Sunteți pe pagina 1din 2
Nt 4IGS IDR. (Cae 28.07. 20/6 | PUNCT DE VEDERE privind oportunitatea infiingarii Institutului de Studii Avansate a Culturii si Civilizasiei Levantului La solicitarea de a ne exprima punctul de vedere referitor la propunerea legislativa privind inflinjarea unui aga-numic Institut de Studi Avansate a Culturii si Civilizagiei Levantului (desemfiat tn continuare ISACCL), vi comunicém urmitoarele: Oportunitates unui ascfel de inscitut la nivelul actual al potentialului gtiingific nayional nu ni se pare justificaci, tntrucat centrele de cercetari academice, universitare gi muzeale din Romania nu dispun in momentul de fayi decat de un numar foarte redus de autentici specialigti capabili si abordeze cu competensa problemele complexe legate de civilizatia Levantului, iar acestia sunt aproape fn toralitate ajunsi la o varstd inaincatd. Precizim c& pentru o tratare docti 2 chestiunilor respective este nevoie de arabigti, turcologi, bizantinisti, semitologi, politologi etc. cu preocupati statornice in domeniu, specializagi in centre stiintifice autorizate din Orient sau Occident, cu atét mai mult cu cit tematica avuti in vedere de inifiatorii ISACCL nu se regiseste decit cu cocul cangengial in programele studiilor universitare din Roman Departe de noi intengia de a tigidui relevanga prospectirli’ profesioniste 2 arealului levantin, atét de bogat in tradigii culeurale strivechi si extrem de important prin evolugia sa dinamica, grcu previzibila, din contemporaneitate. Pentru constituirea preconizatului ISACCL, ar fi fost insi absolut necesare pregitiri prealabile persuasive gi responsabile, extinse pe parcursul multor ani, constind din disponibilizarea unor posturi de cercetare fn citeva insticugii ale cértor sfere de inveres s& se extinda spre arealu levantin, precum Institucul de Studii Sud-Ese Europene qi Inctitucul de Istorie din Bucuresti, Institutul de Arheologie din lagi, Universitatea din Cluj- Napoca etc. De importangi esentiala ar fi, de asemenea, constituirea unei biblioteci specializate pentru documencarea cercetitorilor, intrucit sursele disponibile in bibliotecile publice din yard fi pe Internet sunt restrictive gi nesigure. In plus, drept masurd preparatorie prealabili s-ar Impune inflingarea undr centre / institute de cercetiri romaneyti [a Istanbul, Terusalim si eventual tn alte orage, dupa modelul Accademiei di Romania de la Roma gi al institutelor yarilor occidentale disipate in tor Oriental Apropiat, Propunerea ca ISACCL si fle plasat tn subordinea Paslamentului ni se pare neadecvati, dat find cd acesta are cu rotul alte competenge si nu va fi in mastra si-i asigure 0 coordonare corespunzitoare. Pe de alti parte, Consiliul stiingific recomandat pentru ISACCL nu poate fi eficient prin structura sa numeric exagerat de stufoasi, intrucit majoritatea din cei 25 de membri nu au preocupari aferente activititilor preconizate de ISACCL. De altfel, esengialé este componenga si inzestrarea colectivului ISACCL gi au cea a Consiliului stiingific cademia Romana, Calea Vietoriei 125, cod 010071, Sector 1, Bi Sees PAPI CETE Ra rae Sioa eae ee tao ae ytd 5} ean de procupiri luxuriante, precum Academia Mondiala de Arti si Stiinyd, si nu a unor @aefcii specializate in prospectarea civilizagiei levantine. Trebuie, de ascmenca, relevate deficiensele in expunerea de motive privind necesitatea inflingarii [SACCL, ca gi stabiliea gintelor sale de cercetare. Chiar daci eventual se pot invoca incongruengele perpetuate in definirea precisi a limitelor ,spatiului istoric al Levanrului”, acceptiunea adoptati In acest sens de promotorii iniziativei legislative nu este pertinena. Astfel, in arealul in discuyie sunt nominalizate patru entitiqi: Orientul Mijlociu,-nordul Afficii, Baleanii si Caucazul, ceca ce este cu totul eronat, intrucét in nofiunea de Levant nu se regreaza Orientul Mijlociu (Afganistan, Irak, Iran), ci Orientul Apropiat (Israel, Liban, Sitia), nu se include tot nordul, ci doar nord-estul Africii, nu se insereaza intreaga Peninsula Balcanici, ci cel mule extremitarea sa meridional (Grecia, Turcia Europeana) si nici macar una din yarile caucaziene! Pornindu-se de Ja premise teritoriale nebulosse, nici nu este de mirare ci percepyia geopolitica asupra zonei luate in vizor se afld tn grea suferinga. ie, . : SUA\ nu ingelegem de ce & doreste ca ISACCL si fle plasat sub obedienga unui organism cx Ar mai fi de remarcat cf tnsigi titulatura ISACCL nu a fost prea fericit aleasi, de vreme ce, potrivit terminologici romanesti, notiunile de culturd si civilizapie acopera grosso mado aceeasi semantic&, desemnati prioritar in mediile savante germanofone prin Kultur, iar in cele francofone gi anglo-saxone prin civilisation / civilization. Epicetul Avansate este gi acesta neavenit ji lipsic de modestie pentru o institusie care de-abia inde si se infiripeze. De altfel, numeroase enunyuri din proieccul de lege contin formulari mai puin adecvate privind ansamblul evolugiet istorice a Levantului. In concluzie, considerim ci, in stadiul actual al disponibilitigilor gti ale farii, crearea ISACCL nu este justificatd, cici o unitate de cercetare fird specialisci $i ira dotiri complementare (biblioreci, cabinet cartografic etc.) $i, cotodar’, lipsité de o Indrumare competenti nu poate fi productiva. Daca se preconizeazi ca intr-un anumit moment si se constituie un astfel de instivut, se va impune pregitirea cu migala a unui personal calificas de bund conditie intelectual pe Mngi institute academice gi universitare din sari gi strdindrate, ct afinivigi pentru civilizafia Levantului, capabil si intresini un dialog stiingific elevat cu partenerii ~ de pe alte meridiane ~ orientale gi occidentale. Pe de alt parte, cei ce isi vor asuma in viitor coordonarea ISACCL (cu o alti ticulacural) vor trebui si-i redefineascé perimetrul de activicare sisi reformuleze obiectivele in mod coerent. jifice si culeurale 26.04.2016 Academia Romént, Calea Vietoriei 125, cod 010071, Sector 1, Bucuresti, ‘Tel; (#402 1) 212 8631, Fax: (+4021) 21 1 6608, e-mail: vspin@uaic.re