Sunteți pe pagina 1din 787

0OYKYAIAHI

O IlEAOIl ONNHSIAKOS
nOAHMOS 1

1
Acest titlu s e gsete formulat la
DIODOR DIN SICILIA
THUCYDIDES

RZBOIUL
PELOPONESIAC

S t u d i u introductiv, t r a d u c e ,
re, note, i n d i c e Prof. u n i v .
dr. docent N . I . B A R B U

EDITURA TIINIFICA
Bucureti 1966
Thucydides
STUDIU INTRODUCTIV
Opera celui mai mare istoric al antichitii nu poate f i
po d e p l i n n e l e a s d a c n u se l m u r e s c , n p r e a l a b i l , anumite
ntrebri i nedumeriri care, n timpul lecturii, vor solicita
Ittlntea cititorului neavizat. De pild, citind Istoria rzboiu
lui peloponesiac, o r i c i n e se p o a t e n t r e b a de ce c u p r i n s u l crii
l este c o n s t i t u i t , d i n c a p i t o l e n t r e care legtura logic este,
adesea, c e l p u i n l a p r i m a v e d e r e , ascuns. Iat c t e v a dintre
subiectele acestor capitole: scopul lucrrii ( I , 1,1), a r h e o l o g i a
(t, 1,218,1), rzboiul dus de eleni mpotriva perilor (I,
1B.2I, 18 2), pentecontaetia 1
( I , 18,219), greeli istorice ( I ,
2021), m e t o d a i s t o r i c ( I , 22), c a r a c t e r i s t i c i l e r z b o i u l u i pelo
ponesiac ( I , 23), c a u z e l e imediate ale rzboiului ( I , 2466,1),
-congresul L i g i i p e l o p o n e s i a c e ( I , 6687), p e n t e c o n t a e t i a ( I , 88
118), a l d o i l e a c o n g r e s al Ligii peloponesiace ( I , 118,3125,2),
excurs asupra l u i Cylon ( I , 126), p o z i i a l u i P e r i c l e s ( I , 127),
Orict s-ar i n v o c a efectele asociaiei de idei, cititorul nepre
venit rmne nedumerit cnd este p u s n f a a u n o r p r o b l e m e
u Ut de d i v e r s e ntre care legturile snt, de cele m a i multe
o r i , i m p l i c i t e . D e a s e m e n e a , c i t i t o r u l se v a n t r e b a d e ce Thu
cydides vorbete a b i a n V, 2526, despre rzboiul de zece
tjl d e s p r e r z b o i u l d e d o u z e c i i a p t e d e a n i . M a i snt i a l t e
piisaje care trezesc nedumerirea cititorului. Ne mrginim la
menionarea acestora. Este deci necesar s se l m u r e a s c , n
s t u d i u l i n t r o d u c t i v , t o a t e aceste o b s c u r i t i , a p a r e n t e s a u r e a l e ,
a l e o p e r e i l u i T h u c y d i d e s . M a i snt, e v i d e n t , i a l t e p r o b l e m e
I m p o r t a n t e , c a r e t r e b u i e d e z b t u t e n s t u d i u l introductiv.
N u toi c e r c e t t o r i i snt d e a c o r d a s t f p r a s o l u i o n r i i p r o b l e
m e l o r p e c a r e l e r i d i c Istoria rzboiului peloponesiac i c h i a r
a s u p r a vieii i activitii i s t o r i c u l u i nsui. S a v a n i i f a c ren
noite e f o r t u r i d e a l m u r i p r o b l e m e l e c r o r a n u l i s-a dat o

a
P e r i o a d a de c i n c i z e c i d e a n i , de l a u l t i m u l rzboi c u perii pn l a rzbo
iul peloponesiac.

7
N. I . BARBU

r e z o l v a r e u n a n i m a c c e p t a t , de aceea, se s c r i e m e r e u i p u n c
tele de vedere contradictorii a s u p r a acelorai probleme con
tinu s e x i s t e . D e p i l d , u n a d i n t r e p r o b l e m e l e de b a z este
aceea a caracterului dominaiei pe care a exercitat-o Atena
a s u p r a p r o p r i i l o r e i aliai. N e v o m m r g i n i l a c t e v a exemple
de p r e r i d i v e r g e n t e a s u p r a a c e s t e i p r o b l e m e . G . G r o t e a f i r m 7

c supuii" Atenei erau indifereni fa de modul cum i


e x e r c i t a s u p r e m a i a a c e a s t c e t a t e i c t u l b u r r i l e p o l i t i c e cu
caracter a n t i a t e n i a n a u fost, n d i f e r i t e p o l i s u r i , provocate de
oligarhi locali, adversari a i r e g i m u l u i democratic. Aceeai tem
a f o s t r e l u a t d e A . H . M . J o n e s i G . E. M . d e S-te Croix , 3

c a r e a u c u t a t s g s e a s c n o i a r g u m e n t e .
T e z a c o n t r a r este susinut, p r i n t r e alii, de G . B u s o l t , c a r e , 4

n 1904, a f i r m a c aliaii A t e n e i a u simit d o m i n a i a a c e s t e i a ca


u n j u g . n 1960, D . W . B r a d e e n susine, d i m p o t r i v , c T h u c y
5

d i d e s i - a d a t silina s a r a t e c n u t o a t e p o l i s u r i l e d e t e s t a u
Atena. n 1963, H . W . Pleket , 6
analiznd situaia din insula
T h a s o s , n c e a r c s a d u c n o i a r g u m e n t e n s p r i j i n u l t e z e i s u s
inute de G . E . M . d e S - t e C r o i x m p o t r i v a l u i D . W . B r a d e e n , ,
i n t r o d u c n d c o r e c t i v u l c n u n t o a t e p o l i s u r i l e p o p o r u l (6 T\\LO

a v e a a c e e a i a t i t u d i n e , c situaia c o m p o r t d i f e r e n e d e l a u n
caz l a a l t u l i c d e c i n u t r e b u i e g e n e r a l i z a t .
n 1964, T . I . Q u i n n 7
observ c p o l i s u r i l e d i n Lig simeau
d o m i n a i a A t e n e i ca u n j u g , d a r c, a t u n c i c n d e r a de ales
ntre dominaia spartan sau atenian, ele preferau pe cea
atenian. >
O alt p r o b l e m de b a z p e c a r e o r i d i c i s t o r i a r z b o i u l u i
p e l o p o n e s i a c este aceea a p o l i t i c i i l u i P e r i c l e s . i a i c i se

* G. G r o t e , History of Greece, v o i . V I V I I I , Londra, 18491850.


3
A. H. M. J o n e s i G . E . M . d e S - t e C r o i x , Athenian Democracy t

O x f o r d , 1957, p p . 4172.
1
G. Busolt, Griechische Geschichte, Gotha, 18931904, rol. I I I , 2,
1904, p. 1414.
5
D. W . B r a d e e n , The popularity of the Athenian Empire, n Historia",
IX, 1960, p p . 257269.
H. W. Pleket, Thasos and the popularity of the Athenian Empire, a
Historia*, X I I , 1963, p p . 7077.
7
T. I. Q u i n n , Thucydides and the unpopularity of the Athenian Empire,
n Historia", XIII, 1964, p p . 257266.

8
STUDIU INTRODUCTIV

Constat d i v e r g e n e p r i n t r e s a v a n i . D e p i l d G. B u s o l t 8
vor-
fcfte d e s p r e p o l i t i c a de rzboi a l u i Pericles. D e aceeai p-
H r e m a i snt, n t r e alii, i K . I . B e l o c h , G . G l o t z R . C o h e n , 9 1 0

Oftre v o r b e s c d e s p r e Rzboiul lui Pericles, i G . B . Grundy . 1 1

Dimpotriv, n 1958, K . D i e n e l t 1 2
ncearc s demonstreze
<A P e r i c l e s , n c e p n d din anul 450 L e . n . , a cutat s d u c o
politic d e p a c e i, n acest scop, a f c u t c o n c e s i i P e r s i e i , iar
In anul 446 a ncheiat un tratat de alian cu Sparta; c
Alena, d u p a c e a s t dat, n u m a i a m e n i n a p e n i m e n i i c ,
n a n u l 431 .e.n., n cele d i n u r m , C o r i n t u l s-a f c u t vinovat
<le d e c l a n a r e a rzboiului. n 1959 P . A. B r u n t , ntr-o
1 3
dis
c u i e a s u p r a disertaiei l u i D i e n e l t , reia teza caracterului rz
boinic al politicii l u i P e r i c l e s i
( amintete, ntre altele, de
lulervenia atenian n C o r c y r a , care n u putea aprea Spar-
ini d e c t ca u n a c t de p r o v o c a r e . n 1963, H . B . Mattingly 1 4

p u n e c, d u p 446 .e.n., P e r i c l e s a t r a n s f o r m a t Liga de la


D e l o s n i m p e r i a l i s m " .
M u l t e preri c o n t r a d i c t o r i i s - a u e m i s i n ceea ce privete
felul cum a fost compus opera l u i Thucydides, problem
foarte important pentru atitudinea istoricului fa de dife
ritele momente ale rzboiului, atitudine care a influenat,
desigur, l u m i n a n c a r e a u f o s t p r e z e n t a t e aceste e v e n i m e n t e .
Spre a ne mrgini l a u n singur e x e m p l u , compunerea cr
ilor a V l - a i a V H - a a p r o v o c a t p a s i o n a t e d i s c u i i printre
savani. n secolul trecut, unii nvai, p r i n t r e care J . Clas-
sen 1 5
i L . H e r b s t , 1 6
susin c T h u c y d i d e s a c o m p u s c r i l e V I

8
G. B u s o l t , O p . cit., p. 818.
K. I . B e l o c h , Griechische Geschichte, ed. a I l - a , B e r l i n - L e i p z i g , 1927,
Y o l . I I 1904, p. 296.
1 0
G. G l o t z R. C o h e n , Histoire ancienne, v o i . I , 1925, v o i . I I , 1930,
t. I I , 2 1938, P a r i s , p. 620 i u r m .
1 1
G. B. G r u n d y , Thucydides and the history oi his age, v o i . I , ed.
& I l - a , i v o i . I I , e d . I , O x f o r d , 1948.
1 5
K. D i e n e l t , Die Friedenspolitik des Pertkles, Viena, 1958,
1 3
P. A . B r u n t , n Classical R e v i e w " , p. 188.
1 4
H . B . M a 11 i n g 1 y , TJie Growth ol Athenian imperialism, n Historia",
XII, 1963, p. 257.
1 6
J . C 1 a s s e n, Thucydides erklrt von J. Classen, vierte. Auflage be-
a r b e i t e t v o n T . Steup, 1897. E r s t e s B u c h , Einleitung, p. X X X .
" L. H e r b s t , Studiu n Pilologus", 1881, p. 355 i u r m .

9
N. I . B A R B U

i V I I n a i n t e d e a n u l 404, d a r c , d u p aceast d a t , i s t o r i c u l
a avut timp s r e v i z u i a s c o p e r a i s p u n de acord dife
r i t e l e pri. A c e a s t a f i r m a i e a u f c u t - o s p r e a c o m b a t e t e m a
susinut d e T . S t e u p ? , i L . C w i k l i n s k i , c a r e s p u s e s e r c i s t o
1 1 8

r i c u l a c o m p u s i s t o r i a c e l o r d o u cri ca o l u c r a r e d e s i n e stt
t o a r e i n - a m a i a v u t t i m p s i - o p u n d e a c o r d c u restul
o p e r e i . n 1929, W . S c h a d e w a l d t 1 9
susine c i s t o r i c u l n - a f c u t
din cele d o u cri o o p e r d e s i n e stttoare i c n u snt
motive spre a crede c aceste cri au fost scrise dup
a n u l 404. n 1948, G . B . G r u n d y 2 0
este d e p r e r e c T h u c y d i d e s
a compus cele dou cri nainte de anul 404 .e.n., i a r n
1958, H . P . W e s t l a k e 2 1
susine c c e l e d o u cri a u f o s t corn
puse n anii de dup expediia din Sicilia.
Aceste e x e m p l e , s o c o t i m , snt d e / a j u n s s p r e a a r t a nece*
s i t a t e a d e a l u a a t i t u d i n e f a d e m u l t e p r o b l e m e i c o n t r o
verse pe care le-a suscitat opera l u i Thucydides.
Pe de alt parte, nici numeroasele probleme de natur
filologic, istoric i literar, pe care le ridic opera lui
Thucydides, nu vor putea fi nelese dac cititorul nu va
a v e a n m i n t e , n l i n i i g e n e r a l e , situaia c e t i l o r b e l i g e r a n t e ,
n g e n e r a l , i i s t o r i a r z b o i u l u i peloponesiac, n special.

RZBOIUL PELOPONESIAC

nainte de a discuta m o d u l n care prezint Thucydides


istoria rzboiului peloponesiac, este necesar s artm pro
priile noastre preri asupra acestui rzboi, bazndu-ne pe
actualele d a t e tiinifice. M a i nti, este necesar s aruncm
o privire a s u p r a situaiei economice, sociale, A p o l i t i c e a celor

1 7
T. S t e u p, Quaestiones Thucydideae, Bonn, 1868.
3 1
L. C w i k l i n s k i , Quaestiones de tempore quo Thucydides prlorem his-
toriae suae partem composuerit, Berlin, 1873.
lf
. W. S c h a d e w a l d t , Die Geschichisschreibung des Thucydides, Berlin
1929, p. 3 i u r m .
G . B. G r u n d y ,
2 4
O p . cit., I , p. 532.
" Thucydides, II, 65, 11, n Classical Q u a t e r l y , 0
1958, pp. 102110.

10
STUDIU INTRODUCTIV

<10U& p o l i s u r i fruntae, s i n s i s t m i asupra atmosferei cul-


llirale ateniene n care a crescut i a scris T h u c y d i d e s i,
(lup aceea, s p r e z e n t m c t e v a aspecte m a i c a r a c t e r i s t i c e a l e
flUKjtui rzboi. Pentru a nlesni cititorului urmrirea mai
precis a faptelor v o m d a i u n t a b l o u cronologic al eveni
mentelor p e t r e c u t e n t i m p u l rzboiului.

Bibliografia rzboiului pelopone-


Alona i Sparta in g i a c ^ c o n s i d e r a b i l . N e mrginim
preajma rzboiului p e - ^ i n d i c m * textele .greceti de la
ponesiac care trebuie neaprat s porneasc
orice studiu, apoi cteva tratate de istoria G r e c i e i i cteva
ntudii cu u n caracter m a i special.

* Texte greceti, (pentru anii 435431); A r i s t o p h a n e s , Acharnanieni;


Pacea? T h u c y_d i d e s (I, 2468? 119125); Jnscriptiones Graecae (I, 2232);
Supplementum epigraphicum Graecum, (222, anii 431421); A r i s t o p h a n e s ,
Acharnanienii; Cavalerii; Norii; Viespje; Pacea; Psrile; Lysistrata; Broa
tele; T h u c y d i d e s (II, I V 20); Diodor, ( X I I , 3872); P l u t a r h ,
Pericles (3038); Nicias (110, anii 421414); T h u c y d i d e s ( V , 21); Dio
dor ( X I I , 7581); Inscriptiones Graecae (I, 276, a n i i 414404); A r i s t o p h a -
n e s, Lysistrata; Thesmophoriazousai; Broatele; T h u c y d i d e s (V, 2 6 V I I I ) ;
X e n o p h o n , Hellenica (I, 111 2,23); D i o d o r (XIII, 34 X I V 3); C o r -
n e l i u s Nepos, Alcibiades, Lysander, Thrasybul; P l u t a r h , Alcibiades,
Lysandros, Aristotel.
Istorii generale. G. B u s o l t , op. cit.; E d. M e y e r, Geschichte des Al-
iertums, ed. r e v . de H . E . S t i e r , 1931; R. C o h e n , La Grece et l'helenisa-
tion du monde antique, P a r i s , 1934; K . J . B e l o c h , op. cit.; G. d e S a n c t i s ,
Storia del Greci, I I , 1939; H . B e n g t s o n , Einfiihrung in die alte Geschichte,
1959, i Griechische Geschichte von den Anfngen bis in die romische Kaiser-
zeit, in Handbuch der Altertumswissenschaft", Miinchen, 1960.
Istorii ale literaturii eline. A. e t M. C r o i s e t , Histoire de la litterature
grecque, e d . a I l - a , v o i . I V , P a r i s , p. 379 i u r m . ; W . S c h m i d O. S t a n
i i n, Geschichte der griechischen Literatur, v o i . V , 2,2, (Die griechische Litera-
tur zur Zeit der attischen Hegemonie nach den Eingreiien der Sophistik) redac
tat de W . Schmid, Munchen, 1948.
Studii speciale. Pe lng cele menionate cu ocazia discutrii altor
probleme m a i de seam snt: E d. M e y e r, Forschungen zur alten Geschichte,
II, 1899; B . D . M e r i t H . T . W a d e M . F . G r e g o r , The- Athen Tri-
foute Lists. I (1939), I I , 1949; I I I (1950); I V , 1953; R. I . B o w n e r, The Mega-
rian decrees, n , . C l a s s i c a l P h i l o l o g i e " , 1921, p. 238 i u r m ; M o m i g l i a n o ,
Le cause de la spedizione di Sicilia, n Rivista d i f i l o l o g i a " , 1928, p. 152 i
urm.; B. G. G r u n d y , op,, cit., ed. a Il-a, voi. I, i ed. I. voi. I I .
A . W . G o m m e, The Athen hoplite iorce in 431 B . C . i n , . C l a s s i c a l Q u a t e r l y ,

11
N. I. BARBU

In preajma anului 440 .e.n. T h u c y d i d e s , d a c s-a nscut


n 460, putea nelege destul de bine evenimentele politice
i relaiile e x i s t e n t e n t r e cele d o u p o l i s u r i greceti fruntae,
A t e n a i S p a r t a . I s t o r i a r e l a i i l o r d i n t r e cele d o u ceti, d i n
epoca rzboaielor m e d i c e i p n n p r e a j m a r z b o i u l u i pelor
p o n e s i a c , arat c d e o s e b i r i l e d e structur e c o n o m i c , social,,
p o l i t i c , c l i m a t e l e c u l t u r a l e i d e o s e b i r i l e t e m p e r a m e n t a l e c a r e ,
n m o d inevitabil, duceau l a urmrirea u n o r eluri cu totul
d i f e r i t e a v e a u s a j u n g , m a i c u r n d s a u m a i trziu, l a o con
fruntare armat. n cel d e - a l d o i l e a rzboi c u p e r i i , att de
m a r i e r a u d e o s e b i r i l e d e i n t e r e s e , n u n u m a i e c o n o m i c e i p o l i
t i c e , d a r i s t r a t e g i c e , n c t , p o t r i v i t l e g e n d e i , E u r y b i a d e s , c o
mandantul flotei aliate, lipsit de curaj, n faa i n v a z i e i per
sane, a r f i v r u t s se r e t r a g s p r e I s t m u l C o r i n t i c , d a r , l o v i n -
du-se de mpotrivirea l u i Themistocles, a ridicat toiagul s-1
loveasc, ns acesta i - a spus: Lovete, dar ascult". Dup
terminarea rzboiului, contradiciile i friciunile au nceput
s a p a r iari destul de evidente. De pild, dup victoriile
de la Salamina, P l a t e e a i M y c a l e a t e n i e n i i erau de prere
s c o n t i n u e l u p t e l e m p o t r i v a p e r i l o r , n t i m p ce, n 478 .e.n.,
s p a r t a n i i s-au ntors n p a t r i e . E i s-au mpotrivit l a c o n s t r u i r e a
zidurilor Atenei, drmate n timpul rzboiului.
n 477 .e.n., A t e n a a pus bazele Ligii de l a Delos, fr
S p a r t a i f r cetile d i n P e l o p o n e s . n l u p t a pe care Atena
a p o r n i t - o m p o t r i v a C o r i n t u l u i , n 457 .e.n., S p a r t a s-a gsit
alturi de C o r i n t , c u E g i n a , i a r A t e n a a fost nfrnt la T a -
nagra. U r a Atenei mpotriva Spartei i B e o i e i sporea i, n
457 .e.n., otile ateniene bat pe beoieni la Oinophyta, iar

1927, p. 142 i u r m . ; A historical cojnentar on Thucydides, Oxford, P, 1945; I I


(1956); I I I , 1956? G . d e S a n c t i s , La bataglia di Notion, n , , R i v i s t a di filo
logia", 1931; A . A n d r e w s , The Generals in the Hellespont, n J o u r n a l of
Hellenis studies", 1953, p. 2 i u r m . ; T . P o u i 1 1 o u x, Recheiches sur i'his-
foire et Ies cuites de Thasos, I , P a r i s , 1954; M . G a r y , Notes on the levolutiott
ol the 400 at Athena, n Journal of H e l l e n i c s t u d i e s " (1952) p. 56, H . P. W e s t -
1 a k e, Seadbordraides in Periclean strategy, n Classical Q u a t e r l y , " 1945, p. 75
i u r m . ; V . E h r e n b e r g , Der Staat der Griechen, I , 1961-; J a q u e l i n e de
R o m i 11 y , Thucydide et l'impezialisme athenien, P a r i s , 1951; H . I . D i e s n e r>
Wiitschait und Geselischaft bei Thucydides, Halle, 1956; F. E. A d c o c k ,
Thucydide and his history. Cambridge, 1963.

12
STUDIU INTRODUCTIV

Sparta, n 454 .e.n., este nfrnt de Argos, la Oinoe. D a r ,


n curnd, forele S p a r t e i i A t e n e i se c i o c n e s c n B e o i a (n
anul 448 .e.n.), u n d e u n a s u s i n e a pe focidieni, iar cealalt
pe d e l f i e n i i n a n u l 447, n t o a t e cetile, d e m o c r a i i l e snt
rsturnate i se c o n s t i t u i e ,o c o n f e d e r a i e b e o i a n aristocratic.
A j u t o a r e l e t r i m i s e d e A t e n a snt z d r o b i t e l a C o r o n e e a . Eubeea
i Megara se ridic mpotriva Atenei, simindu-se sprijinite
de S p a r t a . Pericles cucerete Eubeea i r e s p i n g e p e spartani,
c a r e a j u n s e s e r a p r o a p e d e A t e n a . n sfrit, s p r e f i n e l e anu
l u i 446 .e.n., zece s o l i snt t r i m i i c u d e p l i n e p u t e r i l a S p a r t a
spre a negocia pacea, numit p a c e a de t r e i z e c i de a n i " , p r i n
care se p r e v e d e a : r e n u n a r e a o r i c r e i intervenii a Atenei n
Pelopones i n M e g a r i d a ; recunoaterea tacit a Ligii de la
Delos de ctre S p a r t a , p r i n recunoaterea de fapt a aliailor
celor dou ceti; recunoaterea libertii comerului; recu
noaterea arbitrajului ca metod n caz de conflict.
La Atena, dup ncheierea tratatului de pace cu perii,
dup semnarea pcii cu Sparta, care a avut loc spre finele
anului 446 .e.n., P e r i c l e s i a n m n frnele politicii interne
i e x t e r n e i, p n n 431 .e.n., c n d i z b u c n e t e r z b o i u l pelo
ponesiac, nfptuiete o serie de l u c r u r i care n u erau altceva
dect consecinele logice ale - procesului de democratizare, la
c a r e O l i m p i a n u l n c e p u s e s c o n t r i b u i e c u t o a t e n e r g i a dup
ostracizarea l u i Cimon, votat n anul 461 .e.n. Menionm
cteva dintre msurile mai de seam luate de Pericles, n
politica intern: instituirea indemnizaiei acordate cetenilor
c a r e p a r t i c i p a u l a e d i n e l e heliaiei; instituirea theoncorc-ului,
adic acordarea unei sume de b a n i cetenilor nevoiai, pen
tru a putea asista la spectacole; nceperea faimoaselor l u
crri d e n f r u m u s e a r e a Atenei, care a u d a t de l u c r u attor
categorii de meseriai atenieni, transformnd cetatea ntr-un
vast antier. n politica extern: convocarea unui congres
p a n e l e n i c , c a r e a v e a s i a , n d e o s e b i , m s u r i p e n t r u restaura
rea templelor d i s t r u s e n t i m p u l rzboiului c u p e r i i i pen
tru asigurarea unei pci trainice; chemarea adresat tuturor
c e t i l o r g r e c e t i d e a t r i m i t e c o l o n i t i n nxma c e t a t e T h u r i o i ;
i n v i t a r e a t u t u r o r cetilor greceti de a aduce d r e p t jertf zeit
ilor d e l a E l e u s i s p r g d i n r e c o l t e ; n t r i r e a hegemoniei Atenei

13
N. I. BARBU

n L i g a m a r i t i m ( f o s t a L i g d e l a D e l o s ) , p r i n : i m p u n e r e a u n u i s i s
t e m d e m s u r i i greuti, a u n e i m o n e d e i a u n e i adminis*
traii j u d i c i a r e u n i c e ; i n s t a l a r e a d e cleruhii, u n f e l de colonii
ateniene; cei aproape opt m i i de ceteni aflai n aceste
cleruhii e r a u adevrate garnizoane ateniene, instalate n mij
l o c u l populaiilor care p u t e a u e v e n t u a l constitui p u n c t e n e v r a l
gice p e n t r u A t e n a .
Simpla evocare a acestor msuri ne arat condiiile n
c a r e a u t r e b u i t n f p t u i t e i e l u r i l e u r m r i t e . A s t f e l , msurile
de politic intern luate de Pericles ne arat limpede c
aristocraia agrar, care-i avea baza n Pedion, pierduse
preponderena economic i influena politic, n urma dez
voltrii r a p i d e a meteugurilor i n e g o u l u i . P e r i c l e s a ne
les i m p e r a t i v u l vremii i, p r i n i n s t i t u i r e a indemnizaiei acor
d a t e heliatilor, m e m b r i l o r sfatului c e l o r c i n c i s u t e i slujba
ilor, a l u a t m s u r i d e a t r a g e r e l a v i a a p o l i t i c a o a m e n i l o r
c u slabe resurse f i n a n c i a r e . Instituirea theoricon-ului urmrea
cultivarea i antrenarea n noul ritm a l vieii a celor mai
nevoiai ceteni, iar largile antiere, deschise pentru nfp
tuirea operelor de nfrumuseare a Atenei, constituiau un
sprijin economic efectiv pentru muli ceteni atenieni. Aa
d a r , n p e r i o a d a d e timp amintit, o r i c e cetean atenian cu
d r e p t u r i p o l i t i c e d e p l i n e , fr deosebire de o r i g i n e sau avere,
putea participa efectiv la conducerea statului. Este vorba,
bineneles, de cetenii nscui d i n tat i mam atenieni,
care constituiau aproximativ numai o treime din populaia
Atenei, dar pentru aceti ceteni democraia n u m a i era o
vorb goal. ntr-adevr, ntre 446 i 431, A t e n a a atins
m a x i m u m de d e m o c r a t i z a r e posibil n condiiile s c a v a g i s m u l u i
g r e c . A v n d ca o r g a n e a l e p u t e r i i d e s t a t a d u n a r e a p o p o r u l u i ,
ecclesia, sfatul celor cinci s u t e i heliaia, l a care, aa cum
am spus, p u t e a p a r t i c i p a orice cetean cu drepturi depline,
A t e n a d i s p u n e a d e cea m a i l a r g b a z s o c i a l a o r g a n e l o r p u
terii de stat d i n t r e toate polisurile greceti..
Pe p l a n e x t e r n , Pericles urmrea r i d i c a r e a p r e s t i g i u l u i A t e
nei, d a r msurile l u a t e de e l n u a u dus l a rezultatele scontate,
ntr-adevr, c o n g r e s u l p a n e l e n i c n u s-a putut organiza, cet
ile greceti n - a u d a t s se a d u c p r g d i n r e c o l t a z e i t i l o r

14
STUDIU INTRODUCTIV

de l a Eleusis, cetatea T h u r i o i s-a d o v e d i t , u l t e r i o r , ostil me


t r o p o l e i , aliaii A t e n e i , s i m i n d u - s e e x p l o a t a i i umilii, se so
coteau sclavi" i pndeau momentul oportun s se revolte,
aa c u m a f c u t c e t a t e a S a m o s n a n u l 440 .e.n. A c e s t e e e c u r i
de p o l i t i c e x t e r n a l e l u i P e r i c l e s a u artat n c o dat c,
n condiiile economice, sociale i p o l i t i c e n care se gseau
polisurile, iniiativa panelenic a l u i Pericles s-a dovedit c
n u a r e sori d e i z b n d .
L a A t e n a u n d e m a r i i p r o p r i e t a r i de pmnt d i n P e d i o n se
n c r u c i a u c u m e t e u g a r i i , m e t e c i i c u cetenii, m a r i i armatori
de corbii cu m i c i i negutori, sclavii cu oamenii liberi, at
mosfera cultural p r e z e n t a i ea aspecte diferite. Astfel, n
vremea aceea,, l a A t e n a , s-ar f i putut vedea c u m alturi de
unii c e t e n i , c a r e n m o m e n t e l e p r i n c i p a l e a l e vieii, natere,
cstorie, moarte sau la datele memorabile pentru genos,
fratrie, i trib, ndeplineau rituri religioase, i a r la Marile
D i o n y s i i , l a P a n a t h e n e e i l a a l t e serbri p u b l i c e preau p
truni de anumite afirmaii transmise de m i t o l o g i e sau de
tradiie, erau alii pentru care zeitile p r e z e n t a t e de mito
logie, n g e n e r a l , i de Homer, n special, nu mai puteau
satisface aspiraiile m o r a l e i logica gndirii tiinifice, care
f c u s e m a r i p r o g r e s e . n acest f e l , T h u c y d i d e s a f o s t c o n t e m
p o r a n u l u n o r o a m e n i p e n t r u c a r e Iliada l u i H o m e r era cartea
d e cpti. I s t o r i c u l a vzut, poate, reprezentndu-se pe scen
t r a g e d i a Antigona de S o p h o c l e s , n c a r e este p u s n discuie
c o n t r a d i c i a d i n t r e l e g i l e n e s c r i s e a l e tradiiei r e l i g i o a s e i l e
gile concrete ale s t a t u l u i ; a a s i s t a t , p o a t e , n 431 .e.n., anul
nceperii rzboiuluj peloponesiac, la reprezentarea tragediei
Medeea de E u r i p i d e s , n c a r e c e l m a i p u t e r n i c i u m a n
4
senti
ment, acela al iubirii unei mame pentru copiii si, a fost
nfrnt de p a t i m a ' rzbunrii; T h u c y d i d e s a m a i fost de fa
l a v r e o c o n v e r s a i e s a u a f o s t e l nsui p a r t e n e r u l u n e i discuii
n c a r e se n f r u n t a u vechile concepii d e s p r e z e i , aa c u m i
p r e z e n t a Iliada i Odiseea, c u n o i l e l u m i n i n c a r e i p r e z e n
t a u t r a g e d i i l e l u i E s c h i l e s , S o p h o c l e s i Euripides.
D a r , p e n t r u a ne da m a i b i n e seama de c o m p l e x i t a t e a , v a
rietatea i, adesea, c o n t r a r i e t a t e a concepiilor despre lume i
o m pe-care le putea avea u n intelectual pe v r e m e a l u i T h u c y -

15
I N . ,1. B A R B U

dides, l a A t e n a , s o c o t i m c este u t i l s a r t m p e cele m a i


i m p o r t a n t e , m a i ales c u p r i v i r e l a cauzele 1
fundamentale, care
p u n n m i c a r e l u m e a i a c i u n i l e o m e n e t i . A c e s t l u c r u este
c u att m a i n e c e s a r , c u ct, aa c u m se v e d e a , T h u c y d i d e s n u
s-a m r g i n i t s n a r e z e n u m a i f a p t e p o l i t i c e i m i l i t a r e i s
l e arate cauzele i m e d i a t e , c i , ntr-o vedere m a i larg a s u p r a
v i e i i , s a r a t e i c a u z e l e p r i m e a l e attor n e n o r o c i r i c a r e s - a u
abtut asupra u n e i pri din omenire", cum spune istoricul
nsui, n timpul rzboiului peloponesiac. Vom ncepe cu
H o m e r , a l c r u i p r e s t i g i u n - a n c e t a t s f i e p u t e r n i c d e - a lun
g u l n t r e g i i antichiti, i c a r e , n s e c o l u l a l V - l e a , c o n t i n u a s
fie, p e n t r u muli oameni, cartea crilor".
L a H o m e r z e i i snt a c e i a c a r e p u n n m i c a r e m a r i l e e v e n i
m e n t e . Z e i i , n Iliada, n u snt a l t c e v a d e c t o a m e n i nzestrai
c u n e m u r i r e a i c u p u t e r i p e c a r e n u l e a u m u r i t o r i i . G n d u - *
r i l e i s e n t i m e n t e l e c a r e - i d e t e r m i n p e zei l a f a p t e n u n u m a i
c n u se deosebesc n t r u n i m i c d e a l e m u r i t o r i l o r , d a r n i c i n u
a u c e l p u i n v r e o j u s t i f i c a r e m o r a l . A s t f e l , H e r a este mnat
de o ur nestins mpotriva troienilor, fiindc fusese jignit
de Paris n c o n c u r s u l de frumusee de pe muntele Ida, iar
Zeus insufla curaj troienilor fiindc fusese nduplecat de
zeia T h e t i s , m a m a l u i A h i l e , u l t r a g i a t i e l d e A g a m e m n o n .
Nicieri n u se a r a t m a i l i m p e d e ct d e stpnii de patimi
e r a u z e i i , d e c t n c n t u l a l V - l e a a l Iliadei, u n d e zeii, mprii
n d o u t a b e r e , l u p t , alturi d e m u r i t o r i , unii mpotriva a l
t o r a i n i c i e r i n u se v e d e m a i c l a r l i p s a u n u i c r i t e r i u moral,
(de pild, dreptate, bine, omenie) dect n cntul al XX-lea,
v s . 167247, u n d e n i se arat c u m n c l i p a s u p r e m l u p t e i
d i n t r e H e c t o r i A h i l e H e c t o r este f u g r i t d e A h i l e n j u r u l
T r o i e i Z e u s i a b a l a n a i ( v s . 209219) cntrete d e s t i n e l e
celor doi eroi. Rezultatul: destinul l u i Hector a mers spre
Hades i n d a t zeul Apollon 1-a prsit. A a d a r i Zeus i
A p o l l o n , care-1 s p r i j i n e a u pe H e c t o r , s-au supus d e s t i n u l u i fr
s se ntrebe dac este b u n s a u r u , aa c u m n u se ntre
baser dac este b i n e sau ru ceea ce fac n nici una din
aciunile lor. Aadar, cum se comport omul homeric, n
Iliada, dac zeii snt fore mult m a i p u t e r n i c e dect e l , d a r

16
S T U D I U 1NTM.0DL31 I V

c a p r i c i o a s e , d o m i n a t e i ele d e o f o r s u p e r i o a r , d e s t i n u l o r b ,
n s e n s u l c n u se c o n d u c e d u p b i n e s a u d u p ru?
Dei d e s t i n u l este o r b , i a r z e i i c a p r i c i o i i p t i m a i , omul
n Iliada l u p t p e n t r u p r z i , d a r i p e n t r u satisfacerea unor
eluri m a i n o b i l e : d e m n i t a t e , glorie. n Iliada ( V I , 208210),
este f o r m u l a t idealul vitejilor troieni: distincie, superioritate
fa de ceilali, m e n i n e r e a faimei strbune.
n Odiseea, Zeus ( I , 3043) este n s p r e o c u p a t d e o pro
blem moral, problema raportului ntre fapta r e a i conse
cinele ei. M u r i t o r i i spune el sufr crunt din cauza
nesbuinei lor. Exemplu: Aigisthos, dei fusese avertizat de
H e r m e s , t r i m i s d e z e i , s n u u c i d p e A g a m e m n o n i s n u - i
ia soia el totui n-a dat ascultare, a svrit rul i i-a
ispit p e d e a p s a . Concluzie: zeii t o i s v a d c u m s-i nles
neasc l u i Odiseu ntoarcerea, fiindc Poseidon, care-1 inea
p e e r o u d e p a r t e d e cas, n u v a n d r z n i s se i a l a har c u
toi zeii. Aadar, ntreg Olympul se coalizeaz mpotriva l u i
Poseidon, care svrea o n e d r e p t a t e , mpiedicndu-1 p e O d i s e u
s se n t o a r c n patrie. U c i d e r e a peitorilor este prezentat
d e p o e t d r e p t c o n s e c i n a u n o r f a p t e svrite m p o t r i v a m o r a l e i .
n opera l u i Hesiod se reflect realiti i idei dintr-o
e p o c n c a r e d i v i z i u n e a m u n c i i n t r e r a n i i m e s e r i a i d u c e a
l a r u i n a r e a v e c h i l o r relaii g e n t i l i c e . n l u c r a r e a Munci i zile,
Zeus n u m a i este z e i t a t e a c a p r i c i o a s d i n Iliada, c a r e se su
p u n e f r c r c n i r e d e s t i n u l u i , c i , d u p ce a p e d e p s i t p e muri
tori pentru nesbuinele lor ,2 2
tatl z e i l o r i a l o a m e n i l o r ce
protejeaz oraul n care dinuiete dreptatea.

Parte de pacea bogat, ei au, i a r atotvztorul


Z e u s r z b o a i e c u m p l i t e n u l e strnete m p o t r i v " ,
(Trad. t. B e z d e c h i , v s . 220222).

T h u c y d i d e s c u n o t e a , d e s i g u r , i l i r i c a g r e a c . D a c n v e r
surile unui Callinos, Tyrtaios, Sapho, Mimnermos, Theognis,
i s t o r i c u l n u p u t e a gsi aa c u m e r a f i r e s c i d e i generale
asupra l u m i i i o m u l u i , o r n d u i t e n t r - u n s i s t e m c o e r e n t , g n -

2 1
Theogonia, v s . 551552; Munci i zile, v s . 8798.

2 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 17
N. I. B A R B U

direa politic a l u i Solon exprima cteva principii de baza.


Poetul i legiuitorul Solon se mndrete c a mbinat fora
cu dreptatea (frag. 24 D , v s . 15 i u r m . ) . Aceasta a fcut-a
convins c exist o divinitate care pedepsete nedreptile
svrite de o a m e n i ( f r a g . 1 D , v s . 75; e D , v s . 34 i u r m . ) . E l
i a v e r t i z e a z p e o a m e n i s n u i n v i n u i a s c p e z e i , c n d s u f r
amarnic de pe urma rutii lor (frag. 8 D , - vs. 12). Snt
aproape aceleai concepii ca i l a Hesiod.
Este de p r e s u p u s c T h u c y d i d e s cunotea concepiile des
pre l u m e i o m c a r e se d e s p r i n d e a u d i n t r a g e d i i l e l u i E s c h i l e s ,
S o p h o c l e s i E u r i p i d e s . L a b a z a f i e c r e i a dintre tragediile l u i
E s c h i l e s , r e z i d o i d e e g e n e r a l d e s p r e o m i l u m e . I d e e a c a r e
r e v i n e a p r o a p e n t o a t e t r a g e d i i l e este c s u f e r i n e l e o a m e n i
lor, p r o v e n i t e de l a zei, snt consecine inevitabile ale ne
sbuinei lor, care ncalc dreptatea, msura, pacea, omenia.
Izvorul ntregului c o r t e g i u de nclcri ale m o r a l e i , svrite
de o a m e n i , l constituie ( u(3pi ) violena nesbuit". Fiii
lui Aigyptos svresc o ( vfipiq ) urmrind pe fiicele lu
Aigyptos. T o t irul de nenorociri ndurate de Laios, ucis de
f i u l su O e d i p c a r e , l a r n d u l su, d e s c o p e r i n d c-i ucisese
tatl i c se c s t o r i s e c u m a m a sa, se p r i v e a z de lumina
ochilor, iar fiii si, b l e s t e m a i de el fiind, se ucid ntre ei
s u b z i d u r i l e cetii p r o v i n e d i n f a p t u l c L a i o s n u a s c u l t a s e
de avertismentul dat de zeul A p o l l o n de a nu avea copii.
X e r x e s este n f r n t p e n t r u c svrise o vfipiq pornind rz
boi mpotriva grecilor.
A l t a -este v i z i u n e a d e s p r e l u m e a l u i Sophocles. Chintesena
gndirii acestui poet t r a g i c se afl n t r a g e d i a Oedip rege
y

n care un om drept, cinstit, generos, c u m este Oedip, cade


zdrobit sub loviturile crude ale d e s t i n u l u i . Aiax, cuprins de
n e b u n i a trimis a s u p r a l u i de zeia P a l l a s - A t h e n a , mcelrise
o turm, creznd c ucide pe atrizi. Zeia privete cu satis
facie acest spectacol, pe care-1 ofer Aiax, i-1 n t r e a b pe
O d i s e u : V e z i , O d i s e u , ct d e m a r e e p u t e r e a z e i l o r ? " L a c a r e
Ulisse observ: Constat c noi o a m e n i i ct timp trim nu
s n t e m d e c t nite n l u c i , nite u m b r e f r c o n s i s t e n " (Aiax,
vs. 12526). A c e a s t f r a z e x p r i m , s u b o f o r m c o n c i s , i d e e a
fundamental a concepiei l u i Sophocles despre lume.

18
STUDIU INTRODUCTIV

E u r i p i d e s , t r i n d i s c r i i n d n e p o c a d e a p o g e u i d e declin
a democraiei sclavagiste ateniene, foarte receptiv la ideile
f o r m u l a t e de f i l o z o f i i v r e m i i , p u n e l a n d o i a l nsi existena
z e i l o r . D e z l n u i r e a c e l o r m a i v a r i a t e i p u t e r n i c e p a s i u n i , ex
p u s de e l n t r - o l u m i n tragic, u m p l e d e g r o a z i d e m i l ,
mai mult dect oricare altele, pe spectator.
D a r T h u c y d i d e s a p u t u t , desigur, cunoate d i f e r i t e l e sisteme
filozofice greceti. Totul este n transformare, spunea Hera-
c l e i t o s , n c o n c e p i a c r u i a f o c u l este m a t e r i a cea m a i m o b i l ,
c a r e se t r a n s f o r m n toate l u c r u r i l e . Aceast ornduire cos
mic n-a fost creat de vreun zeu, n i c i de vreun om, ci a
f o s t v e n i c , este i v a f i foc v e n i c v i u , c a r e se a p r i n d e d u p
m s u r i se s t i n g e d u p m s u r " ( f r a g . 30). L u c r u r i l e i a u n a
t e r e i se s c h i m b p r i n l u p t a c o n t r a r i i l o r , R z b o i u l este tatl
i r e g e l e t u t u r o r l u c r u r i l o r " ( f r a g . 53).
O p o z i i e o p u s este a d o p t a t d e f i l o z o f i i eleai. P a r m e n i d e s
d i n E l e e a , d e p i l d , a f i r m c n u e x i s t a d e c t r e a l u l , c a r e este
u n u l , i m o b i l , n e n s c u t , n e p i e r i t o r , ntreg, f r sfrit, omogen,
u n i c , c o n t i n u u , s f e r i c ( f r a g . 8).
n concepia l u i Empedocles din Agrigentum patru snt
e l e m e n t e l e d e b a z , d i n c a r e se c o n s t i t u i e l u c r u r i l e : f o c u l , ae
rul, apa i pmntul. Aceste elemente snt puse n micare
de dou principii opuse: iubirea ( epcos ) i zavistia (gpi ) .
Anaxagoras susinea c l u c r u r i l e snt c o n s t i t u i t e dintr-o infi
nitate de elemente, asemntoare cu lucrurile, dar aflate n
cantiti d i f e r i t e n f i e c a r e l u c r u . E l e m e n t u l d o m i n a n t confer
lucrului specificul l u i . Aceste semine care, l a nceput, erau
h a o t i c a m e s t e c a t e , a u f o s t r n d u i t e de R a i u n e ( voa? ) c a r e n u
<era a m e s t e c a t n niciunul dintre e l e m e n t e i care le-a pus
n m i c a r e i n o r d i n e p e toate.
n sfrit Thucydides putea cunoate filozofia l u i Demo-
critos, care a f i r m a c l u m e a este constituit d i n a t o m i si d i n
v i d . A t o m i i snt e l e m e n t e i n d i v i z i b i l e , e t e r n e , c a r e d i f e r n t r e
ei p r i n f o r m , p o z i i e , aezare. D i n d i f e r i t e l e c o m b i n a i i care
se f a c se p r o d u c n e n c e t a t e l e micri i c i o c n i r i a l e atomilor,
se produc i se schimb lucrurile d i n natur. Micarea ato
m i l o r este siei c a u z ( a r e l a b a z o c a u z i n t e r n i n u u n a .
extern).

19
N. I. BARBU

D a r T h u c y d i d e s a m a i p u t u t c u n o a t e i pe sofiti. E l a c u
n o s c u t d e s i g u r cele t r e i a d e v r u r i d e b a z a l e f i l o z o f i e i l u i P r o -
tagoras, care spunea: 1) fiina absolut nu exist; 2) chiar
d a c a r e x i s t a , n - a r p u t e a f i c u n o s c u t ; 3) c h i a r d a c a r p u t e a
fi cunoscut, n - a r puea f i exprimat. Cellalt mare repre
zentant a l sofitilor, Gorgias, a f i r m a : Msura tuturor lucru
rilor este omul". Thucydides a cunoscut, d e s i g u r , i pe So-
crates, adversarul sofitilor, dar confundat cu sofitii, care,,
spre a combate pe adversari, a f i r m a c n u e x i s t tiin fr
o m e t o d p r o p r i e c a r e s d e s c o p e r e a d e v r u l i a c e a s t m e t o d
a fost numit dialectica, adic arta de a descoperi adevrul
prin n t r e b r i i r s p u n s u r i , c a r e , c o n d u s e meteugit, a u pus
bazele m e t o d e i i n d u c t i v e .
E s t e s i g u r c T h u c y d i d e s a c u n o s c u t n t r e a g a m i c a r e isto
r i o g r a f i c a n t e r i o a r i c o n t e m p o r a n c u e l . P r i m i i s c r i i t o r i de
i s t o r i i l a g r e c i a u fost l o g o g r a f i i . P o v e s t i n d fr n i c i u n f i r logic
cele mai variate evenimente, punnd pe aceeai treapt o
eclips de soare c u u n m i t sau ntemeierea u n e i ceti c u o
rscoal, limitndu-se mai ales la nararea unor evenimente
locale, logografii au fost f o a r t e puin preocupai de aflarea
a d e v r u l u i f a p t e l o r i d e e x p l i c a i a c a u z a l c a r e l e - a u p r o d u s .
S c o p u l u r m r i t d e e i e r a s i m p r e s i o n e z e p e cititori.
P r i m u l i s t o r i c grec este H e r o d o t . M a i n v r s t c u 2530 d e
a n i d e c t T h u c y d i d e s , H e r o d o t a a v u t o c u r i o z i t a t e m e r e u treaz
p e n t r u cele m a i v a r i a t e d o m e n i i d e a c t i v i t a t e o m e n e a s c , ceea
ce 1-a f c u t ca, n o p e r a sa, s n r e g i s t r e z e c e l e m a i diferite
date, etnografice, astronomice, fizice, meteorologice, psihologice
etc. Printele istoriei", c u m a fost s u p r a n u m i t Herodot, n-a
a v u t ns a s c u i m e a i n t e l e c t u a l d e a f l a r e i d e p t r u n d e r e a
a d e v r u l u i i n i c i f o r a l o g i c d e c o o r d o n a r e i s i s t e m a t i z a r e a
v a r i a t e l o r f a p t e pe care l e - a expus. n concepia l u i H e r o d o t ,
gelozia zeilor a a v u t adeseori funeste urmri p e n t r u aciunile
l a care a u mpins pe nefericiii m u r i t o r i . Zeii, ne spune isto
ricul (VIII, 109), a u p e d e p s i t p e X e r x e s , f i i n d c r e g e l e p e r s a n
a acionat condus de t r u f i e . E v i d e n t c H e r o d o t n u p u t e a n e g a
voina o a m e n i l o r ca f a c t o r a c t i v n i s t o r i e . D a r n concepia
l u i r e g i i i, n g e n e r a l , c o n d u c t o r i i , n u m a s e l e , a u r o l u l hot-

20
STUDIU INTRODUCTIV

rtor n i s t o r i e . D e s p r e r o l u l f a c t o r u l u i e c o n o m i c n i s t o r i e n i c i
nu putea f i vorba.
Istoricul a m a i cunoscut, desigur, pe comicul Aristophan,
care, n a n u l 426, n c o m e d i a Babilonenii, pierdut p e n t r u n o i ,
desfura u n atac v i r u l e n t mpotriva d e m a g o g i l o r , n g e n e r a l ,
i a l u i C l e o n , n s p e c i a l , i a r n 425 .e.n., n Acharnanenii
c n t b i n e f a c e r i l e pcii, n t r - u n m o m e n t c n d a t e n i e n i i i p e l o -
ponesienii i ddeau cu furie lovituri pe diferite teatre de
lupt. Nu trebuie s uitm nici de oratorul Antiphon din
Rhamnus, pe care istoricul nsui l numete <VIII, 68) cel
m a i d e s e a m a t e n i a n p r i n v i r t u t e i p r i n d a r u l d e a c o n c e p e
i a-i exprima gndurile.
In sfrit, i s t o r i c u l t r e b u i e s f i c u n o s c u t c e l p u i n cteva
d i n t r e adevrurile de baz ale m e d i c i n e i , f o r m u l a t e de Hippo-
c r a t e s d i n Cos, a crui f a i m s t r b t u s e d e p a r t e c n d a n c e p u t
rzboiul peloponesiac. ntre altele, H i p p o c r a t e s a f i r m a (Despre
aere, 20) c l e g i l e n a t u r i i snt s t a t o r n i c e , a c i o n n d p r i n sine,
fr vreo intervenie exterioar, de natur divin.
Aceast sumar trecere n revist a celor m a i de seam
oameni de cultur si a diferitelor c u r e n t e de idei, care se
n f r u n t a u l a A t e n a p e v r e m e a l u i T h u c y d i d e s , n e v o r a j u t a s
n e l e g e m m a i b i n e m e r i t e l e i l i p s u r i l e o p e r e i l u i T h u c y d i d e s .
I s t o r i c u l a l i p s i t a p r o a p e 20 d e a n i d i n A t e n a , n t r e 420 i
404 .e.n., d a r e l n-a r m a s strin de a t m o s f e r a c u l t u r a l , n c a r e ,
n aceeai z i , u n cetean a r f i p u t u t a s i s t a l a o t r a g e d i e d e E u
r i p i d e s , u n d e se e x p r i m a u n d o i e l i a s u p r a e x i s t e n e i z e i l o r ; ar
fi putut vedea pe S o c r a t e s , n agora, angajat ntr-o discuie
cu u n osta, d i n c a r e ncerca s scoat definiia general a
u n e i s e r i i d e c a z u r i p a r t i c u l a r e ; a r f i p u t u t a s i s t a l a u n sacri
ficiu cu ocazia unei nuni; ar f i putut auzi un sofist dez-
v o l t n d i d e e a c n u e x i s t a d e v r o b i e c t i v , c i c o m u l este m
s u r a t u t u r o r l u c r u r i l o r ; a r f i p u t u t v e d e a d o i ceteni d i s c u t n d
c a l m i s e r i o s c o n t r a d i c i i l e d i n t r e H e r a c l e i t o s i eleai i d i n t r e
acetia si a t o m i s t i .
I I 9

V a f i c u att m a i i n t e r e s a n t s v e d e m ce p o z i i e a a d o p t a t
i s t o r i c u l n m i j l o c u l a c e s t o r c u r e n t e d e i d e i , c u ct c o n t r a d i c
iile d i n t r e ele e r a u m a i i z b i t o a r e .

21
N. I. BARBU

L a Sparta, producia avea u n caracter predominant agricol.


JPmntul, proprietatea comunitii spartanilor, dat n folo
s i n d i f e r i t e l o r f a m i l i i d e s p a r t a n i , n l o t u r i a p r o x i m a t i v egale,
era m u n c i t d e hiloi, c o n s i d e r a i ca p r o p r i e t a t e a s t a t u l u i . A a -
dar i p m n t u l ^ i hiloii, p r i n c i p a l e l e mijloace de producie,
erau considerate proprietatea statului spartan, instrument al
-comunitii spartane. Organe ale s t a t u l u i spartan e r a u : apella
( a d u n a r e a p o p o r u l u i ) , l a c a r e l u a u p a r t e toi cetenii s p a r t a n i ,
de l a d o u z e c i i u n u d e a n i n s u s ; gerusia ( s f a t u l btrnilor)
compus numai d i n treizeci de persoane: douzeci i o p t de
membri (n v r s t de c e l p u i n aizeci d e a n i ) i basileis (re
g i i ) n n u m r d e d o i ; m a i e r a u eforii n n u m r d e c i n c i . O r
c a n e l e de baz ale p u t e r i i erau gerusia i e f o r i i . A p e l l a , dei
formal organ suprem a l p u t e r i i , n p r a c t i c n u j u c a un prea
m a r e r o l . L a A t e n a , n u p a r t i c i p a u l a viaa politic n i c i metecii
^strini stabilii l a A t e n a , n i c i sclavii. L a Sparta erau exclui
de l a conducerea t r e b u r i l o r obteti p e r i e c i i i hiloii.
Acestea erau cele dou state e l e n i ce fruntae, n jurul
-crora se gseau grupate celelalte p o l i s u r i greceti. n anul
431 .e.n., c n d a i z b u c n i t r z b o i u l p e l o p o n e s i a c , n j u r u l A t e n e i
se a f l a u : E u b e e a , i c e l e l a l t e insule, d i n Marea Egee, cetile
din peninsula Chalcidic, apoi Amphipolis, Abdera, Ainos, pe
coasta Traciei, cetile greceti d i n regiunea litoralului Asiei
M i c i , a p o i n v e s t u l G r e c i e i , C o r c y r a , u n t e r i t o r i u n Acharna-
nia, Cephallenia, Zacynthos, Rhegium n e x t r e m i t a t e a de s u d -
v e s t a* I t a l i e i , L e o n t i n i n S i c i l i a . n jurul Spartei erau gru
pate cetile d i n P e l o p o n e s , a f a r d e A h a i a i d e A r g o s , a p o i
cetile d i n Beoia, afar de Plateea, aliat c u A t e n a , P h o c i d a
si Locrida, Opuntia, - Ambracia, Leucas. Neutre erau: Etolia,
.Ahaia, Argos, Creta. O singur' p r i v i r e aruncat pe hart ne
arat c a l i a n e l e A t e n e i e r a u n a f a r a G r e c i e i , p e c n d cet
ile c o n d u s e de Sparta, c u dou-trei excepii, erau situate pe
c o n t i n e n t . i A t e n a , i S p a r t a a v e a u aliai n o c c i d e n t : Atena,
aa c u m a m spus, a v e a a l i a t e cetile R h e g i u m i L e o n t i n i , i a r
. S p a r t a n t r e i n e a relaii b u n e c u T a r e n t u l i c u S y r a c u s a .
Geografia i diplomaia snt n continu interferen cu
e c o n o m i a , c u p o l i t i c a , c u f o r e l e a r m a t e . A s t f e l n A t e n a , u n d e
m e t e u g u r i l e i c o m e r u l luaser o a m p l d e z v o l t a r e , ceea ce

22
STUDIU INTRODUCTIV

a nlesnit g r b i r e a p r o c e s u l u i d e d e m o c r a t i z a r e a m i n t i t , m a r i n a
a l u a t u n p u t e r n i c avnt, i a r p e p l a n m i l i t a r a r m a d e c p e t e n i e
era flota. L a Sparta, dimpotriv, unde producia avea u n ca
r a c t e r p r e d o m i n a n t a g r i c o l , g e r u s i a i e f o r i i erau organele de
baz ale p u t e r i i , i a r fora armat consta n p e d e s t r i m e . n c o
deosebire, pe . p l a n e c o n o m i c - f i n a n c i a r : A t e n a d i s p u n e a de re
z e r v e d e b a n i , p e cnd l a S p a r t a situaia e r a i n v e r s .

Cauzele rzboiului pe- E s t e l i m p e d e astzi c f a c t o r u l eco-


loponesiac nomic a 'fost causa causarum a
rzboiului. Astfel, interesele economice ale Atenei, care n
cepuse s-i n t o a r c p r i v i r i l e s p r e v e s t , v e n e a u n c o n t r a d i c
ie c u e f o r t u r i l e c o m e r c i a l e a l e C o r i n t u l u i , p r i n c i p a l a aliat a
Spartei. Direct trebuie < subliniat Atena, d i n p u n c t de-
vedere economic, n u c o n s t i t u i a u n obstacol n calea dezvolt
rii Spartei, date fiind e c o n o m i i l e l o r deosebite. Dar o Atena
prea puternic constituia o ameninare politic p e n t r u securi
t a t e a i a m b i i i l e s p a r t a n e . P e n t r u C o r i n t ns, p r e z e n a Ate
n e i n C o r c y r a , n C e p h a l l e n i a , l a Z a c y n t h o s , l a N a u p a c t o s
puncte-cheie n drumul spre vest era desigur sufocant.
S p r e est, C o r i n t u l se i z b e a d e p r e z e n a A t e n e i l a S a l a m i n a
i l a E g i n a . L a c a u z e l e e c o n o m i c e s - a u a d u g a t d e c i cele de
ordin politic. Pretextele n u s-au fcut ateptate prea mult.
E v e n i m e n t e l e p r e t e x t e p e n t r u nceperea rzboiului a u
nceput s se desfoare pe teatre destul de ndeprtate de
A t e n a i d e S p a r t a . A s t f e l n a n u l 435 .e.n. n E p i d a m n o s ( D y r -
rhachium) a z i D u r a z z o ( D u r r e s ) , aristocraii snt rsturnai de
democrai. Aristocraii, c u a j u t o r u l populaiilor autohtone d i n
j u r u l E p i d a m n o s u l u i , p o r n e s c i n c u r s i u n i m p o t r i v a cetii, d e p e
u s c a t i de p e m a r e . D e m o c r a i i d i n c e t a t e , t r i m i n d o suplic,,
a u c e r u t a j u t o r l a C o r c y r a , ca l a c e t a t e a - m a m , d a r c o r c y r e i e -
nii n u au luat s u p l i c a n seam. Consultnd o r a c o l u l de la
D e l p h i , democraii e p i d a m n i e n i a u cerut ajutor l a Corint, me
t r o p o l a C o r c y r e i i a E p i d a m n o s u l u i . C o r i n t i e n i i f i i n d de
mult iritai mpotriva C o r c y r e i , care constituia un puternic
c o n c u r e n t c o m e r c i a l i n a v a l i c a r e afia u n s p i r i t de i n d e p e n
den nepotrivit cu relaiile obinuite dintre o colonie i
metropol a u t r i m i s , p r o b a b i l n p r i m v a r a anului 435, l a

23
N. I . BARBU

Epidamnos, coloniti i t r u p e . Aadar, conflictul se angajase


p n a c u m n t r e C o r i n t i E p i d a m n o s , p e d e o p a r t e , i Cor
c y r a , p e de a l t a . C o r c y r a , l a c a r e f c e a u a p e l aristocraii e p i -
damnieni, trimite l a Epidamnos douzeci i c i n c i de corbii,
d i n o sut d o u z e c i c t e a v e a n t o t a l , i d u n u l t i m a t u m de
mocrailor e p i d a m n i e n i d i n c e t a t e , c e r n d u - l e s p r i m e a s c pe
refugiaii aristocrai i s trimit acas pe corintieni. Epi-
d a m n i e n i i , siguri de s p r i j i n u l C o r i n t u l u i , a u respins u l t i m a t u
mul. Corcyreienii ncep a s e d i u l cetii E p i d a m n o s . C o r i n t i e n i i ,
a f l n d d e cele n t m p l a t e , - n c e p s p r e g t e a s c o a r m a t , c e r n d
i a j u t o r u l aliailor. C o r c y r a , trezit l a r e a l i t a t e d e pregtirile
febrile ale C o r i n t u l u i , trimite o solie de mpcare la Corint,
d a r ncercarea eueaz. O p t z e c i de corbii corcyreiene dau o
l u p t n a v a l l a L e u c i m n e , n g u r a g o l f u l u i A m b r a c i c , m p o t r i v a
a o p t z e c i i c i n c i de c o r b i i c o r i n t i e n e i a l i a t e . C o r i n t i e n i i snt
nfrni. E p i d a m n o s u l capituleaz. Aadar Corcyra, mpotriva
t e m e r i l o r e i , este victorioas, i a r C o r i n t u l , mpotriva atept
rilor, sufer nfrngerea. Corcyra este stpn pe apele din
acea r e g i u n e . T r u f i a , d a r i t e m e r e a e i este m a r e . n a n i i 434
i 433, c o r i n t i e n i i , u m i l i i i n d r j i i , se n a r m e a z c u febrili
t a t e i t r i m i t o f l o t i a r m a t n g o l f u l A m b r a c i c s p r e a a p r a
p e aliai d e a t a c u r i l e c o r c y r e i e n i l o r . A m p l e l e p r e g t i r i d e r z
boi ale c o r i n t i e n i l o r au impresionat pe c o r c y r e i e n i , care, p
rsind o r i c e n f u m u r a r e , n i u l i e 433, a u i z b u t i t s n c h e i e o
alian defensiv cu Atena. Atragerea Atenei n l u p t a dintre
cele t r e i ceti artase, p e n t r u c i n e v o i a s v a d , c conflictul
a j u n s e s e l a n i v e l u l cetilor f r u n t a e i c d e c i r z b o i u l ntre
c e l e d o u g r u p u r i d e s t a t e e r a i n e v i t a b i l . n t r - a d e v r , de aici
nainte evenimentele a u nceput s se s u c c e a d d i n ce n ce
mai repede. A s t f e l , pe l a m i j l o c u l lunii august a a n u l u i 433,
Corintul trimite spre Corcyra o flot de o sut cincizeci de
corbii, cifr considerabil pentru vremea aceea, corcyreienii
le-a ieit n a i n t e c u o sut zece c o r b i i , l a c a r e se adugau
cele zece corbii ateniene trimise mai mult simbolic. Bt-
k
lia s-a dat pe la mijlocul l u i s e p t e m b r i e lng una dintre
i n s u l e l e n u m i t e S y b o t a . Pn l a cderea nopii c o r i n t i e n i i scu
f u n d a s e r d u p c u m se s p u n e a a p t e z e c i d e c o r b i i , cifr
i m e n s d a c este a d e v r a t , c a r e arat d r z e n i a i a m p l o a r e a

24
STUDIU INTRODUCTIV

btliei, l u a s e r o m i e d e p r i z o n i e r i i u c i s e s e r m u l i dumani,
iar corcyreienii distruseser t r e i z e c i de corbii corintiene, dar
salvarea le-a venit o dat c u apariia a douzeci de corbii
care a u d e t e r m i n a t pe corintieni s se r e t r a g . L a A t e n a se
n e l e g e a c r z b o i u l c u p e l o p o n e s i e n i i e r a i n e v i t a b i l . D e aceea
Pericles trece la luarea unor msuri p r e v e n t i v e de aprare
i n i a r n a a n u l u i 433432 c e r e P o t i d e e i , c o l o n i e a C o r i n t u l u i
d a r aliat a A t e n e i , d e c a r e n u e r a s i g u r , s t r i m i t acas pe
e p i d e m i u r g i i c o r i n t i e n i i s d r m e z i d u r i l e d i n s p r e s u d , n c h e i e
t r a t a t e d e a l i a n c u R h e g i u m i L e o n t i n i i d u n d e c r e t p r i n
care se interzicea megarienilor accesul la pieele Atenei i
a l e o r i c r u i p o l i s d i n Lig. T o a t e acestea e r a u m s u r i p r e v e n t i v e
d e a p r a r e n s e c t o a r e l e n c a r e e r a interesat A t e n a : n T r a c i a ,
n g o l f u l C o r i n t i c i n g o l f u l S a r o n i c , n s u d u l I t a l i e i , n S i -
cilia. Anul 432431 este ocupat n cea m a i mare parte cu
evenimentele d i n Potideea, u l t i m a pictur de otrav n pa
h a r u l d e m u l t p l i n . A s t f e l , n p r i m v a r a a n u l u i 432, A t e n a n
armeaz o flot de treizeci de corbii, cifr important, m
p o t r i v a P o t i d e e i , c a r e , sftuit d e P e r d i c c a s , se r e t r a g e d i n Lig
pe l a sfritul l u i martie, mpreun cu bottiaii, olintienii i
ali c h a l c i d i e n i . Corintienii trimit i e i o e x p e d i i e de o mie
ase s u t e d e pedetri i p a t r u sute de soldai uor narmai,
n prima jumtate a lunii iunie 432 a t e n i e n i i n c e p blocarea
Potideei. Evenimentele se agraveaz considerabil. Aciunile
h o t r t e a l e A t e n e i e r a u de n a t u r s n d r j e a s c c h i a r i pe
cei m a i o p t i m i t i p e l o p o n e s i e n i . P e l a f i n e l e l u i a u g u s t 432, se
i n e o a d u n a r e a aliailor l a S p a r t a . D u p discuii dramatice,
n care solia corintian acuz pe s p a r t a n i de egoism, ovial,
v e d e r i n v e c h i t e , i m o b i l i t a t e i n e p r e v e d e r e , m a r e a m a j o r i t a t e a
aliailor h o t r s c r z b o i u l . n a c e l a i t i m p , a t e n i e n i i t r i m i t pe
P h o r m i o n c u u n c o r p de hoplii p e n t r u a ntri b l o c a d a Poti
deei. I a r n a anului 432431 a f o s t o c u p a t cu tratative ntre
s p a r t a n i i a t e n i e n i , n t i m p ce a m b e l e t a b e r e se n a r m a u .
T r a t a t i v e l e n - a u dus la n i c i u n rezultat. n a d u n a r e a alia
i l o r S p a r t e i , d e l a n c e p u t u l l u i s e p t e m b r i e 432, z a r u l fusese
a r u n c a t , r z b o i u l fusese h o t r t , c e l e d o u m a r i r i v a l e comer
ciale ale A t e n e i , Corintul i M e g a r a , i z b u t i s e r s d e t e r m i n e

25
N. I. BARBU

S p a r t a s n c e a p r z b o i u l . C u v n t u l d e o r d i n e a l p r o p a g a n d e i
d e rzboi spartane e r a : eliberarea elenilor d i n r o b i a atenian.
Potrivit faptelor, n istoria rzboiului peloponesiac s-au
distins m a i multe perioade dintre care fiecare comport note
caracteristice proprii, clup f a c t o r i i sociali, p o l i t i c i i militari
i n j o c i d u p e l u r i l e d e o s e b i t e u r m r i t e d e cele d o u t a b e r e
n lupt.
Vom analiza aici caracteristicile acestor perioade, i a r fap
tele, aa c u m s-au p e t r e c u t a n de an, v o r f i consemnate n
t a b e l u l cronologic final.

P l a n u r i l e de rzboi ale celor dou


Rzboiul de z e c e a n i . . , ,w
tabere m l u p t a erau pe msura n a
t u r i i i p u t e r i i d e l u p t a f o r e l o r l o r a r m a t e . A s t f e l , P e r i c l e s , b i -
z u i n d u - s e p e f l o t i p e r e s u r s e l e f i n a n c i a r e , s p r e a e v i t a o c i o c
n i r e c u p e d e s t r i m e a spartan, o r d o n p o p u l a i e i s se nchid
n t r e z i d u r i l e cetii. F l o t a , a t e n i a n a v e a s a t a c e c o a s t e l e Pe-
loponesului. Dimpotriv, spartanii, puternici n pedestrime,
a v e a u s se f o l o s e a s c d e i n v a z i a terestr, d r e p t m i j l o c stra
t e g i c de cpetenie.
Astfel, dup atacul dat de t e b a n i mpotriva Plateei, aliat
a A t e n e i , n m a r t i e 431, care a c o n s t i t u i t nceputul rzboiului,
t r u p e l e peloponesiene, c o m a n d a t e de A r c h i d a m o s , rege a l spar
t a n i l o r , a u p o r n i t n m a i d e l a C o r i n t , u n d e se a d u n a s e r , s p r e
A t e n a , i a r n i u l i e , f l o t a a t e n i a n r i d i c a n c o r a , n d r e p t n d u - s e
s p r e coastele P e l o p o n e s u l u i . n a f a r d e A t t i c a , p e l o p o n e s i e n i i
v i z a u s dea l o v i t u r i A t e n e i n T r a c i a i, n g e n e r a l , n o r i c e
punct al Ligii maritime. n anii 431428, ct timp Atena a
fost condus de Pericles, operaiile m i l i t a r e ale celor dou t a
bere n - a u adus n i c i . o decizie. Pe f r o n t u l p o l i t i c i i i n t e r n e , Pe
r i c l e s ns a a v u t d e n f r u n t a t m n i a p o p u l a i e i , c a r e , d e c i m a t
de c i u m i s u f e r i n d de pe u r m a invaziei ateniene, p r i n re
prezentanii ei legali a obinut destituirea i o s n d i r e a l u i s
p l t e a s c u r i a a s u m d e 50 d e t a l a n i .
M o a r t e a l u i Pericles, survenit dup puin t i m p de l a r e a
bilitarea l u i , a lsat l o c liber unei lupte drze de opinii n
snul gruprilor democratice, cu privire la purtarea rzboiu
l u i : g r u p a r e a c o n d u s de N i c i a s , u n m a r e b o g t a , p r e c o n i z a ca

26
STUDIU INTRODUCTIV

o p e r a i i l e m i l i t a r e s f i e d u s e n scop s t r i c t d e f e n s i v ; d i m p o t r i v ,
Cleon, u n b o g a t tbcar, s p r i j i n i t de a r m a t o r i , p a t r o n i de ateliere
meteugreti, negustori, interesai n avantajele continurii
operaiilor m i l i t a r e , susinea u n rzboi o f e n s i v necrutor. ntre-
t i m p , operaiile m i l i t a r e a u c o n t i n u a t p o t r i v i t strategiei adoptate
de fiecare d i n t r e cele dou t a b e r e . U n focar n o u de primejdii,
se ivete p e n t r u A t e n a : c e t a t e a M y t i l e n e n c e a r c s p r s e a s c
L i g a , d a r este silit s c a p i t u l e z e n 426. A c e a s t a -nu n s e m n a ,
n s c aliaii A t e n e i n c e t a u d e a f i u n p u n c t n e v r a l g i c p e n t r u
cetatea-hegemon.
U n f a p t de proporii m i l i t a r e destul de reduse ar f i putut,
a v e a c o n s e c i n e i m p o r t a n t e p e n t r u s o a r t a r z b o i u l u i , d a c n u ar-
fi e x i s t a t mpotrivirea l u i C l e o n . A s t f e l , f l o t a atenian captu
reaz, p e i n s u l a S p h a c t e r i a ( i u n i e 424), u n m i c d e t a a m e n t de
soldai de elit s p a r t a n i , c a r e a v e a u m i s i u n e a d e a n f r n g e g a r
n i z o a n a a t e n i a n , staionat l a P y l o s , s u b c o m a n d a l u i D e m o s -
thenes, c u scopul de a c o n s t i t u i o ameninare p e n t r u Messenia.
S p a r t a n i i , impresionai, renun l a obinuita i n v a d a r e a A t t i -
c i i i snt g a t a s n c h e i e p a c e . C l e o n ns se o p u n e d i n r s p u
t e r i i t r a t a t i v e l e d e p a c e eueaz. C u t o a t e e f o r t u r i l e de n a r
mare i n c i u d a succeselor repurtate n insula Cythera, la
N i s a i a , a t e n i e n i i s u f e r u n e e c l a D e l i o n , n B e o i a , i snt r e s
pini n M e g a r a . . n sfrit, a s i s t m l a o m a r e c o n f r u n t a r e : B r a -
s i d a s , u n a d m i r a b i l c o m a n d a n t s p a r t a n i u n d i s t i n s diplomat,
r e p u r t e a z , n T r a c i a , c t e v a v i c t o r i i r s u n t o a r e : c u c e r e t e ce
tatea D e l i o n , i a r cetatea A m p h i p o l i s i se p r e d . T o r o n e este
luat p r i n s u r p r i n d e r e . C t e v a m i c i succese r e p u r t a t e d e N i c i a s ,
p r e c u m i c e a r t a d i n t r e P e r d i c c a s i B r a s i d a s a u p r o c u r a t a t e -
n i e n i l o r r g a z u l necesar t r i m i t e r i i u n e i f l o t e , s u b c o m a n d a l u i
C l e o n , l a A m p h i p o l i s . U r m e a z m a r e a b t l i e , n c a r e a u czut
C l e o n i B r a s i d a s , cele d o u t o r e a l e r z b o i u l u i . D r u m u l era
a c u m l i b e r p e n t r u t r a t a t i v e l e d e pace, c a r e se n c h e i e c u c l a u z a
fundamental: revenirea la situaia dinaintea rzboiului. Se
recomand p r o c e d e u l negocierilor, n caz de conflict. Att de
p u t e r n i c e r a l a S p a r t a o s t i l i t a t e a m p o t r i v a r z b o i u l u i i c o n
vingerea c j e r t f e l e fuseser inutile cel puin d i n p u n c t u l
de v e d e r e a l S p a r t e i n c t a c e a s t a n c h e i e u n t r a t a t de alian
c u A t e n a , n 4 2 1 . A c e s t t r a t a t n s e m n a , n f a p t , t r d a r e a i n t e r e -

27
N. I . BARBU

s e l o r aliailor d e c t r e s p a r t a , c a r e , c u m a m v z u t , d i r e c t n u
e r a a m e n i n a t e c o n o m i c e t e d e A t e n a i, p n l a u n p u n c t , f u
sese m a i m u l t trt n r z b o i .

Contradiciile de interese economice


A n i i pcii n e t r a i n i c e ~ _ .x , , ..,
erau, insa, m a i p u t e r n i c e dect i l u z i i l e
o a m e n i l o r , i a r s u s p i c i u n i l e d i n t r e c e l e d o u ceti f r u n t a e , ali
mentate de" m u l i a n i de acte ostile sau de vrjmii nede
clarate, n - a u p u t u t f i destrmate prin semnarea u n u i singur
d o c u m e n t . D e aceea, n t r e 421 i 415 u r m e a z o perioad de
ase a n i , n c a r e n i c i a t e n i e n i i , n i c i s p a r t a n i i n - a u p u s n apli
care clauzele t r a t a t u l u i , i a r aliatele Spartei, C o r i n t u l , M e g a r a ,
T e b a , E l i d a , se s i m e a u ( c h i a r d a c n u d e c l a r a u d e s c h i s ) tr
date. Alimentarea atmosferei de suspiciune i de ostilitate
mpotriva Spartei fost ntreinut la Atena de Alcibiades,
u n tnr b o g a t , i n t e l i g e n t , f r u m o s , d a r p e s t e m s u r d e egoist
i v a n i t o s i f r principii p o l i t i c e precise. Spre a c o n t r a b a
l a n s a p r e s t i g i u l l u i N i c i a s , s p o r i t n u r m a ncheierii pcii, a l
crei suflet fusese, Alcibiades, exploatnd inteligent nemulu
mirile care m o c n e a u mpotriva Spartei i acionnd rapid, a
i z b u t i t ca, d u p a l t e c t e v a i c a n e p r o v o c a t e S p a r t e i , s con
s t i t u i e , p e l a sfritul l u n i i a u g u s t 418, l a M a n t i n e i a , u n front
a l c t u i t d i n ostai a t e n i e n i , a r g e i e n i i m a n t i n e i e n i , c a r e a u f o s t
nfrni ns de s p a r t a n i . N u m a i a b i l i t a t e a politic a s a l v a t pe
A l c i b i a d e s i p e N i c i a s d e l a o s t r a c i z a r e a p r o p u s d e Hyperbo=
los. n t r - a d e v r , A l c i b i a d e s , n e l e g n d u - s e c u P h a i a x , u n l a c o -
n o f i l , i c u N i c i a s , a f c u t ca o s t r a c i s m u l s c a d a s u p r a l u i
H y p e r b o l o s . M a i m u l t , N i c i a s i A l c i b i a d e s a u f o s t alei stra
t e g i , n a p r i l i e 417. A c e a s t a n s e m n a r a t i f i c a r e a p o l i t i c i i d e p r o
vocri l a adresa Spartei. Provocrile mpotriva Spartei a u con
t i n u a t l a A r g o s i n i n s u l a M e l o s , i a r f i m a i c o n t i n u a t d a c
e v e n i m e n t e l e n - a r f i a b t u t atenia b e l i g e r a n i l o r spre Sicilia.
A s t f e l , p e l a sfritul i e r n i i a n u l u i 416415; o s o l i e a cetii s i
c i l i e n e Segesta v i n e l a A t e n a , ca s c e a r a j u t o r m p o t r i v a ce
tii S e l i n u s . D e n d a t f u l g e r e l e r z b o i u l u i n c e p s brzdeze
d i n ce n ce m a i des c e r u l n t u n e c a t a l S i c i l i e i .
Aceast insul, mpnat de ceti greceti, era bogat,
d a r divizat politicete. D u p m o a r t e a t i r a n u l u i H i e r o n , n t i m -

28
STUDIU INTRODUCTIV

p u l cruia S y r a c u s a prea c a r f i p u t u t face u n i t a t e a politic


A insulei, rivalitile dintre ceti au izbucnit cu o violen
crescnd. Ctre anul 445, Syracusa se arta dispus s ia
conducerea politic a insulei. D a r orice aciune a acestei ce
ti se i z b e a d e r e z i s t e n a c e t i l o r r i v a l e : Segesta, L e o n t i n i , C a -
t a n a , N a x o s . A c e s t e ceti i n t o r s e s e r d e m u l t p r i v i r i l e s p r e
A t e n a , n care v e d e a u o p r o t e c t o a r e . S i c i l i a n u era n u m a i ea
nsi o surs d e a p r o v i z i o n a r e , d a r i u n a d m i r a b i l p u n c t de
p l e c a r e s p r e p i e e l e o c c i d e n t a l e i m a i ales s p r e Etruria.

A l c i b i a d e s , contient de importana S i -
Expediia din Sicilia d U e i p e n t r u A t, e n a < d o r n i c d e g l o r i e

de bani, desfoar o febril activitate pentru pornirea unei


expediii n S i c i l i a i gsete t o t s p r i j i n u l n pturile srace
a l e p o p u l a i e i , a p o i l a a r m a t o r i i n e g u s t o r i , d o r n i c i d e profi
turi. Flota urma s p o r n e a s c , n iunie 415, s p r e S i c i l i a . n
a j u n u l p l e c r i i f l o t e i se p e t r e c e ns u n f a p t c a r e , c o n j u g a t c u
altele, a contribuit nespus de mult l a catastrofa suferit de
a t e n i e n i n S i c i l i a : statuile z e u l u i H e r m e s , a f l a t e pe l a rspn-
t i i l e d r u m u l u i , snt m u t i l a t e .
Alcibiades este acuzat de adversarii si politici de parti
c i p a r e l a acest a c t n e l e g i u i t , d a r n u i se n g d u i e s se a p e r e .
Pe la mijlocul l u i iunie flota pornete spre Sicilia. Aceast
uria (pentru v r e m e a aceea) aventur, care necesita imense
c h e l t u i e l i , avea nevoie, n p r i m u l rnd, de u n i t a t e a absolut a
t u t u r o r c a t e g o r i i l o r s o c i a l e i a t u t u r o r g r u p r i l o r p o l i t i c e . R i s
curile unui eec erau mortale pentru Atena. Interesele de
c l a s i d u m n i i l e p e r s o n a l e a u f o s t ns m a i p u t e r n i c e dect
orice alt considerent. Astfel, dup plecarea flotei, adversarii
lui A l c i b i a d e s o b i n n e c c l e s i a u n decret p e n t r u rechemarea
l u i , s p r e a d a s o c o t e a l n f a a justiiei. E r a a c t u l p r i n c a r e se
pecetluia nceputul cascadei greelilor, c a r e a v e a u s d u c l a
d e z a s t r u l f i n a l . A l c i b i a d e s , tiind ce-1 atepta, d e z e r t e a z i se
r e f u g i a z l a S p a r t a ( s e p t e m b r i e 415) u n d e n c e p e s acioneze
mpotriva patriei sale, n d e m n n d pe spartani s dea ajutor
s i r a c u z a n i l o r mpotriva a t e n i e n i l o r . L a Syracusa, dispariia l u i
Alcibiades, care era sufletul e x p e d i i e i , n u este de loc com
p e n s a t p r i n a c t e d e c u r a j i c h i b z u i n d i n p a r t e a l u i N i c i a s

29
N. I . B A R B U

i a l u i L a m a c h o s . A c e t i a , d i m p o t r i v , a c i o n e a z ovielnic,
nu exploateaz rapid primele succese obinute i-i petrec
iarna anului 415414 n tratative cu Camarina i c u sicelii,.
n timp ce siracuzanii cer ajutor la Corint i Sparta, unde
A l c i b i a d e s struise c u p a t i m s l i se satisfac c e r e r e a . A a d a r
A l c i b i a d e s , c a r e fusese p r o m o t o r u l e x p e d i i e i , este a c u m sufle
tul frontului duman. O c u p a r e a Deceleiei, n A t t i c a , de ctre
spartani i v i c t o r i i l e repurtate de Gylippos mpotriva atenie-
nilor n Sicilia, l a Syracusa, pe uscat i p e mare, au avut
drept rezultat capitularea a t e n i e n i l o r . N i c i a s i c o l e g i i l u i d e
c o m a n d snt ucii, i a r s o l d a i i a r u n c a i n c a r i e r e l e de piatr.
Patima c u care A l c i b i a d e s nflcra pe spartani l a lupt m
potriva atenienilor, calitile de bun osta ale l u i Gylippos,.
care a u gsit u n teren slab n ovielile l u i Nicias, au fost
factorii hotrtori care au contribuit la dezastrul suferit de
Atena n Sicilia.
Rezultatele i m e d i a t e ale catastrofei d i n Sicilia a u fost: sl
birea considerabil a prestigiului Atenei fa de aliaii din
Lig, care ncep s s c u t u r e ceea ce n u m e a u ei sclavia ate
nian"; ntrirea voinei de lupt a Spartei, care, dornic s
obin v i c t o r i a cu orice pre, n u ovie s lase cetile gre
ceti d i n A s i a M i c s u b s t p n i r e a p e r i l o r , n s c h i m b u l con
cursului politic i a j u t o r u l u i financiar dobndit. E v e n i m e n t e l e
s-ar f i precipitat dezastruos p e n t r u Atena, dac aceasta n-ar
f i e c h i p a t , c u o d r z e n i e r a r ntlnit, 150 d e t r i r e m e i n - a r f i
repurtat, lng Milet, o mare victorie mpotriva flotei pelo-
p o n e s i e n e i d a c A l c i b i a d e s , c u n e a t e p t a t e l e l u i s c h i m b r i de
a t i t u d i n e p o l i t i c , n - a r f i d e v e n i t s u s p e c t s p a r t a n i l o r i n u s-ar
fi refugiat l a Tissaphernes. ntr-adevr, Alcibiades, care con
t r i b u i s e att d e m u l t l a t r i m i t e r e a e x p e d i i e i n S i c i l i a , a p o i l a
dezastrul acestei expediii, sftuiete acum pe Tissaphernes
s scad solda acordat ostailor de pe flota peloponesian,
n s c o p u l d e a s c d e a p u t e r e a d e l u p t i de a p r o v o c a astfel
o m c i n a r e a a m b e l o r t a b e r e n l u p t . M a i m u l t , A l c i b i a d e s n
cepe t r a t a t i v e c u o l i g a r h i i a t e n i e n i d i n S a m o s ( n o i e m b r i e 412),
promindu-le c, d a c v o r r s t u r n a r e g i m u l d e m o c r a t i c d e l a
A t e n a , l e v a a s i g u r a p r i e t e n i a c u perii. A c i u n e a a c e a s t a a l u j
A l c i b i a d e s arat c perii d e v e n i s e r a r b i t r i n l u p t a p e via

30
STUDIU INTRODUCTIV

t)\ pe m o a r t e d i n t r e a t e n i e n i i p e l o p o n e s i e n i . D e a l t f e l , propu
nerea fcut de A l c i b i a d e s aristocrailor d i n SamOs a gsit
un teren favorabil la Atena, unde partizanii oligarhiei fceau
rotfimul d e m o c r a t i c rspunztor de dezastrul d i n Sicilia i-i
ndreptau p r i v i r i l e spre Persia. E i socoteau c nlocuirea regi
m u l u i d e m o c r a t i c c u o alt f o r m d e g u v e r n m n t l e v a s i g u r a
aliana c u P e r s i a . C h i a r n a i n t e d e s o s i r e a p r o p u n e r i i l u i A l c i
b i a d e s se i n u m i s e r zece probuloi, u n f e l de comisari cu p u
teri extinse, care ? de fapt nlocuiau sfatul (POUXT) ). P e i s a n -
dros a fost fruntaul soliei delegailor o l i g a r h i de pe f l o t a de l a
S a m o s , t r i m i i l a A t e n a ca s d u c t r a t a t i v e n s p i r i t u l propu
n e r i l o r l u i A l c i b i a d e s i t o t e l , n v e s t i t c u p u t e r i d i p l o m a t i c e
d e ecclesia, este t r i m i s ca s t r a t e z e c u A l c i b i a d e s i c u Tis
saphernes, d a r t r a t a t i v e l e c u s a t r a p u l eueaz.. A t u n c i , Peisan-
d r o s , f r s m a i atepte, se n t o a r c e l a A t e n a i m p r e u n cu
T h e r a m e n e s i A n t i p h o n d i n R h a m n u s , c a r e e r a u p r o b u l o i , i a u
o s e r i e d e m s u r i , c a r e , n f a p t , s u p r i m a u r e g i m u l d e m o c r a t i c .
Astfel, ei numesc u n s f a t d e 400 d e m e m b r i , care. c o n s t i t u i e
o a d u n a r e l e g i s l a t i v de c i n c i m i i de ceteni. E i s u p r i m t o a t e
organele statului d e m o c r a t i c i p l a t a p e n t r u slujbele publice.
Alcibiades n u jucase n i c i u n r o l n" a d o p t a r e a a c e s t o r msuri
i d e aceea i n t r a r e a t r i u m f a l l a A t e n a , pe care i-o furise
n ndejdile l u i , era c o m p r o m i s . S i n g u r a soluie rmas era
aceea a t r a t a t i v e l o r cu m a r i n a r i i democrai atenieni din Sa
m o s , c a r e , d e n d a t ce au aflat d e cele p e t r e c u t e l a Atena,
s-au revoltat mpotriva celor patru sute. n timpul acestor
frmntri ^nterne, peloponesienii i aliaii Atenei din Lig
p n d e a u m o m e n t u l s-i d e a l o v i t u r a final. F l o t a
v peloponesian
ncepe s f a c m a n e v r e , i a r cetile B y z a n t i o n , C h a l c e d o n i
a l t e l e p r s e s c L i g a m a r i t i m p e l a n c e p u t u l l u i a u g u s t 411.
A t e n a se gsete n t r - o situaie d r a m a t i c : sfiat de l u p t e p o
l i t i c e i n t e r n e , ea - t r e b u i a s f a c fa i m i n e n t e l o r atacuri pe-
l o p o n e s i e n e , s i n n f r u p e supuii c a r e p o r n i s e r p e calea
prsirii L i g i i i s s u p r a v e g h e z e c u atenie a t i t u d i n e a p e r s a n .
Situaia e r a c u att m a i d r a m a t i c p e n t r u A t e n a , c u ct tea
t r e l e p e c a r e se d e s f u r a u e v e n i m e n t e l e e r a u att d e ndepr
t a t e ntre e l e : A s i a M i c , S a m o s , Atena.

31
N. I. BARBU

R i t m u l s u c c e s i u n i i e v e n i m e n t e l o r l d A l c i b i a d e s , c a r e , ales
strateg de democraii de l a Samos, le pune n vedere celor
patru s u t e " c f l o t a n u v a t o l e r a d o m i n a i a l o r ( a u g u s t 411).
Dar i o l i g a r h i i extremiti de la Atena, n frunte cu Phry-
nichos, se pregtesc s predea spartanilor portul Pireu, dar
Theramenes, u n oligarh m o d e r a t , se mpotrivete. n dezln
u i r e a p a t i m i l o r p o l i t i c e , P h r y n i c h o s este u c i s , i a r T h e r a m e n e s
ia conducerea oligarhilor. Dou evenimente a u contribuit ns
l a l i c h i d a r e a r e g i m u l u i c e l o r p a t r u s u t e , i a n u m e : n f r n g e r e a
suferit de flota oligarhic lng Erythrai i rscoala din
Eubeea. U n f a b r i c a n t de l i r e , C l e o p h o n , a r e s t a b i l i t fr inci
d e n t e s n g e r o a s e , n s e p t e m b r i e 411 .e.n., c o n s t i t u i a l u i C l e i s -
t h e n e s i P e r i c l e s . D e c i f l o t a d e l a S a m o s e r a a c u m n unison
cu Atena. Unitatea frontului politic intern era restabilit.
Consecine de ordin militar: o flot trimis de ecclesia, la
propunerea l u i Thrasyllos. n martie 4 1 1 , se ndreapt spre
Ionia mpotriva s p a r t a n i l o r , n timp ce A l c i b i a d e s , d o r n i c s
nu se n t o a r c l a A t e n a f r s f i r e p u r t a t v r e u n succes, se
b t e a l a P e r i n t h o s i S e l y m b r i a , apoi, dup unirea cu Thra
s y l l o s , a t a c cetile A b y d o s , C h a l c e d o n , B y z a n t i o n . P e l a m i j
locul lunii iunie 408 .e.n., dup ce cu puin nainte fusese
ales c o m a n d a n t , m p r e u n c u T h r a s y l l o s i C o n o n , A l c i b i a d e s
intr triumfal n Atena unde este repus n toate drepturile
c i v i l e i m i l i t a r e . De aici nainte evenimentele ncep s evo
lueze r a p i d spre dezastrul f i n a l al Atenei.
Astfel, pe la sfritul toamnei, dup ce lsase un timp
destul de lung s l u c r e z e n favoarea peloponesienilor, A l c i
biades pornete spre A s i a Mic.

Arginusai. Argos. Cnd A l c i b i a d e s a j u n g e n A s i a M i c


Potamos gsete o situaie g r a v p e n t r u Ate
n a . C y r u s c e l tnr, f i u l l u i D a r i u s a l I I - l e a , n v r s t d e n u m a i
18 a n i , d a r p l i n d e c u r a j i b u n c o m a n d a n t , i d s e a m a de
calitile d e b u n osta a l e l u i L y s a n d r o s , n o u l comandant al
flotei spartane, c u care realizeaz o nelegere. I n p r i m v a r a
a n u l u i 407, f l o t a a t e n i a n este n f r n t n b t l i a d e l a c a p u l
N o t i o n . A l c i b i a d e s , dei n u c o m a n d a s e personal flota n acea
btlie, este b n u i t de n o i i n t r i g i i d e s t i t u i t d i n funcia de

32
STUDIU INTRODUCTIV

Irflteg, pe la nceputul primverii anului 407, dup care


Conon ia comanda flotei. A l c i b i a d e s se refugiaz n Frigia,
ftpoi n Chersonesul tracic unde, n u dup mult timp, moare
ucis. L u c r u r i l e m e r g d i n ce n ce m a i r u p e n t r u A t e n a . n
tr-adevr, dei L y s a n d r o s este r e c h e m a t n patrie, n aprilie
406, i a r s u c c e s o r u l su, Callicratidas, sufer o nfrngere n
Insulele Arginusai, n august 406, totui atenienii, n loc s
p r o f i t e d e acest succes, d a u n j u d e c a t i e x e c u t , p e l a f i n e l e
lui o c t o m b r i e 406, p e generalii victorioi, care se ntorseser
la Atena, sub cuvnt c n u ngropaser pe ostaii czui n
btlia n a v a l . .
n sfrit A t e n a , n t r - u n s u p r e m e f o r t , n a r m e a z o f l o t de
0 sut o p t z e c i d e t r i r e m e i o n c r e d i n e a z l u i C o n o n , d a r l a
Aigos-Potamos, n august 405, atenienii sufer un adevrat
dezastru de la flota peloponesian comandat de Lysandros
care, d u p victorie, izgonete garnizoanele ateniene d i n A s i a
M i c . P e l a n c e p u t u l l u i n o i e m b r i e 405 .e.n., r e g e l e P a u s a n i a s ,
n f r u n t e a a r m a t e i p e l o p o n e s i a c e , a p a r e n f a a A t e n e i , n t i m p
ce Lysandros ncepe blocarea Pireului.

n iarna a n u l u i 405404 .e.n. n


Capitularea Atenei t i m p c e flota p
e l o p siac
0 n e staiona
n f a a P i r e u l u i , i a r f o a m e t e a f c e a r a v a g i i n A t e n a , d e m o c r a i i
a u d e n f r u n t a t o p o z i i a d i n ce n ce m a i n v e r u n a t a o l i g a r
h i l o r . Pe l a sfritul l u i d e c e m b r i e 405, a t e n i e n i i n c e p t r a t a t i v e
mai nti c u A g i s , a p o i l a S p a r t a . L a c e d e m o n i e n i i , stpni pe
situaie, f o r m u l e a z c o n d i i i g r e l e , p r i n t r e c a r e i c e r e r e a d e a
face o sprtur n z i d u r i l e m a r i . Aceast cerere le p a r e enorm,
a t e n i e n i l o r i este respins. P e l a nceputul l u i ianuarie 404
Theramenes i a legtura cu Lysandros, i a r pe la mijlocul l u t
a p r i l i e 404, A t e n a c a p i t u l e a z , a c c e p t n d c o n d i i i l e g r e l e i m p u s e
de nvingtor: desfiinarea Ligii navale; interdicia pentru
Atena de a m a i avea o flot;.distrugerea z i d u r i l o r l u n g i i a n
tri t u r i l o r d i n P i r e u ; p i e r d e r e a de c t r e A t e n a a t u t u r o r p o s e
s i u n i l o r , n afar de S a l a m i n a ; i n t r a r e a A t e n e i i n L i g a p e l o p o -
n e s i a c i d o m i n a i a S p a r t e i ; r e n t o a r c e r e a o s t r a c i z a i l o r i r e
stabilirea rnduielilor strmoeti". Cu aceasta rzboiul pe
l o p o n e s i a c a l u a t sfrit.

3 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 33
N. I. BARBU

Dac aruncm o p r i v i r e general a s u p r a e v e n i m e n t e l o r care


s - a u s u c c e d a t n t r e 431 i 404 .e.n. se i m p u n e , n p r i m u l r n d ,
ateniei fora economic, social, politic, financiar i mili
tar a Atenei, l a nceputul ostilitilor, i j a l n i c a situaie n
c a r e s-a gsit d u p 27 a p r i l i e 404 .e.n.
S a v a n i i a u d i s c u t a t i v o r d i s c u t a a s u p r a c a u z e l o r i d e t a
liilor unui e v e n i m e n t sau a l t u l , asupra caracterului unor ac
iuni politice, asupra rolului unor anumite personaliti etc.
Snt ns l u c r u r i a l cror adevr n u m a i poate f i contestat.
A s t f e l , este c l a r p e n t r u o r i c i n e c r z b o i u l p e l o p o n e s i a c a iz
b u c n i t d i n cauza concurenei economice care e desfura, n
primul r n d n t r e cele d o u m a r i ceti c o m e r c i a l e : A t e n a i
C o r i n t u l . S p a r t a , dei d u c e a o p o l i t i c de p r u d e n , e r a totui
nelinitit d e p r o g r e s e l e A t e n e i i s-a lsat, n cele d i n u r m ,
c o n v i n s d e C o r i n t i d e ceilali aliai s i n t r e n r z b o i .
O dat rzboiul pornit, cuvntul a u nceput s-1 a i b ar
m e l e , n p r i m u l r n d . P l a n u l l u i P e r i c l e s , de a n u se a n g a j a
n t r - o btlie terestr, h o t r t o a r e , c u a r m a t a p e l o p o n e s i a c , c i
de a p u n e c e n t r u l de g r e u t a t e p e f o r a n a v a l , n u e r a lipsit
de sens. E v i d e n t , se p u t e a u adopta diferite soluii s t r a t e g i c e ,
totui p r u d e n t i r e a l i s t c u m s-a d o v e d i t , n g e n e r a l , n p o l i t i c ,
P e r i c l e s s-a d e c i s p e n t r u v a r i a n t a c a r e c o m p o r t a cele m a i p u
ine r i s c u r i .
ncheierea pcii d i n 421 i - a d a t d r e p t a t e : f o r a economic,
s o c i a l , p o l i t i c , f i n a n c i a r , n a v a l a A t e n e i , c u toat u r a c a r e
m o c n e a n c e t i l e a l i a t e , s-a d o v e d i t s u p e r i o a r c e l e i a a d v e r
sarilor. Expediia d i n Sicilia a dat lovitura de graie puterii
a t e n i e n e , i a r e v e n i m e n t e l e c a r e a u u r m a t d u p 413 .e.n., n - a u
f o s t d e c t c o n v u l s i i l e ^ t r a g i c e a l e u n e i m r e e g r u p r i d e state,
conduse de o c e t a t e strlucit p e n t r u v r e m e a e i , c a r e se pr
b u e a , n n c l e t r i l e p e v i a i p e m o a r t e c a r e s - a u succedat
n cei 27 d e a n i , p u i n i o a m e n i s - a u d o v e d i t a f i neles g r a v i
tatea clipelor p r i n care treceau. Desfurarea e v e n i m e n t e l o r a
dat dreptate prudenei l u i P e r i c l e s i a l u i N i c i a s , i a u p u s
n t r - o t r a g i c l u m i n e g o i s m u l e x a s p e r a n t , l i p s a de patriotism
i d e p r i n c i p i i politice, versatilismul l u i Alcibiades. Tenacita
t e a spartan, dei lipsit d e s c n t e i e r i l e inteligenei, d e spiritul
.de iniiativ, de promptitudinea n aciune, de care au dat

34
STUDIU INTRODUCTIV

d o v a d a t e n i e n i i , a ieit t r i u m f t o a r e . C n d t r e c i p e dinaintea;,
ochilor impresionanta dram a prbuirii Atenei, n u te poi.
Hustrage u o r i m p r e s i e i c S p a r t a a ieit n v i n g t o a r e datorit,
mai mult greelilor Atenei dect propriilor e i caliti. i, n.
ucest fratricid duel, beligeranii, n aciunile lor exasperate,
a u fcut apel l a dumanul secular al e l e n i s m u l u i , l a Persia.
Rzboiul peloponesiac a artat, p e n t r u a n u tiu cta oar
n i s t o r i e , c r z b o i u l se d u c e c u f o r e e c o n o m i c e , sociale, p o l i
tice, financiare, militare, dar conduse de raiunea care pre-*
v e d e i c a l c u l e a z , n u d e p a t i m a c a r e o r b e t e .

VIATA L U I THUCYDIDES

Izvoarele biografiei l u i T h u c y d i d e s snt, n esen, consti


t u i t e d i n : 1) d a t e l e p e c a r e l e g s i m p r e s r a t e , i c i - c o l o , n o p e r a
i s t o r i c u l u i ; 2) Viaa lui Thucydides ( f i tos ouxuSLSou) scris de
M a r c e l l i n o s , probabil, un gramatic d i n secolul V e.n., c u
dou anexe, A i B ; Viaa unui gramatic anonim; articolul
OOXUSLSYJS la S u i d a s . Autorii pe care-i citeaz, la rndul
su, M a r c e l l i n o s , snt u r m t o r i i : H e l l a n i c o s d i n Lesbos,
c o n t e m p o r a n c u H e r o d o t , m o r t d u p 406 .e.n., c a r e a scris Q
oper intitulat Istoria Atticii ('Az0lq)' f P h e r e k y d e s din
Leros, (sec. V .e.n.) a s c r i s Genealogii (reveaXoyiat); P h i -
lochoros, istoric atenian, care a publicat o culegere de
inscripii attice; D e m e t r i o s dm Phalerai, conductor*
al Atenei ntre 317 i 307 .e.n., a scris, ntre altele, Istoria
celor zece mii; A n t y l l o s , medic, despre care nu se tie'
c n d i u n d e a trit; P o 1 e m o n , p e r i e g e t u l , s p r e sfritul se
colului I I I .e.n.; D i d y m o s , f i l o l o g , c o n t e m p o r a n c u Cicero..
Din aceast list r e i e s e uor c M a r c e l l i n o s a p u t u t con
s u l t a i a u t o r i c o n t e m p o r a n i cu Thucydides, care aveau p o s i
bilitatea s r e l a t e z e f a p t e a u t e n t i c e , d a r i a u t o r i n operele
c r o r a s - a u s t r e c u r a t tiri n e c o n t r o l a t e , p l s m u i t e d e - a lungul
veacurilor.

35
N. I . BARBU

tirile sigure consemnate n opera istoricului nsui snt


urmtoarele: Thucydides era f i u l l u i O l o r o s . N u m e l e tatlui
22

indic, fr ndoial, c unul dintre strmoii si nu se


tie c a r e e r a d e o r i g i n e t r a c . I s t o r i c u l n e s p u n e d e s p r e e l
nsui 23
c Thucydides avea d r e p t u l de e x p l o a t a r e a l m i n e l o r
din acele p r i a l e T r a c i e i i, p r i n aceasta, a v e a o m a r e i n
f l u e n p r i n t r e fruntaii d e p e c o n t i n e n t " . T h u c y d i d e s c u n o t e a
unele amnunte m a i i n t i m e despre f a m i l i a Pisistratizilor.
D a t a naterii n u se c u n o a t e . I s t o r i c u l s p u n e c l a i z b u c n i
rea rzboiului peloponesiac era n s t a r e s n e l e a g eveni
m e n t e l e . A c e a s t n e l e g e r e o p u t e a a v e a i s t o r i c u l p e l a 20 d e
2 4

ani. D e c i d a t a naterii sale p o a t e f i p u s p e l a 460 .e.n. Thu


cydides avea o mare admiraie pentru Antiphon . 2 5
Aceasta
p r e s u p u n e o c u n o a t e r e t e m e i n i c a o m u l u i i a activitii l u i .
Este deci foarte verosimil c istoricul a ntreinut legturi
strnse c u r e t o r u l .
Cnd b n t u i a c i u m a T h u c y d i d e s se a f l a l a A t e n a , u n d e a 2 6

czut i el bolnav, contaminat de aceast molim. n anii


425424 .e.n. adunarea poporului 1-a ales strateg. n vara
anului 424 a f o s t t r i m i s n Tracia mpreun cu colegul su
E u c l e s , ca s a p e r e p e aliaii d e a c o l o , aflai p e u n teritoriu
d e s t u l d e n t i n s i a l crui c e n t r u e r a c e t a t e a A m p h i p o l i s , m
potriva ameninrilor comandantului spartan Brasidas. M i s i u
nea lor a euat ns. Nereuita n ndeplinirea misiunii i-a
atras pedeapsa cu exilul pe. t i m p de 20 d e ani .
2 7
n timpul
exilului el a fcut cltorii de* s t u d i i , spre a cerceta locuri,
oameni, martori oculari, spre a verifica fapte .
2 8
Care snt
aceste l o c u r i n u se p o a t e s p u n e c u p r e c i z i e . E s t e p o s i b i l s f i

2 2
a A s u p r a vieii l u i n i u c y d i d e s , afar de tex*<ile a n t i c e , mai pot fi c o n s u l
tai: G . B u s o l t , op. cit., p. 62 i u r m . U l r i c n v o n W i l a m o w i t z -
M o e l l e n d o r f , Die Thucydidesiegende, Hermes, 1877, p. 326 i urm.
G. B. G r u n d y , op. cit. part. 2, v o i . I , p. 403 - i u r m . ; . B e n g t s o n ,
op. cit. p. 214. I n a c e s t e tratate se gsete mai ta amnunt bibliografia
problemei.
2 8
Vezi I V r 105.
" V e z i V I , 26,4.
Vezi VIII, 68.
* V e z i I I , 48,5.
2 1
V e z i 26, i I , 10,2? 134,4.
V e z i I , 22, 26.

36
STUDIU INTRODUCTIV

V i z i t a t S p a r t a i S i c i l i a . N u se tie u n d e i - a p e t r e c u t e x i l u l .
N u este e x c l u s s-i f i s t a b i l i t reedina n Tracia, n jurul
m i n e l o r d e a u r , i s f i f o s t c h i a r l a r e e d i n a r e g e l u i A r c h e -
llios a l M a c e d o n i e i . N u e x i s t n i c i o n d o i a l c i s t o r i c u l
2 9
s-a
ntors l a A t e n a . A l t m i n t e r i , n - a r f i p u t u t p r e c i z a ci a n i a f o s t
n e x i l i n i c i n - a r f i p u t u t v e d e a r u i n e l e z i d u l u i d i n P i r e u . 3 0

N u se tie ct t i m p a m a i trit d u p r e v e n i r e a l a A t e n a . N u
80 tie n i c i c u m a m u r i t , n i c i u n d e a murit.
Acestea snt puinele date pe care le avem la ndemn
despre viaa l u i T h u c y d i d e s . E l e ne p e r m i t s t r a g e m cteva
c o n c l u z i i t o t att d e s i g u r e a l e c r o r p r e m i s e snt f a p t e l e a m i n
t i t e . N u m e l e tatlui su, O l o r o s , d r e p t u l de e x p l o a t a r e a m i n e
lor d i n Tracia, a l e g e r e a l u i ca strateg ne arat, f r nici o
n d o i a l , c T h u c y d i d e s se t r g e a d i n t r - o f a m i l i e d e v a z , c
i s t o r i c u l nsui se b u c u r a d e s t i m a i n c r e d e r e a p o p o r u l u i i
c r m u i t o r i l o r i c e r a a v u t i i n f l u e n t . A p r e c i e r i l e p e c a r e l e
f a c e a s u p r a o a m e n i l o r i e v e n i m e n t e l o r n o p e r a sa, n gene
r a l , i a s u p r a l u i A n t i p h o n , n s p e c i a l , d o v e d e s c , f r tgad,
c e r a u n o m c u l t , i n u este d e l o c r i s c a n t s c r e d e m c e l
cunotea filozofia i r e t o r i c a , cel puin p r i n reprezentanii ei
c o n t e m p o r a n i . D o r u l d e s t u d i u i p a s i u n e a p e n t r u a d e v r r e i e s
c h i a r d i n s c u r t e l e afirmaii l a care n e - a m r e f e r i t n note, c u
privire l a cltoriile de studii pe care le-a fcut n timpul
e x i l u l u i . E s t e t o t ceea ce se p o a t e a f i r m a c u c e r t i t u d i n e d e s p r e
viaa l u i T h u c y d i d e s .
Exist ns, nc d i n a n t i c h i t a t e , o serie de afirmaii des
p r e v i a a i s t o r i c u l u i , a c r o r v e r a c i t a t e n u se p o a t e n i c i con
firma, nici infirma. Unele dintre aceste afirmaii par mai
aproape de adevr, altele snt m a i m u l t l e g e n d e . L e m e n i o n m
tocmai pentru caracteristicile amintite. Se spune c mormn-
tul l u i T h u c y d i d e s se afl p r i n t r e m o r m i n t e l e f a m i l i e i Cimon,
i a n u m e n a p r o p i e r e d e p o a r t a M e l i t e , l n g p i a t r a funerar
a E l p i n i c e i , sora vitreg a l u i C i m o n i M i l t i a d e s ; c mama
istoricului se numea Hegesipyles ; 3 1
c T h u c y d i d e s ar f i fost

n
V e z i I I , 100.
3 0
V e z i V , 26,5? 93.5.
3 1
P o l e m o n - D i d y m o s - M a r c e l l i n o s , A . 17; A n t y l l o s , C . 55.
P a u s a n i a s , I, 23, 9, Plutarh, Cimon.

37
N. I. BARBU

v r c u C i m o n , ceea ce e r a i m p o s i b i l : C i m o n s-a. n s c u t p e l a
510 .e.n. i a r i s t o r i c u l p e l a 4 6 0 , c O l o r o s , tatl l u i T h u c y
32

dides, a r f i fost vr cu C i m o n , i a r i s t o r i c u l vr c u L a c e d a i m o -
n i o s i T h e s s a l o s , f i i i l u i C i m o n . T a t l l u i O l o r o s a r f i l u a t
3 3

n cstorie p e o sor a l u i C i m o n , dei n u se tie d a c C i m o n


a m a i a v u t o alt sor n a f a r d e E l p i n i c e . T h u c y d i d e s a r 3 4

fi avut printre ascendeni u n prin trac . 3 5


E l ar f i avut n
T r a c i a i a l t e p o s e s i u n i . I s t o r i c u l a r f i f o s t o r u d a
3 6
fami
liei Pisistratizilor . 3 7
Thucydides l-ar f i ascultat pe Herodot,
c a r e - i c i t e a o b u c a t d i n o p e r a sa i a r f i p l n s d e e n t u z i a s m .
I s t o r i c u l a r f i f o s t e l e v u l l u i A n t i p h o n . S-a 3 8
afirmat, de ase
menea, c T h u c y d i d e s l - a r f i a u d i a t pe A n a x a g o r a s . I s t o r i c u l
n - a r f i f c u t p o l i t i c , n i c i n - a r f i inut v r e u n d i s c u r s n adu
n a r e a p o p o r u l u i . E x i l u l l u i s-ar f i f c u t n u r m a u n e i
3 9
acuzri
de t r d a r e . 40
Exilul l - a r f i p e t r e c u t n Tracia, la Scaptehyle,
u n d e i-ar f i s c r i s o p e r a , l a u m b r a u n u i p l a t a n . D e c r e t u l 4 1
de
rechemare l-ar f i propus Oinobias . C u 4 2
privire la moartea
istoricului, unii s p u n e a u c m u r i s e n T r a c i a , unde-i compu
sese o p e r a , i a r alii a f i r m a u c o s e m i n t e l e l u i f u s e s e r
4 3
aduse
pe ascuns de rudele l u i la Atena, deoarece n u e r a ngduit
s se n g r o a p e n p a t r i e u n exilat . 4 4

A c e s t e a snt cele m a i d e s e a m a f i r m a i i n e c o n t r o l a b i l e
c u p r i v i r e l a v i a a l u i T h u c y d i d e s . Se v o r m a i p u t e a f a c e i
alte afirmaii, pe baza textelor de care dispunem. Ele vor
c o n t i n u a n s s f i e s i m p l e i p o t e z e . N u m a i d e s c o p e r i r e a unor

' ' M a r c e l l i n o s , A . 2, 15.


a 3
U l r i c h v o n W i l a m o w i t z , Aristoteles und Athen, I. 116.
8 4
Plutarh, Cimon 4; M a r c e l l i n o s , A. 16. Vezi i G. Busolt,
G. B. G r u n d y , H. B e n g t s o n , op. cit., u n d e s e gsesc amnunte b i b l i o g r a
fice m a i e x a c t e .
, 5
Plutarh, Cimon, 4,- M a r c e l l i n o s , A . 14.
" M a r c e l l i n o s , A., 15.
3 7
H e r m i p p o s, l a Marcellinos, A . 18.
" M a r c e l l i n o s , c. 54 Sudas.
Vito Antiphontis, p. 832 A . c.
4 0
M a r c e l l i n o s , A . 22.
" M a r c e l l i n o s , A . 23.
" M a r c e l l i n o s , A . 55, c. 3.
" D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s , Thucydides, 41.
4 1
M a r c e l l i n o s , A . 25, B . 47.

38
STUDIU INTRODUCTIV

HOl texte sau inscripii le-ar putea confirma sau infirma.


tJrick? dintre versiuni ar putea exprima adevrul, de pild
i t l r t w i c a r e s p u n e c i s t o r i c u l a f o s t e l e v u l l u i A n t i p h o n , c 1-a
licllal pe A n a x a g o r a s , c a v e a p r o p r i e t i n T r a c i a , a f a r d e
m i n e l e p e c a r e l e e x p l o a t a e t c , d a r c u m aceste tiri n u p r e
zint certitudinea acelora pe care n i le d istoricul nsui,
t r e b u i e s l e c o n s i d e r m c a s i m p l e i p o t e z e .

OPERA L U I THUCYDIDES

C n d a n c e p u t s-si s c r i e o p e r a , l a
Concepiile l u i T h u c y d i - i z b u cbiului n peloponesiac,
i r e a r z b

des d e s p r e i s t o r i o g r a f i e x h u c y i g u r , anumite
d i d e s a v e a > d e s

Idei cu privire l a esena i r o s t u l operei istbriografice i l a


m i j l o a c e l e p r i n c a r e se p o a t e r e a l i z a . A r f i f o s t , e v i d e n t , p e n -
Lru c i t i t o r i i l u i u n m a r e a v a n t a j n j u d e c a r e a o p e r e i , d a c i s t o
r i c u l l e - a r f i e x p u s c l a r , l a n c e p u t u l l u c r r i i sale. N - a f c u t - o
ns. O j u d e c a t de v a l o a r e m a i temeinic asupra operei l u i
T h u c y d i d e s n u se p o a t e o b i n e ns d a c n u se c o m p a r , n t r e
a l t e l e , i r e a l i z r i l e a d i c o p e r a c u c o n c e p i i l e i i n t e n
i i l e a u t o r u l u i . D i n a n u m i t e p a s a j e rzlee se p o t p u n e n l u
m i n , dei c u g r e u , c o n c e p i i l e sale d e s p r e o p e r a i s t o r i o g r a f i c .

1. Scopul operei istorice n concepia lui Thucydides


I n d i c n d s c o p u l o p e r e i sale, T h u c y d i d e s n e s p u n e , n I , 22, 4,.
c i p r o p u n e s a r a t e adevrul clar a l faptelor petrecute
i a l c e l o r care se v o r p e t r e c e iari v r e o d a t , potrivit firii
o m e n e t i l a f e l s a u n c h i p asemntor-. P a s a j u l v r e a s s p u n
c, n concepia l u i T h u c y d i d e s , i s t o r i a este o p e r a n c a r e se
expun faptele trecute. Expunerea trebuie s a r a t e adevrul,
n s c o p u l d e a i n s t r u i p e c i t i t o r i a s u p r a a ceea ce s-a n t m -
plat, i a ceea ce, p o t r i v i t firii omeneti, se p o a t e ntmpla.
Prin u r m a r e , r o s t u l o p e r e i i s t o r i o g r a f i c e este, n c o n c e p i a l u i
T h u c y d i d e s , e x c l u s i v tiinific. A c e a s t c o n c e p i e d e s p r e oper
este pus de i s t o r i c n opoziie c u acele o p e r e pe care pre
zena elementului mitic" le face atrgtoare. Adevrurile
tiinifice, dobndite n acest f e l , snt u n ctig pentru tot
deauna", n timjj ce povetile plsmuite de fantezie nu se
o c u p de legile care guverneaz societatea omeneasc.

39
N. I. BARBU

A a d a r , n c o n c e p i a l u i T h u c y d i d e s o p e r a i s t o r i c n u este
n i c i o o p e r artistic literar, m e n i t s d e s f t e z e , d a r n i c i o
oper moral, care s p u n l a ndemna cititorului exemple
de urmat sau de evitat, c i , p u r i s i m p l u , o oper care s
a r a t e ceea ce, p o t r i v i t f i r i i o m e n e t i , se p o a t e n t m p l a o r i c n d ,
cu d i f e r e n e s p e c i f i c e , a d i c ceea ce p o a t e c o n s t i t u i u n e l e m e n t
permanent a l evenimentelor istorice d i n orice timp.
Dac ne gndim c logografii fcuser istorii locale, i a r
H e r o d o t v z u s e n i s t o r i e o p e r a m e n i t m a i ales s-1 u i m e a s c
p e c i t i t o r , n e d m i m a i b i n e s e a m a d e uriaul s a l t f c u t d e
Thucydides n concepia despre istoriografie.

2. Adevrul istoric

T h u c y d i d e s se r e f e r d e m a i m u l t e o r i l a a d e v r u l istoric
f| dXr|0eta ( I I , 4 1 , 2; V I , 87, 1) s a u T 6 d X ^ ( I I I , 64, 3; V I ,
33, 2; 34, 8; 89, 2; V I I I , 92), n s e a m n c e e a ce este c o n f o r m
cu r e a l i t a t e a " n opoziie c u aparena. Cuvntul v i n e de l a u n
radical, care se afl n l a t i n e s c u l lateo snt ascunse". Deci
dXrjO? nseamn neascuns", clar", n c o n f o r m i t a t e c u r e a l i
t a t e a " . U n f a p t i s t o r i c i m p l i c ns m a i m u l t e l u c r u r i , i a n u m e :
aciunea u n o r o a m e n i ; m o b i l e l e care i-au determinat s ac
ioneze; scopul n vederea cruia a u acionat; felul cum au
a c i o n a t . T h u c y d i d e s , c n d v o r b e t e d e s p r e a d e v r u l i s t o r i c , se
refer, aproape n t o t a l i t a t e a cazurilor, l a relatarea exact a
desfurrii unui fapt. Astfel ( I , 20, 3) istoricul ne d u n
e x e m p l u de f a p t neadevrat: u n i i eleni cred c regii lacede-
monienilor voteaz fiecare c u dou voturi, dei, n realitate,
fiecare voteaz cu u n singur v o t . E x e m p l e de f a p t e care n u
c o r e s p u n d a d e v r u l u i snt m i t u r i l e , r e l a t a t e d e p o e i , i p o v e s
tirile l o g o g r a f i l o r , care, cutnd s i m p r e s i o n e z e , se adresau
mai mult i n i m i i , s p o r i n d se n e l e g e e l e m e n t u l fantezist
i d r a m a t i c n e c o n f o r m c u r e a l i t a t e a ( I , 21).
A a d a r , T h u c y d i d e s , c n d v o r b e t e d e s p r e f a p t u l i s t o r i c , se
r e f e r l a r e a l i t a t e a f a p t e l o r , n u i l a artarea c a u z e l o r c a r e a u
d e t e r m i n a t p e c e i c a r e l e s v r e a u s a c i o n e z e . N u n s e a m n
c i s t o r i c u l n u s-a o c u p a t i d e aceste cauze. A c e a s t a se v a
vedea ns c n d v o m cerceta realizarea operei.

40
STUDIU INTRODUCTIV

3. Documentul istoric

Adevrul istoric se afl cercetnd instrumentele prin care


HO p o a t e "descoperi, a d i c d o c u m e n t e l e i s t o r i c e . V o r b i n d despre
d o c u m e n t u l i s t o r i c , T h u c y d i d e s n u citeaz n m o d e x p r e s dect
ciLeva d o c u m e n t e i s t o r i c e , d i n n u m e r o a s e l e p e c a r e a a c u m
MC v a v e d e a l a c e r c e t a r e a o p e r e i l e utilizeaz. A s t f e l , e l n u
menioneaz d e c t : a) m a r t o r i i - o c u l a r i ; b) m a r t o r i i neoculari;
c) o p e r e l e i s t o r i c e , l o g o g r a f i i ; d ) p o e i i .
a. Martorii oculari. Snt d o c u m e n t e care p o t f a l s i f i c a ade
vrul i s t o r i c d e o a r e c e cei care fuseser d e f a l a svrirea
Captelor nsei n u s p u n e a u a c e l a i l u c r u d e s p r e a c e l e a i fapte,
c i d u p c u m s i m p a t i z a u c u u n i i s a u c u alii o r i d u p c u m i
a m i n t e a u " ( I , 23, 3). i a t u n c i , n t r - o b t l i e n a v a l , atenienii
se g s e a u n mult tulburare i n c u r c t u r , despre care n u
p u t e a u a f l a u n i i d e l a alii n ce f e l se p r o d u s e s e . n timpul
z i l e i , l u c r u r i l e snt m a i c l a r e , d a r n i c i a t u n c i c e i c a r e e r a u d e
fa n u p u t e a u v e d e a t o t u l , c i n u m a i ceea ce se p e t r e c e a n
dreptul fiecruia, d a r , n timpul unor lupte nocturne, care
s-au dat ntre armate mari n acest rzboi, cum ar fi
putut c i n e v a s v a d ceva sigur? ( V I I , .44, 1 ) " . A a d a r , mar
t o r i i o c u l a r i p o t d e n a t u r a adevrul d i n neputina de a vedea
f a p t u l desfurndu-se n toate sectoarele, d i n lips de memo
r i e i d i n a n t i p a t i e s a u s i m p a t i e p e n t r u c e i a n g a j a i .
b) Martorii neoculari. P r i m e s c faptele d e f o r m a t e de legend
(I, 11,3), i a u n consideraie mai mult nfirile cetilor
d e c t f o r e l e l o r " ( I , 10, 4), a d i c n u d i s t i n g a p a r e n a d e r e a l i
tate; mulimea n u se o s t e n e t e c u cutarea adevrului, oa
menii i n t o r c p r i v i r e a s p r e ceea ce n u l e p r o c u r oboseli"
(I, 20, 3 ) ; o a m e n i i primesc unii d e l a alii tradiiile despre
faptele svrite m a i n a i n t e , f r s l e cerceteze, chiar dac
s - a u p e t r e c u t n c e t a t e a l o r " ( I , 20, 1).
a) Operele istorice, logografii. Le-au povestit spre a le face
mai atrgtoare pentru auz dect potrivite cu adevrul ( I ,
21, 1)", c u alte c u v i n t e a u d e n a t u r a t faptele n m o d intenionat
s p r e a-1 d e l e c t a p e c i t i t o r .

41
N. I. B A R B U

d) Poeii. Exagereaz faptele, c o n f e r i n d u - l e o a m p l o a r e pe


c a r e n - a u a v u t - o ( I , 1 1 , 3; I , 2 1 , 1). T o t u i , aa c u m se v a a r t a
la locul potrivit, Thucydides n-a respins, n bloc, relatrile
p o e i l o r , a a d u s adesea, d r e p t d o v a d , c i t a t e d i n H o m e r ( I , 3,
3 1 ; 9, 3; 10, 3; V I , 2, 1), c u r e z e r v a d a c este n i m e r i t s-1
l u m ca m a r t o r ( I , 9, 3 ) " .

4. Istoricul nsui

Este, desigur, p e n t r u istorie dovada cea mai nendoielnic


p e n t r u c e l a cercetat f a p t e l e ndelung, judecind dup dove
zile n care se cade s m ncred dup o lung cercetare"
(I, 1, 2). Astfel deci am gsit eu (c a u fost) evenimente
vechi, fiind g r e u s m n c r e d n o r i c e d o v a d l a n t m p l a r e
( I , 20,1)".
Critica pe care o face istoricul documentelor menionate
n u este n u m a i j u s t i p r i m a d e acest f e l ntlnit n i s t o r i o g r a
f i a g r e a c , d a r este i o e x t r e m d e p u t e r n i c g a r a n i e c i s t o
r i c u l n u v a r e l a t a f a p t e l e f r s l e s u p u n u n u i sever exa
men a l adevrului. Cnd vom cerceta opera se va vedea c
Thucydides, contient de numeroasele posibiliti de defor
mare i denaturare a adevrului, a adus i a l t e documente
foarte preioase, pe care n u le enumer, cnd face observaii
c r i t i c e c u p r i v i r e l a d o c u m e n t e n g e n e r a l .

5. Metoda istoric

T h u c y d i d e s n u arat n m o d e x p r e s i d e i l e sale d e s p r e me
t o d a p e c a r e t r e b u i e s-6 u r m e z e u n i s t o r i c . T o t u i d i n cele a r
tate m a i sus se poate d e s p r i n d e calea pe care o va urma.
Istoricul trebuie s expun fapte, dar cum faptele pot f i
denaturate d i n cauzele amintite, atunci el va trebui s su
pun unui sever examen documentele i s cerceteze atent
v e r i d i c i t a t e a f a p t e l o r . n acelai t i m p , e l t r e b u i e s desprind
i ceea ce este p e r m a n e n t i g e n e r a l a d e v r a t n f a p t e l e i s t o
rice, potrivit firii omeneti", cu alte cuvinte, aa cum am
artat m a i n a i n t e , s d e s p r i n d anumite legi istorice.
T h u c y d i d e s arat, d e d a t a a c e a s t a n m o d e x p r e s , u n pro
cedeu pe care-1 v a ntrebuina cnd v a f i v o r b a de relatarea

42
STUDIU INTRODUCTIV

c l i v n i t u r i l o r p e c a r e l e - a u inut n d i f e r i t e m p r e j u r r i nume-
ro/me p e r s o n a l i t i p o l i t i c e . E l s p u n e : m i e r a g r e u s r e l a t e z
n fimnunt cele ce a u spus n c u v n t r i f i e c a r e , c n d e r a u g a t a
*h p o r n e a s c s a u c n d se a f l a u n rzboi att cele ce am
n u z i i c u n s u m i , ct i cele ce m i se s p u n e a u d i n a l t e pri
d u r l e - a m r e d a t aa C u m m i se p r e a c a r f i p u t u t s v o r
beasc f i e c a r e , ceea ce t r e b u i a d e s p r e t r e b u r i l e c a r e l e stteau
<le f i e c a r e d a t n fa, i n n d u - m ct se p o a t e d e strns de
cuprinsul g e n e r a l a l celor spuse n realitate ( I , 22, 1). Isto-r
rieul se v a n d e p r t a deci de r e l a t a r e a exact a discursului,
fiindc i este g r e u s-1 e x p u n n a m n u n t . D e u n d e ' p r o v e
nea g r e u t a t e a ? E r a u o a r e p r e a l u n g i ? A r f i t r e b u i t a t u n c i s
ie r e z u m e , n m o d o b i e c t i v , f r s i n t r o d u c n i m i c s u b i e c t i v .
Pasajul arat n s c T h u c y d i d e s i n t r o d u c e u n e l e m e n t p e r -
o n a l : a a c u m m i se p r e a c a r f i p u t u t s v o r b e a s c fie
c a r e ceea ce t r e b u i a " . E x p r e s i i l e m i se p r e a i a r f i p u t u t
Jas u n l a r g c m p d e posibiliti d e a m o d i f i c a cele spuse de
vorbitori, chiar dac istoricul promite c s-a inut strns de
c e l e spuse n r e a l i t a t e . n f o n d , p a s a j u l c o n i n e o c o n t r a d i c i e ,
anume contradicia dintre realitatea obiectiv a celor spuse
i p r e r e a subiectiv a autorului despre cele ce ar f i putut
fi spUse. V o m v e d e a , l a l o c u l p o t r i v i t , consecinele ntrebuin
rii acestui procedeu. Deocamdat, trebuie s observm c,
p r i n l i b e r t a t e a p e c a r e i - o i a de a se d e s p r i n d e de cele spuse
n r e a l i t a t e , i s t o r i c u l i d e s c h i d e o p o a r t spre l u m e a consi
d e r a i i l o r c e l o r m a i d i v e r s e i, n acelai t i m p , s u b i e c t i v e .

Cum au fost aplicate S j u d e c m a c u m n ce m s u r T h u


ideile despre istoriogra cydides a inut s e a m a , n practic,
f i e n oper de ideile pe care le avea despre
i s t o r i o g r a f i e i c a r e s n t m e r i t e l e i
l i p s u r i l e o p e r e i sale.

1. Alegerea subiectului

D e ce i - a ales s r e d a c t e z e t o c m a i i s t o r i a r z b o i u l u i pelo
ponesiac? I s t o r i c u l ne-a spus clar, p e n t r u c a f o s t c e l m a i
memorabil rzboi dintre toate cte fuseser purtate m a i na-

43
N. I . BARBU

inte ( I , 1, 1), att prin amploarea pregtirilor militare, pe-


care le fcuser beligeranii nainte de i z b u c n i r e a rzboiului
(I, 1, 1), ct i p r i n numrul m a r e de oameni care au fost'
angajai n lupt, e l e n i i b a r b a r i ( I , 1, 2). A a d a r , mrimea
rzboiului a constituit pentru istoric importana l u i . Pe de
alt parte, dac misiunea istoricului este aceea de a relata
f a p t e l e aa c u m s - a u p e t r e c u t i d e a d e s p r i n d e l e g i l e g e n e
r a l e d u p c a r e s - a u d e s f u r a t i se * v o r d e s f u r a e v e n i m e n
t e l e i s t o r i c e , n s e a m n c acest r z b o i i - a o f e r i t l u i T h u c y d i d e s
n u n u m a i u n m a r e n u m r d e e v e n i m e n t e d r a m a t i c e , c i i p o s i
b i l i t a t e a de a desprinde adevrul.

2. Stabilirea adevrului istoric

P e n t r u s t a b i l i r e a a d e v r u l u i n i s t o r i e i a f a p t e l o r p e c a r e
le expune, Thucydides a ntrebuinat,, desigur, documentele
menionate mai sus. Nu putem ti, d i n pcate, cum fcea
i s t o r i c u l a n c h e t e l e r e s p e c t i v e . In o r i c e caz, c r i t i c i l e p e c a r e l e
aduce acestor documente ne ndreptesc p r e s u p u n e r e a c i s
toricul a p r o c e d a t c u cea m a i m a r e pruden. nainte de a
cerceta i celelalte documente, pe care le-a folosit istoricul,
t r e b u i e s r e i n e m f a p t u l c att d e i m p r e s i o n a t a f o s t T h u c y
d i d e s d e p o s i b i l i t i l e d e a l t e r a r e a a d e v r u l u i , n c t aa c u m
d e c l a r e l nsui ( I , 1, 1) a n c e p u t s s c r i e c h i a r d e l a i z b u c
n i r e a r z b o i u l u i " , t o c m a i s p r e a n u n g d u i uitrii s a u imagi
n a i e i s d e f o r m e z e adevrul faptelor. Neavnd deplin ncre
dere nici n martorii oculari, el i ddea perfect de bine
seama c aa c u m o i s p u n e noianul de timp" face
aproape c u neputin aflarea adevrului ( 1 , 1 , 1).
Thucydides este contient att de exagerrile logografilor
i p o e i l o r c t i d e c a u z e l e care l e - a u provocat. Totui, fr
s n e a r a t e c o n c e p i i l e l u i a s u p r a g e n e z e i o p e r e i d e art, i s t o
r i c u l este c o n t i e n t c H o m e r s-a i n s p i r a t d i n r e a l i t a t e i-1 f o l o
sete ca u n d o c u m e n t istoric, care, dac elimin exagerrile,
aduce preioase lumini a s u p r a realitii. Dac ne gndim c
astzi descoperirile arheologice confirm pe o scar din ce
n ce m a i larg multe d i n afirmaiile l u i Homer, atunci ne
d m i m a i b i n e s e a m a de a d n c i m e a g n d i r i i l u i T h u c y d i d e s .

44
STUDIU INTRODUCTIV

Aria documentrii l u i este ns cu mult m a i larg dect


d o c u m e n t e l e m e n i o n a t e m a i sus. A s t f e l , T h u c y d i d e s a m a i u t i
l i z a t i u r m t o a r e l e documente:

1. Documentul arheologic

Este u t i l i z a t de T h u c y d i d e s de cteva o r i n d e c u r s u l o p e
r e i , ceea ce c o n s t i t u i e u n m a r e m e r i t tiinific, d a c n e g n d i m
c o b s e r v a i i l e d e o r d i n a r h e o l o g i c se f c e a u a t u n c i ntmpl-
tor. A s t f e l , v o r b i n d despre deschiderea m o r m i n t e l o r d i n i n s u l a
Delos, i s t o r i c u l ne spune: peste jumtate [ d i n cei ngropai]
s-au artat c a r i e n i , r e c u n o s c u i f i i n d i d u p f e l u l a r m e l o r c u
c a r e f u s e s e r n g r o p a i , i d u p f e l u l n g r o p r i i , c a r e l a e i se
p r a c t i c i a c u m " ( I , 8, 1). D u p ce r e a m i n t e t e de m o d u l n
care Themistocles a contribuit la ridicarea zidului n jurul
A t e n e i , T h u c y d i d e s s p u n e : I a r z i d u l se v e d e i astzi c a f o s t
f c u t n g r a b , c c i t e m e l i i l e snt c o n s t r u i t e d i n t o t s o i u l de
p i e t r e i p e u n e l e l o c u r i n u snt o p e r a u n o r o a m e n i c a r e a u
c 6 l a b o r a t p l a n i f i c a t , c i snt aezate aa c u m l e - a a d u s f i e c a r e
i m u l t e c o l o a n e f u n e r a r e i p i e t r e a u f o s t a d u s e d e l a m o r
minte" ( I , 93, 12). D o v a d a c a c r o p o l a d e p e v r e m e a isto->
r i e u l u i a c o n s t i t u i t n v e c h i m e c e t a t e a nsi este n e s p u n e
Thucydides ( I I , 15, 3) aezarea templelor celor mai de
s e a m zei p e aceast p a r t e a cetii".

2. Documentul lingvistic

Este folosit mi ales argumentul toponomastic. De pild,


vorbind despre slbiciunea celor vechi", Thucydides spune:
i se p a r e c n i c i acest n u m e [ H e l l a d a ] n u - 1 p u r t a ntreaga
ar, c i n a i n t e d e H e l l e n o s , f i u l l u i Deucalion, nici cel puin
nu e x i s t a acest n u m e ; [diferitele] populaii, i m a i ales pe-
lasgii, ofereau Eladei o denumire din propriul lor nume"
( I , 3, 2). A c e l a i l u c r u l f a c e i s t o r i c u l n c a r t e a a V l - a , u n d e
ne spune c, dup lestrigoni i c i c l o p i , S i c i l i a a fost locuit
de s i c a n i i s-a n u m i t u n t i m p S i c a n i a ( V I , 2, 3), c I t a l i a s-a
numit aa d e ,1a I t a l o s , r e g e a l s i c e l i l o r ( V I , 2, 4) de l a c a r e
i-a l u a t n u m e l e S i c i l i a . n acelai f e l , o r a u l G e l a n e s p u n e

45
N. J . B A R B U

istoricul ( V I , 4, 3) i-a l u a t n u m e l e de l a rul Gela, i a r


Acragas [Agrigentum] de l a rul cu acelai n u m e .
Argumentul l i n g v i s t i c n u se l i m i t e a z ns n u m a i la topo-
nomastic. Astfel, vorbind de populaia amestecat, care s-a
s t a b i l i t n H i m e r a , l a n t e m e i e r e a cetii, i s t o r i c u l f a c e urm
toarea observaie: A nvins un d i a l e c t care se apropie de
c e l c h a l c i d i c i d e c e l d o r i c " ( V I , 5, 1 cf. I I , 15, 4).

3. Documentul etnografic

P e n t r u a s p r i j i n i a f i r m a i a c n v e c h i m e e l e n i i i b a r b a r i i ,
care locuiau pe c o n t i n e n t , l a r m u l m r i i i n i n s u l e , p r a c
ticau pirateria ca o ndeletnicire onorabil, istoricul se spri
j i n n a f a r de m r t u r i i l e p o e i l o r v e c h i i p e practi
carea p i r a t e r i e i , pe v r e m e a l u i , n anumite regiuni napoiate
( I , 5, 23; 6, 2). D u p ce arat i a l t e o b i c e i u r i ale v e c h i l o r
e l e n i , T h u c y d i d e s c o n c h i d e : S - a r p u t e a arta i a l t e obiceiuri
pe care le p r a c t i c a u v e c h i i eleni, i a f e l c u b a r b a r i i de a c u m "
( I , 6, 5). V o r b i n d d e s p r e sinoicismos-ul (constituirea ntr-o s i n
gur cetate) Atenei, fcut de Theseus, Thucydides ne spune
(II, 15, 3) c de atunci atenienii srbtoresc o zi (lovolxia)
n care sacrificiile snt fcute pe cheltuiala ntregii ceti.

4. Documentul nfirii exterioare

I s t o r i c u l a t r a g e atenia a s u p r a greelii p e c a r e snt expui


s-o fac oamenii, judecind puterea unei ceti dup aspectul
e x t e r i o r a l cldirilor. A s t f e l , S p a r t a ne spune T h u c y d i d e s
(I, 10, 13) dei conduce ntregul Pelopones, n u v a face u r
mailor impresia c a dispus de o m a r e p u t e r e , deoarece n u
are cldiri mree, pe cnd Atena, cu impuntoarele ei edi
ficii publice, v a prezenta p e n t r u posteritate aspectul unei ce
ti d e d o u o r i m a i p u t e r n i c e .
Lucrul cel m a i i m p o r t a n t este c T h u c y d i d e s , a t u n c i cnd
ndoiala a s u p r a veridicitii faptelor este mare, n u face nici
o a f i r m a i e .fr s f i e s p r i j i n i t p e u n a r g u m e n t . C n d ns
d o c u m e n t e l e i lipsesc, i s t o r i c u l se s i m t e o b l i g a t s se sprijine
pe ceea ce s-ar p u t e a n u m i argumentul verosimilului. Astfel,

46
STUDIU INTRODUCTIV

d u p ce arat c M i n o s a n t e m e i a t cele m a i m u l t e ceti n


Cyclade, s t a t o r n i c i n d pe fiii si c o n d u c t o r i , T h u c y d i d e s con
t i n u : i, c u m e r a f i r e s c , c u r a m a r e a d e pirai ct p u t e a ,
p e n t r u ca drumurile pe ap s fie ct mai mult deschise"
(I, 4). V o r b i n d despre reacia atenienilor l a ocuparea locali
tii Acharnania de ctre spartani, istoricul observ c ate
nienii c u m e r a f i r e s c ( clxo? ) n-au m a i putut suporta,
m a i ales c t i n e r i i n u m a i asistaser l a o a s t f e l d e privelite
(II, 2 1 , 2). E x e m p l e l e n e arat c istoricul simea nevoia s
sublinieze veracitatea faptelor, prin aceea c le prezenta ca
o consecin a celor relatate anterior.
Materialitatea faptului istoric. P r i m a grij a l u i Thucydides,
aa c u m a m m a i spus de mai multe o r i , a f o s t aceea d e a
afla adevrul faptelor aa cum s-au desfurat, adic de a
c u n o a t e i e x p u n e ceea ce n o i n u m i m adesea materialitatea
f a p t e l o r " . Se p u n e n t r e b a r e a : a i z b u t i t T h u c y d i d e s s c u n o a s c
i s r e l a t e z e f a p t e l e aa c u m s-au petrecut?
Exist cteva f a p t e expuse n o p e r a l u i T h u c y d i d e s asupra
materialitii crora n u toi istoricii moderni snt de acord.
V o m d a dou e x e m p l e . T h u c y d i d e s relateaz ( I , 4754) c l a
btlia naval de la insulele Sybota au luat parte 150 de
t r i r e m e c o r i n t i e n e , m p o t r i v a c r o r a se a f l a u aezate 110 n a v e
c o r c y r e i e n e i 10 a t e n i e n e . J u l i u s B e l o c h 4 5
afirm c c i f r a de
150 d e t r i r e m e c o r i n t i e n e dat d e T h u c y d i d e s este e x t r e m de
exagerat". Dimpotriv G. G l o t z R. C o h e n 4 6
respect cifrele
date de T h u c y d i d e s , i a r H . B e n g t s o n , r e f e r i n d u - s e l a
4 7
istori
cii moderni c a r e critic c i f r e l e d a t e - d e i s t o r i c u l grec, este de
prere c orice interpretare care se ndeprteaz de cifrele
d a t e d e T h u c y d i d e s p i e r d e t e r e n u l de s u b p i c i o a r e i se a v n t
n domeniul purelor presupuneri. Sntem de prerea lui
B e n g t s o n , d e o a r e c e este g r e u d e p r e s u p u s c T h u c y d i d e s , c a r e
dovedete atta scrupulozitate n aflarea efectivelor militare,
n g e n e r a l , i a n u m r u l u i n a v e l o r c a r e s - a u n f r u n t a t p e dife
rite teatre de lupt, n s p e c i a l , a d a t l a n t m p l a r e cifra de
150 d e t r i r e m e corintiene. Istoricul grec avea sub ochi fora

4 5
J u l i u s Beloch, Griechische Geschichte, I I , 2, 1916, p. 221 i u r m .
4 8
G . G 1 o t z R. C o h e n, o p . cit., p. 116.
17
H. B e n g t s o n , op. cit., p. 221.

47
N. I . BARBU

naval a A t e n e i , comandase e l nsui>o escadr naval, deci


i ddea seama de importanta exactitii cifrelor cnd era
v o r b a de corbii.
Un a l t e x e m p l u de discuii a s u p r a exactitii materiale a
f a p t u l u i i s t o r i c ne ofer a s e d i u l P l a t e e i , r e l a t a t de T h u c y d i d e s
<II, 7578; I I I , 224). n secolul trecut savanii B. Cox , 48

F. A . Paley , H . M u l l e r - S t r u b i n g
4 9 5 0
snt d e p r e r e c T h u c y
dides n - a a v u t n vedere realitatea faptelor, pe care, de alt
fel, nici n u i - a p r o p u s s-o reproduc, ci a voit s d e a un
exemplu de c u m se p u t e a d u c e u n asediu, p o t r i v i t cu firea
omeneasc i c u p o s i b i l i t i l e tehnicii de atunci. Dimpotriv,
n secolul t r e c u t G. B . G r u n d y 5 1
i a r n s e c o l u l n o s t r u , G. G l o t z
R. C o h e n 5 2
i A . W . G o m m e 5 3
susin c T h u c y d i d e s a expus
f a p t e l e aa c u m a c r e z u t e l c s - a u p e t r e c u t , d u p relatrile
m a r t o r i l o r o c u l a r i i d u p p r o p r i i l e sale preri.
Noi c r e d e m c este c u n e p u t i n de r e c o n s t i t u i t f a p t u l n
amnuntele l u i , date f i i n d schimbrile survenite n t o p o g r a f i a
Plateei d i n antichitate i p n astzi, i c c e l m a i cuminte
l u c r u este t o t u i s n e r e f e r i m l a r e l a t r i l e l u i T h u c y d i d e s ca
la cel m a i sigur i z v o r de c a r e d i s p u n e m i p e care istoricul
1-a s c r i s c u i n t e n i a d e a f a c e i s t o r i e n u poezie, i n i c i gene
ralizri c u f a p t e c o n c r e t e . Se p o a t e , e v i d e n t , c a i s t o r i c u l u n e o r i
s se f i nelat n p r i v i n a a m n u n t e l o r unui fapt sau altul,
d a r e f o r t u l su d e a a f l a a d e v r u l a f o s t n t o t d e a u n a susinut,
i aceasta este esenialul.
Astfel, dup anul 404 .e.n., T h u c y d i d e s a r e d a c t a t : I n t r o
ducerea, cartea I , apoi de la cartea a I l - a pn la cartea.
a VUI-a.

4 3
B . C o x , Hiatory of Greece, I I , 1877, A p p e n d i c e , K . , p p . 603606.
* F . A . P a l e y , On cei tain engineering difticulties in the account of the
escape from Plateea, I I I , 2024, n rr Journal of Philologie", 1882, pp. 815.
M
H . M u l l e r - S t r u b i n g , Die Glaubwidigkeit des Thukidydes gepruft
an seiner Darstellung der Belagerung von Plateea, n , , J a h r b i l c h e r fur k l a s s i s c h e
Philologie", 131, 1885, p p . 289348, p r e c u m i C . M e y e r, Die Uikunden im
Geschichtsweik des Thukydides, Munchen, 1955.
6 1
G . B. G r u n d y , The topography of the battle of Plateea, Londra, 1894.
6 2
G. G l o t z R. C o h e n , His'toire ancienne, II, Histoire giecque, II,
1938, p. 638.
M
A. W. G o m m e , op, cit., I I , p p . 336337.

48
STUDIU INTRODUCTIV

D i n t r e susintorii acestei ipoteze p e n t r u a m e n a j a s p a


iul c i t m p e K . W . K r u g e r , J . C l a s s e n , G e o r g M a y e r ,
5 4 55 5 6

A. Croiset 5 7
n secolul t r e c u t , i a r n secolul n o s t r u , W . Scha
dewaldt , J. Bitzer , J. H . Finley .
5 8 5 9 6 0

Din p u n c t de v e d e r e l o g i c , se v e d e c Thucydides proce


d e a z i i n d u c t i v , i d e d u c t i v .
Titlul operei. I s t o r i c u l nsui ne spune, n p r i m e l e rnduri
ale crii I , c a s c r i s iov 7c6Xe(xov xov IIeXo7rovvy)aiciv xocl 'AOTQVLCOV

adic Istoria rzboiului dintre peloponesieni i atenieni. n


epoca modern, filologii au numit opera Istoria rzboiului
peloponesiac. n franuzete: La guerre du Peloponnese, n
n e m e t e : Peloponnesischer Krieg.
Cnd a fost redactat opera. C a i p e n t r u t i t l u , p r i m e l e f r a z e
ale p r i m e i c r i n e arat c T h u c y d i d e s a s c r i s a n u m i t e p a s a j e
d u p ce t e r m i n a s e d e r e d a c t a t o p e r a s a u c e l p u i n u n e l e pri
ale operei. ntr-adevr, istoricul nsui spune c auveypa^e
a c o m p u s " , este d e c i e v i d e n t c acest p a s a j , n o r i c e caz, a
fost scris dup terminarea redactrii a ceea ce Thucydides
numete aici TOV TCOXEHOV istoria rzboiului". M a i snt ns
i a l t e p a s a j e c a r e , f r n i c i o n d o i a l , a u f o s t i n s e r a t e u l t e
r i o r n o p e r .
F a p t u l acesta a d a t natere u n e i b o g a t e l i t e r a t u r i d e s p e c i a
l i t a t e , n care s-a d i s c u t a t , i se m a i discut nc i astzi,
modul n care i-a compus Thucydides opera. Principalele
teorii formulate n aceast privin snt urmtoarele:
1. n timpul desfurrii rzboiului, Thucydides i-a luat
nsemnri, a r e d a c t a t , poate, c h i a r u n e l e pri m a i l u n g i sau

M
K. W . K r u g e r , Untersuchungen fXber das Leben des Thukydides, Berlin,
1832, p. 69 i u r m .
J. C l a s s e n ,
5 6
Thukydides e d . I , 1862, ed. a I l I - a , 1879, Einleitang, p.
X X X I I i u r m .
" G e o r g M a y e r , Quibus temporibus Thucydides historiae suae partes
scilpseiil, Jena, 1880.
6 7
A. C r o i s e t , Manuel d'hlstoire de la litterature giecque, Paris, 1900,
p. 432.
M
W. S c h a d e w a l d t , op. cit.
5 1
J. Bitzer, Untersuchungen zur Archologie des Thukydides, Tiibingen,
1937.
* J . H. F i n l e y , The unity oi Thucydides History, n Athenian Studies
pre. to W . S. Ferguson, 1940, i n l u c r a r e a Thukydides, 1942.

4 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 49
N. I. BARBU

m a i scurte, d a r l a redactarea definitiv a operei a trecut abia


dup anul 404, adic dup terminarea rzboiului.
2. n 1845, F . W . U l r i c h , p r i n f a i m o a s a sa Beitrge zur Er-
klrung des Thucydides , 61
a deschis drumul unei serii larg
de lucrri care, comportnd nuane diferite, se strduiau s
demonstreze n esen c dup ncheierea pcii lui Nicias,
s u r v e n i t n a n u l 421 .e.n., T h u c y d i d e s c o n s i d e r a r z b o i u l ter
minat i a nceput, n exil, redactarea operei. Ajunsese cu
redactarea l a cartea a I V - a 85, 5, c n d a izbucnit din nou
rzboiul n t r e S p a r t a i A t e n a . I s t o r i c u l i-a n t r e r u p t redac
t a r e a i, a b i a d u p c d e r e a A t e n e i , n a n u l 404 .e.n., r e v e n i n d
n p a t r i e , a r e l u a t r e d a c t a r e a f r a m a i p u t e a r e v e d e a pr
ile scrise anterior, cu excepia a dou pasaje d i n cartea a
I l - a , i a c o n t i n u a t p n n m o m e n t u l n c a r e se t e r m i n car
tea I .
n 1873, L . C w i k l i n s k i , 6 2
declarndu-se de acord cu Ulrich,
a e m i s p r e r e a c T h u c y d i d e s a c o m p u s , d u p a n u l 404 .e.n.,
crile V I , V I I , c a r e c u p r i n d istoria expediiei d i n Sicilia, ca
o lucrare aparte, apoi istoria rzboiului ionic-deceleic, a i n t r o
d u s a p o i c r i l e V I , V I I , i r e s t u l o p e r e i , a n c e p u t r e d a c t a r e a
d e f i n i t i v c u c a r e n - a a j u n s d e c t l a sfritul crii a I V - a . n
timpul acestei redactri a introdus Arheologia i Pentecon
taetia.
A. Kirchoff, ntr-o serie de studii publicate ntre 1880 i
1890 i r e u n i t e n v o l u m u l (Thukydides und sein Urkunden-
materialy Berlin, 1895), susine c Thucydides a redactat, n
f o r m e i e t a p e c a r e n u m a i p o t f i d e t e r m i n a t e , m a i nti cr
ile I V , 20, a p o i , dup anul 404, a c o n t i n u a t restul operei
( V , 27 V I I I , 109), c a r e , d u p p r o p r i a m r t u r i e a i s t o r i c u l u i ,
e r a destinat s r e l a t e z e e v e n i m e n t e l e d e l a 421 p n l a 404
.e.n., d a r c a r e a r m a s n e t e r m i n a t . U n n e c u n o s c u t , n t r e 400 i
350 .e.n., a e d i t a t o p e r a n f o r m a n c a r e o a v e m astzi, f r
s i n t r o d u c modificri. n c a r t e a a V - a , 2124 a u constituit
l a n c e p u t o schi f c u t d u p r z b o i , c n d i s t o r i c u l n u a v e a
cunotin de tratatul de alian defensiv ntre Atena i

0 1
F. W. Ulrich, Programme des Hamburger Johanneum, apoi, cu
adugiri, carte separat, n 1846.
6 2
L. C w i k l i n s k i , op. cit.

50
STUDIU INTRODUCTIV

H p a r t a . I s t o r i c u l a cutat a p o i s l e g e a c e a s t p a r t e d e restul
U'Xlului.
G. ^Busolt 63
afirm c opera l u i T h u c y d i d e s se mparte n
dou pri distincte: I V 20 i V 21 VIII 90. C a p i t o l e l e
2124 d i n c a r t e a a V - a , c a r e trateaz evenimentele petrecute
dup ncheierea pcii de 50 de ani, constituie un adaos la
partea nti i, n acelai timp, o legtur ntre cele dou
pri. Autorul s p u n e , c urmtoarele pasaje ( I , 23, 3; 56, 2;
11, 94, 1 ; I I I , 3, 1 ; 68, 4; I V , 48, 5) a u f o s t redactate, fr
ndoial, n a i n t e de catastrofa d i n Sicilia. Contrar celor afir
mate de A. Kirchoff, G. Busolt socotete c Thucydides a
r e d a c t a t n e x i l p a s a j e l e c a r e se r e f e r l a a r m i s t i i u l d e u n a n ,
423 .e.n., i l a t r a t a t u l de p a c e d i n 4 2 1 , i a r c e l e l a l t e a d u g i r i
le-a redactat dup anul 404 .e.n. Istoricul a redactat, cu
siguran, prima parte, ( I V , 20), d u p ncheierea pcii din
421, fr s p r e v a d renceperea ostilitilor. Pasajele din V,
26 n e arat acest lucru. N u se tie c n d a terminat istoricul
p r i m a r e d a c t a r e a p r i m e i cri. T h u c y d i d e s n - a p u b l i c a t prima
parte. Pasajele V I I I 24, 4 i 64, 5 arat c i s t o r i c u l a r e d a c t a t
u n e l e pri cu privire l a rzboiul ionic-deceleic chiar nainte
de terminarea a c e s t u i r z b o i , d e c i n - a strns n u m a i material.
D u p n c e t a r e a e x i l u l u i i n c h e i e r e a pcii, i s t o r i c u l a nceput
redactarea definitiv a prii nti. Astfel de adaosuri snt
c o n s t i t u i t e d i n P e n t e c o n t a e t i a ( I , 89; 118, 2), d e e x p u n e r i l e c u
privire la ocuparea zidurilor ( I I , 13, 7) de relatrile despre
greelile svrite de atenieni dup moartea l u i Pericles ( I I ,
65), de istoria coloniei s p a r t a n e H e r a c l e i a ( I I I , 93) i altele.
Istoricul a murit" nainte de a revedea opera, mai ales n
p a r t e a a I l - a se v e d e acest l u c r u ; crile V I i V I I c o n s t i t u i e
uniti bine definite, pe cnd expunerea e v e n i m e n t e l o r care
au urmat pcii d i n 421 .e.n. se p r e z i n t ntr-o prim redac
tare. Absena demegoriilor d i n cartea a V U I - a , apoi deficien
e l e s t i l i s t i c e , repetiiile, contradiciile, care se datoreaz fap
t u l u i c l u c r a r e a n - a m a i f o s t revzut de istoric, a u p r o v o c a t

83
G. Busolt, Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Ckroneia,
v o i . I I I , 2, G o t h a , 1904, p. 636 i u r m .

51
N. I . BARBU

c h i a r n a n t i c h i t a t e p r e r e a c a c e a s t c a r t e n - a f o s t r e d a c t a t
de T h u c y d i d e s , d a r s-a f c u t i a f i r m a i a contrar . 64

n 1911 i 1948 G . B . G r u n d y 6 5
a f o r m u l a t urmtoarea ipo
tez: T h u c y d i d e s a nceput s strng m a t e r i a l d i n 4 3 1 .e.n.
i a c o n t i n u a t p n n 421 .e.n. n d a t d u p n c h e i e r e a pcii,
s o c o t i n d , ca t o a t l u m e a , c r z b o i u l se t e r m i n a s e , a nceput
redactarea istoriei rzboiului d e zece a n i i a c o n t i n u a t pn
n 415 .e.n., c n d a nceput expediia d i n Sicilia. Thucydides
i-a fcut planul s s c r i e i i s t o r i a acestei expediii, ca u n
r z b o i i z o l a t . A strns r e p e d e m a t e r i a l i a n c e p u t r e d a c t a r e a
n anul 412 .e.n. D a r r z b o i u l ionic-deceleic i - a sugerat l u i
T h u c y d i d e s i d e e a c, n f o n d , r z b o i u l c a r e n c e p u s e n 431 .e.n.
m o c n i s e i n t i m p de pace. A t u n c i a p l n u i t s s c r i e i s t o r i a
r z b o i u l u i d e zece a n i i a c e l u i i o n i c - d e c e l e i c , c a u n t o t u n i
tar, d a r fr expediia d i n Sicilia.
Dup anul 404 .e.n., deci dup cderea Atenei, istoricul,
nainte d e a se n t o a r c e n A t e n a , a racordat istoria Rzbo
i u l u i d e zece a n i c u i s t o r i a a n i l o r d e p a c e i a c o m p l e t a t i s t o r i a
expediiei d i n Sicilia. Abia dup ntoarcerea la Atena, Thu
c y d i d e s i - a d a t s e a m a c r z b o i u l c a r e n c e p u s e n 431 .e.n.
i d u r a s e p n n a n u l 404 .e.n., c o n s t i t u i s e u n t o t u n i t a r i a
f c u t p l a n u l d e a s c r i e i s t o r i a r z b o i u l u i d e 27 d e a n i . P e n t r u
realizarea acestui plan, el a inserat cteva pasaje n prile
redactate anterior i a continuat s s c r i e istoria rzboiului
ionic-deceleic. E l n - a m a i a v u t timp s f a c o nou redac
tare, care ar f i eliminat discrepanele e x i s t e n t e ntre pasa
j e l e i n s e r a t e d u p a n u l 404 .e.n. i p r i l e r e d a c t a t e a n t e r i o r .
T o t n 1948, W . S c h m i d a s u s i n e a c T h u c y d i d e s a r e d a c
6 5

t a t m a i nti c a p i t o l e l e 2488, d i n c a r t e a I , n c a r e este v o r b a


despre evenimentele n u m i t e de istoric <pavep6v Xeyonevou alxtat
c a u z e d e c l a r a t e p e f a " , i a r c a p i t o l e l e 223, d i n aceeai c a r t e ,
dup pacea l u i Nicias, cnd puterea A t e n e i era nc intact,
iar pentecontaetia dup anul 406. n general, primele cri,
n care este vorba despre evenimentele anterioare pcii l u i

" M a r c e l l i n o s , A . , 4344 C 8.
n
G . B. G r u n d y , op. cit., p . 531 i u r m .
a W . S c h m i d O . S t h 1 i n, op. cit., p p . 127137.
5

52
STUDIU INTRODUCTIV

N i c i a s , a u f o s t r e d a c t a t e n a i n t e d e a n u l 410. A d a o s u r i l e f c u t e
dup aceast dat n u trdeaz o r e m a n i e r e p r o f u n d a celor
acrise a n t e r i o r . A c e a s t a n s e m n a c, o dat c u n c h e i e r e a pcii-
lui Nicias, Thucydides socotea rzboiul terminat. Cnd au
izbucnit primele nenelegeri i c i o c n i r i ntre semnatarii tra
t a t u l u i de pace, T h u c y d i d e s i-a d a t seama c aceast pace n u
e r a t r a i n i c i a n c e p u t s i a , p e s c u r t , n o t e a s u p r a f a p t e l o r
m a i n s e m n a t e c a r e se p r o d u c e a u . ( I V , 118; V , 18, 19, 23, 24,
31, 60, 47, 77). I n t e r v e n i n d expediia d i n Sicilia, Thucydides
i-a c o n c e n t r a t n t r e a g a atenie a s u p r a e v e n i m e n t e l o r c a r e se
petreceau acolo i a r e d a c t a t , n exil, crile V I , V I I , ntre
anii 413 i 404. T o t n acest interval Thucydides a redactat
i cartea a VUI-a. Forma relativ nengrijit n care snt
expuse evenimentele cuprinse n cartea a VUI-a dovedete
c i s t o r i c u l n - a m a i a v u t timp s r e v a d prima redactare a
acestei cri. E x p u n e r i l e e v e n i m e n t e l o r p e t r e c u t e n a n i i 4 2 1
416 n - a u m a i fost revzute de Thucydides, fiindc istoricul
nu se simea de loc atras s l e dea o pregnan deosebit.
Dialogul melienilor cu atenienii a f o s t r e d a c t a t i i n s e r a t la
l o c u l r e s p e c t i v , f i e nainte, f i e d u p r e d a c t a r e a crilor V I i
V I I , ca u n f e l d e p r e f a e x p l i c a t i v , l a i s t o r i a e x p e d i i e i d i n
Sicilia. nsemnrile despre evenimentele anilor 421416 .e.n.
a u f o s t i n s e r a t e d e T h u c y d i d e s n o p e r d u p 404 .e.n. c u o
scurt p r e f a .
A c e s t e a snt p r i n c i p a l e l e t e o r i i f o r m u l a t e c u p r i v i r e l a f e l u l
c u m a fost redactat ntreaga oper a l u i Thucydides. S-au
m a i f o r m u l a t n s t e o r i i i n ceea ce p r i v e t e n u m a i anumite
pri s a u p a s a j e d i n opera l u i Thucydides.
D e p i l d , n 1923, A . W . G o m m e afirma c pasajele refe
r i t o a r e l a e v e n i m e n t e l e d i n P y l o s i S p h a c t e r i a a u f o s t s c r i s e
poate dup a n u l 421 .e.n. n p r i v i n a p r i m u l u i discurs rostit
d e P e r i c l e s , Rose Z a h n 6 6
a f i r m a , n 1934, c T h u c y d i d e s a c o m
pus acest d i s c u r s n dou etape: n p r i m a etap, i s t o r i c u l a
c o m p u s , n a i n t e d e a n u l 415 .e.n. p a s a j e l e d i n I , 140, 2, 141, 1

R o s e Zahn, Die erste Peiiklesiede, Dissertatio inauguralis, K i e l , 1934-

53
N. I . B A R B U

iar n a doua etap, dup anul 404 L e . n . , cnd Atena era


n f r n t , a r e d a c t a t p a s a j e l e d i n I , 141, 2 144, 34.
n 1961, T . T . K a k r i d i s 6 7
susinea c T h u c y d i d e s a r e d a c t a t
n ntregime acest discurs dup anul 404 .e.n., s p r e a face
apologia, dup nfrngerea Atenei, ca o aprare a politicii
Olimpianului.
Multe discuii a u suscitat, c u m e r a firesc, i. discursurile
d i n opera l u i T h u c y d i d e s . D e pild, spre a ne mrgini numai
l a cteva e x e m p l e , G. B . G r u n d y 6 8
mparte discursurile n urm
toarele categorii:
a) n e a u z i t e : ( I , 120, a n u l 431); ( I I , 1 1 , a n u l 431); ( I I , 87, a n u l
429); ( I I I , 9, a n u l 428); ( I I I , 53, 6 1 , a n u l 427); ( I V , 10, a n u l
425); ( I V , 85, 92, 95, a n u l 424);
b) p r o b a b i l n e a u z i t e : ( I , 68, 79, 80, a n u l 432); ( I , 8 6 ) ; ( I I , 89,
a n u l 429).
c) p r o b a b i l a u z i t e : ( I , 32, 37, a n u l 433); ( I , 140, a n u l 431);
(II, 60, a n u l 430); ( I I I , 37, 42, a n u l 427); ( I V , 17, a n u l 425).
Nu se c u n o a t e , spune autorul citat, msura n c a r e l e - a
modificat, dar, n general, i s t o r i c u l a r e s p e c t a t esena coni
nutului. Dac Thucydides i-a r e d a c t a t opera n m a i multe
e t a p e , a t u n c i i d i s c u r s u r i l e a u f o s t c o m p u s e l a d a t e d i f e r i t e , 6 9

n 1958, H . S t r a s b u r g e r e r a d e p r e r e 7 0
c , d a c se c e r c e t e a z
rzboiul peloponesiac c u ceea ce relateaz Thucydides, indi
r e c t , n d e m e g o r i i , rezult c i s t o r i c u l n-a redat fidel propa
ganda oficial a A t e n e i , deci d i s c u r s u r i l e a u fost p r o f u n d modi
ficate de i s t o r i c . 7 1

Spaiul n e i n t e r z i c e d i s c u t a r e a n a m n u n t a t u t u r o r pre
rilor c a r e .s-au f o r m u l a t n legtur cu modul n care i-a
r e d a c t a t T h u c y d i d e s o p e r a . E x e m p l e l e d e m a i sus snt, soco
tim, suficiente spre a arta c exist anumite lucruri evi
d e n t e i c e r t e n o p e r a i s t o r i c u l u i i c se p o a t e , i a i c i , deli-

6 7
T. T. K a k r i d i s , Der Thukydidische Epitatphios ein stilistischer Kom-
mentar, M u n c h e n , 1961.
M
G . B. G r u n d y , op., cit., p. 429 i u r m .
69
Ibidem, p. 434 i u r m .
7 1
H. S t r a s b u r g e r , Thucydides und die politische Selbstdarstellung,
der Athener, in H e r m e s " , 1958, p p . 1740.
71
H. B e n g t s o n , op. cit.

54
STUDIU INTRODUCTIV

m i t a ceea ce este c e r t i t u d i n e , de ceea ce este i p o t e z . L e v o m


urta, i n d i c n d p r o p r i a noastr p r e r e , n p r o b l e m e l e n dis
cuie.

1. T h u c y d i d e s , aa c u m ' n e s p u n e el
Certitudini
nsui ( I , 1,1), a n c e p u t s s c r i e Isto-
ria rzboiului dintre peloponesieni i atenieni, de cum a iz
bucnit.
2. T h u c y d i d e s a s c r i s aceast p r e f a . d u p ce r e d a c t a s e ceea
ce numea el atunci Istoria rzboiului dintre peloponesieni i
atenieni. D e c i u n e l e pri d i n o p e r a sa a u f o s t r e d a c t a t e n t r - o
o r d i n e d e o s e b i t d e aceea n c a r e l e g s i m i n s e r a t e n oper.
3. T h u c y d i d e s i d d e a seama de g r e u t a t e a aflrii adev
rului, deoarece Oamenii primesc unii de la alii tradiiile
d e s p r e f a p t e l e svrite m a i n a i n t e f r s l e cerceteze, chiar
d a c s - a u p e t r e c u t n c e t a t e a l o r " ( I , 20, 1) . . . m u l i m e a nu
se ostenete cu cutarea adevrului, c i i ntoarce privirea
spre ceea ce n u - i procur oboseal..." ( I , 20, 30). C u greu
au fost aflate [faptele], deoarece aceia c a r e fuseser de fa
la stabilirea faptelor nsei, n u s p u n e a u acelai lucru despre
aceleai fapte, ci dup c u m simpatizau pe unii s a u pe alii
s a u c u m i a m i n t e a u " ( I , 22, 3).

Din certitudinile amintite mai sus

Verosimiliti i
se p o t t r a g e u n e l e c o n c l u z i i v e r o s i
ipoteze
m i l e s a u se p o t f o r m u l a i p o t e z e , c a r e
s f i e ct m a i a p r o a p e d e adevr..
E s t e d e c i s i g u r c T h u c y d i d e s a n c e p u t s s c r i e l a i s t o r i a
rzboiului de cum au nceput ostilitile. n ce a constat
s c r i s u l ? N u se p o a t e s p u n e n i m i c cu certitudine. D a r , spre a
da rspuns acestei n t r e b r i , t r e b u i e s se r s p u n d n p r e a
l a b i l l a u r m t o a r e a n t r e b a r e : d e ce a n c e p u t s s c r i e n d a t
dup ce a izbucnit rzboiul? Rspunsul l gsim n certitu
dinea a t r e i a formulat m a i n a i n t e , i a n u m e : p e n t r u a a f l a
adevrul f a p t e l o r . I s t o r i c u l n u ne-o spune, expres, d a r aceasta
este singura explicaie posibil. Deci istoricul a nceput s
s c r i e de l a i z b u c n i r e a r z b o i u l u i , p e n t r u a n u ngdui uitrii
s se atearn peste f a p t e i p e n t r u a p u t e a c o n s e m n a n s c r i s

55
N. I. BARBU

e v e n i m e n t e l e l a c a r e a a s i s t a t e l nsui s a u e v e n i m e n t e l e p e
c a r e l e p u t e a a f l a d e l a m a r t o r i i o c u l a r i s a u d i n s u r s e ct m a i
a p r o p i a t e d e a u t o r i i i d e t e a t r e l e e v e n i m e n t e l o r .
R m n e d e v z u t ce n s e a m n a a f l a f a p t e l e " . E s t e d e l a
s i n e neles c d a t o r i a u n u i i s t o r i c c o n s t , n p r i m u l r n d , n
stabilirea material a faptelor, a p o i n explicarea legturii
d i n t r e ele i, n f i n e , n r e l a t a r e a l o r . T h u c y d i d e s o b s e r v , n
ultimul p a s a j c i t a t m a i sus, c o a m e n i i n u s p u n e a u aceleai
lucruri d e s p r e aceleai f a p t e , c i d u p c u m s i m p a t i z a u p e unii
sau pe alii" . 72

Cred c n i c i u n cititor a l a c e s t u i p a s a j n - a r p u t e a socoti


c i s t o r i c u l se r e f e r a i c i l a a l t c e v a d e c t l a f a p t e n dezvol
t a r e a l o r m a t e r i a l i, p o a t e , l a e x p l i c a r e a l o r . S t a b i l i r e a ma
terial a unui fapt nsemna pentru T h u c y d i d e s s rspund
l a m a i m u l t e n t r e b r i , p r i n t r e c a r e c i t m : a) S - a ' p r o d u s fap
t u l ? b ) C a r e a u f o s t a u t o r i i f a p t u l u i ? c) C a r e a u f o s t diferi
tele momente ale faptului? d) n ce ordine s-au produs?
e) Care a u fost gndurile exprimate de personajele care au
fptuit?
S t a b i l i r e a c a u z e l o r i r e l a i i l o r d i n t r e f a p t e r i d i c o s i n g u r
ntrebare: de ce s-au p r o d u s ntr-un anumit f e l , ntr-o anu
mit ordine, de ctre anumii oameni? n ceea ce privete
relatarea faptelor, deci expunerea mai mult sau mai puin
literar, a c e a s t a era, n p r i m u l rnd, o problem de g u s t i,
n a l d o i l e a rnd, o p r o b l e m de intenie, n legtur c u i n f l u
enarea cititorilor.
ntorcndu-ne l a lmurirea p r i m e i ntrebri n ce a con
s t a t s c r i s u l " , p e c a r e 1-a n c e p u t i s t o r i c u l l a i z b u c n i r e a r z b o
i u l u i , t r e b u i e o b s e r v a t c p e e l 1-a i n t e r e s a t , n p r i m u l rnd,
aa c u m o spune, s t a b i l i r e a [material] a f a p t e l o r . D a r n sta
bilirea [material] a faptelor erau amnunte eseniale pe
c r e i s t o r i c u l t r e b u i a s l e c o n s e m n e z e i m e d i a t . D e e x e m p l u ,
n evoluia conflictului dintre E p i d a m n o s , C o r c y r a i Corint,
xpus d e T h u c y d i d e s , snt m e n i o n a t e , n t r e a l t e l e ( I , 2427),
urmtoarele fapte: u n conflict a i z b u c n i t n cetatea Epidam
nos ntre aristocrai i democrai; aristocraii, alungai din

" I , 22 3.
r

56
STUDIU INTRODUCTIV

cetate, a u v e n i t nsoii de locuitori autohtoni de primprejur


l a u n c e p u t s p r a d e m p r e j u r i m i l e cetii de pe uscat i
d e p e m a r e ; d e m o c r a i i e p i d a m n i e n i , f i i n d apsai d e c e i c a r e - i
atacau, a u t r i m i s o solie, sub f o r m a unei suplice, la Corcyra
ca la cetatea-mam; E p i d a m n o s u l era o colonie a Corcyrei,
dar corcyreienii n u au p r i m i t solia; epidamnienii, nspimn-
tai, a u n t r e b a t o r a c o l u l de .la D e l p h i dac este b i n e s se
pun s u b p r o t e c i a corintieni lor, a cror colonie era C o r c y r a ;
dup sfatul oracolului, epidamnienii a u p r e d a t cetatea corin-
ticnilor, iar acetia au primit-o i au trimis un ajutor la
E p i d a m n o s ; c o r c y r e i e n i i , a f l n d d e s p r e cele n t m p l a t e , a u e c h i
p a t , m a i nti, 25 d e c o r b i i , a p o i a l t e l e i, s o s i n d l a E p i d a m
nos, l e - a u c e r u t e p i d a m n i e n i l o r s t r i m i t a c a s p e corintienii,
care veniser ca ajutor; epidamnienii a u refuzat, corcyreienii
a u i n s t i t u i t b l o c a d a c e t i i ; c o r i n t i e n i i , i n f o r m a i d e t o a t e aces
t e a , a u n c e p u t s p r e g t e a s c o a r m a t c u c a r e s l u p t e m p o
triva corcyreienilor. Toate aceste fapte trebuiau consemnate
neaprat de T h u c y d i d e s , fiindc erau eseniale p e n t r u nele
gerea e v e n i m e n t e l o r .
Iat a c u m i c e l e l a l t e a m n u n t e , c a r e f i g u r e a z n naraia
lui T h u c y d i d e s i p e . c a r e i n t e n i o n a t l e - a m o m i s : l o c u l unde
se a f l c e t a t e a E p i d a m n o s i n t e m e i e t o r i i cetii ( I 24, 12);
rscoala d i n E p i d a m n o s , petrecut nainte de izgonirea aris
t o c r a i l o r d i n c e t a t e ( I 24, 2 ) ; m o t i v e l e p e n t r u c a r e a u p r i m i t
corintienii cererea de ajutor a epidamnienilor ( I 25, 34);
cteva amnunte c u p r i v i r e l a pregtirile de rzboi ale Corin
tului mpotriva C o r c y r e i ( I 27, 12).
Se p u n e n t r e b a r e a : e r a f i r e s c ca T h u c y d i d e s s a t e p t e s f r -
itul r z b o i u l u i d e zece a n i , s a u a n u l 404 .e.n., p e n t r u ca s
completeze naraia sa cu aceste ultime amnunte? Este cu
t o t u l n e v e r o s i m i l , ntruct, d a c c e r c e t m l u c r u r i l e cu atenie,
aceste a m n u n t e e r a u n e a p r a t n e c e s a r e u n u i m i n i m d e l m u
r i r i p e c a r e l e c e r e o r i c e c i t i t o r i, m a i ales, p e c a r e , n e a p r a t ,
se s i m e a d a t o r s l e t l e a T h u c y d i d e s , att d e p r e o c u p a t d e a
afla l e g t u r i l e c a u z a l e d i n t r e f a p t e . A a d a r , ( I , 2427), n u se
gsete n i c i u n a m n u n t c a r e s f i s u f e r i t v r e o a m n a r e , fr
riscul de a altera adevrul. Acest singur e x e m p l u n e arat,
fr n i c i o ndoial, c snt f o a r t e m u l t e pri n o p e r a l u i

57
N. I. BARBU

T h u c y d i d e s care a u fost r e d a c t a t e de l a nceput, adic de l a


izbucnirea rzboiului peloponesiac, aa cum le citim astzi,
p e n t r u , c : a) T h u c y d i d e s l e c o n s e m n a imediat, pentru ca s
n u f i e a l t e r a t e de u i t a r e ; b ) n i c i u n a m n u n t , d i n t r e cele r e l a
tate, n u era nensemnat, c i toate erau eseniale pentru ne
legerea faptelor. Prin urmare, este ct se p o a t e d e verosimil
c i s t o r i c u l , de ndat ce se documenta asupra u n u i eveni
ment, ncepea r e d a c t a r e a care, pentru cele mai multe pri
din o p e r , a "rmas de l a n c e p u t d e f i n i t i v . S o c o t i m d e c i c
aparine p r i m e i r e d a c t r i , f c u t e i m e d i a t d u p ce i s t o r i c u l i
completa informaiile, cea m a i mare parte a operei, consti
tuit mai ales d i n naraii, aciuni politice sau militare, cu
imediata lor cauzalitate despre care istoricul se putea docu
m e n t a n i n t e r v a l e d e z i l e s a u d e l u n i , n u ns d e a n i .
A r t m , n c e l e ce u r m e a z , p r e r e a n o a s t r f a d e ches
t i u n i l e m a i de amnunt, pe care le ridic p r o b l e m a modului
c u m i-a r e d a c t a t T h u c y d i d e s o p e r a .

1. Rzboiul de zece ani

D u p c u m se tie, ntre p a c e a n c h e i a t n 421 .e.n. i r e n


ceperea ostilitilor n 415 .e.n. a u t r e c u t ase a n i . D u p n
c h e i e r e a t r a t a t u l u i d e p a c e d i n t r e S p a r t a i A t e n a , n 421 .e.n.,
n i m e n i n u putea prevedea care v a f i desfurarea ulterioar
a e v e n i m e n t e l o r . Este m a i m u l t dect v e r o s i m i l c n i c i Thu
cydides n-a prevzut r e i z b u c n i r e a rzboiului. Este deci tot
att d e v e r o s i m i l c n 421 e l socotea r z b o i u l t e r m i n a t . Isto
r i a a c e s t u i r z b o i a f o s t scris d e T h u c y d i d e s n c r i l e I V ,
19. n c a r t e a a V - a , 20 este v o r b a d e s i s t e m u l c r o n o l o g i c p e c a r e
1-a n t r e b u i n a t i s t o r i c u l i d e t i m p u l ct a d u r a t r z b o i u l . I s t o
ricul spune c s-au scurs zece veri i t o t attea ierni din
acest prim rzboi". ( V , 20, 3). E s t e s i g u r c i s t o r i c u l n-ar f i
p u t u t v o r b i despre primul rzboi", dac n - a r f i a v u t n m i n t e
pe cel de-al doilea. Deci fr nici o ndoial c acest pasaj
a fost scris dup r e i z b u c n i r e a rzboiului, adic dup anul
415 .e.n. n c a p i t o l e l e 2124, aceeai carte, Thucydides rela
teaz mprejurrile care au dus l a ncheierea tratatului de
alian dintre S p a r t a i A t e n a , reproduce textul, d numele

58
STUDIU INTRODUCTIV

atenienilor i l a c e d e m o n i e n i l o r c a r e a u depus jurmntul le


g i u i t p e n t r u c o n s f i n i r e a t r a t a t u l u i , i a r , c t r e sfritul c a p i t o l u l u i
24 c i t i m aceti zece a n i [ct] a d u r a t , f r ntrerupere, pri
mul rzboi s-au scris", deci nc o dat expresiile primul
r z b o i " i z e c e a n i " . n p a s a j u l u r m t o r (25, 1) este d i n n o u
vorba despre rzboiul de zece a n i " , i a r , m a i j o s , (25, 3)
istoricul ne spune textual c a s e a n i i zece l u n i s - a u a b i
n u t d e a p o r n i n e x p e d i i e u n i i n ara c e l o r l a l i " . n c a p i t o l u l
(26, 1) citim c Acelai Thucydides d i n Atena a s c r i s i
i s t o r i a acestor f a p t e , l a rnd, c u m s-au p e t r e c u t f i e c a r e dup
veri i i e r n i p n c n d l a c e d e m o n i e n i i i aliaii a u p u s capt
dominaiei atenienilor i au cucerit marile ziduri i Pireul.
P n l a acest p u n c t r z b o i u l a d u r a t , n t o t a l , 27 d e a n i . I n
restul capitolului 26, T h u c y d i d e s ne m a i spune c: nele
gerea dintre cele dou rzboaie a fost t o t rzboi (26, 23),
pentru c s - a u p e t r e c u t f a p t e d e a r m e i n c l c r i ale ne
l e g e r i i ; i s t o r i c u l i - a d a t silina s f i e c t m a i i n f o r m a t (26, 4),.
a fost e x i l a t douzeci de a n i dup expediia de l a A m p h i p o l i s ,
d a r a p u t u t s se i n f o r m e z e n linite d e s p r e f a p t e l e p e t r e c u t e .
Apoi istoricul ncheie capitolul (26, 6) p r i n cuvintele urm
toare: Deci d e z b i n a r e a s u r v e n i t d u p c e i zece a n i ' i n c l
carea tratatului i n c e p e r e a rzboiului, care a urmat dup
aceea, l e v o i r e l a t a " . N u e x i s t n i c i o ndoial, deci, c isto
ricul n-a putut redacta pasajele (2026) n c a r e este vorba
d e s p r e p r i m u l i a l d o i l e a r z b o i i de r z b o i u l d e 27 d e a n i ,
dect dup terminarea celui de-al doilea r z b o i i anume
dup a n u l 404 .e.n. Se r i d i c n s n t r e b a r e a f i r e a s c : d e ce
n-a fcut Thucydides aceste o b s e r v a i i l a nceput, ( I , 1) c i
l e - a i n s e r a t l a m i j l o c u l o p e r e i i a n u m e d u p t e r m i n a r e a r z
b o i u l u i d e zece a n i ? R s p u n s u l n u p o a t e f i d e c t u n u l singur:
Thucydides scrisese de mult istoria rzboiului de zece a n i , ,
cnd a inserat c a p i t o l e l e d i n c a r t e a V , 2026, i p r i n ele a
cutat s f a c o legtur ntre istoria acestor rzboaie. E l
luase, desigur, note i despre evenimentele petrecute ntre
421 i 416, i m e d i a t ce se p r o d u c e a u , aa c u m a p r o c e d a t p e n t r u
ntreaga oper. Istoria anilor 421416 .e.n. o face Thucy
d i d e s n V , 2745.

59
N. I. BARBU

Aadar, istoria rzboiului de zece ani este cuprins n


c r i l e I V , i a f o s t r e d a c t a t , n cea m a i m a r e p a r t e , chiar
n a n i i r z b o i u l u i , 431421 .e.n., c n d i s t o r i c u l se afla, ntre
431 i 424 .e.n., l a A t e n a , i a r d u p 424 .e.n., n e x i l , i a r i s t o r i a
a n i l o r 421416 .e.n., c a r t e a a V - a , 2784, a s c r i s - o d e ndat
ce se petreceau evenimentele respective. Ca o concluzie la
aceste e v e n i m e n t e a s c r i s T h u c y d i d e s i d i a l o g u l dintre ate
nieni i m e l i e n i , cuprins n c a r t e a a V - a , 85115.

2. Expediia din Sicilia. Rzboiul deceleic

Expunerea acestor evenimente o face T h u c y d i d e s n cr


ile V I , V I I , V I I I .
Aa cum s-a m a i vzut, unii nvai snt de prere c
istoricul a c o m p u s crile V I i V I I , care cuprind expediia
din Sicilia, ca o lucrare de s i n e stttoare i c , a b i a dup
aceea, a s c r i s c r i l e V , 28115 i V I I I . A r g u m e n t e l e pe care
le aduce, de pild, Grundy n sprijinul acestei ipoteze snt
urmtoarele: a) n cartea a V - a , 26 nu se vorbete despre
e x p e d i i a d i n S i c i l i a ; b ) c a p i t o l e l e d i n V , 27115 snt c u m u l t
mai puin i z b u t i t e d i n p u n c t de vedere l i t e r a r dect n VIVII,
n care arta compoziiei i claritii atinge culmea des-
vririi.
La aceste a r g u m e n t e se pot face urmtoarele observaii:
Thucydides menioneaz i n cartea a V - a , 26, 3 r z b o i u l de
zece a n i , a r m i s t i i u l p l i n d e n e n c r e d e r e , c a r e s-a ncheiat l a
sfritul a c e s t u i r z b o i i, d u p aceea, r z b o i u l c a r e i - a u r m a t .
Cine poate a f i r m a cu certitudine c istoricul n-a inclus aici
i expediia din Sicilia? n ceea ce privete nalta inut
literar a c r i l o r V I i V I I , n c o m p a r a i e cu capitolele d i n
cartea a V - a , 27115, c a r e snt inferioare, nimeni nu poate
afirma c T h u c y d i d e s n u r e d a c t a s e d e j a aceste c a p i t o l e c n d
a d a t a c t u a l a f o r m a crilor V I , V I I .
Este m u l t m a i v e r o s i m i l c istoricul, respectnd programul
p e c a r e i-1 f i x a s e , d e a n o t a i m e d i a t i n f o r m a i i l e p e c a r e l e
obinea cu privire la diferite evenimente ale rzboiului, a
r e d a c t a t i s t o r i a f a p t e l o r c u p r i n s e n c a r t e a a V - a , 27115 n
d a t ce s-a a f l a t n posesia i n f o r m a i i l o r cu p r i v i r e l a eveni-

60
STUDIU INTRODUCTIV

meritele respective, aa cum a procedat cu crile VI, VII


l V I I I , d a r c , l a r e v i z i a g e n e r a l , i s t o r i c u l s-a o p r i t m a i nti
la crile V I , V I I , c r o r a le-a dat forma definitiv pe care
o a v e m astzi. M o a r t e a 1-a m p i e d i c a t s p r o c e d e z e l a f e l i
c u c r i l e a V - a , 27115 i a VlII-a.
Din toate cele artate rezult c Thucydides, determinat
de hotrrea de a afla adevrul i de imposibilitatea de a
obine r a p i d i complet informaiile cu privire la un eveni
ment sau altul, p r e c u m i d i n dorina de a conferi operei
o form literar ct m a i i z b u t i t , a f o s t n e v o i t s r e v i n de
mai multe o r i asupra unor capitole redactate curnd dupS
desfurarea u n o r a n u m i t e e v e n i m e n t e . Astzi nu mai putem
determina cu precizie dect pentru un numr foarte redus
d e c a z u r i , c n d i u n d e a i n t r o d u s i s t o r i c u l m o d i f i c r i i com
pletri n o p e r a sa. L i t e r a t u r a i p o t e z e l o r este d e s t u l d e vast
i, d e s i g u r , v a m a i s p o r i , d a r v a c o n t i n u a s f i e ceea ce este: o
sum de ipoteze.

A T E N A I S P A R T A N O P E R A L U I T H U C Y D I D E S

nainte de a intra n analiza m a i amnunit a modului


cum prezint Thucydides evenimentele istorice despre care
vorbete i, c u deosebire, rzboiul peloponesiac, este necesar
s c e r c e t m lumina n c a r e n e a p a r cele d o u m a r i polisuri
d u m a n e , A t e n a i S p a r t a . A i c i este m o m e n t u l s f a c e m obser
v a i a , c a r e se a p l i c l a t o a t e c e r c e t r i l e p e c a r e l e v o m face
a s u p r a o p e r e i , a n u m e c T h u c y d i d e s este i z v o r u l de baz a l
rzboiului peloponesiac, deci noi sntem silii s apreciem
o p e r a l u i T h u c y d i d e s s p r i j i n i n d u - n e n cea m a i m a r e p a r t e pe
ceea ce n e s p u n e e l nsui.
C u toat l i p s a d e d o c u m e n t e a m n u n i t e , c u c a r e s p u t e m
compara opera l u i Thucydides, v a f i totui posibil s ntre
zrim adevrul n liniile l u i generale. V o m arta mai nti
c u m snt p r e z e n t a t e cele d o u ceti n o p e r a l u i T h u c y d i d e s ,
v o m n c e r c a a p o i s d e s p r i n d e m a d e v r u l i s t o r i c i, d u p aceea,
v o m face u n e l e a p r e c i e r i a s u p r a operei.

61
N. I. B A R B U

Snt relativ numeroase pasajele si


A.tf*ni
personajele care vorbesc, n opera
l u i T h u c y d i d e s , d e s p r e A t e n a . S o c o t i m c l u c r u r i l e v o r f i ma'i
c l a r e d a c v o m arta, m a i nti, f e l u l n c a r e p r e z i n t P e r i c l e s
realitile a t e n i e n e , n e l o g i u l p e c a r e - 1 a d u c e p a t r i e i sale, i-i
vom completa, dup aceea, c u a l t e afirmaii ale l u i Pericles
nsui s a u a l e a l t o r p e r s o n a l i t i . T r e b u i e s f a c e m observaia
c, dei Thucydides a r e d a c t a t e l nsui discursurile, a res
p e c t a t , c e l p u i n n l i n i i m a r i , i d e i l e d e b a z a l e p e r s o n a j e l o r
c a r e a u r o s t i t aceste d i s c u r s u r i . C u u n e l e d i n t r e i d e i l e rostite
d e aceste p e r s o n a j e e r a d e a c o r d , c u a l t e l e n u . D e c i , p r o c e d n d
astfel, nu vom confrunta pe T h u c y d i d e s cu e l nsui, ci pe
T h u c y d i d e s c u alte personaje, c u care p u t e a f i sau n u de acord.
Astfel, chiar dac discursul inut de A r c h i d a m o s a fost, s
presupunem, n ntregime compus de Thucydides, ideile l u i
A r c h i d a m o s n u p u t e a u f i i d e n t i c e c u ale l u i Pericles, p e n t r u
c cei d o i o a m e n i de s t a t e r a u e x p o n e n i i u n o r i n t e r e s e d i f e r i t e ,
n d i s c u r s u l r o s t i t l a n m o r m n t a r e a ostailor czui n primul
an de r z b o i , P e r i c l e s f a c e u n reinut, d a r v i g u r o s e l o g i u a l
democraiei ateniene. A a c u m cerea mprejurarea, Olimpianul
a p u s n l u m i n a s p e c t e l e p o z i t i v e a l e vieii p o l i t i c e a t e n i e n e ,
p r e z e n t n d n t r - o f o r m idealizat realiti c a r e , aa c u m v o m
arta, n u e r a u att d e luminoase. Oratorul atinge, cu cteva
excepii, aproape toate aspectele polisului atenian. Iat care
snt a s p e c t e l e evocate de Pericles:
Economia. O r a t o r u l afirm ( I I , 38) c l a A t e n a v i n b u n u r i
p r o d u s e p e s t e t o t ( x Tzcy^Q yf\q) i l o c u i t o r i i acestei ceti nu
se m r g i n e s c s c o n s u m e numai roadele ( xap7rooa0ai) pe care
le culeg n Attica. Atena duce deci o activitate comercial
intens.
Clasele sociale. P e r i c l e s s p u n e c ostaii sraci n u s - a u a v n -
tat n p r i m e j d i e s p r e a s c p a d e srcie, i a r c e i b o g a i n - a u
f o s t oprii d e p l c e r i s-i rite v i a a ( I I , 42, 3). A d u c n d aceast
l a u d Ostailor czui, o r a t o r u l r e c u n o a t e i m p l i c i t c , de obi
cei, sracii n u se d a u nlturi n faa p e r i c o l e l o r , t o c m a i s p r e
a s c p a d e srcie, i a r b o g a i i se d d e a u v i e i i d e p l c e r e .

62
STUDIU INTRODUCTIV

Conflicte sociale. S p r e a arta c legea este egal pentru


toi ( I I , 37, 1) P e r i c l e s n t r e b u i n e a z expresia x& &ia SVcpopa
d i f e r e n d e l e p a r t i c u l a r e " . Snt, d e s i g u r , m e n i o n a t e a i c i conflic
tele s o c i a l e , p r o v e n i t e , f r n d o i a l , n p r i m u l rnd d i n dife
rena d e clas i d i n g o a n a d u p ctig.
Forma de guvernmnt. Justiia. Individ i societate. Pericles
arat ( I I , 37, 1) c f o r m a d e g u v e r n m n t a t e n i a n se numete
ffytAoxpatia puterea p o p o r u l u i " , guvernmntul poporului",
deoarece g u v e r n a r e a " ( TO o b c e l v ) n u se f a c e p e n t r u c i v a c i
p e n t r u m u l i . n f a a l e g i i toi cetenii, b o g a i s a u sraci, snt
egali, i a r reputaia fiecruia se stabilete nu dup categoria
Bocial creia aparine, c i dup serviciile ( T & yoLQa ) pe care
le aduce cetii, i a r sracii n u snt m p i e d i c a i de la condu
cerea t r e b u r i l o r obteti fiindc- snt sraci (ou5' afi xou& TiEviav).
Cetenii r e s p e c t att l e g i l e s c r i s e i o r g a n e l e d e s t a t , c a r e a u
de scop s v i n n ajutorul celor nedreptii, ct i p e cele
nescrise, d i n t r - u n f e l de s e n t i m e n t de p u d o a r e d e v e n i t obtesc
( x a l oaot ftypacpot, OVTEC; alaxiJV7)v 6(AOXOYOU|.AEV7JV <pepoucuv ( I I , 37, 3).
C o m p o r t a r e a i n d i v i d u l u i n s o c i e t a t e este l i b e r . D e p i l d , d a c
u n cetean se d e d a , m a i m u l t d e c t ceilali, v i e i i d e p l c e r e
s p u n e o r a t o r u l aceasta n u c o n s t i t u i a u n m o t i v p e n t r u c e t a t e
s-i p r o c u r e n o i n e c a z u r i , m u s t r n d u - 1 . P e r i c l e s v r e a s spun
c l a A t e n a n u exista o censur sever a moravurilor. Dar
individul, srac sau bogat, poate lua parte la chivernisirea
t r e b u r i l o r p u b l i c e ( I I , 40, 1).
Educaia. n contrast cu spartanii spune Pericles
(II, 39, 1) a t e n i e n i i , dei de tineri duc o via nencorsetat
d e o d i s c i p l i n s e v e r , n f r u n t toi, ca i l a c e d e m o n i e n i i , pri
mejdiile.
Viaa de societate. Destinderea spiritual, dup ncordrile
o c u p a i i l o r z i l n i c e , se f a c e l a n t r e c e r i l e de t o t f e l u l i l a s e r
brile religioase, unde se aduc jertfe zeilor, i chiar n dis
tracii p a r t i c u l a r e .
Arta. Cultura. Cultivarea frumosului spune autorul
( I I , 40, 1) n u duce l a risip de b u n u r i materiale, iar filo
zofia n u duce l a moleire. D e a l t f e l piXoaoev n s e a m n a te
o c u p a c u tiina, ptXocwpta i u b i r e d e tiin", i a r p r i n tiin,

63
N. I. BARBU

n a n t i c h i t a t e se n e l e g e a a p r o a p e n t r e a g a a c t i v i t a t e , d e cer
cetare, n toate d o m e n i i l e de cunoatere.
Realiti psihologice. Pericles face i unele constatri de
o r d i n p s i h o l o g i c . A s t f e l a t e n i e n i i s p u n e e l ( I I , 39, 1 ; 40, 3)
snt i curajoi n timpul aciunii, d a r a u i obiceiul de a
d e l i b e r a n a i n t e d e a p o r n i l a f a p t e . Cea m a i m a r e f o r spi
ritual observ el o dein oamenii care cunosc foarte
clar i p r i m e j d i i l e , i l u c r u r i l e plcute, d a r p r i n aceasta nu
snt m p i e d i c a i d e a n f r u n t a primejdiile.
Relaiile externe. Rzboiul. A m m a i v z u t c P e r i c l e s soco
tete o n o t d e l a u d p e n t r u A t e n a a c t i v i t a t e a c o m e r c i a l i n
tens, n c o n t i n u a r e a aceluiai p a s a j ( I I , 39, 1), o r a t o r u l s p u n e
c o r i c e strin poate p a r t i c i p a l a spectacolele i l a aciunile
de instruire, care se o f e r l a A t e n a , fiindc atenienii nu se
tem c dumanii ar putea profita de pe u r m a acestor parti
cipri i s - a r ntri mpotriva l o r nii; atenienii au ncre
dere n moralul lor ridicat. Cnd este v o r b a d e rzboi ns
(II, 39, 3), a t e n i e n i i , spre deosebire de spartani, nu se bat
cu toat armata lor, pentru c muli oameni snt angajai
pe corbii i snt trimii n expediii pe uscat, departe de
ara l o r , i totui a t e n i e n i i , n c i o c n i r i l e c u v e c i n i i , snt n v i n
gtori. F o r a a r m a t a t e n i a n n u c o n s t att n ndelungatele
e x e r c i i i o b o s i t o a r e i n s u p u n e r e a o a r b l a l e g i , ct n n t
r i r e a c a r a c t e r e l o r , ceea c e - i f a c e s n u f i e o b o s i i n a i n t e de
a n f r u n t a p r i m e j d i i l e , i a r c n d se afl n p r i m e j d i e , s r e z i s t e
c u toat v i g o a r e a . A c e s t e trsturi d e c a r a c t e r a u s t a t l a b a z a
crerii f o r e i a c t u a l e ( I I , 4 1 , 12). Atenienii n u se m n i e de
n e a j u n s u r i l e p e c a r e l e s u f e r d e l a d u m a n i , n i c i n u se arat
conductori n e d e m n i n faa supuilor.
Idealul civic. N u este r u i n o s a f i s r a c , c i a n u f a c e e f o r
t u r i s s c a p i d e s r c i e ( I I , 40, 1). E s t e b i n e ca o r i c e cetean
s i a p a r t e l a c h i v e r n i s i r e a t r e b i l o r p u b l i c e , d a r , d a c n - o f a c e ,
n u este b l a m a t . E s t e n s o n e c h i b z u i n a' n u d e l i b e r a n a i n t e
d e a p o r n i l a a c i u n e ( I I , 40, 2).
S n d v r e d n i c i d e a f i l u d a i ( I I , 36, 13) s t r b u n i i atenie
nilor, fiindc a u contribuit l a constituirea unei ceti libere,
prin virtutea l o r ; prinii generaiei l u i Pericles, fiindc au
i n s t i t u i t dominaia A t e n e i ; generaia l u i Pericles, fiindc a con-

64
STUDIU INTRODUCTIV

o l l d a t - o . A a d a r , u n p r i m p u n c t a l i d e a l u l u i c i v i c este lupta
Virtuoas pentru libertate i mrirea puterii cetii. Un al
doilea p u n c t este continua strdanie de a-i ctiga prieteni,
facind servicii, iar lucrul acesta t r e b u i e f c u t cu deplina n
c r e d e r e n l i b e r t a t e ( I I , 40, 4). C e l m a i n a l t i l u m i n o s punct
al idealului civic este, ns, jertfirea propriei viei pentru
patrie ( I I , 42, 13), jertfire pe care au ndeplinit-o ostaii
czui, f r s in s e a m a d e n i c i u n interes personal. E i a u
adus mult mai mult bine ntregii ceti dect au pgubit-o
ca p a r t i c u l a r i .
nsufleii de ndejdea n victorie, ei a u socotit c-i mai
ruinos s f u g de p r i m e j d i e salvndu-se, dect s n d u r e cu
propriul l o r c o r p , i i - a u sacrificat m a i degrab viaa dect
onoarea. Cetenii trebuie s contribuie, prin munca de fie
c a r e z i , l a c r e t e r e a p u t e r i i cetii ( I I , 43, 13) i s-i amin
teasc c g l o r i a n u c o n s t n i n s c r i p i a d e p e un monument,
c i n a m i n t i r e a v e n i c a o a m e n i l o r i c f e r i c i r e a este liber
t a t e a , i a r l i b e r t a t e a este g e n e r o z i t a t e a . P r i n i i ostailor czui
s se m n g i e c u g l o r i a d o b n d i t d e f i i i l o r , care s-au sacri
f i c a t p e n t r u c e t a t e ( I I , 44, 13), i a r c o p i i i i fraii c e l o r czui
a u d a t o r i a s i m i t e i s-i n t r e a c p r i n f a p t e l e l o r , i a r soiile
s a u m a m e l e c e l o r czui s n u se a r a t e m a i p r e j o s d e f i r e a l o r
( I I , 452). C e t a t e a v a t r e b u i s ntrein, p e c h e l t u i a l a p u b l i c ,
pn l a m a j o r a t , pe copiii c e l o r czui ( I I , 46).
Acestea snt caracteristicile polisului atenian, prezentate
d e P e r i c l e s n t r - u n d i s c u r s n c a r e t o n u l d e l a u d se impunea.
Este m o m e n t u l s cercetm dac nu cumva lumina n care
nfieaz P e r i c l e s realitile economice, sociale, politice etc.
d e l a A t e n a este p r e a f a v o r a b i l , d a t f i i n d admiraia pentru
c e t a t e a sa, c a r e nsufleete n t r e g u l discurs.
Realitile economice. A r c h i d a m o s , regele spartan, care n u
p u t e a f i bnuit de s i m p a t i e pentru atenieni, declara, n adu
narea spartanilor, c a t e n i e n i i ( I , 80, 3) a u e x p e r i e n a mrii,
d i s b u n d e b o g i i p a r t i c u l a r e i p u b l i c e i a u aliai c a r e aduc
contribuii i I e sporesc a v e r e a . C o r i n t i e n i i a t r a g atenia alia
i l o r ( I , 120, 1) c a t e n i e n i i exercit o concuren comercial
primejdioas i c ( I , 122, 35) o bun parte din veniturile
lor le v i n de la aliai. Asupra importanei acestor venituri

5 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 65
N. I. BARBU

insist i s o l i i mytilenenilor ( I I I , 13, 5) c n d vorbesc sparta


nilor, cerndu-le s-i ajute s se desprind de Atena, care
va primi o lovitur prin p i e r d e r e a l o r , p r e c u m i Diodotos
(III, 46, 3), c a r e a t r a g e atenia a t e n i e n i l o r c t r e b u i e s aib
ceti supuse, nfloritoare economicete, de l a care s poat
ncasa bani. N u - i nimic, n aceast prezentare, care s con
trazic cele a f i r m a t e de Pericles.
Forele armate. Aa c u m declar A r c h i d a m o s ( I , 80, 34
i 8 1 , 1), S t h e n e l a i d a s ( I , 86, 3) s o l u l c o r i n t i e n i l o r ( I , 121, 22, 4;
121, 1 ; 122, 24), iari A r c h i d a m o s ( I I , 1 1 , 1), s o l u l mitile-
nenilor (III, 1, 3; 13, 56), H e r m o n ( I V , 60, 1), H e r m o c r a t e s
(VI, 33, 1), Athenagoras ( V I , 36, 3) Euphemos din Atena
( V I , 83, 1), p u t e r e a - a r m a t a a t e n i e n i l o r c o n s t , n esen, n
f l o t , n b a n i , n aliai supui i n s u l a r i . M r t u r i i l e r e p e t a t e
a l e p e r s o n a j e l o r a m i n t i t e v i n s c o n f i r m e ceea ce s p u n e Peri
c l e s n c u v n t a r e a n c a r e f a c e o t r e c e r e n revist, realist, a
forelor militare ( I , 143, 24). Realitatea era prea evident,
pentru a putea f i nesocotit de prietenii sau de dumanii
Atenei.
Practicile democraiei ateniene. P r e z e n t a t n cea m a i f a v o
rabil lumin de Pericles, democraia atenian a constituit
obiectul unei a s p r e c r i t i c i f c u t e d e C l e o n i d e D i o d o t o s , c u
ocazia discutrii pedepsei care t r e b u i a dat m y t i l e n i e n i l o r .
C l e o n , v o r b i n d n faa e c c l e s i e i , d o j e n e t e p e a t e n i e n i , n v i -
n u i n d u - i c se p o a r t p r e a b l n d c u supuii, c a u l e g i b u n e ,
s n t inteligeni i instruii ( I I I , 37, 15), d a r c snt n e s t a t o r
nici i n e s t p n i i , c se las c o n d u i de discursuri frumoase,
d a r p r i m e j d i o a s e , d e p e u r m a c r o r a t r e b u i e s n d u r e ( I I I , 38,
14), p e n t r u c n u se g n d e s c l a ceea ce v a u r m a d a c v o r d a
ascultare propunerilor f r u m o a s e ale oratorilor. Sntei foarte
nclinai s fii nelai de discursuri neobinuite i s nu
v o i i s fii d e a c o r d c u ceea ce s-a hotrt, n t o t d e a u n a s c l a v i i
ciudeniilor, dispreuitori ai lucrurilor obinuite... ncei n
a p r e v e d e a cele ce v o r d e c u r g e , n u r m a c e l o r s p u s e " ( I I I , 38,
56). A t e n i e n i i b n u i a u p e o r a t o r i c v o r b e s c i n t i n d l a r e a l i
zarea unor ctiguri personale, spune Diodotos ( I I I , 43, 1).
A c e a s t s u s p i c i u n e , d e c a r e e r a u n c o n j u r a i , i d e t e r m i n a pe
oratori s recurg la subterfugii: n acest f e l , i cel care

66
STUDIU INTRODUCTIV

voiete s conving poporul de lucruri primejdioase trebuie


h i-1 a t r a g p r i n n e l c i u n e , i c e l c a r e s p u n e l u c r u r i mai
b u n e , s m i n t " ( I I I , 43, 2). N i c i a s , n s c r i s o a r e a a d r e s a t dirr-
Sicilia, d u p nfrngerea suferit de a t e n i e n i , ntre altele, afirm
f: ...temperamentele v o a s t r e [ a l e a t e n i e n i l o r ] snt g r e u de
c o n d u s " ( V I I , 14, 2). D a r , c u n o s c n d f i r i l e v o a s t r e k m s o c o t i t
c este m a i prudent sa v art adevrul, deoarece tiu c
voii s auzii ceea ce este p l c u t i p e u r m s n v i n u i i pe
comandani, dac ceva nu se termin aa cum vrei voi"
(VII, 14, 4). D e l i b e r n d , m p r e u n c u c o l e g i i si d e comand,
a s u p r a m s u r i l o r ce t r e b u i a u l u a t e d u p d e z a s t r u l d i n S i c i l i a ,
Nicias le-a spus c a t e n i e n i i n u v o r f i - d e a c o r d cu retragerea,
d a c n u v o r f i v o t a t - o e i nii, c se v o r l s a a n t r e n a i de
acuzatori necinstii i c muli d i n t r e . soldaii care snt de
fa i strig a c u m c snt n p r i m e j d i e , c n d v o r a j u n g e la
Atena vor striga c comandanii au fost mituii. Nicias a
conchis spunnd c n u v r e a cunoscnd fire atenienilor
s p i a r de mna lor din pricina unei nvinuiri u r t e i ne
d r e p t e , c i p r e f e r s p i a r d e m n a d u m a n i l o r , d a c trebuie.,
r i s e n d u - i v i a a ( V I I , 48, 4).
n privina p u t e r i i m i l i t a r e , de care dispuneau atenienii na
i n t e de a n c e p e rzboiui, c o r i n t i e n i i a u d e c l a r a t , n adunarea
aliailor S p a r t e i , c a t e n i e n i i snt n s t a r e s l u p t e mpotriva
noastr, a t u t u r o r , iar mpotriva fiecrei ceti n p a r t e snt
n c i m a i p u t e r n i c i " ( I , 122,2). A r c h i d a m o s , r e g e l e s p a r t a n i l o r ,
v o r b i n d n faa comandanilor aliai, n t r e a l t e l e , l e s p u n e c
atenienii, cnd i v o r v e d e a a r a i n v a d a t , se v o r u m p l e de
m n i e i se v o r a v n t a l a l u p t p e n t r u c e i se socotesc d e m n i
s c o n d u c p e alii i s d e v a s t e z e e i a r a a l t o r a , m a i d e g r a b
d e c t s-i v a d p r o p r i a ar d e v a s t a t " ( I I , 1 1 , 5).
D i n cele e x p u s e m a i sus r e i e s e c l a r m s u r a n c a r e P e r i c l e s
a idealizat practicile democraiei ateniene. O l i m p i a n u l a t r e c u t
c o m p l e t sub tcere plcerea a t e n i e n i l o r de a asculta discursuri
frumoase, suspiciunea cu care p r i v e a u pe o r a t o r i , nestatornicia
n h o t r r i l e l u a t e , uurtatea, n e p r e v e d e r e a l o r . A c e s t e carac
teristici ale atenienilor snt confirmate si de unele dintre
piesele l u i A r i s t o f a n . D a r a s u p r a acestei p r o b l e m e v o m r e v e n L

67
N. I . BARBU

Atena i aliaii" si. O m a r e p a r t e d i n r e s u r s e l e f i n a n c i a r e


i d i n fora militar a Atenei e r a constituit din veniturile
provenite de la aliai". inta atacurilor adversarilor Atenei
e r a u , m a i ales, aliaii. S o l i i atenienilor, ncercnd s justifice
h e g e m o n i a l o r , a f i r m , n f a a s p a r t a n i l o r ( I , 75, 1), c con
ducerea" (dpxrj) au luat-o din pricina absenei lacedemonie-
nil6r, la rugminile aliailor. Acelai lucru l confirm i
m y t i l e n i e n i i n faa spartanilor ( I I I , 10). A r c h i d a m o s ( I , 81, 3)
i c o r i n t i e n i i ( I , 122, 1) c o n s t a t i m p o r t a n a f i n a n c i a r i mili
t a r a aliailor i g r e a u a l o v i t u r p e care ar s u f e r i - o A t e n a ,
dac ar izbuti s-i d e t e r m i n e s se desprind de cetatea-
hegemon.
A t e n a ( I I , 124, 3), d i n p r i c i n a f e l u l u i c u m se c o m p o r t a fa
d e aliai, este n u m i t d e c o r i n t i e n i T T 6 X K ; t i j p a w o c e t a t e - t i r a n " .
Pericles ( I I , 63, 12) c o n f i r m ndejdea pe care i-o p u n e a u
a d v e r s a r i i A t e n e i n d e s t r m a r e a alianei, s p u n n d c atenienii
nu pot renuna l a conducerea pe care o exercit cu tiranii,
conducere a crei l u a r e p a r e n e d r e a p t , dar*' a crei prsire
este primejdioas. Exercitarea tiraniei, despre care vorbete
P e r i c l e s , este, n c u v n t a r e a s o l i e i m y t i l e n i e n i l o r , i n u t n f a t a
spartanilor, sclavia a l i a i l o r " (xev OUWJL&X^ SouXocrtv), ( I I I , 10, 2).
P r i m e j d i a prsirii conducerii, menionate de P e r i c l e s , d e v i n e
p e n t r u C l e o n ( I I I , 37, 1) n e p u t i n a d e m o c r a i e i de a conduce
pe aliai. n cuvntarea l u i Diodotos, ( I I I , 44, 3) aceasta se
t r a d u c e , ntre altele, p r i n neputina de a d i s t i n g e i n t e r e s u l de
satisfacerea u n e i mnii trectoare. H e r m o n syracuzanul face o
afirmaie contrar, atrgnd atenia adunrii sicilienilor asu
p r a f a p t u l u i c, a t e n i e n i i , d i n t r e e l e n i , a u cea m a i m a r e putere
l e p n d e s c g r e e l i l e i, s u b n u m e l e l e g a l d e a l i a n " , i r e
zolv p r o p r i i l e l o r interese, supunnd pe cei care d i n f i r e le
snt d u m a n i . V i n a , s p u n e n c o n t i n u a r e H e r m o n ( I V , 61, 1 i 4),
n u este a a t e n i e n i l o r , c c i d i n f i r e o a m e n i i c o n d u c p e c e i c a r e
l i se s u p u n , c i este a c e l o r c a r e snt g a t a s l e d e a a s c u l t a r e ,
ceea ce, n l i m b a j u l l u i A l c i b i a d e s ( V I , 18, 24) se t r a d u c e ,
aa cum spunea i Pericles, p r i n dilema n care se gseau
a t e n i e n i i d e a d o m i n a e i p e alii s a u de a c d e a e i s u b domi
naia a l t o r a . D e c i s p u n e A l c i b i a d e s a t e n i e n i i t r e b u i a u n e
contenit s atace pe unii i s mpiedice pe alii de a se

68
STUDIU INTRODUCTIV

ridica. Expediia d i n S i c i l i a a fost t r a d u c e r e a n via a acestei


Idei a l u i A l c i b i a d e s , f a p t c o n f i r m a t i d e Hermocrates, care
spune, n faa a d u n r i i s y r a c u s a n i l o r ( V I , 33, 2), c atenienii
v i n n S i c i l i a s u b p r e t e x t c - i a j u t aliaii, n r e a l i t a t e ns
au intenia s supun ntreaga Sicilie, i ntrit de nsui
A l c i b i a d e s , n f a a a d u n r i i s p a r t a n i l o r ( V I , 90). I d e e a l u i A l c i
b i a d e s este e x p r i m a t aproape cuvnt cu cuvnt de Gylippos
( V I I , 66).
T a b l o u l h e g e m o n i e i a t e n i e n e , dei c o n s t i t u i t d i n a f i r m a i i l e
u n o r p e r s o n a j e d i f e r i t e , f c u t e n m p r e j u r r i d i f e r i t e , este n
Tond d e s t u l d e u n i t a r , i a r n d e t a l i i se arat p u n c t e l e de ve
dere deosebite ale vorbitorilor. Cauzele instituirii hegemoniei
snt aceleai p e n t r u toi c e i c a r e l e a m i n t e s c : c a r e n a sparta
n i l o r i o p e r a aliailor. D e a s e m e n e a , f a p t u l c A t e n a i e x e r
c i t a d o m i n a i a ca o t i r a n i e este e x p r i m a t n u n u m a i d e a d v e r
sarii Atenei, c i de P e r i c l e s nsui, iar caracterul de sclavie,
pe care-1 capt aceast dominaie n faa dominailor, este
exprimat d e toi adversarii Atenei. Caracterul i c h i a r nece
s i t a t e a p o l i t i c i i d e c u c e r i r e este c o n f i r m a t n u n u m a i d e a d v e r
sarii Atenei, c i i de P e r i c l e s nsui i de Alcibiades. Dou
note d i v e r g e n t e : C l e o n socotete c d o m i n a i a este exercitat
c u prea m a r e blndee, i a r Diodotos afirm c e x e r c i t a r e a d o
m i n a i e i este p r e a p t i m a , c e l p u i n n c a z u l m y t i l e n i e n i l o r .

Spartanii nu fac comer pe mare


Sparta. Economie.
i n - a u b a n i , l e s p u n e P e r i c l e s a t e
Finane
n i e n i l o r ( I , 141, 37). S o l i a s p a r t a n
d e c l a r , n f a a a t e n i e n i l o r ( I V , 17, 1), c s p a r t a n i i v o r b e s c p u
in c n d n u snt silii d e m p r e j u r r i s d e a e x p l i c a i i m a i a m p l e .
Solii corintienilor, vorbind n a d u n a r e a aliailor Spartei,' au
criticat pe spartani, afirmnd c snt p r e a n c r e z t o r i n orn-
d u i r e a l o r politic, ncei l a aciune, bnuitori fa de ceilali
( I , 66, 1), v i n o v a i d e p r o g r e s e l e a t e n i e n i l o r ( I , 69, 1), p e care
nu i - a u mpiedicat la timp s p r o g r e s e z e , neinformai, ovi
t o r i ( I , 69, 2), p r e a c o n s e r v a t o r i , n e n c r e z t o r i , s e d e n t a r i ( I , 70,
18); c n d ies d i n p a t r i e n u m a i r e s p e c t n i c i l e g i l e S p a r t e i ,
n i c i l e g i l e a l t o r ceti ( I , 77, 6). A r c h i d a m o s r s p u n d e : n c e t i -

69
N. I. BARBU

n e a l a p o a t e d o v e d i c e l o r supui l e g i l o r n e l e p c i u n e contient
( I , 74, 1), p r u d e n , c u m p t a r e ( V I I I , 90).
Finanele i rzboiul. N e v o m b a z a p e b a n i ? se n t r e a b
Archidamos. Dar de b a n i d u c e m n c i m a i m u l t lips i
n - a v e m n i c i n v i s t i e r i a p u b l i c , i n i c i n u p u t e m c o n t r i b u i cu
b a n i i p a r t i c u l a r i " ( I , 70, 4). A c e a s t c o n s t a t a r e este confirmat
i d e P e r i c l e s c a r e , ntre a l t e l e , s p u n e : P e l o p o n e s i e n i i i l u
c r e a z s i n g u r i p m n t u l i n - a u b a n i , n i c i p a r t i c u l a r i i , n i c i vis
tieria public" ( I , 141, 3). D e s i g u r , aceast a f i r m a i e privete,
n p r i m u l r n d , p e s p a r t a n i . F a p t u l acesta, s p u n e m a i d e p a r t e
autorul, are consecine hotrtoare pentru rzboi, pelopone
s i e n i i n u snt n s t a r e s p o a r t e u n r z b o i l u n g c a r e necesit
cheltuieli. F i i n d p l u g a r i i n e n c e r c a i n n a v i g a i e ( I , 142, 3),
e i n u se v o r p u t e a m s u r a c u a t e n i e n i i . A t t p r o c u r a r e a b a n i
l o r ( I , 152, 1), ct i e x e r c i t a r e a n m a r i n v a cere t i m p . Vslaii
atenienilor ( I , 143, 1), f i i n d ceteni, se v o r avnta m a i uor
n p r i m e j d i e d e c t m e r c e n a r i i p e l o p o n e s i e n i l o r . A c e l a i l u c r u l
afirm i A r c h i d a m o s ( I , 8284).
Sparta i ,aliaii
9
(t
si. C o r i n t i e n i i le reproeaz spartanilor
(I, 68, 12) c snt b n u i t o r i fa de aliaii l o r , crora nu
l e - a u d a t a s c u l t a r e c n d l e a t r g e a u atenia a s u p r a p r i m e j d i e i
a t e n i e n e i p e c a r e n u i - a u c o n v o c a t d e c t a t u n c i c n d primej
d i a a d e v e n i t u n f a p t e v i d e n t . P e r i c l e s (1, 141, 1) s t r u i e a s u p r a
l i p s e i de c o e z i u n e i d e p r o m p t i t u d i n e n a c i u n e a s y m m a c h i e i
peloponesienilor, care n-au un singur consiliu, deci n u pot
l u a hotrri rapide f i e c a r e u r m r e t e p r o p r i u l su i n t e r e s , se
adun pentru foarte scurt timp i i a u hotrri dezbtute n
g r a b i f i e c a r e se las n n d e j d e a celuilalt".
A c e a s t a este l u m i n a n c a r e p r e z i n t T h u c y d i d e s cele d o u
ceti fruntae, Atena i S p a r t a , i p e aliaii lor. Corespund
o a r e cele a f i r m a t e d e i s t o r i c a d e v r u l u i ? Rspunsul n u poate
f i dect a f i r m a t i v . Spaiul n e i n t e r z i c e menionarea t u t u r o r i z
voarelor e p i g r a f i c e i l i t e r a r e care atest c baza economiei
ateniene, pe v r e m e a l u i Pericles, o constituiau meteugurile,
c finanele lor erau m a i p u t e r n i c e dect ale s p a r t a n i l o r , c
f o r e l e l o r m i l i t a r e , a c r o r a r m esenial o c o n s t i t u i a flota,
erau superioare celor ale spartanilor, c, n general, politica

70
STUDIU INTRODUCTIV

atenian e r a m u l t m a i flexibil, m a i activ, m a i ntreprinz


t o a r e d e c t cea s p a r t a n .
Este i n t e r e s a n t de o b s e r v a t c T h u c y d i d e s a c o r d m u l t m a i
putin atenie S p a r t e i d e c t A t e n e i . n t r - a d e v r , p a s a j e l e care
se r e f e r l a A t e n a i l a aliaii e i snt c u m u l t m a i n u m e r o a s e
d e c t cele p r i v i t o a r e l a S p a r t a i l a p e l o p o n e s i e n i . A t t d e m a r e
a fost g r i j a l u i T h u c y d i d e s p e n t r u r e d a r e a ct m a i nealterat
a adevrului, nct tabloului idealizat a l democraiei ateniene,
fcut d e P e r i c l e s n l a u d a d e n m o r m n t a r e a ostailor czui
n p r i m u l an de rzboi, istoricul opune criticile fcute de
C l e o n , de D i o d o t o s , de Nicias, de Hermocrates, de corintieni.
Multe dintre aceste critici erau mprtite de Thucydides
nsui, d a r e l e a u f o s t r o s t i t e d e p e r s o n a j e l e a m i n t i t e i isto
r i c u l a respectat adevrul, meniorindu-le.

Ctre care d i n t r e cele dou r e g i m u r i p o l i t i c e se ndreapt


s i m p a t i a l u i T h u c y d i d e s ? I s t o r i c u l se a b i n e d e a f o r m u l a d i
rect judeci de v a l o a r e . D a r snt anumite realiti a cror
valoare obiectiv se i m p u n e oricrei preferine. Astfel, i n
a n t i c h i t a t e , ca i astzi, m a i ales p e v r e m e a l u i P e r i c l e s , e c o
n o m i a m e t e u g r e a s c e r a c o n s i d e r a t ca o f o r m superioar
a g r i c u l t u r i i , f l o t a e r a socotit o a r m m a i e f i c i e n t dect pe-
d e s t r i m e a , p r o m p t i t u d i n e a n a c i u n e m a i de pre N dect nce
t i n e a l a etc. C r i t i c i l e p e c a r e l e a d u c s p a r t a n i l o r c o r i n t i e n i i , c e i
mai intransigeni dumani ai Atenei, confirm superioritatea
r e g i m u l u i a t e n i a n f a d e c e l s p a r t a n . T h u c y d i d e s n u p u t e a s
n u f i e de a c o r d c u Pericles, c u c o r i n t i e n i i , c u C l e o n , c u Nicias,
c u H e r m o c r a t e s , c u A r c h i d a m o s , a t u n c i c n d a c e t i a p u n e a u n
l u m i n aceleai n o t e c a r a c t e r i s t i c e p o z i t i v e a l e d e m o c r a i e i ate
niene. De asemenea, i s t o r i c u l n u p u t e a f i n dezarcord n i c i c u
a f i r m a i i l e c a r e struiau a s u p r a d e f e c t e l o r i calitilor a c e s t u i
r e g i m s p a r t a n . I s t o r i c u l , p r i n s i m p l u l f a p t c l e - a m e n i o n a t , a i
artat, implicit, atitudinea sa fa de cele relatate. Despre
judecile de valoare directe, fcute de istoric asupra celor
dou regimuri, vom mai vorbi dup ce vom m a i d i s c u t a i
alte probleme.
N. I. BARBU

CAUZALITATEA I S T O R I C A I CAUZELE
RZBOIULUI P E L O P O N E S I A C N CONCEPIA
LUI THUCYDIDES

Cauzele rzboiului peloponesiac pu-


Cauzalitatea istoric n e a u > p e n t r u u n g m d i t r
0 ca T h u c y
d i d e s , p r o b l e m a cauzalitii i s t o r i c e , n g e n e r a l . A t t de pre
ocupat a fost i s t o r i c u l de p r o b l e m a cauzalitii nct a dez
btut-o n u n u m a i c n d a f o s t v o r b a de r z b o i u l peloponesiac,
c e l m a i m a r e r z b o i d i n cte se p u r t a s e r m a i n a i n t e , d a r i
c n d s-a o c u p a t d e m i c r i l e s o c i a l e i d e r z b o a i e l e a n t e r i o a r e .
Se pot astfel d e s p r i n d e cteva concepii ale l u i Thucydides
d e s p r e c a u z a l i t a t e a istoric, d u p c a r e v o m p u t e a n e l e g e m a i
bine concepiile l u i despre cauzele rzboiului peloponesiac.

Factorul economic i migraiile.


Factorul economic Factorul economic i civilizaia. La
nceputul crii I , vorbind despre uurina cu care diferitele
t r i b u r i i p r s e a u p m n t u l , i s t o r i c u l s o c o t e t e c f e n o m e n u l
acesta se p e t r e c e a d i n u r m t o a r e l e cauze: ntr-adevr, deoa
rece n u exist nego, i a r o a m e n i i n u ntreineau legturi fr
t e a m n i c i p e u s c a t , n i c i p e m a r e , i f i e c a r e n u - i l u c r a p
mntul dect ca s-i scoat hrana zilnic, iar prisosuri de
b u n u r i n u a v e a u i n u s d e a u p o m i , c c i n u tiau c n d a v e a u
s vin alii mai puternici i, nenconjurai de ziduri cum
e r a u , s-i p r a d e , i p r s e a u p m n t u l f r m a r e g r e u t a t e i
d e aceea n u e r a u p u t e r n i c i , n e a v n d n i c i o r a e m a r i , n i c i alte
m i j l o a c e " ( I , 2, 2). D a c n n t r e a g a o p e r a l u i T h u c y d i d e s n u
s-ar gsi d e c t acest s i n g u r p a s a j d e g e n u l acesta, a r f i s u f i
c i e n t s n e a r a t e g n d i r e a i s t o r i c u l u i n p r o b l e m a cauzalitii
i s t o r i c e . T r e b u i e o b s e r v a t c, n o r d i n e a niruirii, c a u z e l e a p a r
in urmtoarelor domenii: economic (lipsa de nego, cultura
r e s t r n s ' a p m n t u l u i ) , p s i h o l o g i c ( t e a m a de j e f u i t o r i ) , t e h n i c o -
construcii (construcia de orae i alte mijloace materiale),
Thucydides n u ne-a artat care e r a o r d i n e a real a acestor
cauze. Se p a r e dac n e este ngduit s n c e r c m s p-

72
STUDIU INTRODUCTIV

trundem n logica istoricului c l a baza cauzei de ordin


p s i h o l o g i c st o c a u z d e o r d i n e c o n o m i c : se t e m e a u s m e a r g
pt m a r e , f i i n d c n u e x i s t a n e g o , d a r , n m o d e v i d e n t , cauza
A d o u a p s i h o l o g i c st l a b a z a c e l e i e c o n o m i c e : oamenii nu-i
lucrau temeinic pmntul i nu cultivau plante, fiindc se
p u t e a ca n o r i c e m o m e n t s v i n alii m a i p u t e r n i c i i s-i
p r a d e . Pe d e alt p a r t e , n u p u t e m ti i p o a t e c istoricul
n i c i n u s-a g n d i t l a a c e a s t p r o b l e m dac Thucydides a
a v u t n v e d e r e o anumit ordine^ cronologic, real, a cauzelor
e c o n o m i c e artate. n t r - a d e v r , e l n c e p e c u n e g o u l , continu
c u l u c r a r e a p m n t u l u i i c u l t u r a p l a n t e l o r , a m i n t e t e d e pri
nosul d e b u n u r i i t e r m i n c u c o n s t r u c i a oraelor* i c u alte
mijloace materiale, care constituie instrumentele puterii poli
tice. A s t z i d u p d o u z e c i i t r e i d e secole p u t e m , desi
g u r , s n e d m p r e c i s s e a m a d e s t a d i i l e d e c i v i l i z a i e p e care
le-a strbtut omenirea. Meritul l u i Thucydides este ns,
p e n t r u v r e m e a l u i , uria. n t r - a d e v r , d i n pasajul citat reies
clar cteva idei, care corespund adevrului. La baza puterii
politice i militare stau anumii' factori de civilizaie: orae
m a r i , flote, navigaie etc; aceti f a c t o r i n u se p o t c r e a fr
p r i s o s u l d e b u n u r i , i a r p r i s o s u l d e b u n u r i n u se p o a t e "obine
fr l u c r a r e a pmntului, fr c u l t u r a p l a n t e l o r , deci fr fac
t o r u l economic, c a r e este primordial.

F a c t o r u l economic, struc- Citm: Astfel, datorit rodniciei


tura social i luptele p m n t u l u i , p u t e r i l e se strngeau n
politice m i n i l e c t o r v a i [ d e aceea] se pro>-
d u c e a u rscoalele p r i n ceti, d e pe
u r m a c r o r a cetile s l b e a u , i, n acelai t i m p , e r a u a t a c a t e
m a i u o r d e a l t e t r i b u r i " ( I , 2, 4). R a i o n a m e n t u l i s t o r i c u l u i , d e
d a t a aceasta, este ct se p o a t e d e c l a r : o a m e n i i duceau lupta
p e n t r u a c a p a r a r e a pmntului f e r t i l care, cnd e r a l u c r a t , con
s t i t u i a o surs serioas d e v e n i t u r i i c r e a o p t u r p u i n n u
meroas de oameni avui, i a r s r a c i i se r e v o l t a u i ncepeau
rscoalele prin ceti. Paragraful acesta s-ar putea intitula
foarte bine importana fertilitii pmntului n lupta de
clas.

73
N . . B A R B U

I m p o r t a n a f a c t o r i l o r a m i n t i i m a i este artat i d e u r m t o r u l
p a s a j : A s t f e l , d e o a r e c e [toi] o a m e n i i , aezai l a m a r e , t i n d e a u
m e r e u d u p ctiguri, i c e i m a i s l a b i n d u r a u s t p n i r e a c e l o r
mai puternici i cei mai puternici, avnd prisos de bogii
a d u c e a u n s t p n i r e a l o r c e t i l e m a i m i c i . i, n aceste r a p o r
turi gsindu-se e i , m a i trziu au pornit expediia la Troia"
( I , 8, 3). R a i o n a m e n t u l i m p l i c i t n acest p a s a j este u r m t o r u l :
prisosul de bunuri mprea pe oameni n bogai i sraci,
sracii t r e b u i a u s n d u r e supunerea fa de cei m a i b o g a i ,
cei m a i b o g a i s u p u n e a u ceti. N i c i n u se p u t e a o b i n e pe
v r e m e a l u i T h u c y d i d e s o m a i clar v i z i u n e a r a p o r t u l u i din
tre economic i p o l i t i c . D e a l t f e l , ( I , 9, 1) i s t o r i c u l se exprim
tot att d e c l a r : A g a m e m n o n a p u t u t strnge f l o t a f i i n d c e r a
cel m a i p u t e r n i c , n u f i i n d c p e i t o r i i j u r a s e r s pedepseasc
pe cei care v o r aduce j i g n i r i E l e n e i " .

F a c t o r u l e c o n o m i c i T h u c y d i d e s este tentat de firul is-


obiceiurile torisirii s ne demonstreze de ce,
ntr-o anumit perioad, ntreaga
Elad purta arme: ntr-adevr, Elada ntreag purta arme
din p r i c i n a n e n t r i r i i l o c u i n e l o r i a n e s i g u r a n e i drumurilor
dintre ceti i l o c u i t o r i . i p e t r e c e a u , d e o b i c e i , v i a a nar
m a i ca b a r b a r i i " ( I , 6, 1). A m v z u t n s c l i p s a de o r a e i
locuine ntrite se datora faptului c nu exista prisos de
bunuri, pentru c oamenii nu cutau s scoat din cultura
p m n t u l u i d e c t h r a n a z i l n i c . P r i n u r m a r e i l a b a z a acestui
o b i c e i st t o t f a c t o r u l economic.

Factorul economic i Relatnd c cetatea Naxos a fost


destrmarea alianelor prima c a r e s-a d e s p r i n s d i n aliana
Atenei cu A t e n a , T h u c y d i d e s spune: i alte
c a u z e stteau l a b a z a d e s p r i n d e r i l o r
din aliana c u A t e n a , d a r c e l e m a i p u t e r n i c e e r a u : contribu
iile c u b a n i , i n s u f i c i e n a c o r b i i l o r , i l i p s a a r m a t e l o r d e c a r e
ducea c t e o d a t l i p s v r e o c e t a t e " ( I , 99, 1). A l i a i i A t e n e i
n e s p u n e m a i d e p a r t e i s t o r i c u l n u v o i a u s se d e p l a s e z e d i n
patrie, nutrind aversiune fa de expediiile militare i, de
aceea, c o n t r i b u i a u c u b a n i l a c o n s t r u i r e a i n t r e i n e r e a flotei,

74
STUDIU INTRODUCTIV

curo era n mna atenienilor. Cnd aliaii Atenei nu plteau


s u m a stabilit, a t e n i e n i i i c o n s t r n g e a u . D e c i , causa causarum
tini tot factorul economic banii pe care, n loc s-i
Investeasc e i nii n c o n s t r u c i a de c o r b i i , aliaii i d d e a u
Menienilor, care, deinnd flota, erau p u t e r n i c i att d i n p u n c t
d e v e d e r e m i l i t a r , ct i p o l i t i c .
Dac inem seama c H e r o d o t , printele i s t o r i e i " , socotea
c l a baza celor ce se ntmpl n viaa o a m e n i l o r se afl
dorinele i n u g n d u r i l e lor sau hotrrile destinului i ale
z e i l o r , a t u n c i n e d m s e a m a i m a i b i n e d e e f o r t u l d e gndire
fcut d e T h u c y d i d e s n d e s c o p e r i r e a i m p o r t a n e i f a c t o r u l u i eco
n o m i c , n c a u z a l i t a t e a istoric.

Factorul psihologic A m a n a l i z a t p a s a j u l d i n I , 23, 5, n


care i s t o r i c u l spune c a t e n i e n i i i n
spirau team l a c e d e m o n i e n i l o r , de aceea a j u n s e s e r prea p u
t e r n i c i . T e a m a este, aa c u m a m m a i spus, u n f a c t o r p s i h o
logic, dar ultima cauz care 1-a provocat este implicit cea
economic. I s t o r i c u l n u n e s p u n e acest lucru, d a r e l se sub
nelege.
E s t e f o a r t e i n t e r e s a n t de c e r c e t a t c a u z e l e c a r e , p o t r i v i t de
claraiilor u n e i solii ateniene l a Sparta, a u dus l a i n s t i t u i r e a
h e g e m o n i e i a t e n i e n e . D u p ce o r a t o r u l arat c a b s e n a , o v
i e l i l e i n c e t i n e a l a s p a r t a n , n l u p t a c o n t r a perilor, a u de
t e r m i n a t pe atenieni s i a c o m a n d a aliailor i s d u c m a i
departe ostilitile, continu: Cci i aceast conducere am
dobndit-o, n u fiindc am f i ntrebuinat violena, ci pentru
c v o i n-ai v o i t s r m n e i m a i d e p a r t e n rzboiul c o n t r a
forelor rmase ale b a r b a r u l u i , i a r lng n o i a u v e n i t aliaii
i n e - a u r u g a t e i nii s l e f i m c o n d u c t o r i . i, m a i nti, d i n
pricina faptei nsi am fost silii s-o ducem pn la acest
p u n c t , m a i m u l t d e t e a m , a p o i d i n s e n t i m e n t u l o n o a r e i i p e
u r m i d i n i n t e r e s " ( I , 75, 23). I s t o r i c u l arat, n c o n t i n u a r e ,
n ce consta interesul: a n u m e , n prevederea c, dac n-ar
fi primit e i c o m a n d a , aliaii s-ar f i ndreptat ctre spartani
care, dup c u m se v e d e a , n u m a i n u t r e a u s e n t i m e n t e p r i e t e
neti pentru atenieni i a c e a s t a a r f i fost p r i m e j d i o s p e n t r u
e i . O n o a r e a este u n s e n t i m e n t n c a r e n u intr c a l c u l u l p o l i t i c .

75
N. I. B A R B U

ntr-adevr, pentru a salva onoarea, adesea s-au ntreprins


btlii c a r e n - a v e a u sori d e i z b n d . I n t e r e s u l p r e s u p u n e c a l
c u l u l p o l i t i c , c a r e , adesea, n u i n e s e a m a d e o n o a r e . P r i n u r
mare, oratorul, i, p r i n gura l u i , istoricul, aduce aici, drept
cauze ale comportrii a t e n i e n i l o r , att m o b i l e de o r d i n moral,
ct i calcule de ordin politic. Calculul politic a fost, fr
ndoial, cel m a i p u t e r n i c .
Analiznd m o t i v e l e p e n t r u care, c u puin nainte de d e c l a n
area rzboiului peloponesiac, toate cetile erau gata s
porneasc l a rzboi, T h u c y d i d e s , ntre altele, enumer urm
t o a r e l e c a u z e p s i h o l o g i c e : n f l c r a r e a t i n e r e t u l u i , c a r e n u tie
ce este r z b o i u l ( I I , 8, 1 ; 1 1 , 1), d e c i c a u z p u r psihologic,
i d o r i n a d e l i b e r t a t e a cetilor, c a r e e r a u d o m i n a t e d e ate
n i e n i i v o i a u s scape d e a c e a s t d o m i n a i e , i a r c e l e c a r e n u
a j u n s e s e r n c s-o n d u r e , v o i a u s p r e v i n p r i m e j d i a , cauz
de o r d i n p s i h o l o g i c - p o l i t i c . D u p c u m v o m vedea m a i departe,
i s t o r i c u l a d u c e a i c i i o c a u z d e o r d i n religios.
A r t n d m o b i l e l e c a r e l - a u d e t e r m i n a t p e A l c i b i a d e s s s t
r u i e c u atta a r d o a r e l a p o r n i r e a e x p e d i i e i n S i c i l i a , T h u c y
d i d e s s p u n e : F o a r t e m u l t i n d e m n a l a r z b o i , susinnd cu
nflcrare expediia, A l c i b i a d e s 7 2 a
, f i u l l u i C l e i n i a s , v o i n d s se
mpotriveasc l u i N i c i a s , c c i i e r a a d v e r s a r i n alte pro
b l e m e p o l i t i c e , i p e n t r u c f c u s e a l u z i e l a e l c u rutate, i
m a i ales, p e n t r u c d o r e a s f i e c o m a n d a n t i n n d e j d e a c ,
prin aceast comand, va cuceri Cartagina i Sicilia, i c,
dobndindu-i bani i f a i m , va t r a g e i f o l o a s e particulare"
(VI, 15, 2). P a s a j u l este ct se p o a t e d e i n t e r e s a n t . A l t u r i de
cauze de o r d i n p s i h o l o g i c - m o r a l ( j i g n i r e a pe care i-o adusese
Nicias, dorina de a f i c o m a n d a n t , d o r u l de faim), A l c i b i a d e s
e r a d e t e r m i n a t d e c a u z e d e o r d i n e c o n o m i c i d e o r d i n p o l i t i c -
m i l i t a r : c u c e r i r e a C a r t a g i n e i i S i c i l i e i . V o m v o r b i , l a sfritul
acestui capitol, despre c o m p l e x u l cauzalitii istorice l a Thu
c y d i d e s . A c u m , s u b l i n i e m n u m a i f a p t u l c , n acest p a s a j , i s t o
r i c u l p u n e u n deosebit accent pe cauzele de o r d i n economic-
politic prin cuvintele i m a i ales".

7 ,
a Vezi i E. D e l e b e c q u e , Thucydide et Alcibiade, Aix-en-Province,
1965.

76
STUDIU INTRODUCTIV

E x i s t n s u n p a s a j , n d i s c u r s u l inut d e H e r m o n s y r a -
c u s a n i l o r , n c a r e se s p u n e : A s t f e l , i g n o r a n a n u silete p e
n i m e n i s p o a r t e r z b o i , n i c i t e a m a n u - 1 m p i e d i c , d a c s o c o
tete c , p u r t n d r z b o i , v a ctiga ceva. A d e s e a , u n o r a c t i -
g u r i l e l e p a r m a i m a r i d e c t p r i m e j d i i l e , i a r alii v o r s n
f r u n t e p r i m e j d i i l e m a i n a i n t e d e a f i lezai n v r e o p r i v i n "
( I V , 59, 3). N i c i n u se p u t e a o m a i clar d i s t i n c i e n t r e m o b i
l e l e d e o r d i n p s i h o l o g i c ( t e a m a , i g n o r a n a ) i cele d e o r d i n
e c o n o m i c (ctigul), c a r e snt m a i p u t e r n i c e d e c t c e l e p s i h o
l o g i c e ( d o r i n a de ctig n f r n g e t e a m a d e p r i m e j d i e ) . n d i s
c u r s u l p e c a r e - 1 ine n f a a c o m a n d a n i l o r c e t i l o r a l i a t e ,
A r c h i d a m o s , r e g e l e s p a r t a n i l o r , ntre a l t e l e , s p u n e : S n t n e
c u n o s c u t e n t o r s t u r i l e r z b o i u l u i s i d e cele m a i m u l t e o r i n

c e p u t u r i l e se f a c d i n p r i c i n a m n i e i " ( I I , 1 1 , 3). M n i a este u n
a f e c t , i a r i s t o r i c u l , c a r e v o r b e t e p r i n A r c h i d a m o s , i exprim
prerea c m u l t e rzboaie ncep sub i m b o l d u l p a s i u n i i deci
cauze de o r d i n psihologic.

Zeii T h u c y d i d e s , trind n m i j l o c u l unei


societi c a r e c r e d e a n z e i , n o r a
cole, n soart s a u n n t m p l a r e , a r f i t r e b u i t s-i a r a t e p
r e r e a f a d e c r e d i n a n aceste f o r e , c a r e , n c o n c e p i a mul
tora d i n c o n t e m p o r a n i i si, e r a u factori hotrtori n deter
minarea evenimentelor. Istoricul vorbete despre zei de mai
multe o r i . A s t f e l , n d i s c u r s u l inut d u p ce a t e n i e n i i se m-
niaser m p o t r i v a l u i p e n t r u suferinele ndurate, Pericles, ntre
altele, spune: Trebuie s s u f e r i m i cele c a r e n e v i n d e la
zei, de n e v o i e , i a r cele c a r e ne v i n de l a dumani, c u br
b i e " ( I I , 74, 2).
N u tim ns p e n t r u c i s t o r i c u l n u ne-o spune care
era concepia l u i T h u c y d i d e s c u p r i v i r e l a aceast afirmaie a
lui Pericles i n i c i dac Pericles credea n existena zeilor.
A c e e a i situaie o n t l n i m n c a r t e a a I H - a , 14, 1, u n d e myti-
l e n e n i i n d e a m n p e s p a r t a n i s se r u i n e z e d e Z e u s Olimpia
n u l . (57, 1, 5 1 ; V I I , 77, 4). I s t o r i c u l evit, p e ct m a i m u l t p o s i
bil, s-i t r d e z e a d e v r a t e l e concepii.

77
N. I. BARBU

Oracolele Dac istoricul n u ne spune lmurit


c a r e e r a c o n c e p i a sa d e s p r e z e i , h u
n e arat c u m a i m u l t c l a r i t a t e n i c i ce g n d e a d e s p r e oracole.
A s t f e l , d a c n c a r t e a I , 118,3 i 25,1 se l i m i t e a z s a r a t e c o n
s u l t a r e a o r a c o l u l u i d e c t r e l a c e d e m o n i e n i i e p i d a m n i e n i , c n d
a m i n t e t e d e u n o r a c o l c a r e i n t e r z i c e a c a Pelasgiconul s f i e l o
c u i t i c a r e , d e n e v o i e , a f o s t n e s o c o t i t , T h u c y d i d e s s p u n e c o r a
c o l u l s-a n d e p l i n i t i n v e r s d e c u m c r e d e a l u m e a , p e n t r u c n e n o
r o c i r i l e n - a u s u r v e n i t d i n cauza l o c u i r i i Pelasgiconului, ci l o c u i
r e a s-a f c u t d i n c a u z a necesitii r z b o i u l u i . O r a c o l u l , f r s
ntrebuineze cuvntul p r o p r i u , o prevzuse, spunnd c locuirea
P e l a s g i c o n u l u i n u v a f i u n s e m n b u n ( I I , 17,2). A l t e o r i , istori
c u l se m r g i n e t e s o b s e r v e c p r e z i c t o r i i c n t a u " , a d i c r e
c i t a u n v e r s u r i oracole, pe care fiecare le nelegea potrivit
d o r i n e i sale ( I , 2,3) s a u c l a c e d e m o n i e n i i a u c o n s u l t a t oraco
l u l l u i A p o l l o n d e l a D e l p h i ( I I I , 92,5). n d i a l o g u l d i n t r e ate-:
n i a n i m e l i a n , a t e n i a n u l s p u n e , n t r e a l t e l e , c m u l i m e a , c n d
pierde ndejdea, recurge la b u c u r i i nevzute, l a m a n t i e i , la
o r a c o l e i a l t e l u c r u r i d e acest f e l , c a r e snt d i s t r u s e o d a t c u
ndejdea" (V, 103,2). M e l i a n u l rspunde atenianului: Totui,
c r e d e m c n o i n u v o m f i u m i l i i de s o a r t a p e c a r e n e - a d a t - o
divinitatea", deci afirm existena divinitii, i a r a t e n i a n u l i
r s p u n d e n r e p l i c . . . n o i n u f a c e m n i m i c n c o n t r a d i c i e c u
ideea tradiional pe care o a u o a m e n i i despre z e i . . . N o i a v e m
i d e i despre d i v i n i t a t e , dndu-ne prerea, d a r despre f i r e a ome
n e a s c t i m c l a r , d i n t o t d e a u n a , c , n v i r t u t e a u n u i instinct
i n e x o r a b i l , o m u l c o n d u c e p e a c e i a p e c a r e - i s u p u n e " ( V , 105,2).
G a r e e r a p r e r e a l u i T h u c y d i d e s ? N u se p o a t e a f i r m a n i m i c c u
certitudine, se p a r e ns c ultima replic a atenienilor era
m a i conform c u gndirea i s t o r i c u l u i , f i i n d v o r b a de firea ome
n e a s c " , e x p r e s i e i g n d i r e care-i aparin l u i T h u c y d i d e s . n
a l t pasaj, i s t o r i c u l explic realist o practic militar atribuit
d e alii r e s p e c t u l u i p e n t r u d i v i n i t a t e : L a c e d e m o n i e n i i . . . into
n a u m a r u l s t r b u n n u d e d r a g u l divinitii, d a r p e n t r u ca s
m e a r g c u toii n acelai r i t m " ( V , 70). A c e a s t a f i r m a i e n u
c o n s t i t u i e totui o a t i t u d i n e c l a r n p r o b l e m a e x i s t e n e i z e i l o r .
A l t dat, i s t o r i c u l n e s p u n e c , n u r m a d e z a s t r u l u i s u f e r i t n
S i c i l i a , a t e n i e n i i e r a u m n i a i p e p r e z i c t o r i i p e tlmcitorii

78
STUDIU INTRODUCTIV

de o r a c o l e i de toi ci l e e x p l i c a s e r voina divinitii i-i


fcuser s n d j d u i a s c c v o r c u c e r i S i c i l i a " ( V I I I , 1). n m o d
I m p l i c i t se s p u n e a i c i c p r e z i c t o r i i i c e i c a r e t l m c e a u v o
ina d i v i n n u p r e v z u s e r n i m i c . D i n cele artate r e i e s e clar
c n u se p o a t e a f i r m a c u c e r t i t u d i n e c a r e e r a p o z i i a l u i T h u c y
dides n p r o b l e m a e x i s t e n e i z e i l o r . Totui, se p o a t e p r e s u p u n e
c d a c a r f i c r e z u t n e x i s t e n a z e i l o r a r f i a f i r m a t - o . E r a m a i
p u i n p r i m e j d i o s , d e c t afiarea c a t e g o r i c a a t e i s m u l u i .

Fenomenele n a t u r a l e Eclipsele de soare i de lun, cu


t r e m u r e l e de pmnt erau interpretate
ca f i i n d p r e v e s t i t o a r e de n e n o r o c i r i . Thucydides, c u m era f i
resc, le menioneaz. Astfel, vorbind despre dezastrele care
s - a u n t m p l a t n t i m p u l r z b o i u l u i p e l o p o n e s i a c , i s t o r i c u l ob
s e r v c e c l i p s e l e d e soare i d e l u n , c u t r e m u r e l e d e p m n t ,
f o a m e t e a i e p i d e m i a d e c i u m a u fcut pe o a m e n i , altdat
mai s c e p t i c i , s c r e a d c snt s e m n e p r e v e s t i t o a r e d e n e n o r o
ciri ( I , 23,3). A l t e o r i ( I I , 28; I V , 52,1), i s t o r i c u l menioneaz
o eclips de soare fr n i c i u n f e l de c o m e n t a r i u . O p l o a i e a b u n
dent c u trsnete, observ i s t o r i c u l , a fcut p e a t e n i e n i , care
se retrgeau dup dezastrul de la Syracusa ( V I I , 79,3), s
c r e a d c snt t r i m i s e d e z e i p e n t r u p i e i r e a l o r , aa c u m u n
cutremur de pmnt i - a mpiedicat pe spartani s acioneze
(I, 101). D u p dezastrul de l a Syracusa, Nicias a mpiedicat
r e t r a g e r e a imediat, fiindc s u r v e n i s e o eclips de lun. Thu
c y d i d e s se l i m i t e a z s o b s e r v e c N i c i a s e r a n c l i n a t s c r e a d
n e x i s t e n a u n e i diviniti, i s p r e superstiie ( V I I , 50,14).
Istorisind retragerile i i n u n d a i i l e , p r o v o c a t e de mare n
urma unui cutremur survenit n mai multe puncte, istoricul
observ: Eu mi explic astfel f e n o m e n u l : pe u n d e a fost m a i
p u t e r n i c c u t r e m u r u l , a f c u t m a r e a s se r e t r a g i, d e o d a t ,
s p o r n e a s c c u o i m a i m a r e f u r i e i s p r o d u c inundaia.
Fr c u t r e m u r eu n u cred c s-ar f i p u t u t p r o d u c e u n astfel
d e f e n o m e n " ' ( I I I , 89,5). A a d a r , T h u c y d i d e s n u a d o p t o atitu
d i n e hotrt n p r i v i n a legturii p e c a r e o f c e a p o p o r u l n t r e
fenomenele naturale, eclipsele - de lun, de soare, cutremure,
inundaii etc. i s e m n i f i c a i a lor cu privire la mersul eveni-

79
N. 'I. BARBU

m e r i t e l o r , c i , d e cele m a i m u l t e o r i , se m u l u m e a s l e m e n i o
n e z e i d o a r o s i n g u r d a t e x p l i c inundaiile provocate de
m a r e , n c h i p tiinific.

Tyche Dup l e c t u r a pasajelor n care a p a


re cuvntul, se poate afirma c,
p r i n T y c h e i s t o r i c u l n e l e g e o c a u z n e d e f i n i t i n e c u n o s c u t ,
c a r e d e v e n i m e n t e l o r o a n u m i t ntorstur. TtiXyj are dou
c a r a c t e r i s t i c i : este u n f a c t o r n e c l a r p e n t r u i n t e l e c t u l omenesc
i este u n f a c t o r a c t i v , c a u z a a n u m i t o r e v e n i m e n t e . B r a s i d a s ,
s p r e a i n s u f l a c u r a j s o l d a i l o r c a r e suferiser o n f r n g e r e n a
v a l , l e - a s p u s , ntre a l t e l e : S-a ntmplat ca i n o r o c u l , n
m u l t e p r i v i n e , s n e f i e p o t r i v n i c i, n t r - o o a r e c a r e msur,
i l i p s a d e e x p e r i e n n e - a a d u s p r e j u d i c i i , c c i l u p t m p e n t r u
p r i m a d a t p e m a r e " ( I I , 87,2). P a s a j u l este c l a r : B r a s i d a s s o
cotete c Tt3x*q a fost, ntre altele, cauza nfrngerii. n a l t
pasaj ( I , 69,5), u n c o r i n t i a n dojenete pe spartani c, de cele
mai multe o r i , n p o l i t i c activeaz bazndu-se mai mult pe
T
^X ,7 c a
element al victoriei. Acelai lucru se vede i n
c a r t e a a I V - a , 56 n c a r e D i o d o t o s a f i r m c c r e d i n a n n o r o c
mpinge pe oameni la aventuri. N i c i a s ( V I I , 61,2) s p u n e ate
n i e n i l o r n f r n i c p o a t e v o r a v e a n o r o c . D e a l t f e l , n o r i c a r e
p a s a j s-ar ntlni, cuvntul TUX?} are sensul de cauz necunos
c u t a e v e n i m e n t e l o r " . D a r i d e e a c aceast c a u z este indefi
n i b i l i n e c l a r p e n t r u m i n t e a 6 m e n i r i i este n u m a i d e cteva
ori exprimat. Astfel, fcnd elogiul strbunilor, Pericles ( I ,
144,4) afirm c strbunii au lucrat mai mult cu yvcbfJM)
p r e v e d e r e " , b a z a t p e n e l e g e r e , p e inteligen i p e r a i u n e " ,
dect cu TIJXTJ 'factor necunoscut i imprevizibil". Opoziia
este ct se p o a t e d e clar. D e c i - yvcofjLT) i XU^YJ snt con
c e p u t e ca doi factori care pot aduce v i c t o r i a , d e c i cauze ale
e v e n i m e n t e l o r istorice. (Despre yvco(i7) ca f a c t o r o p u s l u i TUXTQ

a se v e d e a i I , 7 8 , 1 ; 144,4; I I , 65,11; 85,21, 104; I I I , 97,7; I V ,


3,1; 12,3; 14,3; 4 0 , 1 ; 6 4 , 1 ; 74,4; V , 1 6 , 1 ; V I , 33,6; V I I , 28,4; 77,2;
VIII, 24,5; 25,5). N i c i a s , n c e r c n d s c o n v i n g pe atenieni de
p r i m e j d i i l e pe care le implic expediia d i n Sicilia, le spune
c n u t r e b u i e ' s se bizuie pe neansele dumanilor, ci pe
Swcvoiaq gnduri r a i o n a l e " ( V I , 11,6). A i c i TOX?) este

80
STUDIU INTRODUCTIV

opus l u i Sidvoioc . G y l i p p o s , nainte d e a d a o l u p t naval


n S i c i l i a , f a c e n d e m n u r i s o l d a i l o r i, n t r e altele, le spune
c a t e n i e n i i n u se m a i n c r e d n f o r e l e l o r a r m a t e (roxpaaxeOf|),
c i n n o r o c IUX*) ( V I , 67,4). A i c i , d e c i , n o r o c u l , f a c t o r n e c u
n o s c u t , este opus prezicerii c l a r e a v i c t o r i e i , b a z a t e pe fore
m i l i t a r e . U n s o l p l a t e e a n ( I I I , 59,1) n d e a m n p e l a c e d e m o n i e n i
s n u u i t e c s o a r t a p e c a r e e l o n u m e t e a c u m T O xfj<; ooncpop
este n e s t a t o r n i c (&atd0(XY)Tov).

D e c i p e l n g c este i m p r e v i z i b i l , este i n e s t a t o r n i c .
n d i a l o g u l d i n t r e m e l i a n i a t e n i a n , p r i m u l a f i r m c m e -
l i e n i i se v o r b a z a p e ( r f l r e (ixpi TO08C aa>o6aig t&xfl x 0eioi>)
n o r o c u l izvopt de l a d i v i n i t a t e , c a r e i - a s a l v a t p n a c u m ( V ,
112,2). n acelai sens, P e r i c l e s s p u n e c s o l d a i i czui pentru
p a t r i e a u a v u t p a r t e de n o r o c T O evTuxes ( I I , 44,1).
Din cele d e m a i sus se v e d e c l a r c x{>x*] este u n f a c t o r
care determin e v e n i m e n t e l e , necunoscut, n e c l a r , ale crui ac
iuni snt i m p r e v i z i b i l e , p u t n d f i b u n e s a u r e l e . D a r , n p a s a
j e l e c i t a t e , c u v n t u l Tt>x? e r a n t r e b u i n a t d e a n u m i i v o r b i t o r i ,
Pericles, N i c i a s , B r a s i d a s , soli etc deci a t r i b u i t de T h u c y d i d e s
u n o r p e r s o n a j e . Ce g n d e a e l nsui? U n pasaj, care exprim
p r o p r i a l u i g n d i r e , arat c i s t o r i c u l r e c u n o a t e e x i s t e n a aces
tui factor. Astfel, vorbind d e s p r e C l e o n i B r a s i d a s ( V , 16,1)
i s t o r i c u l s p u n e c C l e o n avusese n o r o c ( T O etiruxetv ) i i d o -
b n d i s e f a i m n r z b o a i e . D a c T h u c y d i d e s este d e a c o r d c
exist TUXTQ, a t u n c i p u t e m c r e d e c e l e r a d e a c o r d i c u ceea ce
c r e d e a u p e r s o n a j e l e c a r e m e n i o n e a z acest f a c t o r , a n u m e c n o
r o c u l este n e c u n o s c u t , n e c l a r m i n i i o m e n e t i , a c i u n i l e l u i sn
n e s t a t o r n i c e i i m p r e v i z i b i l e . Prin urmare, istoricul afirma i
existena u n u i f a c t o r i m p r e v i z i b i l n desfurarea e v e n i r n e n t e l o r .
Din cele relatate reiese credem destul de clar c
T h u c y d i d e s i-a d a t s e a m a c e v e n i m e n t e l e snt p r o v o c a t e de
un c o m p l e x de cauze e c o n o m i c e , sociale, p o l i t i c e , psihologice,
e l l e - a m e n i o n a t , d a r n u l e - a c o n s a c r a t u n c a p i t o l s p e c i a l , n
c a r e s d i s c u t e i m p o r t a n a i o r d i n e a e f i c i e n e i l o r , legturile
necesare i legturile ntmpltoare dintre ele. D e asemenea,
i s t o r i c u l n - a l u a t o a t i t u d i n e c l a r n p r i v i n a e x i s t e n e i i i n
terveniei z e i l o r n i s t o r i e , n i c i n-a definit, mcar p r i n dou-
t r e i c u v i n t e , noiunea exprimat de cuvntul TVX?)-

<> Rzboiul p e l o p o n e s i a c 81
N . T. B A R B U

C a u z e l e rzboiului p e l o - P e n t r u a nelege m a i b i n e cauzele


p o n e s i a c n concepia l u i rzboiului peloponesiac, expuse de
Thucydides T h u c y d i d e s , este necesar s struim
puin asupra caracterului politicii
e x t e r n e a A t e n e i . A a c u m a m artat l a n c e p u t u l a c e s t u i s t u
diu, autorii moderni exprim opinii diferite n aceast pro
blem. Astfel, pentru a ne limita la citarea ctorva nume,
G. de Sanctis 7 3
i G. B. G r u n d y 7 4
susin c Atena ducea o
p o l i t i c i m p e r i a l i s t " i c aliaii acestei ceti a u simit do
minaia cetii l u i P e r i c l e s ca u n j u g . Teza contrar a fost
susinut d e G . G r o t e i este m p r t i t a z i d e A . H . M . Jones,
G.E.M. de S-te Croix, H.W. Pleket, n lucrrile citate mai
n a i n t e . S p r e a m e n a j a spaiul, v o m arta n u m a i a r g u m e n t e l e
poziiei n o a s t r e , n aceast problem.
Am artat a n t e r i o r , n p a r a g r a f u l i n t i t u l a t a l i a i i Atenei",
c hegemonia cetii l u i P e r i c l e s e r a simit de aliai ca o
sclavie, fapt confirmat de Olimpianul nsui. Spre a ntri
aceast constatare, n afar de pasajele menionate ( I , 75,1;
81,3; 122,1; I I , 63,12; 124,3; I I I , 10; 3 7 , 1 ; 44,3; V I , 18 24;
90; V I I , 66), v o m m a i a d u c e n d i s c u i e i a l t e l e , c a r e v o r p u
t e a c o n v i n g e i p e c e i m a i s c e p t i c i a s u p r a c a r a c t e r u l u i d e ex-
i

p a n s i u n e i d o m i n a i e a l p o l i t i c i i e x t e r n e a A t e n e i .
A s t f e l , P e r i c l e s s p u n e c l a r ( I , 143,4) c , d a c a t e n i e n i i vor
f i nfrni, aliaii se v o r d e s p r i n d e d e A t e n a , c c i n u v o r s t a
linitii, d a c noi nu vom f i n s t a r e s p o r n i m cu armata
mpotriva l o r " . Acest singur pasaj ar fi suficient s arate
constrngerea pe care o exercita Atena asupra aliailor ei.
D a r m a i snt i a l t e l e p e c a r e l e v o m a m i n t i ndat.
n prealabil trebuie s s u b l i n i e m ns contradicia dintre
afirmaia l u i Pericles, amintit m a i sus, i aceea din lauda
d e n m o r m n t a r e ( I I , 41,2), n c a r e O l i m p i a n u l f a c e a p r e c i e r e a ,
optimist, potrivit c u circumstana, dar n u cu realitatea, c
aliaii Atenei se consoleaz cel puin cu gndul c nu snt
c o n d u i d e o a m e n i n e d e m n i . D a r , s r e v e n i m l a p a s a j e l e care

7 8
G. d e S a n c t i s , Postille Tucidideae, n Rendiconti d e l l a r e g i a Acca-
demia dei L i n c e i " , 1930, p. 299341.
7
* G . B. G r u n d y , O p . cit., v o i . I , p. 330 i u r m .

82
STUDIU INTRODUCTIV

dovedesc c h e g e m o n i a A t e n e i e r a privit c u ur n cetile


dominate.
D u p ce arat o r d i n u l p e c a r e l - a u d a t P o t i d e e i , d e a tri
mite acas pe demiurgii spartani 7 5
i de a drma zidurile
cetii d i n s p r e s u d , T h u c y d i d e s a f i r m ( I , 56) c a t e n i e n i i au
f c u t acest l u c r u t e m n d u - s e c p o t i d e e n i i , l s n d u - s e convini
de Perdiccs i d e corintieni, se vor d e s p r i n d e de Atena i
v o r a n t r e n a c u e i i p e ceilali aliai d i n T r a c i a .
I s t o r i c u l v o r b e t e a i c i d e o m s u r luat d e g u v e r n u l ate
nian, care e r a contient de sentimentele pe care le nutreau
aliaii fa d e A t e n a . Ce s m a i v o r b i m de faptul nsui al
d e s p r i n d e r i i cetii d i n alian, c a r e a r t r e b u i s n u m a i a i b
nevoie de n i c i u n comentariu. D e p i l d : P o t i d e e a ( I , 5862),
E u b e e a i M e g a r a ( I , 114). A l t e c a z u r i d e d e s p r i n d e r i ntlnim
n c r i l e : I V , 108,3; 120,1; 123,1; V , 1 4 , 1 ; V I I I , 5,15; 6 1 ;
11,2; 14,3; 1 7 , 1 ; 24,5.
D i n cele e x p u s e m a i sus r e i e s e c l a r i c o n v i n g t o r c A t e n a
ducea o politic de dominaie a s u p r a aliailor i firete de
e x p a n s i u n e . A c e a s t p o l i t i c n u p u t e a s n u v i n n conflict
cu Corintul i c u a l t e ceti ale cror interese economice i
comerciale e r a u ameninate de cetatea l u i Pericles.
Istoricii moderni i d a u s e a m a c adevrata cauz, prin
cipal, a rzboiului a constituit-o t o c m a i aceast ciocnire de
interese. Unul dintre istorici, care prezint m a i sistematic
i n t e r e s e l e e c o n o m i c e i c o m e r c i a l e a l e A t e n e i , este G . B . G r u n d y
c a r e s p u n e - c A t e n a t r e b u i a s a d u c g r u d i n P o n t , i a r n caz
c Pontul ar f i fost pierdut, rmneau Sicilia i vestul, n
g e n e r a l . D a c i v e s t u l a r f i f o s t p i e r d u t , d e z a s t r u l a r f i f o s t
inevitabil. Dilema, Pontul sau Sicilia, a r f i fost clar pentru
a t e n i e n i , c h i a r p e l a 446 .e.n. C o r i n t u l i M e g a r a , n e x p a n s i u
n e a l o r c o m e r c i a l , se n t l n e a u c u A t e n a i n est, i m a i ales n
vest.
T r e c n d l a c a u z e l e r z b o i u l u i p e l o p o n e s i a c , G r u n d y l e nir
n o r d i n e a u r m t o a r e . P e n t r u A t e n a : a) i m p o r t u l d e g r u d i n
a f a r ; b) n e v o i a d e a d a d e l u c r u p o p u l a i e i l i p s i t e de o c u p a i e
i d e h r a n ; c) l e g t u r i l e p r e c a r e c u P o n t u l , c a r e f c e a u nece-

7 5
D e m i u r g i i e r a u magistrai de frunte n statele d o r i e n e .

83
N. I. BARBU

s a r e m e n i n e r e a h e g e m o n i e i a s u p r a aliailor i c u c e r i r e a S i c i -
l i e i . P e n t r u p e l o p o n e s i e n i : a) n e c e s i t a t e a d e a i n e l e g t u r a c u
Pontul; b) m p i e d i c a r e a Atenei de a intercepta drumul spre
vest. H . B e n g t s o n 7 6
v o r b e t e , m a i concis, despre contradiciile
economice dintre principalele ceti rivale, Atena i Sparta,
fiind n esen de a c o r d cu Grundy. N u este n e v o i e s m a i
c i t m i ali i s t o r i c i m o d e r n i , c a r e a f i r m acelai l u c r u . F a p t e l e
snt astzi prea evidente pentru ca s n u fie acceptate de
oricine judec lucrurile obiectiv.
Thucydides, dup ce arat c rzboaiele purtate naintea
rzboiului peloponesiac n-au avut a m p l o a r e a acestuia, s p u n e :
Atenienii i p e l o p o n e s i e n i i a u n c e p u t [rzboiul] rupnd tra
tatul de t r e i z e c i de a n i , pe care-1 ncheiaser dup c u c e r i r e a
E u b e e i . A m s c r i s l a n c e p u t p e n t r u ce l - a u r u p t i d i v e r g e n e l e
dintre ei, ca s n u se m a i cerceteze v r e o d a t d i n ce cauz
s-a iscat u n rzboi att d e m a r e n t r e e l e n i . E u socotesc c
cea m a i a d e v r a t c a u z , d a r n e a r t a t d e c u v n t , a c o n s t i t u i t - o
f a p t u l c a t e n i e n i i a j u n s e s e r p u t e r n i c i i, i n s p i r n d t e a m l a -
cedemonienilor, i - a u silit s p o a r t e r z b o i . Cauzele declarate
pe fa d e f i e c a r e i d i n p r i c i n a crora, rupnd tratatul, au
pornit rzboiul snt u r m t o a r e l e " ( I , 23, 45). I n acest pasaj
T h u c y d i d e s f a c e , f r n i c i o n d o i a l , distincie n t r e c a u z e i
p r e t e x t e . C a u z e l e , a d i c ceea ce n u m i m n o i astzi c o n t r a d i c i i l e
a n t a g o n i s t e , d i n t r e c e l e d o u t a b e r e , snt d e n u m i t e d e e l dX7)8eT
Tdt7)V7ipo9aaiv cea m a i adevrat cauz", i a r p r e t e x t e l e snt
artate p r i n c u v i n t e l e a i TO 9avepov Xey6{xevaL aluat
cauzele declarate pe fa de fiecare". Cauza esenial, ne
s p u n e i s t o r i c u l , este t e a m a p e c a r e o i n s p i r a s p a r t a n i l o r p u t e r e a
crescnd a A t e n e i . Care e r a o b i e c t u l acestei t e m e r i ? I s t o r i c u l
vine cu n o i precizri n c a r t e a I , 88, u n d e s p u n e c lacede
m o n i e n i i a u artat p r i n v o t c t r a t a t u l fusese r u p t i c tre
b u i e p u r t a t r z b o i n u att f i i n d c s lsaser c o n v i n i d e c u
v i n t e l e aliailor, ct p e n t r u c se t e m e a u c a t e n i e n i i v o r de
v e n i i m a i p u t e r n i c i , v z n d c cea m a i m a r e p a r t e d i n E l a d a
le este supus". Vorbind despre ncercarea spartanilor de a
mpiedica pe atenieni s-i construiasc z i d u r i l e cetii, dup

H. B e n g t s o n , op. cit.

84
STUDIU INTRODUCTIV

alungarea m e z i l o r , i s t o r i c u l ne spune c l a c e d e m o n i e n i i a u f
c u t a c e a s t n c e r c a r e i f i i n d c e i nii a r f i p r i v i t c u p l c e r e
ca n i m e n i s n - a i b z i d u r i n j u r u l cetii, d a r , m a i ales, l a
ndemnul struitor a l aliailor, care se t e m e a u de mrimea
f l o t e i a t e n i e n e , p e c a r e n u o a v u s e s e r m a i n a i n t e , i d e c u r a
j u l d o v e d i t n r z b o i u l c u m e z i i ( I 90,1).
Dup ce arat ciocnirile dintre atenieni i p e l o p o n e s i e n i ,
survenite n timpul Pentecontaetiei, Thucydides observ c
s p a r t a n i i , d e i v e d e a u c u m a t e n i e n i i se n t r e s c , n u i - a u a t a c a t
p o r n i n d u n r z b o i n r e g u l . A t u n c i , ns [n 431 .e.n.], l a c e
demonienii a u s o c o t i t c n u m a i p o t r b d a , i c t r e b u i e s
t r e a c l a a c i u n e c u t o t a v n t u l i s s u p r i m e p u t e r e a a t e n i e n i
l o r , d a c se v a p u t e a " , ( I , 118,2). A a d a r , d r e p t c a u z concret
a t e m e r i i , pe care o aveau s p a r t a n i i p e n t r u p u t e r e a crescnd a
a t e n i e n i l o r , T h u c y d i d e s m e n i o n e a z flota,*aliaii, c u r a j u l dove
d i t de a t e n i e n i n rzboiul c u m e z i i .
F l o t a , aliaii, c u r a j u l e r a u e l e m e n t e d e n a t u r s-i n e l i n i
teasc p e s p a r t a n i , m a i ales n ceea ce p r i v e t e s e c u r i t a t e a l o r .
Istoricul n u menioneaz cauzele economice, pe care le p u n
n l u m i n , c u atta c l a r i t a t e , i s t o r i c i i m o d e r n i . N u s n t e m n s
s i g u r i c T h u c y d i d e s n u l e - a a v u t n m i n t e i c , d a c a r f i
artat l u c r u r i l e m a i pe larg, n u le-ar f i evocat. Astfel, vor
b i n d d e s p r e c a u z e l e p e n t r u c a r e A l c i b i a d e s struia att d e m u l t
s se p o r n e a s c e x p e d i i a d i n S i c i l i a , T h u c y d i d e s o b s e r v ( V I , .
15, 12) c a d v e r s a r u l l u i N i c i a s d o r e a s d o b n d e a s c , prin
c u c e r i r e a S i c i l i e i , b a n i i slav. I s t o r i c u l , c a r e i d d e a p e r f e c t ,
de b i n e seama despre m o b i l u l economic c a r e l d e t e r m i n a p e
Alcibiades s struie att d e m u l t asupra pornirii expediiei
din Sicilia, p r e c u m i d e i m p o r t a n a factorului economic n
viaa social, despre care a m v o r b i t m a i nainte, nelegea, p r o
b a b i l , d e s t u l d e c l a r i c o n s i d e r e n t e l e e c o n o m i c e c a r e a u m p i n s ,
cele dou t a b e r e l a rzboi. N u le-a menionat ns, fie d i n
p r i c i n a c o n c i z i u n i i , f i e c n u c r e d e a n e c e s a r s struie a s u p r a
lor. Z i c e m p r o b a b i l , fiindc n i m e n i , n s t a d i u l actual a l cer
cetrilor, n u poate a f i r m a c u c e r t i t u d i n e c l u c r u r i l e s t a u a a
sau altfel.
n ceea ce p r i v e t e p r e t e x t e l e d e r z b o i , n u m i t e de istoric
c a u z e m r t u r i s i t e p e f a " , T h u c y d i d e s , d u p ce n a r e a z e v e -

85
N. I. BARBU

n i m e n t e l e p e t r e c u t e n l e g t u r c u c e t a t e a E p i d a m n o s ( I , 24
55,2), s p u n e : A c e a s t a a f o s t p e n t r u c o r i n t i e n i p r i m a c a u z de
rzboi mpotriva a t e n i e n i l o r , a n u m e c luptaser mpotriva l o r ,
alturi d e c o r c y r e i e n i n t i m p u l c n d t r a t a t u l e r a n v i g o a r e "
( I , 55,3). D u p aceasta, i s t o r i c u l c o n t i n u : n d a t d u p aceste
evenimente, s-au produs i urmtoarele d i f e r e n d e . ntre ate
n i e n i i p e l o p o n e s i e n i [ c a r e i - a u m p i n s ] l a r z b o i " ( I , 56,1). D i
ferendele, pe care istoricul le relateaz n continuare, snt:
o r d i n u l d a t de a t e n i e n i cetii P o t i d e e a , c o l o n i e c o r i n t i a n , c a r e
f c e a p a r t e d i n L i g a m a r i t i m , s t r i m i t acas p e demiurgii
c o r i n t i e n i i s d i s t r u g z i d u r i l e cetii d i n s p r e s u d ( I , 5658);
d e s p r i n d e r e a P o t i d e e i d i n a l i a n a c u A t e n a i e v e n i m e n t e l e p r o
v o c a t e d e a c e a s t d e s p r i n d e r e . ( I , 5965), d u p care istoricul
a d a u g : i aceste c a u z e s-au m a i a d u g a t [ l a cele m e n i o n a t e ]
p e n t r u a t e n i e n i i p e l o p o n e s i e n i [ c a r e i - a u d e t e r m i n a t s l u p t e ]
ntre e i " , p e n t r u c o r i n t i e n i , f a p t u l c a t e n i e n i i asediau Potideea,
c o l o n i a l o r , n c a r e se a f l a u o a m e n i d i n C o r i n t i d i n P e l o p o n e s ,
pentru atenieni, mpotriva peloponesienilor, faptul c acetia
desprinseser de ei o cetate aliat i supus contribuiei i,
ducndu-se acolo, purtau rzboi pe fa, mpotriva lor, al
t u r i d e p o t i d e e n i ( I , 66,1)". D u p ce e x p u n e e v e n i m e n t e l e p e t r e
cute n timpul Pentecontaetiei, Thucydides continu: Dup
acestea, n u c u m u l i a n i m a i trziu, s - a u p e t r e c u t e v e n i m e n t e l e
d e l a C o r c y r a i d e l a P o t i d e e a i c e l e l a l t e , c a r e a u f o s t pre
t e x t u l a c e s t u i r z b o i " ( I , 118,1). D e d a t a aceasta i s t o r i c u l n t r e
buineaz t e r m e n u l e x p l i c i t 7rp69am<; pretext". Sntem deci
n d r e p t i i s a f i r m m c, p r i n c a u z e l e e x p u s e p e f a " , T h u
c y d i d e s n e l e g e p r e t e x t e l e r z b o i u l u i l a c a r e , n a f a r d e c i o c
n i r i l e de l a C o r c y r a i P o t i d e e a , se a d a u g i c e r e r i l e p e care
^ s p a r t a n i i , hotri s p o a r t e r z b o i , l e f c e a u a t e n i e n i l o r , spre
a avea u n pretext ct mai puternic de a porni rzboiul ( I ,
126,1), a n u m e : e x p i e r e a n e l e g i u i r i i svrite n l e g t u r c u C y l o n
(I, 126 2138), r e t r a g e r e a d e l a P o t i d e e a , a u t o n o m i a E g i n e i i
a n u l a r e a d e c r e t u l u i , care i n t e r z i c e a m e g a r i e n i l o r accesul l a p i e
ele a t t i c e s a u a l e cetilor din Liga maritim ( I , 139, 14).
Este deci clar c p r e t e x t e l e n u m i t e de istoric expres 7rpo9dceLc;
snt: Corcyra, Potideea, n e l e g i u i r e a svrit n legtur cu
Cylon, d e c r e t u l p r i v i t o r l a M e g a r a i Egina.

86
STUDIU INTRODUCTIV

C l a s i f i c a r e a i distincia n t r e c a u z e l e i p r e t e x t e l e r z b o i u
l u i peloponesiac n - a u fost n i c i rspicat, n i c i s i s t e m a t i c f c u t e
de T h u c y d i d e s . Totui, d i n analiza de m a i sus, se d e s p r i n d e
l i m p e d e c o n s t a t a r e a c T h u c y d i d e s , d r e p t cauze, a menionat:
teama spartanilor de atenieni, obiecte ale t e m e r i i fiind flota r

aliaii, curajul atenienilor; iar drept pretexte, denumite de


istoric lmurit c u t e r m e n u l de npoyaiavz, e v e n i m e n t e l e n l e
gtur cu Epidamnos, Potideea i cererile spartanilor, avnd
ca obiect Potideea, Egina, n e l e g i u i r e a n legtur cu Cylon,
d e c r e t u l p r i v i t o r l a m e g a r i e n i . D e i p r e z e n t a t e o c a z i o n a l i n e
s i s t e m a t i c , c a u z e l e i p r e t e x t e l e a u f o s t c o r e c t i n t u i t e d e i s t o r i e
i att s p i r i t u l su d e o b s e r v a i e a f a p t e l o r , ct i j u d e c a t a sa.
istoric s - a u r i d i c a t l a o n l i m e r a r atins n a n t i c h i t a t e . I a r
cnd T h u c y d i d e s vorbete despre d e c r e t u l n legtur c u m e g a -
r i e n i i , este g r e u d e c o n c e p u t c n m i n t e a l u i n u s - a u nfi
at i c a u z e l e e c o n o m i c e . D a c l e - a r f i m e n i o n a t , e l s-ar f i r i
dicat nc de pe atunci l a nlimea atins de istoriografia
a c t u a l n acest p u n c t . I m p l i c a i i l e e x p u n e r i i l u i T h u c y d i d e s n e
dau dreptul s p r e s u p u n e m c i s t o r i c u l a a t i n s c h i a r aceast
nlime, dei nu avem temeiuri exprese spre a susine cu.
c e r t i t u d i n e acest lucru.
A a c u m m m a i spus, Pericles, p o -
Strategia taberelor n t r i y i t i a r e si m i l i -
m i j l o a c e l o r f i n a n c

lupt, dup T h u c y d i d e s t a r e p r n ^ c a r e e x c e l a A t e n a

142143), a f c u t d i n flot instrumentul decisiv al obinerii


victoriei, socotind c invaziile peloponesiene nu vor putea
da victoria adversarului. Exemplul l u i T h e m i s t o c l e s l ncu
raja. Trei e r a u prghiile p l a n u l u i strategiei l u i Pericles: flota,
c e t a t e a , aliaii ( I , 143, 45) i aceste t r e i e l e m e n t e o s p u n e
c l a r O l i m p i a n u l t r e b u i a u pstrate c u o r i c e pre, p e n t r u c
ele a v e a u s a d u c victoria.
Peloponesienii, de asemenea, p o t r i v i t m i j l o a c e l o r de care d i s
p u n e a u , s o c o t e a u c clou p r o c e d e e l e v o r a d u c e v i c t o r i a : i n v a
z i i l e n A t t i c a ( e v e n t u a l c u c e r i r e a A t e n e i ) i d e s t r m a r e a Ligii
m a r i t i m e . F l o t a s p a r t a n a p r e a , n p l a n u l l u i A r c h i d a m o s , ca.
u n i n s t r u m e n t care p u t e a f i furit n v i i t o r .
U n i i i s t o r i c i m o d e r n i c r i t i c l i p s a de c o m b a t i v i t a t e a s t r a t e
g i e i p e r i c l e e n e . T e o r e t i c , se p o a t e p r e s u p u n e o r i c e , d a r reali--

87
N. J . BARBU

t a t e a a artat c , d u p zece a n i d e r z b o i , n c a r e p e l o p o n e s i e -
n i i a u i n v a d a t de c t e v a o r i A t t i c a , s p a r t a n i i n - a u p u t u t o b i n e
v i c t o r i a . I s t o r i a a d a t c e l m a i r i g u r o s v e r d i c t n c o n t r o v e r s e l e
c u p r i v i r e l a a c e a s t p r o b l e m . n t r - a d e v r , n u se tie ce s-ar
f i n t m p l a t d a c P e r i c l e s s-ar f i a n g a j a t n t r - o b t l i e terestr.
A t e n a ar f i fost poate cucerit, i a r consecinele a r f i fost i n c a l
culabile.
S p a r t a n i i se g s e a u p e cea m a i f a -
P r o p a g a n d a d e rzboi v o r a b i l p o z i i . i e n a c e a s t p r i v n

Aliaii A t e n e i se s o c o t e a u r e d u i l a s c l a v i e . O p i n i a p u b l i c a
aliailor a t e n i e n i l o r este f o a r t e b i n e c a r a c t e r i z a t d e urmtoa
rele c u v i n t e ale u n u i sol m y t i l e n e a n : Ct t i m p a t e n i e n i i n e - a u
condus, tratndu-ne de l a egal l a egal, i - a m u r m a t cu avnt.
D a r . c n d i v e d e a m c i p o t o l e s c u r a mpotriva m e d u l u i i
c a d u c n s c l a v i e p e aliai, n u m a i e r a m n s i g u r a n " ( I I I , 10,2).
n aceste c o n d i i i , o p i n i a p u b l i c a ntregii E l a d e e r a d e par
tea Spartei. T h u c y d i d e s ne spune direct ( I I , 7) c ntreaga
Elad era n efervescen i g a t a s p o r n e a s c la rzboi i,
ndeosebi, t i n e r e t u l c a r e n u tia ce este r z b o i u l . I a r opinia
p u b l i c e r a , n cea m a i m a r e p a r t e , f a v o r a b i l l a c e d e m o n i e n i -
l o r , m a i ales c s p u n e a u c v o r e l i b e r a E l a d a . . . " A s t f e l , cei
m a i m u l i u r a u p e a t e n i e n i . u n i i v o i n d s scape d e dominaia
l o r , i a r ceilali t e m n d u - s e s n u c a d s u b s t p n i r e a l o r " ( I I ,
8,3). I s t o r i c u l n u f a c e n i c i o a p r e c i e r e a s u p r a acestei o p i n i i p u
b l i c e , c i o constat.
T h u c y d i d e s a a v u t o c a z i a ca, p e l n g
Clasele sociale _ lupta s t r u c t u r a s a poli-
o c i a l i o r m d m r e

d e clas
t i c a p o l i s u r i l o r f r u n t a e , s a d u c
n d i s c u i e i clase i c a t e g o r i i s o c i a l e , c a r e e x i s t a u pretutin
deni: oameni liberi i sclavi, i a r , n clasa oamenilor liberi,
b o g a i i sraci, n o b i l i i o a m e n i d e r n d . E s t e i n t e r e s a n t de
v z u t c a r e este a t i t u d i n e a i s t o r i c u l u i n l e g t u r c u aceste' clase
i c a t e g o r i i s o c i a l e .
Snt f o a r t e r a r e c a z u r i l e cnd T h u -
Sclavi cydides vorbete despre sclavi i
c h i a r i a t u n c i se m r g i n e t e s * c o n s t a t e f a p t e , f r s i a a t i
t u d i n e . A s t f e l , artnd pagubele pe care le p r i c i n u i a atenieni
l o r o c u p a r e a D e c e l e i e i , T h u c y d i d e s o b s e r v ( V I I , 27,5) c , n t r e

88
STUDIU INTRODUCTIV

a l t e n e a j u n s u r i , A t e n a t r e b u i a s asiste i l a d e z e r t a r e a a m a i
m u l t d e d o u z e c i d e m i i de s c l a v i , d i n t r e c a r e cea m a i m a r e
p a r t e e r a u meteugari. n m o d i m p l i c i t i s t o r i c u l constat i m
portana acestor s c l a v i , d a r n u manifest n i c i o a t i t u d i n e afec
tiv f a d e situaia l o r . T h u c y d i d e s istorisete ( V I I I , 40,2) c
s c l a v i i de l a C h i o s e r a u p r e a d r a s t i c p e d e p s i i cnd svreau.
vreo neregul. Motivul: stpnii voiau s-i in n fru prin
teroare. Cnd s c l a v i i a u fost s i g u r i c a r m a t a a t e n i e n i l o r este
l n g z i d u r i l e cetii a u f u g i t i, c u m c u n o t e a u b i n e c o n f i g u r a
ia l o c u l u i , a u a d u s cetii cele m a i m a r i p a g u b e . P a s a j u l este
foarte interesant. ntr-adevr, istoricul arat clar cauza fugii
sclavilor: a s p r i m e a prea m a r e a pedepselor p e care l i le d
d e a u stpnii, ca s-i in n f r u . n m o d i m p l i c i t este con
d a m n a t procedeul, fiindc a a v u t consecine pgubitoare pen
tru stpni. D e m a i m u l t e o r i v o r b e t e i s t o r i c u l d e s p r e hiloti.
n c a r t e a I , 101, T h u c y d i d e s se m r g i n e t e s o b s e r v e c s p a r
t a n i i a u a v u t de l u p t a t c u hiloii, c a r e se r e f u g i a s e r l a I t h o m e .
S p a r t a n i i a u f o s t n e v o i i s p r o m i t b a n i m u l i o a m e n i l o r l i b e r i
i a c o r d a r e a libertii h i l o i l o r , c a r e v o r d u c e a l i m e n t e a s e d i a
i l o r d e l a P y l o s ( I V , 26,24). i, n t r - a d e v r , o b s e r v istoricul,
cel mai mult hiloii s-au avntat n primejdie ca s sparg
blocada duman. Observaia a r e u n sens i x n p l i c i t : hiloii i
r i s c a u v i a a p e n t r u l i b e r t a t e . L a c e d e m o n i e n i i n e s p u n e isto
r i c u l ( V , 34,1) a u a c o r d a t l i b e r t a t e a h i l o i l o r c a r e luptaser
c u B r a s i d a s i i - a u aezat n L e p r e o n . i a i c i este artat d o r i n a
de l i b e r t a t e a hiloilor.
D i n cele e x p u s e se v e d e c l a r c T h u c y d i d e s e x p u n e corect
f a p t e l e d i n c a r e r e i e s e i m p o r t a n a s c l a v i l o r . E l e x p l i c d e ase
menea, lucid i n conformitate cu realitatea, cauzele unor
aciuni a l e s c l a v i l o r . A t i t u d i n e a d e c r i t i c l a a d r e s a s t p n i l o r ,
care pedepseau prea aspru pe sclavi, este d e asemenea ar
tat. M e n i o n m i a l t e f a p t e d i n c a r e se v e d e i m p o r t a n a i
aciunea sclavilor. V o r b i n d d e s p r e P a u s a n i a s ( I , 132,4), T h u c y
dides observ c, n t r e altele, comandantul spartan promitea
h i l o i l o r l i b e r t a t e a , d a c se v o r r s c u l a s p r e a-1 a j u t a l a r e a l i
z a r e a p r o i e c t e l o r sale. n c a r t e a I , 101, 102, i s t o r i c u l relateaz
rscoala hiloilor l a I t h o m e , c h e m a r e a a t e n i e n i l o r n a j u t o r i
concedierea l o r , d e t e a m a c n u c u m v a s i n t r e n legtur

89
N. I. B A R B U

cu rsculaii d i n cetate. Corintienii au vndut opt sute de


sclavi corcyrieni ( I , 55,2). Hiloii dau ajutor spartanilor n
lupta mpotriva cetii Tegeea ( V , 63,1). S c l a v i i d i n Plateea,
alturi de stpni ( I I , 4,1), a r u n c c u p i e t r e n d u m a n i . S t r o m -
b i h i d a s i i a p e s c l a v i i d i n L a m p s a c o s c a p r a d d e r z b o i (VIII,
62.2) , f e m e i i c o p i i snt r e d u i l a s c l a v i e ( I V , 48,4; V , 3 2 , 1 ; V I ,
62.3) . A c e s t e a snt f a p t e c o n s e m n a t e r e c e i o b i e c t i v d e ctre
istoric.
S n t ns o s e r i e d e p a s a j e , n s p e c i a l n d e m e g o r i i , n c a r e
v o r b i t o r i i , p e n t r u a e x p r i m a noiunea de dependen politic",
ntrebuineaz cuvntul 8ovX<oms sclavie", tocmai spre a
a r t a ct d e i n s u p o r t a b i l e r a a c e a s t d e p e n d e n p o l i t i c . P r i n
a c e a s t a se p u n e , ct se p o a t e d e l i m p e d e , n l u m i n atitudinea
o a m e n i l o r l i b e r i i f r n d o i a l i a i s t o r i c u l u i , f a d e c o n d i i a
s c l a v i l o r , f a d e s c l a v i e . D e p i l d , n d i a l o g u l d i n t r e m e l i a n i
atenian, melianul ntreab pe atenian ( V , 92,100) c u m a r p u
tea f i f o l o s i t o a r e melienilor* sclavia", adic dependena politic
d e A t e n a . De asemenea G y l i p p o s afirm, n faa combatanilor
m p o t r i v a a t e n i e n i l o r , c acetia d i n u r m a u v e n i t s r e d u c
S i c i l i a l a s c l a v i e ( V I I , 66,2; 68,2). N u e r a , d e s i g u r , v o r b a d e s p r e
vnzarea sicilienilor ca sclavi, ci de dependena Siciliei de
A t e n a , ceea ce a r i e c h i v a l a t c u s c l a v i a . A c e l a i l u c r u se v e d e
i d i n a l t e a f i r m a i i ( I , 122,3; V , 38,4; V I , 20,3; V I I I , 43,3; 84,5).
T o i o a m e n i i l i b e r i i i s t o r i c u l e r a u c o n v i n i c situaia s c l a v u l u i
e r a o n e n o r o c i r e c a r e t r e b u i a e v i t a t c u p r e u l vieii. G y l i p p o s
c a u t s i n s u f l e c u r a j s o l d a i l o r , i a r n d e m e g o r i i v o r b i t o r i i n
c e a r c s c o n v i n g p e a u d i t o r i p r i n f l u t u r a r e a s p e c t r u l u i scla
viei. Nimeni n u se gndea i n i c i n u se p u t e a gndi atunci
l a desfiinarea sclaviei deci n i c i istoricul.
i cnd este v o r b a despre Sfjnos
Poporul i aristocraii > p o p o r t f i d e g p r e a r i s t o c r a i ( o l

L u p t a de c l a s a 6 n y o i ) i s t o r i c u l n e a r a t a c e s t e c a _
t e g o r i i a l e o a m e n i l o r l i b e r i , d e cele m a i m u l t e o r i , n aciune,
f r s i a o a t i t u d i n e p e r s o n a l . D e p i l d , p o p o r u l d i n A r g o s
p r i n d e c u r a j i se r i d i c m p o t r i v a a r i s t o c r a i l o r ( V , 82,1). A c e
lai l u c r u se p e t r e c e l a C o r c y r a ( I V , 46,3). A r i s t o c r a i i megari-
e n i , f i i n d a l u n g a i d e p o p o r , se d e d a u l a p r d c i u n i ( I V , 66,2).
P o p o r u l d i n A m p h i p o l i s , compus d i n atenieni, ntr-o mic parte,

90
STUDIU INTRODUCTIV

i d i n o a m e n i d e p r i n a l t e p r i ( I V , 106), d u p l u n g i ezitri a
acceptat p r o p u n e r e a l u i Brasidas. P o p o r u l d i n Mende era n
d e z b i n a r e c u aristocraii c n d c e t a t e a a f o s t a t a c a t ( I V , 130).
Am artat, c u ocazia discutrii cauzalitii istorice, c Thu
c y d i d e s i-a d a t s e a m a de importana factorului economic n
ceea ce p r i v e t e a p a r i i a c l a s e l o r i a l u p t e i d e clas. Astfel,,
datorit r o d n i c i e i p m n t u l u i s p u n e i s t o r i c u l ( I , 24) bo
giile se strngeau n minile ctorva i produceau rscoale
[ p r i n c e t i ] , d e p e u r m a c r o r a [cetile] s l b e a u i, n acelai
timp, erau atacate m a i uor de alte triburi. L a M i t i l e n e
relateaz T h u c y d i d e s ( I I I , 27) p o p o r u l este n a r m a t s p r e a.
l u p t a c o n t r a a t e n i e n i l o r , d a r ajuni n stpnirea a r m e l o r , sol
daii, o a m e n i d i n p o p o r , n - a u v o i t s m a i l u p t e , c i a u n c e p u t
s cear aristocrailor s l e mpart gru, ameninndu-i c
n caz c o n t r a r , se v o r n e l e g e c u a t e n i e n i i . D e z b i n r i ntre p o
por i aristocrai m a i semnaleaz T h u c y d i d e s i l a Corcyra
( I I I , 70), u n d e s c l a v i i a u f o s t c h e m a i n a j u t o r ( I I I , 73), p r o -
mindu-li-se e l i b e r a r e a , i u n d e a u a v u t l o c scene d e rzboi
c i v i l ( I I I , 74). D u p ce e x p u n e , c u u n e m o i o n a n t dramatism,
violena luptelor, istoricul ncheie cu urmtoarea observaie:
A t t d e v i o l e n t a f o s t r s c o a l a i s-a p r u t i m a i v i o l e n t
[dect a f o s t n r e a l i t a t e ] , c c i a f o s t p r i m a . n t r - a d e v r , m a i
trziu s-a micat aproape ntreaga e l e n i m e , ca s zicem aa,,
producndu-se pretutindeni dezbinri, cci fruntaii poporului:
voiau s-i a d u c p e atenieni, iar oligarhii pe l a c e d e m o n i e n i ^
( I I I , 82,1). n c o n t i n u a r e , i s t o r i c u l arat c c h e m a r e a a t e n i e n i l o r
s a u a l a c e d e m o n i e n i l o r d e c t r e cele d o u c a t e g o r i i s o c i a l e , n
lupt, era u n pretext pentru a-i satisface o dumnie mai
veche.* I s t o r i c u l o b s e r v a p o i : M u l t e i g r e l e n e n o r o c i r i s-au
abtut, n timpul rscoalelor [asupra oamenilor], prin ceti,,
n e n o r o c i r i c a r e se n t m p l i se v o r n t m p l a n t o t d e a u n a , ct
timp firea o a m e n i l o r v a f i aceeai, n e n o r o c i r i mai groaznice
s a u m a i p o t o l i t e i c u aspecte v a r i a t e , d u p c u m v o r f i s c h i m
b r i l e m p r e j u r r i l o r d e f i e c a r e d a t ( I I I , 82,2). O b s e r v n d , n
continuare, c rzboiul suprimnd p r o c u r a r e a h r a n e i de t o a t e
z i l e l e , este u n d a s c l a l v i o l e n e i " , i s t o r i c u l analizeaz starea
psihologic a celor aflai n lupt. Aadar, T h u c y d i d e s nu-i
e x p r i m p r e f e r i n e p e n t r u n i c i o clas, c i n c e a r c s g e n e r a -

91
N . ,1. B A R B U

lizeze cauzele rscoalelor i s fac o ptrunztoare analiz


p s i h o l o g i c , d e c a r e n e v o m o c u p a n alt p a r t e . D e asemenea,
el c o n s e m n e a z d e z b i n r i n t r e p o p o r i aristocrai, n diferite
ceti, f r n s s i a a t i t u d i n e ( I V , 1,3; I V , 67,71,76,15,130;
V I , 35,36,74; V I I I , 21,1. D i n cele e x p u s e , reiese c i s t o r i c u l nu-i
a r a t e x p l i c i t s i m p a t i a sau a v e r s i u n e a p e n t r u n i c i o clas s a u
categorie s o c i a l , c i c a u t s e x p l i c e c a u z e l e f a p t e l o r efort
r a i o n a l , s s u b l i n i e z e v i o l e n a l u p t e l o r e f o r t d e p r e z e n
t a r e d r a m a t i c i s a n a l i z e z e strile sufleteti e f o r t p s i
hologic. Totui, n m o d implicit, se s i m t e tristeea istoricului
n faa e v e n i m e n t e l o r pe care le relateaz.

CTEVA PERSONAJE POLITICE


CARACTERIZATE DE THUCYDIDES

Cum era firesc, T h u c y d i d e s , expunnd fapte, prezint citi


torului d i f e r i t e l e personaliti p o l i t i c e n a c i u n e . n acest f e l ,
c i t i t o r u l p o a t e s f a c s i n g u r j u d e c i de v a l o a r e a s u p r a c a r a c
t e r u l u i i aciunii d i f e r i t e l o r p e r s o n a j e ntlnite n oper.
S n t ns c a z u r i n u p r e a m u l t e c n d i s t o r i c u l exprim
d i r e c t i d e i l e sale a s u p r a p e r s o n a j e l o r i m p l i c a t e n e v e n i m e n t e l e
pe care le nareaz. Scurtele a p r e c i e r i pe care le face a s u p r a
diferitelor personaje snt cu att mai preioase cu ct, pe
.aceast c a l e , i s t o r i c u l i e x p r i m p r o p r i i l e sale c o n v i n g e r i p o
litice.
D e pild, nainte de a r e d a d i s c u r s u l r o s t i t de A l c i b i a d e s ,
f i u l l u i C l e i n i a s , n ecclesia, c a r s p u n s l a c u v n t a r e a l u i N i c i a s ,
T h u c y d i d e s d cteva informaii c u p r i v i r e l A l c i b i a d e s ( V I ,
15). I s t o r i c u l nir p e s c u r t m o t i v e l e adversitii lui Alcibia
d e s f a d e N i c i a s : 1) d i v e r g e n e p o l i t i c e ; 2) a l u z i i rutcioase
fcute de N i c i a s l a a d r e s a l u i A l c i b i a d e s ; 3) d o r i n a de a f i
ales s t r a t e g , i aceea d e a c u c e r i S i c i l i a i C a r t a g i n a , p e n t r u ca,
apoi, s d o b n d e a s c bani i f a i m . Dup aceea, T h u c y d i d e s
arat c A l c i b i a d e s , b u c u r n d u - s e d e u n m a r e p r e s t i g i u n faa
cetenilor, fcea c h e l t u i e l i m a i m a r i d e c t i n g d u i a u resur
sele m a t e r i a l e . A c e s t e cheltuieli nesbuite, n e spune istoricul,

92
STUDIU INTRODUCTIV

a u c o n t r i b u i t f o a r t e m u l t l a d i s t r u g e r e a cetii, d e o a r e c e p o p o r u l
lua comportrile l u i A l c i b i a d e s d r e p t indicaii c f i u l l u i C l e i -
n i a s a r v r e a s i n s t a u r e z e t i r a n i a , i de aceea, t o c m a i n mo
m e n t u l cnd A l c i b i a d e s punea f o a r t e bine l a cale t r e b u r i l e rz
b o i u l u i , a t e n i e n i i iritai d e c o m p o r t r i l e l u i , a u a d u s m a r i pre
j u d i c i i cetii. A a d a r , T h u c y d i d e s socotete c m o t i v e l e p e n t r u
c a r e A l c i b i a d e s susinea c u atta trie p o r n i r e a
v expediiei n
Sicilia erau de ordin personal: divergenele cu N i c i a s i do
rina d e g l o r i e i de bani.
Isotricul n u afl printre inteniile l u i A l c i b i a d e s n i c i una
c a r e s a i b n v e d e r e i n t e r e s u l g e n e r a l . C r i t i c a i s t o r i c u l u i se
n d r e a p t i a s u p r a p o p o r u l u i , c a r e 1-a c h e m a t l a j u d e c a t pe
A l c i b i a d e s t o c m a i c n d acesta l u a m s u r i l e cele m a i b u n e n
vederea expediiei. Este s i n g u r u l merit expres pe care-1 a t r i
buie T h u c y d i d e s l u i A l c i b i a d e s . Totui, se pare c istoricul
este de acord i cu existena meritelor pe care i l e arog
A l c i b i a d e s nsui, c n d a f i r m c a a d u s f a i m A t e n e i p r i n v i c
t o r i i l e r e p u r t a t e l a O l y m p i a ( V I , 16). P r o b a b i l c i s t o r i c u l este
de prere c Alcibiades, cu toate extravaganele sale, fusese
d e f o l o s cetii i i - a r f i a d u s n c m u l t e a v a n t a j e , d a c du
manii si l - a r f i lsat n p a c e .
D e s p r e A r c h i d a m o s , T h u c y d i d e s s p u n e ( I , 79) c e r a u n o m
inteligent i nelept. Ideile expuse de A r c h i d a m o s n faa
soldailor, m e n i t e s l e t e m p e r e z e a r d o a r e a r z b o i n i c i s-i
cheme l a c o n s i d e r a r e a r e c e i obiectiv a realitii, justific
epitetele cu care-1 caracterizeaz istoricul.
nsuirile pe c a r e le d i s t i n g e T h u c y d i d e s l a B r a s i d a s s n t :
c u m p t a r e a , d r e p t a t e a , v i r t u t e a , i n t e l i g e n a ( I V , 81), a b i l i t a t e a ,
blndeea, caliti care l - a u fcut dorit de aliaii atenienilor,
prestigiul pe care-1 avea n faa soldailor atenieni (V, 11),
e r o i z a r e a l u i de c t r e amfipolitani.
I s t o r i c u l este o b i e c t i v . D o v a d a o a v e m n f a p t u l c T h u c y d i
d e s s p u n e ( I V , 108) c B r a s i d a s r e c u r g e a i l a d e c l a r a i i am
g i t o a r e , s p r e a - i a t r a g e p e aliaii a t e n i e n i l o r .
P r i v i n d l u c r u r i l e o b i e c t i v , T h u c y d i d e s s o c o t e t e dei n - o
d e c l a r e x p l i c i t c, d i n p u n c t d e v e d e r e s p a r t a n , B r a s i d a s
proceda foarte bine.

93
N. I . BARBU

Despre Cleon, T h u c y d i d e s , s p u n e c era cel m a i v i o l e n t d i n t r e


ceteni ( I I I , 36,6), d e m a g o g , care avea f o a r t e m a r e credit n
faa poporului ( I V , 21), c , p r i n s n propriile sale mreje, a
t r e b u i t s a c c e p t e s i a c o m a n d a e x p e d i i e i d i n P y l o s , ludndu-se
c s a u v a a d u c e p e l a c e d e m o n i e n i v i i n t i m p d e 20 d e z i l e , s a u
v a p i e r i e l nsui, ceea ce i - a f c u t p e a t e n i e n i s r d d e u u
rtatea l u i . Oamenii cu judecat, ne spune Thucydides (IV,
28), se b u c u r a u , gndindu-se c sau v o r scpa de Cleon sau
acesta i v a s u p u n e p e l a c e d e m o n i e n i . I s t o r i c u l p u n e f a n
f a n e t i i n a i s l b i c i u n e a " l u i C l e o n c u e x p e r i e n a " i c u
r a j u l " l u i B r a s i d a s , c n d c e i d o i c o m a n d a n i d e oti se a f l a u l a
Amphipolis, unul mpotriva celuilalt. Aceste caracteristici le
erau atribuite celor doi comandani, de ctre ostaii coman
dai de Cleon. Vdit lucru, n confruntarea dintre Cleon i
Brasidas, simpatiile istoricului m e r g spre Brasidas, i a r fapte
le au confirmat justeea punctului de vedere al l u i Thucy
d i d e s c a r e , p o a t e , a e x a g e r a t trsturile n e g a t i v e a l e c a r a c t e
r u l u i l u i C l e o n . C e r t este, ns, c n l u p t , e l s-a d o v e d i t i n
ferior l u i Brasidas.
T h u c y d i d e s e x p r i m d i r e c t p r e r e a sa i a s u p r a l u i N i c i a s j
d e s p r e c a r e s p u n e c e r a n c l i n a t s p r e superstiie ( V I I , 50,30
c r e d i n a sa n z e i este e x p r i m a t d e N i c i a s nsui ( V I I , 77,4)
i c m e r i t a c e l m a i p u i n d i n t r e toi e l e n i i , d e p e v r e m e a
i s t o r i c u l u i , s a j u n g n t r - o a s t f e l de n e n o r o c i r e .
Nu merita, ne spune istoricul, d i n p r i c i n a comportrii l u i
v i r t u o a s e s m o a r n acest f e l .
Se p a r e c cele m a i m u l t e p r e r i d i r e c t e a e x p r i m a t Thu
cydides a s u p r a l u i Pericles, pe care-1 numete un om care
era n a c e l t i m p c e l m a i a b i l l a c u v n t i l a f a p t d i n t r e toi
a t e n i e n i i " ( I , 4, 138). A r f i s u f i c i e n t e aceste c u v i n t e s p r e a n e
arta c cea m a i nalt p r e u i r e , d i n t r e toi o a m e n i i p o l i t i c i
a t e n i e n i , o a c o r d T h u c y d i d e s l u i P e r i c l e s . Totui i s t o r i c u l n u
se m u l u m e t e c u att.
D i n - e x p u n e r e a m o t i v e l o r d e n c r e d e r e , p e c a r e l e arta P e
r i c l e s a t e n i e n i l o r , reiese o a b i a reinut admiraie a i s t o r i c u l u i
p e n t r u o m u l de stat atenian. Acelai d e p l i n acord a l i s t o r i c u
lui cu comportarea l u i Pericles, cnd vedea c atenienii snt
mniai ( I I , 22). E l o g i i c l a r e i a d u c e i s t o r i c u l (n c a r t e a a I l - a ,

94
STUDIU INTRODUCTIV

65), u n d e s p u n e c , atta t i m p c t a f o s t n f r u n t e a cetii, P e


ricles, n t i m p de pace, a condus-o c u m o d e r a i e i a p z i t - o
c u c h i b z u i n s i g u r , i a r n t i m p u l l u i c e t a t e a a a j u n s f o a r t e
m a r e " , i c h i a r cnd a i z b u c n i t rzboiul, este e v i d e n t c i
a t u n c i a prevzut fora cetii".
Dac atenienii ar f i respectat recomandrile l u i Pericles
spune m a i departe istoricul a r f i nvins, d a r ei a u fcut
t o t u l p e dos. F o r a O l i m p i a n u l u i , c o n t i n u T h u c y d i d e s , c o n s t a
n f a p t u l c P e r i c l e s se b u c u r a d e u n m a r e p r e s t i g i u , a v e a g n -
d u r i nalte, e r a i n c o r u p t i b i l , conducea p o p o r u l n l i b e r t a t e i
nu se lsa c o n d u s d e p o p o r , n u c u t a s-i ctige prestigiul
f c n d d e m a g o g i e , tia s n f l c r e z e p o p o r u l c n d l v e d e a des
curajat i s-i ridice moralul cnd l vedea abtut. Era cu
n u m e l e o democraie, d a r n f a p t era o conducere a primului
c e t e a n ( I I , 65,6).
I s t o r i c u l , s p r e a p u n e i m a i p u t e r n i c n l u m i n m e r i t e l e l u i
P e r i c l e s , arat greelile svrite de urmaii l u i , care a u dus
c e t a t e a l a d e z a s t r u , i a n u m e : g o a n a d u p ntietate i p r a c t i c a
d e m a g o g i e i , p r i n t r e a l e c r o r c o n s e c i n e a f o s t i e x p e d i i a d i n
S i c i l i a . A c e a s t e x p e d i i e s-a t r a n s f o r m a t n d e z a s t r u , n e s p u n e
i s t o r i c u l , n u p e n t r u c a r f i f o s t ru calculat, ci d i n p r i c i n a
c e r t u r i l o r d i n t r e conductorii p o p o r u l u i , a nenelegerilor dintre
c o m a n d a n i . D a r , i d u p d e z a s t r u l d i n Sicilia, A t e n a nc a
m a i r e z i s t a t , ceea ce a d e m o n s t r a t n c o d a t j u s t e e a p r e v e
d e r i l o r l u i P e r i c l e s , c u p r i v i r e l a p u t e r e a a c e s t e i ceti.
Din cele expuse reiese obiectivitatea cu care i-a judecat
T h u c y d i d e s p e o a m e n i i p o l i t i c i amintii. I s t o r i c u l n u o v i e s
arate meritele spartanului Brasidas, infatuarea i lipsa de
s c r u p u l e a a t e n i a n u l u i Cleon. T h u c y d i d e s i-a i u b i t cetatea, cu
toate c a fost exilat. E x i l u l n u i - a smuls d i n suflet dragostea
p e n t r u c e t a t e a sa, aa c u m p a t r i o t i s m u l su d e a t e n i a n n u 1-a
m p i e d i c a t s v a d m e r i t e l e r e a l e ale l u i A r c h i d a m o s sau ale
l u i Brasidas.
Elogiile pe care le aduce T h u c y d i d e s l u i Pericles exprim,
ct se poate de clar, i idealurile politice ale istoricului. O
d e m o c r a i e c h i b z u i t , aa c u m a f o s t realizat d e P e r i c l e s , f r
d e m a g o g i d e g e n u l l u i C l e o n , este, n o c h i i istoricului, forma

95
N. J . BARBU

de guvernmnt p e n t r u care e l m a n i f e s t a o a b i a reinut a d


miraie.
Nici aventurile de felul celor d i n Sicilia n u i se preau
lui Thucydides condamnabile, nici elurile expediiei irealiza
b i l e , d a c a r f i f o s t c o n d u s d e c o m a n d a n i c a r e s f i f o s t de
a c o r d n t r e e i , i a r l a A t e n a p o p o r u l s n u f i f o s t d e z b i n a t d e
luptele demagogilor, d o r n i c i de ntietate.
Aceste scurte caracterizri, fcute p e r s o n a j e l o r a m i n t i t e , v i n
s completeze i s ntreasc constatrile pe care le-am
f c u t , c u o c a z i a discutrii a l t o r p r o b l e m e , a s u p r a c o n v i n g e r i l o r
i idealurilor politice ale l u i Thucydides.

G E N E R A L I Z R I N OPERA L U I THUCYDIDES

T h u c y d i d e s , l u n d h o t r r e a de a n u m a i i n s e r a n o p e r a sa
cuvntrile inute n diferite mprejurri, de diferii oameni
p o l i t i c i , c o m a n d a n i de oti s a u s i m p l i p a r t i c u l a r i , aa c u m a u
f o s t r o s t i t e , c i de a l e d a e l nsui o f o r m p e r s o n a l , inn-
d u - s e ct m a i strns de cele s p u s e n r e a l i t a t e , i - a c r e a t , ipso
factq, p o s i b i l i t a t e a de a i n t e r v e n i c h i a r n c o n i n u t u l discursu
r i l o r . A c e a s t i n t e r v e n i e este c o n f i r m a t d e i s t o r i c nsui, c n d
afirm c a r e l a t a t aa c u m m i se p r e a c a r f i p u t u t s
vorbeasc fiecare, ceea ce trebuia despre treburile care le
stteau d e f i e c a r e dat n fa, i n n d u - m . ct m a i strns de
c u p r i n s u l g e n e r a l a l c e l o r spuse n r e a l i t a t e " ( I , 22, 1). C u v i n
tele (5$ fc'v eSoxei Ipoi c u m m i se p r e a " i oti Eyyu'EaTa
c t m a i s t r n s " arat, f r n i c i o n d o i a l , c i s t o r i c u l a i n s e r a t
n cuvntri m u l t e i d e i care-i aparineau.
R e l a t n d c u v n t a r e a inut d e N i c i a s n f a a ostailor, d u p
grava nfrngere de la Epipolai, Thucydides spune c i co
m a n d a n t u l D e m o s t h e n e s i n c u r a j a soldaii s p u n n d u - l e ace
leai l u c r u r i s a u a s e m n t o a r e " ( V I I , 78, 1). P a s a j u l n e arat
c n u ceea ce a spus D e m o s t h e n e s n r e a l i t a t e l i n t e r e s a p e
i s t o r i c , c i ceea ce e r a v e r o s i m i l s s p u n , n m p r e j u r a r e a n
care se gsea.
n care se gsea.
96
STUDIU INTRODUCTIV

T o c m a i a c e a s t l i b e r t a t e de a r e l a t a d i s c u r s u r i l e p r o n u n a t e
n r e a l i t a t e , refcndu-rle d u p T O elxds verosimil", i - a dat
l u i T h u c y d i d e s p o s i b i l i t a t e a ,de a i n s e r a i d e i g e n e r a l e , c a r e ,
dei snt e x p r i m a t e n t r - u n m o m e n t d e t e r m i n a t , d e p e s c , n
ceea ce p r i v e t e s f e r a de a p l i c a b i l i t a t e , c i r c u m s t a n a n c a r e
au fost rostite. Aceste i d e i generale constituie dup prerea
noastr n o t a s p e c i f i c esenial a c a r a c t e r i s t i c i l o r o p e r e i l u i
T h u c y d i d e s . M a i m u l t d u p c u m se v a v e d e a d i n c e r c e t a
rea acestor generalizri, c o r o b o r a t e cu afirmaiile i s t o r i c u l u i
nsui, c u p r i v i r e l a s c o p u l o p e r e i sale se p o a t e a f i r m a c
i s t o r i c u l a scris i s t o r i a rzboiului peloponesiac t o c m a i n v e d e
rea f o r m u l r i i a c e s t o r generalizri.
n a i n t e d e a t r a g e i a l t e c o n c l u z i i , c u p r i v i r e l a aceste
g e n e r a l i z r i , este necesar s n e o p r i m a s u p r a c t o r v a . P e n t r u
a l e n e l e g e m a i b i n e r o s t u l i v a l o a r e a n o p e r , s o c o t i m ,
c este p o t r i v i t s l e c e r c e t m g r u p n d u - l e n j u r u l p r o b l e
m e l o r l a c a r e se r e f e r , de p i l d ; p s i h o l o g i c e , p o l i t i c e , d i p l o
m a t i c e , m i l i t a r e etc.
V o r b i n d d e s p r e r o s t u l o p e r e i sale
Firea omeneasc - . . . -
u

a s u p r a cruia v o m r e v e n i i n alta
parte T h u c y d i d e s spune, c e l a cercetat adevrul fapte
l o r p e t r e c u t e i c a r e se v o r p e t r e c e iari v r e o d a t , p o t r i v i t
f i r i i o m e n e t i (dv6pG>7ce'ia <puai<; ) , l a f e l s a u n c h i p a s e m n
tor" ( I , 22, 4). P r i n u r m a r e , i s t o r i c u l s o c o t e t e c , n esen,
f i r e a o m e n e a s c a r e a n u m i t e nsuiri, c a r e c o n f e r d i f e r i t e l o r
e v e n i m e n t e , a c r o r c a u z este, c a r a c t e r i s t i c i i d e n t i c e s a u ase
m n t o a r e . E s t e o a f i r m a i e , d e p r i n c i p i u , c l a r , c a t e g o r i c i
d i r e c t a i s t o r i c u l u i . E s t e cea m a i nalt g e n e r a l i z a r e . D e s p r e
f i r e a o m e n e a s c , c o n c e p u t ca o r e a l i t a t e d e b a z , c u a n u
m i t e nsuiri f u n d a m e n t a l e , c a r e r m n e a c e e a i n d i f e r i t e
m p r e j u r r i , m a i v o r b e s c i a l t e p e r s o n a j e c n d m e n i o n e a z
o caracteristic s a u a l t a a a c e s t e i av6p<07rela cptaH; . A s t f e l ,
n c e r e n d s-i j u s t i f i c e h e g e m o n i a a s u p r a p r o p r i i l o r aliai,
a t e n i e n i i , p r i n g u r a u n u i s o l , s p u n ( I , 76, 23) l a c e d e m o n i e n i -
l o r c n - a u svrit n i c i u n l u c r u n c o n t r a d i c i e c u f i r e a o m e
n e a s c ( dv0pw7reta yvai ) cnd a u p r i m i t r o l u l de conductori
(dpxr|v), c a r e l i se o f e r e a , i c , d i m p o t r i v , m e r i t l a u d e
.aceia c a r e a c i o n e a z , p o t r i v i t f i r i i o m e n e t i (ot'nb T O U dv0pa>-

7 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 97
N. I. BARBU

7relou xpoTrou ) . D i o d o t o s spune, c este greu de reinut firea


o m e n e a s c c n d se dezlnuie.
Thucydides nsui, d u p ce arat cum s-a desfurat rs
coala d i n Corcyra, observ c multe nenorociri s-au abtut
asupra cetilor n timpul rscoalei, care se ntmpl i se
vor ntmpl ntotdeauna ct timp firea omeneasc ( qrims
av0pa)7Ta>v ) va f i aceeai" ( I I I , . 82, 2 cf. 84, 2). Thebanii,
a c u z n d u - i p e p l a t e e n i , f a c o d i s t i n c i e ntre a s e r i u n i l e i a d e
vrata lor natur, care a ieit l a i v e a l (?) 9^015 ^exfrfl H
to dXyjGeq ). E s t e n f i r e a o m e n e a s c ( rcecpuxe y<ip ^ dvOpobireiov)
s domine pe cel care-i cedeaz zice un alt orator (IV,
6 1 , 5). A c e l a i l u c r u , ntrebuinnd aceeai e x p r e s i e , l afirm
a t e n i a n u l , n d i a l o g u l c u m e l i a n u l ( V , 105, 1).
A c e s t e p a s a j e snt n d e a j u n s s p r e a i l u s t r a i d e e a c , n c o n
cepia l u i T h u c y d i d e s , exist anumite trsturi comune tutu
r o r o a m e n i l o r , i n d i f e r e n t d e t i m p i d e loc, c a r e se manifest
i se v o r m a n i f e s t a n t o t d e a u n a l a f e l , n esen, s u f e r i n d s c h i m
bri neeseniale, dup timp i l o c . Dar firea omeneasc are
nsuiri fizice i p s i h i c e . L a c a r e se refer Thucydides? Aa
cum s-a s i v z u t n c i t a t e l e artate, s i c u m se v a v e d e a d i n
a n a l i z e l e c a r e v o r u r m a , i s t o r i c u l se r e f e r n u m a i l a caracte
r i s t i c i l e sufleteti a l e o a m e n i l o r . V o m n c e r c a s p r e z e n t m m a i
s i s t e m a t i c aceste c a r a c t e r i s t i c i , m e n i o n a t e d e i s t o r i c , d u p h a
z a r d u l p r i l e j u r i l o r n care p u t e a u f i a m i n t i t e , dup care vom
f a c e i j u d e c i d e valoare.
U n a d i n t r e principalele antiteze asu-
V o r b ( g n d i r e ) i f a p t p r a c r e i g s t r u i e T h u c y d i d e g > n

d i f e r i t e o c a z i i , este aceea d i n t r e Xoyo, yvcb^rj (cuvnt, gndire,


p l a n ) ( I , 43, 1) i epyov ( l u c r u ) s a u Ttpayfxa (fapt). A s t f e l Peri
cles, n l a u d a de nmormntare ( I , 53, 1), s p u n e c cetenii
t r e b u i e s f i e d e f o l o s cetii, n u n u m a i c u c u v n t u l ( X6y<p)
ci i c u f a p t a
% (epytp), d u p ce, puin m a i nainte ( I , 42, 3),
f c u s e p r e c i z a r e a c c e i czui n l u p t a u f u g i t de infamia
laitii (alaxpov xov X6yov ) , a c i o n n d cu corpul ( T O epyov
acbfxaxt ) . R e z u l t clar c v o r b a , n care este exprimat gn-
d i r e a , s-ar f i p u t u t m a n i f e s t a i f r c o n s e c i n e l e f a p t e i . R a p o r
tul dintre vorb, gndire i f a p t este acela dintre dasclul,

98
STUDIU INTRODUCTIV

Cftrc instruiete, i e l e v u l , c a r e a c i o n e a z (X6yoo<; 8i8aaxdXoi><;


Tftv wpaY(Jtdxcov ( I I I , 42, 2).
T h e b a n i i i n d e a m n p e l a c e d e m o n i e n i s n u i n s t i t u i e n u
m a i n t r e c e r i d e c u v n t r i (X6ycov), c i i de f a p t e , d e o a r e c e a c e i a
care svresc f a p t e f r u m o a s e l e e x p u n pe scurt, n t i m p ce
autorii faptelor urte rostesc discursuri frumoase ( I I I , 67, 5).
Aici opoziia dintre cuvnt, gndire i f a p t este privit din
punct de vedere moral. Brasidas afirm ( I V , 87, 1) c nu
prezint n c r e d e r e dect o a m e n i i ale cror fapte concord cu
v o r b e l e (k'pya Xoycov dvaOpo&jjLevca). Hermocrates, vorbind
n adunarea camarinenilor ( I V , 76, 1), face distincie ntre
m o t i v u l m r t u r i s i t (npo^aaiq ) a l a t e n i e n i l o r i n t r e p l a n u l l o r
adevrat (Siavol^ ) . D i s c r e p a n a d i n t r e v o r b e i f a p t e o amin
tete i s o l u l c o r i n t i a n , c n d c e r e ( I , 39, 1) ca atenienii s-i
pun de a c o r d f a p t a cu gndul. Pericles, fcnd e l o g i u l Atenei,
d i s t i n g e Xoycov xot^oq v o r b e f l o a s e " de epywv dXTj6eia ade
v r u l f a p t e l o r " ( I , 4 1 , 2). U n s o l m y t i l e n e a n a f i r m ( I I I , 10, 1)
c s c h i m b r i l e n g n d u r i ( v T<j) StaXXdaaoxT' Tfj yvcb[i.Y)q) aduc
modificri n f a p t e (Sia^opal-rcov epycov). Distincia d i n t r e v o r
be i f a p t e este f c u t i n V I , 12, 1 i 68, 1.
U n a d i n t r e cele m a i m a r i c o n t r a d c ^
Raiune, s e n t i m e n t e , ^ c a r e s l l .u i e s c n s u f l e t u l o m e

pasiuni nesc, este aceea dintre raiune i


patimi, dintre r a i u n e i p a s i u n e . D i o d o t o s a f i r m (III, 42, 1)
c b u n e i chibzuine, oper a r a i u n i i , i se o p u n e , n c e l m a i
nalt g r a d , g r a b a " Tdx<><; i m n i a " 6pyf|, c a r e n u n g d u i e
raiunii s a c i o n e z e n c a l m i linite, i a r c e l c a r e c h i b z u i e t e :
b i n e este m a i p u t e r n i c d e c t d a c a c i o n e a z p u t e r n i c , d a r fri
raiune (OOTN; e5 p o u X e T a i xpeiaacov rj JIET' epycov loxuo avoicj: ETCUCOV)

D i n f i r e o a m e n i i spune u n sol l a c e d e m o n i a n , n faa a t e


n i e n i l o r ( I V . 19, 3) c e d e a z c u p l c e r e o a m e n i l o r conciliani,,
d a r m p o t r i v a f l o i l o r se a v n t n p r i m e j d i e , c h i a r mpotriva,
raiunii.
Thucydides amintete de diferite
S e n t i m e n t e i p a s i u n i ^ a f e c t i y e o m e n e t i > c a m o b i l^
omeneti d i f e r i t e l o r aciuni ntreprinse n m
prejurri diverse. De pild, minai de patim, corintienii au
p u r t a t r z b o i u l m p o t r i v a c o r c y r e i e n i l o r ( I , 31> 1), a t e n i e n i i a u

99
N. I. BARBU

acceptat conducerea aliailor i d e team ( I , 75, 2), o a m e n i i


din fire, invidiaz laudele aduse altora, spune Pericles, n
c u v n t a r e a f u n e b r ( I I , 35, 13, cf. 451); a t e n i e n i i i alung
n e p l c e r i l e (xo Xi>7n}p6v) m u n c i i p r i n n c n t a r e a ( t e p ^ t ? ) adus
de jertfe i ntreceri ( I I , 38), d e c i alung o stare afectiv
prin alt stare afectiv. C ndejdea de a scpa de srcie
i mn pe cei lipsii s se avnte n primejdie, se deduce
d i n t r - o fraz formulat de P e r i c l e s ( I I , 42, 3), u n d e se spune
c s e n t i m e n t u l o n o a r e i a fost m a i de pre d e c t nsi viaa
pentru cei czui ( I I , 44, 14). Cleon afirm ( I I I , 39, 3) c
m y t i l e n e n i i a u p o r n i t l a rzboi, f i i n d mpini de sperane m a i
p r e s u s d e p u t e r i l e l o r . R z b o i u l i l i p s u r i l e c e l o r s t r i c t necesare
exaspereaz patimile, spune Thucydides ( I I I , 82, 23), i i
f a c e p e o a m e n i s s c h i m b e i s e n s u r i l e c u v i n t e l o r . T h e b a n i i i
acuz pe plateeni c a u a c i o n a t ( I I I , 67, 3) (ucret din ur"
sau Sixfl cu dreptate" care, n mod implicit, presupuneau
activitatea raiunii. Oamenii care. au succese neateptate
(&8oxtf|tco<; efaxxxfiacci ( I V , 17, 3) d o r e s c s o b i n i m a i mult.
In a l t e c a p i t o l e , T h u c y d i d e s n e p r e z i n t i a l t e stri afec
t i v e , c a r e t u l b u r j u d e c a t a r e c e i m p i e d i c activitatea util,
p r e c u m snt: p a n i c a ntr-o armat numeroas ( I V , 125, 1, V I ,
61, 1); a m b i i i n e s b u i t e ( V , 111); n d e j d e a n p r i m e j d i i ( V , 103,
V I I , 77, 3); i n v i d i a ( V I , 16, 35); m n i a ( V I , 60, 1); n d r z n e a l a
p r o s t e a s c ( I I I , 45, 1), ( V I , 40, 1); i n v i d i a i t e a m a ( V I , 78, 2;
83, 3); d o r i n a ( V , 113); t e a m a i i l u z i a ( V I , 183, 3); n d e j d e a
i a v n t u l ( V I I , 67, 3); s u r p r i z a ( V I I , 28; 71); a m b i i i ( V I I , 28, 1).
T h u c y d i d e s semnaleaz c o d e f i c i -
Deficiene a l e raiunii e n ft r ai n a c u care
i u n i i e s t e u l i r

unii oameni i fac iluzii ( V I , 9, 3) i rapiditatea cu care


a c c e p t i a n u n l u c r u r i d e n e c r e z u t ( V I , 33, 1).
Dac c e r c e t m i d e i l e l u i T h u c y d i d e s n l u m i n a tiinei ac
t u a l e , c o n s t a t m c ele c o n c o r d n t r u t o t u l c u ceea ce citim,
de pild, ntr-un tratat de p s i h o l o g i e , u n d e se vorbete, aa
c u m este tiut, n t r e a l t e l e , d e s p r e a c t i v i t a t e a a f e c t i v i des
p r e u n i t a t e a p e r s o n a l i t i i o m e n e t i , ca i d e s p r e r a p o r t u l din
tre gndire i f o r m e l e sau m a i bine zis strile afective ale
sufletului omenesc. A s t f e l , d e p i l d , n t r a t a t u l de psihologie
s c r i s d e A l . R o e a i c o l e c t i v , p u b l i c a t n 1957, t r a t a t destinat

100
STUDIU INTRODUCTIV

n v m n t u l u i s u p e r i o r , se s p u n e c u p r i v i r e l a r a p o r t u l dintre
strile a f e c t i v e i realitatea obiectiv, ale crei fenomene i
relaii d i n t r e f e n o m e n e se r e f l e c t n g n d i r e : E m o i i l e i s e n
timentele reflect atitudinea omului fa de obiecte i feno
m e n e . I n t r u c t s e n t i m e n t e l e r e f l e c t n u att calitile o b i e c t e l o r
i f e n o m e n e l o r , ct m a i ales atitudinea noastr fa de ele,
unul i a c e l a i obiect sau f e n o m e n poate s p r o d u c la oa
meni diferii, sentimente diferite. M a i mult, aceluiai o m un
obiect oarecare poate s-i produc^ s e n t i m e n t e diferite, n
funcie de experiena cu acelai obiect, de modificarea tre
buinelor, intereselor, deprinderilor sale". M a i d e p a r t e citim:
E l e a u adesea u n e f e c t d e z o r g a n i z a t o r a s u p r a activitii, da
torit t u l b u r r i i r e l a i i l o r c o r t i c o - s u b c o r t i c a l e . A s t f e l , d a c f r i c a
sau mnia snt emoii, groaza, frica sau mnia snt triri
e m o i o n a l e d e i n t e n s i t a t e p u i n o b i n u i t " . L a p a g . 170 citim:
Gndirea este r e f l e c t a r e a generalizat, n creierul omului, a
o b i e c t e l o r i f e n o m e n e l o r i a r e l a i i l o r d i n t r e ele, s u b form
d e n o i u n i , j u d e c i , r a i o n a m e n t e " . N i c i n u se p u t e a f o r m u l a o
mai p e r f e c t c o n c o r d a n n t r e i d e i l e l u i T h u c y d i d e s i tezele
psihologiei experimentale actuale cu p r i v i r e l a r a p o r t u l dintre
g n d i r e a o m e n e a s c , n c a r e se r e f l e c t s u b f o r m d e noiuni,
j u d e c i i r a i o n a m e n t e r e a l i t a t e a o b i e c t i v , p e c a r e , n l i m b a j u l
l u i T h u c y d i d e s o c o n s t a t r a i u n e a ho logos, i strile a f e c t i v e ,
e m o i i , s e n t i m e n t e , a f e c t e , c a r e v i n i t u l b u r r a i u n e a , crend
o c o n t r a d i c i e ce c o n s t i t u i e o surs de t u l b u r r i ale judecii
rece, care trebuie s conduc pe om n realitatea obiectiv,
innd seama de relaiile obiective, reale, dintre lucruri i
fenomene.
O m u l , c u f i r e a l u i , aa c u m 1-a p r e
I d e i i s e n t i m e n t e m a n i
zentat n linii mari marele istoric,
festate n t i m p u l rzbo
n pasajele c i t a t e m a i nainte, i-a
iului peloponesiac
dezvluit c a r a c t e r i s t i c i l e n comple-
xele aciuni politice, diplomatice, militare, care s-au desf
urat n t i m p u l r z b o i u l u i .
V i a a p o l i t i c o c u p u n l o c de p r i m - o r d i n . C a n o r i c e ac
t i v i t a t e , i n a c t i v i t a t e a p o l i t i c , cetenii diferitelor polisuri,
n a c i u n e a l o r , a u f o s t m i n a i de a n u m i t e i m b o l d u r i , a u v i z a t
s a t i n g a n u m i t e o b i e c t i v e , a u n t r e b u i n a t , s p r e a l e n f p t u i ,

101
N. I. B A R B U

a n u m i t e m i j l o a c e . A m i n t i m , n cele ce u r m e a z , c t e v a dintre
obiectivele urmrite, cteva d i n t r e m i j l o a c e l e ntrebuinate p e n
t r u a t i n g e r e a l o r i d i n t r e r e z u l t a t e l e l a c a r e s-a ajuns.
Libertatea era u n u l d i n t r e obiectivele
Obiective politice. Domi
eseniale pe care l e urmreau p o l i s u
naie i l i b e r t a t e
rile. A t e n i e n i i , p e n t r u a j u s t i f i c a he-
g e m o n i a a s u p r a aliailor, a f i r m c d o r i n a d e s u p r e m a i e este
n firea omului ( I , 76, 2), c a r e face ca cel m a i slab s fie
condus de cel m a i p u t e r n i c . R o l u l de conductor se exercit
cu scopul de a dobndi prestigiu, s e c u r i t a t e ( H o ) i p u t e r e
economic (co9e>/tcc). A t e n i e n i i m e r i t l a u d e p e n t r u c, dei a u
d a t a s c u l t a r e p o r n i r i i l o r fireti, d e a d o m i n a , s - a u c o m p o r t a t
totui cu destul moderaie (Sixaioxepoi) f a de puterea de
c a r e d i s p u n e a u . E i a u a d m i s s se j u d e c e c u aliaii ( I , 77, 1),
care snt totui nemulumii, fiindc nu se gndesc c ali
d o m i n a n i n i c i n u d i s c u t c u supuii l o r . O r a t o r u l se r e f e r l a
s p a r t a n i , d e s i g u r . A c e s t a este p u n c t u l d e v e d e r e a l c e l o r care
exercit supremaia.
C h i a r o r a t o r u l a t e n i a n r e c u n o a t e , n
Supuii
faa spartanilor, c dominaia ate-
nian este nesuferit ( X ^ ^ T J ) i prezentul este greu pentru
dominai ( I , 77, 3). P e r i c l e s , c a r e , f r nici o ndoial, justi
fic dominaia atenian ( I , 141, 1) n a i n t e de nceperea rz
b o i u l u i , numete s c l a v i e (8o6Xcocuv) f a p t u l de a c e d a i d e a
se s u p u n e u n o r e g a l i , i a r n c u v n t a r e a f u n e b r , t i t l u l c e l m a i
de glorie pe care-1 confer celor czui este faptul c i-au
j e r t f i t v i a a p e n t r u l i b e r t a t e a p a t r i e i ( I I , 42 i 43).
n a d u n a r e a s i c i l i e n i l o r , H e r m o c r a t e s din Syracusa, ndem-
n n d u - i p e s i c i l i e n i s r e z i s t e m p o t r i v a a t a c u l u i , a t e n i a n , care
se p r o f i l e a z l a o r i z o n t , s p u n e , n t r e a l t e l e , c n u p o a r t pic
atenienilor, deoarece, d i n fire, oamenii domin pe cei care
le cedeaz i rezist m p o t r i v a celor c a r e - i atac ( I V , 6 1 , 4).
n dialogul atenianului cu melianul, atenianul afirm necesi
tatea aprrii dominaiei ateniene, iar melianul o numete
s c l a v i e . M e l i a n u l l n t r e a b p e a t e n i a n ( V , 92), c u m s-ar p u t e a
mpca utilitatea sclaviei pentru melieni, cu utilitatea domi
naiei a t e n i e n e , i a r a t e n i a n u l i r s p u n d e c, d a c m e l i e n i i s-ar
s u p u n e , a r f i cruai de m a r i suferine (Seivd ) , i a r a t e n i e n i i

102
STUDIU INTRODUCTIV

fir a v e a nite supui nedemni. Atenianul afirm, ntre altele,


c i u n i i i ceilali ( d o m i n a n i i supui) a u m o t i v e justifica
toare p e n t r u aciunea l o r , d a r c, pn l a urm, fora decide
( V , 97101). D i n d i a l o g rezult c d r e p t a t e a , c a r e , n c a z u l de
fa, este l i b e r t a t e a , n u p o a t e f i m e n i n u t f r l u p t . D a r d o
minaia, ca i libertatea, aa cum apar d i n dialog, snt
p e n t r u cele d o u t a b e r e d o u n z u i n e e g a l d e fireti. M e -
llenii snt hotri s-i a p e r e libertatea, avntndu-se n pri
m e j d i e ( V , 107), aa c u m i a t e n i e n i i snt hotri s-i m e n i n
d o m i n a i a . C o n c l u z i a l a c a r e a j u n g e a t e n i a n u l , n aceast con
tradicie de i n t e r e s e , este u r m t o a r e a : A c e i a c a r e n u c e d e a z
erelor d e o p o t r i v c u e i , c a r e t r a t e a z c u m t r e b u i e c u c e i care
snt m a i p u t e r n i c i d e c t e i i se c o m p o r t cu moderaie fa
d e i n f e r i o r i i l o r , r e p u r t e a z cele m a i m u l t e succese" ( V , 111, 5).
C u a l t e c u v i n t e , n c a z u l d e f a , dei d o r i n a de l i b e r t a t e este
l e g i t i m i f i r e a s c , aa c u m este i p o f t a d e d o m i n a i e , liti
giul ntre aceste d o u obiective contradictorii este tranat de
for. C u siguran c aceasta era concepia l u i Thucydides,
l o g i c i realist p e n t r u v r e m e a sa ( V I I , 68; I I , 36, 2).
Nu trebuie s c r e d e m c n opera
Dreptatea s e Q t e o r i e a d ptului,
r e for
mulat dup toate regulile u n u i t r a t a t j u r i d i c . . Desigur, cuvin
tele drept", dreptate", p e drept", pe nedrept" le ntlnim,
r e l a t i v des, d a r c o n c e p t u l d e d r e p t a t e " t r e b u i e m a i ales de
d u s d i n c a z u r i l e c o n c r e t e , p a r t i c u l a r e , n c a r e este ntrebuinat
cuvntul.
Hermocrates d i n Syracusa, v o r b i n d n f a a cetenilor d i n
Camarina, i avertizeaz s n u c a u t e s respecte prea mult
dreptatea" T 6 8'ixaiov, care consta n neutralitatea fa de
a t e n i e n i i d e s i r a c u z a n i , p r e t e x t n d c a u u n t r a t a t d e alian
cu atenienii. Dac v o r rmne n e u t r i , c a m a r i n e n i i v o r ngdui
a t e n i e n i l o r s a p l i c e a d e v r a t u l p o s t u l a t a l d r e p t i i ( e'pyov
xocXofi SixatcbixaTo), venind n ajutor unor rude i vor fi
nelepi f r r e f l e x i u n e " , (dX6yco<; crc>9povetv), pe cnd cama
rinenii, respingnd formal dreptatea, sub u n pretext cuviin
cios, i v o r d i s t r u g e aliaii i a d e v r a t e l e r u d e . i n u aceasta
este d r e p t a t e a , c o n c h i d e H e r m o c r a t e s . D u p c u m se v e d e , frun
taul siracuzan face aici distincie ntre dreptatea formal

103
N. I. B A R B U

(respectarea t r a t a t u l u i ncheiat de c a m a r i n e n i c u atenienii) i


adevrata dreptate, adic alierea c a m a r i n e n i l o r cu siracuzanii,
c a r e l e snt r u d e m a i a p r o p i a t e , d i n n a t u r ( V I , 80, 2). D e c i ,
o p o z i i a este ntre drept natural i lege uman, exprimat
printr-un tratat. Tot H e r m o c r a t e s ( V I , 77, 1) spune c ate
n i e n i i a u svrit n e d r e p t a t e a , d u c n d cetile n s c l a v i e . D e c i
n e d r e p t a t e a este s u p r i m a r e a libertii.
T h e b a n i i ( I I I , 67, 13), v o r b i n d n f a a l a c e d e m o n i e n i l o r m
potriva plateenilor, i ndeamn pe l a c e d e m o n i e n i s nu le
f i e m i l d e p l a t e e n i , c a r e a u p r i m i t o l o v i t u r d r e a p t (Stxatco).
pentru c nclcaser legea elenilor, iar thebanii au suferit,
fiindc l e g e a a f o s t clcat. i a i c i este v o r b a d e nclcarea
u n e i l e g i c o n c r e t e . C o r i n t i e n i i , p u r t t o r i d e c u v n t a i aliailor
Spartei, acuz pe l a c e d e m o n i e n i c n u au declarat m a i de
v r e m e rzboi a t e n i e n i l o r , n u i-au ndeplinit datoria de con
d u c t o r i a i aliailor ( I , 120, 13), d e c i n - a u a p l i c a t l e g e a i m
p l i c i t n t r a t a t . P l a t e e n i i , a p r n d u - s e n faa l a c e d e m o n i e n i l o r
mpotriva acuzaiilor aduse de thebani, s p u n , ntre altele, c
s - a u aprat, p o t r i v i t l e g i i c a r e e x i s t p e n t r u toi [i c a r e p r e
v e d e c ] este u n d r e p t sfnt s r e s p i n g i p e d u m a n u l c a r e t e
a t a c ( I I I , 56, 2). n acest p a s a j este n t r e b u i n a t c u v n t u l fcuov
i n u SLxatov. Satov, nseamn d r e p t u l pe care-1 are omul
d e l a d i v i n i t a t e , m a i p r e s u s d e o r i c e l e g e u m a n , i a i c i este
v o r b a de d r e p t u l de aprare, de l e g i t i m a aprare a u n e i ce
ti, n alt p a r t e ( I I I , 40, 2), C l e o n , v o r b i n d m p o t r i v a myti-
lenienilor, care se desprinseser de Atena, spune c mil i
i e r t a r e n u merit dect cei care a u aceleai s e n t i m e n t e p e n t r u
cei care le acord. Dimpotriv, dumanii n u merit mil. A i c i
este e x p r i m a t , c u toat f o r a , l e g e a t a l i o n u l u i . S o l u l mytile-
n i e n i l o r , v o r b i n d n faa l a c e d e m o n i e n i l o r i aliailor ( I I I , 9, 1),
spune c exist u n obicei, d e v e n i t lege p e n t r u eleni, potrivit
cruia cei care prsesc o a l i a n snt b i n e p r i m i i de aceia
d e p a r t e a c r o r a t r e c , f i i n d c l e snt f o l o s i t o r i , d a r , s o c o t i n d u - i
trdtori, c r e d c prezint o m a i m i c ncredere dect aliaii
statornici. Mytilenienii p a r a f i svrit o nedreptate, pentru
c a u c l c a t t r a t a t u l d e alian n c h e i a t c u A t e n a ( I I I , 10), d a r
acest t r a t a t a f o s t , p e d e o p a r t e , n c h e i a t s u b i m p e r i u l nece
sitii. P e l o p o n e s i e n i i se retrseser d i n u l t i m a f a z a r z b o i u -

104
STUDIU INTRODUCTIV

l u i m p o t r i v a m e z i l o r , p e c n d a t e n i e n i i l p u r t a u , m a i d e p a r t e ,
Jar m y t i l e n i e n i i e r a u interesai c a perii s f i e n f r n i ; cnd
l-au d a t s e a m a , ns, c atenienii au trecut l a aciunea de
reducere n s c l a v i e a e l e n i l o r , n u a u m a i fost de a c o r d c u ei.
A i c i este v o r b a d e u n a l t a s p e c t a l aceleiai p r o b l e m e i a n u m e
d e s p r e d r e p t u l v z u t n t r - u n t r a t a t c o n c r e t i d r e p t u l conceput
ca aplicare a virtuii care, n cazul de fa, echivaleaz cu
a p r a r e a libertii. T h e b a n i i , a c u z n d p e p l a t e e n i ( I I I , 63), s p u n
c acetia d i n u r m a u svrit o n e d r e p t a t e , d e o a r e c e , alturi
d e a t e n i e n i , a u p o r n i t l a r e d u c e r e a n s c l a v i e a E l a d e i . Deci,
i a c i , p r i n d r e p t se n e l e g e att d r e p t u l l a l i b e r t a t e , ct i c e l
d e a p r a r e a libertii. C d e r e a u n e i c o n v e n i i ( I I I , 66, 2) este
o nedreptate, deci aciunea svrit n conformitate cu tra
t a t u l ( V , 90) este e x e r c i t a r e a dreptii. n d i a l o g u l atenianului
cu melianul ( V , 90) se p u n n antitez dreptatea" i inte
resul". D i n felul c u m d e c u r g e d i a l o g u l , se v e d e c dreptatea,
a c i , este e c h i v a l e n t c u d r e p t u l l a l i b e r t a t e a l f i e c r e i ceti i
c u d a t o r i a c e l o r l a l t e de a r e s p e c t a aceast l i b e r t a t e . D i n cele
e x p u s e , se p o a t e f a c e o i e r a r h i z a r e l o g i c i c r o n o l o g i c a ac
c e p i i l o r n c a r e este luat n o i u n e a d e d r e p t " i dreptate".
A a c u m a r a t i s t o r i a , cele m a i v e c h i l e g t u r i d i n t r e indivizii
u n u i g r u p social a u fost acelea de nrudire, care i-au mani
f e s t a t n t r e a g a l o r f o r n c o m u n a p r i m i t i v . n c a z u l cama-
r i n e n i l o r , aliai c u a t e n i e n i i , d r e p t u l n a t u r a l , i z v o r t d i n l e g
turile d e r u d e n i e , este m p i e d i c a t s se e x e r c i t e d e aliana cu
Atena, izvort i ea, l a r n d u l e i , d i n necesiti economice,
p o l i t i c e i m i l i t a r e . H e r m o c r a t e s c e r e r e v e n i r e a l a d r e p t u l n a
tural, deoarece, n concepia l u i , acest drept concord i cu
i n t e r e s e l e p o l i t i c e i m i l i t a r e ale Siciliei. D r e p t u l de a ataca
p e d u m a n i , d e s p r e c a r e v o r b e s c p l a t e e n i i ( I I I , 56, 2) i C l e o n
( I I I , 40, 2), e x p r i m o c o n c e p i e d e s t u l d e v e c h e , c a r e i arat
efectele chiar n c o m u n a p r i m i t i v , n l u p t e l e dintre triburi.
Dreptul la libertate al elenilor este artat de thebani, cnd
acuz pe p l a t e e n i c a u t r e c u t l a reducerea n sclavie a e l e n i
l o r , alturi d e a t e n i e n i , i n d i a l o g u l d i n t r e a t e n i a n i m e l i a n .
O a c c e p i e m a i restrns a n o i u n i i de d r e p t " este aceea c a r e
se r e f e r l a o r n d u i a l stabilit n t r e u n g r u p d e o a m e n i . A s t f e l ,
t h e b a n i i ( I I I , 66, 2) a c u z p e p l a t e e n i c n - a u r e s p e c t a t o n e -

105
N. J . BARBU

l e g e r e stabilit d e c o m u n a c o r d c u e i , i a r s o l u l mytilenienilor
( I I I , 9, 1) v o r b e t e d e s p r e o l e g e , n v i g o a r e l a e l e n i , n virtu
t e a c r e i a c e i c a r e p r s e s c u n a l i a t i t r e c n t a b r a advers
snt f o l o s i i d e a d v e r s a r i , d a r a p o i snt c o n s i d e r a i t r d t o r i i
privii ca atare. Prin urmare, semnarea u n u i tratat creeaz
d r e p t u r i i d a t o r i i . M y t i l e n i e n i i r s p u n d c a u f o s t c o n s t r n i s
se alieze cu atenienii, spre a lupta mpotriva perilor. Deci
obligaiile asumate p r i n constrngere n u a u valoare.
Aadar, d r e p t u l izvorte d i n legturile de snge, d i n nece
sitile ce se i v e s c n v i a a d e t o a t e z i l e l e , d i n n e v o i a d e l i b e r
tate, d i n l e g i l e nescrise, stabilite l a u n popor prin tradiie
din obligaiile asumate ntr-o convenie scris, n t r - u n tratat
de alian.
Acestea snt, n general, concluziile care se desprind din
s e n s u r i l e n c a r e este l u a t c u v n t u l d r e p t a t e " d e d i f e r i t e p e r
s o n a j e . C a r e snt i d e i l e i s t o r i c u l u i n aceast p r i v i n ? T h u c y
dides n u ne-o s p u n e , d a r este g r e u d e p r e s u p u s c e l a r f i
putut f i ostil dreptului de libertate a indivizilor i cetilor.
Problema este dificil, p e n t r u c p u t e r e a i n f l o r i r e a Atenei
se baza t o c m a i pe reducerea l a sclavie" a propriilor aliai.
I s t o r i c u l a fcut m a i m u l t e f o r t u l d e a p u n e n l u m i n con
c e p i i opuse, d e c t d e a n e arta p r o p r i i l e sale p r e r i .
n relaiile dintre ceti aveau loc
Cile de r e a l i z a r e a o- n e n c e t a t e c o n t acte si tratative. n
biectivelor politice. Di- c u r s u l a c e s t o r a > s e ' exprimau, n
plomaia mod necesar, a n u m i t e i d e i g e n e r a l e ,
c a r e , c t e o d a t , d e p e a u d o m e n i u l r e l a i i l o r d i n t r e s t a t e i se
r e f e r e a u l a m o r a l , d r e p t etc.
Cteva principii generale. Egalitatea dintre ceti era, cel
p u i n f o r m a l , p r i n c i p i u l c a r e s t a l a b a z a o r i c r o r relaii diplo
matice dintre dou ceti. Astfel, chiar dup ce au respins
cererea ultimativ fcut de spartani, p r i n care se cerea ca
elenii s f i e lsai autonomi, atenienii s-au declarat dispui
( I , 145) s d i s c u t e , p e p i c i o r d e e g a l i t a t e , t o a t e d i f e r e n d e l e , p e
baza tratatelor existente. Este semnalat aici valoarea discu
iei d i p l o m a t i c e , d r e p t * i n s t r u m e n t de a t i n g e r e a o b i e c t i v e l o r d e
politic extern. Solii spartani, dezbtnd n faa atenienilor
soarta spartanilor de l a P y l o s , susin superioritatea tratative-

106
STUDIU INTRODUCTIV

Jor p a n i c e a s u p r a r z b o i u l u i ( I V , 19 i 20). A c e a s t tez o s p r i


j i n c u u n a r g u m e n t d e p s i h o l o g i e g e n e r a l - u m a n ; o a m e n i i snt,
d i n f i r e , nclinai's cad l a nvoial cu cei care cedeaz m a i
r e p e d e , d e c t c u c e i m n d r i , de aceea s p a r t a n i i se arat con
ciliani zic e i n a i n t e ca d u m n i a s d e v i n d e n e m p
c a t . D e c i , n u m i l a fa d e o a m e n i i o r o a r e a n f a a d e z a s t r e
l o r r z b o i u l u i , c i c a l c u l u l p s i h o l o g i c st l a b a z a p r o c e d r i i p a
nice. A m e s t e c u l t h e b a n i l o r n t r e b u r i l e i n t e r n e ale f l o t e i este
sprijinit pe argumentul c fuseser chemai de aristocrai i
pe ideea general c v i n a o poart cei care conduc, m a i m u l t
d e c t c e i c a r e - i u r m e a z ( I I I , 65). E s t e v o r b a , a i c i , d e s p r e n
c e r c a r e a d e a se e s c h i v a n f a a u n e i responsabiliti.
Snt, d e a s e m e n e a , f o r m u l a t e , i c i i colo, n o p e r , a n u m i t e
idei de ordin general, foarte interesante pentru vremea cnd
a u fost e x p r i m a t e i c a r e - i a u v a l o a r e a l o r i astzi. Astfel
H e r m o c r a t e s insist n f a a adunrii camarinienilor ( V I , 80,1;
86, 4) a s u p r a a v a n t a j e l o r u n i r i i c e l o r c a r e a u a c e l e a i i n t e r e s e
i a t r a g e a t e n i a c a m a r i n i e n i l o r a s u p r a p o l i t i c i i d e d i v i z i u n e a
cetenilor S i c i l i e i , adoptate de a t e n i e n i ( I , 77, 2). T h u c y d i d e s
nsui ( I , 3 1 , 1) arat c i n s u l a C o r c y r a n u ncheiase nici o
alian i se g s e a izolat, i p r i n aceasta este i m p l i c i t artat
p r i m e j d i a izolrii ( I , 39, 3).
Exist, ns, n o p e r a l u i T h u c y d i d e s , a n u m i t e p r i n c i p i i de
politic extern, p r o p r i i m o m e n t u l u i respectiv. A s t f e l , specifice
e r a u relaiile d i n t r e m e t r o p o l i c o l o n i e , p e c a r e C o r c y r a n u
l e m a i r e s p e c t a ( I , 25) i T h u c y d i d e s nsui s p u n e f r n c o n j u r
c , p e d r e p t , C o r i n t u l a p r i m i t c e r e r e a de a j u t o r a e p i d a m n i e
nilor, deoarece corcyreienii. desconsiderau pe corintieni i n u
l e a c o r d a u o n o r u r i l e t r a d i i o n a l e l a srbtori. T h e b a n i i acuz
Plateea ( I I I , 61) c, dei o colonie a l o r , a nclcat datinile
strbune i s-a aliat cu Atena. n relaiile dintre metropol
i c o l o n i e se a v e a n v e d e r e , d e s i g u r , i n r u d i r e a d e snge. n
c a p i t o l u l 86, d i n c a r t e a I , u n d e este v o r b a d e s p r e cele d o u z e c i
d e n a v e t r i m i s e d e a t e n i e n i , n s e p t e m b r i e 437 .e.n., camari
nienilor, T h u c y d i d e s arat clar cum, de o b i c e i , n alianele
d i n t r e ceti u n m a r e r o l l j u c a n r u d i r e a d e s n g e . Istoricul
arat, d e m a i m u l t e o r i n c u r s u l o p e r e i , c u m n c l c r i l e aces
t o r r e g u l i tradiionale erau ru vzute sau folosite d r e p t p r e -

107
N. I . BARBU

t e x t p e n t r u i n t e r v e n i i a r m a t e , aa c u m s-a v z u t i n c a z u l
a t i t u d i n i i a d o p t a t e d e t h e b a n i f a d e p l a t e e n i i d e corintieni
f a d e c o r c y r i e n i ( I , 124, 1 ; I V , 64, 3; V I , 80, 35).
Iat a c u m care a u fost a r g u m e n t e l e aduse de c o r c y r e i e n i
( I , 33), s p r e a - i d e t e r m i n a p e a t e n i e n i s l e a c c e p t e o f e r t a de
alian mpotriva primejdiei corintiene: 1) a t e n i e n i i vor veni
n a j u t o r u l u n o r v i c t i m e a l e a g r e s i u n i i i n u n a j u t o r u l a g r e
s o r u l u i ; 2) v o r d o b n d i o r e c u n o t i n v e n i c d i n p a r t e a c o r c y -
rienilor; 3) vor dobndi aliana unei flote, care, dac s-ar
i
altura f l o t e i corintiene, ar deveni foarte primejdioas pentru
A t e n a . Este f o a r t e i n t e r e s a n t de vzut c u m , l a a r g u m e n t e de
o r d i n m o r a l , se a d a u g a r g u m e n t u l desigur decisiv pentru
a t e n i e n i de o r d i n m i l i t a r .
Atitudinea adoptat de diferitele ceti ateniene n cel
de-al doilea rzboi medic a constituit u n a r g u m e n t diplomatic
d e s t u l de f r e c v e n t n t i m p u l rzboiului peloponesiac. A s t f e l , ate
nienii se f o l o s e a u d e s e o r i d e meritul pe c a r e i-1 ctigaser,
luptnd eroic mpotriva l u i X e r x e s . P e r i c l e s nsui ( I , 124, 5)
luda generaia atenienilor, care a u respins pe mezi. Plateea
se m n d r e a c a fost s i n g u r a d i n t r e beoieni (III, 62) c a r e a
rezistat invaziei persane, i a r t h e b a n i i se a p r a u n f a a lace
d e m o n i e n i l o r d e aceast acuzaie, care n u l e fcea cinste, s p u -
nnd c o l i g a r h i i au dat cetatea pe mna perilor, mpotriva
v o i n e i p o p o r u l u i ( V I , 83).
U n a d i n t r e cererile f o r m u l a t e de s p a r t a n i , nainte de nce
p e r e a ostilitilor d i n 431 .e.n., a f o s t n d e p r t a r e a faimosului
yo , svrit d e a t e n i e n i c u o c a z i a a s e d i e r i i p a r t i z a n i l o r l u i
Cylon ( I , 125) x pe acropol. Era u n pretext religios, dar, n
fond, aa c u m s p u n e i s t o r i c u l nsui ( I , 127), s p a r t a n i i vizau
ndeprtarea l u i Pericles, rud cu unul dintre aceia asupra
crora plana blestemul" zeiei.
S p a i u l r e s t r n s n e i n t e r z i c e m e n i o n a r e a i a a l t o r p r i n c i p i i
i p r a c t i c i d i p l o m a t i c e d e s p r e c a r e v o r b e t e T h u c y d i d e s . T o t u i ,
din cele artate, reiese limpede c n relaiile d i p l o m a t i c e
cetile se s e r v e a u att d e a r g u m e n t e de o r d i n m o r a l i r e l i g i o s ,
ct i d e a r g u m e n t e d e o r d i n p r a c t i c i p a r t i c u l a r . A a c u m a m
artat, u n e l e d i n t r e aceste a r g u m e n t e f o r a u n i r i i c e l o r c a r e
au interes c o m u n , descurajarea agresorului, meritele ctigate

108
STUDIU INTRODUCTIV

n a p r a r e a p a t r i e i , i a u v a l o a r e a l o r i astzi. A l t e l e i-au
a v u t fora l o r de c o n v i n g e r e n mprejurrile de a t u n c i .
Cu mici excepii, T h u c y d i d e s e x p u n e faptele fr s fac
aprecieri de valoare. Dar putem deduce c istoricul era de
a c o r d c u a r g u m e n t e l e , c a r e snt v a l a b i l e i astzi, i a r n ceea
ce p r i v e t e n e l e g i u i r e a " svrit de a t e n i e n i , n legtur cu
partizanii l u i Cylon, el a distins motivul real, de pretextul
r e l i g i o s . N u p u t e m ti d a c i s t o r i c u l a f c u t o i e r a r h i e ntre
m o t i v e l e c a r e i - a u d e t e r m i n a t p e c o r i n t i e n i s a c c e p t e cererea
epidamnienilor mpotriva c o r c y r e i e n i l o r . D a r i a i c i , ca peste
tot, prezentarea obiectiv a faptelor este de o nepreuit
valoare.
T h u c y d i d e s nu-i p r o p u n e s d e a o
Rzboiul
definiie a r z b o i u l u i . T o t u i , n
o p e r a sa se ntlnesc anumite idei g e n e r a l e i cu privire la
rzboi. V o m meniona cteva.
C o r i n t i e n i i ( I , 124) s o c o t e a u c r z
Rzboi i p a c e
b o i u l este e x t r e m a n e c e s i t a t e l a c a r e
au f o s t adui i c , d a c n u - 1 v o r ntreprinde, i v o r risca
propria existen. I n timp de pace oamenii au gnduri mai
b u n e , snt linitii ( I I I , 82), p e c n d n t i m p d e r z b o i , c r u z i m e a
l o r m e r g e p n l a s l b t i c i e . i aa v a f i ct t i m p f i r e a ome
neasc va rmne aceeai. Elogiul superioritii pcii asupra
r z b o i u l u i este f c u t d e H e r m o c r a t e s ( I V , 62), i a r m o t i v e l e p e n
t r u c a r e P l e i s t o n a x p r e f e r a p a c e a r z b o i u l u i n t i m p de p a c e
v a f i m a i p u i n e x p u s a t a c u r i l o r a d v e r s a r i l o r p o l i t i c i ( V , 16)
snt artate d e i s t o r i c nsui. A l c i b i a d e s , n d e m n n d u - i p e ate
nieni s n t r e p r i n d expediia d i n Sicilia, spune ( V I , 18) c
atenienii i-au dobndit hegemonia, venind m e r e u n ajutorul
celor cre-i chemau, nu ovind, fiindc rzboiul preventiv
este necesar. T h u c y d i d e s n u ne spune cu care dintre aceste
p r i n c i p i i era de a c o r d .

numi legile rzboiului". Experiena naval n u se capt de


p e o z i p e a l t a s p u n e P e r i c l e s ( I , 142, 35) i a r u n p o p o r

109
N. I. BARBU

de agricultori, ca spartanii, n u snt p r i c e p u i n tehnica rz


b o i u l u i n a v a l , care cere o ndelungat e x e r c i t a r e . Ostaii-cet-
eni lupt m a i c u avnt dect m e r c e n a r i i , spune m a i departe
P e r i c l e s ( I , 143). R z b o i u l c u p r i n d e n s i n e m u l t e necunoscute,
a f i r m A r c h i d a m o s (1, 78, 34; I I , 11, 4; cf. V , 102).
Rzboiul preventiv este necesar, spune solia corcyrian
( I , 33, 3). P e r i c l e s f a c e o adevrat trecere n revist a mij
loacelor cu care trebuie purtat un rzboi i anume: banii
( I , 41, 3; 142, 1), f l o t a (141, 1), r e z e r v e l e (141, 5), m a r e a , usca
tul d i n a p o i a cetii ( I , 143, 35), forma de guvernmnt ( I ,
141, 6) c a r e , l a A t e n a , e r a d e m o c r a i a , s u p e r i o a r , n concepia
Olimpianului, oligarhiei spartane. De aceeai prere este i
Archidamos ( I , 8283; I I , 1113), c a r e insist a s u p r a necesi
tii pregtirii i a s u p r a s u r p r i z e l o r care pot s u r v e n i ntr-un
rzboi.
Nu este uitat nici factorul p s i h o l o g i c . T h u c y d i d e s ( I I I , 9)
face distincia ntre 7rapa(rxeuf| i y v o ) ^ , i a r P e r i c l e s ( I I , 39,
13) struie asupra curajului n rzboi.
Asupra i m p o r t a n e i ' f a c t o r u l u i economic n rzboi vorbete
i T h u c y d i d e s ( I , 11, 1) c n d s p u n e c , n v e c h i m e , e l e n i i n - a u
p u t u t n t r e p r i n d e u n m a r e r z b o i , n u att d i n lips d e o a m e n i
oXiyavOpcorela ct d i n lips de mijloace financiare i echipa
ment dxpiQ^axia. n privina importanei factorului economic
n r z b o i se p o a t e v e d e a i I , 14, 2, 1, 3, 2, 13, 15, 65, 120,
3; I I , 36, 37.
Importana tehnicii militare este m e n i o n a t n I , 3; 4, 8;
13, 14, 121, 143;, I I , 89; I I I , 20, 1; I V , 3, 1, 95, 1; I V , 100;
V I , 101, 1; V I I , 25.
N e c e s i t a t e a c u r a j u l u i este a m i n t i t n I , 49, I I , 87.
i , n i n t u i r e a f a c t o r i l o r d e t e r m i n a n i n p u r t a r e a u n u i rz
boi Thucydides s-a dovedit un admirabil observator i, n
grija l u i pentru adevr, n-a n e g l i j a t nici neprevzutul, mpo
triva cruia t r e b u i e l u p t a t cu raiunea i c u p r e v e d e r e a .
Necesitatea prevederii n g e n e r a l , i n rzboi, n special,
e s t e d e m a i m u l t e o r i a m i n t i t n o p e r ( I , 42; 5, 113; 6; 56;
1, 59; I I , 22; I V , 62; V I , 38, 4; 18.

110
STUDIU INTRODUCTIV

T h u c y d i d e s v o r b e t e , c u acelai d i s -
Amploarea unui rzboi c e r n mnt ( c u o b i e c t i v i t a t e i c u re
alism, chiar n primele rnduri ale p r i m e i cri, d e s p r e am
ploarea rzboiului peloponesiac i, din enunarea motivelor
'pentru care socotete c acest rzboi a fost cel mai amplu
d i n cte f u s e s e r p u r t a t e m a i n a i n t e , p u t e m d e d u c e c i s t o r i c u l
a d o v e d i t c aceste m o t i v e p o t f i c o n s i d e r a t e v a l a b i l e pentru
orice rzboi.
I s t o r i c u l enumer urmtorii f a c t o r i care determin amploa
rea rzboiului peloponesiac: pregtirile economice, politice, f i
nanciare, m i l i t a r e ; p a r t i c i p a r e a cetilor elenice; micarea unui
f o a r t e m a r e n u m r de e l e n i i b a r b a r i . T h u c y d i d e s arat clar
( I , 2) ce n e l e g e e l p r i n 7rapacoceur) adic t o c m a i ceea ce am
spus n o i m a i sus.
i n a n t i c h i t a t e , g r o z v i i l e rzboiu-
M o r a l a i rzboiul M e r m .
d e t e s t a t e D e a c e e a > c e _
l p u

in f o r m a l , c e t i l e c a r e p o r n e a u u n r z b o i a v e a u g r i j s j u s
tifice, n faa opiniei publice, legitimitatea aciunii lor.
Corintienii ( I , 38, 3) m o t i v e a z a c i u n e a l o r m p o t r i v a navelor
corcyriene, la Leucimne, spunnd c corcyreienii, pe lng
atitudinea de dispre, pe care o adoptaser fa de Corint,
m e t r o p o l a l o r , se f c u s e r v i n o v a i i d e agresiune mpotriva
cetii E p i d a m n o s , c o l o n i a l o r .
P e r i c l e s a r e g r i j s s p u n c A t e n a n u v a n c e p e rzboiul
d a r c , d a c v a f i atacat, se v a a p r a . N u p r e g e t , ns, s
adauge c rzboiul este i n e v i t a b i l . Corintienii, dei ndeamn
att d e struitor l a rzboi ( I , 120), n u uit totui s spun,
f o r m u l n d p a r c u n a f o r i s m , c -datoria u n o r o a m e n i nelepi
este s stea linitii, d a c n u l i se f a c n e d r e p t i , i a r d a t o r i a
unor oameni buni 7 7
este ca, atunci cnd sufr nedrepti, s
t r e a c de l a p a c e l a r z b o i , i a r c n d l i se o f e r u n p r i l e j favo
rabil s treac de l a rzboi l a nelegere i s nu se lase
n f l c r a i d e n o r o c , n r z b o i , d a r n i c i m o m i i d e linitea p c i i
i s s u f e r e n e d r e p t i .
A c e s t p r i l e j n e arat c , n f o n d , p r o b l e m a p e n t r u . c e t a t e a
care ncepea rzboiul era de a arta c pornete un rzpoi

7 7
Cuvntul a r e sens politic, este vorba d e . aristocrai.

111
N. I. B A R B U

l e g i t i m , n vederea reparrii u n o r nedrepti. E u p h e m o s , ate


nianul, spune camarinenilor ( V I , 83, 3) c atenienii lupt
p e n t r u p r o p r i a l o r s e c u r i t a t e ( V I , 87, 13; III, 55, 3).
C u p r i v i r e l a e l i b e r a r e a e l e n i l o r a se v e d e a I I I , 13.
Thucydides a inserat n o p e r a sa,
Psihologia oamenilor i n e x p r i m a t e d i r e c t s a u i n d i r e c t ( ite
m u

rzboi
observaii cu p r i v i r e l a comportarea
o a m e n i l o r n rzboi. I s t o r i c u l nsui ne spune ( I , 21) c, n
d e o b t e , o a m e n i i socotesc c r z b o i u l p e c a r e - 1 p o a r t este cei
m a i m a r e d i n cte a u f o s t . T o i o a m e n i i c n d i v d ara d e
vastat, s p u n e A r c h i d a m o s ( I I , 1 1 , 5), t r e c l a a p r a r e , i ate
n i e n i i , m a i m u l t d e c t o r i c i n e , snt, n s t a r e s f a c a s t a . L i p s a
de experien n u - i poate determina pe oameni s nceap
rzboiul, d a r n i c i c o n v i n g e r e a c v o r dobndi ceva p r i n rzboi
nu-i p o a t e o p r i s-1 p o a r t e , zice H e r m o c r a t e s ( I V , 59, 1).
A l t e l e snt m s u r i l e d e p r e v e d e r e a l e c e l u i a t a c a t i altele
snt c a l c u l e l e a g r e s o r u l u i , s p u n e P a g o n d a s ( I V , 92, 1) n faa
t r u p e l o r beoiene.
D e obicei, spune m a i d e p a r t e Pagondas, agresorii atac cu
m a i m u l t c u r a j p e c e i c a r e se m e n i n n d e f e n s i v , nuntru]
granielor l o r , pe cnd trecerea la ofensiv a celor atacai
descurajeaz pe agresor, spune solia corcyreiean la Atena
( I , 36, i ) .
A r c h i d a m o s a f i r m ( I I , 1 1 , 3) c p r u d e n a n a r m a t a r e
purtat adesea v i c t o r i a mpotriva nfumurrii nenarmate. Un
a c t d e c u r a j , d i n p a r t e a a d v e r s a r u l u i dispreuit , s u r p r i n d e i
d e s c u r a j e a z p e d i s p r e u i t o r ( V I , 34, 8).
O mare ndejde trezete n suflet u n mare curaj, spune
G y l i p p o s s o l d a i l o r si ( V I I , 67, 4). M a i snt i a l t e i d e i gene
rale, cu p r i v i r e l a p s i h o l o g i a o a m e n i l o r n r z b o i : p s i h o l o g i a
n v i n s u l u i ( I V , 19); n f l c r a r e a t i n e r e t u l u i c a r e n u tie ce n
semneaz rzboiul ( I I , 1, 8 ) ; nclinarea de a subestima pe
adversar ( I , 84, 4). Exemplele date snt suficiente spre a
i l u s t r a f a p t u l c i s t o r i c u l a fcut, d i r e c t sau i n d i r e c t , anumite
generalizri, cu privire la soarta o a m e n i l o r n rzboi, care
a p r o a p e , n n t r e g i m e , snt v a l a b i l e i astzi.

112
STUDIU INTRODUCTIV

Multe generalizri snt fcute i n naraiile unor btlii


terestre i n a v a l e i c u privire l a c o m p o r t a r e a nvinsului i
nvingtorului, a s u p r a c r o r a n u s t r u i m d i n lips d e spaiu.
T o a t e snt l a f e l d e v e r i d i c e , ca i cele m e n i o n a t e m a i sus.
n afar de considerentele, directe
Forme de guvernmnt g a u i n d i r e c t e > f c u t e d e T h u c y d s
i d e

cu privire la democraia atenian i la oligarhia spartan,


despre care am vorbit m a i sus, i s t o r i c u l a inserat i unele
generalizri dintre care v o m meniona cteva.
D e p i l d , D i o d o t o s s p u n e ( I I I , 42, 5) c o d e m o c r a i e ne
leapt ar t r e b u i s n u a c o r d e prea multe onoruri cetenilor
c a r e f a c , d e cele m a i m u l t e o r i , p r o p u n e r i bune, dar nici s
desconsidere pe acela ale crui propuneri n u snt acceptate.
D e m o c r a i a este n e p u t i n c i o a s s c o n d u c p e alii, s p u n e C l e o n
( I I I , 37, 1) i, m a i d e p a r t e ( I I I , 37, 4), o b s e r v c c e t a t e a c a r e
a r e l e g i r e l e , d a r r e s p e c t a t e , este m a i p u t e r n i c d e c t aceea n
care legile, dei b i n e c h i b z u i t e , n - a u n i c i o v a l o a r e .
Generalizri f o a r t e p r e i o a s e i c l a r e x p r i m a t e , a s u p r a de
m o c r a i e i i o l i g a r h i e i f a c e A t h e n a g o r a s ( V I , 39) c n d s p u n e c
d e m o c r a i a este t o t a l i t a t e a p o p o r u l u i , p e c n d a r i s t o c r a i a con
stituie numai o parte, c p a z n i c i i cei m a i b u n i ai lucrurilor
snt c e i b o g a i , i a r s f a t u r i l e cele m a i b u n e l e d a u o a m e n i i inte
ligeni, i a r c e i m a i b u n i j u d e c t o r i snt totui c e i m u l i " i c
t o a t e aceste l u c r u r i snt p o s i b i l e n t r - u n r e g i m d e m o c r a t i c .
O l i g a r h i a , d i m p o t r i v , las n f r u n t a r e a p r i m e j d i e i p e seama
celor muli, i a r foloasele le t r a g n u m a i civa. P e n t r u u n t i r a n ,
s a u p e n t r u o c e t a t e - h e g e m o n n u exist n i m i c l i p s i t d e logic,
(Xoyov ) d a c este u t i l , i n u e x i s t n i c i o r u d , d a c n u p r e
zint ncredere, spune Euphemos atenianul ( V I , 85) i c,
d e c i , p r i e t e n i a s a u d u m n i a se m s o a r d u p g r a d u l utilului.
Este exprimat aci politica unui realism lipsit de scrupule.
O l i g a r h i i l e i ctig c u a r m a n m n p u t e r e a i dominaia,
s p u n e B r a s i d a s ( I V , 126), i a r s o l i a p l a t e e n i l o r d e c l a r c l u c r u l
cel m a i opus nelepciunii este puterea ctorva oameni ( I I I ,
62, 3). T h u c y d i d e s nsui o b s e r v c t i r a n i i s-au ngrijit m a i
mult de p r o p r i a s e c u r i t a t e i n - a u n t r e p r i n s a c i u n i m a r i , ci
n u m a i cteva m i c i rzboaie cu vecinii.

8 Rzboiul peloponesiac 113


N. I. BARBU

Care dintre aceste forme de guvernmnt este cea mai


bun p e n t r u T h u c y d i d e s ? Este g r e u de d a t rspuns categoric
l a a c e a s t n t r e b a r e . T o t u i , se p a r e c i s t o r i c u l este de a c o r d
mai degrab cu Diodotos dect cu Cleon, cel puin parial.
A s t f e l , n u p a r e v e r o s i m i l c a T h u c y d i d e s s f i a c c e p t a t p u n c t u l
d e v e d e r e a l l u i C l e o n , a n u m e c d e m o c r a i a este n e p u t i n c i o a s
s c o n d u c p e alii, c n d v e d e a c h e g e m o n i a a t e n i a n d e z m i n
ea aceast a f i r m a i e . D a r i s t o r i c u l n u p u t e a , p e d e alt p a r t e ,
s n u f i e d e a c o r d c u C l e o n , c n d acesta a f i r m a -c a t e n i e n i i
snt n c e i l a f a p t i d o r n i c i s a s c u l t e - d i s c u r s u r i .
Critic, i m p l i c i t , p e c a r e o f a c e T h u c y d i d e s nsui t i r a n i l o r ,
s p u n n d c e i s - a u n g r i j i t n u m a i d e p r o p r i a l o r s e c u r i t a t e , ne
f a c e s c r e d e m c i s t o r i c u l n c l i n a m a i d e g r a b s p r e o demo
craie moderat.
F c n d o scurt caracterizare a ideilor generale, e x p r i m a t e
d e T h u c y d i d e s n o p e r a sa, t r e b u i e s s u b l i n i e m c , aa c u m
am artat, cu ocazia discutrii l o r pe domenii de activitate
omeneasc, m u l t e d i n ele a u v a l o a r e i astzi, t o c m a i f i i n d c
exprim trsturi general-umane. De pild: rolul tulburtor
pe care-1 a u emoiile, sentimentele, pasiunile, afectele pentru
j u d e c a r e a r e c e i o b i e c t i v a r e a l i t i i ; d o r i n a d e l i b e r t a t e i
pace a cetilor i a o a m e n i l o r , n general; oroare pentru
rzboi; superioritatea tratativelor, panice asupra rzboiului;
d r e p t u l l a v i a , p e c a r e - 1 a u toi o a m e n i i ; r o l u l d e f r u n t e pe
care-1 joac n rzboi economia, t e h n i c a militar avansat,
ornduirea social i p o l i t i c , moralul lupttorilor, p r e c u m i
consecinele duntoare pe care l e a u strile a f e c t i v e puter
nice, care tulbur activitatea gndirii; importana alianelor
oamenilor, care a u aceleai i n t e r e s e etc. T o a t e acestea arat
c T h u c y d i d e s , dei a trit cu dou m i i patru sute de ani
n a i n t e a n o a s t r , a e x p r i m a t i d e i c a r e i a u i astzi v a l o a r e a
lor. Aceste idei g e n e r a l e snt rodul unei a t e n t e i ndelungi
observaii a naturii omeneti, care s-a manifestat n multe
m p r e j u r r i , n t r e c u t , d a r m a i ales n t i m p u l r z b o i u l u i pelo
ponesiac. T h u c y d i d e s , insernd n opera sa aceste i d e i gene
r a l e a s u p r a n a t u r i i o m e n e t i , n - a artat n u m a i c u m s-au m a
n i f e s t a t o a m e n i i n t i m p u l r z b o i u l u i p e l o p o n e s i a c , ci a arun
cat cteva l u m i n i preioase i a s u p r a o m u l u i , n ceea ce are

114
STUDIU INTRODUCTIV

e l n s i n e m a i esenial. F r s a s e m n m situaiile n care


se gseau diferite ceti, n timpul rzboiului peloponesiac,
cu momente similare d i n istoria primului sau a celui de-al
doilea rzboi mondial, aa c u m face G. B. G r u n d y , 7 8
putem
a f i r m a totui c i astzi, m u l t e d i n i d e i l e g e n e r a l e e x p r i m a t e
de T h u c y d i d e s i a u d e p l i n a l o r a c t u a l i t a t e , i aceasta con
t r i b u i e , n c e l m a i nalt g r a d , ca opera sa s f i e u n ctig
pentru totdeauna".

CARACTERISTICILE LITERARE
ALE OPEREI L U I THUCYDIDES

Am vzut c Thucydides a nceput s scrie istoria rz


b o i u l u i peloponesiac fcnd o critic d e s t u l de sever l o g o g r a -
f i l o r i, f r s-1 n u m e a s c , l u i H e r o d o t , c a r e se p r e o c u p a u m a i
mult de ncntarea cititorului sau a auditorului dect de
aflarea adevrului faptelor.
Formulnd a c e a s t c r i t i c , T h u c y d i d e s s-a d e c l a r a t , c e l p u
in f o r m a l , i n d i f e r e n t fa d e v a l o a r e a l i t e r a r a o p e r e i sale.
C u t o a t e acestea, o p e r a c e l u i m a i m a r e i s t o r i c al antichitii
nu este lipsit de merite literare. n primele capitole ale
operei Thucydides ne ntmpin cu aprecieri asupra rzbo
iului peloponesiac, pentru ca gndirea istoricului s nceap
eforturile de a d e m o n s t r a c e v e n i m e n t e l e m i l i t a r e , p e t r e c u t e
n vechime* nu avuseser strlucirea i a m p l o a r e a pe care
le-o conferiser poeii i l o g o g r a f i i . Urmeaz apoi expunerea
faptelor, l i m p e d e , fr nici un e f o r t ' de a-1 i m p r e s i o n a pe
cititor. Deodat nararea e v e n i m e n t e l o r se oprete, pentru c
asistm la ncordatele lupte r e t o r i c e ale demegoriilor, dup
c a r e , iari, se r e v i n e l a e x p u n e r e a de f a p t e , n t r e r u p t i c i - c o l o
d e cte o d e s c r i e r e .
D i n t r e procedeele l i t e r a r e , pe care le foloseau de obicei i s t o
riografii a n t i c i , naraia, d e s c r i e r e a , d i s c u r s u r i l e , d i a l o g u l , por
tretul, discuia filozofic, analiza psihologic, Thucydides n-

7 8
G. B. G r u n d y , op. cit. I I .

115
N . ii. B A R B U

trebuineaz, cu foarte mici excepii, aproape n u m a i naraia,


descrierea, discursul, analiza psihologic. D i a l o g u l este folosit
numai de d o u o r i , i a r p o r t r e t u l f o a r t e r a r , d i s c u i a f i l o z o f i c -
moral de cteva o r i . Intenia l u i T h u c y d i d e s , de a expune
f a p t e l e aa c u m s - a u p e t r e c u t i d e a l e arta c a u z e l e , f r a
obine ncntarea cititorului, ci numai instruirea l u i , se tr
deaz peste t o t n opera sa. i totui, dramatismul faptelor
este att d e covritor, adesea, n c t se impune inimii citito
rului fr nici un efort literar d i n partea istoricului. Dm
' cteva observaii asupra procedeelor literare ntrebuinate de
Thucydides.
Naraia. Adesea istoricul expune faptul n u d , fr nici un
f e l d e e x p l i c a i i . D e e x e m p l u : C a m n aceeai v r e m e , a t e n i e n i i
au t r i m i s treizeci de c o r b i i s p a t r u l e z e p e l n g E u b e e a i
Locrida. Comandant era Cleopompos, fiul lui Cleinias. i,
fcnd debarcri, au prdat anumite puncte de pe rmul
mrii, a u c u c e r i t localitatea T h r o n i o n , au luat ostatici i au
n v i n s n t r - o b t l i e , l a A l o p e , p e l o c r i e n i i , c a r e l e sriser n
a j u t o r " ( I I , 26).
Nici o analiz psihologic, n i c i u n a m n u n t , .de n a t u r s
impresioneze pe cititor, nu se trdeaz n aceast expunere
literar.
Alteori, istoricul nsoete expunerea faptului cu artarea
m o t i v u l u i c a r e 1-a d e t e r m i n a t : P e r i c l e s v e d e a c a t e n i e n i i s u
f r , n p r e z e n t , i n u a u g n d u r i l e cele m a i b u n e , d a r , fiind
c o n v i n s c h o t r r e a l u i de a n u a t a c a este p o t r i v i t , n u c o n
voca ecclesia i nici vreo alt adunare a atenienilor, ca nu
cumva ei, aflndu-se l a u n loc, s s v r e a s c vreo greeal,
lsndu-se condui de patim mai mult dect de raiune i
p z e a c e t a t e a i o inea, p e ct c u p u t i n , n l i n i t e " ( I I , 22, 1).
Este v o r b a , aici, de analiza raiunilor care l - a u d e t e r m i n a t
p e P e r i c l e s s se c o m p o r t e n t r - u n a n u m i t f e l . E x p l i c a i a este
de o r d i n politic.
A l t e o r i , i s t o r i c u l insist a s u p r a u n o r a m n u n t e , c a r e n u a u
alt m e n i r e d e c t aceea d e a arta t r a g i s m u l u n e i situaii. n
acest f e l , T h u c y d i d e s se a d r e s e a z mai mult inimii dect r a
iunii c i t i t o r u l u i .

116
STUDIU INTRODUCTIV

U n a d i n cele m a i d r a m a t i c e n a r a i i este aceea a r e t r a g e r i i


a r m a t e i a t e n i e n e , d u p n f r n g e r e a d e l a S y r a c u s a . C a p i t o l u l 75,
d i n c a r t e a a V l l - a , este o a d e v r a t d r a m n a r a t .
I s t o r i c u l n u precupeete nici u n epitet, nu-i i m p u n e nici
o reinere n e x p r i m a r e a d u r e r o a s e i situaii n care se aflau
atenienii. Astfel, istoricul spune: i era groaznic n u numai
pentru c se r e t r g e a u , d u p ce pierduser toate corbiile i
c , n l o c u l m p l i n i r i i u n e i m a r i n d e j d i , att e i , ct i c e t a t e a
lor, erau n primejdie, dar i faptul c, n momentul cnd.
p r s e a u t a b r a , v e d e a u l u c r u r i j a l n i c e i p e n t r u o c h i i p e n
t r u cuget".
Aceast impresionant introducere era urmat de artarea
ctorva amnunte tragice. Astfel, deoarece morii erau ne
ngropai, cnd cineva i zrea cte un prieten c
zut era cuprins d e j a l e i de fric... C e i prsii, n c e -
p n d s-i i m p l o r e i s se j e l e a s c , p u n e a u n n c u r c t u r pe-
c e i c a r e se r e t r g e a u , c e r n d s-i i a i p e e i . . . A g n d u - s e de
t o v a r i i d e c o r t , c a r e p l e c a u , se i n e a u d e e i att ct l e m a i
ngduiau puterile, iar dac i lsau i tria sufleteasc, i.
p u t e r i l e c o r p u l u i e r a u prsii, n t i m p ce f c e a u i m p l o r r i i
gemeau, astfel c toat armata era nlcrimat i plin de*
j a l e . . .
Nu am epuizat, firete, toate tipurile de naraie care se-
ntlnesc la Thucydides, dar aceste exemple snt suficiente,,
credem, spre a arta c istoricul n u era insensibil n faa
unei situaii d r a m a t i c e i c , f r nici u n efort de a colora,
recurgnd la procedeele retorice, tia s aleag amnuntele
u n e i n a r a i i c a r e , dei e x p u s e s i m p l u , p r i n fora l o r fireasc,
i z b u t e s c s i m p r e s i o n e z e n aa m s u r p e c i t i t o r , n c t acesta
a r e i m p r e s i a c asist l a d e s f u r a r e a u n e i z g u d u i t o a r e aciuni.
Descrierea. Este m u l t m a i puin f r e c v e n t ntrebuinat de
ct naraia i n u m a i a c o l o u n d e este n e a p r a t n e c e s a r : Lip
sete a p r o a p e n t o t d e a u n a a m n u n t u l c a r e a r c o n t r i b u i l a s t r i c t a
prezentare a unei situaii sau a nfirii unui obiect. De
exemplu: Epidamnos este o cetate situat pe dreapta celui
care plutete spre golful Ionic; lng aceast cetate locuiesc
taulanii, u n n e a m i l l y r i c " ( I , 24). D e s c r i e r e , p o a t e p r e a con
cis, d a r e x a c t i nelipsit d e esenial.

117
N. I . BARBU

Cu aceeai sobrietate de amnunte snt d e s c r i s e i obiec


t e l e f o l o s i t e l a n m o r m n t a r e a o s t a i l o r czui n p r i m u l a n a l
rzboiului peloponesiac i a n u m e : c o c i u g e de chiparos, p u r
tate pe crue, cte u n u l de fiecare t r i b . . . un pat aternut
p e n t r u cei disprui".
I s t o r i c u l , d a c a r f i v o i t s o b i n efecte dramatice, ar f i
d a t , p o a t e , m a i m u l t e a m n u n t e a s u p r a acestor o b i e c t e i asur
pra tristeii care se p u t e a c i t i p e feele r u d e l o r celor disp
rui. S t r i c t , informativ este i descrierea zidului ridicat n
jurul Plateei ( I I I ,21, 1-4).
Discursul. E s t e , alturi d e n a r a i e , p r o c e d e u l l i t e r a r d e b a z
folosit de T h u c y d i d e s . Este v o r b a despre discursurile n stil
direct. Aa cum am artat m a i sus, i s t o r i c u l n-a redat dis
c u r s u r i l e aa c u m a u f o s t r o s t i t e . M o t i v e l e : 1) i e r a i m p o s i b i ]
s o f a c , c c i a t u n c i n u se s t e n o g r a f i a u ; 2) i n t e r v e n i n d n c o n
inutul d i s c u r s u r i l o r , T h u c y d i d e s a p u t u t m a i uor r e a l i z a t r e i
l u c r u r i , d e cea m a i m a r e i m p o r t a n i distins c a l i t a t e : a) p u
n e r e a n t r - o v i e l u m i n a u n o r situaii p o l i t i c e i a g n d u r i l o r ,
c a r e nsufleeau personajele nainte de ntreprinderea u n o r ac
iuni de m a r e a m p l o a r e ; b) caracterizarea diferitelor polisuri
din punct de vedere economic, social, politic, cultural etc;
c) caracterizarea personajului, care rostete discursul prin
ideile pe care le expune; d) artarea implicit a propriilor
p u n c t e de v e d e r e ale istoricului a s u p r a u n o r situaii, o a m e n i ,
concepii politice, p r i n f o r m u l a r e a u n o r i d e i l a care, c u sigu
ran, multe d i n personajele care rostesc discursuri nici nu
s - a u g n d i t (o p a r t e , d e p r i m o r d i n , o c o n s t i t u i e i d e i l e g e n e r a l e
din discursuri); 3) i n t e r v e n i n d n f o r m a discursurilor, T h u c y
d i d e s a c o n f e r i t u n p u t e r n i c d r a m a t i s m i d e i l o r , att p r i n forma
d i s c u r s u r i l o r n s i n e , ct i p r i n g r u p a r e a l o r p e a n t i l o g i i . De
pild, discursurile antilogice, rostite de reprezentantul soliei
corcyreiene i de cel al soliei corintiene, arat izolarea
diplomatic a insulei Corcyra (I, 32, 85), ura cor-
cyreienilor mpotriva corintienilor, fora lor naval,
pregtirile f e b r i l e de rzboi ale c o r i n t i e n i l o r , iminena rzboiu
l u i d i n t r e a t e n i e n i i p e l o p o n e s i e n i ( I , 33,3), u t i l i t a t e a militar
.a alianei d i n t r e A t e n a i C o r c y r a ( I , 32,2), relaiile d i n t r e co
l o n i e i m e t r o p o l i r e s p e c t a r e a t r a t a t e l o r ( I , 3436), r e c u n o a -

118
STUDIU INTRODUCTIV

terea u n o r m e r i t e d i n trecut ( I , 41), s u r p r i z e l e c a r e p o t sur


veni ntr-un rzboi ( I , 42,2), s u p e r i o r i t a t e a poziiei morale a
unui p o l i s fa de fora brutal ( I , 42,4). D i s c u r s u l rostit de
Pericles ( I , 140144), n a i n t e de i z b u c n i r e a rzboiului, pune
ntr-o v i e lumin fora economic, social, politic, cultural,.,
m i l i t a r etc. a A t e n e i , h o t r r e a i n f l e x i b i l a l u i P e r i c l e s d e a
rezista ideii generale cu p r i v i r e l a c o m p o r t a r e a o a m e n i l o r n
r z b o i (care, p o a t e f i a l u i T h u c y d i d e s ) , c a r a c t e r u l n j o n c i u n i l e
spartane. Caracteriznd situaii, polisuri, conflicte economice,,
s o c i a l e i p o l i t i c e , p e r s o n a j e l e , c a r e rostesc d i s c u r s u r i , se c a r a c
terizeaz i p e s i n e . A s t f e l , P e r i c l e s p a r e m n d r u i n e n d u p l e c a t
( I , 14044; I I 6,3) N i c i a s , reinut i t e m t o r d e z e i ( V I I , 77,4),
A l c i b i a d e s ( V , 43,2), n f l c r a t i i r e s p o n s a b i l . P u n n d discursu
r i l e n antitez, T h u c y d i d e s a c o n f e r i t i d e i l o r o m a r e f o r d r a
matic. Dac inem seama c, m a i ales n antilogii, se ex
prim idei generale asupra valorii crora a m insistat m a i
sus, a t u n c i n e l e g e m i m a i b i n e v a l o a r e a artistic a a c e s t u f
procedeu literar.
A r t a r e t o r i c n u a j u n s e s e , p e v r e m e a l u i P e r i c l e s , s-i for
m u l e z e p r i n c i p i i l e p e c a r e l e n t l n i m , d e p i l d , n Retorica lui
A r i s t o t e l . Totui, de obicei, discursurile d i n opera l u i Thucy
dides ncep p r i n cteva c u v i n t e de introducere, urmeaz o argu
m e n t a r e c a r e se nsufleete, adesea, c u r e s p i n g e r e a i d e i l o r c o n
t r a r e i i c i c o l o se f a c e u n n d e m n a u d i t o r u l u i . C t e o d a t , s i t u a
ia n c a r e se gsete v o r b i t o r u l f a c i n u t i l e chiar cele cteva
c u v i n t e de i n t r o d u c e r e . U n u l d i n t r e d i s c u r s u r i l e cele m a i l u
c r a t e " este a c e l a r o s t i t de P e r i c l e s l a n m o r m n t a r e a ostailor
czui n p r i m u l a n d e r z b o i . O r a t o r u l c a u t s ctige b u n
v o i n a a u d i t o r u l u i , a r t n d g r e u t a t e a s a r c i n i i d e a gsi c u v i n t e
p e m s u r a f a p t e l o r svrite d e e r o i ( I I , 33). E l , s p r e a c o n f e r i
mai mult claritate ideilor, anun c voi ncepe mai nti
de l a strbuni". Este, aici, o p a r t e a d i s c u r s u l u i pe care, c u cte
v a secole m a i trziu, C i c e r o , i n s t r u i t d e t e o r i i l e r e t o r i c e g r e c e t i ,
a n u m i t - o positio. D u p ce f a c e e l o g i u l s t r b u n i l o r ( I I , 3613),
Pericles formuleaz o adevrat divisio (artare a punctelor
p e c a r e l e v a d e z v o l t a ) , s p u n n d : D u p ce v o i arta m a i nti
de l a ce f e l d e v i a a m p o r n i t l a aceste c u c e r i r i i ce regim
p o l i t i c i c a r a c t e r e a u c o n t r i b u i t ca aceste- c u c e r i r i s f i e m a r i r

119
N. I . BARBU

v o i t r e c e i l a e l o g i e r e a a c e s t o r a , s o c o t i n d c n - a r f i n e p o t r i v i t
s f i e spuse, n m p r e j u r a r e a d e fa, i c a r f i u t i l ca ntreaga
a d u n a r e i cetenii, i strinii s l e a u d " ( I I , 36,4).
P e r i c l e s d e z v o l t , n c o n t i n u a r e , aa c u m i-a p r o p u s , e l o
giul constituiei moravurilor i felului de via atenian ( I I ,
3741), a p o i t r e c e l a g l o r i f i c a r e a v i r t u i l o r c e l o r czui n r z b o i
(4244), p e n t r u c a s t e r m i n e c u n c e r c a r e a d e a c o n s o l a pe
r u d e l e c e l o r czui (45). n c h e i e r e a este scurt. P e r i c l e s a a d u s
laude celor czui, cetatea le- adus p r i n o s de recunotin,
p r i n c e r e m o n i a n m o r m n t r i i , c e t a t e a v a hrni p n l a m a j o r a t
pe f i i i c e l o r czui. D i s c u r s u l se t e r m i n p r i n acest s c u r t n
d e m n : A c u m , p l n g n d u - v f i e c a r e r u d e l e , r e t r g e i - v " ( I I , 46).
Discursul este s o b r u . L i p s e s c e p i t e t e l e , c a r e a r p u t e a mri
e m f a z a r e t o r i c . S i n g u r e l e c u v i n t e , c a r e nal p a t o s u l s o l e m n
a l d i s c u r s u l u i , snt: virtute", liber", brbie", se glorific",
cetatea ntreag educatoare a Eladei", vor f i admirai de
u r m a i " etc. D a c n e gncim l a e x c e s e l e r e t o r i c i i a s i a t i c e , ne
d m s e a m a i m a i b i n e d e s o b r i e t a t e a a c e s t u i d i s c u r s .
I n d i s c u r s u l i n u t de P e r i c l e s n a i n t e d e n c e p e r e a r z b o i u l u i
(I, 140) lipsete introducerea. Oratorul intr imediat n su
b i e c t : E u c o n t i n u i s f i u m e r e u d e aceeai p r e r e , a t e n i e n i l o r ,
a n u m e s n u c e d m p e l o p o n e s i e n i l o r . . . "
Discursul inut de plateeni n faa lacedemonienilor ( I I I ,
5359) se t e r m i n p r i n t r - u n a p e l v i b r a n t f c u t l a c e d e m o n i e n i
lor, de a n u - i p r e d a pe mna thebanilor. Discursul inut de
P h o r m i o ( I I , 89), n faa ostailor d e s c u r a j a i , c o n i n e , aa c u m
este firesc, m a i m u l t patetic dect alte discursuri. A c i , v o r b i
torul ncearc s destrame teama ostailor. A r g u m e n t e l e de
t e h n i c m i l i t a r i a p e l u r i l e l a c u r a j snt p r o c e d e e l e oratorului,
n g e n e r a l , d i s c u r s u r i l e r o s t i t e d e c o m a n d a n i n f a a ostailor
snt m a i p a t e t i c e d e c t c e l e l a l t e .
Cu toat varietatea de patetic, discursurile din opera. lui
Thucydides se caracterizeaz prin s o b r i e t a t e i firesc, fiind
p o t r i v i t e c u m e n t a l i t a t e a i situaia n c a r e se gsea v o r b i t o r u l .
Ele poart, totui, a m p r e n t a geniului l u i T h u c y d i d e s , i, de
o a r e c e i s t o r i c u l n - a r e d a t n i c i u n d i s c u r s aa c u m a f o s t r o s
tit, niciodat n u ne p u t e m da seama de t e m p e r a m e n t u l , cul
t u r a , s t i l u l celor care l - a u rostit.

120
STUDIU INTRODUCTIV

Dialogul. Este de dou o r i ntrebuinat. D i a l o g u l d i n t r e m e -


lian i a t e n i a n p r e z i n t , s u b o f o r m dramatic, ntocmai ca
ntr-o s t i h o m i t i e tragic, nfruntarea a dou concepii politice:
d o m i n a i e i l i b e r t a t e . Iat u n exemplu:
Melianul i cum s-ar putea mpca utilitatea sclaviei
p e n t r u noi, c u dominaia p e n t r u voi?
Atenianul Pentru c, p e n t r u v o i ar f i u t i l s n e dai
ascultare nainte de a o pi ru, iar pentru n o i ar f i u n
ctig s v c u c e r i m , f r s v distrugem.
Cinismul forei atenianului se opune tragicei aspiraii ne
putincioase, dup libertate, a melianului.
D a c n e g n d i m l a r a r i t a t e a d i a l o g u l u i , n o p e r a l u i T h u c y
d i d e s , n e d m s e a m a i m a i b i n e d e a c c e n t u l d e o s e b i t ce 1-a
pus i s t o r i c u l p e i d e i l e dezbtute n nfruntarea dintre melian
i atenian.
Portretul. R a r n t r e b u i n a t i n u m a i a c o l o u n d e este vorba
d e s p r e o p e r s o n a l i t a t e p o l i t i c p r o e m i n e n t , p o r t r e t u l ete s o b r u ,
concentrat, scurt. De pild, d i n p o r t r e t u l l u i Themistoc^es ( I ,
138,3) n u a f l m d e c t c t e v a trsturi f u n d a m e n t a l e a l e c a r a c
terului s u : i n t e l i g e n t , i u t e l a g n d i r e i l a i n t u i r e a e x a c t a
u n e i situaii, p r o m p t l a a c i u n e , f c e a t o t u l m a i m u l t p r i n f o r a
calitilor naturale dect p r i n ajutoarele pregtirii. N u aflm
n i m i c d e s p r e f i z i c u l , d e s p r e t e m p e r a m e n t u l i d e s p r e trsturile
m o r a l e a l e c a r a c t e r u l u i su.
Analiza psihologic. Este m a i frecvent ntrebuinat dect
p o r t r e t u l . A s t f e l , n c a r t e a a I l - a , c a p i t o l u l 8, este v o r b a d e s p r e
s t a r e a d e s p i r i t p r i n ceti, n a j u n u l i z b u c n i r i i r z b o i u l u i p p -
l o p o n e s i a c : t o a t e cetile d i n E l a d a , v z n d c u m S p a r t a i A t e
na, ceti fruntae, snt gata s se nfrunte, stteau ntr-o
n c o r d a t a t e p t a r e i c u r i o z i t a t e , t i n e r e t u l e r a d o r n i c d e rz
b o i , se c n t a u o r a c o l e i se c o m e n t a c u n f r i g u r a r e cutremurul
s u r v e n i t l a Delos.
Istoricul menioneaz n u m a i aceste c t e v a f a p t e , d a r izbu
tete s a r a t e c l a r s t a r e a de t e n s i u n e i d e n e l i n i t e n c a r e se
g s e a n t r e a g a Elad.
F r a g m e n t e de dramatice a n a l i z e p s i h o l o g i c e se n t l n e s c i
l a n a r a r e a p o r n i r i i expediiei n Sicilia, u n d e i s t o r i c u l observ

121
N. I. BARBU

c cei care-i p e t r e c e a u r u d e l e sau p r i e t e n i i , pornii n expe


d i i e , m e r g e a u nsufleii, n a c e l a i t i m p , d e n d e j d e i p l n -
g n d [ g n d i n d u - s e ] , p e de o p a r t e , c v o r ctiga o a r m a r e ,
i a r p e d e a l t a , f i i n d u - l e t e a m c n - o s-i m a i v a d c o p i i i i
r e f l e c t n d c u ce m a r e flot p o r n e a u e i d i n p r o p r i a l o r c e t a t e "
< V I , 30,2). O s c i l a i a d i n t r e n d e j d e i t e a m este e x p u s p e ct
d e s i m p l u , p e att d e d r a m a t i c . A n a l i z e p s i h o l o g i c e se m a i n -
t l n e s c i c n d arat s t a r e a d e spirit a atenienilor cnd erau
m n i a i m p o t r i v a l u i P e r i c l e s ( I I , 65,36); d r a m a sufleteasc a
c o m a n d a n i l o r ( V I I , 43 i u r m . ) ; s t a r e a de s p i r i t a e l e n i l o r d u p
d e z a s t r u l s u f e r i t d e a t e n i e n i n S i c i l i a ( V I I I , 2) etc.
D i n c e l e a r t a t e m a i sus, se p o a t e d e s p r i n d e c o n s t a t a r e a c
o p e r a l u i T h u c y d i d e s p r e z i n t i n t e r e s i d i n p u n c t d e vedere
l i t e r a r . Cele t r e i procedee l i t e r a r e , m a i - f r e c v e n t ntrebuinate
naraia, d i s c u r s u l , a n a l i z a p s i h o l o g i c , l a j u t p e isto
r i c s e x p r i m e i d e i l e c l a r , f i r e s c , s i m p l u i totui v a r i a t i s
mite i n i m a c i t i t o r u l u i p r i n e x p u n e r e a dramatic a u n o r eve
n i m e n t e sau p r i n a n a l i z a p s i h o l o g i c a u n o r d r a m e sufleteti.
Stilul l u i Thucydides comport unele caracteristici, care-]
deosebesc d e c e i l a l i p r o z a t o r i a n t i c i . A s t f e l , T h u c y d i d e s n t r e
buineaz f o r m e l e i o n i c e , TruOco i xTjpeco ( I I , 29), l u a t e d i n
limbajul a f a c e r i l o r negustoreti, la el este folosit idiotismul
a t t i c uv n l o c de oyv. I s t o r i c u l spune, de asemenea, T^V
n l o c de dv, e<; n l o c de tl, 6{xoo<; n l o c de SpoLo, alei
n loc de del . Sintaxa lui Thucydides se caracteri
zeaz p r i n d e z o r d i n e n n t r e b u i n a r e a articolului, p r i n abun
dena de propoziii n o m i n a l e i participiale care, exprimnd
i d e i l e m a i puin precis dect v e r b e l e l a m o d personal, i n t r o d u s e
de conjuncii, confer frazei un caracter arhaic. Dimpotriv,
s u b s t a n t i v i z a r e a n e u t r u l u i a d j e c t i v e l o r , p a r t i c i p i i l o r i infiniti
v e l o r v d e t e o t e n d i n de e x p r i m a r e abstract. Se ntlnete
f o a r t e des p r e z e n t u l i s t o r i c , ceea ce v d e t e t e n d i n a de pre
z e n t a r e v i e a f a p t e l o r . R e g u l i l e a c o r d u l u i n n u m r , g e n , caz
snt f o a r t e des n e r e s p e c t a t e . A n a c o b u t u r i l e i l u n g i l e p a r a n t e z e ,
u t i l i z a t e de T h u c y d i d e s , ngreuiaz m u l t urmrirea ideilor de
ctre cititor.

122
STUDIU INTRODUCTIV

E s t e m a r e i n u m r u l c u v i n t e l o r ntlnite p e n t r u p r i m a dat
la el, care, dup o statistic a l u i W . S c h m i d , se r i d i c
7 9
la
467 .e.n. Numrul cuvintelor &rca /.eyofxeva, dup acelai
a u t o r , se r i d i c l a 1 789. D i n t r e acestea, 92 n u se n t l n e s c l a
n i c i u n a u t o r de dup el. M u l t e d i n c u v i n t e l e dna5 Xeyotieva
snt termeni tehnici. Dei snt relativ multe ionisme, n u se
v d e t e l a T h u c y d i d e s u n e f o r t de p o e t i z a r e . Se p a r e c Thu
cydides a creat cuvinte m a i ales n domeniul substantivelor
a b s t r a c t e , n -cri? i a l v e r b e l o r c o m p u s e , c a r e a u f o s t r e l u a t e
d e D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s , P l u t a r h , A p p i a n , D i o Cassius. n
acest f e l , T h u c y d i d e s p a r e a f i n t r e b u i n a t s t i l u l attic vechi r

al o a m e n i l o r culi, cu o tendin vdit spre expresiile ab


s t r a c t e i concise, f r s se f i lsat i n f l u e n a t d e vocabularul
s o f i s t i e i i a l p o e z i e i . Se d o v e d e t e a s t f e l e x a c t c a r a c t e r i z a r e a
f c u t d e D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s , c a r e v o r b e t e d e s p r e silina
8 0

voit a l u i T h u c y d i d e s de a fugi de stilul obinuit, uor i


c l a r i d e a c o n f e r i e x p u n e r i i sale, i n s t i l , s e r i o z i t a t e , con
c i z i e , adesea p n l a o b s c u r i t a t e , r e f l e x i v i t a t e . F r a z a l u i T h u c y
d i d e s c o n s t r u c i e i v o c a b u l a r n u c u r g e d u l c e ca m i e r e a ^
ca l a H e r o d o t , c i n c r e e t e f r u n t e a i n c o r d e a z t o a t e p u t e r i l e
m i n i i , c a l a u n f i l o z o f d e n a l t inut intelectual.

CONCLUZII

T h u c y d i d e s este c e l m a i m a r e i s t o r i c a l n t r e g i i antichiti
g r e c o - l a t i n e . E l s-a hotrt s s c r i e i s t o r i a r z b o i u l u i pelopone
siac d e t e r m i n a t f i i n d de a m p l o a r e a considerabil pe care b
n u i a c o v a a v e a acest r z b o i , c h i a r d e l a i z b u c n i r e a l u i .
Cluzit de concepia c sarcina primordial a istoricului'
este a f l a r e a a d e v r u l u i , c a r e , m a i ales n acest d o m e n i u , este
att d e uor alterabil i att d e g r e u de descoperit, T h u c y
d i d e s a n c e p u t s s c r i e c h i a r d e l a i z b u c n i r e a r z b o i u l u i .

W. Schmid, op. cit., p. 186.


Tcepl 0ouxtSiSou, 5
i u r m
-

123
N. I. BARBU

U n i s t o r i c , p e n t r u a d e s c o p e r i a d e v r u l f a p t e l o r i, m a i ales
p e n t r u a s t a b i l i c a u z e l e f a p t e l o r , t r e b u i e s f i e n a r m a t c u o
v a s t c u l t u r , s d i s p u n d e m u l t e c u n o t i n e n t o a t e d o m e n i i
l e i, m a i ales, n d o m e n i u l e c o n o m i c , s o c i a l i p o l i t i c .
Cunoaterea sufletului omenesc este, de asemenea, t o t att
d e n e c e s a r , p e ct snt i c e l e l a l t e c u n o t i n e .
T h u c y d i d e s , aa c u m se v e d e d i n o p e r a sa, a v e a m u l t e i d e i ,
n v a r i a t e d o m e n i i , d a r , n p r i m u l rnd, e l d i s p u n e a de o p u t e r e
d e o b s e r v a i e i d e j u d e c a t c u t o t u l e x c e p i o n a l e p e n t r u vre
m e a n c a r e a trit.
Grija pentru aflarea adevrului istoric 1-a determinat pe
Thucydides s f a c . o atent c e r c e t a r e a s u p r a m i j l o a c e l o r de
informare de care dispunea martorii oculari, martorii ne
o c u l a r i , d o c u m e n t e scrise etc. s p r e a s t a b i l i m s u r a n care
se p o a t e b i z u i p e u n d o c u m e n t s a u altul.
E x a m e n u l c r i t i c , p e c a r e - 1 f a c e T h u c y d i d e s m i j l o a c e l o r sale
d e i n f o r m a r e , este ct se p o a t e d e p t r u n z t o r , i a r c o n c l u z i i l e
t r a s e snt n p e r f e c t c o n c o r d a n c u r e a l i t a t e a .
G r i j a p e n t r u a d e v r 1-a f c u t p e T h u c y d i d e s s se f o l o s e a s c
de toate m i j l o a c e l e de i n f o r m a r e p o s i b i l e a t u n c i , meninndu-se
n p r u d e n a n e l e a p t p e c a r e o a f i r m l a n c e p u t . E v i d e n t , n
stabilirea adevrului faptelor, istoricul a putut s se nele
a s u p r a u n u i a m n u n t s a u a l t u l , d a r , c u siguran, n c o v r i t o a -
r e a m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , p r e c a u i i l e p e c a r e i l e i a p e n t r u
s t a b i l i r e a a d e v r u l u i snt o g a r a n i e c e r o r i l e sale snt invo
l u n t a r e i c snt c u t o t u l r e d u s e l a n u m r . D a c i ali i s t o r i c i ,
contemporani c u el, ar m a i f i scris istoria rzboiului pelopo
nesiac, n e - a m p u t e a d a s e a m a exact cnd i n ce msur a
greit T h u c y d i d e s . n o r i c e caz, d o c u m e n t e l e e p i g r a f i c e i l i t e
r a r e , c o n t e m p o r a n e i s t o r i c u l u i , c o n f i r m n esen f a p t e l e , c h i a r
dac a u t o r i i acestor d o c u m e n t e m refer, de pild, l a comedie
i a u f a d e f a p t e i d e o a m e n i o a t i t u d i n e diferit d e aceea
pe care o adopt istoricul.
U n e f o r t c o n s i d e r a b i l a f c u t T h u c y d i d e s i n d e t e r m i n a r e a
cauzalitii istorice. n g e n e r a l , e l a v z u t , n adevrata lor
lumin, cauzele care a u precedat d i f e r i t e l e e v e n i m e n t e i, n
p r i m u l rnd, cauzele rzboiului peloponesiac. Dei, c a e l e m e n t
f u n d a m e n t a l , p u n e l a b a z a c o m p l e x u l u i de cauze i s t o r i c e dv6p-

124
STUDIU INTRODUCTIV

- i r e i a 96015 firea omeneasc", Thucydides, lucru excepional


p e n t r u v r e m e a l u i , a a c o r d a t o m a r e i m p o r t a n f a c t o r u l u i eco
n o m i c , c h i a r d a c n - a artat e x p r e s acest l u c r u s a u n u i - a d a t
seama de i m p l i c a i i l e a c e s t u i f e n o m e n , a c o l o u n d e 1-a m e n i o n a t .
Dar stabilirea scrupuloas a adevrului i s t o r i c i artarea
corect a cauzelor a p r o p i a t e sau ndeprtate ale faptelor nu
c o n s t i t u i e s i n g u r e l e m e r i t e a l e i s t o r i c u l u i . T h u c y d i d e s a a v u t i
o v i z i u n e de a n s a m b l u asupra e v e n i m e n t e l o r pe care le-a isto
r i s i t . N e n c e t a t , p r e o c u p a t d e a f l a r e a f a p t e l o r i d e f a c t o r i i l o r
d e t e r m i n a n i , T h u c y d i d e s s-a strduit s a f l e i o e x p l i c a i e m a i
g e n e r a l a attor t r a g i c e e v e n i m e n t e , c a r e n s n g e r a s e r eleni-
m e a , i c h i a r o p a r t e d i n p o p u l a i i l e strine, n d e c u r s u l a c e s t u i
d r a m a t i c rzboi.
De asemenea, inima istoricului n-a putut rmne rece i
nemicat n faa acestei u r i a e d r a m e , c a r e s-a t e r m i n a t cu
prbuirea forei ateniene.
T h u c y d i d e s n - a p u t u t . f i d e a c o r d c u e x p l i c a i a c n e n o r o
c i r i l e v i n de l a zei sau de l a destin. D e s i g u r a a d m i s i s t o
r i c u l n o r i c e a c i u n e o m e n e a s c exist u n f a c t o r i n s e s i z a b i l ,
artat de cuvntul t^x^ c a r e
provoac imprevizibilul, dar
r a i u n e a o m e n e a s c este n s t a r e s-1 a n i h i l e z e , d a c este f o l o - '
sit c u m t r e b u i e .
T h u c y d i d e s p o r n e t e d e l a c o n s t a t a r e a u n e i realiti dvOpw-
Tzeioc <pvicH<; firea omeneasc" care pentru istoric este iz
v o r u l t u t u r o r f e r i c i r i l o r i n e n o r o c i r i l o r o m e n e t i . I s t o r i c u l n u - i
pune ntrebarea de unde p r o v i n e aceast fire omeneasc, ci
p o r n e t e d e l a c o n s t a t a r e a c ea e x i s t c u a n u m i t e nsuiri.
D e t e r m i n a r e a acestor nsuiri g e n e r a l e , c u i n e r e n t e l e v a r i e
ti i n d i v i d u a l e , p r e c u m i i n t u i r e a consecinelor care decurg
din aciunea acestor varieti, constituie punctul central al
g e n e r a l i z r i l o r f i l o z o f i c e , d a c n e este n g d u i t s n t r e b u i n m
acest cuvnt, pe care T h u c y d i d e s face e f o r t u l s-1 f o r m u l e z e .
Multe d i n aceste generalizri snt v a l a b i l e i astzi. Cu
toat e x a g e r a r e a p r e p o n d e r e n e i factorului psihologic, istoricul
a i n t u i t c o r e c t , n a d n c a l o r i n t i m i t a t e , r e s o r t u r i l e v i e i i sociale,
mobilele psihice individuale, reaciile sufletului omenesc, i,
n g e n e r a l , n t r e g u l c o m p l e x a l a c i u n i l o r i r e a c i u n i l o r a ceea
ce n u m e a e l f i r e a omeneasc".

125
N. I. BARBU

D a r g e n e r a l i z r i l e snt o p e r a r a i u n i i , c a r e c h i b z u i e t e , sta
bilind raporturi ntre noiuni, formulnd judeci i raiona
mente, generaliznd.
Thucydides ns n-a rmas impasibil la a m p l a dram la
c a r e a s i s t a i p e c a r e i - a l u a t s a r c i n a s-o expun n istoria
rzboiului peloponesiac. Inima sa a v i b r a t p r o f u n d , iar senti
m e n t e l e , c a r e l - a u nsufleit, c h i a r d a c n u snt e x p r i m a t e d i r e c t ,
se s i m t totui n e l o g i i l e p e c a r e l e a d u c e P e r i c l e s constituiei
a t e n i e n e , n l a u d e l e p e c a r e i s t o r i c u l l e f a c e l u i P e r i c l e s , p r e
c u m i n d e s c r i e r i l e deslnuirii c e l o r m a i c r u d e i n s t i n c t e de
u c i d e r e i d e s n g e .
n d e s c r i e r e a strii m o r a l e a o a m e n i l o r , d u p r s c o a l a d i n
C o r c y r a , n n a r a r e a r e t r a g e r i i a r m a t e i a t e n i e n e , d u p dezastrul
d i n S y r a c u s a , se v e d e l m u r i t c i s t o r i c u l a simit d i n p l i n t r a
gismul a c e s t e i situaii i, c u u n t a l e n t de a d e v r a t a r t i s t , 1-a
e x p u s n e l e m e n t e l e l u i cele m a i s e m n i f i c a t i v e .
Este, desigur, n p r i m u l rnd, istoria
I s t o r i a rzboiului pelo- , . . . * w*.
u n urzboi petrecut i n antichitate,
i

ponesiac c u p t i u l a r i t i l e l u i e c o n o m i c e , so
a r C

c i a l e , p o l i t i c e i m i l i t a r e , c a r a c t e r i s t i c e e p o c i i n c a r e s - a u d e s
furat, d a r , n acelai t i m p , p r i n p u n e r e a n l u m i n , s u b f o r
m de generalizri, a celor m a i i n e r e n t e c a r a c t e r i s t i c i ale firii
omeneti. Istoria rzboiului peloponesiac este xxfjfia iq del
un ctig p e n t r u t o t d e a u n a " , a d i c o r e a l i z a r e c a r e v a f i f o
l o s i t o a r e n t o a t e t i m p u r i l e .
Exist, d e s i g u r , u n e l e r a r e erori de fapte, u n e l e explicaii
insuficiente n opera l u i T h u c y d i d e s , d a r copleitoare merite
fac d i n Istoria rzboiului peloponesiac, o capodoper a isto
r i o g r a f i e i a n t i c e i u n a d i n t r e cele m a i m a r i a l e istoriografiei
universale.

OPERA L U I THUCYDIDES
DE-A LUNGUL VEACURILOR

E r a f i r e s c c a o p e r a a c e s t u i m a r e i s t o r i c s f i e a d m i r a t i
i m i t a t c h i a r d e l a a p a r i i a e i . A s t f e l , X e n o p h o n i n c e p e o p e r a
sa istoric, Hellenicele, cu anul 411 .e.n. E r a u l t i m u l an ale

126
STUDIU INTRODUCTIV

crui e v e n i m e n t e l e t r a t a s e T h u c y d i d e s . S c r i i t o r i i de m a i t r -
ziu, care a u e x p u s n operele l o r e v e n i m e n t e l e t r a t a t e de T h u
c y d i d e s , l - a u f o l o s i t ca i z v o r , c h i a r d a c a u a d o p t a t , n trata
rea e v e n i m e n t e l o r , o alt m e t o d . I s t o r i c u l P h i l i s t o s d i n S y r a
cusa, care ajunsese la adolescen n timpul cnd Gylippos
lupta mpotriva atenienilor, l i m i t a pe T h u c y d i d e s n opera
sa StxeXtx Istoria Siciliei. A t t d e strns s-a inut P h i l i s t o s
de m o d e l u l su, n c t C i c e r o , n Ad Quintum fratrem, ( I I , 11,4)
l numete pusillum Thucydides (un Thucydides pitic). Le
genda spune c Demosthenes, o r a t o r u l , a copiat de m a i m u l t e
ori o p e r a l u i T h u c y d i d e s , m a i ales p e n t r u n a l t e l e caliti ale
d i s c u r s u r i l o r i n s e r a t e n o p e r a i s t o r i c u l u i . C i c e r o , d e i n c n t a t de
n u m e r o a s e l e caliti a l e Istoriei rzboiului peloponesiac, n g e n e
r a l , i a l e d i s c u r s u r i l o r , n s p e c i a l , a s u b l i n i a t totui o b s c u r i t a t e a
stilului (Orator, 30) spunnd: Acele discursuri, rostite* n
faa p o p o r u l u i , conin att d e multe idei obscure i ascunse,
n c t a b i a se p o t n e l e g e " . I s t o r i c u l S a l l u s t i u s a i m i t a t p e Thu
cydides i n stil, i i - a m p r u m u t a t i u n e l e i d e i . n corul
acestor elogii, meritate, Dionysos d i n Halicarnas, n lucrrile
Despre Thucydides neol OouxuSISou i Despre particularitile
lui Thucydides rcepl 6ouxu8l8ou iSwojidiwv , a d o u a este o scri
soare adresat l u i A m m a i o s , face o not discordant, judecn-
du-1 s e v e r i s o c o t i n d u - 1 m a i p r e j o s d e P l a t o n i d e D e m o s t h e
nes. D i d y m o s , c e l e b r u l g r a m a t i c d e p e v r e m e a l u i A u g u s t , 1-a
c i t a t d e s e o r i n s t u d i i l e sale. H e r o n , f i u l l u i C o t y s d i n A t e n a ,
g r a m a t i c d i n s e c o l u l I . e.n. a s c r i s , ntre a l t e l e , u n c o m e n t a r
la T h u c y d i d e s . L a S u d a se gsete o list n t r e a g de scrieri
asupra l u i Thucydides.
I s t o r i c u l T a c i t u s a i m i t a t p e T h u c y d i d e s , ca i p e S a l l u s t i u s .
Q u i n t i l i a n u s , n o p e r a sa Institutio oratoria (Educaia oratoru
l u i ) , vorbete de m a i m u l t e o r i despre T h u c y d i d e s a crui oper
o examineaz d i n p u n c t u l de v e d e r e a l r e t o r i c i i , spunnd: I s
t o r i a [ r o m a n ] n - a r p u t e a s se lase m a i p r e j o s d e g r e c i i n u
m-a simi jenat s opun pe Sallustius l u i Thucydides, iar
H e r o d o t n u s-ar i n d i g n a c T i t u s L i v i u s este s o c o t i t e g a l cu
el"... ( X I , 101). A d a u g faptul c M . Tullius (Cicero) soco
tete c T h u c y d i d e s i X e n o p h o n snt f o l o s i t o r i o r a t o r u l u i , dei
are i m p r e s i a c p r i m u l c n t r z b o a i e " , a d i c istorisete rz-

127
N. I . BARBU

boaiele ca u n poet, i a r p r i n g u r a c e l u i d e - a l doilea au v o r b i t


Muzele" (X 1,33)... Concentrat i concis i m e r e u ncordat
asupr-i este T h u c y d i d e s , d u l c e , c a n d i d i m b e l u g a t H e r o d o t "
(X, 11,73)... Philistos... imitatorul l u i T h u c y d i d e s i, p e ct
i este d e i n f e r i o r n m u l t e p r i v i n e , p e att este m a i c l a r dect
el uneori" (X, 1,74).
M u l t l - a u i m i t a t p e T h u c y d i d e s i s t o r i c i i A p p i a n . i Cassius
Dio. n secolul a l I V - l e a a l erei noastre imitarea l u i Thucydides
e r a m a i ales, o m o d . n u l t i m a c o a l r e t o r i c d i n a n t i c h i t a t e ,
c a r e a nflorit n secolele V i V I , l a G a z a , o p e r a l u i T h u c y d i d e s
este n m a r e c i n s t e i acolo, se p a r e , a u f o s t scrise cele m a i
m u l t e scolii l a opera acestui m a r e istoric . n secolul a l V l - l e a
8 1

Thucydides este imitat de istoricul Procopias din Caesareea,


d e E v a g r i o s , n s e c o l u l a l X l - l e a , d e A n n a C o m n e n a , n seco
l u l l X V - l e a d e L a o n i c o s C h a l c o n c o n d y l e s .
n v e s t u l E u r o p e i , n e v u l m e d i u , T h u c y d i d e s a f o s t a p r o a p e
c u t o t u l u i t a t . T r a d u c e r e a latin, f c u t de L o r e n z o V a l l a n
1452, a a t r a s d i n n o u atenia a s u p r a l u i . Se p a r e c Niccolo
M a c h i a v e l l i a f o s t i n f l u e n a t n o p e r a sa, II Principe, aprut
n 1513, d e i d e i l e politicii de for, e x p r i m a t e de atenian n
dialogul cu m e l i a n u l . M a c h i a v e l l i a p u t u t folosi traducerea l u i
V a l l a . P h i l i p M e l a n c h t o n , c a r e a v o r b i t d e s p r e T h u c y d i d e s n
1551, l s o c o t e t e i n f e r i o r l u i H e r o d o t , d a r n u n e s o c o t e t e fora
discursurilor d i n opera l u i Thucydides. n lupta mpotriva mo
narhiei, filozoful pozitivist Thomas Hobbes a t r a d u s , n 1628,
o p e r a l u i T h u c y d i d e s . D . H u m e 1-a a d m i r a t , B . G . N i e b u h r 1-a
r i d i c a t n slvi,- L . R a n k e a r e c u n o s c u t c o f o a r t e m a r e i n f l u -
s
e n a e x e r c i t a t T h u c y d i d e s . D e a i c i n a i n t e i s-a a c o r d a t , d i n
ce n ce m a i m u l t , l u i T h u c y d i d e s . l o c u l c u v e n i t p r i n t r e i s t o r i c i ,
i a r n e n c e t a t a a p a r i i e d e s t u d i i , - c o m e n t a r i i , ediii a l e o p e r e i l u i
Thucydides arat c marele istoric este i astzi n centrul
p r e o c u p r i l o r i s t o r i c i l o r i f i l o l o g i l o r d i n d i f e r i t e ri.
P r i m a t r a d u c e r e integral a o p e r e i l u i T h u c y d i d e s n limba
r o m n a f o s t f c u t de M . J a k o t i p u b l i c a t n 1941.
Studiul introductiv, dei sumar, exprim totui multe din
trsturile caracteristice ale operei l u i Thucydides. A s t f e l , se

8 1
W. S c h m i d, op. c i / . , p. 216 i u r m .

128
STUDIU INTRODUCTIV

d a u tiri u t i l e , i u n e l e d e s t u l d e e x a c t e , n p r i v i n a vieii i
a t m o s f e r e i n c a r e i-a r e d a c t a t i s t o r i c u l grec o p e r a . Se arat
i caracterul raionalist al cauzalitii istorice n opera l u i
T h u c y d i d e s . P e n t r u v r e m e a cnd a aprut, f i i n d p r i m a tradu
cere, a fcut, desigur, mari servicii cititorilor nespecialiti.
T o t u i , att s t u d i u l i n t r o d u c t i v , ct i t r a d u c e r e a a u l i p s u r i
care n u mai pot figura astzi ntr-un studiu introductiv i
n t r - o t r a d u c e r e . D e p i l d , n u se n c e a r c a se r s p u n d e n u
meroaselor p u n c t e de ntrebare, pe care le ridic opera l u i
T h u c y d i d e s . P o p o r u l a t e n i a n este p r e z e n t a t n b l o c . N u se v o r
b e t e d e s p r e c l a s e l e s o c i a l e i d e s p r e l u p t a d e clas l a A t e n a .
Prezentarea cauzalitii istorice, n opera l u i Thucydides, se
reduce aproape l a urmtoarea fraz: Pentru dnsul [Thucy
d i d e s ] i n t e l i g e n a este u n f a c t o r p r i n c i p a l n i s t o r i e " .
T r a d u c e r e a este u n e o r i p r e a g e n e r a l . D e p i l d , pase paras-
keue akmazontes a fost t r a d u s s i m p l u p r i n c o m p l e t pregtii".
De asemenea n I capitolul 2 T h u c y d i d e s v r e a s spun c
este e v i d e n t c ara numit astzi Elada n-a avut locuitori
statornici, de aceea i s t o r i c u l g r e c ntrebuineaz verbul phai-
nomai cu participiul. Jakot a tradus prin De aceea, aa-
n u m i t a astzi E l a d a n u p a r e s f i e l o c u i t s t a t o r n i c d e mult
t i m p " . Aceast traducere spune exact inversul ideilor l u i T h u
cydides, care a accentuat asupra evidenei faptului.
n t r a d u c e r e a i n s t u d i u l i n t r o d u c t i v , d e fa, s-a cutat
s se r e m e d i e z e , p e ct p o s i b i l , l i p s u r i l e c o n s t a t a t e n t r a d u c e
rea n discuie.
T r e b u i e a m i n t i t i s t u d i u l Thucydides concepia i metoda
sa istoric, de C. I . Balmu, aprut n Editura Academiei,
n 1956, s t u d i u n c a r e snt d i s c u t a t e , c u m a i m u l t adncime,
m u l t e d i n t r e p r o b l e m e l e pe care le ridic opera acestui m a r e
istoric.

TRADIIA MANUSCRIS.
A OPEREI L U I THUCYDIDES*
Pentru a nelege m a i uor importana discuiilor care se
d u c astzi n j u r u l tradiiei m a n u s c r i s e a o p e r e i l u i T h u c y d i d e s ,

Vezi i B. H e m m e r d i n g e r , Essai sur l'histoire du texte de Thu


cydide, Paris, 1955.

9 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 129
N. I . B A R B U

este n i m e r i t s s p u n e m , . I a n c e p u t , c astzi e x i s t urmtoa


rele manuscrise principale ale operei l u i Thucydides:

SECOLUL x

Laurentianus 69,2, s c r i s p e pergament, notat cu C.


Parisinus Minae, notat cu P.

SECOLUL XI

Vaticanus 126, s c r i s p e p e r g a m e n t , n o t a t c u B .
P a l a t i n u s , H e i d e l b e r g e n s i s 252, p e r g a m e n t , n o t a t c u E.
A u g u s t a n u s , a z i M o n a c e n s i s 430, p e r g a m e n t , n o t a t c u F .
Britannicus s i v e L o n d i n e n s i s 1 1 , 727, p e r g a m e n t , n o t a t cu M .

SECOLUL XIII

M o n a c e n s i s 228, s c r i s p e p n z de m t a s e , n o t a t c u G .

SECOLUL xv

M o n a c e n s i s 126, n o t a t c u R.
Mai snt i a l t e m a n u s c r i s e , d e r i v a t e d i n acestea, c a r e , ns,
p r e z i n t . m a i p u i n i m p o r t a n . D e s i g u r c aceste m a n u s c r i s e
au fost copiate de pe altele, care s-au p i e r d u t . Savanii s-au
s t r d u i t i se s t r d u i e s c s g s e a s c relaiile d i n t r e aceste m a
n u s c r i s e . P r e r i l e d i f e r i n ceea ce p r i v e t e v a l o a r e a acestor
m a n u s c r i s e , i n ceea ce p r i v e t e relaiile d i n t r e e l e i m n u -
scrisele de p e c a r e a u fost fcute.
Astfel, I . B e k k e r , n ediia o p e r e i l u i T h u c y d i d e s , O x f o r d ,
1821, p r e c u m i alii, s o c o t e a u c m a n u s c r i s u l B este c e l m a i
bun dintre c e l e e x i s t e n t e . D i m p o t r i v , C. H u d e , n e d i i a d i n
1898, i a r dup e l ali m u l i , p r i n t r e c a r e T . S t e u p , I o a n n e s
8 2

Stahl , 8 3
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 8 4
au susinut c

8 2
T. S t e u p , WochenschTit fur Klassische Philologie, 1898, p. 561 i u r m .
" I o a n n e s Stahl, Beiliner Philologische Wochenshrift, 1902, p. 584.
" U l r i c h v o n W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Heimes, XLIII,
1908, 593, 1, 613 i u r m .

130
STUDIU INTRODUCTIV

m n n u s c r i s u l C este f r u n t a . O t t o L u s c h n a t 8 5
socotete c d i s c u
iile acestea, dei n - a u d u s l a c o n c l u z i i c o n v i n g t o a r e , a u a v u t
totui d a r u l d e a a r t a p r o e m i n e n a m a n u s c r i s e l o r B i C f a
do c e l e l a l t e . P r e r e a l u i L u s c h n a t n i se p a r e f o a r t e r e z o n a b i l .
I n ceea ce p r i v e t e n r u d i r i l e m a n u s c r i s e l o r n t r e ele, n v
aii a u czut d e a c o r d c e x i s t d o u f a m i l i i de manuscrise,
n o t a t e c u l i t e r e l e c i b. M a n u s c r i s e l e c a r e d e r i v d i n a r h e t i p u l
c s n t : C, G , [ G ] , ( G ) , < G > , i a r cele c a r e d e r i v d i n a r h e t i p u l
b snt: A B E F M . O t t o L u s c h n a t a f i r m c m a n u s c r i s e l e e x i s t e n t e
t r d e a z n r u d i r e a c u u n m a n u s c r i s e x i s t e n t n s e c o l u l VVI,
fleris n u n c i a l e , i a u n u i a l t m a n u s c r i s s c r i s n m i n u s c u l e , n
s e c o l u l a l I X - l e a , c a r e a r f i f o s t a r h e t i p u l c o d i r i l o r b i c. N u
p u t e m i n t r a a c i n discuia a m n u n t e l o r , c a r e a u d u s p e L u s c h
nat l a aceste concluzii. Cele spuse m a i sus ilustreaz totui
relativa bogie a manuscriselor pperei l u i Thucydides, pre
c u m i r e l a t i v a l o r v e c h i m e . D i s c u i i l e p u r t a t e , p r i n t r e " s a v a n i ,
arat mulimea controverselor de tot felul i a multiplelor
p r o b l e m e pe care le ridic t e x t u l operei l u i T h u c y d i d e s .
Ediiile o p e r e i l u i T h u c y d i d e s snt, d e a s e m e n e a , n u m e r o a s e .
Editio princeps a f o s t f c u t d e A l d u s l a V e n e i a , n a n u l 1502,
i a r n 1503 a p u b l i c a t a doua ediie, nsoit de scolii. Cele
m a i b u n e i m i n u m e r o a s e ediii a u fost p u b l i c a t e ncepnd
cu secolul a l X l X - l e a . Menionm, aci, pe cele m a i de seam 4

p e c a r e l e - a m c o n s u l t a t , i a n u m e : I . B e k k e r , 4 v o l u m e , O x f o r d
1821; E. F . P o p p o , 11 v o l u m e , 18211840; F . D i d o t , P a r i s , 1840
c u t r a d u c e r e l a t i n e a s c ; K . W . K r i i g e r , e d i i a a 3-a, 2 v o l u m e , ,
c u n o t e e x p l i c a t i v e , B e r l i n , 1860; G . B o h m e , c u n o t e , L e i p z i g , .
18711875; J . C l a s s e n , c u n o t e , 8 v o l u m e , B e r l i n , 18751885, r e
vzut de T. Steup; C. Hude, cu note, Leipzig, 18981901*-
H . St. Jones, O x f o r d , 19001902; O t t o L u s c h n a t , crile III,.
L e i p z i g , 1960; J a c q u e l i n e d e R o m i l l y , c r i l e I , P a r i s .
N u a m a v u t p r e f e r i n p e n t r u o ediie, c i , a c o l o u n d e s - a u
iscat dificulti n t e x t , a m a d o p t a t leciunea pe care a m c o n
s i d e r a t - o cea m a i judicioas, i n d i f e r e n t de ediia care o pro
punea.

8 5
O t t o L u s c h n a t , Thucydides, praeiatio, III 1960..

131
N. I. B A R B U

TABLOU CRONOLOGIC

E v e n i m e n t e l e m a i de seam p e t r e c u t e n t i m p u l rzboiului
peloponesiac . 86
Se d anul, numele arhontelui eponim, data
a p r o x i m a t i v a intrrii i ieirii d i n f u n c i e .

Anul 435434
A n t i o c h i d e s (17 i u l i e 4 a u g u s t )

( P r i m v a r a ) C o r i n t i e n i i t r i m i t c o l o n i t i i t r u p e l a E p i d a m n o s .
C o r c y r e i e n i i n c e p a s e d i u l cetii E p i d a m n o s . C o r i n t i e n i i ncep
s se n a r m e z e . ( T o i u l v e r i i . ) C o r i n t i e n i i t r i m i t o e x p e d i i e l a
Epidamnos; btlia de la Leucimne, Epidamnos capituleaz.
Corcyreienii fac raiduri de prdciune, corintienii continu
narmarea.

434433
C r a t e s (5 a u g u s t 30 iulie)

( V a r a . ) C o r i n t i e n i i t r i m i t o f l o t i a r m a t n g o l f u l A m b r a c i c ,
n s p r i j i n u l a l i a i l o r i c o n t i n u narmarea.

433432
A p s e u d e s (24 i u l i e 2 4 iulie)

(Primvara.) Atenienii n c h e i e a l i a n a c u P h i l i p p o s i D a r d a s
mpotriva l u i Perdiccas I I , regele macedonenilor. (Iulie.) Cor
c y r a c e r e a j u t o r l a A t e n a c u c a r e n c h e i e o alian defensiv.
(5 a u g u s t . ) D i s t r i b u i r e a t r e z o r i e r i l o r l u i L a c e d a i m o n i o s , P r o t e a s
i D i o t i m o s , S t r a t e g i i p r i m e i e s c a d r e n a v a l e , t r i m i s e l a C o r c y r a .
(Mijlocul l u i august.) Expediia naval corintian l a C o r c y r a
(28 august.) Distribuirea trezorierilor, strategilor celei de a
doua expediii hotrte p e n t r u Corcyra. (Mijlocul l u i septem-

8 1
Acest tablou a r e l a baz tabloul similar alctuit de G . B u s o l t , op.
cit. v o i . I I I , l a nceput, c u unele ameliorri propuse de F . I a c o b y, n
Thucydide8 u n d v i e Vorgeschichte des peloponnesichen Krieges, publicat n
,,Nachrichten v o n der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen", 1929, ,
p. 137 de A . W . G o m m e , op. cit., H. B e n g t s o n , op. cit.

132
STUDIU INTRODUCTIV

brio,) Btlia de la insulele Sybota. (Iarna.) Cererile Atenei


adresate Potideei. ( P r i m a p a r t e a iernii.) A t e n a ncheie aliana
cil H h e g i o n i L e o n t i n i i, p r o b a b i l , a c u m d d e c r e t u l c u pri
vire la megarieni.

432431
P y t h o d o r o s (14 i u l i e 4 i u l i e )

(nceputul primverii.) O escadr atenian, sub comanda l u i


Archestratos, pornete spre Potideea. (Sfritul lui martie.)
Potideea, mpreun cu bottiaii, olintienii i alte ceti din
Chalcidica, se d e s p r i n d de Atena. (nceputul l u i mai.) O ex
pediie corintian, sub comanda l u i Aristeus, sosete la Po
t i d e e a . (Sfritul l u i m a i . ) O e s c a d r a t e n i a n , s u b c o m a n d a l u i
Callias, pornete spre Macedonia i Potideea. (nceputul l u i
iunie.) Btlia de la Potideea. nceputul asediului Potideei.
(Sfritul l u i i u l i e . ) L a i n v i t a i a c o r i n t i e n i l o r , aliaii pelopone
sieni se adun la Sparta. (nceputul l u i august.) Majoritatea
aliailor se p r o n u n p e n t r u r z b o i . ( S e p t e m b r i e . ) A t e n i e n i i tri
mit u n corp de h o p l i i s d e s v r e a s c ncercuirea Potideei.
( I a r n a . ) C o n v o r b i r i d i p l o m a t i c e n t r e l a c e d e m o n i e n i i a t e n i e n i ,
n t i m p ce toi se narmeaz.

431430
E u t h y d e m o s (20 a u g u s t 14 a u g u s t )

(nceputul l u i aprilie.) A t a c asupra Plateei. (nceputul l u i mai.)


Contingentele peloponesiene se adun n istmul Corintic. (A
doua jumtate a l u i mai.) A r c h i d a m o s pornete marul spre
Attica. (nceputul l u i iunie.) Sosirea la Oinoe, avertismentul
inutil dat de lacedemonieni, care, apoi, ptrund n Attica i
ncep s-o pustiasc. (Sfritul l u i iunie.) Distribuirea vistier
nicilor, comandanilor flotei, d e s t i n a t e s a t a c e coastele Pelo-
ponesului. (nceputul l u i iulie.) Pornirea flotei. (Mijlocul l u i
i u l i e . ) R e t r a g e r e a p e l o p o n e s i e n i l o r d i n A t t i c a . (3 a u g u s t . ) E c l i p s
de soare. Flota atenian n faa coastei E l i d e i . (Septembrie.)
ntoarcerea f l o t e i , care particip c u a r m a t a de uscat l a p u s t i i r e a
Megarei.

133
N. I. BARBU

430429
A p o l l o d o r o s (22 i u l i e 9 a u g u s t )

(Martie-aprilie.) Pericles reales strateg. (nceputul l u i iunie.)


A doua invazie a peloponesienilor n A t t i c a . (Mijlocul l u i i u
nie.) Izbucnirea e p i d e m i e i de cium. (Sfritul l u i iunie.) O
m a r e flot, s u b c o m a n d a l u i P e r i c l e s , p o r n e t e n j u r u l Pelo-
ponesului. (Mijlocul l u i i u l i e . ) . R e t r a g e r e a p e l o p o n e s i e n i l o r i,
c u r n d d u p aceea, r e t r a g e r e a f l o t e i a t e n i e n e . (Sfritul l u i i u
l i e . ) F l o t a , s u b c o m a n d a l u i H a g n o n i C l e o p o m p o s , pornete
spre Potideea. I r i t a r e a opiniei publice mpotriva l u i Pericles.
Solia de pace trimis z a d a r n i c l a Sparta. Cuvntarea funebr,
inut d e Pericles. (nceputul l u i septembrie.) ntoarcerea l u i
H a g n o n d i n P o t i d e e a . ( O c t o m b r i e . ) D e s t i t u i r e a , p r o c e s u l i a m e n
d a r e a l u i P e r i c l e s c u 50 d e talani. ( I a r n a . ) C a p i t u l a r e a P o t i d e e i .

429428
E p a m e i n o n (9 a u g u s t 3 a u g u s t )

( M i j l o c u l l u i iunie.) Peloponesienii, sub comanda l u i A r c h i d a


mos, n faa Plateei. Atenienii, sub comanda l u i Xenophon,
p o r n i i n e x p e d i i a m p o t r i v a c h a l c i d e e n i l o r i b o t t i a i l o r , sufr
o nfrngere l a Spartolos. (Finele l u i iulie.) Peloponesienii t r i
mit o expediie, sub comanda l u i Cnemos, mpotriva A c a r n a -
n i e i . A c e s t a este n f r n t l a S t r a t o s i se r e f u g i a z l a Oiniaai.
P h o r m i o n nvinge f l o t a peloporiesian l a P h a t r a i . O m a r e p a r t e
din armata peloponesian se retrage d i n Plateea, i a r restul
ncepe ridicarea u n u i z i d de ncercuire. ( M i j l o c u l l u i s e p t e m
b r i e . ) M o a r t e a l u i P e r i c l e s . (Sfritul l u i s e p t e m b r i e . ) P h o r m i o n
nvingtor pe m a r e , n btlia de la Naupactos. (nceputul
iernii.) Expediia peloponesian de jaf l a Salamina. (Sfritul
lui octombrie.) Sitalces ptrunde n M a c e d o n i a i n Chalci-
d i c a . (Sfritul l u i n o i e m b r i e . ) S i t a l c e s se r e t r a g e . ( I a r n a . ) P r e
g t i r e a m y t i l e n e n i l o r s se d e s p r i n d d e Atena.

428427
D i o t i m o s (29 i u l i e 29 i u l i e )

( P r i m a jumtate a l u i iunie.) A treia nval a peloponesieniloi


n A t t i c a . A t e n a c e r e m y t i l e n e n i l o r s n c e t e z e n a r m r i l e . (n-

134
STUDIU INTRODUCTIV

ecputul l u i iulie.) Retragerea peloponesienilor. A t e n i e n i i trimit


3a Mytilene o flot, sub c o m a n d a l u i Cleippides, mytilenenii
resping u l t i m a t u m u l a t e n i e n i l o r , c a r e n c e p ostilitile. (Mijlo
c u l l u i iulie.) Armistiiu, pregtirile a t e n i e n i l o r de a t r i m i t e o
urmat l a Lesbos. (nceputul l u i a u g u s t . ) Ostilitile rencep,
Mytilene e blocat, o escadr naval atenian, s u b comanda
lui Asopichos, pornete n jurul Peloponesului. (Mijlocul l u i
august.) Srbtoarea Olympiilor. Mytilenenii trimit reprezen
tani. P e l o p o n e s i e n i i h o t r s c s a t a c e A t t i c a , pe u s c a t i pe
m a r e . ( F i n e l e l u i a u g u s t . ) L a c e d e m o n i e n i i snt l a I s t m . ov
i a l a aliailor, o sut d e t r i r e m e a t e n i e n e se a f l n l a r g . (Mijlo
cul l u i s e p t e m b r i e . ) L a c e d e m o n i e n i i *se r e t r a g . P a c h e s este l a
M y t i l e n e . ( n c e p u t u l i e r n i i . ) Z i d u l de n c e r c u i r e a cetii Myti
lene t e r m i n a t .

427426
E u c l e s (18 i u l i e 24 i u l i e )

(Sfritul l u i m a i . ) P l e c a r e a f l o t e i peloponesiene, sub comanda


lui Alcidas, pentru d e b l o c a r e a cetii M y t i l e n e . (nceputul l u i
iunie.) A p a t r a i n v a z i e a peloponesienilor n A t t i c a . (ncepu
t u l l u i iulie.) Retragerea peloponesienilor d i n A t t i c a , flota pelo
ponesian la Delos, capitularea cetii Mytilene. ntoarcerea
flotei peloponesiene. (Mijlocul l u i iulie.) Instalarea oligarhilor
l a p u t e r e , n C o r c y r a . E s c a d r a naval atenian, sub comanda
l u i N i c o s t r a t o s , pleac de l a N a u p a c t o s l a C o r c y r a . (nceputul
lui august.) L u p t e l a Corcyra. V i c t o r i a democrailor. (Mijlocul
lui a u g u s t . ) D e z b a t e r i l a A t e n a , n l e g t u r c u s o a r t a m y t i l e
n e n i l o r . P l a t e e a capituleaz. O escadr peloponesian, sub co
m a n d a l u i A l c i d a s , nvinge f l o t a corcyreiean. O flot atenian,
sub comanda l u i E u r y m e d o n , determin escadra peloponesian
s se r e t r a g . D e m o c r a i i mcelresc pe oligarhi n Corcyra
(Sfritul l u i s e p t e m b r i e . ) O e s c a d r a t e n i a n , s u b c o m a n d a l u i
L a c h e s i C h a r o i a d e s , p l e a c n S i c i l i a .

426425
E u t h y m o s (6 a u g u s t 18 a u g u s t )

(A doua jumtate a l u i aprilie.) M a r i l e dionysii, reprezentarea


comediei Babilonenii de Aristophanes. (nceputul lui iunie.)

135
N. I. B A R B U

Peloponesienii, sub comanda regelui Agis, v i n pn la Istm,


a p o i , n u r m a u n u i c u t r e m u r d e p m n t , se r e t r a g . (nceputul
lui iunie.) Demosthenes, n f r u n t e a unei escadre navale, p o r
nete n jurul Peloponesului. N i c i a s pornete cu o flot la
M e l o s , l a T h e r a , a p o i p e coastele l o c r i d i e n e . ( n c e p u t u l l u i a u
gust.) D e m o s t h e n e s este n f r n t n e x p e d i i a d i n E t o l i a . ( M i j l o c u l
l u i septembrie.) A r m a t a peloponesian, sub c o m a n d a l u i E u r y l o -
chos, l a D e l p h i . ( A d o u a j u m t a t e a l u n i i octombrie.) Eurylo-
chos, c u l o c r i d i e n i i i e t o l i e n i i , p o r n e t e m p o t r i v a cetii N a u -
p a c t o s , c a r e este ns s a l v a t p r i n i n t e r v e n i a l u i D e m o s t h e n e s .
(A doua jumtate a l u n i i noiembrie.) Expediia ambracioilor
i a l u i E u r y l o c h o s m p o t r i v a a c a r n a n i e n i l o r , c a r e , s u b c o m a n d a
lui Demosthenes, produc o grav nfrngere dumanilor la
O l p a i i I d o m e n a i . ( I a r n a . ) A t e n i e n i i hotrsc s t r i m i t patru
zeci d e t r i r e m e n S i c i l i a , s u b c o m a n d a l u i E u r y m e d o n , P y t h o -
d o r o s i S o p h o c l e s , P y t h o d o r o s pornete c u cteva t r i r e m e , ca
s i a c o m a n d a n l o c u l l u i L a c h e s . ( M i j l o c u l l u i f e b r u a r i e . ) L a
L e n e e n e se r e p r e z i n t c b m e d i a Acharnanienii de A r i s t o p h a n e s .

425424
S t r a t o c l e s (26 i u l i e 13 a u g u s t )

(nceputul l u i mai.) Atenienii pierd Messenia. Peloponesienii


invadeaz Attica. Plecarea flotei a t e n i e n e n Sicilia, sub co
manda l u i Demosthenes. (Mijlocul l u i mai.) La vestea c
K o r y p h a s i o n - P y l o s este o c u p a t d e a t e n i e n i , A g i s se r e t r a g e d i n
Attica. ( M i j l o c u l l u i iunie.) G a r n i z o a n a spartan de pe insula
Sphacteria ncercuit de flota atenian. (Sfritul l u i august.)
Garnizoana de l a S p h a c t e r i a capituleaz. (Septembrie.)' F l o t a
atenian, trecnd pe l a C o r c y r a , a j u n g e n Sicilia. Expediia
lui Nicias de-a lungul coastelor Corintului. C i o c n i r e a de la
Solygia. (nceputul l u i februarie.) L a Leneene, r e p r e z e n t a r e a
comediei Cavalerii de A r i s t o p h a n e s .

424423
I s a r c h o s (15 i u l i e 8 a u g u s t )

( M i j l o c u l l u i iunie.) O c u p a r e a i n s u l e i C y t h e r a de ctre Nicias.


(Iulie.) Congresul sicilienilor, l a Gela. (nceputul l u i august.)
D e m o s t h e n e s i H i p p o c r a t e s o c u p z i d u r i l e l u n g i a l e N i c e e i , M e -

136
STUDIU INTRODUCTIV

tfara este s a l v a t d e B r a s i d a s . ( n c e p u t u l l u i a u g u s t . ) D e m o s t h e
nes t r i m i s c u 40 d e c o r b i i l a N a u p a c t o s , s p r e a d e s c h i d e o f e n -
Mva mpotriva Beoiei. (Mijlocul l u i august.) Brasidas apare
m T r a c i a i (sfritul l u i a u g u s t ) a j u n g e l a D i o n , ( m i j l o c u l l u i
s e p t e m b r i e ) este n faa cetii A c o n t h o s , ( n c e p u t u l l u i n o i e m
brie), are loc btlia de la Delion, (mijlocul l u i noiembrie)
D e l i o n este n s t p n i r e a b e o i e n i l o r , (decembrie) cetatea A m
p h i p o l i s t r e c e d e p a r t e a l u i B r a s i d a s , c a r e (sfritul l u i f e b r u a
rie) i a c u a s a l t T o r o n e .

423422
Amynias (3 a u g u s t 3 a u g u s t )
<20 a p r i l i e . ) n c h e i e r e a a r m i s t i i u l u i . P e r d i c c a s i B r a s i d a s p o r
nesc n e x p e d i i e m p o t r i v a l y n c e s t a i l o r , a p o i se r e t r a g n u r m a
u n e i n e n e l e g e r i n t r e r e g e i B r a s i d a s . N i c i a s p o r n e t e n e x
p e d i i e n T h r a c i a , c u c e r e t e c e t a t e a M e n d e i, p e l a m i j l o c u l
v e r i i , t e r m i n z i d u l de n c e r c u i r e a l cetii S c i o n e , d u p care
se n t o a r c e c u g r o s u l e x p e d i i e i l a A t e n a .

422421
A l c a i o s (24 i u l i e 30 i u l i e )
<12 a p r i l i e . ) A r m i s t i i u l d e u n a n e x p i r . ( A p r i l i e - m a i . ) Aliana
atenienilor cu Perdiccas I I i b o t t i a i i . (nceputul l u i august.)
A t e n i e n i i d e c r e t e a z o e x p e d i i e n T h r a c i a . (Sfritul l u i s e p
t e m b r i e . ) E x p e d i i a atenian, s u b c o m a n d a l u i C l e o n , n a v i g h e a z
spre Thracia. (A doua jumtate a lunii octombrie.) Btlia
d e l a A m p h i p o l i s . ( I a r n a . ) T r a t a t i v e de pace.

421420
A r i s t e i o n (14 i u l i e 26 i u l i e )
(Sfritul l u i m a r t i e . ) M a r i l e d i o n y s i i . R e p r e z e n t a r e a Pcii lui
A r i s t o p h a n e s . (11 a p r i l i e . ) n c h e i e r e a f o r m a l a p c i i l a S p a r t a .
( M i j l o c u l l u i m a i . ) A l i a n a n t r e S p a r t a i A t e n a . ( n c e p u t u l l u i
m a r t i e . ) Aliana S p a r t e i cu Beoia.

420419
A s t y p h i l o s (3 i u l i e 2 1 i u l i e )

(Mijlocul l u i iulie.) Aliana atenienilor cu Argos. Mantineia,


Elida. (Iarna.) nfrngerea heracleioilor.

137
N. I. BARBU

419418
A r c h i a s (22 i u l i e 16 i u l i e )

418417
Antiphon (12 i u l i e 12 i u l i e )

( M i j l o c u l l u i i u l i e . ) L a c e d e m o n i e n i i , alturi d e aliaii l o r , p o r
nesc n e x p e d i i a m p o t r i v a cetii A r g o s . (Sfritul l u i august.)
Btlia de la Mantineia. (Octombrie.) Spartanii se ndreapt
spre Argos, care accept cererile lacedemonienilor. Lacedemo
n i e n i i se r e t r a g n p a t r i e . (Sfritul l u i n o i e m b r i e . ) T r a t a t u l de
p a c e i a l i a n n t r e S p a r t a i A r g o s . ( P r i m v a r a . ) O s t r a c i z a r e a
cade a s u p r a l u i H y p e r b o l o s .

417416
E u p h e m o s (30 i u n i e 6 iulie)

(nceputul v e r i i . ) Expediia l u i N i c i a s n T h r a c i a , (nceputul l u i


august.) Democraii p u n mna pe putere, n A r g o s .

416415
A r i m n e s t o s (19 i u l i e 1 iulie)

(Mai.) Expediia atenienilor mpotriva Melosului. (nceputul


i e r n i i . ) L a c e d e m o n i e n i i p o r n e s c m p o t r i v a cetii A r g o s i r e v i n
apoi la frontierele lor. (Mijlocul iernii.) Melosul capituleaz.
E x p e d i i a s p a r t a n i c o n t r a e x p e d i i a atenian. O s o l i e a cetii
Segesta v i n e l a A t e n a s c e a r a j u t o r . O solie atenian por
n e t e l a Segesta, s p r e a se d o c u m e n t a a s u p r a situaiei l a f a a
locului.

415414
C h a r i a s (9 i u l i e 9 i u n i e )

(Martie.) ntoarcerea soliei ateniene. V o t a r e a unei expediii de


60 d e t r i r e m e , s u b c o m a n d a l u i A l c i b i a d e s , L a m a c h o s , N i c i a s ,
c a r e snt n v e s t i i c u d e p l i n e p u t e r i n p r i v i n a e x p e d i i e i . A p r o
x i m a t i v 22 m a i . ) M u t i l a r e a h e r m e l o r . ( M i j l o c u l l u i i u n i e . ) P o r
n i r e a flotei n Sicilia. (Septembrie.) Rechemarea l u i Alcibiades*
(Sfritul l u i n o i e m b r i e . ) A t e n i e n i i p o r n e s c d e l a C a t a n a l a S y r a -

138
STUDIU INTRODUCTIV

cusu, ies v i c t o r i o i ntr-o btlie lng Olympieion, se retrag


i i p o i l a C a t a n a . ( I a r n a . ) S y r a c u s a n i i r i d i c u n z i d d e a p r a r e n
J u r u l cetii, t r i m i t s o l i l a C o r i n t i S p a r t a , n t i m p ce a t e n i e n i i
d u c t r a t a t i v e c u S i c e l i i c u c e t a t e a C a m a r i n a . S o l i i s y r a c u s a n i ,
corintienii i A l c i b i a d e s l a S p a r t a . L a c e d e m o n i e n i i decreteaz
o c u p a r e a D e c e l e i e i n A t t i c a i t r i m i t e r e a l u i G y l i p p o s l a S y
racusa.

414413
P e i s a n d r o s (28 i u n i e 10 i u n i e )

(Mijlocul l u i martie.) Marile dionysii. Reprezentarea comediei


Psrile de Aristophanes. Aliana atenienilor cu Perdiccas I I .
( M i j l o c u l l u i aprilie.) Sosirea corbiei ateniene l a Catana. A t e
n i e n i i p o r n e s c m p o t r i v a cetii S y r a c u s a , n c e p c o n s t r u i r e a zi
d u l u i d e n c e r c u i r e , o c u p l u c r r i l e de a p r a r e , L a m a c h o s c a d e
n lupt. ( I u n i e . ) G y l i p p o s , n d r u m spre Syracusa, ajunge la
Leucas. Cea m a i m a r e p a r t e a z i d u l u i de ncercuire terminat.
(August.) G y l i p p o s v i n e c u o mic armat l a Syracusa. O es
cadr naval pustiete o poriune din coasta laconian i'
violeaz, vdit, t r a t a t u l de pace c u Sparta, Lagrul n a v a l ate
n i a n stabilit l a P l e m m y r i o n . nfrngerea atenienilor pe E p i p o l a i .
Terminarea zidului transversal syracusan, pe Epipolai pn
l a E u r y c l o s . ( N o i e m b r i e . ) S c r i s o a r e a l u i N i c i a s sosete l a A t e n a ,
u n d e se v o t e a z t r i m i t e r e a u n e i n o i e x p e d i i i , i a r D e m o s t h e n e s
i E u r y m e d o n snt alei c o l e g i a i l u i N i c i a s . (Solstiiul d e iarn.)
E u r y m e d o n p o r n e t e c u 10 c o r b i i .

413412
C l e o c r i t o s (16 i u l i e 16 i u l i e )

(nceputul l u i martie.) I n v a z i a peloponesienilor n A t t i c a , sta


b i l i r e a u n u i l a g r l a D e c e l e i a . (Sfritul l u i m a r t i e . ) D e m o s t h e
nes p o r n e t e c u f l o t a d i n P i r e u . ( M a i . ) S y r a c u s a n i i o c u p P l e m
m y r i o n , a t e n i e n i i nving n p r i m a btlie. ( M i j l o c u l l u i i u l i e . )
Ciocnire naval l a Erineos, n golful Coryntic. Demosthenes
a j u n g e n I t a l i a , a t e n i e n i i snt n f r n i d e s y r a c u s a n i n a d o u a
b t l i e n a v a l . (Sfritul l u i i u l i e . ) D e m o s t h e n e s i E u r y m e d o n
sosesc l a S y r a c u s a . ( A p r o x i m a t i v 5 august.) A t a c n o c t u r n pe
E p i p o l a i i n f r n g e r e a a t e n i e n i l o r . (27 a u g u s t . ) E c l i p s d e l u n ,

139
N. I. BARBU

a t e n i e n i i a m n p l e c a r e a . (3 s e p t e m b r i e . ) A t r e i a lupt naval
n c a r e a t e n i e n i i snt nfrni. (7 s e p t e m b r i e . ) A patra btlie
naval hotrtoare. (9 s e p t e m b r i e . ) A t e n i e n i i ncep retragerea
pe uscat. A r i e r g a r d a a r m a t e i ateniene, sub c o m a n d a l u i D e m o s
t h e n e s , c a p i t u l e a z . (16 s e p t e m b r i e . ) D e z a s t r u l s u f e r i t d e d e t a
amentul c o m a n d a t de Nicias l a Asinaros. (nceputul l u i oc~
t o m t r i e . ) V e t i s i g u r e l a A t e n a d e s p r e catastrof. ( I a r n a . ) Tra
t a t i v e i a m n r i .

412411
C a l l i a s (5 i u l i e 11 i u K e )

(nceputul primverii.) Pregtiri p e n t r u t r i m i t e r e a u n e i escadre


peloponesiene l a C h i o s . E s c a d r a este n c e r c u i t d e a t e n i e n i n
P h e r r a i o i . ( M i j l o c u l l u i iunie.) Chalcideus pornete c u A l c i b i a d e s
pe mare, spre Ionia. Chios capituleaz. (nceputul l u i iulie.)
Rezervele de b a n i l a A t e n a fcute l i c h i d e . ( T o i u l verii.) Primul
t r a t a t a l l a c e d e m o n i e n i l o r c u perii. Escadra naval, ncercuit
la Pireu, scap. (nceputul l u i octombrie.) O mare expediie
a t e n i a n este t r i m i s n I o n i a . A t e n i e n i i r e p u r t e a z o victorie
l a M i l e t . Sosirea u n e i flote m i x t e peloponesiene i syracusane
sub comanda l u i Therimenes. Atenienii se retrag la Samos.
( O c t o m b r i e . ) E f o r i i se s c h i m b l a S p a r t a , se d a u o r d i n e n a v a r -
h i l o r ca A l c i b i a d e s s f i e u c i s . A l c i b i a d e s se d u c e l a T i s s a p h e r
nes. (nceputul l u i noiembrie.) Tissaphernes, l a Milet, scade
solda acordat spartanilor. (Mijlocul l u i noiembrie.) A l doilea
tratat spartano-persan. Tratativele l u i Alcibiades cu oligarhii
de pe f l o t a atenian. ( M i j l o c u l l u i decembrie.) O l i g a r h i i , de pe
f l o t a atenian, t r i m i t l a A t e n a o solie condus de Peisandros.
(nceputul l u i ianuarie.) Astyochos, c u escadra naval, l a Co-
ridos. ( M i j l o c u l l u i ianuarie.) F l o t a atenian l a Rhodos, c u c e r i
r e a o r a e l o r d e p e insul. (Sfritul l u i i a n u a r i e . ) O s o l i e , c o n
d u s d e P e i s a n d r o s , este t r i m i s s t r a t e z e c u T i s s a p h e r n e s i
A l c i b i a d e s . (Sfritul l u i f e b r u a r i e . ) T r a t a t i v e l e c u T i s s a p h e r n e s
eueaz. Se n c h e i e a l t r e i l e a t r a t a t s p a r t a n - p e r s a n . ( n c e p u t u l
l u i m a r t i e . ) B e o i e n i i cuceresc l o c a l i t a t e a O r o p o s . ( n c e p u t u l l u i
aprilie.) Astyochos, aflat cu flota peloponesian, l a Chios, se
r e t r a g e n f a a f l o t e i a t e n i e n e , s p r e M i l e t .

140
STUDIU INTRODUCTIV

411410
Mnesilochos Theopompos
(24 i u l i e 7 i u l i e )

( P r i m a j u m t a t e a l u i a p r i l i e . ) D e r c y l i d a s se r e t r a g e c u u n c o r p ,
de l a M i l e t , l a H e l l e s p o n t . ( M i j l o c u l l u i mai.) Dercylidas c u
cerete o r a e l e A b y d o s i L a m p s a c o s . (Sfritul l u i m a i . ) S o s i r e a
l u i P e i s a n d r o s l a A t e n a . P o p o r u l hotrte c a l a c e i zece p r o
b u l o i s se a d a u g e n c 20 i s l i se d e a n s r c i n a r e a de a
f a c e p r o p u n e r i p e n t r u s a l v a r e a s t a t u l u i . (8 i u n i e . ) e d i n a p o
p o r u l u i l a Colonos, cei p a t r u sute p u n stpnire p e l o c a l u l s f a
t u l u i . S f a t u l v e c h i se r e t r a g e . (16 i u n i e . ) C o n s t i t u i r e a f o r m a l a
c e l o r p a t r u s u t e " , c a s f a t p r o v i z o r i u . (Sfritul l u i i u n i e . ) R s
coala flotei de l a Samos mpotriva celor patru sute. (nce
p u t u l l u i i u l i e . ) F l o t a p e l o p o n e s i a n se afl l a M i l e t , i a r H e l i x o s
d i n M e g a r a este t r i m i s c u zece t r i r e m e n H e l l e s p o n t . ( M i j l o c u l
lui a u g u s t . ) A l c i b i a d e s este r e c h e m a t d e a t e n i e n i de pe flot
i ales s t r a t e g . ( n c e p u t u l l u i s e p t e m b r i e . ) M i n d a r o s , navarhul,
se n d r e a p t cu grosul flotei spre Hellespont. Atenienii snt
nfrni la Erythrai. Cei patru s u t e snt rsturnai l a Atena.
(Mijlocul l u i septembrie.) Btlia de l a Kynossema. (ncepu
t u l l u i n o i e m b r i e . ) Btlia de l a A b y d o s , (nceputul l u i m a r t i e . )
Btlia de l a Cysicos. A t e n i e n i i , l a p r o p u n e r i l e l u i T h r a s y l l o s ,
h o t r s c t r i m i t e r e a u n e i e x p e d i i i n I o n i a .

410409
G l a u c i p p o s (13 i u l i e 1 i u l i e )

Operaiile m i l i t a r e conduse de A l c i b i a d e s l a Perinthos, S e l y m -


bria, (Sfritul l u i mai.) Expediia, sub comanda l u i T h r a s y l
los, p o r n e t e p e m a r e , n I o n i a . (Sfritul l u i i u n i e . ) T h r a s y l l o s
este n f r n t l a E p h e s . D a m o p h a n t o s p r o p u n e u n d e c r e t p e n t r u
s p r i j i n i r e a d e m o c r a i e i . (Sfritul t o a m n e i . ) T h r a s y l l o s i unete
f o r e l e c u a l e l u i A l c i b i a d e s , l a Sestos. ( I a r n a . ) O p e r a i i n a v a l e
ateniene l a Lampsacos, Abydos. (Sfritul iernii.) Pylos capi
tuleaz.

141
N. I. BARBU

409408
D i o c l e s (2 i u n i e 26 i u n i e )

( P r i m v a r a . ) A l c i b i a d e s se n d r e a p t s p r e C h a l c e d o n , a r m a t a de
despresurare a l u i Pharnabazos este respins. A l c i b i a d e s , n
Hellespont, cucerete S e l y m b r i a . (Vara.) ncepe a s e d i u l cetii
Byzantion. (Iarna.) Byzantion capituleaz.

408407
Euctemon (21 i u l i e )

(nceputul primverii.) A l c i b i a d e s cltorete n golful Cera-


micos, spre a colecta bani pentru rzboi. Soliile atenian i
spartan, conduse d e P h a r n a b a z o s , se ntlnesc p e drumul de
l a G o r d i o n , c u t n r u l C y r o s , c a r e fusese n u m i t C a r o n e s , i c u
solia spartan c a r e se n a p o i a . C e a m a i mare parte a flotei
ateniene se ntoarce cu Thrasyllos la Atena, T h r a s y b u l o s se
n d r e a p t c u 30 d e t r i r e m e n T h r a c i a , i a r A l c i b i a d e s p o r n e t e
c u 20 d e t r i r e m e s p r e G y t h e i o n . n a i n t e d e s o s i r e a l u i T h r a s y -
los, A l c i b i a d e s , T h r a s y b u l o s i Conon snt alei comandani,
(16 i u n i e . ) A l c i b i a d e s este p r i m i t n t r i u m f n t i m p u l S r b t o r i i
P l y n t e r i i l o r . ( V a r a . ) L y s a n d r o s este n u m i t n a v a r h u l f l o t e i p e l o
p o n e s i e n e . ( T o a m n a . ) C y r o s sosete l a S a r d e s . (Sfritul l u i o c
tombrie.) A l c i b i a d e s pornete cu flota de la Atena. (Iarna.)
L y s a n d r o s stabilete c a r t i e r u l f l o t e i l a E p h e s .

407406
A n t i g e n e s ( m a r t i e 10)

(Primvara.) Btlia de la Notion. Destituirea l u i Alcibiades.


Alegerea a zece s t r a t e g i . (Vara.) A t e n i e n i i duc u n rzboi de
jaf.

406405
C a l l i a s (30 iunie)

(Primvara,) Callicratidas, numit navarh, este trimis s ia


c o m a n d a n p r i m i r e . (Sfritul l u i m a i . ) C a l l i c r a t i d a s cucerete
M e t h y m n a , n Lesbos. F l o t a atenian, sub c o m a n d a l u i C o n o n ,
este u r m r i t i n c o l i t l a i n t r a r e a p o r t u l u i . M y t i l e n e , pier-

142
STUDIU INTRODUCTIV

clc 30 corbii,- C o n o n se refugiaz n cetate. (Mijlocul lui


Iunie.) Vestea nfrngerii ajunge la Atena, unde se pornesc
narmri m a s i v e . L i se p e r m i t e sclavilor eliberarea, dac se
angajeaz pe flot. Aurul d i n pronaosul Parthenonului fcut
moned. (Mijlocul l u i iulie.) Flota pornete spre teatrul de
lupt. ( n c e p u t u l l u i a u g u s t . ) B t l i a de l a i n s u l e l e Argihuse.
(Mijlocul l u i octombrie.) Procesul strategilor. (Iarna.) Situaia
precar a armatei peloponesiene l a Chios determin cetile
i p e Cyros s cear rentoarcerea l u i Lysandros, care, spre
p r i m v a r , este n s r c i n a t c u c o m a n d a flotei.

405404
A l e x i a s (18 i u l i e )

( P r i m v a r a . ) A t e n i e n i i , L y s a n d r o s i C y r o s f a c e x p e d i i i d e j a f .
(Vara.) Strategii a t e n i e n i i m r e s c flota, n vederea btliei
d e c i s i v e . (Sfritul l u i a u g u s t . ) L y s a n d r o s v i n e d e l a R h o d o s , n
H e l l e s p o n t i c u c e r e t e c e t a t e a L a m p s a c o s . (nceputul l u i sep
t e m b r i e . ) F l o t a a t e n i a n v i n e n H e l l e s p o n t i este n f r n t l a
Aigos Potamos. (nceputul l u i noiembrie.). Pausanias, regele
s p a r t a n , apare, n f r u n t e a a r m a t e i , n faa A t e n e i , i a r L y s a n d r o s
ncepe blocarea P i r e u l u i . (nceputul l u i decembrie.) Retragerea
a r m a t e i peloponesiene. Atenienii ncep t r a t a t i v e de pace, m a i
nti c u A g i s , a p o i l a S p a r t a . A t e n i e n i i r e s p i n g c e r e r e a s p a r t a n
d e a se f a c e o s p r t u r n m a r i l e z i d u r i . ( n c e p u t u l l u i i a n u a r i e . )
T h e r a m e n e s este t r i m i s l a L y s a n d r o s i se n t o a r c e l a n c e p u
t u l p r i m v e r i i , c n d este t r i m i s d i n n o u , n f r u n t e a u n e i solii
cu depline p u t e r i , l a Sparta. ncheierea tratatelor de pace i
alian. (25 a p r i l i e . ) C a p i t u l a r e a Atenei.
CARTEA I

10 Rzboiul p e l o p o n e s i a c
1 (1) T h u c y d i d e s , d i n A t e n a , a s c r i s i s t o r i a r z b o i u l u i d i n t r e
1

p e l o p o n e s i e n i i a t e n i e n i , [ a r t n d ] c u m s - a u l u p t a t n t r e e i . E l 2

a n c e p u t [s s c r i e ] 3
c h i a r de l a i z b u c n i r e a [rzboiului], deoa
r e c e p r e s u p u n e a c v a f i u n r z b o i m a r e i c e l m a i d e s e a m 4

d i n t r e toate cte fuseser duse m a i nainte ; p r e s u p u n e r e a i-o 5

n t e m e i a [ p e f a p t u l ] c i u n i i i ceilali a j u n s e s e r n c u l m e a
pregtirii 6
t u t u r o r m i j l o a c e l o r p e n t r u a-1 p u r t a i v e d e a c c e a
lalt e l e n i m e t r e c e a , u n i i de partea unora i alii de partea
c e l o r l a l i : u n e l e ceti a u t r e c u t i m e d i a t , [ d u p i z b u c n i r e a r z
b o i u l u i ] , i a r a l t e l e i f c e a u p l a n u l s t r e a c . (2) 7
Acest rzboi
a c o n s t i t u i t cea m a i p u t e r n i c z g u d u i r e , att p e n t r u e l e n i , ct i
p e n t r u o p a r t e d i n b a r b a r i i, s - a r p u t e a s p u n e , c h i a r i p e n
t r u o f o a r t e m a r e parte d i n omenire. E adevrat c evenimentele
p e t r e c u t e n a i n t e a a c e s t u i r z b o i i cele n c i m a i d e demult
a u f o s t c u n e p u t i n s l e c u n o a t e m , d i n p r i c i n a n o i a n u l u i de
t i m p , [care a t r e c u t de a t u n c i ] d a r , j u d e c i n d dup dovezile n
8

c a r e se c a d e s m n c r e d , d u p o n d e l u n g c e r c e t a r e , s o c o 9

tesc c n - a u f o s t m a r i , n i c i n p r i v i n a r z b o a i e l o r , n i c i n a l t e
privine . 10

2 (1) E s t e e v i d e n t , c a r a c a r e se n u m e t e a c u m E l a d a n - a
1 1

a v u t n v e c h i m e l o c u i t o r i s t a t o r n i c i , deoarece, m a i nainte, se
produceau strmutri 12
i f i e c a r e 1 3
i p r s e a uor pmntul,
fiind silii [s f a c aceasta] d e alii, c a r e v e n e a u m e r e u m a i
n u m e r o i . (2) n t r - a d e v r , d e o a r e c e n u e x i s t a n e g o , i a r o a m e
n i i n u n t r e i n e a u relaii [ c o m e r c i a l e ] f r t e a m , n i c i p e us
c a t , n i c i p e m a r e , i f i i n d c f i e c a r e n u c u l t i v a p m n t u l dect
c a s-i s c o a t h r a n a zilnic, i a r prisos de bunuri n u aveau
i p o m i n u s d e a u , c c i n e n c o n j u r a i d e z i d u r i , c u m e r a u , n u
tiau cnd aveau s v i n alii mai puternici s-i p r a d e , i,
f i i n d c s o c o t e a u c v o r p u t e a gsi h r a n a n e c e s a r o r i u n d e , i
p r s e a u p m n t u l f r m a r e g r e u t a t e i d i n aceast c a u z n u
erau puternici nici prin orae m a r i , n i c i p r i n alte mijloace . 1 4

147
THUCYDIDES

( 3 ) n c e l m a i n a l t g r a d , p m n t u l c e l m a i r o d n i c a l rii a
cunoscut mereu strmutri de locuitori, [anume] partea nu
m i t a c u m T h e s s a l i a i B e o i a , m u l t e p r i d i n P e l o p o n e s , afar
de Arcadia, iar d i n restul rii j5
prile care erau cele m a i
rodnice . 1 6
(4) Astfel, datorit rodniciei pmntului, puterile 1 7

se c o n c e n t r a u n m n a c t o r v a o a m e n i , i, [de aceea], se p r o d u
c e a u r s c o a l e , [ n snul p o p u l a i i l o r ] , de p e u r m a c r o r a acestea
rmneau r u i n a t e 1 8
i, n acelai t i m p , c o n s t i t u i a u p r a d a r v n i t
mai m u l t de alte t r i b u r i . 1 9
(5) A t t i c a , ns, r m n n d , d i n cea
mai ndeprtat v r e m e , nefrmntat de rscoale, d i n p r i c i n a
ariditii p m n t u l u i , a f o s t l o c u i t m e r e u d e aceiai o a m e n i .
20

(6) Acest 2 1
fapt /constituie/ o foarte puternic dovad i a
afirmaiei c, d i n p r i c i n a strmutrilor de l o c u i t o r i , n cele
l a l t e pri a l e E l a d e i p o p u l a i a n - a c r e s c u t n a c e e a i msur,
ntr-adevr, cei m a i bogai 2 2
dintre cei care fuseser exilai
p r i n ceti, d i n p r i c i n a r z b o a i e l o r , s a u a r s c o a l e l o r se r e f u g i a u
l a A t e n a , s o c o t i n d c a c o l o este u n l o c f e r i t ; a p o i , d e v e n i n d ce
teni, n c d i n v e c h i m e , a u m r i t t o t m a i m u l t c e t a t e a , s p o r i n -
du-i p o p u l a i a , a s t f e l c , m a i trziu, a u t r i m i s dintre ei colo
niti n I o n i a , d e o a r e c e A t t i c a n u - i m a i p u t e a c u p r i n d e .

3 (1) S l b i c i u n e a v e c h i l o r l o c u i t o r i [ai Eladei] mi-o arat,


i

mai a l e s , u r m t o r u l f a p t : este e v i d e n t c n a i n t e d e
23
rzboiul
t r o i a n l o c u i t o r i i E l a d e i n - a u svrit n i c i o f a p t 2 4
n comun:
(2) p e d e alt p a r t e , se p a r e , c, n t r e a g a ar n i c i n u purta
m c a r n u m e l e acesta, c i , c, n a i n t e d e H e l l e n o s , f i u l l u i D e u -
c a l i o n , n i c i m c a r n - a e x i s t a t acest n u m e , c i f i e c a r e p o p u l a i e ,
i m a i ales p e l a s g i i , a d e n u m i t 2 5
ara dup p r o p r i u l l o r n u m e .
Dar cnd H e l l e n o s i f i i i l u i a u a j u n s [att de] p u t e r n i c i n
Phthiotis, /nct/ o a m e n i i de prin alte ceti 26
i chemau n
a j u t o r , fiecare, d i n p r i c i n a relaiilor pe care le ntreineau cu
ei, se n u m e a u e l e n i i n u d u p m u l t t i m p , a c e a s t d e n u m i r e
a ajuns 2 7
s f i e p u r t a t d e toi. (3) O f o a r t e p u t e r n i c dovad
a d u c e H o m e r . n t r - a d e v r , dei a trit c u m u l t m a i t r z i u d e c t
r z b o i u l t r o i a n , e l n u n u m e t e n i c i e r i , [n o p e r a ] sa, p e toi
l o c u i t o r i i e l e n i , c i n u m a i pe cei venii d i n P h t h i o t i s c u Ahile
care e r a u ntr-adevr p r i m i i e l e n i spunndu-le n poeme
d a n a i , a r g e i e n i i a h e i . E l n i c i n u n t r e b u i n e a z c u v n t u l b a r -

148
CARTEA I

b a r i " p e n t r u c , d u p ct se p a r e , n - a n u m i t n i c i p e e l e n i , p r i n
opoziie , c u u n s i n g u r n u m e , spre a - i deosebi de b a r b a r i .
28
(4)
E i b i n e , att c e i n u m i i , [ p e r n d l , p e c e t i 29
eleni, aceia care,
[vorbind a c e e a i l i m b ] , se n e l e g e a u n t r e e i , ct i toi cei
c a r e m a i trziu s - a u n u m i t e l e n i , n - a u svrit n i c i o f a p t n
comun, nainte de rzboiul troian, d i n pricina slbiciunii i
a izolrii d i n t r e e i . (5) C h i a r i n aceast e x p e d i i e a u p o r n i t
m p r e u n , a b i a c n d s - a u d e p r i n s s f o l o s e a s c m a i m u l t dru
m u l pe mare.

4 (1) M i n o s , cel m a i vechi dintre aceia despre care tim


[cte c e v a ] , d i n a u z i t e , i-a p r e g t i t o f l o t , a p u s stpnire pe
o foarte mare ntindere d i n m a r e a numit acum Elenic",
a e x e r c i t a t d o m n i a a s u p r a C y c l a d e l o r i a f o s t c e l dinti n t e
m e i e t o r a l c e l o r m a i m u l t e ceti d e a c o l o , d u p ce a i z g o n i t
pe carieni, punnd apoi pe fiii si conductori. i, c u m era
i f i r e s c , M i n o s c u r a m a r e a d e pirai p e ct p u t e a , p e n t r u
ca v e n i t u r i l e s-i creasc i m a i mult . 3 0

5 (1) n t r - a d e v r , n t r e c u t u l ndeprtat, elenii i barbarii,


care locuiau pe continent, lng rmul mrii i pe insule,
d u p ce a u n c e p u t s t r e a c , d i n ce n ce m a i m u l t , c u c o r
b i i l e u n i i p e l a alii, s - a u d e d a t p i r a t e r i e i , s u b c o n d u c e r e a u n o r
oameni f o a r t e p u t e r n i c i , att p e n t r u p r o p r i u l l o r ctig, ct i
pentru a-i procura hrana celor slabi; apoi, npustindu-se
a s u p r a u n o r ceti nentrite, i c a r e a v e a u l o c u i t o r i i aezai
p r i n sate, l e p r d a u i de a i c i i p r o c u r a u cea m a i m a r e p a r t e
a hranei necesare, fr ca aceast ndeletnicire s l e atrag
n e c i n s t e , c i , d i m p o t r i v , l e a d u c e a o o a r e c a r e f a i m . (2) A c e s t
l u c r u l v d e s c i a c u m u n i i d i n t r e l o c u i t o r i i d e p e continent,
p e n t r u c a r e este o f a l s p r a c t i c e aceast n d e l e t n i c i r e c u n -
demnare; [l v d e s c ] i v e c h i i poei, cnd p u n , peste t o t , l a
f e l , p e c e i c a r e n a v i g h e a z s n t r e b e p e c e i ntlnii d a c snt
pirai, socotind c nici aceia, pe care-i ntreab, n u dispre
uiesc aceast ndeletnicire, nici aceia, care doresc s afle,
nu ntreab spre a - i b a t j o c o r i . (3) i p e c o n t i n e n t se prdau
unii pe alii i, c h i a r pn astzi, n m u l t e pri d i n Elada
locuitorii practic vechile obiceiuri, pe la locrii ozoli, pe la

149
THUCYDIDES

e t o l i e n i i a c h a r n a n i e n i , i p r i n i n u t u l d e p e acolo, i a r o b i c e i u l
de a p u r t a a r m e le-a rmas epiroilor de l a vechea piraterie

6 (1) n t r - a d e v r , ntreaga Elad purta arme de fier, din


p r i c i n a l i p s e i d e ntrituri a l o c u i n e l o r i a n e s i g u r a n e i dru
m u r i l o r d i n t r e ceti, d e aceea, l o c u i t o r i i i p e t r e c e a u d e obi
cei viaa narmai, ca barbarii. (2) Dovad snt acele pri
ale Eladei n care se duce nc o astfel de via, care era
comun altdat tuturor. (3) Dar, atenienii au fost printre
primii c a r e a u prsit a r m e l e i, p r i n t r - u n f e l de via m a i
destins, a u t r e c u t l a u n t r a i m a i d e d a t m o l i c i u n i i . i n u este
mult v r e m e de cnd cei m a i btrni d i n t r e bogai 3 1
a u ncetat
s poarte din* p r i c i n a , m o l i c i u n i i haine de i n -i s-i
fixeze colacul prului de pe cap, c u a j u t o r u l u n o r agrafe de
a u r , n f o r m d e g r e i e r i . D e a c o l o , acest f e l d e g t e a l a dinuit
mult v r e m e l a cei m a i btrni d i n t r e i o u i e n i , datorit comu
nitii de neam. (4) Dimpotriv, lacedemonienii au fost cei
dinti care au ntrebuinat o hain simpl, aa cum poart
a c u m , i a r c e i m a i b o g a i a u d u s i n c e l e l a l t e p r i v i n e , n cea
m a i m a r e p a r t e , o v i a l a f e l c u c e i m u l i . (5) E i , c e i dinti
s - a u d e z g o l i t i, d e z b r c n d u - s e n p u b l i c , s - a u u n s c u u l e i l a
exerciiile gimnastice. n vechime, chiar l a ntrecerile de la
O l y m p i a , atleii, c n d l u p t a u , a v e a u u n b r u n j u r u l prilor
r u i n o a s e i n u snt m u l i a n i d e c n d o b i c e i u l a n c e t a t . C h i a r
acum m a i snt p r i n t r e barbari, i, m a i ales, p r i n t r e asiatici,
u n i i c a r e o r g a n i z e a z n t r e c e r i l a trnt i l a p u m n i i c n d l e
fac snt n c i n i c u u n b r u . (6) S - a r p u t e a arta i a l t e obi
ceiuri pe care le practicau v e c h i i eleni, l a f e l cu b a r b a r i i de
acum.

7 (1) D i n t r e ceti, acelea c a r e a u f o s t m a i d e c u r n d nte


meiate i care, datorit unor posibiliti mai mari de navi
g a i e , a u ctigat p r i s o s d e bunuri a u fost construite, ncon-
jurndu-se de z i d u r i , c h i a r p e r m u l m r i i , i f i e c a r e ocupa
pentru sine istmurile, att n vederea negoului, ct i din
dorina de a dobndi putere fa de vecini. Dimpotriv, ve
chile ceti, att cele d e p e continent, ct i cele d i n i n s u l e ,
f u s e s e r n t e m e i a t e , m a i adesea, d e p a r t e d e m a r e , d i n p r i c i n a

150
CARTEA I

pirateriei, care a fost practicat mult vreme. ntr-adevr r

l o c u i t o r i i se p r d a u u n i i p e alii i c e i c a r e p r a c t i c a u [i cei
c a r e n u p r a c t i c a u p i r a t e r i a ] , p r e c u m i a c e i a c a r e , dei n u se
ndeletniceau c u navigaia, l o c u i a u jos, l a m a r e . n acest f e l , ,
p n a c u m [cetile v e c h i ] a u f o s t n t e m e i a t e d e p a r t e d e r m .

8 (1) F o a r t e m u l t se ocupau cu pirateria insularii, carieni


f i i n d e i i f e n i c i e n i , c c i acetia l o c u i a u cele m a i m u l t e i n s u l e .
Iat d o v a d a : n acest r z b o i , a t e n i e n i i , p u r i f i c n d i n s u l a Delps.
i d e s c h i z n d m o r m i n t e l e c e l o r c a r e m u r i s e r p e insul, peste
j u m t a t e s - a u d o v e d i t a f i c a r i e n i ; acetia a u f o s t r e c u n o s c u i
att d u p f e l u l a r m e l o r , c u c a r e f u s e s e r n g r o p a i , ct i d u p
f e l u l n g r o p r i i , p e c a r e o p r a c t i c i astzi. (2) I n s t i t u i n d u - s e
f l o t a l u i M i n o s , c i l e c a r e d u c e a u d e l a u n i i l a alii a u d e v e n i t
mai navigabile, cci rufctorii d i n insule au fost izgonii*
de el, cnd a colonizat locuitori pe multe d i n * ele. (3) Astfel
c o a m e n i i d e p e r m u l m r i i , p u t n d s c t i g e d i n ce n ce
m a i m u l t e b u n u r i , se s t a b i l e a u i m a i t e m e i n i c , b a u n i i durau:
c h i a r z i d u r i n j u r u l [cetilor], deoarece ajunseser m a i bogai
d e c t f u s e s e r n a i n t e ; a s t f e l , t i n z n d m e r e u s p r e ctiguri, c e i
m a i s l a b i r b d a u s c l a v i a c e l o r m a i p u t e r n i c i , i a r acetia, a v n d
prisos de bogii, supuneau cetile mai mici. n general,
acestea e r a u r a p o r t u r i l e d i n t r e ei, cnd, dup v r e m e ndelun
gat, a u p o r n i t rzboiul troian.

9 (1) A g a m e m n o n , d u p p r e r e a m e a , a strns f l o t a pentru


c e r a m a i p u t e r n i c d e c t c e i d e a t u n c i , i n u att p e n t r u c
v o i a s d u c [ l a T r o i a ] p e p e i t o r i i E l e n e i , l e g a i d e jurmin
t e l e f c u t e l u i T i n d a r . (2) A c e s t l u c r u l s p u n i p e l o p o n e s i e n i i , .
care au primii, prin tradiie, de l a cei dinaintea l o r , tirea
sigur c Pelops a dobndit c e l dinti p u t e r e a , d a t o r i t mul
imii c o m o r i l o r 3 2
p e c a r e l e adusese c u s i n e , c n d a v e n i t d i n
A s i a , l a nite o a m e n i lipsii d e r e s u r s e m a t e r i a l e . [ E i m a i s p u n ]
c, dei e r a strin, a d a t totui d e n u m i r e a rii, i a r m a i trziu,
urmailor l u i le-a revenit o i m a i m a r e p u t e r e . Eurystheus,.
[ s p u n e i ] , a f o s t u c i s n A t t i c a d e h e r a c l i z i . A t r e u s e r a f r a t e l e
mamei l u i E u r y s t h e u s , i acesta, i n n d s e a m a c - i e r a rud,,
i lsase n g r i j M y c e n e i c o n d u c e r e a , c n d p o r n i s e n expe-

151
THUCYDIDES

diie. A t r e u s a f o s t a l u n g a t d e tatl su, p e n t r u c ucisese pe


C h r y s i p p d s , i a r E u r y s t h e u s n u s-a m a i ntors. A t r e u s bucu-
rndu-se de bunvoina m y c e n i e n i l o r , care se t e m e a u d e he-
r a c l i z i , p r n d c - i p u t e r n i c i a t r g n d u - i p o p o r u l , a luat
conducerea mycenienilor i a acelora peste care domnise
E u r y s t h e u s i a f c u t p e p e l o p i z i m a i p u t e r n i c i d e c t p e r s e i z i i .
(3) A g a m e m n o n , d u p cum socotesc e u , p r i m i n d aceast pu
t e r e i a v n d , n acelai t i m p , o f l o t m a i p u t e r n i c d e c t c e i
lali, a strns a r m a t a n u att c u v o i a l o r ct m a i d e g r a b d i n
c a u z a f r i c i i ce l e - o i n s p i r a . E s t e e v i d e n t c A g a m e m n o n a v e n i t
c u cele m a i m u l t e c o r b i i i l e - a p r o c u r a t i a r c a d i e n i l o r , c u m
arat i H o m e r , d a c se c a d e s-1 l u m m a r t o r . (4) C h i a r l a
3 3

predarea sceptrului, Homer spune c [Agamemnon] dom


nete peste m u l t e i n s u l e i p e s t e n t r e g u l A r g o s " . L o c u i n d pe
uscat, A g a m e m n o n n - a r f i a v u t deci putere asupra altor i n
sule, n afar fie cele v e c i n e , i a r acestea n-ar f i fost multe,
dac n-ar f i avut o flot. (5) i j u d e c i n d aceast expediie
t r e b u i e s n e f a c e m o i d e e c u m stteau l u c r u r i l e m a i nainte.

10 (1) D a c s - a r l u a , d r e p t d o v a d sigur, f a p t u l c M y c e r i e
e r a o l o c a l i t a t e n e n s e m n a t s a u c o r i c a r e alt c e t a t e d e pe
v r e m e a aceea astzi n u f a c e i m p r e s i a c n t r e c u t a f o s t m a r e ,
n - a r m a i p u t e a s e x i s t e n d o i a l c f l o t a aceea n - a f o s t att
d e m a r e ct a u c n t a t - o p o e i i i ct se s p u n e p r i n v i u grai.
(2) n t r - a d e v r , d a c s - a r g o l i c e t a t e a l a c e d e m o n i e n i l o r i s-ar
lsa n u m a i t e m p l e l e i t e m e l i i l e c l d i r i l o r , socotesc c dup
scurgerea unui timp m a i ndelungat s-ar trezi n. sufle
tele urmailor o m a r e ndoial despre p u t e r e a l o r , n com
paraie cu gloria [de care se bucur acum], dei locuiesc
dou cincimi d i n Pelopones i conduc t o a t e cetile pelopo
n e s i a c e i m a i snt n c i n f r u n t e a m u l t o r aliai dinafar .34

T o t u i , d e o a r e c e c e t a t e a n u este strns l a u n loc i n u a r e


t e m p l e i c l d i r i m r e e , c i este c o n s t r u i t d u p v e c h i u l o b i c e i
a l E l a d e i , p a r e m a i m i c . S o c o t i n d , ns, d u p a s p e c t u l e x t e r i o r
al cetii A t e n a , c h i a r dac atenienii s-ar gsi n a c e e a i s i
tuaie, p u t e r e a l o r a r p r e a d e d o u o r i m a i m a r e d e c t este
(3) N u t r e b u i e s e x i s t e n d o i a l c u p r i v i r e l a acea expediie
i n i c i s se i a i n c o n s i d e r a i e m a i m u l t nfiarea cetilor,

152
CARTEA I

d e c t p u t e r i l e l o r , c i [este b i n e ] s s o c o t i m c a r m a t a aceea
a fost, ntr-adevr, m a i m a r e dect cele d e m a i nainte, d a r
mai m i c d e c t cele d e a c u m . P u t e m l u a d o v a d p o e m e l e l u i
Homer, dac trebuie s ne ncredem i la acest punct n
e l c a r e , n c h i p f i r e s c , p o e t f i i n d , a e x a g e r a t - o , i, totui, c h i a r
aa, p a r e c a f o s t m a i m i c . (4) D i n cele o m i e d o u sute
de c o r b i i , H o m e r s p u n e c o sut d o u z e c i e r a u a l e b e o i e n i -
l o r i c i n c i z e c i a l e l u i P h i l o c t e t e s , artnd, p e ct m i p a r e , pe
cele m a i m a r i i p e cele m a i m i c i . D e s p r e m r i m e a a l t o r co
r b i i n u a m i n t e t e n c a t a l o g u l c o r b i i l o r . C toi e r a u i vslai,
i lupttori, o arat cnd prezint corbiile l u i Philoctetes,
cci pe toi cei aplecai p e v s l e i f a c e arcai. Ali oameni
n u este p r o b a b i l s se f i a f l a t p e c o r b i i , n a f a r d e basilei
i d e c p e t e n i i , m a i ales c a v e a u s s t r b a t m a r e a c u u n e l t e
de rzboi, fr s a i b corbii catafracte , ci echipate, m a i
3 5

degrab, dup vechiul obicei a l pirailor. (5) Fcnd media


numrului oamenilor, dup cele mai mari i dup cele m a i
mici corbii, este evident c n-au venit muli, dac inem
s e a m a c a u f o s t trimii, l a o l a l t , d e n t r e a g a Elad.

11 (1) P r i c i n a [ a c e s t u i f a p t ] n u e r a att l i p s a d e o a m e n i , ct
l i p s a d e p r o v i z i i . ' A s t f e l , d i n lips d e h r a n , e i a u d u s [ l a T r o i a ]
o a r m a t r e l a t i v m i c , i n u m a i atta ct s p e r a u c, n timpu)
r z b o i u l u i , i v a p u t e a gsi hrana pe l o c , i c h i a r dup ce
a u ieit b i r u i t o r i n l u p t v i c t o r i a este e v i d e n t , c c i altfel
n - a r f i p u t u t r i d i c a o ntritur p e n t r u lagr este e v i d e n t
c n i c i a c i , [n f a a T r o i e i ] , n u s - a u f o l o s i t d e n t r e a g a a r m a t ,
c i s-au a p u c a t d e a g r i c u l t u r i d e p i r a t e r i e n C h e r s o n e s , d i n
lips de- h r a n . A s t f e l c, e i f i i n d mprtiai, t r o i e n i i cu att
m a i u o r a u r e z i s t a t n l u p t e t i m p d e zece a n i , d e o a r e c e e r a u
e g a l i . n p u t e r e c u e l e n i i r m a i m e r e u p e loc. (2) D a c a r f i
v e n i t c u p r i s o s d e h r a n i a r f i d u s n e n t r e r u p t r z b o i u l cu
toi ostaii, f r s se d e d e a p i r a t e r i e i i a g r i c u l t u r i i , u o r ar
f i c u c e r i t c e t a t e a , b i r u i n d n l u p t , d e o a r e c e a u r e z i s t a t i fr
totalitatea forelor, n u m a i cu o parte, care era m e r e u prezent
iar dac ar fi mpresurat Troia cu asediu, ar f i cucerit-o
n t r - u n t i m p m a i s c u r t i c u m a i p u i n e sforri. (3) n s , d i n
lips de mijloace, att faptele [svrite de eleni] naintea

153
THUCYDIDES

a c e s t u i r z b o i a u f o s t d e m i c i m p o r t a n , ct i acest rzboi,
dei este cel m a i vestit, dintre cele p u r t a t e pn atunci, n
r e a l i t a t e se d o v e d e t e totui c a f o s t m a i p r e j o s d e c t faima
d e c a r e se b u c u r , t r a n s m i s p r i n g r a i u l poeilor.

12 (1) D e asemenea, i d u p rzboiul Troian, Elada a cu


noscut nc strmutri de populaii i ntemeieri de ceti,
a s t f e l c n - a p u t u t s-i s p o r e a s c p o p u l a i a n linite. (2) n
tr-adevr, retragerea elenilor d i n Ilion, durnd mult vreme,
a a d u s m u l t e s c h i m b r i : p r i n cele m a i m u l t e ceti s - a u pro
dus rscoale, i a r o a m e n i i , care erau izgonii din pricina lor
a u n t e m e i a t a l t e ceti. (3) n t r - a d e v r , i b e o i e n i i d e astzi,
n a l aizecelea a n dup c u c e r i r e a I l i o n u l u i , f i i n d izgonii d i n
A r n e , d e c t r e t h e s s a l i e n i , s - a u aezat n B e o i a d e astzi, c a r e
m a i n a i n t e se n u m e a C a d m e i a e x i s t a m a i n a i n t e , n acest
inut, o r a m u r a lor, d i n care u n i i au pornit spre I l i o n
i d o r i e n i i , c u o p t z e c i d e a n i m a i trziu, a u o c u p a t P e l o p o n e s u l ,
mpreun cu heraclizii. (4) C u m a r e g r e u t a t e , i d u p o tre
cere ndelungat de v r e m e , Elada, linitindu-se t e m e i n i c , a t r i
mis oameni s ntemeieze colonii; pe ionieni i pe muli
d i n t r e l o c u i t o r i i i n s u l e l o r i - a u t r i m i s s n t e m e i e z e c o l o n i i ate
nienii, i a r n I t a l i a , n cea m a i mare parte a Siciliei, i n
alte pri ale Eladei au aezat colonii peloponesienii. Toate
aceste c o l o n i z r i a u a v u t loc dup evenimentele de l a Troia.

13 (1) E l a d a d e v e n i n d [ d i n ce n ce] m a i p u t e r n i c i ago-


nisindu-i bunuri materiale mai mult dect nainte, p r i n ce
ti, de cele mai multe o r i , se instaurau tiranii , 3 6
deoarece
veniturile erau mai mari m a i nainte e r a u basileii 3 7
str
buni, cu anumite prerogative 3 8
i i c o n s t r u i a u c o r b i i , i a r
e l e n i i se d e d a u i m a i m u l t n a v i g a i e i . (2) Se s p u n e c corin
t i e n i i s - a u n d e l e t n i c i t c e i dinti c u c o n s t r u i r e a c o r b i i l o r , n t r - u n
c h i p foarte asemntor c u c e l d e a z i , i c, d i n t o a t Elada,
m a i nti l a C o r i n t s - a u c o n s t r u i t t r i r e m e . (3) E s t e v d i t c i
Ameinocles d i n Corint, c o n s t r u c t o r de corbii, le-a fcut sa-
m i e n i l o r p a t r u n a v e . Snt c a m t r e i s u t e d e a n i , p n l a sfri
tul a c e s t u i r z b o i , d e c n d A m e i n o c l e s s-a dus l a Samos. (4)
Cea m a i veche btlie n a v a l , d i n c t e tim, a f o s t d a t de

154
CARTEA I

corintieni mpotriva corcyreienilor , 3 9


i de l a aceast btlie,
pn l a data a m i n t i t , snt c a m dou sute aizeci de ani.
(5) Corintienii, avndu-i cetatea pe istm, aveau ntotdeauna
u n e m p o r i o n , n t i m p ce, n. t r e c u t u l n d e p r t a t , e l e n i i
4 0
att
cei d i n u n t r u l P e l o p o n e s u l u i , ct i c e i d i n a f a r ntreineau
relaii m a i m u l t pe uscat dect pe m a r e i [ t r e c e a u ] u n i i pe
l a alii p r i n i n u t u l c o r i n t i e n i l o r , i a r c o r i n t i e n i i e r a u puternici
datorit b u n u r i l o r dobndite , 41
aa c u m arat i p o e i i vechi;
e i a u d e n u m i t a c e l inut b e l u g u l " . D u p ce e l e n i i a u n c e p u t
s n a v i g h e z e d i n ce n ce m a i m u l t i, p r o c u r n d u - i corbii,
a u ndeprtat pe pirai, a u o f e r i t loc de comer i p e uscat
i p e m a r e , i i - a u f c u t c e t a t e a p u t e r n i c , p r i n d o b n d i r e de
b u n u r i . (6) I o n i e n i i i - a u p r o c u r a t i e i m u l t e c o r b i i , m a i t r
z i u , p e v r e m e a l u i C i r u s , c a r e a f o s t p r i m u l r e g e a l p e r i l o r , i
pe v r e m e a l u i Cambyses, f i u l l u i i, p u r t n d r z b o i mpotriva
lui C i r u s , a u stpnit c t v a t i m p Marea I o n i c . i P o l y c r a t e s ,
t i r a n n Samos pe v r e m e a l u i Cambyses, avnd o flot puter
nic, a supus, pe lng alte insule, i Rheneia, pe care a
fcut-o ofrand zeului Apollon d i n Delos. D e asemenea,' p h o -
ceenii, coloniznd Massalia, au nvins pe cartaginezi ntr-o
btlie p e m a r e .

14 (1) A c e s t e a erau cele m a i p u t e r n i c e f l o t e . Este evident,,


ns, c i e l e u l u a t fiin [dup trecerea] m u l t o r generaii
dup rzboiul t r o i a n i c n - a u f o s t nzestrate c u m u l t e tri
reme, ci m a i m u l t cu pentecontere 4 2
i c u c o r b i i l u n g i , 4 3
aa
cum erau cele d i n rzboiul Troiei, Cu puin timp naintea
rzboaielor medice i a m o r i i l u i D a r i u s , care a fost regele
p e r i l o r , d u p C a m b y s e s , t i r a n i i d i n S i c i l i a i c o r c y r e i e n i i i-au
procurat m u l t e trireme. Acestea a u fost u l t i m e l e flote vestite
n E l a d a , n a i n t e d e e x p e d i i a l u i X e r x e s . (2) n t r - a d e v r , e g i -
neii i a t e n i e n i i , i d a c c u m v a m a i e r a u i alii, a v e a u f l o t e
n e n s e m n a t e , c a r e c o n s t a u , m a i ales, d i n p e n t e c o n t e r e ; a b i a m a i
trziu l e - a u ' a v u t , c n d h e m i s t o c l e s a convins pe atenieni
care p u r t a u rzboi c u e g i n e i i , i c a r e ateptau atacul peri
lor s-i f a c c o r b i i , c u c a r e a u i l u p t a t ; aceste corbii
a v e a u p u n i p e toat n t i n d e r e a . 44

155
THUCYDIDES

15 (1) A a e r a u f l o t e l e e l e n i l o r i cele m a i v e c h i i cele de,


mai trziu. Totui, cei care s-au ndeletnicit cu construirea
i n t r e b u i n a r e a l o r i - a u d o b n d i t o f o a r t e m a r e p u t e r e , de
o a r e c e i - a u p r o c u r a t b u n u r i i a u s u p u s p e alii.
A s t f e l , n a v i g n d , e i s u p u n e a u i n s u l e l e , i aceasta o fceau,
mai ales, aceia care nu aveau pmnt ndestultor. (2) Pe
u s c a t n u s-a iscat n i c i u n r z b o i , n c a r e s v i n n ajutor
v r e o a r m a t [ v e c i n ] , c i toi se n f r u n t a u aa c u m s - a u i
nfruntat, n u m a i c u v e c i n i i l o r i a r n expediii, m u l t nde
prtate de pmntul lor, spre a supune pe alii, n u p o r n e a u
e l e n i i . n t r - a d e v r , e i n u se g r u p a u , ca supui n jurul
cetilor m a i p u t e r n i c e i n i c i n u porneau, d i n propriul lor
imbold, pe picior de egalitate, expediii n comun, ci, mai
m u l t cetile v e c i n e se r z b o i a u n t r e ele, f r a l i a n e . (3) n
rzboiul p u r t a t , n v e c h i m e , de chalcidieni mpotriva eretrie-
nilor 4 5
s-a m p r i t i c e a l a l t e l e n i m e , a l i i n d u - s e c u u n i i sau
c u ceilali.

16 (1) S - a u ivit i pentru ali eleni, de prin alte pri,


piedici, care i-au oprit s propeasc, i mai ales pentru
i o n i e n i , d u p ce b u n s t a r e a l o r s p o r i s e m u l t , C i r u s i regatul
persan, rsturnnd pe Cresus, a u p o r n i t cu armat mpotriva
c e t i l o r d e l a m a r e , d e d i n c o a c e d e r u l H a l y s , i a u r o b i t p e
c e l e de p e c o n t i n e n t , i a r D a r i u s , m a i trziu, b i r u i n d c u a j u t o r u l
f l o t e i f e n i c i e n e , a s u p u s i insulele.

17 (1) T i r a n i i , c a r e e r a u p r i n c e t i l e e l e n e , a v n d n v e d e r e
numai p r o p r i u l l o r i n t e r e s , a d i c n t r i r e a siguranei propriei
l o r p e r s o a n e i a casei l o r , a u c r m u i t cetile, l u n d m s u r i d e
s i g u r a n p e ct a u p u t u t m a i m u l t i n - a u svrit n i c i o f a p t
m a i deosebit, afar de u n e l e aciuni duse de fiecare mpotriva
p r o p r i i l o r vecini. E drept c t i r a n i i d i n Sicilia a u a j u n s l a o
m a r e p u t e r e . n acest f e l , E l a d a a f o s t c o n s t r n s m u l t v r e m e ,
din toate prile, s n u f a c vreo fapt deosebit [cu toate
cetile] n c o m u n , i a r f i e c a r e c e t a t e n p a r t e e r a lipsit de
orice cutezan.

18 (1) T i r a n i i atenienilor i cei d i n restul Eladei care


i mai nainte fusese condus mult vreme de tirani

156
CARTEA I

Ti a n u m e ] , c e i - m a i m u l i p r i n t r e cei d i n urm, afar de cei


din S i c i l i a , a u f o s t rsturnai de lacedemonieni, cci Lacede-
m o n i a , d u p ce a f o s t c o l o n i z a t c u d o r i e n i , c a r e o 4 6
locuiesc
acum, dei frmntat, d i n cte tiu, d e . f o a r t e mult vreme,
totui, d i n t i m p u r i s t r v e c h i , a a v u t b u n e l e g i i n - a f o s t n i c i
odat crmuit de tirani. Astfel, l a sfritul actualului rzboi
se m p l i n e s c aproape patru s u t e d e a n i i m a i b i n e d e cnd
lacedemonienii se b u c u r d e a c e e a i constituie i, a j u n i p u
t e r n i c i d i n a c e a s t p r i c i n , a u r n d u i t t r e b u r i l e i n c e l e l a l t e
ceti. D u p r s t u r n a r e a t i r a n i l o r d i n E l a d a , n u c u muli a n i
m a i trziu, a a v u t l o c i b t l i a d e l a M a r a t h o n 4 7
dintre mezi
i atenieni. (2) n a l zecelea a n d u p aceast btlie, iari
a v e n i t b a r b a r u l c u f l o t a l u i m a r e , ca s r o b e a s c E l a d a . 4 8
De
aceea, f i i n d a m e n i n a i d e o g r e a p r i m e j d i e , n u n u m a i lacede
monienii, care dispuneau de o putere m a i mare i au luat
conducerea asupra celorlali eleni, aliai, d a r i atenienii
n t i m p ce m e z i i n v l e a u s - a u hotrt s p r s e a s c ceta
t e a i, l u n d u - i a v u t u l , s - a u m b a r c a t p e c o r b i i , d o b n d i n d astfel
experiena mrii. N u m u l t timp d u p ce a u r e s p i n s n comun
p e b a r b a r i , a u v e n i t , att d e p a r t e a a t e n i e n i l o r , ct i a l a c e
d e m o n i e n i l o r , n u n u m a i e l e n i i c a r e s - a u d e s p r i n s d e aliana c u
r e g e l e c i i c e i c a r e l u p t a s e r a l t u r i d e e l . n t r - a d e v r , aceast
p u t e r e armat prea foarte m a r e , deoarece u n i i e r a u puternici
pe u s c a t , i a r alii, cu corbiile, pe mare. (3) Puin vreme
a d i n u i t , n s , aceast alian m i l i t a r , d e o a r e c e , d e z b i n n d u - s e ,
lacedemonienii i atenienii au luptat, alturi de aliaii lor,
unii mpotriva altora, i a r dac dintre ceilali eleni se des
p r i n d e a u u n i i d i n aliana r e g e l u i , a c e t i a se d d e a u de partea
sau a u n o r a sau a a l t o r a . 4 9

Astfel c, ncontinuu, de l a rEboaiele m e d i c e i p n la


a c t u a l u l r z b o i , c n d n c h e i a u t r a t a t e de p a c e , c n d se r z b o i a u
f i e ntre e i , f i e c u aliaii, c a r e se d e s p r i n d e a u d e e i ; aa s-au
p r e g t i t b i n e d e r z b o i i a u d e v e n i t i m a i p r i c e p u i , exer-
citndu-se c h i a r n t i m p ce nfruntau primejdii.

19 (1) L a c e d e m o n i e n i i c o n d u c e a u p e aliai f r s-i supun


l a vreo contribuie, c i n u m a i v e g h i n d c a s se c r m u i a s c n
c h i p oligarhic, p o t r i v i t c u p r o p r i i l e l o r interese, [lacedemonie-

157
THUCYDIDES

primire, treptat, corbiile cetilor n afar de acelea ale


C h i o s u l u i i L e s b o s u l u i i i m p u n n d u - l e tuturor s contri
buie cu bani. De aceea, p r e g t i r e a l o r , n a c t u a l u l rzboi, a
a j u n s s f i e m a i m a r e d e c t a t u n c i c n d a u f o s t e i n c u l m e a
p u t e r i i i i z b u t i s e r s n c h e i e o a l i a n spontan.

20 (1) A s t f e l , deci, a m gsit eu [c a u fost] evenimentele


vechi, f i i n d u - m i g r e u s m n c r e d o r i c r e i d o v e z i , l a ntm
plare, ntr-adevr, oamenii primesc unii d e l a alii tradiiile
d e s p r e f a p t e l e svrite m a i n a i n t e , f r s l e cerceteze, chiar
dac s - a u p e t r e c u t n c e t a t e a l o r . (2) A s t f e l , p o p o r u l atenian
crede c H i p p a r c h o s , pe cnd era tiran, a fost ucis de H a r -
modios i d e Aristogeiton, d a r n u tie c Hippias, "fiind cel
m a i n vrst, a d o m n i t p e s t e f i i i l u i P e i s i s t r a t o s , i a r H i p p a r
chos i T h e s s a l o s e r a u fraii l u i , i c, n acea z i , c h i a r cnd
e r a u g a t a s t r e a c l a a c i u n e , H a r m o d i o s i A r i s t o g e i t o n , b
n u i n d c - i fusese a d u s c e v a l a c u n o t i n l u i H i p p i a s , d e ctre
c o m p l i c i i l o r , n u l - a u m a i a t a c a t , b n u i n d c fusese informat,
d a r , d o r i n d s f a c c e v a i s se a v n t e n p r i m e j d i e nainte
d e a f i p r i n i , s - a u npustit a s u p r a l u i H i p p a r c h o s , c a r e rn-
duia ceremonia Panatheneelor n punctul numit Leocorion,
i l - a u ucis. (3) Multe alte lucruri, care i acum se petrec
i c a r e n u snt d a t e uitrii, o dat c u t i m p u l , n u snt bine
c u n o s c u t e n i c i d e ceilali e l e n i ; d e p i l d , e i s p u n c r e g i i l a c e
d e m o n i e n i l o r n u voteaz fiecare c u u n singur vot, c i c u dou,
i c b a t a l i o n u l d i n P i t a n e 5 0
este a l l o r , dei n - a f o s t n i c i o d a t ,
n acest f e l , m u l i m e a n u se o s t e n e t e c u c u t a r e a adevrului,
c i o a m e n i i i n t o r c m a i c u r n d p r i v i r e a s p r e ceea ce n u l e
aduce osteneal.

21 (1) D a c c i n e v a , [dei] j u d e c i n d d u p d o v e z i l e m e n i o n a t e ,
v a s o c o t i totui c l u c r u r i l e s - a u p e t r e c u t aa c u m l e - a m e x
p u s e u , n u v a grei d e - m i v a d a c r e z a r e i n u v a c r e d e [c
au fost] aa cum le-au cntat poeii, nfrumusendu-le, sau.
c u m le-au povestit logografii, spre a le face m a i atrgtoare
auzului, dect m a i p o t r i v i t e cu adevrul cci snt de ne
c o n t r o l a t , i c e l e m a i m u l t e , c u t r e c e r e a v r e m i i , a u a j u n s , n

158
CARTEA I

c h i p d e n e c r e z u t , s f i e m i t u r i c i v a s o c o t i c a u f o s t a f l a t e
prin cele m a i e v i d e n t e d o v e z i , att ct se p o a t e f a c e dovad
despre fapte vechi. (2) Astfel, rzboiul actual . cu toate
c o a m e n i i socotesc ntotdeauna c rzboiul la care i a u e
p a r t e este c e l m a i m a r e , i a r c n d n c e t e a z a d m i r m a i mult
r z b o a i e l e d i n t r e c u t v a arta c e l o r c a r e c e r c e t e a z f a p t e l e
nsei, c a f o s t totui m a i m a r e d e c t c e l e d i n t r e c u t .

22' (1) M i - a f o s t g r e u s r e l a t e z , n a m n u n t , c e l e ce a spus


f i e c a r e , n c u v n t r i , c n d e r a g a t a s p o r n e a s c sau cnd se
a f l a n r z b o i , att c e l e ce a m a u z i t e u n s u m i c t i c e l e ce
mi se s p u n d i n a l t e pri, d a r l e - a m r e d a t aa cum mi se
p r e a c a r f i p u t u t s v o r b e a s c f i e c a r e , d e s p r e t r e b u r i l e c a r e
l e stteau d e f i e c a r e d a t n fa, n m o d n e c e s a r , inndu-m
ct se p o a t e d e s t r n s 51
d e c u p r i n s u l g e n e r a l a l c e l o r spuse n
realitate. (2) I a r a m n u n t e l e f a p t e l o r svrite h t i m p u l rz
b o i u l u i n - a m gsit c u c a l e s l e i s t o r i s e s c , i n f o r m n d u - m la
n t m p l a r e , i n i c i c u m m i se p r e a u m i e , c i a m e x p u s numai
p e acelea l a c a r e e u n s u m i a m f o s t d e f a i p e acelea pe
care l e - a m urmrit, cercetnd amnunit, d u p spusele altora,
p e f i e c a r e , att ct m i - a f o s t c u p u t i n . (3) C u g r e u a u p u t u t
fi s t a b i l i t e , d e o a r e c e a c e i a , c a r e f u s e s e r d e f a l a svrirea
faptelor nsei, nu spuneau aceleai lucruri despre aceleai
fapte, ci le povesteau dup cum simpatizau pe unii sau pe
alii s a u d u p c u m i a m i n t e a u . (4) L i p s a e l e m e n t u l u i mitic
le v a face, poate, m a i puin atrgtoare p e n t r u auz, d a r p e n
t r u c i t i t o r i i c a r e v o r d o r i s c e r c e t e z e i a d e v r u l c l a r a l f a p
telor p e t r e c u t e i tot aa al celor care se vor petrece n
viitor, vreodat, potrivit firii omeneti, la fel sau n chip
a s e m n t o r , v a f i n d e a j u n s [s l e s o c o t e a s c f o l o s i t o a r e ] . O p e r a
este c o m p u s m a i m u l t ca u n b u n p e n t r u t o t d e a u n a , d e c t ca
o l e c t u r s r b t o r e a s c , m e n i t s f i e ascultat o c l i p . 52

23 (1) D i n t r e e v e n i m e n t e l e p e t r e c u t e m a i nainte, cel m a i


mare a fost rzboiul m e d i c , d a r s i sfritul acestui rzboi a
fost g r a b n i c hotrt n dou lupte n a v a l e i d o u pedestre . 53

A m p l o a r e a a c e s t u i r z b o i , n s , a f o s t m a r e i, n t i m p u l l u i ,
54

n Elada s-au p e t r e c u t attea nenorociri, cum nu s-au mai

159
THUCYDIDES

ntmplat a l t e l e ntr-un i n t e r v a l egal de t i m p . (2) ntr-adevr


nici n - a u fost capturate i golite de locuitori ceti att de
m a r i , u n e l e de ctre b a r b a r i , i a r altele c h i a r de ctre pelopo
nesieni i atenieni, cnd se rzboiau ntre ei [snt i unele
ceti care, fiind capturate, i-au schimbat locuitorii], nici
n - a u f o s t attea e x i l r i i u c i d e r i de o a m e n i , unele n timpul
r z b o i u l u i , i a r a l t e l e d i n p r i c i n a r s c o a l e l o r . (3) C h i a r cele ce
se s p u n e a u m a i n a i n t e d i n a u z i t e i c a r e e r a u m a i r a r c o n
f i r m a t e d e f a p t e , a u a j u n s s f i e c r e z u t e , c u m a r f i : c u t r e m u
r e l e d e p m n t , s u r v e n i t e p e cea m a i m a r e p a r t e a p m n t u l u i
i f o a r t e p u t e r n i c e ; e c l i p s e l e d e s o a r e , c a r e a u a v u t l o c c u m u l t
m a i des d e c t cele a m i n t i t e d i n v r e m e a d e m a i n a i n t e ; i, n
u n e l e pri, secetele m a r i i, d i n p r i c i n a l o r , f o a m e t e a i e p i
d e m i a de cium, care i - a u l o v i t f o a r t e p u t e r n i c , n i m i c i n d chiar
o p a r t e d i n e i ; a s t f e l , t o a t e acestea s - a u n t m p l a t c o n c o m i t e n t ,
n t i m p u l a c e s t u i r z b o i . (4) R z b o i u l l - a u n c e p u t a t e n i e n i i i
peloponesienii, rupnd tratatul de treizeci de ani , 5 5
pe care-1
n c h e i a s e r d u p c u c e r i r e a E u b e e i . (5) I a r c a u z e l e p e n t r u care
l - a u r u p t , p r e c u m i c e r t u r i l e d i n t r e e i , l e - a m s c r i s m a i nainte,
p e n t r u ca s n u se m a i n t r e b e v r e o d a t c i n e v a d i n ce pricin
s-a i s c a t n t r e e l e n i u n r z b o i att de m a r e . (6) E u socotesc c
s i n g u r a cauz adevrat, d a r neartat p r i n cuvnt, a consti
t u i t - o f a p t u l c a t e n i e n i i a j u n s e s e r p u t e r n i c i i, i n s p i r n d t e a m
l a c e d e m o n i e n i l o r , i - a u s i l i t s p o a r t e r z b o i . n s c a u z e l e , d e c l a
r a t e n p u b l i c i d e u n i i i d e alii, p e n t r u c a r e , r u p n d trata
t u l , a u p o r n i t l a r z b o i snt u r m t o a r e l e : 50

24 (1) E p i d a m n o s este o i n s u l situat n d r e a p t a c e l u i c a r e


navigheaz spre g o l f u l I o n i c . n j u r u l e i locuiesc taulanii, b a r
bari de n e a m i l l y r i c . (2) A c e a s t i n s u l a u c o l o n i z a t - o corcy
reienii, i a r ntemeietorul coloniei a fost Phalios, f i u l l u i E r a t o -
cleides, de o r i g i n e c o r i n t i a n , u n H e r a c l i d , care a fost chemat
din cetatea-mam , 57
dup vechea datin. L a n t e m e i e r e a colo
niei au luat p a r t e i civa corintieni i ali dorieni. (3) C u
t r e c e r e a v r e m i i , c e t a t e a E p i d a m n o s a a j u n s m a r e i b i n e p o p u
lat. (4) n s , d u p c u m se s p u n e , n u r m a u n u i r z b o i c u b a r
b a r i i v e c i n i , s - a u p o r n i t r s c o a l e n t r e e i , c a r e a u d u r a t muli
a n i , i c a r e i - a u s l e i t i i - a u l i p s i t d e m a r e a l o r p u t e r e . (5) n

160
CARTEA I

colo d i n u r m , n a i n t e d e a c t u a l u l rzboi, p o p o r u l a alungat


pe c e i p u t e r n i c i ; 5 8
acetia, ns, a d u c n d cu e i pe b a r b a r i , au
n c e p u t s p r a d e p e c e i d i n c e t a t e , d e p e u s c a t , i d e p e m a r e .
(6) A t u n c i , e p i d a m n i e n i i d i n c e t a t e , f i i n d npstuii, a u t r i m i s
s o l i l a C o r c y r a , ca l a c e t a t e a - m a m , r u g n d p e c o r c y r e i e n i s
nu priveasc nepstori l a d i s t r u g e r e a l o r , c i s-i m p a c e cu
cei alungai i s p u n c a p t r z b o i u l u i c u b a r b a r i i . (7) A c e s t e
rugmini le fceau eznd, c a suplicani , 53
n templul Herei.
Corcyreienii, ns, n - a u p r i m i t suplica, ci i - a u trimis napoi,
fr s l e f i a c o r d a t ceva.

25 (1) A f l n d , d e c i , e p i d a m n i e n i i c n - a u n i c i u n a j u t o r de
la C o r c y r a , n u tiau c u m s ias d i n n c u r c t u r , i, "trimind
la D e l p h i , a u n t r e b a t z e u l 6 0
d a c e b i n e s p r e d e a c e t a t e a co
rintienilor, ca u n o r a care e r a u ntemeietorii cetii, i s n
cerce s d o b n d e a s c u n a j u t o r d e l a e i . Z e u l l e - a r s p u n s s
p r e d e a c e t a t e a c o r i n t i e n i l o r i s i-i f a c c o n d u c t o r i . (2) D u -
cndu-se, deci, e p i d a m n i e n i i la Corint, potrivit oracolului, au
p r e d a t c o l o n i a i, f c n d c u n o s c u t o r a c o l u l i artnd c n t e
m e i e t o r u l l o r este d i n C o r i n t , i - a u r u g a t s n u p r i v e a s c n e p
stori l a d i s t r u g e r e a l o r , c i s l e v i n n a j u t o r . (3) C o r i n t i e n i i
a u p r i m i t s l e d e a a j u t o r n u n u m a i d u p d r e p t a t e , s o c o t i n d
c E p i d a m n o s este t o t att d e m u l t c o l o n i a l o r , ct i a corcy-
r e i e n i l o r , c i i f i i n d c u r a u p e c o r c y r e i e n i , c a r e , dei e r a c o l o
n i a l o r , n u - i b g a u n s e a m . (4) n t r - a d e v r , l a a d u n r i l e p e n
tru srbtorile comune nu le acordau legiuitele onoruri, i
nici n u ncepeau sacrificiul [ca i c n d l - a r f i f c u t n l o c u l ]
unui corintian , 6 1
ca celelalte c o l o n i i , c i - i dispreuiau, deoarece
p e v r e m e a aceea se s i m e a u p u t e r n i c i , datorit b a n i l o r m u l i , l a
f e l ca e l e n i i c e i m a i b o g a i i m a i p u t e r n i c i n p r e g t i r i l e de
r z b o i , i a r u n e o r i se l u d a u c n t r e c e a u c u m u l t p e alii n
flot i c n C o r c y r a l o c u i s e r m a i n a i n t e f e a c i i , c a r e erau
vestii n ceea ce privete p u t e r e a naval. De aceea, ei i
p r e g t e a u i m a i m u l t f l o t a i se v e d e a c e r a u p u t e r n i c i , de
oarece, c n d a u n c e p u t r z b o i u l , d i s p u n e a u d e o sut d o u z e c i
de t r i r e m e .

26 (1) C o r i n t i e n i i , f i i n d c a v e a u aceste m o t i v e s f i e s u p
rai p e c o r c y r e i e n i , a u t r i m i s b u c u r o i a j u t o r l a E p i d a m n o s , h o -

11 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 161
THUCYDIDES

trnd, totodat, ca s mearg oricine vrea, n colonie n


aceast c e t a t e , d e a s e m e n e a s se d u c i pzitori d i n A m b r a c i a ,
d i n L e u c a s i d i n m i j l o c u l l o r nii. (2) C e i c a r e s - a u hotrt
a u p o r n i t pe jos spre A p o l l o n i a , care e r a colonia C o r i n t u l u i , t e -
m n d u - s e c, d a c v o r t r e c e p e m a r e , v o r f i m p i e d i c a i d e c o r
cyreieni. (3) Corcyreienii, aflnd c s-au dus i coloniti i
p a z n i c i l a E p i d a m n o s i c c o l o n i a a f o s t p r e d a t c o r i n t i e n i l o r ,
a u -fost c u p r i n i de mnie i, p o r n i n d ndat cu douzeci i
c i n c i de c o r b i i , i a r m a i trziu c u alt flot, l e - a u c e r u t c o r c y -
r e i e n i l o r , i n s u l t n d u - i , s p r i m e a s c p e izgonii, c c i c e i alun
gai d i n E p i d a m n o s se r e f u g i a s e r n C o r c y r a , i, artndu-le
corcyreienilor mormintele strbunilor i i n v o c n d n r u d i r e a de
c a r e se p r e v a l a u , i r u g a u s-i r e a d u c n p a t r i e , [ t o t o d a t m a i
cereau] s f i e trimii acas paznicii i colonitii, pe care i
t r i m i s e s e r c o r i n t i e n i i . (4) E p i d a m n i e n i i n u le-au ascultat nici
o d o l e a n ; a t u n c i , c o r c y r e i e n i i , m p r e u n c u izgoniii, pornesc
m p o t r i v a l o r c u p a t r u z e c i d e c o r b i i , c a s-i r e a d u c n p a t r i e ,
l u n d c u e i i p e i l l y r i . (5) m p r e s u r n d cetatea, i - a u p r e v e n i t
c o r i c a r e e p i d a m n i a n s a u strin, d a c v r e a , p o a t e s p l e c e f r
s s u f e r e c e v a , d a r , d a c n u v o r p l e c a , i v o r t r a t a ca p e d u
m a n i . C u m e i n - a u d a t a s c u l t a r e , c o r c y r e i e n i i l o c u l este u n
i s t m a u n c e p u t a s e d i u l cetii.

27 (1) C o r i n t i e n i i , ndat ce le-au sosit veti din Epidam


nos, a n u n n d c c e t a t e a este asediat, a u n c e p u t s p r e g t e a s c
o a r m a t i, n aceleai t i m p , a u d a t d e tire, p r i n c r a i n i c , c
o r i c i n e v r e a p o a t e s se d u c n c o l o n i e , n E p i d a m n o s , a v n d
d r e p t u r i e g a l e , l a f e l c u e p i d a m n i e n i i , i a r c i n e n u v o i e t e s
plece 6 2
[ l a E p i d a m n o s ] , d a r d o r e t e s i a p a r t e l a [ c o n s t i t u i r e a ]
coloniei, s depun cincizeci de d r a h m e c o r i n t i e n e i s r-
mn pe loc. E r a u m u l i , i c e i care voiau s p o r n e a s c pe
m a r e , i c e i c a r e v o i a u s d e p u n banii. (2) A u r u g a t i pe
m e g a r i e n i s-i escorteze c u c o r b i i , p e n t r u e v e n t u a l i t a t e a c v o r
f i atacai d e c o r c y r e i e n i . M e g a r i e n i i s - a u p r e g t i t s-i nsoeasc
c u o p t corbii, d i n t r e care c e p h a l e n i e n i 6 3
i p a l e e n i , c a r e i - a u
nsoit c u p a t r u c o r b i i . A u m a i r u g a t i pe e p i d a u r i e n i , c a r e 6 4

l e - a u d a t c i n c i , pe h e r m i o i e n i , care l e - a u d a t u n a , pe troizenieni,
c a r e l e - a u d a t d o u , p e l e u c a d i e n i , c a r e l e - a u d a t zece i p e
6 5

162
CARTEA I

ambracieni care le-au dat opt. T h e b a n i l o r i phliasienilor 0 6

l e - a u c e r u t b a n i , i a r e l e i e n i l o r , n a v e g o a l e i b a n i .
6 7
Corintul
nsui a p r e g t i t t r e i z e c i d e c o r b i i i t r e i m i i d e h o p l i i .

28 (1) C o r c y r e i e n i i , c n d a u a f l a t d e a c e a s t p r e g t i r e , l u n d
cu e i s o l i l a c e d e m o n i e n i i s i c y o n i e n i , s - a u d u s l a C o r i n t
6 8
i
au cerut corintienilor s-i retrag grzile i colonitii din
E p i d a m n o s , d e o a r e c e E p i d a m n o s u l n u l e a p a r i n e ; (2) d a c se
r i d i c a [ v r e o p r e t e n i e ] , e i se d e c l a r a u d e a c o r d s se s u p u n , n
Pelopones, hotrrii unui arbitraj ncredinat cetilor asupra
c r o r a v o r c d e a de a c o r d i u n i i i alii, i c r e i a i v o r a d
judeca aceast c o l o n i e , aceea s aib drept de stpnire. Se
artau d i s p u i s s u p u n c o n f l i c t u l i o r a c o l u l u i d e l a D e l p h i .
(3) Z i c e a u c r z b o i n u v o i e s c s f a c , d a r , [ a u a d u g a t c ] ,
d a c n u v o r a c c e p t a , v o r f i n e v o i i i e i , c o n s t r n i d e aceia,
s-i f a c p r i e t e n i p e a c e i a p e c a r e n u - i d o r e s c , [i a n u m e ] m a i
d e g r a b p e alii d e c t p e p r i e t e n i i a c t u a l i , p e n t r u a l e v e n i n
a j u t o r . (4) C o r i n t i e n i i l e - a u r s p u n s c, d a c v o r r e t r a g e c o r
b i i l e i p e b a r b a r i d i n E p i d a m n o s , v o r s t a d e v o r b ; m a i n a
i n t e [ d e a c e a s t r e t r a g e r e ] n u este b i n e c a a c e i a s f i e asediai,
iar e i s se in de judeci. (5) C o r c y r e i e n i i le-au rspuns
c, d a c i e i i v o r r e t r a g e o a m e n i i d i n E p i d a m n o s , v o r f a c e
l a f e l i c snt d i s p u i s a d m i t ca i u n i i i alii s r m n
p e I o c i s f a c u n armistiiu, p n se v a ine j u d e c a t a .

29 (1) C o r i n t i e n i i n-au voit s in seama de nimic din


t o a t e acestea, c i , d u p ce a u s o s i t aliaii, i a r c o r b i i l e a u f o s t
e c h i p a t e , a u t r i m i s n a i n t e u n c r a i n i c , c a r e s d e c l a r e rzboi
corcyreienilor, apoi, ridicnd ancora, a u p o r n i t spre E p i d a m n o s
cu a p t e z e c i i c i n c i d e c o r b i i i c u d o u m i i de h o p l i i , c u
g n d u l d e a p u r t a r z b o i m p o t r i v a c o r c y r e i e n i l o r . (2) F l o t a o
comandau: Aristeus, f i u l l u i Pellichos, Callicrates, f i u l l u i C a l -
l i a s , i T i m a n o r , f i u l l u i T i m a n t h e s , i a r c o m a n d a n i i p e d e s t r i m i i
erau: Archetimos, fiul l u i Eurytimos, i Isarchidas, fiul lui
I s a r c h o s (3). D u p c e - a u a j u n s c o r i n t i e n i i l a A c t i u m , n inutul
A n a c t o r i e i , u n d e se afl t e m p l u l l u i A p o l l o n , l a g u r a golfului
Ambracic, corcyreienii le-au trimis n ntmpinare un crainic
p e o c o r b i o a r , ca s l e s p u n s n u p l u t e a s c m p o t r i v a l o r
69

163
THUCYDIDES

d a r , n acelai t i m p , e i e c h i p a u c o r b i i l e , d u p ce pregtiser
n c a l t e l e i d u p ce ntriser c u g r i n z i i p e cele v e c h i , ca
s p o a t p l u t i c u ele. (4) D e o a r e c e ns, n i c i c r a i n i c u l n u l e - a
vestit nimic panic d i n partea corintienilor, i a r pe corbiile
l o r , n n u m r d e o p t z e c i , se i m b a r c a s e r soldaii (cci p a t r u
zeci de corbii asediau E p i d a m n o s ) , ducndu-le m p o t r i v a du
m a n i l o r i a e z n d u - l e n o r d i n e d e b t a i e , a u d a t l u p t a ; (5) i
c o r c y r e i e n i i a u r e p u r t a t o strlucit v i c t o r i e i a u d i s t r u s c i n c i
sprezece n a v e c o r i n t i e n e . n aceeai z i , s-a n t m p l a t ca i c e i
c a r e a s e d i a u E p i d a m n o s u l s-1 sileasc s c a d l a n v o i a l , c u
c o n d i i a s p r e d e a p e strini i s r e t i n p e c o r i n t i e n i n lanuri,
p n c n d v o r l u a o alt h o t r r e .

30 (1) D u p btlia naval, corcyreienii nlar un trofeu


l a L e u c i m n e , p r o m o n t o r i u a l C o r c y r e i , apoi uciser pe ceilali
p r i z o n i e r i c a p t u r a i , n a f a r d e c o r i n t i e n i , p e c a r e i i n e a u n
lanuri. (2) M a i p e u r m , d u p ce c o r i n t i e n i i i aliaii, nfrni
n l u p t a n a v a l , se retrseser n p a t r i e , p e n t r e a g a m a r e , d i n
acele pri, d o m i n a u c o r c y r e i e n i i . P l u t i n d spre Leucas, colonie
a c o r i n t i e n i l o r , a u f c u t p r d c i u n i p e u s c a t i a u d a t f o c K y l -
lenei, antrepozitul m a r i t i m a l eleenilor, p e n t r u c procuraser
corbii i dduser bani corintienilor. (3) A p o i , foarte mult
v r e m e dup btlia naval, c o r c y r e i e n i i au dominat pe mare
i, a t a c n d c u f l o t a , a u p r o v o c a t d i s t r u g e r i aliailor corintieni
lor, pn cnd c o r i n t i e n i i , c t r e sfritul v e r i i , au trimis cor
b i i i a r m a t , d e o a r e c e aliaii l o r s u f e r e a u , i i-au aezat t a
b r a l a A c t i u m i l a H e i m e r i o n , n T h e s p r o t i s , p e n t r u a a p r a
L e u c a s i a l t e ceti, c a r e l e e r a u p r i e t e n e . (4) i - a u aezat i
c o r c y r e i e n i i t a b r a , l a L e u c i m n e , c u c o r b i i i p e d e s t r i m e . D a r
n i c i u n i i , n i c i alii n u p o r n e a u s se a t a c e , c i , p n l a sfritul
v e r i i acesteia, a u s t a t f a n fa, i o dat c u i a r n a s - a u r e
tras n p a t r i e .

-31 (1) U n a n n t r e g d u p btlia n a v a l i a p o i a n u l urm


tor, corintienii, p l i n i de mnie d i n p r i c i n a rzboiului cu Cor
c y r a , a u c o n s t r u i t c o r b i i i i - a u p r e g t i t , c u t o a t e m i j l o a c e l e ,
o f l o t p u t e r n i c , r e c r u t n d i t o c m i n d , i c u p l a t , vslai, att
d i n Pelopones, ct i d i n r e s t u l E l a d e i . (2). A f l n d corcyreienii

164
CARTEA I

Af aceste p r e g t i r i , a u n c e p u t s se t e a m e i n u e r a u aliai
(iu n i c i o cetate elen i n u se nscriseser nici n alianele
Utenienilor, n i c i n cele ale l a c e d e m o n i e n i l o r i a u hotrt
| A sc d u c l a A t e n a i s n c e r c e s l e p r o p u n aliana i s
dobndeasc vreun ajutor de l a e i . (3) C o r i n t i e n i i , aflnd de
gcoast h o t r r e , a u t r i m i s i e i o s o l i e l a A t e n a , p e n t r u ca n u
(JUinva f l o t a attic, a d u g n d u - s e c e l e i c o r c y r e i e n e , s-i m p i e d i c e
HA d u c r z b o i u l c u m vor vrea. Strngndu-se adunarea po
p o r u l u i , c o r c y r e i e n i i i c o r i n t i e n i i a u pit n fa, p e n t r u ca
Hfl-i e x p u n contestaiile. i c o r c y r e i e n i i a u spus urmtoarele:

32 (1) E s t e drept, atenienilor, ca aceia care v i n la alii


M& c e a r a j u t o r , c n d n u l i se d a t o r e a z n i c i o r e c u n o t i n i
n u - s legai p r i n n i c i o alian, aa c u m n e a f l m n o i a c u m , s l e
li r u t e m a i nti l m u r i t c c e r e r i l e l o r snt de m u l t f o l o s s a u ,
d a c n u snt f o l o s i t o a r e , c e l p u i n l i p s i t e d e r i s c u r i i, a p o i , c
h> v o r p u r t a o t r a i n i c r e c u n o t i n . i; d a c n u l e v o r arta
lmurit n i c i u n l u c r u d i n t o a t e acestea, s n u se s u p e r e , d a c
n u v o r i z b u t i . (2) C o r c y r e i e n i i n e - a u t r i m i s s v c e r e m s n e
primii n alian, f i i n d n c r e d i n a i c v v o m o f e r i o poziie
trainic. (3) n t m p l a r e a f a c e ca a t i t u d i n e a n o a s t r s p a r , n
faa v o a s t r , c h i a r lipsit d e s o c o t i n , p e n t r u n e v o i a de aju
t o r a n o a s t r , i i n o p o r t u n fa d e p r o p r i i l e n o a s t r e i n t e r e s e ,
n acest m o m e n t . (4) n t r - a d e v r , d u p ce n - a m p a r t i c i p a t de
b u n v o i e l a n i c i o alian p n a c u m , a c u m a m v e n i t s c e r e m
alian d e l a alii i, n acelai timp, d i n aceast cauz am
a j u n s s f i m izolai n r z b o i u l d e fa, c u c o r i n t i e n i i . Astfel,
a rezultat c ceea ce prea m a i nainte o nelepciune din
p a r t e a n o a s t r a n u m e , h o t r r e a d e a n u n e a v n t a n pri
m e j d i i , n t r - o a l i a n c u strini, d u p h o t r r e a a l t o r a a c u m
se dovedete o lips de voin i slbiciune. (5) n btlia
naval c a r e s-a d a t , n o i s i n g u r i a m r e s p i n s p e c o r i n t i e n i . D a r ,
deoarece ei pornesc mpotriva noastr c u o armat m a i m a r e ,
strns d i n P e l o p o n e s i d i n r e s t u l E l a d e i , iar noi vedem c
n u s n t e m n s t a r e s b i r u i m n u m a i c u p r o p r i i l e n o a s t r e fore
n acelai t i m p , p r i m e j d i a este m a r e , d a c v o m a j u n g e s u b
jugul lor este n e v o i e s v c e r e m a j u t o r i v o u , i ori
c r u i a l t u l , i s n e f i e i e r t a t d a c a c u m , n u c u g n d ascuns,

165
THUCYDIDES

c i d i n p r i c i n a u n e i greeli d e c a l c u l , n d r z n i m s f a c e m p a
s u l n a p o i d u p n e p s a r e a d e m a i nainte.

33 (1) D a c sntei c o n v i n i d e cele ce s p u n e m n o i , n t m p l a -


r e a n e v o i i n o a s t r e v v a f i b i n e v e n i t n m u l t e p r i v i n e : m a i
nti, f i i n d c v e i d a a j u t o r u n o r o a m e n i c r o r a l i se f a c ne
drepti, i n u unora care lovesc pe alii; apoi, p r i m i n d n
alian p e nite o a m e n i , c a r e snt n p r i m e j d i e p e n t r u a p r a r e a
celor m a i m a r i b u n u r i , n g r a d u l c e l m a i nalt, d e o d a t c u o
nepieritoare mrturie [a dreptului vostru], v vei face un
t e z a u r d e r e c u n o t i n ; n sfrit, n o i , e x c e p t n d p e a voastr
a v e m cea m a i m a r e flot. (2) A p o i , gndii-v ce ocazie, m a i
rar p e n t r u v o i sau m a i ngrijortoare p e n t r u dumani, poate
s e x i s t e d e c t aceea c n d p u t e r e a , p e c a r e v o i ai a p r e c i a t - o
c merit muli bani i r e c u n o t i n ca s v i se alture, se
prezint de bunvoie i se ofer singur, fr primejdii i
c h e l t u i e l i i, p e d e a s u p r a , v a d u c e f a i m a v i t e j i e i n f a a o p i
n i e i p u b l i c e , recunotina acelora pe care-i vei apra, i a r vou
niv, p u t e r e . A s e m e n e a foloase, de c n d e l u m e a , puini au
a v u t n o r o c u l s l i se o f e r e l a u n l o c i p u i n i a u fost aceia
care, cernd o alian, a u o f e r i t garanii i g l o r i e n aceeai
m s u r c u a j u t o r u l ce s p e r a u s-1 o b i n . (3) I a r , d a c c i n e v a
s o c o t e t e c n u v a a v e a l o c r z b o i u l , n c a r e a m p u t e a s v
f i m f o l o s i t o r i , se nal, c c i n u - i d s e a m a c l a c e d e m o n i e n i i
v o r p o r n i r z b o i d e f r i c a v o a s t r i c c o r i n t i e n i i a u o mare
t r e c e r e l a e i i v snt d u m a n i , c n e o c u p a c u m m a i nti
p e n o i , s p r e a v s u p u n e a p o i p e v o i , p e n t r u ca s n u n e r i
dicm mpreun ntr-o ur comun mpotriva l o r , i pentru
ca e i s n u scape p r i l e j u l de a f a c e e i nti u n a d i n d o u : s a u
s n e r u i n e z e p e n o i s a u s se n t r e a s c p e e i nii. (4) E s t e ,
d e c i , d a t o r i a noastr s l e - o l u m nainte, n o i o f e r i n d , i a r v o i
primind a l i a n a , p e n t r u ca s l e n t i n d e m n o i m a i nti curse
l o r , d e c t s r s p u n d e m c u r s e l o r l o r c u a l e n o a s t r e .

34 (1) I a r , d a c v o r zice c n u este d r e p t s p r i m i i p e co


lonitii l o r , s afle c orice colonie, cnd este bine tratat,
cinstete c e t a t e a - m a m , d a r c n d i se f a c n e d r e p t i se n s t r i
n e a z d e ea, c c i o a m e n i i snt trimii n c o l o n i e n u ca s f i e

166
CARTEA I

Hclavi, c i c s f i e e g a l i c u cei r m a i n m e t r o p o l . (2) F a p t u l


c a u svrit n e d r e p t i este l i m p e d e . C c i , d e i a u f o s t invitai
la judecat, n legtur cu cetatea Epidamnos, au voit s-i
ctige r e v e n d i c r i l e m a i d e g r a b c u r z b o i , d e c t c u d r e p t a t e .
<3) C e e a ce f a c e i m p o t r i v a n o a s t r , c a r e l e s n t e m r u d e , s
fie un avertisment i pentru voi ? ca s nu v lsai dui
n i c i de v r e o v i c l e n i e a l o r i n i c i c n d v cer d e - a d r e p t u l s
n u l e f a c e i s e r v i c i i , c c i a c e l a c a r e s i m t e ct m a i m i c i regrete
c a f c u t p e p l a c u l d u m a n i l o r , i p o a t e v e d e a de rosturile
sale n cea m a i d e p l i n siguran.

35 (1) i n u v e i v i o l a t r a t a t u l cu lacedemonienii, dac ne


p r i m i i n alian p e n o i , c a r e n u s n t e m aliai n i c i cu unii,
nici c u ceilali. (2) n adevr, se s p u n e n tratat c oricare
c e t a t e elen, c a r e n u este aliat c u n i m e n i , a r e n g d u i n a s
se n s c r i e n a l i a n c u o r i c i n e v r e a . (3) i o m a r e primejdie
ne-ar amenina, dac acestora le v a f i ngduit s-i umple
c o r b i i l e c u o a m e n i luai i d e l a aliai, i n c i d i n r e s t u l
E l a d e i , i t o t aa c h i a r d e l a supuii v o t r i , i a r pe. n o i n e v o r
n d e p r t a d e l a a l i a n a ce v p r o p u n e m i d e l a o r i c a r e a l t a j u
t o r d i n alt p a r t e , c a a p o i t o t e i s v a c u z e c ai ascultat
plngerea noastr. (4) O m a i ndreptit nvinuire v vom
aduce n o i , dac n u ne vei da ascultare. ntr-adevr, v o i ne
vei r e s p i n g e pe n o i , care sntem n p r i m e j d i e , i a r pe acetia,
c a r e v snt d u m a n i i a g r e s o r i , n u n u m a i c n u - i vei m
piedica, ci vei nchide ochii asupra f a p t u l u i c ei i a u de pe
t e r i t o r i i l e d e s u b stpnirea v o a s t r p u t e r e a , p e c a r e n u - i d r e p t
s-o t r e c e i c u v e d e r e a c i - o nsuesc, c i este d r e p t s a u s-i
mpiedicai s recruteze mercenari de pe teritoriile de sub
stpnirea voastr s a u , m a i c u r n d , s n e trimitei nou aju
torul d e c a r e v vei c o n v i n g e c a v e m n e v o i e , p r i m i n d mai
ales s n e ajutai p e fa. (5) A a c u m a m spus l a n c e p u t ,
m u l t e l u c r u r i folositoare v artm a c u m , d a r cel m a i de seam
este c aceiai o a m e n i e r a u s i d u m a n i i notri acesta este
c e l m a i v r e d n i c m o t i v d e c r e z a r e s i n c d e s t u l d e t a r i , cci
snt n s t a r e s d e a l o v i t u r i c e l o r c a r e v o r t r e c e d e p a r t e a a l
tora. A p o i , c n d v i se o f e r o alian n a v a l , i n u terestr,
n u 'este i n d i f e i e n t pierderea e i , ci,, m a i m u l t dect oricnd,

167
THUCYDIDES

d a c putei, s n u lsai p e altcineva s d i s p u n de corbii


i a r d a c n u putei f a c e acest l u c r u , a t u n c i s v i - 1 f a c e i p r i e t e n
pe cel m a i p u t e r n i c .

36 (1) I a r c e l care socotete c cele ce se spun snt pro


m i t o a r e , d a r se t e m e c, d a c se v a lsa c o n v i n s , d e dragul
l o r , v a v i o l a t r a t a t u l , s tie c t e a m a l u i , d a c d i s p u n e de p u
tere [armat], v a nfricoa m a i m u l t pe dumani, i a r s c r u p u l u
l u i , d e a n u n e p r i m i , d a c se v a d o v e d i a f i u n s e m n de sl
biciune, v a i n s p i r a m a i puin team dumanilor p u t e r n i c i ; n
acelai t i m p , s tie c e l n u d e l i b e r e a z a c u m p e n t r u Corcyra
m a i m u l t d e c t p e n t r u A t e n a i c n u v e g h e a z c u m a i mult
atenie l a i n t e r e s e l e e i , c n d gndindu-se l a rzboiul care
este g a t a s n c e a p , n u m a i c n u este n c d e c l a r a t , d a r care
v a v e n i n d a t o v i e s o c u p e o p o z i i e d e a crei priete
nie sau dumnie snt l e g a t e cele m a i i m p o r t a n t e consecine.
(2) A s t f e l , C o r c y r a este aezat n t r - o p o z i i e b u n p e drumul
p e m a r e d i n t r e I t a l i a i S i c i l i a , nct, de a c i , se p o a t e m p i e d i c a
flota p e l o p o n e s i e n i l o r s n e a t a c e d e a c o l o i, se p o t trimite
nave mpotriva p e l o p o n e s i e n i l o r ; t o t att d e avantajoas este
i n a l t e p r i v i n e . (3) C u p r i n z n d , n t r - u n r e z u m a t ct se p o a t e
d e s c u r t , i n t r e g u l , i a m n u n t e l e , iat c a r e snt m o t i v e l e p e n
t r u c a r e c e r e m s n u n e n d e p r t a i : e l e n i i d i s p u n d e t r e i f l o t e
d e m n e de l u a t n s e a m : f l o t a v o a s t r , f l o t a n o a s t r , f l o t a co
r i n t i e n i l o r , i a r d a c n u vei l u a n s e a m c d o u d i n t r e ele se
unesc i d a c corintienii vor pune dinainte stpnire p e n o i , ,
v o i vei a v e a d e l u p t a t , n acelai t i m p , i c u c o r c y r e i e n i i , i
c u c o r i n t i e n i i . D a c , ns, n e vei p r i m i n alian v e i avea
mai multe corbii, pe ale noastre, s luptai mpotriva l o r " .
(4) A c e s t e a a u spus corcyreienii, iar corintienii, dup ei, a u
vorbit astfel:

37 (1) D e o a r e c e corcyreienii au vorbit nu numai despre


primirea l o r n alian, ci au mai afirmat c noi svrim
n e d r e p t i i c e i nii snt p e n e d r e p t atacai, este necesar
ca i n o i , m a i nti, s a m i n t i m de a m b e l e a f i r m a i i , a p o i s
t r e c e m l a c e a l a l t p a r t e a c u v n t r i i , p e n t r u ca s putei vedea

168
CARTEA I

dinainte, cu mai mult temei, i cererea noastr, i, de alt


p u r t e , s n u r e s p i n g e i , n e c h i b z u i t , n i c i c e r e r e a l o r . (2) E i s p u n ,
c d i n p r u d e n , n - a u p r i m i t s f a c alian c u n i m e n i ; n r e a
li l a t e , e i a u svrit acest l u c r u s p r e a f a c e r u , n u p e n t r u a
p r a c t i c a v i r t u t e a , c i c a s n - a i b n i c i u n a l i a t i n i c i u n m a r t o r
la n e l e g i u i r i l e l o r i n e v o i n d s a i b c o m p l i c i fa d e c a r e s se
ruineze. (3) n acelai t i m p , c e t a t e a l o r , a v n d o p o z i i e a u t a r h i
c, l e o f e r p r i l e j u l s f i e ei m a i d e g r a b j u d e c t o r i i acelora
c r o r a l e f a c r u , d e c t s l u c r e z e p o t r i v i t t r a t a t e l o r , p r i n faptul
c, p l u t i n d e i nii f o a r t e p u i n p e l a v e c i n i , i p r i m e s c m a i
adesea p e alii, c a r e d e b a r c de n e v o i e . (4) I a r f l o a s a n e p a r t i -
c i p a r e l a aliane, de care f a c h a z , o p r a c t i c n u ca s n u f i e
I irii d e alii s s v r e a s c n e d r e p t i , c i ca s l e s v r e a s c e i
singuri, i ca s ntrebuieze violena c o n t r a a c e l o r a c a r e snt
m a i t a r i i p e n t r u ca, a t u n c i c n d p o t t r e c e n e o b s e r v a i , s c -
l i g e m a i m u l t d e c t c e i c a r e n u i - a u v z u t . i p e n t r u ca, a t u n c i
c n d r e a l i z e a z v r e u n ctig, s f i e f r ruine. (5) D e s i g u r , dac
a r f i f o s t , aa c u m s p u n , o a m e n i cinstii, c u ct a r f i f o s t m a i
asigurai d i n partea vecinilor, c u att a r f i p u t u t s a r a t e o
virtute m a i mare, acordnd i p r i m i n d dreptatea.

38 (1) D a r e i n u se c o m p o r t n acest f e l n i c i f a d e alii,


nici fa de n o i , i, dei snt c o l o n i t i i notri, s - a u inut de
p a r t e d e n o i t o t t i m p u l , i a r a c u m d u c r z b o i m p o t r i v a noastr,
s u b m o t i v c n - a u f o s t trimii n c o l o n i e , ca s s u f e r e . (2) D a r
i n o i s u s i n e m c n u i - a m f c u t c o l o n i t i ca s f i m j i g n i i de
c i , c i c a s l e f i m c o n d u c t o r i i s f i m r e s p e c t a i d e e i p r e
c u m se c u v i n e . (3) E i b i n e , c e l e l a l t e c o l o n i i n e r e s p e c t i s n
t e m iubii, n d e o s e b i de c o l o n i t i . (4) i este e v i d e n t c, dac
s n t e m iubii d e c e i m a i m u l i c o l o n i t i i n u m a i l o r n u p u t e m
s l e f i m p e p l a c , n i c i n - a m putea duce u n rzboi nefiresc
mpotriva lor, dect n u m a i ' dac sntem nedreptii n mod
d e o s e b i t de e i . (5) D a r , a r f i f o s t f r u m o s pentru e i ca, chiar
dac n o i greeam, s cedeze mniei noastre, iar pentru noi
era f r u m o s s n e s f i i m s v i o l m m o d e s t i a l o r . (6) D i n m n -
d r i e i b i z u i n d u - s e p e p u t e r e a b o g i e i , a u svrit m u l t e ne
drepti mpotriva n o a s t r i c n d c e t a t e a E p i d a m n o s , colonia

169
THUCYDIDES

noastr, e r a n suferin n - a u c u t a t s i - o a t r a g ; d i n c o n
t r a , c n d n o i l e - a m v e n i t n a j u t o r , a u o c u p a t - o c u f o r a i o
in i a c u m n stpnire.

39 (1) E i a f i r m c i m a i n a i n t e a u v o i t s se s u p u n u n e i
judeci; j u d e c a t a , ns, n u trebuie s-o decid cel care este
m a i t a r e i c a r e , a f l n d u - s e n s i g u r a n , f a c e a d v e r s a r u l u i i n
vitaii l a d i s c u i e , c i c e l c a r e , m a i n a i n t e d e a se j u d e c a , i
p u n e i f a p t e l e i c u v i n t e l e p e a c e e a i l i n i e c u a d v e r s a r u l . (2)
E i n - a u o f e r i t s se j u d e c e c u v i i n c i o s m a i n a i n t e d e a a s e d i a
l o c u l , c i n u m a i cnd i-au d a t seama c n o i n u v o m trece f a p
tul c u v e d e r e a . i a u v e n i t a i c i n u n u m a i d u p ce au fcut
r e l e e i nii acolo, c i c a s v c e a r i v o u n u s v aliai
c u e i , c i c a s v asociai l a n e d r e p t i l e l o r , i a r a c u m , cnd
snt n dezbinare cu n o i , s-i primii n alian. (3) L a v o i
t r e b u i a u s v i n a t u n c i c n d e r a u n cea m a i m a r e siguran i
nu a c u m cnd n o i s n t e m n e d r e p t i i , i a r e i se afl n pri
m e j d i e i s n u v i n a c u m c n d v o i , f r s v f i b u c u r a t de
a v a n t a j e l e p u t e r i i l o r , v a t r e b u i s l e dai a j u t o r ; i, dei n-ai
fost de fa cnd svreau nedrepti, v v o m nvinui pe v o i
l a f e l c u e i ; e i t r e b u i a u , ns, ca, strngnd l a u n l o c forele,
s s u p o r t e i c o n s e c i n e l e . N u t r e b u i e ns s luai p a r t e n u m a i
l a n v i n u i r i l e c a r e l i se a d u c , d u p ce a u svrit f a p t e l e , l a
c a r e n - a i f o s t prtai.

40 (1) S-a artat d e c i c n o i v e n i m c u n v i n u i r i ntemeiate,


iar e i snt v i o l e n i i l a c o m i . Acum, trebuie s aflai c nu
v e i p u t e a s-i p r i m i i l e g a l n alian. (2) n t r - a d e v r , d a c se
s p u n e n t r a t a t c cetile n e n s c r i s e n t r a t a t e se p o t n s c r i e
p r i n t r e aliaii o r i c r e i ceti, c l a u z a aceasta n u este prevzut
pentru aceia care pornesc s provoace pagube celorlali, ci
p e n t r u a c e i a c a r e , f r s se s e p a r e d e alii, a u n e v o i e d e aju
t o r i c a r e , d a c snt n e l e p i , n u v o r a t r a g e r z b o i n loc de
p a c e c e l o r c a r e - i p r i m e s c n a l i a n ; acest l u c r u , d a c n u n e
vei da ascultare, l vei pi i voi acum. (3) ntr-adevr,
dac-i vei primi n alian n u vei deveni numai ajuttorii
l o r , c i v e i f i i p e n t r u n o i d u m a n i , n l o c d e p r t a i l a t r a
t a t . E s t e , n t r - a d e v r , necesar, dac vei m e r g e alturi de e i ,

170
CARTEA I

sa f i e p e d e p s i i m p r e u n c u v o i . (4) D e s i g u r , v o i sntei abso


l u t ndreptii s v o p u n e i i u n o r a i a l t o r a s a u , d a c n u ,
d i m p o t r i v , s m e r g e i cu n o i mpotriva lor sntei legai
de c o r i n t i e n i p r i n t r a t a t , n t i m p ce d e c o r c y r e i e n i n-ai fost
legai niciodat, nici cel puin p r i n nvoieli de armistiiu
i s n u statornicii obiceiul de a primi n alian pe aceia
c a r e p r s e s c a l i a n a a l t o r a . (5) C c i n i c i n o i n - a m d e p u s vo
t u l mpotriva voastr a t u n c i , cnd s a m i e n i i a u prsit aliana
c u v o i , n t i m p ce ceilali p e l o p o n e s i e n i s-au d e s p r i t n d o u
t a b e r e , c n d a u p u s l a v o t n t r e b a r e a d a c t r e b u i e s l e v i n
n a j u t o r ; n o i a m susinut, d i m p o t r i v , p e f a , c n u - i d r e p t
ca c i n e v a s p e d e p s e a s c p e aliaii l e g a l i . (6) C c i , d a c vei
o c r o t i p e a c e i a c a r e svresc v r e u n r u , p r i m i n d u - i n alian,
ne v a d o v e d i c i aliaii v o t r i se v o r d a d e p a r t e a noastr,
i vei statornici legea aceasta mai mult mpotriva voastr
niv dect mpotriva noastr.

4 1 (1) A c e s t e a snt revendicrile pe care le avem de f


c u t n f a a v o a s t r , p o t r i v i t cu legile elenilor, i s p u n e m c
t r e b u i e s n e dai, l a r n d u l v o s t r u , n m p r e j u r a r e a de fa,
u n a s t f e l de s f a t i s n e artai o a s t f e l d e n d r e p t i t b u n
v o i n , p e c a r e o m e r i t m , n e f i i n d n i c i d u m a n i , ca s v p
g u b i m , d a r n i c i p r i e t e n i , c a s a b u z m d e b u n v o i n a voastr.
(2) V o i , f i i n d lipsii d e c o r b i i l u n g i n r z b o i u l c u E g i n a , n a i n t e
de rzboaiele medice, ai luat de la corintieni douzeci de
c o r b i i . i acest s e r v i c i u , i c e l p e c a r e v i l - a m f c u t n expe
d i i a m p o t r i v a cetii S a m o s a n u m e , f a p t u l c a m m p i e d i c a t
p e p e l o p o n e s i e n i s l e v i n n a j u t o r v - a u a d u s v i c t o r i a r e
p u r t a t m p o t r i v a E g i n e i i p e d e p s i r e a s a m i e n i l o r ; s e r v i c i u l s-a
f c u t n acele m p r e j u r r i n c a r e o a m e n i i , p o r n i n d mpotriva
p r o p r i i l o r dumani, n u au n i m i c a l t c e v a n v e d e r e dect vic
toria. (3) D e aceea, e i socotesc p r i e t e n pe acela care-i ajut,
c h i a r d a c m a i n a i n t e l e e r a d u m a n , i d u m a n p e a c e l a c a r e
li se mpotrivete, chiar dac cumva le era prieten, cnd ei
i neglijeaz propriile interese d i n dorina, care-i stpnete
a t u n c i , de a nvinge.

171
THUCYDIDES

42 (1) L a aceste l u c r u r i s r e f l e c t a i i a r cei m a i tineri


s a f l e de l a c e i m a i n v r s t i a n u m e , c v v o m r s p u n d e
n acelai f e l i s n u c r e d e i c ceea ce se s p u n e este d r e p t
d a r c, d a c v e i p o r n i r z b o i u l , a l t e l e v o r f i i n t e r e s e l e . (2) I n
t e r e s e l e u r m e a z f a p t e l e n c a r e se greete ct m a i p u i n , i a r
viitorul rzboiului, de care corcyreienii, temndu-se, v n
d e a m n s svrii n e d r e p t i , este n c n e c u n o s c u t ; n u este
n i n t e r e s u l v o s t r u s v lsai aai d e f r i c a d e r z b o i i s
v d o b n d i i o v d i t d u m n i e f a d e c o r i n t i e n i , c a r e , de pe
a c u m , este e v i d e n t i n u p r o b a b i l ; d i m p o t r i v , b n u i a l a c a r e
d i n u i e , d i n p r i c i n a m e g a r i e n i l o r , n c de m u l t , este cuminte
m a i d e g r a b s-o nlturai. (3) n t n - a d e v r , u l t i m u l s e r v i c i u f
c u t l a t i m p , c h i a r d a c este m i c , p o a t e s n l t u r e o n v i n u i r e
mai mare. (4) S n u v lsai atrai de f a p t u l c v ofer
aliana u n e i m a r i f l o t e , c c i , n a n u f a c e n e d r e p t i semeni
lor rezid o mai mare putere dect n a dobndi mai mult
nfruntnd primejdii, i e x a l t n d u - v de ceea ce este imediat
evident.

43 (1) I a r n o i , ajuni n situaia [amintit m a i n a i n t e ] , c e r e m


d i n p a r t e a voastr, n i n t e r e s u l crora a m spus l a S p a r t a c
fiecare [ p o a t e ] s-i p e d e p s e a s c aliaii, s n i se r s p u n d la
f e l , i d u p ce v - a i f o l o s i t de v o t u l n o s t r u , s n u n e l o v i i c u
v o t u l v o s t r u . (2) R s p u n d e i - n e l a f e l , tiind c a c u m n e a f l m
n t r - u n m o m e n t n c a r e a c e l a c a r e n e a j u t n e este c u a d e v
r a t p r i e t e n , i a r a c e l a c a r e n i se m p o t r i v e t e , d u m a n . S n u - i
p r i m i i p e aceti c o r c y r e i e n i ca aliai, m p o t r i v a v o i n e i n o a s t r e ,
n i c i s n u l e v e n i i n a j u t o r c n d svresc n e d r e p t i . F c n d
aa, n u n u m a i c vei svri ceea ce se cade; d a r vei chib-
z u i f o a r t e b i n e i p e n t r u v o i n i v " .

44 (1) A s t f e l a u v o r b i t c o r i n t i e n i i . A t e n i e n i i , ascultndu-i i
p e u n i i i p e ceilali, a u c o n v o c a t d e d o u o r i e c c l e s i a i, n
p r i m a a d u n a r e , a u n c u v i i n a t , n acelai f e l , i cele spuse de
corintieni, i cele spuse de corcyreieni, d a r , n cea d i n ziua
urmtoare, i-au schimbat prerea, [hotrnd] s nu ncheie
c u C o r c y r a o alian, n c a r e s-ar p r e v e d e a c i u n i i i ceilali
s a i b aceiai dumani i p r i e t e n i cci, dac corcyreienii

172
CARTEA I

l e - a r f i c e r u t s p o r n e a s c , m p r e u n c u f l o t a , m p o t r i v a C o r i n
tului ar f i clcat tratatul cu peloponesienii ci au fcut
o alian d e f e n s i v , ca s se a j u t e u n i i p e alii, n c a z u l c a r
f i a t a c a t C o r c y r a , A t e n a s a u aliaii l o r . (2) Se p r e a c o r i c u m
rzboiul cu peloponesienii v a avea l o c i n u v o i a u s zvrle
C o r c y r a n b r a e t e c o r i n t i e n i l o r , c a r e a v e a u o f l o t att d e m a r e
c i s-i n c a i e r e ct m a i m u l t , p e n t r u ca, n t r - u n e v e n t u a l rzboi,
i c o r i n t i e n i i , i alii c a r e d i s p u n e a u d e f l o t , s l e f i e a d v e r
s a r i m a i s l a b i . (3) n acelai t i m p , s o c o t e a u c i n s u l a C o r c y r a
este aezat n t r - o p o z i i e f a v o r a b i l n d r u m u l d i n t r e I t a l i a i
Sicilia.

45 (1) C u a s t f e l d e g n d u r i a u p r i m i t a t e n i e n i i p e c o r c y r e i e n i
n alian, i, n u m u l t d u p p l e c a r e a c o r i n t i e n i l o r , l e - a u trimis
zece c o r b i i c a a j u t o r . (2) C o m a n d a n i ai flotei erau Lacedai-
monios, fiul l u i Cimon, Diotimos, fiul l u i S t r o m b i c h i d e s , i
P r o t e a s , f i u l l u i E p i c l e s . (3) A t e n i e n i i l e - a u d a t i n s t r u c i u n i s
n u atace pe c o r i n t i e n i , dac n u v o r n a v i g a mpotriva C o r c y r e i
i n u v o r a v e a d e gnd s d e b a r c e acolo sau pe v r e u n teri
toriu a l insulei, d a r dac v o r proceda aa, s l i se mpotri
v e a s c c u t o a t f o r a . T o a t e aceste i n s t r u c i u n i l e - a u f o s t d a t e
s p r e a n u c l c a t r a t a t u l . (4) C o r b i i l e p o r n e s c deci spre Cor
cyra.

46 (1) C o r i n t i e n i i , dup ce s-au pregtit, au pornit spre


Corcyra cu o sut cincizeci de corbii. Eleenii aveau zece,
m e g a r i e n i i d o u s p r e z e c e , l e u c a d i e n i i zece, a m b r a c i o i i douzeci
i apte, a n a c t o r i e n i i u n a , i a r c o r i n t i e n i i nii n o u z e c i de co
rbii. (2) F i e c a r e d i n t r e aceste ceti i a v e a c o m a n d a n t u l p r o
p r i u , i m p r e u n c u e i , a l c i n c e l e a , e r a c o m a n d a n t u l c o r i n t i e
n i l o r , X e n o c l e i d e s f i u l l u i E u t h y c l e s . (3) D u p ce s - a u c o n c e n t r a t
lng rmul de lng C o r c y r a , p o r n i n d de l a i n s u l a Leucas, a u
ancorat, l a Heimerion, care ine de T h e s p r o t i s . (4) Heimerion
este u n p o r t i d e a s u p r a l u i , [ p e u s c a t ] , se afl o c e t a t e n u m i t
E p h y r a , c a r e se n t i n d e d e l a m a r e p n n i n u t u l E l a i a t i s , n
T h e s p r o t i s . P e l n g aceast c e t a t e se s c u r g e n m a r e u n l a c
n u m i t A c h e r u s i a , i a r p r i n T h e s p r o t i s c u r g e rul A c h e r o n , care
d n l a c u l A c h e r u s i a i d e l a c a r e l a c u l i t r a g e i n u m e l e

173
THUCYDIDES

P e a c o l o m a i c u r g e i rul T h y a m i s , c a r e d e s p a r t e T h e s p r o t i s
d e C e s t r i n a ; n t r e aceste ruri se r i d i c n l i m e a C h e i m e r i o n .
(5) C o r i n t i e n i i , d e c i , a n c o r e a z n acest p u n c t a l r m u l u i i-i
asaz t a b r a .

47 (1) C o r c y r e i e n i i , cnd au aflat c corintienii navigheaz


s p r e e i , a u e c h i p a t o sut zece c o r b i i , p e c a r e l e c o m a n d a u
Meiciades, Aisimides i E u r y b a t o s , i i-au aezat tabra pe
una dintre insule, numit Sybota. E r a u de f a i cele zece
c o r b i i a t t i c e . (2) L a p r o m o n t o r i u l L e u c i m n e se a f l a p e d e s t r i m e a
lor i c e i o m i e d e hoplii d i n Z a c y n t o s , c a r e l e v e n i s e r n
a j u t o r . (3) A v e a u i c o r i n t i e n i i , p e r m , m u l i s o l d a i barbari,
c a t r u p e a u x i l i a r e , cci l o c u i t o r i i r m u l u i d e p e a c o l o l e snt
de totdeauna prieteni.

48 (1) D u p ce s - a u pregtit, c o r i n t i e n i i , l u n d m e r i n d e pen


t r u t r e i zile, a u p o r n i t noaptea de l a H e i m e r i o n , c u gndul de a
da btlia naval; (2) e i n a i n t n d , la ivirea zorilor vd n
l a r g c o r b i i l e c o r c y r e i e n i l o r n a v i g n d s p r e e i . (3) D u p ce s-au
privit u n i i p e alii, s - a u aezat n o r d i n e d e btaie. n aripa
dreapt a c o r c y r e i e n i l o r erau corbiile attice, i a r n r e s t u l l i n i e i
d e b t a i e se a f l a u aezate c o r b i i l e l o r nii, m p r i t e n t r e i
g r u p u r i , f i e c a r e c o m a n d a t de c t e u n s t r a t e g . A a e r a u aezai
corcyreienii. (4) L a corintieni, aripa dreapt o ocupau cor
b i i l e m e g a r i e n e i a m b r a c i o t e , m i j l o c u l l i n i e i d e b t a i e l c o n s t i
t u i a u f i e c a r e d i n t r e ceilali aliai, i a r a r i p a sting o deineau
corintienii nii, c u cele m a i b u n e c o r b i i , aezai mpotriva
atenienilor i a aripii drepte a corcyreienilor.

49 (1) i, d u p ce a m b e l e p r i a u nlat s e m n a l u l , 7 0
s-au
a p r o p i a t u n i i d e alii i a u n c e p u t b t l i a , a v n d i u n i i i alii,
p e p u n t e , m u l i h o p l i i , m u l i a r c a i i prtieri, c c i , neavnd
e x p e r i e n , se n a r m a s e r n c d u p v e c h i u l o b i c e i . (2) Lupta
era c r n c e n , d a r n u l a f e l i n ceea ce p r i v e t e t e h n i c a , c i
mai m u l t se a s e m n a c u o l u p t terestr. (3) n t r - a d e v r , cnd
se n c l e t a u u n i i c u alii n u se m a i p u t e a u d e s p r i n d e uor, d i n
cauza mulimii dezordonate 7 1
a corbiilor i, p e n t r u dobndi-
rea v i c t o r i e i , se n c r e d i n a u m a i m u l t hcpliilor de pe punte,

174
CARTEA I

c a r e r e z i s t a u i l u p t a u , n t i m p ce corbiile stteau linitite:


m a n e v r e de atac d i n f l a n c n u a v e a u loc, ci l u p t a u m a i m u l t
cu avnttil i f o r a l o r f i z i c d e c t c u tiina. (4) Peste t o t e r a
vuiet mult i tulburare n btlia naval, n care corbiile
attice, alturndu-se celor corcyreiene, cnd acestea erau ata
cate d e a p r o a p e , n f r i c o a u p e d u m a n i ; c o m a n d a n i i atenieni,
ns, n u n c e p e a u l u p t a , temndu-se de instruciunile prelimi
nare primite. (5) A r i p a dreapt a corintienilor avea n mod
deosebit de suferit; ntr-adevr, corcyreienii, respingndu-i cu
douzeci de corbii i urmrindu-i n dezordine , au 7 2
plutit
s p r e r m p n a u a j u n s n tabra l o r i, d e b a r c n d , a u p r
dat lucrurile, au dat foc corturilor, care erau goale. (6) n
aceast p a r t e a l i n i e i , c o r i n t i e n i i i aliaii l o r a u f o s t nfrni,
iar corcyreienii biruitori, n aripa sting a prii n care se
a f l a u c o r i n t i e n i i nii; acetia, l e e r a u c u m u l t s u p e r i o r i , deoa
rece c o r c y r e i e n i l o r n u le veniser d i n u r m r i r e cele douzeci
de corbii, din grupul m a i mic. Atenienii, vznd pe corcy
r e i e n i c snt i m a i m u l t p r e s a i , l e v e n e a u de g r a b n aju
t o r , f r o v i r e , l a n c e p u t a b i n n d u - s e de a a t a c a pe c i n e v a ,
iar cnd respingerea corcyreienilor devenea evident, deoarece
c o r i n t i e n i i p r e s a u , a t u n c i f i e c a r e a t e n i a n e r a [ l a p o s t u l su] n
a c i u n e i n u e m a i p u t e a p s t r a n i c i o r e z e r v , c i s-a ajuns
la o asftel de situaie, nct corintienii i atenienii au fost
n e v o i i s a n g a j e z e l u p t a u n i i m p o t r i v a celorlali.

50 (1) D u p respingerea corcyreienilor, corintienii nu erau


p r e o c u p a i s l e g e i s t r a g s p r e e i c o r b i i l e p e c a r e l e s c u
f u n d a u , c i a t a c a u m a i m u l t d i n f l a n c , s f o r n d u - s e n m o d d e
osebit s-i ucid pe dumani dect s-i fac prizonieri i,
necunoscnd p e p r i e t e n i i l o r , d e o a r e c e n u aflaser c fuseser
n f r n i c e i d i n a r i p a d r e a p t , i u c i d e a u . (2) n t r - a d e v r , a v n d
i u n i i i alii multe corbii i s t p n i n d m a r e a pe o larg
ntindere, dup ce s-au a m e s t e c a t unii c u alii, n l u p t , n u
se m a i p u t e a distinge uor care nvingeau sau care e r a u n
frni. A c e a s t l u p t n a v a l , n c a r e s - a u b t u t e l e n i c u e l e n i i ,
a f o s t cea m a i m a r e d i n t r e cele a n t e r i o a r e . (3) D u p ce corin
tienii a u urmrit pe c o r c y r e i e n i pn l a rm, s-au ntors s
a d u n e r e s t u r i l e c o r b i i l o r s f r m a t e i m o r i i ; p e c e i m a i muli

175
THUCYDIDES

au p u t u t s-i c u l e a g i s-i d u c l a S y b o t a c a r e este u n


liman pustiu al Thesprotidei u n d e l e v e n i s e n ajutor ar
m a t a terestr a b a r b a r i l o r . D u p ce a u t e r m i n a t , s - a u adunat
iari i au pornit cu corbiile mpotriva corcyreienilor. (4}
A c e t i a a u p o r n i t i e i c u c o r b i i l e , c a r e p u t e a u p l u t i i c a r e
rmseser cu cele attice, mpotriva corintienilor, temndu-se
c v o r n c e r c a s d e b a r c e p e t e r i t o r i u l l o r . (5) E r a trziu i ei
cntaser p a i a n u l , ca p e n t r u p o r n i r e l a a t a c , c n d d e o d a t co
rintienii a u n c e p u t s v s l e a s c n a p o i , deoarece zriser, v e
nind s p r e e i , d o u z e c i de c o r b i i a t e n i e n e , p e c a r e acetia le
t r i m i s e s e r m a i trziu n a j u t o r u l c e l o r zece, d e t e a m a ca n u
c u m v a d e a l t f e l aa c u m s-a i n t m p l a t c o r c y r e i e n i i s
fie nvini, i a r c e l e zece c o r b i i a t t i c e s f i e p r e a p u i n e spre
a le v e n i n a j u t o r .

51 (1) C o r i n t i e n i i , zrind aceste corbii i b n u i n d c snt


de l a A t e n a s o c o t e a u c snt m a i m u l t e d e c t c e l e p e care
l e v e d e a u a u n c e p u t s se r e t r a g . (2) C o r c y r e i e n i i ns n u
le vedeau cci corbiile veneau dintr-o direcie d i n care
n u p u t e a u f i zrite i se m i r a u c c o r i n t i e n i i b a t pupa" , 7 3

pn cnd l e - a u zrit c i i v a c o r c y r e i e n i , c a r e a u d a t d e veste


c aceste c o r b i i v i n s p r e e i . A t u n c i , a u n c e p u t i e i r e t r a g e
rea, cci se n n o p t a , i c o r i n t i e n i i , n t o r c n d c o r b i i l e , a u e f e c
t u a t d e s p r i n d e r e a , (3) A s t f e l s-au ndeprtat u n i i de alii, i a r
l u p t a n a v a l s-a t e r m i n a t n n o a p t e . (4) N u m u l t p r e a trziu d u
p aceea, n t a b r a c o r c y r e i e n i l o r , c a r e se a f l a u l a L e u c i m n e , a u
venit de l a A t e n a cele d o u z e c i de corbii. C o m a n d a acestor
corbii o aveau Glaucon, f i u l l u i L e a g r o s , i A n d o c i d e s , fiul
l u i L e o g o r a s . E l e t r e c u s e r p r i n t r e m o r i i r e s t u r i d e corbii.
(5) C o r c y r e i e n i i deoarece era n o a p t e s-au t e m u t s n u
fie c o r b i i dumane^ a p o i l e - a u r e c u n o s c u t , i a r c o r b i i l e [ate
niene] au aruncat ancora.

52 (1) A doua zi, corcyreienii, ducnd n l a r g i cele trei


z e c i d e c o r b i i a t t i c e i p e cele c o r c y r e i e n e , care p u t e a u p l u t i ,
au p o r n i t ctre l i m a n u l de l a S y b o t a u n d e c o r i n t i e n i i stteau
a n c o r a i , p e n t r u ca s v a d d a c d u m a n i i v o r a n g a j a btlia.
(2) Corintienii, trgnd corbiile de pe u s c a t n ap i, ae-

176
CARTEA I

z n d u - l e n l i n i e de b t a i e n l a r g , ateptau n linite, s o c o t i n d
c n u - i p o t r i v i t s n c e a p d i n i n i i a t i v a l o r b t l i a p e mare,
d e o a r e c e ' v e d e a u c f l o t e i c o r c y r e i e n i l o r i se a d u g a s e r cor
b i i , n b u n s t a r e , d e l a A t e n a , n t i m p ce l o r l i se n t m p l a -
ser multe ncurcturi, att cu paza prizonierilor, pe care-i
a v e a u n c o r b i i , ct i p e n t r u c n u a v e a u n a c e l l o c pustiu,
n c a r e se a f l a u , m i j l o a c e p e n t r u r e p a r a r e a c o r b i i l o r . D a r ei
c e r c e t a u m a i c u r n d pe u n d e a r p u t e a s se n t o a r c n p a t r i e ,
cci se t e m e a u c a t e n i e n i i s o c o t i n d c t r a t a t u l fusese des
fiinat, p e n t r u c se a n g a j a s e r n l u p t n u - i v o r lsa s
porneasc acas pe m a r e .

53 (1) A u h o t r t deci s mbarce pe u n vas mic 7 4


civa
o a m e n i , nensoii de c r a i n i c , i s-i t r i m i t l a a t e n i e n i , spre
a l e s o n d a inteniile. C o r i n t i e n i i le-au vorbit prin cei trimii
astfel: (2) F a c e i o nedreptate, atenienilor, ncepnd rzboiul
i d e n u n n d t r a t a t u l , p e n t r u c n e stai m p o t r i v , c u armele
n m i n i , a t u n c i cnd vrem s p e d e p s i m p e dumanii notri.
I a r d a c a v e i d e g n d s n e m p i e d i c a i c n d v o i m s m e r g e m
m p o t r i v a C o r c y r e i s a u n alt p a r t e i v i o l a i t r a t a t u l , arestai-
n e m a i nti p e n o i i tratai-ne c a p e nite d u m a n i " . A a a u
vorbit trimiii. (3) n s soldaii d i n tabra corcyreienilor, care
auziser cele spuse, a u s t r i g a t n d a t s p u n m n a p e e i i s-i
o m o a r e , d a r a t e n i e n i i l e - a u r s p u n s a s t f e l : (4) P e l o p o n e s i e n i l o r ,
nu am venit ca s n c e p e m r z b o i u l i n i c i ca s denunm
tratatul, ci am venit n ajutorul acestor corcyreieni, care
ne snt aliai. Dac voii s p o r n i i pe mare, n alt parte,
n u v mpiedicm, dar, dac vei p l u t i spre C o r c y r a sau spre
v r e u n u l d i n i n u t u r i l e l o r n u v o m p r e g e t a s i n t e r v e n i m , d u p
c u m ne v a sta n putin".

54 (1) D u p acest rspuns al atenienilor, corintienii s-au


p r e g t i t s p l u t e a s c s p r e p a t r i e , d u p ce a u r i d i c a t u n t r o f e u
p e r m u l d e l a S y b o t a , i a r c o r c y r e i e n i i a u r i d i c a t r e s t u r i l e de
c o r b i i i m o r i i c a r e l e f u s e s e r a d u i d e a p i d e v n t u l c a r e ,
s u f l n d n t i m p u l n o p i i , i m p r t i a s e peste t o t ; i e i a u n l
at p e o i n s u l u n t r o f e u , c a n v i n g t o r i l a S y b o t a . (2) F i e c a r e
i atribuia victoria, judecind astfel: corintienii, fiindc bi-

12 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 177
THUCYDIDES

ruiser n lupt pn l a cderea nopii, astfel c i t r a n s p o r


taser cele m a i m u l t e r e s t u r i d e c o r b i i i c e i m a i m u l i mori
luaser n u m a i puin de 1 000 d e prizonieri i scufundaser
ca l a aptezeci de corbii, a u - nlat u n trofeu; corcyreienii
[au nlat i ei u n trofeu], pentru c distruseser aproape
treizeci de corbii i, d u p sosirea a t e n i e n i l o r , i ridicaser
resturile de c o r b i i i m o r i i adui d e m a r e i p e n t r u c, n
ziua precedent, corintienii, la vederea corbiilor attice, se
retrseser btnd pupa", i a r , cnd sosir atenienii nu le
ieiser n a i n t e d i n S y b o t a , a u nlat i e i u n t r o f e u . Astfel,
i u n i i i alii se s o c o t e a u biruitori.

55 (1) C o r i n t i e n i i , p l u t i n d s p r e p a t r i e , a u c u c e r i t , p r i n vicle
n i e , l o c a l i t a t e a A n a c t o r i o n , c a r e se afl l a g u r a golfului Am
bracic ( A n a c t o r i o n e r a c o l o n i e c o m u n att a c o r c y r e i e n i l o r ct i
a c o r i n t i e n i l o r ) i, aeznd a c o l o coloniti c o r i n t i e n i , s - a u r e t r a s
s p r e prtie. P e c e i o p t s u t e c o r c y r e i e n i , c a r e e r a u s c l a v i , i - a u
vndut, i a r pe cei dou sute cincizeci, care e r a u o a m e n i liberi,
i-au inut sub paz, n lanuri, ngrijindu-i mult, pentru ca,
d u p ce se v o r r e t r a g e , s se n e l e a g cu Corcyra; cei m a i
muli d i n t r e acetia, p r i n influena d e c a r e se b u c u r a u , erau
fruntai n c e t a t e . (2) n acest f e l a scpat C o r c y r a d i n rz
b o i u l cu c o r i n t i e n i i , i a r corbiile ateniene s-au r e t r a s de acolo.
Astfel, pentru corintieni prima cauz a rzboiului mpotriva
a t e n i e n i l o r a f o s t f a p t u l c l u p t a s e r m p o t r i v a l o r , ca aliai a i
corcyreienilor, dei t r a t a t u l e r a n vigoare.

56 (1) n d a t d u p aceste e v e n i m e n t e , n t r e a t e n i e n i i pe
loponesieni s-a ntmplat s se produc 7 5
i a l t e nenelegeri,
care i - a u mpins l a rzboi. (2) n timp ce corintienii cutau
s se r z b u n e p e e i , a t e n i e n i i , b n u i n d d u m n i a l o r , a u c e r u t
potideenilor 7 6
care locuiau la i s t m u l Pallene, f i i n d coloniti
a i c o r i n t i e n i l o r , d a r n a c e l a i t i m p aliaii l o r , supui l a c o n
tribuii s d r m e zidul d e l a P a l l e n e , s d e a ostatici, s
t r i m i t n p a t r i e p e e p i d e m i u r g i , i p e v i i t o r s n u m a i p r i
7 7

measc pe aceia pe care-i trimiteau anual corintienii. Ate


n i e n i i se t e m e a u ca n u c u m v a p o t i d e e n i i , c o n v i n i d e P e r d i c c a s
i d e c o r i n t i e n i , s se d e s p r i n d d i n alian i s t r a s c c u ei
i p e ceilali aliai d i n T r a c i a .

178
CARTEA I

57 (1) A c e s t e msuri de precauie le-au luat atenienii m


p o t r i v a Potideei, ndat dup l u p t a naval de l a Corcyra. (2)
ntr-adevr, pe de o p a r t e , c o r i n t i e n i i e r a u a c u m p e fa n
d e z b i n a r e c u e i , i a r p e d e . a l t p a r t e i-1 f c u s e r d u m a n i
pe P e r d i c c a s , f i u l l u i A l e x a n d r u , r e g e l e m a c e d o n e n i l o r , c u t o a t e
c m a i n a i n t e le fusese aliat i prieten. (3) Atenienii i-1
fcuser d u m a n p e n t r u c n c h e i a s e r alian c u F i l i p , fratele
lui, i c u D e r d a s , c a r e se asociaser mpotriva l u i . (4) Fiind
c u p r i n s de team, Perdiccas trimite soli la Lacedemona spre
a m i j l o c i ca F i l i p i D e r d a s s f i e i m p l i c a i n t r - u n r z b o i cu
p e l o p o n e s i e n i i , n t i m p ce p e c o r i n t i e n i n c e r c a s i-i atrag,
f o l o s i n d u - s e d e d e s p r i n d e r e a P o t i d e e i . (5) T o t o d a t , l e t r i m i t e a
v o r b i c a l c i d i e n i l o r d i n T r a c i a i b o t t i a i l o r 7 8
s se desprind
din aliana c u A t e n a , c o n s i d e r n d c, dac v a avea de aliai
pe l o c u i t o r i i a c e s t o r inuturi v e c i n e , v a f a c e m a i u o r r z b o i u l
m p o t r i v a a t e n i e n i l o r . (6) A t e n i e n i i , a f l n d d e t o a t e acestea i
voind s p r e v i n desprinderile cetilor d i n alian e i i
expediaser treizeci de corbii i o m i e d e hoplii mpotriva
rii l u i , sub comanda l u i Archestratos, fiul l u i Lycomedes,
care e r a nsoit de ali patru comandani trimit porunc
c o m a n d a n i l o r f l o t e i s i a o s t a t i c i d e l a p o t i d e e n i , s l e d r m e
z i d u r i l e i s p z e a s c cetile v e c i n e , ca s n u se desprind
d i n alian.

58 (1) P o t i d e e n i i au trimis soli l a A t e n a .spre a convinge


p e a t e n i e n i s n u i a o n o u m s u r m p o t r i v a l o r i totodat
s-au dus i la Lacedemona, mpreun cu corintienii, ca s
mijloceasc u n ajutor militar, dac v a f i nevoie. A b i a dup
ce, n u r m a u n o r l u n g i n e g o c i e r i , n u d o b n d i s e r n i c i u n a v a n
t a j de l a A t e n a , deoarece corbiile ateniene p l u t e a u mpotriva
Macedoniei i, l a f e l , m p o t r i v a l o r , i a r dregtorii lacedemo
nienilor le promiteau c, d a c atenienii vor porni mpotriva
Potideei, ei v o r nvli n Attica, abia atunci s-au desprins,
n g r u p , c u jurmnt, d i n aliana c u A t e n a , mpreun c u c h a l -
c i d i e n i i i b o t t i a i i . (2) n acelai t i m p , Perdiccas c o n v i n g e pe
chalcidienii de la mare s-i prseasc cetile, s le dis
trug, s-i m u t e r e e d i n a l a O l y n t h o s i s n t r e a s c aceast
singur cetate. Dup ce i - a u p r s i t cetile, l e - a d a t s l o -

179
THUCYDIDES

cuiasc pn cnd se va termina rzboiul cu Atena o


fie d i n ara sa, n u m i t M y g d o n i a , p e lng l a c u l B o l b e . A a
dar, e i i-au strmutat spre interior domiciliul i, drmnd
cetile, se p r e g t e a u de rzboi.

59 (1) C e l e t r e i z e c i d e corbii a t e n i e n e sosesc n T r a c i a i


o c u p att P o t i d e e a ct i c e l e l a l t e ceti d e s p r i n s e d i n alian.
(2) C o m a n d a n i i , s o c o t i n d c n u este c u p u t i n ca, n acelai
t i m p , s l u p t e c u f o r e l e e x i s t e n t e i m p o t r i v a l u i Perdiccas,
i m p o t r i v a cetilor c a r e se r s c u l a s e r c u e l , se ndreptar
spre Macedonia, mpotriva c r e i a m a i fuseser t r i m i i i m a i
n a i n t e ; s t a b i l y i d u - s e n t r - o p o z i i e sigur, p o r n e s c rzboi al
turi de Filip i de fraii l u i Derdas, nvlind cu armata n
p a r t e a de sus a rii.

60 (1) n acest t i m p , v z n d c P o t i d e e a se d e s p r i n s e s e d i n
alian,. i a r corbiile attice erau n jurul Macedoniei, corin
tienii au nceput s se team pentru soarta acelui inut i,
socotind c primejdia i amenin i p e ei, t r i m i t voluntari,
att d i n m i j l o c u l l o r nii, ct i d i n r e s t u l P e l o p o n e s u l u i , a n -
g a j n d c u b a n i n t o t a l o m i e ase s u t e de h o p l i i i p a t r u s u t e
d e soldai u o r n a r m a i . (2) A v e a u d e c o m a n d a n t p e Aristeus,
f i u l l u i A d e i m a n t o s , p e c a r e m u l i d i n t r e soldaii c o r i n t i e n i l
urmaser de bun v o i e , datorit prieteniei care-i lega de e l .
A r i s t e u s e r a p r i e t e n u l d e t o t d e a u n a a l p o t i d e e n i l o r . (3) E i a u
sosit n T r a c i a n a p a t r u z e c e a z i d u p d e s p r i n d e r e a P o t i d e e i
d i n aliana c u A t e n a . 7 9

61 (1) A t e n i e n i l o r le-a venit repede tirea c cetile s-au


desprins d i n alian i, de ndat ce au aflat c soldaii, cu
Aristeus nainteaz spre Potideea, au trimis dou mii de
h o p l i i , d i n t r e ei nii, i p a t r u z e c i d e c o r b i i m p o t r i v a cet
ilor d e s p r i n s e , i a r p e C a l l i a s , f i u l l u i C a l l i a d e s , ca p e a l c i n
cilea c o m a n d a n t . (2) A c e t i soldai, cnd a u a j u n s n Mace
d o n i a , a u c o n s t a t a t c c e i sosii n a i n t e t o c m a i a t u n c i c u c e r i s e r
c e t a t e a T h e r m e i asediau Pidna. (3) n c e p n d i ei asediul,
a u c u c e r i t P i d n a , a p o i , d u p ce a u n c h e i a t o n e l e g e r e i o
alian silit cu Perdiccas, la care i mpinsese Potideea i

180
CARTEA I

A r i s t e u s , c a r e sosise a c o l o , (4) a u p l e c a t d i n M a c e d o n i a i s - a u
d u s m a i nti l a B e r o i a , i a r d e a c i l a S t r e p s a , p e c a r e a u n
c e r c a t s-o cucereasc, d a r , n e i z b u t i n d , s-au ndreptat pe uscat
s p r e P o t i d e e a , c u t r e i m i i d e hoplii d i n t r e e i nii, n afar
d e m u l i aliai i c u ase s u t e d e clrei m a c e d o n e n i , a n u m e ,
c e i sosii c u F i l i p i c u P a u s a n i a s . n acelai timp, pe lng
rm pluteau aptezeci de corbii. (5) naintnd i ei cte
puin, a t r e i a z i a u s o s i t l a G i g o n o s , u n d e i - a u aezat t a b r a .

62 (1) P o t i d e e n i i i p e l o p o n e s i e n i i , c o m a n d a i de A r i s t e u s , n
ateptarea atenienilor i-au aezat tabra n faa Olynthului,
p e i s t m , i i - a u s t a b i l i t o a g o r a , n a f a r a cetii. (2) A l i a i i
8 0

aleseser comandant al ntregii pedestrimi pe Aristeus, iar


c o m a n d a n t a l c a v a l e r i e i p e P e r d i c c a s ; e l se d e s p r i n s e s e iari
de a t e n i e n i i l u p t a alturi d e p o t i d e e n i , i n s t i t u i n d conductor,
n l o c u l su, p e I o l a o s . (3) A r i s t e u s era de prere c el n
sui, m p r e u n cu armata pe c a r e o c o m a n d a , s atepte pe
atenieni pe i s t m , presupunnd c v o r v e n i , i a r chalcidienii i
aliaii dinafar istmului i cei dou sute de clrei ai l u i
Perdiccas s r m n n O l y n t h o s , apoi, cnd atenienii se vor
n d r e p t a c h i a r m p o t r i v a l o r , s l e c a d n s p a t e i s p r i n d
p e d u m a n i n m i j l o c u l l o r . (4) D a r C a l l i a s , c o m a n d a n t u l ate
n i e n i l o r i ceilali c o l e g i a i si a u t r i m i s p e clreii m a c e d o n e n i
i p e c i v a d i n t r e aliai l a O l y n t h o s , p e n t r u ca s mpiedice
pe o l y n t h i e n i s d e a a j u t o r c e l o r aflai acolo, i a r e i , r i d i c n d
t a b r a , a u p o r n i t s p r e P o t i d e e a . (5) C n d a u a j u n s l a i s t m i
au vzut pe aliai pregtindu-se de lupt s-au rnduit i ei
mpotriva l o r i, n u d u p mult timp, a u nceput ostilitile.
(6) A r i p a nsi a l u i A r i s t e u s i*ceilali l o g a z i a i c o r i n t i e n i l o r
i a i celorlali aliai a u r e s p i n s p e d u m a n i i aezai n faa l o r ,
i i - a u u r m r i t p e o m a r e distan, i a r r e s t u l a r m a t e i p o t i d e e n i -
l o r i p e l o p o n e s i e n i l o r , f i i n d n f r n t e de a t e n i e n i , s - a u refugiat
nuntrul z i d u l u i .

63 (1) A r i s t e u s , ntorcndu-se d i n urmrire, i gsind, cea


lalt p a r t e a a r m a t e i n f r n t , n u tie n c o t r o s se ndrepte,
nfruntnd p r i m e j d i a , spre O l y n t h o s sau spre Potideea.

181
THUCYDIDES

n cele d i n u r m se hotrte s strng p e ostaii d e sub


c o m a n d a sa i s strbat n f u g d r u m u l c e l m a i s c u r t p n
l a Potideea; a t r e c u t pe lng d i g u l c h e i u l u i , p r i n m a r e , arun-
c n d u - s e n a p i n o t n d c u g r e u ; p e c i v a i - a p i e r d u t , d a r e l
c u c e i m a i m u l i a u s c p a t . (2) C e i c a r e v e n i s e r de l a O l y n t h o s
n ajutorul potideenilor Olynthosul se afl l a o deprtare
d e aizeci de s t a d i i i este u n p u n c t v i z i b i l c n d s-a nceput
lupta i s-au nlat semnalele au naintat puin, ca s le
v i n n a j u t o r , n t i m p ce clreii m a c e d o n e n i s - a u aezat n
l i n i e d e b t a i e , ca s-i m p i e d i c e . D a r , d u p ce v i c t o r i a a t r e
cut r e p e d e d e p a r t e a a t e n i e n i l o r i s e m n a l e l e a u f o s t c o b o r t e ,
iari s - a u r e t r a s n u n t r u l z i d u l u i , i m a c e d o n e n i i l a a t e n i e n i .
Clrime, n i c i unii nici alii, n - a v e a u . (3) D u p v i c t o r i e , ate
nienii au nlat un monument n cinstea biruinei i au
p r e d a t p o t i d e e n i l o r morii prevzui n nelegerea de armisti
iu. D i n t r e p o t i d e e n i i d i n t r e aliaii l o r a u m u r i t a p r o a p e t r e i
s u t e , i a r d i n t r e a t e n i e n i o sut c i n c i z e c i , m p r e u n c u Callias,
comandantul lor.

64 (1) n d a t a t e n i e n i i , r i d i c n d u n z i d , s p r e a b l o c a c e t a t e a
spre istm, au pus strji, iar partea cetii dinspre Pallene
a r m a s n e b l o c a t , cci a u s o c o t i t c n u snt n m s u r ca, n
a c e l a i t i m p s f a c d e straj l a I s t m i, t r e c n d c u corbiile
n P a l l e n e , s r i d i c e i a c o l o u n z i d d e b l o c a d , d e o a r e c e se
temeau c p o t i d e e n i i i aliaii lor vor cdea asupr-le, cnd
vor f i mprii n dou. (2) Aflnd atenienii d i n cetate c
P a l l e n e este n e b l o c a t p r i n t r - u n z i d , c e v a m a i trziu, t r i m i t o
mie ase s u t e d e h o p l i i d i n t r e e i , s u b c o m a n d a l u i P h o r m i o n ,
f i u l l u i A s o p i o s . A c e s t a , s o s i n d l a P a l l e n e i a v n d p u n c t u l de
p o r n i r e n A p h y t i s , i-a a p r o p i a t a r m a t a d e P o t i d e e a , m e r g n d
n m a r u r i s c u r t e i p u s t i i n d p m n t u l . (3) C u m n i m e n i n u l e
i e e a n a i n t e , a b l o c a t p r i n t r - u n z i d p a r t e a cetii d i n t r e P a l l e n e .
n acest f e l , P o t i d e e a este a s e d i a t c u toat p u t e r e a d i n d o u
p r i , i d e pe mare, cu corbii care constituiau o blocad.

65 (1) C e t a t e a f i i n d b l o c a t , i a r A r i s t e u s , n e m a i a v n d n i c i o
ndejde de scpare, dect numai dac ar f i venit ceva din
Pelopones s a u d i n alt p a r t e , p e neateptate, a sftuit p e a i

182
CARTEA I

si s r m n numai cinci sute, iar restul s p n d e a s c un,


v n t f a v o r a b i l i s p l e c e n p a t r i e , p e n t r u ca m e r i n d e l e celor
rmai s ajung ct mai mult timp; e l nsui s-a declarat
g a t a s f i e p r i n t r e c e i c a r e v o r r m n e . D a r , n e c o n v i n g n d u - i
i d o r i n d s i a m s u r i l e i m p u s e d e m p r e j u r a r e , i v o i n d ca
situaia d i n a f a r s f i e ct m a i b u n , a p o r n i t p e m a r e , s c -
pnd d e p a z a a t e n i e n i l o r . (2) O p r i n d u - s e n C h a l c i d i c a , multe
ceti i-au dat ajutor i, ntinznd o curs n faa cetii
S e r m y l e a , a u c i s m u l i s e r m y l e i e n i i, n a c e l a i t i m p , a i n t e r
v e n i t n P e l o p o n e s p e n t r u ca, n t r - u n f e l s a u a l t u l , s-i vin
n a j u t o r . (3) D u p b l o c a r e a P o t i d e e i , P h o r m i o n , c u c e i o m i e
ase s u t e d e soldai, strbtea C h a l c i d i c a i B o t t i a i a , cucerind
u n e l e ceti.

66 (1) Iat m o t i v e l e p e c a r e l e - a u m a i a v u t a t e n i e n i i i p e
loponesienii pentru a purta rzboi unii mpotriva celorlali:
corintienii, pentru c a t e n i e n i i asediau Potideea, care era co
l o n i a l o r , c u t o a t e c se g s e a u n u n t r u l cetii c o r i n t i e n i i
p e l o p o n e s i e n i ; i a r a t e n i e n i i nvinuiau pe p e l o p o n e s i e n i c sco
seser d i n a l i a n o c e t a t e aliat c u e i i s u p u s contribuiei,
i c, d u c n d u - s e n P o t i d e e a , se b t e a u chiar cu ei, pe fa,
n alian fiind cu potideenii. Totui, rzboiul nc nu se
nteise, c i e r a n c armistiiu, d e o a r e c e c o r i n t i e n i i svriser
aceste f a p t e f r n v o i r e a celorlali aliai.

67 (1) n t i m p ce P o t i d e e a e r a asediat, c o r i n t i e n i i n - a u s t a t
linitii pentru c e r a u oameni de-ai l o r nuntrul cetii
i a v e a u t e m e r i i n p r i v i n a p o z i i e i n t r i t e ci au con
vocat ndat pe aliai la Sparta, apoi, ducndu-se i ei, a u
nceput s acuze pe atenieni, strignd c rupseser tratatul
i svriser ostiliti m p o t r i v a P e l o p o n e s u l u i . (2) Egineii n - a u
t r i m i s s o l i e n m o d o f i c i a l , c c i se t e m e a u d e a t e n i e n i , d a r , p e
a s c u n s , a l t u r i d e c o r i n t i e n i , aau f o a r t e m u l t l a r z b o i , sub
motivul c, potrivit tratatului, ei snt lipsii de autonomie.
(3) L a c e d e m o n i e n i i , c h e m n d att p e o p a r t e d i n aliai, ct i
p e c e i c a r e s p u n e a u c n v r e u n f e l f u s e s e r nedreptii de
atenieni, a u convocat adunarea spartanilor 8 1
i a u i n v i t a t pe
o r a t o r i i o b i n u i i s i a c u v n t u l . A p o i , alii, p i n d n f a a a d u -

183
THUCYDIDES

nrii, a u a d u s f i e c a r e n p a r t e n v i n u i r i m p o t r i v a atenienilor,
d e asemenea, m e g a r i e n i i a u f c u t o e x p u n e r e att a n u m e r o a
s e l o r i m a r i l o r d i v e r g e n e c a r e e x i s t a u ntre e i i a t e n i e n i , ct
i a f a p t u l u i c , m p o t r i v a t r a t a t u l u i , l i se i n t e r z i c e a c c e s u l n
p o r t u r i l e de sub conducerea a t e n i e n i l o r i l a cele d i n A t t i c a .
(4) C o r i n t i e n i i , p i n d c e i d i n u r m n faa a d u n r i i , d u p ce
lsaser p e alii s ntrite p e l a c e d e m o n i e n i , a u n c h e i a t cu
cele ce u r m e a z :

68 (1) n c r e d e r e a n v i a a v o a s t r p o l i t i c i particular 82

v f a c e n e n c r e z t o r i n n o i ceilali, c n d s p u n e m c e v a . Acest
f a p t v f a c e s fii c h i b z u i i , d a r i s tratai c u o p r e a m a r e
netiin t r e b u r i l e d i n a f a r . (2) n t r - a d e v r , d e m u l t e o r i , c n d
v p r e v e n e a m n o i a s u p r a l o v i t u r i l o r p e c a r e a v e a m s l e pri
mim d e l a a t e n i e n i , n u luai a m i n t e l a cele ce v spuneam,
ci bnuiai m a i m u l t pe o r a t o r i , socotind c vorbesc n spri
jinul unor interese particulare. i, datorit acestui fapt, nu
n a i n t e de a p r i m i lovituri, ci acum, cnd s n t e m n aciune,
ai c o n v o c a t p e aceti aliai n f a a c r o r a m a i ales este po
trivit s v o r b i m , cu att m a i m u l t cu ct a v e m i cele m a i
mari revendicri, f i i n d batjocorii de atenieni i n e g l i j a i de
voi. (3) D a c [ a t e n i e n i i ] s-ar afla pe u n d e v a , nevzui, i a i
a d u c e p a g u b e E l a d e i , a r f i n e v o i e s v i n f o r m m [de cele ce
se p e t r e c ] , ca p e u n i i c a r e n u tii. D a r a c u m , d e ce este n e
voie s inem lungi discursuri despre eleni, dintre care pe
u n i i i v e d e i c a u a j u n s n r o b i e , i a r m p o t r i v a a l t o r a i m a i
cu s e a m m p o t r i v a p r o p r i i l o r v o t r i aliai, v e d e i p e atenieni
nii c u m c o m p l o t e a z , d u p ce s - a u p r e g t i t d e m u l t pentru
eventualitatea unui rzboi? (4) Cci, altfel, ei n -a r avea n
s t p n i r e C o r c y r a , c o l o n i a noastr, c u c e r i n d - o c u fora, i n - a r
asedia Potideea. Dintre acestea, prima ar fi fost o poziie
foarte p r i e l n i c i f o l o s i t o a r e p e n t r u treburile d i n Tracia, iar
c e a l a l t a r f i p u s l a dispoziia p e l o p o n e s i e n i l o r o f l o t foarte
mare.

69 (1) D e t o a t e acestea v o i sntei v i n o v a i , m a i nti, f i i n d c ,


dup rzboaiele m e d i c e , i-ai lsat s-i n t r e a s c c e t a t e a i
mai trziu s ridice marile ziduri, apoi, fiindc pn acum

184
CARTEA I

ai p r i v a t de libertate n u n u m a i pe cei redui n sclavie de


ei, ci c h i a r pe p r o p r i i i votri aliai. n t r - a d e v r , n u c e l care
r e d u c e p e alii n s c l a v i e c o m i t e c u a d e v r a t acest ru, c i c e l
care poate s-1 m p i e d i c e d a r privete l a e l , m a i ales dac
poart i faima c este aprtorul libertii Eladei. (2) Cu
g r e u n e - a m a d u n a t i totui n i c i a c u m p e n t r u u n l u c r u hotrt.
ntr-adevr, ar t r e b u i s c e r c e t m n u d a c n i s-a f c u t vreo
nedreptate, ci c u m s n e aprm, cci atenienii, care acio
neaz, atac d u p ce a u d e l i b e r a t i n u c n d snt p e punctul
de a d e l i b e r a , p e cei c a r e n u s - a u hotrt n c . (3) i n o i t i m
pe ce cale, i a n u m e c p u i n cte puin, a t e n i e n i i atac pe
vecinii l o r . S o c o t i n d c p o t scpa neobservai, datorit lipsei
v o a s t r e de i n f o r m a r e , e i a u m a i p u i n c u r a j , d a r d a c v o r ti
c v o i , dei sntei i n f o r m a i , i p r i v i i totui i n d i f e r e n i , e i se
v o r n p u s t i c u toat p u t e r e a . (4) V o i , l a c e d e m o n i e n i l o r , s i n g u r i
dintre e l e n i , edei linitii i n u ajutai pe cineva cu fora,
ci cu oviala, i v o i s i n g u r i n u procedai de l a nceput la
distrugerea p u t e r i i crescnde a u n u i duman, c i n u m a i cnd s-a
d u b l a t . (5) D e s i g u r , d e s p r e v o i se s p u n e a c sntei n s i g u r a n ,
c c i f a i m a este m a i m a r e d e c t r e a l i t a t e a . n t r - a d e v r , n o i n
ine tim c medul a venit de ia marginile pmntului n
P e l o p o n e s , m a i n a i n t e c a v o i s-1 n t m p i n a i c u m se c u v e n e a ,
i a c u m trecei c u v e d e r e a p e a t e n i e n i , c a r e n u snt departe,
ca m e z i i , c i a i c i , a p r o a p e , i, n loc s srii v o i n i v n a p
rare, preferai s p o r n i i l a lupt cnd atac i, ncredinn-
du-v a n s e i , s luptai m p o t r i v a
83
lor, cnd snt m a i p u t e r
n i c i , dei tii c b a r b a r u l s-a p o t i c n i t de cele m a i m u l t e o r i
p r i n p r o p r i i l e sale greeli, i a r n o i a m f o s t s u p e r i o r i a t e n i e n i l o r ,
mai mult datorit propriilor l o r greeli, d e c t datorit ajuto
r u l u i p r i m i t d e l a v o i , m a i ales d u p ce n d e j d i i l e p u s e n v o i
au r u i n a t pe unii, pentru c e r a u n e p r e g t i i , t o c m a i fiindc
v - a u a c o r d a t n c r e d e r e . (6) N i m e n i d i n t r e v o i s n u c r e a d c
spunem aceste l u c r u r i d i n dumnie, ci p e n t r u a v dojeni,
cci dojana se face unor prieteni care greesc, iar acuzarea
este ndreptat mpotriva unor dumani care svresc ne
drepti.

185
THUCYDIDES

70 (1) n acelai timp, socotim c dac este cineva, apoi


noi sntem ndreptii s dojenim pe vecini, m a i ales cnd
s n t n j o c m a r i i n t e r e s e , n p r i v i n a c r o r a n i se p a r e c v o i
n u v dai s e a m a i n u ai r e f l e c t a t n i c i o d a t c a r e este firea
a t e n i e n i l o r m p o t r i v a c r o r a vei a v e a d e l u p t a t , i c t d e m u l t
se deosebesc e i d e v o i i n u v dai s e a m a c se deosebesc
c h i a r ntru t o t u l . (2) n t r - a d e v r , e i snt d o r n i c i de a svri
lucruri n o i , plnuiesc i svrec repede lucrul plnuit, n
timp ce voi v mulumii s pstrai cele ce avei, s nu
reflectai l a n i c i o n n o i r e , i a r c u ' f a p t a s n u d u c e i l a b u n
sfrit n i c i ceea ce este necesar. (3) A p o i , e i snt n d r z n e i peste
p u t e r i l e l o r i se a v n t [n p r i m e j d i e , t r e c n d l p e s t e cele h o -
trte, i a u ndejdi de bine n primejdii; dimpotriv, felul
vostru este s facei lucruri m a i prejos de puterea voastr,
i a r c u g n d u l s n u v n c r e d e i n n i c i o p r e r e t e m e i n i c n
v e d e r a t i s v p i e r d e r i s p e r a n a c v e i s c p a v r e o d a t de
p r i m e j d i i . (4) E i m a i snt i n e c l i n t i i n hotrri, n c o m p a r a i e
c u v o i , c a r e sntei o v i e l n i c i , i i u b i t o r i d e cltorii n afar
de patrie, n comparaie cu voi, sedentarii. E i cred c prin
p l e c a r e a d i n p a t r i e v o r p u t e a ctiga c e v a , p e c n d v o i socotii
c, m e r g n d p e l a alii, ai p u t e a p i e r d e i ceea ce a v e i . (5)
Cnd nving pe dumani se d u c ct m a i d e p a r t e , i c n d snt
nfrni cedeaz foarte puin. (6) M a i m u l t , e i se folosesc de
c o r p u r i l e l o r ca i c n d l e - a r f i c u t o t u l strine p e n t r u c e t a t e ,
fiind tot t i m p u l c u gndul de a face ceva p e n t r u ea. (7) I a r
dac n u reuesc s n d e p l i n e a s c ceea ce i-au p u s n gnd,
au impresia c l i se rpesc propriile lor bunuri, iar dac,
realizndu-le, dobndesc ceva, consider c s-a realizat totui
p r e a puin fa de ateptrile lor, i a r dac c u m v a dau gre
n ncercarea lor, ei i furesc alte ndejdi, pentru ca s
mplineasc lipsa celor nerealizate. ntr-adevr, p e n t r u e i sin
guri stpnirea i n d e j d e a dobndirii celor plnuite se con
f u n d , f i i n d c t r e c r e p e d e l a r e a l i z a r e a c e l o r c o n c e p u t e . (8) i
p e t o a t e acestea l e r e a l i z e a z n t o t d e a u n a , d e p u n n d m u l t e e f o r
t u r i , i a r v i a a l o r f i i n d m e r e u n p r i m e j d i e ; e i se b u c u r p r e a
puin de cele ce au, pentru c dobndesc mereu altceva i
pentru c l a e i n u este s r b t o a r e d e c t c n d au sentimentul
d a t o r i e i m p l i n i t e ; d e aceea, socotesc c p a c e a i n a c t i v este o

186
CARTEA I

n e n o r o c i r e m a i m a r e d e c t o t r u d n i c a c t i v i t a t e . (9) A s t f e l ca r

dac c i n e v a a r s p u n e , sintetiznd, c a t e n i e n i i snt f c u i ca


n i c i e i s n u stea linitii, d a r nici p e alii s n u - i lase n pace,,
b i n e - a r zice.

71 (1) A a d a r , lacedemonienilor, cnd n faa voastr, se*


ridic o astfel de cetate, v o i temporizai i socotii c pacea
este d e a j u n s , n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r , n u a c e l o r o a m e n i care r

n t i m p u l pregtirilor de rzboi n u violeaz d r e p t u l , d a r arat


c u h o t r r e c , d a c l i se v o r f a c e n e d r e p t i , n u se v o r lsa
pgubii, c i v o i socotii c d r e p t a t e a const n a n u vtma
p e alii i n a n u f i l o v i i c n d v aprai. (2) C u g r e u ns
vei p u t e a obine acest l u c r u , cnd sntei v e c i n i i unei astfej
d e ceti, p a r a c u m ceea ce a m i artat a d i n e a o r i obi
c e i u r i l e v o a s t r e snt n v e c h i t e f a de e i . (3) E s t e ns nevoie
s d i r i j a i e v e n i m e n t e l e c a r e s u r v i n , n t o c m a i ca u n m e t e u g .
Cnd o c e t a t e se afl n t i m p de p a c e v e c h i l e l e g i snt cele
m a i b u n e , d a r p e n t r u c e i c a r e snt silii s se a v n t e n multe
p r i m e j d i i este n e v o i e i d e m u l t d i b c i e . D e aceea, o b i c e i u r i l e
atenienilor se n n o i e s c mai mult dect l a v o i , datorit expe
rienei l o r . (4) P u n e i deci, a c i , capt ncetinelii voastre, iar
a c u m , aa c u m ai f g d u i t , d a i a j u t o r i a l t o r a , i p o t i d e e n i
lor, nvlind n grab n Attica, pentru ca s n u lsai pe
p r i e t e n i i p e r u d e p r a d c e l o r m a i m a r i dumani, i a r pe n o i
ceilali n u n e d e s c u r a j a i , c a s n e n t o a r c e m c t r e a l i a n a c u
alii. (5) n cazul acesta nu vom svri nici o nedreptate,
n i c i fa de zeii, m a r t o r i a i jurmintelor, n i c i fa de oamenii
n e l e g t o r i ; c c i , c a l c n v o i e l i l e n u a c e i a c a r e intr n alian
c u alii, f i i n d c snt s i n g u r i , c i a c e i a c a r e n u d a u a j u t o r alia
ilor, d e c a r e snt legai p r i n j u r m n t . I a r d a c v r e i s fii
b i n e v o i t o r i v o m r m n e n alian, (6) c c i , d a c v o m ncheia
alian c u alii, n u v o m m a i p u t e a f a c e l u c r u r i l e g i u i t e , i, d e
altfel, nici n-am m a i putea gsi ali prieteni mai apropiai.
(7) Chibzuii deci bine lucrurile i dai-v osteneala s nu
facei P e l o p o n e s u l , datorit c o n d u c e r i i v o a s t r e , m a i slab dect
n i l - a u lsat p r i n i i " .

72 (1) A a a u v o r b i t c o r i n t i e n i i . I a r a t e n i e n i i t o c m a i e r a
de fa o solie atenian, care venise m a i nainte la Sparta

187
THUCYDIDES

p e n t r u alte t r e b u r i c n d a u a u z i t c u v n t a r e a , a u s o c o t i t c
trebuie s se p r e z i n t e n f a a l a c e d e m o n i e n i l o r , n u ca s se
a p e r e c u m v a d e n v i n u i r i l e p e c a r e l e a d u c e a u l o r cetile, c i
c a s l e a r a t e c , n g e n e r a l , n u t r e b u i e s d e l i b e r e z e pripit,
c i s cerceteze n d e l u n g . n acelai t i m p , e i v o i a u s a r a t e ct
d e p u t e r n i c e r a c e t a t e a l o r i s l e atrag l u a r e a - a m i n t e c e l o r
m a i n v r s t a s u p r a l u c r u r i l o r p e c a r e l e tiau, i a r t i n e r i l o r
s l e a d u c l a c u n o t i n l u c r u r i p e c a r e n u l e tiau, s o c o t i n d
c, vorbindu-le n felul acesta, l a c e d e m o n i e n i i se vor hotr
s stea linitii m a i degrab dect s p o r n e a s c rzboi. Pre-
zentndu-se deci l a conductorii lacedemonieni, le-au spus c
v o i e s c i e i , d a c n u e x i s t v r e o p i e d i c , s v o r b e a s c n faa
a d u n r i i l o r . L a c e d e m o n i e n i i i - a u p o f t i t s v i n , i a r e i , p i n d
n faa poporului, a u spus cele ce urmeaz.

73 (1) S o l i a noastr n-a venit ca s v o r b e a s c n contra


d i c t o r i u c u aliaii v o t r i , c i spre a discuta chestiunile pentru
c a r e n e - a t r i m i s c e t a t e a . A u z i n d n s c se r i d i c g l a s u r i p u
t e r n i c e m p o t r i v a n o a s t r , a m v e n i t n f a a v o a s t r n u p e n t r u
ca s rspundem nvinuirilor aduse de ceti pentru c
n i c i n o i , n i c i acetia n - a r p u t e a s v v o r b e a s c ca u n o r j u d e
ctori c i ca n u c u m v a , l s n d u - v u o r c o n v i n i d e aliaii
v o t r i , c n d se d e z b a t m a r i p r o b l e m e , s luai hotrri greite;
n acelai timp, referindu-ne l a t o t ceea ce v - a u spus mpo
t r i v a noastr, v o i m . s a r t m c n u s t p n i m f r m o t i v cele
ce a m d o b n d i t i c c e t a t e a n o a s t r m e r i t r e s p e c t . (2) i de
ce t r e b u i e s m a i a m i n t e s c f a p t e l e f o a r t e v e c h i , a c r o r po
vestire va constitui mai mult mrturia unor cuvinte, dect
v e d e r e a u n o r f a p t e , p e n t r u c e i care. o v o r a s c u l t a ? Rzboaiele
m e d i c e ns, i cele p e c a r e l e c u n o a t e i v o i niv, dei este
g r e u s n e r e p e t m , d u p ce l e - a m t o t r e l a t a t n p u b l i c , tre
b u i e s l e a m i n t i m . C c i , i a t u n c i c n d s v r e a m a c e l e f a p t e
n e a v n t a m n p r i m e j d i i p e n t r u b i n e l e c o m u n l a c a r e , d e f a p t ,
ai p a r t i c i p a t , i a r a c u m s n u n i se interzic cuvntul, dac
este d e v r e u n f o l o s . (3) i v o m v o r b i , n u c a s v c e r e m scuze,
c i ca s v d e c l a r m i s v a r t m c u ce f e l de c e t a t e v e i
a v e a d e l u p t a t , d a c n u vei c h i b z u i b i n e . (4) A f i r m m , deci,
c l a M a r a t h o n n o i s i n g u r i n e - a m a v n t a t n p r i m e j d i e mpo-

188
CARTEA I

t r l v a b a r b a r u l u i , i a r c n d a v e n i t a doua' oar, n e f i i n d n s t a r e
n-i i n e m p i e p t p e u s c a t , n e - a m u r c a t p e c o r b i i c u t o t p o p o r u l
i a m l u p t a t alturi d e v o i l a S a l a m i n a , ceea ce a m p i e d i c a t
[pc d u m a n i ] s n a v i g h e z e p e l a f i e c a r e c e t a t e i s p r j o l e a s c
Pcloponesul, i a r cetile n - a r f i fost n s t a r e s-i vin n
ujutor mpotriva u n o r corbii numeroase. (5) Cea mai mare
dovad a dat-o b a r b a r u l 8 4
nsui: ntr-adevr, f i i n d nvins pe
m a r e i g n d i n d c n u m a i a v e a o a r m a t t o t att d e p u t e r n i c
c u m e r a , s-a r e t r a s n g r a b c u cea m a i m a r e p a r t e a a r m a t e i .

74 (1) A s t f e l petrecndu-se deci acest e v e n i m e n t i dove-


d i n d u - s e c p u t e r e a e l e n i l o r a constat n corbii, n o i a m pro
c u r a t t r e i l u c r u r i f o a r t e f o l o s i t o a r e p e n t r u aceast izbnd: cel
mai m a r e numr de corbii, u n c o m a n d a n t f o a r t e inteligent,
i u n c u r a j f r n i c i u n m o m e n t de o v i a l ; d i n cele patru
sute d e c o r b i i , n o i a m a d u s c e v a m a i puin d e d o u treimi;
a m a d u s c o m a n d a n t p e T h e m i s t o c l e s , c a r e a c o n t r i b u i t n cea
mai larg msur l a btlia naval d a t n strmtoare, fapt
c a r e n c h i p f o a r t e c l a r a s a l v a t situaia; i v o i niv
l-ai c i n s t i t p e n t r u a s t a m a i m u l t de*ct p e o r i c a r e strin sosit
l a v o i ; (2) a m artat u n c u r a j p l i n d e cea m a i m a r e n s u f l e
ire, d e o a r e c e , c n d n i m e n i n u n e d d e a a j u t o r p e u s c a t , cci
toi ceilali p n l a n o i f u s e s e r r e d u i n s c l a v i e , - a m s o c o t i t
c - i b i n e s p r s i m c e t a t e a i s l s m s n i se distrug pro
p r i i l e n o a s t r e b u n u r i , d a r s n u p r s i m b u n u r i l e c o m u n e cu
ceilali aliai, i nici s n e mprtiem i s n u le f i m de
f o l o s , c i s n e m b a r c m p e c o r b i i i s n f r u n t m primejdia,
fr s v purtm ur c n u ne-ai venit n ajutor. (3) De
aceea, s u s i n e m c n o i n i n e n u v - a m f o s t d e m a i puin a j u t o r
dect am dobndit. ntr-adevr, voi ai venit n ajutor din
ceti l o c u i t e i c u s c o p u l de a l e l o c u i i n v i i t o r , deoarece
v temeai mai mult pentru v o i , dect pentru noi cnd
e r a m n c t e f e r i , n u erai d e f a n o i ns v e n e a m dintr-o
c e t a t e c a r e n u m a i e x i s t a i n e - a m a v n t a t n p r i m e j d i e p e n t r u
o cetate, c u slaba n d e j d e c v a m a i e x i s t a i v - a m salvat
n acelai t i m p , ntr-o o a r e c a r e m s u r , i p e v o i , i p e n o i .
Iar dac ne-am f i retras m a i devreme n faa medului, te-
mndu-ne, ca alii, c ara ne va f i distrus, i dac, dup

189
THUCYDIDES

aceea, n - a m f i n d r z n i t s n e m b a r c m p e c o r b i i , s o c o t i n d
c s n t e m distrui, n - a r m a i f i f o s t n e v o i e s d a i v o i lupta
pe mare, neavnd corbii suficiente, c i e v e n i m e n t e l e s-ar f i
desfurat n f a v o a r e a l u i , o r i u n d e a r f i v o i t s se ndrepte.

75 (1) O a r e sntem, lacedemonienilor, vrednici pentru


a r d o a r e a pe care a m artat-o a t u n c i , p e n t r u inteligena noas
tr, i p e n t r u conducerea pe care o a v e m s n u t r e z i m o
prea mare invidie n faa elenilor? (2) C c i i aceast con
ducere a m dobndit-o n u p e n t r u c a m f i ntrebuinat violena
ci pentru c v o i n-ai voit s r m n e i m a i d e p a r t e n rz
boiul mpotriva forelor existente ale barbarului, iar lng
noi au venit aliaii i n e - a u r u g a t e i nii s l e f i m c o n d u
ctori. (3) i, m a i nti, fapta nsi ne-a silit s-o aducem
p n l a acest p u n c t , m a i m u l t d e t e a m , a p o i d i n r e s p e c t i,
pe urm, d i n interes. (4) i se p r e a c n u era b i n e ca, n
t i m p ce m u l i e l e n i v u r a u , i a r alii, f i i n d c e r a u subjugai 85

se desprinseser d i n aliana voastr, n timp ce voi nu ne


mai erai aceiai prieteni ca m a i nainte, ci dimpotriv, n
d e z a c o r d c u n o i i b n u i t o r i , n o i s p r s i m c o n d u c e r e a i s
ne avntm n p r i m e j d i e . n t r - a d e v r , aliaii d e s p r i n i de n o i
a r f i v e n i t l a v o i . (5) I a r d a c c i n e v a i c h i v e r n i s e t e bine
i n t e r e s e l e v i t a l e n f a a c e l o r m a i m a r i p r i m e j d i i , n u e d r e p t
s t r e z e a s c invidia nimnui.

76 (1) V o i n i v , l a c e d e m o n i e n i l o r , r n d u i n d t r e b u r i l e n ce
tile d i n P e l o p o n e s n i n t e r e s u l v o s t r u , l e sntei conductori.
i d a c a t u n c i , struind s r m n e i l a c o n d u c e r e tot timpul,
ai f i devenit suprtori n exercitarea ei, c u m am devenit
n o i , t i m b i n e c n-ai f i f o s t m a i p u i n nesuferii p e n t r u aliai
d e c t n o i i c , n cele d i n u r m , ai f i f o s t silii s a u s c o n
ducei cu fermitate s a u s fii v o i n i v p r i m e j d u i i . (2) n
acest fel, nici n o i n - a m fcut ceva deosebit i nepotrivit cu
f i r e a o m e n e a s c , d a c a m p r i m i t c o n d u c e r e a c a r e n i se o f e r e a ,
i a r a c u m n - o p r s i m , c c i s n t e m stpnii de cele m a i m a r i s i m
m i n t e : d e r e s p e c t , d e t e a m i de i n t e r e s ; d e a l t f e l , n u n o i a m
n c e p u t s p r a c t i c m acest l u c r u , c c i d e c n d l u m e a dinuie
o b i c e i u l ca c e l m a i . s l a b s f i e c o n s t r n s d e c e l m a i p u t e r n i c

190
CARTEA I

i socotim c meritm s conducem; voi niv erai de


aceeai p r e r e , p n c n d , lund n c o n s i d e r a r e i n t e r e s e l e voas
t r e , luai drept pretext a c u m dreptatea, de care n i m e n i n-a
inut seama, cnd i s-a oferit prilejul s dobndeasc ceva
datorit p u t e r i i sale i n u i s-a luat posibilitatea de a avea
mai m u l t (3) S n t v r e d n i c i de l a u d a c e i a c a r e , p r o c e d n d po
trivit firii omeneti, s-au d o v e d i t c snt n msur s con
d u c p e alii m a i m u l t d e c t l e n g d u i e p u t e r e a l o r . (4) S o c o
t i m c , d a c alii a r l u a n m n c o n d u c e r e a n o a s t r a r d o v e d i
p r e c i s c n o i p r o c e d m c u m o d e r a i e . N o i , dei a m d a t d o v a d
de blndee, ne-am atras, fr motiv, mai mult defimare
dect laude.

77 (1) C h i a r cnd sntem nfrni n procesele cu aliaii,


inute potrivit conveniilor i rnduind judecile, i la noi
acas, d u p aceleai legi, f a c e m i m p r e s i a c a v e m p a t i m a j u
d e c i l o r . (2) N i m e n i d i n t r e e i n u c e r c e t e a z d e ce a c e i a care
dein c u m v a v r e o c o n d u c e r e i t r a t e a z c u m a i p u i n mode
raie pe supui dect n o i , n u critic acest fapt; ntr-adevr,
a c e i a c a r e p o t s n t r e b u i n e z e v i o l e n a n - a u de l o c n e v o i e de
judecat. (3) I a r a c e i aliai, c a r e s-au obinuit s t r a t e z e cu
n o i pe p i c i o r de egalitate, dac mpotriva a ceea ce cred ei
c a r t r e b u i s se n t m p l e s n t o r i c t d e p u i n n i n f e r i o r i t a t e ,
f i e p r i n t r - o sentin dat d e n o i , f i e p r i n f o r a d e c a r e dispun
n virtutea dominaiei, n u snt r e c u n o s c t o r i c n u " l i se ia
m a i m u l t , c i se m n i e p e n t r u p u i n u l l u a t m a i m u l t d e c t d a c
a m f i s t a b i l i t . d e l a n c e p u t p r o c e d u r a l e g a l , i a m f i o b i n u t
n m o d evident m a i mult. A t u n c i n i c i e i n - a r f i spus, l a r n -
dul l o r , c n u trebuie ca cel m a i s l a b .s cedeze c e l u i mai
t a r e . (4) n c h i p f i r e s c , o a m e n i i se m n i e m a i m u l t c n d l i se
f a c e o n e d r e p t a t e d e c t c n d snt constrni c u fora, deoarece
n e d r e p t a t e a , c a r e v i n e de l a u n e g a l , l i se p a r e o n e l t o r i e ,
n t i m p ce c o n s t r n g e r e a se v e d e c v i n e d e l a c e l m a i p u t e r
nic. (5) Dei a u ndurat, d i n partea medului, suferine mai
m a r i d e c t acestea, l e - a u s u p o r t a t , d a r c o n d u c e r e a n o a s t r l i se
p a r e p e d r e p t c u v n t d e n e s u f e r i t , d e o a r e c e p r e z e n t u l este n
totdeauna greu p e n t r u * supui. (6) E i bine, dac voi niv,
doborndu-ne pe n o i , ai f i ajuns s deinei puterea poate

191
THUCYDIDES

c-ai f i p i e r d u t s i m p a t i a p e c a r e ai d o b n d i t - o p e n t r u t e a m a pe
care o inspirm n o i altora, cel puin dac p r a c t i c i l e pe care
le-ai f o l o s i t p u i n t i m p , c n d ai f o s t c o n d u c t o r i n rzboiul
m p o t r i v a m e d u l u i , l e - a i f o l o s i i a c u m . n s p e n t r u v o i niv
avei l e g i c a r e n u n g d u i e a s o c i e r e a c u alii; c e v a m a i m u l t :
f i e c a r e d i n t r e v o i c n d iese d i n p a t r i e n i c i d e aceste l e g i n u
se f o l o s e t e , n i c i d e cele p e c a r e l e a r e r e s t u l Eladei.

78 (1) D e l i b e r a i deci, pe ndelete, ca asupra unor lucruri


i m p o r t a n t e i n u m a i atragei s u f e r i n e a s u p r a p a t r i e i v o a s t r e ;
l s n d u - v c o n v i n i de p r e r i i n v i n u i r i strine. i, m a i g n -
d i i - v ct d e m a r e este n e p r e v z u t u l r z b o i u l u i , n a i n t e d e a
v a f l a n e l . (2) Cci, r z b o i u l , c n d se p r e l u n g e t e , d e multe
o r i se o b i n u i e t e s se l a s e p r a d anselor n o r o c u l u i , d e care
i v o i i n o i n e a f l m l a o e g a l distan i d e p i n d e de m p r e
jurri necunoscute Cum v a f i . 8 6
(3) O a m e n i i , c n d pornesc la
r z b o i , n c e p m a i nti l u c r u l , p e c a r e a r t r e b u i s-1 f a c m a i
la urm i delibereaz abia cnd ncep suferinele. (4) Nici
n - a m svrit n i c i o d a t o a s t f e l d e g r e e a l i n u v - a m v z u t
n i c i p e v o i s v r i n d - o , d e aceea v s p u n e m ct t i m p buna
hotrre se m a i p o a t e l u a n mod liber s n u denunai
tratatul, s n u clcai jurmintele, c i s tranai diferendele
p o t r i v i t t r a t a t u l u i . A s t f e l , dac-1 v e i n c e p e , l u n d ca martori
p e z e i i p a z n i c i a i j u r m i n t e l o r , v o m n c e r c a s v respingem,
pe oriunde ne-o vei l u a nainte".

79 (1) A a a u v o r b i t a t e n i e n i i . I a r lacedemonienii, dup ce


a u a s c u l t a t n v i n u i r i l e a d u s e d e aliai m p o t r i v a a t e n i e n i l o r s i
cele spuse d e a t e n i e n i , n d e p r t n d p e toi strinii, a u n c e p u t
s delibereze ei singuri despre situaia de fa. (2) Prerile
c e l o r m a i m u l i a u f o s t c a t e n i e n i i svresc n e d r e p t i i c
trebuie pornit rzboiul ndat. Pind ns n faa adunrii,
A r c h i d a m o s , regele lacedemonienilor, care avea f a i m a c este
inteligent i n e l e p t , a spus cele ce urmeaz.

80 (1) N u numai eu nsumi am luat parte la multe rz


b o a i e , l a c e d e m o n i e n i l o r , d a r i u n i i d i n t r e v o i , pe care-i vd
c snt d e a c e e a i vrst c u m i n e , aa c e i n - a r p u t e a s d o -

192
CARTEA I

reasc rzboiul din lips de experien, aa cum ar face


mulimea 8 7
i n i c i s-1 s o c o t e a s c u n l u c r u b u n i s i g u r . (2) i,
dac vei s t a 8 8
s j u d e c a i c u s i m u l r s p u n d e r i i , v e i a f l a c
n i c i acest r z b o i , a s u p r a c r u i a d e l i b e r a i a c u m , n u v a f i u o r .
(3) n t r - a d e v r , a r m a t a n o a s t r se p o a t e m s u r a c u pelopone
sienii i cu vecinii, innd seama c este cu putin s ne
deplasm repede l a fiecare d i n t r e ei. D a r , mpotriva u n o r oa
meni care a u ara d e p a r t e [ d e n o i ] i p e l n g aceasta au o
f o a r t e t e m e i n i c e x p e r i e n a m r i i i f o a r t e b i n e pregtii n
privina celorlalte mijloace, [anume] i n privina bogiei
p a r t i c u l a r e , i a c e l e i p u b l i c e , i n p r i v i n a c o r b i i l o r , i a
c a i l o r i a r m e l o r , i n privina poporului c u m n u . m a i este
n v r e o alt r e g i u n e e l e n i c , c a r e m a i a r e n c i m u l i aliai
supui c o n t r i b u i e i , c u m a m p u t e a s p o r n i m c u u u r i n r z
boi mpotriva acestor oameni i pe ce ne-am baza ca s-1
g r b i m ? (4) O a r e n e v o m b a z a p e c o r b i i ? D a r l e s n t e m i n f e
r i o r i , c h i a r d a c n e v o m h o t r 6 n e e x e r c i t m i s n e pre
gtim mpotriva l o r , v a cere t i m p . N e v o m baza pe b a n i ? D a r
d e b a n i d u c e m n c i m a i m u l t l i p s i n - a v e m n i c i n vis
t i e r i a p u b l i c , i n i c i n u p u t e m c o n t r i b u i c u b a n i i particulari.

81 (1) P o a t e c c i n e v a s-ar n c u m e t a s-1 f a c , bizuindu-se


p e f a p t u l c l e s n t e m s u p e r i o r i n a r m e i n m u l i m e a s o l d a
ilor, a s t f e l c l e v o m p u t e a p r d a ara, n v l i n d . (2) Dar ei
m a i a u m u l t pmnt pe carc-1 stpnesc, i a r pe m a r e v o r aduce
lucrurile de care au trebuin, (3) Chiar dac vom ncerca
s d e s p r i n d e m aliaii de ei v a t r e b u i s l e v e n i m i l o r n
a j u t o r c u c o r b i i , c c i c e i m a i m u l i snt i n s u l a r i . (4) A t u n c i ce
f e l de r z b o i v o m d u c e ? C c i , d a c n u - i v o m n v i n g e c u flota
sau n u le v o m s u p r i m a resursele c u care ntrein f l o t a , vom
s u f e r i r e p e t a t e n f r n g e r i . (5) A p o i , n aceast situaie n i c i n u
n i se c a d e s n c e t m ostilitile, m a i ales d a c v o m arta c
noi, m a i m u l t dect atenienii, le-am n c e p u t . (6) i n i c i s n u n e
lsm nflcrai d e n d e j d e a c r z b o i u l se v a sfri repede,
dac Ie v o m p u s t i i ara. M a i d e g r a b m t e m s n u - 1 l s m
m o t e n i r e i c o p i i l o r , att este d e p r e s u p u s c a t e n i e n i i , dato
rit m n d r i e i , n u se v o r lsa s f i e r o b i i p m n t u l u i i n i c i n u
v o r f i i n t i m i d a i d e r z b o i , c a lipsii de experien.

13 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 193
THUCYDIDES

82 (1) T o t u i , eu nu v ndemn, insinund, s ne lsm


aliaii s p r i m e a s c lovituri i s n u dovedim pe cei gsii
p l n u i n d n e l e g i u i r i , d a r v sftuiesc ns s n u p u n e m n m i
c a r e a r m a t e l e , c i s t r i m i t e m s o l i i i s-i a c u z m , f r s a m e
ninm prea m u l t c u r z b o i u l , d a r i f r s l s m impresia
c v o m ceda, i, n acest t i m p , s ne p r e g t i m n o i n i n e , atr-
g n d n alian i e l e n i i b a r b a r i , p o a t e c v o m gsi u n d e v a
v r e o f o r n a v a l i b a n i i n u v o m aa i n v i d i a nimnui
d a c v o m a t r a g e i v o m s a l v a p e c e i c a r e snt ca i v o i a m e
ninai de a t e n i e n i , n u n u m a i p e e l e n i , c i i p e b a r b a r i i
n acelai t i m p , s ne p r o c u r m m i j l o a c e l e d e c a r e n o i nine
a v e m t r e b u i n . (2) i, d a c v o r d a a s c u l t a r e s o l i i l o r n o a s t r e v a
fi foarte bine, i a r dac n u , dup ce v o r trece doi sau m a i
b i n e , t r e i a n i , d u p c u m v o m gsi d e c u v i i n , v o m p o r n i , s c u t
lng scut, mpotriva l o r . (3) i astfel, vznd ei pregtirile
m i l i t a r e , i m a i a u z i n d i c u v i n t e l e n o a s t r e , c a r e l e v o r d a s
neleag l u c r u r i pe msura pregtirilor, m a i degrab v o r ceda
c n d n c m a i a u ara n e p u s t i i t i p o t d e l i b e r a a s u p r a bunu
r i l o r c a r e n u l e snt n c d i s t r u s e . (4) n t r - a d e v r , s n u c r e
dei c v e i d e i n e ara l o r a l t f e l d e c t ca a m a n e t i c u att
m a i m u l t c u ct este b i n e l u c r a t i t r e b u i e s-o c r u m ct m a i
m u l t t i m p c u putin, ca n u c u m v a , mpingndu-i l a desperare,
s-i f a c e m i m a i d e n e n f r n t . (5) D a c f r p r e g t i r e , m p i n i
d e a c u z a i i l e aliailor, l e v o m p u s t i i ara, b g a i d e s e a m s
n u a t r a g e m P e l o p o n e s u l u i o situaie m a i r u i n o a s i m a i n
c u r c a t . (6) E x i s t , e d r e p t , n t r - a d e v r , p o s i b i l i t a t e a s t r a n m
diferendele dintre ceti i d i n t r e p a r t i c u l a r i , d a r este foarte
greu s t e r m i n i onorabil u n rzboi, pe care l - a m nceput cu
toii d i n interese particulare, rzboi despre care este cu ne
p u t i n s p r e v e d e m ce d r u m v a l u a .

83 (1) i s n u s o c o t e a s c n i m e n i c - i o d o v a d de laitate
f a p t u l c m a i m u l t e ceti n u n d r z n e s c s a t a c e r e p e d e u n a
singur. (2) C c i , a u i e i aliai t o t aa d e m u l i , c a r e l e a d u c
bani, i a r rzboiul se d u c e nu numai c u a r m e , c i i c u bani,
c a r e a d u c . a r m e l o r m u l t f o l o s , m a i ales n situaia u n o r conti
n e n t a l i m p o t r i v a u n o r m a r i n a r i . (3) S n e p r o c u r m d e c i m a i
nti b a n i i s n u n e l s m ntrtai p r e a d e v r e m e d e cuvin-

194
CARTEA I

t e l e aliailor, i a r n o i , c a r e v o m p u r t a cea m a i mare rspun


d e r e p e n t r u cele ce se v o r n t m p l n t r - u n sens s a u ntr-altul,
s l e p r e v e n i m n linite.

84 (1) S n u v ruinai c n d aliaii v v o r a c u z a de nce


tineal i o v i r e . C c i , g r b i n d u - v , vei putea termina mai
c u g r e u t o c m a i p e n t r u c ai p o r n i t l a a t a c nepregtii. Apoi,
s n u u i t m c n o i l o c u i m o c e t a t e l i b e r i c u f o a r t e bun
f a i m d i n t o t d e a u n a . (2) C h i a r n c e t i n e a l a se p o a t e d o v e d i a d e
sea o nelepciune contient, cci noi singuri, datorit ei,
c n d a y e m succese n u n e m n d r i m p e s t e m s u r , i a r n neno
rociri cedm m a i puin dect alii; i a r cnd alii n c e a r c s
ne-mping n primejdii ludndu-ne, n u ne lsm minai de
p l c e r e m p o t r i v a c o n v i n g e r i l o r n o a s t r e , i t o t aa, d a c c i n e v a
n c e a r c s n e i r i t e a c u z n d u - n e , n u n e l s m d e l o c convini,
cznd prad mniei. (3) S n t e m rzboinici i chibzuii dato
rit b u n e i n o a s t r e r n d u i e l i : r z b o i n i c i , p e n t r u c sentimentul
o n o a r e i se m p l e t e t e f o a r t e f e r i c i t c u n e l e p c i u n e a , i a r c u r a
jul c u ruinea, chibzuii, p e n t r u c a m fost crescui cu totul
nepricepui s d i s p r e u i m l e g i l e i c o n s t r n i p r e a nelepete
ca s n u l e d m a s c u l t a r e . N u s n t e m p r e a p r i c e p u i l a cele
nefolositoare, nct s criticm frumos cu vorba pregtirile
d u m a n i l o r , d a r n r z b o i s n t e m c u t o t u l a l t f e l ; a p o i s o c o t i m
c i g n d u r i l e v e c i n i l o r snt l a f e l c u a l e n o a s t r e i c eve
n i m e n t e l e care v o r s u r v e n i n u p o t f i puse l a cale c u cuvntul.
(4) n t o t d e a u n a n o i ne pregtim c u f a p t a , ca mpotriva unor
dumani care au chibzuit bine; i n u t r e b u i e s ne furim
n d e j d i , b a z n d u - n e p e e v e n t u a l e l e l o r greeli, c i p e f a p t u l c
n o i n i n e v o m l u a b u n e m s u r i d e p r e v e d e r e ; de a s e m e n e a n u
t r e b u i e s s o c o t i m c o a m e n i i snt m a i d e o s e b i i u n i i d e alii,
d a r c c e l m a i d e s t o i n i c este c e l c r e s c u t n cele m a l m a r i n e v o i .

85 (1) A c e s t e p r a c t i c i n i l e - a u t r a n s m i s p r i n i i notri, i a r
noi, trgnd ntotdeauna foloase [ d i n elel, s n u le prsim
i, m p i n i d e alii, s n u d e l i b e r m n t r - u n t i m p prea scurt,
[lund h o t r r i ] a s u p r a m u l t o r o a m e n i i b a n i , i [ c a r e p r i v e s c ]
multe ceti i f a i m a n o a s t r , c i s n e sftuim n tihn. (2)
C c i n o i p u t e m s-o f a c e m , m a i m u l t d e c t alii, d a t o r i t p u t e r i i

195
THUCYDIDES

noastre. Trimitei soli la Atena n legtur cu Potideea, tri


m i t e i i n l e g t u r c u n e d r e p t i l e p e care s p u n aliaii l o r
c l e n d u r , m a i ales c a t e n i e n i i snt g a t a s se s u p u n j u d e
cii, d a r m p o t r i v a celui care este g a t a s se supun jude
cii nu trebuie s mergem ca mpotriva unui vinovat. n
acelai t i m p p r e g t i i - v d e r z b o i . C c i aceste m s u r i v o r f i
foarte puternice i p e n t r u dumani foarte nfricotoare". (3)
Aa a v o r b i t Archidamos. D a r Stheneladas, u n u l dintre efori,
pind cel d i n u r m l a tribun, a v o r b i t n faa l a c e d e m o n i e
n i l o r aa:

86 (1) N - a m neles bine multele cuvinte rostite de ate


n i e n i . n t r - a d e v r , l u d n d u - s e m u l t p e e i nii, n - a u s p u s de
l o c , ca r s p u n s , c n u f a c nedrepti aliailor notri i Pelo-
ponesului. Desigur, dac a t u n c i a u fost b u n i [s l u p t e ] mpo
t r i v a m e z i l o r , i a r a c u m snt ri f a de n o i , merit o dubl
p e d e a p s , p e n t r u c d i n b u n i s - a u f c u t ri. (2) D a r n o i s n t e m
acum l a f e l ca i atunci, i a r pe aliaii notri, dac sntem
nelepi, n u - i v o m trece cu vederea c n d l i se v o r f a c e ne
drepti i n u v o m ntrzia s l e v e n i m .n a j u t o r , p e n t r u c
e i n u m a i snt a m e n i n a i s s u f e r e . (3) A l i i 8 9
d i s p u n de bani
m u l i , de c o r b i i i d e c a i , i a r n o i a v e m aliai b u n i , p e c a r e n u
t r e b u i e ,s-i p r e d m atenienilor i n i c i s h o t r m cu proces
i c u d i s c u r s u r i p e n t r u a c e i a c a r e n u p r i m e s c l o v i t u r i c u c u v n
tul, c i este n e v o i e s l e v e n i m n a j u t o r g r a b n i c i c u toat
p u t e r e a . (4) i n i m e n i s n u n e n v e e c se cade s d e l i b e r m
c n d s u f e r i m n e d r e p t i , c i m a i d e g r a b se cade s d e l i b e r e z e
mai mult timp aceia care snt pe punctul de a svri ne
drepti. (5) V o t a i deci, lacedemonienilor, rzboiul demn de
S p a r t a i n u lsai p e a t e n i e n i s se f a c m a i p u t e r n i c i i n
a c e l a i t i m p s n u t r d m n i c i p e aliai, c i , c u z e i i , s p o r n i m
mpotriva celor care fac nedrepti".

87 (1) S p u n n d acestea, e l a d e p u s c e l dinti v o t u l , e l , e f o r


[n adunarea lacedemonienilor]. (2) A p o i , tot el lacedemo
n i e n i i voteaz p r i n strigte n u p r i n v o t a spus c n u d i s
t i n g e a c u i v o c e este m a i t a r e , d a r , v o i n d s-i m p i n g i m a i
m u l t l a r z b o i , a t u n c i c n d i e x p r i m a u p e f a p r e r e a , l e - a

196
CARTEA I

7.1s: C i n e d i n t r e v o i , l a c e d e m o n i e n i l o r , s o c o t e t e c t r a t a t u l a
fost r u p t i c a t e n i e n i i snt v i n o v a i s t r e a c n p a r t e a aceea"
l l e - a artat u n loc, i a r c i n e c r e d e c n u s-a r u p t t r a t a t u l s
treac n p a r t e a c e a l a l t " . (3) R i d i c n d u - s e , l a c e d e m o n i e n i i s - a u
d e s p r i t i a u f o s t m u l t m a i n u m e r o i cei care a u c r e z u t c
t r a t a t u l a. f o s t r u p t . (4) C h e m n d p e aliai, l a c e d e m o n i e n i i l e - a u
p u s c, d u p p r e r e a l o r , a t e n i e n i i snt v i n o v a i , d a r v o r s
cheme p e toi aliaii i s p u n hotrrea l a v o t , p e n t r u ca,
sftuindu-se mpreun, s declare rzboi, dac vor gsi de
c u v i i n . (5) S o l i i aliailor s - a u n t o r s a c a s ca s d i s c u t e acest
l u c r u , i a r s o l i i a t e n i e n i l o r a u p l e c a t n u m a i d u p ce a u r e z o l
v a t p r o b l e m e l e p e n t r u care veniser. (6) I a r a c e a s t p r e r e a
adunrii spartanilor, a n u m e c tratatul fusese rupt, s-a for
m u l a t n a l patrusprezecelea a n de l a ncheierea t r a t a t u l u i de
t r e i z e c i d e a n i , c a r e s-a f c u t d u p r z b o i u l c u E u b e e a .

88 L a c e d e m o n i e n i i s-au e x p r i m a t p r i n v o t c t r a t a t u l fusese
r u p t i c t r e b u i e p u r t a t r z b o i , n u att p e n t r u c se lsaser
convini de cuvntrile aliailor, ci pentru c se temeau c
a t e n i e n i i v o r d e v e n i i m a i p u t e r n i c i , c c i v e d e a u c cea m a i
m a r e p a r t e d i n E l a d a l e este d e p e a c u m subordonat.

89 (1) A t e n i e n i i ntreprinseser aciunile, prin care i-au


s p o r i t p u t e r e a , n f e l u l u r m t o r . (2) D u p ce m e z i i s - a u r e t r a s
d i n E u b e e a , n f r n i att d e p e d e s t r i m e a , ct i d e n a v e l e e l e n i
l o r , i a r d i n t r e e i c e i c a r e f u g i s e r p e c o r b i i a u f o s t distrui l a
Mycale, L e o t y c h i d a s , regele lacedemonienilor, care fusese co
m a n d a n t u l e l e n i l o r l a M y c a l e , s-a n t o r s n p a t r i e c u aliaii d i n
Pelopones. Atenienii ns, i aliaii din Ionia i H e l l e s p o n t ,
c a r e d e c u r n d se d e s p r i n s e s e r d e r e g e l e p e r i l o r , r m n n d pe
loc, a u nceput s asedieze c e t a t e a Sestos, care era n stp
n i r e a m e z i l o r i, d u p ce a u p e t r e c u t i a r n a a c o l o , a u c u c e r i t - o ,
deoarece' b a r b a r i i o prsiser, i dup aceea au pornit din
H e l l e s p o n t p e m a r e , f i e c a r e n c e t a t e a l u i . (3) I a r a t e n i e n i i , 9 0

d u p ce b a r b a r i i p l e c a s e r d i n ara l o r , a u a d u s n a p o i de
u n d e d u s e s e r c o p i i i , f e m e i l e , i b u n u r i l e c a r e l e m a i r m
seser, p r e g t i n d u - s e t o t o d a t s r e z i d e a s c c e t a t e a i zidurile

197
THUCYDIDES

cetii; din zidul din jurul cetii n u m a i rmseser dect


nite r u i n e , c e l e m a i m u l t e case f u s e s e r d r m a t e , i a r n p u
i n e l e c a r e m a i e r a u n p i c i o a r e se a d p o s t i s e r d r e g t o r i i perilor.

90 (1) L a c e d e m o n i e n i i , a f l n d ceea ce se pusese l a c a l e , a u


v e n i t n s o l i e , att f i i n d c e i nii a r f i p r i v i t m a i c u p l c e r e
ca n i c i a t e n i e n i i n i c i alii s n - a i b z i d u r i n j u r u l cetii, d a r
m a i ales f i i n d c aliaii i aau i se t e m e a u de m r i m e a f l o t e i
a t e n i e n e , p e c a r e n - o a v u s e s e r m a i n a i n t e , i d e ndrzneala
d o v e d i t n r z b o i u l c u perii. (2) S o l i i l a c e d e m o n i e n i l o r c e r e a u
a t e n i e n i l o r , p e d e o p a r t e , s n u r i d i c e z i d u r i n j u r u l cetii
i a r p e de a l t a ca i e l e n i i d i n a f a r P e l o p o n e s u l u i , c a r e a v e a u
z i d u r i , s l e d r m e m p r e u n c u e i ; l a c e d e m o n i e n i i n u artau
p e f a ceea ce gndeau i b n u i a u n legtur cu atenienii
ci susineau c b a r b a r u l , dac ar veni iari, n - a r m a i avea
u n l o c ntrit d i n c a r e s p o r n e a s c , aa c u m p o t p o r n i acum
d i n T e b a ; m a i s p u n e a u c P e l o p o n e s u l este p e n t r u toi u n l o c
s u f i c i e n t de r e t r a g e r e i d e p o r n i r e l a a t a c . (3) A t e n i e n i i , u r -
mnd s f a t u l l u i T h e m i s t o c l e s , a u rspuns l a c e d e m o n i e n i l o r c
v o r t r i m i t e , s o l i l a S p a r t a ca s d e l i b e r e z e a s u p r a c e l o r p r o -
puse v dup care s-au desprit de e i . T h e m i s t o c l e s , ns, i - a
ndemnat s-1 trimit ct m a i r e p e d e l a Sparta, d a r pe cei
lali soli, alei cu e l , s n u - i t r i m i t imediat, ci s-i rein
p n c n d v o r r i d i c a z i d u l l a n l i m e a cea m a i p o t r i v i t , p e n
t r u ca s se p o a t l u p t a d e p e e l . L e - a spus s l u c r e z e l a r i d i
c a r e a z i d u l u i t o t p o p o r u l c a r e se gsete n c e t a t e , i e i , b r
b a i i , i f e m e i l e , i c o p i i i , i s n u c r u e n i c i o cldire, nici
p a r t i c u l a r , n i c i p u b l i c , d i n c a r e s-ar p u t e a l u a v r e u n m a t e
r i a l f o l o s i t o r p e n t r u l u c r a r e , c i s l e d r m e p e t o a t e . (4) D n -
d u - l e aceste p o v e e i s p u n n d u - l e c t r e b u r i l e l e v a a r a n j a e l
nsui, a p l e c a t . (5) C n d a a j u n s l a S p a r t a , n u s-a p r e z e n t a t
n d a t l a d r e g t o r i , c i t e m p o r i z a i g s e a p r e t e x t e d e a m n a r e .
i c n d v r e u n u l d i n t r e d r e g t o r i l n t r e b a d e ce m i se nf
ieaz n a d u n a r e a p o p o r u l u i , i r s p u n d e a c ateapt p e c e i
lali s o l i , c a r e r m s e s e r l a A t e n a , reinui f i i n d de anumite
t r e b u r i , d a r c t r e b u i e s s o s e a s c n g r a b i se m i r chiar
c n c n - a u sosit.

198
CARTEA I

91 (1) L a c e d e m o n i e n i i , c n d a u z e a u aceste e x p l i c a i i , i d d e a u
c r e z a r e l u i T h e m i s t o c l e s , p e n t r u p r i e t e n i a ce i - o a c o r d a u , d a r
cnd alii, [ m a r t o r i oculari], veneau 0 1
de l a A t e n a i s p u n e a u
r s p i c a t c z i d u l se c o n s t r u i e t e i c a i a j u n s l a o oarecare
n l i m e n u m a i a v e a u m o t i v e s f i e n c r e z t o r i . (2) A f l n d T h e
mistocles despre aceste n v i n u i r i , i-a ndemnat s nu-i mai
petreac t i m p u l c u v o r b e , c i s t r i m i t c i v a b r b a i , dintre
ei nii, c a r e s cerceteze i a p o i s r a p o r t e z e c u c i n s t e i
c r e d i n . (3) L a c e d e m o n i e n i i t r i m i t d e c i s o l i i, n acelai timp
c u e i , t r i m i t e i T h e m i s t o c l e s , p e ascuns, v o r b a t e n i e n i l o r s-i
rein ct m a i m e t e u g i t c u p u t i n i s n u - i l a s e s plece
pn cnd n u se v o r n t o a r c e e i nii l u i T h e m i s t o c l e s i
sosiser tovarii de solie, H a b r o n y c h o s , f i u l l u i L y s i c l e s , i
Aristides, fiul l u i Lysimachos, v e s t i n d u - i c z i d u l e r a gata
cci se t e m e a ca n u c u m v a l a c e d e m o n i e n i i , aflnd care este
situaia, s n u l e m a i d e a d r u m u l . (4) A t e n i e n i i a u r e i n u t pe
s o l i , aa c u m l e t r i m i s e s e v o r b Themistocles, iar el, prezen-
t n d u - s e n f a a l a c e d e m o n i e n i l o r , l e - a d e c l a r a t p e fa c c e t a
t e a l o r este n c o n j u r a t d e z i d , a s t f e l c p o a t e s-i a p e r e l o
c u i t o r i i , i a r d a c l a c e d e m o n i e n i i s a u aliaii l o r v o r s trimit
o s o l i e l a A t e n a , s t r i m i t ca l a u n i i c a r e p r e v d ce este de
f o l o s att l o r p e r s o n a l , ct i c a u z e i c o m u n e . (5) [ T h e m i s t o c l e s
l e - a m a i spus] c a t e n i e n i i a t u n c i cnd a u socotit c-i m a i b i n e
s p r s e a s c c e t a t e a i s se m b a r c e p e c o r b i i a u l u a t h o t
r r e a f r s n t r e b e p e s p a r t a n i i c, i n c e l e ce s - a u sftuit
c u e i , n u i - a u e x p r i m a t i d e i m a i p r e j o s d e a l e a l t o r a . (6) A t e
n i e n i i socotesc, d e c i , c i a c u m este m a i b i n e c a c e t a t e a l o r
s a i b z i d u r i i c acest l u c r u l e v a f i d e u n f o a r t e m a r e f o
l o s n u n u m a i n p a r t i c u l a r c e t e n i l o r a t e n i e n i , c i t u t u r o r alia
ilor. (7) C c i , n u este c u p u t i n ca s d e l i b e r e z e n s f a t u l co
m u n c u aceeai a u t o r i t a t e i p e p i c i o r d e e g a l i t a t e c u ceilali,
d a c n u a u o f o r c o r e s p u n z t o a r e . A c o n c h i s d e c i c, n m o d
necesar, s a u toi t r e b u i e s i n t r e n alian c u cetile n e n c o n
j u r a t e c u z i d u r i s a u s f i e c o n v i n i c i l u c r a r e a atenienilor
este b i n e f c u t .

92 L a c e d e m o n i e n i i , a u z i n d acestea, n u i - a u e x p r i m a t p e fa
m n i a m p o t r i v a a t e n i e n i l o r , de a l t f e l ei n u trimiseser soli n

199
THUCYDIDES

f a a p o p o r u l u i c a s-i m p i e d i c e , c i c a s-i n d e m n e , i n a c e
lai t i m p , a t e n i e n i i se b u c u r a u d e s i m p a t i e d a t o r i t avntului
artat m p o t r i v a m e z i l o r . T o t u i , n e a t i n g n d u - i s c o p u l , n as
cuns, s p a r t a n i i e r a u mniai. S o l i i l e amndurora a u p o r n i t spre
p a t r i e , f r s f a c v r e o plngere.

93 (1) n acest f e l , atenienii, n puin timp, au nconjurat


c e t a t e a c u z i d u r i . i astzi se m a i v e d e c z i d u l a f o s t f c u t
n g r a b . (2) n t r - a d e v r , t e m e l i i l e snt c o n s t r u i t e d i n t o t s o i u l
d e p i e t r e i p r i n u n e l e p r i , n u snt o p e r a u n o r o a m e n i c a r e
a u l u c r a t o r g a n i z a t , c i snt aezate aa c u m l e - a a d u s f i e c a r e ,
9 2

apoi a u fost folosite m u l t e coloane f u n e r a r e i p i e t r e lucrate,


a d u s e d e l a m o r m i n t e . A s t f e l , n c o n j u r u l z i d u l u i cetii a f o s t
l u c r a t p e s t e t o t m a i l a r g d e c t c e t a t e a i, d i n aceast pricin,
folosind fr deosebire t o a t e m a t e r i a l e l e ce au avut la nde-
m n , l u c r t o r i i z o r e a u . (3) T h e m i s t o c l e s a c o n v i n s p e atenieni
s c o n s t r u i a s c i ceea ce m a i rmsese nezidit n P i r e u
construirea Pireului o ncepuse Themistocles m a i nainte, n
t i m p u l a r h o n t a t u l u i , c a r e se a l e g e a n u a l i p e c a r e e l l d e i
nuse la Atena 9 3
fiindc socotea c locul este prielnic,
d e o a r e c e a v e a t r e i l i m a n u r i n a t u r a l e , i c a t e n i e n i i , d e v e n i n d
u n popor de m a r i n a r i , v o r realiza u h m a r e progres, dobndind
n f e l u l acesta putere; (4) a s t f e l , e l a f o s t c e l dinti care a
n d r z n i t s l e s p u n c t r e b u i e s se o c u p e d e n a v i g a i e i
d e n d a t , a u n c e p u t s z i d e a s c . (5) A t e n i e n i i a u f c u t gro
simea z i d u l u i dup sfatul l u i , aa c u m se v e d e i astzi n
j u r u l P i r e u l u i : d o u c r u e , aezate u n a c u f a a s p r e cealalt
aduceau pietrele . nuntrul z i d u l u i n u erau n i c i v a r , n i c i h u
9 4

m, ci numai pietre mari, tiate n unghiuri d r e p t e , aezate


strns u n a d e a l t a , l e g a t e n a f a r p r i n scoabe d e f i e r i p l u m b .
I a r c a n l i m e , s-a r i d i c a t c u j u m t a t e m a i sus d e c t se pl
n u i s e . (6) T h e m i s t o c l e s v o i a ca, a j u t a i d e m r i m e a i g r o s i m e a
z i d u l u i , a t e n i e n i i s p o a t r e s p i n g e a t a c u r i l e d u m a n i l o r ; d e a s e
m e n e a c a l c u l a ca p e n t r u p a z s f i e n e v o i e d e o a m e n i p u i n i
i c h i a r d i n t r e a c e i a c a r e n u snt b u n i l a a l t c e v a , c c i p e c e i
lali a v e a s-i m b a r c e p e c o r b i i . (7) E l p u n e a m a r e n d e j d e
n c o r b i i , v z n d , d u p c u m socotesc e u , c d r u m u l p e m a r e
va f i m a i l a ndemn pentru armata regelui perilor dect

200
CARTEA I

c e l p e u s c a t . n acelai t i m p , e l s o c o t e a c P i r e u l este m a i f o l o
s i t o r dect cetatea de s u s 9 5
i adesea n d e m n a p e a t e n i e n i ca,
d a c c u m v a v o r f i n f r n i p e u s c a t , s c o b o a r e n P i r e u i s
r e z i s t e p e c o r b i i , m p o t r i v a t u t u r o r . (8) n acest f e l , a t e n i e n i i
s-au nconjurat de ziduri i i-au pregtit i celelalte, dup
retragerea mezilor.

94 (1) P a u s a n i a s , f i u l l u i Cleombrotos d i n Sparta, a fost


t r i m i s d i n Pelopones, n calitate de c o m a n d a n t a l elenilor, cu
d o u z e c i d e c o r b i i . m p r e u n c u e l a u p o r n i t i a t e n i e n i i , c u
treizeci de corbii, i cu un contingent recrutat din ceilali
aliai. (2) A u p o r n i t o e x p e d i i e m p o t r i v a C i p r u l u i i a u s u p u s
cea m a i m a r e p a r t e a i n s u l e i i, m a i trziu, s - a u d u s i n B y z a n
tion, pe care-1 stpneau mezii i l - a u a s e d i a t s u b comanda
acestuia.

95 (1) D e o a r e c e P a u s a n i a s se p u r t a a c u m n m o d t i r a n i c n i c i
c e i l a l i e l e n i n u p u t e a u s-1 s u f e r e , d a r m a i ales i o n i e n i i i c e i
care se eliberaser de curnd de sub j u g u l regelui perilor.
A c e t i a , d u c n d u - s e d e c i l a a t e n i e n i , l e c e r e a u s l e f i e c o n d u
c t o r i , p e n t r u c l e e r a u r u d e , i s n u cedeze l u i P a u s a n i a s ,
d a c v a n t r e b u i n a f o r a . (2) A t e n i e n i i a u p r i m i t p r o p u n e r e a
i a c i o n a u n aa f e l n c t s se v a d c n u v o r t r e c e acest
f a p t c u v e d e r e a , c i c l e v o r r n d u i p e t o a t e c u m l i se v a p r e a
lor m a i bine. (3) n acest timp, lacedemonienii au rechemat
p e P a u s a n i a s c a s-1 j u d e c e n l e g t u r c u cele ce a u z i s e r d e
s p r e e l . n t r - a d e v r , e l e n i i , c a r e v e n e a u d e a c o l o , i reproau
[ l u i P a u s a n i a s ] svrirea m u l t o r n e d r e p t i , c c i se v e d e a c
conducerea l u i seamn m a i degrab c u t i r a n i a dect c u stra
t e g i a . (4) i, s-a m a i n t m p l a t c n a c e l a i t i m p c n d e l e r a
9 6

c h e m a t n p a t r i e , c h i a r aliaii, n a f a r d e s o l d a i i d i n P e l o
p o n e s , d i n p r i c i n a a v e r s i u n i i f a d e e l , s t r e a c s u b c o m a n d a
a t e n i e n i l o r . (5) A j u n g n d deci Pausanias. l a Sparta, a fost dat
n j u d e c a t i o s n d i t p e n t r u u n e l e n c l c r i a l e l e g i i svrite
mpotriva u n o r particulari, d a r de cele m a i m a r i nvinuiri a
f o s t a c h i t a t : e r a ns a c u z a t f o a r t e m u l t c m e d i z e a z 9 7
i se
prea c f a p t e l e snt f o a r t e c l a r e . (6) S p a r t a n i i nu l-au mai
t r i m i s p e e l s c o m a n d e , c i p e D o r c i s nsoit d e c i v a i c u o

201
THUCYDIDES

armat n u prea numeroas. D a r aliaii n u le-au ncredinat


c o m a n d a . (7) D o r c i s , i m p r e u n c u ceilali, f i i n d p u i n curent
c u situaia e x i s t e n t , a u p l e c a t d e a c o l o , i a r ali comandani
n-au m a i trimis n u r m l a c e d e m o n i e n i i , d e o a r e c e se temeau
c c e i c a r e ies d i n p a t r i e se v o r nri, aa c u m se n r i s e P a u
s a n i a s , i p e n t r u c t e r m i n a s e r r z b o i u l c u m e z i i i socoteau
c a t e n i e n i i snt n s t a r e s c o n d u c , c c i l e e r a u p r i e t e n i n
acea v r e m e .

96 (1) L u n d d e c i J n p r i m i r e c o m a n d a , a t e n i e n i i c u voia
aliailor, c a r e u r a u p e P a u s a n i a s a u r n d u i t i b a n i i , i c o r
b i i l e c u care t r e b u i a u s c o n t r i b u i e cetile m p o t r i v a barba
r u l u i . E i p r e t e x t a u c v o r s se r z b u n e de cele s u f e r i t e , p u s t i -
ind ara r e g e l u i perilor. (2) i a t u n c i s-a nfiinat l a Atena
dregtoria hellenotamilor , 9 8
care primea contribuia cetilor.
C c i a s t f e l se n u m e a t r i b u t u l n b a n i . P r i m a contribuie sta
bilit se r i d i c a l a s u m a d e t r e i s u t e aizeci d e talani, i a r se
diul vistieriei e r a n insula Delos i adunrile se ineau n
t e m p l u l [de a c o l o ] .

97 (1) L a n c e p u t a t e n i e n i i a u c o n d u s p e aliaii l o r l s n d u - i
a u t o n o m i i d e l i b e r n d c u ei n adunri comune, apoi au n
c e p u t s n t r e p r i n d a s t f e l de a c i u n i n t i m p u l d i n t r e r z b o i u l
m e d i c i c e l d e f a , p u r t n d r z b o a i e i c u t n d s d e i n e i
conducerea politic. Aceste rzboaie le-au purtat mpotriva
b a r b a r u l u i , mpotriva propriilor aliai, c a r e d o r e a u schimbri,
i m p o t r i v a p e l o p o n e s i e n i l o r , c a r e s e - n t m p l a s f i e a c o l o . E u
am scris istoria a c e s t o r r z b o a i e i a m f c u t aceast digresi
u n e " p e n t r u c l a toi i s t o r i c i i d i n a i n t e a m e a l i p s e a e x p u n e r e a
a c e s t o r f a p t e . A s t f e l , e i scriseser s a u i s t o r i a e l e n i l o r dinainte
de rzboaiele medice sau rzboaiele medice, pe cnd despre
faptele dintre rzboaiele medice i c e l d e fa, c h i a r i H e l -
lanicos, care le-a menionat n Istoria Atticii, n-a amintit
d e c t p e s c u r t i n e r e s p e c t n d e x a c t i t a t e a c r o n o l o g i c . A m a r
t a t , n acelai t i m p , p e ce c a l e s-a f o r m a t h e g e m o n i a a t e n i e n i l o r .

98 (1) M a i nti a t e n i e n i i a u o c u p a t c e t a t e a E i o n , aezat p e


Strymon, care era sub stpnirea perilor, i au redus, sub

202
CARTEA I

comanda l u i Cimon, fiul l u i M i l t i a d e s , pe ceteni l a s c l a v i e .


(2) A p o i a u r e d u s l a s c l a v i e p e d o l o p i , l o c u i t o r i i cetii S c y r o s ,
n i n s u l a A i g a i o s , i a u c o l o n i z a t - o e i nii. (3) A u p u r t a t r z
boi mpotriva carystienilor 1 0 0
, c a r e n u e r a u sprijinii d e ceilali
o u b e e n i , i, c u t i m p u l , a u c z u t l a n v o i e l i . (4) S - a u r z b o i t i
cu c e t a t e a N a x o s , c a r e se d e s p r i n s e s e d i n aliana c u e i , i a u
nconjurat-o cu lucrri de asediu. Aceasta a fost cea dinti
c e t a t e aliat r e d u s l a r o b i e , m p o t r i v a p r e v e d e r i l o r d i n t r a t a t ,
i a p o i i d i n t r e c e l e l a l t e , p e f i e c a r e d u p c u m s-a ntmplat.

99 (1) D e a s e m e n e a , i a l t e c a u z e stteau l a b a z a desprin


derii l o r d i n aliana cu Atena, d a r cele m a i p u t e r n i c e e r a u
c o n t r i b u i i l e b n e t i , n u m r u l m i c a l c o r b i i l o r i l i p s a c o n t i n
g e n t e l o r d e c a r e s u f e r e a d i n c n d n c n d cte o c e t a t e . (2) n
t r - a d e v r , a t e n i e n i i c e r e a u f r s p s u i a s c i d e v e n i s e r ne
suferii, pentru c, ntrebuinnd violena, provocau greuti
unor ceti, c a r e n i c i n u erau obinuite i n i c i n u voiau s
a i b n e c a z u r i . (3) D e a l t f e l , a t e n i e n i i , n c a l i t a t e d e conduc
t o r i , n u m a i e r a u l a f e l d e p l c u i , c a m a i n a i n t e i n i c i n u
mai p o r n e a u n expediii pe picior d e e g a l i t a t e c u aliaii, i
le v e n e a m a i u o r s s u p u n c u f o r a p e aliaii c a r e se d e s p r i n
d e a u [ d i n a l i a n ] . (4) V i n o v a i d e acestea e r a u aliaii Atenei
nii, p e n t r u c , d a t o r i t a v e r s i u n i i fa d e e x p e d i i i l e m i l i t a r e
i v r n d s n u se deplaseze d e p a r t e de p a t r i e , a u rnduit s
a d u c , n loc de corbii, bani pentru cheltuielile respective;
atenienii i s p o r e a u f l o t a cu banii pe care-i aduceau aliaii,
iar acetia, c n d se d e s p r i n d e a u d e alian, n c e p e a u rzboiul
n e n a r m a i i n e e x e r c i t a i .

100 (1) D u p acestea, a u a v u t loc i b t l i a terestr de l a


rul E u r y m e d o n 1 0 1
, n P a m p h i l i a , i l u p t a n a v a l dat de ate
nieni i aliai mpotriva m e z i l o r . In aceeai zi atenienii au
f o s t v i c t o r i o i n a m n d o u b t l i i l e s t r a t e g e r a C i m o n , fiul
l u i M i l t i a d e s i a u c a p t u r a t c a m l a d o u s u t e c o r b i i feni-
c i e n e , p e c a r e l e - a u d i s t r u s p e t o a t e . (2) C e v a m a i trziu, s-au
desprins d i n alian t h a s i e n i i 1 0 2
, care intraser n conflict cu
a t e n i e n i i d i n cauza e m p o r i i l o r d i n faa l o r , de pe rmul trac
i a m i n e l o r , p e c a r e l e e x p l o a t a u . A t e n i e n i i , p o r n i n d c u c o r b i i

203
THUCYDIDES

s p r e T h a s o s , a u n f r n t p e t h a s i e n i n t r - o b t l i e n a v a l i a u
debarcat pe u s c a t . (3) D a r , c n d tot pe atunci au trimis la
S t r y m o n zece m i i d e c o l o n i t i , r e c r u t a i d i n t r e a t e n i e n i i aliai,
c a s p o p u l e z e l o c a l i t a t e a p e c a r e o d e i n e a u e d o n i e n i i , n u m i t
pe vremea aceea Ennea Hodoi [Nou drumuri"], iar acum
A m p h i p o l i s , a u i z b u t i t s p u n s t p n i r e p e a c e a s t localitate,
d a r , n a i n t n d p e t e r i t o r i u l t r a c , a u f o s t ucii c u toii d e ctre
t r a c i n D r a b e s c o s , localitate a e d o n i l o r , care socoteau ca u n
a c t de o s t i l i t a t e n t e m e i e r e a u n e i c o l o n i i n l o c a l i t a t e a E n n e a
Hodoi.

101 (1) T h a s i e n i i , fiind asediai i a p o i nfrni n btlii,


a u f c u t a p e l l a l a c e d e m o n i e n i ca s l e v i n n a j u t o r , nv
l i n d n A t t i c a . (2) L a c e d e m o n i e n i i l e - a u p r o m i s c v o r v e n i f r
tirea a t e n i e n i l o r , i e r a u c h i a r g a t a s p o r n e a s c , d a c n u a r
f i f o s t m p i e d i c a i d e u n c u t r e m u r , n t i m p u l c r u i a s - a u d e t a
at d e e i , r e f u g i i n d u - s e l a I t h o m e , h i l o i i 103
, iar dintre perieri 1 0 4

thurii 1 0 5
i a i t h a i 106
. C e i m a i m u l i hiloi e r a u u r m a i i messe-
n i e n i l o r r e d u i a t u n c i l a s c l a v i e , d e u n d e s-au n u m i t c u toii
messenieni. (3) Rzboiul mpotriva celor refugiai la Ithome
a t r e b u i t s-1 d u c l a c e d e m o n i e n i i , d a r t h a s i e n i i , n a l t r e i l e a
a n d e a s e d i u , a u c z u t l a n v o i a l c u a t e n i e n i i s d r m e z i d u l
care nconjura c e t a t e a , s p r e d e a c o r b i i l e , s f i x e z e i banii
p e c a r e t r e b u i a u s-i d e a n d a t , i c o n t r i b u i a v i i t o a r e , c e d n d
i r m u l i m i n e l e .

102 (1) L a c e d e m o n i e n i i , v z n d c r z b o i u l d u s m p o t r i v a ce
l o r d i n I t h o m e se p r e l u n g e a , a u f c u t a p e l i l a ali aliai, i
la atenieni. Atenienii a u v e n i t n numr mare, sub comanda
l u i C i m o n . (2) S p a r t a n i i i - a u c h e m a t n a j u t o r m a i ales f i i n d c
se p r e a c snt m e t e r i n l u p t e l e d a t e l a z i d u r i , i a r p e n t r u
lupttorii c a r e a v e a u n f a u n l u n g a s e d i u e r a n e v o i e d e acest
l u c r u , c c i a l t f e l , a r f i l u a t e i p o z i i a c u a s a l t . (3) O d e z b i n a r e
e v i d e n t s-a p r o d u s ntre l a c e d e m o n i e n i i a t e n i e n i d i n p r i c i n a
acestei expediii. A s t f e l , deoarece cetatea n u e r a luat c u asalt,
lacedemonienii, temndu-se de ndrzneala i de spiritul de
i n i i a t i v a l a t e n i e n i l o r i, n a c e l a i t i m p , s o c o t i n d u - i d e a l t
n e a m , se g n d e a u c, d a c v o r r m n e p e l o c , s - a r p u t e a s se

204
CARTEA I

lase c o n v i n i d e c e i d i n I t h o m e i s p o r n e a s c l a l u c r u r i n o i ;
de aceea p e ei singuri, dintre aliai; i - a u t r i m i s acas, fr
s-i dezvluie bnuiala, ci doar spunndu-le c nu mai au
nevoie de ajutorul l o r . (4) A t e n i e n i i i-au d a t seama c nu
pentru un motiv m a i ndreptit fuseser trimii acas, ci
p e n t r u c se iscase v r e o b n u i a l i i n d i g n n d u - s e i s o c o t i n d
c n u m e r i t s s u f e r e acest a f r o n t d i n p a r t e a l a c e d e m o n i e n i l o r
de ndat ce s-au retras, au prsit aliana pe care o
ncheiaser cu spartanii mpotriva perilor i s-au aliat cu
argeienii, dumanii l a c e d e m o n i e n i l o r i, d e asemenea, i ate
n i e n i i , i a r g e i e n i i a u n c h e i a t o alian c u t h e s a l i e n i i i i - a u
ntrit-o p r i n aceleai jurminte.

103 (1) n a l zecelea a n , cei asediai l a I t h o m e , n e m a i p u t n d


s r e z i s t e , a u czut l a n v o i a l c u l a c e d e m o n i e n i i s prseasc
sub jurmnt Peoponesul i n i c i o d a t s n u - 1 m a i calce, i a r
d a c c i n e v a v a f i p r i n s s f i e s c l a v u l c e l u i c a r e 1-a p r i n s . (2)
Lacedemonienii a v e a u , de altfel, i u n o r a c o l a l l u i A p o l l o n ,
c a r e l e fusese d a t m a i n a i n t e d e acest r z b o i s i c a r e l e po
r u n c e a s e l i b e r e z e p e n v i n g t o r u l l u i Z e u s d e l a I t h o m e . (3)
A u ieit d e c i d i n c e t a t e b r b a i i , c o p i i i i f e m e i l e , i a r a t e n i e n i i
i - a u p r i m i t minai de u r a pe care o n u t r e a u l a c e d e m o n i e n i l o r
i i - a u c o l o n i z a t n c e t a t e a N a u p a c t o s , p e c a r e o c u c e r i s e r de
curnd de l a l o c r i i o z o l i . (4) A u m a i i n t r a t i m e g a r i e n i i n
aliana c u a t e n i e n i i , desprinzndu-se de l a c e d e m o n i e n i , p e n t r u
c c o r i n t i e n i i i n c o l e a u c u rzboi dincolo de h o t a r e l e rii
l o r . A t e n i e n i i a u o c u p a t cetile M e g a r a i P e g a i i a u c o n s t r u i t
pentru megarieni marile ziduri, pe care le pzeau cu grzi
i c a r e se n t i n d d e l a c e t a t e p n l a N i s a i a . D e a s e m e n e a , p e n
tru prima o a r c o r i n t i e n i i , d i n p r i c i n a acestei aciuni, a u n
c e p u t s p o a r t e o m a r e u r m p o t r i v a a t e n i e n i l o r .

. 104 (1) L i b y a n u l Inaros, fiul l u i Psammetichos, regele l i -


byenilor dinspre Egipt, pornind din Mareia, cetate care se
afl m a i sus d e P h a r o s , a d e s p r i n s d e sub stpnirea regelui
A r t a x e r x e s cea m a i mare parte a Egiptului i, a j u n g n d con
d u c t o r , a a t r a s d e p a r t e a sa p e atenieni. (2) A c e t i a din
ntmplare e r a u plecai ntr-o expediie n C i p r u , c u dou sute

205
THUCYDIDES

d e c o r b i i , a l e l o r i a l e aliailor . p r s i n d C i p r u l , a u p l e
c a t i, n a v i g n d d e l a m a r e p e N i l , a u p u s stpnire p e fluviu
i p e d o u t r e i m i d i n M e m p h i s , i a r m p o t r i v a c e l e i de a t r e i a
c a r e se n u m e t e Z i d u l a l b " , a u n c e p u t rzboiul.
A c o l o se a f l a u perii i m e z i i r e f u g i a i , p r e c u m i e g i p t e n i i
care n u - 1 prsiser pe regele perilor.

105 (1) A t e n i e n i i , d e b a r c n d l a H a l i e s , a u d a t o l u p t mpo


triv corintienilor i e p i d a u r i e n i l o r , d a r a u nvins corintienii.
C e v a m a i trziu, a t e n i e n i i a u d a t o btlie naval mpotriva
f l o t e i c o r i n t i e n e , l a C e c r y p h a l e i a , u n d e a u ieit n v i n g t o r i . (2)
Dup aceea, izbucnind u n rzboi ntre Atena i Egina, s-a
d a t o m a r e b t l i e n a v a l , l a E g i n a , n t r e a t e n i e n i i eginei,
l a c a r e a u l u a t p a r t e aliaii a m n d u r o r a i u n d e a u ieit n v i n
gtori atenienii care, capturnd aptezeci de corbii dumane,
a u d e b a r c a t p e u s c a t i a u n c e p u t a s e d i u l , s u b c o m a n d a l u i
Leocrates, f i u l l u i S t r o i b o s . (3) A p o i , p e l o p o n e s i e n i i , v o i n d s
v i n n a j u t o r u l e g i n e i l o r , a u d e b a r c a t m a i nti l a E g i n a trei
s u t e d e h o p l i i , c a a j u t o a r e a l e c o r i n t i e n i l o r i epidaurienilor,
a p o i a u pus stpnire pe nlimile G e r a n i e i , i a r n M e g a r i d a a u
cobort corintieni cu aliaii lor, considernd c atenienii nu
v o r f i n s t a r e s v i n n a j u t o r u l m e g a r i e n i l o r l a E g i n a , de
o a r e c e m u l t a r m a t e r a d e p a r t e , n E g i p t , i a r n caz c n d v o r
v e n i n a j u t o r , i v o r r e s p i n g e de l a E g i n a . (4) A t e n i e n i i n - a u
pornit a r m a t a destinat E g i n e i ; a t u n c i , c e i m a i b t r n i i cei
mai t i n e r i r m a i n c e t a t e a u v e n i t l a M e g a r a , s u b comanda
l u i M y r o n i d e s . (5) i, d n d u - s e o b t l i e m p o t r i v a c o r i n t i e n i l o r ,
n care balana victoriei a rmas nenclinat, s-^au desprit
u n i i d e alii, f i e c a r e s o c o t i n d c n u , este n f r n t d e cellalt. (6)
A t e n i e n i i totui e i se artaser m a i p u t e r n i c i dup ple
c a r e a c o r i n t i e n i l o r , a u nlat i m m o n u m e n t n c i n s t e a v i c t o
riei. Corintienii, dojenii de btrnii d i n cetate, s-au pregtit
i, d o u s p r e z e c e z i l e m a i trziu, s - a u d u s i a u n c e p u t s n a l e
u n m o n u m e n t n c i n s t e a b i r u i n e i , ca s a r a t e c i e i f u s e s e r
victorioi. A t e n i e n i i ns, srind d i n M e g a r a l a atac, a u ucis
p e c e i c a r e n l a u m o n u m e n t u l i, n p u s t i n d u - s e a s u p r a c e l o r
lali, i - a u nfrnt.

206
CARTEA I

106 (1) C e i n v i n i s - a u r e t r a s , i a r o p a r t e m a r e d i n t r e e i ,
fiind mult prea presat de dumani i greind drumul, au
i n t r a t p e l o c u l u n u i p a r t i c u l a r , c a r e e r a n c o n j u r a t d e u n an
m a r e , d e u n d e n u m a i e r a n i c i o ieire. (2) A t e n i e n i i , prinznd
d e v e s t e , d i n f a i - a u inut n u n t r u c u h o p l i i i , nconjurnd
p o z i i a c u s o l d a i i l o r uor n a r m a i , i a p o i a u u c i s c u p i e t r e
pe toi cei care intraser; aceasta a fost u n m a r e dezastru
pentru corintieni. Grosul armatei l o r s-a retras spre cas.

107 (1) C a m n a c e e a i v r e m e a u n c e p u t a t e n i e n i i s con


struiasc i m a r i l e z i d u r i n s p r e m a r e , a d i c c e l d i n s p r e P h a l e -
ron i cel dinspre Pireu. (2) I a r cnd foceenii au pornit cu
armat n Dorias, cetatea-mam a lacedemonienilor, apoi n
Boion, n Cytinion, i n E r i n e o s , i au cucerit una dintre
aceste mici ceti, lacedemonienii au dat ajutor dorienilor
fiind comandai de Nicomedes, fiul l u i Cleombrotos, n
locul regelui Pleistoanax, f i u l l u i Pausanias, care era nc
tnr cu o mie cinci sute de hoplii spartani i c u zece
m i i d e aliai i s i l i n d p e f o c e e n i s l e p r e d e a c e t a t e a d e b u n
v o i e , s - a u r e t r a s n p a t r i e . (3) A t e n i e n i i , p a t r u l n d c u c o r b i i l e ,
a v e a u d e g n d s-i m p i e d i c e , n e v e n t u a l i t a t e a c v o r v o i s
treac pe m a r e , p r i n golful C r i s a i o s , cci c o r i n t i e n i i socoteau
c d r u m u l p r i n G e r a n i a n u - i l i p s i t de p r i m e j d i i , deoarece ate
nienii deineau M e g a r a i P e g a i : p r i n Gerania era u n drum
i m p r a c t i c a b i l i m e r e u strjuit d e a t e n i e n i , d a r ' a t u n c i a u b g a t
de s e a m c a v e a u s-i m p i e d i c e s t r e a c i p e acest drum.
(4) A u h o t r t d e c i s r m n n B e o i a i s cerceteze n ce
fel a r p u t e a s strbat u n d r u m ct m a i fr primejdii. Pe
d e alt p a r t e , i a n u m i i a t e n i e n i i n d e m n a u p e a s c u n s , n
d j d u i n d c se v a p u n e c a p t ^ p u t e r i i p o p o r u l u i i construciei
marilor ziduri. (5) m p o t r i v a l o r a u srit a t e n i e n i i , n mas,
a p o i o m i e d e a r g e i e n i i, n p l u s , ostai d e l a f i e c a r e dintre
aliai s t r n g n d u - s e n t o t a l , p a t r u s p r e z e c e m i i d e o a m e n i . (6)
A t e n i e n i i , s o c o t i n d c d u m a n i i n u v o r ti p e u n d e s treac,
au pornit cu armat mpotriva lor, bnuind, ntructva, c
a v e a u de gnd s r s t o a r n e p u t e r e a p o p o r u l u i . (7) A l t u r i de
a t e n i e n i , p o t r i v i t alianei, a u v e n i t i c l r e i t h e s s a l i e n i care.
n t i m p u l aciunii, a u t r e c u t de p a r t e a l a c e d e m o n i e n i l o r .

207
THUCYDIDES

108 (1) D n d u - s e l u p t a l a T a n a g r a , n B e o i a , a u n v i n s lace


d e m o n i e n i i i aliaii, i m u l i l u p t t o r i a u f o s t ucii d i n a m b e l e
t a b e r e . (2) L a c e d e m o n i e n i i , i n t r n d n M e g a r i d a , a u tiat c o p a c i i
i a p o i s - a u n t o r s a c a s p r i n G e r a n i a i i s t m . (3) I a r a t e n i e n i i ,
n a aizeci i d o u a z i d u p l u p t , a u i n t r a t c u a r m a t c o n t r a
b e o i e n i l o r , s u b c o m a n d a l u i M y r o n i d e s i, n f r n g n d n lupt
p e b e o i e n i , l a O i n o p h y t a , a u p u s s t p n i r e p e a r a B e o i e i i p e
Phocida, a p o i a u drmat z i d u l T a n a g r e i , a u l u a t de l a l o c r i i
o p u n t i e n i o sut d e b r b a i o s t a t i c i , p e c e i m a i b o g a i , i i-au
t e r m i n a t m a r i l e z i d u r i . (4) D u p aceea, i egineii a u c z u t l a
n v o i a l c u a t e n i e n i i s d r m e z i d u l cetii d e j u r m p r e j u r ,
s p r e d e a c o r b i i l e i s s t a t o r n i c e a s c
r tributul pe v i i t o r . (5)
Atenienii au pornit cu corbiile n jurul Peloponesului, sub
comanda l u i T o l m i d e s , f i u l l u i T o l m a i o s , a u d a t foc antiere
l o r n a v a l e l a t e d e m o n i e n e , a u c a p t u r a t Chalcis, cetate corintian
i, l a d e b a r c a r e , a u n v i n s p e s c y o n i e n i n lupt, p e u s c a t .

109 (1) A t e n i e n i i i aliaii lor, care se aflau n Egipt, au


r m a s a c o l o i a u a v u t d e n t m p i n a t f e l u r i t e p e r i p e i i n r z
boi. (2) A s t f e l , m a i nti a t e n i e n i i a u p u s stpnire p e Egipt,
i a r regele perilor a t r i m i s l a S p a r t a pe Megabazos, u n persan,
c u b a n i , c a s n c e r c e s c o n v i n g p e p e l o p o n e s i e n i s nv
l e a s c n A t t i c a i, a s t f e l , s s c o a t p e a t e n i e n i d i n E g i p t . (3)
Dar, c u m Megabazos n - a v e a succes, i a r b a n i i se c h e l t u i a u za
d a r n i c , c u ce i - a m a i r m a s , M e g a b a z o s s-a n t o r s iari n A s i a ,
i a r regele a t r i m i s apoi cu mult armat pe Megabyzos, fiul
lui Z o p y r o s , u n p e r s a n . (4) A c e s t a , v e n i n d p e u s c a t , a nfrnt
n t r - o b t l i e p e e g i p t e n i i p e aliaii l o r i a a l u n g a t p e e l e n i
d i n M e m p h i s i, n cele d i n u r m , i - a n c h i s n i n s u l a P r o s o p i s ,
a s e d i i n d u - i a c o l o t i m p d e u n a n i ase l u n i , p n c n d , s e c n d
canalul i n d r e p t n d n alt p a r t e a p a , a lsat c o r b i i l e pe
uscat, iar mare parte d i n insul s-a unit cu continentul i,
trecnd c u a r m a t a pe jos, a cucerit-o.

110 (1) A s t f e l s-au prbuit e l e n i i , care luptaser ase a n i ,


trecnd prin Libya n Cyrene, s-au salvat doar puini dintre
e i , c e i m a i m u l i ns a u p i e r i t . (2) E g i p t u l a a j u n s iari sub
stpnirea perilor, afar de Amyrtaios regele d i n mlatini",

208
CARTEA I

pe care n u l - a u p u t u t c a p t u r a d i n p r i c i n a ntinderii mlatinilor


i, n acelai timp, pentru c locuitorii de aici snt cei m a i
rzboinici dintre egipteni. (3) Inaros, regele libyenilor, care
fcuse totul pentru Egipt, a fost capturat prin trdare i
crucificat. (4) C i n c i z e c i de t r i r e m e , care urmau celorlalte, au
pornit de la Atena i de l a ceilali aliai spre Egipt i au
a n c o r a t l a g u r a N i l u l u i , numit Mendesios, netiind n i m i c d i n
cele n t m p l a t e . m p o t r i v a a c e s t o r soldai a u n v l i t de p e u s c a t
p e d e t r i i i d e p e m a r e f l o t a f e n i c i a n i l e - a u d i s t r u s cele m a i
multe corbii i, iari, numai cteva au izbutit s scape.
(5) A s t f e l s-a terminat marea expediie a a t e n i e n i l o r i alia
ilor l o r n E g i p t .

111 (1) O r e s t e s , fiul l u i Echecratides, regele thessalienilor,


f i i n d a l u n g a t d i n T h e s s a l i a , a c o n v i n s p e a t e n i e n i s-1 r e a d u c
p e t r o n . A t e n i e n i i , l u n d c u e i soldai b e o i e n i i f o c e e n i , care
le erau aliai, a u p o r n i t c u e x p e d i i e n T h e s s a l i a , m p o t r i v a
localitii P h a r s a l o s . i, o p a r t e d i n ar, ct p u t e a u s c u p r i n d ,
f r s m e a r g m u l t , a u o c u p a t - o c u a r m e l e cci clreii
t h e s s a l i e n i i i n e a u l a distan d a r c e t a t e a n u a u c u c e r i t - o ,
i n i c i a l t o b i e c t i v , p e n t r u c a r e p o r n i s e r e x p e d i i a , n - a u m a i
atins, c i s-au ntors pe u n d e veniser c u Orestes, fr r e z u l t a t .
(2) D u p acestea, c u m u l t m a i trziu, o m i e d e a t e n i e n i , m b a r -
cndu-se pe corbiile de l a P e g a i ei deineau P e g a i u l a u
p o r n i t spre Sicyonia, sub c o m a n d a l u i Pericles, f i u l l u i Xan- 4

t h i p p o s , i, d e b a r c n d p e u s c a t , a u n v i n s n l u p t p e cei cu
c a r e s - a u ncletat. (3) i, l u n d p e a h e e n i i t r e c n d dincolo,
au pornit n expediie n Oiniadai, localitate n Acharnania,
i a u a s e d i a t - o , d a r n - a u c u c e r i t - o , c i s - a u n t o r s acas.

112 (1) M a i a p o i , d u p u n interval de t r e i a n i , se ncheie


u n t r a t a t d e armistiiu, p e c i n c i a n i , ntre p e l o p o n e s i e n i i a t e
nieni. (2) R z b o i u l e l e n i c l p u r t a u a t e n i e n i i , i a r n C i p r u se
a f l a u n e x p e d i i e ca d o u s u t e de c o r b i i , a t e n i e n e i aliate,
sub comanda l u i C i m o n 1 0 7
. (3) D i n t r e acestea, aizeci d e c o r b i i
au pornit spre Egipt, l a chemarea l u i A m y r t a i o s , regele d i n
mlatini", i a r altele asediau cetatea C i t i u m . (4) M u r i n d C i m o n
i b n t u i n d f o a m e t e a , a t e n i e n i i s - a u r e t r a s d i n C i t i u m . i, n a v i -

14 Rzboiul p e l o p o n e s i a c 209
THUCYDIDES

g n d d i n C i p r u , m a i sus d e S a l a m i n a , s - a u btut p e m a r e c u
f e n i c i e n i i i c u c i l i c i e n i i i, n acelai t i m p , a u d a t i o btlie
terestr i, i e i n d b i r u i t o r i n a m n d o u , s - a u r e t r a s n patrie
m p r e u n c u c o r b i i l e d i n E g i p t c a r e v e n i s e r c u e i . (5) D u p
aceasta, l a c e d e m o n i e n i i au purtat rzboiul n u m i t sacru" 1 0 8
i
punnd stpnire pe t e m p l u l d i n D e l p h i l - a u p r e d a t delfienilon
Mai pe u r m , ns, a t e n i e n i i , dup ce aceia s-au retras, au
p o r n i t n e x p e d i i e i l - a u p r e d a t iari foceenilor.

113 (1) T r e c n d o b u c a t de t i m p , n u r m a c e l o r n t m p l a t e , i
v z n d c e x i l a i i b e o i e n i o c u p a u localitile O r c h o m e n o s , C h e -
r o n e e a i a l t e p u n c t e d i n B e o i a , a t e n i e n i i au pornit cu o
m i e de hoplii a t e n i e n i i c u alii t r i m i i de f i e c a r e a l i a t , ct
a p u t u t m p o t r i v a a c e s t o r localiti, c a r e l e e r a u dumane,
s u b c o m a n d a l u i T o l m i d e s , f i u l l u i . T o l m a i o s , i, o c u p n d Che-
roneea, s-au retras, dup ce au instalat acolo o garnizoan.
(2) P e c n d m e r g e a u e i l a C h o r o n e e a i atac exilaii beoieni
d i n O r c h o m e n o s i c u e i l o c r i e n i i i exilaii e u b e e n i i c e i c a r e
aveau aceleai convingeri politice; fiind nvingtori n lupt,
pe unii atenieni i - a u ucis, i a r pe alii i - a u p r i n s v i i . (3) E i
a u prsit n t r e a g a B e o i e , n c h e i n d u n tratat, cu condiia s
aduc oamenii capturai. (4) E x i l a i i beoieni i ceilali toi,
n t o r c n d u - s e n p a t r i e , a u d e v e n i t iari autonomi.

114 (1) D u p aceea, n u m u l t m a i trziu, E u b e e a s-a d e s p r i n s


d i n aliana c u A t e n a . i, d u p ce P e r i c l e s t r e c u s e n Eubeea,
c u o a r m a t a t e n i a n , i s-a v e s t i t c M e g a r a se d e s p r i n s e s e d i n
alian, c p e l o p o n e s i e n i i snt g a t a s n v l e a s c n A t t i c a i
c grzile a t e n i e n i l o r snt d i s t r u s e , a f a r de cele c a r e se refu-
g i a s e r n N i s a i a ; m e g a r i e n i i se d e s p r i n s e s e r d i n alian, dup
ce aduseser l a e i ostai corintieni, sicyonieni i epidaurieni.
P e r i c l e s iari a a d u s n g r a b a r m a t a d i n E u b e e a . (2) Dup
aceea, p e l o p o n e s i e n i i n v l i n d n Attica, la Eleusis i Thrio,
sub comanda regelui Pleistoanax, f i u l l u i Pausanias, a prdat-o
i f r s n a i n t e z e p r e a m u l t , s - a u n t o r s n p a t r i e . (3) Ate
nienii trecnd iari n E u b e e a , s u b c o m a n d a l u i P e r i c l e s , a u
supus-o n ntregime i au ornduit, prin tratate, treburile

210
CARTEA I

politice prin cetile celelalte, n u m a i


4
Hestiaia au golit-o de
L o c u i t o r i i a u l u a t - o e i n stpnire.

115 (1) N u m u l t m a i trziu, d u p ce s - a u r e t r a s d i n E u b e e a ,


a u n c h e i a t c u l a c e d e m o n i e n i i i c u aliaii u n t r a t a t p e t r e i z e c i
de a n i , c u c l a u z a de a r e s t i t u i N i s a i a , P e g a i , T r o i z e n i A h a i a ;
atenienii ocupaser aceste, l o c a l i t i , care fuseser sub stp
n i r e a p e l o p o n e s i e n i l o r . (2) n a l aselea a n d u p n c h e i e r e a t r a
t a t u l u i a i z b u c n i t u n r z b o i ntre S a m o s i M i l e t , p e n t r u P r i e n e .
Milesienii, fiind nvini n rzboi, a u t r i m i s soli l a A t e n a , ca
s a c u z e pe s a m i e n i . A u l u a t c u e i i c i v a s a m i e n i p a r t i c u l a r i ,
care voiau s schimbe ornduirea politic. (3) Pornind deci
a t e n i e n i i c u p a t r u z e c i de c o r b i i n S a m o s , a u n s c u n a t demo
c r a i a i a u l u a t o s t a t i c i c i n c i z e c i d e biei i t o t atia b r b a i
samieni, i-au stabilit n insula Lemnos i, lsnd trupe de
g a r d , s - a u r e t r a s . (4) C i v a s a m i e n i , c a r e n u r m s e s e r pe
loc, c i f u g i s e r p e c o n t i n e n t , a u n c h e i a t o alian c u c e i m a i
i n f l u e n i o a m e n i d i n c e t a t e i c u P i s s u t h n e s , f i u l l u i H y s t a s p e s ,
c a r e a v e a a t u n c i s u b s t p n i r e a sa c e t a t e a S a r d e s , a u strns ca
la apte sute de mercenari i au trecut n o a p t e a n Samos.
Acolo, s-au npustit m a i nti asupra democrailor, unde au
pus mna pe cei mai muli, apoi, rpind pe ostaticii lor
d i n L e m n o s , s-au r e t r a s ; dup aceasta a u p r e d a t l u i P i s s u t h
nes g r z i l e a t e n i e n i l o r i p e d r e g t o r i , c a r e e r a u l a e i , i s-au
p r e g t i t s p o r n e a s c n e x p e d i i e m p o t r i v a M i l e t u l u i . m p r e u n
c u e i s - a u r i d i c a t i b y z a n i i 109
.

116 (1) C n d a u a f l a t , a t e n i e n i i a u p o r n i t c u aizeci d e co


rbii spre Samos, dar de aisprezece corbii n u s-au folosit
d e o a r e c e u n e l e se d u s e s e r n C a r i a , s p r e a s u p r a v e g h e a c o r
b i i l e f e n i c i e n e , i a r a l t e l e p l e c a s e r l a C h i o s i Lesbos, s p r e a
l e v e s t i s v i n n a j u t o r , b t l i a n a v a l d e s u b c o n d u c e r e a l u i
P e r i c l e s , c a r e e r a s t r a t e g p e n t r u a zecea o a r , s-a d a t c u cele
patruzeci i p a t r u de corbii l a Tragia, insul a samienilor,
m p o t r i v a a a p t e z e c i de c o r b i i v e n i t e d i n M i l e t , d i n t r e care
douzeci erau vase de t r a n s p o r t a t soldai; v i c t o r i a a fost de
p a r t e a a t e n i e n i l o r . (2) M a i trziu l e - a u v e n i t n a j u t o r p a t r u z e c i
de corbii de la Atena i douzeci i cinci de la Chios i

211
THUCYDIDES

Lesbos. D e b a r c n d p e insul i f i i n d p u t e r n i c i n p e d e s t r i m e , a u
p o r n i t s asedieze c e t a t e a , d e p e u s c a t , r i d i c n d d i n t r e i pri
z i d u r i i, n a c e l a i t i m p , de p e m a r e . (3) I a r P e r i c l e s , lund
treizeci de corbii dintre cele care blocau cetatea, a plecat
n d a t s p r e C a u n o s i C a r i a , d e o a r e c e se v e s t i s e c nite c o r b i i
f e n i c i e n e se n d r e a p t s p r e e i . S p r e c o r b i i l e f e n i c i e n e venea
i Stesagoras d i n S a m o s , c u c i n c i c o r b i i , i alii.

117 (1) n acest timp, samienii a u fcut pe neateptate o


ieire c u c o r b i i l e i, a t a c n d l a g r u l c o r b i i l o r , c a r e e r a n e n t
r i t , a u d i s t r u s c o r b i i l e c a r e f c e a u d e s t r a j i, d n d l u p t a , c u
cele c a r e l i se m p o t r i v e a u , a u ieit b i r u i t o r i , devenind timp
d e p a t r u s p r e z e c e z i l e stpni p e a p e l e d i n j u r u l t e r i t o r i u l u i l o r ;
n aceast v r e m e a d u c e a u i s c o t e a u d i n c e t a t e t o t ce d o r e a u .
(2) D a r s o s i n d iari P e r i c l e s , s a m i e n i i a u f o s t b l o c a i c u f l o t a .
M a i trziu a t e n i e n i i a u p r i m i t d r e p t a j u t o r , d e l a A t e n a , p a t r u
zeci d e c o r b i i , c a r e v e n e a u c u T h u c y d i d e s , c u A g n o n i cu
P h o r m i o n ; a l t e d o u z e c i v e n e a u c u T l e p o l e m o s i c u Anticles,
i a r d i n C h i o s i L e s b o s v e n e a u t r e i z e c i . (3) S a m i e n i i a u d a t o
s c u r t l u p t n a v a l , d a r , n e p u t n d s r e z i s t e , a u f o s t luai cu
a s a l t n a n o u a l u n d e a s e d i u i a u c z u t l a n v o i a l s d r m e
zidul cetii, s dea ostatici, s predea corbiile i s pl
teasc c h e l t u i e l i de r z b o i n r a t e . S - a u n v o i t i b y z a n i i s
l e f i e s u p u i a t e n i e n i l o r , ca m a i n a i n t e .

118 (1) N u m u l i ani dup aceste e v e n i m e n t e , a u a v u t loc


n C o r c y r a i P o t i d e e a att f a p t e l e d e s p r e c a r e a m v o r b i t m a i .
n a i n t e , ct i cele c t e a u c o n s t i t u i t pretextul acestui rzboi.
(2) T o a t e aceste l u p t e , p e c a r e l e - a u d a t c u b a r b a r u l i ntre
e i , s - a u p e t r e c u t n c e i c i n c i z e c i d e a n i d e l a r e t r a g e r e a l u i
X e r x e s pn l a nceputul acestui rzboi. n t i m p u l acestor l u p t e
a t e n i e n i i i - a u s t a t o r n i c i t o d o m i n a i e d i n ce n ce m a i a u t o r i
tar, e i nii a u a j u n s l a o m a r e p u t e r e . I a r l a c e d e m o n i e n i i ,
dei i ddeau seama [de creterea puterii atenienilor], nu
ncercau s-i mpiedice dect n mic msur i n cea mai
m a r e p a r t e d i n t i m p e d e a u linitii. i m a i n a i n t e e i p o r n e a u
greu l a rzboi, dac n u e r a u silii, d a r m a i ales a t u n c i cnd
e r a u s t n j e n i i i de r z b o a i e i n t e r n e , p n c n d p u t e r e a a t e n i e -

212
CARTEA. I

n i l o r s-a r i d i c a t v d i t i a n c e p u t s a t a c e c h i a r i p e aliaii
l o r . A t u n c i , l a c e d e m o n i e n i i a u s o c o t i t c n u se m a i p o a t e r b d a ,
c i c t r e b u i e s t r e a c l a a c i u n e c u t o t a v n t u l i, d a c vor
fi n stare, pornind acest rzboi s s u p r i m e p u t e r e a , a t e n i e
nilor. (3) L a c e d e m o n i e n i i nii d e c l a r a s e r oficial c tratatul
a f o s t r u p t i c a t e n i e n i i snt v i n o v a i , d a r , t r i m i n d l a D e l p h i ,
a u ntrebat Z e u l 1 1 0
d a c este m a i b i n e s l u p t e . Z e u l l e - a r s
p u n s , d u p c u m se s p u n e , c , d a c v o r p u r t a r z b o i u l c u t o a t
v i g o a r e a , v o r f i b i r u i t o r i i c e l nsui i v a a j u t a , c h e m a t s a u
nechemat.

119 S p a r t a n i i au convocat pe aliai p e n t r u ca s se hot


rasc p r i n v o t dac t r e b u i e p o r n i t rzboiul. A u v e n i t soli d i n
partea aliailor i, i n n d u - s e a d u n a r e a , toi a u spus ceea ce
d o r e a u c e i m a i m u l i a c u z a u p e a t e n i e n i i c e r e a u s f i e r z
boi i a r c o r i n t i e n i i , c a r e , n p r e a l a b i l , r u g a s e r cetile, pe
f i e c a r e n p a r t e , s v o t e z e r z b o i u l , p e n t r u c se t e m e a u c a n u
c u m v a P o t i d e e a s f i e distrus m a i n a i n t e de a trece ei l a
a c i u n e , f i i n d i e i d e fa, a u pit cei d i n u r m n faa adu
nrii i a u v o r b i t astfel.

120 (1) A l i a i l o r , p e l a c e d e m o n i e n i n u m a i este c a z u l s - i


mai nvinuim c n - a u votat i e i r z b o i u l , o d a t ce ne-au
c o n v o c a t n acest scop. n t r - a d e v r , se c a d e ca c o n d u c t o r i i s
chiverniseasc interesele fiecrui aliat n parte n spirit de
e g a l i t a t e i s v e g h e z e l a i n t e r e s e l e c o m u n e , p o t r i v i t c u o n o r u
r i l e c a r e l i se a c o r d , m a i nti l o r i, n a l t e p r i v i n e , n a i n t e a
c e l o r l a l i aliai. (2) A c e i a d i n t r e n o i c a r e a u a v u t p n acum
relaii c u a t e n i e n i i n u m a i a u n e v o i e de n d e m n u r i , p e n t r u ca
s i a m s u r i d e a p r a r e . I a r c e i c a r e l o c u i e s c n i n t e r i o r u l r i i ,
i n u p e r m , t r e b u i e s tie c, d a c n u v o r v e n i n a j u t o r c e l o r d e
j o s , d e l a m a r e , v o r a v e a greuti n t r a n s p o r t u l r o a d e l o r , d e
f i e c a r e a n o t i m p , s p r e m a r e i v o r p r i m i , n s c h i m b , m a i greu*
cele ce d m a r e a c o n t i n e n t u l u i ; n u t r e b u i e s j u d e c e c u n e n c r e d e
r e c e l e ce se s p u n a c u m , g n d i n d c n u - i p r i v e s c , c i t r e b u i e s
se atepte c , n caz c n d se v a p i e r d e p a r t e a d e j o s a rii, p r i
m e j d i a v a a j u n g e p n l a e i ; d e c i t r e b u i e s d e l i b e r e z e a c u m ,
i c u p r i v i r e l a situaia l o r nii. (3) D e aceea, n u t r e b u i e s

213
THUCYDIDES

e z i t e s a l e a g rzboiul n l o c de pace. ntr-adevr, este de


d a t o r i a o a m e n i l o r c u m p n i i s stea linitii c n d n u l i se fac
n e d r e p t i , d a r o a m e n i i b r a v i a u d a t o r i a s t r e a c d e l a pace
l a r z b o i c n d l i se f a c n e d r e p t i , i a r a t u n c i c n d situaia este
p r i e l n i c , de l a r z b o i s se t r e a c iari l a t r a t a t i v e i s n u
se nflcreze din pricina succeselor n rzboi, dar nici s
ngduie s fie ofensai, lsndu-se dui de plcerea linitei
p e c a r e o o f e r p a c e a . (4) n t r - a d e v r , c e l c a r e este o v i e l n i c ,
din pricina plcerii, va putea f i foarte repede despuiat de
ncntarea vieii uoare, de d r a g u l creia ovie, dac v a sta
linitit, i a r c e l c a r e f a c e excese n r z b o i i d i n c a u z a noro
c u l u i n u se o p r e t e s r e f l e c t e z e c se las e x a l t a t de o n
drzneal neltoare. (5) n t r - a d e v r , de multe ori hotrrile
n e c h i b z u i t e a u fost ncununate de izbnzi, fiindc dumanii au
f o s t i m a i n e c u g e t a i , d a r n u d e p u i n e o r i , ns, m u l t e l u c r u r i ,
c a r e l a p r i m a v e d e r e p r e a u b i n e c h i b z u i t e , s-au t e r m i n a t , d i m
p o t r i v , n c h i p r u i n o s ; n i m e n i n u - i f a c e p l a n u r i l e i n u l e
realizeaz c u aceeai ncredere, c i n o i o a m e n i i facem planuri
neltoare cnd sntem n siguran, d a r n timpul aciunii,
d i n p r i c i n a f r i c i i , s n t e m i n c a p a b i l i s-o d u c e m l a b u n sfrit.

121 (1) A c u m , ns, noi pornim rzboiul pentru c ni se


f a c n e d r e p t i i p e n t r u c a v e m m o t i v e t e m e i n i c e , ns, d u p
ce vom pedepsi pe atenieni, l v o m nceta la timp. (2) D i n
multe motive este firesc s-i n f r n g e m , m a i nti, f i i n d c le
sntem superiori ca numr i ca experien n rzboi, apoi,
f i i n d c toi, l a f e l , p o r n i m l a e x e c u t a r e a o r d i n e l o r . (3) I a r f l o t a ,
d a t o r i t c r e i a snt e i p u t e r n i c i , n o i o v o m p r e g t i d i n a v e r e a
p e c a r e o a r e f i e c a r e d i n t r e n o i , Cu b a n i i de l a D e l p h i 1 1 1
, i c u
cei de l a O l y m p i a ; cci, fcnd u n m p r u m u t c u dobnd, v o m
fi n s t a r e s a n g a j m c u plat oameni m a i muli dect ei.
Puterea armat a a t e n i e n i l o r este m a i m u l t cumprat, dect
r e a l i z a t n c e t a t e , p e c n d a noastr n u poate de loc s f i e
l a f e l , cci n o i n e s p r i j i n i m m a i m u l t p e o a m e n i d e c t p e b a n i .
(4) A a c u m este d e ateptat, n t r - o s i n g u r v i c t o r i e n a v a l p o t
fi dobori, i a r dac v o r rezista ne v o m pregti i n o i flota
n t r - u n t i m p m a i n d e l u n g a t i, c n d n e v o m nsui c u n o t i n e l e ,
n ceea ce p r i v e t e n a v i g a i a , l a f e l c u e i , v o m a v e a u n c u r a j

214
CARTEA I

m a i m a r e d e c t e i . C c i ceea ce a v e m n o i b u n . d e l a n a t u r n u
va putea f i dobndit de ei p r i n nvtur, i a r superioritatea,,
d o b n d i t d e e i p r i n tiin, t r e b u i e s l e - o n t r e c e m n o i , p r i n
pregtire. (5) V o m face contribuii n b a n i , ca s-i avem la
dispoziie p e n t r u r e a l i z a r e a acestui scop; a l t f e l , va f i primej
d i o s , d a c aliaii l o r n u v o r r e f u z a s a d u c b a n i p e n t r u n t
rirea propriei lor sclavii, iar noi n u v o m cheltui ca s pe
d e p s i m p e d u m a n i , c a s n e s a l v m n o i n i n e i p e n t r u ca
e i s n u n e i a b a n i i i s s u f e r i m m a i m u l t d i n p a r t e a l o r .

122 (1) M a i snt i a l t e c i p e n t r u a p u r t a r z b o i u l , i a n u m e


desprinderea aliailor d i n aliana ncheiat cu e i , ceea ce ar
constitui, n p r i m u l rnd, s u p r i m a r e a v e n i t u r i l o r p r i n care e
snt p u t e r n i c i , n c o n j u r a r e a rii c u z i d i a l t e m i j l o a c e , c a r e
n u se p o t p r e v e d e a d e a c u m , c c i r z b o i u l se d e s f o a r f o a r t e
p u i n d u p p l a n u l f i x a t , i e l nsui p u n e l a c a l e m u l t e l u c r u r i
d u p situaia d e m o m e n t ; d e aceea, c e l c a r e - 1 trateaz c u pre
vedere este m a i puternic, i a r cel care-1 duce cu patim, se
p r b u e t e . (2) S n e g n d i m c d a c f i e c a r e d i n t r e n o i a m a v e a
d i f e r e n d e n l e g t u r c u h o t a r e l e rii, c u v e c i n i e g a l i c u n o i ,
ar f i suportabil. A c u m ns, a t e n i e n i i snt n s t a r e s lupte
mpotriva noastr a tuturor, iar mpotriva fiecrei ceti n
parte snt n c i m a i p u t e r n i c i ; astfel c, d a c n u le vom
ine p i e p t , i toi l a u n l o c , i f i e c a r e n e a m i f i e c a r e c e t a t e
n p a r t e , n acelai cuget, uor ne vor supune, dac v o m f i
d e z b i n a i . I a r n f r n g e r e a , c h i a r d a c n i se p a r e g r o a z n i c l a
a u z , s tie f i e c a r e c n u n e v a a d u c e nimic altceva dect direct
s c l a v i a . (3) I a r p e n t r u P e l o p o n e s este u r t s e v o c e s c l a v i a n u
mai cu cuvntul i e ruinos ca attea ceti s sufere d i n
pricina uneia singure. De aceea, se v a s o c o t i o r i c suferim
pe d r e p t , o r i c r b d m d i n p r i c i n a laitii n o a s t r e s a u c n e
artm m a i netrebnici dect prinii notri care au eliberat
Elada. Acest lucru nu-1 ntrim numai pentru n o i nine, ci
l s m s se n s c u n e z e n E l a d a o c e t a t e - t i r a n , dei p e tira
nii instituii ntr-o singur cetate n o i s o c o t i m c-i drept s-i
r s t u r n m . (4) i n u t i m c u m u n a s t f e l d e p r o c e d e u s-ar p u
t e a d e o s e b i t d e cele t r e i m a r i d e f e c t e , d e l i p s a d e inteligen,,
d e s l b i c i u n e i d e n e p s a r e . C c i , n u e v i t n d aceste d e f e c t e a i

215
THUCYDIDES

a j u n s l a d i s p r e u l c a r e l o v e t e p e f o a r t e m u l i , i c a r e , p e n t r u
c doboar pe muli, a cptat n u m e l e c o n t r a r i u de nesoco
tin".

123 (1) i d e ce este n e v o i e s n c r i m i n m cele ce s - a u pe


t r e c u t n a i n t e m a i m u l t d e c t se c a d e fa d e cele ce se n t m p l
n mprejurarea de fa? Pentru cele ce se pot ntmpl n
v i i t o r t r e b u i e s f a c e i e f o r t u r i p o t r i v i t situaiei e x i s t e n t e , cci
este u n o b i c e i s t r m o e s c p e n t r u v o i ca p r i n s t r d a n i i s do-
bndii m e r i t e 1 1 2
, i n u t r e b u i e s v s c h i m b a i t r a d i i a , d a c a
cum sntei o a r e c u m s u p e r i o r i d a t o r i t b o g i e i i p u t e r i i , cci n u
este d r e p t s p i e r d e i , c n d v aflai n belug, ceea ce ai d o -
b n d i t n v r e m e d e l i p s u r i , c i , c u r a j o i , s p o r n i i p e n t r u multe
c a u z e r z b o i u l , d e o a r e c e i Z e u l n e - a d a t u n o r a c o l favorabil
i a p r o m i s c v a l u a p a r t e l a a c i u n e nsui, m a i ales cnd
t o a t E l a d a v a l u p t a alturi d e n o i , o p a r t e de f r i c 1 1 3
, iar alta
d i n i n t e r e s . (2) N u v o i p r i m i i vei r u p e t r a t a t u l , p e c a r e i Z e u l ,
cnd v n d e a m n l a rzboi, socotete c a fost v i o l a t , c i , m a i
-degrab, vei v e n i n a j u t o r u l t r a t a t u l u i c n d a f o s t v i o l a t ; tra
tatul nu-1 calc cei care sar s-1 a p e r e , c i cei care pornesc
primii mpotriva l u i .

124 (1) n acest f e l , a c u m c n d d i n t o a t e p u n c t e l e de v e d e r e


sntei n d r e p t i i s purtai r z b o i u l i c n d n o i v n d e m n m
*cu toii s-1 p o r n i i , dac ntr-adevr comunitatea 1 1 4
de inte
rese c o n s t i t u i e c e l m a i p u t e r n i c t e m e i i p e n t r u ceti, i p e n
t r u p a r t i c u l a r i , n u ovii s v e n i i n a j u t o r u l p o t i d e e n i l o r , c a r e
snt d o r i e n i i snt asediai d e i o n i e n i ( m a i n a i n t e se n t m p l
contrariul) n u ovii s restabilii libertatea altora, cci nu
mai este d e s u p o r t a t ca, n t i m p ce n o i tergiversm, u n i i s
p r i m e a s c l o v i t u r i , i a r alii d a c n e v o m v d i c n e a d u n m ,
d a r n u n d r z n i m s l e v e n i m n a j u t o r , s f i e n p r i m e j d i a
de a pi la fel. (2) Dimpotriv, gndii-v, aliailor, c a
a j u n s cuitul l a os, c ceea ce se s p u n e este b i n e ; v o t a i deci
r z b o i u l i n u v t e m e i d e p r i m e j d i a d e a c u m , c i nzuii ctre
pacea ndelung, care va decurge d i n rzboi, cci datorit
rzboiului p a c e a se ntrete i m a i m u l t , d a r renunarea la
rzboi, de dragul pcii, n u - i totodat lipsit de primejdie.

216
CARTEA I

(3) i, s o c o t i n d c n E l a d a s-a n s c u n a t o c e t a t e - t i r a n , n d r e p
tat d e o p o t r i v m p o t r i v a t u t u r o r a s t f e l c p e u n i i i s t p -
nete, i a r p e alii a r e d e g n d s-i s t p n e a s c s m e r g e m
usupr-i, s-o d o b o r m , i a r n o i , d e a c i n a i n t e , s t r i m f r p r i
m e j d i i i s e l i b e r m p e e l e n i i c a r e a c u m snt s u b j u g a i " . A a .
au v o r b i t corintienii.

125 (1) L a c e d e m o n i e n i i , d u p ce a u a s c u l t a t p r e r e a t u t u r o r , ,
a u p u s s v o t e z e , p e rnd, pe toi aliaii care erau de fa,
i pe c e i d i n c e t i l e m a r i , i p e c e i d i n c e t i l e m i c i , i m a j o
ritatea a votat rzboiul. (2) D a r , c u toate c le era cu ne
putin s a d u c n d a t l a n d e p l i n i r e h o t r r e a , d e o a r e c e e r a u
nepregtii, f i e c a r e socotea c t r e b u i e s p r o c u r e cele necesare
i s n u m a i e x i s t e o v i r e . D u p ce h o t r s e r s p r e g t e a s c
cele de trebuin, n-a trecut un an, ci m a i puin, pn s
i n v a d e z e A t t i c a i s n c e a p r z b o i u l p e fa.

126 (1) I n acest t i m p , l a c e d e m o n i e n i i a u t r i m i s s o l i l a A t e n a


spre a face incriminri atenienilor, ca s aib un ct mai
p u t e r n i c p r e t e x t p e n t r u n c e p e r e a r z b o i u l u i , d a c n u l i se v a
da a s c u l t a r e . (2) Astfel, l a c e d e m o n i e n i i "au t r i m i s mai nti
s o l i ca s c e a r a t e n i e n i l o r s e x p i e z e s a c r i l e g i u l svrit m
potriva zeiei 115
. Sacrilegiul se produsese n felul urmtor:
(3) C y l o n e r a u n a t e n i a n , n v i n g t o r la jocurile d i n Olympia,.
n o b i l i c u m a r e t r e c e r e p r i n t r e v e c h i i a t e n i e n i . Se cstorise
cu f a t a l u i Theagenes d i n M e g a r a , c a r e p e v r e m e a aceea e r a
tiran al Megarei. (4) C y l o n a cerut u n oracol la Delphi, i a r
Z e u l i - a r s p u n s s o c u p e a c r o p o l a a t e n i e n i l o r n t i m p u l celei
m a i m a r i s r b t o r i a l u i Z e u s . (5) E l a l u a t o a m e n i narmai
de la Theagenes, de Srbtoarea Olympiilor din Pelopones,
convingndu-i prietenii, a ocupat acropola, p e n t r u ca s i n
s t a u r e z e t i r a n i a , s o c o t i n d c este s r b t o a r e a cea m a i m a r e a
lui Zeus i c l u i i se cade s i n s t a u r e z e t i r a n i a , ca unuia
care nvinsese la Olympia. (6) T o t u i Cylon n u s-a mai gn-
dit i n i c i o r a c o l u l n - a artat c l a r d a c n u c u m v a e r a
v o r b a d e s p r e m a r e a s r b t o a r e d i n A t t i c a s a u d i n alt parte;
ntr-adevr i atenienii srbtoresc, n afara cetii, Diasia,
care se numete marea srbtoare" a l u i Zeus Meilichios,

217
THUCYDIDES

n t i m p u l c r e i a a d u c c u toii s a c r i f i c i i , d a r muli n u sacrific


a n i m a l e , c i a d u c d r e p t o f r a n d e p r j i t u r i n f o r m d e animale,
el ns, s o c o t i n d c n e l e g e c o r e c t , a t r e c u t l a a c i u n e . (7) A t e
n i e n i i , prinznd de v e s t e , a u d a t f u g a , n m a s , d e p e ogoare
mpotriva lor i, nconjurnd acropola, au nceput s-o ase-
dieze. (8) C u t i m p u l , e i s-au e p u i z a t d i n p r i c i n a a s e d i u l u i p r e a
lung, aa c cei m a i m u l i a u plecat, ncredinnd paza ase
d i a i l o r c e l o r n o u a r h o n i i l e a c o r d d e p l i n e p u t e r i , ca s-o
o r n d u i a s c c u m v o r gsi d e c u v i i n m a i b i n e . Pe a t u n c i , cele
m a i m u l t e s a r c i n i p o l i t i c e r e v e n e a u c e l o r n o u a r h o n i . (9) Cei
asediai cu Cylon o duceau ru din pricina lipsei de hran
i d e ap. (10) C y l o n i f r a t e l e su i z b u t e s c s f u g , d a r c e i
lali, f i i n d u r m r i i u n i i m u r i s e r d e f o a m e se aaz l a
a l t a r u l zeiei d e p e a c r o p o l , ca r u g t o r i . (11) A t e n i e n i i nsr
cinai c u p a z a , d n d u - i s e a m a c snt g a t a s m o a r n tem
p l u , d o r i n d s n u s v r e a s c n i c i o n e l e g i u i r e , i - a u r i d i c a t de
l a a l t a r , i - a u scos a f a r i i - a u u c i s . P e u n i i , c a r e se duceau
s se aeze ca r u g t o r i la altarele zeielor a u g u s t e , i - a u u c i s
de asemenea chiar pe drum 1 1 6
. De atunci, aceia s-au numit
blestemai i vinovai fa de zei 117
, i e i , i neamul lor.
(12) A a d a r , a t e n i e n i i a u i z g o n i t p e aceti b l e s t e m a i , i - a u m a i
i z g o n i t , m a i trziu, i C l e o m e n e s , spartanul, mpreun cu ate
nienii prtai l a dezbinare, adic pe cei v i i i - a u izgonit, i a r
oasele c e l o r m o r i l e - a u z v r l i t p e s t e h o t a r e . T o t u i , c e i b l e s t e
m a i s - a u n t o r s m a i trziu i n e a m u l l o r d i n u i e n c n c e t a t e .

127 (1) L a c e d e m o n i e n i i c e r e a u atenienilor s expieze acest


sacrilegiu, desigur, m a i nti ca s rzbune pe zei, dar i
fiindc tiau c Pericles, f i u l l u i Xanthippos, se trage dup
m a m , d i n C y l o n i s o c o t e a u c, d a c v a c d e a P e r i c l e s , v o r
o b i n e m a i u o r ceea ce d o r e a u de la atenieni. (2) Totui, e i
nu erau siguri c l u i P e r i c l e s a r p u t e a s i se n t m p l e aa
ceva, i d i n aceast cauz voiau s-1 acuze n faa cetii,
g n d i n d c, n p a r t e , i d i n p r i c i n a n p a s t e i 118
l u i se v a porni
rzboiul. ntr-adevr, Pericles, avnd cea mai mare influen
dintre toi d i n aceeai generaie i f i i n d i c o n d u c t o r u l t r e -
b i l o r p o l i t i c e , se m p o t r i v e a n t o t u l l a c e d e m o n i e n i l o r , nelsnd
pe atenieni s cedeze, i n d e m n n d u - i l a rzboi.

218
CARTEA I

128 (1) D a r i a t e n i e n i i c e r e a u l a c e d e m o n i e n i l o r s e x p i e z e sa
c r i l e g i u l de l a T a i n a r o n . n t r - a d e v r , l a c e d e m o n i e n i i , r i d i c n d de
la altarul d i n t e m p l u l l u i P o s e i d o n p e rugtorii hiloi din Taina
ron i, s c o n d u - i afar, i - a u u c i s . D i n a c e a s t cauz lacede
monienii socotesc c a s u p r a l o r s-a abtut marele cutremur
de l a S p a r t a . (2) A t e n i e n i i l e m a i c e r e a u s e x p i e z e i sacri
legiul d i n Chalcioicos, care s-a p e t r e c u t n f e l u l urmtor. (3)
Dup ce Pausanias, lacedemonianul, a fost rechemat de la
c o m a n d a d i n H e l l e s p o n t , p e n t r u p r i m a oar de ctre spartani,
i, j u d e c a t , a f o s t a c h i t a t , s u b c u v n t c n u c l c a s e legea, n
m o d o f i c i a l n - a m a i f o s t t r i m i s a c o l o , d a r , ca p a r t i c u l a r , e l a
luat o trirem d i n H e r m i o n e , trirem pe care nu se aflau
lacedemonieni, i s-a dus n Hellespont, sub cuvnt c vrea
s i a p a r t e l a rzboiul dus de eleni 1 1 9
, d a r , n realitate, - ca
s t r a t e z e 1 2 0
c u r e g e l e p e r i l o r . A c e s t l u c r u l n c e r c a s e i m a i
nainte, cnd rvnise la comanda elenilor. (4) Aa i-a atras
atunci, pentru p r i m a oar, r e c u n o t i n a r e g e l u i i a f c u t n
ceputul povetii din urmtoarea mprejurare: (5) Pausanias
c u c e r i s e c e t a t e a B y z a n t i o n , c n d fusese p r i m a d a t acolo, dup
retragerea din Cipru, cetatea se afla atunci sub stpnirea
m e z i l o r , i a r p r i z o n i e r i i luai a t u n c i e r a u p r i e t e n i i r u d e d e - a l e
regelui. Regelui i s-au trimis napoi, pe ascuns, de ceilali
aliai, prizonierii luai, i a r aliailor l i s-a spus c fuseser
scpai de sub paz. (6) A c e s t lucru 1-a fcut mpreun cu
Gongylos d i n Eretria, cruia-i ncredinase cetatea Byzantion,.
i p r i z o n i e r i i . R e g e l u i i - a t r i m i s i o s c r i s o a r e , p r i n Gongylos,
n c a r e , aa c u m s-a d e s c o p e r i t m a i trziu, sttea s c r i s u r m
toarele: Pausanias, conductorul Spartei, voind s-i fac o
p l c e r e i t r i m i t e n a p o i aceti p r i z o n i e r i , p e care i - a c a p t u
r a t c u s p a d a , i i f a c e p r o p u n e r e a , d a c i t u eti d e a c o r d ,
s i a n c s t o r i e p e f i i c a t a i s-i a d u c s u b s t p n i r e S p a r t a
i r e s t u l E l a d e i . C r e d - c v o i f i n s t a r e s a d u c l a n d e p l i n i r e
acest l u c r u , d u p ce m v o i sftui c u t i n e . D a c eti de a c o r d
cu vreuna d i n aceste p r o p u n e r i , trimite un om de ncredere
la mare, prin c a r e s p u t e m s c o m u n i c m p e viitor".

129 (1) A c e s t e p r o p u n e r i l e f c e a e l n s c r i s o a r e . X e r x e s s-a


b u c u r a t d e s c r i s o a r e i a t r i m i s l a m a r e . p e A r t a b a z o s , f i u l l u i

219
THUCYDIDES

P h a r n a c e s , i i - a p o r u n c i t s i a n p r i m i r e s a t r a p i a Dascylitis,
s c h i m b n d p e M e g a b a t e s , c a r e o g u v e r n a s e m a i n a i n t e , i, n
acelai timp, i - a m a i d a t i o scrisoare de rspuns pentru
P a u s a n i a s , c a r e se a f l a l a B y z a n t i o n , o r d o n n d u - i s i - o t r i m i t
ct m a i repede prin c i n e v a i s-i arate i pecetea i, dac
a c e s t a i v a p o r u n c i c e v a n ceea ce p r i v e t e t r e b u r i l e l u i , s
l e a d u c l a n d e p l i n i r e ct m a i b i n e i c u d e p l i n d e v o t a m e n t .
<2) A r t a b a z o s , s o s i n d acolo, a f c u t t o a t e p r e c u m i se spusese
i a t r i m i s s c r i s o a r e a , n c a r e se scrisese urmtorul rspuns:
Astfel v o r b e t e r e g e l e X e r x e s l u i P a u s a n i a s . n casa noastr
st consemnat nscris, pentru totdeauna, o binefacere care
i se datoreaz pentru o a m e n i i pe care ni i - a i salvat din
B y z a n , d i n c o l o d e m a r e , i snt d e a c o r d c u p r o p u n e r i l e tale.
N i c i o z i i n i c i o n o a p t e s n u t e f a c s a m i ndeplinirea
p r o m i s i u n i l o r pe c a r e n i l e f a c i i s n u f i i m p i e d i c a t d e i d e e a
c t r e b u i e c h e l t u i t a u r s a u a r g i n t , i c este n e v o i e d e mult
armat, dac trebuie s se adUne undeva, ci mpreun cu
Artabazos, brbat de isprav, pe c a r e i l - a m t r i m i s , adu la
n d e p l i n i r e c u r a j o s i r e a l i z a r e a i n t e r e s e l o r m e l e , i r e a l i z a r e a
intereselor tale, cum va f i m a i f r u m o s i mai bine pentru
amndoi".

130 (1) P r i m i n d P a u s a n i a s aceast s c r i s o a r e , p e l n g c i


m a i n a i n t e e r a n m a r e c i n s t e l a e l e n i , p e n t r u c o m a n d a dei
n u t l a P l a t e e a , d e a t u n c i s-a n f u m u r a t i m a i m u l t i n u m a i
rbda s-i d u c v i a a d u p v e c h i u l o b i c e i , c i se m b r c a n
haine medice cnd ieea din Byzantion; ba chiar cnd str
btea T r a c i a e r a e s c o r t a t d e m e z i i e g i p t e n i , i a r m a s a i se
pregtea dup o b i c e i u l p e r s a n 1 2 1
. D e a s e m e n e a , n u p u t e a s-i
ascund nici gndul, ci, p r i n lucruri mrunte, arta ceea ce
plnuia s f a c cu m a i m a r e amploare, dup aceea. (2) E r a
i ; o t m a i g r e u a c c e s i b i l i t o t att d e b r u t a l se p u r t a 1 2 2
fa de
toi, n c t n i m e n i n u se m a i p u t e a a p r o p i a d e e l . A c e a s t a a i
d e t e r m i n a t , n f o a r t e m a r e m s u r , p e aliai s treac d e p a r t e a
atenienilor.

131 (1) A s t f e l c l a c e d e m o n i e n i i , n d a t ce a u a f l a t , l - a u i
xechemat, tocmai pentru acest m o t i v , i a r d u p ce a pornit a

220
CARTEA I

d o u a o a r p e o c o r a b i e d i n H e r m i o n i d a , f r n v o i r e a l o r , i
s-a d o v e d i t c f c e a acelai l u c r u , chiar dup ce fusese silit,
p r i n a s e d i u , d e a t e n i e n i c c a p i t u l e z e , n u s-a ntors d i n B y z a n
la S p a r t a , c i s-a s t a b i l i t l a C o l o n a i , n T r o a d a ; s p a r t a n i i a u f o s t
vestii, ns, c trateaz c u b a r b a r i i i c n u se folosete de
ederea sa a c o l o p e n t r u ceva b u n ; a t u n c i spartanii n-au mai
p u t u t r b d a i e f o r i i , t r i m i n d u n c r a i n i c c u o scytal , m
i-au
p o r u n c i t s n u se d e s p a r t de c r a i n i c , c d a c n u se v a s u p u n e
p o r u n c i i , e i i v o r d e c l a r a r z b o i . (2) P a u s a n i a s , ca s n l t u r e
o r i c e f e l de b n u i a l i s p e r n d c v a p u t e a n d e p r t a acuza
rea, d n d b a n i , s-a n t o r s iari l a S p a r t a . C h i a r d e l a n c e p u t
a fost aruncat n nchisoare de efori eforii pot s fac
acest l u c r u i c u r e g e l e de u n d e a reuit s ias m a i trziu
i s-a p r e z e n t a t l a j u d e c a t , p u n n d u - s e l a d i s p o z i i a o r i c u i v a
v o i s d o v e d e a s c v i n o v i a sa.

132 (1) N i c i d u m a n i i si p e r s o n a l i , n i c i c e t a t e a n t r e a g n u
a v e a u d o v e z i c o n c r e t e p e c a r e s se n t e m e i e z e a c u z a i i l e i s
poat p e d e p s i u n o m d e n e a m regesc, c a r e i n p r e z e n t e r a
o n o r a t e l fusese e p i t r o p u l r e g e l u i P l e i s t a r c h o s , f i u l l u i L e o -
nidas, care era nc minor i c u care era vr. (2) D a r , d i n
pricina clcrii l e g i l o r i a z e l u l u i su p e n t r u b a r b a r i , ct i
p e n t r u c n u se m u l u m e a c u r a n g u l su, ca u n o m e g a l c u
ceilali, a d a t p r i l e j l a m u l t e bnuieli; spartanii mai luau n
c o n s i d e r a r e i a l t e f a p t e a l e l u i , n t r e b n d u - s e , n acelai timp,
dac n u c u m v a prsise felul de via tradiional, p e n t r u c
nu uitau c pe trepiedul de la Delphi, pe care elenii l
a d u s e s e r ca p r i n o s d i n p r z i l e l u a t e d e l a m e z i e l nsui
p r e t i n s e s e s se s c r i e u r m t o r u l distih elegiac:

Pausanias, c o m a n d a n t u l elenilor, dup ce a distrus


armata mezilor
A a d u s l u i P h o i b o s aceast o f r a n d "

(3) L a c e d e m o n i e n i i a u radiat de pe trepied distihul elegiac


atunci ndat i au nscris numele cetilor care, zdrobind
m p r e u n p e b a r b a r i , a u a d u s o f r a n d a . Se c r e d e a c i acest
f a p t , svrit d e P a u s a n i a s , este o c l c a r e a l e g i i i, d e o a r e c e

221
THUCYDIDES

se a j u n s e s e s f i e a s t f e l a c u z a t , c u att m a i m u l t se nvedera
c e l l u c r a s e l a f e l c u p l a n u l d e fa. (4) S p a r t a n i i m a i e r a u
informai c P a u s a n i a s puse- l a c a l e i c u hiloii urmtoarele:
l e p r o m i t e a e l i b e r a r e a i d r e p t u l d e cetenie, d a c se v o r rs-
cula deodat i vor ajuta la realizarea ntregului su plan.
(5) D a r n i c i acum spartanii n - a u d a t crezare acestor denun
tori hiloi i n - a u socotit c-i necesar s ia vreo msur
deosebit mpotriva l u i , ci au procedat aa cum obinuiau,
ntre e i , p e n t r u ca s n u se g r b e a s c s i a v r e o h o t r r e i r e
vocabil mpotriva u n u i s p a r t a n , fr dovezi nendoielnice, m a i
nainte d e a-1 d e n u n a , d u p c u m se s p u n e , c e l c a r e a v e a s
aduc u l t i m a scrisoare a regelui ctre A r t a b a z o s ; acel o m se
numea Argilios, era f a v o r i t u l regelui i p r e z e n t a m a r e n c r e
dere p e n t r u A r t a b a z o s . A r g i l i o s , c u g e t n d n s i n e i f i i n d cu
p r i n s de t e a m pentru c n i c i u n a d i n tafetele dinaintea
lui n u se m a i ntorsese i-a f c u t o pecete, la fel cu cea
o r i g i n a l , p e n t r u ca, d a c c u m v a se v a f i nelat n bnuiala
l u i s a u d a c r e g e l e i v a c e r e s c r i s o a r e a ca s s c h i m b e ceva,
s nu-i d e a s e a m a c s c r i s o a r e a fusese deschis. A p o i a des
c h i s s c r i s o a r e a , n c a r e b n u i n d c se d d u s e u n a s t f e l de
o r d i n a c i t i t c r e g e l e d d u s e o r d i n u l s f i e u c i s .

133 (1) C n d Argilios a artat scrisoarea, e f o r i i s-au con


v i n s i m a i m u l t , d a r d o r e a u s-1 a u d e i nii pe P a u s a n i a s
s p u n n d c e v a . A r g i l i o s se dusese, d u p n e l e g e r e a c u e f o r i i , l a
T a i n a r o n , ca r u g t o r , i-i f c u s e o colib desprit n dou
printr-un perete. n aceast c o l i b a ascuns pe civa dintre
e f o r i ; P a u s a n i a s s-a d u s l a A r g i l i o s i 1-a n t r e b a t c a r e - i moti
vul suplicei; eforii auzeau totul. Argilios dup ce l nvinui
d e cele s c r i s e d e s p r e e l n s c r i s o a r e i i art i f i e c a r e f a p t
n p a r t e , ct i f a p t u l c n u - 1 pusese p e e l n i c i o d a t n pri
m e j d i e n s e r v i c i i l e a d u s e r e g e l u i , i spuse c d o r e t e s a i b
o n o a r e a s m o a r l a f e l ca o r i c a r e a l t u l d i n t r e s l u j i t o r i . Pau
sanias, a r t n d u - s e de a c o r d c u cele spuse d e e l , i spuse s
nu se s u p e r e d i n p r i c i n a situaiei d e fa i i d d u garanii
c v a f i e l i b e r a t d i n t e m p l u ; a p o i i - a c e r u t s p l e c e n grab
i s n u m a i m p i e d i c e d e s f u r a r e a e v e n i m e n t e l o r .

222
CARTEA I

134 (1) E f o r i i , d u p ce a u a u z i t c u d e - a m n u n t u l toate, a u


plecat, dar, a c u m cunoscnd temeinic faptul, au procedat la
a r e s t a r e a l u i P a u s a n i a s , n c e t a t e . Se s p u n e c P a u s a n i a s , n
drum, pe cnd e r a p e p u n c t u l de a f i a r e s t a t , p r i v i n d figura
unui efor care se apropia de e l i-a d a t seama l a ce vine;
un alt efor ns i - a fcut u n semn d i s c r e t i i - a artat cu
bunvoin p l a n u l l o r ; a t u n c i P a u s a n i a s s-a n d r e p t a t n fug
.spre t e m p l u l A t h e n e i C h a l c i o i c o s i s-a r e f u g i a t acolo, nainte
de a sosi eforii. Templul era aproape. Intrnd ntr-o odi,
c a r e a p a r i n e a t e m p l u l u i , ca s n u s u f e r e s u b c e r u l l i b e r , P a u
s a n i a s e d e a linitit. (2) E f o r i i , p e n t r u n c e p u t , a u r e n u n a t l a
u r m r i r e , m a i a p o i a u n d e p r t a t a c o p e r i u l i uile o d i e i i,
pzindu-1 i b a r i c a d n d u - 1 n u n t r u , l - a u n c h i s c u z i d i l - a u
a s e d i a t ca s-1 f a c s c a p i t u l e z e p r i n f o a m e . (3) Pe c n d era
aproape s-i dea sufletul, eforii dndu-i seama n ce stare
se afl n o d i , l - a u scos a f a r n c n v i a , d a r e l a m u r i t
de n d a t ce a f o s t scos. (4) L a n c e p u t e f o r i i s - a u g n d i t s-1
arunce n Caiadas, unde erau aruncai rufctorii, apoi au
hotrt s-1 n g r o a p e u n d e v a , p e a p r o a p e . I a r z e u l d i n D e l p h i ,
m a i trziu, l e - a d a t l a c e d e m o n i e n i l o r u n o r a c o l , c e r n d u - l e s-i
m u t e mormntul acolo unde-i dduse s u f l e t u l ; a c u m , m o r m n -
tul se afl n vestibulul templului, lucru pe c a r e - 1 arat o
inscripie pe coloane; d e o a r e c e f a p t a svrit d e e i c o n s t i t u i e
un sacrilegiu, [oracolul le-a mai poruncit ca] n loc de un
singur corp s ofere dou corpuri zeiei Atena Chalcioicos.
L a c e d e m o n i e n i i a u fcut dou statui de bronz, reprezentnd pe
P a u s a n i a s , i l e - a u p u s a c o l o , p a r c s p r e a-1 n l o c u i .

135 (1) A t e n i e n i i , p r e t e x t n d c i z e u l socotise f a p t a lor o


nelegiuire, a u cerut, l a rndul l o r , l a c e d e m o n i e n i l o r s-o isp-
easc.^ (2) n privina politicii filopersane a l u i Pausanias,
lacedemonienii, trimind soli la Atena, au nceput dup
cele ce rezulta d i n nvinuirile privitoare la Pausanias s
acuze i ei pe Themistocles, cernd s-1 p e d e p s e a s c pentru
a c e l e a i f a p t e . (3) A t e n i e n i i , l s n d u - s e c o n v i n i T h e m i s t o c l e s
tocmai e r a o s t r a c i z a t i-i d u c e a v i a a n A r g o s , i a r d i n c n d
n c n d se m a i d u c e a i p r i n r e s t u l P e l o p o n e s u l u i a u t r i m i s
civa oameni mpreun cu l a c e d e m o n i e n i i , care s-au oferit

223
THUCYDIDES

s-1 u r m r e a s c . A c e s t o r a l i se d d u s e cuvnt de o r d i n e s-1


r i d i c e o r i u n d e l - a r gsi.

136 (1) T h e m i s t o c l e s , ntre timp prinznd de v e s t e , a fugit


din Pelopones n C o r c y r a , c c i adusese s e r v i c i i c o r c y r e i e n i l o r .
(2) D a r c o r c y r e i e n i i , s p u n n d c se t e m s-1 in l a e i , ca n u
c u m v a s m n i e p e l a c e d e m o n i e n i i p e a t e n i e n i , l - a u t r a n s p o r t a t
p e c o n t i n e n t u l d i n f a a i n s u l e i . (3) i, f i i n d u r m r i t de o a m e n i i
p u i s a f l e n c o t r o se n d r e a p t , ct i d e o n c u r c t u r care
s-a ivit, Themistocles fu silit s trag la Admetos, regele
m o l o s s i l o r , c a r e n u - i e r a p r i e t e n . (4) R e g e l e n u e r a a c a s , i a r
T h e m i s t o c l e s , p r e z e n t n d u - s e ca r u g t o r l a soia l u i , aceasta l
p o v u i e t e s i a c o p i l u l l o r n b r a e i s se a e z e l a a l t a r .
(5) Nu mult dup aceea a venit Admetos. Themistocles i-a
spus c i n e este i c n u se c a d e s se r z b u n e a c u m pe un
e x i l a t , c h i a r d a c e l i s-a m p o t r i v i t cnd fcea o rugminte
atenienilor. A a d u g a t c, d e s i g u r , f i i n d m a i s l a b n c l i p a de
fa dect Admetos, ar putea s-i fac mult ru, dar c
nobleea cere ca o a m e n i i e g a l i s se e x p l i c e c n d se afl n
c o n d i i i egale. n acelai t i m p , T h e m i s t o c l e s i - a m a i artat c
e l i se m p o t r i v i s e ca s-i satisfac o s i m p l d o r i n , d a r c
n u se opusese c a s i se s a l v e z e v i a a , p e c n d A d m e t o s , d a c
l-ar preda, (Themistocles i - a spus cine i p e n t r u ce-1 urm
rete) i - a r l u a v i a a .

137 (1) A d m e t o s , ascultnd, 1-a ridicat de la altar o dat


c u f i u l su c c i T h e m i s t o c l e s se aezase l a a l t a r c u f i u l l u i
A d m e t o s n brae i aceast f o r m de suplic era f o a r t e so
lemn iar n u mult dup aceea, cnd a u sosit lacedemo
n i e n i i i a t e n i e n i i , c a r c - i a d u c e a u m u l t e n v i n u i r i , n u 1-a pre
d a t , c i 1-a t r i m i s T h e m i s t o c l e s v o i a s m e a r g l a r e g e l e p e r
ilor pe j o s , l a cealalt mare, la Pidna, cetatea l u i A l e
xandru. (2) A c i Themistocles a d a t de u n vas de transport,
c a r e se d u c e a s p r e I o n i a i, m b a r e n d u - s e , a f o s t a r u n c a t de
o furtun n tabra atenienilor, care asediau insula Naxos.
Aci cei d i n corabie nu-1 cunoteau cuprins de team,
dezvluie n a u c l e r u l u i 1 2 4
c i n e este i d e ce este e x i l a t i a d a u g
c , d a c n u - 1 v a s c p a , v a s p u n e c 1-a l u a t p e c o r a b i e p e n t r u

224
b a n i ; i - a s p u s , d e a s e m e n e a , c este m a i p r u d e n t ca n i m e n i s - 1

n u c o b o a r e d i n c o r a b i e pn c n d n u se v a f a c e t i m p prielnic
p l u t i r i i i dac-1 v a a s c u l t a , v a p r i m i , c u r e c u n o t i n , r e c o m
pensa cuvenit. N a u c l e r u l a fcut aa i, stnd ancorat o zi
i o n o a p t e m a i sus d e t a b r , m a i trziu a sosit l a E p h e s .
(3) T h e m i s t o c l e s 1-a cinstit cu bani i-au venit bani mai
trziu de la Atena, de la prieteni, i d i n Argos, pe care-i
avea pui deoparte apoi, pornind n sus cu unii dintre
perii d i n ara d e j o s , a t r i m i s o s c r i s o a r e l a r e g e l e Artaxer-
xes 125
, fiul l u i X e r x e s , care d o m n e a de c u r n d . (4) Scrisoarea
d e z v l u i a u r m t o a r e l e : C e l c a r e v i n e l a t i n e snt e u , T h e m i s
tocles, e u c a r e , d i n t r e e l e n i , a m f c u t casei t a l e c e l e m a i m u l t e
r e l e , ct v r e m e a m f o s t n e v o i t s m a p r m p o t r i v a tatlui
tu, c n d venea c u rzboi /mpotriva patriei mele/, dar i - a m
fcut i m u l t bine, atunci cnd ntoarcerea l u i n p a t r i e era
fr p r i m e j d i e p e n t r u m i n e , d a r p e r i c u l o a s p e n t r u e l . i m i e
m i se d a t o r e a z u n s e r v i c i u ( T h e m i s t o c l e s f c e a a l u z i e l a v e s
t e a p e c a r e i - o d d u s e d e s p r e r e t r a g e r e a e l e n i l o r de l a S a l a -
m i n a i d e s p r e m p i e d i c a r e a darmrii p o d u l u i 1 2 6
pe care i-o
atribuia fr s fie adevrat) i acum, avnd s-i fac un
mare bine, a m venit la tine fiind urmrit de eleni, d i n cauza
p r i e t e n i e i p e c a r e i - a m a r t a t - o . V r e a u s atept u n a n s i a p o i
n s u m i s-i s p u n p e n t r u ce a m v e n i t " .

138 (1) R e g e l e , d u p ct se s p u n e , s-a m i n u n a t d e i n t e l i g e n a


l u i T h e m i s t o c l e s s i 1-a n d e m n a t s f a c asa. T h e m i s t o c l e s , ct
a stat acolo, a nvat l i m b a persan i o b i c e i u r i l e rii att
ct a p u t u t . (2) A p o i , p r e z e n t n d u - s e d u p u n a n l a r e g e , T h e
m i s t o c l e s a j u n g e s f i e f o a r t e p r e u i t d e rege, aa c u m n u m a i
fusese n i c i u n e l e n , att d a t o r i t p r e s t i g i u l u i d o b n d i t anterior,,
ct i p e n t r u c-1 f c e a s s p e r e c - i v a s u p u n e l u m e a elen
i, m a i ales, p e n t r u c ddea d o v e z i de inteligen. (3) The
m i s t o c l e s i arta, n t r - a d e v r , c u f o a r t e m u l t e n e r g i e p u t e r e a
f i r i i sale i se v e d e a c m a i ales n aceast p r i v i n e r a v r e d
n i c de a d m i r a t m a i m u l t d e c t a l t u l . n t r - a d e v r , d i s p u n n d de
o inteligen nnscut, fr s n v e e de la alii ceva mai
n a i n t e d e i n t r a r e a n v i a a p o l i t i c , n i c i d u p aceea, e l i n t u i a
f o a r t e r e p e d e , d u p o f o a r t e scurt d e l i b e r a r e , att situaia de

15 Rzboiul p e l o p o n e s n r : 225
THUCYDIDES

moment, ct i cu privire la viitor, de asemenea i ddea


s e a m a de ceea ce a v e a s se n t m p l e p e o l a r g p e r i o a d de
timp. Treburile pe care le avea n m n , e r a n s t a r e s le
d i r i j e z e ; p e c e l e n c a r e n u e r a e x e r c i t a t , n u e r a i n c a p a b i l s
le judece. Adesea prevedea lmurit, cnd situaia era nc
n e c l a r , ceea ce e r a b i n e i r u . n t r - u n c u v n t , att p r i n fora
sa spiritual, ct i p r i n b u n a p r e g t i r e , e r a n s t a r e s i a n
g r a b m s u r i l e necesare. (4) m b o l n v i n d u - s e , T h e m i s t o c l e s i
d sfritul. Unii s p u n c i-a p u s c a p t vieii, otrvindu-se,
d e o a r e c e i d d u s e s e a m c i e r a c u n e p u t i n s ndepli
neasc p r o m i s i u n i l e pe care le fcuse regelui. (5) Mormntul
lui se afl n M a g n e s i a d i n A s i a , n agora. E l stpnea acel
inut, cci r e g e l e i d d u s e M a g n e s i a p e n t r u p i n e n f i e c a r e
an ea producea gru n valoare de cincizeci de talani ,
L a m p s a c o s - u l p e n t r u v i n a v e a f a i m a c e r a cea m a i b o g a t
regiune n v i n p e v r e m e a aceea , iar Myus pentru carne.
<6) Se spune c, dup c u m dispusese chiar el 1 2 7
, oasele le-au
a d u s n p a t r i e r u d e l e i l e - a u n g r o p a t , pe ascuns de atenieni,
n A t t i c a , c c i n u e r a n g d u i t s-1 n g r o a p e , d e o a r e c e fusese
exilat pentru trdare. Aa s-au sfrit Pausanias, spartanul,
i T h e m i s t o c l e s , a t e n i a n u l , c a r e a u f o s t c e i m a i strlucii eleni
d e pe v r e m e a l o r .

139 (1) A c e s t e a l e - a u c e r u t l a c e d e m o n i e n i i de l a a t e n i e n i n
p r i m a solie, i a r a t e n i e n i i l e p r e t i n d e a u i e i s i s p e a s c s a c r i
legiile. A p o i , m a i trziu, l a c e d e m o n i e n i i , d u c n d u - s e la Atena,
n s o l i e , a u c e r u t a t e n i e n i l o r s se r e t r a g d i n P o t i d e e a i s
lase E g i n a autonom; cel m a i m u l t ns i c u cea m a i mare
f e r m i t a t e s u s i n e a u c d a c a t e n i e n i i vor suprima decretul
cu privire la megarieni, prin c a r e l i se i n t e r z i s e s e l a c e d e m o
n i e n i l o r accesul l a p o r t u r i l e a f l a t e s u b h e g e m o n i a a t e n i a n i
la piaa attic 128
n u v a f i r z b o i . (2) A t e n i e n i i , n u ddur
ascultare nici acestor cereri i n i c i n u v r u r s s u p r i m e d e
c r e t u l cu p r i v i r e l a m e g a r i e n i , deoarece le reproau megarie-
n i l o r n c l c a r e a t e r e n u l u i s a c r u i a c e l u i c a r e n - a v e a hotare,
p r e c u m i p r i m i r e a s c l a v i l o r f u g a r i . (3) n cele d i n u r m , a u
venit ultimii soli de la Sparta Rhamphias, Melesippos i
A g e s a n d r o s i, f r s a m i n t e a s c d e n i c i u n a d i n t r e obi-

226
CARTEA I

n u i t e l e r e v e n d i c r i , a u spus c : L a c e d e m o n i e n i i doresc s f i e
pace i v a f i pace, dac voi, atenienilor, vei lsa p e eleni
autonomi". Atenienii a u convocat adunarea poporului i, p u -
nnd p r o b l e m e l e n d e z b a t e r e , a u h o t r t s d e l i b e r e z e a s u p r a
t u t u r o r c h e s t i u n i l o r i s l e r s p u n d o dat p e n t r u t o t d e a u n a .
(4) M u l i a u p i t n faa p o p o r u l u i i a u f o s t de p r e r i con
t r a r i i : u n i i socoteau c t r e b u i e s p o a r t e r z b o i , i a r alii sus
ineau c n u t r e b u i e ca d e c r e t u l s f i e o p i e d i c p e n t r u p a c e ,
ci s-1 s u p r i m e . P r i n t r e c e i c a r e a u v o r b i t a f o s t i P e r i c l e s ,
fiul l u i X a n t h i p p o s , frunta al atenienilor pe vremea aceea,
f o a r t e e n e r g i c n c u v n t i n f a p t , c a r e l e - a f c u t urmtoa
rele ndemnuri:

140 (1) E u , atenienilor, mi menin nencetat prerea c


nu t r e b u i e s c e d a i p e l o p o n e s i e n i l o r , dei tiu c o a m e n i i n u
p o a r t r z b o i u l c u acelai a v n t c u c a r e se las c o n v i n i s-1
nceap, c i c, dup mprejurri, i s c h i m b i p r e r i l e . Eu
c o n s t a t c t r e b u i e s v d a u s i a c u m a c e l e a i s f a t u r i s a u ase
mntoare cu cele d a t e , i cer, socotind c-i drept ceea ce
s p u n , ca a c e i a d i n t r e v o i c a r e snt c o n v i n i , s a u s colaboreze
la r e a l i z a r e a c e l o r ce h o t r m n c o m u n , c h i a r dac ne ne
l m n v r e o p r i v i n , s a u s n u m a i p r e t i n d c snt inteligeni
cnd, datorit h o t r r i l o r l u a t e de n o i toi, r e p u r t e a z succese. Se
a d m i t e c schimbrile e v e n i m e n t e l o r n u d e c u r g m a i puin ne
prevzut dect g n d u r i l e o a m e n i l o r , d e aceea, d e o b i c e i , n v i
nuim ntmplarea pentru e v e n i m e n t e l e care survin mpotriva
c a l c u l e l o r n o a s t r e . (2) E r a e v i d e n t i m a i n a i n t e c lacedemo
nienii conspirau mpotriva noastr i nu mai puin acum.
ntr-adevr, dei se stabilise ca i u n i i i alii s-i dea h
s p r i m e a s c r e c i p r o c satisfacie, i f i e c a r e s p s t r m ceea ce-
a v e m , e i n i c i n - a u c e r u t v r e o d a t satisfacie i n i c i n u p r i m e s c
cnd le dm n o i ; d i n contr, ei vor s t r a n e z e d i f e r e n d e l e -
prin rzboi mai mult dect prin tratative i v i n aici ca s.
ordone i n u ca s acuze. (3) E i cer s n e retragem de la ;

Potideea, s lsm Egina autonom i s anulm decretul,


megarienilor", i a r cei care au venit ultimii pretind s lsm
pe eleni autonomi. (4) Nimeni dintre voi s n u cread c s

dac n u v o m a n u l a decretul m e g a r i e n i l o r " care, dac a r f i

227
THUCYDIDES

f o s t a n u l a t , d u p c u m susin e i m a i ales, n - a r m a i f i f o s t r z
b o i v o m p u r t a r z b o i p e n t r u a t i n g e r e a u n o r eluri n e n s e m
n a t e , i de a s e m e n e a s n u m a i lsai p r i l e j g n d u l u i p e n t r u a
v nvinui pe v o i niv c p e n t r u un lucru mic ai pornit
r z b o i u l . (5) C c i acest l u c r u n e n s e m n a t f a c e d o v a d a i p u n e
l a n c e r c a r e c o n v i n g e r i l e v o a s t r e . D a c n aceste p r o b l e m e vei
ceda, o s v c e a r n d a t a l t l u c r u i m a i m a r e , s o c o t i n d c
d e fric o s a c c e p t a i i asta. D a r , r e s p i n g n d ct m a i f e r m p r o
punerile lor, le vei impune limpede s trateze cu voi pe
p i c i o r de e g a l i t a t e .

141 (1) D e aceea, h o t r i - v s a u s cedai m a i nainte de


a primi vreo lovitur sau, dac vom porni rzboiul ceea
ce e u socotesc c este m a i b i n e , s n u c e d m n i c i pentru
un motiv important, nici pentru altul nensemnat i s nu
p s t r m c u t e a m ceea ce a m dobndit. ntr-adevr, impune
rea unei foarte mari sau foarte mici pretenii constituie
aceeai r e d u c e r e n s c l a v i e d a c ea se face, n a i n t e de jude
c a t , de nite o a m e n i s e m e n i l o r l o r , e g a l i n d r e p t u r i 1 2 9
. (2) n
ceea ce privete cerinele rzboiului i mijloacele fiecruia
d i n t r e n o i , a s c u l t n d f i e c a r e l u c r u n p a r t e , aflai c n u s n t e m
s l a b i . (3) P e l o p o n e s i e n i i i l u c r e a z s i n g u r i p m n t u l , i a r b a n i
nu au nici particularii i n i c i v i s t i e r i a p u b l i c ; a p o i , n rz
boaie ndelungate i p u r t a t e p e mri snt n e n c e r c a i , pentru
c ei, d i n p r i c i n a srciei, d u c u n i i mpotriva altora rzboaie
s c u r t e . (4) A s t f e l de oameni n u pot nici s e c h i p e z e corbii,
nici s trimit adesea n afar armate p e d e s t r e , ceea ce le
i m p u n e s nu-i p o a t c h i b z u i i n t e r e s e l e p a r t i c u l a r e , s c h e l -
t u i e d i n b a n i i p r o p r i i i s f i e i izolai de p a t r i e p r i n m a r e .
(5) P e de alt p a r t e , p r i s o s u r i l e de a v e r e a l e c e t e n i l o r susin
rzboaiele mai mult dect i m p o z i t e l e forate. O a m e n i i care-i
l u c r e a z s i n g u r i p m n t u l snt m a i dispui s se o f e r e l a r z
boaie cu p r o p r i a l o r persoan, dect cu b a n i , pe de o parte,
fiindc snt n c r e d i n a i c e posibil s scape d i n primejdii,
i a r p e de a l t a , n u snt s i g u r i c n - a u s-i c h e l t u i e a v e r e a n a
i n t e d e t e r m i n a r e a r z b o i u l u i , m a i ales d a c r z b o i u l se pre
lungete peste ateptrile lor, aa cum se ntmpl adesea.
<6) P e l o p o n e s i e n i i i aliaii l o r snt n s t a r e s r e z i s t e n t r - o

228
CARTEA T

.singur l u p t m p o t r i v a t u t u r o r e l e n i l o r , d a r n u p o t s p o a r t e
rzboi m p o t r i v a u n e i a r m a t e , c a r e n u e e g a l c u a l o r , d e o a r e
ce, n e a v n d u n s i n g u r s f a t , e i n u p o t l u a n g r a b i e x e c u t a
r e p e d e h o t r r i ; a p o i , toi a u d r e p t e g a l d e v o t i, n e i n n d de
acelai n e a m , se g r b e t e f i e c a r e s-i r e z o l v e p r o p r i i l e inte
rese, de aceea, aa cum este i firesc, ei n u duc nimic la
b u n sfrit. (7) A s t f e l , u n i i v o i e s c c u a r d o a r e s p e d e p s e a s c p e
c i n e v a , i a r alii s-i v a t m e ct m a i p u i n c e l e a l e sale. i,
adunndu-se d i n cnd n cnd, ei iau, pentru scurt timp, n
dezbatere vreo treab public, i a r n cea m a i mare parte a
t i m p u l u i i v d de t r e b u r i l e l o r p a r t i c u l a r e . N i c i unul dintre
e i n u - i d s e a m a c p r i n n e p s a r e a sa v a a d u c e p a g u b e inte
r e s u l u i c o m u n , c i socotete c a l t u l o s se n g r i j e a s c i de
interesele sale, a s t f e l c, g n d i n d f i e c a r e n sinea l u i la f e l ,
nu observ c interesele c o m u n e snt pgubite.

142 (1) Cea m a i m a r e p i e d i c p e n t r u e i o v o r c o n s t i t u i c h e l


tuielile bneti, deoarece vor trgna treburile ca s i-i
procure n linite, i a r m o m e n t e l e p r i e l n i c e n rzboi nu a
teapt. (2) N i c i t a c t i c a l o r , d e a n c o n j u r a p e d u m a n c u for
tificaii, n i c i f l o t a l o r n u p o t s i n s p i r e t e a m . (3) C c i ncon
jurarea cu fortificaii este greu de fcut, chiar n timp de
pace, p e n t r u o c e t a t e c u f o r e egale, c u att m a i puin ntr-un
teritoriu duman, cnd i n o i v o m izbuti s-i nconjurm pe
e i c u fortificaii. (4) I a r d a c e i v o r c o n s t i t u i o citadel, d e s i
g u r v o r p u t e a s a d u c p a g u b e u n e i pri d i n t e r i t o r i u l n o s t r u ,
fcnd incursiuni i p r o v o c n d dezertri p r i n t r e s c l a v i i notri,
d a r n u v o r f i n s t a r e ns s r i d i c e fortificaii i s n e m
p i e d i c e s p l u t i m s p r e ara l o r i, p e u n d e v o m p u t e a , l e v o m
plti 1 3 0
cu flota. (5) Cci, noi am cptat m a i mult expe
rien n rzboiul terestru din cel maritim, dect au
d o b n d i t e i n r z b o i u l n a v a l d i n c e l t e r e s t r u . (6) N u l e v a f i
uor s f i e c u n o s c t o r i n ale mrii. (7) Cci nici voi, care
continuai s cptai experien n navigaie, imediat dup
terminarea rzboiului cu mezii, nu ai terminat-o de apro
fundat; atunci c u m ar putea s r e a l i z e z e c e v a deosebit nite
agricultori, i nu marinari, i care, pe deasupra, n u v o r f i
lsai n i c i s se p r e g t e a s c , p e n t r u c v o r f i m e r e u b l o c a i de

229
THUCYDIDES

n o i c u m u l t e c o r b i i ? (8) C c i , c h i a r d a c se v o r a v n t a m p o
t r i v a u n e i f l o t e m i c i , ca s o b l o c h e z e n p o r t , ncurajndu-i
l i p s a de e x p e r i e n p r i n m a r e l e l o r n u m r , totui, c n d v o r f i
respini de o f l o t n u m e r o a s , se v o r p o t o l i i, d i n lips de
e x p e r i e n , v o r f i i m a i p u i n inteligeni, a p o i , din aceast
p r i c i n , i m a i o v i e l n i c i . (9) N a v i g a i a este u n m e t e u g ca
oricare altul i n u se n g d u i e s-o practici l a n t m p l a r e , ca)
pe un ceva de mic importan, ba mai mult, nici nu se
p o a t e ca, p e l n g n d e l e t n i c i r e a c u n a v i g a i a , s m a i f a c i ceva.

143 (1) I a r dac, punndu-se n micare, ar ncerca s


atrag pe marinarii notri strini 131
cu o simbrie mai mare,
p r o c u r a t d i n b a n i i de l a O l y m p i a s a u de l a D e l p h i , a r f i p r i
m e j d i o s , d a c n o i n u l e - a m o p u n e o f o r egal, u r c n d u - n e n
c o r b i i i n o i i m e t e c i i 1 3 2
. A c u m n s d i s p u n e m d e acest lucru
i ceea ce este f o a r t e i m p o r t a n t a v e m c r m a c i de corbii
d i n t r e ceteni, i d i s p u n e m de m a t e l o i m a i m u l i i m a i b u n i
d e c t n t r e a g a E l a d . (2) i n i c i u n c o r b i e r strin n u v a ac
c e p t a ca, p e lng nfruntarea p r i m e j d i e i , s f i e ca i exilat
d i n ara l u i , d o a r c u s l a b a n d e j d e c - i v o r d a o m a r e s i m b r i e
c a s l u p t e , t i m p de c t e v a z i l e , alturi d e e i . (3) A c e a s t a s a u
c a m n f e l u l acesta m i se p a r e c este situaia p e l o p o n e s i e n i l o r ,
n timp ce n o i sntem liberi de lipsurile pe care ni le-am
i m p u t a t i, n p l u s , m a i a v e m i a l t e n u m e r o a s e i m a r i avan
t a j e a s u p r a l o r . (4) D a c v o r v e n i c u a r m a t a p e d e s t r n a r a
n o a s t r , v o m p l u t i i n o i s p r e a r a l o r i n u v a f i a c e l a i lucru
s pustieti o p a r t e d i n P e l o p o n e s c u a p u s t i i ntreaga Attic.
ntr-adevr, peloponesienii n u v o r p u t e a s o c u p e f r lupt
acest teritoriu, n schimbul celui pierdut, pe cnd noi avem
p m n t m u l t , i n i n s u l e , i p e c o n t i n e n t , c c i m a r e este p u
t e r e a m r i i . (5) G n d i i - v i v o i : d a c n o i a m f i i n s u l a r i , c i n e
a r p u t e a s f i e m a i de n e c u c e r i t ? I a r a c u m t r e b u i e s gndim
ct m a i a s e m n t o r c u i n s u l a r i i , s l s m p m n t u l i casele,
s pstrm paza mrii i a cetii, s n u ne lsm prad
mniei i s n u dm lupta cu peloponesienii, care snt m a i
numeroi. Dac-i v o m nvinge, v o m