJt:r:irile de ffitrefinert, sum acelea care st executli in scopu] compensarii paJ1iale a uz.uri i
$i a !UeOfif1erti sti\la:urii ruti V{t in_ile teJ'!tli neGeS tfesfa$arii unci dn;J.i[aJit
neintrerupte. ln si_guran $l confort, precum i pentfU fl'llID!inerea aq$teia ih i. permanent! de
cu_erue, ordine,_ aspect es1ctfc; fa cerintele cate:_go(!etcfunqiooaJe ate drumului
Lucr!ifHC _deintrr; poJ Ji: 1.1.Luatiri detfecurenta'.
. . L2. Lucrliri de 1nfrelmere peciodd .
0
'r I lu,cr(irtle de fntrefinere_ Curendi, s-) &:elea "bitre se execut! ptntru mtnitnetea
curateruet; citeticii, asigufarea: scurgerii apel-Or sau pentru eliminarea UOOr degradari punctuate de
rruci\ amp!oare la ilrumur( 1ucrliri de at!!, lucrliri de siguranji ru6'r.!. c$! si la cli!dirile anexe
aferente drumului
1.).. Lucr(lnfe de r,ureJinere pttrii)dicli, suntacelea care se ta pt,riodic planificat, in
soopul compensarii, e sau rotale a u:wrii p mttere. Jq:-de ma. luclor
de guranjJI runera clMmlor""""" ljferente drumu!ui
Ca strategie.de oxecu.. lu<rlirilor dein!e, '"""""' J>Oate./J:
-de tip ct@nv care se.apJic! de regu:t tncondqiileunui-buget foarte restnaiv,
respectiv. c!nd se execuli ttlCfiri punctuale, in f_de.e re apar,-asigurindu.-se-nivcluri
de serviciu stazute. cu o suprsfaj;a- de rulare foarte eterogenl, necesitind personal. murn:;itor
numeros. avand in vedere vorutnut mate deJucrirl'-4:le tip' int ia.-carevroouctivitm.ea ji
eficienta sunt foM!e $<1\Me ,
?:trau;gja de tip prev@tiv; care a.re -ca obiective-pri.n<lpaie conservarea i adap-tarea
sistemutW ruticr. A e!Ul 1ucrtrii de arti (P9d, podt!}, p, vi_aduct, -> sau de SJgur:u1fl'i
ruUA, pentru ni')@lu.l de.)itate ta care C$te sup.
1. Lucrtrlle de repantil tuttnte, se executt poilic,_ in scqpul coi totale a uzuri,
pro<luse asupra mstem.?1ui runer sau. a 1ucra.n1or _- de art.a. Precum 1 1n $COp-ul readucerii
caracteristicUor 1ehn.ire ale ora la_starea 1ehnicl inifiala, prin inlocuirea, refacert.1 sau repararea
sectoarelor sau a p!rplor care au suferit degradlri, r
J. Reparafiile tapirale. sum acetea care se e:;."Ceu11periodic, m scoput co:o,pmsarii 1oaale a
uzurii fi:r.tce sau morale. pre<;um ii in sc.oput ridicArii caracteristieiio(tehnke ale _obiectivului la
ni velul impus:de ineadrarea rn categona funqi anal! la care trebuie st raspundll, finandu--se seama
de condiJiiie actuale i de perspectiva.ale traficului !U,Uet
ANEXA4A . . ANEXA Nrsli.
CENTAAUZATORUL OOCUMENTATIEl TEHNICE OIN BOTR NECESARA LA_Nll/El. DE DISTRICT

. ..
DOTAREA MINIMA A UNUI DISTRICT OE ORIIMURJ cu urn.NE,
ECHIPAMENTE I MIJLOACE OE TRANSPORT "'F1stER
"""'
"'
NL- CONTJl'JtJTIJL PERIOOI. ..ANEXA

UM boc ' .
.

flSIERUUJI

C1TATEA

-
I AC0$T E\lltlEN'fAACOSTAMENTELOR - ANUAL 'AHEXA $11
N,. Oenumirea Grll<lul districtului PE TIPUR1 OE IMSRACAMINTI '
2 ANEXE!.A EViOaU"A. CONS'ffJCTitLOR - ANUAL ANet>.512
Cit ulilajului I II Ht . ANEXE fHZONA. 08UMURflOR . . :
1 AutocombinA arapi drumtjri tAR01 0 0 1/0 3 AUiORIZATU VlDENTA AUTORIZATULOR DE x ', ,ANXA513
2 AUi ara mru echioele mobile 1/D 1/0 . 0 CONSTfWIREA WCRAA!t.ORINZONA ON .
3 Autolurism de teren 1/0 0 .o 4 BENZJJNC EVIDEKTA 8EHZtLOR OE'. INCAORARE """"'L
.- ANUA 5/4
4
5
6
AutObascuJantii
Aoarat de vAruit -art.Km
An"'rat electric de suoura t eleclrtxwfl
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
XX
xx
"'""'
.PE 11PUR1 OE W8RACAMINTl
f\/10HTA BENZILOR SUPUMEHTARf; mUAL AN!:XASJS

.. ,
-
SUPUMENfARE PE ON SI POZlTU l(M
7 Au<.tf <n autOnt'.n de sudun\ xx xx T\JNEUJRI EVIOENTA TUNEUJRllOR ANEXAS'-123
8 Autouteder X .
9 Buldoexcavator tio Cateruuar, cu &::fitru:lmerrte 1/0 0 1 COIITI1W' EVIOENTA CONTORllOR OE TRAFIC ANUA!. ANEXA$'1
10
"""'""'
CliruciOare cu semrtali:zare rutlerA 4/0. 4/0 2/0 RU'TlER
11 C deaer
.
xx xx . xx :VIOEHTA ZIOURILOR OE SPRIJfN ANEXA.Stt

cuaae
12 Cafeuiator PC cu imprlmanta 1/0 110 ,,1f0
13 Generator electrtc multlft.mnil'lnal 1/0 xx xx EVIOENfA CURBELOR lH PLAN PERMAIIEHT AHEXAS/9
14 lnstalatie de nornife autov&hicuJe la rece . 1/0 JO< xx OR1ZONTAL
15 I nsta1:::ute de eolmatp:at rosturt-fisuli 1/0 xx xx 10 DRE.WURi EVl0NiA ORENURILOR mUAL ANEXA5/IO
16 Masioo: muf UNtMOG rr,U echioomeote) 1/0 1/0 xx X
xx II l'WITRUT CARTEA PlANTATlfl ANEXA.15111

.......
17 M! de frezal asta (Wirtgon)
18
cu remorca de tran'l:nfirlat
M..rsiJ'tA de amorsaf cu efflsJe (Biteflil xx ,, INORUT
CONFORM INSTRIJCTIEI
EVIOENTAINDICATOARELOR RUTIERE
X
AHEXA45(12

r
19 MotOGOSitoare de taiat iarba 110 xx - - TE PE ORUM POZ. l<M
oto u ru I . 13 INTERSCf \l10ENTA fHttRSECTID.Oft ANEXA.&13
. xx
"
21 Ruloo compactor vibrator. pArn'i ta-1,0 tone 1/tJ 1JO I.A NIVEl CU CAI.EA FERATA
cu remordt de 1ran"'1\tmm .. INTE!ISOR VIOENTA. INTERSECTUlOR IHTRE ANUAL AHEXA.511.(
22
23
Tractot universal, cu remordl:
Roat.a !"!Pnlf\J flmsurat lHn"'imi xx
0 1/D
xx
1/0
xx " P""""'1"E
OR\.IAJRiLE DE ACEEASt CATEGORIE
EVIDEHTA PAAAPETE1.0R SI ........ ANEXA511S
14
25
Statte radio-1e1eton fool
Sta(il fk)..teiefon mobile
1/D 1/0
in funtjltt d& di:urllll w,
. 51 .....Jf,,,,,....,, allW
.. 1/0
,. PlATI'ORME
cANfARE
TIPUl OE MATERW.
EVWENTAPlATf"ORMELOR PENTRU
cANfAIIEUS M08II.E
ANUAL ANEY.ASH$

..
26 Statie de detectle st ffl"PVlzluni meteoro ice 17 POOETIE EVIDENTA PODETEUlR ANUAL ANEXA 5'17
lJfla pt district, pe mANa ptoeurartl
27 Te1efon PIT !IP I 1/0 I 1/D
PClllUAf E\/IDENTA P000"1lOA ANUAI. At4W.511.8
28 Te1efon celular 1/0 I 1/0 I 1/0

.......,,.
29 ncArc.&1or frontat pe pneuri, cu cupA de 2.2-2,3 me,
RETOISTR REnAUA ORUMlJRUOR PU8UCE ANIJAL ANEXA5fi9
t1entru zone cu alune<;ari Si cActen de sttnct . xx 110 LA MVEl. DE DfSl'RICT
30 Bu/dozer pe n/fe penw tone cu XXX 20 SAN:TURI E\/IDENTA SANTURlLOR ANUAI.
a1unecari si cikiertde .stand
31 Mljfoace fixe uillaje de: 1'-nterventi'e cmfOOn pttmtl modut
in caz de caiamil-4:!i _riefvenile in ca.ail
32 U111aje si echimente t"\!)n1n.r iama confonn instntr.:nel de iama

X) La cf1strtctete care au in admlnistrare drumufi pie1ruite sau de P8.tnant, se vor provedea


obligatonu in dOta_re, in f.unctiede lungimea drumulut
XX) Se vor fotosi utHajele echipamentefe din dolarea sec\Htor, in (unp de tteresita.
XXX) Se vor prevedea ObligaloriU pe sedoarele u11de cad frecvent stAnci sau se prodtJC aluneclri
de leten.

88 89
"'"'

SIM80l . OONt!NVTUL

,
- ANE,

-
Fl$1R F1s1f:l's:Ut.Ut CfTATISA NR
,
i
f

SINUNO -EY!O:!NTA SCTOARE\.00 /l;NUAL ANEXA $,'11


.
lNUkOAetl[ 2 j p .
S/NV.P
ii
2'1 'EW)Effl'A stCTOAkUOO QE AN!JM,, ANEXA51Z2

"
OOUMUli'lGRAVflE .
CARTU< E\/'IDENTA ltJCAARtt.JJR EXECt[fATE CONFORM
'
CONSTRUCTl1 PE 01WM UtCi!l.l<W5 .
MA!tCAJE
.
24 Fl(MIJl fMRCAJUt.UI LONGiTUOINAl ANl!At AlM\IL
TIIAttS.VERSAt. Si LATERAL M4RCAJ1JL01 .
25 PLAN lARNA fl.AWL OPERATN Qi;Af::f{Viffi AM/Al C()t;F- "' C,

i
p
lu TIMPUL ltRNlr INSTR !AANA-
i

..
1
NIM Pf\Q!a!ecuXITTcd,3:,1;,uti00<:31arje11t1,
Simi1ar. se- oompJeteaza peniru OJ

I
f
:i .. 1ii
.
..

.
! ll .
.

..

..
. - ,_,_ ', .
; ..
1i
li ! I
:J I
.

..
.

i.. '
:;;
E ...
.
i<
:J j "'

.
.l!!
2l j
... ;

1
.
d, E
,1l "2
p

at ii 0
..

91
-- - -- .- ,_
...

-
.
" ""'
- ' ...
c
0
f
""""'""'
E
.
i.,

_.,,, '"'"'
""'
:r-

....
. ! T
j E
I7i

t.r.-

lI
2l ?

t -i'Ii Ji -.wi.:
C

I !, E, p.

i:
! J I....""'" f1
5 ti

7
2l &

i
2 >
e :; 6

-
'
!!! C
0 1 2
" il"
.
0 '

1 -
.! t
>
'"
.
.J Ii
z
.
"'

Q" 0. u,

-- --
<) :; ..

i

.
,3 . ...

-
0 Ii'. .
i
!1 - I . ..
. .
. .
..
ii5 i .. h- --
. . .
. . ' . . .
.
I . . .

.
.. '
ia
"tli
"'Q
.
C
i.
. ' ..
..
: . '
...
.

"'Ii-!
';ii .ft
E:.t;pt.catia "'tarttor
Q

. , TR-t1:ttwra:re-; AMS an,61_

..
Col2partsa d :ORi craapta,, ST -$,\':a ; ct.AorRi>Constr,,
.. cn1 4 bp l;Utmcfe AMEN.POP. Amenajar pnd, CANAL
Petroi, lMPEJM; .:tffipnffnu1r# lN$Tj\f'f;.
fl!
t

.... C.GAZE:-col)ductii gaze: CJ)iT9L

.
. . TEL tnsl
. ltl , ;1s:r CAN -4ra
(',a., . lST. a ';fflstal,i - )t0T.

- i I ..
. .. e, PE.CO -$t_a:Jer.f/l1lti;
-: . teieeom uo : INST .TERt.t de
ta;. E>"fiAU19 &a\re &uto6!.iz.
. PASAJ.OEN - f'W:J,al !.$ooivelat - PAS.NW - Pasaj
.. P PUil P:"'9U pubooi!N


n. ,,
.

& !,
.

.

-
.
1!
E
"' I
.
fl
.. ..

.
.
'
I.
ffl ....
!l . .
l\ '
g ...
I

Z.5 "' .

93
92
ftsrer: BENZ1 SUPUMENTARE

-' -"" - - - .
Ji

'"""""

! l:!
I
"'
"'
"-
......
km ""'
H!We ""
p- c- Tip

m
..
- I 0 2 3 5 6 7

-
C<>Ullnband>

i ! URG::: u-_._..

I
-
- -- ACC--:::\accelefare

0ec\,;-:J_----are
-- vms-:::: vlraro _.,._,,,_a
Si!
! - -

5 ..
VlRO ?,.:..-..,o dfea"'*=
"".'. -:;
-
83 z._banda a trai.a

l
- -

..
m -
f
-
--- '
.
---
-

i} .
.
_-_

j
-

j -

..
- -

.
- -
-
- .
l 1 .,
f j ..

'
-
f

l!

-
-
i
m

% 1i "

94
8
"' I
eq. J -
eh

1
'"

,Com
""'
,
""
-
_..,
. u,6u! .,

"r.!IWWA
.. 7
Ai ill8u11
. .
"
. I .. .
.
--,

-"
I

-
.

'i llJ Jf
1
;.

Ji

7'

,
I
- .
. . . . .

11ii]
l
al .
. .
.
..
'
lfs :; NOTA in cp1cana 6 se sp&Cm(;a aistflci !J&v ca part:1whnt _resp(lctN3h;mele propnetarul0
in caioamo e_ trece ope1iorul sau citrt-qrul 00 cent(!{
1li cok.ana 6. tipui ap1.1raW1u1 Mlt:tp , -PEEK . !SAF

j2fit '
}it
..
E

ii E

t-
f]
' ..
i i flE a "

-i

E

ii ti 0

96
;g
0

i.
N
Ji
;g
., [ il' iii

;;

{
,.
ff
1,<llf,Q r s:..
, Ii 1i1

.
firfff

I
ir f Ii,;'
..

ANEXA 5.9.

Ftslet CURBE

Evident. curbelor In PIM'! o1ttQfltal

'""' .... .... supra!;arh "''" UnghJul DI-!- de Vitetado Ulngwr'*


Tlp glrQ !n c,,_.,. !avert vttlbttltat& pro!ectartt 'nlm<o :,:;:,;
N, cvrt,e Surn1:1,h curbs de curba de
""' .,,, grade/ max-400 VP
"' drum. inaiare mll'lut& m km/h trari:zlt;e tranlftie
.. .
- - -.. m m mcm P% '""'""'
0 1 2 3 & 7 11 12 13 "m 15
- -- - --- -. ,o

. .

. . .

Nota: Cot 7-ms eurba :OR= dreapta, ST= mng11

In eolc 4 se:doua en:ie dtt dotolda, pklt doua aree de tltotolda;e.,rc rin,,s doua a.rot da lemnlso:tta, et>rC pllJ$ dova iireff de ettto,
we
urpefltifia, eutba dubta,cutbe . etc.

:g
ANEXA 5.if'.I_
8 Flsir DRENURI
Evldentt'I drenu(ilor

Cart'iM Pl.Av;, de rc Mm>


L>km \'m\lllitfl<fl ;,lzfi!l;;,r, C::lf"';&il:
"' , ""'" Arrlpsuo dwi
"' , '""" "
- '"-
m
'"'""'"'
ow,
,, Obsetv,w,:

0 1 2 3 4 5 ...
7 -mm 10 "
" .. un, ""'ADC

AC "' Dren de aoostament -----


. SANT :: Oren s1.1b s.ant
' DZS : ln s, ' de ,on,i,

'Soc;,

ZO!stA= !n '"" dmmc.,,;

HTIP OREN: ----


ECR Ecran

FOR= forat

GAL= Garte
'
!NG = !no.t1tt

NOR.:: Norma\

OREN = Put dtena,n


--+-i

ANEXA 5.11
Cart.ea plantatiei

plantati!
Exlstenti
Total 1
Nr.
Sig. varsta
I Specla

J
Nr 1Pozit11 km
crt. J
!Drurnul ublic

I la km I J de la km
13
o I I 2 I 3 1 4 s
j
I 6 I 7 8 I
oreapla 11 12
tctol :existent s
I
i 10 14

r---+---11-----1----1--t--+---+--+--+-1----+---t----+---+----l
f-----+--+---+----+--1---+--l---+---+-+....-1----+---+-----+-,,--

I I =1 t I I I .I L I L ---=- .. I ! .. . I j
I I I I I I I I I I
I I

I I I I I I I -1 I 1--1

0
- - - - - I I I I
ANEXAS.12.
l

-
'

- -- - - ..
-
E

z" -
0

.g I
0

f " J I e
b
,,.
" :Iii

"" .--
,.,
""
'*'lie.
""' a

i" iI l
a E
C,f',

I !i.t I" h :r i i ii'I ",.I j!


I"' OR C,N, :- J!
C .;:

I "
C
ST ,AX STAS M, .R_ S6,SU, AL,OL, V,V+F 0 0

- ,}

i"!s
dk1S1A$ SL ,SM?, OU,P L F I j
7 11 e
0 1 2 3 10

' 0
0 0 0
0
"'
a
I
1 !
z c
N


0
I
',

E "C
'

0
;:
'
r z.

e
0
:i
i
8- Re, I
l
'

;'1
- r------. w E a
0
"'
'


fl I
1
.,.., '
I
t
I f I

;
e

!"1
'

"'
0
a
Cima Pfffll.C'..lltertl.or
cot !>OiMf?$JNi_ C-- M,_.,;c, R,ffldtl'H ,fM,m.>titffl.!INI.
COL. T SJJP0RT' C- -P, !iMii11. SO. beten. SL,- stalpd4-. SM ,IIWQm$$111C. $MP fflt'!Wj)Jdil z g
COi.. &-- MATERIII.UJL INOICATORULUi Si ALoa.ENUUJI: lit.-, OL- <>\$f. OC.Z-ot,!1 rinoof._P
C:Q!__ a MATERW.JJL fNllU yi-At OESEfM.Ul:faoo..-., V+Fc>41WM!!f&Ma, V. .0 c
i5
I
COL IO--O-in"'1$d!rnct,1illsensolill'4llll61-
V


f': i
"

u

E -
"0

102 l OJ
ANEXA S.15,

--
...... ,,_
"'""
-
"""'"' ,_.. .,,_
T M-
""'
"'
m Obo


- dt . $g. m U ,s .G
fO
l ON Locaillatea 7
,
N, Pozitia km :"""'engine 56! Pcxi!.la ii,m Obs01Yat;1 2 3 5
0 1
crt l -princ intersectat/ ( jlj/)ra!}/;116f1 ) . .
o I 1 2 4 .
EXEMPLU
" DN64 1121-826 DN.67 194+400 Rnt vmcea Sunrarumwe .
2 ON64 114+;205 DN5! 1{l3<-027 Rm.Vaicoo --apur,tU(!
3 DNl 120+400 DN71 109+600 Stn&-a .
4 ONSB 3+1()0 ON58 0,000 G1um1u --- - r-
.

r--- --- --- I .


.
.

..
EitpHcatia presurtarilor:
Col 5 TIP PARAPET U tt$0f; S - s<imig:reu G 91eu . FG foarte g1eu
Cc,1 .0 MATERIALUL DlN CAR $TIE EXECUTAT : B 001or1; BA be!on am1a1 -
M metal . Z - zi-dilrie dm piatri
ANEXA 5,16.
Fisher: PLATFORME CANT ARE


0
;!

'"
NI
ON ,rn
flcz Partea
ON ""
Loce!ita1ea Oaca
p1attorrna Obs


Mte .

l
iuenvficare
bmol""""'a .
1 2 3 ' ;!

.
.

j!Ui,
.
I" z

fi "hi .

' '
. 5,

ii! '

. '
..
t A>I!

i i I ti.;
"'"
fflN


H i1i
,-'
N
.. .

a,.!

Jli

' !
:; Ji ...

t\!)H

l
-
; E; N
'
!
i 'fi 0

] 06
:,;; ANEXA !L18
fis>e-r PODUFh

Evldenta podurHor
C:W.,.u
"'" ""' S:praW1;ci ""''
N, 1,,:1. POl m lo<ah ca/lM! fl, a.A, BP. L.SITT1$ Ciw,w1 11!!'\r\'1;$.

MET, ZJD';
,, dn1m ,.,
- '"
- \NC
--- -,. ""II''' """'" ttct>.ml'II Ro,tt;:1,
w, ZIPP 6,&AsBP, p,el\;ld<>
- ... ,. """
2.IDC, Z\OP
MET+IV,
....."' -- - -'"" -
""-"
pt,! H.d NH#t!!if
lEMN '
'""" -- m m

m m m
12
0 1 2 3 5 7 $ 10 11 " 14
'"15 "

...
.

Expllc.ttl ptewrt.arilcr in colrntla !I t:19


8 - beton , BA. betcn armat, BP. twton p1ecomptima1, MET - mBta!. ZIDC - z1dAne ct,n c:ira,-n,t1 ZICP. zioan ctm pia\rO
Col.14: Tlpu-rt d pereuM:
h
PP, P*fel.l 01.n pie:lfa PB Pereu din c. 'P0"-1_11i;., PD. pereu om da-i l)f!"laoncate

Anex5.t9
Fi$le-, .Rf.TEA D15TR:lCT

Reteaua drumurilor la nlvel de dl$trlct

"""' '
"' M #r ON km """'""'i , __ cilmlltt<e '"
"' e. f'- s """" -""' irrt ! usca\
-...' ...
11-mOQtl:l:al d1umun
"'" "''"'* <m
CJ, DC. Ill vmed
0
;J 1 ' ' -. T
-""' 10
- 11

. f
ExNk:atf la cot 3:
E-l'Afnl""M

P- "linC1"a1ee
I S-secunda I e
I
ANEXAS.20.
Fis!Ot $ANTURI

Evidanta santurUor

8 :- n;;;
w. F
:cl
"'"""""
Tipm Matm1ah.il de 0

rr trt Ind 0,, ,a '" P,irtea Garda


drutnul\.11 Rig4Ja

-
Lung1ml 8."'Betoo
orum km km C.,,a, DS0.0a1e bclon Ow
km DR"'<!re<:pta O\';is.-nurt PPPerw P,atra
"t

N


$T*r.tilN,Ji1 PS'"'Pereu beton
0 1 ' 3
NEP=--NM,ro1a1
1 '
---
u"[ i!l
---- --- -- .
Ir
;::

1 1
ki---

! m

Ji g
!11
.

II
-- ---- --- --
.
1'l Ji
__,,_

i' ...

I
0
I

t
2 i- ?- :
t: 6 fl,
M

Ii
:'ir

I
i
11' " f

25 -
."
z Q
0
Ann.a nr.6
ANEXAS,22
r"i$.lec SECTOARE 1NZAPWBILE

I
"'""
Sectorul cte d1 um CaractensOOle Categona. otrnewai
ff"'
Nr '"' Oo:\akm
la km Lung1m1
i.,mtoruh1i
O<tlw
tilt lru:!pez1rn X} Fk\1eruf comp\fla

"""""
,rt tl1tJ.rll km Rombl:eu Madie pe care se momeaza
Pi.;fil m1'd pa(&ltipjl:Z1

0 2 3 . .
.

] ]2
M:tt IJOfmliti.'t conew
itt'.1ii'lt1fli dt: 11.dllUftbtr.irtlil dnmu1ri Jllibllee

] 14
l} l;91
i l5 v1.i MT s11"97
.... t;_=c-.Ji?'',M.'.'"'':'"vm*""m= :
Noolletdlroi::cprtvindJt1.il(lt, iruala!Jiklri! l
. I ilor pubtic1tare 1n bllill kw, re podoo, 1)4:Ut\ ,-illducte un
l .=
- -i6-- , "&
! _ __ I
; d. MT 357.JJ8 \ Notmc: spoc;fK.t dtprot, IX\W mUllCl """"' 11:i-tt""""' !tM!nlo; Ill drumun . ,,
; Ord DG 116--09 t poduri
. . . . I
. . .
-)rd MT )46-2000 kttw fUWOtoc" mi.x de'inlrqmr:re p. rep$a1, af
I dn11llUtlkit ,l)Ubl!Ce
!

I MO J-46-2000 , j
L28 Of<i MT 514-1000 Regulament privind elt..'.tuarea 1 bJctinhr $ef'llcn! la dtumunte
t f.n.:tAND514--91 pirohcc
--- j (BTR 3/2001) .a--f-=====c-==7:'.CT
f ;.,;, j Ordi.u u,rnuo MT!:AI Noone lltetqfoiogk. pcili'i.nd C01U1iiteide iticludcrc I\ JfCull;
i I 1_414 11-ZOOO . tiei 'ii ,k insti11.ure
t1 tc$Ul({ltl 4e 11\i. in exeortlrri de !uctffl hi tlJWI <lrumuh.11
. - .
I ..'
- . . !iaU .-ca ' ' l
30 C>nimeoomnMTIMJ Normt!J)rivindllUlfixtunrut1rtl'-cu11&1:1u j
nr. 407199l/'J9 lh maxime .
iuue m OG. 41--97 1
3l!loo AND 5S4--i002 -- Nonnat.ypr.ivin.i .Jq'IAfttMi! exp!ootan:ad-rumunliJt"P\JJ;_;;---
' (BTR t 3n00i)
h2,.co .
.- .zcoo=1------/ cln.stru;;;twni pri,iudri!J'.)l'.lrutea $i pod 11 w,ietclor de

[ Om 00 23-200 1 ,osea, din betoo l'IM1-, hetoo pra:oroprimal p 1.idanc din pwra
= 7

'--- _(!J1R.J_Jf200l __
[ ., , co 75-2{);)0 .)
Ont Q0- 1.S..20()1
,-,,-r;(tD:;TR6/f''iro1 ----h======:::::-::.;;:,.;7"i====--"----- --'""
amdrt 1aON7CTC*lS

L_:- !Zlii
1

5
i,

j
t
35 cD7C91-=---

- 'f! _,
Ir-u-
____ =pivi::z;::7:-J,t-p;x!tj;
N!-1,_lJ!f':f _
,-w------,
.,:''._l
. -"'
-
1----./.,,.,.,.
100.AND-200 --- . . -.-.--------- -.---------i
j _._ BTR 9,10/2.00SJ . .... ...,. ... WUllOlul "'"""""'k k< """"'
'.N Ord MlCT 480-2003 Nr.lll!Wlliv prh--md tehn:tce Jeuittiw:' J;;.;ili h:-W,W ,.,-
! (ITTR 4/?0041 cer le utilizatoriior
-T Doc. 00 22')-200f- - Nrnmaliv pivioo luCTirik d intte\,tnC l,qiUu R'ffiUt( ...-!lnk:it Ut
Ind. AND 51w200 imtricmrunpk rutiete t::11wffii=,w,._ po:- df,lffllmk rllt\-1..:nde 1hi..w
(BfR l7/Joo:)
Ord 00 144-2001 NOfUiC:pri1uloi lll1etstl.1iuui:'WI iuvcl 1Uc'!-pnrtorn,tnidi.i01- I

I' ,,
r - 41
__J:lMunu<ilul th: --aare .-catrt. .i' partm. drumun----
wJ, AND 505-2-001
; -dwtnctti
-
!.
-- . , ' '
--:- -" N1:mn.: MT il\UU:de MiruSUlfUI fuw{ia.caw ; MO i jg\ij.1 U4 1998
f..lfd. MT4J-93 \ Nooncprmnd1n1adrumtJnlor

Nonue pri'1.UU proirtiffl 1iw.!iului <:.11 UfliWt' A .utlpi,-.:lului Jr1.111-1


lnroo """' --------
Nt,rm tehnict pm-ind, ea 1i mnderru.Wtll .tumur1 lor

11,