Sunteți pe pagina 1din 5
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE wr. din Chisindw Privind aprobarea bugetului Serviciului nafional unic pentra apelurile de urgent’ 112 pentru anul 2017 in temeiul prevederilor Legii nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire Ia organizarea si funcjionarea Serviciului najional unic pentru apelurile de urgent 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nz. 231-237, art. $33), Guvernul HOTARASTE: 1. Se aprobi bugetul Serviciului national unic pentru apelurile de urgent 112 pentra anul 2017 Ia venituri in suma de 50000000 lei si la cheltuieli in suma de 50 000 000 lei, conform anexei. 2. Serviciul national unic pentru apelurile de urgen{& 112 are dreptul, in procesul executirii bugetului, si opereze modificiri in structura cheltuielilor, in limita bugetufui aprobat prin prezenta hotiire, dupa coordonarea prealabilé cu Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicafiilor. Prim-ministru PAVEL FILIP Anexé la Hotarirea Guvernului nr. din 2017 Bugetul Serviciului nafional unic pentru apelurile de urgenti 112 pentru anul 2017 Nr Suma, crt. Denumirea mii lei 1_| VENITORY, total 50.0000 1,_[Alocatii_de la bugerul de stat 50.000,0 TL | CHELTUIELE 50 000,0 Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, contribugii 1._| in fondurile obligatorii de asigurari sociale si medicale) 7.658,00 Cheltuieli capitale, inclusiv: 375575 2, _| Investijii in Sistemul informafional automatizat 33.2515 3.__| Reparatia sediilor 2. 500,0 4.__| Procurarea mijloacelor fixe 1800,0 Cheltuieli curente, inclusiv: 4 784,5 3,_| Cheltuieli de locatiune 3719.20 6._| Cheltuieli de intrefinere 215,0 Cheltuieli de deplasare aferente instruirilor externe ale 7.__| operatorilor 300,0 8.__| Cheltuieli pentru materiale consumabile de birou 180.0 9._| Cheltuieli pentru servicii de comunicafii 1513 10, | Cheltuieli de menfinere a mijloacelor de transport 103,0 LL. | Cheltuieli de deservire si intrefinere a tehnicii de calcul 36,0 Cheltuieli de dezvoltare institufionalé, activitafi si 12, | promovare 80.0 Noté informativi la proiectul Hotirarii de Guvern privind aprobarea bugetului Serviciului national unic pentru apelurile de urgent 112 pentru anul 2017 Proiectul hot&ririi de Guvern privind aprobarea bugetului Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgengi 112 pentru snul 2017 a fost elaborat intra executarea prevederilor legii nr. 174 din 25.07.2014 cu privire la organizarea si fanctionarea Serviciului national unic pentru apelurile de urgenté 112, si corespunde prevederilor Regulamentului Serviciului nagional unic pentru apelurile de urgent 112, aprobat prin Hotérarea de Guvern nr.243 din 03.03.2016, care prevede expres la pct.41 “Mijloacele financiare ale Serviciului 112 se formeazdi din contul: a) bugetului de stat; b) granturilor, asistenjei tehnice si altor surse legale". La momentul actual crearea Serviciului 112 si implementarea numarului unic european pentru apeluri de urgenti 112 in Republica Moldova este una din priorititile care urmareste obiectivul de a asigura un nivel sporit de sigurantd si protectie a populatiei pe intreg teritoriul ,rii, prin utilizarea eficienta a capacititilor infrastructurii moderne de comunicafii electronice si asigurarea Serviciilor Specializate de Urgent cu informagiile necesare pentru reactia prompt si adecvata la apelurile de urgent. Conform Hotiririi Guvernului ar. 243 din 03.03.2016 privind crearea Serviciului najional unic pentru apeluri de urgenja (in continuare Serviciul 112}, Serviciul 112, este © institutie public’ cu personalitate juridicé si dispune de autonomie financiara. Astfel, pentru exercitarea competentelor si indeplinirea atribusiilor functionale, pentru Serviciu! 112 este planificat un Deviz de venituri si cheltuicli pentru anul 2017 in sumi total de 50,0 mln, lei. Din cheltuiclile propuse, peste 33 mln. lei vor fi investifi in crearea sistemului informayionale autorizat. in acest context, mentionam c& Planul de actiuni privind implementarea Serviciului national unic pentru apelurile de urgent’ 112, eprobat prin Hot&rdrea de Guvern nr.241/2016 prevede ca misuri preconizate pentru anul 2017 si fie ,Crearea sistemului informational si de comunicatii electronice al Serviciului 112” (masura 2.5 din plan) si ,Lansarea proiectului-pilot al Serviciului 112 in baza Centrului principal, in scopul testirii sistemului informational si de comunicafii electronice at Serviciului 112 si organizarea interactiunii Serviciului 112 cu serviciile specializate de urgent” (masura 2.6 din plan). Devizul de cheltvieli pentru anul 2017 include: 1.Cheltuielile de personal Cheltuielile de personal pentru anul 2017 constituie 7 658.0 mii lei cuprinde: - Fondul de salarizare - 5 119,4 mii lei; = Spor pentru intensitatea muncii ~ 412,4 mii lei; = Contributii la bugetul asigurdrilor sociale de stat — 1 331,6 mii lei; - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medical — 249.0 mii lei: — Ajutorul material — 545,6 mii leis 2, Cheltuieli capitale: 2.1 Investifii in Crearea Sistemului Informational Automatizat (SIA) al Serviciului 112 — 33 257,50 mii lei (pentru anul 2017) - din suma total necesara, ceea ce constituie numai o parte a investitiilor mecesare pentru crearea si implementarea SIA al Serviciului 112. Pretul final va fi stabilit in urma licitatiilor publice privind Crearea infrastructurii de comunicatii a SIA al Serviciului 112. 2.2 Reparatia sediilor Serviciului 112 — 2.500,00 mii lei prevede reparatia birourilor sediilor Serviciului 112 in scopul corespunderii acestora cu normativele in vigoare si necesitayile privind crearea SIA al Serviciului 112. 2.3. Pentru asigurarea activit&tii Serviciului 112 este necesar dotarea sediilor cu echipament tehnic/ mobilier in sum’ totala de 18000 calculate pentru: — Echipament tehnic — 600 mii lei pentru asigurarea cu echipament necesar birourilor, in conformitate cu Planul de angajare a personalului Serviciului 112 pentru anul 2017. - Mobilier — 1 200,0 mii lei (pentru utilarea cu mobilier a doua sedii ale Serviciului 112) 3. Cheltuieli curente: 3.1 Cheltuieli de locatiune — 3 719.2 mii lei (arenda, energie electric, energie termicd, consum apa, deservire tehnico-sanitara, servicii paz’. Suma estimata a fost calculata in baza Calculului privind costul serviciilor preconizate pentru 2017 de c&tre PEC si Combinatul Poligrafic). 3.2 Cheltuieli de intretinere — 215,0 mii lei (obiecte de mica valoare si scurtaé duraté, apa potabila, materiale de uz gospodirese, alte cheltuieli neprevazute) 3.3 Cheltuieli de deplasare in interes de serviciu conform planului de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2017 gi in temeiul Hotdrarii Guvernului nr. 10 din 05.01.12 cu privire la detasarea angajatilor intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor din RM, s-a calculat cheltuielile de deplasdri in interes de serviciu totale in suma de 300,00 mii lei, care includ: ~ Deplaséri in interiorul farii - Deplasdri de serviciu peste hotare — cheltuicli aferente instruirilor externe ale operatorilor, vizite de studiu, schimb de experienta, etc. 3.4 Consumabile de birou - 180.0 mii lei (rechizite in asortiment conform necesitafilor fiecarei subdiviziuni); 3.5 Cheltuieli servicii de comunicafii - 151.3 mii lei (servicii de telefonie mobild, servicii postale, servicii internet, servicii telefonie fix); Cheltuieli de menjinere a mijloacelor de transport — 103,0 mii lei (petrol, deservire tehnic&, impozit rutier, revizie tehnica) 3.7 Cheltuieli de deservire gi intretinere a tehnicii de calcul — 36,0 mii lei, (aprovizionarea cu toner, deservirea imprimantelor, Hosting, Domen, deservirea produselor program contabile) 3.8 Cheltuicli de dezvoltare institutionala, activitaji si promovare — 80,0 mii lei. Activitatea Serviciului 112 implicd si dezvoitare institutional, activitati si Ppromovare pentru asigusarea tehnico-materiala, desfasurarea intrunirilor de serviciu, derularea proiectelor in cadrul Serviciului 112, sedintelor, gi anume: — servicii de publicitate in mass-media, anunjuri de angajare; — cursuri de instruire a personajului Directiilor preluarea apelurilor de urgen{a; — cursuri de perfectionare a péfsonalului Serviciului 112. Viceministru Vitalie TARLEV