Sunteți pe pagina 1din 57

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRATIE


PUBLICA

Primaria sectorului 2,drumul dintre


traditionalism si modernizare

PORTOFOLIU de PRACTICA

STUDENT :

BUCURESTI
2008
Prezentarea institutiei

2
1. Prezentarea Primariei Sectorului 2

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia publica in care s-a desfasurat practica este Primaria Sectorului 2 al


Municipiului Bucuresti.
Primarul, Viceprimarii, Secretarul, impreuna cu aparatul propriu de
specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta,
denumita Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, care aduce la indeplinire
hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale.
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti are un primar si doi viceprimari, alesi in
conditiile legii, pe o perioada 4 ani.Sediul Primariei Sectorului 2 Bucuresti este in str.
Chiristigii nr. 11-13.
Primarul indeplineste o functie de autoritate publica; este seful administratiei
publice locale din sectorul 2 si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe
care il conduce si il controleaza. Prin delegare de competenta Primarul poate trece
exercitarea unora din atributiile sale Viceprimarilor, Secretarului sau altor functionari din
serviciile primariei.
In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ
sau individual. Acestea devin executoriinumai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau
dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
Viceprimarii il inlocuiesc pe primar in lipsa acestuia si exercita, prin delegare
de competenta, unele din atributiilecare revin primarului din Legea nr. 215/2001.
Secretarul indeplineste atributiile prevazute in articolul 85 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, precum si alte atributii prevazute de lege
sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenta, poate
coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitateal consiliului localtabilita de
primar.

3
Directorii, sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Primarului de modul
de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in
termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor
unitatii. Totodata, au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine
in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a lua masuri corespunzatoare pentru
imbunatatirea acestei activitati.
In cadrul Primariei Sectorului 2 se interzice discriminarea si asigurarea unui
tratament inegal intre femei si barbati. Personalul de conducere are obligatia de ainforma
sistematic angajatii din structura condusa asupra drepturilor pe care la au cu privire la
respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile cu munca.

1.2. Baza legala de infiintare

Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in


baza Legii nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

La baza functionarii Primariei Sectorului 2 se afla urmatoare legi:

Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001;


Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art . 103 din Legea Administratiei
Publice Locale, nr. 215/2001;
Codul Muncii, Legea 53/2003;
Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei;

4
Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in 2004
O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si
Functionare a Consiilor Locale;
H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina
din cadrul institutiilor si autoritatilor publice;
H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si modalitatea de contestare a
caificativelor acordate;
Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public:
1 Cerere Tip
2a Reclamatie Administrativa
Regulamentul de Ordine Interioara.

1.4.Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice;


Imbunatatirea si diversificarea asistentei si protectiei sociale;
Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului;
Conservarea si dezvolarea parimoniului cultural;
Recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local;
Imbunatatirea relatiilor intercomunitare si a imaginii administratiei locale a
sectorului 2

1.5. Minister coordonator

5
Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti are drept minister
coordonator, Ministerul Administratiei Publice si Internelor.

1.7. Modalitatile de organizare a activitatii


in cadrul Primariei Sectorului 2

Structura organizatorica a Primariei Sectorului 2 cuprinde Directii, Servicii si


Birouri constituite in conformitate cu organigrama anexata.
Directiile, Serviciile si Birourile care compun aparatul propriu de specialitate
al Consiliului Local Sector 2 sunt urmatoarele:

I. CABINET PRIMAR
II. DIRECTIA ECONOMICA III. DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII
Serviciul Contabilitate PUBLICE
Biroul Evidenta Patrimoniu Serviciul Gospodarire Comunala
Servisiul Financiar Serviciul Investitii Urbane
Serviciul Buget Local Biroul Autorizare Lucrari Edilitare
Serviciul Licitatii, Contracte Biroul Protectia Mediului
Serviciul Autorizare Agenti Economici
Serviciul Administrativ, Aprovizionare
IV. DIRECTIA CONTROL V. DIRECTIA URBANISM SI
Serviciul Control General GESTIONARE TERITORIU
Serviciul Control Activitati Comerciale si Prestari Serviciul Urbanism si Amenajarea
Servicii Teritoriului
Serviciul Disciplina in Constructii Biroul de Autorizare Publicitate
Biroul Evidenta Contraventii Biroul Date si Informatii Urbane
Serviciul Fond Funciar, Cadastru
Serviciul Documentatii Urbanism
Serviciul Acorduri si Avize
Biroul Evidenta Autorizatii de Construire

6
VI. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN VII. BIROUL RELATII CU PRESA
VIII. DIRECTIA RESURSE UMANE IX. DIRECTIA SISTEME INFORMATICE
Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare Serviciul Aplicatii Informatice
Serviciul Resurse Umane Serviciul Administrare Retele I. T.
Biroul Protectia Muncii si Protectie Civila
Biroul Managementul Calitatii
X. DIRECTIA RELATII COMUNITARE XI. DIRECTIA JURIDICA
Serviciul Invatamant, Sanatate, Cultura Serviciul Legislatie, Contencios
Serviciul Informare si Relatii Publice Administrativ
Serviciul Spatiul Locativ Serviciul Stare Civila
Serviciul Programe Comunitare Serviciul Autoritate Tutelara
Biroul Relatii cu O.N.G. Serviciul Administratie Publica Locala
Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari Biroul Evidenta Electorala, Pensionari,
Culte

2. Aspecte legate de activitatea de finantare


in cadrul Primariei Sectorului 2

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere


economico-financiar

In ceea ce priveste veniturille totale, acestea au crescut cu un procent de


10.75% in 2004 fata de situatia anului 2003.
In anul 2003, ponderea veniturilor curente in cele totale a reprezentat 29.4%
iar ponderea veniturilor de capital nu a putut fi calculata, intrucat in anul 2003, aceste
venituri nu au existat. Ponderea veniturilor fiscale in veniturile curente a fost de 84.15%, iar
veniturile nefiscale au reprezentat 15.85% din veniturile curente.
Impozitele directe au reprezentat 74.6% din veniturile fiscale, iar impozitele
indirecte au reprezentat 25.4%.

7
In anul 2004, ponderea veniturilor curente in veniturile totale a fost de
22.42%, iar cea a veniturilor de capital a fost de 12,87% care au reprezentat o schimbare
importanta fata de anul anterior, cand veniturile de capital nici nu au existat. Veniturile
fiscale au reprezentat 91.67% din veniturile curente, iar veniturile nefiscale au reprezentat
8.32%.
Impozitele directe au avut o proportie de 74.04% in cadrul veniturilor fiscale,
fata de procentul impozitelor indirecte care au fost de 25,95%.
In ceea ce priveste cheltuielile totale, acestea au crescut cu un procent de
10.75% in 2004 fata de anul 2003. Inseamna ca in cazul Primariei Sectorului 2 cresterea
cheltuielilor corespunde procentual cresterii veniturilor, ceea ce reprezinta un lucru pozitiv.
In anul 2003, ponderea cheltuielilor curente in cheltuielile totale a fost de
81.65%, iar procentul cheltuielilor de capital a fost de 18.35%. Cheltuielile cu Serviciile
Publice Generale au reprezentat 13.55% din cheltuielile totale; cheltuielile socio-culturale au
reprezentat 54.97%; cheltuielile cu serviciile si dezvoltarea publica, locuinte, mediu si ape
au reprezentat 29.6%; cheltuielile cu actiunile economice au reprezentat 1% iar cheltuielile
cu alte actiuni, 0.26%.
In anul 2004, ponderea cheltuielilor curente in cheltuielile totale a fost de
83.58%, iar procentul cheltuielilor de capital a fost de 16.41%. Cheltuielile cu Serviciile
Publice Generale au reprezentat 9.33% din cheltuielile totale; cheltuielile socio-culturale au
reprezentat 51.47%; cheltuielile cu serviciile si dezvoltarea publica, locuinte, mediu si ape
au reprezentat 22.8%; cheltuielile cu actiunile economice au reprezentat 0.38% iar
cheltuielile cu alte actiuni, 0.94%.

2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate

In cazul Primarie Sectorului 2, exista mai multe modalitati de finantare a


activitatii acesteia.
Activitatea Primariei Sectorului 2 poate fi finantata de la bugetul central, de
la bugetul local, precum si prinsponsorizari. De asemenea, activitatea activitatea Primariei

8
Sectorului 2 poate fi finantata prin fondurile Uniunii Europene sau ale altor organisme
internationale. De exemplu: Programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala
Dezvoltarea Resurselor Umane in contextul restructurarii industriale.

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala


in cadrul Primariei Sectorului 2

3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati


ale organizarii

Activitatea de relatii publice din cadrul Primariei Sectorului 2 este realizata


de catre Serviciul Informare si Relatii Publice care este parte a Directiei Relatii
Comunitare.
Serviciul Informare si Relatii Publice are rolul de a mentine o legatura directa
si permanenta cu locuitorii sectorului 2 si cu problemele lor sociale dinsfera de competenta a
administratiei publice localesi asigura realizarea dreptului constitutional al cetateanului la
petitionare.
Atributiile serviciului sunt urmatoarele:
a. e la dispozitia cetatenilor, Indrumandu-i in rezolvarea problemelor personale,
sociale sau de interes general incercand solutionarea acestora pe loc, iar in cazul in care
problemele necesita analize si verificari din parteaaltor servicii se dau solicitantilor
indrumarile necesare;
b. pune la dispozitia cetatenilor care solicita avizele si acordurile elaborate de
serviciile de specialitateale spatiului executiv al primariei, date si informatii privind
documentatia necesara obtinerii acestora;
c. indruma cetatenii care se areseaza pentru rezolvarea unor probleme personale
civice sau sociale, care nu intra in competenta Primariei, catre institutiile in sarcina
carorarevin, cum ar fi Administratia Financiara, Directia Generala de Munca si Protectie

9
Sociala, Inspectoratul de Stat pentru Handicapati, Asociatia Generala a Expertilor Contabili
etc.;
d. tine evidenta propunerilor si sugestiilor din partea cetatenilor, agentilor
economici, regiilor autonome i a altor organe si organizatii care se refera la problemele
aflate in competenta sectorului 2 si informeaza Consiliul Local si Executivul;
e. informeaza cetatenii asupra stadiului de solutionare a lucrarilor intermenul stabilit
de lege;
f. asigura rpogramarea la audientele acordate de primar, viceprimari si secretar, a
cetatenilor, a agentilor economici sau a reprezentatilor diferitelor institutii guvernamentale,
particulare sau autoritati publice, prin intocmirea notelor de audiere;
g. prezinta notele de audiere sefilor de serviciu, in vederea informarii Executivului
asupra problemelor semnalate de petenti si asigura asistenta la audiente, tinand evidenta
acestora;
h. repartizeazape serviciile de specialitate reclamatiile si sesizarile primite de la
Consiliul Local care nu trec prin registratura generala;
i. intocmeste raspunsurile la reclamatiile si sesizarile care cuprind mai multe
probleme, in functie de referatele primite de la serviciile de specialittate ale Primariei in
conformitate cu actele normative in vigoare;
j. primeste, inregistrreaza si tine evidenta corespondentei adesata Primariei si o
prezinta secretarului in vederea repartizarii;
k. gestioneaza si justifica timbrele postale;
l. asigura prin registrratura generala expedierea plicurilor primite de la serviciile
Primariei;
m. primeste, inregistreaza si tine evidenta reclamatiilor si sesizarilor primite prin
linia telefonica permanenta;
n. verifica continutul dosarului ( pentru diverse solicitari la data primirii, pentru a
contine toate documentele inscrise in buletinul informativ transmis cetateanului pentru
informare );
o. asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul populatiei la informatiile de
interes public;
p. comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

10
actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei
Sectorului 2;
structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare,
programul de audiente al Primariei Sectorului 2;
numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Sectorului 2 si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
coordonatele de contact ale Primariei Sectorului 2, respectiv denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
lista cuprinzand documentele de interes public;
lista cuprinzand categoriile produse si/sau gestionate, potrivit legii;
modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in
situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile
de interes public solicitate;
q. realizeaza accesul la informatiile afisate mai sus prin:
afisare la sediul Primariei Sectorului 2 ori prin publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina
de Internet proprie;
consultarea informatiilor la sediul Primariei Sectorului 2 in spatii special
destinate acestui scop;
r. are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public, in
termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile dela inregistrarea solicitarii, in funtie
de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In
cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste
10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia
instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
s. motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor refuzul
comunicarii informatiilor solicitate;
t. asigura accesul la informatii si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile
tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obtina informatii de interes public;

11
u. are obligatia sa precizeze, pentru informatiile solicitate verbal, conditiile si
formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si poate furniza pe loc
informatiile solicitate;
v. stabileste un program minim pentru comunicarea informatiilor de interes public
solicitate verbal, care va fi afisat al sediul autoritatii sau institutiei publice si care se va
desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe
saptamana, dupa programul de functionare;
w. comunica imediat sau in cel mult 24 de ore informatiile de interes public solicitate
verbal;
x. raspunde de buna desfasurare si desfasurare a activitatii de primire, inregistrare si
rezolvare a petitiilor ce sunt adresate institutiei, prin indrumarea acestora catre
compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;
y. urmareste solutionbarea si redactarea intermen a raspunsului, expediaza raspunsul
catre petitionar si se ingrijeste de clasarea si arhivarea acestuia;
z. trimite petitiile gresit indreptate, intermen de 5 zile de la inregistrare, catre
autoritatile sau institutiile publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor
semnalate in petitie;
aa. claseaza petitiile anonimesau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a
petitionarului;
bb. intocmeste un raport semestrial pe baza caruia institutia va analiza activitatea
proprie de solutionare a petitiilor;
cc. pune gratuit la dispozitie formularele tip de redactare a solicitarii si de reclamatie
administrativa;
dd. transmite si prin e-mail sau inregistrate pe discheta informatiile de interes
publiccare sunt solicitate in scris sau in format electronic;
ee. tine evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti privind plata
costurilor de copiere a materialelor solicitate;
ff. asigura publicarea buletinului informativ al autoritatii sau institutiei publice, care
va cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu;
gg. asigura disponibilitatea in format scris ( la afisier, sub forma de brosuri sau
electronic dischete, CD, pagina de Internet ) a informatiilor comunicate din oficiu;

12
hh. organizeaza in cadrul punctului de informare documentare al institutiei accesul
publicului la informatiile furnizate din oficiu;
ii. asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II-a, a raportului de
activitate al Primariei Sectorului 2.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):

1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si


informatiilor cu caracter confidential, detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra mosului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor,masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
5. raspunde de exercitarea altor atributiistabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):
1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

13
3.2. Particularitati ale procesului de comunicare din
Primaria Sectorului 2

Activitatea de relatii publice si procesul de comunicare, in general din cadrul


Primariei Sectorului 2 al Municipiului bucuresti se desfasoara in baza Legii nr.
544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si in baza Legii nr.
52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
Procesul de comunicare din cadrul Primariei Sectorului 2 presupune obligatia
acesteia de a asigura liberul acces la informatiile de interes public al cetatenilor.
Primaria are obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna,
conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public si in cadrul
acestor conferinte de presa, Primaria trebuie sa raspunda cu privire la orice informatii de
interes public. Tot aceasta are obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si
reprezentantilor mijloacelor de informare in masa. Primaria poate refuza sau retrage
acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii
autoritatii publicesi care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist.
Totodata, refuzul si retragerea acreditarii unui ziarist nu afecteaza dreptul organismului de
presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii nr. 52/21.01.2003


si a Legii nr. 544/12.10.2001

Legea nr. 544/ 12.10.2001, privind liberul acces la informatiile de interes


public defineste accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public.

14
conform prevederolor acestei legi, Primaria Sectorului2 are obligatia sa comunice din oficiu
urmatoarele informatii de interes public:
1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei
Sectorului 2;
2. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente al Primariei Sectorului 2;
3. numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Sectorului 2 si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
4. coordonatele de contact ale Primariei Sectorului 2, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
6. programele si strategiile proprii;
7. lista cuprinzand documentele de interes public;
8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
9. modalitatile de contestare a deciziei Primariei Sectorului 2 in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate.
Primaria Sectorului 2 nu a oferit informatii de interes public privind sursele
financiare si programele si strategiile Primariei pe perioada urmatoare, informatii care ar
trebui sa fie publicate din oficiu, conform prevederilor prezentei legi. Lipsa informatiilor
legate de programele si strategiile Primariei a fost motivata prin faptul ca perioada in care s-
a desfasurat practica s-a suprapus perioadei campaniei electorale care vizeaza alegerea
liderilor locali, si deci sfarsitului mandatului de 4 ani al primarului.
Primaria Sectorului 2 trebuie sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic
de activitate, cel putin anual care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II-
a.
Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina din partea Primariei
Sectorului 2, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public, iar persoanele care
efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al Primariei Sectorului 2 pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.

15
Conform prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001, Primaria Sectorului 2 este
obligata sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in
scris sau verbal. De asemenea, Primaria este obligata sa raspunda in scris la solicitarea
informatiilor de inres public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la
inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor
documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si
difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in
maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de
10 zile.
Potrivit Legii nr. 544/12.10.2001, in vederea asigurarii accesului mijloacelor
de informare in masa la informatiile de interes public, Primaria Sectorului 2 are obligatia sa
desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si
relatii publice. Primaria are obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna,
conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public si in cadrul
acestor conferinte de presa, Primaria trebuie sa raspunda cu privire la orice informatii de
interes public.
Legea nr.52/21.01.2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei
decizinale in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al
altor instituii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre
ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
Legea doreste, printre altele, sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in
procesul de elaborare a actelor normative. Legea nr. 52/21.01.2003 presupune urmatoarele:
informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care
urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si
asupra proiectelor de acte normative;
consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor
publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
- sedintele Primariei care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;

16
- dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
- minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii.

Dupa informarea din oficiu Primaria stabileste o perioada de cel putin 10 zile
pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice. Primarul desemneaza o persoana din cadrul institutiei, responsabila
pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca aceste propuneri si sugestii.
Primaria Sectorului 2 decide organizarea unei intalniri in care sa se dezbata
public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie
legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
Participarea cetateneasca la lucrarile sedintelor publice ale Primariei
Sectorului 2 se va realiza in urmatoarele conditii:
1) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei Sectorului 2,
introdus in site-ul propriu si se transmite mijloacelor de informare in masa, cu cel putin 3
zile inainte de a avea loc;
2) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite
care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul
din domeniile de interes public care urmeaa sa fie abordat in sedinta publica;
3) anuntul va cuprinde data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si
ordinea de zi.

5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de


catre institutia analizata

Proiectele desfasurate de care Primaria Sectorului 2 sunt:

17
1. Construirea Pietei Basarabia, a Pietei Vatra Luminoasa, a Pietei Dinu Vintila, a
Pietei Latine si a Pietei Mihai Bravu;
2. Infiintarea Centrului Antidrog
3. Infiintarea a trei Centre de Informare si Consiliere pentru Cetateni in cartierul
Iancului, cartierul Pantelimon si in cartierul Basarabia;
4. Introducerea sistemului de plata a taxelor si impozitelor locale prin Internet sau la
oficiile postale informatizate;
5. Repartizarea a 26 de apartamente sociale unui numar de 140 de tineri;
6. Infiintarea centrului de zi Casa din Tei pentru copiii ramasi fara camin si a
adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii Danila Prepeleac;
7. Reabilitarea si modernizarea tuturor celor 108 unitati de invatamant din sectorul
2;
8. Lansarea programului Ambulanta sociala pentru asistenta varstnicilor;
9. Infiintarea Centrului de Informare, Monitorizare si Resocializare a persoanelor
marginalizate din sectorul 2;
10. Infiintarea parcului Lunca Florilor;
11. Reamenajarea Parcului Floreasca, Parcului Motodorm, Parcului Tei, Parcului Tei,
Parcului Titus Ozon, Parcului Florilor, Parcului Pache Protopopescu, Parcului Plumbuita,
Parcului Ion Voicu si Parcului Icoanei.

6. Acte administrative. Circuitul documentelor

In cadrul Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti circuitul


documentelor este realizat de catre Directia Sisteme Informatice. Astfel exista adrese
interne, intre directiile din cadrul Primariei si exista si adrese externe, adrese care se transmit
institutiilor din afara Primariei.

18
Prin programul informatic INFOCHAT, fiecare adresa primeste un numar de
registratura. Tot prin acest program sosesc si cererile petentilor care primesc un numar de
registratura si care este incadrat la una din directiile Primariei de catre functionarii de la
Relatii cu Publicul.
Directia Sisteme Informatice are in sarcina administrarea bazei de date a
Primariei; redirectionarea documentelor trimise gresit; corectarea documentelor cu un
continut gresit; adaugarea de noi nivele administrative ( o noua directie, un nou serviciu );
eliminarea de nivele administrative.
Functionarii din cadrul Directiei Sisteme Informatice realizeaza servicii de
asistenta-operare pentru toate directiile Primariei Sectorului 2; servicii de depanare software,
hardware; administreaza servere; creeaza aplicatii pentru diverse compartimente.
De asemenea, functionarii din cadrul Directiei Sisteme Informatice se ocupa
de crearea site-ului Primariei si li se mai cer si situatii, raportari, de exemplu: cate
documente au intrat in Registratura in perioada 1 iulie 2003-1 iulie 2004.
In ceea ce priveste circuitul documentelor in cadrul Primariei Sectorului 2
punctele slabe sunt faptul ca tehnica de calcul si in special programele informatice utilizate
sunt invechite si faptul ca diferitele directii ale Primariei sunt raspandite in mai multe locatii,
situatie ce va fi remediata odata ce va fi construit noul sediu.
Printre punctele forte se numara si un proiect care se refera la un sistem
informatic integrat unic pe Primarie, cu baze de date comune si care sa curpinda informatii
pentru toate directiile si serviciile Primariei. De asemenea, exista si programe Phare
concretizate in achizitionarea de tehnica de calcul pentru copii saraci, pentru scoli si licee.

7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul Primariei


Sectorului 2

19
In cadrul Primariei Sectorului 2 controlul este exercitat de catre Directia Control
care este subordonata primarului sau viceprimarului caruia i s-a delegat competenta de
coordonare.
Structura organizatorica a directiei este urmatoarea:
1. Serviciul Control Activitati Comerciale si Prestari Servicii;
2. Serviciul Disciplina in Constructii;
3. Biroul Evidenta Contraventii.

Atributiile definitorii ale directiei sunt:

asigurarea functiei de control privind respectarea legislatiei care reglementeaza


activitatea de comert si servicii desfasurata pe raza sectorului de agentii economici si
persoanele fizice;
constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea regulilor
generale de comert, circulatie, transport si depozitare a bunurilor si produselor care fac
obiectul activitatilor de comert si prestari servicii;
urmarirea si verificarea respectarii legislatiei privind autorizarea executarii
constructiilor pe teritoriul sectorului 2, asa cum este reglementata de legislatia specifica
domeniului;
urmarirea lucrarilor de constructii , verificarea respectarii disciplinei in constructii
la lucrarile aflate in executie pe raza sectorului, efectuarea receptiilor si verificarea starii
tehnice de functionalitate a imobolelor existente;
tinerea evidentei centralizate a contraventiilor emise de imputernicitii apararului
executiv al Primariei Sectorului 2 conform legislatiei in vigoare, inregistrandu-se toate
etapele circuitului pe care il parcurg procesele verbale de contraventie pana la recuperarea
sumelor banesti de catre compartimentul abilitat in acest sens.

1. Serviciul Control Activitati Comerciale si Prestari Servicii asigura realizarea


functiei de control privind respectarea legislatiei si a actelor normative care
reglementeaza activitatea de comert si prestari servicii desfasurata pe raza sectorului 2 de
catre agentii economici sau persoanele fizice autorizate.

20
Atributiile serviciului sunt urmatoarele:

a. efectueaza controale la agentii economici si persoanele fizice care desfasoara


activitati comerciale si de prestari servicii pe baza de program sau operative la sesizarea
cetatenilor, urmarind respectarea obiectului activitatii comerciale inscrise in autorizatia de
functionare sau actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete;
b. urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor
comerciale in locurile autorizate de Primarie;
c. constata contraventii la dispozitiile legale si aplica sanctiuni contraventionale date
in competenta lor prin actele normative, pentru neespectarea regulilor generale de comert,
ocuparea domeniului public, igiena si sanatate publica, circulatie, transport si depozitare a
produselor alimentare, a oricaror bunuri si produse care, in conditiile legii, constituie
activitati de comert;
d. sesizeaza organele de politie si de cercetare penala in cazurile prevazute de lege;
e. sesizeaza organismele de control specializat in cazul constatarii unor aspecte ce
depasesc sfera de competenta a serviciului;
f. participa la actiuni de control comune cu alte organisme abilitate ( Politie,
Inspectoratul de PolitieSanitara si Medicine Preventiva, Politia Sanitar-Veterinara, Oficiul
pentru Protectia Consumatorilor, Agentia pentru Ptrotectia Mediului, Corpul Gardienilor
Publici etc. );
g. indeplineste orice alte atributii privind controlul comercial stabilite prin dispozitii
ale primarului;
h. intocmeste evidente statistice specifice activitatii serviciului;
i. constata si sesieaza aspectele cu privire la orice actiune, activitate care lezeaza
calitatea vietii cetateanului;
j. verifica, prin actiuni programate sau inopinat, la agentii economici din sector,
existenta tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate de legislatia in vigoare, in
legatura cu functionarea acestora pe teritoriul sectorului 2;

21
k. colaboreaza cu toate serviciile de specialitate ale Primariei Sectorului 2, cu
institutiile publice de interes local in vederea rezolvarii cat mai rapide a problemelor
comunitatii locale din sectorul 2.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):

1. raspunde de incheierea, cu obiectivitate si fara partinire, a actelor scrise privind


rezultatele inspectiilor; da dovada de exigenta , fermitate, corectitudine, comportare
civilizata;
2. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
3. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririloe de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
4. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
5. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
6. raspounde de exercitarea altor atributiuni stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):

1. constatarea contraventiilor, aplicarea contraventiilor prevazute de lege si, dupa


caz, oprirea activitatilor realizate necorespunzator din punct de vedere al prevederilor legale;
2. urmareste indeplinirea la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de
control intocmite;
3. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
4. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;

22
5. propune documente tipizatesi proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
6. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilorsau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

2. Serviciul Disciplina in Constructii verifica si urmareste respectarea legislatiei privind


autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul sectorului 2.

Atributiile serviciului sunt urmatoarele:

a. controleaza respectarea prevederilordin certificatele de urbanism si autorizatiile


de constructie;
b. verifica periodic respectarea disciplinei in constructie la lucrarile in curs de
executie si ia masuri de aplicare a prevederilor legislatiei in vigoare incazul incalcarii legii;
c. participa cu delegati la comisiile de receptie preliminara la terminarea lucrarilor
de executie, verifica existenta dovezii de achitare a taxei regularizate si intocmeste procesele
verbale de receptie preliminara pe care le inregistreaza la registratura institutiei; transmite
Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului o copie a celor doua documente;
d. poate face referiri asupra autorizatiilor de construire ce injcalca prevederile legale,
in scopul propunerii revocarii lor;
e. intocmeste referatele necesare dispunerii desfiintarii silite pe cale administrativa a
constructiilor executate ilegal pe domeniul public si privat al municipalitatii;
f. sesizeaza serviciul contencios administrativ asupra cazurilor in care
contravenientii nu au adus la indeplinire dispozitiile din procesul verbal de constatare si
sanctiune a contraventiilor la termenele stabilite, in vederea obtinerii hotararilor
judecatoresti necesare aducerii silite la indeplinire a acestor masuri sau in cazul continuarii
lucrarilor pentru intocmirea denuntului penal;

23
g. urmareste lucrarile de constructii pe raza sectorului, precum si aspectul
organizariisantierelor de constructii;
h. in cazul realizarii masurilor dispuse in procesele verbale de constatare si
sanctionare a contraventiilor la termenele dispuse si plata integrala a amenzilorpropune
primarului incetarea urmaririi administrative a cazului;
i. participa la actiuni de control de specialitate organizate de alte organisme
abilitate;
j. verifica starea tehnica de functionalitate a imobilelor existente pe raza sectorului
2;
k. inspecteaza in teritoriu lucrarile de constructii, constata contraventii la legislatia
in vigoare si intocmeste note de constatare pentru aplicarea sanctunilor.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):

1. raspunde de incheierea, cu obiectivitate si fara partinire, a actelor scrise privind


rezultatele inspectiilor; da dovada de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare
civilizata;
2. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si
informatiilor cu carecter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
3. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
4. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
5. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
6. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):

24
1. constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare si, dupa caz,
oprirea executarii lucrarilor realizate ilegal sau desfiintarea constructiilor realizate in aceste
conditii;
2. urmareste indeplinirea la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de
control intocmite;
3. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
4. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
5. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
6. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

3. Biroul Evidenta Contraventii are ca scop monitorizarea centralizata a proceselor


verbale emise de imputernicitiiaparatului executiv al Primariei Sectorului 2 Bucuresti,
pentru fapte savarsite cu incalcarea legislatiei in vigoare, urmarind si inregistrand toate
etapele pe care le parcurg acestea pana la recuperarea sumelor banesti la bugetul local:
prin executare silita de catre Directia Venituri Buget Local sau prin achitare.
Atributiile biroului sunt urmatoarele:
a. inregistreaza procesele-verbale de contraventie emise de inspectorii de specialitate
imputerniciti din cadrul serviciilor functionale cu activitati de control asupra persoanelor
fizice si juridice care nu respecta prevederile legale;
b. inregistreaza achitarea amenzilorin 48 de ore, in baza chitantei de plata eliberata
de unitatile C.E.C.;
c. transmite procesele-verbale catre compartimnetele specializate in urmarirea si
incasarea creantelor, pentru care nu s-au depus contestatii in termenul legal reglementat prin
legea care reglementeaza stabilirea si constatarea contraventiilor;

25
d. inregistreaza contestatiile la procesele-verbale, depuse in termen sau tardiv ( cu
depasirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de catre contravenient, data postei pe
plic );
e. intocmeste intampinarile si completeaza, pentru fiecare proces-verbal contestat,
un dosar, in colaborare cu serviciile functionale implicate, cu documente relevante in
sustinerea cauzei Primarie in instanta, solicitand: referate de specialitate, note de constatare
in diverse faze de desfasurare a litigiului intre parti, fotografii cu stadiul constructiilor
neautorizate, copii dupa acte emise de Primarie sau de alte institutii privind intrarea in
legalitate sau inceperea diligentelor necesare intrarii in legelitate a faptelor contraventionale
savarsite;
f. inainteaza dosarul cu contestatia in original la Judecatoria Sectorului 2 si al doilea
exemplar la Serviciul Contencios Administrativ, spre solutionare in instanta;
g. tine evidenta centralizata pe computer a tuturor fazelor pana la solutionarea
definitiva a procesului-verbal de contraventie, respectiv incasarea sumelor banesti sau
desfiintarea lucrarilor neautorizate prin hotarare judecatoreasca;
h. intoemastesi prezinta, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situatia
cu incasarea amenzilor, precum si stadiul rezolvarii acestora la data solicitarii.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):

1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si


informatiilor cu carecter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;

26
5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):

1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a


mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

8. Resursele umane in cadrul


Primariei Sectorului 2

27
8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul
resurselor umane

La baza reglementarii din cadrul Directiei de Resurse Umane a Primariei


Sectorului 2 se afla:

Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001;


Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei
Publice Locale, nr. 215/2001;
Codul Muncii, Legea 53/2003;
Legea nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in 2004;
Hotararea de Guvern nr.1209;
Hotararea de Guvern nr. 1210;
Regulamentul de Ordine Interioara;

8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului


de gestiune si executie

Selectia si recrutarea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul


Primariei Sectorului 2 are loc prin concurs.
In cazul functionarilor publici, selectia si recrutarea se realizeaza conform
Legii nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicate in 2004 si Hotararilor
de Guvern nr. 1209 si 1210. De asemenea, selectia si recrutarea functionarilor publici se
efectueaza urmand cateva etape.
Posturile libere din Statul de Functii se ocupa cu avizul Agentiei
Functionarilor Publici. Dupa primirea avizului urmeaza afisarea posturilor libere la avizierul
Primariei Sectorului 2, la Oficiul Fortelor de Munca, in Monitorul Oficial si in cadrul site-
ului Primariei, precum si afisarea bibliografiilor necesare fiecarui post.

28
Dupa depunerea dosarelor de catre candidati se stabileste, prin dispozitia
Primarului, comisia de examinare care efectueaza selectia dosarelor ce indeplinesc conditiile
postului. Urmeaza proba scrisa la proba si data stabilite.
Dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa are loc interviul celor reusiti, care se
va desfasura in prezenta aceleiasi comisii ce a selectionat dosarele de inscriere.
La 24 de ore dupa afisarea rezultatelor se pot depune contestatiile.
Angajarea are loc pe baza procesului-verbal, fisei de evaluare penru cei
nedebutanti,notei de fundamentare si pe baza dispozitiei de numire in functie publica.
In cazul personalului contractual, angajarea se realizeaza conform Codului
Muncii. mai intai se publica posturile libere aprobate de catre angajatorul principal,
respectiv de catre Primar, posturi ce vor fi scoase la concurs. Nu mai este nevoie de avizul
Agentiei Functionarilor Publici. Dupa 15 zile de la publicare are loc concursul.
Se intocmeste comisia si se fac inscrierile la concurs. Probele in vederea
angajarii sunt aceleasi ca si in cazul functionarilor publici si sunt urmate de un interviu.
Spre deosebire de cazul functionarilor publici ale caror rezultate erau afisate
prin punctaje, personalul contractual afla numai daca au fost admisi sau respinsi. Dupa
afisarea rezultatelor se stabileste data angajarii.

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de inscriere la concurs:


1. Formularul de inscriere tipizat ( de la secretarul comisiei );
2. Copie de pe actul de identitate;
3. Copie de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
4. Copii dupa diplome si alte acte de studii care atesta efectuarea unor specializari;
5. Adeverinta medicala pentru angajare;
6. Cazier judiciar;
7. Copie de pe fisa de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de munca sau
scoala absolvita;
8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat
activitati de politie politica.

29
Copiile vor fi insotite de actele originale pentru conformitate iar dosarul va fi
depus la secretarul comisiei.
Actele necesare angajarii sunt:
1. Copie certificat casatorie;
2. Copie certificat nastere copii;
3. Poze tip buletin 2 buc;
4. Copie livret militar.

Viitorii angajati ai institutiei publice, atat personalul contractual, cat si


functionarii publici care au mai lucrat necesita Dispozitie de Repartizare in Munca de la
Agentia Locala a sectorului in care locuieste viitorul angajat. Cei care nu au mai lucrat au
nevoie de Dispozitie de Incadrare in Munca si de contractul individual de munca.

Modalitati de promovare si motivare a salariatilor

Motivarea si promovarea angajatilor Primariei Sectorului 2 se realizeaza pe


baza Regulamentului de Ordine Interioara si pe baza Statutului Functionarilor Publici.
Instrumentele motivarii personalului sunt salarizarea de la buget si salariul de
merit. Salariul de marit reprezinta 15% din salariul de baza si se acorda conform evaluarii
anului precedent. De asemenea, salariul de merit se acorda unui numar de 20% din totalul
personalului contractual si unui numar de 15% din totalul functionarilor publici.
Fondul de premiere reprezinta 2% din Fondul de salarii.
Premiul anual acordat tuturor angajatilor institutiei publice este al
treisprezecelea salariu. De asemenea, toti angajatii primesc abonamentul R.A.T.B. anual
gratuit.
8.5.Compartimente specializate in activitatea de personal: prezentarea
detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza
aici.

30
In cadrul Primariei Sectorului 2 activitatea de personal este realizata de
Directia Resurse Umane care este subordonata primarului sau viceprimarului caruia i s-a
delegat competenta de coordonare.
Structura organizatorica a directiei este urmatoarea:
1. Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare;
2. Serviciul Resurse Umane;
3. Biroul Protectia Muncii si Protectie Civila;
4. Biroul Managementul Calitatii.

1. Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare

Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare este un compartiment care


analizeaza si organizeaza functionarea aparatului propriu al Primariei Sectorului 2 in scopul
obtinerii eficientei maxime a activitatii acestuia.
Atributiile serviciului sunt urmatoarele:
a. analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii in vederea
asigurarii eficientei economice si a concordantei cu ceilalti indicatori si sectiuni ale
bugetului in vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si a utilizarii rationale a
fondului de salarii;
b. elaboreaza proiectul organigramei si statul de functii pentru aparatul propriu al
Primariei, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;
c. intocmeste fisele de evaluare a posturilor, in conformitate cu obiectivele si
prioritatile stabilite de Primar pentru institutie;
d. elaboreaza, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor Primariei, proiectul
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara al
Primariei Sectorului 2, pe cel dintai supunandu-l spre aprobare Consiliului Local;
e. elaboreaza schema de incadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite;
f. elaboreaza proiectele de dispozitiiale Primarului referitoare la activitatea de
organizare si salarizare a personalului;

31
g. elaboreaza proiectele de dispozitii ale Primarului referitoare la activitatea de
perfectionare a personalului;
h. elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, intocmirea
fiselor de post la nivel de institutie, colaborand cu celelalte compartimente;
i. urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea
tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu al
Primariei Sectorului 2 si al personalului de conducere a unitatilor aflate sub autoritatea
Consiliului Local;
j. analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de
dezvoltare ( in domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, la
informatizarii proceselor tipice, etc. );
k. asigura secretariatul activitatii de intocmire a fiselor de evaluare a performantelor
salariatilor in vederea stabilirii salariului, acordarii de premii sau a promovarii;
l. stabileste cuantumul si urmareste modul de acordare a sporurilor ( de vechime, de
noapte, de confidentialitate, de stabilitate, etc. ), indemnizatiilor, salariilor de merit si a altor
drepturi acordate de legislatia muncii personalului aparatului propriu ( prime de concediu,
tichete de masa, abonamente de calatorie pe mijloace de transport R.A.T.B., premii acordate
salariatilor din fondul de premiere anual, premii anuale, etc. );
m. raspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfectionare a
personalului din aparatul propriu al Consiliului Local;
n. urmareste si ia masuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare
desfasurarii corespunzatoare a activitatii de perfectionare a personalului;
o. realizeaza activitati de dezvoltare a resurselor umane ( instruire, perfectionare,
specializare, etc. )

Responsabilitati ( pentru pesonalul din structura sa ):


1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;

32
2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si i mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilorstipulate in documentele intocmite;
5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):
1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru avtivitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
cesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

2. Serviciul Resurse Umane

Atributiile serviciului sunt urmatoarele:


a) raspunde de selectionarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de
pregatire, pe functii si specialitati si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii si
organigrama;
b) efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, detasarea sau incetarea
activitatii si a contractului de munca pentru personalul apaatului propriu al Primariei;
c) raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare a
personalului tehnic, economic si de alte specialitatidin aparatul propriu, organizeaza

33
concursurile pentru angajare si promovare in munca si verifica indeplinirea de catre
participanti a conditiilor prevazute de lege;
d) intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru
personalul nou incadrat;
e) intocmeste formalitatile specifice angajarii dispozitii de angajare, contracte de
munca, adrese catre Oficiile Fortelor de Munca, adrese de transfer, etc. penru personalul din
aparatul propriu;
f) intocmeste si completeaza ori de cate ori este necesar dosarele personale ale
salariatilor aparatului propriu al Primariei si transmite periodic Agentiei Natinale a
Functionarilor Publici copii dupa dosarle personale ale salariatilor nou incadrati si darile de
seama statistice referitoare la numarul de personal si fluctuatiile acestuia;
g) intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate, ecusoane, legitimatii de
calatorie pe mijloacele de transport in comun si elibereaza adeverinte privind calitatea de
salariat, la cererea personalului;
h) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza de date cu privire la cererea si oferta
de locuri de munca din sector, in vederea recrutarii de resurse umane pentru unitatile
administratiei publice locale si a gestionarii eficiente a fortei de munca;
i) realizeaza anchete si analize referitoare la abaterile savarsite de salariatii
Primariei, in colaborare cu compartimentele implicate;
j) colaboreaza cu Centrul Militar sector 2 in vederea asigurarii reprezentantilor in
comisiile de recrutare-incorporare;
k) raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care
revin serviciului;
l) intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal;
m)intocmeste carnetele de munca pentru salariatii nou angajati in aparatul propriu;
n) pastreaza si tine la zi carnetele de munca ale salariatilor din aparatul propriu,
operand toate modificarile intervenite ca urmare a schimbarii locului de munca, functiei,
clasei/treptei profesionale, modificarile salariului, etc.;
o) tine evidenta la zi a vechimii in munca a salariatilor si comunica lunar
modificarile sporurilor de vechime Serviciului Financiar;

34
p) efectueaza programarea ofiterilor de serviciu in unitate si tine evidenta
recuperarii orelor efectuate de catre acestia;
q) tine evidenta prezentei la serviciu a tuturor salariatilor aparatului propriu al
Primariei, intocmind pontajele lunare, pe care le transmite Serviciului Financiar;
r) efectueaza programarea concediilor de odihna ale tuturor salariatilor, tinand
evidenta efectuarii acestora, a rechemarilor, a retinerilor la serviciu, a reprogramarilor, a
compensarilor, etc.;
s) intocmeste si mentine la zi evidenta militara a angajatilor, conform Legii nr.
45/1994 si 46/1996.

Responsabilitati ( penru personalul din structura sa ):


1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
2. raspunde de indepinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de ralizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):
1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;

35
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

3. Biroul Protectia Muncii, Protectie Civila

Biroul Protectia Muncii, Protectie Civila este compartimentul care asigura


respectarea de catre salariati a dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii, paza contra
incendiilor si protectia civila a personalului si abunurilor materiale in caz de razboi sau de
dezastre.
Atributiile biroului sunt urmatoarele:
a) elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in
functie de particularitatile procesului de munca;
b) se preocupa de realizarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de
functionare din punct de vedere al protectiei muncii si pazei contra incendiilor pentru toate
spatiile institutiei;
c) stabileste masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu;
d) stabileste atributiile si raspunderea ce revine salariatilor in domeniul protectiei
muncii si pazei contra incendiilor, corespunzator functiilor exercitate;
e) asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor
tehnice, sanitare si organizatorice stabilite;
f) se preocupa de asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor (
afise, pliante, filme, etc. );
g) se preocupa de autorizareaexercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in
normele de protectie a muncii;
h) intocmeste planuri de aprovizionare cu echipamente individuale de protectie si
materiale igienico-sanitare;

36
i) intocmeste planuri de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului,
bunurilor materiale si valorilor existente;
j) stabileste planuri de protectie civila a personalului si interventie la dezastre a
echipelor de interventie;
k) intocmeste situatii si raportariprivind mobilizarea personalului institutiei la locul
de munca si le inainteaza centrelor militare ale sectoarelor;
l) verifica si indruma personalul Primariei in aplicarea masurilor de protectie civila;
m) tine evidenta spatiilor de adapostiresi asigura functionarea sistemului de
instiintare-alarmare a personalului;
n) organizeaza activitatea de asistenta medicala a personalului in timpul actiunilor
de limitare si inlaturare a urmarilor atacului inamicului sau a dezastrelor.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):


1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
2. raspunde de indepinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):
1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;

37
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

4. Biroul Managementul Calitatii

Atributiile biroului sunt urmatoarele:


a) asigura aplicarea principiilor de management al calitatii si controleaza
respectarea aplicarii acestor principii;
b) intocmeste impreuna cu serviciile implicate proceduri generale si operationale
specifice serviciilor din Primarie, pe baza principiilor de management al calitatii;
c) elaboreaza, impreuna cu consultantul, documentatia necesara intocmirii
manualului de calitate a serviciilor in vederea implementarii si certificarii sistemului de
management al calitatii;
d) implementeaza documentele Sistemului de Management al Calitatii (SMC) in
cadrul tuturor serviciilor din Primarie;
e) gestioneaza documentele SMC;
f) coordoneaza si urmareste indeplinirea actiunilor corective si preventive rezultate
in urma auditului intern si extern privind evaluarea SMC;
g) efectueaza si tine la zireviziile si editiile documentelor SMC;
h) intocmeste planul de instruire al personalului din cadrul Primarie in domeniul
calitatii;
i) supravegheaza modul de functionare al sistemului de management al calitatii si
informeaza Primarul cu privire la neconformitatile aparute;
j) propune solutii pentru inlaturarea neconformitatilor;
k) intretine relatii de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele din
cadrul Primariei Sectorului 2;
l) colaboreaza cu organismele de certificare ale SMC in vederea certificarii
serviciilor din Primaria Sectorului 2;

38
m) urmareste mentinerea calitatii serviciilor la standardele la care au fost certificate;
n) asigura recertificarea servicilor la termenele prevazute de lege.

Responsabilitati ( pentru personalul din structura sa ):


1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
2. raspunde de indepinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca
prejudicii institutiei;
3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea
asupra modului de realizare a acestora;
4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate ( competente ):
1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a
mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a institutiei, in general;
4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea
acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar
daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii;

8.6. Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a


performantelor salariatilor

39
Functionarii din cadrul Primarie Sectorului 2 folosesc in desfasurarea unei
mari parti a activitatii lor programe informatice. Utilizarea programelor informatice duce la
eficientizarea activitatii functionarilor, la reducerea timpului de realizare a sarcinilor si la o
mult mai precisa rezolvare a datoriilor fata de cetateni.
Astfel, odata cu implementarea sistemelor informatice timpul necesar
desfasurarii circuitului documentelor a scazut in mod evidente.Totusi, in cadrul Primariei
Sectorului 2 sistemele informatice si programele informatice nu sunt de ultima ora,
necesitand aduceri la curent cu ultimele aparitii.
In ciuda faptului ca in cadrul Primariei se folosesc sistemele informatice,
numarul functionarilor care nu utilizeaza sistemele a ramas acelasi, desi acestora li s-a
adaugat si un numar destul de mare de functionari mult mai eficienti care stiu sa utilizeze
tehnica de calcul. Deci, in cadrul Primariei Sectorului 2 isi desfasoara activitatea si
functionari care ar trebui sa desfasoare stagii de pregatire in domeniul tehnicii de calcul
pentru a-si putea imbunatati randamentele.
In privinta activitatii desfasurate de functionarii din cadrul Serviciului de
Informare si Relatii Publice din cadrul Primariei Sectorului 2, aceasta activitate se
desfasoara in parametri normali, fiind bine realizata, si functionarii prezentand un stil de
lucru util si bine realizat. In cadrul Serviciului de Registratura s-a putut observa o scadere a
birocratiei, despre care s-a vorbit indelung ca fiind prezenta in cadrul adminitratiei publice
de la orice nivel, o scadere care se pare ca se datoreaza implementarii tehnicii de calcul in
inregistrarea si rezolvarea cererilor populatiei si angajarii unor functionari care pot utiliza
programele informatice.
Totusi, activitatea din cadrul Primariei sectorului 2 este ingreunata din cauza
faptului ca numeroasele directii si birouri au locatii diferite ceea ce face mai dificila
comunicarea rapida dintre acestea.

9.Elemente privind strategia institutiei analizate

40
9.1.Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de
specificul domeniului de activitate

Strategia Primariei Sectorului 2 nu poate fi realizata pe o perioada de timp


mai lunga de 4 ani din cauza faptului ca mandatul electoral al Primarului are durata de 4 ani.
Astfel obiectivele propuse pe o perioada mai mare decat acest termen nu vor putea fi
indeplinite, cu exceptia cazului in care mandatul Primariei va fi obtinut de acelasi Primar.
Strategia Primariei Sectorului 2 vizeaza realizarea obiectivelor legate de
bunastarea cetatenilor cu resedinta pe raza acestui sector. Strategia Primariei se ocupa, in
acest scop, de dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice; de imbunatatirea si
diversificarea asistentei si protectiei sociale a cetatenilor sectorului 2; de dezvoltarea si
gestionarea urbana a teritoriului; de conservarea si dezvoltarea patrimoniului cultural aflat
pe raza acestui sector; recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local;
imbunatatirea relatiilor intercomunitare si a imaginii administratiei locale a sectorului.

9.3. Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Sectorului 2 pentru


perioada urmatoare

DEZVOLTAREA SECTORULUI DE INVESTITII


SI SERVICII PUBLICE

Reabilitarea sistemului rutier;


Reabilitarea spatiilor verzi si dotari cu mobilier stradal;
Intocmirea Cadastrului Verde al sectorului 2;
Imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere;
Executarea de noi investitii:
40 de km. de extindere de retele de apa si canalizare;
noul sediu al Primariei sectorului 2;
400 de apartamente pentru locuitorii sectorului 2;

41
Reabilitarea pasajelor subterane.

IMBUNATATIREA SI DIVERSIFICAREA ASISTENTEI


SI PROTECTIEI SOCIALE

Infiintarea unor centre specializate in asistarea categoriilor defavorizate;


Dezvoltarea serviciilor de protectie sociala;
Extinderea proiectelor centrului maternal Casa din Tei, centrului de zi
pentru copii si centrului de consiliere, precum si a proiectului Noi si
Familia ce ofera servicii pentru prevenirea abandonului si reintegrarea
copilului in familia naturala;
Dezvoltarea de noi proiecte pentru asistenta minorilor;
Realizarea lucrarilor de proiectare:
Casa din Tei ( acordarea de servicii de asistenta si sprijin pentru
prevenirea situatiilor ce pun in pericol secutitatea si dezvoltarea
copilului ) proiectare constructie noua;
Viitorul ( centrul de plasament minori Cantemir ) proiect
consolidare, amenajare;
Traian 144 ( centrul de plasament minori Neghinita ) proiect
reparatie.

DEZVOLTAREA SI GESTIONAREA URBANA A TERITORIULUI

Completarea si actualizarea bazei de date imobiliare;


Realizarea studiului si stabilirea amplasamentului pentru o incinta de
dezmembrare si depozitare de automobile dezafectate si abandonate;
Finalizare P.U.Z. Obor;
Realizare P.U.Z. Calea Mosilor vechi si a zonelor aferente Centrului
Istoric;

42
Intocmirea unui studiu de oportunitate pentru constructia de noi gradinite,
scoli, dispensare si biserici pe baza datelor obtinute de la Ministerul
Educatiei si Cercetarii, Politia Capitalei;
Refacerea si iluminarea unor noi fatade de cladiri monumentale, de
patrimoniu arhitectural etc;
Elaborarea planurilor de amplasare de benzinarii, amplasari de toalete
ecologice;
Realizare de P.U.Z.-uri si P.U.D.-uri pentru cele mai importante zone ale
sectorului;
Refacerea placutelor de identificare a strazilor.

CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI


CULTURAL

Refacerea vechilui pavaj si repunerea in valoare a strazii Coloniei;


Realizarea unui ansamblu statuar cu personalitati ale neamului in zona
Bucur-Obor;
Realizarea unei statui comemorative a sculptorului Constantin Brancusi si
gasirea unui amplasament pentru expunerea acesteia in cadrul sectorului 2;
Organizarea anuala in luna august a activitatii Targul de Paine;
Organizarea anuala in luna septembrie a activitatii Sarbatoarea
Recoltei;
Organizarea anuala in luna septembrie a Festivalului de Folclo si
Traditii Populare Bucur;
Organizarea anuala in luna octombrie a manifestarii Anotimpurile
Europei

RECUPERAREA, CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA


PATRIMONIULUI LOCAL

43
Initierea actiunilor de recuperare a patrimoniului imobiliar si imobiliar;
Recuperarea si reabilitarea bazelor sportive;
Dezvoltarea patrimoniului local;
Administrarea, modernizarea, reparatii si intretinere a patrimoniului
imobiliar (cladiri, terenuri) ale institutiilor de invatamant preuniversitar;
Administrare, modernizare, reparatii si intretinere a patrimoniului
imobiliar (cladiri, terenuri) al spitalelor si policlinicilor de stat.

IMBUNATATIREA RELATIILOR INTERCOMUNITARE SI A


IMAGINII ADMINISTRATIEI LOCALE A SECTORULUI 2

Organizarea de actiuni de stimulare a relatiei administratie publica locala


comunitatea sectorului 2;
Imbunatatirea dialogului primarie cetateni;
Perfectionarea personalului si imbunatatirea activitatii in Administratia
Publica Locala;
Dezvoltarea cadrului cultural.

9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate


si/sau in curs de derulare

OBIECTIV LUCRARE STADIUL


IMPREJMUIRE FINALIZAT
AMENEJAT ALEI FINALIZAT
PARC COSMOS INLOCUIT BORDURI FINALIZAT
MONTAT COSURI GUNOI FINALIZAT
MONTAT BANCI METALICE FINALIZAT
MONTAT JOCURI PENTRU COPII FINALIZAT
PARC OBOR REABILITARE PLANIFICAT
PARC PORTI PIETONALE FINALIZAT
MORARILOR UMBRARE AGREMENT FINALIZAT

44
LUCRARI DE INTRETINERE: FINALIZAT
cosit iarba, tuns gard viu, cioplit alei,
PARC CINEMA sapat rabate flori, sapat trandafiri, greblat,
FLOREASCA plantat flori FINALIZAT
sapat, nivelat si gazonat
REPARATII DOTARI PLANIFICAT
PARC 8 MAI LUCRARI DE INTRETINERE: FINALIZAT
cosit iarba, tuns gard viu, cioplit alei, FINALIZAT
sapat rabate flori, sapat trandafiri, greblat, plantat FINALIZAT
flori, tuns forme de Buxus, Taxus
sapat, nivelat si gazonat
REPARATII DOTARI PLANIFICAT
OBIECTIV LUCRARE STADIUL
PARC IMPREJMUIRE FINALIZAT
PLUMBUITA PORTI PIETONALE 10 BUC. FINALIZAT
PORTI AUTO 2 BUC. FINALIZAT
GARDULET ORNAMENTAL,
IMPREJMUIRE SPATII VERZI
REABILITARE SISTEM RUTIER ALEI FINALIZAT
COSURI GUNOI FINALIZAT
JOCURI COPII FINALIZAT
LUCRARI DE INTRETINERE:
taieri de corectie la arbori, taiat arbori FINALIZAT
uscati, toaletat arbori, greblat peluze, cioplit alei, FINALIZAT
tuns gard viu, cosit iarba, taiat drajoni, incarcat
gunoi mecanic + manual, udat FINALIZAT
plantat gard viu FINALIZAT
reamenajat zona verde FINALIZAT
plantat flori
reparat si montat banci FINALIZAT
INTRODUS RETEA APA + MONTAT CISMELE FINALIZAT
PARC IMPREJMUIRE SPATII VERZI

45
MOTODROM JOCURI COPII
REABILITARE SISTEM RUTIER ALEI
LUCRARI DE INTRETINERE:

Activitatile principale care se vor realiza sunt:


formarea resurselor umane si intermedierea angajarii;
integrarea sociala a copiilor institutionalizati, a persoanelor varstnice care
necesita asistenta sociala si a persoanelor cu handicap.
Obiectiv fundamental: promovarea serviciilor de asistenta sociala pentru
persoanele aflate in situatia de risc social prin infiintarea Centrului Local de
Formare Asistenti Sociali.
Obiectiv derivat grad 1: dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistentei
sociale.
Calificarea si instruirea persoanelor care se vor ocupa de posturile de:
asistenti personali persoane cu handicap;
asistenti maternali profesionisti;
asistenti personali persoane varstnice.

10. Elaborarea unui diagnostic global

46
in Primaria Sectorului 2

10.1. Punctele forte si slabe

Punctele slabe sunt urmatoarele:

a. situarea directiilor Primariei in zone diferite, fapt ce conduce la o dificultate a


comunicarii intre acestea in timp util; aceasta situatie va fi remediata curand;
b. birocratia care exista inca si care este provocata de multimea actelor necesare de
la directii si birouri diferite;
c. tehnica de calcul si in special programele informatice utilizate sunt invechite;
d. nu toti functionarii Primariei au cunostintele pentru a lucra cu tehnica de calcul;
e. angajarea unor functionari care pot utiliza tehnica de calcul fara a-i elibera din
functie pe cei care nu reusesc acest lucru;
f. inexistenta, in perioda efectuarii practicii, a unor strategii privind activitatea
Primariei Sectorului 2 care sa vizeze urmatorii ani.

Punctele forte sunt urmatoarele:

a. interesul functionarilor de a fi utili populatiei care are calitatea de petent;


b. utilizarea tehnicii de calcul care este prezenta in marea parte a desfasurarii
activitatii functionarilor;
c. realizarea unui proiect care se refera la un sistem informatic integrat unic pe
Primarie, cu baze de date comune si care sa cuprinda informatii pentru toate
directiile si serviciile;
d. calitatea ridicata a comunicarii care are loc intre Primarie si cetateni;
e. imbunatatirea masurilor de asistenta sociala din sector

47
10.2. Cauzele care au generat puntele forte si slabe

Punctele slabe au fost generate de urmatorii factori:


cadrul legal existent si multimea actelor necesare prin conditiile stipulate de
respectivele legi, sunt cauzele existentei unui nivel inalt al birocratiei;
neinvestirea indelungata in programe si tehnica de calcul performante si noi;
perioada in care s-a efectuat practica a corespuns incheierii mandatului actualului
Primar, fapt ce explica inexistenta unor strategii pentru anii viitori;
inexistenta unor programe de pregatire pentru functionarii care au nevoie de
cunostinte pentru operarea pe calculator;

Punctele forte au fost generate de urmatorii factori:


infiintarea unor Centre de Informare si Consiliere pentru Cetateni;
introducerea utilizarii programelor informatice;
infiintarea Centrului de Informare, Monitorizare si Resocializare a persoanelor
marginalizate din sectorul 2.

10.3. Recomandarile

Birocratia existenta in cadrul Primarie ar putea fi redusa prin modificarea


cadrului legal si a normelor metodologice.
Eliberarea din functie a functionarilor care nu pot utiliza tehnica de calcul ar
putea creste eficienta activitatii Primariei si ar putea scuti cheltuielile realizate cu un
personal inutil.
Efectuarea unor investitii serioase in tehnica de calcul folosita in cadrul
Primariei Sectorului 2 va contribui de asemenea la cresterea eficientei acestei institutii
publice.

48
Un alt mod de crestere a randamentului functionarului public este cresterea
motivarii acestuia, in sensul maririi salariului.
Introducerea reformei publice este cel mai bun mod de a imbunatati
activitatea Primariei Sectorului 2 si a intregii administratii publice.

49
Portofoliu de practica

50
PRIMRIA SECTORULUI 2

Prima parte

Scurta prezentare

Instituia Primrie n Municipiul Bucureti exist de cteva sute de ani.


Dup sfatul sau consiliul alctuit din 12 prgari, cu un jude n frunte atestat
documentar n 1563 au urmat dregtorii domneti la crma obtii bucuretenilor (ag,
prclab, ispravnic, sptar, vel-vornic).

Dreptul bucuretenilor de a se administra prin crmuitori alei de ei revine n 1831


cnd se nfiineaz sfatul orenesc. n 1798 Bucuretiul se mparte n 5 pli, denumite mai
trziu culori (Rou, Galben, Negru, Albastru, Verde).
Dup primul rzboi mondial, datorit extinderii teritoriului i populaiei capitalei s-a
simit nevoia, n vederea unei mai bune administrri, s se nfiineaz cte o primrie n
fiecare culoare sau sector.

Odat cu trecerea vremii, n anul 1950, n scopul unei administraii mai intensive i a
stimulrii iniiativelor locale, s-au infiinat uniti administrativ teritoriale denumite
raioane , n numr de 8, n care exista cte o primrie. Dup forma de raion s-a folosit cea
de sector . Astfel, n anii 50 existau Primrii ale raioanelor, n anul 1968 existau primrii ale
celor 8 sectoare n care era mprit capitala, iar ncepnd cu anul 1979, prin Decretul
Consiliului de Stat, nr. 284 privind stabilirea sectoarelor Municipiului Bucureti, s-a
reorganizat capitala n 6 sectoare. Din acest moment se poate vorbi de existena Primriei
Sectorului 2, care s-a ocupat pn n zilele noastre de rezolvarea treburilor publice din aceast
poriune de teritoriu al capitalei.

51
n timp, schema de organizare a Primriei Sectorului 2 a suferit diverse modificri -
unele ca rezultat al dezvoltrii i implementrii conceptelor noi de organizare, altele ca rezultat
al recomandrilor sau modalitilor cadru de organizare impuse prin acte normative pentru
instituiile publice, sau ca o combinaie a celor dou.

Locatie

Din luna iunie a anului 2005 primaria se prezinta ca o instituie modern, n continu
preluare de noi atribuii ca urmare a procesului de descentralizare a administraiei publice, n
plin proces de formare a unei echipe de funcionari publici competent, a crei activitate este
bazat pe teorii moderne ale managementului resurselor umane.
Primria are sediul central n strada Chiristigiilor, nr. 11 -13, ntr-un imobil modern, dat
n folosin n toamna anului 2004. Unele direcii au locaii proprii pe teritoriul sectorului. Aceste
locaii nu perturb ns rapiditatea circulaiei documentelor, mijloacele de comunicare rapid
Intranetul i Internetul precum i introducerea unui program informatic special de nregistrare a
intrrilor i ieirilor nu las loc dect n mod excepional erorii.

Functie si rol

Primria Sectorului 2 este instituia care administreaz o suprafa de cca. 32 kmp cu


o populaie de aproximativ 400 000 locuitori din municipiul Bucureti.
Misiunea acestei instituii este s rezolve o parte din problemele curente ale colectivitii
locale pe care o reprezint. Primarul, Viceprimarul, Secretarul, mpreun cu aparatul propriu de
specialitate al Consiliului Local reprezint o structur funcional cu activitate permanent.

52
Organigrama institutiei

1.Primarul

Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public: este eful administraiei publice


locale din Sectorul 2 i al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care l conduce
i l controleaz.
Prin delegare de competen Primarul poate trece exercitarea unora din atribuiile sale
Viceprimarului, Secretarului sau altor funcionari.
n exercitarea atribuiilor sale Primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotina public sau dup ce au fost
comunicate persoanelor interesate, dup caz.

2.Viceprimarul

Viceprimarul l nlocuiete pe Primar n lipsa acestuia i exercit, prin delegare de


competen, unele dintre atribuiile care revin Primarului din Legea administraiei publice locale
nr. 215/2001.

3.Secretarul

Secretarul ndeplinete atribuiile prevzute in art. 85 alin. (1) din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, precum i alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de
Consiliul Local ori de Primar; prin delegare de competen, poate coordona si alte servicii ale
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, stabilite de Primar.

53
4.Directorii

Directorii, efii serviciilor i birourilor rspund n faa Primarului de modul de rezolvare a


sarcinilor ce le revin i colaboreaz permanent n vederea ndeplinirii n termen legal a lucrrilor
ce intr n competena lor, precum i a altor sarcini potrivit nevoilor unitii.

A doua parte

Biroul Autorizare Ageni Economici

Biroul Autorizare Ageni Economice are ca obiect de activitate autorizarea desfurrii de


activiti economice pe raza sectorului 2 n condiiile legilor n vigoare.

I. Atribuiile biroului

In cadrul acestui birou se indeplinesc mai multe sarcini.

a) soluioneaz cererile privind:

1. autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale cu domiciliul pe raza sectorului 2,


care desfoar activiti economice n mod independent;
2. modificarea/completarea autorizaiilor emise pentru persoane fizice i asociaii familiale
care desfoar activiti economice n mod independent;

54
3. suspendarea pe o perioad determinat a autorizaiilor pentru persoane fizice i asociaii
familiale care desfoar activiti economice n mod independent;
4. anularea autorizaiilor emise pentru persoane fizice i asociaii familiale care desfoar
activiti economice n mod independent;
5. vizarea (dup caz) autorizaiilor emise pentru persoane fizice i asociaii familiale care
desfoar activiti economice n mod independent;

b) elibereaz Orarul de funcionare pentru agenii economici ce funcioneaz pe raza sect.2

c) verific n teren (dup caz) conformitatea datelor nscrise n cerere, n vederea propunerii spre
aprobare a Orarului de funcionare;

d) nregistreaz Declaraia pe proprie rspundere privind unitile de alimentaie public


conform prevederilor legale n vigoare;

e) soluioneaz cererile agenilor economici care solicit Aprobare de ocupare temporar a


domeniului public,
n vederea desfurrii activitilor comerciale ambulante, n conformitate cu legislaia n
vigoare;

f) soluionarea cererilor privind eliberarea Autorizaiilor de comercializare pentru ageni


economici care desfoar activitatea n pieele sectorului 2;

g) eliberarea Autorizaiei de funcionare pentru agenii economici ce desfoar activitatea de


organizare i administrare a pieelor agroalimentare din sectorul 2 al Municipiului Bucureti;

h) elibereaz Autorizaia de funcionare pentru agenii economici ce defoar activitatea de


alimentaie public pe raza Sectorului 2 al municipiului Bucureti;

i) ine evidena notificrilor privind vnzrile de soldare i vnzrile de lichidare, nregistrate de


agenii economici ce-i desfoar activitatea pe raza sectorului 2;

55
j) notificarea instituiilor abilitate cu supravegherea respectrii de ctre comerciani a legislaiei
specifice n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului, proteciei muncii i aprrii
mpotriva incendiilor;

k) transmite data comunicrii certificatului de nregistrare n registrul comerului, ctre


comerciant, organelor fiscale competente;

l) elaboreaz proiecte cu hotrri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobrii


consiliului local cu avizul primarului;

m) ntocmete propuneri pentru dezvoltarea sau restrngerea unor activiti economice n diferite
zone ale sectorului pe care le prezint Primarului sectorului 2;

n) asigur soluionarea sesizrilor i reclamaiilor primite de la ceteni;

o) are obligaia de a actualiza procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calitii n


concordan cu modificrile ce intervin n activitatea biroului, ca urmare a actelor normative noi.

56
II. Responsabiliti

Responsabilitatile care li se cuvin angajatilor ce se gasesc in cadrul acestui birou


sunt :

1. rspunde de pstrarea secretului de serviciu, precum i secretul datelor i al informaiilor cu


caracter confidenial deinute sau la care are acces ca urmare a executrii atribuiilor de serviciu;

2. rspunde de ndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine i n mod contiincios a


ndatoririlor de serviciu; se abine de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii instituiei ;

3. rspunde de realizarea la timp i ntocmai a atribuiilor ce-i revin potrivit legii, programelor
aprobate sau dispuse expres de ctre conducerea instituiei, i de raportarea asupra modului de
realizare a acestora;

4. rspunde, potrivit dispoziiilor legale, de corectitudinea i exactitatea datelor, informaiilor,


msurilor i sanciunilor stipulate n documentele ntocmite.

5. rspunde de exercitarea altor atribuii stabilite prin fia postului.

57

S-ar putea să vă placă și