Sunteți pe pagina 1din 15

CURTEA DOMNEASC DIN IAI

AL EXA N DR U A N DRO N I C STE L A CHE PTE A

la ul este mai mult dect o f ost ilus tr c api t al a Moldovei, zidurile


sa le sl ui esc comori d e ar t i istorie naio nal pe care nici o alt urb e
a Rom niei de azi nu le s t p nete cu att a mb e l ugar e .
laul es te prin sine ns u i un mu ze u naio nal i o da torie s f n t ne
mbie la s tr duina n eo b osi t i conti nu de a ng riji ca monumentele sa le
istorice s nu fi e n b u it e , d es prinzndu -se n to at st r lu c ir ea n e ntinat
pe o ri~ontul trecu tului lor.
N. Iorga, Bu c ur e ti, 30 iuli e 19 ~7
( Docu mente din arhive iee n e, III , edii e D. I v n es c4,
Editur a Mi ne rva, Bu c ur et i , 1988, p. 170) .

Cur tea domn easc i nucleul inii a l al vechiului tr g al de-a lun g ul anilor, fiind d-etermin ate, n primul rfnd , de
l a il o r au preoc up at st atornic pe istorici i arh eolo g i, nc lucr ril e edilit ar e. A stfel, n ce pnd cu anul 1956 a fo st sond at
din secolul t rec ut, deoa r ece aceas t part e a o r a ului era sistema tic ntr eg teritoriul o r a ului 9 , iar n anul 1960 a n-
depoz it ar a un or deosebite ves ti gii istori ce i tot pe aces te ce put ce r cet ar.ea C urii d o mn e ti 10 . D e atun ci, lu c r ril e au
loc uri se f cea u ce le mai import ante descoperiri arheo logice continuat an de an, apro ape nentrerupt pn n pr e-
n t mp l to a r e . n ace l a i timp, Pal atul i zo na n co nj ur to a ze nt, adeseori cu r ez ult ate r emar ca bil e 11 .
re au s.t at co ntinuu n a t e ni a edilil or , ea fiind s upu s, Aces te ampl e ce r ce t ri arh eologice au ve nit n sprijinul
de-a lu'n glll deceniil or , unui nentr erupt proces de tr ans- puin e lor date doc umentare ajun se pn la noi, p e rmind
form ar e. posibilitatea formul rii unor opinii mai apropiate de r ea-
As upr a vec himii ae z rii i a C urii domneti , istoricii litatea i s tori c n ceea ce pri ve te aparii a i dez voltarea
din veac ul tr ecu t au fo rmul at t eorii rom antice , atribuin - o ra ului i a Curii domne ti din I a i.
du-l e o ori gin e rom a n 1. Lip sit de date sig ure, N.A. Bogd an , Prim a m e niun e doc um e nt a r r eferi toa r e l a C urtea din
auto rul prim ei monog r afii n chin ate l a ilor , mp rt e a opi- I a i d ateaz de l a 8 oct ombri e 1434, c nd te f a n vo ie-
niil e n a in ta il o r s i n privin a ori gin.ii rom ane a vod domnul rii Moldovei , d rui ete un sa t la o b r i a Sa-
l oc ali t ii , dar, n ace l a i timp , i ex prim a d o rin a ca s p
2
r atei, ca re ( sat ) a lt jud ec t o r s nu a ib ; ci s in num ai
turil e arh eo log ice ce se vor face s a du c lumin n a ceas t de curtea n oastr din I a i " 12. Cu cinci luni n urm , domnul
imp o rt a nt pr o bl e m a istori ei o r a ului 3 . Descoperiril e n- t efa n II d du se un doc umen t n Tr g ul l a il o r ", data t
t mpl toa r e din va tr a o r a ului i de pe loc ul C urii domn e ti 25 mai 143 4 13, f c nd dovada c l a acea vreme el vizit a-
au atr as a t e ni a istoricil or i ee ni 4 , m ai ales cnd un ele ves- se , de fapt , c urtea de aici. n schimb , lrg ul l a il o r es te
tigii erau supu se un or d eg r a d ri neju stifi cate sa u Pal atul pomenit cu apro ape o jum t a t e de seco l mai dev r eme. Cea
Oc rmuirii in t r a n a t e ni a muni c ip a lit ii , n v eder ea unor mai veche m e niun e a or a ului - su b form a Tr g ul l ai lo r
r e n ov ri 5. Ili e Minea a dat o at eni e d eose bit ves tigiilor pe rul Pru t - apar e ntr-un izvor exte rn , n fr agmen t ul
medi eva le p s tr a t e pe teritoriul I a ilor 6 , n timp ce m a r e l cu o r ae l e m o ldo ve n e ti din list a o r ae l o r cu prin s n ce le
N ico lae Ior ga , n t r-o lucr ar e s p ec i a l , formul a ideea c la ii mai vechi croni ci ru set i ca re .a fost n toc mi t nt re anii
au fos t o c r ea i e o r ga ni c a vec hii Mold ave" 7 . 1388 i 139 1 14 . Tot cu denu mi rea de trg, l a ii apar i
O a lt et a p n cer cet ar ea o r a ului i a C urii domn e ti ntr -un doc ument ext ern emi s de A lexa ndru cel B un, 1a
es te i n a u g ur at n anul 1950, cnd s- au initi at in ves ti ga iil e 8 oc tombri e 1408, prin ca r e dom nul aco r da pri vil eg ii co-
de s upr a f a n Ia i i n mprejurimi 8 . Ce r ce t ril e arh eo lo- merciale neg ustoril or din Li ov 15. n caz ul l a i lo r , vo ievo dul
16
gice de sa lv ar e i apoi ce le sistematice s-a u amplificat fi xa pun ct ul de va m pent ru p r il e t t r ti . Di n aceste

1
C. V rn av, Rudim en tum Physiographi e Molda vie, Buda , 1836, p. re . antie r u-I Va lea Ji jiei, n SC IV" , III , 1952, p. 34 - 35 ; N. Za-har ia,
5; G. Seulescu, Hr onologhia i istoria u n i versal pr e luc r at pe scurt, R ec u noat e ri arheo logice executate d e colectivul Muzeului de an tich it i
l a i , 1837, I, p. 73 ; Gh. Asac hi, Tab lou hronologic din istoria Moldovei, din l ai, n anul 1953, n cup rins ul Moldovei, n SC IV", VI, 1955,
l ai, 1842; M. Kog lni ce anu, n Opere, ed. A. O\etea , Bu c u r e ti , 1946, I - 2, p. 287 - 288; ide m, Ce rcetrile de suprafa efe ctuat e n Moldova
p. 78; Cal enda r pentru 'poporal romn esc pe anul 1845, l a i , IV, 1845, n cu rs ul anului 1954, n SCIV ", VI, 1955, 3 - 4, p. 898 - 899; N. Za ha ri a,
p. 135 - 144, cu desc ri erea am nun(i t a Pa lat ulu i Ocr muirii, n s o(i t . M. P e tr esc u - D m b ovia, Emilia Za ha ria , A ezri din Moldova. Din pal eolitic
de o s t amp de Kau fma n. p n n secolul al XV III -iea, B u c ur eti, 1970, p. 20 1 i urm.; V. Chirica,
2
N. A. Bogd an, Ora ul l ai, ed. III , l a i , 19 13_, p. 7. M. Tanas achi, Reperto riu l arheo logic al judeu l ui l a i, I, l a i , 1984,
3
Ibidem , p. 4. . p. 188 - 189 ; 198 - 199.
4
C. I. Is tra ti , Biserica i podul de ta B or ze ti pr ec um i o ochire 9 Al. Androni c, Eugen ia Nea m(.u , Ce rc e t r i arh eo logic e pe teritoriul
r e lativ la bisericile ridicale d e t efan cel Mare, Bu cureti, 1904; oraului Iai n anii 1956 - 1960, n AM" II - III , 1964 , p. 400 - 434.
N. A. Bogda n, Ora ul la i, odinioa r i ast zi . Sc hi e is torice i adminis- 10 Al. Andronic, Euge nia Nea m u , M. Din u, S p tu r il e arheologice

trative, l a i , 1904 . de /a. Curtea domneasc din l ai , n AM", V, 1967, p. 169 ~ i urm .
5 V. D r g hi cean u , Incinta palatului din l a i, n BCMI ", XXV I, 11 C. Ci hoda ru, Gh. Platon , I sto ria ora u lui lai, I, I a i , Ed .
1933 , 75, p. 35; O. Ta fra li, Cu r i l e domn e ti d in l ai, n Arta i Junim ea", 1980, p. 34 i urm. ; Da n B d r u , Ioa n Ca pr ou, l a ii vechilor
a rheo logia" , l a i , IV, 193 1 - 1932, p. 8 1 - 86. . zidiri, I a i, 1974, p. 40 i urm .; Al. Andro ni c, l aii pn la mijlocul secolului
" 1.M in ea, No te i int erpr etari, i'h C I", VIII - IX, 1932 - 1933, al XV II -iea , l a i , Ed. Junim ea , 1986, p. 14 - 17.
12
2, p. 250; ide m, Din trecutul l a ilo r, n C I" , Xlll - XIV, 1940, DR H", A, Moldova , I. p. 187 .
13
I - 2, p. 670 - 676. DRH" , A, Moldova , I. p. 183 - 184.
7
N. Iorga, Ce a fos t, ce es te i ce poat e fi l a u l , B u c ur e ti , 14
Al. Andron ic, op. cil p. 44 - 45.
15
1935 . M. Costc h esc u , Docum ente moldove n e ti naint e de t efan cel
8 I. i co lab S p t uril e de pe an/ierni Val ea Jijiei
Nestor Mare, 11 , l a i , 1932 , p. 630 - 637.
16
( I a. i, B o t oan i ,
Dorohoi) n anul 1950, n SC IV", li , 195 1, p. 5 1 i Ibidem, p. 634. ,J ar cine m erge ci r /inului tt r sc. pentr u
ur m.; Campania de sp turi arheolog ice din anul 195 1. Rapoar te pr elim ina- 12 c ntare, n S uceava, o rubl de argint , n l ai treizeci d e groi i n
,_
01 I.aii snt menionai alturi Oe ce te mai importante centre
urbane ale Moldovei. El se aila pe o anumit treapt de
~ dezvoltare, surprins i pus n ev id e n de ce rcet rile ar-
EJ2 heologice. Astfel, s-a putut constata c din a doua jumtate
a secolului al XIV - lea aezarea de la Iai a intrat ntr -u n
-3 lent proces de urbanizare care s-a accentuat, treptat, spre
sfritul secolului al XIV-lea i la nceputul veacului ur-
~t. m to r . Mai mult, prin cercet-rile arh eologice sistematice
s-a ajuns la determinarea nu cleului iniial al trgului me-
o 3krn dieval 17 (fig. l i 2).
Cercetrile arheologice de pe teritoriul oraului la i i
de pe locul C urii domneti au scos n e viden raptu l c
producia m ete ug r easc ajunsese la Ia i , spre sir itul
seco lului al XIV-iea i n primii ani ai secolulu i urm
tor, la nivelul celorlalte cent re urbane importante al e Mol -
do ve i medieva l e: Sucea va, Baia, Siret, Roman . Astiel, ac-
tivitatea m e terilor iierari se fac e s imit n domeniul pre-
lucr r ii min ere ului , prin descoperirea lupelor de f ier, n mai
multe puncte ale oraului, dar mai ales prin obiectele finit e:
unelte, obiecte de uz gos pod r esc , piese de h a rnaa
ment, armament i echipament milita r , piese prov enind de
la locuin e, care documenteaz i nivel ul at in s n tehnica
meteugului 18 (fig. 3 1 1 - 3,5). Spturil e arheologice au
sc os ia i veal i unel e dov ez . aie prei ucrrii metal elor ne-
ieroase 19 (iig. 314 ).

Fi g 3. Obi ecte de fier din secolul al XV-i ea .

o
Fig. I. Harta dezvoltrii teritori ale a l a ilor : I. seco lele XIV - XV ;
2. seco lul al XVI-ie a; 3. seco lul al XVII-iea; 4. secolele XVIII - XIX . .
Fig. 2. H arta nucleului iniial al l ai l o r; ntocmit pe baza ultimelor des-
coperiri arheologice: I. secolel e XIV - XV; 2. Curtea domneasc ; 3. cup-
loare de ars cer ami ca. .
o
".....o 2
1
1
I

I
6
"'
o
. ci
1
I

I
- - _J

Eforturile depuse de olar11 i ee ni pentu a atinge nive-


lul produciei de ceramic din orae ca B aia 20 i

17
Al. Andronic, op. cil., p. 41 .
18
Ibid em, p. 47; Nicol ae N. Pu ca u , Voi ca- Maria Pu ca u , M rturii
ultime dou documente reiese clar rotul eco nomic ju cat de def t ilizai e i urbaniz ar e m e di eval descoperi te n vatra istoric a la ilor ,
lrgul lailor la sfritul seco lului al XIV-lea i nceputul n ~ r. vista muzeelor i monum entelor" Monum ent e istorice i de a rt ,
seco lului al XV-lea. Primul document a fost ntocmit, foarte 1983, 2, p. 20 i urm pi. IX - XIII (N e ex primm unele r eze r ve n ce
priv ete dalar ea unor materi ale i mai al es a unor obiective
probabil, pe baza informaiilor primite de l a negustorii ca re arheo logice); Radu Popa, Cteva observaii pe m argin ea recen telor cer-
au vizitat orael e nscrise n li ste, iar al doilea izvor confirm cet ri arheologice di n centrul municipiului l ai, n SCI V A", 35. 1984,
clar locul l ai l o r n relaiil e co mercia le cu Rsritul. De- 4, p. 345 - 352. n co l ec iil e In stitutului de Arh eologie l a i se af l m ai
sigur, nu este nt mpl tor faptul c , n ce l e dou documente, multe obi ect e de fier descoperil e cu ocazia s pturilor de sa l vare, pri-
lejuite, n ultimii ani , de amp l ele lu crr i edilitare din vatra fo stului
lrg medieval l a i.
19
Al. Androni c, op. cit p. 106, flg . 21 / 6; Nicola e N. Pu ca u ,
Cetatea Alb o jumtat e rublei d e ar gint. Iar cin e nu m erge la Cetatea Voica -Mari a Puca u, op. cil p. 26, pi. VII.
Alb, va da la Tighina ca i la Ceta tea Alb . i cine va du ce vil e cornule
20
Eugenia Neamu, Va sil e Neamu , Sleia Cheplea, Ora ul m edieval
la ttari, la vama prin cipal , n Su ceava, de vil co rnut patru groi, Baia n secolel e XIV - XVII. Cercetd rile arheologice din anii
iar n la i doi groi, ia r la Tig hina doi groi. Iar pentru o su l de oi, 1967 - 1976, I. I a i , Ed . Junim ea , 1980, p. 111 i urm .; id em, Oraul me-
n Su ceava, asezeci de g roi, iar n Ia i treizeci de groi, iar n Tighina di eval Baia n secolele XIV - XVII . Cercetril e arheolog ii:e di11 a11ii
treizeci de groi. A ceasta es t e va ma acestora ce se duc la ttari" . 1977 - 1980, II. l ai, Ed . .!unim ea, 1984 , r . 185 i urm.
13
meteugur il e aliment are. Urme ale act i vit ii brutari lor,
m ce l a rilor sa u hangiilor nu ni s-a u p s tr at pentru aceas-
t p rio a d , dar putem pre upune c ei au ex istat, n co n-
diii l e n ca re l a ii co nstitui au pun ct de pop as, de schimb
i de va m . D e asemenea, n cur sul ce r ce t rilor a rh eo log ice
nu au fos t desco per ite, pn n preze nt, n l ocuin e sau n
2 3 a lte a m e n a j ri spec iale, r eze rv ele de ce re(! le ale loc uitorilor .
Aces t fapt ne nd ea mn s presupun m c ore nii i p
. . strau g rn ele sub fo rm de f in , atestnd n acest fe l m e
teugu l mor ritului, sa u benefi ciau de pin ea vndut pe pia -
a t r g ului.
~::.~~ ~\llt~-.'J~ ~~~ ~\~ ' Aezat ntr -o zon prop ice c r ete rii anim a lelor, l a ii nu
putea u fi lip s ii de m e te ri s p ec i a li za i n pr lu crarea pi eil or
4 i bl nurilor . Ei i procur au ma te ri a prim m ai ales din
sa tele din jur , iar dup prelu cr are i d es fce au produ se le
pe piaa orau lui. O comunitate ca cea ca re se forma s la
I a i nu se putea lipsi de croitori sa u bl n a ri, de es t o ri
sa u chiar de bijuti eri 25 .
n deve nirea sa pe ca lea urbani z rii , l a ii au fo st fa-
vor i za i i de po z iia lor pe marele drum com ercial din Eu-
ropa or i e ntal i ca r e lega o r ae l e din nordul M rii N g re
de orae l e ga lii e n e , tr a nsilv n e n e sa u din ara Romneas -
c 26 . n aceast s ituai e a fost firesc ca s p turil e arheo logi -
ce s scoat la lumin o ca ntitate de ceramic d ec orat
n tehnica szgraJ"lito i champ-leve s p ec ific o r ae l or de cul -
tur bizantin din nordul M rii Neg re, m ate ri a l ca r dat eaz
Fig. 4. Ce ramica dalnd din seco lul al XIV -iea .
din seco lul al XIV-i ea (fig. 5) . O dat cu c r e te r ea treptat
a produci e i de mrfuri i cu activarea drumulu i co mercial
ce trecea prin lai era de a t e ptat ca i circul ati a monedei
Suc ea v.a 21 i de a rspund e, astfel , ce rin elo r pi ee i interne s creasc n int ensitate. Faptul es te evident co mp arnd nu -
i-au co ndu s la progrese nsemnate n tehnica pregtirii pa s- mrul de monede desco perite emi se de Petru I cu ce le ca re
tei , n execu i a vaselor, n modu 1 de ardere, crend u- se co n- au circu lat n timpul lui Al exandru ce l Bun i al urma ilor
diii pentru adoptarea unor forme d oseb ite (cn i din pa st I ui 27
f in i zgrunuroas, panar e, oa ie cu toan) 1 a unor or- n conc lu zie, putem afirma c la s fr itul seco lului al
namente imprimate cu rotia, p n n acea vreme s tr in e ce- XIV-iea i n primii ani ai seco lului al XV - iea aeza r ea de
ramicii autohton e (fig. 4 I 5 - 6) . Pe oaza ce lor co nst at at e. la Iai deveni se un centru ur ban ca r e co nce ntra interes ul
putem afirm a c, n per ioada res p ec uv , olritu l deveni se econom ic al sa telor din jur i chiar al unei regiuni m ai n -
i n Ia i un m et e ug spec ia i za t, cu te nd ini o: de standardi- tins e. n fe lul acesta se ex plic inii at i va domnu lu i Al exan -
za re" sp r e sf ritu1 inter va1u l u1 22 . dru ce l Bun de a ridica l a I a i o Curte d o mn e asc, fapt
Aspectul lailor, ia sf r i u1 secotul ui a1 X iV- 1ea i n ce se nscr ia pe coo rd onatele politi cii sal e de organizare
seco lu1 al XV -iea, era foan e asemntor c u al ce lorlalte a statului 28 .
o r ae din Moldova . Locuin e le erau n marca lor m ajorit ate
n prim ele trei seco le de ex i s t e n a st ate lor noas tre
adncite n so l , co nstruit e so lid din o rn e de stej ar sa u mai feudal e curi l e domn et i. ridicat e pe p mntul domnes c al
rar din brad. Case le avea u, n general , o ncpere cu intra- oraelor 2 9 i mai rar n sa te, au juca t un import ant rol
rea amenajat n p ant. Grl iciui, totd ea una acop er it i cu ca ce ntre loca le politi co-a dmini strativ e, ju dectoret i i mi -
pere ii am najai la iei cu p e re 11 locuinei, ju1..a rol ui un ui
litare, se dii ale r e pr eze ntanilor p e rm a n e ni ai domni ei -
pridvor 23 . Des igur, aceste construcii erau opera unor m e te ri ca re erau vorn icii. n ac e l ai timp , curtea din ca pit a l ra
dulgheri s p ec i al iza i . De altf el, m et e ugul l e mn r itu lu i este
soc otit i ca r ee din privat a voi evoz il or , iar ce lelalte
atesta t , n aceast vreme, r1 _in un elte spec iiice: topoar e, cu-
curi serveau ca r ee din e temporare, de pop as, n timpul
ito a i e, redele 24 . .
vizite lor domnilor prin ar . n Moldov a au fiinat un num r
_n C'..-.:onomia aezri l or urbane un loc important l ocupau mare de curi domn et i, unele cu o ex i ste n destul de sc urt .

21
Elena Bu suioc, Ce ramica d e u z co mun 11 es mluit di11 Moldo va, n anu l 1987. Por\iunea dezve l it a case i a fost foa rt e r edus , deoar ece
Bucureti , 1975, p. 27 . n a n( a ap rui numai un colt. pr in cip alele observa i i f c ndu -se n pro-
22
Al Andronic, op. cil ., p. 38; Nico lae N. Pucau . Voica-Maria filul sec iunii . Astf el, s-a pulul co nstata c l ocu in a a av ut o intr are n
Puca u , op. cit p. 35 - 36 . p a nt , iar la limit a dintre gr lici i n cpe r ea de locuit se afl ad n ci l
23
Eugeni a N ea mu , Tezaurul d e mo11ede a11epig ra)"e d e aram d e La brna de t a l p . Alt podea ua grliciu lui , cu o lun gime p s tr at de 2 m,
A lexa11dru cel Bu11 descoperit la la i, n AM", II - III , 1964, p. 495; ct i cea a ca merei erau pard os it e cu sc nduri. Per etele de b rn e or izon-
Al. Andron ic, Eugeni a N ea mu, op. cil., p. 415; Al. Andronic, op. cil ., tale se mai ps tr a pe o n lim e de 0,40 m, deoa r ece l oc uin a di s tru s
p. 47 . Snl m e ni ona t e a l t uri . d e l ocuin\ele ad ncil e n sol i case de su - de in cendi u a fost deranjat de o g r oap mar e cu multe m at eria le da -
prafa cu pivni e, descoperile n sec toru l Hal elor . Este foarte prob ab il lnd din secolul al XVI -i ea. n chirpicul pr bu ii peste pod ea ua ca rbo-
ca pivni e l e s fi fost tot l oc uin e a dn cil ~. co ndiiil e de st udier e a nizat a locu in(ei a fost d escop e r it ce r am i c fr ag m ent a r de uz cas nic
lor, n acel moment, fiind cu lotul defavor abil e. Nicolae Pu ca u , Voica - i cleva fr agmente de ca hl e dalnd din secolul al XV -i ea . A sem enea
Maria Pu ca u , (op . cit p. 2 1 - 22) nu dau nici un fel de deta lii n l ocuine au mai fos t sesiza te n zona c uprin s ntr e Ha la Ce ntr a l i
l eg- lur cu loc uin\ele cu stru cturi din lemn . Cu ocaz ia unor escava ii str adela Gali a, cu ocazia s p turi l or pentru fundaia un or blocu ri , lu -
pentru fund a iil e blocuri lor de l ocu in e sau a al tor lu crr i edi lit are, n c r ri efec tuate n iarna an ului 1983. Din ca uza co ndi(iil or nepri elnice i
diverse puncte al e vechiului nucl eu urban au fost dezve l ite m ai multe a ritmului intens de lu cr u, nu s-a u put ut face ob se r va ii am nunit e.
l oc uin e asupra cro r a, n m s ur a po s ibilil \ il or, s-a u f c ui o b se rv a iil e Totui, m e ni o n m aici o l oc uin( de s upr afa\, a dn c il numai cu 0.40 111 ,
necesare. Astfel , n anul 1982 , s-a u pra cticat trei sec \iuni de sond aj pe const ruit din brn e i pod eaua pa r dos i t cu scndur i, distrus de un
latu ra de nor d a s tr z ii C l oca, n spatele Casei de Mod. n aceast in ce ndiu . n interiorul ei au fost descope ril e num eroa e obi ecte de uz
zon , str atu l de c ultur din seco lul al XV -i ea es te des tu l de co nsistent. gos pod r esc i un elt e din fi er pr ecum i materi al cera mic dalnd de l a
dezve l indu- e. spr e limita n o rdi c a sec i uni l or, o locuin ad ncil , cu s f r ilul secolulu i al XVI -iea.
0,70 - 0,75 m de l a 9ni velul de c l ca re din seco lul al XV- iea . Con stru c i a
a fos t di s tru s de un putern ic incendiu , iar res turi le ei au fost der anj a le
24
Al. Andron ic, op. cit. p. 49 ; Nicolae N. P u ca u, Voi ca- M ari a Pu -
de inlerven(ii ul ter ioa r e. Totui , s-a u pulul surprinde latur a sc urt a casei ca u , op. cit., p. 40 - 41 .
25
care n interior era de 3,75 m i, p ar i a l, gr liciul de l a intrar e, cu o C. Cihoda ru , Gh. Platon, op. cil ., p. 60 - 6 1.
26
l a tur pstrat de 1,50 m lun gim e. Casa av ea pere i i din brn e aeza t e / bide m, p. 44 - 45 .
ori zon tal pe brn a de ta l p aezat n l ca. Co luril e erau n tr it e cu
27
A l. Andronic, Eugeni a N ea mu , op. cil., p. 415; Eugenia Neam(u ,
par i, cle doi, nf ip(i ver ti ca l . In ven tar ul ac es tei l oc uin e a fo st mpr op. cil ., p. 495 - 502; N ico l ae N. Puc a u , Voica-Mar ia Puca u , op.
ti at de inlerven\ iil e ult erioar e. F r agm entele ce r ami ce i ob iectele de fier cil., fi 20 i urm .
8 C. C ihodaru , Alexandru ce l Bun , l a i , Ed . Junim ea, 1984, p. 171.
snl spec ifi ce sec olului al XV -iea. O c onstru ci e asem n toa r e a fost des- 29 C.Cihodaru, Gh. Platon, op. cil., p. 57.
coperit cu ocazia s p rii unui ca nal termi c n zo na vi r a n Go li a-Ba rboi,
arheologice ntreprinse au preci zat o dat cu dez velirea par -
ial a ruin elor (fi g. 6), c ce le mai vechi funda ii , ca i
ziduril e cu param ent la su pr afa , dat e~z din prim a ju -
m tat e a seco lul ui al XV -iea, repr ezentnd faza I a edifi ciului
domn esc din l a i. Ast fel, n cursu l ce r cet rilor co l ului de
sud ,es t a l in cin tei ex terioar e s-a putut pr ciza c ce l mai
I
I I
vechi zid descoperit aici es te acel a ca re se fund e az de la
I- - - -o.oH - - - -I nivelul depun erii de p mnt neg ru , numit co nv e ni o n a l hu-
I I mu s medi eva l 3 1 . n ce priv ete zidul incintei ex teri oa re, din

~
I
r- - - - -0.052 faza iniial , s-a co nsta tat c el se adncea n so lul ga l be n
cu 1,50 m de la niv elul de c l ca r e al co nstructorilor . Temeli a
ace stui zid a fo st co n s truit din piatr de r u, de dim ensiuni
mijl ocii, fiind prins ' cu mortar din var hidraulic. Zidu l , n
e l e vai e , era co nst ruit tot din piatr de ru , dar de dim ensiuni
mijlocii i m ari , ntr-o e x e cui e deosebit de n g rijit i a t e nt .
Pe baza ce lor co nstatate s-a stabilit c zidu l ce se af la sub
ar cul de desc rc a r e a l unui zid adosa t n seco l ul al
XVII-i ea, es te, de fapt , fund a ia incintei ext eri oare de pe
latura de sud a C urii domn e ti din faza Al xa ndru ce l Bun
(fig . 7) . n faa acest ui zid se afl esc arpa sa u panta or ien-
tat spre sud , ia r la pi ciorul pant ei er a un iaz 32 . Coasta
n at ur a l exist e nt n aceast parte a cur ii a neces itat puin e
amena j ri, c r mida d esco p e rit n aceast zon fiind pu s

Fi g. 5. Cera mica de import din seco lul al XIV -iea.

Fig. 6. Planul s p turil o r de la curtea domneasc din l a i : I. case ta A;


2. caset a B; 3. sec toru l C; 4. ziduri din seco lul al XV -iea ; 5. ziduri din
seco lul al XVI-i ea; 6. ziduri din seco lul al XVII -iea; 7. ziduri din seco lul al
XV III - iea; 8. conducte de a p din secolul al XV II -iea; 9. co nducte de a p
din secolul al XVIII -iea; I O. co ndu c(e de a p di n secolul al X IX -iea; li. con-
ducte de ca nalizare din seco lul al X I X -iea; 12. limita de vest a Teatru lui
de var .

a o
o
o

A=1 B=2 C=3


lill:1 1 ~s ~g 10 W111 E:ID 12

Ce le ca re au avut o importan mai m are au fo st c uril e n l eg tur cu asemenea lu c r ri . Ziduril e din ac e ast v r me
ri dica te n orae l e cu pond ere eco nomic ns e mnat . De- ale Cur ii domn e ti av eau o grosime de I m n fundai e
sigur , printre aces tea se num ra i Curtea domn easc din i de 0,90 m la s upr a fa . n ace l a i t imp cu zidul de in c int
I a i. din secolul al XV -iea, s-a ridi ca t , n co l u l sud -est ic al aces-
Locul pentru amp lasarea cu r ii din I ai a fo st foart e
bin e ales, n marginea de sud-vest a aezr ii urbane
(fig. 2) , pe un platou nalt , fa de albia inundabil a B ah-
luiului , nconjurat aproximativ pe tr ei p ri de o zon ab rup-
t . Spre nord, curtea se lega de vatra trgului 30 . C e r cet ril e '
11
A l. Andr onic, Eugeni a Nea m\u, M . Dinu , op. cit ., p. 200 - 201.
n va r a anului 1960, cu ocaz ia construirii Tea tru lui de va r din imediata
apropi er e a Pa latului Culturii, s-a u f c ut sp turi arh eologice pe ve rsantul
de sud-es t al t era sei inf eri oa r e a Ba hlui ul ui. S p turi l e ar heo logice de
pe loc ul vechii Cur(i domn e ti au avut drept scop, pe de o parte, sa l va r ea
30
De ampl asa mente foarte asem n toar e au benefi ciat aproape toa te res turil or ruin elor medieva le a fec tate de con stru ct ia Teat rului , iar, pe de
a l t parte, ce r cetarea m e todi c a ansa mblului co n s trucii l or dezvelite,
c uri l e domneti din M oldova , c um ar fi ce le din V as l ui, Piatra
Nea m\, Hrl u , Hu i , B acu, Do rohoi. Cea mai veche curte do m Qe'asc pentru a se ntocmi planu l Cur(ii domne ti , pr ec izndu -se i etap ele
d esco p e ril pn n pr ezent a fost r id i ca t l Su ceava, de Petr u I, f>e un
co nstructive i de r efacer e. Ce rc etar ea s-a f c ut prin dou casel e de
loc fo rtific at natur al pe tr ei p r(i (M. D. M ate i, Etap ele deve nirii Su cevei 10 X 10 m (A i B) , n sec iun ea C 1 i sec torul C de teren tal uz at.
medievale, n Revista mu zeelor i monu mentelor" - M onum ente istori ce 32
A l. Androni c, op. cit p. 49 . A ce l i az se num ea s l avo n e te
i d a rt , 1982, l , p. 11 ; M . D. M atei Emi l I. Em andi, Ce tatea d e S caun Prud", denumir e d ev e nit si n o nim cu P rut , prin aceasta ex plicnd u-se
i curt ea domneasc din Su ceava, ~ u c ureti, Ed. Sport-Turism , 1988, i faptul c di ve r i c l t ori s t-r ini au a r t at c l a ii sa u Ce tat ea l a il or
p. 131 - 132 \ se a fl a pe apa Pru t.

15
Fig. 7. Z i duri d pe lat ura ele s ud a.le in c int ei ex te ri oa r e
a Cu r(ii d o 111n e li din seco lele XV - XV II.

tei a, i o c onstru c i e cu. p l an dreptunghiular , dar a c r e i


funcio n a l it a t e nu a putut fi pr ec i zat din cauza di strugerilor
urv enit e ul ter ior. Sntem n m s ur s pr ec i z m doar c Fig. 8. Ce r a mi c de uz co 111un din seco lul al XV- iea.
aceast c l dir e era mp rit n dou n c p e ri printr -un zid
Fi g. 9. Cera mi c de uz co mun din seco lul al XV - iea.
med ian, t sut cu ce lel alte ziduri . U na dintre aces te ncper i
avea l im ea in ter i oar de 3,50 m i o lun gime pstr a t de
num ai 4,50 m. Avnd n veder e att planu l acesto r n c
peri, ct i adn cimea fundaii l or , putem pr es upun e c ele
erau acop erite cu bolti se mic~indri ce ca re s u s in ea u un taj
(fi g . 6) . .
Ridi ca rea C urii domn e ti a n se mnat un impui pentru
aeza r ea a f l at n plin dezvo l tare. An ga j area, n vederea
ridi c rii edifi ciului , a unui num r de m e t e ugari , de cru i ,
de l u c r tori n ec a li ficai din sa t le din jur sa u din centre le
m ai nd p rt a t e a determinat o nviorar e a schimbului pe
pi a a int e rn . Cu ac eas t ocaz ie au mai fo st ant r e nai i
m e te ugari din a l te ramuri , n primul r nd a ace lora ca re
co nf ec ion a u au r eparau un eltele i atelaj le. O popul a i e
n co ntinu c r ete r e avea nevoi e de ma i multe a lim ente i
a lt bunuri co merciali za te pe piaa trgu lui i , de aseme-
nea, de adpost. Ce r ce t ri l e arh eo logice efectuate pe te-
ritori ul I a il ar de-a l ungu l ani lor au e v i deniat faptul
se l or ar e baza s p at n solul v iu , ia r c upo l a, rid i cat deas upr a ni vehilui
c, n prima jum tate a s co l ul ui a l XV -iea, c r e t e num rul de c l ca r e, er a m o d e l at de 111 e te rul o l a r . Nu ni s-a p l at in tact nici o
l ocu in e l or , al atelierelor, de coper indu -se i un nou ca rti er ase menea co n s truci e. S-a obse r vat c att inte1.-iorul ca m er el or d e foc, ct
a l o lar il or n zo n a bi se ri cii Sf. Sava 33 i a strad elei i per e(ii ca mer el or de ard er e a vase lor pr ec um i g r taru l orizonta l poar -
t urme d e f uir e cu p as t de Iu l. n aceas t f ui a l moa l e pe gr taru l a.
Go l ia 31 . Ce ram ica de uz co mun de co p e rit n cuptoare es te
dou cuptoa r e s-a u d escoperit urm el e ca hl elo r , de lipul cu fata d esc hi s i
de aceea i fa c tur cu cea gs it at! pe teritor iul orau lui , ol anul nchi s, aeza t e cu g ur a n j os n vede r ea a rder ii. n f a a g uri lor
c t i la C urt a domn asc (fi g. 8, 9 ) . D e a cmenea, ca hl ele de ali mentare a ca 111er elo r de .[oe, puin m ai adn ci le, se a fl au g rop i le
din care se fcea al im entarea cu combu stibi li . n perim etrul unde a u fost
descop erfle cuploar ele s- a gs it un boga t m a teri a l cer a 111ic, co n slnd din
"" Nico lae N . Pu u1 u, M ar ia -Vo ica Puca~u. op. cil ., p . 35. cah le fr"agm enta r e de d i ferit e form e i m rimi , n es 111 l (u i te, i d e tipu l
1
" L a ce l e cun osc ute, put em co muni ca el esc op rir ea u nui a lt ate lier cu fa a n c hi s i o l anul deschi s, o l ri e d e u z co mun s m luit , n c ur s
de o l ri e ca r e, n li111p , f un c i o n a c u un 111 are n um r d e cupl oa r e el e ar s de s m l (uir e (au fost descoperil e s tr c hini i bo l uri acope r ite cu an goba
ce ratTti c <i . A ceas t descoperir e a fos t pri l ejuit de esca vaii l e pentru fun - a l b , ia r , n pr ea l a bi l , decorate prin incizar e) , dar ca ntitatea cea m ai m a re
da(i<t unui bloc pe str a d ela Ga li a. n aces t e co nd itii a u fos t dezve lite un de ce r a 111i c de uz comun es t e ars l a rou dar n es m luit . N e-a u at r as
num r de opt c uplo ar e, din care ase <t u av ut co nd ii i pe ntru <i fi cer celate. n mod deoseb it a t e ni a ct eva fr ag m ente de c n i i bo luri lucrate d in
Aces t ea er a u g rup ale pe o s up i-afa ( d e 6 X9 m. A l te pat ru cuploa r e r z l e (e p as t f i n a r se unifor111 l a rou . U n fr ag 111 en l de aces t fe l, d in t r -o ca n ,
au fos t se111n al ate n a fa r a ac e lui p rim etru : T oate cuptoa r e le er au dl' ar e un deco r imp r i m at cu ru lou l, r epreze n l nd un r eg istru ori zo nlaJ m a r cat
for111 r ecta n g ul a r , cu co l(uril c rotunj ite. Dim ensiunil e ca 111 er elor de foc de cte d o u l in ii inci za te. Cmpu l ben zii r epr ezentat de l inii , n r eli ef,
sn t cuprin se ntr e 1,50 X 1,50 111, 2 X 2 111 , 1,75 X 1,25 111 . Ca 111 er e le de ar- obli ce, n r e(ea , s u s in e un deco r , tol n pozitiv, proba bil f lo1a l. Deco rul
de r e a vase lor snt de dim ensiuni ceva 111ai 111i ci. uplo a1e l e au fos t s nu poate fi bine obse r vat deoar ece fragmentu l n di sc u(i e, descop erit n
pat e n p 111ntu l ga lben -viu . Ca m er ele de foc a u o n l (i111 e int e ri oar int eri orul un ei ca mer e d e foc , prov in din i.IL >' rul un ei c ni d in ca r e se
c up r i1i s ntre 0,40 i 1,85 m . Pl aca c ru( a t l a s p are n p mntul viu , a p s tr eaz i o buc i c de to a rt decorat cu trei ca n el uri longitudina -
fost p e rforat cu orifi cii cir cu l ar e, di spu se 11 irur i l on gitud.in a l e. G r os i- le. Prin l ipirea t o rii deco ru l a fo l pu(in es tompat. Printr e m ateria lele
1111' <1 pl11 cil or es te cupr in s intr e 0,25 i 0,35 111 . Ca m er a de ard ere a va- desco perit e se n11m r m a i mult e c r i ( e de dim ens iuni d iferit e. n g roa pa

1 ti
cu faa deschis i . o l anu l nchis desco perit e jn cuptoarele Pr eze n a lc1i $ t efa n ce l M a re l a L:1i poat fi p u - 1
de ars ceram ica d in st r ade.l a Golia se regs esc n l ocu in e l e n l e g tur cu une le ven im ent e pol iti c petr ec ut n M oi-
ore nilor , dar i l a curte, un c r epertoriul acestora es t e dova n anii 14 75 i 1476 .
N u es t e exclu;; cH un ele con-
mbog i t cu teracote ajurate sa c xemplar e c u fa\a de- struqi i s li !os t r idi ca t l a curt to m ai n ace H v re-
corat i o l anul desc hi s (fig. 10) . D sco periril e de aces t m e. ert e t l aptu l c s p tu ril e a rh eo1og ice HU scos l a
fel ne dov edesc faptu l c aprovizion ar ea s fcea l a curt ea lumin t em e l itl e unui tu rn p at rul at er pe latur a de s c1d . U 1n
din l ai d e pe piaa l ocal, de l a m e t e uga rii irgov e i . aceast co n s tru c i e s-a p tr at, pe l ng tem elii, i pH r t?.
n aces t e co ndiii put em afirma c ins t a l area C urii domn e t i clin zidu l el e e l eva i ca r e a r e g ro si m ea ci I 111 . Z i cifr ea ' H.r.e
la l a i n prima jum tat . a seco lului a l XV -i ea , n vr em ea o lun g im e int e r i oa r de 9 m , ia r l im a es t e de 7.75 111.
lui Al exandru ce l Bun, a st imul at pro ces ul de urbanizare Pe mijl oc ul l at urii lun g i. dar m ai mult p re per et ele uuk
a aezrii. Din act ul emi s l a 8 octombri e 1434 r eiese c l a r se af l fundaia u1111i pil on de z i d ri e pe ca r e se de c 1- cau,
faptul c l a acea dat p rin cmt ea voi e voda l d in l ai se fo a rt probHbi l . arcu ril e boiii. Es t e el e pre supu s ca i ceH
exe rcita i Juri s di c i a dom n e asc asupra un o r sale aco rdat e ele a dou a pil '1dpsaia per etelu i v es ti c, datncl cl i n seco lul
ca danii 35 Hi XVII -iea, s 1i l ost doar 1 e f c ut n ace l veac ~ ea ex i tnd
La mijlocul seco lului al XV-i ea Curtea d i n l a i era fo - n c din seco lul a l XV-l eH . Ac east co nc l u zie es te ndr ept a \i-
l os it ca loc de popa s de Al ex andru I I 36 . t de ex i st n\ a un i d i stan\ e eg a ie ntr e ce le dou p i le :;; i
Dup urcar ea pe tronul Moldov ei , t e fan ce l Mare va per et ele sudi c (li g. 6 ) . $ i n ac st caz co n s i d e r m c lun-
vizita mer u curt ea din l a i , de und e va da i docum ent e. d a (ii le i bo l\i le ace te i n c p e 1 i put eau s u t in cel pu\i n
din ca re doar o mi c part au aju.n s l a noi 37 . n acea vr em e u 11 cLa j . Da ca luam 11 co n i cle ra\i e planul aproap p tr a t
l a ii continu s joa ce u n important ro l co m er c ial , r mn nd a l cons tru c i e i i lip sa unui su b o l . obi :;; nu i t l a l oc uin e l e din
pun ct va m a l important pentru com e rul extern i intern . z 1 111 i c a le seco lului a l XV- iea . a tun ci putem con si der a c
Hcest edi 1ici u put ea l i un bas tion i nt eg r at vec hiu l u i zid de
1nc i nia . Se pH re c din v r m ea l u i $t efa n ce l M a r e dat eaz
i HltL' co n s trucii. m a r c ncl l aza a II -a a C urii domn e t i
d i n I H i. dar ca re nu a u putut li ce r ce tat si stemat ic, liind
im po s i b i i e1.cc t ua r a s p turil o r n cl i1 e c i a J a l atu lui C ul-
t urii, ub ca 1 e zac ce le m ai mult e co mpl exe CH r e dat az
din seco lul Hi XV-i ea. Pentru mbun t i ri l e a du se l a curt ea
d i n l a i de $t efan pl eci az i m a teri a l ul arh eolog ic des -
cop erit aici i. mai a les, ca hl ele ca r pro v in clin sob ele ce
au io st mont at e n n cper i . Ca hl ele nt de tipul c u ia\a
nch i s i ol anu l desc hi s, cu ornam ent e geome tri ce. antr o-
pomorf e, zoomorl e i heraldi ce , (f ig. 11 ; 12 / 3 - - 4) r em a r-
cndu-s n m o ci d ose bit ste ma d ezvo lt at a M o ldo ve i
5 ( i g . I 2 I l - 2. 5 - 6) .
tefan ce l Mar e a n l a t, ntr e I i un ie 149 1 :;; i 10 a u g ust
1492. b i se ri ca St. Nicol ae, n aprop ier a l at urii de nord a
C ur(ii dom ne t i 1 Ac eas t b ise ri ca a av ut propri a ei incint .
'- - - - - - - -0.220 - - - - - - -1 fund a iil e din secolu l XV a l aces teia liind de scoper i te cu
o caz i a ce r ce t r il o r arh eo l og i ce cli n zo n a Case i
Do soft ei " ' 2 . Des i g ur , nc d i n aeeas t a nemc n curt ea bi-
enCll e af l au un ele chilii. Odat cu muLML'a sca unulu i
domne sc l a l a i l a b i seJ" ica Sf. N ico l ae se \'Or un ge domn ii
Moldo ve i 3 .
J, n l eg tur cu roiul pe ca r e l- au av ut curt ea \'O iel'O cl a i a
....
...., i b i se ri ca din ap r op ier ea ei pentru dezvo ltHrea oi-a ului .
o
I put em a iirm a c ridi ca r ea ace tor ediii cii au det er min a t o
r es tru ctu r a r e p p l an urbani sti c. C u dou seco le m ai tr zi u,
Dimitr ie Ca nt emir surprind ea . n _c t evH cu v int e. ese na l.e -
nom enului , aiirmnd ca na i n te de domnia l u i $ t l an ce l
I M Hr e l a ii er au un sa t p ac to s". Dup ce domnu l a n a l (at
__ ___ _J7
o bi _eri ca nc hi nat a Si1;tu lui '-: ico l ae, 1. J Hpo i s-a ngr ij i t
s se c on s tru i asc Hici ca e mar i pentru el i pentru
Fi g. 10. Ca hl e din prima jum tat e a seco l u l ui a l XV- iea:
boi eri" 4
n stru ctura soc i e t ii mold ovenet i -a u ob er va t , nca
cl i n p ri m <:1jum tate a seco l u lui a l XV-l eH . un ele tran s form 1i
Un exe mplu n acest se ns l co nstitui e privil eg iul co m er cial soc ia l- eco nomi ce co nueti za te i l r in f ap tu l ca pa r( il e ce n-
re nnoit de t e fan ce l Mare neg u sto ril or li ov eni l a 3. iuli e tr a le Hie ( rii intr au tot m ai mult n aten( iH domni ei . Pentru
1460 38 . Pentru co m e rul intern va m a de l a l a i funciona r zo i va r ea uno1 silu H( ii. domn ii mpr e un cu uni i clr ega t o ri
ca i naint e. dup cum r e zu lt d in actul da.t l a I aprili e er a u ob li ga( i s se de pl aseze din Su ce-ava n dif er il c 1eg i uni
1470. Prin el, t efan ce l' M a r e sc ut ea M n s tir e a N ea m(ului a le ( 1 ii. n ace te co ndi(ii. cur(il e, care er a u prop1 iet Htea
de plata vmi i ~e ntru tr ei ca r e de p e t e , ca r e urm a a fi domn iei , co nstitui au loc ur i d pop as au de r ez i ten(, de
nca a l l a l a i 9 .

40
I. Bog dan. op. cit p. 324 - 328.
11
din fa ta gur ii de a limenta r e a aces tui cupl o1 a_fos t d esco p er it o m oncd~ ' N. I o r ga, ! nscrip(ii din bisericile Romniei, li . nr . 375 - 378.
emi s de Al exa ndru ce l Bun . Pe baza aceste i m o nede put em spun e ca p. 135 - 136; Repertoriul m.onumell/elor i obi ,c/elor de arta din limbul
at \ieru l de o l ri e a func\ ional n timpul domni ei lui Al exa ndru ce l Bun lui $/ ej"an ce l M are, Bu c ur e ti , 1958, p. 104 - 108 .
42
i al urm a ilor s i . Eu geni a Neam(u, St ela C hcplea, Cercelari arheologice de la Casa
35 DRH. A, Mo l dova , I, p. 392 - 393. Dosoft ei" din l a i ( 1966 - 1968), n M ateria l e", X, 1973. p. 28 1 -
Jo DR N. A, M ol dova, li, p. 7 - 8 (27 iuni e 1449 ); p. 63 - 64 287.
' ... n bi se r ka Sfntului N ico lae ele l ing C urt e, cunosc uta sub n1 1
41
(8 februar ie 1455). . .
3 I. Bogda n, Documen te de la $te/an cel Mare, Bu cu r e t i , 19 13,
1 mel e el e b ise ri ca Dom neas c" ( Pau I ele A lep. n Ca.la !ori s I r.in.i despre /a rile
I, p. 32, 196, 209; li , p: 69, 72, 101 - 102 , 17 1, 174, 176, 180, 182. romn e. V I , Bu c ur e ti. 1976, p. 69).
Di111it1ir Ca nt em ir . Desc rie rea Moldovei, Bu cur l i. Ed. Acad e-
44
191. 193, 195, 326, 333; DR,H ; A. M ol dova, li. p. : 122. 23, 308, 3 12;
III. 32 1. 323, 326, 364. 366, 368, 455. 457, 459, 46 1, 470 . 472.' mi ei, 1973, p. 73. De a l tfe l s_ nt em co n v in i c{I tr a m a s tr ada l a nceput
Ja I. Bogda n. op. cil 11 . p. 273 - 279. a f1 tru cl ur a t n fu n c i e d e I oz i\i a C ur\ii d o mn e ti ~ ia bis eri cii Sf . N ico l ae
39 DRH , A, Mol dova , li , p. 243 - 244 . ~ i ea a ril m as aceea i n bunii m ur pn n zill'k- noa st re .

17
Fig. 11 . Ca hl e din a dou a jum t a t e a secolului a l XV -iea. 1
I

Fig. 12 . Ca hl e din secolele XV - XVI c u ste ma dez voltat a Mo ldove i. ;


~
1
J
3

I I ;
I
I I
1 I
1-- - -0.090----~
~--~
I~ ~
3
2
1

I~
5
I
_J

unde domnii emiteau i documente . Pentru aprovizionarea ele coninnd resturi de la incendii care pot fi puse n legtur
acestor curi domnii le-au nzestrat cu sate, care apoi au cu incursiunile de jaf ttrti din anul 1513 48 sau cu cam-
fost organizate n ocoale. Curtea domneasc din Iai nu pania lui Soliman Magnificul din 1538 mpotriva lui Petru -
a fcut ex cepi e , ea bucurndu-se de aceleai avantaje. Rare. Expediia a fost descris de cronicari turci, iar re-
Situai n centrul Moldovei, laii au interesat din ce n feririle la Curtea domneasc i oraul lai snt edifica-
ce mai mult pe tefan cel Mare, care era preocupat de per- toare49. n cursul cercetrilor arheologice s-a observat fap-
f e cionar e a conducerii statului. Spre sfritul domniei sa- tul c de la pe1j ea superioar a stratului de nivelare s-au
le, el d o atenie deosebit zonelor central e ale rii, i fundat , n exterior, noi ziduri de incint adosate celor din
n primul rnd lailor. Urmaii lui tefan cel Mare i conti- secolul al XV-iea, uneori esute cu acestea . Astfel, au fost
nu politica . Ac e ast situaie este oglindit oe numrul de descoperite dou ziduri care se ntlneau n unghi drept,
documente emise din diferite orae . Astfel, ntre anii 1495 prezentnd ~rosimi d.e 1,75 - 2,00 m. Unul dintre aceste zi-
i 1564 act ele redactate n Suceava snt ntr-un numr se- duri (pe latura de sud) a fost dezvelit numai pe o poriune
sizabil redus fat de cel e scrise la Vaslui, Hui, Hrlu sau de 12,25 m, iar cel de al doilea, lung de 11 m, se esea de
lai 4 5 Dup anul 1564, laii tind, din . ce . n ce mai 'Zidul din secolul al XV-iea . Din punctul de mbinare al aces-
mult , s devin re edin domn e asc, exceptnd perioada tora, spre interiorul curii, pornea, perpendicular, un alt
domniilor lui Bogdan, fiul lui Alexandru Lpuneanu , Iancu zid, lat de I m, care era de fapt adosat zidurilor exterioare.
Sasul i Ieremia Movil , care au preferat Suceava 46. Dup Cele mai multe dintre zidurile ridicate n secolul al
1606, laii se impun definitiv ca o unic capital a : XVI-iea, ca i cele datnd din secolul al XV-iea, au suferit
rii , excluznd o scurt perioad a domniei lui Radu transformri prin deteriorarea, adugarea sau ncastrarea
Mihnea 47 . Toate aceste evenimente au avut un efect profund lor n construciile din secolul al XVII-iea, cercetarea lor
i pozitiv asupra Curii domneti i a oraului Iai, acesta neputnd fi dus pn la capt (fig. 13 / I). Dintre trans-
impunndu-se, din a doua jumtat e a secolului al formrile care nu au putut fi nc depistate pe cale arheo-
XVI -iea, drept cel mai mare centru urban al Moldovei me- logic se numr i amenajrile iniiate de Alexandru
dievale. Lpuneanu, care cerea bistrienilor zidari s construiasc
C e rcetrile arheologice de la Curtea domneasc au per- la lai o baie i o fntn 50 .
mis constatarea c n secolul al XVI-iea s-a produs lrgirea Materialele arheologice descoperite n perimetrul Curi i
acesteia pe latura de sud-est. Din punct de vedere stra- domneti din secolul al XVI-iea snt ntrutotul asemntoare
tigrafic s-a observat c depunerile mai vechi au fost nivelate, cu cele descoperite pe teritoriul oraului Iai. La rndul

48
Gr. Ur eche, Le topise ul rii Moldov ei, ed. P. P . Panaitescu , Bu-
4
"V. N e amu , Stabilir ea capitalei Moldov ei la lai, n Anal ele ti cureti, 1958, p. 132; Cronicel e slavo-romn e din s ecolele XV - XVI edita/1
inifi ce ale Univer s it ii AL I. Cuza , la i, I.s torie, XIV, 1968, de / . Bogdan, ed . P . P . Panailesc u, Bucure ti, Ed . Aca demiei, 1959,
p. 111 - 125; idem , n Istoria ora ului lai , p. 83 - 84 . p. 182.
46 Ibidem. 49 Cronici turc eti privind rile Romne, Bucureti , Ed. Acade
47 Miron Costin, Opere, ed. P. P . Panainlescu, Bucureti, 1958, miei, 1966, p. 268, 352 - 353 .
p. 91. so Hurmu zaki, Docum ente, XVII , p. 539, 599 .

18
lor, ac 'stea i gsesc ana log i i n toa te ce n tr le urba ne a le
Mo l dov ei, surpr in zndu -se, n aces t fel, o produc( i ma t e r i a l
unitar pent ru ntreg te ri to ri u l Mo l dove i 51.
O dovad n p l us a ex i t n i l a l a i a unei C u r( i dom -
n et i , putern ic fortificat , n a doua jum tat e a colului
al XV I - iea , o co n sl il ui e r e lat ril e l u i Grigore U r ec he re-
feriloar l a l upte le de f ural e aici dup al unga r ea lu i Petru
chiopu l d i n caunu l Mo l dov ei. A tf I, A lexandru Vod , n -
o(it de cazaci, s- a in lalal n f bru ar ie 1578 l a curtea d i n
l a i i a r zisl at n i nci nt a ac l ei fort i fi ca i i as diului n -
trepr i ns d , ot il e tur c l i , ungur e ti i munt e n e ti cu car
-a ntor s Pet r u ch i o 1 u l. A e Ji u l a i nut pn l a 12 marti e
1578, c ncl A lexa 11drn parc1se:;; 1e l a:;; ii . n lip sa mu11i\ i i 10 1 52
Des pre ex i l ent a rn1ui caskl \'Oi voda l la l a:;.i ne i 11 o, .
m eaz c l toru l fran cez Fra nc;ois de Pav ie, car a vizitat
orau l n 1585 53 . R e l a tri mai upr i nz loar ne-a l sa t ne-
gu torul ru s Tr i fo n Korob ei nik oow care a tr eul prin I a i
n 1593: n I a i nu t cc tal , deoa r ece su l tanu l tur cesc
nu ng dui e s e rid ic a ici ce l ale. n jurn l curt i i domnu l ui
se <111;1 un zid de pi at r a :;; i palat . n ! CJ:;; i s nt zecl :;; i
I 11i CJ 1I 111 ai mui k bisl' 1ici tk pi cii ra :;; i din lemn . iar biSl'1 ica
I mar c] ca tedra l a a lui .\ icolal' l aca to rul de m inuni . l'Stl'
1.u~!J \' ta pc d i n al r a :;; i t' S ll' :rng r av i 1 de asem enea e:il 1a ru1 :
clopotni(a, tol de pi a tr, se rid i c deas up r a pr idvorulu i; por -
l i ul din juru l b ise r icii e l mar e . Aici e af l locul dom -
ne c p un po tam t . i l oc u l mitropol i tu l ui !Bi eri ciil
Alb l tot aici n bise ri . i acea l b i se ri c e afl
n fata C uri i domn ti" 54 . In form a i i mai omp l te n d
c l to ru l ru s despre ora i viata lui comercial.
M oluova de l a s fr itul s co lului a l XV J- lea i de la n-
pulul vrac ului urm to r a fo l dominat onlinuu de fr -
111 nt ri int ern e, fi i nd mer u inv a da t ci pr etend en(i la ca u-
nul domnesc i clca t m er u el e otile i podg heaz ur il e
st r in e. A tf el, n 16 11 Johan Wild en arta c l a I a i e
af la un pa l at p c lo , n ca r e vo ievodu l i in ea
cu r! a" . Cu toat e mbuntiri i adu e l a cu rt e de l fan
55

To m a, n a doua lui do mni , pr i n r id ica r ea unui pa r ac l is


n turnul de pe po a rl 56 i a un i fntni 57 , n 1622 un so l
Fig. 13. I . zid cl in seco lu l al XV- iea, fortif ica t p amb I l at uri n o lul
polon ez gset curt a. ca o a d v rat ruin p din a f a r . al <Vll - lea; 2. turn masiv din seco lul al XVll -1 a.
n sa l , ziduril e nt mbr at e n d r ap rii urte i n ganguri
lau lraban(i . Din ac te ga n g uri. ur c scr i spr o
a l lu min a t " , und e er a rncluil osp(ui 58 .
i . Urca r a pe tronul M o lclov i a l ui Va sil e Lupu a inau g u -
ral o p e r i oad de nf lori r i pentru C urtea domn a c. Nu
nlmp l lor , nfrumu se a r ea i modernizar a" cu r (i i din
l a i au av ut l oc n acea l vrem e, ctnd se obs rv , i pe t l a a l l e curi domn e ti . L a curtea cl i n la i -a onstatat
alte planuri , o sc himba r e a m e nla l il(i l or. Aici r e marc m nu numai o l r g i r e a supra[e(e i acesteia, ci i dublarea zi-
doar c himb ri l e n modul ele v i at al oa m eni lor, element e durilor cu r tin ei, fi e pe o l atur, fie p ambele l aturi a le
noi de ordin ar hitectu r a l i cl eco r ali v 59 . Ce le mai imp o rt a nt e z idur il or m ai vech i.
lu c r r i de refacere a n 1r(ii clin I a i a u avut loc, se pa - rcelrile f cluate n co l tul de sud - t a l in ci ntei x-
re, n primii ani ai domni i l ui Vasil e Lupu . n n teri oa r e a C urii clomne~ti ne-a condus l a con talarea c
1636, un o l polonez not a c l a I a i caste lul era naint e zidul din eco lul a l XV-iea, u o g r o im e d I 111 , a fo l
e yr me d sl ul de rcc i o , dar domnul d ac url'l pentru ntrit, prin ado a re, u un a l t zid l at ele 0,60 m, ceea ce
a avea o l ocu in co m od l -a r stau r at foarte bine i l -a d d ea o gro im de 1,60 m ntr eg ului zici d p latura u li
n dr p ta t i a f c u l ntrituri bun ci e j u r m pr ej u r" 60 . (fig. 6), apro piindu - I ca masivitat e d in cint a unei ce-
Dal ele doc um ent ar au fo st sus[ inule ci r ezu l l atel ob- t i . Din cquza pan ! i ab rupt e. a o lului i a pnzei fr ea tice
11 (inutc prin ce r cetr i l e arheo log i e ca r e a u doved i t c ziduri le pr ea l a s uprafa , onstru tor u l a vzul in ef i c i e n a unui
it 111ai v hi' au fost r e f c ut e n seco l u l a l XVI I -iea. Ziduri le zici de in c int cir cul a r , co ntinuu nt rit de co ntr afort uri, mai
a clin aceast p e ri oad r e prezint o n o u eta p n cvo luti a ex pu s pr bu iri l o r pe un l ren a l un e lo r i a adoptat un
Cu r(ii domneti, etapa a lreia 01, caracte ri zat prin element e si st em in g nios de co n lru c( ie s t e l a t , prin l rgir a in cinl i
noi d forlifi ca (ie. In ci nt a ext ri oa r i t.urnurile ca r e flancau C u r ii domn ti . oncomit nt , au fost n l( ate i turnuril e
,. 11rlin le re m a r c printr-o m as iv it ate deo bit, nentlni - ma siv e din pi at r descope rit e p aceast l at'ur a ur(ii .
Ce l mai m a r e, din partea d sud -est a zidu lui el e in in-
t, p tr az dou la turi int acte de 8,50 X6 1n . el de-al
doilea, d pe latura de no rd -e t, es lc p rf el p t rat u latur a
ii "' Al. Andron ic, op. cil., p.. 60 - 64.
d 4,50 m (fig . 6). La co n struirea ace l o r turnuri ma iv e
e
1
Gr . llrrche, on cit., p. 197. s-a fo lo it un sisl m el e fixare a terenu l ui i n ace la i lim p
ii 53 C61atori slraini despre fril e i't111u11 e, 11 1, Bu 11re ti , 197 1, p. 18 1 - de su in e r e a g r e ut (ii platformei, prin utili za r ea un ei r e(cle
183. de pil oni ele stej a r de 0.60 - 0,80 m , nfip(i n pmnl, peste
'''' I bidem p. 352.
55 Calu/ori str ini de pre (rile romne, IV , Bucure ti , 1972, p. 35 1. ca r e s-a a zat z id ri a ma s i v de piatr . La rnclul ci, z id ri a
J 56 Miron osli 11 , op . cil p. 88. r a I gat print r-o re(ea n c ru ci de brne de stejar, cu
le
9, r.7 ll urmuzak i, Dornmen/e, X , p. 860. ec \iun ea ptrat, avncl l at ur a de 0,40 m . Ac a t (est ura
~8 Cala/o ri s trini despre /rile romn e, I V , p. 50 I . de l emn avea r o lul ele a amor ti za ,oc urile p r oduse n teren
59 Corina Ni oiesc u. Case, conace i palat e uechi romnet i , Bucu re ti,
e Ed. Meridiane, 1979, p. 71.
sau l a s upr afa( (fig. 13/ 2) . De altf I, ace t turnur i au
bO Cal/ori st rini despre /rile romne, V , Bucure ti, 1973, p. 11 6. fo t, prob ab il , fo lo l i ca platforme d arti lerie. Din pcat e .
61 Al. Andronic, op. cil p. 65 . maj or itatea ziduril or af l sub actua lul Palal al Cu ll 11
19
t efa n- vo d Tom a, i mai ni ce boi erii cei cu boierii nu pute
nc pe ntr - nsa. i l n g b eseiic er a v i ste ri a, . i deas upr a
ctW.
bese ricii -a v ist eri ei er a un turn nalt n chip de clopot ni-
, iar dedes uptul bese 1i c i i a v iste rii er a un bec i, de-n chide
tlhar i " . A c st turn a io ' apo i modifica t de Mih ai R acov i .
65

De as emenea, pl anur11 e mi litar ne sug er az ex ist n a un or


ba t ioa ne sa u turn c1 ri n cast r a te z idului d in c int , iar
n interi o rul c urtin elo r a anumitor const ru c ii ca r e puteau
do a r s a mint easc el e ce l e ce au ex istat n seco l ul al
XV II - iea.
Din diferit e do c um n te i clin n se mn ril e l ate ci c
l tor ii tr ini se ti e c la cur te f un c i o n a u fn,i ni ca r e, pe
l ng rolul lor deco r at iv, as i gu r a u i apa n ecesa r . S p turil e
arh eo log ice au surprin s secv n e clin co ndu cte l e el e ce r a mi c
prin car e se adu cea a pa l a c urt e n eco lul a l XV II - iea
(fig. 6). u ocaz ia ace l o r a i in ves ti ga ii -a u cos l a I umin
poriuni clin ca na lei el e c ur g r e care ei-au x cutate num ai
clin piatr .
Cerc t ril e arh eo log ice ne-a u cr at posibilitat ea un or ob
se r va ii lega te el e t ehni ca ele co nstruire a z idurilor . A ces tea,

Fig. 14 . Stamp din sec olul al XV II 1- lea nf (i nd Cu1t ea domn easc din
l ai .

1'11 , ta r s p turil e ar heo logice de l a Curtea domn easc au


surprin s numai o mic part e a ruin elor ce r pre z int faza a
a III -a l a care ne r efe rim. a
Curtea domn easc din I ai din aceast faz <i !'ost n-
f i a t n stamp de e poc . Cea mai vec h daleaz din
anul 1686 (fig. 14/ 2), i ar cea de a dou a, tip rit l a Augs-
bur g, din 170 I (fig. 14 / I) . Amb el e stamp au fo st co n-
sid rat e ca r e prez e nt ri fant ez is te ale cur ii , dar, n urma
s p turilor arh eologi ce, obiect ive le sc oase l a lumin pl e-
d eaz, m ca r n parte, pentru r e pr eze nt ri aprop iate r ea -
lit ii. S e mnificativ es t e i constatarea c r ee dina voievo-
dal din I a i i - a m e ninut planim etria fortifi ca i e i i n se-
co lel e urm toar e, fapt atestat i de planuril e militar e al e
orau lui ntocmit e, l a fata locu lui, de topom etrii militari
ru i . unul n 1769 (fig. I S) i a l t ul n anu l 1790 (fig.
16) 62 . n aceste planuri , destul de asemntoa re, se ob se rv
c po z ii a m a rginal a C urii domneti fa de ora s-a
p s trat aceea i ca n fa za ei inii a l . Ziduril e de incint
au o form n e r eg ulat (car e s ugereaz un pentagon) . r
vrft.rl ndrept at spre nord, spre ora, tocmai n dire-::t' tn
care se cerea o ame najare s p ec i a l n ved erea separr ii ...: ..irii
de re stul aez rii, fortifi c aii ca re vor tr ebui .pu se n va lo are
Fig. 15. Pl anul ora ului f a i. din anul 1769 ( a); detaliu, pl anul Cur(ii
de viitoare l e ce r cetr i arh eologice n zon 6 . D e a1tiel , cu domn e ti ( b) .
ocazia unor d e mol ri din f a a vechiului Palat Administrativ
au fo st desco perite urme din zidu l d e in cint al cu rii, anume
n majoritatea cazur il or, au fo st ridi ca te din piatr de ru
o part e din zidul porii i . din incinta .. c u turnuri p trat e,
prin s cu mort a r cu var hidrauli c, a c rui compozi i e var i az
zidit e din bolovani de ru 64 . Turnul de la intrarea Cur ii
n funci e de doza jul de ni sip, ce nu i, p nt ru ziduril e ma i
domn e ti a fo st ioart e bin e desc ri s de Ion Necul ce: Era
noi , c r mid s f rmat . A fo st iolo s it i piatra d ca ri e
la c uril e domn e ti pe po a rt o b ese ric mi c, f c ut de
r , pe care . m e t e rii a u prelu c rat-o dndu- i diferit e form e,
n func i e de sco pul urm rit. A stfel, atr ag at e nia irag men-
t , prob abil, de po st ament e, co nsol e sa u a n ca dram ent e.

nz I bidem.
"~
I bidem.
V. Drgh i cea n.u , Incint a palatului din l ai, n Bul etinul Co mi siunii
61 65
I on Necu lce, Le topi seful rii M oldave( i O sam de cuvinte,
Monumentelor I l ori ce". XXV I , 1933, 75, p. 38. ed. II. n grijit
de I. Iorda n, Bu c ure ti . 1959, p. 17 1 - 172.

20
Fig. 17 . C r mi z i pavimenla re (3 - 4j i t igle din sec olul al XV II - l e~
l.J - 2, 5 - - 6)'

.1.~~~i~~~i~. os.ta i " care as istau do mnul l a jud eca t 67 . n timpul dom.ni ei
:::r::-
lui Vasile Lupu, M ar co B and ini viziteaz curtea i-i face
;jit:' o descriere, r emarcnd numrul osta il or cate o ap r a u :
Poarta exter io a r este pzit de 50 de pu ,ca i pedetri;

~t
dincoace. de aceast poart, curt ea exte ri oa r a palatului
este st r juit de 100 de i eni ce ri ; poarta a dou9 de 100 de
i~.:. pedestrai precum i de pu ca i; c urt ea int e rio a r de

'\,0'~1.; ,..~." "'~'" "-'" -' "'"


200 de pu cai pedetri i d e 50 de p ur ttor i de
sc uturi , iar l a porile palatului s nt rnduii a li paz-
nici ; pe ln g acet i a fac de stra j l a porile domnului boi eri
i v n ob i.H" . Numrul m are_ de osta i m en i o n a i erau, desigur,
gazdu 11 la curte. D a ltlel, Ev I ia Ce l eb i va not a, c iva ani
b mai trziu, dar rei rindu-s e l a domnia lui Vasile Lupu , c
" pa l at ul cuprin dea m a i mult de o s ut de n cper i pentru
iciog lani " 68 . Referindu- se la interiorul c urii , c l tor ul turc
Fig. 16. Planul o r au lui l ai din anu l 1790 (a) detaliu planul Cu rii
domneti (b). ' ' afirma c acest palat este m r e, Beii ca r e au domnit au
ridi cat, fiecare, cte o construc i e, nct s-au format mai mul-
Din ce le ce cuno<1 ~te m pn n prez ent put em a firm a ca te rnduri. Ce l ca r e i-a dat mai mult ostenea la pentru
aspectu l ext rior al palatului domn esc , ca i al acelora de a-i desvri nflorirea a fost ta t l lui tef an bei, Lupu
la Suce~v~ .' HJ rl u sa u Vaslui, al ce lor la Ie co n st ru c ii de
66 bei . El a pus s se ridi ce _palate c u dou ca turi i cu un
locuit d111111c1nta, era sobru, din piatr aparent, foarte puin cat, b i, bazine de ap i s li de divanuri de nedes-
!aso ~at ; ~ncad.ram e nvtele u i lor i ferestrelor era u sculptate cri s . Are i o sal mare de divan, n ca r e ncap cin ci mii
1n st il gotic 1 1mboga ea u ct de ct faad e le austere. An- (?) de persoane. Fer estr el e sa le privesc un el e spre
san;b lu.1 primea un plus de culoare prin acoperiul din tigle altele" 69 . Funcional ul i dimensiunile ce lor t r ei cur i in -
s~a lu1t e P?l1c ~o ~. A.semenea exe mplar e au fost descope- terioare au fost surprin se de Marco B andini : Pa l at ul ex -
rite cu ocazia sapatunlor arheologice. El e pre z int o form terior e lung de 80 de pai i lat de 30 de pa i. n acesta
penta.gonal ~lungit, lat e i av nd n spate un suport pen- se adun mpreun, ca ntr-un fel de h a l co mun , so ld a i ,
tru _ f1x~re (fig. 17/ 1 --2, 5 - 6). Pe lng exe mplarel e nobili , oreni, pr eot i, tot aa cum i n at riul al acestu-
smal\ u1te. cu Ja ~b en sa u .verd e ex ist. _i igle ne s m luit e. ia. Al do il ea pa l at este lun g de 40 de p a i i l at de 30.
Nu treb ui e sa pi erdem din vedere 1 taptul c arhit ect ura Aici ed epi sco pii , cp i tan ii i ma rii dreg tori i aco l o
P.alate.lor ct iga un plus de pitor esc prin forma acope ri u i ine domnu I, din cnd n c nd, ospee l e. n partea di-
rilor , 111 general dest ul de abrupte, chiar dac un eo ri erau n untru ncep diferitel e ca m ere a le domnului mbr cate n
din indril . tapiserii de fir" 70 . Ce r cetrile arh eo logice ne-a u permi s s
obs e rv m faptul c aceste c uri interi oare er a u amen aja-
Des pre organ i za rea interi oar a curtii ne-au ramas mai .
multe n-se mn ri. I'n 1585, Franc;:ois de Pa v. ie, se ni or de Four- te, dup ni ve l ar ea res turil or de in ce ndii i de co nstr uc-
quevau~, a vzut n incinta c urii de la I a i ntr-o pia
mare, 111 fa\a cast elului, trei pn l a patru sute de
67
Cltor i st r ini des pre t r il e romn e, 111 , p. 182 .
68 Cltori s trini des pre ril e romn e, VI , Bu cu r ti . p. 476.
69
I bidem.
66
M. D. Matei, Emi l I. Emandi , op. cil p. 148 - 149 . 7
Clto ri strliini despre ril e romne, V , p. 33~ .
21
Fig. 18. Pl ci de l a i a n( otoman de tip l zn il< cl in seco lul al XV I 1- lea.

bt pr ea frumo ase pe ca r e Vas il e Lupu le-a c l d it n n-


t r egim e din marmur ; i apa es te ad u s din a lt part e" n
Ac eea i inf or m a i e o r egs im i l a Ev li a Ce lebi . Tot c
78

l torul turc ne inf ormeaz c acea s t c urt e ad po t e t e o


pivni , o e l ri e i o v isteri e 79 .
n l e g tur cu asp ct ul n cpe ril u;- Jin pa l a t, ni s-au
p s tr a t informaii sc ri se, ia r materi a l e> arh eo log ice de -
co peri t cu ocazia spt urilor ne ntr egc:Sc, ntr-o oa r eca re
m s ur , ima g in ea n d perilor. O cara cte rist i c a arhit ect urii
epoc ii o con titui e d imensiun ea r edus a i er e tr elo r 80 . Aces-
tea l a u s p t run d lumin a n n c p e ri c u d es tul zg r-
ce ni e, chi ar da c el e erau ndr eptat e spr e l ac 81, pr e un
p isaj lumin os. Din aceas t ca uz , interi oa r ele tr ebuiau rn-
bog it e c u pete de culoare ca r e erau rea lizate pr in mpo -= bi-
r ea ca m er elo r c u covoa r e, tap ise rii :;, i draper ii bogat orna-
mentate i viu co lora te. Br oder ii le cu i ir de au r i dl:'. arg int
d d eau un plu s de s tr lu c ir e. C Lt ocaz ia r e p a r a iil o r i co n-
st ruirii noil or orp ur i d e c l dir i , Va si l Lupu introduce o
mod no u , de tip or i nta l , n tr ata r ea int r i o;;i r a ca mere-
lor. P r e ii aces tor a a u io t mbraca\1 c u placi de i a i an\
poli cro m . Ornam ente! f lo r a le n c u1or , v ii p iondul alb

7" C l tori tr ini des pre ( ri le romne, V I , p. 90 .


77 I bidem. p. 53, 9 1.
78 I bidem, p. 477 .
70
I bidem.
8 0 P. P. Pana i tesc u, op. cil ., p. 73.
81 Cl to ri s trini despre rile romn e, V I . p. 476.

Fig. 19. P l c i ele faian( tur ceasc din seco lul al XV II - iea.

ii , c u pava j e din p i a tr au acoperite, pe s upr afe e mai


mari , cu p l c i de m ortar d in var i mult ni sip .
U nii c l tori st r ini ne-a u l at in fo rm a ii i n l e g tur
cu g r d inil e interio ar e car n co njur au pa l atu l domn esc.
Aces t a rau frumo s ngrijite , amenajate n st il it a li an, cu
pl ante r a r e pentru clim a as p r a Moldo ve i 7 1. n pa l at se
ajun gea pe o sca r mon um e nt a l ca r e duc ea la un cea rda c
u stlpi de pi a tr . Aces ta er a locu l und e domnu l prim ea
so lii imp ortan i . I a t c um v edea un so l po lon ez c urt ea lui
Anton ie Rus et: un oa spete es te mai nt i primit de boi eri ,
iar , l a ca r , de n s u i domnu l. A cesta l-a nso i t I r i n
dou o d i , cea dint i bo lti t i cu st lpi , co ninnd m ese.
Zidu ril e, ca t oa t c l d ir ea, s nt foart e v c hi i fer es tr ele
mi ci cu g r atii, d e aceea in ter ioru l es te n tun ecos ... Apoi
pr intr -o ga leri e din ca r e s de f cea o ter a i o i ir e
la o fir din ntre zi du ri, od ini oa r c ultiv at ita li e-
n e t e " . A ce l a i so l r em a r , n al t loc, grd in a in t e rioa r
i un porti pe tlpi d e p i atr c i o plit " n O desc ri er e
74
ase m n toar e o fa ce i un o l prim i t de Antioh Ca ntemir .
Pentru a avea o imag in e a ceea ce a nsemnat pa l at ul
domn esc n seco lul a l XV II -i ea, tr ebu ie s ape l m mereu l a
in formai il e sc ri se, deoa r ece sp turil e arh eo log ic nu s-a u
ntin s pe s pai i foart e m ar i sa u vec hil e c l d iri snt prin se
sub tem eliil e actua lulu i Pa l at a l Cu l tu rii. Din datele ajun se
p n l a no i , tim c n seco l u l al XV II - iea pa l atu l avea
o a ri p sep a r at pentru do amn a 75 i ca r e adpo s t e a i o
ca p l deos e bit a do mnului 76 . D e ase menea, ni s-a p s trat
informai a lui Paul de A lep co nform c .r e ia l a cu rt e er a u

71 Clto ri st rini despre rile romne. VI , p. 91; Mi ro n Costi n,


op. cit .. p. 11 9.
72 P. P. Panail escu, Clt o ri poloni in ril e romne, Bu c ur e ti ,
1930, p. 73; i Miron Cos tin l a ud case le i g 1d inil e am naj at e n vremea
lui V asi le Lupu (Miron Cos tin , op. cit., p. 11 9) .
n P. P. Panaitcsc u, op. cil., p. 77 .
71
' I bidem, p. 103, 11 5, 129.
75 Miron Cos tin , op. cil ., p. 149 ; Cltori s trini despre ril e rom-
ne, V , p. 233.

22
str lucitor a impresionat att pe 1ocaln ici, ct i pe s tr a1n11
care au vizitat pal at ul. Astfel, Miron Costi n n cronica sa
sc rie cu admiraie despre casele ce le cu cini " 82 . Paul de
Alep scr ia n relatarea sa c locuin e l e und e sta u snt aco-
perite n ntregime cu plci de iaian, iar Vasil e Lupu a
pus s se mpodobeasc minunat tavanel e" 83 . I at cum ve-
dea un c l tor polonez, c iv a ani mai tr ziu, aceste nc
peri : Trecem printr -un gang mi c ntr-o odaie boltit cu
zidurile acoperite cu p trate mari a lb astre mod elat e n forma
teracotei oia n deze" 8 ~.
Ce r cetr ile efectuate pe locu l Curi i domneti au scos
la lumin o cantitate apreciab i1 de p1ci fragm entare de
faian . Faiana a fost realizat din past alb de caolin .
Pl c il e , n majoritate, snt pMrC1( (' , de 25 X2f) cm, de
asemenea se gsesc i exemp lare dreptungniulare care
provin , de ce le mai multe ori, din chenar e iar grosimea este
cuprins ntre I i 1,5 cm. Plcil e snt decorate cu motive
vegeta le i florale, pictate polic rom pe o angob i aco-
perite apoi cu smal alb; transparent. De r e gul, plcile
au fondul alb, iar ornamentul este executat n a lba stru
nchis sa u deschis, verde-peruzea i rou - tomat (fig .
18/ I - 3, 6; 19) .
Snt i exemplare care a.u fondul albastru i ornamentul
vegeta l i floral n alb, puncta1 din ioc n loc cu ver-
de-peruzea (fig. 18/ 4 - 5). Pl c ile, indiferent de forma
lor , se mbinau ntre ele n aa fel nct formau un , s ingur
motiv ornamental, ntocmai ca un mozaic sau ca un covor
oriental. Aa se ex plic i prezena unor semne pictate pe
spatele plcilor decorative de perete descoperi te la Iai, ofe-
rind, probabil , un indiciu al ord!nii n care eie urmau s
fie montate. Dup o a naliz temeinic a calitii faianei
t- - - - - - - -0.163- - - - - - - ~

Fig. 20 . Cahle din secolele XVI - XVII.

Fig. 21. Cahl e din seco lul XVI (2) i din secolul XVII (I , 3 - 4) .

a ceramicii ornamenfale de interior, care provine din palatul


cu cinii a lui Vasile Lupu, s-a sugerat c aceste plci snt
foarte asemntoare cu faiana care decora interiorul s lii
cu fntn din palatul Top-Kap Sarai din Constantinopol
construit n secolul al XVII-iea 86 .
Sobele au continuat i n secolele XVI -- XVII s asigure
nclzirea n ncperile curii, n sezonul rece . n acelai
~- .. . ... . . timp, sobele de cahle constituiau i elemente de decoraie
t-- -- - - ---0.181 - -- - - - - _J interioar. Ornamentel e florale, zoomorfe sau heraldice, ca-
re mpodobeau faa plan a cahlelor, de cele mai multe
ori smluite i colorate n verde, galben "Sau brun
2 - creau, fr ndoial, un ansamblu armonios prin mbinarea
lor cromatic i dispoziia decorurilor (fig. 20; 21).
Cahlele descoprite la Curtea domneasc, aproape si mila-
re cu cele aflate pe teritoriul oraului, au fost produse, fr
ndoial, de meterii olari ieeni. Pe lng acestea, la curte
au fost descoperite i cahle de import. Printre acestea se
numr cele de provenien transilvnean, cu reprezenta-
rea burgului, cahle smluite n nuane de verde i galben
(fig. 22/ 7) . Din acest motiv ornamenal s-<1u inspirat i
meterii de tipa re 'loca Inici (fig. 21/ 3).
Multiplelor legturi pe care le-a avut Vasile Lupu cu
Polonia i Lituania li se adaug, desigur, i cele comercia-
4 le . Prin astfel de relaii au ajuns la Curtea domneasc o
3 categorie de cahle care se caracterizeaz printr-o mar e va-
rietate de motive ornamentale, colorate policrom i acoperite
i a stilului decorativ, s-a ajuns la concluzia c faian<1 c:.u smal 87 (fig_. 22/ 4 - 6). Cahle asemntoare au mai fost
descoperit la Iai provine n totalitate din atelierele Im-
periului otoman, dintre care cele mai importante, la acea
vreme, erau Iznikul i Kutahia 85 . Dup o examinare at.ent~

86
Ibidem.
Kl Miron Costin, op, cil p. 119. 87 Eugenia Neamu , Ceramica decorativ polono-lituanian de la
"' 1 Cltori strini despre rile romne, VI, p. 90. Curt ea domn e asc din lai, n SCIV" , 4, 1970, 21 , p. 697 - 704; Al. An-
M P. P. Panaitescu, op. cit. , p. 73 . dronic, Eugenia Neamu, M. Di nu , op . cil., p. 24 7 i urm.; Al. Andronic ,
85 Al. Anrlronic, ~(J cit., p. 71. op. cit ., p. 70.
:23
Fi g. 23. Ce ram i c de uz comun din seco lul al X V II -iea.

t urce t-1 , caract e rizat printr -o pa s t a l b - g l bu i e sau a l b-ro-


Fi g. 22. Ca hl e din seco lul al X VII - iea. 4 - 6 ele .proveni en( ii po l o n ez; zie, des lu I de poroa s . Farfurii le snl pi ctat e, iar apoi a co-
7 de prov ni e n( tr a n s il v n ea n . p ril e cu un s m a l sti clos_ D ecoru l g o metric se m e nin e ,
n cont inu ar e, a l turi d cel ve g eta l i f lora l, fiind xec utal
n cu l ori le ve rd e, al ba tru, r o u - L o m a t , i neg ru pe fondul
se mn a l a te, n Moldo va, doa r la curt a din uc ava, und e a lb (fi g. 24).
V a il e Lupu a fc ut .r epa1:a\ii im port ante 88 . Cerami ca D elj't, produ s n m a nufa cturi le din o r a ul
Din r e l a t rii c l L o ril c;H sLr aini , se li c l a C un ea o l and ez cu ac l a i num e, imit c ram ica tur c asc i -a
d o mn easc din I a i v i aa o tidi a n de f ur a c u foa rte r s pndit n Eu ro pa n a do u a jum L a t e a seco lului al
mult fas t. Este de a t e pt a t ca descop eriril e arh o log ice s XV II - I a. B o lu ri le c u upo rt in e la r i farfur ii I snl form le
r fi el e num a i n part e ac as t r ea lita te, d eoa r ec es te g r eu ca r ac teri sti ce aces tei ce r ami ci _ Deco rul es t e, d r eg u l , ce l
d pr e upu s c vo m desco peri cndv a La ler el de aur i a r - fl or a l, asocia t cu ce l geo metri c tili za t, !ea li zat cu cul oa r ea
g int , potir l e sa u alte o bi ec te d folo in t din meta le pr e- a lb as tru d eschi s (fi g. 25 ) .
i oase p ca re le de c riu vi zit a tori i din acea e p oc a Al turi de cer ami ca de l u x din imp o rt , l a c urtea din
c urii. M ateri a lele adu se l a lumin d e s p turi og lind e c I a i a fo t desco perit un num r ma r e d o bi ct e de s ti c l
m s ur a co tidi anului. As tfel, pe ln g cer amica local de uz se mitr a nspar nl , r epr ezent nd fr ag- m ent e d ca r afe, paha-
comun , ar la ro u , un eor i pi c t a t cu hum a l b , i ro i e re, cup e, bo r c n a , to rti e d'e l a ca ni , pr ca m i Li c l ri
(fi g. 23 / 4) , de vase le lu cr ate din p as t a lb de cao lin , m a l - os m e li c f a rm ace u t i c, datn d d in co l e l
\uil e to ta l au pa r(i a l, pi cta t c u h u ma a lba, r o i sa u brun XVI - XVII.
(fi g. 23 1 2) sa u de ce le ca r e J oa rt a un deco r sg r a fit at i n str aturil e de ce nu ca r e ma r h eaz di ve r se le in ce ndii
apoi s m l(uil e (fi g. 23 1 l , 3, 5) a fos l descoper it o ceramir; a le C ur ii dom n ti a fos t de co p e rit o ca nti ta te m ar e de
de i mport, s p ec ifi c mod i ti m pul ui. Acea La prove nea a l l pir oa ne i ui e de diferit m rimi t r ec u Le pr in .foc, p rove nin d
din O ri en t, nd eosebi d in Im pe r i ul oto ma n , ct i din Oc- ci la co nstr uq ii l din I mn . Au fost desco peril e pi e e d
ci den t, d in d if erit e ce ntre eu r open de prod u -re a ce r ami c ii uz cas ni c d in m tal , pi ese d h a rn aame nt , pin te ni .
de lu x 89 . Pa r a i I cu c r eterea imp ort an (ei Cur \ ii d o mn et i d in
Ceramica otomana fac pa rt e din a l eg r ia sem i -fa i a n ei l a i , ca ce n t r u po liti co-a dmi n i tr at i v a l st at ului feud a l M ol -
dova, se d ezvo lt o r a ul n s u i, gazda r e din( ei i n ace l a i
tim p primul be nef iciar a l p r otec i e i dom11ului i m aril o r dre-
g~ l o ri . Multitu d in ea de bunur i ca r e -trebui au p ro du se i va-
lo ri ficate d me t u ga ri i n g usl or i pentru o p op ul a i e n
co ntinu c r e t ere. pe nt ru aprnv i zionfl r a cur (ii i a ce lor
a pr o pi a i do mn ulu i a u d term ina l o nfl orir a eco nomi - i
88
Eugenia Neam\1 1. op. cil p. 700. o ia ului . C l alo ri i er a u impresion a( i de boga( ia d ug hene-
"" Al A 11 cl ron ic, O/J. cil p. 68 . lo r , de be l u gu l i va ri etatea m rfur i l or. ele 1 it o r e u l pi e-
.24
elor 90 . Cu toate c' au ex istat i momente de r eg res n ex i:=;-
tena la ilor, fapt datorat in cendiil or ntmpi toar e 9 1 dar
mai ales a pu stiirilor provocate de in vaz ii , orau l s-a ridi cai
de fi eca re dat. nmu l ir ea num rului de bi se ri ci i m n st iri
n secolul al XVII-i ea, m r e ia i irumu se ea lo r ca r e au
impresionat pe toi clto rii , i r e xce pi e, chiar dac ve-
neau din ce l e mai importa nte ce ntre a l lum ii m edi eva le 92 ,
pl edeaz pentru m rim ea, mar c at t eritorial , oog ia i pi-
tor esc ul ora ului. Des igur c au ex istat i pr eoc up ri de
organizare i dotare e dilitar a lui. Astf el, tim c Vasil e
Lupu a ridi cat n I a i b i m'1ri i foart e frumoa se 93 . D e
asem enea , avem inform a ii con form c ror a s tr z il e la ilor
er au acoperit e cu br'ne de lemn . S p turil e arh eo logice au
adu s la lumin co ndu cte de a p din secolu i al XVil - lea.
dar al cro r tr ase u nu . a putut fi urm rit din moti ve
obiectiv e. Co n s tat ril e cl t or il or coroborate cu bog ia
materi alului arh eologic scos la iveal pe ntr eg t eritoriul
oraului din seco lele X Vi i XV li, la care treou ie incl use
i tezaur ele mon eta r e descoperi te de-a lun gu l anilor ,
94

dov edesc o activitate economi c d eoseb it ia I a i .


n a doua jum tate a seco lul ui a l XVI -iea oraul I a i
i va nt ri i m ai mult po z ii a sa soc i a l -eco n om i c, de-
venind ce l m ai mar e centru m e t e ugr esc, co mercial i po-
liti c din M ol dova. Din acea v reme se pstr eaz m e niunil e
docum entar e care dovedesc xistenia a pes te 60 de m e t e
uguri i meserii pra ct ica t e n o r a, precum i or ganizarea
m ese ria ilor n br e~ l e dup prin cipii feud ale, ns cri se n
ca ta stife. Tot din aceasta e po c ne-a u r m as i m e nion a
rea mai multor st r z i cu nu me de m ete u g uri , pr ec um i a
biserici lor ca r e erau par ron ate de br es lele r es pecti ve. l a ii
au devenit cer m ai m are ora al rii , conso ii d ndu- i din
toate pun ctele de ved er e pozi i a sa de ca pita l a Mold o-
vei, iar Cu rt ea domnea sc de aici a ajuns, cu timpul, nu
numai cea mai mare ci ch iar uni ca Curte domn easc a Mol-
dov ei.
Fig. 24. Ce r a mi c o t oman din seco lele XVI - XVII.
n rnduril e ce urm eaz ne vom ocupa, Ioane pe
Fig. 25. Ce r a mi c de import de lip Del ft d'n seco lul al .\V lll - lea. sc urt , de i elul cum a evo1ua r vecilea Curt e domn easc din
seco lul al XVIII-i ea pn n zil ele noastre. n ielui ac sta
vom r spu nd e multor sc ri sori ca r e ne ali c it inform a ii
despre aceast p e rioad d in ex i s te n a ed i ficiului.
n anul 1724 un put erni c incendiu a distru s curtea din
Ia i. Domnul Grigore Gh ica ( 1727 - l 733) a i c u1 ampi e
lu c r ri de r enovar e la cune, iar , cu ace i priltj, a ios t r id ica t
un turn mar e la po a rt , in sta urn du-se apoi n acest turn
un ceasorni c. Totodat , au fost r e i c ut e ziduril e nconjur
toare. L a s fritu l seco lulu i a l XVIIl-l ea , aceast curt e avea
s fi e din nou pustiit de n put erni c in ce ndiu i, vr me
nde lun gat, s-a ref c ut cu g r u.
n anul 1806 s-au in neiat. 1u cr ri le de reiace re a
Pa lat ului Ocrmuirii, lu cr ri supra veg h are p r onal de
voi evod ul A lexa ndru Moruzi . Din ca uza izb ucnir ii rzbo
iului ru so- tu r c, domnul nu s-a putut instala n noi le c uq i.
Re paraiil e de la n ceputui secol u1 ui ai XIX- iea au psuat
zidul incint ei exterioar e, refci n d u -se doar une 1e turnuri.
Curtea domn easc a io st di stru a, inc o da t , de in -
ce ndiul din 1827 . Ea va fi r e i c ut i d at n folo s in ab i a
n 1843 . Nou l palat a p s trat iorma vecniu1ui edificiu , av nd
trei ma ~ i n c p e ri princi pal : sa la tronu1ui a u spt ri a , sa1a


9 Cltori strini despre rile romne, V, p. 328; i dem, V I, p.

483 - 485.
91
De departe oraul se arat celor ce- l pri vesc ca o nou Ro-
m, deoarece turlele, bisericile i mnsti rile o f e r ochilor oarecare mreie,
iar, dac intr cineva, nu afl nuntru de ct colibe i cocioabe. i nici
chiar marii boieri foarte bogai nu au case mree, i nu le const rui esc
dect cu p e reii din lemn acoperii cu lui. E drept c n anul acesta,
1647, unii mari boieri au de gnd nal e case de piatr, ntrucl din
cauza deselor incendii nu exi s t nici o siguran n consluciile de
Lemn. Tn an.ul I recul s-a pornii fo cu l de 46 de ori , iar n cele pal ru luni
din anul acesta de 15 ori , cu care prilej s- au prefcut n fum multe bi seri ci
schismati ce i curi boiereti" (Cltori stin.i despre rile romne, V,
p. 328 - 329 ) .
' 9 2 Clto ri s trini des pre ril e romne, V , p. 148, 235, 328;
idem, V I , p. 53 i urm. , 477 - 478 .
93 Clto ri strini despr rile romne, V I , p. 53.
9 4 Al. Andronic, op. cit., p. 73, la ca re se a d a u g i al te tezaure inedi te

desco peril e n ultima vreme pe teritoriu l o r a ului l ai.

:25
Fig. 26. Pa latul Ocrmuirii ars n 1880.

Fig. 27. Pal atul Oc rmuirii la s fr itul secolului trecut.

postelni ciei i sa l a har emurilor sa u a la de baluri. Parterul


pa ! atului _e r a des t_in_?t se r v iciilor de stat, iar la etaj era lo-
c uin a vo1evodu lu1. ln aces t pal-at a s tat i a lucrat Alexan -
dru Ioan C uza, dup a legerea sa ca domn al Moldovei pn
la d esv r ir ea Un iri i. ln s incendiul de la 15 ianu a ri e
1880 avea s dis tru g din nou palatul Ocrmuirii (iig. 26) .
Pa latu l n stil baroc tr ziu (fig. 27) a iost co mplet r e-
nov at de a rhit ec tul I. D . Berind ei l a nc eputul seco lului nos-
tru. Const ruit n cea mai mar e part e pe zidu ril e i temeliil e
v chii C uri domneti, noul pal at de la Ia i, numit Palatul 2!1
Admini str ativ, a fo st conceput ntr - un st il gotic lambo-
,ya nt, fiind r efc ut abia n 1925. n forma sa act u a l ,
neogotic, Pal atul Cultu rii de la I ai es te considerat un
import ant monum nl de a rhit ec tur din Rom ni a.

-
SUMMARY
Lasl ce nlury, numero us hi storian s tri ed to deciph er Jassy's past, re-
lyi ng espec iall y on the dates provided by th e written sources, bui on l y
of Jale archeologica l resea rches, determi ned by lhe ampl e works of town
modern i zin g. have Jarge l y con tribut ed to th e fillin g of th e inf ormational
gap. -
ln the present-day st age of ihe researches one can asse rt lh at Jassy.
mentioned n lhe f ragme nl s refe rrin g lo Moldavian town s, included n
lhe oldest Russian chroni cles whi ch we re co mpil ed belween 1388 and
139 1, alongside the mos! important urban centres of medi aeva l Molda-
vi a, deve lopecl as a centre of production and barler, co ncentra ti ng the in-
teres! of a vast rural terr ilo ry, but also as a customs point 011 lhe Tart ar
lrade road. Under lh e circumstances l was hut natural thal Alexander
27
lhe W i se, permanenll y preoccupi ed with th e good orga ni zi ng of lh e state
under all aspec ts, should plac e one of the political -a dmini strative and mi - rortant moment n th e modifi cat ion of th e prince ly Co utl was the initiative
li tary heaclquarl ers of hi s reign n Jassy. Th e archeo logi ca l diggings have uf vo ievode Va sile Lupu by which he in augura ted a des ign for expandin g
partially unearthed th e foundalions of a stone building raised at the time. and res toring !he Jassy _e nsemble whi ch had been already turned into a
ll s dating wa s ensured by lh e state of th e layers, supported by a ri ch permanent princely res idence. Th e archeo logi ca l materi als be longing to
archeo logica l mater ial. ln fa c[, lhe first docurnentary mention referrin g the third stage n th e existance of the Cou rt point to the changes that look
lo l he princely co urt n Jassy dal es as far ba ck as the 8th of October, place n the mentalities of th e Moldavian society in th e 17th century. ln
1434. Th e pla cin g of th e vo ievode Court on th e southern side of th e fac( , each stage n lhe voi evo de cou rt s well i Ilustr aled by the discovered
mediaeval burrow delermined, on th e one hand, a grealer development arc heologi ca l material. Th ey confirm and support the few documentary
of l he urban settl emen l, and, on th e olher il s res truclurin g, lh e point of data which have reached us, enri ching1th e r ange o f information concernin g
interes! being, severa ! centuri es runnin g, a prin ce ly residence. every day co urt life, !he probl ems it was confronted with , th e damages
Stephen lhe Grea t added new co nst ruclion s to lhe initi al nuc leus of it ex perienced as wel I as it s flouri shi'flg periods. Moreover, th e co rrelalion
the court, slrengthenin g the prec in cts wall s, w ilh tow ers eq uipped with of lh e archeologi ca l resea rches n th e' pri nce ly prec incts with those on
arched rooms, obj ec lives whi ch mark ed lh e second sta ge n the exi sl ence the lown lerritory enable us lo demonstrate !hat the ur,ban settl ement be-
of Jassy prin ce ly residence. Stephen lhe Great also dealt wilh lhe sys- nefited by !he exislence of a politi ca l-a dministrati ve headquartes of the
temalization of l he lerri lor y n the vicinily of ! he norlhern side of th e princ e, especiall y aft er Jassy bec ame a ca pit al lown .
co url , where he ra i sed th e St. N ichol as Church n 1492, a church surrounded Unlike th e ot her prince ly courts of Moldavi a, which dec lined n the
by ils ow n precincls. ll s possib le th at as early as lhat lime one co uld 17th cenlury, th e one n Jassy conlinued lo of fer shelter to Romani an princes
di sce rn an ar rangemenl of lhe space n front of lhe gates belonging to n th e 18lh and 19th cen turi es. Ali thi s time it under went essenti al changes,
th e two foundati ons of lhe prince, whil e the sq uare whi ch wa s buill, wa s determined by th e damages caused by bi g fi res, but, each time, a new
later remembe red by th e foreign t r ave llers who vi sit ed th e l own . palace wa s rai sed on lhe place all otted to th e princely co urt. ln fact,
Th e archeo logica l resea rches di sc losed for the 16th century variou s sta- th e present -day pal ace has th e same form it had at the begi nnin g o f the
ges of addi lions and rnendin gs at older co nstruction s, bu l lhe most im- 20 th ce ntu ry , being errec ted mos tl y on previ ous construction s.

26

S-ar putea să vă placă și