Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

230
CERERE
PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND
PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII I DIN PENSII

Anul 2 0 1 6

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Iniiala Cod numeric personal / Numr de identificare fiscal
Nume
tatlui

Prenume
E-mail
Strad Numr

Telefon
Bloc Scar Etaj Ap. Jude/Sector

Localitate Cod potal Fax

II. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICIT 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015
1. Bursa privat

Contract nr./data Documente de plat nr./data

Sum pltit (lei)

Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit /


2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult
unitii de cult
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cont bancar (IBAN) Sum (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap.

Jude/Sector Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

Anexele nr. - fac parte integrant din prezenta cerere (se nscrie, dac este cazul, numrul anexelor completate).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal Nr. nregistrare: Data:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.04.13
ANEXA nr.
la Cererea privind destinaia sumei reprezentnd pn la 2%
din impozitul anual pe veniturile din salarii i din pensii

Anul
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

II. 1. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICIT 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

III.1. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privat

Contract nr./data
Documente de plat nr./data

Sum pltit (lei)

Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit /


2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult
unitii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cont bancar (IBAN) Sum (lei)

II. 2. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICIT 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

III.2. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privat

Contract nr./data
Documente de plat nr./data

Sum pltit (lei)

Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit /


2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult
unitii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cont bancar (IBAN) Sum (lei)

Prezenta anex face parte integrant din formularul 230 "Cerere privind destinaia sumei reprezentnd pn la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii i din pensii".

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13
INSTRUCIUNI
privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinaia sumei reprezentnd pn la 2% din
impozitul anual pe veniturile din salarii i din pensii" cod 14.13.04.13

I. Depunerea formularului
1. Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din
salarii i asimilate salariilor i/sau venituri din pensii, n urmtoarele situaii:
a) au efectuat n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii
nr.376/2004 privind bursele private, cu modificrile ulterioare, i solicit restituirea acestora;
b) opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual, pentru susinerea
entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau unitilor de cult.

2. Termen de depunere
- anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a
venitului.

3. Organul fiscal central competent


Formularul se completeaz n dou exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii,
sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice
care au domiciliul fiscal n Romnia;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice,
fr domiciliu fiscal n Romnia.
- copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul acestuia.

4. Modul de completare i depunere


4.1. Formularul se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit
dispoziiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
nscriind cu majuscule, cite i corect datele prevzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii i venituri din pensii sau dispun asupra
destinaiei sumei reprezentnd pn la 2% din impozitul anual pentru susinerea mai multor entiti nonprofit /
uniti de cult, precum i pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 i art.102 din Codul fiscal,
completeaz n mod corespunztor formularul Anex nr......la Cererea privind destinaia sumei reprezentnd
pn la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii i din pensii".
n aceast situaie, se completeaz corespunztor csuele prevzute n formularul 230, cu numrul
anexelor completate i depuse mpreun cu acesta.
4.3. Cererea privind destinaia sumei reprezentnd pn la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii i din pensii se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie, direct la
registratura organului fiscal sau prin pot, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire.
4.4. Nu se depune formularul Anex nr......la Cererea privind destinaia sumei reprezentnd pn la
2% din impozitul anual pe veniturile din salarii i din pensii", ulterior depunerii unui formular 230.
4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Data depunerii formularului n format hrtie este data nregistrrii acestuia la organul fiscal sau
data depunerii la pot, dup caz.
4.7. Formularul poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan, potrivit legii.

II. Completarea formularului


1. Perioada de raportare
n rubrica "Anul" se nscrie anul pentru care se completeaz formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere
(de exemplu: 2016).
2. Seciunea I "Date de identificare a contribuabilului"
2.1. n caseta "Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal" se nscrie codul numeric personal
al contribuabilului sau numrul de identificare fiscal atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare
Fiscal cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2.2. n rubricile "Nume" i "Prenume" se nscriu numele i prenumele contribuabilului.
2.3. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.

3. Seciunea II Date privind categoriile de venit pentru care se solicit 2% din impozitul anual"

Se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dup caz, pentru care se solicit 2 %
din impozitul anual, pentru susinerea entitilor nonprofit/unitilor de cult i/sau pentru acordarea de burse
private.
4. Seciunea III Destinaia sumei reprezentnd pn la 2% din impozitul anual, potrivit art.79,
art.82 alin.(6) i art.102 din Legea nr. 227/2015
4.1. Bursa privat - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursul anului
de raportare cu burse private n conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificrile ulterioare.
4.1.1. Contract nr./data - se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private.
4.1.2. Sum pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa
privat.
4.1.3. Documente de plat nr./data - se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei
private.
4.1.4. Contractul privind acordarea bursei private i documentele care atest plata bursei se prezint
n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n
cazul n care formularul se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie.
4.2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care
solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru susinerea entitilor nonprofit sau a
unitilor de cult.
4.2.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se nscrie de ctre contribuabil denumirea complet
a entitii nonprofit/unitii de cult.
4.2.2. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult - se nscrie de ctre contribuabil
codul de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicit virarea sumei.
4.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitii
de cult.
4.2.4. Sum - se completeaz cu suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii
nonprofit/unitii de cult.
4.2.5. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica
"Suma", caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis, conform legii.
4.2.6. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma
pltit pentru bursa privat, depete plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma total luat n calcul
este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu
bursa privat.

5. Seciunea IV Date de identificare a mputernicitului


5.1. Se completeaz numai n cazul n care direcionarea sumei reprezentnd 2% din impozitul anual
pentru susinerea entitilor nonprofit/unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private se
ndeplinete de ctre un mputernicit, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
5.2. n caseta "Cod de identificare fiscal" se nscrie codul de identificare fiscal al mputernicitului,
nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.3. n rubrica "Nume, prenume/Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
mputernicitului.
5.4. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
mputernicitului.