Sunteți pe pagina 1din 36

CAIET DE PRACTICA

pentru gcolile postliceale sanitare

ANUL III
trl
CUPRINS

uriratea de mhFetenF 40r CALITATEA sERvrcnLoR DE NURSING ..,.,.,.,.,.,.....-......,.,.,,.,..,_.,.-_.,.,.,._.,,..,.,., 5


ur ata de ohpetenli 44r CDRCETARE iN NURSINo ,.,.,,.,.-.,.,.
unitata de competenli ,1s: GtNEcoLocrE tI NURSING iN cINEcoI-ocIE..,.,.,.,.,,,,._.,.,..,.,.,..,.,.,.,..,_............., 3
uirbtez de conpt.n!5 46: oBsrB rRrc{ tr NURstNc iN oBsrErRrci,..,,,.-,.,,.,.-.,.,.-.,.,,-.....,...,,.,,,.,.,.,.,..10
unibtea d compten!a ,r7: PUER]cuLTURr4, PEDTATRIE 5t 1{URSTNG SpECtFIC-.,..,.,..,...,......,...,.,,,,.,.,.,.,.13
Unitatea d comptn!5 ,13: NEUROLoGIE tI NURSTNG iN NEURoL0cIE.-,.,,,,.,.,.,..,.,..,.,.-.,.,......,....._...,.,.,.,1S
Unlratea d comptnla 49: PSIHTA IRIE SI NURSING iN PStHIATRrtr.....-..,,-.,.,,,.,..,.,.,,.,.,,.,.,.,.-.......__.........17
Ur tatea de comptnta S0: ANESTEZIE-TERAPIB INTENSIVI5l NURSING SP8CtFtc.,,.,..,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,19
uniratea de comptnta s t coNDUTTA iN URGENTE MEDICO-CI RURGICALE.,.,,.,.-,,.,..,.,.,..,.,.,.,,.,.,.,.,.,..20
Unit t.a de competenli 52: GERONTOI-0GIq GERIATRIE St NURSING SPEctFrc......,.-.,.,.,.-,,.,.,.,,,,.,.,.,..,.23
unit ba de @mpeterli 53r oNcoLoGtE $I NURSTNG iN oNcoLoclE..,.,.,.-,..,-....._.,.,...._,,.,.,..,.,,,.-.,.,.,,,.,.,2s
unihrea @npetenli 54 iNGRIllRl PALTATIVE-...............,,.,.,..,.,.,.,.,.,..,.,,,.,.,.,.,.--........-......--....-.,.,.,.,.,,-,,,,,2?
de

Unitata de mmpetenli SS.NURSING COMUNITAR-.,.,....,..-.....-.....-,..,.,.,,,.,.,.,..,.,.,.,.,.,,.,..,....,..............-.....,.,.,..30


unitara d. comD.renir s6:iNGRrlIRt LA DoMIcILIU-.,.,..,.,.,,.,.

El
Unltatea & compettrti 40: CALITATEA SIRVICIILOR DE NURSING

lnvilimanr.link: 36ore

Criteriu de aDreciere a perfomanlelor elewluir


. Exenplificarea dimensinnilor clitiFi ingrijirilor de s:nitate.

. Elevul exempli fi ca minim 5 dimensiuni ale calitiFi i.grijirilor de sidtate.


. Pentru ffecre dimensiune elenl este notat cur 0 = incorect,l = pa4ial.orect,2 = coree
. Nota elevului se obtine p.in lnsumarea punctajului acordar

Criteriul de perfomanE

ExemDlilierea dim.roiunilo.@litAfii
insriiido. de siritate:
- accesibilitatea insriiirilor
- specifi citatea inqrijirilor
continuitatea inArijinlor

- respect pentru Da.ient

Semnatur;: coordonator pradic:

I5l
FI
UniEtea {te competenli 44: CERCETARI iN NURSING
lnvr!rm;ntclinrc: 36ore

Criteriul .le apreciere a performanlelor .lewlui:


concepe unlbiect de cercetare in ruEing.
. Deffnette tefra9i selecteazi biblioCraffa.
Colecteazi datele pentru proiectul de cercetare in nursinB
'.Formuleazi ipotezele de cercetare.
.Analizeazi ti inrerpreteazi datele,
!Redacteazi raportul linal.

. Elevul concepe, pe baza criteriilor de apreciere, un proiect de cercetare in tinpul sragiului

o Durata spitalizarii 1n cazul pacien$lor cu,....,... fafecliu.ea dinici);


o Frecrenia pri.cipalelorsemne/simptome alepacienlilor cu ,,,,,,Gfecliunea dinici)l
o Modalitai de investigaiepacienlilor cu...,.-(afe4iu.ea dinica);
a
o Pnncipalele medicamente adbinistraie in tratamentul pacienllor cu...... (afecFunea
clinical;
o Eff cinlaingrijirilor acordate p!cienrului cu...,. [aiectiunea clinici]:
. Pentru riecare componenti a criteriului de apreciere elewl este notat cu: 0 = in.orect, 1 :
pa4ial corec! 2 = corect
. Nota elevului se obline Drininsumarea punctaiului aco.dat

PROIE'T DF CERCETARE

171
Semn:tura. Coordonator prachci

t3l
Unitatea & competenli 45:
GINECOLOGIE NIJRSING IN GINECOLOGIE
'I lnv;-t;nantclinic 36 ore

Criterii de apreciere Derformanfelor elewlui:


a
. Efectueaze/participi la interue.Fi specifice afecliunilor ginecologice, respedand etapele de

. Efecueazi un plan de inerijire pentru opacienti cu afecliuni ginEcologice.

. Elevul efectueaza/participi lacel pulin o in tervenli e sp eci6 ci tiinto.metteun plan delngijire


corespunzilor, rcrpq lind ptapele proLe.ulLr de inBn Ie,
. Pentu necare criteriu elevul primette 5 punctei 0= insu6cient,l = corect pen Eu fieca.e erap: a
interuenFei ti aplanului de ineiji.e,
. Nota elevului se obtine prini.sumarea pu.ctajului acordat

cntenul de performanti NU

! Erecrueaza/participrla inter.nlll sp..ifi ceafecliunilorainecolqic:


- asisu.a.ea edhibahdntele si haterialelor necesare tehnicilor si investisatiilori

acdrdarea lngriinibr dupi intervenlie


r.sDet.rer normelor de rsepsle

. E eduarea planului de lnEriiire: pacientcu

h'vA. dd aou!.e ..... ...... dJr" : ............. ............ ...


sclja: ..........,,,,,,,,,.,,,,.,...,,,,.,,,.....,.................
'1h'15
; r^nillime ......,....,.....,.; greut2ts ,..,,..,,,,,,.,..,,,
condilii de viaia/de munci:

problem dE sanibte in anG.edenk:

m:nire ;ridedependenG:
Semnrlur;: CoordonatorprJdic;

p0l
Unitatea & competenti 46: oBsTETRrc,{ $t NURSING iN oBSTETRICA

inv:Jimant clinicr 72 o.e

Criterii de ap.eciere performant.lor elevului:


a
. Efectueazi/participe b intervelfii specifrce in obstetlica, respectand etapele de execulie.
. Efectueazaun plan de inCrijire pentru o gravidi, pa.turienri sau liuzi.

. Elewl efectueazi/participi la cel puFn o inteFenFe specifici giintocmette un plan de lngrijire


torespunzdior. respect-nd elapele procesulur de:ngr,j e,
t Pent.u ffecare c.iteriu elewlprimette 5 puncte:0 = insuficient,l = corect pentru necare etapa a
intewenliei ti a planului detnsrijir.
. Nota elenlui se obEne pnn insumarea puncrajului acordat

Criteriul de DerformanE NU

. Ere.rueazi/pani.ipa lz itrtenengi sp.cifice in obstEEicil


. asisu.a.ea echiDame ntele s i nai.ialel o r ne.esa.e iehn icilor s i i.vestisatii lor

a.orda.ea insdjkilor dup, i.teruentie


resDcda.ea normelo.'le tueDsie
. Efecturea plarului d inCriiirr pacient cu

riuel de cdl d!h: --------..: das 'nre,nliri: ......................-..................


cdnditii de viati/de hun.a:

nr.hl.h. de 15fi t2r. ln rnte.edenie:

nodvele lentru care pacie!tul se intemeaza

man'r?{;ri de dependenli:

Irll
Sehnitu.i: Coordonator.r:di.i

lr,l
Unitatea ale competenF 47:
PUERICUI]TURA, PEDIATRIE $I NURSING SPECIFIC

iNdtsment dinic: 72 o.e

Criterii de apreciere a pe ormdlelor elewlui:


. Efectueaza/panicipi la interuentii specifice afecliunilor copilului, rcspecdnd etapele de
. Efectueaziun plan deinsriiire sDecific.

. Elenleiectueazi/participa Ia cel pulin o i nreruenge specifi ce ti intocnert un phn de lnsrijne


(orespunTiro' respecl.ind piapple pro. psului de in$U.re.
. Pentru fiecare citeriu elewl priherte 5 puncte: o = insuficien! 1 = corect pentru necare etaDa a
intenen_tjei ti a planului deingrijire.
. Nota elevului se obtine prin lnsuharea punctajului aco.dar

hotiveleEenh.ars pa.ientulse intemeazi:

n"nit r;" d. depeldentr

lrr)
Semnitur;rCoordonarorpracrici..................................,.,,,,,.,,,,,,..,,,,,,
Elevi..-...................--.......

I14l
unitarea de competenla 4s: NEURoLoGIE SI NURSING iN NEURoL0GIE

lnvilidantclinici 84 ore

Crite.ii de apreciere a performanlelor elewlui:


. Efectneazi/particid la interuentii speciffce afeciunilor neurologice, respectand etaPele de
t Electueazi un plan de inC.iiire penftuun pacientcu aleqiuni neurologice.

. Elevul efectueazi/paticipi la cel puli. o interuentie specifici ti intocmette un plan dein8rijire


.ore\pun/itor, reipec1.]nd etap.l. pro, P\ulu: dP in8' rr,re,
Pentru fiecare criEnu elevul primerte 5 puncte;0 =insuficienl l= corect pentru fi e care etapi a
' i.teNentiei si a planului deinsriiire,
. Nota elevului se oblineprininsumarea punctajului a.o.daL

Criteriul.le perlormanf i NU

! Bfctu.azilDddciDSlaintnenliispecifieafe.-tiunilorneurolqicl
- asiflra.sa ecLjDahentelesi materialelo.ne.esaretehnicilorsi investisaliilor:

a.ordarea ihsriiirilor dupi inieruenlic


resDectrrei no melorde a!epsie
. Efectuarea pl ului de in8riiirer pa.ient cu

.o.ditiideviari/de nunci:
prcbleme de sanibk in ante(edenre:

noiivele p en tru care p acien tul s e inbrn eazi

meniresi:ri de deDendenti:

Irst
Semneturr: Coordonator lhcde .................,...,,,,,,,.,,,,...,....................
Elv:,,,....,,...,,,..,...,,,.,..,...-.........-...,,,...-

t16l
Unitatea de competenli49: PSIHIATRTESI NURSING iN PSIHIATRIE

inv:-tinani clilic 84 ore

C.iterii de apreciere a pe.formantelor elevuluii


. Efectueaze/participi lainteruenlii specificeafecliu.ilorpsihice, respectand etapele de execulie.
. Efectueaziun pla. de inC.iji.e pentru un pacientcu aiecliuni psihice,

. Elevul efe ctu eaz: / particip i


la celpulin o intewenlie specince ti biocnegE un plah delngrijire
.ore!pi n?;tor.'e<pe(tand etapeleproce_ului de lngrijrre.
. Pentru fiecare riteriu elevul primette 5 puncte:0 = insuncienl l = co.ectpent.u ficare etapi a
interuenliei ri a planului deinBrijire,
Nota elevului se obFne prininsumarea punctajului aco.dar
'
crireriul de DerforhanE NU

. Eleduazi/D anl.ip5 la i ntennFi sp e ci fi ce afecliutrilor psi hic:


-asisuraEae.hibahenielesinaterialelornecesaretehnicilorsiinvestisatiilo.l

.cordrre, ingril rilordupi ntervcn!e


rsoeiia.ea nornelor de rseosie
t Efecturea planului de ingnjire pa.icnt cu

n.vel oe ed drh...........................'dJG in.e.n-'i' ....................

conditii de viati-/de mun.e:

probleme de sin;rateln Jnte(edenrel

noiivelepentru carepacientul se interneaz,


t aplicreaintnentiilorspc.ifi.e:

semnrtura' Coordonato.pracr.,

Ir3l
Unilatea de competenli 50:
ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVi'I NURSING SPECIFIC
lnvijimantdinic 96 ore

Criterii de aprecie.e a perforhanrelo. elewlui:


r Efectueazi/participelaintenenlii specifrce afecliunilorgrave,respectand erapele d executie.
. Eiectueaza un plan de inC.ijire pentru un pacienr cu afeqtiuni grave,

. Elevul e fectu eazilp arri cipi la celpulin o intervenlie specifica Si intocnette un plan de ingriii.e
(ore'o-n/:ror, rFspe{lnde.applepror"su'u' delncril c.
. Pentru fiecare crne.iu elewl primette 5 puncte:0 = insuficient,l = corectpentru tiecare etap: a
intervenliei ti a planului de ingnjire
. Nota elevuluise obtine pnn insuma.ea Funcraiului acordar

cnteriul de pertormanE
. Ercduazi/particiDi la intNenli specifice afecriuilor grav.:
'aslErrareaechipamentelesimatdrialelorhe.esarerehni.ilorsiihvestipatiilor

a.ordarea inEriiirilor duo, int.fl entie


re!ped:rea normelo. de asepse

t Efctuarea plduiuideinCrijirepacientcu

1ne de .du.a!- ......................... dr'd ni4arrii .. ....................----


s ec,ia: .............-....................-..........................; inallim s .....,,,.....,...j sreutat.: .............-
condilii de viari/de munci:

prublcmc de san:bte n ante(edenre:

motivele p eh ku .a.a p acie niul se in terneazi

man'fP{;, i,le dependenF:


Semnituri: Cooi don.tor pEcd.l ,,,,,,.............................................,,,...
Eler ......-....-.-....--...-........---....-.......-
Unirara
S1: & competenli
CONDUITA IN URGENTE MEDICO.CHIRURGICALE
lnvrtsna.tdiniq 72 ore

Crtterii de apreciere a perlormanlelo. elewlui:


. Efe ctueazilp articip, a inreruenlii specifi.e u.genletor, respedand erapete
I de qecurie_
! Efectueaze un plan deingrijire peht.uun pa.ientin urgen!r.

! Elevul dedueazi/parricipa b cel pulin o jnterventie speciftce ,i intocmerte un plan .le


lngrijire co respu nzitor, resp ec B n d etap el e procesu lu i de ingriiire.
. Pentru ,iecare c.itertu elevul primette 5 puncte: O : insuficieng 1 = corect penrru fiecare
etapi a interuenliei ti a pla.ulli de thB.it ire.
. Nota elevului se obline prih insunarea purctajului acordat.

critriul de perfoman!i
. E f ctu eaza /parti ciDi la intenenli i specific u rg.nlEtor medi.o-.ht rurgical e:

'asiPu.a.eaedripanentelerimaterialelorne.esaEtehnkilorsiinvenis2tiilorl

::':l:::::lT:
amrdarea incrijjrilor dup, inte.ventie
respe.ta.ea normelor de asdpsie
! Efectuarea plannlui de in8.iiire pacient cu

trivel d. edu(drP - - ., ; daid


secriar ...........................................,.......,.,..,.,....j rnll,m c: .............. ,...j sreuta te
conditii de via!5/dc munci:

problcnr. d !;nimte rn inte.eJentd

notivele pentu .:re pacientul se intsrneazi

manifesiiri de depe.denti:

trll
Sennaruri:CoordonatorpEctid...,,,,.,,,,.,...,....................... ... ...

EIeq..-...,,,...,,,...,,,,..,..............-.....-.-.---

lrll
Unitatea & competenF 52:
GERONTOLOGIE, GEB]ATRIE NURSING SPECIFIC
'I lnviiimantclinic 84 o.e

C.iteni de apre.ierea performanlelorelevului:


. Efectueaze/participi Ia intewenlii specifice aleqiunilo. persoanelor varshice, respecland
! Efectueazi un plan de incrijire penFu un lacientvarshic.

. Elealeiectueazi/participa la cel puFn oiniervenlie specifici ri intocmtte un plan de lnsrijire


, orp.punz:,or, -.5pe(tlhd etapele procps' lJide.ngr j.r".
. Pentru fiecare crite.iu elerul primette 5 punctei 0 = insuncient l = corectpentru fiecare etaDe a
inteNentiei si a planului deinsriii.e,
r Nota elevului se obline prininsumarea punctajului acordar

Ctiteriul de performan!a

. E.tuara planuluide inCrliir: prcienicu

I23l
semniuri: CooLdonator pr a.tici

Ir4l
unitatea de competerld 53: oNCoLocrE gI NURSTNG iN oNcolocrE

lnvitim ant clinic: 84 ore

Criterii .le ,Dreciere a pertomantelor elevutui:


t Eiectueazi/participi la inteNeh_tii specifice afecliunilor oncotogice, respectand erapele de
r Eiectueazi un plan dei.grijire pentrunn pacienr cu afecliuni oncologice,

! Elevul efectueazi/participd Ia cet pulin o intervenlie specifidsi iniocmegte un plan de in8rijire


orespunT:ro., respe!tind crJpele proLe\ului d.,ngr.j.r".
r Pentrulie.are crireriu elenl primetteS puncre: o=insuricien! 1 = corectFentru fiecare etapi a
intervenliei ti a planului de ingrijir.
. Nota elevului se obtine prin r'nsumarea puncrajuhi acordar.

12sl
SmndturiiiCoorilonarorbrd.tici.........,,...,...,,,...,,,,..,,,,,,,,.
Elev:....--..-...........................,,,..,,,,,,,,,,,,,
urihtea ab competer&e 54: iNGRIrrRr PALIATM
inviFm6nt clinic: 96 ore

Criterii.le apreciere performanrelorelevului:


a
. Electuea2i/pa.ticipi la inteNentii specilice sErilor avansate ti rE.minale de boal , respedand

. Efecueazi un plan de in8njire pentru un pacienr cu stareavansata/teminati deboaE,

. El.vul efectueaz,/panicipi la celpulin o inteNenlie specifici ti i.rocmegte un plan de tngrijire


.orespunziLor.rp.p"cund e.rpelep.o.e,ului de.nC,.jrrp.
. Pentu ffecare criteriu elewl prioetrE 5 puncte: o = insuficienr,l = corect pentru fiecare etapi a
interveniiei ti aplanului de ingrijire.
. Nota elewlui se obline prinlnsuharea pu.ctajutui acordar

C.iteriul de performanli NI'


Efectueazi/panicipi la intennliisp.ificeafecliunitorakEate/reminate
- asigurarea e.hrpamentele 9i materialetorneces2retehnicilorsi invesbsaiiilor:

acordareains jirilo.dupi interventie


respectarea normelor de asepsie
. Efectuarea platrului d inEriiire: pacieni.u

condilii de viati/de munci:

Drobleme de dn:br. ln lnrP.Pdentc:

care Padentul s.'nterne:,i

l11l
Sernrtura:Coordonaiorpr,fti,;.....,...,,,.................................. ..

E1evi..................,,,..,,,..,.,.,,,...,.-............-

I2E
unitatea ale competenE s5r NURSING C0MUNITAR

invilamant clinic: 96 ore

C.ite u de apre.ieE a performantelor elenlui:


. Aplici procesul de inC.ijire in cohunirate:
o Culege.eadarlor,
o Analiza ti inrerlretarea datetor,
o Planificareainsriiirilor
o Aplicarea planuluj,
o E%luarearezultarelor,

. Elewl completez, fita corespunzetoare dreriului de apreciere,


. Pentru ffecare cohponenti a procesrlui de tnSrijire elevul este notarcu: O = 1=
Dafiial corect,2 = corecL 'ncorecq
r NouelpvJluiseobbncprirrnsuhdredpLnctalulLr J,ordar

Crlteriul de perforhanta NU
. Proces de ing.ijire ln .ohunitate

[c o le ctivi ta te : g rup, fa n i ] i el

- factori care influenteaze starea de sinatate


onatumfi (nzici, chihic,biologici):

arti nciali (econ oni ci, n evoi tu n damentale, r oneri,

Analia ti irterpretarea daretor:


o ldentificarea problehelor (ninin 2 problemel:

Formularea diagnosticeior de ingrijire ale sti.ii


sS.itate ale colectivitilii (minim 2):
t30l
Unitatea & competenti 55: iNGRTIIRI LADoMTCTLTU

invilinanr clinic; 36 ore

Cnterii ile apreciere a perfomanfelor elerului:


. Efectueazi/participi la intetue.Fi speciliceln8riinii dientului la domiciliu,
. Efectueaza un plande inerijire penttu un ctien rul tngrijit ta donicitiu.

. Eleal efedueazi/p artic ip, la .el pujin o intervenlie speciftca ti tnto.megte un plan deingrijire
corpspul/jtor, respedrnd erapele proi piu'uide jngr ijire.
. Pentr! ffecare criteriu elevul prinette 5 puncte 0 = insuficienr,l = corect pentru ffecare etapi a
intewenlii ti a planului delngrijire,
. Nota elenlui se obline prin insuDarea punctajuluiacordaL

Criteriul de per(omanid NU
. Ef.tuazalparticipllat .ntrfiispecif.etngr$nictien!]luiladohi.itiul
-asiPurareae.hipamenteletinaterialelor.ecesaretehnicilorsiinvestipatijlo.:

rehnici ere.tuate iminin 2l

acordareal.grijirilor dupi efectuaiea interengilo.


respectarea horhelor de asepsie
. Ef..luarea Dlarului d lnCrirlre, cliert cu

se* .-----
vers lE: ...........,.,r
nivel de educaFe ...,..,.,,.-,
*.lla:........,...-,.....,,,,,...,,,,-,,,,-
cond4ii dd ualilde muncs:

prcblemedeslniEtein reredentel

manifrsdn d dependenlar

Irll
Semnitu'i:Coo'donrtorbra.rici..............................,.,,,. ... ...... .

Elw:............,,,....,,...,.,...,,,...,,,..,,,,...,,.,,,,.

tr4
BIBLIOGMFIE

1, Balta G ti
"Tehnici de lngrijire ceneral5 a Botnavilo/, Ediiura
colab, Dj dactici ,i
"edagogtca,
2, Borundel C, ,,Manual De Medicin: lnrernE penr.u Cadre Medii", edilie a I a, EdiruE BtC ALL,

3, Tinrci L, ,Ghid de .ursing', Editura Viafa Merlicati Romtneasc!, Bu@rerti, 1995.


4, .*. MECT, ,,Sta.dardul de Pregitire Profesionate ti Curri.ulum pentn Caltficarea A5istert
MedhJl cpneElisr, Edirura Co Press, EuLurelri, ZOO?.

prcizi.ir

. aaietul de practici.uprinde n9e de eElDare a.onpetenlelor, pe unitiF de competnts, pe


fiecare an de stldiu, previzure cu ore de tnrilimrnr ctiDic, care sunr evaluate in sradite

. .itenile de ap.eciere corespund Srandardului de p.egfuire protesionah pentru fiecare


dintre unitElile d competenli previzut. cu tnvilimaDt clinic,
. Anexele la caietul de pncricE cupnnil 6tele de validae a stagiutui p.actic aferente
modulel or cu ore de hvet m anr clinic.
. Caietul este conceput astfel incat sa ne utilizat (conpletatl atat de coordonatorii de pE.tica
/tutoricattideelevi.

Il3l
E5l
tr6l

S-ar putea să vă placă și