Sunteți pe pagina 1din 46

LEGI I DECRETE

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L

LEGE
privind achiziiile publice

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I administrarea procedurilor de atribuire n numele i n beneficiul
Dispoziii generale autoritii contractante n cauz;
e) activiti de achiziie centralizate activitile desfurate
SECIUNEA 1 de o unitate de achiziii centralizate n mod permanent prin
achiziia n nume propriu de produse i/sau servicii destinate
Obiect, scop i principii
unei/unor alte autoriti contractante, ori prin atribuirea de
Art. 1. Prezenta lege reglementeaz modul de realizare a contracte de achiziie public sau ncheierea de acorduri-cadru
achiziiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de pentru lucrri, produse ori servicii n numele i pentru o alt/alte
achiziie public i de organizare a concursurilor de soluii, autoritate/autoriti contractante;
instrumentele i tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru f) anun de intenie valabil n mod continuu anunul de
atribuirea contractelor de achiziie public, precum i anumite intenie publicat de autoritatea contractant ca modalitate de
aspecte specifice n legtur cu executarea contractelor de iniiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziia de servicii
achiziie public. sociale ori alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2,
Art. 2. (1) Scopul prezentei legi l constituie asigurarea alternativ anunului de participare, n cuprinsul cruia se face
cadrului legal necesar pentru a realiza achiziionarea de bunuri, referire n mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul
servicii i lucrri n condiii de eficien economic i social. contractelor ce urmeaz s fie atribuite, se indic faptul c
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de respectivele contracte sunt atribuite fr publicarea ulterioar a
achiziie public i a organizrii concursurilor de soluii sunt: unui anun de participare i se invit operatorii economici
a) nediscriminarea; interesai s i exprime n scris interesul pentru participarea la
b) tratamentul egal; procedura de atribuire;
c) recunoaterea reciproc; g) candidat orice operator economic care a depus o
d) transparena; solicitare de participare n cadrul unei proceduri de licitaie
e) proporionalitatea; restrns, negociere competitiv, dialog competitiv sau
f) asumarea rspunderii. parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat s participe la o
procedur de negociere fr publicare prealabil;
SECIUNEA a 2-a h) cerine de etichetare cerinele care trebuie s fie
Definiii ndeplinite de lucrri, produse, servicii, procese sau proceduri
pentru a obine o anumit etichet;
Art. 3. (1) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile i) ciclu de via ansamblul etapelor succesive i/sau
de mai jos au urmtoarele semnificaii: interdependente, care includ cercetarea i dezvoltarea care
a) abatere profesional orice comportament culpabil care urmeaz a fi efectuate, producia, comercializarea i condiiile
afecteaz credibilitatea profesional a operatorului economic n acesteia, transportul, utilizarea i ntreinerea, pe toat durata
cauz, cum ar fi nclcri ale drepturilor de proprietate existenei unui produs ori a unei lucrri sau a prestrii unui
intelectual, svrite cu intenie sau din culp grav, inclusiv serviciu, de la achiziia materiilor prime ori generarea resurselor
nclcri ale normelor de deontologie n sensul strict al profesiei pn la eliminare, curarea amplasamentului i ncheierea
creia i aparine acest operator; serviciului sau a utilizrii;
b) achiziie sau achiziie public achiziia de lucrri, de j) concursuri de soluii procedurile care permit autoritii
produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziie contractante s achiziioneze, n special n domeniul amenajrii
public de ctre una ori mai multe autoriti contractante de la teritoriului i urbanismului, al arhitecturii i ingineriei sau al
operatori economici desemnai de ctre acestea, indiferent dac prelucrrii datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe
lucrrile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizrii baze concureniale, cu sau fr acordarea de premii;
unui interes public; k) construcie rezultatul unui ansamblu de lucrri de
c) acord-cadru acordul ncheiat n form scris ntre una construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil, care poate
sau mai multe autoriti contractante i unul ori mai muli ndeplini prin el nsui o funcie economic sau tehnic;
operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor i l) contract de achiziie public contractul cu titlu oneros,
condiiilor care guverneaz contractele de achiziie public ce asimilat, potrivit legii, actului administrativ, ncheiat n scris ntre
urmeaz a fi atribuite ntr-o anumit perioad, n special n ceea unul sau mai muli operatori economici i una ori mai multe
ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere; autoriti contractante, care are ca obiect execuia de lucrri,
d) activiti de achiziie auxiliare activiti care constau n furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
furnizarea de asisten i suport pentru activitile de achiziie, m) contract de achiziie public de lucrri contractul de
n special infrastructura tehnic care s permit autoritilor achiziie public care are ca obiect: fie exclusiv execuia, fie att
contractante atribuirea de contracte de achiziie public sau proiectarea, ct i execuia de lucrri n legtur cu una dintre
ncheierea de acorduri-cadru pentru lucrri, produse ori servicii, activitile prevzute n anexa nr. 1; fie exclusiv execuia, fie att
sau asisten i consiliere cu privire la desfurarea ori proiectarea, ct i execuia unei construcii; fie realizarea, prin
structurarea procedurilor de achiziie public, sau pregtirea i orice mijloace, a unei construcii care corespunde cerinelor
stabilite de autoritatea contractant care exercit o influen de prezentare a documentelor de ctre candidai/ofertani,
determinant asupra tipului sau proiectrii construciei; informaiile privind obligaiile generale aplicabile;
n) contract de achiziie public de produse contractul de aa) inovare realizarea unui produs, serviciu sau proces
achiziie public care are ca obiect achiziia de produse prin nou ori care este mbuntit n mod semnificativ, inclusiv
cumprare, inclusiv cu plata n rate, nchiriere, leasing cu sau procese de producie sau de construcie, noi metode de
fr opiune de cumprare ori prin orice alte modaliti comercializare ori noi metode organizatorice n activitatea
contractuale n temeiul crora autoritatea contractant comercial, organizarea locului de munc sau relaiile externe
beneficiaz de aceste produse, indiferent dac dobndete sau ale organizaiei, printre altele, cu scopul de a contribui la
nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziie public soluionarea provocrilor societale sau de a sprijini strategia
de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrri ori operaiuni Europa 2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i
de amplasare i de instalare; favorabil incluziunii;
o) contract de achiziie public de servicii contractul de bb) licitaie electronic procesul repetitiv desfurat prin
achiziie public care are ca obiect prestarea de servicii, altele mijloace electronice dup o evaluare iniial complet a
dect cele care fac obiectul unui contract de achiziie public de ofertelor, n cadrul cruia ofertanii au posibilitatea de a reduce
lucrri potrivit lit. m); preurile prezentate i/sau de a mbunti alte valori ale unor
p) contract pe termen lung contractul de achiziie public elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin
ncheiat pe o durat de cel puin 5 ani care cuprinde durata de metode automate de evaluare;
execuie a lucrrilor ori a construciei, dac acesta are o cc) liste oficiale listele administrate de organismele
component care const n execuie de lucrri ori a unei competente, cuprinznd informaii cu privire la operatorii
construcii, precum i durata de prestare a serviciilor, stabilite economici nscrii pe liste i care reprezint un mijloc de dovad
astfel nct contractantul s obin un profit rezonabil; a ndeplinirii cerinelor de calificare i selecie prevzute n liste;
q) contractant orice operator economic care este parte la dd) lot fiecare parte din obiectul contractului de achiziie
un contract de achiziie public; public, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea
r) CPV nomenclatorul de referin n domeniul achiziiilor obiectului contractelor individuale rezultate astfel nct s
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al corespund mai bine nevoilor autoritii contractante, precum i
Parlamentului European i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 capacitii ntreprinderilor mici i mijlocii, sau pe baze calitative,
privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV); n conformitate cu diferitele meserii i specializri implicate,
s) DUAE documentul unic de achiziii european furnizat pentru a adapta coninutul contractelor individuale mai
n format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de ndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau n
Comisia European, constnd n declaraia pe propria conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
rspundere a operatorului economic cu privire la ndeplinirea
ee) lucrri de geniu civil lucrrile de construcii prevzute
criteriilor de calificare i selecie;
n cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 i 45.25 din anexa nr. 1,
t) e-Certis sistemul electronic implementat i administrat
cu excepia celor care au ca obiect construcia de cldiri;
de Comisia European cuprinznd informaii privind certificate i
ff) mijloace electronice echipamente electronice de
alte documente justificative solicitate n mod obinuit de
procesare, inclusiv compresie digital, i stocare a datelor
autoritile contractante n cadrul procedurilor de atribuire;
emise, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace
u) etichet orice document, certificat sau atestare care
confirm c lucrri, produse, servicii, procese sau proceduri optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
ndeplinesc anumite cerine; gg) ofertant orice operator economic care a depus o ofert
v) evaluare tehnic european evaluarea documentat a n cadrul unei proceduri de atribuire;
performanelor unui produs pentru construcii, n ceea ce hh) ofert actul juridic prin care operatorul economic i
privete caracteristicile eseniale ale acestuia, n conformitate manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic
cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este ntr-un contract de achiziie public. Oferta cuprinde propunerea
definit n art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al financiar, propunerea tehnic, precum i alte documente
Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilite prin documentaia de atribuire;
stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea ii) ofert alternativ oferta care respect cerinele minime
produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei i eventualele cerine specifice prevzute n documentele
89/106/CEE a Consiliului; achiziiei, dar care propune o soluie diferit ntr-o msur mai
w) furnizor entitatea care pune la dispoziia unui mare sau mai mic;
contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare jj) operator economic orice persoan fizic sau juridic,
a acestora, dac este cazul, ori care presteaz servicii ctre de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel
acesta, care nu are calitatea de subcontractant; de persoane, care ofer n mod licit pe pia executarea de
x) furnizor de servicii de achiziie o persoan de drept lucrri i/sau a unei construcii, furnizarea de produse ori
public sau de drept privat care ofer pe pia activiti de prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporar format
achiziie auxiliare; ntre dou ori mai multe dintre aceste entiti;
y) document al achiziiei anunul de participare, kk) parteneriat pentru inovare procedura de atribuire
documentaia de atribuire, precum i orice document utilizat de autoritatea contractant pentru dezvoltarea i
suplimentar emis de autoritatea contractant sau la care achiziia ulterioar a unui produs, serviciu sau a unor lucrri
aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale inovatoare, n condiiile n care soluiile disponibile pe pia la
achiziiei sau ale procedurii de atribuire; un anumit moment nu satisfac necesitile autoritii
z) documentaia de atribuire documentul achiziiei care contractante;
cuprinde cerinele, criteriile, regulile i alte informaii necesare ll) persoane cu funcii de decizie conductorul autoritii
pentru a asigura operatorilor economici o informare complet, contractante, membrii organelor decizionale ale autoritii
corect i explicit cu privire la cerine sau elemente ale contractante ce au legtur cu procedura de atribuire, precum i
achiziiei, obiectul contractului i modul de desfurare a orice alte persoane din cadrul autoritii contractante ce pot
procedurii de atribuire, inclusiv specificaiile tehnice ori influena coninutul documentelor achiziiei i/sau desfurarea
documentul descriptiv, condiiile contractuale propuse, formatele procedurii de atribuire;
mm) referin tehnic orice specificaie elaborat de bbb) unitate de achiziii centralizate o autoritate
organismele europene de standardizare, alta dect standardele contractant care furnizeaz activiti de achiziie centralizate
europene sau alte organizaii care au activiti de standardizare i, dup caz, activiti de achiziie auxiliare;
la care Romnia este parte, n conformitate cu proceduri ccc) unitate operaional separat structur din cadrul
adaptate n funcie de evoluia cerinelor pieei; autoritii contractante, separat din punct de vedere tehnic,
nn) Sistemul electronic de achiziii publice, denumit n geografic sau organizatoric de alte structuri ale autoritii
continuare SEAP desemneaz sistemul informatic de utilitate contractante;
public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n ddd) zile zile calendaristice, cu excepia cazurilor n care
scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de se prevede expres c sunt zile lucrtoare.
atribuire i n scopul publicrii anunurilor la nivel naional; (2) Termenele prevzute n cuprinsul prezentei legi se
oo) scris() sau n scris orice ansamblu de cuvinte sau calculeaz conform urmtoarelor reguli:
cifre care poate fi citit, reprodus i comunicat ulterior, inclusiv a) la calculul unui termen exprimat n zile, luni sau ani de la
informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; un anumit eveniment ori act sau aciune, data la care se produce
pp) sistem dinamic de achiziii procesul de achiziie respectivul eveniment, act ori aciune nu se ia n considerare;
organizat n integralitate prin mijloace electronice i deschis, pe b) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
ntreaga sa perioad de valabilitate, oricrui operator economic d), termenul exprimat n zile ncepe s curg la nceputul primei
care ndeplinete criteriile de calificare i selecie, pentru achiziii ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei
de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia
ore a ultimei zile a termenului;
satisfac necesitile autoritii contractante;
c) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
qq) solicitare de participare solicitarea transmis de
d), termenul exprimat n luni sau ani ncepe s curg la nceputul
operatorul economic mpreun cu documentele necesare n
primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea
vederea ndeplinirii cerinelor de calificare n prima etap n
ultimei ore a zilei care reprezint ziua din ultima lun sau an
cadrul unei proceduri de licitaie restrns, negociere
corespunztoare zilei n care a nceput s curg termenul; dac,
competitiv, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
rr) specificaii tehnice cerine, prescripii, caracteristici de n cazul termenului exprimat n luni sau ani, n luna n care se
natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s ncheie termenul nu exist o zi corespunztoare zilei n care a
fie descris, n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare nceput s curg termenul, termenul se ncheie la expirarea
ndeplinirii necesitii autoritii contractante; ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
ss) specificaie tehnic comun o specificaie tehnic n d) dac ultima zi a unui termen exprimat n zile, luni sau ani
domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor elaborat n este o zi de srbtoare legal, duminic sau smbt, termenul
conformitate cu articolele 13 i 14 din Regulamentul (UE) se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare;
nr. 1.025/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din e) la calculul unui termen exprimat n zile lucrtoare se aplic
25 octombrie 2012 privind standardizarea european, de n mod corespunztor dispoziiile lit. a), b) i d), cu deosebirea
modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale c zilele nelucrtoare din cadrul termenului nu se iau n
Consiliului i a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, considerare.
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i
SECIUNEA a 3-a
2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de
abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei Autoriti contractante
nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului; Art. 4. (1) Au calitatea de autoritate contractant n sensul
tt) standard o specificaie tehnic adoptat ca standard prezentei legi:
internaional, standard european sau standard naional de ctre
a) autoritile i instituiile publice centrale sau locale, precum
un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
i structurile din componena acestora care au delegat calitatea
repetat sau continu, care nu este obligatorie;
de ordonator de credite i care au stabilite competene n
uu) standard european un standard adoptat de o
domeniul achiziiilor publice;
organizaie de standardizare european, care este pus la
b) organismele de drept public;
dispoziia publicului;
c) asocierile care cuprind cel puin o autoritate contractant
vv) standard internaional un standard adoptat de un
organism de standardizare internaional, care este pus la dintre cele prevzute la lit. a) sau b).
dispoziia publicului; (2) Prin organisme de drept public n sensul alin. (1) lit. b) se
ww) standard naional un standard adoptat de un nelege orice entiti, altele dect cele prevzute la alin. (1)
organism de standardizare naional, care este pus la dispoziia lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare,
publicului; ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
xx) stat membru orice stat membru al Uniunii Europene a) sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de interes general,
sau al Spaiului Economic European; fr caracter comercial sau industrial;
yy) subcontractant orice operator economic care nu este b) au personalitate juridic;
parte a unui contract de achiziie public i care execut i/sau c) sunt finanate, n majoritate, de ctre entiti dintre cele
furnizeaz anumite pri ori elemente ale lucrrilor sau ale prevzute la alin. (1) lit. a) sau de ctre alte organisme de drept
construciei ori ndeplinesc activiti care fac parte din obiectul public ori se afl n subordinea, sub autoritatea sau n
contractului de achiziie public, rspunznd n faa coordonarea ori controlul unei entiti dintre cele prevzute la
contractantului de organizarea i derularea tuturor etapelor alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai
necesare n acest scop; mult de jumtate din membrii consiliului de administraie/
zz) TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene; organului de conducere sau de supraveghere sunt numii de
aaa) Tratate Tratatul privind Uniunea European i ctre o entitate dintre cele prevzute la alin. (1) lit. a) ori de ctre
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene; un alt organism de drept public.
SECIUNEA a 4-a public, acordurilor-cadru i concursurilor de soluii a cror
Domeniu de aplicare valoare estimat este mai mare dect pragurile corespunztoare
prevzute la alin. (1).
Paragraful 1 (5) Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct
Praguri produse sau servicii n cazul n care valoarea estimat a
Art. 5. Dispoziiile prezentei legi sunt aplicabile achiziiei, fr TVA, este mai mic dect 132.519 lei, respectiv
contractelor de achiziie public, acordurilor-cadru i lucrri, n cazul n care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA,
concursurilor de soluii. este mai mic dect 441.730 lei.
Art. 6. (1) Prezenta lege se aplic pentru atribuirea de Paragraful 2
ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant a Revizuirea pragurilor
unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod Art. 8. (1) Pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1),
cumulativ urmtoarele condiii: precum i orice praguri modificate rezultate n urma aplicrii
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n prezentului alineat se modific de ctre Comisia European
proporie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de ctre o conform regulilor i procedurilor corespunztoare prevzute la
autoritate contractant; art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal sau Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de
mai mare dect pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit. a); abrogare a Directivei 2004/18/CE.
c) contractul include una dintre activitile menionate la (2) De la data intrrii n vigoare a oricror praguri valorice
alin. (2). modificate de ctre Comisia European conform regulilor i
(2) Activitile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt procedurilor corespunztoare prevzute la art. 6 din Directiva
urmtoarele: 2014/24/UE, pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1) sau
a) lucrri de geniu civil; orice praguri modificate anterior se nlocuiesc cu pragurile
b) lucrri de construcie pentru spitale, faciliti destinate modificate corespunztoare, iar orice referire sau trimitere din
activitilor sportive, recreative i de agrement, cldiri ale cuprinsul prezentei legi la pragurile prevzute la art. 7 alin. (1)
este neleas ca referire sau trimitere la pragurile
instituiilor de nvmnt preuniversitar i universitar i cldiri
corespunztoare astfel modificate.
de uz administrativ.
(3) Agenia Naional de Achiziii Publice, denumit n
(3) Prezenta lege se aplic pentru atribuirea de ctre o continuare ANAP, public pe pagina sa de internet pragurile
entitate juridic fr calitate de autoritate contractant a unui valorice stabilite de ctre Comisia European conform regulilor
contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod i procedurilor corespunztoare prevzute la art. 6 din
cumulativ urmtoarele condiii: Directiva 2014/24/UE, la data intrrii n vigoare a acestora.
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n Paragraful 3
proporie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de ctre o Modul de calcul al valorii estimate a achiziiei
autoritate contractant; Art. 9. (1) Autoritatea contractant calculeaz valoarea
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal sau estimat a unei achiziii avnd n vedere valoarea total de
mai mare dect pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit. b); plat, fr TVA, estimat de autoritatea contractant, lund n
c) contractul este n legtur cu un contract de lucrri care considerare orice eventuale forme de opiuni i prelungiri ale
face obiectul alin. (1). contractului menionate n mod explicit n documentele achiziiei.
(4) Autoritile contractante care finaneaz/subvenioneaz (2) n cazul n care autoritatea contractant prevede, n
contractele menionate la alin. (1) i (3) au obligaia de a urmri conformitate cu dispoziiile prezentei legi, acordarea unor
respectarea dispoziiilor prezentei legi atunci cnd nu atribuie premii/prime pentru ofertani sau candidai, determinarea valorii
ele nsele contractul finanat/subvenionat sau atunci cnd l estimate a achiziiei trebuie s includ i valoarea
atribuie n numele i pentru alte entiti. premiilor/primelor respective.
Art. 7. (1) Procedurile de atribuire reglementate de Art. 10. (1) n cazul n care autoritatea contractant are n
prezenta lege se aplic n cazul atribuirii contractelor de achiziie structura sa uniti operaionale separate, valoarea estimat se
public/acordurilor-cadru a cror valoare estimat, fr TVA, calculeaz prin luarea n considerare a valorii estimate totale
este egal sau mai mare dect urmtoarele praguri valorice: pentru toate unitile operaionale luate separat.
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziie (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), dac o unitate
public/acordurile-cadru de lucrri; operaional este responsabil n mod independent pentru
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziie achiziiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile
public/acordurile-cadru de produse i de servicii; estimate se pot calcula la nivelul unitii n cauz.
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziie (3) n sensul dispoziiilor alin. (2), o unitate operaional este
public/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii responsabil n mod independent pentru achiziiile sale sau
pentru anumite categorii ale acestora dac sunt ndeplinite n
sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2.
mod cumulativ urmtoarele condiii:
(2) Autoritatea contractant atribuie contractele de achiziie
a) unitatea operaional desfoar n mod independent
public/acordurile-cadru i organizeaz concursurile de soluii procedurile de atribuire;
care privesc achiziii publice a cror valoare estimat este mai b) unitatea operaional ia n mod independent deciziile
mic dect pragurile corespunztoare prevzute la alin. (1) prin privind achiziiile;
aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor c) unitatea operaional are la dispoziie n buget surse de
prevzute la art. 2 alin. (2). finanare identificate n mod distinct pentru achiziii;
(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi d) unitatea operaional ncheie n mod independent
se stabilesc condiiile i modalitile de aplicare a procedurii contractele de achiziii publice;
simplificate prevzute la alin. (2). e) unitatea operaional asigur plata contractelor de achiziii
(4) Condiiile i modalitile de aplicare a procedurii publice din bugetul pe care l are la dispoziie.
simplificate prevzute la alin. (2) presupun cel puin termene mai Art. 11. (1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a
scurte dect cele prevzute n cuprinsul prezentei legi i utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziiei cu scopul
formaliti procedurale reduse fa de cele prevzute n de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevzute de
cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziie prezenta lege.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza (3) n sensul dispoziiilor alin. (1), prin produse similare se
contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte nelege acele produse care ndeplinesc n mod cumulativ
de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s urmtoarele condiii:
conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de a) sunt destinate unor utilizri identice sau similare;
achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de b) fac parte din gama normal de produse care sunt
atribuire reglementate de prezenta lege. furnizate/comercializate de ctre operatori economici cu
Art. 12. Valoarea estimat a achiziiei se determin nainte activitate constant n sectorul respectiv.
de iniierea procedurii de atribuire i este valabil la momentul Art. 19. Prin excepie de la prevederile art. 17 i 18,
iniierii procedurii de atribuire. Iniierea procedurii de atribuire se procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege nu se
realizeaz prin una dintre urmtoarele modaliti: aplic la atribuirea contractelor pentru loturi individuale n cazul
a) transmiterea spre publicare a anunului de participare; n care sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
b) n cazul achiziiei de servicii sociale ori alte servicii a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai
specifice, prevzute n anexa nr. 2, transmiterea spre publicare mic de 355.632 lei, n cazul achiziiei de produse sau servicii,
a anunului de participare ori a anunului de intenie care este sau mai mic de 4.445.400 lei, n cazul achiziiei de lucrri;
valabil n mod continuu; b) valoarea cumulat a loturilor pentru care este ndeplinit
c) transmiterea invitaiei de participare la procedura de condiia prevzut la lit. a) i care sunt sau au fost atribuite n
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare. temeiul prezentului articol fr aplicarea procedurilor de atribuire
Art. 13. (1) n cazul concursului de soluii prevzut la reglementate de prezenta lege nu depete 20% din valoarea
art. 105 lit. a), valoarea estimat se calculeaz pe baza valorii global a tuturor loturilor n care a fost mprit construcia
estimate, fr TVA, a contractului de achiziie public de servicii, avut n vedere, achiziia de produse similare ori serviciile avute
inclusiv a oricror eventuale premii sau pli ctre participani. n vedere.
(2) n cazul concursului de soluii prevzut la art. 105 lit. b), Art. 20. n cazul contractelor de achiziie public de
valoarea estimat se calculeaz prin raportare la valoarea total produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se
a premiilor sau plilor ctre participani i include valoarea intenioneaz s fie rennoite n cursul unei anumite perioade,
estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public de servicii valoarea estimat a achiziiei se calculeaz pe baza
care poate fi ncheiat n temeiul dispoziiilor art. 104 alin. (7), n urmtoarelor:
cazul n care autoritatea contractant i-a exprimat n anunul a) fie valoarea real global a tuturor contractelor similare
de concurs intenia de a atribui acest contract. succesive atribuite n ultimele 12 luni sau n anul bugetar
Art. 14. n cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic anterior, ajustat, acolo unde este posibil, pentru a lua n
considerare modificrile cantitative i valorice care pot surveni
de achiziii, valoarea estimat a achiziiei se consider a fi
ntr-un interval de 12 luni de la data contractului iniial;
valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de
b) fie valoarea estimat global a tuturor contractelor
achiziie public subsecvente care se anticipeaz c vor fi
succesive atribuite ntr-un interval de 12 luni de la prima livrare.
atribuite n baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului
Art. 21. n cazul contractelor de achiziie public de
dinamic de achiziii pe ntreaga sa durat.
produse prin cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing
Art. 15. n cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea
cu sau fr opiune de cumprare, valoarea estimat a achiziiei
estimat a achiziiei se consider a fi valoarea maxim estimat,
se calculeaz n funcie de durata contractului, astfel:
fr TVA, a activitilor de cercetare i dezvoltare care urmeaz a) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate pe
s se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut n durat determinat mai mic sau egal cu 12 luni, valoarea
vedere, precum i a produselor, serviciilor sau lucrrilor care estimat este valoarea total estimat pentru ntreaga durat a
urmeaz s fie realizate i achiziionate la sfritul contractului respectiv;
parteneriatului respectiv. b) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate pe
Art. 16. n cazul contractelor de achiziie public de lucrri durat determinat mai mare de 12 luni, valoarea estimat este
valoarea estimat a achiziiei se calculeaz lund n considerare valoarea total estimat pentru ntreaga durat a contractului
att costul lucrrilor, ct i valoarea total estimat a produselor respectiv la care se adaug valoarea rezidual estimat a
i serviciilor puse la dispoziia contractantului de ctre produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat
autoritatea contractant, necesare pentru executarea lucrrilor. contractul;
Art. 17. (1) n cazul n care autoritatea contractant c) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate pe
intenioneaz s achiziioneze o construcie sau servicii, iar durat nedeterminat sau n cazul n care durata acestora nu
atribuirea contractelor poate fi realizat pe loturi separate, poate fi stabilit la data estimrii, valoarea estimat se
valoarea estimat a achiziiei se determin lund n considerare calculeaz prin nmulirea cu 48 a valorii lunare a contractului.
valoarea global estimat a tuturor loturilor. Art. 22. n cazul contractelor de achiziie public de servicii
(2) n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal avnd ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimat a
sau mai mare dect pragurile valorice corespunztoare achiziiei se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce
prevzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate urmeaz a fi pltite i a oricror altor forme de remunerare
de prezenta lege se aplic pentru atribuirea fiecrui lot, aferente serviciilor respective.
indiferent de valoarea estimat a acestuia. Art. 23. n cazul contractelor de achiziie public de servicii
Art. 18. (1) n cazul n care autoritatea contractant avnd ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare,
intenioneaz s achiziioneze produse similare, iar atribuirea valoarea estimat a achiziiei se calculeaz pe baza onorariilor,
contractelor poate fi realizat pe loturi separate, valoarea comisioanelor ce urmeaz a fi pltite, dobnzilor i a oricror
estimat a achiziiei se determin lund n considerare valoarea altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
global estimat a tuturor loturilor. Art. 24. n cazul contractelor de achiziie public de servicii
(2) n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal avnd ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimat a
sau mai mare dect pragurile valorice corespunztoare achiziiei se calculeaz pe baza onorariilor, comisioanelor ce
prevzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate urmeaz a fi pltite i a oricror altor forme de remunerare
de prezenta lege se aplic pentru atribuirea fiecrui lot. aferente serviciilor respective.
Art. 25. n cazul contractelor de achiziie public de servicii care vizeaz lucrri, produse ori servicii destinate implementrii
care nu prevd un pre total, valoarea estimat a achiziiei se sau exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari.
calculeaz n funcie de durata contractului, astfel: (2) Autoritile contractante au obligaia de a informa ANAP
a) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate pe cu privire la acordurile prevzute la alin. (1) existente n
durat determinat mai mic sau egal cu 48 de luni, valoarea domeniul lor de activitate, ncheiate n conformitate cu Tratatele.
estimat este valoarea total a contractului pentru ntreaga (3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene
durat a acestuia; informaiile primite potrivit alin. (2).
b) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate pe (4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
durat nedeterminat sau pe durat determinat mai mare de public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care sunt
48 de luni, valoarea estimat se calculeaz prin nmulirea cu atribuite sau organizate de autoritatea contractant n
48 a valorii lunare a contractului. conformitate cu regulile n materie de achiziii stabilite de o
organizaie internaional ori de o instituie financiar
SECIUNEA a 5-a
internaional, n cazul n care contractele de achiziie
Exceptri public/acordurile-cadru sau concursurile de soluii n cauz
Paragraful 1 sunt finanate integral de organizaia ori instituia respectiv.
Contracte din sectoarele de ap, energie, transporturi i servicii potale (5) n cazul contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru
Art. 26. (1) Prezenta lege nu se aplic: i al concursurilor de soluii cofinanate n cea mai mare parte de
a) contractelor de achiziie sectorial, acordurilor-cadru o organizaie internaional sau de o instituie financiar
sectoriale i concursurilor de soluii sectoriale atribuite sau internaional, prile convin asupra procedurilor de atribuire
organizate de autoriti contractante care au obligaia de a aplica aplicabile.
prevederile legii privind achiziiile sectoriale; (6) n cazul contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru
b) contractelor de achiziie sectorial, acordurilor-cadru i al concursurilor de soluii care implic aspecte de aprare sau
sectoriale i concursurilor de soluii sectoriale excluse de la securitate i care sunt atribuite ori se organizeaz conform unor
aplicarea dispoziiilor legii privind achiziiile sectoriale. norme internaionale sunt aplicabile dispoziiile art. 39.
(2) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie Paragraful 4
public, acordurilor-cadru i concursurilor de soluii atribuite sau Exceptri specifice pentru contractele de servicii
organizate de o autoritate contractant care furnizeaz servicii Art. 29. (1) Prezenta lege nu se aplic pentru atribuirea
potale n sensul dispoziiilor legii privind achiziiile sectoriale n contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru de servicii
scopul desfurrii urmtoarelor activiti: care au ca obiect:
a) servicii cu valoare adugat n legtur cu pota a) cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare,
electronic, furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor
transmiterea securizat prin mijloace electronice a asupra acestora;
documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor i b) cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de
transmiterea de mesaje de pot electronic nregistrat; materiale pentru programe destinate serviciilor media
b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori
ntre 66100000-1 i 66720000-3 i al dispoziiilor legii privind contractelor pentru spaiu de emisie sau furnizarea de programe
achiziiile sectoriale, care includ, n principal, mandate potale i care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
transferuri pe baz de conturi curente potale; c) servicii de arbitraj, mediere i alte forme de soluionare
c) servicii filatelice; alternativ a disputelor;
d) servicii de logistic, constnd n servicii care combin d) oricare dintre serviciile juridice prevzute la alin. (3);
livrarea fizic i/sau depozitarea cu alte funcii dect cele e) servicii financiare n legtur cu emisiunea, vnzarea,
potale. cumprarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor
Paragraful 2
instrumente financiare, n sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul
Exceptri specifice n domeniul comunicaiilor electronice
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din
Art. 27. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de
26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru instituiile de
achiziie public, acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care
credit i societile de investiii i de modificare a
au ca scop principal s permit autoritilor contractante s
furnizeze sau s exploateze reele publice de comunicaii Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bncilor centrale
electronice ori s furnizeze ctre public unul sau mai multe i operaiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate
servicii de comunicaii electronice. Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate;
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), noiunile reea public de f) mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur cu
comunicaii electronice i serviciu de comunicaii electronice au emisiunea, vnzarea, cumprarea ori transferul valorilor
nelesurile prevzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 i 10 din Ordonana mobiliare sau al altor instrumente financiare;
de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaiile g) contracte de munc;
electronice, aprobat cu modificri i completri prin Legea h) servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea
nr. 140/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. pericolelor, prestate de persoane fr scop patrimonial, care fac
Paragraful 3 obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
Contracte de achiziie public/acorduri-cadru atribuite i concursuri 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
de soluii organizate conform unor norme internaionale i 85143000-3, cu excepia serviciilor de ambulan pentru
Art. 28. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de transportul pacienilor;
achiziie public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii pe i) servicii de transport public de cltori feroviar sau cu
care autoritatea contractant este obligat s le atribuie sau s metroul.
le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele (2) n sensul alin. (1) lit. b):
prevzute n prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic a) noiunile serviciu media audiovizual i furnizor de servicii
care creeaz obligaii de drept internaional public, ncheiat n media au nelesurile prevzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 i 12 din
conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una ori mai multe ri Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i
tere sau subdiviziuni ale acestora, organizaii internaionale, completrile ulterioare;
b) noiunea program cuprinde att programele avnd c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
nelesul prevzut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, juridice controlate, cu excepia formelor de participare a
cu modificrile i completrile ulterioare, incluse ntr-un serviciu capitalului privat care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar
de programe de televiziune, ct i programele incluse ntr-un a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale, n
serviciu de programe de radiodifuziune i materialele pentru conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen
programe, iar noiunea material pentru programe are acelai determinant asupra persoanei juridice controlate.
neles cu noiunea program. (2) n sensul alin. (1) lit. a), se consider c o autoritate
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt contractant exercit asupra unei persoane juridice un control
urmtoarele: similar celui pe care l exercit asupra propriilor departamente
a) asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat sau servicii atunci cnd exercit o influen determinant att
n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i asupra obiectivelor strategice, ct i asupra deciziilor importante
exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi
ulterioare, n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere exercitat i de o alt persoan juridic, ea nsi controlat n
ori al altei forme de soluionare alternativ a disputelor acelai mod de ctre autoritatea contractant.
desfurate n faa unei instane sau altui organism naional de (3) Excepia de la aplicarea prezentei legi prevzut la
arbitraj ori de mediere sau de soluionare alternativ a disputelor alin. (1) se aplic i atunci cnd o persoan juridic controlat
n alt form din Romnia ori din alt stat sau n faa unei instane care are calitatea de autoritate contractant atribuie un contract
internaionale de arbitraj ori de mediere sau de soluionare autoritii contractante care o controleaz sau unei alte
alternativ a disputelor n alt form; persoane juridice controlate de aceeai autoritate contractant,
b) asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat cu condiia s nu existe participare privat direct la capitalul
n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicat, cu persoanei juridice creia i se atribuie contractul, cu excepia
modificrile ulterioare, n cadrul unor proceduri judiciare n faa formelor de participare a capitalului privat care nu ofer controlul
instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale din sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit
Romnia ori din alt stat sau n faa instanelor de judecat ori a dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu
instituiilor internaionale; exercit o influen determinant asupra persoanei juridice
c) asisten i consultan juridic acordat de un avocat, controlate.
anticipat sau n vederea pregtirii oricreia dintre procedurile (4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
prevzute la lit. a) i b) ori n cazul n care exist indicii concrete public/acordurilor-cadru atribuite unei persoane juridice de
i o probabilitate ridicat ca spea n legtur cu care sunt drept privat sau de drept public de ctre o autoritate contractant
acordate asistena i consultana juridic s fac obiectul unor care nu exercit asupra acelei persoane juridice un control n
astfel de proceduri; sensul alin. (1) n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ
d) servicii de certificare i autentificare a documentelor care urmtoarele condiii:
sunt prestate de notari publici potrivit dispoziiilor legale; a) autoritatea contractant exercit n comun cu alte autoriti
e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori- contractante asupra persoanei juridice n cauz un control
sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entiti desemnate similar celui pe care l exercit asupra propriilor departamente
de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai sau servicii;
potrivit dispoziiilor legale s ndeplineasc sarcini specifice sub b) mai mult de 80% din activitile respectivei persoane
supravegherea i controlul instanelor judectoreti; juridice sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i
f) servicii prestate de executorii judectoreti. sunt ncredinate de ctre autoritile contractante care o
Paragraful 5 controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv aceleai autoriti contractante;
Art. 30. Prezenta lege nu se aplic pentru atribuirea c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru de servicii de juridice controlate, cu excepia formelor de participare a
ctre o autoritate contractant unei alte autoriti contractante/ capitalului privat care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar
entiti contractante definite de legea privind achiziiile sectoriale a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale, n
sau unei asocieri de autoriti contractante/entiti contractante, conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen
n baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiaz pentru determinant asupra persoanei juridice controlate.
prestarea serviciilor respective n temeiul unor acte cu putere (5) n sensul alin. (4) lit. a), autoritile contractante exercit
de lege sau acte administrative cu caracter normativ, n msura n comun controlul asupra unei persoane juridice dac sunt
n care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE. ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
Paragraful 6 a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt
Contracte de achiziii publice/acorduri-cadru ncheiate ntre entiti compuse din reprezentani ai tuturor autoritilor contractante
din sectorul public participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta
Art. 31. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de mai multe sau toate autoritile contractante participante;
achiziie public/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate b) autoritile contractante sunt n msur s exercite n
contractant unei persoane juridice de drept privat sau de drept comun o influen determinant asupra obiectivelor strategice
public n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele i a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
condiii: c) persoana juridic controlat nu urmrete interese
a) autoritatea contractant exercit asupra persoanei juridice contrare celor ale autoritilor contractante care o controleaz.
n cauz un control similar celui pe care l exercit asupra (6) Prezenta lege nu se aplic contractelor ncheiate exclusiv
propriilor departamente sau servicii; ntre dou sau mai multe autoriti contractante n cazul n care
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
controlate sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre
sunt ncredinate de ctre autoritatea contractant care o autoritile contractante participante, cu scopul de a asigura c
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de serviciile publice a cror realizare trebuie s o asigure sunt
respectiva autoritate contractant; prestate n vederea ndeplinirii unor obiective comune;
b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv indiferent de valoarea prilor care, dac ar fi cuprinse n
consideraii de interes public; contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ i indiferent
c) autoritile contractante participante desfoar pe piaa de actul normativ care s-ar aplica prilor respective.
liber mai puin de 20% din activitile vizate de cooperare. (4) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att
(7) Procentele prevzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i la elemente de achiziie de produse, lucrri sau servicii, ct i de
alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale concesiuni, dispoziiile prezentei legi se aplic atribuirii
sau a unui indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea contractului exclusiv n situaiile n care valoarea estimat a
desfurat, cum ar fi costurile suportate de persoana juridic prii/prilor din contract care reprezint achiziie public,
sau de autoritatea contractant, dup caz, n legtur cu servicii, calculat potrivit dispoziiilor art. 925, este egal sau
produse i lucrri din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. depete pragurile valorice corespunztoare prevzute la art. 7
(8) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (7), din cauza alin. (1).
datei la care persoana juridic sau autoritatea contractant, (5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (3), atribuirea
dup caz, a fost nfiinat ori i-a nceput activitatea sau ca contractelor mixte care au ca obiect att achiziii pentru care se
urmare a reorganizrii activitilor sale, cifra de afaceri ori un alt aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii efectuate n
indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea scopul desfurrii unei activiti care face obiectul dispoziiilor
desfurat, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii legii privind achiziiile sectoriale se realizeaz potrivit dispoziiilor
3 ani sau nu mai este relevant, procentele menionate la alin. (1) legii privind achiziiile sectoriale.
lit. b), alin. (4) lit. b) i la alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea (6) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att achiziii
unor metode estimative, n special prin utilizarea previziunilor pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii
de afaceri. pentru care se aplic dispoziiile altor acte normative, iar
Paragraful 7 diferitele pri ale unui anumit contract nu sunt n mod obiectiv
Alte excepii separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ
Art. 32. (1) Prezenta lege nu se aplic actelor juridice, aplicabil n funcie de obiectul su principal.
altele dect contractele de achiziie public/acordurile-cadru, Art. 35. (1) Contractele care au ca obiect cel puin dou
ncheiate de o persoan care are calitatea de autoritate tipuri de achiziie public, constnd n lucrri, servicii sau
contractant potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de produse, pentru a cror atribuire se aplic dispoziiile prezentei
finanri rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori legi se atribuie n conformitate cu dispoziiile prezentei legi
juridice n condiiile legislaiei speciale ori constituirea mpreun aplicabile pentru tipul de achiziie care constituie obiectul
cu persoane fizice ori juridice de societi sau asocieri fr principal al contractului n cauz.
personalitate juridic n conformitate cu dispoziiile Legii (2) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att servicii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, ct i
ulterioare. alte servicii, precum i n cazul contractelor mixte care au ca
(2) n cazul n care, indiferent de denumirea sau forma obiect att servicii, ct i produse, obiectul principal se
utilizat, actele juridice ncheiate de persoane care au calitatea determin n funcie de cea mai mare dintre valorile estimate ale
de autoritate contractant potrivit prezentei legi reprezint serviciilor sau produselor respective.
contracte de achiziie public/acorduri-cadru, se aplic
dispoziiile prezentei legi. SECIUNEA a 7-a
Art. 33. (1) Prezenta lege nu se aplic pentru atribuirea Situaii speciale
contractelor de achiziie public pentru structurile autoritilor
Paragraful 1
contractante care funcioneaz pe teritoriul altor state atunci
Servicii de cercetare i dezvoltare
cnd valoarea contractului este mai mic dect pragurile
Art. 36. Prezenta lege se aplic contractelor de achiziie
valorice prevzute la art. 7.
public de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care
cercetare i dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse
intr sub incidena prevederilor alin. (1) i a cror valoare
ntre 73000000-2 i 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau
estimat este mai mare dect cea prevzut la art. 7 alin. (5),
73430000-5, doar dac sunt ndeplinite n mod cumulativ
autoritatea contractant elaboreaz norme proprii care s
urmtoarele condiii:
asigure aplicarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din
a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii
prezenta lege.
contractante, pentru uz propriu n exercitarea propriei activiti;
SECIUNEA a 6-a i
b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre
Achiziii mixte
autoritatea contractant.
Art. 34. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect Paragraful 2
att achiziii pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct Aprare i securitate
i achiziii pentru care se aplic dispoziiile altor acte normative, Art. 37. (1) Prezenta lege se aplic contractelor de
iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt sunt n mod achiziie public/acordurilor-cadru atribuite i concursurilor de
obiectiv separabile, autoritatea contractant are dreptul de a soluii organizate n domeniile aprrii i securitii naionale, cu
alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate excepia celor pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de
i a atribui un singur contract. urgen a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor
(2) n cazul n care, n temeiul alin. (1), autoritatea contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i securitii,
contractant alege s atribuie contracte distincte pentru prile aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, i
separate, regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii a celor pentru care nu se aplic dispoziiile Ordonanei de
fiecruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute n vedere. completri prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau
(3) n cazul n care, n temeiul alin. (1), autoritatea art. 56 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
contractant alege s atribuie un singur contract, cu excepia aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
situaiei n care sunt aplicabile dispoziiile art. 38, atribuirea (2) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
contractului mixt se realizeaz potrivit dispoziiilor prezentei legi, public/acordurilor-cadru atribuite i concursurilor de soluii
organizate n domeniile aprrii i securitii naionale care nu (4) Dispoziiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor i
sunt exceptate n temeiul alin. (1), n msura n care protecia excepiilor prevzute de dispoziiile Ordonanei de urgen a
intereselor eseniale de securitate ale statului nu poate fi Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
garantat doar prin msuri mai puin invazive, cum ar fi prin Legea nr. 195/2012.
impunerea unor cerine n vederea protejrii caracterului (5) n cazul n care, n legtur cu un anumit contract, sunt
confidenial al informaiilor pe care autoritatea contractant le aplicabile att dispoziiile alin. (3) lit. a), ct i ale alin. (3) lit. b),
pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de atribuire potrivit se aplic dispoziiile alin. (3) lit. a).
dispoziiilor prezentei legi. (6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luat de
(3) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie autoritatea contractant n temeiul alin. (1) n scopul exceptrii
public/acordurilor-cadru atribuite i concursurilor de soluii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei
organizate n domeniile aprrii i securitii naionale care nu legi sau ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
sunt exceptate n temeiul alin. (1), n msura n care aplicarea aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
prezentei legi ar obliga autoritatea contractant s furnizeze (7) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att achiziii
informaii a cror divulgare este contrar intereselor eseniale pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii
ale securitii naionale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE. pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a
(4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
public/acordurilor-cadru sau concursurilor de soluii n legtur prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise n
cu care este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii: temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
a) atribuirea i executarea contractului de achiziie nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
public/acordului-cadru sau a concursului de soluii reprezint nr. 195/2012, n legtur cu situaiile prevzute la art. 346 din
informaii secrete de stat, n conformitate cu dispoziiile legale TFUE, iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt nu sunt n
privind protecia informaiilor clasificate; mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit n
b) atribuirea i executarea contractului de achiziie conformitate cu dispoziiile actelor normative emise n temeiul
public/acordului-cadru sau a concursului de soluii necesit art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
impunerea, potrivit dispoziiilor legale, a unor msuri speciale nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
de securitate pentru protejarea unor interese eseniale de nr. 195/2012, dac include elemente n legtur cu situaiile
securitate ale statului, cu condiia ca acestea s nu poat fi prevzute la art. 346 din TFUE, sau n conformitate cu
garantate prin msuri mai puin invazive, cum ar fi cerinele prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
prevzute la alin. (2). aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, n
Paragraful 3 caz contrar.
Achiziii mixte care implic aspecte de aprare sau securitate Paragraful 4
Art. 38. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect Contracte de achiziie public/acorduri-cadru i concursuri de soluii care
att achiziii pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct implic aspecte de aprare ori securitate, atribuite sau organizate conform
i achiziii pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de unor norme internaionale
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i Art. 39. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de
completri prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte achiziie public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care
normative/memorandumuri emise n temeiul art. 20 alin. (3) din implic aspecte de aprare sau securitate naional i pe care
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu autoritatea contractant este obligat s le atribuie ori s le
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, n legtur cu organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele
situaiile prevzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele pri ale prevzute n prezenta lege, stabilite n unul dintre urmtoarele
unui anumit contract mixt sunt n mod obiectiv separabile, moduri:
autoritatea contractant are dreptul de a alege ntre a atribui a) printr-un acord sau nelegere internaional, ncheiat n
contracte distincte pentru prile separate i a atribui un singur conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una ori mai multe ri
contract. tere sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaz lucrri, produse
(2) n cazul n care, n temeiul alin. (1), autoritatea sau servicii destinate implementrii ori exploatrii n comun a
contractant alege s atribuie contracte distincte pentru prile unui proiect de ctre semnatari;
separate, regimul juridic care se aplic atribuirii fiecruia dintre b) printr-un acord sau un aranjament internaional referitor la
aceste contracte distincte este cel determinat n funcie de staionarea de trupe i care vizeaz operatorii economici ai unui
caracteristicile fiecrei pri avute n vedere. stat membru sau ai unei ri tere;
(3) n cazul n care, n temeiul alin. (1), autoritatea c) de ctre o organizaie internaional.
contractant alege s atribuie un singur contract, pentru (2) Autoritile contractante au obligaia de a informa ANAP
stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului respectiv cu privire la acordurile prevzute la alin. (1) lit. a) existente n
se aplic urmtoarele criterii: domeniul lor de activitate.
a) atunci cnd o parte a contractului face obiectul actelor (3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene
normative emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de informaiile primite potrivit alin. (2).
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i (4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
completri prin Legea nr. 195/2012, n legtur cu situaiile public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care implic
prevzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fr aspecte de aprare sau securitate naional i care sunt
aplicarea dispoziiilor prezentei legi, cu condiia ca atribuirea atribuite sau organizate de autoritatea contractant n
unui singur contract s fie justificat de motive obiective; conformitate cu regulile n materie de achiziii stabilite de o
b) atunci cnd o parte a contractului face obiectul dispoziiilor organizaie internaional ori de o instituie financiar
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu internaional, n cazul n care contractele de achiziie
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul public/acordurile-cadru sau concursurile de soluii n cauz
poate fi atribuit n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de sunt finanate integral de organizaia ori instituia respectiv.
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i (5) n cazul contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru
completri prin Legea nr. 195/2012, cu condiia ca atribuirea i al concursurilor de soluii care implic aspecte de aprare sau
unui singur contract s fie justificat de motive obiective. securitate cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie
internaional ori de o instituie financiar internaional, prile (4) Dispoziiile prezentei legi nu sunt aplicabile n cazul n
convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. care o unitate de achiziii centralizate furnizeaz activiti de
achiziie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziie
SECIUNEA a 8-a furnizeaz activiti de achiziie auxiliare pentru o autoritate
Activiti de achiziie centralizate i achiziii comune ocazionale contractant altfel dect n temeiul unui contract de achiziie
public.
Paragraful 1
Paragraful 2
Activiti de achiziie centralizat
Achiziii comune ocazionale
Art. 40. nfiinarea de uniti de achiziii centralizate i
Art. 44. (1) Dou sau mai multe autoriti contractante pot
situaiile i condiiile n care autoriti contractante achiziioneaz
conveni s efectueze n comun anumite achiziii specifice.
produse sau servicii de la uniti de achiziii centralizate care
(2) n cazul n care o procedur de achiziie public este
furnizeaz activitile de achiziie centralizate, precum i n care
organizat n ntregime n comun, n numele i pe seama tuturor
uniti de achiziii centralizate care furnizeaz activitile de
autoritilor contractante prevzute la alin. (1), acestea sunt
achiziie centralizate atribuie contracte de achiziie
responsabile n mod solidar pentru ndeplinirea obligaiilor care
public/ncheie acorduri-cadru de lucrri, produse sau servicii
le revin n temeiul prezentei legi.
destinate altor autoriti contractante, se stabilesc prin hotrre
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic n mod corespunztor n
a Guvernului.
cazul n care o singur autoritate contractant organizeaz
Art. 41. (1) Autoritatea contractant nu aplic dispoziiile
procedura de atribuire, acionnd att n nume propriu, ct i n
prezentei legi pentru achiziiile care ndeplinesc una dintre
numele i pe seama celorlalte autoriti contractante prevzute
urmtoarele condiii:
la alin. (1).
a) au ca obiect produse sau servicii achiziionate de la o
(4) n cazul n care o procedur de achiziie public nu este
unitate de achiziii centralizate care furnizeaz activitile de
organizat n ntregime n numele i pe seama autoritilor
achiziie centralizate;
contractante prevzute la alin. (1), acestea sunt responsabile n
b) au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate n
mod solidar numai cu privire la activitile efectuate n comun.
temeiul unor contracte atribuite de ctre o unitate de achiziii
(5) n cazul prevzut la alin. (4), fiecare autoritate
centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate;
contractant este responsabil n mod individual pentru
c) au ca obiect lucrri, produse sau servicii a cror achiziie
ndeplinirea obligaiilor sale n temeiul prezentei legi n ceea ce
se realizeaz prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziii
privete activitile pe care le realizeaz n nume propriu.
administrat de o unitate de achiziii centralizate care furnizeaz
activitile de achiziie centralizate; SECIUNEA a 9-a
d) au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate
Achiziii care implic autoriti contractante
printr-un acord-cadru ncheiat de o unitate de achiziii
din alte state membre
centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate,
n msura n care identitatea autoritii contractante a fost Art. 45. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor art. 31,
prevzut n cuprinsul anunului de participare publicat n cadrul autoritile contractante naionale pot aciona n comun cu
procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de ctre autoriti contractante din alte state membre pentru atribuirea
unitatea de achiziii centralizate. contractelor de achiziie public n conformitate cu dispoziiile
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are art. 4648.
obligaia de a aplica dispoziiile prezentei legi numai n ceea ce (2) Autoritile contractante naionale nu vor folosi mijloacele
privete activitile pe care le realizeaz ea nsi, cum ar fi: i instrumentele reglementate de dispoziiile art. 4648 n
a) atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de scopul evitrii aplicrii normelor imperative naionale de drept
achiziii care este administrat de ctre o unitate de achiziii public care, n conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se
centralizate; aplic statutului sau activitilor acestora.
b) ncheierea unui contract subsecvent prin reluarea Art. 46. (1) Autoritile contractante naionale au dreptul de
competiiei n executarea unui acord-cadru ncheiat de ctre o a utiliza activitile de achiziie centralizate furnizate de o unitate
unitate de achiziii centralizate; de achiziii centralizate dintr-un alt stat membru.
c) stabilirea, n conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) (2) Furnizarea activitilor de achiziie centralizate de ctre o
lit. a) i c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care unitate de achiziii centralizate dintr-un alt stat membru se
ndeplinesc o anumit activitate n executarea unui acord-cadru realizeaz n conformitate cu dispoziiile legislaiei naionale a
ncheiat de ctre o unitate de achiziii centralizate. statului membru n care este situat unitatea de achiziii
Art. 42. Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate centralizate.
de achiziii centralizate se realizeaz prin mijloace electronice de (3) Dispoziiile legislaiei naionale a statului membru n care
comunicare, n conformitate cu prevederile art. 6466 i ale este situat unitatea de achiziii centralizate se aplic, de
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. asemenea, pentru:
Art. 43. (1) Autoritatea contractant nu are obligaia de a a) atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de
aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege achiziii;
atunci cnd, n condiiile stabilite prin hotrrea Guvernului b) ncheierea unui contract subsecvent prin reluarea
prevzut la art. 40, atribuie unei uniti de achiziii centralizate competiiei n executarea unui acord-cadru;
un contract de achiziie public de servicii avnd ca obiect c) stabilirea, n conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1)
furnizarea de activiti de achiziie centralizate. lit. a) i c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care
(2) Contractele de achiziie public de servicii prevzute la ndeplinesc o anumit activitate.
alin. (1) pot include i furnizarea de activiti de achiziie auxiliare. (4) Autoritile contractante naionale pot, mpreun cu
(3) Atribuirea contractelor de achiziii publice de servicii autoriti contractante din alte state membre, s atribuie n
privind furnizarea de activiti de achiziie auxiliare altfel dect comun un contract de achiziie public, s ncheie un acord-
de ctre o unitate de achiziii centralizate potrivit alin. (2) se cadru sau s administreze un sistem dinamic de achiziii,
realizeaz prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate precum i, n msura n care identitatea autoritilor contractante
de prezenta lege n cazul contractelor de achiziie public de a fost prevzut n cuprinsul anunului de participare publicat n
servicii. cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, s ncheie
contracte n executarea acordului-cadru sau n cadrul sistemului Art. 51. (1) Autoritatea contractant precizeaz n
dinamic de achiziii. documentaia de atribuire reglementrile obligatorii n domeniile
(5) n cazul prevzut la alin. (4) i cu excepia situaiei n care mediului, social i al relaiilor de munc, stabilite prin legislaia
elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaional adoptat la nivelul Uniunii Europene, legislaia naional, prin
ncheiat ntre Romnia i statul membru n cauz, autoritile acorduri colective sau prin tratatele, conveniile i acordurile
contractante participante ncheie un acord prin care stabilesc: internaionale n aceste domenii, care trebuie respectate pe
a) responsabilitile prilor i dispoziiile de drept naional parcursul executrii contractului de achiziie public ori s indice
aplicabile; instituiile competente de la care operatorii economici pot obine
b) aspectele de organizare intern a procedurii de atribuire, informaii detaliate privind reglementrile respective.
inclusiv organizarea procedurii, repartizarea lucrrilor, (2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are
produselor sau serviciilor care urmeaz s fie achiziionate i totodat obligaia de a solicita operatorilor economici s indice
ncheierea contractelor. n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de
Art. 47. (1) Autoritatea contractant participant la o obligaiile relevante din domeniile mediului, social i al relaiilor
achiziie realizat n conformitate cu dispoziiile art. 46 alin. (4) de munc.
nu are obligaia de a aplica dispoziiile prezentei legi atunci cnd Art. 52. (1) Operatorii economici care, potrivit legislaiei
achiziioneaz lucrri, produse sau servicii care fac obiectul statului n care sunt stabilii, au dreptul s presteze o anumit
achiziiei de la autoritatea contractant responsabil pentru activitate inclus n obiectul achiziiei nu pot fi respini numai pe
organizarea procedurii de atribuire. motiv c, n temeiul legislaiei statului membru n care se atribuie
(2) Autoritile contractante participante la o achiziie contractul, sunt obligai s fie persoane fizice sau persoane juridice.
realizat n conformitate cu dispoziiile art. 46 alin. (4) pot stabili, (2) n cazul contractelor de achiziie public de servicii, al
potrivit dispoziiilor art. 46 alin. (5) lit. a), repartizarea contractelor de achiziie public de lucrri i al contractelor de
responsabilitilor specifice ntre acestea i pot conveni asupra achiziie public de produse care includ i servicii sau lucrri ori
aplicrii legislaiei naionale interne a oricruia dintre statele operaiuni de amplasare i de instalare, autoritatea contractant
membre unde sunt situate autoritile contractante participante. poate obliga persoanele juridice sau alte entiti constituite ntr-o
(3) Modul de repartizare a responsabilitilor i legislaia alt form de organizare prevzut de dispoziiile legale s
naional aplicabil se menioneaz n documentaia de atribuire indice, n cadrul ofertelor ori solicitrilor de participare, numele
pentru contractele de achiziie public atribuite n comun n i calificrile profesionale relevante ale persoanelor fizice
conformitate cu dispoziiile art. 46 alin. (4). responsabile cu executarea contractului n cauz.
Art. 48. (1) n cazul n care mai multe autoriti Art. 53. Orice operator economic are dreptul de a participa
contractante din Romnia i alte state membre au nfiinat o la procedura de atribuire n calitate de ofertant sau candidat,
entitate comun, inclusiv o grupare european de cooperare individual ori n comun cu ali operatori economici, inclusiv n
teritorial n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al forme de asociere temporar constituite n scopul participrii la
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind procedura de atribuire, subcontractant propus sau ter
o grupare european de cooperare teritorial (GECT) sau o alt susintor, n condiiile prevzute de prezenta lege.
entitate n temeiul dreptului Uniunii Europene, autoritile Art. 54. (1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a
contractante participante convin, prin decizie a organismului impune operatorilor economici care particip n comun la
competent al entitii comune, asupra aplicrii dispoziiilor de procedura de atribuire s adopte sau s constituie o anumit
drept naional n materie de achiziii publice ale unuia dintre form juridic pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitri
urmtoarele state membre: de participare.
a) statul membru n care entitatea comun i are sediul; (2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita
b) statul membru n care entitatea comun i desfoar operatorilor economici participani n comun la procedura de
activitile. atribuire a cror ofert a fost desemnat ctigtoare s adopte
(2) Acordul prevzut la alin. (1) poate produce efecte pe o sau s constituie o anumit form juridic, cu condiia ca acest
perioad nedeterminat, atunci cnd este ncorporat n actul lucru s fi fost prevzut n anunul de participare i documentaia
constitutiv al entitii comune, sau poate fi limitat la o perioad de atribuire i n msura n care o astfel de modificare este
determinat, anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe necesar pentru executarea n mod corespunztor a
atribuiri de contracte individuale. contractului de achiziie public.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a stabili prin
CAPITOLUL II documentaia de atribuire, atunci cnd este necesar i justificat
Reguli generale de participare i desfurare a din motive obiective, modul n care operatorii economici
procedurilor de atribuire urmeaz s ndeplineasc cerinele referitoare la capacitatea
economic i financiar i capacitatea tehnic i profesional n
SECIUNEA 1 cazul participrii n comun la procedura de atribuire, cu
respectarea principiului proporionalitii.
Operatori economici
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a stabili prin
Art. 49. Autoritile contractante au obligaia s acorde documentaia de atribuire anumite condiii specifice privind
operatorilor economici un tratament egal i nediscriminatoriu i executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru n
s acioneze ntr-o manier transparent i proporional. cazul n care operatorii economici particip n comun la
Art. 50. (1) Autoritile contractante nu vor concepe sau procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanilor
structura achiziiile ori elemente ale acestora cu scopul individuali, justificate de motive obiective i cu respectarea
exceptrii acestora de la aplicarea dispoziiilor prezentei legi ori principiului proporionalitii.
al restrngerii artificiale a concurenei. (5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
(2) n sensul alin. (1), se consider c exist o restrngere se stabilesc prevederi sau cerine standard n legtur cu
artificial a concurenei n cazul n care achiziia ori elemente modalitile de ndeplinire de ctre operatorii economici care
ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a particip n comun la procedura de atribuire a cerinelor
favoriza ori dezavantaja n mod nejustificat anumii operatori referitoare la capacitatea economic i financiar i capacitatea
economici. tehnic i profesional.
Art. 55. (1) Autoritatea contractant solicit a) participarea n procesul de verificare/evaluare a
ofertantului/candidatului s precizeze n ofert ori solicitarea de solicitrilor de participare/ofertelor a persoanelor care dein pri
participare partea/prile din contract pe care urmeaz s le sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia
subcontracteze i datele de identificare ale subcontractanilor dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani
propui. propui ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
(2) Subcontractanii propui trebuie s respecte aceleai administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
obligaii ca i ofertanii, n domeniul mediului, social i al relaiilor dintre ofertani/candidai, teri susintori ori subcontractani
de munc, stabilite prin legislaia adoptat la nivelul Uniunii propui;
Europene, legislaia naional, prin acorduri colective sau prin b) participarea n procesul de verificare/evaluare a
tratatele i acordurile internaionale n aceste domenii, prevzute solicitrilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
n documentaia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1). so/soie, rud sau afin, pn la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de
SECIUNEA a 2-a
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai,
Contracte rezervate teri susintori ori subcontractani propui;
Art. 56. (1) Autoritatea contractant poate rezerva dreptul c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor
de participare la procedura de atribuire doar unitilor protejate de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constat
autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecia i sau cu privire la care exist indicii rezonabile/informaii concrete
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, c poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
cu modificrile i completrile ulterioare, i ntreprinderilor economic sau de alt natur, ori se afl ntr-o alt situaie de
sociale de inserie prevzute de Legea nr. 219/2015 privind natur s i afecteze independena i imparialitatea pe parcursul
economia social. procesului de evaluare;
(2) n anunul/invitaia de participare autoritatea contractant d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul
precizeaz explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii asociat/candidatul/subcontractantul propus/terul susintor are
de atribuire. drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai
SECIUNEA a 3-a semnificativi persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
Confidenialitate gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu
Art. 57. (1) Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale persoane cu funcii de decizie n cadrul autoritii contractante
prezentei legi sau dispoziiilor legale privind liberul acces la sau al furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura
informaiile de interes public ori ale altor acte normative care de atribuire;
reglementeaz activitatea autoritii contractante, autoritatea e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre
contractant are obligaia de a nu dezvlui informaiile transmise principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
de operatorii economici indicate de acetia ca fiind confideniale, persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al
inclusiv secrete tehnice sau comerciale i elementele doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane
confideniale ale ofertelor. cu funcii de decizie n cadrul autoritii contractante sau al
(2) Dispoziiile alin. (1) nu afecteaz obligaiile autoritii furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de
contractante prevzute la art. 145 i 215 n legtur cu atribuire.
transmiterea spre publicare a anunului de atribuire i, respectiv, (2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), prin acionar sau
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire ctre candidai/ asociat semnificativ se nelege persoana care exercit drepturi
ofertani. aferente unor aciuni care, cumulate, reprezint cel puin 10%
(3) Autoritatea contractant poate impune operatorilor din capitalul social sau i confer deintorului cel puin 10% din
economici anumite cerine n vederea protejrii caracterului totalul drepturilor de vot n adunarea general.
confidenial al informaiilor pe care aceasta le pune la dispoziie Art. 61. Ofertantul declarat ctigtor cu care autoritatea
pe durata ntregii proceduri de atribuire. contractant a ncheiat contractul de achiziie public nu are
dreptul de a angaja sau ncheia orice alte nelegeri privind
SECIUNEA a 4-a prestarea de servicii, direct ori indirect, n scopul ndeplinirii
Reguli de evitare a conflictului de interese contractului de achiziie public, cu persoane fizice sau juridice
Art. 58. Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a
autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile solicitrilor de participare/ofertelor depuse n cadrul unei
necesare pentru a preveni, identifica i remedia situaiile de proceduri de atribuire ori angajai/foti angajai ai autoritii
conflict de interese, n scopul evitrii denaturrii concurenei i contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziie implicat n
al asigurrii tratamentului egal pentru toi operatorii economici. procedura de atribuire cu care autoritatea contractant/furnizorul
Art. 59. n sensul prezentei legi, prin conflict de interese se de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire a ncetat
nelege orice situaie n care membrii personalului autoritii relaiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziie
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziie care public, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la
acioneaz n numele autoritii contractante, care sunt implicai ncheierea contractului, sub sanciunea rezoluiunii ori rezilierii
n desfurarea procedurii de atribuire sau care pot influena de drept a contractului respectiv.
rezultatul acesteia au, n mod direct sau indirect, un interes Art. 62. (1) n cazul n care autoritatea contractant
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi identific o situaie potenial generatoare de conflict de interese
perceput ca element care compromite imparialitatea ori n sensul art. 59, aceasta are obligaia de a ntreprinde orice
independena lor n contextul procedurii de atribuire. demersuri necesare pentru a stabili dac situaia respectiv
Art. 60. (1) Reprezint situaii potenial generatoare de reprezint o situaie de conflict de interese i de a prezenta
conflict de interese orice situaii care ar putea duce la apariia candidatului/ofertantului aflat n respectiva situaie o expunere a
unui conflict de interese n sensul art. 59, cum ar fi urmtoarele, motivelor care, n opinia autoritii contractante, sunt de natur
reglementate cu titlu exemplificativ: s duc la un conflict de interese.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant (2) Autoritatea contractant ofer mijloace alternative de
solicit candidatului/ofertantului transmiterea punctului su de acces adecvate dac se afl ntr-una dintre urmtoarele situaii:
vedere cu privire la respectiva situaie. a) ofer acces direct, liber, complet i gratuit, prin mijloace
(3) n cazul n care, n urma aplicrii dispoziiilor alin. (1) i electronice, la instrumentele i dispozitivele prevzute la alin. (1)
(2), autoritatea contractant stabilete c exist un conflict de de la data publicrii anunului de participare; n cuprinsul
interese, autoritatea contractant adopt msurile necesare anunului de participare se specific adresa de internet la care
pentru eliminarea circumstanelor care au generat conflictul de sunt accesibile aceste instrumente i dispozitive;
interese, dispunnd msuri cum ar fi nlocuirea persoanelor b) asigur c operatorii economici care nu au acces la
responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cnd le este afectat instrumentele i dispozitivele prevzute la alin. (1) i nici
imparialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea posibilitatea de a le obine n termenele stabilite, cu condiia ca
ofertantului/candidatului aflat n relaie cu persoanele cu funcii lipsa accesului s nu poat fi atribuit operatorului economic n
de decizie din cadrul autoritii contractante. cauz, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea
Art. 63. (1) Autoritatea contractant precizeaz n unor dispozitive provizorii puse la dispoziie cu titlu gratuit online;
documentele achiziiei numele persoanelor cu funcii de decizie c) asigur disponibilitatea unei metode alternative pentru
n cadrul autoritii contractante sau al furnizorului de servicii de depunerea electronic a ofertelor.
achiziie implicat n procedura de atribuire. Art. 67. Prin normele metodologice de aplicare a prezentei
(2) Autoritatea contractant public prin mijloace electronice legi se stabilesc, cu luarea n considerare a progresului
denumirea i datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ tehnologic, urmtoarele:
subcontractantului propus/terului susintor, n termen de a) situaiile i condiiile n care este permis folosirea altor
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit de depunere a mijloace de comunicare dect cele electronice;
solicitrilor de participare/ofertelor, cu excepia persoanelor b) regulile i cerinele care trebuie ndeplinite de dispozitivele
fizice, n cazul crora se public doar numele. i instrumentele utilizate n legtur cu transmiterea i primirea
ofertelor, a solicitrilor de participare sau a planurilor/proiectelor
SECIUNEA a 5-a
n cazul concursurilor de soluii, inclusiv situaiile i condiiile n
Reguli aplicabile comunicrilor care poate fi solicitat sau este necesar utilizarea semnturii
Art. 64. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, electronice extinse, precum i modalitile de implementare a
notificare i altele asemenea, prevzute de prezenta lege, sunt acesteia;
transmise n scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, c) utilizarea unor standarde tehnice specifice n vederea
ca excepie, prin alte mijloace dect cele electronice. asigurrii interoperabilitii instrumentelor i dispozitivelor
(2) Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comunicarea utilizate pentru comunicarea electronic.
prin mijloace electronice, precum i caracteristicile tehnice ale
acestora trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter CAPITOLUL III
general, trebuie s asigure interoperabilitatea cu produsele de Modaliti de atribuire
uz general n domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor
i s nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de SECIUNEA 1
atribuire. Procedurile de atribuire
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), comunicarea
verbal poate fi utilizat pentru alte comunicri dect cele privind Paragraful 1
elementele eseniale ale unei proceduri de atribuire, cu condiia Aplicarea procedurilor de atribuire
consemnrii n scris a principalelor elemente ale coninutului Art. 68. Procedurile de atribuire reglementate de prezenta
comunicrii verbale, cu condiia respectrii procedurilor de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziie
atribuire, cu informarea tuturor participanilor. public/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de
(4) n sensul dispoziiilor alin. (3), elementele eseniale ale soluii cu o valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile
procedurii de atribuire includ documentele achiziiei, solicitrile prevzute la art. 7 alin. (5), sunt urmtoarele:
de participare i ofertele. a) licitaia deschis;
(5) Coninutul comunicrilor verbale cu ofertanii care ar b) licitaia restrns;
putea avea un impact semnificativ asupra coninutului i c) negocierea competitiv;
evalurii ofertelor se consemneaz prin mijloace d) dialogul competitiv;
corespunztoare, cum ar fi minute, nregistrri audio sau sinteze e) parteneriatul pentru inovare;
ale principalelor elemente ale comunicrii. f) negocierea fr publicare prealabil;
Art. 65. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a g) concursul de soluii;
asigura protejarea integritii datelor, a confidenialitii ofertelor h) procedura de atribuire aplicabil n cazul serviciilor sociale
i a solicitrilor de participare n cadrul tuturor operaiunilor de i al altor servicii specifice;
comunicare, transmitere i stocare a informaiilor. i) procedura simplificat.
(2) Coninutul ofertelor i al solicitrilor de participare, precum Art. 69. (1) Autoritatea contractant atribuie contractele
i cel al planurilor/proiectelor n cazul concursurilor de soluii de achiziie public/acordurile-cadru, n cazul n care valoarea
este confidenial pn la data stabilit pentru deschiderea estimat este mai mare sau egal cu pragurile valorice
acestora. prevzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaie
(3) Autoritatea contractant ia cunotin de coninutul deschis sau licitaie restrns.
ofertelor, al solicitrilor de participare sau al planurilor/proiectelor (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea
n cazul concursurilor de soluii numai de la data stabilit pentru contractant are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare
deschiderea acestora. n condiiile prevzute la art. 95103.
Art. 66. (1) Autoritatea contractant are dreptul, dac este (3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea
necesar, s impun utilizarea unor instrumente i dispozitive contractant are dreptul de a aplica procedurile de negociere
care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiia s ofere competitiv i dialog competitiv numai n cazurile i condiiile
mijloace alternative de acces. prevzute la art. 70.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea b) anunul de intenie a fost transmis spre publicare cu o
contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr perioad cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data
publicarea prealabil a unui anun de participare exclusiv n transmiterii anunului de participare.
cazurile i condiiile prevzute la art. 104. (3) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea corespunztor de ctre autoritatea contractant, face imposibil
contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii n de respectat perioada prevzut la alin. (1), autoritatea
condiiile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. j) i art. 105110. contractant poate stabili o perioad redus pentru depunerea
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea ofertelor, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
contractant atribuie contractele de achiziie public/acordurile- transmiterii spre publicare a anunului de participare.
cadru avnd ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice n (4) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile
condiiile prevzute la art. 111 i 112. perioada pentru depunerea ofertelor prevzut la alin. (1) n
Art. 70. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica cazul n care accept depunerea ofertelor prin mijloace
procedura de negociere competitiv sau procedura de dialog electronice, n condiiile prezentei legi.
competitiv n cazul achiziionrii de lucrri, produse sau servicii, Art. 75. Ofertantul depune oferta elaborat n conformitate
dac se ndeplinete cel puin unul dintre urmtoarele criterii: cu informaiile i cerinele prevzute n documentele achiziiei,
a) necesitile autoritii contractante nu pot fi asigurate fr nsoit de documentele sau de documentul unic de achiziie
adaptarea soluiilor disponibile n mod rapid pe pia; european, n conformitate cu dispoziiile art. 193197, dup
b) lucrrile, produsele sau serviciile includ soluii de caz, care demonstreaz ndeplinirea criteriilor de calificare
proiectare sau soluii inovatoare; stabilite de autoritatea contractant.
c) contractul nu poate fi atribuit fr negocieri prealabile din Paragraful 3
cauza unor circumstane specifice legate de natura ori Licitaia restrns
complexitatea sa sau de structura juridic i financiar ori din Art. 76. n cadrul procedurii de licitaie restrns orice
cauza riscurilor legate de acestea; operator economic are dreptul de a depune o solicitare de
d) specificaiile tehnice nu pot fi definite cu suficient precizie participare n urma publicrii unui anun de participare, urmnd
de ctre autoritatea contractant prin trimitere la un standard, o ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i
evaluare tehnic european, o specificaie tehnic comun sau selecie stabilite de autoritatea contractant s aib dreptul de
o referin tehnic. a depune oferta n etapa ulterioar.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura Art. 77. Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea
de negociere competitiv sau procedura de dialog competitiv spre publicare a unui anun de participare, n conformitate cu
pentru achiziia de lucrri, produse sau servicii n cazul n care, prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care autoritatea
n urma unei proceduri de licitaie deschis sau de licitaie
contractant solicit operatorilor economici depunerea de
restrns, au fost depuse numai oferte neconforme sau
solicitri de participare n vederea furnizrii informaiilor i
inacceptabile.
documentelor pentru calificare i selecie stabilite de autoritatea
(3) n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant are
contractant.
dreptul de a nu publica un anun de participare dac invit la
Art. 78. (1) Procedura de licitaie restrns se desfoar
procedura de atribuire exclusiv acei ofertani care, n cadrul
n dou etape obligatorii:
procedurii anterioare de licitaie deschis sau licitaie restrns,
au ndeplinit criteriile de calificare i au depus oferte n a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
conformitate cu cerinele formale ale procedurii de atribuire. candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
Paragraful 2
b) etapa depunerii ofertelor de ctre candidaii selectai n
Licitaia deschis
cadrul primei etape i a evalurii acestora, prin aplicarea
Art. 71. n cadrul procedurii de licitaie deschis orice criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
operator economic are dreptul de a depune ofert n urma (2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea
publicrii unui anun de participare. contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care
Art. 72. Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai
publicare a unui anun de participare, n conformitate cu s depun oferte n etapa a doua, cu condiia s fie asigurat un
prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care autoritatea anumit numr minim de candidai.
contractant solicit operatorilor economici depunerea de oferte. (3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n
Art. 73. (1) Procedura de licitaie deschis se desfoar anunul de participare criteriile sau regulile obiective i
ntr-o singur etap obligatorie. nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice, numrul
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide minim de candidai pe care intenioneaz s i invite s depun
organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care oferte n etapa a doua a procedurii i, dac este cazul, numrul
are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul de maxim.
participare i n documentaia de atribuire. (4) Numrul minim de candidai indicat n anunul de
Art. 74. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii participare conform dispoziiilor alin. (3) trebuie s fie suficient
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate
Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor este de fi mai mic de 5.
cel puin 35 de zile. (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea
(2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de selecie
anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce prevzute n anunul de participare.
urmeaz s fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada (6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
prevzut la alin. (1) la cel puin 15 zile dac sunt ndeplinite n autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
mod cumulativ urmtoarele condiii: selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
a) anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare (7) Autoritatea contractant are obligaia de a invita n etapa
pentru anunul de participare, n msura n care informaiile a doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim
respective erau disponibile n momentul publicrii anunului de de candidai indicat n anunul de participare conform
intenie; dispoziiilor alin. (4).
(8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc Art. 82. (1) Procedura de negociere competitiv se
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul desfoar, de regul, n dou etape obligatorii:
minim indicat n anunul de participare conform dispoziiilor a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a opta ntre a candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii selectai
candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele solicitate i a n cadrul primei etape i a evalurii conformitii acestora cu
anula procedura, n condiiile prevzute la art. 213. cerinele minime stabilite de autoritatea contractant potrivit
(9) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa art. 83 alin. (2) i negocierile n vederea mbuntirii ofertelor
a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de iniiale, a depunerii ofertelor finale i a evalurii acestora, prin
participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
calificare i selecie. (2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea
(10) Autoritatea contractant are dreptul de a decide contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care
organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai
are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul de s depun oferte iniiale, cu condiia s fie asigurat un numr
participare i n documentaia de atribuire. de minimum 3 candidai.
Art. 79. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii (3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al anunul de participare criteriile sau regulile obiective i
Uniunii Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice, numrul
participare este de cel puin 30 de zile. minim de candidai pe care intenioneaz s i invite s depun
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de oferte iniiale n etapa a doua a procedurii i, dac este cazul,
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire i data-limit numrul maxim.
de depunere a ofertelor este de cel puin 30 de zile. (4) Numrul minim de candidai indicat n anunul de
(3) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un participare conform dispoziiilor alin. (3) trebuie s fie suficient
anun de intenie referitor la contractul de achiziie pentru a asigura o concuren real cu condiia s fie asigurat
public/acordul-cadru ce urmeaz a fi atribuit, aceasta are un numr de minimum 3 candidai.
dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (2) la cel puin (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea
10 zile dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de selecie
condiii: prevzute n anunul de participare.
a) anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare (6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
pentru anunul de participare, n msura n care informaiile autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
respective erau disponibile n momentul publicrii anunului de selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
(7) Autoritatea contractant are obligaia de a invita n etapa
intenie;
a doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim
b) anunul de intenie a fost transmis spre publicare cu o
de candidai indicat n anunul de participare conform
perioad cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data
dispoziiilor alin. (4).
transmiterii anunului de participare.
(8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul
perioada pentru depunerea ofertelor prevzut la alin. (2) n
minim indicat n anunul de participare, conform dispoziiilor
cazul n care accept depunerea ofertelor prin mijloace alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a opta ntre a
electronice, n condiiile prezentei legi. continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
(5) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele solicitate i a
corespunztor de ctre autoritatea contractant, face imposibil anula procedura, n condiiile prevzute la art. 213.
de respectat perioadele prevzute la alin. (1) sau (2) ori cea (9) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa
rezultat n urma aplicrii alin. (3), autoritatea contractant poate a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de
stabili: participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de
a) o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de calificare i selecie.
participare, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data (10) Autoritatea contractant poate atribui contractul de
transmiterii spre publicare a anunului de participare; achiziie public/acordul-cadru pe baza ofertelor iniiale, fr
b) o perioad redus pentru depunerea ofertelor, care nu negociere, n cazul n care i-a rezervat aceast posibilitate prin
poate fi mai mic de 10 zile de la data transmiterii invitaiei de anunul de participare.
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire. (11) Autoritatea contractant are dreptul de a decide
Paragraful 4 organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care
Negocierea competitiv are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul de
Art. 80. n cadrul procedurii de negociere competitiv orice participare i n documentaia de atribuire.
operator economic are dreptul de a depune o solicitare de Art. 83. (1) n cuprinsul documentaiei de atribuire
participare n urma publicrii unui anun de participare, urmnd autoritatea contractant definete obiectul achiziiei prin
ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i descrierea necesitilor autoritii contractante i a
selecie stabilite de autoritatea contractant s aib dreptul de caracteristicilor solicitate pentru produsele, lucrrile sau
a depune oferte iniiale n etapa ulterioar, pe baza crora serviciile care urmeaz a fi achiziionate i stabilete criteriul de
autoritatea contractant va derula negocieri n vederea atribuire i factorii de evaluare a ofertelor.
mbuntirii acestora. (2) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (1),
Art. 81. Negocierea competitiv se iniiaz prin autoritatea contractant stabilete care sunt cerinele minime n
transmiterea spre publicare a unui anun de participare, n legtur cu acestea pe care ofertele trebuie s le ndeplineasc.
conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care (3) Informaiile furnizate prin documentaia de atribuire
autoritatea contractant solicit operatorilor economici trebuie s fie suficient de precise pentru a permite operatorilor
depunerea de solicitri de participare n vederea furnizrii economici s determine natura i obiectul general al achiziiei
informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie stabilite i, pe baza acestora, s decid transmiterea unei solicitri de
de autoritatea contractant. participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.
Art. 84. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii (8) Autoritatea contractant are dreptul de a desfura
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul
Uniunii Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de de oferte care urmeaz s fie negociate.
participare este de cel puin 30 de zile. (9) Reducerea numrului de oferte potrivit dispoziiilor
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de alin. (8) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire i data limit stabilii prin anunul de participare sau alt document al achiziiei.
de depunere a ofertelor iniiale este de cel puin 30 de zile. (10) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (8) trebuie indicat
(3) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un de autoritatea contractant n cadrul anunului de participare sau
anun de intenie referitor la contractul de achiziie al altui document al achiziiei.
public/acordul-cadru ce urmeaz a fi atribuit, aceasta are (11) n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz
dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (2) la cel puin s ncheie negocierile, aceasta i informeaz pe ofertanii rmai
10 zile dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele n competiie i stabilete un termen pentru depunerea unor
condiii: oferte noi sau revizuite, care reprezint ofertele finale.
a) anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare (12) Autoritatea contractant verific dac ofertele finale
pentru anunul de participare, n msura n care informaiile prevzute la alin. (11) respect cerinele minime stabilite de
respective erau disponibile n momentul publicrii anunului de autoritatea contractant potrivit art. 83 alin. (2) i celelalte cerine
intenie; prevzute n documentaia de atribuire, evalueaz ofertele finale
b) anunul de intenie a fost transmis spre publicare cu o i atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire i a factorilor
perioad cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data de evaluare.
transmiterii anunului de participare. Paragraful 5
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile Dialogul competitiv
perioada pentru depunerea ofertelor iniiale prevzut la alin. (2) Art. 86. n cadrul procedurii de dialog competitiv orice
n cazul n care accept depunerea ofertelor prin mijloace operator economic are dreptul de a depune o solicitare de
electronice, n condiiile prezentei legi. participare n urma publicrii unui anun de participare, urmnd
(5) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i
corespunztor de ctre autoritatea contractant, face imposibil selecie stabilite de autoritatea contractant s aib dreptul de
de respectat perioadele prevzute la alin. (1) sau (2) ori cea a participa la etapa de dialog, iar candidaii rmai la sfritul
rezultat n urma aplicrii alin. (4), autoritatea contractant poate etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
stabili: Art. 87. Procedura de dialog competitiv se iniiaz prin
a) o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de transmiterea spre publicare a unui anun de participare, n
participare, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care
transmiterii spre publicare a anunului de participare; autoritatea contractant solicit operatorilor economici
b) o perioad redus pentru depunerea ofertelor iniiale, care depunerea de solicitri de participare n vederea furnizrii
nu poate fi mai mic de 10 zile de la data transmiterii invitaiei de informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie stabilite
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire. de autoritatea contractant.
Art. 85. (1) Cu excepia situaiei prevzute la art. 82 Art. 88. (1) Procedura de dialog competitiv se desfoar
alin. (10), autoritatea contractant negociaz cu ofertanii n trei etape:
ofertele iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
excepia ofertelor finale, n vederea mbuntirii coninutului candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
acestora. b) etapa dialogului cu candidaii selectai, n vederea
(2) Cerinele minime stabilite de autoritatea contractant identificrii soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor
potrivit art. 83 alin. (2), criteriul de atribuire i factorii de evaluare autoritii contractante i pe baza creia/crora se vor depune
nu pot face obiect al negocierilor. ofertele finale;
(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant are c) etapa depunerii ofertelor finale de ctre candidaii rmai
obligaia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal n urma etapei de dialog i a evalurii acestora, prin aplicarea
fa de toi ofertanii i de a nu furniza informaii ntr-o manier criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertani (2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea
un avantaj n raport cu ceilali. contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care
(4) Autoritatea contractant informeaz n scris toi ofertanii ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai
ale cror oferte nu au fost eliminate din competiie potrivit s participe n etapa de dialog, cu condiia s fie asigurat un
alin. (8) i (9) n legtur cu orice modificri ale specificaiilor anumit numr minim de candidai.
tehnice sau ale altor documente ale achiziiei, cu excepia (3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n
prevederilor referitoare la cerinele minime stabilite de anunul de participare criteriile sau regulile obiective i
autoritatea contractant potrivit art. 83 alin. (2), care nu pot fi nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice, numrul
modificate. minim de candidai pe care intenioneaz s i invite n etapa a
(5) n urma modificrilor prevzute la alin. (4), autoritatea doua a procedurii i, dac este cazul, numrul maxim.
contractant acord o perioad suficient ofertanilor pentru (4) Numrul minim de candidai indicat n anunul de
modificarea ofertelor i retransmiterea ofertelor modificate, dac participare conform dispoziiilor alin. (3) trebuie s fie suficient
este cazul. pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate
(6) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui fi mai mic de 3.
celorlali participani informaii confideniale comunicate de un (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea
candidat sau ofertant care particip la negocieri, fr acordul contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de selecie
scris al acestuia. prevzute n anunul de participare.
(7) Acordul prevzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu (6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
de comunicare a anumitor informaii specifice. selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
(7) Autoritatea contractant are obligaia de a invita n etapa (4) Autoritatea contractant continu dialogul pn cnd este
a doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim n msur s identifice soluia/soluiile apte s satisfac
de candidai indicat n anunul de participare conform necesitile sale.
dispoziiilor alin. (4). (5) Dup ce a declarat ncheiat etapa dialogului i a informat
(8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc n acest sens candidaii rmai n competiie, autoritatea
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul contractant i invit pe fiecare dintre acetia s depun ofertele
minim indicat n anunul de participare conform dispoziiilor alin. finale pe baza soluiei sau soluiilor prezentate i specificate n
(4), autoritatea contractant are dreptul de a opta ntre a cursul dialogului.
continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei (6) Ofertele finale prevzute la alin. (5) cuprind toate
candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele solicitate i a elementele solicitate i necesare pentru realizarea proiectului.
anula procedura, n condiiile prevzute la art. 213. (7) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri,
(9) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa precizri i mbuntiri ale ofertelor finale.
a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de (8) Clarificrile, precizrile i mbuntirile prevzute la
participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de alin. (7), precum i orice informaii suplimentare transmise de
calificare i selecie. ofertant nu pot s conduc la modificarea elementelor eseniale
(10) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. b), ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitilor i cerinelor
autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor stabilite n anunul de participare i/sau documentul descriptiv
rmai n competiie o invitaie de depunere a ofertelor finale. prevzut la art. 90 alin. (1), n cazul n care modificarea acestor
Art. 89. Perioada cuprins ntre data transmiterii anunului elemente, necesiti i cerine este susceptibil a denatura
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii concurena sau a avea un efect discriminatoriu.
Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de participare Art. 93. (1) Autoritatea contractant evalueaz ofertele
este de cel puin 30 de zile. primite pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare
Art. 90. (1) Autoritatea contractant i stabilete stabilii prin anunul de participare i/sau n documentul
necesitile i cerinele prin anunul de participare i le definete descriptiv prevzut la art. 90 alin. (1).
n cadrul anunului de participare i/sau al unui document (2) La solicitarea autoritii contractante se pot desfura
descriptiv. negocieri cu ofertantul a crui ofert final a fost desemnat ca
(2) Autoritatea contractant stabilete i definete n cadrul prezentnd cel mai bun raport calitate-pre n urma aplicrii
anunului de participare i/sau al documentului descriptiv factorilor de evaluare stabilii de autoritatea contractant, avnd
prevzut la alin. (1) criteriul de atribuire i factorii de evaluare ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor
alei, precum i un termen orientativ pentru desfurarea termeni sau condiii incluse n ofert n vederea stabilirii
clauzelor contractului, cu condiia ca aceste negocieri s nu
procedurii de atribuire.
conduc la modificri substaniale ale aspectelor eseniale ale
(3) Criteriile de atribuire utilizate n cazul procedurii de dialog
ofertei sau ale achiziiei publice, inclusiv ale necesitilor i
competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pre sau cel mai bun
cerinelor stabilite prin anunul de participare sau documentul
raport calitate-cost, prevzute la art. 187 alin. (3) lit. c) i d).
descriptiv prevzut la art. 90 alin. (1), i s nu rite s
Art. 91. (1) Autoritatea contractant desfoar etapa
denatureze concurena sau s conduc la discriminare.
dialogului cu fiecare candidat selectat n parte, n scopul
Art. 94. Autoritatea contractant poate prevedea prime
identificrii i definirii celor mai bune mijloace pentru sau pli pentru participanii la dialog n condiiile stabilite prin
satisfacerea necesitilor sale. documentele achiziiei.
(2) Numai candidaii selectai de autoritatea contractant n Paragraful 6
urma finalizrii etapei prevzute la art. 88 alin. (1) lit. a) pot Parteneriatul pentru inovare
participa la etapa dialogului. Art. 95. n cadrul parteneriatului pentru inovare orice
(3) n cadrul dialogului autoritatea contractant i candidaii operator economic are dreptul de a depune o solicitare de
selectai pot discuta toate aspectele referitoare la achiziie. participare n urma publicrii unui anun de participare, urmnd
(4) Pe durata dialogului, autoritatea contractant are obligaia ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i
de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fa de selecie stabilite de autoritatea contractant s aib dreptul de
toi candidaii i de a nu furniza informaii ntr-o manier a depune oferte iniiale n etapa ulterioar, pe baza crora
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidai autoritatea contractant va desfura negocieri n vederea
un avantaj n raport cu ceilali. mbuntirii acestora.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui Art. 96. Parteneriatul pentru inovare se iniiaz prin
celorlali candidai soluiile propuse sau alte informaii transmiterea spre publicare a unui anun de participare, n
confideniale comunicate de un candidat care particip la dialog, conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care
fr acordul scris al acestuia. autoritatea contractant solicit operatorilor economici
(6) Acordul prevzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu depunerea de solicitri de participare n vederea furnizrii
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie stabilite
de comunicare a anumitor informaii specifice. de autoritatea contractant.
Art. 92. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a Art. 97. (1) Parteneriatul pentru inovare se desfoar n
desfura dialogul n runde succesive, cu scopul de a reduce trei etape:
numrul de soluii care urmeaz s fie discutate n etapa a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
dialogului. candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
(2) Reducerea numrului de soluii potrivit dispoziiilor b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii
alin. (1) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare selectai n cadrul primei etape i a evalurii conformitii
stabilii prin anunul de participare i/sau documentul descriptiv acestora cu cerinele stabilite de autoritatea contractant potrivit
prevzut la art. 90 alin. (1). art. 98 alin. (3);
(3) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (1) trebuie indicat de c) etapa negocierilor n vederea mbuntirii ofertelor iniiale,
autoritatea contractant n cadrul anunului de participare i/sau a depunerii ofertelor finale i a evalurii acestora, prin aplicarea
al documentului descriptiv prevzut la art. 90 alin. (1). criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
(2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea sau lucrrilor rezultate, cu condiia ca acestea s corespund
contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care nivelurilor de performan i costurilor maxime convenite ntre
ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai autoritatea contractant i participani.
s depun oferte iniiale, cu condiia s fie asigurat un anumit Art. 101. (1) Parteneriatul pentru inovare se desfoar
numr minim de candidai. n faze succesive, urmnd succesiunea stadiilor din procesul de
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n cercetare i de inovare, care poate include fabricarea
anunul de participare criteriile de selecie i regulile obiective i produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrrilor.
nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice pentru (2) n cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc
selecia candidailor, numrul minim de candidai pe care obiective intermediare care trebuie realizate de ctre parteneri,
intenioneaz s-i invite n etapa a doua a procedurii i, dup precum i plata preului n trane corespunztoare.
caz, numrul maxim. (3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), autoritatea
(4) Numrul minim de candidai indicat n anunul de contractant poate decide dup fiecare faz s nceteze
participare conform dispoziiilor alin. (3) trebuie s fie suficient parteneriatul pentru inovare sau, n cazul unui parteneriat pentru
pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate inovare ncheiat cu mai muli parteneri, s reduc numrul de
fi mai mic de trei. parteneri prin ncetarea anumitor contracte individuale, cu condiia
(5) Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea ca autoritatea contractant s fi menionat n documentaia de
contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de calificare atribuire aceste posibiliti, precum i condiiile aplicrii acestora.
i selecie prevzute n anunul de participare. Art. 102. (1) n legtur cu calificarea i selecia candidailor,
(6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant stabilete n special criterii legate de
autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor capacitatea candidailor n domeniul cercetrii i dezvoltrii,
selectai o invitaie de participare la etapa a doua. elaborrii de soluii inovatoare i implementrii acestora.
(7) Autoritatea contractant are obligaia de a invita n etapa (2) Numai candidaii selectai de autoritatea contractant n
a doua cel puin un numr de candidai egal cu numrul minim urma finalizrii etapei prevzute la art. 97 alin. (1) lit. a) pot
de candidai indicat n anunul de participare conform prezenta proiecte de cercetare i inovare care s rspund
dispoziiilor alin. (4). necesitilor identificate de autoritatea contractant care nu pot
(8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc fi satisfcute de soluiile existente.
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul (3) n cadrul documentaiei de atribuire, autoritatea
minim indicat n anunul de participare conform dispoziiilor contractant definete regulile aplicabile drepturilor de
alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a opta ntre a proprietate intelectual.
continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei (4) n cazul parteneriatului pentru inovare ncheiat cu mai
candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele solicitate i a muli parteneri, autoritatea contractant are obligaia de a nu
dezvlui celorlali parteneri soluiile propuse sau alte informaii
anula procedura, n condiiile prevzute la art. 213.
confideniale comunicate de un partener n cadrul
(9) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. b),
parteneriatului, fr acordul acestuia.
autoritatea contractant transmite simultan tuturor candidailor o
(5) Acordul prevzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu
invitaie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie
Art. 98. (1) Autoritatea contractant aplic parteneriatul
de comunicare a anumitor informaii specifice.
pentru inovare atunci cnd identific necesitatea dezvoltrii i
(6) Autoritatea contractant se asigur c structura
achiziiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrri parteneriatului i, n special, durata i valoarea diferitelor faze ale
inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfcut de soluiile acestuia reflect gradul de inovaie al soluiei propuse i
disponibile pe pia la un anumit moment. succesiunea activitilor de cercetare i inovare necesare pentru
(2) n cuprinsul documentaiei de atribuire autoritatea dezvoltarea unei soluii inovatoare care nu este disponibil pe pia.
contractant descrie necesitile cu privire la produsul, serviciul (7) Valoarea estimat a produselor, serviciilor sau lucrrilor
sau lucrrile inovatoare care nu pot fi satisfcute prin achiziia nu trebuie s fie disproporionat n raport cu investiiile
produselor, serviciilor sau lucrrilor disponibile pe pia la acel necesare pentru dezvoltarea acestora.
moment. Art. 103. (1) Autoritatea contractant negociaz cu
(3) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (2) ofertanii ofertele iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de
autoritatea contractant stabilete care sunt cerinele minime n acetia, cu excepia ofertelor finale, n vederea mbuntirii
legtur cu acestea pe care ofertele trebuie s le ndeplineasc. coninutului acestora.
(4) Informaiile furnizate prin documentele achiziiei trebuie (2) Cerinele minime stabilite de autoritatea contractant
s fie suficient de precise pentru a permite operatorilor potrivit art. 98 alin. (3), criteriul de atribuire i factorii de evaluare
economici s determine natura i obiectul soluiei solicitate i, pe nu pot face obiect al negocierilor.
baza acestora, s decid transmiterea unei solicitri de (3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant are
participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. obligaia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal
(5) Autoritatea contractant poate decide s implementeze fa de toi ofertanii i de a nu furniza informaii ntr-o manier
parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertani
muli parteneri care desfoar activiti de cercetare i un avantaj n raport cu ceilali.
dezvoltare separate. (4) Autoritatea contractant informeaz n scris toi ofertanii
(6) Criteriile de atribuire utilizate n cazul parteneriatului ale cror oferte nu au fost eliminate din competiie potrivit
pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pre sau cel mai alin. (8) i (9) n legtur cu orice modificri ale specificaiilor
bun raport calitate-cost, prevzute la art. 187 alin. (3) lit. c) i d). tehnice sau ale altor documente ale achiziiei, cu excepia
Art. 99. Perioada cuprins ntre data transmiterii anunului prevederilor referitoare la cerinele minime stabilite de
de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii autoritatea contractant potrivit art. 98 alin. (3), care nu pot fi
Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de participare modificate.
este de cel puin 30 de zile. (5) n urma modificrilor prevzute la alin. (4), autoritatea
Art. 100. Parteneriatul pentru inovare are ca scop contractant acord o perioad suficient ofertanilor pentru
dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor modificarea ofertelor i retransmiterea ofertelor modificate, dac
lucrri inovatoare i achiziia ulterioar a produselor, serviciilor este cazul.
(6) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui (5) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura
celorlali participani informaii confideniale comunicate de un de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
candidat sau ofertant care particip la negocieri, fr acordul participare pentru atribuirea contractelor de achiziii publice de
scris al acestuia. produse ntr-unul din urmtoarele cazuri:
(7) Acordul prevzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu a) atunci cnd produsele care fac obiectul achiziiei sunt
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie fabricate exclusiv n scop de cercetare tiinific, experimental,
de comunicare a anumitor informaii specifice. de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziie public nu
(8) Autoritatea contractant are dreptul de a desfura prevede producia n serie a unor cantiti ale produsului n
negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul vederea stabilirii viabilitii comerciale a acestuia sau
de oferte care urmeaz s fie negociate. recuperarea costurilor de cercetare i dezvoltare;
(9) Reducerea numrului de oferte potrivit dispoziiilor b) atunci cnd este necesar achiziionarea de la
alin. (8) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare contractantul iniial a unor cantiti suplimentare de produse
stabilii prin anunul de participare sau alt document al achiziiei. destinate nlocuirii pariale sau extinderii produselor sau
(10) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (8) trebuie indicat instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului
de autoritatea contractant n cadrul anunului de participare sau iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona
al altui document al achiziiei. produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente
Paragraful 7 care ar conduce la incompatibilitate sau la dificulti tehnice
Negocierea fr publicare prealabil disproporionate de utilizare i ntreinere;
Art. 104. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a c) pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de
aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui mrfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime i bursele
anun de participare pentru atribuirea contractelor de achiziii de energie, n cazul n care structura multilateral de
publice/acordurilor-cadru de lucrri, de produse sau de servicii tranzacionare reglementat i supravegheat garanteaz n
ntr-unul din urmtoarele cazuri: mod natural preurile pieei;
a) dac n cadrul unei proceduri de licitaie deschis ori d) pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii
licitaie restrns organizate pentru achiziia produselor, speciale avantajoase de la un operator economic care nceteaz
serviciilor sau lucrrilor respective nu a fost depus nicio definitiv activitile comerciale sau care se afl ntr-o procedur
ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai de faliment, de concordat preventiv sau ntr-o procedur
oferte/solicitri de participare neconforme, cu condiia s nu se similar.
modifice n mod substanial condiiile iniiale ale achiziiei i, la (6) Durata contractelor/actelor adiionale ncheiate potrivit
solicitarea Comisiei Europene, s fie transmis acesteia un
prevederilor alin. (5) lit. b), precum i durata contractelor iniiale
raport;
nu pot depi, de regul, trei ani.
b) dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate
(7) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura
numai de ctre un anumit operator economic pentru unul dintre
de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
motivele prevzute la alin. (2);
participare pentru atribuirea contractelor de achiziii publice de
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de
servicii atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii,
aplicare a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns
contractul de achiziii publice de servicii urmeaz s fie atribuit,
sau negociere competitiv nu pot fi respectate din motive de
extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i conform regulilor stabilite n cadrul concursului de soluii
care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni respectiv, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii
a autoritii contractante. ctigtori ai concursului respectiv; n acest din urm caz,
(2) Motivele prevzute la alin. (1) lit. b) sunt urmtoarele: autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaie la
a) scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei negocieri tuturor concurenilor ctigtori.
opere de art sau unei reprezentaii artistice unice; (8) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura
b) concurena lipsete din motive tehnice; de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
c) protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de participare atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de
proprietate intelectual. achiziie public de lucrri sau de servicii, autoritatea
(3) Autoritatea contractant poate aplica procedura de contractant intenioneaz s achiziioneze lucrri sau servicii
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare noi i numai dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele
n cazul prevzut la alin. (1) lit. b) numai dac, n legtur cu condiii:
motivele prevzute la alin. (2) lit. b) i c), nu exist o soluie a) atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri,
alternativ sau nlocuitoare rezonabil, cum ar fi utilizarea unor respectiv noile servicii constau n repetarea unor lucrri sau
canale de distribuie alternative pe teritoriul Romniei ori n afara servicii similare prevzute n contractul atribuit iniial i sunt
acestuia sau achiziia unor lucrri, produse sau servicii conforme cu cerinele prevzute n documentele achiziiei
comparabile din punct de vedere funcional, iar absenta elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniial;
concurenei sau protecia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul b) valoarea estimat a contractului iniial de lucrri sau
unei restrngeri artificiale de ctre autoritatea contractant a servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a
parametrilor achiziiei n vederea viitoarei proceduri de atribuire. lucrrilor sau serviciilor noi care pot fi achiziionate ulterior;
Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerine c) n anunul de participare la procedura aplicat pentru
specifice privind interoperabilitatea care trebuie ndeplinite atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea
pentru a asigura funcionarea lucrrilor, produselor sau contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea
serviciilor care urmeaz a fi achiziionate. ulterioar de noi lucrri, respectiv noi servicii, de la operatorul
(4) n cazul prevzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractant economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul
nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai procedurii respective;
mare dect cea necesar pentru a face fa situaiei de urgen d) procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui
care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr anun de participare este aplicat ntr-un interval care nu poate
publicarea prealabil a unui anun de participare. depi 3 ani de la ncheierea contractului iniial.
Paragraful 8 a) de a-i face cunoscut intenia de a achiziiona
Concursul de soluii respectivele servicii fie prin publicarea unui anun de participare,
Art. 105. Concursul de soluii poate fi organizat n una fie prin intermediul unui anun de intenie valabil n mod
dintre urmtoarele modaliti: continuu;
a) n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de b) de a publica un anun de atribuire a contractului.
achiziie public de servicii; (2) Alternativ publicrii unor anunuri de atribuire individuale,
b) ca o procedur de atribuire distinct, cu premii sau pli autoritatea contractant are dreptul de a grupa trimestrial
acordate participanilor. anunurile de atribuire prevzute la alin. (1) lit. b), caz n care
Art. 106. (1) Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre
de ctre autoritatea contractant a unui anun de concurs prin publicare anunurile de atribuire astfel grupate n termen de
care solicit operatorilor economici interesai depunerea de 30 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru.
proiecte. (3) Dispoziiile alin. (1) lit. a) nu se aplic n cazul n care
(2) n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz s contractul de achiziie public/acordul-cadru avnd ca obiect
atribuie un contract subsecvent de achiziie public de servicii ca servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2,
urmare a unei proceduri de negociere fr publicare prealabil este atribuit prin procedura de negociere fr publicare
potrivit dispoziiilor art. 104 alin. (7), autoritatea contractant prealabil, n conformitate cu dispoziiile art. 104.
indic acest lucru n anunul de concurs. (4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor
(3) Autoritatea contractant care a organizat un concurs de de achiziie public/acordurilor-cadru avnd ca obiect servicii
soluii transmite spre publicare un anun cu privire la rezultatele sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, sunt
concursului i trebuie s fie n msur s fac dovada datei cel mai bun raport calitate-pre sau cel mai bun raport calitate-
transmiterii anunului. cost, prevzute la art. 187 alin. (3) lit. c) i d), inndu-se seama
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), n cazul n care de criteriile de calitate i de durabilitate ale serviciilor sociale.
comunicarea informaiilor privind rezultatul concursului ar Art. 112. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
mpiedica aplicarea unor dispoziii legale, ar fi contrar stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de
interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale achiziii publice avnd ca obiect exclusiv serviciile de sntate,
legitime ale unei ntreprinderi publice sau private sau ar putea sociale i culturale prevzute la art. 111 care fac obiectul
aduce atingere concurenei loiale ntre prestatorii de servicii, codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
publicarea acestor informaii nu este obligatorie. 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
Art. 107. n cazul n care autoritatea contractant 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6,
intenioneaz s limiteze numrul de participani n cadrul unui cuprinse ntre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6,
concurs de soluii, autoritatea contractant stabilete criterii de 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 s fie rezervat unor
calificare i selecie clare, obiective i nediscriminatorii, care operatori economici, cum ar fi persoane juridice fr scop
trebuie s fie precizate n mod explicit n documentele achiziiei. lucrativ, ntreprinderi sociale i uniti protejate, acreditate ca
Art. 108. (1) n scopul evalurii proiectelor prezentate n furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.
cadrul unui concurs de soluii, autoritatea contractant numete (2) Operatorii economici crora le poate fi rezervat
un juriu alctuit exclusiv din persoane fizice independente fa participarea la procedurile de atribuire prevzute la alin. (1)
de participanii la concurs. trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
(2) n cazul n care participanilor la concurs li se solicit o a) scopul pentru care a fost nfiinat operatorul economic este
anumit calificare profesional, cel puin o treime din numrul ndeplinirea unor obiective n domeniul serviciilor publice, n
membrilor juriului trebuie s dein calificarea respectiv sau o legtur cu prestarea serviciilor prevzute la alin. (1);
calificare echivalent. b) profitul obinut de operatorul economic este reinvestit n
Art. 109. (1) Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe vederea ndeplinirii scopului pentru care acesta a fost nfiinat; n
care le emite. cazul n care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se
(2) Juriul are obligaia de a evalua, n mod anonim i exclusiv bazeaz pe considerente legate de participarea angajailor la
pe baza criteriilor indicate n anunul de concurs, planurile i beneficiile activitii operatorului economic;
proiectele depuse de candidai. c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor
(3) Anonimatul este meninut pn la momentul la care juriul care dein operatorul economic care execut contractul se
adopt o decizie sau formuleaz o opinie. bazeaz pe principiul participrii angajailor n cadrul structurilor
(4) Pe baza evalurii calitative a fiecrui proiect, juriul care dein operatorul economic sau necesit participarea activ
stabilete clasamentul proiectelor, precum i observaiile i a angajailor, a utilizatorilor sau a altor entiti interesate;
aspectele care ar trebui clarificate, ntr-un raport semnat de toi d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract
membrii juriului. pentru serviciile n cauz de ctre autoritatea contractant
(5) Candidaii pot fi invitai, dac este necesar, s rspund respectiv, n temeiul prezentului articol, n ultimii 3 ani.
ntrebrilor consemnate n raportul ntocmit de juriu, n vederea (3) Durata maxim a contractelor de achiziie public
clarificrii oricrui aspect privind proiectele. prevzute la alin. (1) este de 3 ani.
(6) Juriul are obligaia de a redacta un proces-verbal complet (4) n cuprinsul anunurilor prevzute la art. 111 alin. (1) lit. a)
al dialogului dintre membrii juriului i candidai. publicate n vederea atribuirii contractelor de achiziie public
Art. 110. Regulile detaliate privind organizarea concursului prevzute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.
de soluii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a Paragraful 10
prezentei legi. Procedura simplificat
Paragraful 9 Art. 113. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
Servicii sociale i alte servicii specifice procedura simplificat n condiiile prevzute la art. 7 alin. (2).
Art. 111. (1) n cazul atribuirii unui contract de achiziie (2) Procedura simplificat se iniiaz prin publicarea n SEAP
public/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale i alte a unui anun de participare simplificat, nsoit de documentaia
servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, cu o valoare estimat de atribuire aferent.
egal sau mai mare dect pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c), (3) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada
autoritatea contractant are urmtoarele obligaii: de depunere a ofertelor n funcie de complexitatea contractului
de achiziie public/acordului-cadru i de cerinele specifice, SECIUNEA a 2-a
astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor
interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor de achiziie public
i pentru pregtirea documentelor de calificare i selecie, dac
Paragraful 1
sunt solicitate prin documentele achiziiei.
Acordul-cadru
(4) Autoritatea contractant poate decide desfurarea
Art. 114. Autoritatea contractant atribuie acordurile-cadru prin
procedurii simplificate:
aplicarea procedurilor corespunztoare prevzute la art. 68112.
a) fie ntr-o etap;
Art. 115. (1) Durata unui acord-cadru nu poate depi 4
b) fie n mai multe etape care presupun att selecia ani, cu excepia cazurilor excepionale pe care autoritatea
candidailor, ct i negocierea i evaluarea ofertelor. contractant le justific temeinic, n special prin obiectul
(5) Conform alin. (4) lit. a) i fr a aduce atingere dispoziiilor acordului-cadru respectiv.
alin. (3), perioada minim ntre data transmiterii anunului de (2) n cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru,
participare la procedura simplificat i data-limit de depunere autoritatea contractant stabilete prin documentele achiziiei
a ofertelor este de cel puin: c acordul-cadru se ncheie n una dintre urmtoarele modaliti:
a) 10 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui a) cu un singur operator economic;
contract de achiziie public de servicii sau produse; b) cu mai muli operatori economici.
b) 6 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui (3) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili
contract de achiziie public de produse de complexitate redus; operatorul economic sau, dup caz, operatorii economici care
c) 15 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor
contract de achiziie public de lucrri. de calificare i selecie, a criteriului de atribuire i a factorilor de
(6) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), dac autoritatea evaluare prevzui n documentele achiziiei.
contractant decide organizarea unei etape de negociere a Art. 116. (1) Contractele care se atribuie n executarea
ofertelor, acest aspect l precizeaz n anunul de participare unui acord-cadru nu pot fi ncheiate dect ntre autoritatea
simplificat. contractant/autoritile contractante menionate n anunul de
(7) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractant participare prin care a fost iniiat procedura de atribuire a
are obligaia de a transmite anunul de participare simplificat, acordului-cadru i operatorul economic/operatorii economici
spre publicare n SEAP, cu cel puin 10 zile nainte de data-limit care sunt parte a acordului respectiv.
pentru depunerea solicitrilor de participare. (2) Clauzele unui contract atribuit n executarea unui acord-
cadru nu pot n niciun caz s aduc modificri substaniale
(8) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractant
termenilor i condiiilor stabilite iniial prin acordul-cadru
are obligaia de a transmite simultan, tuturor candidailor
respectiv.
selectai, o invitaie de participare la etapa a doua.
Art. 117. (1) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu
(9) n etapa a doua a cazului prevzut la alin. (4) lit. b), un singur operator economic, acordul-cadru trebuie s prevad
perioada minim ntre data transmiterii invitaiei de participare i cel puin:
data-limit de depunere a ofertelor este de cel puin 10 zile. n a) obligaiile principale pe care operatorul economic i le-a
cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de asumat prin ofert;
achiziie public de produse de complexitate redus, perioada b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n
minim este de cel puin 6 zile. ofert i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contract
(10) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n atribuit ulterior.
mod corespunztor de ctre autoritatea contractant, face (2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui
imposibil de respectat perioadele prevzute la alin. (5) sau contractele de achiziie public subsecvente acordului-cadru
alin. (9), autoritatea contractant poate stabili o perioad redus numai cu respectarea condiiilor tehnice i financiare stabilite n
pentru depunerea solicitrilor de participare/ofertelor, care nu acordul-cadru respectiv.
poate fi mai mic de 6 zile de la data transmiterii spre publicare (3) De fiecare dat cnd intenioneaz s atribuie un contract
a anunului de participare, respectiv transmiterii invitaiei de de achiziie public subsecvent unui acord-cadru, autoritatea
participare, n cazul atribuirii unui contract de achiziie public contractant poate consulta, n scris, operatorul economic,
de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, n cazul unui solicitndu-i acestuia, dac este necesar, completarea ofertei.
contract de achiziie public de lucrri. Art. 118. (1) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu
(11) Dac autoritatea contractant decide s solicite criterii mai muli operatori economici, acordul-cadru se execut n unul
de calificare i selecie, aceasta poate solicita doar cerine dintre urmtoarele moduri:
privind: a) fr reluarea competiiei, n conformitate cu termenii i
a) motive de excludere, n conformitate cu capitolul IV, condiiile prevzute n cuprinsul su, n cazul n care acordul-
cadru stabilete toi termenii i condiiile care reglementeaz
seciunea a 6-a, paragraful 2;
execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale, n
care constituie obiectul su, precum i condiiile obiective n
conformitate cu art. 173; funcie de care se stabilete care dintre operatorii economici
c) experiena similar, n conformitate cu art. 179 lit. a) i b). parte la acordul-cadru va executa lucrrile, va presta serviciile
(12) n cazul aplicrii procedurii simplificate, operatorul sau va furniza produsele;
economic poate s invoce susinerea unui/unor ter/teri pentru b) cu reluarea competiiei ntre operatorii economici care sunt
maximum 50% din cerina ce a fost stabilit n conformitate cu parte la acordul-cadru, n cazul n care acordul-cadru nu
alin. (11) lit. c). stabilete toi termenii i condiiile care reglementeaz execuia
(13) n cazul n care exist liste oficiale ale operatorilor lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor care
economici agreai sau modaliti de certificare sau includere a constituie obiectul su;
acestora n astfel de liste, aprobate prin hotrre de guvern c) parial fr reluarea competiiei ntre operatorii economici,
pentru anumite domenii, autoritatea contractant are dreptul de n conformitate cu lit. a), i parial cu reluarea competiiei, n
a le utiliza atunci cnd aplic procedura simplificat. conformitate cu lit. b), numai dac aceast posibilitate a fost
prevzut n documentaia de atribuire elaborat n cadrul referine la dimensiunea maxim admisibil a contractelor
procedurii de atribuire a acordului-cadru, n cazul n care subsecvente specifice sau la o anumit zon geografic n care
acordul-cadru stabilete toi termenii i condiiile care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i Art. 121. (1) Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui
furnizarea produselor care constituie obiectul su. sistem dinamic de achiziii, autoritatea contractant aplic
(2) Dispoziiile alin. (1) lit. a) sunt aplicabile n cazul n care regulile licitaiei restrnse, precum i regulile specifice prevzute
autoritatea contractant a precizat expres n documentaia de n cuprinsul prezentului paragraf.
atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului- (2) Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i
cadru criteriile obiective n funcie de care se stabilete care selecie sunt admii n sistem, autoritatea contractant neavnd
dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi admii n
lucrrile, va presta serviciile sau va furniza produsele care cadrul sistemului.
constituie obiectul su. (3) n cazul n care autoritatea contractant a mprit
sistemul pe categorii de produse, lucrri sau servicii n
(3) Dispoziiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile n cazul n care
conformitate cu dispoziiile art. 120 alin. (3), autoritatea
autoritatea contractant a precizat expres n documentaia de contractant specific criteriile de calificare i selecie aplicabile
atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului- pentru fiecare categorie.
cadru criteriile obiective n funcie de care se stabilete dac Art. 122. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a
anumite lucrri, produse sau servicii care fac obiectul acordului- respecta urmtoarele termene:
cadru se achiziioneaz cu reluarea competiiei sau direct, fr a) perioada minim pentru depunerea solicitrilor de
reluarea competiiei, n conformitate cu termenii i condiiile participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre
prevzute n acordul-cadru, precum i termenii i condiiile publicare a anunului de participare;
prevzute n acordul-cadru pentru care se poate relua b) perioada minim pentru depunerea ofertelor este de
competiia. 10 zile de la data transmiterii invitaiei de depunere a ofertelor.
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) se aplic n mod corespunztor (2) Din momentul transmiterii invitaiei de participare la etapa
oricrui lot dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabilii toi a doua a procedurii pentru prima achiziie specific n cadrul
termenii i condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, unui sistem dinamic de achiziii nu se mai aplic alte termene
prestarea serviciilor i furnizarea produselor care constituie pentru depunerea solicitrilor de participare.
obiectul lotului respectiv, indiferent dac au fost sau nu stabilii (3) Dispoziiile art. 79 alin. (3) i (4) privind reducerea
toi termenii i condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, perioadelor de depunere a ofertelor nu sunt aplicabile n cazul
prestarea serviciilor i furnizarea produselor care constituie sistemului dinamic de achiziii.
obiectul celorlalte loturi. Art. 123. Toate comunicrile n cadrul unui sistem dinamic
Art. 119. n cazurile prevzute la art. 118 alin. (1) lit. b) de achiziii se realizeaz exclusiv prin mijloace electronice, n
i c), autoritatea contractant reia competiia pe baza acelorai conformitate cu dispoziiile art. 64 alin. (1) i (2), art. 65, art. 66
termeni i condiii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, i ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
detaliate acolo unde este necesar i completate dac este cazul Art. 124. La atribuirea contractelor n cadrul unui sistem
dinamic de achiziii, autoritatea contractant are urmtoarele
cu ali termeni i condiii prevzute n documentaia de atribuire
obligaii:
elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, i a) de a publica un anun de participare n care se precizeaz
cu respectarea urmtoarelor reguli procedurale: n mod clar faptul c pentru atribuirea contractului/contractelor
a) pentru fiecare contract care urmeaz a fi atribuit, de achiziie public se utilizeaz un sistem dinamic de achiziii;
autoritatea contractant consult n scris operatorii economici b) de a indica n documentele achiziiei cel puin natura i
parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili s execute cantitatea estimat a achiziiilor avute n vedere, precum i toate
contractul; informaiile necesare privind sistemul dinamic de achiziii,
b) autoritatea contractant stabilete o perioad suficient inclusiv cu privire la modul de funcionare a acestuia,
pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, innd echipamentele electronice utilizate i modalitile i specificaiile
seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului tehnice de conectare;
contractului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) de a indica orice mprire pe categorii de produse, lucrri
c) ofertele se depun n scris, iar acestea nu vor fi deschise sau servicii i caracteristicile care le definesc;
pn la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractant; d) de a permite, n conformitate cu dispoziiile art. 150, pe
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract toat perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii,
ofertantului care prezint oferta cea mai avantajoas, ncepnd cu momentul publicrii anunului de participare i pn
desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de la nchiderea sistemului, accesul nerestricionat, direct i
evaluare menionai n documentaia de atribuire elaborat n complet la coninutul documentelor achiziiei.
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru. Art. 125. (1) Dup lansarea sistemului dinamic de achiziii
Paragraful 2 i pe ntreaga perioad de valabilitate a acestuia, n condiiile
Sistemul dinamic de achiziii
prevzute la art. 121 i 122, autoritatea contractant are
Art. 120. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a obligaia de a permite oricrui operator economic interesat s
depun o solicitare de participare cu scopul de a fi admis n
utiliza un sistem dinamic de achiziii pentru achiziii de uz curent,
sistem.
ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac (2) Dup primirea unei solicitri de participare, autoritatea
necesitile autoritii contractante. contractant evalueaz ndeplinirea de ctre candidat a criteriilor
(2) Sistemul dinamic de achiziii este organizat i de calificare i selecie stabilite.
funcioneaz n integralitate ca un proces electronic i este (3) Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza
deschis, pe ntreaga sa perioad de valabilitate, oricrui evaluarea prevzut la alin. (2) n termen de 10 zile lucrtoare
operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i de la data primirii solicitrii de participare.
selecie. (4) Termenul prevzut la alin. (3) poate fi prelungit pn la
(3) Sistemul dinamic de achiziii poate fi mprit pe categorii 15 zile lucrtoare n situaii specifice, n cazul n care este
de produse, lucrri sau servicii care sunt definite n mod obiectiv, justificat n special prin necesitatea de a examina documente
pe baza caracteristicilor achiziiilor care urmeaz a fi realizate n suplimentare sau de a verifica n alt mod ndeplinirea criteriilor
cadrul categoriei n cauz, caracteristici care pot include de calificare i selecie.
(5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (3) i (4), att timp ct b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici parte la
nu a fost transmis spre publicare anunul de participare pentru un acord-cadru, potrivit dispoziiilor art. 118 alin. (1) lit. b) i c);
prima achiziie specific n cadrul sistemului dinamic de achiziii, c) la depunerea ofertelor n vederea atribuirii unui contract
autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare, de achiziie public n cadrul unui sistem dinamic de achiziii.
cu condiia ca nicio invitaie de participare la etapa a doua a (2) Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia
procedurii s nu fie transmis n perioada de evaluare astfel de a organiza o licitaie electronic n anunul de participare i
prelungit. n documentaia de atribuire.
(6) Autoritatea contractant indic n documentele achiziiei (3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
durata prelungirii pe care intenioneaz s o aplice. se stabilesc informaiile minime care trebuie incluse n
(7) Autoritatea contractant informeaz operatorii economici documentele achiziiei n legtur cu organizarea unei licitaii
cu privire la admiterea n sistemul dinamic de achiziii sau, dup electronice.
caz, respingerea solicitrii de participare imediat dup Art. 132. (1) Licitaia electronic nu poate fi utilizat pentru
finalizarea evalurii prevzute la alin. (2), n conformitate cu atribuirea contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru de
dispoziiile art. 214 i 215. servicii i de lucrri care au incluse n obiectul acestora prestaii
Art. 126. (1) Autoritatea contractant transmite, n intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrrilor, ntruct acestea nu
conformitate cu dispoziiile art. 151, cte o invitaie de participare pot fi clasificate prin metode de evaluare automat.
tuturor participanilor admii n cadrul sistemului dinamic de (2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
achiziii, n vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziie se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1),
specific n cadrul sistemului. pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat licitaia electronic.
(2) n cazul n care sistemul dinamic de achiziii a fost mprit Art. 133. Licitaia electronic se bazeaz pe unul dintre
pe categorii de lucrri, produse sau servicii, autoritatea urmtoarele elemente ale ofertelor:
contractant transmite, n conformitate cu dispoziiile art. 151, a) exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul este atribuit
cte o invitaie de participare tuturor participanilor care au fost pe baza criteriului de atribuire al preului cel mai sczut;
admii n cadrul sistemului dinamic de achiziii n categoria b) pe preuri i/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor
corespunztoare achiziiei specifice n cauz, n vederea indicate n documentele achiziiei, n cazul n care contractul
depunerii de oferte pentru fiecare achiziie specific n cadrul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport
categoriei respective. calitate-pre sau costul cel mai sczut.
Art. 127. (1) Autoritatea contractant atribuie contractul Art. 134. (1) nainte de nceperea licitaiei electronice,
de achiziie public ofertantului care prezint oferta cea mai autoritatea contractant are obligaia de a realiza o evaluare
avantajoas, desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire i iniial integral a ofertelor, n conformitate cu criteriul de
a factorilor de evaluare stabilii prin anunul de participare atribuire i factorii de evaluare stabilii prin documentele
publicat cu ocazia lansrii sistemului dinamic de achiziii. achiziiei.
(2) Dac este cazul, criteriul de atribuire i factorii de (2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite,
evaluare prevzui la alin. (1) pot fi detaliai n cadrul invitaiei simultan, prin mijloace electronice, invitaia la licitaia electronic
de participare prevzute la art. 126. ctre toi ofertanii care au depus oferte admisibile.
Art. 128. (1) Autoritatea contractant are dreptul, n orice (3) Invitaia la licitaia electronic trebuie s precizeze data i
moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului momentul de nceput al licitaiei electronice, precum i
dinamic de achiziii, de a solicita participanilor admii s instruciunile necesare pentru realizarea conectrii individuale
depun, n conformitate cu dispoziiile art. 193 i 194, o la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitaia
declaraie pe propria rspundere rennoit i actualizat, n electronic.
termen de 5 zile lucrtoare de la data transmiterii solicitrii. (4) Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncepe
(2) Dispoziiile art. 196198 se aplic pe ntreaga perioad licitaia electronic mai devreme de dou zile lucrtoare de la
de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii. data la care au fost transmise invitaiile la licitaia electronic.
Art. 129. (1) Autoritatea contractant indic perioada de (5) Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe
valabilitate a sistemului dinamic de achiziii n anunul de runde succesive.
participare. Art. 135. (1) Invitaia la licitaia electronic este nsoit
(2) Autoritatea contractant informeaz Comisia European de:
cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a a) rezultatul evalurii integrale a ofertei depuse de ofertantul
sistemului dinamic de achiziii, folosind urmtoarele formulare calificat i cruia i este transmis invitaia, realizat prin
standard: aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare stabilii
a) formularul utilizat pentru anunul de participare la sistemul prin documentele achiziiei;
dinamic de achiziii, dac perioada de valabilitate este b) formula matematic ce va fi utilizat n cadrul licitaiei
modificat fr nchiderea sistemului; electronice pentru stabilirea automat a noului clasament, pe
b) formularul utilizat pentru anunul de atribuire, dac baza noilor preuri i/sau a noilor valori prezentate de ofertani.
sistemul dinamic de achiziii este nchis. (2) Cu excepia cazurilor n care oferta cea mai avantajoas
Art. 130. Este interzis perceperea de tarife operatorilor din punct de vedere economic este desemnat prin aplicarea
economici interesai sau participanilor la sistemul dinamic de criteriului preului cel mai sczut, formula matematic prevzut
achiziii. la alin. (1) lit. b) ncorporeaz ponderile tuturor factorilor de
Paragraful 3 evaluare ce urmeaz a fi aplicai pentru determinarea ofertei
Licitaia electronic celei mai avantajoase din punct de vedere economic conform
Art. 131. (1) Autoritatea contractant poate s utilizeze meniunilor din anunul de participare sau din celelalte
licitaia electronic n urmtoarele situaii i numai dac documente ale achiziiei.
coninutul documentelor achiziiei, n special specificaiile (3) n situaia prevzut la alin. (2), eventualele intervale
tehnice, poate fi stabilit n mod precis: valorice sunt reduse n prealabil la valori determinate.
a) ca o etap final a procedurii de licitaie deschis, licitaie (4) n cazul n care sunt permise oferte alternative, pentru
restrns sau de negociere competitiv; fiecare ofert alternativ se furnizeaz o formul separat.
Art. 136. (1) Pe parcursul fiecrei runde a licitaiei pregtirea procedurii de atribuire, n cadrul consultrilor
electronice, autoritatea contractant are obligaia de a comunica prevzute la art. 139 sau n orice alt mod, inclusiv ca parte a
n mod instantaneu tuturor ofertanilor cel puin informaiile care unor servicii de consultan, ori a participat n alt mod la
sunt suficiente pentru ca acetia s-i poat determina, n orice pregtirea procedurii de atribuire, autoritatea contractant ia
moment, poziia pe care o ocup n clasament. toate msurile necesare pentru a se asigura c participarea
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a comunica i alte respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este
informaii privind: de natur a denatura concurena.
a) numrul participanilor n runda respectiv a licitaiei (2) Msurile prevzute la alin. (1) pot include, printre altele,
electronice; comunicarea ctre ceilali candidai/ofertani a informaiilor
b) preurile sau valorile noi prezentate n cadrul rundei relevante care au fost transmise n contextul participrii
respective de ctre ali ofertani, numai dac acest lucru a fost candidatului/ofertantului la pregtirea procedurii de atribuire sau
prevzut n documentele achiziiei. care decurg din aceast participare i stabilirea unor termene
(3) Pe parcursul desfurrii rundelor licitaiei electronice, corespunztoare pentru depunerea ofertelor.
autoritatea contractant nu poate dezvlui, n nicio situaie, (3) nainte de orice astfel de excludere, candidaii sau
identitatea ofertanilor. ofertanii trebuie s aib posibilitatea de a demonstra c
Art. 137. (1) Autoritatea contractant finalizeaz licitaia implicarea lor n pregtirea procedurii de achiziie nu poate
electronic prin una dintre urmtoarele modaliti sau printr-o denatura concurena.
combinaie a acestora: SECIUNEA a 2-a
a) la data i ora indicate anterior;
b) dac nu se mai primesc preuri i/sau valori noi care mprirea pe loturi
ndeplinesc cerinele cu privire la diferenele minime, cu condiia Art. 141. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
s se fi specificat un termen care va fi lsat s curg de la recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziie public
primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice; i a acordurilor-cadru i, n acest caz, de a stabili dimensiunea
c) cnd numrul de runde de licitare indicat n prealabil a fost i obiectul loturilor, cu condiia includerii acestor informaii n
epuizat. documentele achiziiei.
(2) n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz s (2) n sensul alin. (1), autoritatea contractant va stabili
finalizeze licitaia electronic n modalitatea prevzut la alin. (1) obiectul fiecrui lot, pe baze cantitative, adaptnd dimensiunea
lit. a), lit. c) sau n modalitatea prevzut la alin. (1) lit. c) n contractelor individuale astfel nct s corespund mai bine
combinaie cu modalitatea prevzut la alin. (1) lit. b), n invitaia capacitii ntreprinderilor mici i mijlocii, sau pe baze calitative,
de participare la licitaia electronic este indicat calendarul n conformitate cu diferitele meserii i specializri implicate,
fiecrei runde de licitare. pentru a adapta coninutul contractelor individuale mai
Art. 138. Autoritatea contractant atribuie contractul de ndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau n
achiziie public prin aplicarea criteriului de atribuire i a conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
factorilor de evaluare stabilii prin documentele achiziiei, pe (3) n situaia n care autoritatea contractant nu recurge la
baza rezultatului obinut n urma finalizrii licitaiei electronice. atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligaia de a
justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
CAPITOLUL IV (4) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant
Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire precizeaz n anunul de participare dac ofertele pot fi depuse
pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(5) Autoritatea contractant are dreptul, chiar i n cazul n care
SECIUNEA 1
pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, s
Consultarea pieei limiteze numrul de loturi care pot fi atribuite aceluiai ofertant.
Art. 139. (1) nainte de iniierea procedurii de atribuire, (6) n situaia prevzut la alin. (5), autoritatea contractant
autoritatea contractant are dreptul de a organiza consultri ale precizeaz n anunul de participare numrul maxim de loturi
pieei n vederea pregtirii achiziiei, prin raportare la obiectul care pot fi atribuite unui ofertant.
contractului de achiziie public, i pentru a informa operatorii (7) Autoritatea contractant are obligaia de a indica n
economici cu privire la planurile de achiziie i cerinele avute n documentele achiziiei criteriile i regulile obiective i
vedere n legtur cu acestea, fcnd cunoscut acest lucru prin nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care
vor fi atribuite aceluiai ofertant, n cazul n care n urma aplicrii
intermediul SEAP, precum i prin orice alte mijloace.
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare ar rezulta
(2) n cadrul consultrilor prevzute la alin. (1), autoritatea
atribuirea ctre un ofertant a unui numr de loturi mai mare
contractant are dreptul de a invita experi independeni, dect numrul maxim admis.
autoriti publice sau operatori economici, inclusiv organizaii (8) n cazul n care aceluiai ofertant i pot fi atribuite mai
reprezentative ale acestora. multe loturi, autoritatea contractant are dreptul de a decide
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza sau atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi
implementa opiniile, sugestiile sau recomandrile primite n sau a tuturor loturilor i atribuirea acestora aceluiai ofertant,
cadrul consultrilor prevzute la alin. (1) pentru pregtirea dac a precizat n anunul de participare faptul c i rezerv
achiziiei i pentru organizarea i desfurarea procedurii de dreptul de a face acest lucru i a indicat loturile sau grupurile de
atribuire, cu condiia ca utilizarea sau implementarea acestor loturi care pot fi reunite.
opinii, sugestii sau recomandri s nu aib ca efect denaturarea (9) n cazul n care aceluiai ofertant i pot fi atribuite mai
concurenei i/sau nclcarea principiilor nediscriminrii i multe loturi, autoritatea contractant efectueaz o evaluare
transparenei. comparativ a ofertelor, pentru a stabili dac ofertele depuse de
(4) Modalitile, condiiile i procedura de organizare i de ctre un ofertant pentru o anumit combinaie de loturi luate n
desfurare a consultrilor prevzute la alin. (1) se stabilesc prin ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. atribuire i a factorilor de evaluare stabilii n documentaia de
Art. 140. (1) n situaia n care un candidat/ofertant sau o atribuire prin raportare la loturile respective fa de punctajul
entitate care are legturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, total obinut de ofertele pentru loturile individuale n cauz luate
sugestii sau recomandri autoritii contractante n legtur cu separat.
(10) Autoritatea contractant efectueaz evaluarea sau ar putea aduce atingere concurenei loiale ntre operatorii
comparativ prevzut la alin. (9) prin stabilirea n primul rnd economici, publicarea acestor informaii nu este obligatorie.
a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot n parte prin aplicarea (5) Anunul de atribuire se public n Jurnalul Oficial al Uniunii
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare stabilii n Europene i la nivel naional, n conformitate cu prevederile
documentaia de atribuire i, apoi, prin compararea punctajului art. 146148.
total astfel obinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de ctre Art. 146. Anunurile prevzute la art. 142, inclusiv
un ofertant pentru combinaia de loturi respectiv, n ansamblu. anunurile corespunztoare tip erat, se transmit spre publicare
de ctre autoritatea contractant prin mijloace electronice n
SECIUNEA a 3-a condiiile prevzute prin normele metodologice de aplicare a
Reguli de publicitate i transparen prezentei legi i se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia
Art. 142. Autoritatea contractant are obligaia de a
asigura transparena procedurii de atribuire a contractelor de European n temeiul dispoziiilor art. 51 din
achiziie public/acordurilor-cadru prin publicarea, n Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului
conformitate cu dispoziiile prezentei legi, a anunurilor de din 26 februarie 2014.
intenie, anunurilor de participare i a anunurilor de atribuire. Art. 147. (1) Anunurile prevzute la art. 142 nu pot fi
Art. 143. (1) Autoritatea contractant i poate face publicate la nivel naional nainte de data publicrii acestora n
cunoscute inteniile cu privire la achiziiile planificate prin Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
publicarea unui anun de intenie. (2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), publicarea la nivel
(2) Anunul de intenie se public n Jurnalul Oficial al Uniunii naional a anunurilor prevzute la art. 142 este permis atunci
Europene i la nivel naional, n conformitate cu prevederile cnd autoritatea contractant nu a fost notificat de ctre Oficiul
art. 146148. pentru Publicaii al Uniunii Europene cu privire la publicarea n
Art. 144. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor transmise spre
transmite spre publicare un anun de participare atunci cnd: publicare n termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de
a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene a anunului
dialog competitiv sau negociere competitiv ori un parteneriat transmis spre publicare.
pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achiziie Art. 148. Anunurile prevzute la art. 142 publicate la nivel
public/acordurilor-cadru; naional nu trebuie s conin alte informaii fa de cele
b) lanseaz un sistem dinamic de achiziii; existente n anunurile corespunztoare publicate n Jurnalul
c) organizeaz un concurs de soluii; Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze data
d) iniiaz procedura de atribuire a contractelor de achiziie transmiterii ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene.
public/acordurilor-cadru pentru servicii sociale i alte servicii Art. 149. n cazul atribuirii contractelor de publicitate media
specifice, prevzute n anexa nr. 2, cu excepia cazului n care cu o valoare estimat mai mare sau egal cu pragurile valorice
a fost publicat un anun de intenie valabil n mod continuu. prevzute la art. 7 alin. (1) lit. b), autoritatea contractant are
(2) Publicarea anunului de participare n Jurnalul Oficial al urmtoarele obligaii specifice de publicitate i transparen,
Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care suplimentare celor prevzute de dispoziiile prezentei seciuni
valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului- n legtur cu publicitatea i transparena contractelor de
cadru este mai mare sau egal cu pragurile valorice prevzute achiziie public de servicii:
la art. 7 alin. (1). a) obligaia de a publica un anun de participare pe platforma
(3) Anunul de participare se public n Jurnalul Oficial al electronic utilizat pentru realizarea achiziiei, la o adres
Uniunii Europene i la nivel naional, n conformitate cu dedicat, precum i pe pagina proprie de internet, nsoit de
prevederile art. 146148. justificarea oportunitii achiziiei;
Art. 145. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a b) obligaia de a publica un anun de atribuire pe platforma
transmite spre publicare un anun de atribuire n termen de electronic utilizat pentru realizarea achiziiei, la o adres
30 de zile de la data: dedicat, precum i pe pagina proprie de internet;
a) ncheierii contractului de achiziie public/acordului-cadru c) la ncetarea contractului de publicitate media, obligaia de
n urma finalizrii procedurii de atribuire; a publica pe platforma electronic utilizat pentru realizarea
b) finalizrii unui concurs de soluii prin stabilirea achiziiei un raport de evaluare a impactului achiziiei serviciilor
concurentului ctigtor; de publicitate respective.
c) atribuirii unui contract de achiziie public printr-un sistem Art. 150. (1) Autoritatea contractant asigur prin mijloace
dinamic de achiziii; electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet,
d) nchiderii unui sistem dinamic de achiziii. nerestricionat i gratuit al operatorilor economici la documentele
(2) n cazul contractelor de achiziie public ncheiate n achiziiei ncepnd cu data publicrii anunului de participare.
executarea acordurilor-cadru, autoritatea contractant grupeaz (2) Autoritatea contractant prevede n cuprinsul anunului
trimestrial anunurile de atribuire i are obligaia de a transmite de participare adresa de internet la care sunt disponibile
spre publicare anunurile de atribuire astfel grupate n termen documentele achiziiei.
de 30 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru. (3) n cazul n care autoritatea contractant nu poate asigura
(3) n cazul contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricionat
atribuite printr-un sistem dinamic de achiziii, autoritatea i gratuit la anumite documente ale achiziiei, iar autoritatea
contractant are dreptul de a grupa trimestrial anunurile de contractant se afl n una dintre situaiile prevzute de normele
atribuire i are obligaia de a transmite spre publicare anunurile metodologice de aplicare a prezentei legi n care este permis
de atribuire, astfel grupate, n termen de 30 de zile de la folosirea altor mijloace de comunicare dect cele electronice,
ncheierea fiecrui trimestru. autoritatea contractant indic n anunul de participare
(4) n cazul n care comunicarea unor informaii privind modalitatea prin care asigur accesul operatorilor economici la
atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru ar documentele achiziiei.
mpiedica aplicarea unor dispoziii legale, ar fi contrar (4) n cazul prevzut la alin. (3), autoritatea contractant are
interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale obligaia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau
legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, solicitrilor de participare cu 5 zile, cu excepia situaiilor de
urgen demonstrate n mod corespunztor de autoritatea nu sunt transmise n termenele prevzute la art. 161, dei
contractant, prevzute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) i clarificrile sau informaiile suplimentare au fost solicitate de
art. 84 alin. (5). operatorul economic n timp util, innd seama de termenul de
(5) n situaia n care autoritatea contractant, din motive rspuns al autoritii contractante prevzut la art. 160 alin. (2);
legate de protejarea naturii confideniale a informaiilor, nu poate b) n cazul n care se modific semnificativ documentele
asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, achiziiei.
nerestricionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei, (2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este
aceasta are obligaia s precizeze n anunul de participare proporional cu volumul i complexitatea informaiilor transmise
msurile pe care le solicit n scopul protejrii naturii prin clarificri, a informaiilor suplimentare sau a modificrilor
confideniale a informaiilor, precum i modalitatea prin care aduse documentelor achiziiei.
asigur accesul operatorilor economici la documentele (3) Durata prelungirii perioadei prevzute la alin. (2) nu poate
respective. fi mai mic de 6 zile, respectiv 4 zile n situaiile de urgen
(6) n cazul prevzut la alin. (5), autoritatea contractant are demonstrate corespunztor de autoritatea contractant,
obligaia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu prevzute de art. 74 alin. (3) i art. 79 alin. (5), termene care se
5 zile, cu excepia situaiilor de urgen demonstrate n mod calculeaz de la data transmiterii informaiilor suplimentare i
corespunztor de autoritatea contractant, prevzute la art. 74 pn la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau
alin. (3), art. 79 alin. (5) i art. 84 alin. (5). solicitrilor de participare.
Art. 151. (1) n cadrul procedurilor de licitaie restrns, (4) n cazul n care informaiile suplimentare nu au fost
dialog competitiv, negociere competitiv i al parteneriatului transmise n timp util sau informaiile transmise de autoritatea
pentru inovare, autoritatea contractant are obligaia de a contractant sunt nesemnificative n ceea ce privete elaborarea
transmite invitaia de participare la etapa a doua a procedurii ofertelor, autoritatea contractant nu are obligaia de a prelungi
tuturor candidailor selectai, simultan i n scris. perioada pentru depunerea ofertelor.
(2) Invitaia de participare prevzut la alin. (1) include o
referin la adresa electronic la care documentele achiziiei au SECIUNEA a 4-a
fost puse la dispoziia operatorilor economici prin mijloace Elaborarea documentaiei de atribuire
electronice.
(3) n cazul n care, pentru unul dintre motivele prevzute la Art. 154. Autoritatea contractant are obligaia de a
art. 150 alin. (3) sau (5), autoritatea contractant nu a putut elabora documentaia de atribuire care conine toate informaiile
asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
nerestricionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei, iar complet, corect i precis cu privire la cerinele achiziiei,
acestea nu au fost puse la dispoziie ntr-un alt mod, autoritatea obiectul contractului i modul de desfurare a procedurii de
contractant ataeaz documentele achiziiei la invitaia de atribuire.
participare prevzut la alin. (1). Art. 155. (1) Specificaiile tehnice sunt stabilite prin
(4) Informaiile care trebuie incluse n invitaia de participare documentaia de atribuire i definesc caracteristicile solicitate
prevzut la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul
aplicare a prezentei legi. achiziiei.
Art. 152. (1) Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor (2) Caracteristicile prevzute la alin. (1) pot de asemenea s
prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie vizeze procesul sau metoda specific de execuie a lucrrilor,
asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a fabricaie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau
anunurilor de participare i, pe de alt parte, data-limit pentru un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via al
depunerea ofertelor sau solicitrilor de participare, autoritatea acestora, chiar dac aceste elemente nu fac parte din coninutul
contractant are obligaia de a corela i stabili perioada de material al produselor, lucrrilor sau serviciilor care urmeaz s
depunere a ofertelor n funcie de complexitatea contractului de fie achiziionate, dar cu condiia ca aceste caracteristici s aib
achiziie public/acordului-cadru i de cerinele specifice, astfel legtur cu obiectul contractului de achiziie public/acordului-
nct operatorii economici interesai s beneficieze de un cadru i s fie proporionale prin raportare la valoarea i
interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor obiectivele acestuia.
sau solicitrilor de participare i pentru pregtirea documentelor (3) Prin specificaiile tehnice se poate de asemenea stabili
de calificare i selecie care sunt solicitate prin documentele dac se solicit transferul drepturilor de proprietate intelectual.
achiziiei. (4) Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre
(2) n situaia n care ofertele sau solicitrile de participare persoane fizice, indiferent dac este vorba de publicul larg sau
nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentului sau de personalul autoritii contractante, specificaiile tehnice se
dup consultarea la faa locului a unor documente suplimentare definesc astfel nct s in seama de cerinele de accesibilitate
pe care se bazeaz documentele achiziiei, perioada stabilit de ale persoanelor cu dizabiliti sau de conceptul de proiectare
autoritatea contractant pentru depunerea ofertelor/solicitrilor pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepia cazurilor
de participare este mai mare dect perioada minim prevzut temeinic justificate.
de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizat i este (5) n cazul n care printr-un act normativ adoptat la nivelul
stabilit astfel nct operatorii economici interesai s aib Uniunii Europene sunt introduse cerine de accesibilitate
posibilitatea real i efectiv de a obine toate informaiile obligatorii, specificaiile tehnice se definesc, n ceea ce privete
necesare pentru pregtirea corespunztoare a cerinele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabiliti sau
ofertelor/solicitrilor de participare. conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori,
Art. 153. (1) Autoritatea contractant prelungete perioada prin trimitere la cerinele obligatorii astfel introduse.
stabilit n anunul de participare sau n documentele achiziiei (6) Specificaiile tehnice trebuie s permit tuturor
pentru depunerea ofertelor/solicitrilor de participare, n operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire i
urmtoarele cazuri: nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole
a) n cazul n care, din orice motiv, informaiile suplimentare nejustificate fa de asigurarea unei concurene efective ntre
sau rspunsul autoritii contractante la solicitarea de clarificri operatorii economici.
Art. 156. (1) Fr a aduce atingere normelor tehnice anumite caracteristici de mediu, sociale sau de alt natur,
obligatorii de la nivel naional, n msura n care sunt compatibile aceasta poate solicita prin specificaiile tehnice, factorii de
cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, evaluare sau prin condiiile de executare a contractului o
specificaiile tehnice se stabilesc n una dintre urmtoarele etichet specific drept dovad c lucrrile, serviciile sau
modaliti: produsele corespund cerinelor solicitate, dac urmtoarele
a) prin raportare la cerine de performan sau cerine condiii sunt ndeplinite n mod cumulativ:
funcionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiia ca a) cerinele de etichetare se refer numai la criterii care sunt
parametrii s fie suficient de precii pentru a permite ofertanilor legate de obiectul contractului i sunt potrivite pentru a defini
s determine obiectul contractului i autoritile contractante s caracteristicile lucrrilor, produselor sau serviciilor care
atribuie contractul; constituie obiectul contractului;
b) prin trimitere la specificaii tehnice i, ca ordine de b) cerinele de etichetare se bazeaz pe criterii
prioritate, la standarde naionale care transpun standarde nediscriminatorii i verificabile n mod obiectiv;
europene, evaluri tehnice europene, specificaii tehnice c) etichetele sunt create printr-o procedur deschis i
comune, standarde internaionale, alte sisteme de referin transparent, n cadrul creia pot participa toate entitile
tehnice instituite de ctre organismele de standardizare interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale,
europene sau, n lipsa oricrora dintre acestea, la standarde consumatori, parteneri sociali, productori, distribuitori i
naionale, la agremente tehnice naionale sau specificaii tehnice organizaii neguvernamentale;
naionale referitoare la proiectarea, calcularea i execuia d) etichetele sunt accesibile tuturor entitilor interesate;
lucrrilor i la utilizarea produselor; fiecare trimitere este nsoit e) cerinele de etichetare sunt stabilite de o entitate ter
de meniunea sau echivalent; asupra creia operatorul economic care solicit acordarea
c) prin raportare la cerine de performan sau cerine etichetei nu poate exercita o influen determinant.
funcionale, potrivit lit. a), i prin trimitere la specificaiile tehnice (2) n cazul n care nu impune ca lucrrile, produsele sau
prevzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu serviciile s ndeplineasc toate cerinele de etichetare,
respectivele cerine de performan sau cerine funcionale; autoritatea contractant precizeaz cerinele de etichetare care
d) prin trimitere la specificaiile tehnice prevzute la lit. b) trebuie ndeplinite.
pentru unele caracteristici i prin raportare la cerine de (3) n situaia n care, n conformitate cu dispoziiile alin. (1),
performan sau cerine funcionale prevzute la lit. a) pentru autoritatea contractant impune n legtur cu lucrrile,
alte caracteristici. produsele sau serviciile pe care le achiziioneaz o etichet
(2) Cu excepia cazului n care acest lucru este justificat de specific, aceasta accept toate etichetele care confirm c
obiectul contractului, specificaiile tehnice nu precizeaz un lucrrile, produsele sau serviciile ndeplinesc cerine de
anumit productor, o anumit origine sau un anumit procedeu etichetare echivalente.
care caracterizeaz produsele sau serviciile furnizate de un (4) n cazul n care operatorul economic poate demonstra c
anumit operator economic i nici nu se refer la mrci, brevete, nu are nicio posibilitate de a obine eticheta specific solicitat
tipuri, la o origine sau la o producie specific, care ar avea ca de autoritatea contractant sau o etichet echivalent n
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici termenele stabilite, din motive care nu i sunt imputabile,
sau produse. autoritatea contractant are obligaia de a accepta i alte
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), stabilirea mijloace de prob adecvate, care pot include un dosar tehnic al
specificaiilor tehnice prin precizarea elementelor prevzute la productorului, cu condiia ca operatorul economic n cauz s
alin. (2) este permis n situaii excepionale, n cazul n care nu demonstreze c lucrrile, produsele sau serviciile pe care
este posibil o descriere suficient de precis i de inteligibil a urmeaz s le execute/furnizeze/presteze ndeplinesc cerinele
obiectului contractului n conformitate cu dispoziiile alin. (1); n etichetei specifice sau cerinele specifice solicitate de autoritatea
aceste situaii, precizarea elementelor prevzute la alin. (2) este contractant.
nsoit de cuvintele sau echivalent. (5) n cazul n care o etichet ndeplinete condiiile
(4) n cazul n care autoritatea contractant stabilete prevzute la alin. (1) lit. b)e), dar stabilete i cerine care nu
specificaiile tehnice potrivit dispoziiilor alin. (1) lit. b), aceasta sunt legate de obiectul contractului, autoritatea contractant nu
nu respinge o ofert pe motiv c lucrrile, produsele sau solicit eticheta ca atare, dar poate defini specificaiile tehnice
serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaiile tehnice la care prin trimitere la acele specificaii detaliate ale etichetei respective
se face trimitere, dac ofertantul demonstreaz n oferta sa, prin sau, atunci cnd este necesar, la pri ale acestora, care sunt
orice mijloace adecvate, c soluiile propuse ndeplinesc ntr-un legate de obiectul contractului i sunt potrivite pentru a defini
mod echivalent cerinele definite prin specificaiile tehnice. caracteristicile obiectului contractului.
(5) n cazul n care autoritatea contractant stabilete Art. 158. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
specificaiile tehnice potrivit dispoziiilor alin. (1) lit. a), aceasta solicita operatorilor economici s furnizeze un raport de
nu respinge o ofert pentru lucrri, produse sau servicii care ncercare eliberat de un organism de evaluare a conformitii
sunt conforme cu un standard naional care transpune un sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de
standard european, cu un agrement tehnic european, cu o prob care s ateste conformitatea produselor, serviciilor sau
specificaie tehnic comun, cu un standard internaional sau lucrrilor care fac obiectul achiziiei cu cerinele sau criteriile
cu un sistem de referin tehnic elaborat de un organism stabilite prin specificaiile tehnice, factorii de evaluare sau
european de standardizare, dac aceste specificaii vizeaz condiiile de executare a contractului.
cerinele de performane sau cerinele funcionale stabilite de (2) n cazul prevzut la alin. (1) n care autoritatea
autoritatea contractant. contractant solicit prezentarea unor certificate emise de un
(6) n cazul prevzut la alin. (5), ofertantul demonstreaz n anumit organism de evaluare a conformitii, aceasta accept
oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevzute i certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a
la art. 158, c lucrrile, produsele sau serviciile conforme conformitii.
standardului satisfac cerinele de performan sau cerinele (3) n sensul alin. (1) i (2), un organism de evaluare a
funcionale stabilite de autoritatea contractant. conformitii este un organism care efectueaz activiti de
Art. 157. (1) n cazul n care autoritatea contractant evaluare a conformitii, inclusiv etalonare, ncercare, certificare
intenioneaz s achiziioneze lucrri, produse sau servicii cu i inspecie, acreditat n conformitate cu dispoziiile
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i conformitate cu dispoziiile alin. (4), ct i n cazul ofertelor
al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de conforme care nu sunt oferte alternative.
acreditare i de supraveghere a pieei n ceea ce privete (6) Autoritatea contractant are obligaia de a nu lua n
comercializarea produselor i de abrogare a Regulamentului considerare ofertele alternative care nu respect cerinele
(CEE) nr. 339/93. minime stabilite n conformitate cu dispoziiile alin. (4).
Art. 159. n cazul n care un operator economic nu deine (7) n cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de
certificatele sau rapoartele de ncercare prevzute la art. 158 achiziii publice de produse sau de servicii, autoritatea
alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obine n termenele contractant care a permis sau solicitat depunerea de oferte
stabilite, pentru motive care nu i sunt imputabile, autoritatea alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofert
contractant are obligaia de a accepta i alte mijloace de prob alternativ pentru singurul motiv c, dac aceasta este declarat
adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al productorului, n msura ctigtoare:
n care astfel de mijloace de prob atest faptul c lucrrile, a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a
produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate ndeplinesc organizat procedura se calific drept contract de servicii; sau
cerinele sau criteriile stabilite prin specificaiile tehnice, factorii b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a organizat
de evaluare sau condiiile de executare a contractului. procedura se calific drept contract de furnizare.
Art. 160. (1) Orice operator economic interesat are dreptul (8) n cazul n care autoritatea contractant permite sau
de a solicita clarificri sau informaii suplimentare n legtur cu solicit depunerea de oferte alternative, ofertanii pot depune
documentaia de atribuire. doar ofert alternativ.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde n
SECIUNEA a 6-a
mod clar i complet, ct mai repede posibil, la orice solicitare de
clarificri sau informaii suplimentare, ntr-o perioad care nu Criterii de calificare i selecie
trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la Paragraful 1
primirea unei astfel de solicitri din partea unui operator Aplicarea criteriilor de calificare i selecie
economic. Art. 163. Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a publica n cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare i
rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente la adresa de internet selecie referitoare la:
la care sunt disponibile documentele achiziiei, indicat potrivit a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
dispoziiilor art. 150 alin. (2), lund msuri pentru a nu dezvlui b) capacitatea candidatului/ofertantului.
identitatea operatorului economic care a solicitat clarificrile sau Paragraful 2
informaiile suplimentare respective. Motive de excludere a candidatului/ofertantului
(4) Dispoziiile art. 150 alin. (3)(6) sunt aplicabile n mod Art. 164. (1) Autoritatea contractant exclude din
corespunztor n ceea ce privete rspunsurile la solicitri de procedura de atribuire a contractului de achiziie
clarificri sau informaii suplimentare. public/acordului-cadru orice operator economic cu privire la
Art. 161. n msura n care solicitrile de clarificri sau care a stabilit, n urma analizei informaiilor i documentelor
informaii suplimentare au fost adresate n timp util, innd prezentate de acesta, sau a luat cunotin n orice alt mod c
seama de termenul de rspuns al autoritii contractante a fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
prevzut la art. 160 alin. (2), rspunsul autoritii contractante judectoreti, pentru comiterea uneia dintre urmtoarele
la aceste solicitri trebuie s fie transmis cu cel puin 6 zile, infraciuni:
respectiv 4 zile n situaiile de urgen demonstrate n mod a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut de
corespunztor de autoritatea contractant, prevzute la art. 74 art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
alin. (3) i art. 79 alin. (5), nainte de termenul stabilit pentru modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
depunerea ofertelor sau solicitrilor de participare. corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;
SECIUNEA a 5-a b) infraciuni de corupie, prevzute de art. 289294 din
Oferte alternative Legea nr. 286/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute de
Art. 162. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
permite sau solicita ofertanilor s depun oferte alternative descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile
numai dac a precizat explicit n anunul de participare c i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare
permite sau solicit depunerea de oferte alternative. ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator
(2) n cazul n care autoritatea contractant nu a precizat economic a fost condamnat;
explicit c permite sau solicit depunerea de oferte alternative c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii
conform dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant nu are Europene, prevzute de art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu
dreptul de a lua n considerare ofertele alternative. modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
(3) Ofertele alternative trebuie s fie n legtur cu obiectul corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
contractului de achiziie public/acordului-cadru. respectivul operator economic a fost condamnat;
(4) Autoritatea contractant care permite sau solicit d) acte de terorism, prevzute de art. 3235 i art. 3738
depunerea de oferte alternative are obligaia de a preciza n din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea
documentele achiziiei cerinele minime obligatorii pe care terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de
acestea trebuie s le respecte i orice alte cerine specifice dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului n
pentru prezentarea ofertelor alternative, n special dac ofertele care respectivul operator economic a fost condamnat;
alternative pot fi depuse numai n cazul n care a fost depus i e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea
o ofert care nu este o ofert alternativ. nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor,
(5) n situaia prevzut la alin. (4), autoritatea contractant precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i
trebuie s se asigure c este posibil aplicarea criteriului de combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile
atribuire i a factorilor de evaluare stabilii att n cazul ofertelor ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut de art. 36 din
alternative care ndeplinesc cerinele minime stabilite n Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a d) autoritatea contractant are suficiente indicii
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat; rezonabile/informaii concrete pentru a considera c operatorul
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute economic a ncheiat cu ali operatori economici acorduri care
de art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur cu
completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale procedura n cauz;
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic e) se afl ntr-o situaie de conflict de interese n cadrul sau
a fost condamnat; n legtur cu procedura n cauz, iar aceast situaie nu poate
g) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind fi remediat n mod efectiv prin alte msuri mai puin severe;
protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene din f) participarea anterioar a operatorului economic la
27 noiembrie 1995. pregtirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a
(2) Obligaia de a exclude din procedura de atribuire un concurenei, iar aceast situaie nu poate fi remediat prin alte
operator economic, n conformitate cu dispoziiile alin. (1), se msuri mai puin severe;
aplic i n cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre g) operatorul economic i-a nclcat n mod grav sau repetat
definitiv este membru al organului de administrare, de obligaiile principale ce-i reveneau n cadrul unui contract de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator achiziii publice, al unui contract de achiziii sectoriale sau al unui
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de contract de concesiune ncheiate anterior, iar aceste nclcri
control n cadrul acestuia. au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract, plata de
Art. 165. (1) Autoritatea contractant exclude din daune-interese sau alte sanciuni comparabile;
procedura de atribuire orice operator economic despre care are h) operatorul economic s-a fcut vinovat de declaraii false n
cunotin c i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor, coninutul informaiilor transmise la solicitarea autoritii
taxelor sau a contribuiilor la bugetul general consolidat, iar contractante n scopul verificrii absenei motivelor de excludere
acest lucru a fost stabilit printr-o hotrre judectoreasc sau sau al ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie, nu a prezentat
decizie administrativ avnd caracter definitiv i obligatoriu n aceste informaii sau nu este n msur s prezinte documentele
conformitate cu legea statului n care respectivul operator justificative solicitate;
economic este nfiinat. i) operatorul economic a ncercat s influeneze n mod
(2) Autoritatea contractant exclude din procedura de nelegal procesul decizional al autoritii contractante, s obin
atribuire un operator economic n cazul n care poate demonstra informaii confideniale care i-ar putea conferi avantaje
prin orice mijloace adecvate c respectivul operator economic nejustificate n cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din
i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a neglijen informaii eronate care pot avea o influen
contribuiilor la bugetul general consolidat. semnificativ asupra deciziilor autoritii contractante privind
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
atribuire dac, anterior deciziei de excludere, i ndeplinete
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
obligaiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuiilor la
achiziie public/acordului-cadru ctre respectivul operator
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modaliti de
economic.
stingere a acestora sau beneficiaz, n condiiile legii, de
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. b), autoritatea
ealonarea acestora ori de alte faciliti n vederea plii
contractant nu exclude din procedura de atribuire un operator
acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobnzi ori penaliti
economic mpotriva cruia s-a deschis procedura general de
de ntrziere acumulate sau a amenzilor.
Art. 166. (1) Prin excepie de la dispoziiile art. 164 alin. (1) insolven atunci cnd, pe baza informaiilor i/sau
i (2), n cazuri excepionale, autoritatea contractant are dreptul documentelor prezentate de operatorul economic n cauz,
de a nu exclude din procedura de atribuire un operator stabilete c acesta are capacitatea de a executa contractul de
economic care se afl ntr-una dintre situaiile prevzute la achiziie public/acordul-cadru. Aceasta presupune c
art. 164 alin. (1) i (2), pentru motive imperative de interes respectivul operator economic se afl fie n faza de observaie
general, precum sntatea public sau protecia mediului. i a adoptat msurile necesare pentru a ntocmi un plan de
(2) Prin excepie de la dispoziiile art. 165 alin. (1) i (2), un reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manier
operator economic nu este exclus din procedura de atribuire sustenabil, a activitii curente, fie este n cadrul fazei de
atunci cnd cuantumul impozitelor, taxelor i contribuiilor la reorganizare judiciar i respect integral graficul de
bugetul general consolidat datorate i restante, ndeplinete una implementare a planului de reorganizare aprobat de instan.
din urmtoarele condiii: (3) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin abatere
a) este mai mic de 4.000 lei; profesional grav se nelege orice abatere comis de
b) este mai mare de 4.000 lei i mai mic de 5% din totalul operatorul economic care afecteaz reputaia profesional a
impozitelor, taxelor i contribuiilor datorate de operatorul acestuia, cum ar fi nclcri ale regulilor de concuren de tip
economic la cea mai recent dat scadent a acestora. cartel care vizeaz trucarea licitaiilor sau nclcri ale drepturilor
Art. 167. (1) Autoritatea contractant exclude din de proprietate intelectual, svrit cu intenie sau din culp
procedura de atribuire a contractului de achiziie grav.
public/acordului-cadru orice operator economic care se afl n (4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile i n situaia n
oricare dintre urmtoarele situaii: care operatorul economic sau una dintre persoanele prevzute
a) a nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea la art. 164 alin. (2) este supus unei proceduri judiciare de
contractant poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de investigaie n legtur cu svrirea uneia/unora dintre faptele
prob adecvat, cum ar fi decizii ale autoritilor competente prin prevzute la art. 164 alin. (1).
care se constat nclcarea acestor obligaii; (5) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d) se consider c
b) se afl n procedura insolvenei sau n lichidare, n autoritatea contractant are suficiente indicii plauzibile pentru a
supraveghere judiciar sau n ncetarea activitii; considera c operatorul economic a ncheiat cu ali operatori
c) a comis o abatere profesional grav care i pune n economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n
discuie integritatea, iar autoritatea contractant poate cadrul sau n legtur cu procedura n cauz n urmtoarele
demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum situaii, reglementate cu titlu exemplificativ:
ar fi o decizie a unei instane judectoreti sau a unei autoriti a) ofertele sau solicitrile de participare transmise de 2 sau
administrative; mai muli operatori economici participani la procedura de atribuire
prezint asemnri semnificative din punct de vedere al singur dat s nlocuiasc un subcontractant n legtur cu
coninutului documentelor nestandardizate potrivit documentaiei care a rezultat, n urma verificrii, c se afl n aceast situaie.
de atribuire; (3) n scopul verificrii prevzute la alin. (1), subcontractantul
b) n cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor completeaz declaraia pe proprie rspundere n conformitate
operatori economici participani la procedura de atribuire se cu prevederile art. 193195, preciznd c nu se afl n niciuna
regsesc aceleai persoane sau persoane care sunt so/soie, dintre situaiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care au interese Art. 171. (1) Orice operator economic aflat n oricare dintre
comune de natur personal, financiar sau economic sau de situaiile prevzute la art. 164 i 167 care atrag excluderea din
orice alt natur; procedura de atribuire poate furniza dovezi care s arate c
c) un ofertant/candidat a depus dou sau mai multe msurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-i demonstra
oferte/solicitri de participare, att individual ct i n comun cu n concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
ali operatori economici sau doar n comun cu ali operatori (2) n cazul n care autoritatea contractant consider
economici; dovezile prezentate de operatorul economic n conformitate cu
d) un ofertant/candidat a depus ofert/solicitare de prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea n
participare individual/n comun cu ali operatori economici i concret a credibilitii, autoritatea contractant nu exclude
este nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte operatorul economic din procedura de atribuire.
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat n oricare
oferte/solicitri de participare.
dintre situaiile prevzute la art. 164 i 167 le poate furniza
(6) nainte de excluderea unui operator economic n temeiul
autoritii contractante, n sensul prevederilor alin. (1), se refer
alin. (1) lit. d), autoritatea contractant solicit n scris Consiliului
la efectuarea de ctre operatorul economic a plii sau la
Concurenei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate asumarea de ctre operatorul economic a obligaiei de plat a
care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur despgubirilor n ceea ce privete eventualele prejudicii cauzate
cu procedura de atribuire n cauz, pe care acesta l va nainta printr-o infraciune sau printr-o alt fapt ilicit, clarificarea de
n termen de maximum 15 zile. ctre operatorul economic n mod complet a faptelor i
(7) Autoritatea contractant are obligaia furnizrii tuturor mprejurrilor n care a fost comis infraciunea sau alt fapt
informaiilor solicitate de Consiliul Concurenei, n vederea ilicit, prin cooperarea activ cu autoritile care efectueaz
formulrii punctului de vedere, conform dispoziiilor alin. (6). investigaia, i la adoptarea de ctre operatorul economic a unor
(8) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. g) se consider nclcri msuri concrete i adecvate la nivel tehnic, organizaional i n
grave ale obligaiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, materie de personal, cum ar fi eliminarea legturilor cu
neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor persoanele i organizaiile implicate n comportamentul
produse/servicii/lucrri care prezint neconformiti majore care necorespunztor, msuri de reorganizare a personalului,
le fac improprii utilizrii conform destinaiei prevzute n contract. implementarea unor sisteme de control i raportare, crearea
Art. 168. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a unei structuri de audit intern pentru verificarea respectrii
accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea dispoziiilor legale i a altor norme sau adoptarea unor reguli
faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre interne privind rspunderea i plata despgubirilor, pentru a
situaiile prevzute la art. 164, 165 i 167, orice document preveni svrirea unor noi infraciuni sau alte fapte ilicite.
considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de (4) n cazul n care operatorului economic i-a fost aplicat
origine sau n ara n care ofertantul/candidatul este stabilit, cum prin hotrre definitiv a unei instane de judecat msura
ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract
emise de autoriti competente din ara respectiv. de achiziie public/acord-cadru sau a unui contract de
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete concesiune, care produce efecte n Romnia, prevederile
existena sau inexistena unei situaii de excludere, autoritatea alin. (1)(3) nu sunt aplicabile pe toat perioada de excludere
contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de stabilit prin respectiva hotrre.
la autoritile competente strine prevzute la alin. (1). (5) n cazul n care operatorului economic nu i-a fost aplicat
(3) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este prin hotrre definitiv a unei instane de judecat msura
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract
celor prevzute la alin. (1) sau respectivele documente nu de achiziie public/acord-cadru sau a unui contract de
vizeaz toate situaiile prevzute la art. 164, 165 i 167, concesiune pentru o anumit perioad, situaiile de excludere
prevzute la art. 164 i 167 nu se aplic:
autoritatea contractant are obligaia de a accepta o declaraie
a) dac, n cazul faptelor prevzute la art. 164, a expirat o
pe propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist
perioad de 5 ani de la data hotrrii definitive de condamnare;
prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere,
b) dac, n cazul situaiilor, faptelor sau evenimentelor
o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti prevzute la art. 167, a expirat o perioad de 3 ani de la data
administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale apariiei situaiei, svririi faptei sau producerii evenimentului
care are competene n acest sens. relevant.
Art. 169. Autoritatea contractant exclude un operator Paragraful 3
economic n orice moment al procedurii de atribuire n care ia la Criterii privind capacitatea
cunotin c operatorul economic se afl, avnd n vedere Art. 172. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
aciunile sau inaciunile svrite nainte sau n cursul procedurii, aplica n cadrul procedurii de atribuire numai criterii de
n una dintre situaiile prevzute la art. 164, 165 i 167, de natur capacitate referitoare la:
s atrag excluderea din procedura de atribuire. a) capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
Art. 170. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a b) situaia economic i financiar;
verifica inexistena unei situaii de excludere prevzute la c) capacitatea tehnic i profesional.
art. 164, 165 i 167 n legtur cu subcontractanii propui. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune
(2) n cazul n care este identificat o situaie de excludere, operatorilor economici alte cerine de capacitate privind
cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor art. 171, participarea la procedura de atribuire fa de cele prevzute la
autoritatea contractant solicit ofertantului/candidatului o alin. (1).
(3) Autoritatea contractant stabilete numai cerine de justificate, precum cele legate de existena unor riscuri speciale
participare care sunt necesare i adecvate pentru a se asigura aferente naturii lucrrilor, serviciilor sau produselor care fac
c un candidat/ofertant are capacitatea juridic i financiar i obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru.
competenele tehnice i profesionale pentru a executa contractul (4) n cazul prevzut la alin. (3), autoritatea contractant
de achiziie public/acordul-cadru care urmeaz s fie atribuit. indic n documentele achiziiei principalele motive care justific
(4) Autoritatea contractant nu poate stabili cerine de o astfel de cerin.
participare pentru subcontractanii propui de ofertant/candidat Art. 176. (1) n cazul n care urmeaz s fie atribuite
n ofert sau solicitarea de participare, dar ia n considerare contracte de achiziii publice n baza unui acord-cadru cu
capacitatea tehnic i profesional a subcontractanilor propui reluarea competiiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale
pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaz s fie prevzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raporteaz la valoarea
ndeplinit, dac documentele prezentate sunt relevante n acest maxim anticipat a contractelor subsecvente ce urmeaz s
sens. se execute n acelai timp sau, dac aceasta nu este cunoscut,
(5) Toate cerinele privind capacitatea solicitate de autoritatea la valoarea estimat a acordului-cadru.
contractant trebuie s aib legtur cu obiectul contractului de (2) n cazul unui sistem dinamic de achiziii, nivelul cifrei de
achiziie public/acordului-cadru i s fie proporionale prin afaceri minime anuale prevzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se
raportare la obiectul acestuia. raporteaz la valoarea maxim anticipat a contractelor
Art. 173. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a subsecvente care urmeaz s fie atribuite n cadrul sistemului
solicita oricrui operator economic s prezinte documente respectiv.
relevante care s dovedeasc forma de nregistrare i, dup Art. 177. (1) Operatorul economic face dovada ndeplinirii
caz, de atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, cerinelor privind situaia economic i financiar, de regul, prin
n conformitate cu cerinele legale din ara n care este stabilit prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre
operatorul economic. urmtoarele informaii i documente:
(2) n procedurile de atribuire a contractelor de achiziie a) declaraii sau extrase bancare corespunztoare sau, acolo
public de servicii, n cazul n care este necesar ca operatorii unde este cazul, dovada asigurrii de risc profesional;
economici s dein o autorizaie special sau s fie membri ai b) prezentarea situaiilor financiare sau a extraselor din
unei anumite organizaii pentru a putea presta serviciile n cauz situaiile financiare, n cazul n care publicarea situaiilor
n statul de origine, autoritatea contractant are dreptul de a financiare este prevzut de legislaia rii n care este stabilit
solicita acestora s demonstreze c dein o astfel de autorizaie operatorul economic;
sau c sunt membri ai unei astfel de organizaii. c) o declaraie privind cifra total de afaceri a operatorului
Art. 174. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a economic i, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul
solicita ofertantului/candidatului s transmit informaii i de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult
documente relevante referitoare la capacitatea tehnic i ultimele trei exerciii financiare disponibile, n funcie de data
profesional a subcontractanilor propui, cu privire la nfiinrii sau nceperii activitii operatorului economic, n
partea/prile din contract pe care acetia urmeaz s o/le msura n care informaiile privind cifrele de afaceri sunt
ndeplineasc efectiv. disponibile.
(2) n cazul n care din informaiile i documentele prezentate (2) n cazul n care, din motive obiective i justificate,
potrivit alin. (1) nu rezult c subcontractantul propus are operatorul economic nu este n msur s prezinte una sau mai
capacitatea tehnic i profesional necesar pentru multe dintre informaiile i documentele prevzute la alin. (1),
partea/prile din contract pe care acesta urmeaz s o/le operatorul economic este autorizat s fac dovada situaiei sale
ndeplineasc efectiv, autoritatea contractant respinge economice i financiare prin orice alt document pe care
subcontractantul propus i solicit ofertantului/candidatului o autoritatea contractant l consider adecvat.
singur dat nlocuirea acestuia i prezentarea unui alt Art. 178. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
subcontractant care s aib capacitatea tehnic i profesional stabili prin documentele achiziiei cerine privind capacitatea
necesar pentru partea/prile din contract pe care acesta tehnic i profesional care sunt necesare i adecvate pentru a
urmeaz s o/le ndeplineasc efectiv. se asigura c operatorii economici dein resursele umane i
Art. 175. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a tehnice i experiena necesare pentru a executa contractul de
stabili prin documentaia de atribuire cerine privind situaia achiziie public/acordul-cadru la un standard de calitate
economic i financiar care sunt necesare i adecvate pentru corespunztor.
a se asigura c operatorii economici dispun de capacitatea (2) Cerinele privind capacitatea tehnic i profesional
economic i financiar necesar pentru a executa contractul stabilite de autoritatea contractant pot viza n special existena
de achiziie public/acordul-cadru i pentru a fi protejat fa de unui nivel corespunztor de experien, prin raportare la
un eventual risc de nendeplinire corespunztoare a contractele executate n trecut.
contractului. (3) n cazul procedurilor de atribuire a contractelor de
(2) Cerinele privind situaia economic i financiar stabilite achiziie public/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrri ori a
de autoritatea contractant pot viza elemente cum ar fi: contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru de produse
a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv care necesit lucrri sau operaiuni de amplasare sau instalare,
o anumit cifr de afaceri minim n domeniul obiectului capacitatea profesional a operatorilor economici de a presta
contractului de achiziie public/acordului-cadru; cifra de afaceri serviciile sau de a executa construcia sau operaiunile de
minim anual impus operatorilor economici nu trebuie s instalare poate fi evaluat n funcie de aptitudinile,
depeasc de dou ori valoarea estimat a contractului de competenele, eficiena, experiena i potenialul acestora.
achiziie public/acordului-cadru; Art. 179. Operatorul economic face dovada ndeplinirii
b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari cerinelor privind capacitatea tehnic i profesional prin
relevani, precum nivelul de lichiditate anual; prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre
c) un nivel corespunztor al asigurrii de risc profesional. urmtoarele informaii i documente:
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de a) o list a lucrrilor realizate n cursul unei perioade care
afaceri minim anual impus operatorilor economici poate acoper cel mult ultimii 5 ani, nsoit de certificate de bun
depi limita prevzut la alin. (2) lit. a) n cazuri temeinic execuie pentru lucrrile cele mai importante; atunci cnd este
necesar n scopul asigurrii unui nivel corespunztor de este permis atribuirea mai multor loturi aceluiai ofertant, iar
concuren, autoritatea contractant poate stabili c sunt luate n contractele pentru acestea trebuie executate n acelai timp.
considerare lucrri relevante realizate cu mai mult de 5 ani n urm; (3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), ca o condiie
b) lista principalelor livrri de produse efectuate sau a pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai
principalelor servicii prestate n cursul unei perioade care multor loturi aceluiai ofertant, autoritatea contractant poate
acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor i a stabili cerinele privind resursele tehnice i/sau profesionale prin
beneficiarilor publici sau privai; atunci cnd este necesar n raportare la grupuri de loturi, atunci cnd utilizarea acestor
scopul asigurrii unui nivel corespunztor de concuren, resurse n cadrul contractelor se realizeaz simultan sau fac
autoritatea contractant poate stabili c sunt luate n imposibil alocarea aceleiai/acelorai resurse pentru mai multe
considerare livrri de produse relevante efectuate sau servicii contracte care se execut n acelai timp.
relevante prestate cu mai mult de 3 ani n urm; Art. 181. Criteriile privind capacitatea i cerinele minime
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice solicitate pentru ndeplinirea acestora, mpreun cu mijloacele
implicate, indiferent dac fac sau nu parte din organizaia de prob corespunztoare, sunt prevzute n anunul de
operatorului economic, n special a celor care rspund de participare.
controlul calitii i, n cazul contractelor de achiziii publice de Art. 182. (1) Operatorul economic are dreptul, dac este
lucrri, a celor aflai la dispoziia contractantului n vederea cazul i n legtur cu un anumit contract de achiziie
executrii lucrrilor; public/acord-cadru, s invoce susinerea unui/unor ter/teri n
d) descrierea facilitilor tehnice i a msurilor utilizate de ceea ce privete ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia
operatorul economic n vederea asigurrii calitii i a facilitilor economic i financiar i/sau a criteriilor privind capacitatea
sale de studiu i de cercetare; tehnic i profesional, indiferent de natura relaiilor juridice
e) precizarea sistemelor de management i de trasabilitate existente ntre operatorul economic i terul/terii
din cadrul lanului de aprovizionare pe care operatorul economic respectiv/respectivi.
le va putea aplica pe parcursul executrii contractului; (2) Operatorul economic are dreptul s invoce susinerea
f) n cazul n care produsele sau serviciile care urmeaz s unui/unor ter/teri n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor
fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepional, sunt referitoare la calificrile educaionale i profesionale prevzute
destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de la art. 179 lit. g) doar dac terul va desfura efectiv lucrrile
autoritatea contractant sau, n numele acesteia, de un sau serviciile n legtur cu care sunt necesare respectivele
organism oficial competent din ara n care este stabilit calificri.
(3) n cazul n care operatorul economic i demonstreaz
operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului
situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i/sau
organism, care vizeaz capacitile de producie ale operatorului
profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu
economic care furnizeaz produsele sau capacitatea tehnic a
prevederile alin. (1) i (2), de ctre unul sau mai muli teri, atunci
operatorului economic care presteaz serviciile i, dac este
operatorul economic are obligaia de a dovedi autoritii
necesar, facilitile de studiu i de cercetare care sunt la
contractante c a luat toate msurile necesare pentru a avea
dispoziia acestuia i msurile de control al calitii pe care
acces n orice moment la resursele necesare, prezentnd un
acesta urmeaz s le aplice;
angajament n acest sens din partea terului/terilor.
g) calificrile educaionale i profesionale ale operatorului (4) Odat cu angajamentul de susinere,
economic care presteaz servicii ori execut lucrri sau ale ofertantul/candidatul are obligaia s prezinte documente
personalului de conducere al operatorului economic, dac transmise acestuia de ctre terul/terii susintor/susintori, din
acestea nu constituie factori de evaluare; care s rezulte modul efectiv prin care terul/terii
h) precizarea msurilor de management de mediu pe care susintor/susintori va/vor asigura ndeplinirea propriului
operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executrii angajament de susinere, documente care se vor constitui
contractului; anexe la respectivul angajament.
i) o declaraie cu privire la numrul mediu anual de personal (5) n cazul n care susinerea terului/terilor vizeaz resurse
al operatorului economic care presteaz servicii ori execut netransferabile, angajamentul asigur autoritii contractante
lucrri i numrul personalului de conducere din ultimii 3 ani; ndeplinirea obligaiilor asumate prin acesta, n situaia n care
j) o declaraie cu privire la utilajele, instalaiile i contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii
echipamentele tehnice la dispoziia operatorului economic care contractului.
presteaz servicii ori execut lucrri pentru executarea Art. 183. (1) Autoritatea contractant verific dac
contractului; terul/terii care asigur susinerea n ceea ce privete
k) precizarea prii/prilor din contract pe care operatorul ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
economic intenioneaz s o/le subcontracteze; financiar ori privind capacitatea tehnic i/sau profesional
l) eantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea
urmeaz a fi livrate, a cror autenticitate trebuie certificat la sau nu se ncadreaz n motivele de excludere prevzute la
solicitarea autoritii contractante; art. 164, 165 i 167.
m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu (2) Dac terul/terii nu ndeplinete/ndeplinesc criteriile
controlul calitii sau organisme cu competene recunoscute, relevante privind capacitatea sau se ncadreaz n unul dintre
care atest conformitatea produselor care urmeaz a fi livrate, motivele de excludere prevzute la art. 164, 165 i 167,
identificat n mod clar prin trimitere la specificaii tehnice sau autoritatea contractant solicit, o singur dat, ca operatorul
standarde. economic s nlocuiasc terul/terii susintor/susintori fr ca
Art. 180. (1) Atunci cnd intenioneaz s atribuie un acest aspect s aduc atingere principiului tratamentului egal
contract de achiziie public/acord-cadru pe loturi, autoritatea prevzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
contractant aplic cerinele privind capacitatea prin raportare la Art. 184. n cazul n care un operator economic
fiecare lot n parte. demonstreaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea economic i financiar invocnd susinerea unui/unor ter/teri,
contractant poate stabili cerinele privind nivelul cifrei de afaceri autoritatea contractant solicit ca operatorul economic i
minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, n cazul n care terul/terii susintor/susintori s rspund n mod solidar
pentru executarea contractului de achiziie public/acordului- sau de cost este un pre sau cost fix, factorii de evaluare se
cadru. Rspunderea solidar a terului/terilor susintor/ refer numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau
susintori se va angaja sub condiia nendeplinirii de ctre lucrrilor care fac obiectul achiziiei.
acesta/acetia a obligaiilor de susinere asumate prin (7) n sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai sczut se
angajament. determin pe considerente de rentabilitate, utiliznd factori
Art. 185. (1) n cazul n care mai muli operatori economici precum calcularea costurilor pe ciclul de via.
particip n comun la procedura de atribuire, ndeplinirea (8) Autoritatea contractant nu va utiliza costul cel mai
criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional se sczut/preul cel mai sczut drept criteriu de atribuire n cazul:
demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor a) anumitor categorii de contracte de achiziie
membrilor grupului, iar autoritatea contractant solicit ca public/acorduri-cadru de lucrri sau de servicii care au ca
acetia s rspund n mod solidar pentru executarea obiect servicii intelectuale i care presupun activiti cu nivel de
contractului de achiziie public/acordului-cadru. complexitate ridicat;
(2) n cazul n care mai muli operatori economici particip n b) contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru de
comun la procedura de atribuire, acetia pot beneficia de lucrri sau de servicii care sunt aferente proiectelor de
susinerea unui ter n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor infrastructur de transport transeuropene, aa cum sunt definite
referitoare la situaia economic i financiar i/sau capacitatea n prezenta lege, i drumuri judeene.
tehnic i profesional, n condiiile prezentei legi. (9) Categoriile de contracte de achiziie public/acorduri-
Art. 186. n cazul contractelor de achiziie public de cadru prevzute la alin. (8), precum i ponderea maxim pe care
lucrri sau de servicii i al lucrrilor sau operaiunilor de elementul pre sau cost o poate avea n cadrul criteriului de
amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de achiziie atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele
public de produse, autoritatea contractant poate impune ca metodologice de aplicare a prezentei legi.
anumite sarcini eseniale s fie realizate n mod direct de ctre (10) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt
ofertant sau, n cazul unei oferte depuse de o asociere de echivalente, autoritile contractante pot aplica un criteriu
operatori economici, de un anumit membru al asocierii. suplimentar, de exemplu: combaterea omajului, ce se va
meniona explicit n anunul de participare.
SECIUNEA a 7-a
Art. 188. (1) Factorii de evaluare prevzui la art. 187
Criterii de atribuire alin. (4) au legtur direct cu obiectul contractului de achiziie
Art. 187. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legale sau public/acordului-cadru atunci cnd se refer n orice mod la
administrative privind preul anumitor produse ori remunerarea produsele, serviciile sau lucrrile care urmeaz a fi
anumitor servicii, autoritatea contractant atribuie contractul de furnizate/prestate/executate n temeiul contractului de achiziie
achiziie public/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta public/acordului-cadru i n orice stadiu al ciclului lor de via,
cea mai avantajoas din punct de vedere economic. chiar dac aceti factori nu fac parte din substana material a
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant produselor, serviciilor sau lucrrilor respective.
stabilete oferta cea mai avantajoas din punct de vedere (2) n sensul dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant
economic pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de poate avea n vedere factori de evaluare n legtur cu:
evaluare prevzui n documentele achiziiei. a) procesul specific de producie, furnizare sau
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din comercializare a lucrrilor, produselor sau serviciilor;
punct de vedere economic n conformitate cu dispoziiile b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via
alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a aplica unul a lucrrilor, produselor sau serviciilor.
dintre urmtoarele criterii de atribuire: Art. 189. (1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a
a) preul cel mai sczut; utiliza factori de evaluare care s conduc la o libertate de
b) costul cel mai sczut; apreciere nelimitat.
c) cel mai bun raport calitate-pre; (2) n sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizai de
d) cel mai bun raport calitate-cost. autoritatea contractant trebuie s asigure o concuren real
(4) n sensul alin. (3) lit. c) i d), cel mai bun raport calitate- ntre operatorii economici i s fie nsoii de prevederi care s
pre/calitate-cost se determin pe baza unor factori de evaluare permit verificarea efectiv a informaiilor furnizate de ctre
care includ aspecte calitative, de mediu i/sau sociale, n ofertani, n scopul aplicrii factorilor de evaluare.
legtur cu obiectul contractului de achiziie public/acordului- (3) Atunci cnd consider necesar, autoritatea contractant
cadru. verific exactitatea informaiilor i dovezilor furnizate de
(5) Factorii de evaluare prevzui la alin. (4) pot viza, printre ofertani.
altele: Art. 190. (1) Autoritatea contractant precizeaz n
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile documentele achiziiei ponderea relativ pe care o acord
estetice i funcionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare fiecrui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea
pentru toi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu i ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu
inovatoare i comercializarea i condiiile acesteia; excepia cazului n care oferta cea mai avantajoas din punct
b) organizarea, calificarea i experiena personalului de vedere economic este determinat prin aplicarea criteriului
desemnat pentru executarea contractului, n cazul n care preului cel mai sczut.
calitatea personalului desemnat poate s aib un impact (2) Ponderile relative prevzute la alin. (1) pot fi acordate prin
semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului; raportare la intervale valorice.
c) serviciile postvnzare, asistena tehnic i condiiile de (3) n cazul n care stabilirea unei ponderi nu este posibil
livrare, cum ar fi data livrrii, procesul de livrare i termenul de din motive obiective, autoritatea contractant indic factorii de
livrare sau de finalizare. evaluare n ordinea descresctoare a importanei.
(6) n sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun Art. 191. Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de
raport calitate-pre include de regul un element de pre sau de via acoper, n msura n care sunt relevante, toate sau o
cost; n situaia n care autoritatea contractant iniiaz o parte dintre urmtoarele costuri pe parcursul ciclului de via al
procedur de atribuire cu buget fix, n care elementul de pre unui produs, serviciu sau al unei lucrri:
a) costuri suportate de autoritatea contractant sau de ali (5) n cazul n care autoritatea contractant poate obine
utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziie, costuri de utilizare, documentele justificative prevzute la alin. (4) n mod direct, prin
precum consumul de energie i de alte resurse, costuri de accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea,
ntreinere, costuri de la sfritul ciclului de via, precum informaiile solicitate n acest scop, cum ar fi adresa de internet
costurile de colectare i reciclare; a bazei de date, orice dat de identificare i, dac este cazul,
b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului n declaraia necesar de acordare a consimmntului.
legtur cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului Art. 194. Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja
lor de via, cu condiia ca valoarea pecuniar a acestora s utilizat ntr-o procedur de atribuire precedent, cu condiia s
poat fi determinat i verificat; aceste costuri pot s includ confirme c informaiile cuprinse n acesta sunt n continuare
costul emisiilor de gaze cu efect de ser i al altor emisii corecte i valabile la data depunerii acestuia.
poluante i alte costuri de atenuare a efectelor schimbrilor Art. 195. DUAE se elaboreaz pe baza unui formular
climatice. standard aprobat de Comisia European i se furnizeaz
Art. 192. (1) n cazul n care autoritatea contractant
exclusiv n format electronic.
evalueaz costurile folosind o abordare pe baza costului pe
Art. 196. (1) Autoritatea contractant poate solicita
parcursul ciclului de via, aceasta indic n documentele
achiziiei datele care trebuie furnizate de ctre ofertani, precum candidailor/ofertanilor s depun toate sau o parte dintre
i metoda pe care autoritatea contractant urmeaz s o documentele justificative ca dovad a informaiilor cuprinse n
utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de via pe DUAE, n orice moment pe durata desfurrii unei proceduri
baza datelor respective. de atribuire, dac acest lucru este necesar pentru a asigura
(2) Metoda utilizat de autoritatea contractant pentru desfurarea corespunztoare a procedurii.
evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra (2) nainte de atribuirea contractului de achiziie
mediului prevzute la art. 191 lit. b) trebuie s ndeplineasc n public/acordului-cadru, cu excepia situaiei contractelor
mod cumulativ urmtoarele condiii: subsecvente atribuite n executarea unui acord-cadru,
a) se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i verificabile n autoritatea contractant solicit ofertantului clasat pe primul loc
mod obiectiv; n special, n cazul n care nu a fost stabilit n dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documente
vederea aplicrii repetate sau continue, nu favorizeaz sau justificative actualizate prin care s demonstreze ndeplinirea
dezavantajeaz n mod nejustificat anumii operatori economici; tuturor criteriilor de calificare i selecie, n conformitate cu
b) este accesibil tuturor prilor interesate; informaiile cuprinse n DUAE, cu excepia procedurilor
c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de desfurate n mai multe etape cnd documentele justificative
ctre operatori economici care dau dovad de o diligen sunt solicitate nainte de transmiterea invitaiilor pentru etapa a
obinuit, inclusiv de operatori economici din ri tere care sunt doua ctre candidaii selectai.
parte a Acordului privind achiziiile publice al Organizaiei (3) Autoritatea contractant poate invita candidaii/ofertanii
Mondiale a Comerului sau la alte acorduri internaionale n s completeze sau s clarifice documentele prevzute la
cadrul crora Uniunea European i-a asumat obligaii. alin. (1) sau (2).
(3) n toate cazurile n care o metod comun de calculare a Art. 197. (1) Prin excepie de la dispoziiile art. 196,
costurilor pe parcursul ciclului de via a devenit obligatorie operatorii economici nu sunt obligai s prezinte documente
printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, justificative sau alte probe n sprijinul informaiilor declarate n
respectiva metod comun se aplic pentru evaluarea costurilor DUAE n cazul i n msura n care autoritatea contractant are
pe parcursul ciclului de via. posibilitatea de a obine certificatele sau informaiile relevante
SECIUNEA a 8-a n mod direct, prin accesarea unei baze de date naionale din
orice stat membru, disponibile n mod gratuit, cum ar fi un
Documentul unic de achiziie european. E-Certis
registru naional al achiziiilor publice, un dosar virtual al
Art. 193. (1) Autoritatea contractant accept la momentul societilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau
depunerii solicitrilor de participare sau ofertelor DUAE, un sistem de preselecie.
constnd ntr-o declaraie pe propria rspundere actualizat, ca (2) Prin excepie de la dispoziiile art. 196, operatorii
dovad preliminar n locul certificatelor eliberate de ctre economici nu sunt obligai s prezinte documente justificative n
autoritile publice sau de ctre teri care confirm c operatorul sprijinul informaiilor declarate n DUAE n cazul n care
economic n cauz ndeplinete urmtoarele condiii: autoritatea contractant care a atribuit contractul de achiziie
a) nu se afl n niciuna din situaiile de excludere menionate public sau a ncheiat acordul-cadru este deja n posesia
la art. 164, 165 i 167; documentelor respective.
b) ndeplinete criteriile privind capacitatea, astfel cum au (3) n sensul prevederilor alin. (1), bazele de date care conin
fost solicitate de autoritatea contractant; informaii relevante privind operatorii economici trebuie s fie
c) dac este cazul, ndeplinete criteriile de selecie stabilite accesibile tuturor autoritilor contractante din toate statele
de autoritatea contractant n conformitate cu prevederile membre i trebuie s fie actualizate periodic n mod
prezentei legi.
corespunztor.
(2) n cazul n care operatorul economic demonstreaz
Art. 198. ANAP pune la dispoziia Comisiei Europene i
ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar ori privind capacitatea tehnic i profesional actualizeaz n e-Certis lista complet a bazelor de date care
invocnd susinerea unui ter, DUAE include informaiile conin informaii relevante privind operatorii economici stabilii
menionate la alin. (1) cu privire la terul susintor. n Romnia.
(3) n cazul n care operatorul economic intenioneaz s Art. 199. (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire
subcontracteze o parte/pri din contract, DUAE include i transfrontaliere, ANAP se asigur c informaiile privind
informaiile solicitate cu privire la subcontractani. certificatele i alte forme de documente justificative introduse n
(4) Pe lng informaiile prevzute la alin. (1)(3), DUAE e-Certis sunt actualizate n permanen.
conine i informaii cu privire la autoritatea public sau partea (2) Autoritile contractante utilizeaz e-Certis i solicit n
ter responsabil cu ntocmirea documentelor justificative, principal acele tipuri de certificate sau forme de documente
precum i o declaraie oficial care s ateste c operatorul justificative care sunt disponibile n e-Certis.
economic are obligaia s furnizeze, la cerere i fr ntrziere, Art. 200. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
documentele justificative respective. impune operatorilor economici obligaia prezentrii unor
certificri specifice, acordate de organisme de certificare SECIUNEA a 10-a
acreditate, care atest respectarea de ctre acetia a anumitor Cataloage electronice
standarde de asigurare a calitii, inclusiv privind accesibilitatea
pentru persoanele cu dizabiliti, sau standarde ori sisteme de Art. 203. (1) n cazul n care dispoziiile legale impun
management de mediu. utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea
contractant poate solicita ca ofertele s fie prezentate sub
(2) Autoritatea contractant are obligaia, n conformitate cu
form de catalog electronic sau s includ un catalog electronic.
principiul recunoaterii reciproce, de a accepta certificate
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
echivalente cu cele prevzute la alin. (1), emise de organisme
se stabilesc categoriile de achiziii cu privire la care autoritatea
de certificare acreditate stabilite n alte state membre. contractant are obligaia de a impune utilizarea cataloagelor
(3) n cazul n care se poate demonstra c un operator electronice.
economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de (3) Ofertele prezentate sub form de cataloage electronice
mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractant ori nu pot fi nsoite de alte documente care le completeaz.
are posibilitatea de a-l obine n termenele stabilite, din motive Art. 204. (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de
care nu i sunt imputabile, autoritatea contractant are obligaia ctre candidai/ofertani n vederea participrii la o anumit
de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de procedur de atribuire, n conformitate cu specificaiile tehnice
operatorul economic respectiv, n msura n care i formatul stabilite de autoritatea contractant.
probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel (2) Cataloagele electronice respect cerinele aplicabile
corespunztor al calitii ori, dup caz, al proteciei mediului, instrumentelor de comunicare electronice, precum i orice
echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractant. cerine suplimentare stabilite de autoritatea contractant, n
conformitate cu prevederile art. 6466 i ale normelor
SECIUNEA a 9-a metodologice de aplicare a prezentei legi.
Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de Art. 205. (1) Atunci cnd accept sau solicit prezentarea
ctre organisme de drept public sau privat ofertelor sub form de cataloage electronice, autoritatea
contractant:
Art. 201. (1) Prin normele metodologice de aplicare a a) precizeaz acest lucru n anunul de participare;
prezentei legi se stabilesc modaliti de certificare sau includere b) indic n documentele achiziiei toate informaiile necesare
pe liste oficiale, la nivel naional, a operatorilor economici care referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate i
opteaz pentru un sistem de certificare. aranjamentele i specificaiile tehnice de conectare pentru
(2) ANAP are obligaia de a informa Comisia European cu catalog.
privire la coordonatele i modul de funcionare a sistemului de (2) n cazul n care a fost ncheiat un acord-cadru cu mai
certificare prevzut la alin. (1). muli operatori economici pe baz de oferte prezentate sub
(3) Operatorii economici nscrii pe listele oficiale sau care form de cataloage electronice, autoritatea contractant poate
dein un certificat pot depune la autoritile contractante, n prevedea c reluarea competiiei pentru atribuirea contractelor
cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziie subsecvente se realizeaz pe baza cataloagelor actualizate.
public/acord-cadru, un certificat de nregistrare eliberat de (3) n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant
autoritatea competent sau de organismul de certificare folosete una dintre urmtoarele metode:
competent; certificatele respective indic referinele care au stat a) invit ofertanii s transmit din nou cataloagele
la baza nscrierii operatorilor economici pe lista oficial sau a electronice, adaptate la cerinele contractului n cauz;
certificrii acestora, precum i clasificarea pe lista respectiv. b) informeaz ofertanii c intenioneaz s colecteze din
(4) nscrierea operatorilor economici pe listele oficiale cataloagele electronice care au fost deja transmise informaiile
certificate de organismele competente sau un certificat eliberat necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinele
de un organism de certificare reprezint o prezumie relativ n contractului n cauz, cu condiia ca utilizarea acestei metode
ceea ce privete ndeplinirea de ctre operatorul economic s fi fost anunat n documentele achiziiei care au stat la baza
nscris pe respectiva list sau care deine respectivul certificat a ncheierii acordului-cadru.
cerinelor de calificare i selecie acoperite de lista oficial sau (4) n cazul n care autoritatea contractant reia competiia
de acel certificat. pentru atribuirea contractelor subsecvente n executarea
Art. 202. (1) Informaiile care rezult din nscrierea pe acordului-cadru n conformitate cu dispoziiile alin. (3) lit. b),
listele oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de aceasta notific ofertanii cu privire la data i ora la care
certificare nu pot fi puse la ndoial fr justificare. intenioneaz s colecteze informaiile necesare pentru a
constitui oferte adaptate la cerinele contractului n cauz i le d
(2) n ceea ce privete plata impozitelor, taxelor i a
ofertanilor posibilitatea de a refuza aceast colectare de
contribuiilor la bugetul general consolidat, se poate solicita un
informaii.
certificat suplimentar de la orice operator economic nscris pe o
(5) Autoritatea contractant trebuie s prevad o perioad
list oficial sau care deine un certificat, atunci cnd se atribuie corespunztoare de timp ntre notificarea prevzut la alin. (4)
un contract de achiziie public/acord-cadru. i colectarea efectiv a informaiilor.
(3) Operatorii economici din alte state membre nu au (6) nainte de atribuirea contractului, autoritatea contractant
obligaia de a se nscrie pe o list oficial organizat potrivit prezint informaiile colectate n conformitate cu dispoziiile
dispoziiilor prezentei legi sau de a obine n Romnia o alin. (4) ofertantului n cauz, pentru a-i da acestuia posibilitatea
certificare de tipul celei reglementate n cuprinsul prezentei de a contesta sau confirma c oferta astfel constituit nu conine
seciuni n vederea participrii la o procedur de atribuire a unui erori semnificative.
contract de achiziie public/acord-cadru. Art. 206. (1) Autoritatea contractant poate atribui
(4) n cazul n care autoritatea contractant solicit n cadrul contracte de achiziie public pe baza unui sistem dinamic de
unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta are achiziii, solicitnd prezentarea ofertelor pentru un contract
obligaia de a accepta certificate echivalente eliberate de specific sub forma unui catalog electronic.
organisme stabilite n alte state membre sau alte mijloace de (2) Autoritatea contractant poate, de asemenea, s atribuie
prob echivalente. contracte de achiziie public pe baza unui sistem dinamic de
achiziii, n conformitate cu dispoziiile art. 205 alin. (3) lit. b) i b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de
alin. (4)(6), cu condiia ca solicitarea de participare la sistemul favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru furnizarea
dinamic de achiziii s fie nsoit de un catalog electronic produselor sau a serviciilor ori executarea lucrrilor;
conform cu specificaiile tehnice i formatul stabilite de ctre c) originalitatea lucrrilor, produselor sau serviciilor propuse
autoritatea contractant. de ofertant;
(3) Catalogul electronic prevzut la alin. (2) este completat d) respectarea obligaiilor prevzute la art. 51 alin. (1);
ulterior de ctre candidai, cnd acetia sunt informai cu privire e) respectarea obligaiilor prevzute la art. 218;
la intenia autoritii contractante de a constitui oferte pe baza f) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de
procedurii prevzute la art. 205 alin. (3) lit. b). stat.
(3) Autoritatea contractant evalueaz informaiile i
SECIUNEA a 11-a documentele furnizate de ofertantul a crui ofert are un pre
Atribuirea contractelor de achiziie public aparent neobinuit de sczut i respinge respectiva ofert numai
i ncheierea acordurilor-cadru atunci cnd dovezile furnizate nu justific n mod corespunztor
nivelul sczut al preului sau al costurilor propuse, innd seama
Art. 207. (1) Autoritatea contractant stabilete oferta de elementele menionate la alin. (2).
ctigtoare pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de (4) Autoritatea contractant respinge ntotdeauna o ofert
evaluare precizai n invitaia de participare/anunul de atunci cnd constat c aceasta are un pre neobinuit de sczut
participare i n documentele achiziiei, dac sunt ndeplinite n deoarece nu respect obligaiile prevzute la art. 51 alin. (1).
mod cumulativ urmtoarele condiii: (5) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert
a) oferta respectiv ndeplinete toate cerinele, condiiile i are un pre neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz
criteriile stabilite prin anunul de participare i documentele de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins doar din
achiziiei, avnd n vedere, dac este cazul, dispoziiile art. 162; acest motiv numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul
b) oferta respectiv a fost depus de un ofertant care nu a putut demonstra, ntr-un termen corespunztor stabilit de
ndeplinete criteriile privind calificarea i, dac este cazul, autoritatea contractant, c ajutorul de stat a fost acordat n mod
criteriile de selecie i nu se afl sub incidena motivelor de legal.
excludere. (6) n cazul n care autoritatea contractant respinge o ofert
(2) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia pentru motivul prevzut la alin. (5), va informa Comisia
contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind European dup consultarea cu Consiliul Concurenei.
ctigtoare, din cauza faptului c ofertantul n cauz se afl SECIUNEA a 12-a
ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a
executa contractul, autoritatea contractant are dreptul s Finalizarea procedurii de atribuire
declare ctigtoare oferta clasat pe locul 2, n condiiile n care Art. 211. Procedura de atribuire se finalizeaz prin:
aceasta este admisibil. a) ncheierea contractului de achiziie public/acordului-
(3) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (2), nu exist cadru; sau
o ofert clasat pe locul 2 admisibil, sunt aplicabile dispoziiile b) anularea procedurii de atribuire.
art. 212 alin. (1) lit. e). Art. 212. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a
Art. 208. Prin normele metodologice de aplicare a anula procedura de atribuire a contractului de achiziie
prezentei legi se stabilesc cazurile i condiiile specifice n care public/acordului-cadru n urmtoarele cazuri:
autoritatea contractant are dreptul, n cadrul procedurii de a) dac nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare
licitaie deschis, s evalueze conformitatea ofertelor cu sau dac nu a fost depus nicio ofert admisibil;
specificaiile tehnice i celelalte cerine prevzute n b) dac au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi
documentele achiziiei i s aplice criteriul de atribuire i factorii comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor
de evaluare anterior verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare tehnice i/ori financiare;
i selecie. c) dac nclcri ale prevederilor legale afecteaz procedura
Art. 209. (1) n cazul n care informaiile sau documentele de atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului;
prezentate de ctre operatorii economici sunt incomplete sau d) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau
eronate sau n cazul n care lipsesc anumite documente, instana de judecat dispune modificarea/eliminarea oricror
autoritatea contractant are dreptul de a solicita ntr-un anumit specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente
emise n legtur cu procedura de atribuire, iar autoritatea
termen ofertanilor/candidailor clarificri i, dup caz, completri
contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri de
ale documentelor prezentate de acetia n cadrul ofertelor sau
remediere, fr ca acestea s afecteze principiile achiziiilor
solicitrilor de participare, cu respectarea principiilor
publice reglementate la art. 2 alin. (2);
tratamentului egal i transparenei. e) dac contractul nu poate fi ncheiat cu ofertantul a crui
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul ca prin ofert a fost stabilit ctigtoare din cauza faptului c ofertantul
clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n
avantaj evident n favoarea unui ofertant/candidat. imposibilitatea fortuit de a executa contractul i nu exist o
Art. 210. (1) n cazul unei oferte care are un pre sau cost ofert clasat pe locul 2 admisibil.
aparent neobinuit de sczut n raport cu lucrrile, produsele (2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin nclcri ale
sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziie prevederilor legale se nelege situaia n care, pe parcursul
public/acordului-cadru care urmeaz a fi atribuit/ncheiat, procedurii de atribuire, se constat erori sau omisiuni, iar
autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertantului autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta
care a depus o astfel de ofert clarificri cu privire la preul sau msuri corective fr ca aceasta s conduc la nclcarea
costul propus. principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
(2) Clarificrile prevzute la alin. (1) se pot referi n special la: Art. 213. (1) Autoritatea contractant are dreptul de a
a) fundamentarea economic a modului de formare a anula procedura de atribuire a contractului de achiziie
preului, prin raportare la procesul de producie, serviciile public/acordului-cadru n situaiile prevzute la art. 78 alin. (8),
furnizate sau metodele de construcie utilizate; art. 82 alin. (8), art. 88 alin. (8) i art. 97 alin. (8).
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a face public (7) Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica
decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de anumite informaii prevzute la alin. (1) i (2) privind atribuirea
achiziie public/acordului-cadru, nsoit de justificarea anulrii contractului de achiziie public, ncheierea acordului-cadru sau
procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziii, n situaia n care
prevzute la art. 150 alin. (1) n termenul prevzut la art. 161. dezvluirea acestora:
a) ar mpiedica aplicarea unor dispoziii legale sau ar fi
SECIUNEA a 13-a contrar interesului public;
Informarea candidailor/ofertanilor b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui
operator economic, publice sau private, sau ar putea aduce
Art. 214. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atingere concurenei loiale ntre operatorii economici.
transmite ofertantului declarat ctigtor o comunicare privind
acceptarea ofertei sale, prin care i manifest acordul de a SECIUNEA a 14-a
ncheia contractul de achiziie public/acordul-cadru. Dosarul achiziiei i raportul procedurii de atribuire
(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea
contractant are dreptul de a transmite candidailor/ofertanilor Art. 216. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a
rezultate pariale, aferente fiecrei etape intermediare a acestui ntocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract
proces, n conformitate cu condiiile specifice prevzute prin de achiziie public atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru fiecare sistem dinamic de achiziii lansat.
(3) Autoritatea contractant stabilete oferta ctigtoare n (2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1)
termen de maximum 25 de zile de la data-limit de depunere a trebuie s cuprind cel puin urmtoarele documente/informaii:
ofertelor. Prin excepie, n cazuri temeinic justificate, poate a) denumirea i adresa autoritii contractante, obiectul i
prelungi aceast perioad. Prelungirea perioadei de evaluare valoarea contractului de achiziie public/acordului-cadru sau a
se aduce la cunotina operatorilor economici implicai n sistemului dinamic de achiziii;
procedur n termen de maximum dou zile. b) dac este cazul, rezultatele procesului de calificare i/sau
Art. 215. (1) Autoritatea contractant informeaz fiecare selecie a candidailor/ofertanilor i/sau reducerea numrului
candidat/ofertant cu privire la deciziile luate n ceea ce privete acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
rezultatul seleciei, rezultatul procedurii, respectiv c) motivele respingerii unei oferte care are un pre neobinuit
atribuirea/ncheierea contractului de achiziie public/acordului- de sczut;
cadru sau admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziii, inclusiv d) denumirea ofertantului declarat ctigtor i motivele
cu privire la motivele care stau la baza oricrei decizii de a nu pentru care oferta acestuia a fost desemnat ctigtoare;
atribui un contract, de a nu ncheia un acord-cadru, de a nu e) n msura n care sunt cunoscute, partea/prile din
implementa un sistem dinamic de achiziii ori de a relua contractul de achiziie public/acordul-cadru pe care ofertantul
declarat ctigtor intenioneaz s o/le subcontracteze unor
procedura de atribuire, ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu
teri i denumirea subcontractanilor;
de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de
(2) n cadrul comunicrii privind rezultatul procedurii
atribuire, n cazul aplicrii procedurilor de negociere competitiv,
prevzute la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a
dialog competitiv sau negociere fr publicarea prealabil a unui
cuprinde:
anun de participare;
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractant
baza deciziei de respingere a solicitrii sale de participare; a decis anularea procedurii de atribuire;
b) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert inacceptabil h) atunci cnd este cazul, motivele pentru care au fost
sau neconform, motivele concrete care au stat la baza deciziei folosite alte mijloace de comunicare dect cele electronice
autoritii contractante; pentru depunerea ofertelor;
c) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, dar care i) atunci cnd este cazul, conflictele de interese identificate
nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele i msurile luate n acest sens.
relative ale ofertei/ofertelor desemnate ctigtoare n raport cu (3) Informaiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt
oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie urmtoarele:
contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertantului/ a) denumirea candidailor/ofertanilor calificai i/sau selectai
ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru; i motivele care au stat la baza acestor decizii;
d) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, informaii b) denumirea candidailor/ofertanilor respini i motivele
referitoare la desfurarea i progresul negocierilor i al respingerii.
dialogului cu ofertanii. (4) Autoritatea contractant nu este obligat s redacteze
(3) Oferta admisibil este oferta care nu este inacceptabil raportul prevzut la alin. (1) n legtur cu contractele
sau neconform. subsecvente atribuite n executarea unui acord-cadru, n situaia
(4) Oferta este considerat inacceptabil dac nu n care acordul-cadru este ncheiat n conformitate cu dispoziiile
ndeplinete condiiile de form aferente elaborrii i prezentrii art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a).
acesteia, precum i cerinele de calificare i selecie prevzute (5) n msura n care anunul de atribuire a contractului de
n documentele achiziiei. achiziie public/acordului-cadru conine informaiile prevzute
(5) Oferta este considerat neconform dac este lipsit de la alin. (2), autoritatea contractant poate face referire la acest
relevan fa de obiectul contractului, neputnd n mod evident anun n cuprinsul raportului procedurii de atribuire.
satisface, fr modificri substaniale, necesitile i cerinele (6) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) sau
autoritii contractante indicate n documentele achiziiei, orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi
inclusiv n situaia n care oferta nu respect specificaiile tehnice comunicate Comisiei Europene sau autoritilor i instituiilor
i/sau condiiile financiare. publice competente, la solicitarea acestora.
(6) Solicitarea de participare este considerat neconform n Art. 217. (1) Autoritatea contractant are obligaia de a
situaia n care candidatul se afl n una dintre situaiile de ntocmi dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract de
excludere prevzute la art. 164, 165 i 167 sau nu ndeplinete achiziie public/acord-cadru ncheiat, respectiv pentru fiecare
criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractant. sistem dinamic de achiziii lansat.
(2) Dosarul achiziiei publice se pstreaz de ctre acestora, precum i sumele aferente prestaiilor, s fie cuprinse
autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie n contractul de achiziie public.
public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4)
de 5 ani de la data ncetrii contractului respectiv. trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor constitui n
(3) n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se anexe la contractul de achiziie public.
pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei (6) Dispoziiile prevzute la alin. (1)(5) nu diminueaz
proceduri. rspunderea contractantului n ceea ce privete modul de
(4) Ulterior finalizrii procedurii de atribuire, dosarul achiziiei ndeplinire a viitorului contract de achiziie public/acord-cadru.
publice are caracter de document public. Art. 219. (1) Autoritatea contractant solicit
(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziiei publice potrivit contractantului, cel mai trziu la momentul nceperii executrii
alin. (4) se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor contractului, s i indice numele, datele de contact i
prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la reprezentanii legali ai subcontractanilor si implicai n
informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dect n executarea contractului de achiziie public, n msura n care
msura n care aceste informaii sunt confideniale, clasificate aceste informaii sunt cunoscute la momentul respectiv.
sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit (2) Contractantul are obligaia de a notifica autoritii
legii. contractante orice modificri ale informaiilor prevzute la
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), dup alin. (1) pe durata contractului de achiziie public.
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani,
contractant este obligat s permit, la cerere, ntr-un termen pe durata executrii contractului de achiziie public, cu condiia ca
care nu poate depi o zi lucrtoare de la data primirii cererii, nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare substanial
accesul nengrdit al oricrui ofertant/candidat la raportul a contractului de achiziie public, n condiiile art. 221.
procedurii de atribuire, precum i la informaiile din cadrul (4) n situaia prevzut la alin. (3), contractantul va transmite
documentelor de calificare, propunerilor tehnice i/sau financiare autoritii contractante informaiile prevzute la alin. (1) i va
care nu au fost declarate de ctre ofertani ca fiind confideniale, obine acordul autoritii contractante privind eventualii noi
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual. subcontractani implicai ulterior n executarea contractului.
(7) Coninutul dosarului achiziiei publice se stabilete prin (5) Atunci cnd nlocuirea sau introducerea unor noi
normele metodologice de aplicare a prezentei legi. subcontractani are loc dup atribuirea contractului, acetia
transmit certificatele i alte documente necesare pentru
CAPITOLUL V verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a
Executarea contractului de achiziie public/ resurselor/capabilitilor corespunztoare prii lor de implicare
acordului-cadru n contractul care urmeaz s fie ndeplinit.
Art. 220. n scopul unei informri complete, autoritatea
SECIUNEA 1 contractant are dreptul de a extinde aplicarea obligaiilor
Subcontractarea prevzute la art. 219:
a) cu privire la furnizorii implicai n contracte de achiziii
Art. 218. (1) Autoritatea contractant efectueaz pli publice de lucrri sau de servicii;
corespunztoare prii/prilor din contract ndeplinite de ctre b) cu privire la subcontractanii subcontractanilor
subcontractanii propui n ofert, dac acetia solicit, pentru contractantului sau subcontractanii aflai pe niveluri
servicii, produse sau lucrri furnizate contractantului potrivit subsecvente ale lanului de subcontractare.
contractului dintre contractant i subcontractant n conformitate
cu dispoziiile legale aplicabile, atunci cnd natura contractului SECIUNEA a 2-a
permite acest lucru i dac subcontractanii propui i-au Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
exprimat opiunea n acest sens.
(2) n sensul alin. (1), subcontractorii i vor exprima la Art. 221. (1) Contractele de achiziie public/Acordurile-
momentul ncheierii contractului de achiziie public sau la cadru pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
momentul introducerii acestora n contractul de achiziie public, atribuire, n urmtoarele situaii:
dup caz, opiunea de a fi pltii direct de ctre autoritatea a) atunci cnd modificrile, indiferent dac sunt sau nu sunt
contractant. Autoritatea contractant efectueaz plile directe evaluabile n bani i indiferent de valoarea acestora, au fost
ctre subcontractanii agreai doar atunci cnd prestaia prevzute n documentele achiziiei iniiale sub forma unor
acestora este confirmat prin documente agreate de toate cele clauze de revizuire clare, precise i fr echivoc, care pot
3 pri, respectiv autoritate contractant, contractant i include clauze de revizuire a preului sau orice alte opiuni;
subcontractant sau de autoritatea contractant i subcontractant b) atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele
atunci cnd, n mod nejustificat, contractantul blocheaz condiii:
confirmarea executrii obligaiilor asumate de subcontractant. (i) devine necesar achiziionarea de la contractantul
(3) Atunci cnd un subcontractant i exprim opiunea de a fi iniial a unor produse, servicii sau lucrri
pltit direct, autoritatea contractant are obligaia de a stabili n suplimentare care nu au fost incluse n contractul
cadrul contractului de achiziie public clauze contractuale iniial, dar care au devenit strict necesare n vederea
obligatorii ce prevd transferul de drept al obligaiilor de plat ndeplinirii acestuia;
ctre subcontractant/subcontractani pentru partea/prile din (ii) schimbarea contractantului este imposibil;
contract aferent/aferente acestuia/acestora, n momentul n care (iii) orice majorare a preului contractului reprezentnd
a fost confirmat ndeplinirea obligaiilor asumate prin contractul valoarea produselor/serviciilor/lucrrilor suplimentare nu va
de subcontractare, n conformitate cu prevederile alin. (2). depi 50% din valoarea contractului iniial;
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita, la c) atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele
ncheierea contractului de achiziie public sau atunci cnd se condiii:
introduc noi subcontractani, prezentarea contractelor ncheiate (i) modificarea a devenit necesar n urma unor
ntre contractant i subcontractant/subcontractani nominalizai circumstane pe care o autoritate contractant care
n ofert sau declarai ulterior, astfel nct activitile ce revin acioneaz cu diligen nu ar fi putut s le prevad;
(ii) modificarea nu afecteaz caracterul general al (5) Autoritatea contractant nu are dreptul de a efectua
contractului; modificri succesive ale contractului de achiziie public/
(iii) creterea preului nu depete 50% din valoarea acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) i c) n scopul eludrii
contractului de achiziie public/acordului-cadru aplicrii procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege.
iniial; (6) Autoritile contractante care modific un contract de
d) atunci cnd contractantul cu care autoritatea contractant achiziie public/acord-cadru n cazurile prevzute la alin. (1)
a ncheiat iniial contractul de achiziie public/acordul-cadru lit. b) i c) au obligaia de a publica un anun n acest sens n
este nlocuit de un nou contractant, n una dintre urmtoarele Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i la nivel naional, cu
situaii: respectarea formularului-standard stabilit de Comisia
(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei European n temeiul dispoziiilor art. 51 din
opiuni stabilite de autoritatea contractant potrivit Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului
lit. a) i alin. (2); din 26 februarie 2014.
(ii) drepturile i obligaiile contractantului iniial rezultate (7) O modificare a unui contract de achiziie public/acord-
din contractul de achiziie public/acordul-cadru sunt cadru pe perioada de valabilitate este considerat modificare
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau substanial n sensul alin. (1) lit. e) atunci cnd este ndeplinit
cu titlu universal n cadrul unui proces de cel puin una dintre urmtoarele condiii:
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse
ctre un alt operator economic care ndeplinete n procedura de atribuire iniial, ar fi permis selecia altor
criteriile de calificare i selecie stabilite iniial, cu candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unei alte
condiia ca aceast modificare s nu presupun alte oferte dect cea acceptat iniial sau ar fi atras i ali participani
modificri substaniale ale contractului de achiziie la procedura de atribuire;
public/acordului-cadru i s nu se realizeze cu b) modificarea schimb echilibrul economic al contractului de
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire achiziie public/acordului-cadru n favoarea contractantului
prevzute de prezenta lege; ntr-un mod care nu a fost prevzut n contractul de achiziie
(iii) la ncetarea anticipat a contractului de achiziie public/acordul-cadru iniial;
public/acordului-cadru, contractantul principal c) modificarea extinde n mod considerabil obiectul
cesioneaz autoritii contractante contractele contractului de achiziie public/acordului-cadru;
ncheiate cu subcontractanii acestuia, ca urmare a d) un nou contractant nlocuiete contractantul iniial, n alte
unei clauze de revizuire sau a unei opiuni stabilite cazuri dect cele prevzute la alin. (11).
de autoritatea contractant potrivit lit. a); (8) Modificarea contractului de achiziie public/acordului-
e) atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt cadru n condiiile prevzute la alin. (7) nu poate aduce atingere
substaniale; naturii generale a contractului de achiziie public sau a
f) atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele acordului-cadru.
condiii: (9) n situaia prevzut la alin. (8), n cazul n care se
(i) valoarea modificrii este mai mic dect pragurile efectueaz mai multe modificri succesive, valoarea
corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (1); modificrilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
(ii) valoarea modificrii este mai mic dect 10% din modificrilor succesive.
preul contractului de achiziie public/acordului- (10) Pentru calcularea preului menionat la alin. (1) lit. b)
cadru iniial, n cazul contractelor de achiziie public pct. (iii), lit. c) pct. (iii) i la lit. f) se va utiliza preul actualizat al
de servicii sau de produse, sau mai mic dect 15% contractului de achiziie public/acordului-cadru, care constituie
din preul contractului de achiziie public/acordului- valoarea de referin atunci cnd contractul de achiziie public
cadru iniial, n cazul contractelor de achiziie public include o clauz de indexare.
de lucrri. (11) n sensul prezentului articol, prin natur general a
(2) n situaia prevzut la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire contractului se nelege obiectivele principale urmrite de
precizeaz obiectul, limitele i natura eventualelor modificri sau autoritatea contractant la realizarea achiziiei iniiale, obiectul
opiuni, precum i condiiile n care se poate recurge la acestea principal al contractului i drepturile i obligaiile principale ale
i nu pot stabili modificri sau opiuni care ar afecta caracterul contractului, inclusiv principalele cerine de calitate i
general al contractului de achiziie public sau al acordului- performan.
cadru. (12) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. b), schimbarea se stabilesc n sarcina autoritii contractante obligaii de
contractantului este imposibil atunci cnd sunt ndeplinite n notificare a instituiei responsabile cu controlul ex-ante privind
mod cumulativ urmtoarele condiii: intenia de a efectua modificri ale contractelor de achiziie
a) schimbarea contractantului nu poate fi realizat din motive public/acordurilor-cadru n condiiile prezentului articol.
economice sau tehnice, precum cerine privind Art. 222. (1) Orice modificare a unui contract de achiziie
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, public ori acord-cadru n cursul perioadei sale de valabilitate
serviciile sau instalaiile existente achiziionate n cadrul altfel dect n cazurile i condiiile prevzute la art. 221 se
procedurii de achiziie iniiale; realizeaz prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, n
b) schimbarea contractantului ar cauza autoritii conformitate cu dispoziiile prezentei legi.
contractante dificulti semnificative sau creterea semnificativ (2) n situaia nerespectrii dispoziiilor alin. (1), autoritatea
a costurilor. contractant are dreptul de a denuna unilateral contractul de
(4) n cazul n care se efectueaz majorarea preului achiziie public iniial.
contractului prin mai multe modificri succesive conform alin. (1) (3) Autoritatea contractant introduce dreptul de denunare
lit. b) i c), valoarea cumulat a modificrilor contractului nu va unilateral prevzut la alin. (2) n condiiile contractuale cuprinse
depi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniial. n documentaia de atribuire.
CAPITOLUL VI nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
Cazuri specifice de ncetare a contractului neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene
de achiziie public i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
Art. 223. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor dreptului
modificrile i completrile ulterioare.
comun privind ncetarea contractelor sau dreptului autoritii
Art. 226. (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea
contractante de a solicita constatarea nulitii absolute a
sanciunilor se realizeaz de ctre persoane mputernicite n
contractului de achiziie public, n conformitate cu dispoziiile
acest scop de Curtea de Conturi a Romniei, respectiv ANAP, n
dreptului comun, autoritatea contractant are dreptul de a
denuna unilateral un contract de achiziie public n perioada funcie de instituia care face constatarea abaterii.
de valabilitate a acestuia n una dintre urmtoarele situaii: (2) Aplicarea sanciunii cu amend contravenional se
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, n prescrie n termen de 36 de luni de la data svririi faptei.
una dintre situaiile care ar fi determinat excluderea sa din Art. 227. (1) Sanciunea contravenional se aplic
procedura de atribuire potrivit art. 164167; autoritii contractante, care, n funcie de situaia concret,
b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului dispune luarea unor msuri mpotriva persoanelor implicate n
respectiv, avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor care derularea achiziiei publice ce a fcut obiectul contraveniei.
rezult din legislaia european relevant i care a fost (2) Svrirea faptei contravenionale nu implic n mod
constatat printr-o decizie a Curii de Justiie a Uniunii obligatoriu i producerea unui prejudiciu.
Europene. (3) Stabilirea prejudiciului trebuie s in seama de
(2) Autoritatea contractant introduce dreptul de denunare circumstanele faptei contravenionale i s fie fundamentat.
unilateral prevzut la alin. (1) n condiiile contractuale cuprinse Art. 228. Contraveniilor prevzute la art. 224 le sunt
n documentaia de atribuire. aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
CAPITOLUL VII completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
Contravenii i sanciuni completrile ulterioare, cu excepia art. 13 alin. (1), art. 28 i 29.
Art. 224. (1) Urmtoarele fapte constituie contravenii, CAPITOLUL VIII
dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct s fie Dispoziii tranzitorii i finale
considerate, potrivit legii penale, infraciuni:
a) neducerea la ndeplinire a deciziilor Consiliului Naional Art. 229. (1) n orice situaie n care o autoritate
de Soluionare a Contestaiilor; contractant intenioneaz s realizeze un proiect prin atribuirea
b) orice nclcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor unui contract pe termen lung care s cuprind fie executarea de
normative emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect lucrri i operarea rezultatului lucrrilor, fie prestarea,
nclcarea dispoziiilor art. 2; gestionarea i operarea de servicii, autoritatea contractant are
c) atribuirea unui contract de achiziie public/acord-cadru obligaia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va
sau organizarea unui concurs de soluii fr publicarea prealabil demonstra necesitatea i oportunitatea realizrii proiectului n
a unei invitaii de participare la o procedur concurenial de acest mod.
ofertare, n cazurile n care publicarea acesteia este obligatorie (2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care proiectul
potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) i art. 144; pe termen lung presupune crearea unei societi avnd ca
d) nclcarea prevederilor art. 11 alin. (2); acionari operatorul economic, pe de o parte, i autoritatea
e) nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice contractant sau entitatea contractant, pe de alt parte.
prevzute la art. 155 alin. (6); (3) Studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) se bazeaz
f) nclcarea regulilor de publicitate i transparen prevzute pe un studiu de fezabilitate n cazul proiectelor implicnd
la art. 111 alin. (1) lit. b) i art. 142-150; executarea de lucrri.
g) utilizarea altor criterii de calificare i selecie dect cele Art. 230. (1) Prin studiul de fundamentare menionat la
prevzute la art. 163 sau a altor criterii de atribuire dect cele art. 229 alin. (1), autoritatea contractant are obligaia s
prevzute la art. 187 alin. (3); analizeze dac atribuirea contractului implic transferul unei
h) aplicarea incorect, n cadrul procesului de pri semnificative a riscului de operare ctre operatorul
calificare/selecie i/sau evaluare a criteriilor de calificare i economic, astfel cum este definit n legea privind concesiunile
selecie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare; de lucrri i concesiunile de servicii.
i) nepunerea la dispoziia ANAP, n termenul solicitat, a (2) n cazul n care, ca urmare a analizei prevzute la
informaiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie alin. (1), autoritatea contractant constat c o parte
public/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicit n scopul semnificativ a riscului de operare nu va fi transferat
ndeplinirii funciilor sale; operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat
j) nclcarea prevederilor art. 207 alin. (1); contract de achiziie public.
k) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect Art. 231. n msura n care prezenta lege nu prevede
cele prevzute la art. 212 i 213 sau crearea unor circumstane altfel, sunt aplicabile dispoziiile dreptului comun.
artificiale de anulare a procedurii de atribuire; Art. 232. (1) Sistemul naional de achiziii publice cuprinde
l) nclcarea prevederilor art. 215 alin. (1). funcii de reglementare, asisten i sprijin operaional, control
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea
amend ntre 5.000 lei i 30.000 lei. conflictului de interese, combaterea licitaiilor trucate i alte
Art. 225. Prin excepie, n cazul contractelor de achiziie funcii avnd ca obiectiv respectarea principiilor prevzute la
public finanate din fonduri europene i/sau din fonduri publice art. 2 alin. (2).
naionale aferente acestora, dispoziiile art. 224 se aplic doar (2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
dac contravenia constatat nu constituie abatere n se detaliaz obligaiile i responsabilitile specifice ale
conformitate cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului autoritilor contractante n raport cu ndeplinirea acestor funcii.
Art. 233. ANAP elaboreaz norme metodologice de (2) Procedurilor de atribuire n curs de desfurare la data
aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare intrrii n vigoare a prezentei legi li se aplic legea n vigoare la
Guvernului n termen de 30 de zile de la data publicrii n data iniierii procedurii de atribuire.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Prezenta lege se aplic contractelor de achiziie
Art. 234. (1) n vederea realizrii sarcinilor prevzute n public/acordurilor-cadru ncheiate dup data intrrii sale n vigoare.
Strategia naional n domeniul achiziiilor publice i n prezenta (4) Contractele de achiziie public/Acordurile-cadru
lege, personalul Curii de Conturi a Romniei se majoreaz cu ncheiate nainte de data intrrii n vigoare a prezentei legi sunt
250 de posturi. supuse dispoziiilor legii n vigoare la data cnd acestea au fost
(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc
ncheiate n tot ceea ce privete ncheierea, modificarea,
influenele financiare rezultate din aplicarea alin. (1) n bugetul
interpretarea, efectele, executarea i ncetarea acestora.
Curii de Conturi a Romniei pe anul 2016.
Art. 237. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2015
Art. 235. (1) Pentru proiectele de infrastructur de
transport transeuropean situate pe reeaua de transport (TEN-T) privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
Central (Core) i Global (Comprehensive), astfel cum este pentru Achiziii Publice, publicat n Monitorul Oficial al
aceasta definit de prevederile art. 9 alin. (1) i ale art. 38 din Romniei, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobat prin
Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European Legea nr. 244/2015, se completeaz dup cum urmeaz:
i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientrile Uniunii La articolul 5, dup alineatul (6) se introduce un nou
pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de alineat, alineatul (61), cu urmtorul cuprins:
abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum i drumurile de (61) Numrul funcionarilor publici din cadrul fiecrei structuri
legtur i variantele ocolitoare ale localitilor urbane, regionale ale ANAP prevzute la alin. (6) este de cel puin 30,
modalitatea de certificare a situaiei economice i financiare, din care cel puin 2 i desfoar activitatea n municipiile
precum i a capacitii tehnice i profesionale a operatorilor reedin ale judeelor arondate fiecrei structuri regionale.
economici participani n cadrul procedurilor de achiziie public Art. 238. La data intrrii n vigoare a prezentei legi se
va fi reglementat prin hotrre a Guvernului, la iniiativa abrog:
Ministerului Transporturilor, n termen de 90 de zile de la intrarea a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
n vigoare a prezentei legi. atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
(2) Modalitatea de nlocuire a subcontractanilor/personalului concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
contractului/membrilor asocierii, n perioada de implementare a
nr. 418 din 15 mai 2006, aprobat cu modificri i completri
contractului, va fi reglementat n cadrul unui capitol distinct al
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
ulterioare;
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1), modalitatea de certificare
a situaiei economice i financiare i a capacitii tehnice i b) orice alte prevederi contrare cuprinse n orice alte acte
profesionale a operatorilor economici se refer la reglementarea normative.
unui sistem de certificare destinat procedurilor de achiziie Art. 239. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din
public pentru proiectele de infrastructur de transport trans- prezenta lege.
europene n vederea ndeplinirii de ctre operatorii economici a Art. 240. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la
criteriilor de calificare i selecie. data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 236. (1) Prezenta lege se aplic procedurilor de (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) dispoziiile art. 199
atribuire iniiate dup data intrrii sale n vigoare. alin. (2) intr n vigoare la 18 octombrie 2018.


Prezenta lege transpune art. 3, art. 5, art. 721, art. 23, art. 24, art. 27, art. 2936, art. 38, art. 4043, art. 45, art. 47,
art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 55, art. 57, art. 58, art. 63, art. 6567, art. 70, art. 7274, art. 76, art. 78, art. 81, art. 82, art. 84
din Directiva 2014/24/UE privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, i parial art. 1 alin. (1) i (2), art. 2 alin. (1) pct. 1, 424, art. 4, art. 6 alin. (3),
art. 22 alin. (1) primul i al cincilea paragraf, alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 23 alin. (1) paragraful (1), art. 26 alin. (1)(4), alin. (5)
primul paragraf, alin. (6), art. 28 alin. (1 )(6), art. 37 alin. (1) primul i al doilea paragraf, alin. (2)(4), art. 39 alin. (1), alin. (2)
primul paragraf, art. 44 alin. (1), alin. (2), art. 46 alin. (1)(3), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1) primul paragraf, alin. (2) al doilea
paragraf, art. 54 alin. (1) primul paragraf, alin. (2), art. 56 alin. (1)(3), art. 59 alin. (1)(6), art. 60 alin. (1), alin. (2) primul i al
doilea paragraf, alin. (3), alin. (4), art. 61 alin. (1), alin. (2), art. 62 alin. (1), alin. (2), art. 64 alin. (1), alin. (3)(5) primul paragraf,
alin. (7), art. 68 alin. (1), alin. (2), alin. (3) primul paragraf, art. 69 alin. (1)(4), art. 71 alin. (1)(4), alin. (5) primul, al doilea i al
treilea paragraf, art. 75 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 77 alin. (1)(5), art. 79 alin. (1), alin. (2), alin. (3) paragraful (1), art. 80
alin. (1), art. 83 alin. (1), alin. (2), alin. (4)(6), art. 85 alin. (3), art. 86, art. 90 alin. (1)(5), art. 91 primul paragraf din
Directiva 2014/24/UE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, PREEDINTELE SENATULUI


FLORIN IORDACHE CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 19 mai 2016.


Nr. 98.
ANEXA Nr. 1

NACE Rev. 11
SECIUNEA F CONSTRUCII Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note

45 Construcii Aceast diviziune include: 45000000


construcia de cldiri i lucrri noi, restaurare i reparaii
curente
45.1 Pregtirea 45100000
antierelor
45.11 Demolri de cldiri; Aceast clas include: 45110000
terasamente demolarea cldirilor i a altor structuri;
degajarea antierelor;
lucrri de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea
antierelor de construcii, spare de anuri, ndeprtarea
rocilor, demolare prin explozie etc.;
pregtirea antierelor pentru exploatare minier;
ndeprtarea solului i alte lucrri de dezvoltare i
pregtire a terenurilor i a antierelor miniere.
Aceast clas cuprinde, de asemenea:
drenarea antierelor de construcii;
drenarea terenurilor agricole i forestiere.
45.12 Lucrri de foraj i Aceast clas include: 45120000
sondaj sondaje experimentale, foraje de recunoatere i carotaje
pentru construcii, precum i pentru studii geofizice,
geologice sau alte studii similare.
Aceast clas nu cuprinde:
forarea puurilor de extracie a ieiului sau a gazelor
naturale, a se vedea 11.20;
forarea puurilor de ap, a se vedea 45.25;
sparea de puuri, a se vedea 45.25;
prospectarea zcmintelor de iei i de gaze naturale,
precum i studiile geofizice, geologice i seismice, a se
vedea 74.20.
45.2 Lucrri de 45200000
construcii
complete sau
pariale; lucrri de
geniu civil
45.21 Lucrri generale de Aceast clas include: 45210000
construcii de cldiri construcii de cldiri de toate tipurile i construcii civile; cu excepia:
i lucrri de geniu poduri, inclusiv cele destinate susinerii oselelor 45213316
civil suspendate, viaducte, tuneluri i pasaje subterane; 45220000
conducte, linii de comunicaii i linii electrice pentru 45231000
transport pe distane mari; 45232000
conducte, linii de comunicaii i linii electrice pentru reele
urbane;
lucrri conexe de amenajare urban;
asamblarea i montarea de construcii prefabricate pe
antiere.
Aceast clas nu cuprinde:
servicii referitoare la extracia ieiului i a gazelor
naturale, a se vedea 11.20;
construcia de lucrri complet prefabricate din elemente
din alte materiale dect betonul, fabricate de unitatea care
execut lucrrile, a se vedea diviziunile 20, 26 i 28;
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, pentru
stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite de
golf i alte instalaii sportive, a se vedea 45.23;
lucrri de instalaii pentru construcii, a se vedea 45.3;
lucrri de finisare, a se vedea 45.4;
activiti de arhitectur i de inginerie, a se vedea 74.20;
gestionarea proiectelor de construcii, a se vedea 74.20.
1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
NACE Rev. 11
SECIUNEA F CONSTRUCII Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note
45.22 Ridicarea de Aceast clas include: 45261000
arpante i ridicarea de arpante;
acoperiuri montarea acoperiurilor;
lucrri de impermeabilizare.
45.23 Construcii de Aceast clas include: 45212212 i
autostrzi, osele, construcia de autostrzi, de drumuri, de osele, alte ci DA03
aerodromuri i pentru vehicule i pietoni; 45230000 cu
complexe sportive construcia de ci ferate; excepia:
construcia de piste de aterizare-decolare; 45231000
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, pentru 45232000
stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de tenis, circuite de 45234115
golf i alte instalaii sportive;
marcarea cu vopsea a suprafeelor rutiere i a spaiilor de
parcare.
Aceast clas nu cuprinde:
terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.
45.24 Lucrri hidrotehnice Aceast clas include construcia de: 45240000
ci navigabile, porturi, lucrri fluviale, porturi de agrement
(marinas), ecluze etc.;
baraje i diguri;
dragare;
lucrri subacvatice.
45.25 Alte lucrri de Aceast clas include: 45250000
construcii care activitile de construcii specializate care implic un 45262000
implic lucrri aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrri i care
speciale necesit competene sau echipamente specializate;
realizarea de fundaii, inclusiv instalarea piloilor;
forarea i construcia de puuri de ap, sparea de puuri;
montarea elementelor de structur metalic ce nu sunt
fabricate de unitatea care execut lucrrile;
ndoirea structurilor metalice;
lucrri de zidire cu crmid sau piatr;
montarea i demontarea schelelor i a platformelor de
lucru proprii sau nchiriate;
construcia de couri de fum i de cuptoare industriale.
Aceast clas nu cuprinde:
nchirierea de schele fr montare i demontare, a se
vedea 71.32.
45.3 Lucrri de instalaii 45300000
45.31 Lucrri de instalaii Aceast clas include: 45213316
electrice instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a 45310000 cu
urmtoarelor elemente: excepia:
cabluri i conexiuni electrice; 45316000
sisteme de telecomunicaii;
instalaii electrice de nclzire;
antene pentru cldiri rezideniale;
sisteme de alarm mpotriva incendiilor;
sisteme de alarm antiefracie;
ascensoare i scri rulante;
paratrsnete etc.
45.32 Lucrri de izolare Aceast clas include: 45320000
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, de
izolaii termice, acustice sau mpotriva vibraiilor.
Aceast clas nu cuprinde:
lucrri de impermeabilizare, a se vedea 45.22.
45.33 Instalaii Aceast clas include: 45330000
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
instalaii i echipamente sanitare;
echipamente pentru distribuia gazelor;
echipamente i conducte de nclzire, de ventilare, de
refrigerare sau de climatizare;
instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea sistemelor electrice de nclzire, a se vedea 45.31.
1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
NACE Rev. 11
SECIUNEA F CONSTRUCII Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note
45.34 Alte lucrri de Aceast clas include: 45234115
instalaii instalarea sistemelor de iluminat i de semnalizare pentru 45316000
osele, ci ferate, aeroporturi i porturi; 45340000
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
instalaiilor i a echipamentelor neclasificate n alt parte.
45.4 Lucrri de finisare 45400000
45.41 Tencuire Aceast clas include: 45410000
aplicarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
ipsosului i a stucului pentru structuri sau ornamente interioare
i exterioare, inclusiv a materialelor de fuire asociate.
45.42 Tmplrie i Aceast clas include: 45420000
dulgherie instalarea de ui, ferestre, tocuri i rame pentru ui i
ferestre, buctrii echipate, scri, echipamente pentru
magazine i echipamente similare, din lemn sau din alte
materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execut
lucrrile;
amenajri interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn,
compartimentri mobile etc.
Aceast clas nu cuprinde:
acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se
vedea 45.43.
45.43 mbrcarea Aceast clas include: 45430000
podelelor i a instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a
pereilor urmtoarelor elemente:
dale din ceramic, beton sau piatr pentru perei sau
podele;
parchete i alte pardoseli din lemn, mochete i
linoleum;
inclusiv din cauciuc sau plastic;
materiale de placare a podelelor sau a pereilor din
terrazzo, marmur, granit sau ardezie;
tapete.
45.44 Vopsitorie i Aceast clas include: 45440000
montare de vopsirea interioar i exterioar a cldirilor;
geamuri vopsirea structurilor de construcii civile;
montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.
45.45 Alte lucrri de Aceast clas include: 45212212 i
finisare instalarea piscinelor private; DA04
curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu ajutorul aburilor, 45450000
prin sablare sau alte metode similare;
celelalte lucrri de finalizare i finisare a cldirilor
neclasificate n alt parte.
Aceast clas nu cuprinde:
curarea pereilor interiori ai cldirilor i ai altor
construcii, a se vedea 74.70.
45.5 nchirierea de 45500000
echipamente de
construcie sau
demolare cu
operator
45.50 nchirierea de Aceast clas nu cuprinde: 45500000
echipamente de nchirierea de maini i echipamente de construcie sau
construcie sau demolare fr operator, a se vedea 71.32.
demolare cu
operator
1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
ANEXA Nr. 2

Cod CPV Descriere

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare Servicii de sntate, servicii sociale i
personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asisten servicii conexe
medical] i 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9
la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Case particulare
cu personal angajat] i 98513000-2 98514000-9 [Servicii de for de munc pentru
particulari, Servicii de personal de agenii pentru particulari, Servicii de personal de
birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii
de asisten la domiciliu i Servicii domestice]

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administraie public, de aprare Servicii sociale administrative, servicii de
i de asigurri sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la nvmnt, servicii de sntate i
79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de nvmnt i formare profesional la servicii culturale
80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8
79950000-8 [Servicii de organizare de expoziii, de trguri i de congrese], 79951000-5
[Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente],
79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de
organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3
[Servicii de organizare de prezentri de mod], 79956000-0 [Servicii de organizare de
trguri i expoziii]

75300000-9 Servicii de asigurri sociale obligatorii1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, Servicii de indemnizaii


75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3 Alte servicii comunitare, sociale i


personale, inclusiv servicii prestate de
organizaii sindicale, de organizaii
politice, de asociaii de tineri i servicii
diverse prestate de organizaii asociative
98131000-0 Servicii religioase
de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii hoteliere i restaurante
Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mncrii la domiciliu,
55521200-0 Servicii de livrare a mncrii]
5552000-1 Servicii de catering, 55522000-5 Servicii de catering pentru societi de
transport, 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societi sau instituii, 55524000-9
Servicii de catering pentru coli
55510000-8 Servicii de cantin, 55511000-5 Servicii de cantin i alte servicii de
cafenea cu clientel restrns, 55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor,
55523100-3 Servicii de restaurant pentru coli

de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5; Servicii juridice, n msura n care nu


sunt excluse n temeiul art. 29 alin. (3)
de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 pn la 75131000-3 Alte servicii administrative i servicii
guvernamentale
de la 75200000-8 la 75231000-4; Prestri de servicii pentru comunitate
75231210-9 pn la 75231230-5; 75240000-0 pn la 75252000-7; 794300000-7; Servicii legate de nchisori, de securitate
98113100-9 public i de salvare, n msura n care nu
sunt excluse n temeiul art. 29 alin. (1) lit. h)
de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaie i de siguran, Servicii de Servicii de investigaie i de siguran
siguran, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarm, Servicii de paz, Servicii de
supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de
patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de anchetare i
Servicii de agenii de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8
[Servicii de analiz a deeurilor]
98900000-2 [Servicii prestate de organizaii i de organisme extrateritoriale] i Servicii internaionale
98910000-5 [Servicii specifice organizaiilor i organismelor internaionale]

1 Aceste servicii nu intr sub incidena prezentei legi n cazul n care sunt organizate sub form de servicii fr caracter economic de interes general.
Cod CPV Descriere

64000000-6 [Servicii potale i de telecomunicaii], 64100000-7 [Servicii potale i de


curierat], 64110000-0 [Servicii potale], 64111000-7 [Servicii potale de distribuire a
ziarelor i a periodicelor], 64112000-4 [Servicii potale de distribuire a corespondenei],
Servicii potale
64113000-1 [Servicii potale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghiee
de oficii potale], 64115000-5 [nchiriere de cutii potale], 64116000-2 [Servicii post-
restant], 64122000-7 [Servicii de curierat i de mesagerie intern n birouri]

50116510-9 [Servicii de reapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie] Servicii diverse