Sunteți pe pagina 1din 40
TEKNIK “ ” HUNTER ENTRY Bahagian Asas 1: Demand adalah zone harga dimana banyak buyer dan Supply pula mempunyai lebih banyak Seiler. Setiap zone ini terbentuk apabila harga mebentuk base yang disebabkan berlakunya price decision oleh bank bank dunia, Untuk penerangan yang, lebih terperinci boleh rujuk rajah dibawah, cuba perhatikan chart di bawah ini untuk kenalpasti apa yang dimaksudkan dengan Deccd Gambarajah 1: Demand Zone Ciri-eiri Demand! biasanya akan berada dibahagian bawah selepas sesuatu trend. Oleh itu chart pasti akan membentuk Deycvid, dan kembali keatas untuk membentuk Supply. Apa yang perlu anda ketahui disini adalah pergerakkan harga yang berlaku diantara kelompok supply dan kelompok ceva. Situasi ini berlaku apabila pembekal (Supply) yang mempunyai sejumlah unit matawang akan meneari satu kelompok pembeli ‘untuk menjual di (Demand). Gambarajah 2 dibawah menunjukkan Supply zone yang teretak diatas Chart Gambarajah 2: Supply Zone Apabila pembeli (Demar) mempunyai sejumlah matawang yang diinginkan kini price akan kembali stable untuk beberapa ketika dan kelompok Denn ini akan membentuk satu zone base untuk mencari keputusan sama ada unit matawang yang dipegang tadi masih memerlukan unit tambahan atau pun tidak, jika memerlukan lagi unit maka chart akan kembali naik keatas mencari supply terdekat bagi mencukup demand yang diperlukan. Gambarajah 3 dibawah akan menunjukan perjalanan yang lebih jelas mengenai Supply And Demand yang terdapat didalam chart MT4 anda. Gambarajah 3: Situasi pergerakkan harga Supply And Demand Seterusnya pembentukan Supply Zone baru akan terjadi kini harga akan terus maneari Demanc Zone yang baru sama ada pada paras tadi atau pun jauh lebih rendah bagi membeli unit matawang yang dipegang oleh supply tadi. Kembali kepada Gambarajah 3 tadi price terus terjun turun melebihi paras Denman! Zone sebelum itu, Bahagian Asas Dj bahagian asas ini akan menjelaskan jenis dan peringkat “type of level” yang terdapat di dalam “Supply And Demand”. 1) Perubahan Corak “swing”. 2) Penyambungan Corak “Continuation Pattern (CP)”. Setiap sudut Chart biasanya akan terdapat banyak puncak dan curam yang biasanya lebih dikenali sebagai “Peaks and Valleys”. Dimana setiap yang berlaku memunjukkan tahap tertinggi price penah naik membentuk puncak dan tahap tereandah price pemah turun dan membentuk curam, Ini kerana setiap puncak dan curam memberi berita baik kepada para trader untuk mengenal pasti sejarah masa lalu untuk dijadikan panduan dan pengukur kepada price yang bakal bergerak dimasa hadapan. Perubahan Corak “swing / Peaks & Valleys” Terdapat dua jenis Asas “Base” yang terbentuk dari hasil perubahan corak pada chart anda, iaitu dikenali dengan. 1. Rally Base Drop (RBS) Gambarajah 4: Rally Base Drop Rally Base Drop (RBD) adalah Supply Zone yang terbentuk selepas Supply Zone tertinggi sebelumnya seperti dalam gambarajah 4, Kebiasaannya RBD ini akan ada lebih dari satu di sepanjang penurunan harga untuk sampai ke Demand Zone yang paling bawah atau kata lain Demand Fresh yang anda bakal belajar selepas ini. Selain itu juga RBD ini terjadi kerana tedapat kelompok Demand yang berbeza jaitu mugkin terdiri dari bank bank atau big trader yang ingin membuat pembelian singkat tanpa menunggu price berada di c/emarc yang paling bawah. 2. Drop Base Rally (DBR) W\- em i hen Al yl ‘il ey Is . leat ae Gambarajah 5: Drop Base Rally (DBR) Kedua dua Base ini dapat dilihat dengan jelas melalui membuat sedikit lakaran pada Chart anda. Selepas ini saya akan menerangkan dan memberi beberapa contoh cara dan teknik untuk membuat lakaran. Sambungan Corak “Continuation Pattern” (CP) Base jenis ini biasanya akan wujud apabila trend tengah mendaki naik atau pun menyelam kedasar, Base ini dikenali sebagai: 1._Rally Base Rally (RBR) / jr [re om RY Gambarajah 6: Rally Base Rally (RBD) 2. Drop Base Drop (DBD) Mp nocareat Wooo = tt i Vinal " My ila al Gambarajah 7: Drop Base Drop (DBD) Berlainan sedikit kali ini berbanding Base pada Continuation Pattern dimana ia adalah sangat mudah untuk dikenalpasti Base ini kerana tidak memerlukan kepakaran yang tinggi dalam mencarinya. Diatas adalah 4 Jenis Base yang biasanya terbentuk pada Chart anda. Pasti anda rasa tidak sabar untuk mula melakarkan Base yang dinyatakan diatas. Disini kita akan mulakan dengan langkah yang paling asas sehingga anda dapat memahami asas Supply And Demand ini dengan lebih tepat dan mendalam. Perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah menjadi seorang pakar dalam meneari ini jenis Base pada Chart MT4 anda, sama ada pada H4, D1 atau HL, Akan tetapi disini ramai yang mengatakan bahawa melukis Zone dengan betul boleh “dianggap sebagai seni"; ia mengambil masa, jadi bersabar, minda dan mata anda memerlukan latihan, dan banyak masa skrin sehingga ia menjadi kepakaran untuk anda. Bahagian Asas 3. Pada carta aliran ini anda akan melihat bagaimana untuk: 1. Mekanikal yang menarik Supply And Demand zone 2. Membuat pemilihan yang lebih tepat dengan mengenali Supply yang betol dan Supply yang tidak betol iaitu dengan meletakkan 50% candle , Candle pertama dan Candle kedua pada Supply And Demand itu terbentuk secara asas 3. Taitu dengan mengenali cand/e yang mempunya tinggi aras yang sama, shadow yang panjang atau dibahagian atas ataupun bawah, serfa mempunya penukaran candle yang terlalu banyak dim ruangan zone. 4, Mengenali Marubozu Candle pada Continuation Pattern (CP). Dimana Candle Marubozu akan selalu terbentuk di CP. Daripada contoh 1 kita dapat lihat ketidak seimbangan yang sangat besar dari segi pueuk dan akar. Ini kerana apabila anda lihat pada chart ada sedikit peraturan yang anda perlu ikut yang mana anda perlu mengenal pasti perbezaan diantara supply and clemand zone yang Kuat atau pun supply and demand yang lemah melalui latihan berterusan Contoh 1 Contoh 2a adalah penerangan tentang DBR. (demand) dan ia sama juga seperti RBD (suppis), jadi bagi memudahkan kefahaman asas contoh DBR kita ambil disini, Adalah sangat penting element yang perlu ada di zone DBR ini adalah 1. Candle down (drop) 2. Candle Base (base) 3. Candle Up (ratty) Contoh 2a Contoh 2b adalah penerangan tentang DBR (demand) dan ia sama juga seperti RBD (suppl), jadi bagi memudahkan kefahaman asas contoh DBR kita ambil disini. Dimana Candle Rally, Candle Drop dan Candle Base boleh terdiri lebih dari satu candle Contoh 2b Contoh 3 adalah penerangan yang lebih jelas mengenai Base Zone. Cara yang mudah untuk mengenali zone base ini saiz candle hitam tidak melebihi $0% atau kurang dari keseluruhan Candle putih, Ini adalah satu cara mudah mendapatkan ‘marking zone yang tepat Contoh 3 Daripada contoh 4 untuk membentuk sesuatu base candle mestilah tidak melebihi dari 4 hingea 6 candle. Ini kerana ia tidak boleh diambil kira sebagai base kerana terlalu banyak aktiviti penukaran harga dalam kawasan tersebut, Syarat ini boleh digunakan dikesemua jenis Time Frame (TF) Contoh 4 Contoh 5 untuk membentuk sesuatu base candle anda pasti akan terjumpa dengan base candle yang tiada body (doji). Base ini juga boleh diambil kira sebagai DRB (demand). Syarat ini boleh digunakan dikesemua jenis Time Frame (TF). Adalah digalakkan penggunan base ini di TF yang lebih besar. Contoh 5 Contoh 6 adalah satu dase yang digumakan untuk rmengenal pasti BR. Base ini terbentuk dari dua candle maruozu yang bergabung menandakan satw momentum harga naik secara mendadak, biasanya price akan furan hingea base ini sebelum ‘meneruskan perjalanan momentum tadi. Syarat ini 1 fusnveoes 3 boteh dietmnakan dikesemua jenis Time Frame (TF) ' Adalah digatakkkan penggtnan base ini di TF yang Ly. lebih besar. Contoh 6 Conteh 7 kegunaan setiap garis yag diambl dari zone, contoh di zone supply garis bawah atau yang menghampiti price akan digunakan sebagai tempat Pending Oder (P.O), manakala garis luar dijadikan Stop Lost (SL), biasanya 10 pip akan di kira dati garis luar ini Contoh 7 Contoh 8 garis dalam mestilah berada diatas body candle hitam, jika dua candle hitam ini lebih pendek dari candle putih jadi garis dalam akan diambil dari atas body candle putih, Manakala garis luar diambil dari shadow. Kegunaan setiap garis yag diambl dari zone, contoh di zone supply garis bawah atau yang menghampiri price akan digunakan sebagai tempat Pending Oder, manakala aris luar dijadikan Stop Lost (SL), biasanya 10 pip akan di kira dari garis luar ini Contoh 8 Contoh 9 adalah demand zone (DBR) zone yang masih fresh biasanya akan diwamakan seperti dalam gambar, manakala zone yang sudah direntasi oleh price akan di biarkan tiada wama hanya line sahaja, Size zone yang paling sempurna adalah 30 pip atau kurang. Jika di TF besar size zone akan lebih dari 30 pip jadi untuk ketepatan anda boleh tunmkan size dengan cara lihat dari TF D1 ke TF ‘H4 ke TF HI dan akhir di TF M15. Contoh 9 IContoh 10 adalah demand zone (RBR) zone yang jerbentuk sewaktu price naik, zone ini terbentuk japabila melanggar kawasan Resistance. Selain tu juga jika dilihat pada TF besar ia mungkin teriadinyadouble marubozu. Apabila di price turun zone DBD akan terbentuk, Contoh 10 MAROBUZU CANDLE Contoh 11 ini merupakan satu CP Pattern dimana Cuma ada satu candle hitam diantara semua candle putih sewaktu price naik. Jadi dalam situasi ini untuk membentuk demand (RBR) anda Cuma perlu Tihat satu candle hitam (bearish) sebagai base. Untuk keadaan price menurun satu candle putih (bullish) dan seclaimya hitam untuk membentuk base supply (DBD) Contoh 11 Contoh 12 menunjukkan candle hitam 50% berbanding size candle putih (marubuzo) namun base ini masih dikira dalam CP ini merupakan satu CP pattern dimana cuma ada satu candfe hitam diantara semua candle putih sewaktu price naik. Jadi dalam situasi ini untuk membentuk demand (RBR). Anda perlu lihat satu candle hitam (bearish) sebagai base. Bagi keadaan price menurun satu candle putih (bullish) dan selainnya hitam untuk membentuk base supply (DBD) Contoh 12 Bahagian Asas 4. Sebelum anda mendalami lebih dalam mengenai Supply And Demand terdapat asas-asas berkenaan zone yang perlu anda ketahui dengan jelas. Tujuannya disini adalah bagi membantu trader membaca dan meramal pergerakkan harga dari satu zone ke zone yang lain. Sebagai contoh dalam gambarjah dibawah iy ‘th i i | Lu a ‘STOP LOST s5,GLA HE TE AND OH SAUCHOLEPDAAFRON Seu WEET OREN DELO TOES Gambarajah 8: Price Flow Penerangan 1. Pada point A zone demand 1 (DBR) terbentuk selepas itu price naik keatas meneari supply I(anak panah A) 2. Kemudian price turun meneari zone denim 2 terdekat pada point B (DBR) pada ketika ini zone demand 2 sudah tidak fresh lagi ini bakal menyebabkan sekiranya price turin meneari decid kemungkinan cemcvc! yang lebih bawah dari demand 2 akan di sentuh (anak panah B) 3. Selepas price menyentuh demand 2 kini price naik mencari supply 2 seperti dalam chart diatas (rujuk anak panah C) itu price naik meneari supply 2 dan turun meneati demarid AKAN TETAPI KINI PRICE TURUN MELEPASI DEMAND 2 DAN MENCART DEMAND 1 ini kerama demand 2 sudah digunakan (tidak fresh) disebabkan market meneari permintaan (demand) yang, tinggi oleh sebab demikian price di demand 1. 4, Apa yang perlu anda fahami disini adalah sangat berbahaya jika anda tidak dapat ‘mendalami pergerakkan asas Supply And Demand ini. Jika anda membuat pending oder dan stop lost pada demand 2 maka anda akan rugi kerana demand 2 sudalh tidak fresh. Perbezaan zone ‘hs i i i ln | anne Lang iy Ay ihr, a Gambarajah 9: Perbezaan Zone Fresh Zone (FZ) (supply atau cemar) mestilah tidak pemah diuji oleh mana mana candle. Zone Telah Digunakan (ZTD) adalah zone yang telah diuji oleh beberapa kali candle (cone kosong) Zone Tidak Fresh (ZTF) adalah zone yang pernah diuji sekali sama ada oleh shadow atau body candle Zone Baru (ZB) adalah zone yang terbentuk tanpa ada mana mana zone yang memberi kkesam bila dilihat ke sebelah kiri chart, Perbezaan zone ini akan membantu anda membuat keputusan yang lebih tepat untuk membuat entry (pending oder) dan stop lost dalam trading strategy anda. Cara untuk melihat, ne AA 1. Apa yang anda perlu lakukan adalah dengan cara melihat ke kanan chart anda, dari situ anda akan terjmpa dengan zone fresh. 2. Kemudian anda perlu membuat garis luar dan garis dalam bagi mengenal pasti zone tadi schingga price semasa berada. Selain itu jika terdapat candle atau shadow yang yang menyentuh zone tadi. 3. Apa yang bakal berlaku seterusnya adalah , jika tiada candle atau shadow yang memasuiki zone tadi barulah zone tesebut dilabelkan sebagai Fresh Zone (FZ) 4. Seterusnya lihat kekanan sepanjang zone tadi dan lihat sama ada ada shadow atau candle yang telah masuk ke zone tadi atau tidak |: ‘iy f ‘A My in i \ M My W | Gambarajah 10: Fresh Zone dan Zone Tidak Fresh Disini adalah cara yang paling mudah saya lakukan untuk meneari zone original. Zone original terhasil apabila sepanjang chart jika kita lihat dari sebelah kiri tiada lansung satu pun zone yang pernah wujud sama /eve/ dengan original zone sekarang. 1. Scroll chart bergerak kesebelah kiri untuk mencari garis Iuar (garis atas) bagi zone supply 2. Kemudian gunakan /ine horizontal dan tandakan betul betul diatas shadow candle dan scroll chart kesebelah kiri schingga terjumpa dengan candle yang menyentuh garisan itu 3. Sekiranya candle itu adalah sebahagian dari level supply yang lain, jadi supply itu bukan supply yang original. 4, Jadi diingatkan skali lagi bahawa Zone yang original tidak disentuh oleh candle di level yang lain di sebelah kiri chart. Cara menentukan supply and demand yang valid 4.3 Zone atau ketidakseimbangan disabkan di bawah 2 keadaan tertentu: 1. Ketidakseimbangan mengambil zon lawan 2. Trendline A telah rosak Bagaimana untuk kita tentukan zone itu sudah tidak sah, waktu bila ia di takrifkan sebagai zone kosong, seharusnya zone jenis ini perlu dikeluarkan dari chart. 1. Zone ini tidak lagi sah apabila ia telah diambil oleh serendah 1 pip. 2. Anda tidak menunggu candle untuk melepasi zone untuk membuat pilihan sama ada zone itu tidak sah 3. Anda juga tidak perlu menunggu candle OHLC @ OLHC penuh melebihi / kurang zone Ini kerana kadang-kadang, kita anda akan lihat zone dimasuk candle dan anda akan lihat ia turun / naik selepas itu, kemungkinan besar selepas SL anda telah disentuh. Jika itu berlaku, sebenamya memberi petanda awal bahawa ada sekumpulan trader yang bakal masuk dan price melepasi zone tadi, jadi tidak perlu untuk anda menandakan zone itu sebagai tempat untuk anda entry Oleh demikian apa yang perl anda praktikkan dalam trading anda adalah mengenal pasti zone yang masih valid dan meletakkan stop Jost (SL) lebih jauh sedikit dari garisan luar zone lebih mudah anda tambabkan dengan 10 hingga 15 pip supaya ada ruang untuk ASKIBID price bergerak. Rujuk Gambarajah 11 JF wmccsre Gambarajah 11: Ruang Bebas Harga Bagi Zone Valid untuk memulakan sefup untuk entry menggunaka Supply And Demand 5.0 Pekara yang paling utama yang perlu anda lakukan adalah dengan melihat ada TF D1 pada setiap pagi dan paling penting analisis mestilah dibuat scbelum pukul 3 petang waktu Malaysia. Lihat di TF D1 Gambarajah 12: Langkah 1 Setup di TF D1 1, Apa yang perlu lakukan adalah kenal pastui supply terdekat dengan price semasa. Lakarkan garis atas dan garis bawah untuk zone supply dan clemand. Buat kotak pink seperti dalam gambarajah dengan cafa menekan icon box seperti yang ditunjukan oleh anak panah dalam gambarajah di bawah, dan demand zone yang Gambarajah 12a: icon kotak 4, Ukur ketinggian zone supply and cemicncl PERINGATAN KETINGGIAN ZONE TIDAK MELEBIHI 30 PIP (300 PIPPES). Seperti dalam gambarajah 15 ketinggian zone supply 84 PIP maka anda perlu tukarkan ke TF H4 selepas memibuat zone supply di TF D1 Gambarajah 12 b: bentuk zone apabila di tukarkan kepada TF H4 5. Anda akan dapat lihat bilangan candle bertambah, apa yang perlu anda lakukan adalah mengecikkan size zone supply tadi dengan caf mengambil tiga candle seperti gambarajah 12c Gambarajah 12 e: size zone yang dikecilkan di TF H4 6. Selepas memubuat zone supply dan clemanc/ seperti gambarajah 15e, anda Cuma perlu membuat Pending oder Sell Limit pada garisan dalam zone supply dan Stop Tost (SL) 10 pip di atas garis luar. 7. Manakala untuk Tate Profit (TP) anda boleh menambil price pada garisan dalam zone demand. Saya ingin mengingatkan anda sekali lagi cari setup yang bagus iaitu pada fresh zone (FZ) bagi mengelakkan entry anda menjadi rugi kerana apabila zone sudah tidak fresh atau tidak valid biasanya price akan menembus masuk kedalam zone dan mencati zone yang fresh sclepas zone entry anda Cara Untuk Membuat Anal erbagai Time Frame (TopDown Analysis) 6.0 ‘Asas yang perlu anda ketahui dalam topik ini multiple timeframe dan juga topdown. Multiple Timefame MTF analisis adalah paling utama yang ramai trader guna walaupun teknik atau indicator apa punya yang mereka gunakan. Tujuan MTF ini digunakan adalah untuk melihat secara menyelurih trend pasaran mahupun pergerakkan price Melalui penggunaan 3 jenis TF memberi gambara lebih Iuas dan jelas. Jika anda mulakan dengan hanya liat pada 1 TF yang keeil potensi untuk anda rugi disebabkan kehilangan data di TF yang besar. Gunakan empat undang undang ini semasa memulakan membuat analisis Supply And Demand. 1. Lihat pada trend TF D1, ada akan dapat lihat trend dan tahap tertinggi price serta price di tahap terendah haus diingatkan disini banyak yang gagal kerana salah zoom Chart di MT4 full minimize Chart dan Zoom Dua Kali Sahaja. Seperti dalam gambarajah di bawah Gambarajah 13a: Zoom paling kecil ult RIQ@Q Ble elgg O-OB- t ZOOM 2 KALISAHAJA Gambarajah 13b: Zoom Dua Kali Gambarajah 13d: Timefame 114 Zoom 1 Kali sabaja Dari gambarajah 13d anda akan lihat dua jenis zone yang di buat satu yang bewama dan satu jenis lagi tidak bewama. Ini untuk membezakan yang bewara masih lagi fresh dan yang tidak bewama sudah tidak fresh lagi. Sopot) rgd Eng) For Pi) Gambarajah 13e: Timeframe H1 Zoom 2 kali Septet) Jf iN 1, int Het, Perdee 2H Per) Jevey cia kana Habba trea ot Gambarajah 13f: Timeframe M15 Zoom 2 kali Untuk gambarajah 13f adalah timeframe M15 untuk melihat dengan lebih jelas tempat ‘untuk meletakkan entry yang tepat dan mengecilkan jarak SL. Cara entry berdasar pertukaran Support dan Resistance @ Resistance dan Support 7.0 Entry ini bolch gunakan untuk mendapatkan entry yang eepat selapas enn atau supply terbentuk. Seplea yi tt" “| | \ Gambarajah 14a: Setup RS Flip Setup ini oleh gunakan sebagai tambahan entry yang mana bagi membuat entry yang cepat bagi memabirkan diri anda perlu membuat 100 Screen Short untuk memabirkan setiap setting Supply And Denar dan HUNTER ENTRY. Teknik Entry Fibonannaci Pengenalan Dalam trading, salah satu tools atau teknik yang digunakan untuk menganalisa dan entry adalah menggunakan fibonnaci. Semua orang tahu akan kelebihan dan ketepatan analisa menggunakan fibo tetapi hanya segelintir sahaja yang betul-betul mempraktikkan dan memanfaatkan teknik ini. Didalam tajuk ini saya akan terangkan bagaimana kita membaca pergerakan market dan cara ‘untuk entry. Ramai trader menganggap cara ini nuudah tetapi tidak mempraktikkannya. Teknik ini mesti digabungkan dengan Supply And Demand akan memberi pemahaman yang lebih baik dan ketepatan dalam entry Sebelum memulakan teknik ini 4 Perkara penting yang perlu difabami sebelum menggunakan fio. Mengenal pasti Major dan Minor Trend dalam setiap TP. High and Low dalam setiap major dan minor trend. Fungsi Level-level retracement iv. Bila dan di mana hendak gunakan retracement level. 1, Memahami Major dan minor trend dalam setiap Time Frame (TF). Dalam setiap TF tidak kira MI, MS, M15, M30, HI, Ha, D1, W1 dan lain-lain terdapat berdasarkan di major dan minor trend pada pergerakan market price tersebut. Contoh saya i He. MAJOR TREND Saad ee Gambarajah 15: Major Trend Major Trend Didalam major dan minor trend saya bahagikan kepad 3 iaitu; 1) Bullish Trend / Downtrend ~ Bira 2) Bearish Trend! Uptrend - Ungu 3) Sideway - Hijau ‘Semakin keeil chart semakin jelas kita dapat lihat major irend tersebut. Setelah kita mengenal pasti major trend cuba kira pethatikan didalam trend yang besar tersebut akan ada trend-trend kecil yang terbentuk. 1.1 Cara memahami Minor Trend Dalam setiap major frend sebenamya pada saya wujud minor trend bullish, bearish, dan sideway. Kita ambil contoh dalam major trend Bearish di bawah (bulatan besar) yang kita tanda pada major trend tadi. Gambarajah 16: Minor Trend Di Dalam Major Trend Perhatikan bulatan dalam rajah diatas, dalam bulatan besar iaitu major trend terdapat di dalamnya minor trend init i, Bulatan biru minor bullish trend. ii, Bulatan ungu minor bearish trend. iii, Bulatan hijan sideway trend. 2. Menentukan High and Low dalam setiap major dan minor trend. Apabila kita sudah dapat membezakan major dan minor frend kita akan perhatikan pula high and fow dalam trend tersebut. High and low trend SANGAT PENTING kerana di high dan ow inilah kita akan menarik fibo, Perlu diingatkan di sini high dan low trend berbera dengan high dan low candle. Jika kita salah mengenal pasti high dan low trend kita tidak akan dapat bacaan fibo yang tepat kerana bacaan /evel fibo yang tepat akan selari dengan marking zone Supply And Demand yang kita buat. Level fibo yang selari dengan zone Supply And Demand akan mengukubkan lagi entry kita, Gambarajah 17: High dan Low major trend. Dalam gambar rajah diatas kita jelas melihat high dan low trend berlaku dan jangan Iupa untuk tandakan supaya di masa hadapan boleh dijadikan panduan, Jika kita masih keliru untuk melihat trend anda boleh keeilkan chart supaya high dan fow trend akan lebih kelihatan. ‘Gambarajah 18: Chart yang telah dikecilkan, Chart yang semakin kita keeilkan membolehkan kita untuk melihat zrend dengan lebih jelas sama ada trend kelihatan uptrend, downtrend, sideway atau sedang melakukan retracement. 2.1 Meneari High And Low Dalam Minor Trend. !" ty ! ow fi ow My li / Y li Gambarajah 19: High and low minor trend Perkara yang sama terjadi di major trend akan turut sama terjadi di minor trend. Perhatikan gambarajah diatas, terdapatnya high dan low di dalam major trend (bulatan). Dalam trend besar ada trend kecil dan dalam trend keeil akan ada yang lagi kecil di dalamnya, Tetapi Kebiasaannya ‘rend kecil ini cuma melakukan reiracement kecil sebelum mengikut halatuju trond besar, Fibo boleh di tarik pada semua time frame dan kita boleh trade pada semua rime frame. Setelah kita mengenal pasti high dan /ow barulah kita akan ke step seterusnya iaitu menarik fibo. 3. Memplot Fibonnaci. Didalam teknik ini kita hanya fokuskan pada fibonnaci retracement sahaja. Fibonnaci retracement boleh didapati di MT4 setiap broker. Didalam fibonnaci retracement ada 2 jenis level iaitu level retracement dan level expansion. Tetapi level yang menjadi keutamaan untuk analisis dalam teknik ini ialah level retracement. Didalam MT4 hanyalah /evel asas yang diberikan tetapi untuk menambahkan Jeve/ fibo anda harus menambah secara manual. Sila rujuk basic fibo di google untuk menambahikan level. Level yang digunakan dalam teknik ini: i. Level Retracement (23.6, 38.2, 50, 61.8, 100) ii, Level expansion (161.8, 261.8,423.6) Level ‘Teknik Hunter Gambarajah 20: Level-level dalam Fibo Dalam raja di atas menunjukkan /eve/-level fibo yang digunakan. Terdapat dua level seperti dalam rajah iaitu /evel retracement dan level expansion tetapi didalam teknik ini hanya level retracement yang sering diguna dan ditekankan, Di dalam /evet fibo ini harus ingat level penting iaitu i. Retracement ; 50 dan 61.8 ii, Expansion : 161.8 dan 261.8 Kenapa level 50, 61.8, 161.8 dan 261.8 ini penting dalam analisis kita? Kerana di zon- zon inilah kebiasaannya price akan membuat keputusan samada menukar arah atau meneruskan halatuju, Sekiranya fibo ditarik dengan sempurna secara automatik evel ini akan bertindih atau selari dengan zon Supply And Demand. Analisis kita akan menjadi lebih kukuh jika keadaan ini belakm. 3.1. Cara Menarik Fibo Dalam teknik ini hanya dua cara tarik fibo saja digunakan. Menarik fibo dengan tepat penting supaya kita membuat entry dengan tepat dan memininumkan risk kita. Selain itu entry kita akan berada di shadow sahaja. Cara Pertama untuk melihat retracement Contoh 1: Ketika market downtrend -Tarik dari high trend ke low trend Tak Dav Ate Ke Seen Gambarajah 21: Tarik dari high trend ke low trend Contoh 2: Ketika market uptrend = Tarik dari /ow trend ke high trend Gambarajah 22: Tarik dati low trend ke high trend 3.2.Retracement level & Cara Entry Dalam analisa yang dibuat menggunakan teknik ini bacaan level retracement kebiasaannya diguna pada major trend time frame TF (FI4 ke atas). Apabila major trend Jengkap dan menunjukkan berlaku perubahan érend, maka waktu ini paling sesuai untuk melibat retracement level. Pada waktu inilah kita akan melibat di level mana ia retrace Cuba kita lihat chart dibawah ini selepas kita tentukan high and low kita akan tarik fibo dari atas ke bawah untuk melihat di level mana ia retrace. Price didapati retrace pada level 61.8 dan seterusnya ia tidak dapat melepasi Jevel tersebut dan akhimnya terjun. Dalam masa yang sama di level itu juga ada zon Supply And Demand. Gambarajah 23: Price reverse di level 61.8 & Zon Supply And Demand Cuba perhatikan buatan purple dalam rajah dibawah Gambarajah 24: Bulatan Purple Daripada gambarajah diatas price datang dalam keadaan downtrend yang besar dan kemudian membentuk fow rend, Selepas itu price mula naik menuju ke arah yang kita sendiri tidak tabu, Apabila keadaan ini berlaku kita akan menjangkakan bahawa frend menurn sudah berakhir. Bulatan purple itu menunjukkan trend akan berubah arah apabila ia melepasi high trend keeil dan memecahkan zon supply. Apabila situasi ini terjadi terdapat dua kemungkinan yang bakal berlaku: i, Adakah ¢rend akan berubah arah? ii, Trend hanya melakukan resracement sebelum terjun semula. Dalam trading perlu diingat bahawa trend yang besar (major trend) adalah halatuju untuk price Jadi dalam situasi ini trend besar kita adalah domwntrend dan perubahan bulatan purple hanya untuk reéracement. Langkah pertama adalah kita mengenal pasti /evel retrace dan zon Supply And Demand. Kesemma level fibo adalah level retrace tetapi /evel yang paling kuat dan price membuat u-turn adalah Jeve/ 50 dan 61. Setelah itu kita cari point untuk entry: Hunter Entry Pertama Penting!!! Apabila setup ini terjadi cari point entry sell limit di level 50 atau 61.8. Perhatikan price apabila mencecah 61, price akan membuat 1w-turn, jika kita letak sell limit di level 61, maka beberapa hari ni dah profit. TP dan SL adalah mengiku MM anda sendiri sebaiknya 1:2. Jika kita tidak mal ambil risiko tunggu sehingga candle break atau tidak level tersebut. Sekiranya candle break dan close di atas level tersebut kebiasaaanya price akan menuruskan pendakian, begitulah sebaliknya sekiranya candle break dan close di bawah level. Harus diingat price juga boleh naik ke Jevel 76 atau 88 bab ini berkaitan dengan zon Supply And Demand yang valid dalam teknik sebelum ini. Mabir kan ilmu dengan asas Supply And Demand? kerana ia juga berkait rapat dengan fibo. Sekiranya price terus naik dan breakout level 100 kita akan anggap trend downtrend telah berakhir dan market telah bertukar arah sepenuhnya, Seterusnya price akan meneari level expansion tt 161,261 atau 423. Selesai cara menggunakan retracement level fibo. Cara untuk entry buy limit juga sama cuma terbalikkan chart Gambarajah 25: Cara Entry 1 Perhatikan rajah di atas, price menuju /evel 61 kemudian turua lebih 100 pip. Di level tersebut juga terdapat zon Supply And Demand yang fresh. Anda boleh set Timit order di sini selepas anda memeriksa /evel fibo dan zon Supply And Demand. Seperti yang diberitahu level fibo yang kuat akan selari dengan zon Supply And Demand. Selepas itu price berjaya memecahkan level fibo 61 dan zon Supply And Demand tersebut untuk meneati level fibo dan Supply And Demand seterusaya. Harus ditekankan bahawa fibo dan Supply And Demand berkait, rapat dan anda harus kreatif menggunakan teknik entry Supply And Demand dan fibo untuk hasil entry yang lebih baik. Huter Entry Kedua Penting!!!! Gambarajah 26: Cara Entry Kedua Perhatikan chart di atas, price datang secara uptrend kemudian membuat retracement. Tarik fibo dari fow ke high trend dan lihat di feve? 50 atau 61 ia membuat u-turn, Dalam chart di atas ia membuat retracement di level 50 dan anda boleh buy limit di situ. Sekiranya anda terlepas untuk entry di leve? 50 atau 61 anda juga boleh ser limiz order di level 23 seperti dalam rajah di atas. Ini kerana selagi price tidak breakout level 0 sepenubnya ia amasih di kira price dalam process membuat retraement. Kebiasaannya price akan berulang menyentuh /evel ini untuk ‘membuat keputusan sama ada hendak menyambung trend besar atau pun membuat retracement lagi 3 signal utama untuk entry: 1. Level fibo bertindih dengan zon Supply And Demand 2. Beberapa kali candle reject tapi tidak breakout, 3. Muncul CRS terutama time frame keeil PERINGATAN, level fibo ini hanya diguma pakai dalam teknik ini sahaja, walan bagaimanapunkita boleh menambah /evel fibo untuk entry yang lebih tepat mengikut kesesuaian dan kefahaman masing-masing. Teknik ini jika betul-betul mahir boleh di guna untuk semua time frame tetapi bagi yang baru biarlah membiasakan disi dengan time frame HA. PERKARA PENTING UNTUK HUNTER ENTRY: > > > > v Lihat major trend Cari high dan low trend. ‘Tarik fibo jangan terburu-buru supaya mendapat bacaan yang tepat Level-level fibo adalah level yang bertindih atau sangat berhampiran dengan Zon Supply And Demand dan juga Zon SNR yang kuat. Jika kita tarik fibo pada tempat yang betul, maka /evel fibo itu sendiri sudah boleh menjadi panduan SNR pada kita, Entry bila ada setup yang jelas dan bukannya agak-agak. Penambahan pemahaman yang tinggi dalam asas seperti Candlestick, SNR, CRS dan trendline sangat membantu PERKARA PENTING FIBO DALAM HUNTER ENTRY INI ¥ Fibo boleh diguna untuk semua rime frame sama ada scalper, intraday atau swing. TF kecil risiko keeil profit keeil, TF besar risiko besar profit besar Y- Sentiasa lihat major trend. ¥ Buat analisis dengan pelbagai TF untuk melihat arah market daripada D1, ‘HA, HI dan seterusnya, ¥ Level fibo boleh di tambah mengikut kefahaman trader jika sudah mahir ¥ Sentiasa backtest untuk tingkatkan lagi kefahaman PENUTUP Tamat sudah dua HUNTER ENTRY yang diguna dalam trading harian kita iaitu Supply dan Demand dan Fibonnaci. Teknik ini telah menghasilkan beratatus-ratus profit dalam setiap entry sekiranya kita mahir menggunakannya, Harus diingat tiada teknik yang 100% profit dalam trading dan setiap teknik ada kelebihan tersendiri. Selalu membuat latilan dalam teknik yang dipelajari untuk mendapat rentak sendiri, Tanpa latihan yang berterusan 1001 teknik pun tidak: akan menghasilkan profit. Supply dan Demand dan Fibo berkait rapat antara satu sama lain, Entry bila perlu dan setup yang terbaik sahaja, Supply dan Demand dan Fibonaci adalah teknik yang sangat muda membaca arah market dalam trading, ia digunakan untuk kita memasang entry pada kedudukan yang sebaiknya, Cara menarik fibo sebenamya ada pelbagai cara dan ianya bergantuna kepada trader itu sendiri mengikut kefahamannya, Harus di ingat sekali lagi tinda satu teknik di dunia ini boleh menghasilkan 100% tanpa oss. Cuma kita boleh meminimunkan risiko dan memaximumkan profit kita mengikut cara kita mengawal Money Management, Entry bila perlu dan jangan entry jika belum ada serup yang betul-betul sahih, Buat backrest setiap hari untuk melihat pergerakan market, Teknik ini akan lagi mantap sckiranya kita sudah faham asas dalam forex iaitt candlestick, support dan resistance, trendline dan candlestick reversal signal. Sekian dan trading lah dengan berhemah.