Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

INSTITUTIA PREFECTULUI _ JUDETUL SATU MARE

ORDINUL PREFECTULUI NT, 6O I2OII


privind modificareacomponen{eiComisieiJude{enede Analizd a
Propunerilor de Stemeale judefului, municipiilor'
oraqelorgi comunelor

PrefectulJudetului Satu Mare,

Av6nd in vedere:
- referatul Serviciului monitorizarea servicilor publice deconcentrate,
dezvoltareeconomicdqi situalii de urgenlddin cadrul Instituliei Prefectului,
- prevederile art.3, alin. I qi 2 din HotdrAreaGuvernului Rom6niei nr.
2512003privind stabilireametodologiei de elaborare,reproducereqi folosire a
stemelorjudefelor,municipiilor, oragelorqi comunelor,
- in temeiul art.26 alin. 1 din Legea nr. 34012004privind Prefectul gi
Institulia Prefectului,cu modificdrile qi completdrileulterioare, emiteprezentul

ORDIN

Art. 1. Se constituie Comisia Jude\eandde Analizd a Propunerilor de


Steme ale judelului, municipiilor, oraqelor qi comunelor in urmdtoarea
componenld:
- Lucian Cucuiet - director,Arhivele Nalionale SatuMare
- Liviu Marta - director,Muzeul Jude{eanSatuMare
- Viorel Ciubotd - cercetdtorprincipal in istorie, Muzeul JudeleanSatu
Mare
- MarianaPopa - inspectorgeneral,Inspectoratul$colar Judelean

Art. 2. Din Comisia Judeleandde Analizd a Propunerilorde Stemeface


parte, de drept, in calitate de expert, Domnul Bujor Dulgdu, specialist in
heraldicd,desemnatde ComisiaNa{ionald.

Art.3. SecretariatulComisiei Judefenede Analizd a Propunerilorde Steme


se asigurdprin grija secretaruluijudelului SatuMare.

Art.4. Pentruactivitateadesfdquratdin cadrul Comisieijudelene,membrii


acesteiavor primi o indemniza[ie in cuantum de 100 lei / stemd analizatil.
Sumelenecesarepentru achitareaindemnizaliilor se asigurddin bugetelelocale
ale comunelor,oraqelor,municipiilor qijudelelor.
Art.S. Prezentul Ordin anuleazd,Ordinul Prefectului Judetului Satu Mare
t

nr.76107aprilie2009.

Art.6. SecretariatulComisieiJudelenede Analizd a Propunerilorde Steme


va indeplini procedura de comunicare a prezentului ordin tuturor celor
nominaliza[ila art.l qi 2.

Avizat pentru legalitate :


Serviciul juridic gi contencios
administrativ

nin /6.0/, . tzott


i,

lntocmitin 5 ex. MihaelaPetriE.;/.t,


- cdteI exp.membrilorcomisiei 'X\
j
- I exp.Serviciulmonitorizarea spd,
dezvoltareeconomicdgi situalii de urgenli