Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai
1.2 Facultatea / Departamentul FEAA / Departamentul Economie i Relaii Internaionale
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Economie
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studii/Calificarea SPE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei MICROECONOMIE
2.2 Titularul activitilor de curs PROFESOR UNIV. DR. LIVIA BACIU
2.3 Titularul activitilor de seminar PROFESOR UNIV. DR. LIVIA BACIU
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare M/ES 2.7 Regimul disciplinei OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 32
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 22
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 34
Tutoriat 4
Examinri 2
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 94
3.9 Total ore pe semestru 150
3. 10 Numrul de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Sala cu videoproiector, laptop
cursului Studentii vor frecventa cursurile. Se impune inchiderea celularelor.
5.2. de desfurare a Prezenta studentilor este obligatorie
seminarului/laboratorulu
i
6. Competenele specifice acumulate

profesionaleCompetene
C1. Culegerea, prelucrarea, analiza i interpretarea statistic a datelor 3/6
C3. Utilizarea de softuri statistice i econometrice pentru cercetri economice i sociale 1/6
transversalCompetene C4. Analiza statistic a fenomenelor socio-economice 1/6

CT3. Identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i tehnicilor de


nvare pentru propria dezvoltare 1/6

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general este formarea unui mod propriu de gandire
economica care sa serveasca la evaluarea corecta a oportunitatilor si
riscurilor specifice domeniului economic, precum si dobandirea
cunostintelor de baza despre economie si in special a mecanismelor si
proceselor care au loc la nivel de individ sau firma.
7.2 Obiectivele specifice S faciliteze studentilor insusirea riguroasa a conceptelor si categoriilor
acestei stiinte, a metodelor de cunoastere si analiza utilizate in practica
economica
S dezvolte capacitatea de intelegere a proceselor economice reale,
precum si a mecanismelor de functionare a economiei la nivel
microeconomic
S permita cunoasterea si utilizarea indicatorilor pentru caracterizarea
activitatii la nivel microeconomic
S permita studierea comportamentelor individuale ale agentilor
economici (consumatori si producatori)

8. Coninuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaii

Modul de gndire economic Prezentare PPT, 2 curs


explicatie,
conversatie,
problematizare
Eficien, schimb i avantaj comparativ Prezentare PPT, 1 curs
explicatie,
conversatie,
problematizare
Omniprezena produselor substituibile: conceptul de cerere Prezentare PPT, 2 cursuri
explicatie,
conversatie,
problematizare
Costul i alegerile: conceptul de ofert Prezentare PPT, 2 cursuri
explicatie,
conversatie,
problematizare
Cererea i oferta: un proces de coordonare Prezentare PPT, 1 curs
explicatie,
conversatie,
problematizare
Consecine neprevzute: mai multe utilizri ale cererii i ofertei Prezentare PPT, 1 curs
explicatie,
conversatie,
problematizare
Profitul i pierderea Prezentare PPT, 1 curs
explicatie,
conversatie,
problematizare
n cutarea preului Prezentare PPT, 2 cursuri
explicatie,
conversatie,
problematizare
Concurena i politica guvernamental Prezentare PPT, 1 curs
explicatie,
conversatie,
problematizare
Bibliografie
1. Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko, Modul de gandire economic, Bucuresti, Bizzkit, 2011
2. Ion Ignat, Ion Pohoa, Gheorghe Luac, Gabriela Pascariu, Economie politica, Editia a doua, Editura
economica, Bucuresti, 2002 ;
3. Samuelson, P.A., Nordhaus, W., Economie politic, Teora, Bucuresti, 2000
4. Hardwick Philip, John Langmead, Bahadur Khan, Introducere in economia politic modern, Editura
Polirom, Iasi, 2002
5. Ha Jo Chang, Economia Ghidul Utilizatorului, Polirom, Iasi, 2014
6. Russ Roberts, Cum poate Adam Smith sa va schimbe viata, Publica, Bucuresti, 2015
7. Mursa Gabriel, Logica Pietei, Editura Universitatii Alexandu Ioan Cuza, Iasi, 2015
8. Livia Baciu, Discurs i comportament economic, Economica, Bucureti, 2005
9. Livia Baciu, Laura Asandului, Andreea Iacobuta, Daniela Corodeanu Agheorghiesei, Coerenta
institutionala si performanta economica in Romania, Editura Universitii Al.I.Cuza, Iai, 2009
10. Livia Baciu, Andreea Iacobu, Alina Botezat, Mihaela Ifrim, Probleme actuale de economie public,
Editura UniversitiiAl. I. Cuza, Iai, 2014
11. Robert P Murphy, Lessons for Young Economist, 2010 by the Ludwig von Mises Institute
12. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, 2011, www.cengage.com/highered

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii


Introducere n microeconomie Problematizare, 2 seminar
Dezbatere
Eficiena economic, schimbul i avantajul comparativ Problematizare, 1 seminar
Dezbatere
Cererea Problematizare, 2 seminarii
Dezbatere
Costul,alegerile i oferta Problematizare, 2 seminarii
Dezbatere
Cererea i oferta pe pia Problematizare, 2 seminarii
Dezbatere
Profitul i pierderea Problematizare, 2 seminarii
Dezbatere
Preurile Problematizare, 2 seminarii
Dezbatere, Studiu de
caz
Concurena i politica guvernamental Problematizare, 1 seminar
Dezbatere, Studiu de
caz
Bibliografie
1. Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko, Modul de gandire economic, Teste si aplicatii, Bucuresti,
Bizzkit, 2012
2. Ion Ignat, Gheorghe Lutac (coordonatori), Micro si macroeconomie, Concepte fundamentale si aplicatii,
Editura Sedcom Libris, Iasi
3. Ha Jo Chang, Economia Ghidul Utilizatorului, Polirom, Iasi, 2014
4. Russ Roberts, Cum poate Adam Smith sa va schimbe viata, Publica, Bucuresti, 2015
5. Ken Schooland, Aventurile lui Jonathan Gullible, http://mises.ro/118/,
6. Walter Block, In apararea indezirabililor, http://mises.ro/175/
7. Murray Rothbard, Ce le-a facut statul banilor nostri, http://mises.ro/233/
8. Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, 2008, the Ludwig von Mises Institute
9. Robert P Murphy, Lessons for Young Economist, 2010 by the Ludwig von Mises Institute
10. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, 2011, www.cengage.com/highered

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul acestei discipline a fost alctuit prin raportare la curricula unor universitati occidentale de prestigiu,
la modificrile intervenite n climatul economico-financiar, dar i innd cont de cerinele i dinamica pieei
muncii.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota final
nelegerea i Proba scrisa -test clasic cu intrebari 25%
operaionalizarea conceptelor deschise- din capitolele 1-4
microeconomice
10.4 Curs
Capacitatea de a interpreta Examen test gril din capitolele 5-9 50%
fenomenele la nivel
microeconomic
capacitatea de a nelege i Evaluare orala, 2 lucrri scrise si prezenta 25%
10.5 Seminar/laborator interpreta fenomenele i
conceptele microeconomice
10.6 Standard minim de performan
Analiz studii de caz pe probleme microeconomice

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar


5.10.2016 Prof.dr.Livia Baciu Prof.dr.Livia Baciu

Data avizrii n catedr Semntura efului de departament


5.10.2016 Prof.dr. Gabriel Mursa