Sunteți pe pagina 1din 7
PROIECT ROMANIA, JUDETUL OLT. PRIMARIA MUNICIPIULUT Ne. 15705.062014 HOTARARE REFERITOR LA : Aprobarea organigramei si statlui de funci le Centrlui de Asistens Jala Caracal EXPUNERE DE MOTIVE: Prin HG nr.459/2010 au fost aprobate standardele de costan pentru servicii acordate in _nitle medico-sociale gi normative privind persoalul din unite de asisenja medico-socile, Tapt ‘c impuneredimensionarea eheltuislilor de funefionare ele Centeuli, AVAND IN VEDERE: - Raportal nr 1033%05.062014 al Diectici Administrajie Public Local, Juriie-Contencios, ‘Servicii Asistenjs Social din eadrul Primi municipului Carecal: Report ne 37008.06-2014 al Centr de Asses Medio Soil Casa ~ 0U6 tr. 63/2010 pena modficarea i complearea Legit mr. 23/2006 pivind finale ble lal, precam pnts stb nor isu anit HG 188972010 pentru apron stndarlleosfan peat serv acodate ta unitijie ‘olloscile gi a unor nomutive prvi personal dn uni de assent medic socal Peonall care desftjoart sett dé ste medial eomuntars * Anexa nr. 11 din Ordin ne 12242010 pivind apobare nonmaielor de personal peau ssistnia node sitaliceesea, precum si petns moifcare si completaca Onli mio Sanaa ublie nr. 1.782006 pivndsprobareanormatvele de pesasl ~ Legen ar, 273/206, pivind finale pblce publics locale eu medicare compete siterioe = HG 4122003 pest epotarea nomlorpivind ongnicars, fanetionaea si nasjarea nitior de aistenj metic sociales nomelor pliner, 1507200: = iG 10072005 privind motifcarea HG. ne 5392005 pena aqobaren somenlatoral insttutr de aise soil sete orev de peeona, a Regulamontt cade organza i fancfonre a insttoilor de asise soca, precam 9 noralor metalogce de ‘plisae a prevedeilor OG 68/2003 Tegea me 53/2003 ~ Coded Mane cu modifi complete eiou; = Axe 36 alin (3) lit "B"-sialin (6) lt ya” pou 2 Gin Lege mr 2152001, pivind adninsraa plc local epublica (et) ~ legen cada ir. 28472010 prvi slrzarea nite a persona pit din fondue blog pietele normative in vgoarerefritore a salaizarea peru lt in onda publces ‘in temefl at 45 (0) din in Login ne 215201 pend asa poled ol repubiath eb modi i complete uesioare PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL ‘propune urmitoral PROIECT DE HOTARARE: ‘Art. 1 Consilul Local al municpiulai Caracal aproba organigrama si statul de functit al Centra de Asistenfi Medico-Socials Caracal, conform ancxelor n.1 si 2, piri integrane din rezenta hotcire. ‘Art. 2 Reducerea posturlor se va fice prin examen organizat de etre o comisie canstivits rin Dispozitie emist de Primarul Municipal Caracal Art. 3 Salarizarea personaluluiCentrului de Asistenst Medico-Socala Caracal se va fice in conformitate eu prevederile lepae in vigoare ‘Arta Se imputemiceste Primaral municipiului Caracal de # aproba tansformaree niveurlor de sindii din statul de functii precum gi de a modifiea numiral de personal inte servcit $i ‘compartimente tn funete de cerine, cu respectarea namirali de postr aprobete- Art. § Prezenta hotirre int i vigoare de la data adoptiii de Consiu! local al munieipiulul (Caracal, dat de la care inceteazaplicablitates HCL nr, 24/31.07 2012. ‘Art. 6 Direfile din cadrul Primivia municipiului Caracal gi Centrl de Asistenp Medico Social Caracal se tmputernicese cu ducerealaindeplinie a prevedcrilor prezentsi hota, Art. 7 Prezenta hotirre va fi comunicaté Institue’ Prefectul - Judeful Ol, Primaruls smuniipiului Caracal, Centrlui de Asistenji Medico-Socialt Caracal si Director din cadm Primiriei unicipiulu Caracal. wat PENTRU LEGALITATE ‘SECRETARUL MUNICIPIULUL, VIOREL} (DESCU Us PRIMARIA MUNICIPIULUL Ne. 10339/05.06.2014 RAPORT DE SPECIALITATE Prin HCL nr, 24/31,07.2012 s- eprobat organigrama gi statul de funcii al Centralui de ‘Asistentd Medico-Socialt Carnal, in care se repisesc un numa de 14 postu pentracadree sanitare mei, postr ocupate integral Ia acca dats. Conform prevederilor art. lita din HG nr. 459/2010 penta sprobareastandardului de cosUan pentra serviciiacordate in unitatile medico-sccale sia unor normative prvind personalul din unitatile de asistenta medico-socals si personalul care desfasoara activitai de asstenta medicala comonitara Normarca personalului din unitatile de asistenia medico-socala se realizeaza dupa cum umeaza: «) personal medico-sanitar: = unmodic a 25 de paturs + uncedu sanitar media la 15 patria, ‘Avlind in vedere ci Ig nivelul CAMS Caracal sant un mumir de 50 de paturi, normarea presupune reducerea numrului de postr’ pent cadrele sanitare medi de Ia 14 postri la 12 postur Reduceres mumirului se impune cao necesitate &incadrisifn chelwuilile de personal sanitar Drevizute in bugetulanufui 2014 aprobat prin HCL ne, 16/30.01.2014, ot si punerea in practick a legislate’ spevifice normativelor de personal CConsiderim c4 sunt indepinite condifile legale de form si coninst,drept pentru care propunem adoptarea proiectulul de botirirerefecito I aprobarea organigrame si ttulu de funefi le CCentrlui de Asistenjt Medico-Socialt Caracal Direct Administrafie Publick Locali, ‘JuridieContencios, Servicii Asistenfd Socials Teter oeeee I CATALIN ower TUDOR: (CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO - SUCIALA CARACAL CARACAL Ste. Plevne, Ne. 36, Judetul OLT ‘Tel Fox: 0249/ 512700 E-mail: come earacel2003@ yahoo.com NR. 970/04.062014 RAPORT DE SPECIALITATE Avand in vedere Hotirarea de Guver nr. 459 / 2010 referitoare fa aprobareastendardulai de ‘estan pentru servic acondate in uitatile medico-scile si a unor normative prvind pecoeah dry tnitale de asistenta medico-oci 7 Ceapate «conform organigramel sprobate prin H.CLL. ar. 24 / 31.07.2012 » iar nomared persoraled fault ete de 12 postr calults conform ar. 3 ali. (a) din H.G, 45573010 » propunci aprobue ‘rganigramel si statu de functitpentra Centr de Asistenta Medico-Sociala Caracal eu incatoore ey ‘ormatival de personal prevazutdelegislatia in vigoare Reducsrea numarulti de posturi se impune ca o necesitate a incadrari in cheluilile de Pesonal sania Prevazut in bugettanula 2014 aprat prin H.C. nr. 16/ 30.01 2014 cata pasora practca legislate’ specifice nowmativelor de persual CONSILIULLOCAL CARACAL, ‘Anexa ta Nepostr=36 cin care ORGANIGRAMA Pentru Centrul de Asistenta Medico-Sociala Caracal pe anul 2014 CCONSILIUL LOCAL CARACAL + DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA) LocaLa, JuRioie, | CONTENCIOS, | ‘SERVICH | ASISTENTA SOCIALA i} [ DIRECTOR a r | Vom]? + ] Spumarrmee. | | compartment sal | comeaermtenr | compasritenr a | fa fetta [PRESGRSSGhane| | eacoaNN, ff lnsitveNTA S66 Ainuan | t z . "RESURSE UMANE | AURLIAR 3 Lay Lo Primar, Eduard Claudiu CIOCAZANU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPTULUT CARACAL ANEXA Ma HCL ar. srar pe FuNcrit CCeNTRUT DE ASISTENTA MEDICO SOCTALA CARACAL, Ne SROCTIR Pa Sa ete. £ | eae ——| pre i [ERE coco i SOCIALACARACAL. i 3 eer ROO ™ Ditar $ courarnsenyr —}-——— |Saorcom Z = MEE pina z $ Neti spe $ t art 7 $ Td : ‘iat re + ‘ie er 7 t Sat ate ea 7 5 ase a wi Te fro ‘ic a te it ‘er ae oa a 4 ane a oe TE 3 —— iene ae 7 if satel pa a a ‘sas ae a CoRR Fauna eoeraae Ene ane near is aT rts 7 aT is ae 5 es aT : COmrARTOENT STAR aCe > ae z Ta Tien Tater Tae neon Tater Tate Taos Tair Tare Tnfes Tare Tne Tale Tater | NR.TOTAL FUNCT CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3) NR. TOTAL FUNCTI CONTRACTUALE DE EXECUTIE 4 la/alolaja|slajalalajalelajalal NR TOTAL FONCTIININSHTUTE 6 EDUARD CLAUDIU CIOCAZANU PRIMAR

S-ar putea să vă placă și