Sunteți pe pagina 1din 5
ye’ 7 eee STADIUL lucrarilor de inregistrare sistematica, decembrie 2016 Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF) Agentia Nafionalé de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) implementeaz& Programul national de cadastru si carte funciar 2015-2023 (PNCCF). Acesta a fost instituit prin Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 294/2015. PNCCF are ca obiectiv principal inregistrarea tuturor proprietatilor imobiliare in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara la nivel national, cu finantare din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile, precum gi alocdri bugetare ale unitatilor administrativ-teritoriale (UAT). Lucrérile de inregistrare sistematicd sunt gratuite pentru cetateni, persoane fizice sau juridice. Procesul inregistrarii sistematice cuprinde urmatoarele etape: Principalele Instiinfarea cetatenilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata la nivel national gi local, cu privire la inceperea lucrarilor de cadastru sistematic; Identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale; Identificarea proprietarilor si a posesorilor; Colectarea actelor de proprietate si a celor necesare inregistrarii; Integrarea, prelucrarea datelor i intocmirea documentelor tehnice ale cadastrului; Afigarea, la nivel central si local, a documentelor tehnice cadastrale; Inregistrarea si solutionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari sau posesori; Deschiderea noilor crf funciare in sistemul informatic, obiective ale Programului national sunt: Inregistrarea gratuita a tuturor proprietattlor in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara gestionat de ANCPI; Realizarea planului cadastral al imobilelor, Deschiderea cdrfilor funciare la nivelul tuturor unitatilor administrativ- teritoriale; Inscrierea posesorilor (care nu detin acte de proprietate asupra imobilelor); Eliberarea gratuit a certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentare, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, prin suportarea onorarillor notarilor publici de ctre ANCPI, in vederea inscrierii in cartea funciara a proprietarilor actual ‘ANCPUStr, Splaiul Indepencente, Nr. 202.8, Eta 1, Sector 6, Cod postal 080022, BucuTost, ROMANIA Certfeat SR EN ISO 00012008 Telefon: (+4021) $17 73 39; Fax: (+4021) 316 62 24; e-mal:ofee@anopi co; ww ancoi ro Ne 27921100 ——_—_—_— Pentru atingerea obiectivelor programului, ANCPI a initiat mai multe acte normative care au modificat si completat Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare: Legea nr. 150/28.06.2015, Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 35/2016, Legea nr. 243/29.11.2016 si acte normative precum Hot&rérea Guvernului nr. 294/29.04,2015, Ordinul nr. 700/09.07.2014 al Directorului General al ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. Hotararea Guvernului nr. 294/29.04.2015 reglementeaza activitatile Programului national gi bugetul acestora (in valoare de 4.050.885 mi lei) Ordonanta de Urgenté a Guvernului nr, 35/28.06.2016 a modificat si completat Legea cadastrului gi a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, stabilindu-se cadrul legal necesar inregistrarii accelerate a terenurilor agricole din extravilan, si pe cale de exceptie a celor din intravilan, in cazul unitatilor administrativ - teritoriale in care nu exist terenuri in extravilan. Prin acest act normativ, este posibila finantarea de c&tre ANCPI a primarilor care pot contracta lucrari de Inregistrare sistematica a terenurilor din extravilan, la nivel de sector cadastral. Asadar, scopul acestor modificari a fost adaptarea permanenta a cadrului legislativ la situafille reale generate de aplicarea legilor restituirii proprietatilor in Romania, dar si grabirea procesului de inregistrare sistematic& pentru ca Programul national s8 poata fi finalizat in perioada stabilits. Prin Legea nr. 243/29.11.2016 pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in vigoare din 9.12.2016, s-a prevazut posibilitatea ca primarille care nu finalizeaza pana la sfarsitul anului lucrarile de inregistrare sistematicd demarate la nivel de sectoare cadastrale, sa utilizeze sumele alocate de ANCPI in 2017 Etapele Programului national de cadastru gi carte funciaré 2015-2023 PNCCF etapa 1: inregistrarea sistematica in 147 UAT- uri rurale {in anu! 2015, ANCPI a lansat prima licitatie electronica in SEAP pentru inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF. La sfarsitul anului 2015, au fost semnate gase Acorduri Cadru pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in 87 de unitati administrativ-teritoriale din zona rurala din 24 de judete. Pana la sfarsitul anului 2016 au fost incheiate 17 contracte de servicii pentru realizarea lucrairilor de tnregistrare sistematica in 42 de UAT-uri Bugetul alocat este de 71,8 milioane lei, iar termenul de finalizare estimat este 2019. La inceputul anului 2017 va fi lansaté procedura de achizitie publica electronicé pentru urmatorul lot de 60 de unitati administrativ-teritoriale din restul de 17 judete. Bugetul alocat este de aproximativ 45 milioane lei, iar termenul estimat de executie a lucrarilor este anul 2020. ‘ANCPUStr.Splalul Independents, Nr. 202 A, Eta] 1, Sector6, Cod postal 060022, Bucuresl, ROMANIA Crtfeat SR EN ISO soot 2008 Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 318 62 24; e-mail offce@ancpir; www ancoi > Ne 27624700R py wo » ~ANCPI. —— EEE PNCCF etapa 2: Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale In sprijinul fermierilor si pentru dezvoitarea agriculturii romanesti, ANCPI a demarat a doua etapa a Programului national, in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 35/2016. Actul normativ permite primariilor sa initieze lucrari de inregistrare sistematica la nivel de sector cadastral in extravilan. Prin exceptie, in unitatile administrativ-teritoriale in care nu sunt terenuri in extravilan, lucrarile de inregistrare sistematica pot fi demarate la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan Astfel, in anul 2016 au fost semnate 1.978 de contracte de finantare intre unitati administrativ-teritoriale din 41 de judete si Oficille de cadastru si publicitate imobiliara, in baza carora au fost semnate 1.100 de contracte de servicii intre unitatile administrativ- teritoriale si persoane fizice sau juridice autorizate. Prin finantarea lucrarilor conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 35/2016 de modificare si completare a Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, pana la sfarsitul anului 2016 au fost finalizate 347 sectoare cadastrale din 227 UAT-uri STADIUL lucrarilor de inregistrare sistematica derulate pe sectoare | cadastrale ~ OUG 36/2016 347 sectoare cadastrale finalizate din 227 UAT-uti Contracte de. Achizit Contracte de servici Finantate semnate semnate 1100 1978 PNCCF etapa 3: Continuarea finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale {hn anul 2017, ANCPI va continua finanfarea unit&tilor administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale din extravilan. Odat cu aprobarea bugetului de stat, fiecare primarie va putea accesa suma de 150.000 de lei. ‘ANCPIStr. Splaiul Independents, Nr. 202.A, Eta] 1, Sector 6, Cod postal 060022, Bucutegt, ROMANIA Certfext SR EN SO 9001-2008, Telefon: (+4021) 317 73 38; Fax: (+4021) 316 52 24; emai office@ancpi.o; wi ancy 10 Ne 2782V00R. pp” B “ANCPL AGevrm NaTIONATA ———— Platile catre primarii vor fi efectuate dup’ deschiderea carfilor funciare aferente imobilelor receptionate. Orice primarie din tar poate primi bani pentru realizarea cadastrului sistematic, in condifile in care incheie un contract de finantare cu oficiul de cadastru si publicitate imobiliara de pe raza judetului in care se afl PNCCF etapa 4: Cofinantarea lucrarilor de inregistrare sistematica ANCPI va realiza si supune dezbaterii publice procedura de cofinantare pentru unitatile administrativ-teritoriale ce deruleaza lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor din fonduri proprii. Aceast modalitate este destinata in special oraselor si municipiilor. PNCCF etapa 5: inregistrarea sistematica cu fonduri europene - POR 2014- 2020, Axa Prioritara 11 - Cadastru ANCPI este in stadiul de finalizare a cererii de finantare si a documentelor conexe Proiectului privind inregistrarea sistematicd a proprietatilor din 793 de UAT- uri rurale. Acest Proiect face obiectul Axei prioritare 11 din cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 Bugetul estimat este de 312.7 milioane de Euro si presupune inregistrarea proprietatilor pe o suprafata de aproximativ 5.7 milioane de hectare din zone rurale. ANCPI a incheiat, in octombrie 2015, Memorandumul de Intelegere cu Consortiul Asociatia Romana pentru Transparenté/Transparency Intemational Romania - Institutul pentru Politici Publice, in vederea asigurarii transparentei derularii procedurilor de achizitie in cadrul proiectului major gi a derularii lucrarilor de inregistrare a proprietattlor in zone rurale, prin mecanismele de control ale Pactelor de Integritate. Situafia lucrarilor de inregistrare sistematica a proprietafilor la sfargitul anului 2016 In Romania, numarul estimat de imobile este de 40.000.000. Din acestea, ANCPI a Inregistrat in sistemul informatic, ca urmare a inregistrarilor sporadice si sistematice, aproximativ 9,4 milioane, reprezentand peste 23 % numarul total. in decembrie 2016 erau in derulare tucrari de inregistrare sistematica in 1009 de UAT-uri dupa cum urmeaza: ~ 26 UAT-uri in lucru prin Proiectul CESAR; ~ 0 UAT-uri in lucru prin PNCCF etapa | - 87 UAT; + 37 UAT-uri din Acordurile Cadru semnate pentru PNCCF etapa | — 87 UAT; - 23 UAT-uri finanfate din fonduri proprii; ~ in sectoare cadastrale din 873 UAT-uri prin OUG 35/2016. ANGPUStr. Spaiul Independent, Nr. 202 A, Eta 1, Sector 6, Cod postal 060022, Bucurest, ROMANIA Certical SR EN ISD 600" 7008 Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax (+4021) 316 82 24; e-mail office@ancpio; wus. ancpi 9 Ne 27421100 eee UAT-uri in care se deruleaza lucrari de inregistrare itematica PNCCF (din contractele subsecvente ‘semnate pentru Etapa |), 50 PNCCF (din Acordurile Cadru semnate pentru Etapa |), 37 Fonduri propri 23. ou 35/2016, 873 |, ROMANIA” atic SREN ISO 6001:2008 Ne 2792100