Sunteți pe pagina 1din 8
Examen de licenya ~ 7 februarie 2017 Grita ne. 1 1. Eroarea: a) de drept nu poate conduce niciodati la anularea actului juridie ci niciodatd nulitatea relativa; €) nemijlocita asupra valorii propriei prestati la materia leziuni il; b) de calcul nu poate atrage se sanefioneaza in conditiile reglementate 2. Violenta viciu de consimtamént: a) afecteazi componenta intelectiva a consimpimantului; b) se sancfioneaza cu anularea contractului, termenul de prescriptie curgand cel mai tarziu la 18 luni de la data incheierii contractului ©) poate consta si intr-o amenintare fizica si intr-o amenintare morala. fic confirmativ est 3. Actul ju 1) declarativ; b) constitutiy; ¢) solemn, 4. Este act unilateral: a) donatia fara sarcini; b) procura data unui capabil; e) imprumutul fara doban 5. Nulitatea absolutd poate fi invocata: a) de catre oricine; b) de catre avanzii cauza; e) de instant’ din oficiu, fara a fi obligata in acest sens. 6. Reprezinta 0 exceptie de la principiul fortei obligatorii a contractului: a) moratoriul legal: b) prorogarea conventional’ a termenului contractului de inchiriere: ¢) denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare dintre parti. 7. Dolul: a) permite victimei sa pastreze contractul cu obligarea celeilalte parti la plata de daune interese: b) nu se va sanetiona daca provine de la gerantul de afaceri al celeilalte parji, pentru c& acesta nu este parte la contract si nici nu reprezinti cealalté parte; ¢) este de conceput si in unele cazuri in care nu existé manopere dolosive comisive. 8, Dac dreptul material la actiunea prin care se pretinde restituirea imprumutului este preseris, atunci: a) este prescrisa si ipoteca care il garanta; b) sunt prescrise si dobanzile aferente acestuia: ¢) sunt prescrise numai dobanzile scadente inaintea principalului. 9. Renuntarea la beneficiul prescriptiei scurse deja: a) se poate face si prin constituirea de garantii, dar_numai dact cel care renunta este in cunostinta de cauzi cu privire la faptul c4 renunt& astfel la prescriptie, pentru cd renuntarile pot fi tacite, dar trebuie s& fie neechivoce; b) se face gi prin constituirea de garantii chiar daca cel care renun{a nu 0 face in cunostinta de cauz& pentru ca nu stie cd actiunea corespunzitoare s-a prescris; €) conduce la aplicarea regulilor privind intreruperea prescripiei prin recunoasterea datoriei. 10. Plata partiald: a) a unei rate de chirie constituie o recunoastere a datoriei chiriilor anterior exigibile pla conduce la 0 intrerupere a prescripfiei acestora; b) constituie intotdeauna o recunoastere a datoriei: €) a unei dobinzi este un act de recunoastere taciti i nu expresd si poate conduce la intreruperea prescriptiei_ creantei principale. 11, Actiunea: a) in grainituire este imprescriptibila; b) in restituirea prestatiilor patrimoniale fcute in temeiul unui act desfiingat ca urmare a unei imposibilitati fortuite de executare, atunci cand este prescriptibila, este supusd unei prescriptii care curge de la data desfiintarii actului; ¢) confesorie de superficie este prescriptibila in 10 ani. 12, Actiunea in revendicare mobiliard : a) va fi respins daca paritul este un posesor de bund-credinga care a intrat in posesia bunului din momentul cumpirarii acestuia de la un detentor precar; b) este prescriptibild in termenul general de prescriptie: €) nicio varianta corecti, 13. Coproprietarul care a participat singur la producerea fructelor industriale: a) este singurul care are dreptul la aceste fructe: b) nu poate avea nicio pretentie de la celalalt coproprietar care nu a contribuit la producerea acestora: ©) nicio varianta corectd. 14, in materia coproprietijii obisnuite pe cote-parti: a) coproprietarii nu pot deroga prin conventie de la regula unanimitati: b) nu este permis partajul de folosinti: ©) nicio varianta corecta ye atributul 15. Dreptul de proprietate privata: a) este un drept subiectiv relativ; b) este singurul drept real care conti posesiei; €) nicio varianté corecta Examen de licema — 7 februarie 2017 Grita ne. 1 16. in materia clauzei de inalienabilitate: a) domeniul de aplicare este reprezentat exclusiv de conventii, cu excluderea actelor de formajie unilaterald; b) prin stipularea inalienabilitaqii, nu este oprita transmiterea bunului pe cale succesorali;e) nicio varianta corecta. 17. Actiunea in revendicare imobiliara: a) poate fi introdusti doar impotriva posesorului de rea-credinta: b) poate fi introdus& doar impotriva detentorului precar; ¢) nicio variant corecta. 18. in materia plitii nedatorate: a) este previzuta in Codul Civil conditia erorii in efectuarea platii nedatorate: b) se prezuma relativ ca plata s-a facut cu intentia de a stinge o datorie proprie; e) nicio varianta corecta. 19. Pentru acordarea daunelor-interese contractuale: a) este necesara intrunirea conditiilor raspunderii contractuale a debitorului; b) nu este necesari atitudinea culpabili a debitorului in neexecutarea obligatiei contractuale: ) nicio variant corecta. 20. Gestiunea de afaceri: a) nu presupune obligatia gerantului de b) pentru a fi ratificata de gerat, treb 1 instiinja pe gerat despre gestiunea in fie util: €) nicio varianta corecti, pul 21. in materia rispunderii civile contractuale: a) constituie premisdi un contract, indiferent daca este valabil sau nul absolut; b) fapta ilicitaé poate consta in neexecutarea total unei obligatii contractuale; ¢) nicio varianta corecta 22. Rezolutiunea/rezilierea unui contract: a) pentru a opera, presupune.printre altele, si cerinta producerii_ unui prejudiciu; b) contractul rezolvat se desfiinfeaz numai pentru viitor; €) nicio varianta corect 23. Riscul contractului: a) reprezintl un efect specific contractelor unilaterale; byeste reglementat, in. materia contractelor translative de proprietate, printr-o norma juridica imperativa; e) nicio varianta corecta. 24, In materia contractului de vanzare, dacd un judecdtor cumpara, direct sau prin persoane interpuse, un drept litigios care este de competenia instante: judecttoresti in a cirei circumscriptie isi desfisoara activitatea: a) contractul de vanzare este valabil; b) contractul de vanzare este lovit de nulitate absoluta; e) contractul de vanzare este lovit de nulitate relativa, 25, in cazul contractului de vanzare: a) atunci cénd se vinde un imobil determinat, fra indicarea suprafefei, pentru un prey total, cumparatorul poate cere reducerea pretului pe motiv c& suprafata este mai mic& decat a crezut la momentul vanzarii; b) in cazul vanzirii cu optiune de rascumparare ce a avut ca obiect o cot dintr-un bun, vanztorul - care nu si-a exercitat opjiunea de riscumparare in cadrul partajului la care a participat - decade din dreptul de optiune, chiar si atunci cdnd bunul este atribuit, in tot sau in parte, cumparatorului; ¢) daca pretul este stabilit fra intenjia de a fi platit, vanzarea este lovita de nulitate absoluta. 26. in cazul contractului de vanzare: a) stipulagia prin care obligatia vanzitorului de garantie contra evi inlaturata nu il exonereaz pe acesta de obligatia de a restitui in toate cazurile prequl vanzarii; b) vanzatorul este obligat si garanteze contra evictiunii fata de orice dobanditor subseevent al bunului, chiar si in cazul in care dobindirea este cu titlu gratuit; ¢) daca doi vanzatori, coproprietari in cote egale, vand un bun si in urma producerii evictiunii cumparatorul are dreptul la o suma de bani, fiecare vanzator va putea fi urmarit doar pentru partea sa. 27. in cazul contractului de vanzare: a) vanzarea este pe incercate atunci cnd se incheie sub conditia rezolutorie ca, in urma incercarii, bunul si corespunda criteriilor stabilite la incheierea contractului ori, in lipsa acestora, destinatiei bunului, potrivit natu b) in ipoteza vanzarii in bloc si pentru un pret unic si global, proprietatea se stramuta ‘cumparitorului indata ce contractul s-a incheiat, chiar daca bunurile nu au fost individualizate; e) in cazul vanzirii cu plata pretului in rate si cu rezerva proprietatii, riscul bunului este transferat cumpardtorului de la momentul dobandirii de cdtre acesta a dreptului de proprietate asupra bunului 28, in materia contractului de locatiune: a) prin cesiunea contractului de locatiune de eatre locatar, cesionarul dobandeste doar drepturile, iar nu si obligatiile locatarului izvordte din contractul de locatiune; b) in cazul in care s-a incheiat o locatiune cu durata determinata si locatorul a decedat, mostenitori lui pot denunta contractul in termen de 60 de zile de la data la care au luat cunostinja de moartea locatorului si existenta locatiunii; ¢) locatorul este tinut si il garanteze pe locatar de tulburarea cauzata prin fapta unui tert care nu pretinde vreun drept asupra bunului, daca tulburarile incepute a predirii bunului il impiedica pe locatar si preia bunul Examen de licen ~ 7 februarie 2017 Grita nr. 1 29. in materia contractului de locatiune: a) contractul inceteaz de drept la expirarea termenului convenit de parti sau, dupa caz, prevazut de lege, dar numai cu conditia unei instiinjari prealabile gi cu respectarea unui termen de preaviz; b) in privinta obligatici de restituire a bunului dat in locajiune, contractul incheiat pe perioad determinata prin inscris sub semnaturd privatd si inregistrat la organul fiscal competent constituie, in conditiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului; e) contractul de locajiune se considera incheiat numai dupa predarea bunului de catre locator, locatiunea find un contract real. 30. in cazul contractului de mandat: a) mandatul se intinde si asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt precizate in mod expres; b) cand mandatul a fost dat aceluiasi mandatar de mai multe persoane pentru 0 afacere comuni, mandatul poate fi revocat de oricare dintre mandanti: e) mandantul poate oricdnd revoca mandatul expres sau tacit, afard numai dac& mandatul a fost declarat irevocabil 31. in materia contractului de donafie: a) daca donatarul moare dupa introducerea actiunii in revocarea donatiei pentru ingratitudine, aceasti actiune nu poate fi continuaté impotriva mostenitorilor donatarului: b) nulitatea clsitorici atrage nulitatca relativa a donatiei facute sotului de rea-credin{a; e) dreptul la actiunea prin care se solicit executarea sarcinii se prescrie in termen de un an de la data la care sarcina trebuia executata 32. Cota sojului supravietuitor este de: a) 0 treime din mostenire, daca vine in concurs cu doi frati ai defunctului: by o treime din mostenire, daca vine in concurs cu doi parinti ai defunctului: e) o jumatate din mostenire, daca vine in concurs cu un parinte al defunctului 33. In materia dreptului de mostenire: a) dacd mostenirea este acceptatit de bunicul si strébunicul defunctului, acestia impart mostenirea in mod egal; b) dack mostenirea este acceptati de unchiul defunctului si varul primar al defunctului, acestia impart mostenirea in mod egal; €) dacd mostenirea este acceptati de fratele tatilui defunctului si sora mamei defunctului, acestia impart mostenirea in mod egal. 34. in materia dreptului de mostenire: a) in cazul in care la mostenire vine un frate, fiecare primeste o jumitate din mostenire; b) in cazul in care la mostenire vine un singur parinte in concurs cu 2 frayi buni ai defunctului, fiecare primeste o treime din mostenire; e) in cazul in care la mostenire vin 2 parinti ai defunctului in concurs cu 2 fraji buni ai defunctului, fiecare primeste o patrime din mostenire. ingur parinte in concurs cu un singur 35. in cazul in care mostenirea de cuius-ului X este acceptatd de S (soqul supraviequitor al lui X), T (tatal lui X), Fl (fratele uterin al lui X), precum si de F2 gi F3 (fratii consangvini al lui X), atunci: a) T primeste aceeasi cota ca si F2; b) F3 primeste 1/6: €) FI primeste 1/4 36. in cazul in care se dispune disjungerea: a) cererea de chemare in garanfei va fi solutionata de instanta competent din punet de vedere material si teritorial potrivit regulilor de drept comun; b) cererea de chemare in garantie va fi judecatd de instanta care judecd cererea principal, operand o prorogare legal de competenta: e) va fi solufionati de instanfa competenté din punet de vedere material si teritorial potrivit regulilor de drept comun, daca reclamantul renunta la judecarea cererii principale. jioneaz in camera de consiliu, cu citarea partilor; b) ca regul, este de competenta in care face parte judecdtorul care a inaintat cererea de abjinere: io cale de atac. 37. Cererea de abjinere: a) se solu instanjei ierarhic superioare instanjei ¢) se solutioneaza printr-o incheiere care nu poate fi atacatd cu ni 38, Mandatul judiciar: a) presupune ca, de principiu, mandatarul neavocat nu poate pune concluzii asupra exceptiilor si fondului, decat prin avocat: b) inceteaza prin moartea mandantului sau dae acesta a devenit incapabil; e) nu poate fi denunfat de mandant in cursul termenului de exercitare a cailor de atac. 39. in cazul conflictului de competent’: a) hotirdrea data cu privire la solufionarea conflictului este defi b) sesizarea instanjei competente s& solujioneze conflietul poate fi icuta si de catre partea interesati; e) judecarea cauzei va putea fi suspendata la cererea partii interesate Examen de licema = 7 februari 2017 Grila nr. 1 40. in ceca ce priveste conexarea pricinilor: a) exceptia de conexare poate fi invocata numai de catre parti cel mai tarziu ta primul termen de judecatd inaintea instanfei ulterior sesizate; b) instanga se va pronunta prin incheiere: ©) incheierea prin care instanja conexeaz doug pricini nu poate fi atacat& in niciun un fel, fiind o masura de buna administrare a justitiei 41. in ceea ce priveste criteriul valoric in stabilirea competentei materiale: a) competenta se stabileste dupa valoarea obiectului cererii, aratata in capatul principal de cerere si in eventualele capete accesorii; b) pentru stabilirea valor cererii nu vor fi avute in vedere prestajile periodice ajunse la seadenfa in cursul judecdii; e) atunci ednd se contesti valoarea obiectului cererii de chemare in judecata, instanta va putea administra proba cu o expertiza de evaluate. 42. in cazul nulitayii actelor de procedurd este adevarat cd: a) in cazul nulitatilor expres prevazute de lege. vatimarea este prezumata in mod absolut; b) nulitatea relativa poate fi invocata de parti sau instanga din oficiu la termenul la i neregularitatea; e) aetul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia 43. Cererea reclamantului nu se socoteste modificata si nu se va da termen atunci cind el declari verbal c’: modified obiectul cererii: b) solicitd s& fie introdus& in proces si o alta persoana care pretinde aceleasi drepturi ca sie: ¢) inlocuieste cererea in constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului 44, Preschimbarea termenului luat in cunostina: a) se poate face fri citarea partilor, numai dacdi intervine inainte de primul termen de judecata; b) se judecd in camera de consiliu; €) se stabileste de presedintele instantei, daca se refera la primul termen de judecata, 45. Autoritatea de lucru judecat a unei hotardri judecstoresti: a) apare numai in cazul unei hotardri prin care s-a solufionat, in tot sau in parte, fondul procesului; b) nu poate privi considerentele hotiririi; €) este provizorie in cazul in care hotararea este supusi apelului sau recursului. 46. Cursul perimarii este suspendat cat timp dureazi suspendarea judecdtii: a) pentru decesul uneia dintre part b) pe toati durata desfigurdrii procedurii de mediere: ¢) ca urmare a ivirii unui conflict de competenta. 47. in ce priveste ordinea exercitarii cdilor de atac: a) cat vreme nu a expirat termenul de apel, nu poate fi niciodata exercitati o cale extraordinard de atac: b) recursul se judecd cu prioritate fata de contestatia in anulare sau fata de revizuire; e) apelul gi recursul pot fi exercitate concomitent, dar pentru motive diferite. 48. Ceretea de revizuire: a) are ca obiect numai hotirari definitive: b) pentru contrarietate de hotarari, poate avea ca obiect si hotirari care nu sunt date asupra fonduluis ©) pentru motivul descoperirii unor inserisuri noi poate fi exercitatd in termen de 15 zile din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoc 49. in apel: a) se pot explicita pretentiile formulate in fata primei instante: b) se poate formula cerere de chemare in garantie, cu acordul expres al celui chemat; ¢) nu se pot cere probe noi fata de cele administrate de prima instant, $0. in cazul cererii de ordonana presedintiala: a) aceasta se face, de reguld, fra citarea parjilor; b) nu sunt ibile probe a caror administrare necesita un timp indelungat; ¢) pronunfarea se poate amana cu cel mult 48 de Intenjia direct ca forma a vinovajici exist cind infiactorul: a) prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste acceptd posibilitatea producerii lui; b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea si-| prevada: ¢) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea acestuia. 52. Actiunea interzis& prin norma penal reprezinté: a) clementul material al infractiunii respective; b) valoarea social ocrotita de norma penalai €) instrumentul cu ajutorul ciruia este vatdmatd valoarea social ocrotita. alternativ 53. in cazul in care se sAvargeste o tentativa Ia o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchiso ‘cu amenda, instanfa va putea stabili pedeapsa: a) amenzii intre limitele prevaizute de lege privind numarul de zile- amenda reduse la jumatate, reducdndu-se la jumstate si limitele intre care se stabileste cuantumul unei zile-amend: b) inchisorii intre limitele prevazute de lege reduse la jumdtate: c) amenzii intre limitele prevazute de lege privind numarul de zile-amenda, reducdndu-se la jumatate doar limitele intre care se stabileste cuantumul unei zile-amenda, : the Examen de licenta februarie 2017 Grita nr. 1 54. Raspunderea penal a persoanei juridice: a) se poate angaja in cazul unei autoritaji publice care a sivarsit infractiunea in realizarea obiectului sau de activitate: b) se poate angaja in cazul unei instituyii publice pentru o infractiune savargité in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat; e) exclude rispunderea penalai a persoanei fizice care a contribuit la sdvarsirea aceleiasi fapte 55. Deter acte de impropt area, cu intenfie, la sAvarsirea unei fapte previzute de legea penal, la care fird vinovatie, contribuie cu executare 0 alt persoana: a) nu constituie nicio forma de participatie penal; b) constituie o participatic + €) constituie o participatie proprie. 56. Exist legitima aparare: a) atunci cdnd sivarsirea faptei prevazute de legea penala este singura cale posibili de a respinge atacul; b) numai atunei cénd atacul pune in pericol persoana celui care savargeste fapta prevazutd de legea penal; ¢) chiar si atunci cand respingerea atacului se putea face printr-o faptai mai putin periculoasa. 57. Daca pentru fiecare dintre cele trei infractiuni sAvargite in concurs formal 3 ani, pedeapsa rezultanta va fi de: a) 5 ani: b) 6 anis e) 4 ani. au stabilit pedepse cu inchisoarea de 58. AI doilea termen al recidivei poate consta: a) in sivarsirea unei infractiuni intenfionate pentru care legea prevede Pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni: b) intr-o condamnare la pedeapsa cu inchisoarea de cel putin un an: ¢) in svarsirea unei infractiuni intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de un an. 59. Internarea medical: a) se poate lua fay de o persoand care a comis o fapta prevazuta de legea penal, justificata; b) se poate lua fata de fptuitorul care nu urmeazi tratamentul medical dispus in cadrul masurii obligarii la tratament medieal; €) se poate lua pe o durati de maxim 5 ani 60, Dupa executarea a 8 luni de inchisoare dintr-o pedeapsd de lan si 2 luni, pronunfata pentru o infractiune intentionata, se sAvarseste din nou o infractiune intentionata pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de un an si pentru care instanta stabileste pedeapsa cu inchisoarea de 9 luni, in acest caz pedeapsa rezultanta se va aplica: a) prin adaugarea la restul rimas de executat din pedeapsa inchisorii pronuntata anterior a unui spor de o treime din pedeapsa de 9 luni; b) prin adaugarea la pedeapsa de 9 luni a unui spor de o treime din restul ramas de executat din pedeapsa anterioara; ¢) prin adiugarea la restul rimas de executat din pedeapsa inchisorii pronuntat anterior a pedepsei de 9 luni. 61. Infractiunea continua: a) se poate sivarsi printr-o singurd actiune ce dureazi in timp; b) se sanetioneaza cu pedeapsa inchisorii previzuti de lege al crei maxim special se poate majora cu cel mult 3 ani; €) se sivarseste printr-o singurd actiune ce realizeazi continutul mai multor infractiuni 62, Minorul care a sAvargit 0 infractiune poate fi sanctionat cu: a) pedeapsa amenzii ale carci limite se reduc la jumatate fafa de infractorul major; b) masura educativa a supravegherii: ¢) masura educativa a asistarii zilnice pe Janga care se poate aplica pedeapsa complementara a interzicerii exercitirii unor drepturi pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ar 63. Infracyiunea complexa, in ipoteza in care este savarsita din culpa, pentru care legea prevede pedeapsa amenzii ori instanya opteaz’ pentru aplicarea acestei pedepse, se sancjioneazi: a) cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savargita axim se poate majora cu cel mult o patrime: b) cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savargiti ale carei limite se pot reduce cu o treime; e) cu pedeapsa previizuti de lege pentru infractiunea savaryitd, 64. in cazul sdvarsirii unei infractiuni din culpa, dacd in cauzd sunt incidente doua circumstante atenuante legale: a) limitele de pedeapsi prevazute pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime; b) maximul special al pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea sAvargitd se reduce cu o treime; ¢) limitele de pedeaps’ prevazute pentru infractiunea savargita se reduc cu jumatate. a si a altor conditii daca: 65. Suspendarea executirii pedepsei sub supraveghere se poate dispune, cu indeplit a) pedeapsa aplicata este amenda; b) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani, indiferent de pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea sivarsit&; e) pedeapsa aplicati este inchisoarea de cel mult 3 ani, dar numai dac& aceasta a fost aplicata pentru o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mic de 7 ani. s ow Examen de licena — 7 februarie 2017 Grita ne. 1 66. Revocarea liberarii conditionate, cu indeplinirea si a altor conditii: a) este obligatorie daci pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul a sdvarsit © nou infractiune pentru care s-a pronuntat 0 condamnare indiferent de natura pedepsei; b) este facultativa daca pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul a Sivargit o noua infractiune din culpa; e) este obligatorie daca pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul a Sivarsit o nou infractiune pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii 67. Grajierea: a) are efect asupra pedepselor a cdror executare este suspendatd sub supraveghere, in cazul cand se dispune astfel prin actul de gratiere; b) nu poate avea efect asupra masurilor educative privative de libertate: ©) nu are efect asupra masurilor de siguranta, in afard de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere. 68, Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii: a) la pedeapsa inchisorii mai mic& de 2 ani daca in decurs de 3 ani condamnatul nu mai sivargeste o infractiune cu intentie: b) a pedeapsa inchisorii de cel mult 3 ani daca in decurs de 2 ani condamnatul nu mai sAvargeste © infractiune: e) la pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani daca in decurs de 3 ani condamnatul nu mai savargeste 0 infractiune, 69. Omorul comis pentru sivarsirea unei tilhdrii, dacd Piptuitorul nu mai reuseste si sustrag’ bunul, reprezinta: a) doar omor calificat; b) concurs de infractiuni intre omor calificat gi talharie in forma consumata: €) concurs de infractiuni intre omor calificat $i tentativa la talharie. 70. Dac faptuitorul a ucis in aceeasi imprejurare, cu intentie, doua persoane, se poate refine: a) sAvarsirea a dou infracjiuni de omor simplu aflate in concurs; b) sivarsirea unei infractiuni de omor; e) sAvargirea unei infractiuni de ‘omor calificat. 71. Lovirea intentionata de catre Paptuitor, cu aceeasi ocazie, a doua persoane constituie: a) o infractiune de lovire sau alte violenfe (art. 193 C.pen.); b) doua infractiuni de lovire sau alte violente aflate in concurs; e) o infractiune de lovire sau alte violente in forma continuata. 72. Infractiunea de loviri sau vatdmiiri cauzatoare de moarte (art. 195 C.pen.) se sdvairgeste: a) cu intentie indirect; b) cu intentie depasita; e) fie cu intentie, fie din culpa. 73. Fapta de a viola victima si de a-i aplica, in acest scop, mai multe lovituri in zona fetei, lovituri ce au avut ca urmare pierderea unui ochi, reprezinta: a) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vatimare corporala din culpa; b) infraciunea de viol (in variant agravata); ¢) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vatimare corporal 74. Fapta inculpatului de a incuia vietima timp de trei zile intr-o incdpere pentru a o impiedica sa se prezinte la un cxamen, urmata la doua zile dupa eliberare, cand a auzit cA victima vrea si depund o plangere la politic, de ameninjarea ca daca se va intampla aceasta fiica victimei va fi rapita reprezinta: a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu tentativa la infractiunea de lipsire de libertate: b) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu de ameninjare; e) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea de santaj. 75, Savarsirea infractiunii de furt calificat prin escaladare [art. 229 alin. (1) lit. d) C.pen.] presupune: a) inkaturarea ‘unui obstacol ce se interpune intre fiptuitor si bunul pe care acesta intentioneaza si-| sustragi; b) depasirea unui obstacol ce se interpune intre fiptuitor si bunul pe care acesta intenfioneazd si-I sustrag’; ¢) parsirea de care fAptuitor a locului sivargirii furtului prin alte locuri decdt cele normal intrebuintate pentru intrarea/ iesirea persoanelor. 76, Fapta inculpatilor care, prin violenfe si ameningari, au obligat un barman s& le serveascd bauturi alcoolice, al cAror cost au refuzat si-I achite, constituie: a) infractiunea de tilharie; b) infracyiunea de santaj; e) infractiunea de lovire sau alte violente in concurs cu infractiunea de ingelaciune. 77. Infractiunea de abuz de ineredere nu este posibila in cazul: a) unui contract de imprumut de comodat; b) unui imprumut de consumatie (mutuum); e) in cazul unei obligatii alternative, cand debitorul are posibilitatea alegerii prestatiei Examen de licen — 7 februarie 2017 Grita nr. 1 78. La infractiunea de ingeliciune (art. 244 C.pen.) urmarea imediata consta: a) intr-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei; b) intr-o pagubii ce se produce in patrimoniul victimei; e) in obfinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material ir 79. Infractiunea de insusirea bunului gisit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 C.pen.): a) este mai grav daca se sivarseste in modalitatea insusirii pe nedrept a unui bun ce apartine altuia ajuns in mod fortuit in posesia Riptuitorului; b) poate fi comisa atat cu intent, cat si cu intentie depaisita; e) este o infractiune contra patrimoniului prin nesocotirea inerederi. 80. Producerea ori ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenfa unei fapte prevazute de legea penal reprezinta: a) infractiunea de marturie mincinoasa; b) infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare; 6) infractiunea de omisiunea sesizairi 81. Infractiunea de marturie mincinoasa: a) poate avea ca subiect activ un interpret; b) nu se poate sAvarsi intr-o cauzi civild; e) are ea subiect pasiv principal persoana care suferd consecinjele unei marturii mincinoase. 82. Tainuirea sdvarsita de un membru de familie: a) se pedepseste in aceleasi conditii ca orice tainuire; b) se pedepseste cu o pedeapsd redusi; e) nu se pedepseste. 83. La infractiunea de Iuare de mit (art. 289 C.pen.) elementul mat efectuarii sau neefectuari servicit ‘al al faptei: a) se sivargeste doar anterior actului de serviciu; b) se sivarseste doar ulterior efectuarii sau neefectuarii actului de ) se poate stivarsi fie anterior, fie ulterior efectuarii sau neefectuarii actului de serviciu. 84, Daca functionarul public corupt, in scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu indeplineste un act privitor la indatoririle lui de serviciu, iar aceast4 neindeplinire constituie prin ea insagi o infractiune: a) luarea de mita va intra in concurs cu respectiva infractiune; b) luarea de mita absoarbe respectiva infractiune; e) luarea de mit se refine in variant ageavats, 85. Fapta inculpatului care primeste 0 suma de bani pretinzind cA are influena asupra unui functionar public si promite c& i va determina pe acesta si indeplineasc un act ce intra in indatoririle sale de serviciu, dar a carui interventie repetati asupra func\ionarului eyueaza reprezinta: a) o tentativa la infracyiunea de trafic de influenta: ) 0 infractiune de trafic de influent in forma consumata; €) o infractiune de trafic de influenga in forma continuata 86. in caz de conflict de competenta intre instante: a) este competent si solutioneze conflictul instanta ierarhic superioari comund; b) pana la solutionarea conflictului (pozitiv sau negativ), judecata se suspenda; ¢) instanja ‘competent si solutioneze conflictul se pronunté prin incheiere, care poate fi atacata cu contestatic. 87. Sedinjele de judecata sunt: a) in toate cazurile, publice; b) publice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege: ©) nepublice, numai la judecarea cauzelor cu inculpaji minori 88. Conform regulilor de competenfé, tribunalul judecd: a) in_ pri b) in apel; ¢) cererile de stramutare. instanfa, infractiunile prevazute in lege: 89, Plangerea prealabild: a) pentru a produce efectele prevazute de lege trebuie introdusi la organul competent in termen de 3 luni de la data sdvarsirii infractiunii; b) in cazul in care a fost gresit indreptata se considera valabil& daca a fost introdusa in termenul prevazut de lege la organul judiciar necompetent; €) se adreseaz organului de urmarire penala sau dupa caz instantei de judecata. 90. Cererile de strimutare a cauzelor penale: a) sunt solufionate numai de ICCJ; b) pot fi introduse numai de parti: €) sunt solutionate, potrivit legii de ICCJ, sau de curtile de apel iunea penala; b) subiect activ al actiunii W) 91. Inculpatul este: a) persoana i penale; e) subiect procesual principal, Examen de licen —7 februarie 2017 Grita ne. 1 92. Suspendarea urmaririi penale se dispune: a) pe perioada desfasurarii procedurii medierii, in conditiile prevazute de lege: b) cand nu exista interes public pentru continuarea urmaririi penale: e) numai dupa punerea in migcare a actiunii penale. 93. Actul de sesizare a instanjei de judecatd este: a) ordonanta procurorului, in cazul incheierii acordului de Fecunoastere a vinovaiei; b) rechizitoriul intocmit de procuror; ¢) plangerea prealabila, in cazul infraciunilor in care actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila. 94. Plingerea ca mod de sesizare a organelor de urmarire penal: a) se poate face numai personal de persoana vatdmati prin infractiune; b) se poate face numai in scris; e) se poate face de catre persoana cu capacitate de exercifiu restransé cu incuviinjarea persoanei prevazut de legea penala. 95. La deliberarea hotararii judecitoresti: a) particips: membrii completului, procurorul si grefierul; b) pai humai membrii completului in fafa cdruia au avut loc dezbaterile; e) deliberarea se face in camera de consiliu. 96. Termenul de declararea apelului: a) este de 10 zile, in toate cazurile si pentru tofi titulari; b) pentru procuror, le daca legea nu dispune altfel si curge de la comunicarea copiei de Pe minuti: ¢) pentru parfi, este de 10 zile si curge de la comunicarea sau dup caz pronuntarea hotarat judecaitoresti. pari, persoana vatmata si procuror este de 10 97. Plingerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala ale organului de cercetare penald: a) este solutionata de procurorul care supravegheazd cercetarea penal in cauza respectiva; b) introducerea acesteia are ca efect suspendarea efectuarii masurii sau actului contestat; ¢) va fi rezolvat& de organul competent pana la terminarea urmaririi penale. 98. Retragerea apelului: a) poate interveni pani la inceperea dezbaterilor la instanfa de apel; b) poate fi ficuta de parti numai personal; ¢) declarat de procuror, poate fi ficuta de procurorul icrarhic superior. 99. Acordul de recunoastere a vinovajiei: a) se poate incheia in tot cursul urmarii penale: b) poate fi incheiat num: la initiativa procurorului; e) daca se incheie, procurorul trimite instanjei competente acordul in forma prevazuta de lege si dosarul cauzei fara a mai intocmi rechizitoriul 100, Cererea de amanare a executirii pedepsci inchisorii: a) poate fi ficuté numai de condamnat; b) poate fi retras’ de cel care a introdus-o; ¢) hotirarea prin care instanfa s-a pronunfat asupra cereri nu este supusi cdilor de atac.