Sunteți pe pagina 1din 1
: virsire. necanonie’ ft Pas cine | i Gti flecare psalm a . Sin| re co 3 de corera, ant Pstimi dogmatici, morati, Ik Itirea este ene ete, i Stinilor. Ea reste un erg mai iubite carti (Pentru cA fiecare mcs omlinda a sufte. Sfintii Parinti aveau diferite ie. Astfel secriau cai ,ceea ce ee Psaltirea ttre cele- ni oO numeau Mica Bibli Sane ae Savataturi expuse pe larg In ettnte = ae a ie aici rezumatiy, pentru ea cel Sah ge ne blia intreagé s-o aibi pe scurt fn : re. Momnul hostru Tisus Hristos a iubit Psal- agen erat des, Pentru Apostoli Psaltirea a Soda uh care ei se rugau. Noul Testament ; P 2 uce peste 100 de texte din Psaltire si tot i Si vadesc dragostea fata de Psaltire Sfintii ie Vasile cel Mare, Ioan Gurd de Aur. i odoret mérturisea ca ,in toate satele si orasele, mai apropiate sau’ mai indepirtate, Ja munte si la 3¢S ,pe mare si pe uscat, credinciosii 11 preamaresc pe Dumnezeu cu vorbele psalmistului*. _ Ghenadie, patriarhul din Constantinopol, nu hirotonia pe cel care nu stia de rost Psaltirea. _Unii credinciosi nu porneau la drum fara un ca- lindar, mersul trenului si o Psaltire, pentru ca : tirea eSte sufletul si ne pune in fata atitor robleme mereu_ actuale. 4 Pentru desiivirsirea educatiei religioase con- _Psaltirii este iIntr-adeviir mare. Mentio- 1 primul rind insemnitatea hristologica profetiile despre Hristos Psaltirea detine de fntlietate. In fruntea psalmilor mesia- ul 2: ,Pentru ce se rascoald regii ntului impotriva Iti Mesia ?“ Sfintii Atanasie si Fer. Augustin explicti acest text prni maj te ‘Apost. 4, 27, admifind ca réascu- | din Im sint Tred, Pilat si asociatii lor. @ psalmii cristologiel este si al 8-lea: Ce este Fomul... cu slava si cu cinste incununat cu putin mai mic decit ingerii ?“. Aceastii mare ideie despre demnitatea omului Sf. Pavel (in Evrei 2, 6—8) 0 aplicd la Hristos, ,faptura in care fntilneste desdivirsirea | ome- 'neascd, in gradul omenesc*, cum zice Origen. Psalmul (15, 10) .Nu vei lis. sufletu) meu in jad...* Noul Testament (F.A. 9.95 si F.A. 15, 35) fl considera o precizare a nestriciiciunii 5i nemu- ririi, a invierii lui Hristos. Psalmul (39, 7—9) ,Jertfa n-ai voit... atunci am zis iati viu", declaré neindestulitoare sacri- ficiile Vechiului Testament gi vesteste jertfa lui Hristos. f , Multi psalmi descriu patimile lui Hristos (89, 45—46, 102, 25), altii i] mumesc Piatra din capul unghiulni (Ps. .117, 22), dupi cum fi zice $1 Sf: Evanghelie dupii Matei. ; Psalmist] I-a numit Piatra din capul unghit- lui pentru ci El ,avea si uneasca atit pe indei cit si pe pagini, cele doua parti constitutive ale ome- nirii privite din punct de vedere religios, Intr-9 unica zidire mare, Biserica lui Hristos". : Mare este valoarea doctrinaraé a psalmilor. Invitatura despre Dumnezeu, despre lume si des- om. Pie. paza cunoasterii cistigate din Psaltire, Dum- mezen este unul sincur. El existé cin eternitate (89, 2—90, 2) ca o sinteza a tuturor perfectiunilor : putere infinita, bunfitate perfecta (Ps. 117, 29), drentate ahsoluta, desAvirsire pura. i Dumnezen nu poate fi inteles de mintea noas- tr&. .El e suprasensual