Sunteți pe pagina 1din 2

Detaliiprocedura

PentruaputeaparticipalaproceduriledesfasurateinSEAPtrebuiemaiintaisavainregistratisiautentificatiinsistem.
Autoritatecontractanta
ComunaCozmesti(Primaria)
Coddeidentificarefiscala:16670635
Adresa:localitateaBalesti,comunaCozmesti,judetulVaslui,Balesti
Telefon:+40235346067
Fax:+40235346067
Informatiigenerale
Denumire:[RFQ0089747]Proiectare,asistentatehnicasiexecutiedelucraripentruobiectivul:REABILITARESIMODERNIZARE
SCOALACUCLASELEIIVFASTACISATFASTACI,COMUNACOZMESTI,JUDETULVASLUI
Starecurenta:InDesfasurareDepunereoferta Impartirepeloturi:Nu
Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut Datapublicare:15.02.201700:32
Tipcontract:Lucrari Datalimitadedepunereaofertelor:06.03.201715:00
Modalitateatribuirecontract:Uncontractdeachizitiipublice Datalimitadeevaluareaofertei:31.03.201718:00
CPV:452142002Lucrarideconstructiideinstitutiiscolare(Rev.2) Dataevaluaretehnica:
Valoareestimatatotala:785,369.14RON Dataevaluarefinanciara:
Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON Datalimitadevalabilitateaofertei:04.07.2017
Conditiideplata:
Conditiidelivrare:
Obiectachizitie:SepropuneatribuireaunuicontractdeproiectaresiexecutielucrariprivindREABILITARESIMODERNIZARE
SCOALACUCLASELEIIVFASTACISATFASTACI,COMUNACOZMESTI,JUDETULVASLUI,asacumsuntacesteadescrisein
documentelecaietuluidesarcini.Valoareatotalaestimatapentruacestobiectivestede785.369,14leifaraTVA,reprezentand
176.044,36eurolacursulBNRdin22.07.20161euro=4,4612lei,conformdevizuluigeneral.Valoareaestimata,esteformatadin
valoareaestimataindevizulgeneralalinvestitiei,pecapitolebugetareastfel:Cap.1Cheltuielipentruamenajareaterenului=0,00lei
Cap.2Cheltuielipentruinfrastructurasiutilitati=182.323,49leiCap.4Cheltuielipentruinvestitiadebaza=573.467,29leiCap.5.1
Organizaredesantier=12.374,35leiCap.3.3Cheltuielicuserviciideproiectaretehnica=12.903,01leiCap.3.6Asistentatehnica
dinparteaproiectantului:4.301,00leifaraTVA.

Documentatiadeatribuire
Cod Denumire Fisier
FISADATE_IPFisaDate_IP [RFQ0089747/001]FisaDate_No263739_IP.pdf
F8 Expertizatehnica [RFQ0089747/002]scoalafastaciexpteh.pdf.p7s
[RFQ0089747/003]CONTRACTDESERVICIIDEPROIECTARE
F4 Contractdeexecutiedraft
SIEXECUTIEgirceni.docx.p7s
F10 Studiugeo [RFQ0089747/004]scoalafastacisg.pdf.p7s
F3 Formularespecifice [RFQ0089747/005]Formularespecificefinale.doc.p7s
F7 Expertizaenergetica [RFQ0089747/006]scoalafastacienerg.pdf.p7s
F6 DALI [RFQ0089747/007]D.A.L.IScoalaFastaciCozmesti.pdf.p7s
F11 Piesedesenate [RFQ0089747/008]piesedesenate.7z.p7s
Conditiisuplimentare
Denumire Descriere
Cuantumulgarantieideparticipare:7.000lei.Perioadadevalabilitate:120zilencepnd
cutermenullimitadeprimireaofertelor.ncazuldepuneriideofertenasociere,garantia
departiciparetrebuieconstituitannumeleasocieriisisamentionezecaacoperanmod
solidartotimembriigrupuluideoperatorieconomici.Garantiadeparticipareemisanalta
limbadectromnavafiprezentatanoriginalsivafinsotitadetraducereaautorizatan
limbaromna.Pentrugarantiileconstituitenaltamoneda(valuta),echivalentanleiseva
facelacursulcomunicatdeBNRladatapublicariiinvitatieideparticipare.Garantiade
Garantiedeparticipare
participareseconstituieseconstituienconformitatecuprevederileart.35dinHGnr.395
/2016astfel:prinviramentbancar,cuconditiaconfirmariidecatrebancapanaladata
depuneriiofertelorinSEAP,incont,sauprintruninstrumentdegarantareemisinconditiile
legiideosocietatebancarasaudeasigurari.Dovadaconstituiriigarantieideparticipare
trebuiesafieprezentatainoriginallasediulautoritatiicontractantepinacelmaitrziula
datalimitadedepunereaoferteiinSEAP.Dovadaconstituiriigarantieideparticipareseva
depunesiinSEAP,panaladatalimitadedepunereaofertelor.
Cuantumulgarantieidebunaexecutieestede5%dinvaloareafaraTVAacontractuluisi
seconstituieconformart.40dinHG395/2016printruninstrumentdegarantareemisn
conditiilelegiideosocietatebancarasaudeosocietatedeasigurari,caredevineanexala
contract.Garantiadebunaexecutiesepoateconstituisiprinretinerisuccesivedin
Garantiedebunaexecutie
situatiiledeplata.Contractantulareobligatiadeadeschideuncontladispozitiaautoritatii
contractante,laTrezorerie,conformart.40alin.5dinH.G.nr.395/2016.Sumainitiala
depusainacestcontdegarantiedecatrecontractant,nuvafimaimicade0,5%din
valoareafaraTVAacontractului.

Criteriidecalificare
Denumire
Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisaualprofesiei
Descriere:Persoanecufunctiidedecizieincadrulautoritatiicontractante,ComunaCozmesti:Primar:SIMAHRISTACHEViceprimar:
VOICUGABRIELSecretar:DRAGOMIRMIHAELAContabil:GRUMEZAGABRIELAResponsabilachizitiipublice:SIMAMIHAELA
NARCISAConsilierurbanism:SIMAMIHAELANARCISAConsilieriilocaliaicomunei:DANILAIRINA,TRUFIADUMITRU,BUSUIOC
MARIAN,ENESTELIAN,PAIUMIHAI,APORACITEIVASILE,MELINTEMIHAITA,TANASEVASILE,MARHODINGHEORGHE.
Reprezentantfurnizorserviciiauxiliarepentruachizitiipublice:CozmaRazvan.Operatoriieconomicicaredepunofertetrebuiesa
dovedeascaoformadenregistrarenconditiilelegiidintaraderezidenta,sareiasacaestelegalconstituit,canuseaflanniciuna
dintresituatiiledeanulareacostituiriiprecumsifaptulcaarecapacitateaprofesionaladearealizaactivitatilecarefacobiectul
contractului.Modalitateadendeplinire:SevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipantilaproceduradeatribuirecu
informatiileaferentesituatieiacestora.Documentelejustificativecareprobeazandeplinireacelordeclaraterespectiv,certificat
constatatoremisdeONRCsau,ncazulofertantilorstraini,documenteechivalenteemisentaraderezidenta,urmeazasafie
prezentate,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatreofertantulclasatpeloculInclasamentulintermediarntocmitla
finalizareaevaluariiofertelor.Informatiiledincertificatulconstatorsafiereale/valideladataprezentariiacestuia.Incazulincare
operatoruleconomicdemonstrezaindeplinireacriteriilorreferitoarelasituatiaprivindcapacitateatehnicasiprofesionalainvocand
sustinereaunuitert,DUAEincludeinformatiilementionatelaalin.(1)cuprivirelatertulsustinator.Incazulincareoperatoruleconomic
intentioneazasasubcontractezeoparte/partidincontract,DUAEincludesiinformatiilesolicitatecuprivirelasubcontractanti.De
asemeneasubcontractantiipropusitrebuiesanusegaseascainvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegea
nr.98/2016privindachizitiilepublice.Incazuluneiasocieri,fiecareasociat(inclusivliderul)esteobligatsanuseincadrezeinvreunadin
situatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.SevacompletaFormular2Declaratie
privindevitareaconflictuluideinterese,decatreofertant/totiofertantiiasociati,subcontractantisisustinatori.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:1.ExperientasimilaraOfertantultrebuiesafiexecutatserviciideproiectaretehnicasiexecutielucrarisimilareinultimii5
aniinvaloarecumulatadecelputin768.165,13leifaraTVA,valoarecaresepoatedemonstraprininsumareavalorilorserviciilorde
proiectaresilucrarilorexecutatelanivelulamaximum3contractedeproiectaresiexecutie.SauOfertantultrebuiesafiexecutat
serviciideproiectaretehnicainultimii3aniinvaloarecumulatadecelputin17.204,01leifaraTVA,valoarecaresepoatedemonstra
prininsumareavalorilorserviciilordeproiectareprestatelanivelulamaximum3contractedeproiectaresisafiexecutatlucrarisimilare
inultimii5aniinvaloarecumulatadecelputin785.369,14leifaraTVA,valoarecaresepoatedemonstraprininsumareavalorilor
lucrarilorexecutatelanivelulamaximum3contractedeexecutielucrari.
Incazulincareofertantulisidemonstreazaindeplinireacerinteiprivindexperientasimilarainvocandsisustinereaacordatadecatreo
altapersoana(conformart.182siinconditiileart.113alin.12dinL98/2016),atunciacestaareobligatiadeadovedisustinereade
carebeneficiaza,prinprezentareaunuiangajamentfermalpersoaneirespective,princareaceastaconfirmafaptulcavapunela
dispozitieofertantuluiresurseleinvocate.Ofertantiipotsaisidemonstrezeindeplinireacerinteiprivindexperientasimilaraconf.art.113
alin.12dinL98/2016,invocandsustinereaunuitert/unorterti/pentrucelmult50%dincerintaceafoststabilita.Persoanaceasigura
sustinereatrebuiesanuseincadrezeinvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privind
achizitiilepublice.2.SubcontractareIncazulincareofertantulparticipala
proceduraimpreunacuunulsaumaimultisubcontractanti,atunciofertantulareobligatiadeaprecizapartea/partiledincontractpe
careoperatoruleconomicintentioneazasasubcontracteze.Subcontractantul/tiitrebuiesanuseincadrezeinvreunadinsituatiile
prevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.
3.AsociereIncazulincareoperatoriieconomiciparticipancomunlaproceduradeatribuire,ndeplinireacriteriilorprivind
capacitateatehnicasiprofesionalasedemonstreazaprinluareanconsiderarearesurselortuturormembrilorgrupului.Inacestcaz,
acestiatrebuiesaraspundanmodsolidarpentruexecutareacontractuluideachizitiepublica.Autoritateacontractantavasolicitaca
asociereasafieautentificatalaunnotarnumaincazulncareofertacomunaestedeclaratacstigatoare.Fiecareofertantasociat
trebuiesanuseincadrezeinvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.
Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)minim(e)necesarepentruevaluarearespectarii
cerintelormentionateconsultatifisadedate

Inapoi