Sunteți pe pagina 1din 8

CRONICA DESCOPERIRILOR NUMISMATICE (III)

Ana Boldureanu

Publicăm în continuare scurte date referitoare la toate aceste obiecte le-a găsit pe o suprafaţă destul
descoperirile numismatice, tezaure sau piese izo- de mică, observând în acel loc mai multe fragmen-
late, înregistrate pe parcursul anului 2008. Con- te ceramice specifice culturii Sântana de Mureş.
form concepţiei noastre dorim să oferim rapid Prima monedă este un denar emis de Lucius Ve-
cercetătorilor date esenţiale despre fiecare desco- rus (161-196) care, conform spuselor descoperito-
perire (locul şi condiţiile de descoperire, numărul rului, fusese acoperită cu un strat gros de patină
monedelor recuperate, metalul, nominalul, emi- cu urme de aur (fig. 1/5). Următoarele piese sunt
tenţii etc.), dar totul foarte succint, majoritatea doi denari (fig. 1/6-7) emişi sub Commodus (180-
pieselor urmând să fie publicate ulterior cu toate 192) şi unul de la Septimius Severus (183-211) de
detaliile necesare. În măsura posibilităţilor am tip FUNDATOR PACIS (fig. 1/8). Din acest lot mai
reuşit să fotografiem sau să scanăm unele piese şi face parte un antoninian (fig. 1/9) de la Gordian al
aceste ilustraţii vor însoţi descrierile monedelor. III-lea (238-244) şi o siliqua (fig. 1/10) emisă de
Ca şi în articolele precedente, piesele sunt eşalo- împăratul Constantius Gallus (351-354), găsită în
nate în secvenţe de timp, iar localităţile de unde toamna aceluiaşi an şi pe acelaşi loc. Descoperirea
provin descoperirile sunt prezentate în ordine al- acestora în zona Călăraşilor nu este surprinzătoa-
fabetică. Materialul numismatic este însoţit de un re, aici fiind atestate şi alte monede romane. Ast-
scurt comentariu în care este subliniată impor- fel, nu departe de satul Mândra, în deceniul 5 al
tanţa descoperirilor din punct de vedere numis- sec. XX a fost găsit un bronz mare de la Gordian.
matic şi istoric în general. Deşi nu intră în tema Piesa este nepublicată şi s-a aflat în muzeul şcolii
cronicii noastre, am inclus şi podoabele recupera- din localitate (Кропоткин 2003, 43, nr. 220). În
te împreună cu monede. anul 1970, lângă localitatea Temeleuţi s-a găsit un
denar de la Antoninus Pius şi un solidus de la Ar-
La începutul lui aprilie ne-a fost prezentată spre
cadius de 4,49 g (Кропоткин 2003, 44, nr. 2145,
determinare o emisiune provenită din Alexandria
2146; Нудельман 1976, 65, 56).
din Troada, probabil de la Valerian I (253-260)
(fig. 1/4) descoperită pe malul Nistrului, nu de- Printre descoperirile anului 2008 mai menţionăm
parte de localitatea Lalova, raionul Orhei. Se pare şi denarul găsit în localitatea Ciocmaidan, raionul
că este prima piesă din Troada, atestată până Comrat, emis de către împăratul Pertinax (1 ian.-
acum între Nistru şi Prut. În zona localităţii re- 28 martie 193) (fig. 1/3). O emisiune de la acest
spective au mai fost însă semnalate monede anti- emitent a fost atestată şi în componenţa tezauru-
ce, cum ar fi denarul roman imperial de la Traian lui descoperit la Varniţa, Tighina, în anul 1914,
descoperit în timpul lucrărilor agricole în anul alcătuit din 135 de denari romani (Нудельман
1971 (Кропоткин 2003, 43, nr. 2112). 1976, 56-57). Semnalăm de asemenea încă un
denar roman imperial de la Commodus, găsit în
Continuăm cu câteva monede romane imperiale. deceniul 9 al secolului trecut în raionul Râşcani,
De la Morenii Vechi, comuna Valea Mare, raionul emis la Roma în 183-184 (fig. 1/11), donat în vara
Ungheni, semnalăm descoperirea întâmplătoare anului 2008 muzeului de către fiica descoperito-
a unui aureus de la Herennia Etruscilla, datat în rului.
anul 250. Piesa fiind perforată, sugerează folosi-
rea ei ulterioară în calitate de podoabă. Dintre descoperirile medievale menţionăm în pri-
mul rând tezaurul descoperit recent în apropiere
Şase emisiuni imperiale, împreună cu un inel de fortificaţia medievală timpurie de la Alcedar,
medieval, au fost descoperite pe data de 9 martie raionul Rezina, alcătuit din monede şi obiecte de
2008 pe un teren situat la nord de Călăraşi, în di- podoabă. Nu ştim exact câte monede au fost găsite,
recţia localităţii Nişcani. Descoperitorul susţine că dar am reuşit să vedem cinci exemplare păstrate

Tyragetia, s.n., vol. III [XVIII], nr. 1, 2009, 345-352. 345


II. Materiale şi cercetări

într-o colecţie privată: 3 emisiuni bizantine de ar- în formă de cruce cu braţele egale. Pe revers se
gint de la Ioan Tzimiskes (969-976) şi doi dirhemi observă locul unde a fost unit cu veriga. Se cunosc
cufici, dintre care unul tăiat, pare a fi o imitaţie. mai multe inele având reprezentate diferite tipuri
Este primul depozit conţinând emisiuni cufice, de cruci atât în zona dintre Prut şi Nistru, cât şi
descoperit pe teritoriul Republicii Moldova. Din în alte regiuni româneşti. Credem că şi inelul pe
zona Alcedarului au mai fost descoperite monede care îl prezentăm ar putea fi datat în secolele XIV-
bizantine din secolele VI-VII (Нудельман 1976, XV, în acest sit fiind găsite mai multe emisiuni
81-82), dar şi un tezaur cu monede schifate din se- monetare din această perioadă. În afară de inel,
colul al XII-lea (Ciocanu, Nicolae 2003, 163-166). prezentăm şi câteva monede din perioada seco-
Cu ocazia unor săpături arheologice la Alcedar şi lelor XVI-XVII, provenite din situl arheologic de
Echimăuţi au fost descoperite circa 20 de monede la Tarasova.
cufice şi imitaţii şi falsuri după acestea, majorita-
Recent ne-a fost adusă spre determinare o mone-
tea dintre ele perforate, sugerând utilizarea lor în
dă otomană găsită în primăvara anului 2008 de
calitate de obiecte de podoabă (Нудельман 1976,
către o persoană din localitatea Fârlădeni, raio-
89-90). Spre deosebire de ele, piesele pe care le
nul Hânceşti, în timpul lucrărilor de grădinărit.
comunicăm, atât cele bizantine, cât şi cele cufice
Moneda este o emisiune otomană, cu nominalul
sunt fără perforaţii.
yarım zolta, emisă sub Ahmed III (1703-1730) la
O altă descoperire importantă de care am luat Kostantiniye (fig. 1/13). Emisiunile otomane sunt
cunoştinţă pe parcursul anului trecut este teza- destul de frecvente în descoperirile din Republica
urul descoperit lângă satul Ineşti, raionul Tele- Moldova. Mai semnalăm două parale otomane şi
neşti, din componenţa căruia au fost recuperate un jeton de aramă găsite la Bogzeşti, raionul Că-
25 de emisiuni tătăreşti de argint de la hanul To- lăraşi. Una dintre ele este o emisiune de la Abdül-
kta (1289-1312), bătute la Krım. Tezaurul a fost hamid I (1774-1789), bătută la Kostantaniye, iar
probabil ascuns în contextul războiului civil din cea de-a doua este neprecizată. O altă para emisă
Hoarda de Aur dintre Nogay şi fiii săi şi hanul de Mustafa III (1757-1774) la Islâmbol a fost găsi-
Tokta de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Este al tă pe teritoriul Mânăstirii Ţâpova, din localitatea
doilea tezaur conţinând emisiuni crimeene de la Ţâpova, fiind atestată anterior o para de la Ah-
Tokta atestat până acum pe teritoriul dintre Prut med III, bătută la Mısır (Boldureanu 2007, 357,
şi Nistru, după cel descoperit în anul 1904 la Ce- nr. 25).
tatea Albă, alcătuit din cca 3263 de monede de
Pe lângă descoperirile izolate din secolele XVI-
la Tula Buga şi Tokta (Федоров-Давыдов 1960,
XVII, înregistrate pe parcursul anului 2008, pre-
132). Descoperirile izolate ale acestor emisiuni
zentăm şi un tezaur descoperit întâmplător lângă
sunt şi ele destul de rare, fiind semnalate doar
localitatea Furceni, raionul Orhei alcătuit din 43
câteva exemplare la Sucleia, Parcani, Târnauca şi
de monede europene şi obiecte de podoabă, da-
la Tiraspol, provenite din săpăturile soţilor Stem-
tat la începutul secolului al XVI-lea. Monedele
pkovski efectuate în anii 1896-1900 (Нудельман
reprezintă denari ungureşti şi imperiali, polgroşi
1976, 147, nr. 63). Cu atât mai important este
dar şi tripli groşi polonezi. Această acumulare ca
dirhemul de la Tokta şi emis la Krım în anul 690
şi multe alte tezaure din această perioadă arată
A.H., descoperit la sfârşitul anului 2008 la Cos-
înlocuirea polgroşului de către trojaki ca efecte
teşti, raionul Ialoveni, intrat într-o colecţie parti-
ale reformelor monetare ale lui Ştefan Bathory.
culară din Chişinău (fig. 1/12).
Spre deosebire de tezaurele din prima jumătate a
După cum am menţionat mai sus, împreună cu secolului al XVI-lea, când polgroşul este îngropat
monedele romane descoperite la Nişcani, a fost alături de denarii imperiali, la sfârşitul secolului
găsit şi un inel de bronz (fig. 1/14). Şatonul, care trojakii sunt combinaţi şi cu denari ungureşti.
are corp comun cu veriga, este de formă octogo-
Am introdus în repertoriul nostru şi două des-
nală, având laturile ornamentate cu două linii care
coperiri provenite din teritoriile aflate cândva în
repetă conturul acestuia. Pe suprafaţa monturii
componenţa Ţării Moldovei (azi în Ucraina) şi
este realizat un ornament cu caracter heraldic.
care reprezintă un mare interes la studierea is-
Şi printre descoperirile de la Tarasova, raionul toriei economice şi a relaţiilor comerciale din re-
Rezina, se află un disc de metal care reprezintă giune în perioada medievală. Una dintre ele este
şatonul unui inel pe care este gravat un ornament tezaurul descoperit în anul 2005 pe teritoriul lo-

346
A. Boldureanu, Cronica descoperirilor numismatice (III)

calităţii Satul Nou din raionul Reni, alcătuit din Septimius Severus
monede otomane şi emisiuni europene, dar din Av. [A]VK – Λ CЄΠΤΙ – СЄVH[Ρ] . . . Bust laure-
care au fost identificate doar 14 exemplare. Adău- at, drapat şi cuirasat spre dreapta.
găm câteva monede descoperite împreună cu mai Rv. ICTPI – HNΩ; în exergă N. Cybele (cu cala-
multe obiecte de podoabă în împrejurimile loca- thos) tronând spre stânga, între doi lei, ţine în
lităţii Oprişeni, raionul Hliboca, regiunea Cernă- mâna dreaptă întinsă patera, iar cu stânga se spri-
uţi. Acest lot este alcătuit din două emisiuni mol- jină pe tympanon.
doveneşti, groşi de la Bogdan al III-lea, o piesă de Æ
14,10 g; 29,2 mm; fig. 1/2. Pick 1898, 496.
trei groşi bătută de regele Sigismund al III-lea la Informaţie: A. Boldureanu.
Riga în anul 1592, un denar unguresc de la Maxi-
milian al III-lea de la Kremniţa şi două emisiuni II. Monede romane imperiale
otomane de argint: un aspru de la Süleyman I, 1. Buzduganii de Sus, raionul Ungheni. Recent,
bătut la Edirne şi datat în perioada 1520-1534, şi în partea de sud-vest a vetrei satului Buzduganii
un şahiu de la Murad al III-lea bătut la Haleb. În de Sus, într-o aşezare de tip Sântana de Mureş-
comparaţie cu Ţara Românească, în Moldova des- Černjahov a fost semnalat un denar roman de la
coperirile de şahii sunt mai puţine, fiind semnalat împăratul Antoninus Pius.
până acum un exemplar de la Murad al III-lea, Levinschi, Iucal 2008, 6.
bătut la Haleb, la Costişa (Iliescu 1958, 459), altul
de la acelaşi emitent a fost găsit în cadrul săpătu- 2. Ciocmaidan, raionul Comrat. În vara anului
rilor arheologice de la Baia (Isăcescu 1981, 337), 2008 cu ocazia săpării unei gropi pentru fundaţia
iar alţii şase în tezaurul de la Păun (Neamţu, Foit unei case a fost găsit un denar roman imperial.
Pertinax (1 ian. 193-28 martie 193)
1972, 359-367). Majoritatea dirhemilor din aces-
Av. IMP CAES P HELV PERTIN AVG
te descoperiri, ca şi cel de la Oprişeni, reprezin-
Rv. AEQVIT AVG TRP COS II
tă emisiuni ale sultanului Murad al III-lea, fiind
AR  3,7 g; 20,4×19 mm; fig. 1/3.
emisiunile epocii în care aceştia pătrund în zonă,
RIC IV/1, 7, nr. 1, ianuarie-martie 193.
asistaţi însă şi de alte emisiuni otomane din dom-
Informaţie: A. Boldureanu.
niile anterioare.
3. Lalova, raionul Orhei. Pe un teren situat între
Ne-au fost semnalate, de asemenea, mai multe
satele Lalova şi Ţâpova, nu departe de Nistru, ce-
emisiuni ruseşti din secolul al XVIII, dar am înre-
tăţeanul Sergiu Luncaş a găsit o monedă emisă la
gistrat doar câteva cu loc sigur de provenienţă.
Alexandria din Troada.
I. Monede greceşti Valerian I (253-260)?
Av. . . . IMP LICI V. . . Efigia împăratului spre
1. Costeşti, raionul Ialoveni. În primăvara anului
dreapta.
2008 în împrejurimile localităţii a fost găsit o mo-
Rv. COL AVG / TRO. Cal păscând spre dreapta.
nedă bosporană de bronz (dupondius).
AE 5,1 g; 20 mm; fig. 1/4. SNG Copenhaga, 4
Riscuporid al II-lea (68-93)?
(Bosporus-Bithynia), nr. 191.
Av. Bust spre dreapta; legendă ilizibilă. Informaţie: A. Boldureanu.
Rv. Bustul unei zeiţe spre dreapta.
Æ 7,0 g; 18,4×19,5 mm; fig. 1/1. Зограф 1951, таб. 4. Măcăreşti, raionul Ungheni. În toamna anului
XLVII, nr. 5. 2008, în timpul unor lucrări agricole, studenta
Informaţie: A. Boldureanu. Alina Toma a descoperit o monedă romană impe-
rială de bronz de la Gordian al III-lea (238-244).
2. Caimaclia, raionul Taraclia. În iunie 2008 Co- AE 7,6 g; 23,7 mm.
misariatul de Poliţie raional din Taraclia s-a adre- Informaţie: A. Boldureanu.
sat MNAIM cu rugămintea de a evalua bunurile
furate din muzeul satului Caimaclia. Printre pie- 5. Morenii Vechi, comuna Valea Mare, raionul
sele numismatice în număr de 126 de exemplare, Ungheni. Recent locuitoarea satului Morenii
dintre care majoritatea reprezintă emisiuni mo- Vechi, Maria Pânzaru, cu ocazia efectuării unor
derne şi contemporane se afla şi o monedă his- lucrări agricole în grădină, a găsit o monedă ro-
triană cu efigie imperială, provenind probabil din mană de aur. Locul descoperirii se află în maha-
zona localităţii. laua zisă „După grădini”, situată la 300 metri vest

347
II. Materiale şi cercetări

de biserica satului. Piesa a fost achiziţionată de RIC VIII, 270, nr. 237 (dar DNCONSTANTI – VS
Muzeul din Ungheni în anul 2008. NOB CAES), Roma, anul 352/354.
Herennia Etruscilla Informaţie: A. Boldureanu.
Av. HER ETRUSCILLA AVG. Bust diademat şi
drapat spre dreapta. 7. Pârjota, raionul Râşcani. Prin anii 1985-1986
Rv. PVDICITIA AVG. Pudicitia şezând spre stân- Melintie Badrajan, locuitor al satului Pârjota, în
ga, ţinând un sceptru transversal; văl pe faţă. RIC timpul lucrărilor în gospodăria proprie, a găsit un
IV/3, 127, nr. 59a, anul 250 p. Chr.; denar roman imperial. În vara anului 2008, fiica
Levinschi, Iucal 2008, 6. acestuia, Maria Vasilevscaia (Badrajan), a donat
piesa Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie
6. Nişcani, raionul Călăraşi. În luna martie 2008, a Moldovei.
pe un teren aflat între Călăraşi şi localitatea Niş-
cani, la distanţă mică una de alta, au fost găsite Commodus
5 monede romane imperiale de argint şi un inel Av. M · COMM · ANTON · (AVG · PIUS) BRIT
medieval. În preajma acestora au fost observate Rv. P· M · TR · P · VIIII IM(P · VI) COS · IIII P · P
mai multe fragmente ceramice specifice culturii AR  2,9 g; 17,6 mm; fig. 1/11. RIC III, 374, nr. 75,
Sântana de Mureş. Tot acolo, în toamna aceluiaşi Roma, 183-184.
an, a fost descoperită o siliqua. Informaţie: A. Boldureanu.

Denari III. Monede medievale şi moderne


1. Alcedar, raionul Rezina. Recent pe teritoriul
Lucius Verus (161-169)
aşezării medievale a fost găsit un tezaur alcătuit
Av. IMP L VERVS AVG
din monede şi obiecte de podoabă. Din conţinu-
Rv. PROV DEOR TR P III COS II
tul descoperirii am reuşit să vedem cinci mone-
AR 2,18 g; 16,7×18 mm; fig. 1/5.
de. Piesele reprezintă trei emisiuni bizantine de
RIC III, 253, nr. 491, decembrie 162-toamna 163.
argint de la Ioan Tzimiskes (969-976) şi două
Commodus (180-192) monede cufice de argint, dintre care una tăiată şi
Av. . . . EL AVG BRIT PP care pare a fi o imitaţie. Monedele se află într-o
Rv. FIDEI COH P M TRP XVI COS VI colecţie particulară din Chişinău.
AR 2,36 g; 17,1×18,2 mm; fig. 1/6. Informaţie: A. Boldureanu, N. Tel’nov.
RIC III/1, 390, nr. 220, Roma, anii 190-191.
2. Anenii Noi, oraş. Cetăţeanul Gheorghe Gră-
Av. COMM. ANT. AVG. P. BRIT dinaru, în luna septembrie 2008, cu ocazia de-
Rv. P M TR P X IMP VII COS IIII.P.P molării unei case aflate la marginea localităţii,
AR 2,22 g; 17,4×16,9 mm; fig. 1/7. a găsit două monede ruseşti, depuse în fundaţia
RIC III/1, 377, nr. 103, Roma, anii 184-185. construcţiei.
Ecaterina a II-a (1762-11796), 5 copeici, 1766,
Septimius Severus (193-211) Moscova.
Av. SEVERVS PIVS AVG AE  47,8 g; 44,9 mm
Rv. FVNDA – TOR – PACIS Alexandru I (1801-1825), 3 copeici, 1820, Ecate-
AR 3,04 g; 17,5×18,9 mm; fig. 1/8. rinburg.
RIC IV/1, 124, nr. 265, Roma, anul 202/210. AE 12,9 g; 35 mm
Informaţie: A. Boldureanu.
Antoninian
Gordian al III-lea (238-244) 3. Bogzeşti, raionul Călăraşi. Lângă toloaca locali-
Av. IMP·GORDIANVS PIVS FEL AVG tăţii au fost găsite întâmplător două monede oto-
Rv. FIDES MILITVM mane şi un jeton de aramă. Piesele au fost aduse
AR 3,70 g; 21×22,4 mm; fig. 1/9. la muzeu spre identificare de către directorul mu-
RIC IV/3, 37, nr. 209, Antiochia, anul 242/244. zeului raional Iacob Mândrescu, care ne-a oferit
şi fotografiile lor.
Siliqua
Constantius Gallus (351-354) Imperiul Otoman
Av. CONSTANTI – VS NOB CAES Abdülhamid I (1774-1789)
Rv. Stea în cunună/ R AR 0,4 g; 15 mm. Pere 1968, 681, para, Kostan-
AR  2,86 g, 19,4 mm; fig. 1/10. tiniye.

348
A. Boldureanu, Cronica descoperirilor numismatice (III)

1 3
2

5 6
4

7 8
9

10 11 12

15
14
13

Fig. 1. Descoperiri monetare.

Emitent neprecizat pentru determinare la muzeu de către Iurie Ca-


AR 0,4 g; 15,4 mm; para, atelier neprecizat. minschi.
Informaţie: A. Boldureanu. Ahmed III (1703-1730)
AR 9,6 g; 26,9×29,4 mm; fig. 1/13. Pere 1968,
4. Costeşti, raionul Ialoveni. Pe terenurile agrico- 521, yarım zolta, Kostantiniye.
le ale localităţii au fost găsite mai multe emisiuni
de argint ale Hoardei de Aur. Toate piesele se află 6. Ineşti, raionul Teleneşti. Recent în împreju-
într-o colecţie privată din Chişinău. Cu această rimile localităţii Ineşti, raionul Teleneşti, a fost
ocazie semnalăm un dirhem bătut în numele ha- descoperit întâmplător un tezaur alcătuit în în-
nului Tokta la Krım în anul hegirei 690. tregime din monede tătăreşti. Tezaurul, îngropat
la rădăcina unui stejar secular aflat în marginea
AR  1, 14 g; 18 mm; fig. 1/12. Лебедев 2000, 21,
pădurii din localitate, cuprindea aproximativ
nr. 7б.
570 de monede de acelaşi fel, dintre care 25 de
Informaţie: A. Boldureanu.
exemplare se păstrează într-o colecţie particulară
5. Fârlădeni, raionul Hânceşti. Un locuitor al din Chişinău. Piesele reprezintă dirhemi emişi la
localităţii Fârlădeni a găsit în grădina proprie Krım în numele hanului Tokta (1289-1312).
o monedă otomană de argint, care a fost adusă Boldureanu 2008, 7-8.

349
II. Materiale şi cercetări

7. Izvoare, raionul Floreşti. În anul 1995 în pâră- Moldova, Bogdan III (1504-1517), groşi.
iaşul care curge prin localitate, cetăţeanul Sergiu Informaţie: A. Boldureanu, N. Bodnariuc, S. Pi-
Croitoru a găsit o monedă ungurească de argint. vovarov.
Franz Joseph (1848-1916), Kremnitz, K-B.
AR 11,92 g; 29,9 mm. 10. Furceni, raionul Orhei. Recent pe teritoriul
Informaţie: A. Boldureanu. unei aşezări situate la 3 km vest de satul Fur-
ceni a fost descoperit un tezaur alcătuit din mo-
8. Nişcani, raionul Călăraşi. Un inel medieval a nede şi obiecte de podoabă. Cele 44 de monede
fost găsit împreună cu monedele semnalate mai recuperate reprezintă denari ungureşti şi impe-
sus, II.6. riali emişi de Mathias (1458-1490), Ferdinand I
Æ 6,63 g; înălţimea 24 mm; diametrul şatonului (1526-1564), Maximilian al II-lea (1564-1576) şi
18,8 mm; grosimea şatonului 2,4 mm; fig. 1/14. Rudolf al II-lea (1576-1608) şi emisiuni poloneze:
Informaţie: A. Boldureanu. jumătăţi de groşi şi tripli groşi de la Alexandru I
(1492-1506), Sigismund I (1505-548), Sigismund
8. Novosil’ske (Satul Nou), raionul Reni, regiunea
al II-lea August (1544, 1548-1572), Ştefan Batho-
Odesa, Ucraina. În anul 2005, cu ocazia unor lu-
ry (1575-1586) şi Sigismund al III-lea Vasa (1587-
crări de construcţie efectuate în localitate, a fost
1632). Podoabele reprezintă o pereche de cercei
descoperit un tezaur monetar. Din cele relatate de
uniţi între ei cu un lănţişor, o agrafă întreagă şi
către descoperitori, din componenţa tezaurului
mai multe fragmente.
au făcut parte monede otomane, monede europe-
Dergaciova, Reabţeva, Telnov 2008, 9-10.
ne cu flan mare şi mai multe piese mărunte. Au
fost identificate din acest depozit 14 exemplare: 11. Republica Moldova, passim. Au fost semnala-
Provinciile Unite (6), Franţa (6), Lotaringia (1), te monede tătăreşti de cupru, descoperite în Re-
Polonia (1). publica Moldova, contramarcate la Madjar (Cau-
Cojocaru, Kokorjiţkaia 2008, 12. cazul de Nord).
Nicolae 2008, 8-9.
9. Oprişeni, raionul Hliboca, reg. Cernăuţi, Ucrai-
na. În anii 2006-2008, lângă Oprişeni au fost 12. Republica Moldova, passim. Sunt publicate 89
descoperite de către elevi mai multe obiecte de de monede moldoveneşti din secolele XIV-XVI,
podoabă şi monede care se păstrează în muzeul
descoperite pe teritoriul dintre Nistru şi Prut,
din localitate.
aflate într-o colecţie particulară din Chişinău. Au-
Imperiul Otoman toarea a inclus în catalog 10 piese din cele 12 care
Süleyman I (1520-1566) ar fi făcut parte din aşa-numitul tezaur de la Ceta-
Aspru, Edirne tea Albă publicat în anul 2001 (Городенко 2001,
Аv. Sultan / Süleyman / bin * şah / Selim şah. 8-13), alte 9 din cele 11 presupuse a fi găsite la Or-
Srećković 2003 A. heiul Vechi, publicate în acelaşi an (Городенко
Rv. (Azze nasrühü be) duri / (E)dirne / sene / 2001a, 4-6), iar restul inedite.
926. Srećković I. Dergaciova 2008, 208-217.
AR 0, 65 g; 10 mm.
Murad III (1574-1595) 13. Tarasova, raionul Rezina. Continuăm să pre-
Şahiu, Haleb zentăm descoperirile provenite din situl medieval
Аv. Sulta(n Murad) / bin sultan (Selim şah / azze Tarasova. Piesele ne-au fost aduse pentru deter-
nasrühü). minare de către şeful expediţiei arheologice de
Rv. Central: duri, jos; be, sus; Haleb, în centru. acolo Roman Rabinovici. Acestea reprezintă cinci
Marginal-circular: (Halledallahü mülkeh) ü ve monede şi plăcuţa unui inel sigilar.
sultanehü sene (98)2.
Imperiul Otoman
AR 2,55 g; 19 mm. Nicolae, Custurea 1986, tip В;
Süleyman I (1520-1566), aspru, atelier neprecizat.
Pere 1968, 291.
AR 0,7 g; 11,1×12,9 mm. Grupa I (1520-1541), pe-
Polonia, Sigismund III (1587-1632), trei groşi, rioada II - 1534-1541, tip B.
1595, Riga. Polonia
Ungaria, Maximilian II (1564-1576), denar, 1578, Coroana, Sigismund III (1587-1632), 1 ½ groş,
Kremnica. 1622.

350
A. Boldureanu, Cronica descoperirilor numismatice (III)

AR 1,1 g, 19,4 mm, perforată. Găsită în afara situ- Imperiul Otoman


lui. Gumovski 1960, 972. Mustafa III (1757-1774), para, Islâmbol.
Imitaţii după şilingi AR 0,4 g; 15 mm. Pere 1968, 639.
Prusia, Brandenburg; Georg Wilhelm (1619- Informaţie: A. Boldureanu.
1640)
AE 0,6 g; 16,1 mm 15. Zubreşti, raionul Străşeni. În toamna anului
Suedia, Christina (1632-1654) 2009 în timpul lucrărilor agricole cetăţeanul Va-
AE 0,4 g, 15 mm. leriu Calancea a descoperit o monedă rusească de
Placă de inel sigilar cu cruce aramă.
AE 14,6 mm; 1,0 g; fig. 1/15. Nicolai I (1825-1855), 1 copeică, 1852, Ecaterin-
Informaţie: A. Boldureanu, R. Rabinovici. burg.
Av. monograma ţarului, sus coroana imperială
14. Ţâpova, raionul Rezina. În luna iulie 2008, Rv. КОПЬЕКЪ / Е.М.; sus coroana.
ne-a fost adusă pentru determinări o monedă oto- AE 5,12 g; 21,5 mm. Уздеников 1986, 3444.
mană decoperită pe teritoriul mânăstirii Ţâpova.

Bibliografie
Boldureanu 2007: A. Boldureanu, Cronica descoperirilor numismatice (I). Tyragetia s.n. 1, vol. I [XVI], 2007,
351-360.
Boldureanu 2008: A. Boldureanu, Consideraţii preliminare referitoare la un tezaur de monede tătăreşti găsit
la Ineşti, raionul Teleneşti. In: Al IX-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor,
Chişinău 17-18 septembrie 2008, 7-8.
Ciocanu, Nicolae 2003: M. Ciocanu, E. Nicolae, Un tezaur de monede bizantine descoperit la Alcedar, jud. Or-
hei. In: Simpozion de Numismatică. Comunicări, studii şi note (2002), 2003, 163-166.
Cojocaru, Kokorjiţkaia 2008: V. Cojocaru, T. Kokorjiţkaia, Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la
Novosil’ske (Satul Nou), raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina. In: Al IX-lea Simpozion de Numismatică. Pro-
gramul şi rezumatele comunicărilor (Chişinău 2008), 12.
Dergaciova 2008: L. Dergaciova, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare (I). Revista Arheolo-
gică s.n. 2, vol. IV, 2008, 208-217.
Dergaciova, Reabţeva, Telnov 2008: L. Dergaciova, S. Reabţeva, N. Telnov, Un tezaur cu monede şi obiecte de
podoabă din raionul Orhei. In: Al IX-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor
(Chişinău 2008), 9-10.
Gumovski 1960: M. Gumowski, Handbuch der polischen Numismatik (Graz 1960).
Iliescu 1958: O. Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare. SCN II, 1958, 447-463.
Isăcescu 1981: E. Isăcescu, Tezaurul monetar din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, descoperit la Rîmnicu
Vîlcea. In Buletinul Societăţii Numismatice Române, 70-74, 1976-1980 (Bucureşi 1981), 331-339.
Levinschi, Iucal 2008: A. Levinschi, Vasile Iucal, Descoperiri monetare romane recente din raionul Ungheni.
In: Al IX-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor (Chişinău 2008), 6.
Neamţu, Foit 1972: E. Neamţu, G. Foit, Tezaurul de obiecte şi monede feudale descoperit la Păun, com. Mihălă-
şeni, jud. Botoşani. ArhMold VII, 1972, 359-367.
Nicolae, Custurea 1986: E. Nicolae, G. Custurea, Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Bercioiu,
jud. Vîlcea. In: Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79, 1983-1985 (Bucureşti 1986), 309-327.
Nicolae 2008: E. Nicolae, Monede tătăreşti contramarcate la Madjar (sec. XIV) descoperite în Republica Moldo-
va. In: Al IX-lea Simpozion de Numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor (Chişinău 2008), 8-9.
Pere 1968: Nuri Pere, Osmanlılarda madenî paralar (Coins of the Ottoman Empire) (Istanbul 1968).
Pick 1898: B. Pick, Din antiken Münzen von Dacien und Moesien, I, 1 (Berlin 1898).
RIC: The Roman Imperial Coinage, I-X (London 1923-1994)
SNG Copenhaga 1955: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection of Coins and Medals, Danish Na-
tional Museum (Copenhaga 1955).
Srećković 2003: S. Srećković, Akches (Volume Three). Süleyman I Kanunî 926-974 A. H. (Beograd 2003).
Городенко 2001: А.П. Городенко, Монеты чеканки Аспрокастро (Белгорода) из частных коллекций. Ла-
биринт 1, Кишинев, 2001, 8-13.
Городенко 2001а: А.П. Городенко, Молдавские монеты из Старого Орхея. Лабиринт 2, Кишинев, 2001,
4-6.

351
II. Materiale şi cercetări

Зограф 1951: А.Н. Зограф, Античные монеты. В сб.: МИА, вып. 16 (Москва-Ленинград 1951).
Лебедев 2000: В. Лебедев, Корпус монет Крыма в составе Золотой Орды (середина XIII - конец XV вв.).
Нумизматика и фалеристика 1, 2000, 19-23.
Кропоткин 2003: В.В. Кропоткин, Дополнение к списку находок римских монет. Stratum plus 6, 2003,
20-117.
Кухар-Онишко, Травкин 1999: Н.А. Кухар-Онишко, С.Н. Травкин, Об одном монетном кладе с тeрри-
тории Молдавии. Stratum plus 6, 1999, 170-175.
Нудельман 1976: А.А. Нудельман, Топография кладов и находок единичных монет (Кишинев 1976).
Федоров-Давыдов 1960: Г.А. Федоров-Давыдов, Клады Джучидских монет. Основные периоды разви-
тия денежного обращения в Золотой Орде. Нумизматика и эпиграфика 1, 1960, 94-192.
Уздеников 1986: В.В. Уздеников, Монеты России 1700-1917. Russian Coins (Москва 1986).

The chronicle of monetary discoveries (III)

Abstract
The author points out to the numismatic discoveries from the territory of the Republic of Moldova from 2008 and
to some older discoveries which were left unregistered in the earlier numbers of the chronicle. Among the discussed
issues are the objects acquired by the museum, those brought for identification by the archaeologists, and a few
from the private collections. The adornments uncovered together with the coins are mentioned and the finds from
Bucovina and the southern region between Prut and Dniester were integrated as well.
Are remarked among the antic coins a Histrian object (found at Caimaclia), an aureus from Herennia Etruscilla
(Morenii Vechi) and a siliqua from Constantius Gallus (Nişcani).
For the medieval period were registered four treasures, two of which are of exceptional importance: Alcedar, the
first deposit of cufic coins (associated with Byzantine objects and adornments) discovered in the Republic of Mol-
dova, and Ineşti, the first deposit with silver Tatar issues from the times of Tokta (1289-1312) discovered in the
Republic of Moldova (and the second from the regions between Prut and Dniester, after the great treasure found
at Cetatea Albă in 1904).

Хроника монетных находок (III)

Резюме
Автор представляет нумизматические находки обнаруженные на территории Республики Молдова в течи-
нии 2008 года, а также и более ранние, не вошедшие в предыдущие выпуски. Таким образом, в Хронике
перечислены монеты, поступившие в фонды музея и те которые обнаружены в результате археологических
раскопок, а также монетные эмиссии из частных коллекций. Наряду с монетами представленны и найден-
ные вместе с ними ювелирные изделия, включая и две находки с Буковины и юга Днестровско-Прутского
междуречья.
Среди античных монет выделяются одна Истрийская эмиссия (найденая в Каймаклия), ауреус Гереннии
Этрусциллы (Морений Векь) и силиква Констанция Галла (Нишкань).
В хронику включены также четыре клада относящихся к средневековому периоду, два из которых имеют
особое значение. Находки из Алчедар являются первым кладом на территории Республики Молдова, со-
держащим куфические монеты (совместно с византийскими монетами и украшениями). Клад из Инешть,
являющийся первой в Республике Молдова тезаврацией серебряных татарских монет, относящихся к пе-
риоду правления Токты (1289-1312) (и второй по счёту из найденых в Днестровско-Прутском междуречьи,
после известного большого клада из Аккермана - 1904 г.).

15.03.2009

Dr. Ana Boldureanu, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August, 121-A, MD-2012 Chişinău,
Republica Moldova, e-mail: anaboldureanu@yahoo.com

352

S-ar putea să vă placă și