Sunteți pe pagina 1din 7
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCT BUCURESTI SELECT AREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE Oscar Alfredo RUIZ FERNANDEZ 1. DATA $I LOCUL NASTERIL STUDH, SPECIALIZARI $I TITLURI DATA $I LOCUL NASTERI: 27, iulie 1977, Santander, Cantabria, Spania STUDI, SPECTALIZARI $I TITLURI 2013 Curs de specialitate Procedimientos y materiales para la preparacién de clases de Espafiol de nivel superior (Proceduri si materiale prentru pregitirea cursului de spaniolit de nivel superior). Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania. Curs de specialitate Usos de la pizarra digital en Ia enseitanza del Espatiol (Utilizarea tablei inteligente pentru predarea limbii spaniole). Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania. 2012 Cuzs de specialitate Formacién Inicial en la Ensefianza de Espaiiol como lengua Extranjera (Formare in predarea limbii spaniole ca limbi string). Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP, Santander, Spania) si Institutul Cervantes. ‘Objinerea titlului de Doctor Europaeus (European PhD) Cum Laude in Istoria moderna a Spaniei (acordat in comun de cdtre Universitatea din Valladolid, Spania si Universitatea Keele, Marea Britanic), pentru teza intitulat&: The relations between the Spanish Monarchy and England from 1603 to 1625. Diplomacy, trade and naval war. (Relajile dintre Monarhia Spaniolit si Anglia intre anii 1603 i 1625. Diploma, comer} si rtzboi nacul). Curs de specialitate Dindmicas de aula para la creacién de espacios de aprendizaje de Espatiol (Dinamica silii de curs pentru crearea spatilor de ‘inoiigare a limbii spaniole), Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania Curs de specialitate Curso de Formacién Tutor de Aula Virtual de Espaiiol (Curs de formare a éndrumitorului pentru clasa virtual de spaniola) (AVE), Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania 2011 2008 2004 2002 Curs de specialitate Curso de Metodologia y Didléctica del Espaiiol (Curs de ‘melodologie si predare a limbii spaniole). Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania. Curs de specialitate La Metodologéa y Ia Realizacion de Actividades en la Programacién Diddctica en la Ensefianza (Metodologia si desftsurarea activitijilor de programare didactic pentru predare). Universitatea Pontificia Comillas-ICADE, Madrid, Spania Curs de specialitate Les Objetioos, Contemidos y la Evaluacién en Ia Programacién Didlictica en la Ensefanza (Obiectivele, consinutul yi eoaluarea in programarea didacticit pentru predare). Universitatea Pontificia Comillas-ICADE, Madrid, Spania. Curs de specialitate La Educacién en Valores y su Incorporacién en el Aula (Educayia in valori si integrarea sa in cast), Universitatea Pontificia Comillas-ICADE, Madrid, Spania. Curs de specialitate La Educacién Secundaria y el Bachillerato en el Sistema Educativo (Educasia secundart si bacalaureatul in sistermul de educapie) Universitatea Pontificia Comillas-ICADE, Madrid, Spania. Masterat in Spanish Language for Foreign Students (Limba spaniold pentru studenfistritini) (Universitatea UNED, Madrid, Spania). Media de absolvire : 8,1 Curso Pedagégico Especializado (CAP) en Historia y Geografia (Curs pedagogic specializat in istorie si geografie). Universitatea din Valladolid, Valladolid, Spania, Licengiat (de onoare) in istorie (Bachelor of Arts in History - BA with Honours). Universitatea din Cantabria, Santander, Spania. Media de absolvire: 88. Mentionez. ca a am absolvit ca sef de promofie al anului 2002-2008. http://www.unican.es/WebUC/Internet/ Noticias y novedades/espe iales/20040127+a+4.htm Gradul de cunoastere a limbilor straine Spaniola - nativ Engleza - nivel CL Romana - nivel A1 2. FUNCTII DIDACTICE/PROFESIONALE $I LOCURI DE MUNCA 2011-2014 —Lector de Limba spaniola, Cultura si civilizatie la Departamentul de limbi stréine si comunicare, UTCB, Bucuresti, Romania, Profesor de limba spaniola la Institutul Cervantes, Bucuresti, Romania. 2004-2011 Cercetator universitar in Istoria moderna a Spaniei. Institutul de Istorie Simancas, Universitatea din Valladolid, Valladolid, Spania. 2004 Profesor de istorie la institutul de educatie secundara IES Ramon y Cajal, Valladolid, Spania. 3. ACTIVITATEA PROFESIONALA In ceea ce priveste activitatea mea ca lector de limba spaniola la Departamentul de limbi straine si comunicare din cadrul UTCB, am predat disciplinele: Competenje de comunicare-limba spaniold, Lingvistic# spaniold, Limba spanioti (ca a Il-a limba) si Culturt si civilizatie spaniola pentru anii I si LIL - studii de licent&, precum si pentru anul I - Master de traducere. ‘Am condus dowd lucrari de licen in anul universitar 2013-2014, intitulate Procedimientos de traduccién aplicados en un texto naval espafil del siglo XVII (Procede de traducere aplicate unui text maritim spaniol din secolul XVII) si El Arte de Marear. Traduccién téenica del castellano clasico al rumano moderno (Arta de a naviga. Traducere tebnici din castiliana clasicd in limba romana moderna), Ambele reprezint& lucriri de cercetare de pionierat in Romania, referitoare la traducerea tehnicd din limba spaniola clasica si au fost notate cu 10 de catre comisia de licenja a Departamentului de limbi straine si comunicare din UTCB. ‘Am participat la examenele de limb& spaniola pentru studentii care doresc sa studieze in universitaji din striinitate. De asemenea, m-am implicat in organizarea de citre departament a Saptiimanii limbilor stritine inainte de venirea mea la UTCB, ca student si apoi ca doctorand am efectuat studii in cinci universitaji, tei din Spania (Universidad de Cantabria; Universidad de Valladolid; UNED), una din Tarile de Jos (Leiden Universitei) si una din Marea Britanie (Keele University), In incheiere, ag dori si menjionez c& sunt membru al grupului de cercetare postdoctoral Grupos de poder, comunidades ¢ individuos del norte de Europa en la Monarquia Hispinica durante la Edad Moderna: integracién y diversidad (Grupuri de putere, comunitii si indivizi din nordul Europei in Monarhia spaniold in epoca moderni: integrare si diversitate) (HAR 2012-36884-C0201), coordonat de c&tre Institutul de Istorie al CSIC, Madrid, Spania. Este un grup format din cadre didactice si cercettori din diferite pari europene pentru a crea rejele de cunostinfe gi colaborare, cercetare, seminarii i conferine de istorie moderna a Spaniei si a Europei din secolele XVI si XVI. Pana in prezent, am participat la seminarii si congrese, precum: Guerra y Sociedad en Ia Monarquia Hispénica. Politica, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (Ritzboi si societate in Monarhia hispanicd. Politicd, strategie si cultura in Europa modernd) (9-12 mai 2005, Institutul de Istorie, CSIC, Madrid, Spania); A IX-a Reuniune stiinyifict a F-EH.M. (Fundatia Spaniold de Istorie Moderna), (7-9 iunie 2006, Malaga, Spania); Networks of Exchange: Diplomacy and Exile in Early Modern Europe (Retele de schimb: diplomayie yi exil in Europa modern timpurie (23-25 mai 2012, Valladolid, Spania); Groups of power: North European Immigrants into the Spanish Monarchy in the Early Modern Period. Communities and Individuals. Integration and diversity (Grupuri de putere: imigrangii nord-europeni in Monarhia spaniold in perionda modernil timpurie. Comunitifi si indivizi. Integrare gi diversitate,) Institutul de Istorie (CSIC), (16-17 mai 2013, Madrid, Spania); Language- The raw material of Foreign Languages and Communication, International Conference, (Limba - materia primi pentru limbile stritine si comunicare- conferinti international) Departamentul de limbi straine si comunicare, UTCB (24 mai 2013, Bucuresti, Romania); The Spanish Monarchy and the Safiwid Persia in the early Modern Period: Politics, War and Religion (Monarhia spuniola si Persia safevida in perioada modernit timpurie: politici, ritzboi si religie)-Primul seminar international, Institutul de Istorie & Universitatea din Alicante, (7 noiembrie 2013, Madrid, Spania); Colocvitil Orient si Occident, Crearea si promovarea identitijilor in Europa ‘medievala. Central de Studi Medievale, Universitatea din Bucuresti, (8 noiembrie 2013, Bucuresti, Romania); In the beginning was the word ~ On the linguistic matter of Which the World is built, International Conference (La fnceput a fost cuvitntul- despre structura linguistic! pe care e construitit lumea), Departamentul de limbi strine si comunicare, UTCB, (12 iunie 2014, Bucuresti, Romania). 4, ACTIVITATEA DE ELABORARE $I PUBLICARE LUCRART Am inceput activitatea stiinfifics tn anul 1999 si pana in prezent am prezentat am publicat diferite articole si lucrari la conferinfe si in reviste stiintifice de specialitate. ‘Lucrari stiintifice ‘Teza de doctorat ‘The relations between the Spanish Monarchy and England from 1603 to 1625, Diplomacy, trade and naval war, (Relatiile dintre Monarhia spaniola si Anglia intre anii 1603 si 1625. Diplomatic, comert si riizboi naval), Universitatea din Valladolid, Spania si Universitatea Keele, Marea Britanie, 2012. Material didactic Material didactic pentru cursul Cultura si Civilizaie Spaniola: ,Historia de Espafia Moderna. La Monarquia Espafiola en la Europa del siglo XVII" (storia Spaniei moderne, Monarhia spaniola in Europa secolului XVII), pentru uzul studenfilor anului I, Sectia de traducere si interpretare, Departamentul de limbi straine si comunicare, UTCB, publicata pe site-ul DLSC. Articole stiintifice 1. Ruiz Fernandez, Oscar, “Culto Imperial. La religion del poder”. In Revista Edades, Nr. 6, 2° Semester, 1999. Universidad de Cantabria. Santander, Spania, PP. 65-80. ISSN 1138-8560. 2. Ruiz Fernandez, Oscar, “Comercio y politica naval en los inicios del reinado de Felipe IV: el caso de la embajada de Carlos Coloma en Inglaterra”, In Actas de Actas de la IX Reunién Cientifica de la Fundacién Espaiiola de Historia ‘Modernu Milage, 2006: Tradicion versus innovacién en la Espafia Moderna (2 vols.) Malaga, Spania. Area de Historia Moderna de la Universidad de Malaga - Fundacion Espafiola de Historia Moderna, 2009, pp:1099-1116, ISBN 978-84 991692. 3. Ruiz Fernéndez, Oscar, “The Portuguese Problem in the Spanish Diplomacy with Early Stuart England” (1603-1625". In Revista Istorica, Academia Romana, Institutul de Istorie Nicolae lorga, Vol. XXIV, 2013, Nrs. 3-4, pp. 221- 238. ISSN 1018-0443, 10. 11. Ruiz Fernandez, Oscar, “Spain and Romania. New perspectives and challenges in teaching and learning Spanish and Hispanic Culture, History and Civilization”. In International Conference Volume Language. The Raw Materials for building bridges between People and Culture. 24-25 May 2013. Bucharest. Romania, Editura Conspres, Il section, Cultural Studies, pp. 56-63. ISBN 978-973-100-327-6. Ruiz Fernandez, Oscar. “Persia and the European Struggle for world supremacy. Creation of oriental identities at the beginning of XVII century”. In Colocviu Oriente si Occident. Crearea si promovarea identitatilor in Europa medieoata. Bucharest, Romania, 8th November 2013. Centrul de Studii Medievale, Editura Universitatea din Bucuresti, Romania. Ruiz Fernéndez, Oscar, “Demonios més bien vistos que espafioles. Guerra, catolicismo y diplomacia hispanica en la Inglaterra de Jacobo I Estuardo 1603-1625)”. In Hispania Sacra, Instituto de Historia, CSIC (Spain), 2014, ISSN 0018-215-X. Ruiz Fernandez, Oscar, “Cine, guerra y politica en el siglo XX”. In Buletinul Stiintific. Seria Limbi straine si comunicare, Departamentul Limbi Straine si Comunicare, UTCB, Nr. 1/2014, pp. 56-62. ISSN 2068-8202, Ruiz, Fernandez, Oscar, “Anglo-Spanish diplomacy during the first quarter of XVII century and the Peace of Westphalia (1603-1648)". in volumul Los Hilos de Penélope. Lealtad y fidelidades en la Monarquia de Esparta (1648-1714), la Albatros Ediciones (Valencia), 2014. Ruiz Fernandez, Oscar. “Espafiol medio, dialectos romances y rumano moderno. Similitudes y diferencias de las lenguas latinas europeas a comienzos del siglo XXI’. En el volumen de la Conferencia Internacional In the beginning was the word - On the linguistic matter of Which the World is built. Bucharest, 12th of June, 2014. Department of Foreign Languages and ‘Communication. UTCB. Romania. Ruiz Fernandez, Oscar, “La embajada espafiola en Inglaterra: rueda, faro y bastion”. In Buletinul Stiintific. Seria Limbi straine si comunicare, Departamentul Limbi Straine si Comunicare, UTCB, Nr. 2/2014, ISSN 2068-8202. Ruiz Fernandez, Oscar. “An uncommon affair? The conflict from the perspective of the Spanish embassy in London”, in volumul 1° Seminario Internacional The Spanish Monarchy and Safuvid Persia in the Early Modern period: Politic, War, Religion. Madrid, Spain, 7th November, 2013. CSIC-Universidad de Alicante. Este in curs de publicare la editura Albatros Ediciones (Valencia), 2015. 5. ALTEINFORMATII 2013 2005 2002 1999-2002 2000-2001 1999 ‘Mica fost acordat Premiul extraordinar pentru doctorat in stiime umaniste de catre Universitatea din Valladotid, Valladolid, Spania. Stagiu de cercetare pentru doctorat la Universitatea Keele, Londra, Marea Britanie, Cel mai bun absolvent al Faculté de istorie din aml universitar 2002-2003. http:// www.unican.es/WebUC/Internet/ Noticias y_novedades/espe ciales/20040127+a+4.htm Bursier al Departamentului de Istorie modern& si contemporani, Facultatea de Filosofie si Litere, Universitatea din Cantabria, Santander, Spania. Studii universitare tn Istorie si stiinje politice. Programul Socrate- Erasmus, Universitatea din Leiden, Olanda. Premiul extraordinar pentru cercetare, Facultatea de Filosofie si Litere, Universitatea din Cantabria, Santander, Spania. Referinge se pot obtine de la: * CSIC (Centro Superior de Investigaciones cientificas - Centrul ), Madrid, Spania. Dr. Enrique Garcia Hernén -cercetator in Istorie moderna Email: enriquegarciahernan@gmail.com. * Universidad Cantabria (Santander, Spania) Dr. Ramon Maruri Villanueva. Profesor de Istorie moderna. Email; ramon.maruri@unican.es ‘© University of Manchester (United Kingdom) Data 23 /o+[2014 Dr. Glyn Redworth. Profesor de Istorie moderna Email: redworth@manchester.ac.uk