Sunteți pe pagina 1din 8

46

Privatizarea, mod specific de


dobndire a proprietii private
N. Ctitor,
doctorand, Catedra drept al Antreprenoriatului, Facultatea Drept, USM

SUMMARY
n acest articol autorul i-a pus drept scop elucidarea unor aspecte ale unuia din cele mai importante i specifice moduri
de dobndire a proprietii private pentru cetenii Republicii Moldova i anume privatizarea. Pentru aceasta s-a fcut o ana-
liz a celor mai importante acte normative ce reglementeaz acest proces, a articolelor i altor publicaii ce sau scris la tem,
din ar i de peste hotare, s-a analizat i aspectul practic al privatizrii. n articol autorul se refer n deosebi la realizarea
procesului de privatizare doar a unor bunuri care snt mai importante pentru ceteni i persoane juridice private. n rezultat
autorul concluzioneaz c procesul a contribuit la crearea proprietii private dei n rezultat au aprut multe litigii care snt
o consecin att a actelor normative imperfecte, ct i a incorectitudinii realizrii acestui proces.
***
In this article the author put his aim to elucidate some aspects of one of the most important and specific ways of acquiring
private property for the citizens of Moldova, namely privatization. For this analysis was the most important laws that govern
this process, articles and other publications or writing to the theme in this country and abroad, was examined and practical
aspects of privatization. In the article the author refers particularly to the achievement of the privatization process only
some goods are more important for private citizens and legal persons. As a result the author concludes that the process has
contributed to the creation of private property as a result, although there have been many disputes which are a consequence
of both the imperfect normative acts, as well as the completion of this process unfairness.

teritoriale, n proprietate privat.2


Dei muli consider c procesul de privatizare a luat sfrit
Pentru a desfura acest proces,
- ai dori s informez societatea c acest proces este unul conti-
nuu i va continua mereu. Astfel n rile civilizate el este unul statul a adoptat acte normative
permanent doar acolo el nu se desfoar cu o aa amploare care cu programe de privatizare. Pro-
a nceput n Republica Moldova i n alte state care s-au creat gramele de privatizare stabilesc
dup desfiinarea Uniunii Sovietice. De aceea considerm c este scopurile, sarcinile i particulari-
o tem actual pentru discuii. Este actual i prin aceea c acest tile privatizrii bunurilor statu-
proces creeaz posibilitatea de a obine i lrgi volumul proprie- lui sau ale unitilor administra-
tii private temei important pentru o via mai bun, precum i tiv-teritoriale n anumite ramuri
pentru a crea posibilitatea practicrii activitii de ntreprinztor ale economiei i pentru anumite
de ctre persoanele fizice.
perioade de timp. La programul
de privatizare se anexeaz, ca par-
D eci, unul din cele mai spe-
cifice i actuale pentru Re-
a nceput n 1991 ca un fenomen
nou.1 n conformitate cu art.1, al te integrant, lista obiectivelor su-
publica Moldova moduri de do- Legii Republicii Moldova cu pri- puse privatizrii.
bndire a proprietii private este vire la privatizare nr.627-XII din Aceeai definiie este adus pri-
privatizarea. Privatizarea este un 04.07.91, privatizarea este un pro- vatizrii i de doctrinarii romni.
mod de dobndire a proprietii ces de transmitere a bunurilor ce Astfel n lucrarea d-nului Florescu
private de ctre persoanele fizice constituie domeniul privat al statu- D.C., privatizarea este un mod de
i juridice de drept privat din ar lui sau al unitilor administrativ- dobndire a proprietii private de
sau a persoanelor strine. Acest ctre persoanele fizice i juridice
proces dei existent n toate rile de drept privat romn sau strin,
1
Cojocari

Eugenia.Drept econo-
civilizate, n Republica Moldova mic.Chiinu, Business Elita.2007, 2
Monitorul nr.3, 1991. (abrogat)
p.147


5.2011
47

prin achiziia de aciune deinute cu privire la programul de stat este o noiune mult mai larg care
de stat sau de autoritile adminis- de privatizare pentru anii 1995- include i alte moduri de nstri-
traiei publice locale la societile 1996 3, 05.05.1995. nrii a proprietii de stat. Aceasta
naionale, companiile naionale i n 1997 a fost adoptat un nou reiese i din coninutul art. 1 al le-
celelalte societi comerciale re- program de privatizare prin Le- gii care prevede c obiectul i sfe-
zultate din reorganizarea regiilor gea nr.1217/25.06.97 cu privire la ra de aplicare a legii se rsfrnge
autonome de interese naionale Programul de privatizare pentru asupra raporturilor ce in de admi-
sau locale i prin cumprarea de anii 1997-1998 6. Aciunea Legii nistrarea i deetatizarea propriet-
active ale regiilor autonome i nr.1217 s-a prelungit pn la intra- ii publice din sectorul nebugetar
ale societilor comerciale la care rea n vigoare a Legii cu privire la al economiei naionale.
statul este acionar majoritar, in- Programul de privatizare pentru P(2) al art.1 al Legii nr.121 sta-
clusiv ale companiilor naionale anii 1999-2000. bilete c, sub incidena prezentei
i ale societilor naionale ori ale n 2007 a fost adoptat o nou legi cad: proprietatea public a
celorlalte societi comerciale re- Lege privind administrarea i de- statului i proprietatea public a
zultate din reorganizare unei regii etatizarea proprietii publice nr. unitii administrativ-teritoriale,
autonome de interese naionale 121-XVI din 04.05.2007,7 prin cu excepia finanelor publice, bu-
sau locale.3 care a fost abrogat legea din nurilor instituiilor publice, tere-
Cadrul legal actual al proce- 1991. Considerm incorect abro- nurilor agricole i a locuinelor. 8
sului de privatizare este constituit garea Legii nr. Din 1991, deoa- Articolul 10 al legii evidenia-
din acte normative care stabilesc, rece procesul de privatizare nc z anumite condiii de privatizare
sarcinile, scopul, principiile, mo- nu s-a terminat i abia acum apar care trebuie s fie respectate la
dalitile i procedura privatizrii. conflictele ce reies din incorecti- efectuarea ei. Condiiile de pri-
Pentru a contribui la dezvoltarea tudinea aplicrii Legii respective, vatizare stabilesc cerine referitor
schimbrilor care au avut loc n deci este important ca ea s fie n la modalitile i termenele de pri-
societate, crearea noului stat nde- vigoare. n legea din 2007 priva- vatizare, la starea tehnic i econo-
pendent, recunoaterea i legife- tizarea este numit deetatizare cu mic a obiectivului dup vnzare,
rarea proprietii private, trecerea ceea ce noi nu sntem ntru totul alte cerine, precum i activitile
la dezvoltarea unei economii de de acord, deoarece conform art.2 de asanare i de restructurare fi-
pia n statul nostru s-a nceput al legii, deetatizarea propriet- nanciar, de pstrare a locurilor de
procesul de privatizare care a fost ii publice presupune o activitate munc. Condiiile de privatizare
legiferat prin: mai larg care include nu numai se elaboreaz de ctre autoritile
1. Legea Republicii Moldova transmiterea patrimoniului public administraiei publice centrale sau
cu privire la privatizare nr.627-XII n proprietate privat n condiiile locale i se aprob de ctre orga-
din 04.07.91,(abrogat); unei noi legi (privatizare), precum nul abilitat sau de ctre comisia de
2. Legea privatizrii fondu- i transmiterea n concesiune, ad- privatizare respectiv.
lui de locuine nr. 1324-XII din ministrare fiduciar, transmiterea Privatizarea se efectueaz prin
10.03.93;4 ntreprinderilor de stat n proprie- urmtoarele modaliti prevzute
3. Acest proces a fost continu- tatea unitilor administrativ-teri- de art.11 al Legii nr.627 i anu-
at prin adoptarea Legii Republicii toriale, alte activiti orientate spre me:
Moldova nr. 390/15.03.955 diminuarea participrii statului la a) nstrinarea obiectivelor
3
Florescu D.C.Dreptul de pro- administrarea proprietii, adic supuse privatizrii prin concur-
prietate. Bucureti, ed.Titu Maiores-
cu,2002, p.334. 6
Monitorul Oficial 59-60/518,
8
Monitorul Oficial nr.90-
4
Monitor nr.5/126 din 30.05.1993 11.09.1997 93/401din29.06.2007
5
Monitorul Oficial, 24/283, 7
Monitorul Oficial nr.90-
05.05.1995 93/401din29.06.2007


5.2011
48

suri comerciale sau investiionale, b) vnzare prin concurs comer- participanii la concurs anumite
prin negocieri directe i prin lici- cial ori investiional. condiii, n funcie de specificul
taii publice; (3) Modalitatea de privatizare activitii obiectivelor supuse pri-
b) vnzarea valorilor mobiliare se stabilete n funcie de necesi- vatizrii, cum ar fi: depunerea unei
prin intermediul Bursei de Valori; tatea atragerii de investiii capitale garanii bancare n suma deplin
c) transmiterea n proprietate i/sau a pstrrii profilului de acti- a obligaiilor asumate privind
privat, cu titlu gratuit, a obiec- vitate al obiectului privatizrii, i/ achitarea preului obiectivului i
tivelor supuse privatizrii; sau a mbuntirii activitii lui, realizarea integral sau parial a
d) vnzarea obiectivelor supu- i/sau n funcie de alte scopuri.9 programului de investiii, asuma-
se privatizrii la un pre simbolic; Deci, din cele expuse n ar- rea obligaiilor privind achitarea
e) fondarea de ntreprinderi ticolele acestor dou legi ve- datoriilor, pstrarea profilului
noi cu capital mixt sau majorarea, dem c coninutul, scopurile i ntreprinderii i dezvoltarea pro-
pe contul investitorilor, a capitalu- modalitile de dobndire sau duciei, protecia mediului etc.
lui social al celor existente; schimbat, a disprut privatizarea n cadrul privatizrii prin con-
f) compensarea, pe contul bu- cu titlu gratuit; vnzarea obiecti- curs investiional, ofertantul va
nurilor (aciunilor) ntreprinderi- velor supuse privatizrii la un pre prezenta un program investiio-
lor supuse privatizrii, a datoriilor simbolic; fondarea de ntreprin- nal detaliat cu indicarea valorii
certe ale statului fa de subiecii deri noi cu capital mixt sau majo- investiiilor, a modului i a terme-
privatizrii; rarea, pe contul investitorilor, a nelor de realizare a acestora, pre-
g) prin modaliti combinate, capitalului social al celor existen- cum i a destinaiei lor.
inclusiv n baza unor proiec- te; compensarea, pe contul bunu- Pn la onorarea obligaiilor
te individuale aprobate de Parla- rilor (aciunilor) ntreprinderilor privind achitarea deplin a pre-
ment. supuse privatizrii, a datoriilor ului obiectivului i efectuarea in-
Articolul 24 al legii nr 121 certe ale statului fa de subiecii tegral a investiiilor, stipulate n
prevede mai puine modaliti de privatizrii. contractul de vnzare-cumprare,
privatizare i anume: 1. nstrinarea obiectivelor cumprtorul nu este n drept s
(1) Privatizarea de aciuni se supuse privatizrii prin con- gajeze, s vnd sau s nstri-
efectueaz prin urmtoarele mo- cursuri comerciale sau investi- neze n orice alt mod obiectivul
daliti principale: ionale, prin negocieri directe i contractului, nu poate, fr acor-
a) vnzare la Bursa de Valori; prin licitaii publice se efectu- dul vnztorului, s gajeze sau s
sau iaz n conformitate cu artico- nstrineze n orice alt mod bu-
b) vnzare prin concurs comer- lul 12 al Legii nr.121. Astfel, n nurile ntreprinderii, precum i s
cial ori investiional, inclusiv n cadrul privatizrii prin concurs, efectueze emisii suplimentare de
baz de proiecte individuale. cumprtorul este obligat s n- aciuni. Pentru nclcarea acestor
(2) Privatizarea cotelor sociale deplineasc condiiile stabilite condiii, cumprtorul poart rs-
n capitalul social al societilor de vnztor. La ncheierea con- punderea prevzut n legislaia
comerciale, construciilor nefi- tractului de vnzare-cumprare, n vigoare sau n clauzele contrac-
nalizate, complexelor de bunuri condiiile concursului nu pot fi tului de vnzare-cumprare.
imobile i terenurilor pentru con- renegociate sau modificate de nici Modul de pregtire a obiec-
strucii, precum i ncperilor ne- una dintre pri. tivelor pentru privatizare prin
locuibile, cu excepia celor date Guvernul poate stabili pentru concursuri, negocieri directe sau
n locaiune, se efectueaz prin licitaii, modul de desfurare a
9
Monitorul Oficial 90-93/401,
urmtoarele modaliti: acestora, condiiile de partici-
a) vnzare la licitaie cu striga- 29.06.2007 pare la ele a ofertanilor, modul
re; sau de ncheiere a contractelor de


5.2011
49

vnzare-cumprare i de achitare miterea gratuit n proprietate ticip la privatizare n aceleai


a obiectivelor privatizate, preve- privat a obiectivelor supuse pri- condiii ca i ceilali ofertani. n
derile generale viznd monito- vatizrii se efectueaz n cazurile cazul n care salariaii i ceilali
rizarea ndeplinirii obligaiilor prevzute de legislaia n vigoare. ofertani prezint n cadrul con-
stipulate n contractele de vnza- Prin hotrre de Guvern, pache- cursului condiii echivalente de
re-cumprare snt stabilite de Gu- tele de aciuni ale statului n so- privatizare, prioritate se d salari-
vern. cietile pe aciuni, n care statul ailor.
Licitaiile de vnzare a obiec- deine pn la 10 la sut din capi- Prin hotrre de Guvern, sa-
tivelor supuse privatizrii se orga- talul social, scoase la vnzare lariaii ntreprinderilor supuse
nizeaz prin decizie a organului de cel puin 5 ori, dar neso- privatizrii au dreptul s procure,
abilitat. Pot fi organizate licitaii licitate, pot fi transmise gratuit la preuri nominale, pn la 20 la
att cu majorarea preului iniial, societii pe aciuni respective n sut din bunurile ce se privatizea-
ct i cu reducerea preului ini- calitate de aciuni de tezaur. z. n limitele cotei stabilite, de
ial. Regulamentele privind orga- 4. Fondarea de ntreprinderi acest drept beneficiaz i fo-
nizarea i desfurarea licitaiilor noi cu capital mixt sau majora- tii salariai ai ntreprinderilor
snt aprobate de Guvern. rea, pe contul investitorilor, a respective, i anume cei care:
Valorile mobiliare care apar- capitalului social al celor exis- a) au lucrat la aceste ntreprin-
in statului sau unitilor admi- tente este o modalitate de do- deri cel puin 10 ani;
nistrativ-teritoriale pot fi vndute bndire a proprietii private n b) au fost concediai dup in-
prin intermediul Bursei de Valori activitatea de ntreprinztor. Ar- trarea n vigoare a prezentei legi
de ctre organul abilitat, conform ticolul 15 al legii nr.627 prevede n cazul reducerii statelor, reorga-
procedurii stabilite de Guvern. c fondarea ntreprinderilor noi cu nizrii ntreprinderii, necorespun-
2. Prezint interes transmi- capital mixt sau majorarea capi- derii funciei ocupate sau muncii
terea n proprietate privat, talului social al celor existente pe prestate din motive de sntate,
cu titlu gratuit, a obiectivelor contul investitorilor se efectueaz indiferent de vechimea n munc
supuse privatizrii se efectuiaz conform legislaiei n vigoare, la ntreprinderea n cauz;
n conformitate cu articolul 13 cu preselectarea investitorilor n c) i satisfac serviciul mili-
al Legii nr. 627 care prevede c modul stabilit de Guvern. tar n termen sau serviciul de
transmiterea gratuit n proprie- Parte n acest proces snt per- alternativ;
tate privat a obiectivelor supuse soanele prevzute de art. 4 al Le- d) snt alei n funcii elective
privatizrii se efectueaz prin ho- gii nr.627 n conformitate cu care de stat.
trre de Guvern, pachetele de la procesul de privatizare pot par- Salariaii ntreprinderilor su-
aciuni ale statului n societile ticipa, n condiiile legii: puse privatizrii pot fonda, n
pe aciuni, n care statul deine a) persoanele fizice i juridi- condiiile legii, ntreprinderi po-
pn la 10 la sut din capitalul ce din Republica Moldova, cu ex- pulare.
social, scoase la vnzare de cel cepia autoritilor administraiei b) persoanele fizice i juridice
puin 5 ori, dar nesolicitate, pot publice, ntreprinderilor de stat strine, cu excepiile stabilite de
fi transmise gratuit societii pe i municipale, instituiilor finan- legislaia n vigoare;
aciuni respective n calitate de ate de la bugetul de stat sau de la c) apatrizii.
aciuni de tezaur. bugetele locale; Pentru persoanele Toate aceste posibiliti nu mai
3. Procesul de vnzare a obiec- fizice salariai ai ntreprinderilor snt valabile prin adoptarea legii
tivelor supuse privatizrii la un supuse privatizrii articolul 17 al nr.121.
pre simbolic are loc n confor- legii nr 121 stabilete anumite fa- Participanii la procesul de
mitate cu prevederile articolului ciliti. Astfel, salariaii ntreprin- privatizare pot aciona prin in-
13 al Legii nr.627. Astfel, trans- derilor supuse privatizrii par- termediul reprezentanilor lor,


5.2011
50

n conformitate cu legislaia n cuinei conform cruia o familie f) care au titluri didactice de


vigoare. poate cumpra sau primi cu titlu confereniar, profesor universi-
Este important de concretizat c gratuit n proprietate privat o sin- tar sau titluri tiinifice de doctor,
n dependen de bunurile supuse gur locuin: n limitele asigur- doctor habilitat;
privatizrii prin legi speciale snt rii normative cu spaiu locativ la g) militarilor, lucrtorilor Ser-
prevzute i alte faciliti pentru preurile de stat sau cu titlu gra- viciului de Informaii i Securitate
persoanele implicate n acest pro- tuit; supranormative la preuri al Republicii Moldova, Departa-
ces. Astfel legea cu privire la pri- comerciale stabilite de Guvern la mentului Trupelor de Grniceri,
vatizarea fondului de locuine nr. data privatizrii locuinelor, dar Serviciului de Protecie i Paz de
1324-XII din 10.03.93 n art.1,p. care s nu depeasc preurile Stat, Ministerului Afacerilor Inter-
(1) prevede c privatizarea fondu- curente pentru construcia locuin- ne i Procuraturii Generale, care
lui de locuine este un proces de elor de stat. Asigurarea normativ au grad special militar de general
nstrinare, efectuat de organele cu spaiu locativ n procesul pri- sau alt grad asimilat lui;
puterii de stat, a fondului de locu- vatizrii se accept n mrime de h) fotilor proprietari ai caselor
ine aparinnd statului, organiza- 20 m ptrai de suprafa total particulare demolate crora nu li
iilor obteti, asupra crora statul echivalent la o persoan (inclu- s-a pltit compensaie;
i-a declarat dreptul de proprieta- siv membrilor familiei care nu snt i) care sufer de bolile enu-
te, altor asociaii i ntreprinderi ceteni ai Republicii Moldova) i merate n anexa nr.7 la prezenta
cooperatiste de stat, construite din cu un supliment de 10 m ptrai lege;
contul mijloacelor alocate din bu- pentru o familie, inclusiv pentru j) care au dreptul la privatiza-
getul de stat, n proprietate privat persoanele rmase singure n urma rea gratuit a spaiului locativ su-
cetenilor Republicii Moldova i decesului soului (soiei), precum plimentar conform altor legi.
asociaiilor acestora (societi pe i pentru celibatari. Membrul (membrii) familiilor
aciuni i societi economice, alte (2) La privatizarea locuine- care nimerete n cteva din cate-
societi), pentru satisfacerea ne- lor spaiul locativ suplimentar goriile sus menionate are drep-
cesitilor n locuine i formarea n mrime de 10 m2 se adaug la tul de a primi cu titlu gratuit spa-
unor stpni reali prin dreptul de a suprafaa normativ, care se trans- iul locativ suplimentar n total.
dispune liber de proprietatea imo- mite n proprietate privat cu titlu (3) Costul total al locuinei se
biliar.10 Art.5 al legii nr.1324 gratuit urmtoarelor categorii de stabilete n conformitate cu me-
prevede c cetenilor Republicii ceteni: todica de evaluare a locuinei care
Moldova pot fi vndute sau trans- a) membrilor activi i membri- urmeaz s fie privatizat, aproba-
mise cu titlu gratuit n proprietate lor corespondeni ai Academiei de t de Departamentul Privatizrii.
privat n special locuinele n care tiine a Republicii Moldova; (4) n cazul privatizrii locu-
acetia triesc i care aparin fon- b) decorate cu cele mai nalte inelor contra bonuri patrimonia-
dului de stat i celui public asupra distincii de stat (Ordinul Repu- le costul 1 m2 de suprafa total
cruia statul i-a declarat dreptul blicii, tefan cel Mare i dis- echivalent n limitele asigurrii
de proprietate. tincii asimilate lor); normative cu spaiu locativ va fi
Art.10 al Legii nr.1324 pre- c) care au titluri onorifice ale echivalent cu una cot-parte a bo-
vedea modul de privatizare a lo- fostei R.S.S. Moldoveneti i ale nului (un an vechime n munc).
10
Republicat: Monitorul Oficial fostei U.R.S.S. (artist al poporu- Costul 1 m2 supranormativ: n li-
ediie special din 27.06.2006, Re- lui, maestru emerit al artei i raio- mitele primilor 10 m2 1,5 din co-
publicat: Monitorul Oficial nr.5-7/37 nalizator emerit); ta-parte a bonului, metrajul cel de-
din 13.01.2000, Monitor nr.5/126 din
d) raionalizatorilor; pete aceast suprafa 2 cote-
30.05.1993
e) membrilor tuturor uniunilor pri ale bonului. La achitarea cos-
(asociaiilor) de creaie; tului locuinei se permite utilizarea


5.2011
51

bonurilor patrimoniale transmise Hotrrea Guvernului nr.118 din 5 transmitere-primire a locuinei n


n modul stabilit de ctre rudele de martie 1993. ncperile construite proprietate privat se ncheie cu
gradul doi (bunei, nepoi, nepoate, adugtor trebuie s fie legiferate unul dintre soi, cu acordul scris al
surori i frai drepi). pn la prezentarea documentelor tuturor membrilor aduli care lo-
(5) Dac soii locuiesc n di- la comisie. Costul ncperilor con- cuiesc mpreun (inclusiv al celor
ferite apartamente de stat ei au struite adugtor din cont propriu care snt plecai temporar). nstr-
dreptul s participe la privatizarea nu se include n costul locuinei. inarea ulterioar a apartamentului
unuia din acestea la alegere. n Decizia pozitiv a comisiei este (casei) privatizat se efectueaz de
acest caz normativul de asigurare un temei pentru pregtirea proiec- asemenea cu consimmntul n
cu locuin se calculeaz pentru tului de contract vnzare-cumpra- scris al tuturor membrilor majori
toi membrii familiei date nscrii re, transmitere-primire a locuinei ai familiei, care locuiesc n aparta-
n conturile personale ale locu- n proprietate privat i pentru n- mentul (casa) n cauz i au parti-
inelor indicate, iar vechimea n cunotinarea proprietarului locu- cipat la privatizarea lui.
munc se calculeaz pentru ambii inei la data ncheierii contractului Privatizarea apartamentelor
soi n modul stabilit de articolul (autoritile administraiei publice (caselor) n care locuiesc copii mi-
17 alineatul (1) al legii nr.1324. locale, unitatea respectiv). Comi- nori orfani se efectueaz n nume-
Din coninutul articolului se vede sia adopt hotrre de respingere a le lor de tutore (curator) n temeiul
ct de diverse erau modalitile de privatizrii locuinei n condiiile autorizaiei scrise a autoritii tu-
dobndire a spaiului locative. alineatului al doilea al articolului 5. telare cu indicarea n contractul de
Procedura de privatizare este Comisia decide pozitiv privati- vnzare-cumprare, transmitere-
diferit. Astfel la privatizarea lo- zarea locuinei n condiiile iniiale primire a apartamentului (casei)
cuinelor ia se ncepe n conformi- la momentul depunerii cererii i n a numelui de familie, prenumelui
tate cu prevederile art.11 a legii cazul cnd unul din membrii fami- i patronimicului tuturor copiilor
1324 unde se stabilete c cete- liei a decedat n decursul examin- minori, care locuiesc sau au drep-
nii care doresc s cumpere sau s rii documentelor prezentate la co- tul de a locui n acest apartament
primeasc cu titlu gratuit locuina misie. Dac n decursul examin- (cas).
n proprietate privat depun cereri rii documentelor prezentate pentru O prevedere i procedur ana-
scrise la organele abilitate, care privatizare a decedat chiriaul, logic a privatizrii apartamente-
snt obligate ca, n termen de dou contractul de vnzare-cumprare, lor a fost prevzut i n Federaia
luni de la data nregistrrii cererii, transmitere-primire a locuinei se rus. Astfel privatizarea spaiului
s stabileasc, prin intermediul ncheie cu un alt membru adult al locativ a fost legiferat prin legea
comisiilor de privatizare a fundu- familiei care triete n aceast lo- de la 4 iulie 1991 nr.1541-1 cu pri-
lui de locuine, costul locuinei i cuin cu consimmntul n scris vire la privatizarea fondului de lo-
s adopte hotrrea respectiv. al celorlali membri aduli. cuine din Federaia Rus, dar care
Costul locuinelor se stabi- n baza deciziei comisiei se n- n opinia autorului a creat foarte
lete n baza datelor inventarierii tocmete un contract de vnzare multe litigii.11 Analiznd legislaia
fondului de locuine, nregistrate cumprare. Acest contractul de i literatura de specialitate din Ru-
la birourile teritoriale de inventa- vnzare-cumprare, transmitere- sia am stabilit c litigiile au aprut
riere tehnic, la organizaiile de primire a locuinei n proprietate n urma faptului c privatizarea a
exploatare a locuinelor i la uni- privat, ncheiat n conformitate fost stopat, modificat i create
tile care au la balan fond de cu legea nr.1324, se autentific noi condiii.12
locuine, la data efecturii calcule- notarial, se nregistreaz la biroul 11
O. Bobrovscaia Afaceri de priva-
lor, cu aplicarea coeficienilor de teritorial de inventariere tehnic i tizare n practica judiciar //Rossiysky
sudya 3/41, 2008
indexare a valorii iniiale a fondu- servete drept titlu de proprietate. 12
V. Lisin, S. Arbuzov Privatizarea
lui de locuine n conformitate cu Contractul de vnzare-cumprare, spaiului locativ: pro i contra //Rossiys-


5.2011
52

inem s completm c proce- Drept exemplu, putem men- tru a se evita vnzarea acestuia,
sul de privatizare nu s-a efectuat iona unul din conflictele care a precum i s-a solicitat Guvernu-
fr conflicte nici la noi n ar. aprut n legtur cu privatizarea lui s fie intervenient n acest caz.
Dei doctrinari se pronun mai terenului pe care se afl noul se- S-a declarat c dreptul de folo-
puin la aceast problem, despre diu al Partidului Comunist. Po- sin a terenului, proprietate pu-
conflictele aprute se pronun trivit raportului prezentat de Ser- blic a statului, poate fi acordat,
organele Curii Constituionale, giu Palihovici la 27 iunie 2010, conform legii, doar asociaiilor
Curii Supreme de Justiie care Consiliul Municipal Chiinu ar fi obteti. Partidele politice snt
n legtur cu litigiile aprute au acordat n 2006 un lot de pmnt asociaii, dar nicidecum obteti,
adoptat un ir de decizii prin care din proprietatea public a statului, susinea atunci Palihovici. Srbu
i-au pronunat opinia pe margi- cu o suprafa de 0,247 ha, pen- a menionat astzi c Cancelaria
nea lor.13 tru construirea sediului PCRM de Stat interpreteaz n mod abu-
ky sudya 2/46, 2006 .: .. pe strada Armeneasc 44/3, fr ziv legea, din moment ce legisla-
schimbarea destinaiei acestuia. ia din prezent este diferit de cea
-
? // . 2005. 11. n 2009, terenul a fost privatizat, de atunci.14 Am putea completa
.35. dar deja nu n suprafa de 0,247 c p. a) al articolului 4 din Le-
/ . ha, dar de 0,2875, adic cu 3,15 gea cu privire la privatizare
. . .. -
. ., 2005. .15-16.
ari suplimentar. Prima edin de 627/04.07.91 (valabil n 2006)
13
Decizia CC i de CA al CSJ a judecat pe acest caz a avut loc prevede c nu putea participa la
RM din 17.02.2010 nr.3r-385/2010 pe 22 iunie curent, prin care s-a privatizare autoritile adminis-
Conform art.126 alin.(2) lit.h) i solicitat punerea sub sechestru al traiei publice, iar PC era la pute-
art.127 alin.(1) Constituia Republicii sediului Partidului Comunist pen- re. Deci, nu ntmpltor legea nr.
Moldova, statul trebuie s asigure in- 627 a fost abrogat.
violabilitatea investiiilor persoanelor martie 1993.
Reeind din cele expuse mai
fizice i juridice, inclusiv strine. Prin Decizia CC i de CA al CSJ a RM
anularea procesului-verbal de priva- din 21.11.2007 nr.2ra-1732/2007 Dac sus am putea concluziona c:
tizare statul nu va asigura inviolabili- familiile care au dreptul de a participa 1. Dei este un proces nou i
tatea investiiilor i ocrotirea dreptului la privatizarea apartamentului, nu au important, n doctrina tiinific
de proprietate. ajuns la o nelegere privind deter- este puin abordat i reflectat
Decizia CC i de CA al CSJ a RM minarea prilor efective ale fiecrei problema privatizri. S-a discutat
din 03.02.2010 nr.2r-3/2010 Persoana familii, dup mprirea spaiului loca-
privatizarea la nceput cnd s-a
are dreptul de a obine dreptul la priva- tiv pe cale judiciar fiecare din ele are
tizarea apartamentului prin motenire dreptul, n conformitate cu legislaia iniiat procesul i au nceput s
dac cel care a lsat motenirea a de- n vigoare, s cumpere n proprietate apar discuii n ultimii ani cnd
pus o cerere de privatizare a imobilului partea ce i se cuvine. au aprut conflicte n legtur cu
la organul abilitat. Decizia CC i de CA al CSJ a privatizarea ilegal.
Decizia CE al CSJ a RM din RM din 12.05.2004 nr.2ra-526/2004 2. Privatizarea n Republica
19.11.2009 nr.2re-276/2009 Decla- Instana de apel corect a anulat con-
Moldova a fost i rmne unul
rarea nulitii actelor de privatizare tractul de privatizare, deoarece la mo-
ncheiate cu acordul autoritilor statu- mentul perfectrii contractului recla- din cele mai efective modaliti
lui constituie o nclcare a Conveniei matul nu mai avea dreptul de folosin de dobndire a proprietii private
Europene. //Buletinul CSJ a RM 2/19, asupra spaiului locativ. asupra diferitor bunuri din pro-
2010 Hotrrea Plenului CSJ a RM din prietatea statului, ncepnd cu do-
Decizia CC i de CA al CSJ a 06.05.2003 nr.4-2ra/c-20/2003 Con- bndirea dreptului de proprietate
RM din 07.10.2009 nr.2ra-1817/2009 tractul de vnzare-cumprare a aparta-
privat asupra spaiului locativ,
Privatizarea ncperilor de locuit din mentului corect a fost recunoscut nul,
cminele de tip camer se efectueaz deoarece lipsete acordul n scris al
terenurilor de pmnt, ntreprin-
n modul stabilit de Legea privatizrii persoanei care a participat la privatiza- 14
Daniela Dermengi, Unimedia,12
fondului de locuine nr.1324 din 10 rea apartamentului, etc. iunie, 2010.


5.2011
53

derilor de stat, precum altor mij- tractul de privatizare, deoarece la


loace de producie etc. - momentul perfectrii contractului re-
? // . 2005. 11. clamatul nu mai avea dreptul de folo-
.35. sin asupra spaiului locativ.
Recenzent: 12. 19. Hotrrea Plenului CSJ a RM
E. Cojocari, / . din 06.05.2003 nr.4-2ra/c-20/2003
doctor habilitat n drept, . . .. - Contractul de vnzare-cumprare a
profesor universitar, . ., 2005. .15-16. apartamentului corect a fost recunos-
13. Decizia CC i de CA al CSJ cut nul, deoarece lipsete acordul n
Facultatea drept,
a RM din 17.02.2010 nr.3r-385/2010 scris al persoanei care a participat la
Catedra drept al Conform art.126 alin.(2) lit.h) i privatizarea apartamentului, etc.
antreprenoriatului, USM art.127 alin.(1) Constituia Republicii 20. Daniela Dermengi, Unime-
Moldova, statul trebuie s asigure in- dia,12 iunie, 2010.
violabilitatea investiiilor persoanelor
fizice i juridice, inclusiv strine. Prin
anularea procesului-verbal de privati-
zare statul nu va asigura inviolabilita-
Bibliografie: tea investiiilor i ocrotirea dreptului
de proprietate.
1. Legea Republicii Moldova cu 14. Decizia CC i de CA al CSJ a
privire la privatizare nr.627-XII din RM din 03.02.2010 nr.2r-3/2010 Per-
04.07.91 Monitorul nr.3, 1991. (ab- soana are dreptul de a obine dreptul
rogat) la privatizarea apartamentului prin
2. Cojocari Eugenia.Drept econo- motenire dac cel care a lsat mote-
mic.Chiinu, Business Elita.2007, nirea a depus o cerere de privatizare a
p.147 imobilului la organul abilitat.
3. Legea privatizrii fondului de 15. Decizia CE al CSJ a RM din
locuine nr. 1324-XII din 10.03.93; 19.11.2009 nr.2re-276/2009 Declara-
4. Legea Republicii Moldova nr. rea nulitii actelor de privatizare n-
390/15.03.9515 cu privire la progra- cheiate cu acordul autoritilor statu-
mul de stat de privatizare pentru anii lui constituie o nclcare a Conveniei
1995-1996 3, 05.05.1995. Europene. //Buletinul CSJ a RM 2/19,
5. Legea nr.1217/25.06.97 cu pri- 2010
vire la Programul de privatizare pen- 16. Decizia CC i de CA al CSJ a
tru anii 1997-1998. RM din 07.10.2009 nr.2ra-1817/2009
6. Aciunea Legiinr.1217 s-a pre- Privatizarea ncperilor de locuit din
lungit pn la intrarea n vigoare a Le- cminele de tip camer se efectueaz
gii cu privire la Programul de privati- n modul stabilit de Legea privatizrii
zare pentru anii 1999-2000. fondului de locuine nr.1324 din 10
7. Legea privind administrarea i martie 1993.
deetatizarea proprietii publice nr. 17. Decizia CC i de CA al CSJ a
121-XVI din 04.05.2007, RM din 21.11.2007 nr.2ra-1732/2007
8. Florescu D.C.Dreptul de pro- Dac familiile care au dreptul de a
prietate. Bucureti, ed.Titu Maiores- participa la privatizarea apartamentu-
cu,2002, p.334. lui, nu au ajuns la o nelegere privind
9. O. Bobrovscaia Afaceri de pri- determinarea prilor efective ale
vatizare n practica judiciar //Ros- fiecrei familii, dup mprirea spa-
siysky sudya 3/41, 2008 iului locativ pe cale judiciar fiecare
10. V. Lisin, S. Arbuzov Privati- din ele are dreptul, n conformitate cu
zarea spaiului locativ: pro i contra // legislaia n vigoare, s cumpere n
Rossiysky sudya 2/46, 2006 proprietate partea ce i se cuvine.
11. .: .. - 18. Decizia CC i de CA al CSJ
15
Monitorul Oficial, 24/283, a RM din 12.05.2004 nr.2ra-526/2004
05.05.1995 Instana de apel corect a anulat con-


5.2011