Sunteți pe pagina 1din 111

Verbul

Dublete de infinitiv

1. a ajutora/a ntrajutora

2. a blega/a bliga

3. a crnosi/a crnosi

4. a chelli/a schelli

5. a corcoli/a corconi

6. a datora/a datori

7. a se datora/a se datori

8. a decofeiniza/a decafeiniza

9. a depra/a dpra

10.a drmboi/a drmboia

11.a dumeri/a dumiri

12.a fonfi/a forni

13.a freciona/a friciona

14.a (se) gina/a (se) gina

15.a nbui/a nbui

16.a ncarna/a incarna

17.a ncina/a ncini

18.a ncorpora/a incorpora

19.a ngreuna/a ngreuia

20.a nmuia/a muia

21.a ntroloca/a ntruloca

1
22.a memora/a memoriza

23.a mihona/a mihoni

24.a prpli/a perpeli

25.a percheziiona/a perchiziiona

26.a picoti/a piroti

27.a pricopsi/a procopsi

28.a rabata/a rabate

29.a selecta/a seleciona

30.a substantiva/a substantiviza

31.a vpi/a vpia

32.a voma/a vomita

33.a zbrli/a zburli

Dublete morfologice - a

1. a demarca - demarc/demarcheaz

2. a inventa - invent/inventeaz

3. a mpuia - mpuie/mpuiaz

4. a se ngmfa - ngmf/ngmfeaz

5. a njgheba - njgheab/njghebeaz

6. a nstruna - nstrun/nstruneaz

7. a nvia - nvie/nviaz

8. a prelimina - prelimin/prelimineaz

9. a raporta - raport/raporteaz

10.a rchira - rchir/rchireaz

2
11.a chiopta - chioapt/chiopteaz

12.a se uuia - se uuie/se uuiaz

Dublete morfologice - i

1. a biciui - biciuie/biciuiete

2. a birui - biruie/biruiete

3. a bocni - bocne/bocnete

4. a bonci - boncie/bonciete

5. a buhi - buhie/buhiete

6. a cheltui - cheltuie/cheltuiete

7. a chinui - chinuie/chinuiete

8. a ciocni - ciocne/ciocnete

9. a clnni - clnne/clnnete

10.a crnni - crnne/crnnete

11.a clonci - cloncie/clonciete

12.a cloncni - cloncne/cloncnete

13.a croncni - croncne/croncnete

14.a cotrobi - cotrobie/cotrobiete

15.a dngni - dngne/dngnete

16.a destinui - destinuie/destinuiete

17.a dibui - dibuie/dibuiete

18.a drcui - drcuie/drcuiete

19.a dupi - dupie/dupiete

20.a hpi - hpie/hpiete

3
21.a horpi - horpie/horpiete

22.a huidui - huiduie/huiduiete

23.a nvrti - nvrte/nvrtete

24.a leorbi - leorbie/leorbiete

25.a leorci - leorcie/leorciete

26.a leorpi - leorpie/leorpiete

27.a mntui - mntuie/mntuiete

28.a murmui - murmuie/murmuiete

29.a (se) oleci - (se) olecie/(se) oleciete

30.a orbeci - orbecie/orbeciete

31.a piscui - piscuie/ piscuiete

32.a solvi - solv/solvete

33.a se strdui - se strduie/se strduiete

34.a se tngui - se tnguie/se tnguiete

35.a cni - cne/cnete

36.a zgndri - zgndre/zgndrete

Distincie flexionar a verbului

1. a acorda - acord & acordeaz

2. a alega - se aleg & alegheaz

3. a ciurui - ciuruie & ciuruiete

4. a concura - concur & concureaz

5. a contracta - contract & contracteaz

6. a degaja - degaj & degajeaz

4
7. a ndoi - ndoaie & ndoiete

8. a nsemna - nseamn & nsemneaz

9. a lega - leag & legheaz

10.a manifesta - manifest & manifesteaz

11.a mntui - mntuie & mntuie/mntuiete

12.a mira - mir & mireaz

13.a ordona - ordon & ordoneaz

14.a raporta - raport/raporteaz & raporteaz

15.a reflecta - reflect & reflecteaz

16.a repurta - repoart & repurteaz

17.a returna - retoarn & returneaz

18.a reveni - revine & se revenete

19.a tici - ticie & ticiete

20.a turna - toarn & turneaz

O singur form - a

1. a apropria - apropriaz

2. a cuna - cuneaz

3. a copia - copiaz

4. a dula - duleaz

5. a decerna - decerneaz

6. a defima - defimeaz

7. a se ndura - se ndureaz

8. a se mpuna - se mpuneaz

5
9. a mpreuna - mpreuneaz

10.a se nhita - se nhiteaz

11.a se mldia - se mldiaz

12.a naviga - navigheaz

13.a necheza - necheaz

14.a piigia - piigiaz

15.a profera - profereaz

16.a se posterna - se posterneaz

17.a prepondera - prepondereaz

18.a preluda - preludeaz

19.a tmia - tmiaz

20.a trgna - trgneaz

21.a (se) tupila - se tupileaz

O singur form - i

1. a asemui - asemuiete

2. a bodogni - bodognete

3. a bonclui - boncluiete

4. a brucui - brcuiete

5. a brnui - brnuiete

6. a brzdui - brzduiete

7. a blbni - blbnete

8. a blli - blliete

9. a bnni - bnniete

6
10.a se blcri - se blcrete

11.a se blngi - se blngiete

12.a banui - bnuiete

13.a se bhli - se bhlete

14.a brnui - brnuiete

15.a benhetui - benchetuiete

16.a se buhi - se buhiete

17.a crmui - crmuiete

18.a cepui - cepuiete

19.a chefui - chefuiete

20.a chelfni - chelfnete

21.a chihi - chihiete

22.a cihi - cihiete

23.a chitui - chituiete

24.a se ciondni - se ciondnete

25.a se ciorovi - se cioroviete

26.a cipcii - cipciete

27.a ciuguli - ciugulete

28.a clcui - clcuiete

29.a clmpi - clmpiete

30.a clmpni - clmpnete

31.a clpi - clpiete

32.a clni - clniete

33.a cltri - cltrete

7
34.a clefeti - clefetete

35.a cleveti - clevetete

36.a colbi - colbiete

37.a corhni - corhnete

38.a dnui - dnuiete

39.a dondni - dondnete

40.a drmlui - drmluiete

41.a drmui - drmuiete

42.a drngni - drngnete

43.a dricui - dricuiete

44.a drumui - drumuiete

45.a fitui - fituiete

46.a flencni - flencnete

47.a fleci - fleciete

48.a floci - flociete

49.a fojgi - fojgiete

50.a forfoti - forfotete

51.a folfi - folfiete

52.a fulgui - fulguiete

53.a fumui - fumuiete

54.a gelui - geluiete

55.a hcui - hcuiete

56.a hitui - hituiete

57.a hldui - hlduiete

8
58.a hrtni - hrtnete

59.a hrui - hruiete

60.a se hrjoni - se hrjonesc

61.a hi - hiete

62.a huidui - huiduiete

63.a mpturi - mpturete

64.a jumuli - jumulete

65.a lehi - lehiete

66.a se lehmeti - se lehmetete

67.a mirui - miruiete

68.a morfoli - morfolete

69.a nbui - nbuete

70.a ndui - nduete

71.a nzui - nzuiete

72.a pcmi - pcnete

73.a se prui - se pruiete

74.a psui - psuiete

75.a se prgui - se prguiete

76.a pizmui - pizmuiete

77.a porci - porciete

78.a prdui - prduiete

79.a prfui - prfuiete

80.a se prvli - se prvlete

81.a prznui - prznuiete

9
82.a se rfui - se rfuiete

83.a rzlui - rzluiete

84.a rzui - rzuiete

85.a revizui - revizuiete

86.a riui - riuiete

87.a se srgui - se srguiete

88.a sftui - sftuiete

89.a sporovi - sporoviete

90.a strjui - strjuiete

91.a fichiui - fichiuiete

92.a lefui - lefuiete

93.a ontci - ontcie

94.a opoci - opociete

95.a opi - opiete

96.a ugui - uguiete

97.a tgdui - tgduiete

98.a tinui - tinuiete

99.a tlli - tlliete

100. a tlpui - tlpuiete

101. a trgui - trguiete

102. a tencui - tencuiete

103. a terciui - terciuiete

104. a tescui - tescuiete

105. a tici - ticiete

10
106. a tocni - tocnete

107. a trncni - trncnete

108. a tropoti - tropotete

109. a tutui - tutuiete

110. a rmui - rmuiete

111. a trmuri - rmurete

112. a evui - evuiete

113. a icui - icuiete

114. a intui - intuiete

115. a ipoti - ipotete

116. a istui - istuiete

117. a uhi - uhiete

118. a se uicri - se uicrete

119. a se uicui - se uicuiete

120. a se undui - se unduiete

121. a urlui - urluiete

122. a uui - uuiete

123. a vcri - vcrete

124. a vcsui - vcsuiete

125. a se vicri - se vicrete

126. a vltuci - vltucete

127. a vlmi - vlmete

128. a vlui - vluiete

129. a vmui - vmuiete

11
130. a vrui - vruiete

131. a vntui - vntuiete

132. a se vrtejui - se vrtejuiete

133. a viermui - viermuiete

134. a vrfui - vrfuiete

135. a zgzui - zgzuiete

136. a zhi - zhiete

137. a zdrngni - zdrngnete

138. a zdrenui - zdrenuiete

139. a zeciui - zeciuiete

140. a zeui - zeuiete

141. a se zgribuli - se zgribulete

142. a zidui - ziduiete

143. a zimui - zimuiete

144. a zicui - zicuiete

145. a zmngli - zmnglete

146. a zopoti - zopotete

147. a zupi - zupiete

148. a se zvrcoli - se zvrcolete

149. a zvecui - zvecuiete

Conjugare fara sufix - a

1. a abroga - abrog

2. a amuina - amuin

12
3. a atesta - atest

4. a consacra - consacr

5. a conturba - conturb

6. a defalca - defalc

7. a deriva - deriv

8. a deroga - derog

9. a desfta - desfat

10.a deerta - deart

11.a (se) dezbra - (m) dezbar/dezbr

12.a se evapora - se evapor

13.a se ncibra - se ncaibr

14.a nfa - nfa

15.a se nfiripa - se nfirip

16.a se nfoia - se nfoaie

17.a ngima - ngim/ngaim

18.a perturba - perturb

19.a segrega - segreg

20.a uguia - uguie

21.a se viera - se vaier

22.a se vita - se vait

23.a vtma - vatm

24.a zglna - zgln

25.a zgrepna - zgrepn

26.a se zvpia - se zvpie

13
Conjugare fara sufix - i

1. a bci - bcie

2. a bigui - biguie

3. a bntui - bntuie

4. a bri - brie

5. a blehi - blehie

6. a se bizui - se bizuie

7. a bombni - bombne

8. a ci - cie

9. a chiri - chirie

10.a ciorsi - ciorsie

11.a chiui - chiuie

12.a clnci - clncie

13.a clefi - clefie

14.a clici - clicie

15.a clincni - clincne

16.a colci - colcie

17.a dinui - dinuie

18.a duri - durie

19.a durdui - durduie

20.a fonfi - fonfie

21.a fori - forie

22.a forfi - forfie

14
23.a forni - fornie

24.a foi - foie

25.a grohi - grohie

26.a hlpi - hlpie

27.a hmi - hmie

28.a hojbi - hojbie

29.a hurduci - hurducie

30.a se lfi - se lfie

31.a se lli - se llie

32.a mocni - mocne

33.a miorci - miorcie

34.a se moci - se mocie

35.a molfi - molfie

36.a nzri - i se nzare

37.a onni - onnie

38.a orci - orcie

39.a pci - pcie

40.a plpi - plpie

41.a pri - prie

42.a pleosci - pleoscie

43.a plesci - plescie

44.a pufi - pufie

45.a rpi - rpie

46.a roni - ronie

15
47.a ovi - ovie

48.a ovlci - ovlcie

49.a tropi - tropie

50.a turui - turuie

51.a ri - rie

52.a rli - rlie

53.a i - ie

54.a iui - iuie

55.a oci - ocie

56.a opi - opie

57.a ugui - uguie

58.a vji - vjie

59.a vlvi - vlvie

60.a vuvui - vuvuie

61.a zpi - zpie

62.a zzi - zzie

63.a se zbnui - se zbnuie

64.a zbri - zbrie

65.a se zbengui - se zbenguie

66.a zdroncni - zdroncne

67.a zdupi - zdupie

68.a zbmboi - zgmboaie

69.a se zgudui - zguduie

70.a zorni - zornie

16
71.a zumbi - zumbie

72.a zumzi - zumzie

73.a zurui - zuruie

74.a zugui - zuguie

75.a zvci - zvcie

76.a zvri - zvrie

Verbe cu paradigm incomplet

1. a accede - s accead (nu se folosete la timpuri trecute, moduri impersonale)

2. a binemerita - s binemerite (mai frecvent la timpuri trecute si compuse)

3. a concede - s concead, concednd (nu se folosete la p.s., m.m.c.p., part., forme


compuse cu part.)

4. confer = compar - vb. imperativ 2 sg., abr. cf.

5. a converge - s convearg, convergea (nu se folosete la timpurile compuse cu part.)

6. a desfide - s desfid (nu se folosete la timpuri trecute, part., ger.)

7. a se detraca - s-a detracat (folosit numai la timpuri compuse)

8. a diverge - s divearg (nu se folosete la timpurile trecute, ger., part.)

9. a divide - s divid (nu se folosete la timpurile trecute, ger., part.)

10.a evinge - s eving (nu se folosete la timpurile trecute, ger., part., supin, forme compuse
cu part.)

11.a exige - s exig (nu se folosete la timpurile trecute, ger., part., supin, forme compuse
cu part.)

12.a rage - fr part., supin i timpuri compuse cu part.

13.a termofica - numai la timpuri compuse, ger., part., supin

17
Verbe n -ii la infinitiv + perfectul simplu

1. a se albii

2. a prii - eu priii, el/ea prii

3. a pustii - eu pustiii, el/ea pustii

4. a se sfii - eu m sfiii, el/ea se sfii

5. a zapcii - eu zapciii, el/ea zapcii

Alte dificulti

1. a se agrega - se agreg

2. a aeza - aaz

3. a avea - avui/avusei, avurm/avuserm

4. a se calcifia - se calcifiaz

5. a se calcifica - se calcific

6. a coace - copsei, coapserm

7. a coase - cusurm, cosnd

8. a conchide - conchiznd, conchis

9. a conclude - conclus

10.a consista - consist

11.a continua - eu/tu continui

12.a crede - imper. crede/crezi

13.a datora/a datori - datoreaz/datorete, datora/datorea, datornd/datorind

14.a drpna - drapn/drpn, drapeni, s drapene/s drpene

15.a deferi - defer

16.a depna - depn, depeni, deapn, s depn. s depeni, s depene

18
17.a depra/dpra - depr/dapr, deprm/dprm, s depere/s dapere

18.a se drmboi/a se drmboia - se drmboiete/se drmboiaz

19.a deerta - s deerte

20.a disipa - disipeaz

21.a ncpua/a ncpui - ncpueaz/ncpuete

22.a legna - legn

23.a lepda - leapd, lepezi, leapd

24.a mnea - mi/mn, mi, mne, ei mn, msei, maserm, s mie/s mn, part. mas, ger.
mind/mnnd

25.a mihona/a mihoni - mihon/mihonete

26.nota bene - loc. vb. imper., s.n., abr. N.B.

27.a pieri - imper. piei

28.a rabata/a rabate - rabate/rabateaz

29.a tbr - tabr, taberi, tabr, tbra, tbr, s tabere

30.a trepda - trepd, trepezi, treapd, s trepede

31.a esla - esal/esl, esali/esli, esal/esale

32.a vpi/a vpia - vpiaz/vpiete, s vpiasc/s vpieze

33.a zvrli - zvrle, ei zvrl/zvrl, s zvrle

19
Substantivul

Prefixoide

1. acvi-, acva-, aqua- = ap

2. aden(o)- = gland

3. aero- = avion, aviaie

4. agro-, agri- = agricultur

5. algo- = durere

6. alo- = altul, diferit

7. alti- = nlime, altitudine

8. ambi- = amndoi

9. amfi- = n dou feluri, de jur mprejur

10.ampelo- = vi-de-vie

11.andr(o)- = brbat

12.antrop(o)- = om

13.api- = albin

14.arhe(o)- = vechi

15.arterit(o)- = arter

16.artro- = articulaie

17.astro- = stea

18.atmo- = aer

19.audio- = auz

20.auri-/aureo- = aur

21.aut(o)- = nsui, singur/automobil, main

20
22.avi- = pasre

23.axio- = valoare

24.bacteri(o)- = bacterie

25.balneo- = de bi, balnear

26.bar-/baro- = greutate, presiune, grav

27.bi-/bis- = doi, de dou ori, dublu

28.biblio- = carte

29.brahi(o)- = scurt

30.branho- = bronhii

31.cac(o)- = urt, ru, greit

32.cali-/calo- = frumos

33.calori- = cldur

34.cardi(o)- = inim

35.carto- = hart, grafie, plan

36.cefal(o)- = cap

37.centi- = o sut, a suta parte

38.centri-/centro- = centru

39.cerebr(o)- = creier

40.chemo-/chimio- = chimie, chimic

41.chin(o)- = micare

42.cisto- = bic, vezic

43.cito- = celul

44.claustro- = loc nchis

45.clepto- = a fura

21
46.climato- = clim

47.cloro- = verde

48.color(i)- = culoare

49.cosm(o)- = univers

50.cox- = coaps

51.cranio- = craniu

52.cripto- = ascuns

53.crom(o)-/cromat(o)- = culoare

54.cvadri-/cvadra-/cvadru-/cuadri-/quadri- = patru

55.cvasi-/cvazi-/cuasi-/quasi- = pe jumtate

56.dactil(o)- = deget, n legtur cu maina de scris

57.dec(a)- = zece

58.deci- = a zecea parte

59.defecto- = defect

60.dei- = zeu, Dumnezeu

61.delt- = triunghiular, n forma literei greceti Delta

62.dem(o)- = popor

63.demi- = pe jumtate

64.dendro- = arbore

65.densi- = densitate

66.denti- = dinte

67.deonto- = datorie, uzan

68.dermat(o)-/derm(o)- = piele

69.dexro- = dreapta

22
70.di- = doi

71.diali- = separat

72.echi- = egal

73.empirio- = experien

74.endeca- = unsprezece

75.enter(o)- = intestin

76.entomo- = insect

77.epistemo- = cunoatere

78.erbi- = iarb

79.eroto- = dragoste

80.etimo- = adevrat

81.etio- = cauz

82.etno- = popor

83.eu- = frumos, bun, bine

84.fago- = a mnca, a absorbi

85.faringo- = faringe

86.farmaco- = medicament

87.febri- = febr

88.fili(o)- = a iubi

89.fito- = plant

90.fizio- = natur, nfiare caracteristic, funciunile organismului

91.flebo- = vn

92.flori- = floare

93.fon(o)- = sunet, voce

23
94.foto-/fos- = lumin, fotografie, fotografic

95.fratri- = frate

96.freno- = minte, inteligen

97.ftizio- = tuberculoz

98.fulmi- = care se aprinde, care explodeaz

99.fumi- = fum

100. fungi- = ciuperc

101. gastr(o)-/gastero- = stomac

102. geo- = pmnt, globul terestru

103. geronto- = btrn. btrnee

104. gineco- = femeie

105. gir(o)- = cerc, rotire, rotativ

106. glaci(o)- = ghea

107. glic(o)-/gluc(o)-/glicoz-/glucoz- = dulce

108. glos(o)-/glot(o)- = limb

109. gnoseo- = cunoatere

110. grafo- = scriere

111. hect(o)- = o sut

112. hem(o)-/hemato- = snge, hematii, hemoglobin

113. hepato- = ficat

114. hept(a)- = apte

115. heret(o)-/eter(o)- = alt, diferit

116. hex(a)- = ase

117. hip(o)- = cal

24
118. homeo- = de acelai fel, asemntor

119. horti- = grdin

120. ideo- = idee

121. idio- = propriu, specific

122. igni- = foc

123. ihti(o)- = pete

124. izo-/iso- = egal, la fel

125. kilo- = o mie

126. labio- = buze

127. lacto-/lacti- = lapte

128. laparo- = abdomen

129. lit(o)- = piatr

130. log(o)- = cuvnt, vorbire

131. lomb(o)- = ale

132. longi- = lung

133. mal- = ru

134. mani-/manu- = mn

135. masto- = piept, mamel

136. matri- = mam

137. maxi- = foarte mare

138. mecano- = mecanic

139. medico- = medicin

140. mega-/megalo- = foarte mare, cretere, un milion

141. mel(i)- = miere

25
142. melo- = muzic

143. meningo- = meninge

144. meno- = lunar

145. merceo- = marf

146. mez(o)- = de mijloc, mijlociu

147. mi(o)- = muchi, muscular

148. mico-, miceto- = ciuperc

149. mili- = a mia parte

150. mimo- = mim

151. miria- = foarte numeros, zece mii

152. mito- = mit, minciun

153. mnemo- = memorie

154. mono- = unul singur, unic

155. morfo- = form

156. moto- = cu motor, mecanizat, motociclet

157. nano- = a miliarda parte

158. necro- = mort, cadavru

159. nefro- = rinichi

160. neo- = nou

161. neuro-/nevro- = nerv, nervos

162. nitro- = azot, azotic

163. novo- = nou

164. octo-/octa- = opt

165. odonto- = dinte

26
166. oligo- = puin

167. omni- = tot

168. onco- = tumoare

169. onomato-/onomasio- = nume

170. onto- = fiin

171. opto- = vedere

172. ornito- = pasre

173. orto- = drept, adevrat, corect

174. osteo- = osos

175. oto- = ureche

176. ovi-/ovo- = ou

177. pan- = tot, ntreg, universal

178. paleo- = vechi

179. pari- = egal

180. patri- = printe

181. ped(o)/pedio/piezo- = presiune, comprimare

182. piro- = foc, cldur

183. pisci- = pete

184. plani-/plano- = suprafa neted

185. plebi- = mulime

186. pleni- = plin

187. plexi- = care se ndoaie

188. pluri- = mai muli

189. pluvio- = ploaie

27
190. pneumo-/pneumato- = aer, gaze, respiraie, plmn, pulmonar, pneumonie

191. poli- = mai mult

192. port- = poart, ine

193. presti- = repede, iute

194. proto- = primul, primar

195. pseudo- = fals

196. puer(i)- = copil

197. radio- = raze, unde, radiaie, radioactiv, radioactivitate

198. rahi- = ira spinrii

199. rect(i)- = drept

200. rin(o)- = nas

201. sapro- = putrezire

202. schizo- = mprit

203. scizi- = mprire, separare

204. sclero- = dur, duritate

205. seismo- = vibraie

206. semasio- = semnificaie, sens

207. semi- = pe jumtate

208. semio- = semn

209. sero- = ser

210. servo- = auxiliar

211. sfero- = glob

212. sidero- = stea

213. silvi(o)- = pdure

28
214. simil(i)- = asemntor

215. socio- = societate

216. spasmo- = contracie, spasm

217. speo-/speleo- = peter

218. steno- = strmt, stenografic

219. steto- = piept

220. stomato- = gur

221. taheo-/tahi- = rapid, accelerat, turaie

222. tehno-/tehni- = meserie, tehnic, tehnic

223. tele- = departe, la distan, televiziune, televizor

224. teo- = zeu, divinitate

225. termo-/termi- = cldur, temperatur, termic

226. tetr(a)- = patru, de patru ori

227. tip(o)- = caracter, care culege, imprim, tipar, tipografic

228. top(o)- = loc

229. traumato- = leziune, ran

230. tri- = trei

231. trombo- = cheag de snge

232. turbo- = turbin

233. umidi- = umiditate

234. uni- = unul singur

235. ur(o)-/ureo- = urin

236. unu- = uz, folosire

237. vaso- = vas sanguin

29
238. venero- = boal veneric

239. vermi- = vierme

240. vero- = adevr, adevrat

241. vice- = n loc de, lociitor, adjunct

242. video- = vedere, vizual

243. viti- = vi-de-vie

244. vivi- = viu, care triete

245. xeno- = strin

Sufixoide

1. -agog/-gog/-agogie = care conduce

2. agorie/-agoric = redare, prezentare

3. -ambul = care merge, umbl

4. -arh/-arhie = ef, conductor

5. -atlon = prob, exerciiu

6. -bal = minge

7. -buz/-bus = vehicul pentru transport n comun

8. -card/-cardie/-cordie = inim

9. -cefalie = cap

10.-cid = a ucide

11.-citoz = celul

12.-crat/-cratic/-craie = putere

13.-cromie = culoare

14.-cultor = care cultiv

30
15.-dezic/-dezie = a mpri

16.-didact = care a nvat

17.-doc = prin care trece

18.-duct = care duce

19.-edru = latur, fa, baz

20.-enteric/-enterie = intestin

21.-epie = pronunare

22.-erast = ndrgostit

23.-erez = luare, punere

24.-exie = stare

25.-fag/-fagie = a mnca, a absorbi

26.-fer/-fera = care poart, conine, produce

27.-filie = a iubi

28.-fob = care urte, are oroare, respinge, cruia i este fric de

29.-for = care duce, poart

30.-form = form, aspect

31.-frenie = minte, inteligen

32.-ftong = sunet

33.-fug = care fuge, care alung, respinge

34.-gam/-gamie = cstorie, unire

35.-gen = care produce, care ia natere

36.-gon = unghi

37.-gram = scriere, nregistrare

38.-grif = enigm

31
39.-hton = pmnt, ar

40.-id = n form de

41.-latru/-latrie = care se nchin

42.-lingv = limb

43.-lov/-locvent/-locven = care vorbete

44.-logie = care studiaz

45.-man = pasionat

46.-man/-men = om, brbat

47.-mer = parte

48.-mestru = lun

49.-micin = ciuperc

50.-morf = form

51.-naut = cel care conduce sau cltorete cu un vehicul plutitor

52.-odie = cntec, melodie

53.-ol/-olin = ulei

54.-onim/-onimie = nume

55.-op/-opie/-opsie = ochi, vedere

56.-oram/-ram = spectacol

57.-par = care nate

58.-ped = picior

59.-pedie/-ped = educaie

60.-pepsie = digestie

61.-plan = care plutete

62.-plegie/-pelgic = paralizie

32
63.-plica = a ndoi

64.-pol = dreptul de a vinde

65.-pol = ora

66.-ree = scurgere

67.-scop/-scopic/-scopie = care privete, care examineaz

68.-silab = silab

69.-stat/-stazie = care st, static, care oprete

70.-strof = care rstoarn, care ntoarce

71.-taf = mormnt

72.-tec = dulap, cutie, colecie

73.-termie = cldur, temperatur

74.-tipie = caracter

75.-tron = n legtur cu particulele elementare, instalaie

76.-urg/-urgie = care lucreaz, care face

77.-vor = mnctor

78.-zof/-zofie = nelept

Dublete de singular

1. alunic/alunea - alunica/aluneaua - alunele

2. blticic/blticea - blticele

3. brnduic/brnduea - brndueaua/brnduica - brnduele

4. crticic/crticea - crticele

5. codnic/codnea/codni - codnele/codnie

6. floricic/floricea - floricele

33
7. guric/gurea/gurice - gurele/gurici

8. linguric/lingurea - lingurele

9. mrgic/mrgea - mrgeaua/mrgica

10.micunic/micunea - micunele

11.mieluic/mieluea - mieluele

12.minciunic/minciunea - minciunele

13.mioric/miorea - miorele

14.ptlgic/ptlgea - ptlgele

15.picic/picea - picele

16.pielicic/pielicea - pielicele

17.plmnric/plmnrea - plmnrele

18.pupezic/pupezea - pupezeaua/pupezica - pupezele

19.purcic/purcea - purcica/purceaua - purcele

20.rmuric/rmurea - rmurele

21.surcic/surcea - surcele

22.turturic/turturea - turtureaua/turturica - turturele

23.ulcic/ulcea - ulcele

24.usturic/usturea - usturele

25.vlcic/vlcea - vlcica/vlceaua - vlcele

26.vioric/viorea - viorica/vioreaua - viorele

27.viinic/viinea - viinica/viineaua - viinele

28.viic/viea - viele

29.ablaie/ablaiune

30.abstracie/abstraciune

34
31.aducie/aduciune

32.chestie/chestiune

33.dicie/diciune

34.glaciaie/glaciaiune

35.vexaie/vexaiune - vexaii/vexaiuni

36.abnegare/abnegaie

37.abreviaie/abreviere

38.abrogare/abrogaie

39.acont/aconto

40.agest/agestru

41.alic/alice

42.anticv/anticva

43.bulgr/bulgre

44.capuchehaia/capuchehaie

45.carcalete/carcale - carcalei

46.cartilaj/cartilagiu - cartilaje/cartilagii

47.chehaia/chehaie - chehaiale/chehi

48.cristei/cristel - cristei

49.difuzie/difuziune

50.embolus/embol - embolusuri/emboluri

51.funcie/funciune

52.germen/germene - germeni

53.halo/halou - halouri

54.leva/lev - leve

35
55.pntec/pntece - pntece

56.puma/pum

57.tumoare/tumor - tumori

58.tract/tractus - tracturi/tractusuri

59.vindereu/vinderel

60.apocalips/apocalips

61.bageac/bageac bageci/bageacuri

62.basc/basc bti/bascuri (beret)

63.brdac/brdac brdace (can)

64.brdcu/brdcu brdcue

65.canav/canava (pnz groas)

66.chilimo/chilimoa chilimoae

67.colind/colind colinde

68.hiperbat/hiperbat hiperbate

69.lostopan/lostopan lostopane

70.mortier/mortier mortiere (tun)

71.notocord/notocord notocorde

72.prg/prg

73.saprofit/saprofit saprofite

74. abac/abac - abace

75.cocle/coclete coclee/coclei

76.colceac/colceag colcegi/colceacuri

77.bbluc/bbluc

78.cocan/cocan cocane/cocani

36
Forme unice de singular

1. baveic - baveele

2. bnduric - bndurici

3. buturic - buturici/buturele - buturicii

4. borticic - borticele

5. brouric - brourele/brourici - brourelei/brouricii

6. burtic - burtici

7. burticic - burticele

8. cpunic - cpunele

9. crpturic - crpturici

10.cumnic - cumnele

11.fetic - fetici - fetici

12.filimic - filimele/filimici - filimelei/filimicii

13.nsemnric - nsemnrele - nsemnricii

14.jupneic - jupneele - jupneichii/jupneici

15.legturic - legturici/legturele - legturicii/legturelei

16.lumnric - lumnrele

17.luntricic - luntricele

18.mguric - mgurele

19.mncric - mncrici

20.nepoic - nepoele

21.nopticic - nopticele

22.prticic - prticele

37
23.ppuic - ppuele

24.psric - psrici/psrele - psricii/psrelei

25.ptric - ptrele

26.pturic - pturele

27.picturic - picturele

28.pieluic - pieluele

29.pietricic - pietricele

30.plcinic - plcinele

31.plimbric - plimbrici

32.ploicic - ploicele

33.putinic - putinele

34.rchiic - rchiele

35.sgeic - sgeele

36.scnduric - scndurele

37.scrisoric - scrisorele

38.sforicic - sforicele

39.trsuric - trsurele/trsurici - trsurelei/trsuricii

40.tufnic - tufnici/tufnele - tufnelei/tufnicii

41.albstrea - albstrele

42.fntnea - fntnele

43.ciuturea - ciuturele

44.gogonea - gogonele

45.gogoea - gogoele

46.ngerea - ngerele

38
47.poezea - poezele

48.srea - srele

49.uscea - uscele

Diferenieri semantice

1. alterare
alteraie

2. casaie
casaiune

3. comemorare
comemoraie

4. comisie
comisiune

5. confuzie
confuziune

6. consemnare
consemnaiune

7. considerare
consideraiune

8. consolare
consolaie

9. consolidare
consolidaie

10.contaminare
contaminaie

11.conversie
conversiune

12.convocare
convocaiune
39
13.depravare
depravaiune

14.direcie
direcie/direciune

15.disimulare
disimulaie

16.diversitate
diversiune

17.divizie
diviziune

18.exacerbare
exacerbaie

19.exagerare
exageraie

20.exaltare
exaltaie

21.extensie
extensiune

22.formaie
formaiune

23.fracie
fraciune
faciune

24.instrucie
instruciune

25.inversie
inversiune

26.obligaie
obligaiune

40
27.perfecie
perfeciune

28.permisie
permisiune

29.precizie
preciziune

30.prescriere
prescripie

31.profesie
profesiune

32.secie
seciune

33.stagiu
stagiune

34.tergiversare
tergiversaie

35.trensmisie/transmisiune
transmisiune

36.bucea - bucele
bucic - bucele

37.rndunea - rndunele
rndunic - rndunici

38.secrea - secrele
secric secrici

39.vineea - vineele
vineic - vineele

Dublete de plural

1. advon - advoane/advonuri
41
2. amalgam - amalgame/amalgamuri

3. amanet - amanete/amaneturi

4. ansamblu - ansambluri/ansamble

5. antet - antete/anteturi

6. apendice/apendice - apendice/apendice

7. arhondaric - arhondarice/arhondaricuri

8. artimon - artimoane/artimonuri

9. atu - atuuri/atale - atuurile/atalele

10.bize - bizee/bizeuri

11.ceatlu - ceatlaie/ceatlie

12.cenotaf - cenotafe/cenotafuri

13.cerdac - cerdace/cerdacuri

14.ceremonial - ceremoniale/ceremonialuri

15.cerebel - cerebele/cerebeluri

16.chiostec - chiostece/chiostecuri

17.chipiu - chipie/chipiuri

18.chivot/chivot - chivote/chivote/chivoturi/chivoturi

19.cocioc - cocioace/cociocuri

20.cortel - cortele/corteluri

21.cran - crane/cranuri

22.crucifix - crucifixe/crucifixuri

23.cuma - cumae/cumauri

24.drab - drabe/draburi

25.debueu - debuee/debueuri

42
26.divan - divane/divanuri

27.esofag - esofage/esofaguri

28.fedele - fedelee/fedeleuri

29.gealu - gealie/gealuri

30.gru - grne/grie (semntur/lan)

31.grui - gruie/gruiuri

32.guturai - guturaie/guturaiuri

33.hamac - hamace/hamacuri

34.ha - hae/hauri

35.jacard - jacarde/jacarduri

36.jerseu - jersee/jerseuri

37.lighean - ligheane/lighene

38.macat - macate/macaturi

39.madrigal - madrigale/madrigaluri

40.malacov/malacof - malacoave/malacovuri/malacoafe/malacofuri

41.maraton - maratoane/maratonuri

42.marochin - marochine/marochinuri

43.maslu - masle/masluri

44.mazagran - mazagrane/mazagranuri

45.mertic - mertice/merticuri

46.mielom - mieloame/mielomuri

47.mijloc/mijloc - mijloace/mijloace (procedeu, unealt)

48.minciog - mincioage/mincioguri

49.miom - mioame/miomuri

43
50.modem/modem - modeme/modeme/modemuri/modemuri

51.nectar - nectare/nectaruri (buturi)

52.nivel - nivele/niveluri

53.pantum - pantume/pantumuri

54.piu - piue/piuuri

55.piedestal - piedestale/piedestaluri

56.poncif - poncife/poncifuri

57.regal - regale/regaluri (osp)

58.slogan - slogane/sloganuri

59.strat - strate/straturi

60. ular - ulare/ularuri

61.taban - tabane/tabanuri

62.tunel - tunele/tuneluri

63. intirim - intirime/intirimuri

64. umburu - umburue/umburuuri

65. uui - uuie/uuiuri

66.vagin - vagine/vaginuri

67.vasistas - vasistase/vasistasuri

68.vexil - vexile/vexiluri

69.voiaj - voiaje/voiajuri

70.btrnic - btrnici/btrnele

71.buturic - buturici/buturele - buturicii

72.blan - blni/blnuri - blnii (piele, hain)

73.brouric - brourele/brourici

44
74.cpun - cpuni/cpune

75.crceie - crceie/crcei

76.cicatrice - cicatrice/cicatrici

77.cirea - ciree/cirei

78.coard - coarde/corzi

79.copert - coperte/coperi

80.corlat - corlate/corli

81.dec - dece/deti

82.domnioar - domniorele/domniorici

83.gluc - glute/gluti

84.legturic - legturele/legturici

85.marmur - marmure/marmuri

86.papar - papare/ppri

87.pastram - pastrame/pastrmuri - pastramei

88.politee - politei/politeuri - politeii

89.rumeneal - rumeneli/rumenele

90.ttarc - ttrci/ttarce

91.tufnic - tufnici/tufnele

92.ursoaie - ursoi/ursoaie

93.vopsea - vopselei/vopseluri - vopselei

94.vreme - vremi/vremuri (perioade, ocazii)

95.zbav - zbave/zbvi

96.zoaie - zoaie/zoi

97.carou - carale/carouri (culoare la jocul de cri)

45
98.miez - miezi/mieji

Forme unice de plural

1. ananas - ananai

2. asparagus - asparagui

3. astru - atri

4. cactus - cactui

5. cantalup - cantalupi

6. ciucure - ciucuri

7. crevete - crevei

8. croasant - croasani

9. colos - coloi

10.cuzinet - cuzinei

11.harbuz - harbuji

12.indice - indici

13.iorgovan - iorgovani

14.outsider - outsideri

15.pampers - pemperi

16.paparazzo - paparazzi

17.pound - pounzi

18.staroste - starosti

19.tutore - tutori

20. urur - ururi

46
21.versan - versani

22.zilier - zilieri

23.accepie NU accepiune

24.acoperitoare - acoperitori

25.agtoare - agtori

26.angin NU anghin

27.arend - arende

28.astuptoare - astuptori

29.baier - baieri/bieri

30.bocnitoare - bocnitori

31.candoare - candori

32.caramel - caramele

33.carioc carioci

34.carioca - carioce

35.cuttoare - cuttoare

36.ceg - cegi

37.cerg - cergi

38.cetin - cetini

39.cicoare - cicori

40.ciocnitoare - ciocnitori

41.circ - circi

42.coal - coli

43.compatrioat NU compatriot DAR patriot

44.corabie - corbii

47
45.covat - covei

46.desag - desagi

47.dismenoree - dismenoree

48.duc - duti

49.final - finale

50.foarfec - foarfeci

51.fru - frie

52.fric - frici

53.gagic - gagici

54.gaie - gi

55.galinacee - galinacee

56.goace - goci

57.gurice - gurici

58.gglice - gglici

59.geac - geci

60.ghionoaie - ghionoaie

61.izbnd - izbnzi

62.loj - loji

63.luntre - luntri

64.moric - moriti

65.moschee - moschei

66.npast - npaste

67.rcoritoare - rcoritoare

68.toart - toarte

48
69.tranee - tranee

70.treab - treburi

71.zgard - zgrzi

72.albu - albuuri

73.amvon - amvoane

74.anacolut - anacoluturi

75.aragaz - aragaze

76.arcu - arcuuri

77.areal - areale

78.arsenal - arsenale

79.artefact - artefacte

80.ata - atae

81.ateneu - atenee

82.avatar - avataruri

83.aviz - avize

84.azil - aziluri

85.baltag - baltage

86.balustrad - balustrade

87.bambus - bambui

88.banchet - banchete

89.barem - bareme

90.bazar - bazaruri

91.bazin - bazine

92.bordei - bordeie

49
93.brevet - brevete

94.cabaret - cabarete

95.calcaneu - calcanee

96.calvar - calvaruri

97.canal - canale

98.catafalc - catafalcuri

99.ctun - ctune

100. chei - cheiuri

101. chibrit - chibrituri

102. clavecin - clavecine

103. clocot - clocote

104. codicil - codicile

105. cofraj - cofraje

106. colecist - colecisturi

107. conclav - conclavuri

108. concern - concerne

109. crustaceu crustacee

110. cursor cursoare

111. decalog decaloguri

112. deces decese

113. decolteu decolteuri

114. decovil decovile

115. defileu defileuri

116. detartraj detartraje

50
117. deznodmnt deznodminte

118. diagnostic diagnostice

119. donjon donjoane

120. drapel drapele

121. ecler ecleruri

122. economat economate

123. embargo embargouri

124. epitaf epitafuri

125. erizipel erizipele

126. eafod eafoduri

127. ealon ealoane

128. etimon etimoane

129. festin festinuri

130. festival festivaluri

131. final finaluri

132. fundal fundaluri

133. furnir furnire

134. gabarit gabarite

135. grbaci grbace

136. genocid genocide

137. girofar girofaruri

138. giuvaier giuvaiere

139. habitat habitate

140. himen himene

51
141. ibric ibrice

142. joben jobene

143. jubileu jubilee

144. lazaret lazarete

145. lipom lipoame

146. logos logosuri

147. melanom melanoame

148. mereng merenguri

149. mestecu mestecaie

150. miriapod miriapode

151. neocrolog neocrologuri

152. papilom papiloame

153. parapet parapete

154. parastas parastase

155. pardesiu pardesie

156. parpalac parpalace

157. pomelnic pomelnice

158. preambul preambuluri

159. premergtor premergtoare

160. protozor protozoare

161. rastel rastele

162. rgaz rgazuri

163. recif recife

164. releveu relevee

52
165. rescript rescripte

166. sabat sabaturi

167. sla - slae

168. schelet schelete

169. seminar seminare

170. simptom simptome

171. sindrom sindroame

172. surogat surogate

173. suvenir suvenire

174. soroc soroace

175. smntn - smntni

176. ampon - ampoane

177. evalet - evalete

178. otron - otroane

179. tarif tarife

180. tentacul tentacule

181. tighel tighele

182. topos toposuri

183. totem totemuri

184. trafic traficuri

185. transfer transferuri

186. traseu trasee

187. trepied trepiede

188. tribunal tribunale

53
189. tropit tropituri

190. tropot tropote

191. turneu turnee

192. turnir turniruri

193. ugui - uguie

194. uragan uragane

195. vaccin vaccinuri

196. verdic verdicte

197. vermut vermuturi

198. vernisaj vernisaje

199. vodevil vodeviluri

200. vrej - vrejuri

Diferenieri semantice

1. acelerator - acceleratori (substan)


accelerator - acceleratoare (instalaie)

2. acces - accesuri
acces - accese

3. accident - accidente
accident - accideni (semn muzical)

4. acordor - acordori (persoan)


acordor - acordoare (instrument)

5. afior - afiori (p)


afior - afioare (i)

6. agitator - agitatori (p)


agittor - agittoare (dispozitiv)

54
7. aglutinant - aglutinani (anticorpi)
aglutinant - aglutinante (substan, material)

8. agregat - agregai (p)


agregat - agregate (obiect)

9. ajutor - ajutori (p)


ajutor - ajutoare (sprijin, p)

10.alaman - alamani, alamane (nume etnic)


alaman - alamane (unealt de pescuit)

11.alcool - alcooli (compus chimic)


alcool - alcooluri

12.antrenor - antrenori (p)


antrenor - antrenoare (utilaj)

13.apendice/apendice - apendice/apendice (prelungire a intestinului


apendice (adaos)

14.apostol - apostoli (p)


apostol - apostole (carte)

15.arboret - arborei/arborete (parte a catargului)


arboret - arborete (teren cu arbori)

16.arc - arce
arc - arcuri (resort)

17.argint - argini
argint - arginturi

18.arierat - arierai, arierate (napoiat mintal - adj)


arierat - arierate (datorie financiar neonorat)

19.arlechin (personaj)
arlechin - arlechine (culis, reflector)

20.arztor - arztori, arztoare


arztor - arztoare (aparat)

21.aurolac (substan)
aurolac - aurolaci
55
22.avangard - avangrzi
avangard - avangarde

23.bacalaureat - bacalaureai
bacalaureat - bacalaureate

24.band - bande
band - benzi

25.bas - bai
bas - basuri (contrabas)

26.bestiar - bestiari (gladiatori)


bestiar - bestiare (culegere)

27.blan - blani/blnuri (piei prelucrate) - blnuri (haine) - blnii


blan - blni (scndur)

28.blidar - blidari (meteugar)


blidar - blidare (raft)

29.bolero - bolerouri (dans)


bolerou/bolero - bolerouri

30.cacom - cacomi (animal)


cacom - cacomuri (blan)

31.caid - caizi (p)


caid - caiduri (arhive, registru)

32.calcan - calcani (pete)


calcan - calcane (zid)

33.calcinator - calcinatori (p)


calcinator - calcinatoare (aparat)

34.calcul - calculi (piatr)


calcul - calcule

35.calculator - calcualtori (p)


calculator - calculatoare

56
36.cap - capi (conductor)
cap - capuri (promontoriu)
cap - capete (extremitate, vrf, nceput, sfrit, motiv)

37.carcalete/carcale - carcalei (p, insect)


carcalete (butur)

38.carp - carpi (nume etnic)


carp (grup de oase)

39.caval - cavale (fluier)


caval - cavaluri (ule)

40.clctoare - clctoare (p)


clctoare - clctori (scndur, vas, instalaie)

41.cmin - cmine (instituie, cas printeasc)


cmin - cminuri (sob, cuptor, acces subteran)

42.centru - centri
centru - centre

43.cer - ceri (arbore)


cer - ceruri

44.cerneal - cerneli (cernire)


cerneal - cerneluri

45.chitoc - chitoace
chitoc - chitocuri (copii)

46.ciocan - ciocani (tiulete, cotor de varz)


ciocan - ciocane

47.ciomga - ciomgai (p)


ciomga - ciomgae (ciomag mic)

48.cioplitoare - cioplitoare (p)


cioplitoare - cioplitori (unealt)

49.cioplitor - cioplitori (p)


cioplitor - cioplitoare (unealt)

57
50.cirear - cireari (pasre)
cirear - cirear (iunie)

51.ciubuc - ciubuce (pip)


ciubuc - ciubucuri (baci)

52.ciubucar - ciubucari (p)


ciubucar - ciubucare (unealt)

53.ciuf - ciufi (pasre, persoan)


ciuf - ciufuri (smoc de pr)

54.clin - clini (element de croitorie)


clin - clinuri (unealt, petic de pmnt)

55.clocoti - clocotii (pasre)


clocoti - clocotiuri (clocot)

56.coc - coci (bacterie)


coc - cocuri

57.coco - cocoi (pasre, miez de pepene, categorie sportiv)


coco - cocoae (pies la arme, la ciocane)

58.colon - coloni (persoan, element de versificaie, moned)


colon - colonuri

59.comnac - comnaci (creang)


comnac - comnace (acopermnt al capului)

60.compactor - compactori (p)


compactor - compactoare (utilaj)

61.compilator - compilatori (p)


compilator - compilatoare (program)

62.component - componeni (p)


component - componente (chimice)

63.compus - compui (chimici)


compus - compuse/compui (cuvnt compus)

64.conector - conectori (functor)


conector - conectoare (pies)
58
65.contrafort - contrafori (element de arhitectur)
contrafort - contraforturi (turn de extracie)

66.controlor - controlori
controlor - controloare

67.coordonator - coordonatori
coordonator - coordonatoare

68.copc - copci (agraf, gaur)


copc - copce (sritur)

69.coral - corali (animal, piatr semipreioas)


coral - corale (cntec)

70.cordona - cordonai (grnicer)


cordona - cordonae (cordon mic)

71.corn - corni (arbust, instrument e suflat)


corn - coarne (de animal/construcie/unealt)
corn - cornuri (franzelu, recipient, col, arip de oaste)

72.cornar - cornari (p)


cornar - cornare (obiect)

73.corneci - corneci (insect, drac)


corneci - cornece (corn mic)

74.cornet - cornei (plant, persoan)


cornet - cornete (instrument, recipient)
cornet - corneturi (deal, pdure, steag de cavalerie)

75.cornior - corniori (plant, varietate de struguri)


cornior - cornioare (corn, col mic)

76.corp - corpuri
corp - corpi/corpuri

77.cortel - cortele/corteluri (umbrel)


cortel - corteluri (hain)

78.coar - coari (hornar)


coar - coare (ptul)
59
79.cot - coi (unitate de msur)
cot - coate
cot - coturi (meandr, tub)

80.cotei - cotei (cine)


cotei - coteie (cotitur)

81.cotigar - cotigari (p)


cotigar - cotigare (cru)

82.cotoc - cotoci (motan)


cotoc - cotoace (obiect)

83.cotoi - cotoi
cotoi - cotoaie (obiect, os, copan)

84.crsnic - crsnici (paracliser)


crsnic - crsnice (plas de pescuit)

85.creanier - creanieri (creditor)


creanier - creaniere (registru)

86.cre - crei (crlion)


cre - creuri (cut, fald)
cre - creuri (zbrcitur)

87.creier - creieri
creier - creiere (element conductor, persoan)

88.criminal - criminali, criminale


criminal - criminaluri (tribunal, nchisoare)

89.cristal - cristale (mineral)


cristal - cristaluri

90.cronograf - cronografi (cronicar)


cronograf - cronografe (scriere, aparat)

91.crotal - crotali (arpe-cu-clopoei)


crotal - crotale (castaniet)

92.cucuruz - cucuruzi (porumb, con de brad)


cucuruz - cucuruze (porumbite)
60
93.cultivator - cultivatori (p)
cultivator - cultivatoare (main)

94.cuma - cumae/cumauri (mtase)


cuma - cumai (pramatie)

95.curier - curieri (p)


curier - curiere (pot, publicaie, rubric)

96.cvadrat - cvadrai (unitate tipografic)


cvadrat - cvadrate (ptrat)

97.dalac - dalaci (plant)


dalac - dalacuri (boal)

98.dam - dami (cerbi)


dam - damuri (bordei)

99.dat (faptul de a da, noiune fundamental, soart)


dat - daturi (boal)

100. dat - di (oar)


dat (obicei, soart)
dat - date (zi, cifr)

101. drcitor - drcitori (p)


drcitor - drcitoare (instrument)

102. dregresor - dregresori (p)


dregresor - degresoare (aparat)

103. derviat - derivai (substan)


derivat - derivate (produs industrial, cuvnt, lucru)

104. deschiztor - deschiztori (p)


deschiztor - deschiztoare (instrument)

105. devize (mijloc de plat)


deviz - devize (evaluare a cheltuielilor)
deviz - devize (slogan)

106. difuzor - difuzori (p)


difuzor - difuzoare
61
107. distilator - distilatori (p)
distilator - distilatoare (aparat)

108. distribuitor - distribuitori (p)


distribuitor - distribuitoare (instrument)

109. dogar - dogari (p)


dogar - dogare (instrument)

110. driver - driveri (p)


driver - drivere (obiect)

111. drob - drobi (bulgre de sare, plant)


drob - droburi

112. ducat - ducai (moned)


ducat - ducate

113. dulap - dulapi (scndur)


dulap - dulapuri

114. elan - elani


elan - elanuri

115. erg - ergi (unitate de msur)


erg - erguri (deert de nisip)

116. eter - eteri (substan)


eter - eteruri (aer, atmosfer)

117. fapt - fapi (omid, plant)


fapt - fapte
fapt - fapturi (farmec, vraj)

118. fluitor - fluitori (p)


fluitor - fluitoare (unealt)

119. fierbtor - fierbtori (p)


fierbtor - fierbtoare (aparat)

120. filde - fildei (dinte)


filde - fildeuri (ivoriu)

62
121. finisor - finisori (p)
finisor - finisoare (main)

122. flagel - flageli (bot, zool.)


flagel - flageluri (bici, calamitate)

123. florar (luna mai)


florar - florari (p)
florar - florare (instrument)

124. fluiera - fluierai (p)


fluiera - fluierae (obiect)

125. fratricid - fratricizi, fratricide (adj = criminal)


fratricid - fratricide

126. frezor - frezori (p)


frezor - frezoare (unealt)

127. fundac - fundaci (pasre)


fundac - fundacuri (fundtur, aternut de paie)

128. furnicar - furnicari (animal)


furnicar - furnicare (muuroi)

129. fus - fuse (unealt de tors)


fus - fusuri

130. gelep - gelepi (p)


gelep - gelepuri (tax)

131. ghiveci - ghivece (vaz)


ghivezi - ghiveciuri (mncare)

132. glob - globi (parte a ochiului)


glob (plant)
glob - globuri

133. han - hani (p)


han - hanuri

134. ha - hai (cal)


ha - hae/hauri (crare, drum)
63
135. heliotrop - heliotropi (plant, ulei)
heliotrop - heliotroape (colorant mineral)

136. hidrograf - hidrografi (p)


hidrograf - hidrografe (aparat)

137. hodorog - bodorogi (p)


hodorog - bodoroage (obiect)

138. homicid - homicizi, homicide (adj = uciga)


homicid - homicide (crim)

139. hurmuz - hurmuzi (arbust)


hurmuz - hurmuzuri (mrgea)

140. index - indeci (deget)


index - indexuri (list)

141. indicator - indicatori (numr, substan)


indicator - indicatoare

142. inelar - inelari (fluture)


inelar - inelare (deget)

143. infinit - infinii (mrime matematic)


infinit - infinituri (categorie filosofic, nesfrit)

144. infuzor - infuzori (animal)


infuzor - infuzoare (recipient)

145. iodler - iodleri (cntre)


iodler - iodlere (cntec)

146. iris - irii (plant)


iris - irisuri (ochi)

147. isnaf - isnafi (bresla)


isnaf - isnafuri (breasl)

148. master - masteri (absolvent de masterat)


master - mastere

149. matricid - matricizi, matricide (adj)


matricid - matricide
64
150. mim - mimi (acotor)
mim - mimuri (comedie, mim)

151. minut - minute


minut - minuturi (mncruri)

152. mobil (deplasabil)


mobil/mobil - mobile/mobile
mobil - mobile (telefoane), mobiluri (obiective)

153. morg - morgi


morg (arogan)

154. mo - moi (p)


mo - mouri (uvi de pr, smoc)
mo - moae (fund, bigudiu)

155. muc - muci


muc - mucuri (rest de igar, lumnare)

156. muscal - muscali (p)


muscal - muscaluri (nai)

157. nad - nade (momeal)


nad - nzi (nnditur)

158. nprstoc - nprstoci (p)


nprstoc - nprstoace (degetar)

159. obol - oboli (moned)


obol - oboluri (contribuie)

160. oetar - oetari (arbore)


oetar - oetare (serviciu de mas pt oet)

161. par - pare (flacr)


par - pere

162. paricid - paricizi (criminal)


paricid - paricide (crim)

163. partiie - partiii (diviziune, mprire)


partiie - partiiuni (partitur)
65
164. pas - pai
pas - pasuri (trectoare)

165. patricid - patricizi (p)


patricid - patricide (aciune)

166. patron - patroni (p)


patron - patroane (cartu, buton, tipar)

167. piept - piepi (parte a mbrcmintei)


piept (sm)
piept - piepturi (torace, povrni, promotoriu, pres la strung)

168. pistol - pistoli (moned)


pistol - pistoale

169. pitac - pitaci (moned)


pitac - pitace (decret, scrisoare)

170. piton - pitoni (arpe)


piton - pitoane (piron)

171. pivot - pivoi (militar, sportiv)


pivot - pivoturi (fus, rdcin)

172. plas - plase (mpletitur, mprire administrativ)


plas - plese (fel de mncare)

173. platan - platani (copac)


platan - platane (taler)

174. porumbar - porumbari (arbore)


porumbar - porumbare (adpost pt porumbei)

175. prjitoare - prjitoare (p)


prjitoare - prjitori (instalaie)

176. raport - rapoarte (relatare oficial, mprire)


raport - raporturi (relaie)
raport (venit)

177. rs - ri
rs - rsuri
66
178. reconversie (schimbare profesional)
reconversiune (schimbare economic, tehnic)

179. resort - resorturi (arc)


resort - resoarte (sector)

180. rug - rugi (plant)


rug - ruguri (grmad de lemne)

181. samur - samuri (animal)


samur - samururi (blan)

182. sangeac - sangeaci (guvernator)


sangeac - sangeacuri (steag, diviziune administrativ)

183. sconcs - sconci


sconcs - sconcsuri (blan)

184. soi - soaie (strat de murdrie)


soi - soiuri

185. sol - soli (emisar, vestitor, moned persan, soluie coloidal)


sol - soluri

186. son - soni (unitate de msur)


son - sonuri (sunet, ton)

187. sorb - sorbi (arbore)


sorb - sorburi (vrtej de ap, vnt, pies metalic)

188. spor - spori (organ microscopic, germen)


spor - sporuri

189. stru - strui


stru - struuri (buchet de flori)

190. suspensor - suspensori (muchi)


suspensor - suspensoare (bandaj)

191. ah - ahi (p)


ah - ahuri

192. erpar - erpari (pasre)


erpar - erpare (chimir)
67
193. leau - lei (ulm)
leau - leauri (drum de ar, treang, pdure)

194. taler - taleri (moned)


taler - talere (vas, talger)

195. tambur - tamburi (toboar, pies metalic)


tambur - tambure (element de arhitectur)

196. termen - termeni


termen - termene (dat, interval de timp)

197. tetrapod - tetrapode (animal)


tetrapod - tetrapoduri (piedestal)

198. timbru - timbre (imprimat)


timbru - timbruri (proprietate a unui sunet)

199. timp - timpi (faz)


timp - timpuri
timp (categorie filosofi, stare a atmosferei)

200. ton - toni


ton - tonuri

201. topitoare - topitori (cuptor, vas de topit)


topitoare - topitoare (muncitoare)

202. torctoare - torctore (p)


torctoare - torctori (main)

203. tranzistor - tranzistori/tranzistoare (semiconductor)


tranzistor - tranzistoare (aparat de radio)

204. elin - eline (plant)


elin - elini (pmnt nelucrat)

205. intar - intari (pasre)


intar - intare (joc)

206. uricar - uricari (p)


uricar - uricare (carte)

68
207. viespar - viespari (insect, pasre)
viespar - viespare (cuib de viespi)

208. virus - virui (calculator


virus - virui/virusuri (med)

209. vis - visuri (aspiraie)


vis - vise

Forme de G-D

1. babac babaci babachii/babaci


2. bade badei/lui badea
3. baier baieri/bieri baierii/bierii
4. baubau lui baubau/baubaului
5. bdic bdici bdichii/bdici
6. bdie bdiei/lui bdia
7. bdi bdiei/lui bdia
8. daic daici daici/daicii
9. daravel/daraver daravele/daraveri daravelei/daraverii
10.domnioric domnioricii/domniorelei
11.gineric lui gineric/ginerici
12.mbrcminte mbrcmintei/mbrcminii
13.lelic lelici/lelichii
14.mamac mamaci/mamachii
15.mmiic mmiici/mmiichii
16.mmuc mmuci - mmuci/mmuchii
17.moic moici moicii/moichii
18.muic muici muicii/muichii
19.neic neichii/lui neica
20.neneac neneaci/neneachii
21.papar papare/ppri paparei/pprii
22.perestroika perestroici/perestroicii
23.rumeneal remeneli/rumenele rumenelii/rumenelei
24.savoare savoarei/savorii
25.taic taichii/lui taica
26.tat tai - tatei/lui tata
27.ttuc/ttuc ttuci/lui ttuca/ttucului/lui ttucul
28.ttarc ttarce/ttrci ttarcei/ttrcii
29.tufnic tufnele/tufnici tufnelei/tufnicii
69
30.trsuric trsurici/trsurele trsuricii/trsurelei
31.ursoaie ursoi/ursoaie ursoii/ursoaiei
32.zbav zbave/zbvi zbavei/zbvii

3 forme de G-D

1. duduc duduci/duducii/duduchii
2. maic maice/maici maicei/maicii/maichii (mam)
3. mmic mmici mmici/mmicii/mmichii
4. mtuic mtuele/mtuici mtuici/mtuicii/mtuichii
5. tuic tuici tuici/tuicii/tuichii
6. aic - aici/aicii/aichii
7. ic - ici - ici/icii/ichii
8. ac - ace - aci/acii/achii
9. vldic vldici/vldicii/vldichii

Altele

1. boare boarei
2. cenu cenui cenuii
3. cerg cergii
4. cinste cinstei
5. circ circii
6. clamoare clamorii
7. corabie corbii corabiei
8. cornee cornee
9. dare de seam drii de seam
10.datin datinii
11.favoare favoruri favorii
12.fervoare fervorii
13.foarfec foarfeci foarfecii
14.fric fricii
15.gaie gi gii
16.goace goci gocii
17.geac geci gecii
18.gogoa gogoi gogoii
19.graminee gramiee gramineei
20.haplea haplea lui haplea
21.lentoare lentorii
22.leucoree leucoreei
70
23.lips lipsuri lipsei
24.luntre luntrii
25.marf mrfuri mrfii
26.morg morgi morgii (loc unde se depun cadavrele)
27.morg morgii (arogan)
28.neplat neplii
29.pasc pasci
30.rcoritoare rcoritoare rcoritoarei
31.rsplat rspli rsplii
32.remarc remarci remarcii
33.rumoare rumori rumorii
34.scnduric scndurele scndurelei
35.scndurice scndurici scnduricii
36.smntn smntnii
37.treab treburi trebii
38. aic - aicii
39.vaz vazei (consideraie)
40.vaz vaze vazei (vas)
41.vraj vrji vrjii
42.vrajb vrajbe vrajbei
43.vreme vremi/vremuri vremii (perioad)
44.zacusc zacute zacutei
45.zgard zgrzi zgrzii

Substantive compuse

Scriere cu cratim

1. bun-credin

2. bun-cretere

3. bun-cuviin

4. bun-dimineaa

5. bun-gust

6. bun-plac

7. bun-rmas/rmas-bun

8. bun-sim
71
9. bun-platnic - bun-platnici

10.ru-platnic - ru-platnici

11.rea-voin

12.rea-credin

13.dublu-casetofon

14.dublu-decalitru

15.triplu-sec

16.prim-ministru

17.prim-plan

18.prim-procuror

19.prim-viceprim-ministru

20.(un) scra-scra-pe-hrtie

21.cinci-degete

22.doi-frai

23.trei-frai-ptai

24.iarb-deas

25.lemn-cinesc

26.floare-de-col

27.vi-de-vie

28.nou-ochi

29.pete-auriu

30.pete-ciocan

31.pete-cu-spad

32.cal-de-mare

72
33.dup-amiaz

34.dup-mas

35.argint-viu

36.coate-goale

37.ft-frumos

38.gur-spart

39.vorb-lung

40.mae-fripte

41.brnz-n-sticl

42.jur-fix

43.piatr-vnt

44.snge-rece

45.mam-mare

46.tat-mare

47.ap-grea

48.arbore-de-cacao

49.bou-de-balt

50.cine-de-mare

51.drum-de-fier

52.piatr-de-var

53.poale-n-bru

54.ochi-de-pisic

55.artist-cetean

56.bas-bariton

73
57.bloc-turn

58.bloc-diagram

59.cal-putere

60.cine-lup

61.contabil-ef

62.cuvnt-titlu

63.cuvnt-cheie

64.cuvnt-nainte

65.post-scriptum

66.post-post-scriptum

67.decret-lege

68.formular-tip

69.general-colonel

70.locotenent-comandor

71.mam-soacr

72.main-capcan

73.marxism-leninism

74.pasre-lir

75.pasrea-paradisului

76.pasre-musc

77.ochiul-boului

78.gura-leului

79.ciuboica-cucului

80.floarea-soarelui

74
81.iarba-fiarelor

82.sngele-voinicului

83.vaca-Domnului

84.calul-dracului

85.luare-aminte DAR aducere aminte/aducere-aminte

86.walkie-talkie

87.duty-free

88.roza-vnturilor

89.cerul-gurii

90.puc-mitralier

91.situaie-limit

92.volt-amper

93.watt-or

94.an-lumin

95.zi-lumin

96.du-te-vino

97.duc-se-pe-pustii

98.fie-iertatul

99.fluier-vnt

100. flutur-vnt

101. gur-casc

102. ncurc-lume

103. las-m-s-te-las

104. l-m-mam

75
105. linge-blide

106. pap-lapte

107. pierde-var

108. terchea-berchea

109. mai-marele

110. soare-apune

111. soare-rsare

112. trie-bru

113. trei-pzete

114. vino-ncoace/vino-ncoa

115. zgrie-nori

116. living-room

117. ucig-l-crucea

118. Cluj-Napoca

119. Bistria-Nsud

120. Cara-Severin

121. Iezer-Ppua

122. Domneti-Sat

123. Baia-Sprie

124. Ocna-ugatag

125. Rdulescu-Motru

126. Ana-Maria

127. Ro-mprat

128. Hagi-Tudose

76
129. Ali-Paa

130. Negru-Vod

131. Baba-Cloana

132. Ril-Iepuril

133. Punaul-Codrilor

134. Zna-Znelor

135. Ft-Frumos

136. Harap-Alb

137. Alb-ca-Zpada

138. Craiul-de-Rou

139. Strmb-Lemne

140. Statu-Palm-Barb-Cot

Scriere separat

1. ap oxigenat

2. ap de plumb

3. ap de colonie

4. ap mineral

5. ap plat

6. ardei gras

7. bun purtare

8. prim rang

9. bun voie

10.varz roie

77
11.albastru de metil

12.verde de Paris

13.Anul Nou

14.La Om

15.ntre Tarlale

16.Trei Brazi

17.Cmpia de Vest

18. tefan cel Mare

19.Cuitul de Argint

20.Africa de Est

21.Europa de Vest

22.Oceanul ngheat de Nord

23.Piaa Unirii

24.Valea lui Mihai

25.Radu de la Afumai

26.Alba Iulia

Scriere ntr-un cuvnt

1. dreptunghi

2. duraluminiu

3. lungmetraj

4. primadon

5. scurtmetraj

6. baypass

78
7. outsider

8. babysitter

9. copyright

10.triplusalt

11.binefacere

12.binecuvntare

13.bunvoin

14.bunstare

15.rufctor

16.demprit

17.deochi

18.botgros

19.blocstart

20.blochaus

21.blocnotes

22.concertmaistru

23.electronvolt

24.metalazbest

25.valvrtej

26.portmantou

27.portochelari

28.portpagin

29.aurolac

30.citatomanie

79
31.duroflex

32.aeroambulan

33.gastroenterolog

34.metaloplastie

35.neocomunism

36.policalificare

37.politolog

38.primoinfecie

39.teleconferin

40.protopop

41.capntortur

42.gtlegu

43.autotiin

44.preaplin

45.pursnge

46. aptesate

47.Delavrancea

48.Amariei

49.Dinvale

50.Celmare

51.Cmpulung

52.Satulung

53.Capdebou

54.Iacobdeal

80
55.Moandrei

56.Eurasia

57.Anamaria

Scrierea cu liter mare

1. Antichitatea

2. Evul Mediu

3. Renaterea

4. Comuna (din Paris)

5. Reconquista

6. Reforma

7. Unirea Principatelor

8. Rzboiul celor Dou Roze

9. Rzboiul de Independen

10.Rzboiul de Secesiune

11.Rzboiul de Treizeci de Ani

12.Rzboiul de 100 de Ani

13.Conferina Naional a ...

14.Legiunea de Onoare

15.Ordinul Naional "Serviciul Credincios"

16.Aurora (soi de floarea-soarelui)

17.Bazna (soi de porci)

18.Leghorn (soi de gini)

19.Marele Alb (ras de porci)

81
20.Apus/Vest

21.Orientul Apropiat

22.Grigoreti = tablouri de Grigorescu

23.Stradivarius = vioar

24.Adunarea General a Academiei Romne

25.Secia de filologie i literatur a Academiei Romne

26.Catedra de limba romn

27.Serviciul de contabilitate

28.Consiliul tiinific

29.A 150-a aniversare a naterii lui Mihai Eminescu

30.Izvorul minunilor

31.Sequoia gigantea

32.Soldatul Necunoscut

33.Binele

34.Rul

35.Patrie

Scrierea cu liter mic

1. un adonis

2. un don juan

3. ministru

4. pa

5. deputat

6. domn

82
7. general

8. senator

9. mezozoic

10.rzboaiele balcanice

11.rzboaiele punice

12.epoca modern

13.paleolitic

14.perioada contemporan

15.fluviul Dunrea

16.rul Olt

17.bulevardul Nicolae Blcescu

18.est, vest, nord, sud (luate individual)

Substantive defective de plural

1. hamei
2. sadism
3. angora angorei specie de animale
4. arginin
5. ariditate
6. arogan
7. astrologie
8. atomistic
9. atonie
10.birotic
11.cinste
12.competitivitate
13.confidenialitate
14.consultan
15.curara curarei
16.decen
17.vulnerabilitate
18.anticomunism
83
19.antrax
20.antren
21.aracet
22.arivism
23.arpagic
24.art deco
25.ascendent
26.ascuns
27.ascuit
28.asociaionism
29.astmpr
30.astm
31.astupat
32.ateism
33.aticism
34.autism
35.auz
36.aval
37.avangardism
38.avut
39.azur
40.baschet
41.box piele, sport
42.bowling
43.camfor
44.canabis
45.caviar
46.cinism
47.comer
48.condens
49.consulting
50.contrasens !!
51.contraspionaj
52.curaj
53.cucu
54.deja-vu
55.discernmnt
56.disconfort
57.esperanto
58.fariseism
59.fast
60.fatalism
61.filistinism
84
62.jind
63.sacrum
64.sebum
65.sinele
66.smog
67.volei
68.vulg
69.zahr

Substantive defective de singular

1. agatri
2. anari
3. angli
4. belgi
5. berneveci
6. bessi
7. bluejeans
8. blugi
9. bolohoveni
10.cli
11.ceaciri
12.cioareci
13.comati
14.comuneros
15.crobizi
16.frecei
17.fungi
18.hari
19.jeans
20.lapi
21.parai
22.penny
23.ravioli
24. alvari
25.tiei/ttieei
26.vapori
27.zori
28.agonale
29.anale
30.analecte
85
31.antimemorii
32.aplauze
33.arcane
34.asfaltene
35.bele-arte
36.bente ctue
37.bongoase
38.bube-dulci
39.calende
40.catalige
41.catrafuse
42.clegi
43.chimicale
44.coloniale
45.condoleane
46.confetti
47.contrainformaii
48.cosmeticale
49.cosmetice
50.crupe boabe
51.dame joc
52.date
53.dodii
54.fecale
55.finane
56.fie
57.funeralii
58.geamparale
59.lovele
60.mtnii
61.odjdii
62.plete
63.politicale
64.preparative
65.rechizite
66.speze
67.tratative
68.varice
69.vntoase
70.zaharicale
71.zmbre
72.acta
73.addenda
86
74.bale
75.brnzeturi
76.capitularii
77.citrice
78.coclauri
79.cofeturi
80.consumabile
81.cornflakes
82.corrigenda
83.cortes/cortesuri organe reprezentative
84.cuioare
85.digeste alimente digerate, culegere metodic
86.direse - acte
87.dresuri mirodenii
88.emendanda
89.excerpte
90.lactate
91.lenjuri
92.minuturi - mncruri
93.moravuri
94.musli
95.oseminte
96.pomei
97.spiuri dantel
98.tipizate
99.viscere

Substantive invariabile

1. ardei - ardei
2. arici - arici
3. avocado avocado
4. bikini
5. boldo
6. bora
7. broscoi
8. buhai taur
9. caudillo
10.crmaci
11.chulo
12.ciulei
87
13.coate-goale
14.colibri
15.cotei
16.covaci
17.cowboy
18.cruzeiro
19.curechi
20.dandy
21.disc-jockey
22.emu
23.escudo
24.euro abr. EUR
25.gay
26.gigolo gigolo-ul *
27.gonaci
28.guru
29.haplea
30.homeless
31.lambda
32.libero
33.macho
34.mariachi
35.mecena lui mecena
36.moroi
37.muunache
38.panda !!
39.peso
40.picaro
41.piranha !!
42.playboy
43.pistrui
44.piigoi
45.acvaforte
46.almee
47.aloe
48.arboricultoare
49.call-girl
50.cefalee
51.cobe
52.cornee
53.cover-girl
54.elice elice
55.fondue
88
56.ghionoaie
57.lady
58.miss
59.mulge-capre
60.rcoritoare
61.apendice
62.codice
63.faringe
64.foale
65.kiwi
66.paria

Adjectivul
Adjective invariabile

1. anitcar
2. anticorupie
89
3. anticriz
4. antidoping
5. antidrog
6. antidumping
7. antifading
8. antifurt
9. antiglon
10.antimafia
11.antipersonal
12.antipolio
13.antirachet
14.antiradar
15.antioc
16.antitetanos
17.antitrust
18.beat 2
19.cash
20.cool
21.country
22.crown (sticl)
23.drive-in
24.dry
25.fair
26.full-time
27.OK/O.K.
28.second-hand
29.standby/stand by
30.bleu
31.trotteur
32.aperto
33.quechua
34.ad-hoc/ad hoc
35.ad-interim/ad interim a.i./ad int.
36.in-folio
37.in-plano
38.in-quarto
39.post-mortem
40.ninja pl ninja
41.actrii bun, frumos, de seam, de treab, cumsecade, vrednic
42.alb-negru
43.anume
44.asemenea astfel de
45.asemenea (triunghiuri asemenea)
90
46.aa
47.attica
48.caca
49.cogeamite foarte nalt, foarte mare
50.cocogea/cocogeamite = enorm, mare, colosal, fantastic ^
51.coz
52.cumsecade
53.cuer
54.dimprejur
55.dinainte
56.dinapoi
57.dinuntru
58.dincoace
59.dindrt
60.ditamai/ditai
61.doldora
62.ferice
63.fitece
64.gata
65.get-beget
66.gigea
67.leoarc
68.nepereche
69.niscai/niscai
70.niznai (n expresia a se face niznai)
71.otova
72.pein
73.sadea
74. urlu-burlu
75.vlvoi
76.zbrlog
77.acaju
78.bordo
79.corai
80.ecru
81.grena
82.gri
83.indigo
84.lila
85.maro
86.pembe
87.roze
88.ocru
91
89.sepia pl. sepia
90.bej
91.bleumarin
92.bric
93.ciclamen
94.crem
95.ecarlat
96.ecosez
97.frez
98.grej
99.havan
100. mov
101. oliv
102. oranj
103. roz
104. turcoaz
105. vernil
106. atroce
107. eficace
108. factice
109. feroce
110. ineficace
111. locvace
112. precoce
113. propice
114. veloce
115. vivace
116. bantu/banu
117. bengali/bengali
118. caramel
119. cicero (tunsori)
120. escarpen
121. extra
122. flu
123. frai
124. instant
125. maxi
126. merinos
127. midi
128. mini
129. mono
130. multimedia
131. muscat
92
132. pali
133. pane
134. pusnge
135. retard
136. parmen
137. pelur
138. pembe
139. pepit
140. tipo

Accentul
Dublete

1. anost/anost

2. desetin/desetin

3. dihor/dihor

4. hapciu/hapciu

5. huideo/huideo

6. intim/intim

7. ncotrova/ncotrova

8. lastic/lastic

9. mlur/mlur

10.meteri/meteri

11.niscai/niscai

12.picnic/picnic

13.profesor/profesor

14.suburbie/suburbie
93
15.bengali/bengali

16.facsimil/facsimil

17.hatman/hatman

18.mgri/mgri

19.osana/osana

20.protector/protector

21.satir/satir

22.acatist/acatist

23.agri/agri

24.agri/agri

25.anafor/anafor

26.antic/antic

27.asfixie/asfixie

28.axil/axil

29.balonzaid/balonzaid

30.bolivar/bolivar

31.buldog/buldog

32.cambul/cambul

33.candid/candid

34.cauc/cauc

35.chivot/chivot

36.colaps/colaps

37.firav/firav

38.gngav/gngav DAR grbov, scrnav, schilav, hulpav

94
39.ginga/ginga

40.glasbeton/glasbeton

41.icos/icos

42.jilav/jilav

43.lampas/lampas

44.lectic/lectic

45.malaga/malaga

46.metabol/metabol

47.modem/modem

48.molibden/molibden

49.nandu/nandu

50.ordie/ordie

51.parapon/parapon

52.pegas/pegas

53.Pegas/Pegas

54.penurie/penurie

55.pilot/pilot

56.pojghi/pojghi

57.polip/polip

58.polisindeton/polisindet

59.ponei/ponei

60.precaut/precaut

61.primul/primul

62.puber/puber

95
63.reum/reum

64.robot/robot

65.rolfilm/rolfilm

66.sinecdoc/sinecdoc

67.vector/vector

Forme unice

1. adic

2. anatem

3. arip

4. austru

5. barhet

6. boston

7. calcar

8. chibi

9. cobalt

10.condor

11.crater

12.despot

13.fecul

14.harpie

15.himen

16.infim

17.leurd

96
18.marcher

19.neutru

20.onix

21.prier

22.simpozion

23.suntem

24.suntei

25.avarie

26.Dobrogea

27.duo

28.loto

29.patvagon

30.pletor

31.rabin

32.radar

33.regizor

34.revizor

35.agora

36.agor

37.angora

97
Abrevieri
1. ad-interim: ad int.
2. ad-litteram: ad litt.
3. alineat: al./alin.
4. Altea Sa: A. S.
5. apud: ap.
6. bulevard: bd.
7. august:aug
8. conform: conf.
9. bloc: bl.
10.cent: ct./c.
11.circa: cca./c.
12.curriculum vitae: C.V.
13.dumneavoastr: d-voastr/dvs./dv.
14.dumneata: d-ta
15.dumitale: d-tale
16.dup-amiaz: d.-a.
17.doctor: dr.
18.doctorand: drd.
19.folio: f/f.
20.. H. & d. H.
21.inch: in
22.junior: jr/Jr
23.locotenent-colonel: lt.-col.
24.locotenent-major: lt.-maj.
25.maior: mr.

Obs! La abrevierile unitilor de msur nu se utilizeaz punctul.

98
Nume de locuitori
1. afgan/afghan
2. albaiulian
3. andorran
4. bia
5. birman (Birmania)
6. bljean
7. bordelez
8. bruxellez
9. cairot
10.calabrez
11.caraib
12.caransebeean
13.cmpulungean
14.cehoslovac
15.centrafrican
16.cipriot
17.covsnean
18.craioveanc
19.criean(c)
20.cubanez
21.dalmaian (Dalmaia)
22.devean(c)
23.emirian
24.eschimos
25.flticean(c)
26.fijian
27.florentin (Florena)
28.fuegian() (ara de Foc)
29.gabonez
30.galileean()
31.gambian
32.german/neam
33.ghanez
34.giurgiuvean
99
35.guineean
36.guyanez
37.haitian
38.hawaiian
39.hondurian
40.humorean(c)
41.israelian
42.kosovar
43.kuwaitian/kuweitian
44.loian (Laos)
45.madrilen
46.malga (Madagascar)
47.malian (Mali)
48.mallorquin (Mallorca)
49.mangaliot
50.marsiliez
51.mauritan (Mauritania)
52.mauritian (Mauritius)
53.medieean (Media)
54.milezian (Milet)
55.monegasc (Monaco) monegasce, monegasci
56.mongol
57.moscovit
58.napolitan
59.nazarinean
60.nsudean
61.neerlandez
62.negruvodean
63.nemean (Trgu-Neam)
64.newyorkez
65.oean(c) (ara Oaului)
66.papua-neoguineean
67.pcnean
68.persan
69.peruan/peruvian
70.pietrean (Piatra-Neam)
71.praghez
72.predelean
73.qatarian
74.rmnicean
75.romacan
76.roiorean
77.sanfranciscan
100
78.sanmarinez
79.sebeean
80.sevillan
81.sinaiot()/sinian(c)
82.sofiot
83.solomonian
84.someean(c)
85.srilankez
86.trgujian
87.trgumureean
88.thailandez
89.tokiot
90.tongan (Tonga)
91.trinidadian
92.turnean(c) (Turnu-Mgurele)
93. arigrdeanc
94.vamaiot
95.varovian
96.zairez
97.zluan
98.zluanc
99.zimniceanc

Greeli frecvente

1 drept pentru care & drept care


2 stat de plat & tat de plat
3 ntre 2-4 & ntre 2 i 4 grade ( - = ntre)
4 minim, maxim = adj
101
5 minimum, maximum = adv
6 minimumul, maximumul = subst
7 propriii copii
8 orele 22 & ora 22
9 mesajul unei melodii ascultate
10 greit: din punct de vedere al
corect: din punct de vedere gramatical/tiinific
din punctul de vedere al matematicii
11 art neh + subst - ntre (o lupt ntre)
subst + art hot dintre (lupta dintre)
12 or = conj adversativ
ori = conj disjunctiv
13 acordul n gen se face cu ultimul element din enumeraie (biei i fete frumoase)
14 aceasta e o problem a clasei, a grupei i a colii (se repet a-ul)
spray contra (G) narilor i a mutelor
15 minciunile al cror subiect era profesoara
16 modul de utilizare al a unor fonduri
dou operaii de transplant ale al membrelor
17 Cand CD = entitate uman >> dublare clitic: Info trafic i avertizeaz pe oferi.
Info trafic avertizeaz oferii.
18 n ceea ce privete = invariabil
19 trebuie prezent = invariabil
vor trebui
trebuia
trebuiau - variabil
s trebuiasc
ar trebui
20 a servi a se servi
21 exist anse mari s ne lovim
exist riscu/posibilitatea
22 pantaloni de din stof
23 geac de din piele
24 a da sfoar sfar n ar

102
Paronime
1 dilaiune (ntrziere) & delaiune (pr)
2 antonimie & antinomie (contradicie care nu poate fi rezolvat)
3 lector & lictor (*lictor roman = pleonasm)
4 a prescrie & a proscrie (a condamna)
5 sfoar & sfar (miros puternic)
6 spee & speze
7 stringent (nu suport amnare, urgent) & astringent (dur)
8 adjuvant & adjutant (grad militar)
9 aritmograf & aritmogrif (ncurcat)
10 bravur (curaj) & bravad (sfidare)
11 curativ (care vindec) & curator (tutore)
12 diet & diat (prevedere testamentar)
13 falie & folie (grozvie)
14 friabil & fiabil (care prezint siguran n funcionare)
15 gudron & godron (ornament)
16 imposibil & impasibil (indiferent)
17 pedant & pendant
103
18 a refuza & a recuza (a nu recunoate competena sau autoritatea unui judector, a unui
martor, a respinge)
19 traum & tram (fir narativ)

Pleonasme

1 a avea dou alternative (= 2 posibiliti)


2 nc mai citete
3 a se limita doar la
4 propriul su copil
5 nu poate fi posibil
6 a se califica mai departe
7 scurt sonet
8 snoav popular (istorisire)
9 sum de bani
10 a rstigni pe cruce
11 a recita cu voce tare
12 stagiune teatral DAR stagiune de oper = corect
13 spot publicitar
14 a riposta prompt
15 DAR proverb arhetipal = corect
16 paliativ aparent
17 picaj vertical
18 preaviz de concediere
19 represalii drastice
20 sacrificiu voluntar
21 altercaie verbal
104
22 festivitate solemn
23 memoriu scris
24 mentor spiritual
25 pilon de susinere
26 legaie diplomatic
27 mercurial de preuri
28 prslea cel mic
29 retribuie salarial
30 cartografierea hrii
31 exterminare n mas
32 afront jignitor
33 preambul rezumativ
34 magm incandescent
35 periplu pe ocean
36 monopol exclusiv
37 flash informativ
38 genocidul populaiei
39 a apostrofa violent
40 obelisc comemorativ
41 noblee aristocratic
42 parapetul balustradei
43 oprobriu public
44 spot publicitar
45 lagr la mod
46 a notifica oficial
47 poant de efect
48 blazon de noblee
49 striuri paralele
50 fant ngust
51 puhoi torenial
52 nalt demnitar
53 demnitar al statului
54 congregaie religioas
55 defileu ngust
56 agap colegial
57 admonestare sever
58 comunicat oficial
59 scurt alocuiune
60 discrepan flagrant
61 aventur riscant
62 comitet de conducere
63 clasament valoric
64 a dezbate pe larg
105
65 inaugurare solemn
66 ingerin ilegal
67 ecranizarea filmului
68 altercaie verbal
69 a ateriza pe pmnt
70 calamitate de proporii
71 calomnie neadevrat
72 a clti cu ap
73 devotat total
74 discurs public
75 dun de nisip
76 festivitate/inaugurare solemn
77 antier n lucru
78 performan deosebit
79 ortografie corect
80 promoie de absolveni
81 stan de piatr
82 a suplini temporar
83 a suplini lipsa
84 surpriz neateptat
85 ruj de buze
86 solicitare insistent
87 spirit de glum
88 venit financiar
89 zbucium sufletesc

106
Desprirea n silabe
1 ma-chi-aj
2 ma-chia-ve-lic
3 ma-ga-zio-ner
4 ma-xi-lar
5 me-ri-di-o-nal
6 mul-ti-func-i-o-nal
7 na-i-o-na-li-za-re
8 ne-cio-plit
9 ne-vral-gi-e
10 o-biec-tiv
11 o-ca-zi-o-nal
12 o-fi-ci-a-li-ta-te
13 o-ri-en-tal
14 o-ri-en-ta-tiv
15 ort-o-gra-fi-e
16 ort-o-gra-m
17 o-xi-gen
18 pa-si-o-nal
19 pas-teu-ri-zat
20 pau-pe-ri-za
21 p-tl-gea
22 per-pe-tu-u
23 pie-tri-fi-ca
24 pie-tru-i-re
25 piu-ne-z
26 pio-ne-z
27 pri-e-ten
28 pro-fe-si-o-nist
29 pro-pri-e-tar
30 ra-i-o-nal
31 re-ac-i-e
32 re-cep-i-o-na
33 sub-ven-i-o-na
34 mau-so-leu
35 ta-u-to-lo-gi-e
36 tau-ma-turg
37 pro-to-zo-a-re
107
38 bi-bli-o-te-c
39 func-i-o-nal
40 boj-deu-c
41 co-niac
42 vi-ta
43 ne-vral-gic
44 fias-co
45 e-mi-grant
46 ex-ploa-ta
47 vi-et-nam
48 u-crai-nean
49 coa-for
50 ma-chio-z
51 ab-stract
52 au-scul-ta
53 a-u-tum-nal
54 ca-nion
55 vi-nie-t
56 ca-si-e-ri-e
57 des-cua-ma
58 de-u-nzi
59 e-i-chi-er
60 fe-bru-a-ri-e
61 fo-i-le-ton
62 in-fa-i-li-bil
63 le-an-dru
64 leu-c
65 ma-ga-zio-ner
66 ma-ni-e-rat
67 me-an-dru
68 mi-lieu
69 o-i-te
70 pau-per
71 pio-ne-z
72 piu-ne-z
73 pia-no
74 pi-o-ni-er
75 scuar
76 tran-sfer
77 vi-o-i-ciu-ne
78 trau-m
79 cuan-t
80 e-cu-a-i-e
108
81 ge-o-gra-fi-e
82 hi-e-ro-gli-f
83 ba-o-bab
84 ba-ca-la-u-re-at
85 ex-ploa-ta-re
86 fer-moar
87 vi-o-i-ciu-ne
88 cu-i-ra-sat
89 bi-no-clu/bin-o-clu
90 trans-na-io-nal/tran-sna-io-nal
91 in-o-pe-rant/i-no-pe-rant
92 o-mo-nim/om-o-onim
93 ar-te-ri-o-scle-ro-z/ar-te-ri-os-cle-ro-z
94 de-zor-ga-ni-zat/dez-or-ga-ni-zat

Utilizarea virgulelor

1 Izoleaz adv/loc adv cu rol pragmatic de marcator discursiv


-de adiie: n plus, de asemenea
-de exemplificare: precum
-de structurare a discursului: n primul rnd, n concluzie
-afectivi: din fericire/pcate, sincer...
-epistemici: probabil, posibil, bineneles, pesemne
109
-cu rol argumentativ: n opinia mea
-cu rol concluziv: pe de-o parte
2 Izoleaz construcia incident de restul enunului (are predicat mereu): Vino, zise mama.
3 Izoleaz complementele circumstaniale, structurile circumstaniale i prop.
circumstaniale antepuse verbului regent: Astzi, merg la coal.
4 Izoleaz adverbele de afirmaie i de negaie: ba da, da, nu.
5 Izoleaz complementele circumstaniale, structurile circumstaniale i prop.
circumstaniale intercalate ntre S i P: Eu, astzi, merg la coal.
6 Izoleaz o atributiv explicativ de regenta ei.
Atributiva este de 2 tipuri:
-explicativ cnd opereaz asupra intensiunii termenilor
Mihai Eminescu, care a scris luceafrul, e un geniu.
-determinativ cnd opereaz asupra extensiunii termenilor
Copii care au nvat au luat 10.
7 Marcheaz elidarea unui predicat: Maria nva la economie, eu, la gramatic.
8 Marcheaz un raport de coordonare prin juxtapunere ntre pri de propoziie sau
propoziii de acelai fel (*genernd enumeraie).
9 Izoleaz o interjecie.
10 Izoleaz un substantiv sau un grup nominal in vocativ.
11 Marcheaz ocurena conjunciilor corelative: i..., i; sau..., sau.
12 Marcheaz ocurena conjunciilor adversative: dar, ci, iar, or.
13 Izoleaz un verb la gerunziu, o construcie gerunzial: Citind romane, m relaxez.
14 Marcheaz ocurena adverbelor si pronumelor corelative:
Cine e vinovat, acela s plteasc.
Cnd va veni vremea, atunci voi spune.

Obs! Conjunciile: ns, deci, totui NU se izoleaz prin virgul n interiorul propoziiei.

110
111