Sunteți pe pagina 1din 28

FACULTATEA:tiine Economice i Administrarea

Afacerilor
SPECIALIZAREA: Contabilitate i Informatic de gestiune
GRUPA: 8641

MONOGRAFIE
CONTABIL
STUDIU DE CAZ CU EXEMPLIFICARE LA
PRIMARI MUNICIPIULUI SFNTU
GHEORGHE
Cuprins

1. Capitolul I
1.1. Prezentare general
1.2. Obiect de activitate
1.3. Organizarea i funcionarea primriei municipiului Sfntu
Gheorghe
1.4. Organigram
2. Capitolul II
2.1. Monografie contabil
2.2. Bilan
2.3. 2.3 Balana de verificare
3. Capitolul III
3.1. Concluzie
3.2. Propuneri

Capitolul I
1.1.Prezentare general

Sfntu Gheorghe este municipiul de reedin al judeului Covasna, Transilvania, Romnia,


format din localitatea component SfntuGheorghe (reedina), i din
satele Chilieni iCoeni. Are o suprafa de 7.292 ha.Oraul are 62370 locuitori.

Instituii administrative

Primria Sfntu Gheorghe

Pota Sfntu Gheorghe

Poliia Municipiului Sfntu Gheorghe

Poliia Comunitar Sfntu Gheorghe

I.S.U. Sfntu Gheorghe

Administraia Finanelor Publice Sfntu Gheorghe

Principalele activiti economice ale municipiului se desfoar n industriile textil i de


confecii, a mobilei, a procesrii laptelui i a crnii, n domeniul comerului i al serviciilor,
precum i n turism.

1.2. Obiect de activitate

Obiectul de activitate al primriei municipiului Sfntu Gheorghe este stabilit prin legea
finanelor publice locale nr. 45/2003 i legea nr. 500/2002 privind finanele publice locale.
Principalele responsabiliti ale primriei sunt:

1. Autoritile administraiei publice locale ale municipiului Sfntu Gheorghe au dreptul


i capacitate efectiv de a rezolva i a gestiona n nume propriu i sub
responsabilitatea lor o parte important a treburilor publice, n interesul colectivitii
locale pe care o reprezint.
2. elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in condiii de echilibru bugetar, la
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin lege;
3. stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea si ncasarea impozitelor si taxelor locale,
precum i a altor venituri ale unitarilor administrativ-teritoriale, prin compartimente
proprii de specialitate, in condiiile legii;
4. urmrirea si raportarea execuiei bugetelor locale, precum si rectificarea acestora, pe
parcursul anului bugetar, in condiii de echilibru bugetar;
5. stabilirea si urmrirea modului de prestare a serviciilor publice de interes local,
inclusiv opiunea trecerii sau nu a acestor servicii n rspunderea unor ageni
economici specializai ori servicii publice de interes local, urmrindu-se eficientizarea
acestora in beneficiul colectivitilor locale;
6. administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea public si privat a unitailor
administrativ-teritoriale;
7. contractarea directa de mprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si
lung, si urmrirea achitrii, la scadena, a obligaiilor de plat rezultate din acestea;

8. garantarea de mprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si


urmrirea achitrii, la scadent, a obligaiilor de plat rezultate din mprumuturile
respective de ctre beneficiari;
9. administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuiei bugetare, in condiii de
eficiena;
10. stabilirea opiunilor i a prioritarilor in aprobarea i n efectuarea cheltuielilor publice
locale;
11. elaborarea, aprobarea, modificarea si urmrirea realizrii programelor de dezvoltare
n perspectiva a unitarilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor
locale anuale;
12. .Autoritile administraiei publice locale au iniiativa i hotrsc, cu respectarea legii
n probleme de interes local, cu excepia celor delegate prin lege n componena altor
autoriti publice.n acest sens autoritile locale au responsabiliti n urmtoarele
domenii de activiti:
respectare drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor
organizarea i dezvoltarea localitii: economico-social, urbanistic i de
amenanjarea teritoriului, protecia mediului
gestiune financiar i patrimonial n baza principiilor de autonomie local, conform
legii
servicii publice locale
asisten, ajutor social i protecia drepturilor copilului
funcionarea instituiilor de nvamnt, de sntate, cultural, tinere, sport potrivit
legii
organizare intern a Primriei
asigurarea ordinii publice
asigurare desfurrii activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de
agrement
prevenirea i limitarea urmtorilor calamitilor, catastrofelor,incendiilor, epizotiilor
sau epidemiilor
alte domenii corespunztoare nevoilor colectivitii aflate n sfera de componena a
autoritilor administraiei publice locale n conformitate ci prevederile legislative n
vigoare

1.3. Organizarea i funcionarea primriei municipiului Sfntu

Gheorghe

1. Direcia economic
Prezentarea activitii biroului: Asigurarea ntocmirii i prelucrrii bugetului
municipiului Sfntu
Gheorghe i a instituiilor subordonate Consiliului Local, asigurarea finanrilor lunare
prin efectuarea
deschiderilor de credite bugetare.

2. Direcia de gospodrie comunal


Prezentarea activitii biroului:
- E l i berarea autori za i i l or de s ptur pen tru lucrrile edilitare s ubt erane c e s e execut
pe
dom eni ul publ i c al m uni cipiului, cal cularea ta xelor af eren te, urm rirea
res p ectri i datei
term i nri i l ucr ri l or, re cepi onarea lucr rilor de ref acere a zonelor af ect ate
de s p turi i
res ti tui rea garani ei de bun execu ie al lucrrilor;
- Veri fi care a res pec tri i Le gi i 421/2 002 privind m a inile abandona te s au f r
s tp n i H. G. nr. 156 /200 3 ref eritoare la deg ajarea dom eniului publi c de
m a i ni l e
aban donate s au f r s tpn;
- E l aborare a i s upunerea s pre aprobare C ons iliului Lo cal planul anual de m s uri
i
l ucrri pentru ntrei nerea i repararea s trzilor, trotuarelor i parc rilor; - -
- U rm ri rea l a f aa l ocul ui l ucrrilor de rep araii s trzi, trotuare, parti cipare a la
re cepi a l ucrri l or, confi rm area reali tii s ituaiilor de lu crri;
- Veri fi care a ntrei neri i i l um inatului public pe terit oriul adm inis trativ al
muni ci pi ul ui Sf. G heo rghe;
- Veri fi c area l ucrri l or de s alubrizare ef e ctuat e de SC Tega S A ;
- nregi s trarea ve hi cul el or care nu s e s upun nm atri culrii;
3. Impozite i taxe locale

3. 1. B i roul de i m punere, cons tat are, control pers oan e fi zi c


3. 2. B i roul de i m pozi te i taxe pers oan e juridice
3. 3. B i roul de urm ri re, eviden , n cas are
3. 4. C om parti m entul fi nan ciar operati v

Atri bu i i :

evi de na opera ti v l a toate c apitolel e de venituri conf orm legis laiei.


ntocm i rea si tua i i l or i rapoar telor periodi ce ;
col e ctarea docum ent el or nec es are dos arului pen tru acordarea creditel or bancare;
rel ai i cu al t e i ns ti tui i , organi z aii fi nan ciare ;
i nere a evi den ei s ubregi s trul ui datoriei publi ce;
ntocm i rea fac turi l or;
ef ect uarea res ti tui ri l or ctre contribua bili;

4. Direc ia patrimoniu

4.1. Compartimentul pentru Autorizarea Activitilor Economice


4.2. Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public
Local
4.3. Biroul Locativ, Relaii, Contracte i Admi nistrare Cimitir Comun
4.4. Compartimentul de Eviden i Evaluare a Patrimoniului

5. Direc ia de sport i agreement

6. Direc ie urbanism

Prezentarea activitii biroului:


Emite rea autori zaiilor de construire pentru:
- locuine noi, adugiri la locuine, transformri locuine, re paraii capitale;
- anexe gospodreti (opron, garaj, ser etc.);
- uniti industriale;
- uniti comerciale;
- ateliere i baze de producie;
- dotri tehnico edilitare;
- panouri publicitare, fi rme, reclame etc.
- emiterea autorizaiilor de desfi inare a construciilor;
- emiterea diferitelor certifi cate i adeverine.
- eliberarea autori zaiilor de construire/desfi inare se face n baza legilor
nr.50/1991, 350/2001, cu modifi crile i completrile ulterioare, precum i n
baza documentaiilor de urbanism aprobate, respectnd prevederile Codul ui
civil.

6.1. Compartimentul de Avizri i Emite re a Certifi catelor de Urbanism


6.2. Compartimentul de Informare i Consultare Urbanistic a Publicului
6.3. Compartimentul de achiziii publice

7. Compart imentul de administraie puni, pduri

Prezentarea activitii biroului:


- C om par ti m entul s e preoc up s as igure aduc erea i ps trarea pd urilor ce ocup
12 30 hec tare, afl n du- s e n propri e tate a munici piului Sf ntu- G heo rghe, n s tare bun
di n punc tul de ved ere al fun ci i l or ecolo gice, ec onom ice i s ociale pe c are ac es tea le
nde pl i nes c.
- Acti vi tate a s e des f oar conf orm Am enajam en tului s ilvic, ce pres cri e tehni ca
puneri i n val oare i a regen erri i pdurilo r.
- C odul Si l vi c cons ti tui e baza l egi s lativ a ac tivitil or. C om par tim entul proie ctea z
l ucr ri l e s i l votehni ce, de ngri j i re, de ex ploatare, de ntre inere a drum urilor
f ores ti ere, de pl an tare -s ubs ti tui re, i elabore az proie ct de H. C. L. privin d punerea n
val oare a mat eri al ul ui l em nos .
- C ons ti tui e veri g organi c ntre O. S. P Hatod i C om partim entul B uget. Lu crrile de
s pe ci al i ta te s unt execu tate de O. S. P. H atod, rec epiona te de C om partim ent, iar plile
s e f ac de c tre C om p. B uget, pe baza rec epiilo r.
- P uni l e, ce ocu p 216, 58 ha, cons tituin d proprieta te privat a M unicipiul ui, s unt
expl oat ate de c tre dei ntori de anim ale. C ontract ele de p una t s unt iniiate de
C om parti m ent.

8. Biroul administraiei publice

Prezentarea activitii biroului :


- Asigur convocarea Consiliului local al municipiului Sfntu Gheorghe;
ntocmete procesele-verbale ale edinelor; elaborareaz materiale ce
urmeaz a fi dezbtute n plenul edi nelor; fi nalizeaz, multiplic, asigur
aducerea la cunotin a hotrrilor Consiliului local;
- Convoc edi nele Comisiilor de specialitate; ntocmete procesele-verbale
ale edinelor; ndeplinete anumite activiti legate de activitatea Comisiilor;
- Elaboreaz i ine evidena dispoziiilor Primarului Municipiului Sfntu
Gheorghe;
- Asigur aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia public;
- Asigur aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de
inte res public
- La alegerile locale i cele naionale, aplic prevederile art. 10-11 din Legea
nr. 373/2004 privind alegerea Came rei Deputailor i a Senatului, cu
modifi crile i completrile ulterioare, precum i executarea altor lucrri
tehnice legate de aceste activiti;
- n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996: ine
evidena, selecioneaz i claseaz documentele create i deinute n arhiva
instituiei, conduce registrul de eviden a intrrilor i ieirilor unitilor
arhivistice, preia i pstreaz cte un exemplar din inventarele anuale pentru
documentele care se pstreaz permanent sau temporar create la
comparti mentele instituiei, conform Nomenclatorului arhivistic; elibereaz
certifi catele, copiilor i extraselor de pe documentele afl ate n arhiv cu
respectarea prevederilor legii; asigur condiiile necesare de pstrare i
manipulare a documentelor arhivistice;
- Desfoar activiti legate de relaiile externe i protocol al instituiei:
ntocmete programul vizitelor sau ntl nirilor cu delegaii din ar i
stri ntate, asigur primi rea delegaiilor din ar i strintate, redacteaz
actele de protocol ntre parteneri; ntocmete i pregtete documentaiile
necesare participrii la aciuni internaionale a reprezentanilor Primriei,
respectiv ai Consiliului Local, inclusiv obine rea vizelor, organi zeaz
deplasrile n strintate a unor delegaii din partea Pri mriei sau Consiliului
Local al Municipi ului Sfntu Gheorghe;
- Activiti legate pentru alegerile autoritilor admi nistraiei publice locale,
Alegerile Camerei Deputailor i Senat.

9. Compart imentul de audit intern

Atribuiile compartimentul ui de audit public intern sunt:


- elaboreaz norme metodologice specifi ce entitii publice n care i
desfoar activitatea, cu avizul UC A API;
- efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de
management fi nanciar i control ale entitii publice sunt transparente i sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, efi cien i
efi cacitate;
- informeaz UCA API despre recomandrile nensuite de ctre conductorul
entitii publice auditate, precum i despre consecinele acestora;
- raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor
re zultate din activitile sale de audit;
- n cazul identifi crii unor iregulariti sau posibile prejudiciu, raporteaz
imediat conductorului entitii publice i structurii de control intern abilitate.

10. Compart imentul de autoritate tutelar

Prezentarea activitii biroului:


- Efectuarea anchetelor sociale: divor cu copii minori, stabili rea domiciliului
minorilor, exercitarea autoritii printeti, burse pentru colari i studeni,
internarea persoanelor vrstnice la cmine de pensionari, asistarea
persoanelor vrstnice naintea ncheierii unui contract de ntreinere,
indemnizaia lunar pentru creterea copilului a cror prini nu sunt
cstorii, pentru ntreruperea executrii pedepsei condamnailor.
- ntocmi rea dispoziiilor cu privire la gestionarea i admi nistrare a bunurilor
minorilor, darea de seam anual i descrcarea de gestiune a tutorilor,
gestionarea i administrarea bunurilor tutelailor.

11. Biroul de imagine

12. Compart imenul juridic

Prezentarea activitii biroului:


Ofi ciul juridic i desfoar activitatea n cadrul aparatului de specialitate al
pri marului Municipiului Sfntu Gheorghe, n subordine di rect a Secretarului
municipiului.

Biroul ndeplinete urmtoarele atribuii pri ncipale:


- asigur consultaii cu caracter juridic n toate domeniile dre ptul ui;
- ntocmete proiecte de hotrri n vederea supunerii spre adoptare
Consiliului local al municipiul ui Sfntu Gheorghe;
- asigur, prin acordarea de asisten juridic, cadrul legal necesar pentru
activitatea birourilor i compartimentelor din cadrul Primriei Municipi ului
Sfntu Gheorghe;
- asigur, n condiiile legii, reprezentarea Consiliului local al municipiului
Sfntu Gheorghe i al pri marul ui n faa instanelor judectoreti sau a altor
organe de jurisdicie, a organelor de urmrire penal, a notarilor publici,
precum i n relaiile cu alte persoane juridice i fi zice;
- avizeaz legalitatea actelor care pot angaja rspunde rea patrimonial a
Consiliului local municipal i dup caz, particip la negocierea i redactarea
acestora;
- cerceteaz i soluioneaz scrisorile, sesizrile i reclamaiile cetenilor n
spiritul prevederilor legale, adresate Consiliului local municipal i re parti zate
de conducere;
- ine evidena operativ a tuturor cauzelor afl ate n curs de judecat i
urmrete asigurarea re prezentrii n faa instanei;
- avizeaz contractele economice, actele adiionale i alte acte de gestiune
care implic rspundere juridic, contrasemnnd pentru legalitate aceste acte
administrative de gestiune;
- acord asisten de specialitate i ndrumare la organi zare a concursurilor
sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
- asigur evidena, pstrarea, conservarea i arhivarea documentelor privi nd
activitatea proprie;
- particip n comisiile constituite pentru aplicarea Legii nr. 18/1991i legii nr.
10/2001, n cele de achi ziii publice, licitaii, concesiuni;

13. Compart imentul deconsiliere pentru ceteni

- Compartimentul de Consiliere pentru Ceteni ofer servicii care se bazeaz


pe urmtoarele pri ncipii:
a. Independen fa de inte resele politice, religioase, de afaceri, de interes
economic sau de orice alt natur.
b. Imparialitate. Biroul ofer servicii tuturor cetenilor, indife rent de statut
social sau nivel cultural, religie, ras, sex, situaie fi nanciar, etnie, ect.
c. Gratuitate. Biroul ofer serviciile gratuit, astfel fi ind accesibil tuturor, nu
face deosebire ntre clieni.

d. Confi denialitate. Informaiile mprtite n cadrul Biroului di n partea


solicitantului sunt confi deniale.

14. Compart imentul de dezvoltare, investiii

Prezentarea activitii biroului:


- Studiul i recepia documentaiei tehnice a investiiilor, n faz SF, DALI,
DTAC, PTh i DDE;
- Prezentarea necesitii i oportunitii investiiei, situaiei existente, situaiei
proiectate i principalii indicatori tehnico-economici, ntr-un raport de
specialitate i elaborarea proiectului de hotrre pentru aprobarea acestor
indicatori, de ctre Consiliul local;
- Solicitarea verifi crii documentaiilor tehnice de ctre verifi catori autorizai,
pe specialiti;
- Solicitarea autorizaiei de construi re;
- naintarea documentaiei tehnice n vede rea organizrii procedurii de achi ziii
publice i participare n comisia de atri bui re a contractelor de achiziii publice;
- Verifi carea ofertelor fi nanciare i a celor tehnice cu ocazia achiziiei publice;
- Depune rea anunul ui nceperii lucrrilor de investiii la serviciul de urbanism
i la ISC;
- Organizarea predrii amplasamentului i ntocmi rea ordinului de ncepe re a
investiiei
- Verifi carea pe teren a stadiul ui lucrrilor;
- Participare la controlul calitii faze determinante;
- Participare la constatare, mpreun cu proiectantul, a situaiilor neprevzute
din proiect i pregti rea negocierii lucrrilor suplimentare;
- Primi rea, verifi carea, semnarea situaiilor de lucrri lunare i a facturilor;
- Elaborarea documentaiei de justifi care a solicitrilor de tragere din bugetele
ministe relor;
- Organizarea recepiei la terminarea lucrrilor de investiii;
- Urmrirea comportrii n perioada de garanie al obiectivul ui de investiii
recepionate;
- Organizarea recepiei fi nale dup expirarea perioadei de garanie;
- Comunicarea ndeplinirii contractului la compartimentul de achi ziii;
- Predarea crii tehnice a construciei la benefi ciar.

15. Compart imentul de informatic

Prezentarea activitii biroului:


- Menine rea n funciune a echipamentelor informatice a Primriei Municipiului
Sfntu Gheorghe (serve re, calculatoare desktop, calculatoare laptop,
imprimante, multifuncionale, scanere, routere, switch-uri, re eaua local) din
punct de vedere software, n unele cazuri i di n punct de vedere hardware.
- Instalare sisteme de operare, driver-e pentru echipamente informatice,
programe informatice. Confi gurare servere, calculatoare, imprimante,
multifuncionale, switch-uri. Actualizri sisteme de operare, baze de date,
programe informatice. Salvarea periodic a datelor, a bazelor de date de pe
servere. Recuperare date de pe calculatoare, stick-uri i alte dispozitive de
stocare.
- Centralizare, efectuare comenzi echipamente informatice, bazate pe
necesitile angajailor primriei.
- Luare parte la deschiderea i evaluarea ofertelor de pre din domeniul
informatic.
- Asigurare asisten tehnic la edinele ordinare i extraordinare a consiliului
local municipal, privind sistemul electronic de votare, totodat nregistrarea
di gital a materialul sonor al edinei. Punerea la dispoziia Biroului
Administraiei Locale a materialelor edinelor de consiliu pentru ntocmi rea
proceselor verbale de edi n. Asigurare asiten tehnic la sala de edin cu
alte ocazii.

16. Compart imentul pentru nvmnt i cultur

Prezentarea activitii biroului:


- Asigur implementarea hotrrilor adoptate de Consiliul Local al Municipi ului
Sfntu Gheorghe, a dispoziiilor emise de Pri marul Municipiului Sfntu
Gheorghe, care privesc activitatea instituiilor de nvmnt pre universitar i
instituiilor de cultur profesioniste subordonate, urmrnd ridicarea nivelului
calitativ al actului educaional, respectiv cultural n Municipiul Sfntu
Gheorghe.
- Msurile se refer, de regul, la acele probleme ale cror soluionare reclam
implicarea urgent, concret i punctual, n limita atribui unilor reglementate
pri n Legea nr. 215/2001, re publicat, cu modifi crile i completrile
ulterioare, innd cont i de legislaia complementar, specifi c, care se
refer la activitatea instituiilor de nvmnt pre universitar, precum i a
celor trei instituii de cultur profesioniste, subordonate Consiliului Local al
Municipiului Sfntu Gheorghe;
- Urmrete i sprijin activitatea managerial a conductorilor instituiilor de
cultur profesioniste subordonate, care privesc realizarea aci unilor,
programelor i proiectelor culturale mini male anuale, angajate de manageri
pri n contractele de management n derulare;
- Pregtete documentaia aferent evalurii anuale a activitii managerial
ale conductorilor instituiilor de cultur profesioniste, n conformitate cu
prevederile O.U.G nr.189/2008, privind managementul instituiilor publice de
cultur;
- Elaboreaz caietele de obiective pentru concursul de proiecte de
management ale instituiilor publice de cultur subordonate - n faz de
proiect - i supune avizrii comisiilor de specialitate, respectiv aprobrii
Consiliului Local al Municipiul ui Sfntu Gheorghe, dup caz, conform
prevederilor O.U. G. nr. 189/2008;
- Urmrete folosi rea, ntreinerea, conservarea, restaurare a i pune rea n
valoare al patrimoniului construit, clasifi cat ca monument istoric, sau acelora
care sunt susceptibile de a face parte din patrimoniul tehnic i industrial local,
conform legii n domeniu;
- Asigur re pre zentare a Primarului n edi nele consiliilor de administraie ale
instituiilor de nvmnt preuniversitar, dup caz, potrivit Dispoziiei nr.
1008/ 2012 al Primarului Municipiului Sfntu Gheorghe, conform legislaiei n
domeniu;
- Particip la edinele trimestriale al Grupului judeean pentru asigurarea
proteciei unitilor de nvmnt preuniversitar, organi zate de Prefectul
judeului Covasna;
- Particip la edinele Comisiei pentru nvmnt, cultur i tiin al
Consiliului Local al Municipiul ui Sfntu Gheorghe, pentru susi nerea unor
proiecte de hotrri ce urmeaz s fi e dezbtute i aprobate de deliberativul
municipiului Sfntu Gheorghe, dup caz;
- ndeplinete diferite sarci ni punctuale, primite din partea viceprimarului,
secretarului i / sau pri marul ui Municipiului Sfntu Gheorghe;

17. Biroul de proiecte,programe

Prezentarea activitii biroului:


- Coordonarea, organizarea i derulare a activitii de identifi care, selectare i
procurare a surselor informaionale referitor la programele UE sau a altor
surse externe / interne de fi nanare;
- Identifi carea, selectarea i centralizarea ofertelor i studiilor de proiecte cu
posibiliti de fi nanare, ntocmi rea portofoliului de proiecte prioritare,
pregtirea procedurilor de accesare a fondurilor structurale;
- Coordonarea, organizarea i derulare a tuturor activitilor legate de
ntocmirea, implementarea i urmrirea proiectelor.

18. Compartimentul de protecia civil,sntate, securit ate n munca


i informaii clasifi cate

Prezentarea activitii biroului:


n cazul Compartimentul ui de Protecie Civil, Securitate i Sntate n Munc,
Informaii Clasifi cate, se desfoar trei tipuri de activiti disti ncte:
Protecia populaiei i a bunurilor n situaii de urgen sau n caz de
confl ict armat.
Identifi carea, prevenirea i eliminarea riscurilor profesionale, protecia
sntii i securitatea lucrtorilor.
Protecia datelor confi deniale i a documentelor clasifi cate.

19. Ofi ciul registrului agricol

Prezentarea activitii biroului:


- Completarea i inerea la zi a Registrelor agricole;
- Stabilirea categoriei de impozitare a terenurilor agricole;
- Eliberarea unor extrase dup re gistrul agricol sau adeverine pentru
obinerea subveniilor agricole;
- Eliberarea certifi catelor de productor agricol i a biletelor de adeverire a
propietii asupra animalelor;
- Alte adeverine dup registrele agricole, participare n derulare a unor aciuni
sau campanii agricole;
- Facilitarea realizrii unor politici agrare.

20. Compart imentul derelaii cu asociaii de propriet ari

Prezentarea activitii biroului:


- Sprijini rea i ndrumare a asociaiilor de proprietari pentru realizarea
scopurilor i sarcinilor ce le revin, conform legii;
- ndrum i sprijin proprietarii pentru a se constitui n asociaii de
proprietari;
- Organizarea control ului asupra activitii fi nanciar-contabile di n cadrul
asociaiilor de proprietari;
- Atestarea administratorilor de imobile;
- Evidenierea asociaiilor de proprietari;
- Organizarea programului de audiene a Primarului Municipiului;
- Organizarea programului de audiene a Viceprimarul ui Municipiul ui;
- Activiti legate de acordrii unor fi nanri nerambursabile din bugetul local
pentru proiecte sportive.

21. Compart imentul relaii cu publicul, informaii i registratur

Prezentarea activitii biroului:


Compartimentul Relaii cu Publicul, Informaii, Re gistratur ndeplinete
urmtoarele atribuii pri ncipale:
- activitate de registratur, coresponden, sortare prealabil, facilitarea
re partizrii, distri bui re spre servicii, ofi cii i compartimente, se urmrete
respectarea termenelor legale;
- primete, nregistreaz i ine evidena ordinelor, dispoziiilor,
instruciunilor, re gulamentelor, tampilelor i sigiliilor, asigurnd repartizarea
lor n cadrul serviciului;
- asigur nregistrarea intrrii i ieirii tuturor documentelor i clasarea
acestora n vede rea arhivrii
- repartizeaz corespondena, o pred dup executarea operaiunilor de
nregistrare n registrele special destinate;
- expediaz corespondena;
- atribuii n pre gti rea programelor de audien a conducerii instituiei;
- administrarea punilor comunale;
- asigur funcionarea punctului de informare
- organizarea activitilor comunitare;
- primi rea i nregistrarea pe calculator a corespondenei zilnice

22. Compartimentul de resurse umane

Prezentarea activitii biroului:


Compartimentul Resurse Umane este parte integrant al Aparatului de
specialitate al primarului municipiului Sfntu Gheorghe. Comparti mentul
deservete n primul rnd nevoile personalul ui din cadrul aparatului propriu al
Pri mriei Municipiului Sfntu Gheorghe, precum i al unitilor subordonate.

CAPITOLUL II

2 .1 . Monografi e contabil a municipiului Sf ntu Gheorghe

n luna august au loc urmtoarele operaii:


1. nregistrarea creanelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin
declaraia fiscal contribuabililor pentru anul 2016
464 = % 233,467.36
734.01 16,712.13
734.02 40,003.77
734.03 30,740.27
734.04 5,399.02
734.06 10,282.00
734.05 18,612.36
7356.1 11,021.14
7356.2 7,965.64
739 58,158.29
7512.1 3,704.43
7512.2 97.00
7513 20,442.75
750 10,328.56

464 - Creane buget local


734.01- Impozit pe cldiri persone fizice
734.02- Impozit pe cldiri persoae juridice
734.03- Impozit pe teren persone fizice
734.0- Impozit pe teren personae juridice
734.06- Impozit pe teren extravilan
734.05- Taxa judiciar de timbre
7356.1- Taxa mijloace de transport persoane fizice
7356.2- Taxa mijloace de transport persoane juridice
739- Alte impozite i taxe
7512.1- Taxa extrajudiciar de timbre
7512.2- Alte venituri i taxe administrative
7513- Amenzi circulaie
750- Venituri din concesiuni
2. Se ncaseaz prin casierie creanele bugetului local

5311 = 464.2 233,467.36

Constituirea veniturilor din activitatea de autofinanare.


n situaia de fa autofinanarea constiutuie o form complementar de
finanare.Veniturile proprii se obin din activitile specifice ale primriei i sunt
destinate n totalitate desfurrii activitii sale.
Pe seama veniturilor proprii se constituie un disponibil distinct n care sunt
recunoscute ncasrile i plile efectuate avnd la baz aceleai subdiviziuni ale
clasificaiei bugetare.Contul de disponibil 562 Disponibil al instituiei finanate din
venituri proprii, este un cont de activ n debitul cruia se nregistreaz ncasrile din
activitatea proprie, iar n credit plile efectuate pe seama veniturilor proprii. Soldul
contului este debitor i reprezint disponibilul existent n cont.
Pentru determinarea rezultatului exercuiului n condiiile autofinanrii se
utilizeaz contul 121.10 Rezultatul exerciiului din activitatea de autofinanare

3. Se nregistreaz venituri proprii din activitatea de autofinanare

4611 = % 1,495.84
7511.1 21.34
7511.2 291.00
7511.3 1,132.09
7511.4 48.50

7511.1- Venituri din taxa de pune


7511.2- Venituri din nchiriere spaii
7511.3- Venituri din prest.serv.canalizare
7511.4- Venituri din alte prest.servicii

4. Se ncaseaz prin casierie debitele din venituri autofinanate

5311 = 4611 1,495.84


581 = 5311 1,495.84

5. Se depune numerarul n contul de disponibil din Trezorerie

562 = 581 1,495.84

nregistrarea cheltuielilor efectuate i finanate din venituri proprii

6. n baza facturii emise de ctre S.C APA SA Sfntu Gheorghe se evideniaz


cheltuieli privind consumul de ap.

610.01 = 401.01 3,298.00 lei


401.01 = 562 3,298.00 lei

7. n baza facturii emise de ctre S.C.E-ON S.A. se evideniaz cheltuieli privind


consumul de energie electric.

610.02 = 401.01 611.08 lei


401.01 = 562 611.08 lei
Operaiuni specifice privind constituirea i nregistrarea n contabilitate a
cheltuielilor de personal

Statul de salarii este documentul specific care servete pentru calcului drepturilor
bneti cuvenite salariailor i a contribuiei angajatorului i angajailor la : Bugetul de
Stat, Bugetul asigurrilor sociale de stat, Bugetul asigurrilor de sntate, Bugetul
asigurrilor de omaj.

Autoriti publice legislative i executive, n luna august 2016 pe baza statului de


salarii i a centralizatorului se nregistreaz urmtoarele cheltuieli de personal ;

Salarii brute acordate salariailor = 22,455.50 lei din care ;


- salarii ncadrare = 12,904.88 lei
- spor de vechime = 2,055.43 lei
- spor viza CFP = 186.24 lei
- spor urbanism 15% = 153.26 lei
- salarii de merit = 200.79 lei
- alte sporuri = 3,397.91 lei
- ore suplimentare = 2,673.32 lei
- premii = 889.49 lei

8. Se nregistreaz tatul de plat la salarii ;

641 = 421 22,461.32 lei

641- Cheltuieli cu salariile personalului


421- Personal salarii datorate

9. Se nregistreaz reinerile din salariile personalului ;

421 = % 6,866.63 lei


4312 1,878.89 lei
4314 1,462.76 lei
4372 196.91 lei
444 2,462.83 lei
427.1 446.20 lei
427.2 419.04 lei
4312- 9,5% CAS asigurai
4314- 6,5% contrib.sntate asigurai
4372- 1% omaj asigurai
444- Impozit salarii
427.1- Rate CAR
427.2- Rate credit

10. Se nregistreaz plata salariilor nete, prin alimentare CARD-uri n valoare de


15,594.69 lei.

421 = 7702 15,594.69 lei

421 - Personal salarii datorate


7702 - Finanare de la buget local
Operaiuni specifice privind constituirea i nregistrarea n contabilitate a
cheltuielilor materiale cu finanare din sursele bugetului local.

Principalele documente care consemneaz creanele i datoriile materiale sunt :


Factura document care atest transferul proprietii stocurilor de la furnizor la
client
Avizul de nsoire a mrfii document care justificativ al mrfurilor pe timpul
transportului(n cazul n care factura este ntocmit ulterior)
Nota de recepie i constatare diferene servete pentru recepia bunurilor
aprovizionate;
- ncrcarea n gestiune,
- act de prob n litigii cu furnizorii
- ca document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Bon de consum individual sau colectiv- evideniaz eliberarea din magazie pentru
consum a unui material sau mai multe materiale

11.n baza facturii emis de S.C.Lemn S.R.L se nregistreaz achiziie lemn foc
n valoare de 1,682.75 lei

3022 = 401 1,682.75 lei

3022- Combustibili
401- Furnizori

12.Se nregistreaz plata datoriei ctre furnizor

401 = 7702 1,682.75 lei

7702- Finanare de la buget local

13.Conform facturii, emis de ctre S.C. Media S.R.L Sfntu Gheorghe, se


evideniaz cheltuieli publicitare n valoare de 58.78 lei

623 = 401 58.78 lei

623 - Cheltuieli publicitare

14.Se achit cheltuieli publicitare conform OP.1

401 = 7702 58.78 lei

15.n baza facturii, furnizor S.C Lemn S.R.L se nregistreaz cheltuieli transport
lemn foc.

6241 = 401 923.21 lei

6241-Cheltuieli transport bunuri

16.Se nregistreaz cheltuieli telefonice /luna iulie 2016, conf. Facturii 5-


Romtelecom S.A Sfntu Gheorghe

626 = 401 332.07 lei


626- Cheltuieli telefonice

17.Se achit factura telefonic, conf. OP.60.

401 = 7702 332.07 lei

18.Se achiziioneaz timbre potale, n baza facturii, emitent Direcia Regional


de Pot Covasna, valoare 194.00 lei.
5321 = 401 194.00 lei

5321- Timbre potale

19.Se achit prin virament timbrele potale conf. OP 75 i se dau n consum.

401 = 7702 194.00 lei


3021 = 5321 194.00 lei
6021 = 3021 194.00 lei

3021 Materiale auxiliare


6021- Chelt.cu materiale auxiliare

20.Se nregistreaz consum materiale (lemn foc).

6022 = 3022 1,682.75 lei

6022- Chelt.combustibili
3022- Combustibili

21.Se nregistreaz cheltuieli operaionale privind amortizarea imobilizrilor


corporale, ce aparin domeniului privat al unitii administrativ teritoriale.

6811 = 281 12,125.00 lei

6811- Chelt.operaionale privind amortizrile


281- Amortizri privind activele fixe

22.Se cumpr materiale n suma de 13000 lei conform facturii de la S.C ALFA
S.R.L, iar pe baza facturilor se efectueaz recepia:

% = 401 13.000
600.02 4.000
600.09 9.000

600.02-Materiale de ntreinere i gospodrire


600.09-Alte materiale

23. Se nregistreaz plata datoriei ctre furnizor

401 = 7702 13.000 lei


24.Se ridic numerar, n valoare de 5000 lei pentru cumprare de piese auto:

531 01 = 700.01 5000 lei

531.01- Casa n lei


700.01- Finanare de la bugetul de stat privind anul current

25.Pe baza facturii se efectueaz recepia materialelor:

600.04 = 234.01 5000 lei

600.04- Materiale cu character funcional


234.01- Furnizori privind activitatea curent

26.Se achit furnizorul prin cas

234.01=531.01 50000

27. Se primesc active corporale prin transfe r, n valoare de 207.750


lei, de la alt instituie public:

% = 307 207.750 lei


013.06 27.500 lei
013.04 180.250
lei

013.06- Fondul bunurilor, mobilier, aparatur alctuiesc domeniul bi rotic,


alte mijloace privat al statul ui
013.04 - Mijloace de transport

28. Se consum materiale n valoare de 29.190 lei, pentru diverse sectoare ale
instituiei:

410.01 = % 26.690
lei
600.09 1.500
lei
600.02 190
lei
600.04 25.000
lei
410.01-Cheltuielile instituiei de la buget
600.09 -Alte materiale
600.02-Materiale pentru ntreinere i gospodrire
600.04-Materiale cu caracter funcional

29.Se cumpra materiale pentru protecia muncii n sum de 3000 lei:

410.01 = 234.01 3.000 lei

410.01-Cheltuielile instituiei de la buget


234.01-Furnizori privind activitatea curent

*Concomitent se nregistreaz in gestiune materialele:

602.01 = 311 3.000 lei

602.01-Obiecte de inventar n magazie"


311-Fondul obiectelor de inventar"

30.n urma obinerii aprobrii de la ordonatorul secundar de credite, are loc o


licitaie pentru vnzarea unui activ corporal. Valoarea de nregistrare n
contabilitate este de 65 mii lei, iar activul se vinde cu suma de 25.000 lei.
Activul corporal casat este nregistrat la valoarea de 19 mii lei. Au loc
urmtoarele operaiuni:

a) la vnzarea activului corporal:


- scoaterea din eviden:

307 = 013.04 65.000 lei

307-Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului


013.04-Mijloace de transport

- evidenierea datoriei:
220.19 = 531.08 25.000 lei

220.19-Ali debitori
531.08-Venituri de realizat din vnzri bunuri

- se ncaseaz suma:

13.01 = 220.19 25.000 lei

13.01-Casa n lei
220.19-Ali debitori

- se evideniaz datoria de virat la bugetul statului:

531.08 = 232.04 25.000


lei

531.08-Venituri de realizat din vnzri bunuri


232.04-Decontri cu bugetul statului

- depunerea banilor cu foaie de vrsmnt:

232.04 = 13.01 25.000


lei

232.04- Decontri cu bugetul Statului


13.01-Casa n lei

b) la casarea activului fix:


- scoaterea din evident:

307 = 013.06
19.000 lei

307-Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"


013.06-Mobilier, aparatura birotic, alte active fixe"
- recuperarea materialelor:

600.04 = 531.08 2.000 lei

600.04-Materiale cu caracter Funcional


531.08-Venituri de realizat din vnzri bunuri

- vnzarea materialelor:

220.19 = 600.04 2.000 lei

220.19-Ali debitori
600.04-Materiale cu caracter funcional

- ncasarea sumei:

13.01 = 220.19 2.000 lei

13.01-Casa n lei
220.19- Ali debitori

- se evideniaz datoria de virat la bugetul statului:

531.08 = 232.04 2.000 lei

531.08-Venituri de realizat din vnzri bunuri


232.04-Decontri cu bugetul statului

- depunerea banilor cu foaie de vrsmnt:

232.04 = 13.01 2.000 lei

232.04-Decontri cu bugetul statului


13.01- Casa n lei
31.n urma aprobrii unor fonduri, se execut o investiie constnd n construirea
unui garaj
pentru maini, cheltuielile totale fiind de 520000 lei. La terminarea lucrrii se
emite
factura:

410.01 = 234.02 520.000 lei

410.01-Cheltuielile instituiei de la buget


234.02-Furnizori pentru activitatea de investiii

32.Se achit furnizorul:

234.02 = 700.01 520.000 lei

234.02-Furnizori pentru activitatea de investiii


700.01- Finanarea de la bugetul de stat privind anul curent

33.Se nregistreaz activul corporal n gestiune:

013.01 = 306 520.000 lei

013.01-Construcii
306-Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului

34.Se primesc ca donaie obiecte de inventar n sum de 2000 lei , sub forma de
scaune tapisate:

602.01 = 311 20.000 lei

602.01-Obiecte de inventar n magazie


311-Fondul obiectelor de inventar

35.Se caseaz obiecte de inventar i materiale:


311 = 603 31.271 lei

311-Fondul obiectelor de inventar


603-Obiecte de inventar n folosin

410.01 = 600.04 15.213 lei

410.01- Cheltuielile instituiei de la buget


600.04-,,Materiale cu caracter funcional

36.Unitatea primete ca sponsorizare o suma de 10.000 lei:

119.01.10 = 337 10.000 lei

119.01.10-Sume primite ca donaie


337 -Fonduri cu destinaie special

37.Se cumpra materiale n valoare de 10.000 lei, se achit furnizorul i se dau


spre consum
materialele:
- se cumpr materialele:

600.09 = 234.01 10.000 lei

600.09-Alte materiale
234.01 - Furnizori pentru activitatea curent

- se achit furnizorul:

234.01 = 119.01.10 10.000 lei

234.01 - Furnizori pentru activitatea curent


119.01.10 -Sume primite ca sponsorizare
- se consum materialele:

421 = 600.09 10.000 lei

421-Cheltuielile din fonduri cu destinaie special


600.09- Alte materiale

38.Se nregistreaz amortizarea lunar:

nchiderea finanrii :

Dup prezentarea anterioar a operaiunilor specifice de constituire a


veniturilor i cheltuielilor, reiese c Primria Sfntu Gheorghe beneficiaz de o
finanare mixt:
Din venituri ale bugetului local (impozite, taxe,vrsminte, sume i cote
defalcate din impoozitul pe venit, subvenii, sume defalcate din TVA pentru
cheltuieli descentralizate i pentru echilibrarea bugetului)
venituri proprii, obinute din activitatea de autofinanare.

nchiderea finanrii va determina nchiderea conturilor specifice, iar n


cazul finanrii bugetare sumele rmase neconsumate pn la 31 decembrie, sunt
retrase i returnate la bugetul de stat.
n cursul anului financiar 2006, Primria Agapia a utilizat finanri din
venituri ale bugetului local i venituri autofinanate, iar n funcie de apartenena
lor se utilizeaz unul din analiticul contului 121 Rezultatul patrimonial al
exerciiului, respectiv ;

- 121.02 - Rezultatul exerciiului buget local,


- 121.10 - Rezultatul exerciiului venituri autofinanate

39.Se nchide contul de venituri ale bugetului local

% = 121.02 525,689.72

734.01 16,731.53
734.02 40,122.11
734.03 30,786.35
734.04 5,399.02
734.05 18,612.36
7356.1 11,040.54
7356.2 7,965.64
739 58,345.50
7512.1 3,980.88
7512.2 97.00
7513 21,429.24
750 10,328.56
7352.1 124,887.50
7352.2 88,835.51
731.1 20,051.51
731.2 56,791.56

Sume alocate de C.Judetean

40.Se nchide contul de cheltuieli cu finanare din bugetul local.

121.02 = % 43,316.47 lei


641 22,461.32 lei
6451 3,690.85 lei
6452 395.76
lei
6453 1,347.33 lei
6454 79.54 lei
6455
167.81 lei
6458 49.47 lei
6241 923.21 lei
6021 194.00 lei
6022 1,682.75 lei
614 140.65 lei
623 58.78 lei
6811 12,125.00 lei

41.Se nchide conturile de venituri autofinanate.

% = 121.10 1,495.84 lei


7511.1 21.34 lei
7511.2 291.00 lei
7511.3 1,132.09 lei
7511.4 48.50 lei

42.Se nchide contul de cheltuieli din contul de autofinanare.

122.10 = % 3,909.08
lei
610.01 3,298.00 lei
610.02 611.08 lei

Propuneri

Procesul de elaborare a bugetului local anual este n sine un proces destul de anevoios,
cuprinznd o multitudine de pai de parcurs. Dac la acetia se adaug i activiti de
informare a publicului, de consultare i de participare ceteneasc, eforturile administraiei
se multiplica n mod substanial.Acest lucru i determin pe muli primari consilieri locali,
funcionari publici s trag concluzia c implicarea cetenilor n procesul de elaborare a
bugetului local presupune angajarea mult prea multor resurese i, n plus, creaz riscul de a
apare ntrzieri n respectarea termenelor. De multe ori, acetia aleg s respecte la
standarde
minime prevederile legilor care stabilesc obligaii pentru administraia public local n ceea
ce privete transparena actului decizional.
Pe de alt parte, este evident c ateptrile pe care cetenii contribuabili le au de la
administraie n general i de la administraia local n special cresc de la un an la altul. De
cele mai multe ori, bugetele pe care le au la dispoziie consiliile locale i primriile sunt
insuficiente pentru a veni n ntmpinarea acestor ateptri i, aa cum experiena altor ri
o demonstreaz, chiar dac bugetele vor crete ele nu vor fi niciodat suficiente pentru tot
ce ar trebui realizat.
n aparen, ansele ca oamenii s fie mulumii de serviciile administraiei publice locale
sunt minime. i cu toate acestea, starea de nemulumire poate fi ameliorat n mod
semnificativ printr-un dialog permanent i real ntre administraie i ceteni. Resursele care
se cheltuiesc pentru informarea cetenilor cu activitatea municipialii nu trebuie
considerate a fi fonduri irosite pentru c este mai mult dect necesar ca oamenii s tie ce
se ntmpl cu banii cu care ei contribuie la bugetul local prin taxele i impozitele pe care le
pltesc. Acesta este deja un prim pas ctre un dialog benefic pentru ambele pri, ns
lucrurile nu trebuie s se opreasc.