Sunteți pe pagina 1din 30

COMPUSI CARBONILICI - TEST

822. Se considera urmatoarea schema:

Compusul E este:
a) acidul tereftalic;
b) acidul fenil-acetic;
c) acidul m-toluic;
d) acidul izoftalic;
e) acidul p-toluic.
823. Nu rezulta un compus carbonilic prin hidroliza:
a) diclorodifenilmetanului;
b) clorurii de etiliden;
c) acetatului de vinil;
d) cloroformului;
e) clorurii de benziliden.
224. Produsul obtinut prin reactia dintre acetona si acetilena in raport molar de 2:1 urmata
de eliminare de apa si apoi hidrogenare in prezenta Pd/Pb2+ duce la obtinerea:
a) 2-metil-1,3-butadienei;
b) 2,5-dimetil-3-hexenei;
c) 2,5-dimetil-1,5-hexadienei;
d) 2,5-dimetil-1,3,5-hexatrienei;
e) nici unuia din compusii de mai sus.
825. Diciclohexil-cetona rezulta din:
a) fenil-cilohexil-cetona + H2;
b) benzofenona + H2;
c) ciclohexan + clorura acidului ciclohexancarboxilic;
d) bromura de ciclohexilmagneziu + ciclohexanona, hidroliza si oxidare;
e) oxidarea blanda cu K2Cr2O7/H+ a diciclohexilmetanolului.
826. Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta?
a) benzofenona nu are caracter reducator;
b) aldehida formica este singura aldehida in stare gazoasa;
c) benzil-fenil-cetona nu se poate obtine prin aditia apei la alchine;
d) cloralul (tricloroetanalul) nu poate functiona drept componenta metilenica;
e) acroleina se oxideaza la acid acrilic in prezenta reactivului Tollens.
827. Care dintre urmatoarele reacti de condensare nu este posibila?
a) acetofenona + propanona
b) neopentanal + propanal
c) metanal + benzofenona
d) benzaldehida + izobutanal
e) butanona + fenil-etanal
828. Care dintre urmatorii compusi carbonilici formeaza prin condensare crotonica cu el
insusi urmata de oxidarea energica 2 moli din acelasi compus organic?
a) etanalul;
b) acetona;
c) propanalul;
d) butanona;
e) alt raspuns.
829. Se da schema de reactii:

Despre J este falsa afirmatia:


a) nu da reactie de condensare aldolica cu ea insasi;
b) prin tratare cu Mg urmata de hidroliza formeaza fenil-etanal;
c) are actiune reducatoare asupra reactivului Tollens;
d) prin reducere formeaza un alcool care prin deshidratare conduce la compusul G;
e) este izomer de functiune cu cloroacetofenona.
830. Care dintre urmatorii compusi pot fi produsi de condensare intre doi compusi
carbonilici:
a) aldehida vinilacetica;
b) aldehida fenilacetica;
c) -fenil-acroleina;
d) vinilacetona;
e) dibenzilacetona.
831. Se considera schema de reactii:

Stiind ca A este cea mai simpla cetona saturata rezulta ca este falsa afirmatia:
a) prin eliminarea HOH din B, respectiv a HCl din C rezulta aceeasi alchena;
b) compusul A este izomer de functiune cu alcoolul alilic;
c) compusul B are un singur izomer cu caracter neutru;
d) cetona A prin condensare crotonica, urmata de oxidare energica formeaza 2 moli din acelasi
cetoacid.
e) transformarea A B poate avea loc si cu un sistem (Na + alcool).
832. Se considera schema:
Daca A este cea mai simpla arena mononucleara, atunci F este:
a) fenolul;
b) ciclohexanolul;
c) ciclohexanona;
d) ciclohexenolul;
e) 3-hidroxi-ciclohexena.
833. Transformarea aldehidei crotonice in acid 2,3-dihidroxi-butiric decurge prin etapele:
a) oxidare cu KMnO4/H+, urmata de oxidare cu KMnO4/HO-;
b) oxidare cu KMnO4/HO-, urmata de oxidare cu KMnO4/H+;
c) oxidare cu KMnO4/H+, urmata de oxidare cu reactiv Tollens;
d) aditie de Br2 urmata de hidroliza si apoi oxidare cu KMnO4/H+;
e) oxidare cu reactiv Tollens urmata de oxidare cu KMnO4/HO-.
834. Compusul obtinut prin condensarea crotonica a doua molecula de acetona formeaza
prin oxidare energica:
a) butanona si acid propionic;
b) acetona si acid lactic;
c) acetona si acid piruvic;
d) doi moli de acetona;
e) acetona, CO2 si apa.
835. Care dintre insusirile benzaldehidei prezentate mai jos este reala:
a) prin nitrare da p-nitro-benzaldehida;
b) prin condensare cu formaldehida da un aldol;
c) condenseaza cu ea insasi;
d) este o substanta solida cu miros de mere verzi;
e) se oxideaza usor in prezenta aerului.
836. Se considera urmatoarea schema:

Compusul E este:
a) p-metil-benzofenona;
b) o-metil-difenilmetanul;
c) m-metil-benzofenona;
d) o-metil-acetofenona;
e) alt raspuns.
837. Un compus monocarbonilic X, ce nu reactioneaza cu reactivul Tollens, formeaza prin
reducere (R-OH + Na) un compus ce contine 64,86% C. Compusul X are un numar de
atomi de C egal cu :
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
838. Afirmatia incorecta privind oxidarea aldehidelor este:
a) oxidarea cu oxigen molecular este o reactie homolitica;
b) oxidarea aldehidelor se poate face cu ioni de Cu2+ ;
c) oxidarea aldehidelor cu ioni de Ag+ duce la obtinerea unui precipitat rosu;
d) aldehidele se oxideaza mult mai usor decat cetona;
e) autooxidarea aldehidelor are loc in prezenta promotorilor sau a luminii.
839. Formulei moleculare C4H6O ii corespund (fara stereoizomeri):
a) 3 aldehide si 2 cetone;
b) 3 aldehide si 3 cetone;
c) 5 aldehide si 4 cetone;
d) 5 aldehide si 3 cetone;
e) 4 aldehide si 3 cetone.
840. p-Hidroxibenzaldehida rezulta din alcoolul p-hidroxibenzilic prin:
a) oxidare cu KMnO4 in mediu bazic;
b) oxidare cu KMnO4 in mediu acid;
c) oxidare cu KMnO4 in mediu neutru;
d) oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4;
e) in nici unul din cazurile anterioare.
841. Care este alchena care prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 formeaza numai dietilcetona?
a) 3,5-dietil-3-hexena;
b) 3,4-dietil-3-hexena;
c) 3-metil-4-etil-2-hexena;
d) 2-metil-4-etil-2-hexena;
e) 2-metil-4-etil-2-hexena.
842. Care este denumirea substantei M din reactia:
M + H2O benzofenona + 2HCl
a) o,o-diclorodifenilmetan;
b) p,p-diclorodifenilmetan;
c) diclorodifenilmetan;
d) o-clorofenil-fenilclorometan;
e) p-clorofenil-fenilclorometan.
843. Se dau compusii carbonilici:
A. acetaldehida; B. benzaldehida; C. dietilcetona;
D. diizopropilcetona; E. benzofenona
Se pot obtine prin aditia apei la alchine compusii:
a) toti;
b) A si B;
c) C, D, E;
d) A, C, D;
e) A si C.
844. Se dau aldehidele:
A. trimetilacetaldehida, B. aldehida acetica,
C. aldehida propionica, D. aldehida izobutirica, E. aldehida benzoica.
Nu pot fi componente metilenice la condensarea aldolica:
a) E;
b) D;
c) D, E;
d) A, E;
e) A, B si D.
845. Este incorecta urmatoarea reactie:

846. Prin hidrogenarea si reducerea produsului de condensare crotonica a aldehidei


butirice cu ea insasi rezulta:
a) 1-octanol;
b) 3-metil-1-heptanol;
c) 2-metil-2-heptanol;
d) 2-etil-1-hexanol;
e) 2-etil-2-hexanol.
847. Oxidarea antracenului la antrachinona se face cu:
a) KMnO4 si NaOH;
b) K2Cr2O7 si H2SO4;
c) K2Cr2O7 si CH3COOH;
d) KMnO4 si H2SO4;
e) O2 din aer si catalizatorul V2O5.
848. Un compus carbonilic saturat A reactioneaza cu reactivul Tollens, iar altul B nu da
aceasta reactie. Prin condensarea crotonica intre cei 2 compusi rezulta un compus
cu 19,05% O.
Stiind ca cei 2 compusi carbonilici difera printr-un atom de carbon, rezulta
ca A este:
a) CH2O;
b) CH3CHO;
c) CH3-CH2-CHO;
d) CH3-C-CH3;

O
e) CH3-CH-CHO.

CH3

849. Compusul B din schema de mai jos se numeste oxid de mesitil.


HO-
2A CH -C = CH-C-CH (B)
3 3

-H2O
CH3 O
Compusul A este:
a) propanona;
b) propanal;
c) acroleina;
d) butanol;
e) butanona.
850. Afirmatia corecta cu privire la dibenzilcetona este:
a) prin oxidare energica formeaza 2 acizi diferiti;
b) nu da reactie de condensare cu formaldehida;
c) are nesaturare echivalenta 9;
d) rezulta prin aditia apei la difenil acetilena;
e) este solubila in apa.
851. Se da urmatorul sir de transformari:
acid
________
2A B __________ CH3-CH2-CH = C - CHO
- H2O
CH3
Substanta A este :
a) propanal;
b) acetona;
c) acroleina;
d) propanol;
e) butanona.
852. Benzil-m-bromofenil cetona se obtine din:
a) C6H5COCl si bromobenzen;
b) clorura de benzil si acid m-bromobenzoic;
c) clorura de benzoil si acid m-bromobenzoic;
d) clorura de benzoil si toluen;
e) nici una din metodele de mai sus.
853. Acidul crotonic poate fi obtinut din aldehida crotonica prin oxidare:
a) K2Cr2O7/H+:
b) KMnO4/H+;
c) [Ag(NH3)2]OH;
d) [Cu(NH3)4]OH;
e) ozon urmata de hidroliza compusului obtinut.
854. Nu se poate obtine acroleina prin:
a) deshidratarea glicerinei cu H2SO4 concentrat;
b) tratarea 2-cloropropanalului cu solutie alcoolica de KOH;
c) condensarea in mediu bazic a formaldehidei cu acetaldehida;
d) oxidarea alcoolului alilic cu K2Cr2O7/H2SO4;
e) hidroliza bazica a 3,3-dibrompropenei.
855. Poate fi componenta metilenica in reactia de condensare crotonica:
a) acroleina;
b) cloralul;
c) metanalul;
d) metil-vinil-cetona;
e) toti compusii carbonilici enumerati mai sus.
856. Prin oxidarea acroleinei cu KMnO4 in mediu apos sau neutru, rezulta:
a) HOCH2CHOHCOOH;
b) HOCH2CHOHCHO;
c) HOCH2CHOHCOOK;
d) CH2 = CHCOOH;
e) CH2 = CHCOOK.
857. Se obtine atit prin reactie Friedel-Crafts cat si prin aditia apei la o alchina:
a) acetofenona;
b) benzofenona;
c) fenil acetona;
d) benzaldehida;
e) difenil cetona.
858. Cianhidrina benzaldehidei incalzita cu o solutie ce contine metanol apos (in prezenta
H2SO4concentrat) conduce la:
a) C6H5CH(OH)COOH;
b) C6H5CH(OH)COOCH3;
c) C6H5CH(OCH3)COOH;
d) C6H5CH(OCH3)COOCH3;
e) C6H5CH(OH)CONH2.
859. Substanta E, obtinuta prin urmatoarea secventa de reactii:
Cl2,500oC +H2O +Cl2 +2 H2O H2SO4
propena ____________ A _________ B _______ C ___________ D ___________ E
-HCl -HCl 2 HCl -2 H2O
este:
a) glicerina;
b) acidul acrilic;
c) propanalul;
d) acroleina;
e) propadiena.
860. Se dau substantele:
acetaldehida (1), fenil-metil-cetona (2), benzaldehida (3),
glucoza (4), acid formic (5), formaldehida (6), acid acetic (7).
Au caracter reducator:
a) 1, 3, 6, 7;
b) 1, 3, 5, 6;
c) 1, 3, 4, 5, 6;
d) 1, 2, 3, 6, 7;
e) toate substantele mentionate.
861. O substanta organica are raportul de masa C:H:O = 6:1:2. Stiind ca prin reducere
formeaza un alcool monohidroxilic se cere numarul de izomeri cu grupare carbonil:
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 7.
862. Care sunt alchinele care prin aditie de apa formeaza metil-etil cetona:
a) numai 1-butina;
b) propina;
c) 1-butina si 2-butina;
d) numai 2-butina;
e) 1-pentina.
863. Se aditioneaza acid cianhidric la aldehida acetica. Prin hidroliza cianhidrinei formate
se obtine:
a) acid lactic;
b) amida acidului propionic;
c) acid piruvic;
d) -alanina;
e) propil amina.
864. Oxidarea acroleinei la acid acrilic se poate realiza cu:
a) K2Cr2O7 in prezenta de H2SO4;
b) KMnO4 in prezenta de H2SO4;
c) reactiv Tollens;
d) KMnO4 in mediu neutru sau slab alcalin;
e) ozon.
865. Prin aditia apei la vinil-acetilena, in prezenta de acid sulfuric si sulfat de mercur,
rezulta:
a) metil-vinil-cetona;
b) acetil-acetilena;
c) 1,3-butadien-2-ol;
d) metil-etil-cetona;
e) 1,3-butadien-1-ol.
866. Dimetil-cianhidrina se obtine prin aditia acidului cianhidric la:
a) metanal;
b) propanal;
c) propanona;
d) propanol;
e) izobutanal.
867. Formolul este:
a) un amestec de CH2O si CH3OH;
b) CH2O polimerizata;
c) o solutie 40% de CH2O in apa;
d) un compus rezultat prin reactia unui mol de CH2O cu un mol de CH3OH;
e) un compus rezultat prin reactia unui mol de CH2O cu doi moli de alcool.
868. Obtinerea acetofenonei se poate face printr-o reactie de:
a) eliminare de apa dintr-un alcool;
b) alchilare a benzaldehidei;
c) hidroliza a unui ester;
d) transpozitie a unei aldehide;
e) acilare Friedel-Crafts a benzenului.
869. Novolacul se obtine la condensarea fenolului cu formaldehida in mediu:
a) bazic, la temperatura joasa;
b) bazic, la temperatura ridicata;
c) bazic, cu exces de CH2O;
d) acid;
e) neutru.
870. Identificarea aldehidelor se face prin:
a) oxidare cu reactiv Tollens;
b) oxidare cu KMnO4;
c) autooxidare;
d) condensare aldolica;
e) aditie de HCN.
871. Ce utilitate practica are reactia dintre alcoolul etilic si sodiu metalic?
a) catalizator in reactia de esterificare;
b) oxidant pentru aldehide si cetone;
c) catalizator in reactia de condensare;
d) reducator in reducerea acizilor carboxilici;
e) reducator in obtinerea alcoolilor din aldehide si cetone.
872. Cati aldoli diferiti se pot forma folosind metanalul, cloralul (tricloroetanalul) si
acetofenona?
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) reactia nu are loc;
e) 3.
873. Prin condensarea aldolica a acetonei cu propanalul rezulta majoritar:
a) CH3-CH2-CH-CH2-C-CH3;

OH O
874. Se da succesiunea de reactii:
Ni 600-950C
CH4 + A B + 3 C
(vap)
ZnO, Cr2O3, 350C, 250 atm Cu, 280C
B + 2 C D E
-H2
1500C
2 CH4 F + 3 C
HgSO4
F + A G
H+
HO-
E + G . H
- H2O
Compusul H este:
a) acidul crotonic;
b) acroleina
c) acetona;
d) 1-butenalul;
e) hidroxipropanalul.
875. Numarul de compusi (fara stereoizomeri ) care pot reactiona cu reactivul Tollens si
care prin oxidare energica formeaza acid malonic, acid piruvic si butanona in raport molar
de 1:1:1 este:
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) 3;
e) nu exista nici un compus care sa indeplineasca conditiile date.
876. Numarul tuturor compusilor care pot reactiona cu reactivul Tollens, iar prin oxidare
energica cu KMnO4 si H2SO4 formeaza acetona, acid malonic si acid piruvic in
raport molar de 1 : 1 : 1 este:
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 12;
e) 3.
877. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la -fenil --para-tolil acroleina sunt
incorecte?
a) se obtine prin condensarea crotonica dintre p-metil-benzaldehida (componenta
carbonilica) si fenil-etanal (componenta metilenica );
b) prezinta izomerie geometrica cis-trans;
c) reactioneaza cu reactivul Tollens;
d) prin oxidare energica formeaza 2 acizi carboxilici diferiti;
e) poate fi componenta metilenica in reactia de condensare cu alti compusi carbonilici.
878. Numarul teoretic al compusilor rezultati prin condensarea aldolica a unui amestec
format din propanal si butanona este de (fara stereoizomeri):
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
879. Prin oxidarea cu solutie slab bazica de KMnO 4 a vinilacetilenei si acidularea
ulterioara, se obtine:
a) acid-2-ceto-3,4-dihidroxibutanoic;
b) 3,4-dihidroxi-2-butanona;
c) metil-vinil-cetona;
d) 3,4-dihidroxibutan;
e) reactia nu are loc.
880. Alcoolul monohidroxilic saturat A, care poate participa la urmatoarele transformari:

H SO
2 4 + 2 [O]
__________ ____________
A B 2 C
-H2O
este:
a) 2,3-dimetil-1-butanol;
b) 2,3-dimetil-2-butanol;
c) tertbutanol;
d) 2-pentanol;
e) 3-pentanol.
881. Compusul A, cu formula C6H10O2, este solubil in solutie de NaHCO3. Este hidrogenat
la compusul B: C6H12O2. La ozonoliza lui A se obtine compusul C: C 2H4O si compusul D.
Compusul C reactioneaza cu: reactivul Tollens, HCN, NaHSO 3. Compusul D nu
reactioneaza cu reactivul Tollens dar da reactie pozitiva cu HCN, NaHSO3.
Compusul A poate fi:
a) acid 3-hexenoic;
b) acid 2-metil-3-pentenoic;
c) acid 3-metil-3-pentenoic;
d) acid 2-metil-2-pentenoic;
e) acid 4-metil-2-pentenoic.
882. Se da urmatoarea schema de reactii:
H2SO4 +2 H2 H2SO4 KMnO4/H+
A __________ > B________ > C _________ > D _______________ > E (acid acetic)
-2 H2O -H2O -CO2, -H2O
Tollens H2 NaOH NaOH
_____________ __________ ___________ _______________
B >F >G >H > CH3 - CH3
-H2O -Na2CO3
Compusii A si B sunt:
a) n-propanol si propena;
b) 2-propanol si propena;
c) glicerina si acroleina;
d) 1,3-propandiol si alcool alilic;
e) 1,2-propandiol si alcool alilic.
883. La oxidarea cu KMnO4/H+ a compusului obtinut din condensarea crotonica a
acroleinei cu aldehida propionica rezulta:
a) acid oxalic, acid acetic, acid cetopropionic;
b) acid cetopropionic, acid oxalic, bioxid de carbon si H2O;
c) bioxid de carbon; acid oxalic si acid cetopropionic;
d) bioxid de carbon, acid cetopropionic si acid oxalic;
e) acid cetopropionic, bioxid de carbon si apa.

884. Se da urmatoarea schema de reactii:


HO- +2 H2
_____________ ___________ _____________
2A B C n-butanol
-H2O
Substanta A este:
a) aldehida formica;
b) aldehida acetica;
c) acetona;
d) propanal;
e) nici o varianta corecta.
885. Se da schema de reactii:
+Mg + CH2O +HOH
A + HCl ________ B____________ C _____________ D ______________ E + HOMgCl
A este o alchena cu 4 atomi de C si izomerie geometrica. Care este formula structurala a
compusului E?
CH3 CH3

a) CH3 - C - CH2 - OH; b) CH3 - CH2 - C - CH3; c) CH3 - CH2 - CH - CH2 - OH;

CH3 OH CH3
OH

d) CH3 - CH2 - C - CH3; e) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH;

CH3

886. Pentru obtinerea fenil, propil cetonei sunt necesare urmatoarele substante:
a) benzen si clorura de izobutil;
b) benzen si clorura de butil;
c) benzen si propanona;
d) benzen si clorura de butanoil;
e) benzen si clorura de sec-butil.
887. Se da schema de reactii:
2 A _______ B + 3 C 3B _______
D
AlCl3
D + E __________ F

h
__________
F + Cl2 G + HCl
h
G + Cl2 __________ H + HCl
H + 2 H2O _________________ [I] _______ J + H2O
- 2 HCl
A este cea mai simpla substanta organica si E este un derivat al substantei A.
Substanta J poate fi:
a) acid fenilacetic;
b) aldehida benzoica;
c) acid hidroxi-fenilacetic;
d) acid izobutiric;
e) reactia nu are loc.
888. Se da urmatoarea schema de reactii:

+CH3Cl/AlCl3 +2 H2SO4 +4 NaOH +2 Cl2/h +H2O


C6H6___________________ A_____________ B_____________ C D E
-HCl -2 H2O -2 Na2SO3 -2 HCl -2 HCl
-2 H2O
+2 NaOH +2 CH3Cl
E______________ F ___________ ____ G
-2 H2O -2 NaCl
Substanta G este aldehida:
a) meta-metoxi benzoica;
b) para-metoxi benzoica;
c) 2,4-dimetoxi benzoica;
d) o-metoxi benzoica;
e) 3,5-dimetoxi benzoica.
889. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte:
a) acizii monocarboxilici saturati sunt solizi;
b) aminele solide sunt solubile in apa;
c) derivatii halogenati sunt solubili in apa;
d) alcoolul metilic este dizolvant pentru vopsele;
e) aldehida benzoica sublimeaza.
890. Care este raportul de combinare intre aldehide si reactivul Tollens?
a) 1:1;
b) 2:1;
c) 1:2;
d) 1:3;
e) 3:1.
891. Se da schema de reactii:
HOH
A + B _______ C ___________ trifenil-metanol + HOMgBr
Stiind ca B este un compus organomagnezian, rezulta ca A este:
a) benzofenona;
b) acetofenona;
c) etil, fenil cetona;
d) benzaldehida;
e) reactiile nu sunt posibile.
892. Se da ecuatia reactiei:
CH3

A + HCN ____________ CH3 - CH2 - C - C N

OH
Substanta A este:
a) aldehida butirica;
b) etil-metil-cetona;
c) 2-propanona;
d) butanal;.
e) 3-pentanona.
893. Reactii in faza gazoasa pot fi:
a) obtinerea aldehidei formice din metanol prin dehidrogenare;
b) benzen + toluen;
c) hidroliza derivatilor halogenati;
d) aldolizarea propanalului;
e) esterificarea.
894. La condensarea crotonica a aldehidei propionice cu acroleina se obtine un compus A
care are nesaturarea echivalenta:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
895. Se da schema de reactii:
AlCl3 +CH3MgCl +HOH
_________ ________________ ____________________
A + B C D difenil-metil-metanol
-HCl -HOMgCl
Substanta C este:
a) C6H5-CO-CH3;
b) C6H5-CO-C6H5;
c) C6H5-CH2-CH3;
d) C6H5-CH2-OH;
e) C6H5-COOH.

896. Se da urmatoarea schema de reactii:


C6H5MgCl H2O H2SO4 KMnO4/H+
A ________________ B ___________ C _________ D _______________ acidul -benzoil-
-HOMgCl -H2O pentanoic
Substanta D este:
a) 3-fenil-1-ciclohexena;
b) ciclohexil-benzen;
c) 1-fenil-ciclohexena-1;
d) 2-fenil-ciclohexena-1;
e) alt raspuns.
897. Care dintre urmatoarele metode nu se pot aplica la obtinerea aldehidei propionice?
a) hidroliza derivatilor dihalogenati geminali;
b) oxidarea alcoolilor;
c) aditia apei la alchine;
d) ozonoliza alchenelor;
e) sinteza oxo la alchene.
898. Hidrocarbura care la ozonoliza formeaza aldehida formica, metilglioxal si aldehida
acetica este:
a) 2-metil-1,3-pentadiena;
b) 3-metil-1,3-hexadiena;
c) 4-metil-1,3-pentadiena;
d) 3-metil-1,4-pentadiena;
e) alt raspuns.
899. Se da urmatoarea schema de reactii:
HCl Mg CH2O H2O
A __________ B __________ C ______________ D ____________ CH3-CH2-CH2-OH
-H2O eter -HOMgCl
Substanta A este:
a) etena;
b) etanol;
c) propanol;
d) izopropanol;
e) metanol.
900. Ce se formeaza la tratarea CH3-CH-CO-CH2-CH2-CH3 cu reactiv Tollens?

CH3
a) acid -metil propionic;
b) acid propionic;
c) acid pentanoic;
d) reactia nu poate avea loc;
e) acid butiric.
901. Se dau urmatoarele condensari:
I. benzaldehida + acetaldehida;
II. benzaldehida + glioxal;
III. formaldehida + acetona;
IV. aldehida trimetilacetica + formaldehida.
Sunt posibile:
a) I, IV;
b) I si III,
c) II si III,
d) toate,
e) nici una.
902. Care din compusii carbonilici de mai jos pot da reactii de condensare
cu benzaldehida ?
a) acetofenona;
b) benzofenona;
c) cloralul;
d) difenilcetona;
e) aldehida cinamica.
903. Tratarea aldehidei cinamice (-fenilacroleinei) cu o solutie apoasa slab bazica de
KMnO4conduce la:
a) 2,3 dihidroxi-3-fenil-propionat de potasiu;
b) acid benzoic, CO2, H2O;
c) 2,3-dihidroxi-3-fenil-propanal;
d) acid benzoic si acid oxalic;
e) acid -fenil-acrilic.
904. Se da schema:

Stiind ca A are formula moleculara C5H8O, ca substanta D reactioneaza cu H2 si cu NaOH,


iar C este un acid cu M=60, sa se identifice A si D:
a) aldehida crotonica, propanona;
b) aldehida -metil crotonica, acid lactic;
c) aldehida -metil crotonica, acid piruvic;
d) aldehida -metil crotonica, acid lactic;
e) nici un raspuns exact.
905. Se considera succesiunea de reactii:
1500oC
2A B + 3D
Na
B E
-1/2 H2
+ H2/Pd/Pb2+ + HCl
B F G
[O]
E + G H I
- NaCl KMnO4 ,H2O
Referitor la compusul I este adevarata afirmatia:
a) reactioneaza cu PCl5 in raport molar de 1:1;
b) se poate obtine prin oxidarea cu K2Cr2O7/H+ a acidului lactic;
c) prin decarboxilare formeaza un compus care poate forma oglinda de argint prin tratarea cu
reactivul Tollens.
d) prin reducerea lui I urmata de deshidratare rezulta acid acrilic;
e) nici un raspuns corect.
906. Acetofenona nu se poate obtine prin:
a) aditia apei la fenilacetilena in conditiile reactiei Kucerov;
b) oxidarea blanda a 1-fenil-etanolului;
c) aditia apei la stiren (H2SO4);
d) acilarea benzenului cu clorura de acetil/AlCl3 ;
e) hidroliza 1,1-dicloro-1-fenil-etanului.
907. Prin aditia HCN la aldehide urmata de hidroliza rezulta:
a) un hidroxiacid cu un C mai mult;
b) un aminoacid;
c) un cetoacid;
d) un -hidroxiacid cu un C mai mult;
e) un aminoalcool..
908. Care este compusul rezultat prin condensarea crotonica intramoleculara a
compusului:

909. Ce alcool cu formula moleculara C 6H14O formeaza prin deshidratare si oxidare


energica doua molecule de acetona?
a) 3-metoxi-pentanol-2;
b) 3-hexanol;
c) 2,3-dimetil-butanol-2;
d) 3,3-dimetil-butanol-2;
e) 2,2-dimetil-butanol-1.
910. Care dintre compusii carbonilici de mai jos poate da reactii de condensare cu
benzaldehida?
a) formaldehida;
b) acetaldehida;
c) trimetilacetaldehida;
d) benzaldehida;
e) cloralul.
911. Compusul carbonilic saturat A are masa moleculara 100. Prin reducere conduce la un
alcool B cu masa moleculara 102. Prin deshidratarea alcoolului B se formeaza alchena C,
care prin oxidare cu K2Cr2O7 si H2SO4 formeaza acidul trimetil acetic, dioxid de carbon si
apa.
Structura compusului A este:
a) 3-hexanona;
b) n-butil-metilcetona;
c) sec-butil-metil-cetona;
d) tert-butil-metil-cetona;
e) di-tert-butil-cetona.
912. Are loc condensarea aldolica a 2,2-dimetil-propanalului cu acetaldehida, urmata de
reducere. Ce produs se obtine?
a) 3,4-dimetil-1,3-pentandiol;
b) 2,4-dimetil-1,4-pentandiol;
c) 4,4-dimetil-1,3-pentandiol;
d) 3,3-dimetil-1,4-pentandiol;
e) 2,2-dimetil-1,4-pentandiol.
913. Cati din compusii de mai jos contin numai atomi de carbon tertiar: etena, acetilena,
benzen, stiren, naftalina, acid acetic, vinilacetilena si butadiena.
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) alt raspuns.
914. Prin condensarea aldolica a formaldehidei se obtine:
a) un aldol;
b) un cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) 2 aldoli;
e) reactia nu poate avea loc.
915. Prin condensarea cloralului cu benzaldehida se obtine:
a) un aldol;
b) un cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) 2 aldoli;
e) reactia nu poate avea loc.
916. Prin autooxidarea aldehidei benzoice rezulta initial:
a) acid benzoic;
b) acid perbenzoic;
c) acid o-ftalic;
d) acid tereftalic;
e) benzaldehida, aldehida aromatica, nu este autooxidabila.
917. Dintre compusii dicarbonilici izomeri cu formula moleculara C 6H10O2 nu reduc
reactivul Tollens un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 6.
918. Care este structura aldolului format prin condensarea a 2 molecule de benzaldehida?

c) C6H5-CH-C6H4-OH;

OH

e) benzaldehida nu poate forma aldol.


919. Doua substante organice, apartinand la clase diferite de compusi au miros de migdale
amare.
Ele sunt:
a) aldehida acetica si fenolul;
b) alanina si nitropropanul;
c) acidul picric si alcoolul benzilic;
d) aldehida benzoica si nitrobenzenul;
e) etanalul si anilina.
920. Se considera urmatoarea schema de reactii:
+2 H2 +NH2OH H2SO4 H+
__________ _____________ ___________ _______
A B C D E nylon-6
Ni -H2O
Substanta C este:
a) ciclohexanol;
b) fenol;
c) ciclohexanona;
d) ciclohexenol;
e) alta solutie.
921. Se dau compusii carbonilici:
1. acetaldehida; 2. benzaldehida; 3. dietilcetona; 4. acetona;
5. benzofenona; 6. diizopropil cetona.
Care dintre ei se pot obtine prin aditia apei la alchine?
a) 1, 2, 4;
b) 1, 3, 4;
c) 1, 5, 6;
d) 4, 5, 6;
e) 3, 4, 5.
922. Se da succesiunea de reactii:
+H2 +O3 +H2O
_____ _______ _____ _______ _____ ________
2A >B >C >D >E >F >G+H
-H2O -H2O Zn
Unde G si H sunt omologii imediat inferior, respectiv superior ai lui A.
Substanta A este:
a) acetat de etil;
b) propanal;
c) etandiol;
d) etanal;
e) acroleina.
923. Se da succesiunea de reactii:
KMnO4/H2SO4
_______ _______ _____________________
2A >B >C > A + D; D _______> E
-H2O -CO2
Stiind ca E reactioneaza cu reactivul Tollens, A poate fi:
a) aldehida acetica;
b) aldehida propionica;
c) acetona;
d) 3-pentanona;
e) aldehida butirica.
924. Care din metodele de obtinere a compusilor carbonilici enuntate nu este corecta:
a) reactia de dehidrogenare a alcoolilor;
b) reducerea acizilor carboxilici;
c) reactia de acilare Friedel-Crafts;
d) hidroliza derivatilor dihalogenati geminali;
e) oxidarea blanda a alcoolilor.
925. Se considera schema:
a /FeCl3 +b/h b/h
C6H6 A B C D (C7H6O)
Daca substanta D are actiune reducatoare, atunci ea este:
a) acetofenona;
b) benzaldehida;
c) benzofenona;
d) fenilacetaldehida;
e) nici o varianta corecta.

926. Prin hidrogenarea totala a croton derivatului obtinut prin condensarea a 2 molecule
de propanal se obtine:
a) 3-metil-2-pentanol;
b) 2 metil-2-pentanol;
c) 3 metil-pentanol;
d) n-hexanol;
e) 2 metil pentanol.
927. Benzofenona poate fi preparata prin:
hidroliza difenil diclorometanului (I);
oxidarea cu KMnO4/ H2SO4 a difenil metanului (II);
tratarea fosgenului cu benzen (III);
oxidarea difenil metanolului cu KMnO4 si H2SO4 (IV);
acilarea benzenului cu clorura de benzoil (V):
a) I,III,IV;
b) I,IV;
c) I,III,V;
d) II, III;
e) II,V.
928. Prin condensarea propanalului cu benzaldehida in mediu acid, se obtine un compus
care supus oxidarii cu K2Cr2O7 si H2SO4, formeaza:
a) acid benzoic si acid propionic;
b) acid benzoic si metil glioxal;
c) acidul -benzoil-propionic;
d) acidul benzoic si acid piruvic;
e) acidul cinamic.
929. Afirmatia incorecta cu privire la p-hidroxi-anisol este:
a) este izomer cu alcoolul m-hidroxibenzilic;
b) reactioneaza cu 1 mol de NaOH;
c) reactioneaza cu Na metalic;
d) prin oxidare formeaza benzochinona;
e) da reactie de culoare cu FeCl3.
930. Compusul obtinut in urma reactiei fenilacetilenei cu 2 moli de HCl se hidrolizeaza si se
trateaza cu amestec nitrant rezultand:
a) amestec de o si p-nitro-fenilacetaldehida;
b) m-nitro-fenilacetaldehida;
c) p-nitro-fenilacetaldehida;
d) m-nitro-acetofenona;
e) m-nitro-fenilglioxal.
931. Prin hidrogenarea totala a compusului de condensare crotonica a doua molecule
de 3-metil-butanal, se obtine:
a) 2,4-dimetil-butanol-1;
b) 2-izopropil-5-metil-hexanol-1;
c) 2,5-dimetil-hexanol-1;
d) 3-metil-heptanol-1;
e) 5-metil-heptanol-1.
932. Compusul A reactioneaza cu reactivul Fehling formand compusul B(C 8H8O2) iar la
oxidare energica formeaza substanta D(C 8H6O4). Clorurarea catalitica a substantei D
conduce la un singur derivat monoclorurat.
Substanta A este:
a) o-metil-benzaldehida;
b) alcool o-metil-benzilic;
c) alcool p-metil-benzilic;
d) p-metil-benzaldehida;
e) alcool m-metil-benzilic.
933. Derivatul crotonic obtinut prin condensarea a 3 molecule de propanal formeaza, prin
oxidare energica cu KMnO4 in solutie acida:
a) acid propionic si acid malonic in raport molar de 1:2;
b) acid piruvic,acid propionic si ceto-propanal in raport molar de 1:1:1;
c) acid propionic,acid malonic si aldehida malonica in raport molar de 1:1:1;
d) acid propionic si acid piruvic in raport molar de 1:2;
e) nici o varianta corecta.
934. Care dintre urmatorii compusi:

nu corespund uneia dintre denumirile: pirogalol, triglicerida mixta, cumen, cloroform, acid
antranilic?
a) I si II;
b) II si IV;
c) I si III;
d) II si III;
e) III si IV
935. Se da schema de reactii:
HOH
_______
A + B > C _______> trifenil-metanol + HOMgBr
Stiind ca B este un compus organomagnezian, rezulta ca A este:
a) benzofenona;
b) acetofenona;
c) etil-fenilcetona;
d) benzaldehida;
e) reactiile nu sunt posibile.
936. Prin tratarea aldehidei acetice cu sodiu si alcool etilic se obtine:
a) acid acetic;
b) acetat de sodiu;
c) acetat de etil;
d) etanol;
e) reactia nu are loc.
937. Se da schema:
2H2O t0
_________ _________ _________
A + HCN >B >C > D _________> C6H5-CH=CH2
-NH3 -CO2 -H2O
Substanta B este:
a) fenil-etil-cianhidrina;
b) fenil-acetonitrilul;
c) fenil-propionitrilul;
d) benzil-cianhidrina;
e) o-metil-benzonitrilul.
938. Se poate obtine metil-vinil-cetona in doua etape folosind o reactie de aditie in urmatoarele
cazuri:
I. aldehida acetica si acetilena;
II. vinil acetilena si apa;
III. clorura de acetil si etena;
IV. acetona si aldehida formica.
a) I si II;
b) II si III;
c) III si IV;
d) II si IV;
e) I si IV.
939. Care dintre compusii carbonilici de mai jos poate reactiona cu el insusi in reactia de
condensare aldolica?
a) trimetil-acetaldehida;
b) benzaldehida;
c) cloralul (tricloroacetaldehida);
d) propanal;
e) dimetil-fenil-acetaldehida.
940. Care dintre substante nu se pot aditiona la aldehida acetica :
clorul(I), acidul clorhidric(II), acidul cianhidric(III), hidrogenul(IV), iodul(V),
etanolul(VI), acidul bromhidric(VII).
a) toate;
b) I si V;
c) II, III, IV;
d) I, II, III, IV, V;
e) II, III, IV, VI, VII.
941. Se trateaza cu reactiv Tollens 1g din compusii:
I) aldehida formica;
II) aldehida acetica;
III) aldehida propionica;
IV) acetilena;
V) vinilacetilena.
Cea mai mare cantitate de reactiv Tollens se foloseste pentru compusul:
a) V; b) II; c) III; d) IV; e) I.
942. Se da schema de reactii:

lumina
A + 4Cl2 B + 4HCl
B + 4 H2O p-diacetil-benzen + 4HCl
Substanta A este:
a) p-xilen;
b) p-dimetil-benzen;
c) p-etil-toluen;
d) 1,4-dietil-benzen;
e) p-etil-benzaldehida.
943. Se da schema de reactii chimice :
A + HClB
B + Mg C
C + CH2O D
D + H2O E + HOMgCl
A este o alchena cu patru atomi de carbon si izomerie geometrica.
Substanta E este :
a) 2-metil-butanol;
b) n-pentanol;
c) 2-metil-2-butanol;
d) n-butanol;
e) nici o varianta corecta.
944. Produsul CH3-CH2-CH(OH)-CH(CH3)-CHO corespunde aldolului obtinut din :
a) acetaldehida;
b) propanal;
c) acetaldehida si propanal;
d) acetona;
e) butanona.
945. Ce produs se formeaza in reactia de condensare crotonica dintre 1 mol de acetona si 2
moli de benzaldehida?
a) benziliden-acetona;
b) dibenziliden-acetona;
c) acetil,metil-cetona;
d) fenil-butanona;
e) rasini de tip bachelita.
946. Pentru derivatii diclorurati geminali ai p-metil-propil-benzenului se face hidroliza
bazica. Din reactie rezulta :
a) 2 aldehide si 2 cetone;
b) 2 aldehide si 3 cetone;
c) o cetona si o aldehida;
d) o aldehida si 3 cetone;
e) 2 cetone si o aldehida.
947. Se oxideaza bland compusul 1,2-dihidroxi-1,2-difeniletanul. Produsul obtinut este :
a) un acid monocarboxilic;
b) un acid dicarboxilic;
c) monocetona;
d) dicetona;
e) un cetoacid.
948. La tratarea acroleinei cu brom are loc :
a) o aditie la legatura dubla C=C;
b) o aditie la legatura dubla C=O;
c) doua aditii simultane;
d) o reactie de substitutie;
e) nici una dintre variante.
949. Se da schema de reactii :
CnH2n CnH2n+1Cl CnH2n+1OH CnH2nO
CnH2n CnH2nCl2 CnH2n(OH)2CnH2n-2O2
CnH2nO este o cetona cu M=86, iar CnH2n-2O2, este o dicetona.
Substanta CnH2n poate fi :
a) 1-butena;
b) 2-pentena;
c) 2-butena;
d) 4-metil,2-pentena;
e) 1-pentena.
950. Benzaldehida da prin condensare aldolica cu acetona :
a) aldol;
b) cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) doi aldoli;
e) alt compus.
951. Un alcool monohidroxilic saturat are proprietatea :
A B + H2O
B + 2[O] 2C
Cel mai simplu alcool care indeplineste schema de reactii este :
a) 2,3-dimetil-1-butanol;
b) 2,3-dimetil-2-butanol;
c) tertbutanol;
d) 2-pentanol;
e) 3-pentanol
952. Care dintre compusii de mai jos prezinta caracter reducator?
acid acetic(1), aldehida acetica(2), acidul formic(3), acidul oxalic(4), acetona(5), o-
xilenul(6), pirogalolul(7).
a) 1,2,4,5,6;
b) 2,3,4,5,7;
c) 2,3,4,7;
d) 1,3,5,6,7;
e) 1,5,6,7.
953. Se dau reactiile : deshidratarea glicerinei(I), aditia apei la alcoolul alilic(II), aditia apei
la propina(III), oxidarea alcoolului alilic cu K2Cr2O4 / H2SO4(IV), condensarea crotonica a
formaldehidei cu acetaldehida(V). Acroleina rezulta in reactiile :
a) I, II, III;
b) II, III, IV;
c) III, IV, V;
d) I, V;
e) II, IV.
954. In procesul de sinteza a 2,2-dicloro-propanului din 2-propanol (doua etape) se
formeaza in faza intermediara :
a) 1-cloro-propan;
b) 2-cloro-propan;
c) propanona;
d) 1-propanol;
e) 1,3-propandiol.
955. Un alcool cu F.m. C6H13OH formeaza prin oxidare un compus B ce aditioneaza HCN,
dar nu reactioneaza cu reactivul Tollens. Alcoolul prin deshidratare formeaza compusul C
care decoloreaza apa de brom si prin oxidare energica formeaza un acid si butanona. Care
este alcoolul A?
a) 2-metil,1-pentanol;
b) 2-metil,2-pentanol;
c) 3-metil,1-pentanol;
d) 3-metil,2-pentanol;
e) 4-metil,2-pentanol.
956. 2,5-Hexandiona si acidul 2,3-dimetil-succinic se pot obtine din doi dioli saturati cu opt
atomi de carbon, prin deshidratare si oxidare energica. Care sunt cei doi alcooli :
a) 2,5-dimetil-2,5-hexandiol si 3,4-dimetil-1,6-hexandiol;
b) 2,5-dimetil-1,6-hexandiol si 2,5-dimetil-1,5-hexandiol;
c) 2,5-dimetil-1,6-hexandiol si 3,4-dimetil-1,6-hexandiol;
d) 3,5-dimetil-1,5-hexandiol si 3,4-dimetil-1,5-hexandiol;
e) 3,4-dimetil-2,5-hexandiol si 2,5-dimetil-2,5-hexandiol.
957. Se da schema de reactii :
A + CH3MgBrB
B + H2O C + HOMgBr
H2SO4
C fenil-etena + H2O
Compusul A este :
a) benzen;
b) toluen;
c) etil-benzen;
d) benzaldehida;
e) acid benzoic.
958. Prin tratarea substantei 3-hidroxi-1-ciclohexena cu solutie slab bazica de KMnO 4 sau
cu solutie de K2Cr2O7 / H2SO4 se obtin doi compusi distincti :
a) 1,2-dihidroxi-1-ciclohexena si ciclohexanona;
b) 1,2-dihidroxi-ciclohexan si acid adipic;
c) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexena si acid adipic;
d) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexan si acid adipic;
e) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexan si acid 2-ceto-adipic.
959. Se da schema de reactii :
A + CH3-CH2-MgI B
B + H2O C + HOMgI
C + [O] D + H2O
A este al treilea termen in seria de omologi al aldehidelor saturate. Substanta D este :
a) dietil-cetona;
b) 3-hexanona;
c) 2-hexanona;
d) hexanal;
e) 2-pentanona.
960. Acidul adipic se obtine in urmatoarele cazuri :
a) oxidarea ciclohexenei cu KMnO4 / H2SO4;
b) oxidarea energica a 1,6-hexandiolului;
c) oxidarea ciclohexanonei;
d) a si b;
e) a, b, c.
961. Se da schema de reactii :
2A BCH3-CH2-CH=C(CH3)-CHO + H2O
Substanta A este :
a) aldehida propionica;
b) butanona;
c) 2-pentanona;
d) acroleina;
e) butanol.
962. Acidul sulfanilic este acidul :
a) m-amino-benzen-sulfonic;
b) p-amino-benzen-sulfonic;
c) o-amino-benzen-sulfonic;
d) p-hidroxi-benzen-sulfonic;
e) m-hidroxi-benzen-sulfonic.
963. Hibridizarea atomului de carbon in gruparea carbonil este:
a) sp2;
b) sp;
c) sp3;
d) stare fundamentala;
e) alt raspuns.
964. In procesul de obtinere a aldehidei formice in laborator prin oxidarea metanolului produsul
de reactie se recunoaste prin:
a) schimbarea culorii sitei de cupru din rosu in negru;
b) schimbarea culorii sitei de cupru din negru in rosu;
c) mirosul specific;
d) variantele a si c;
e) variantele b si c.
965. Obtinerea acetaldehidei se poate face in laborator prin:
a) reactia Kucerov;
b) oxidarea etenei cu oxigen molecular in prezenta de argint metalic;
c) oxidarea etanolului cu KMnO4/H2SO4 diluat;
d) oxidarea etenei cu KMnO4/HO-;
e) nici un raspuns corect.
966. Testul de alcoolemie utilizat pentru conducatorii auto contine un sistem oxidant care in
prezenta etanolului isi schimba culoarea in verde. Sistemul este:
a) KMnO4/HO-;
b) KMnO4/H2SO4 diluat;
c) K2Cr2O7/H2SO4;
d) O2/Ag;
e) Fe/HCl.
967. Difenil-cetona se poate prepara din:
a) clorobenzen si toluen;
b) clorobenzen si acid clorobenzen;
c) benzen si clorura de benzoil;
d) benzen si diclor toluen;
e) alt raspuns.
968. Prin aditia apei la alchinele fara hidrogen acid se obtin:
a) aldehide;
b) alcooli;
c) cetone;
d) atit a cit si b;
e) variantele a, b, c;
969. Prin condensarea fenolului cu formaldehida in mediu acid se obtine:
a) novolacul;
b) un produs macromolecular cu structura filiforma, termoplastic;
c) o substanta macromoleculara cu structura tridimensionala termorigida;
d) corecte a si b;
e) corecte a si c.
970. In cazul condensarii aldolice a compusului:
CH3-(CH2)3-C(CH3)2-CHO (A) cu compusul CH3-COCH3 (B)
componenta carbonilica este:
a) A;
b) B;
c) atat A cat si B;
d) reactia nu are loc;
e) alt raspuns.
971. Reactia de identificare in laborator a gruparii carbonilice de tip aldehida este:
a) reactia de obtinere a novolacului;
b) reactia de condensare aldolica;
c) reactia de autoooxidare;
d) reactia de reducere a hidroxidului de argint amoniacal;
e) nici un raspuns corect.
972. O reactie de identificare in laborator a gruparii carbonilice de tip cetona este:
a) reactia de obtinere a novolacului;
b) reactia de condensare aldolica;
c) reactia de autooxidare;
d) reactia de reducere a hidroxidului de argint amoniacal;
e) nici un raspuns corect.
973. Prin reactia a trei moli de butanal cu reactiv Tollens rezulta si amoniac. Numarul de
moli de amoniac rezultati va fi :
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 12;
e) din reactie rezulta amoniac.
974. Pentru F.m.: CnH2nO, care este valoarea minima pentru n, astfel incat substanta sa nu
poata functiona drept componenta metilenica in reactia de aldolizare, crotonizare?
a) 1;
b) 3;
c) 5;
d) 6;
e) 10.
975. p-Nitrofenil-fenilcetona se poate obtine in urma reactiei dintre:
a) p,p-dinitrodifenilmetan si clorura de acetil;
b) p-nitrofenol si clorura de benzil;
c) clorura de p-nitrobenzoil si benzen;
d) p-dinitrobenzen si clorura de benzoil;
e) benzofenona si clorura de fenil.
976. Se da urmatoarea schema de reactii:
HO-/t0C
2A B + H2O
Ni
B + 2H2 1-butanol
Tollens
B C + 4NH3 + 2Ag + H2O
KMnO4/H+
C D + 2CO2 + H2O
Substantele A, C, D sunt:
a) etanal, acid 2-butenoic, acid etanoic;
b) etanol, acid 2-butenoic, acid etanoic;
c) propanal, acid 2-butenoic, acid etanoic;
d) etanol, acid propenoic, acid etanoic;
e) etanal, acid propenoic, acid etanoic.
977. Se condenseaza aldolic aldehida acetica (c. c.) cu acetofenona (c. m.), iar produsul
obtinut se reduce trecand in:
a) 1-fenil-1,3-butandiol;
b) 4-fenil-2,4-butandiol;
c) 1-fenil-2-butanol;
d) 1-fenil-3-butanol;
e) 1-fenil-1-butanol.
978. Cati compusi se obtin teoretic in urma reactiei de condensare crotonica a glioxalului
cu butanona (fara stereoizomeri)?
a) 3;
b) 2;
c) 1;
d) 4;
e) reactia nu are loc.
979. Cati dintre compusii cu Fm: C10H16O au urmatoarele caracteristici:
-dau reactie pozitiva cu rectivul Tollens;
-prin oxidare energica formeaza acetona, acid cetopropionic si acid metilmalonic in raport
molar 1:1:1.
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 1.
980. Se da schema de reactii:
A + 2H2 1,3-butandiol
A + reactiv Tollens B (C4H6O3)
Substantele A si B sunt:
a) 3-cetobutanal si acid 3-cetobutanoic;
b) 3-cetobutenal si acid 3-cetobutanoic;
c) 3-cetobutanal si acid 3-ceto-2-butenoic;
d) 3-hidroxibutanal si acid 3-hidroxibutanoic;
e) 3-hidroxibutol si acid 3-hidroxibutanoic.
981. In trei eprubete se afla : metanol (1), aldehida acetica (2) si acetona (3). Pentru
identificarea substantelor se foloseste reactiv Tollens (a), sodiu (b) si 2,4-
dinitrofenilhidrazina (c). Sa se indice pentru fiecare compus din eprubeta substanta folosita
pentru identificare.
a) 1a, 2b, 3c;
b) 1b, 2a, 3c;
c) 1c, 2a, 3b;
d) 1a, 2c, 3b;
e) 1c, 2b, 3a.
982. Sa se ordoneze in sensul cresterii punctelor de fierbere compusii : 1-butanol
(1), 1,2-butandiol (2), butanal (3), n-butan (4) si izobutan (5).
a) 1 < 2 < 4 < 3 < 5;
b) 4 < 5 < 3 < 1 < 2;
c) 5 < 4 < 3 < 1 < 2;
d) 5 < 4 < 1 < 3 < 2;
e) 3 < 5 < 4 < 1 < 2.
983. Prin oxidarea energica a unei hidrocarburi nesaturate A rezulta compusii B si C,cu
acelasi numar de atomi de carbon in structura.Prin decarboxilarea lui B numarul lui de
atomi de carbon se reduce la jumatate si rezulta un compus D cu NE=0,iar prin
decarboxilarea lui C rezulta un compus E ce da reactie pozitiva cu reactivul Tollens.
Compusul A este:
a) 3-etil-1-metil-1,3-cilcopentadiena;
b) 2,3-dimetil-2,4-hexadiena;
c) 2-etil-1,3-ciclohexadiena;
d) 1,3-dimetil-1,3-ciclohexadiena;
e) 1,3-dimetil-1,4-ciclopentadiena.