Sunteți pe pagina 1din 12

REGENŢĂ, PUTERE ŞI DOMNIE LA FEMININ

(SEC. XIV-XVII)

Lilia Zabolotnaia

Nu este o noutate afirmaţia că istoria tradiţională Surprinzător este că femeile din Moldova medie-
este una creată şi scrisă de bărbaţi. Izvoarele na- vală aveau o anumită influenţă şi asupra puterii.
rative şi documentare, precum şi contextul evo- Despre acesta ne vorbesc următoarele fapte:
luţiei societăţii au favorizat această perspectivă
• două dinastii domnitoare, a „Bogdăneştilor-
(Iftimi 1999-2002, 37). Femeile au fost reduse la Muşatinilor” şi a „Movileştilor”, au fost deter-
un statut inferior celui al unei fiinţe complete, de- minate pe linie feminină;
finite sistematic ca fiind ele însele inferioare, con-
• doamnele puteau lua parte la regenţă în timpul
damnate la nesfârşite comparaţii nefavorabile cu
minoratului fiilor aleşi domni;
normele masculine, cu imaginea perfectă, ideală
• doamnele aveau capacităţi de oameni politici
şi incomparabilă, a celui mai desăvârşit bărbat,
în perioada de luptă pentru putere (a soţilor
Dumnezeul lor (Miles 2008, 135).
sau fiilor);
Viaţa femeii din societatea medievală avea trei • la încheierea alianţelor dinastice (interne sau
dimensiuni principale: familia, căsătoria şi re- externe) fiicele domnilor deveneau arma rezol-
ligia. Pe parcursul Evului Mediu, femeia şi-a în- vării problemelor de ordin politic (interstatal,
deplinit cu prisosinţă rolul de procreare. Femeile interteritorial etc.);
erau văzute ca fiind inferioare bărbaţilor, şi nu se • numai în Ţara Moldovei la putere erau admişi
bucurau întotdeauna de afecţiunea lor. Biserica copiii legitimi şi naturali. În aceste cazuri feme-
le învăţa că trebuie să fie ascultătoare şi supuse ile obţineau un statut aparte şi erau cele care îşi
bărbatului. protejau copiii la domnie.
Suntem de acord cu afirmaţiile istoricilor, care Succesiunea domnilor la tron în Moldova medie-
se referă la statutul social şi juridic al femeilor în vală era specifică. Chiar de la începutul constitui-
general. Observăm, însă, că situaţia femeilor din rii statului s-a impus principiul ereditar-electiv al
Moldova medievală se deosebea puţin de cea a succesiunii la tron. Cel numit domn trebuia să fie
femeilor din Europa. Fără îndoială, partea femi- bărbat, „os de domn”, adică fiu de domn. Feme-
nină era retrasă în spaţiul privat şi reprezenta la- ile nu aveau dreptul de succesiune la tron.
tura conservatoare a societăţii (Iftimi 1999-2002, După cum afirmă Ştefan S. Gorovei, „drepturile
37). Dar cercetările efectuate în ultimii ani aduc la domnie nu s-au transmis niciodată prin femei”
unele precizări în această problemă multilatera- (Gorovei 1991, 25). Dar anume în Moldova două
lă. Ţinem să remarcăm, că relatările istorice arată dinastii domnitoare, a „Bogdăneştilor-Muşatini-
evident că femeile din Moldova, mai ales cele din lor” şi a „Movileştilor”, s-au determinat pe linia
societatea înaltă, au avut şanse mult mai mari de- feminină sau prin „sânge domnesc”.
cât femeile din alte ţări europene.
Dinastia Bogdăneştilor-Muşatinilor
Femeile din Moldova medievală au avut o situaţie Discuţiile pe marginea acestei probleme durează de
privilegiată şi independentă în societate şi fami- mai mult timp şi nu s-au încheiat în prezent. Este
lie. La fel era şi poziţia lor juridică. Despre acest una dintre cele mai controversate probleme ale isto-
fapt ne vorbesc documentele normative, călătorii riografiei româneşti. Unii cercetători susţin opinia
străini şi alte izvoare ale epocii. O confirmare a stabilită în literatura istorică că prima dinastie dom-
acestui fapt sunt actele juridice, ce certifică faptul nitoare este a „Muşatinilor” (Gorovei 1991, 7-18;
că femeile din Moldova, spre deosebire de cele din Iorga 1992, 43-45; Xenopol 1986, 32-40), alţii con-
Europa de Est şi de Vest, dispuneau de dreptul de sideră că este corectă denumirea – dinastia „Bogdă-
a deţine averi mobile şi imobile, aveau dreptul la neştilor-Muşatinilor” (Rezachevici 1980; Rezache-
divorţ, administrau propria zestre, banii etc. vici 1995, 11-19; Rezachevici 2001, 432-442).

Tyragetia, s.n., vol. III [XVIII], nr. 2, 2009, 67-78. 67


II. Materiale şi cercetări

Prima opinie este susţinută de către N. Iorga (Ior- 1375, ne sunt necunoscute. Putem doar bănui că
ga 1992, 43-45), Petre P. Panaitescu (Panaitescu tânărul prinţ – născut pe la 1350, cum rezultă din
1990, 85-86), A. Xenopol (Xenopol 1986, 32-40), simple calcule genealogice şi cronologice – a tră-
Constantin Gane (Gane 1991, 21-24), Vlad Geor- it la curte, deprinzând, în cei opt ani ai domniei
gescu (Georgescu 1992, 37, 45, 71), Ştefan S. Go- unchiului său Laţcu, câte ceva din secretele gu-
rovei (Gorovei 1991, 7-18) ş.a. N. Iorga afirma vernării. Cum Laţcu nu avea decât un singur co-
la acest capitol: „Petru al Muşatei, soţia lui Şte- pil – şi acela era o fată, Anastasia, care nu putea
fan... era domn legiuit, ca unul ce se trăgea prin moşteni tronul, e firesc... Petru era privit ca moş-
mamă-sa din sângele întemeietorului, din nea- tenitorul indiscutabil al lui Laţcu, că a fost educat
mul lui Bogdan” (Iorga 1992, 44). în această perspectivă şi că trecerea cârmei de la
unul la celălalt s-a făcut fără zguduiri şi fără lup-
Petre P. Panaitescu aduce mai multe argumente
te... În letopiseţul anonim al Moldovei, Petru I e
şi considera „că cu moartea lui Laţcu încetează
arătat ca fiu al Muşatei. S-a crezut, o vreme, că
domnia familiei lui Bogdan întemeietorul. Laţcu
această formulă ar putea indica originea dreptu-
avea o soră, Margareta, catolică şi ea, numită Mu-
rilor domneşti ale lui Petru I; în acest caz, Muşata
şata. Ea era căsătorită cu un boier Costea, şi fiul
ar fi trebuit să fie fiica lui Bogdan I. Ori, întreaga
lor Petre luă domnia după Laţcu. Petre Muşatin,
noastră istorie dovedeşte că în veacurile XIV-XVI
adică fiul Muşatei, deoarece dreptul la domnie
drepturile la domnie nu s-au transmis nicioda-
îl avea de la mama lui. Cu Petre Muşatin înce-
tă prin femei. Apoi, printr-o înţelegere greşită a
pe în Moldova o dinastie care durează până la
textelor, s-a socotit că indicaţia cronicii trebuie
sfârşitul veacului XVI şi din care au făcut parte
tradusă „fiu al lui Muşat”, acceptat ca patronim!
Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş”
Pentru a restabili lucrurile, trebuie spus că, în re-
(Panaitescu 1990, 85).
alitate, termenul Muşatin – în contextul amintit
C. Gane propune o altă explicaţie a originii dinas- al letopiseţului anonim – nu însemnă altceva de-
tiei: „...vestita Muşata, a fost moldoveancă... fata cât a Muşatei” (Gorovei 1991, 25).
lui Bogdan descălecătorul, sora lui Laţco... După
În altă lucrare a sa, Ştefan S. Gorovei subliniază:
moartea lui Bogdan şi a fiului său Laţco, domnia,
„Cât despre discontinuitatea dinastiei Bogdăneş-
pentru a nu încăpea pe mâini străine, a fost dată
tilor, nici nu se pune problema. Laţcu neavând ur-
lui Petru, fiul Muşatei.
maşi de sex masculin (căci la români succesiunea
Petru era şi el fiu de domn. Îl putem privi ca ade- nu se transmitea prin femei), în scaunul domnesc
văratul întemeietor al Moldovei. Căci tatăl său, a urmat, fireşte, un nepot al său de frate, nepot
Ştefan, bărbatul Muşatei, era voievodul Şepeniţei... de fiu al lui Bogdan I, asigurând continuitatea fi-
La moartea lui Ştefan i-a urmat în scaun fiul său, rească a dinastiei” (Gorovei 1997, 305-307).
Petru, iar la stingerea dinastiei Bogdăneştilor,
Un aport esenţial la explicaţia acestei probleme
moldovenii l-au rugat să le fie şi lor domn, ca fiind
discutabile în literatura istorică îl are şi Constantin
nepot de fată al lui Bogdan... Astfel dinastia Bogdă-
Rezachevici: „Laţcu a fost urmat în scaun de un ne-
neştilor va putea continua prin femei, astfel s-a în-
pot de frate, Petru, pe care cronicile interne din se-
fiinţat domnia Muşatinilor în Moldova, astfel, prin
colele XV-XVI îl numesc „fiul Muşatei” (Rezache-
această alegere... s-a creat adevărată Moldova.
vici 2001, 432), aceasta deoarece tatăl său murise,
Muşata, fata de domn..., era mamă a trei domni desigur, mai demult, fără a domni, iar mama sa a
– Petru, Roman şi Ştefan, bunica lui Alexandru fost o figură cunoscută, foarte probabil implicată
cel Bun, răzbunica lui Ştefan cel Mare şi strămoa- în viaţa politică a Moldovei în vremea ambilor fii
şa tuturor celorlalţi domni –Petru Rareş, Ale- ai săi care s-au succedat pe tron: Petru şi Roman,
xandru Lăpuşneanu, etc. Iată pentru ce numele aşadar, în ultimul sfert al veacului XIV.
ei de botez a rămas în istoria noastră un nume
În prima jumătate a secolului XVII Grigore Ure-
patrimonial, cunoscut de toată românimea timp
che a tradus greşit din slavă „fiul Muşatei” prin
de aproape 600 de ani” (Gane 1991, 21-22).
„feciorul Muşatei”. În a doua jumătate a aceluiaşi
Un interes deosebit prezintă studiul monografic secol mitropolitul Dosoftei vorbeşte de „Pătru-
al lui Ştefan S. Gorovei „Muşatinii”, în care au- vodă pre urmă-i purceasă pre viţă, carele-i zic
torul menţionează: „Împrejurările interne în care Muşatin în bună priinţă”, formă care apare pe la
domnia Moldovei a fost preluată de Petru I, în 1770 şi în traducerea letopiseţului de la Putna da-

68
L. Zabolotnaia, Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII)

torată arhimandritului Vartolomei Măzăreanu de După cum se vede din documentele citate mai
la mănăstirea Solca. Se ştie cum acest onomastic sus, este incontestabil faptul că Petru Muşatin
a devenit treptat nume de familie, a Muşatinilor, este numit ca fiul doamnei, Muşatei, şi nu după
care s-a impus, în bună parte şi pe cale literară, în tatăl. O singură necoincidenţă în aceste izvoare
dauna formei corecte: familia sau dinastia Bog- este perioada domniei lui Petru Muşat, dar aceas-
dăneştilor, pe care o prefer, am folosit-o şi o folo- tă problemă este cazul unei cercetări aparte.
sesc ...în pofida unei tradiţii eronate!” (Cronicile
În aceeaşi ordine de argumente aducem docu-
1959, 6, 14, 44, 48, 55, 61, 168, 177; Rezachevici
mentul din 1384, 1 mai, emis în oraşul Hârlău, în
2001, 446-447).
care Petru Muşat voievod dăruieşte bisericii Ioan
Considerăm, că este cazul să aducem argumente Botezătorul, zidită de mama sa, Margareta, veni-
şi din documentele epocii. turile cântarului din cetatea Siretului: „Noi Petru
voievodul, din mila lui Dumnezeu, duce al Ţării
Drept exemplu servesc: „Letopiseţul anonim
Moldovei luând aminte şi ţinând seama că stră-
al Moldovei”, în limba slavă, cuprinzând istoria
lucita şi preamărită doamnă Margarita, mama
acestui principat între anii 1359-1507: „… şi a
noastră iubită şi vrednică de cinste, a pus-din ev-
domnit fiul Muşatei, Petru voievod, 12 ani.
lavie pentru Dumnezeu şi fericita Maria maica sa,
Şi după el a domnit fratele lui, Roman voievod, 3
...să înalţe şi să se zidească în cetatea Siretului o
ani” (Cronicile 1959, 6, 14).
biserică şi lăcaş al fraţilor călugări predicatori...
„Letopiseţul de Putna nr. 1” sau „Povestire pe Dat în a patra duminică în care se cântă Iubilate...
scurt despre domnii Moldovei” cuprinde istoria în oraşul Hârlău la curte mamei noastre prea iu-
acestei ţări, de la întemeiere, 1359, până la anul bite” (Documente 1954, 1-2, doc. 1).
1526: „Petru voievod, fiul Muşatei a domnit
Adiţionând opiniile, constatăm definitiv, toţi
16 ani şi a murit. Fratele lui, Roman voievod, a
cercetătorii susţin ideea că Muşata a jucat în rol
domnit 3 ani” (Cronicile 1959, 48)1.
aparte în denumirea dinastiei domnitoare, care a
„Letopiseţul de la Putna nr. 2” sau „Povestire pe intrat în istorie ca dinastia Bogdăneştilor-Muşa-
scurt despre domnii Moldovei” cuprinde perioada tinilor.
de la 1359 până la 1518. „...a domnit fiul Muşa-
tei ???, Petru, 16 ani. Şi apoi a domnit fratele Alexandru Lăpuşneanu – primul domn
lui, Roman, 3 ani” (Cronicile 1959, 61)2. „basarabean” sau continuatorul dinastiei
Bogdăneştilor-Muşatinilor
„Cronica moldo-rusă” – „… a domnit Petru voie-
vod, fiul Muşatei 16 ani” (Cronicile 1959, 157)3. Considerăm necesar să aducem un argument în
favoarea doamnelor în istoria venirii la putere a
„Cronica moldo-polonă”, „… Potim sin Mus- lui Alexandru Lăpuşneanu. Se ştie că „Petrea stol-
saczinow, Petr, bil hospodarem 8 lat. Po- nicul... poreclit Alexandru Lăpuşneanu” (Ureche
tim sin Petrow, Roman bil hospodarem osm lat. 1990, 86), „un fiu din flori al lui Bogdan-vodă”
Potim Romanow brat, Stephan, bil hospodarem 7 (Iorga 1992, 102), după ce a obţinut puterea, a
lat” (Cronicile 1959, 168-169)4. luat de soţie pe fiica lui Petru Rareş, Ruxanda.
1
A fost descoperită de Ion Bogdan la Kiev şi publicată în volu- Despre acest eveniment scrie Grigore Ureche:
mul Vechile cronici moldoveneşti până la Urechia (Bucureşti „Deacă veni Alixandru-vodă Lăpuşneanu în ţară
1891).
2
A fost descoperită de Ion Bogdan în Biblioteca Publică din
şi înseamnă pre Joldea la nas şi dede la călugărie,
St. Petersburg. decii luo pre Roxanda, fata lui Pătru-vodă, să-i fie
3
Este Cronica Moldovei care formează o anexă la letopiseţul doamnă lui, care era mai nainte să o ia Jolde...
rusesc Воскресенская летопись, formând capitolul al 13-lea
al acestui letopiseţ. Воскресенская летопись este o compila-
Decii s-au cununat cu Roxanda şi au făcut nuntă”
ţie de cronici ruseşti, adunate în secolul al XVII-lea. Cronica (Ureche 1990, 87).
Moldovei are un titlu separat: Povestire pe scurt despre domnii
Moldovei, de când s-a început ţara Moldovei. Cronica a fost La acest capitol apar mai multe întrebări. În pri-
alcătuită în cursul secolului al XVI-lea (Cronicile 1959, 157). mul rând, cum afirmă C. Rezachevici, „ce o în-
4
Cronica moldo-polonă, numită astfel pentru că este o cronică
a Moldovei scrisă în limba polonă, cuprinde istoria Moldovei
demna pe ambiţioasa văduvă (Elena Ecaterina
între anul 1352, dată pe care cronicarul o atribuie descălicării - n.n. L.Z.) să-l susţină pe Joldea, care nu era os
lui Dragoş din Maramureş, şi anul 1564. Cu mare probabilita- domnesc şi nici măcar nu era socotit de neam
te cronica era scrisă în Moldova, în baza unui manuscris slav
al vechilor anale. Autorul anonim, posibil, a fost un polon care
ales?” (Rezachevici 2001, 613). A doua întreba-
a trăit ceva vreme în Moldova. re, de ce Elena Ecaterina nu a propus la domnie

69
II. Materiale şi cercetări

pe fiul ei cel mic, Constantin, care avea pe atunci că nunta a fost chiar la începutul domniei, Croni-
cam 12 ani? Şi ultimă întrebare, de ce Alexandru ca lui Azarie vorbeşte că evenimentul a avut loc
Lăpuşneanu a insistat să se căsătorească cu Ro- numai peste doi ani: „După trecerea celui de al
xanda, care îi era verişoară? doilea an al domniei lui şi-a luat în căsătorie pe
doamna (Ţariţa!) binecinstitoare, Roxanda, care
În opinia noastră, explicaţia trebuie căutată în am-
biţiile politice ale ambelor părţi. Elena Ecaterina era era fiica lui Petru voievod cel Bătrân” (Cronicile
disperată după domniile fiilor ei Ilie şi Ştefan. „Cel 1959, 126, 130)6.
dintâi s-a lepădat de credinţă şi a trecut la maho- Considerăm, că nunta posibil se reţinuse din ca-
medanism, renegare care a fost socotită ca o ruşine uza refuzului doamnei Elena Ecaterina, care era
pentru ţară şi numele lui fu şters din pomelnice şi împotriva căsătoriei între veri.
de pe pisaniile bisericilor. Ştefan Rareş era un om
Mai detaliat despre nuntă scrie Cronica lui Efti-
cu mintea tulburată şi boierii îl omorâră” (Panai-
mie (Cronicile 1959)7, din porunca lui Alexandru
tescu 1990, 155). Cu mare probabilitate, în această
perioadă, Elena Ecaterina nu îndrăzni să propună Lăpuşneanu: „... marele domn Alexandru voivod,
să domnească fiul cel mic şi ea să fie regentă. Ea dacă a întocmit toată cârmuirea Moldovei sub
vroia să ridice la domnie o persoană pe care ar pu- dânsul... şi voievodul făcea strălucită sărbătoa-
tea-o manipula şi dirija şi apoi, după ce Constantin re şi veselea din suflet... împreună cu preiubită
va atinge vârsta majoratului, ca să-l poată scoate mamă Anastasia doamna benecinstitoare şi cu
mai uşor din domnie. Roxanda era unica ei posibi- toţi boierii săi şi cu toţi oamenii lui care se aflau
litate să menţină domnia în mâinile sale. în palat” (Cronicile 1959, 124).

În ceea ce priveşte scopul lui Alexandru Lăpuşnea- După cum arată izvorul, la ceremonialul de înscă-
nu, considerăm că dânsul, la fel, căuta prin interme- unare a lui Alexandru Lăpuşneanu, despre mama
diul căsătoriei să-şi afirme dreptul la domnie. Este lui Anastasia se scrie cu cele mai alese cuvinte de
foarte surprinzător faptul că, obţinând puterea prin dragoste şi ea este numită gospodja (!) (Cronicile
susţinerea politico-militară din parte polonezilor, 1959, 124). Dar nimic nu se vorbeşte despre Ru-
mai avea nevoie şi de garanţii adăugătoare care pu- xanda şi despre mama ei Elena Ecaterina.
teau să-i ofere o apartenenţă la „os domnesc”. Un interes deosebit în elucidarea evenimentelor
Meditând asupra acestei probleme, este cazul să prezintă şi alt document al epocii, Cronica moldo-
ne oprim mai detaliat şi la unele episoade din via- polonă (Cronicile 1959, 164-167), în care se scria:
ţa domnitorului. Dacă el era fiul nelegitim al lui „În anul 1552, Sigismund August regele Poloniei
Bogdan III, atunci el era mai mic decât Ştefăni- a aşezat ca voievod al Moldovei pe Alexandru, tot
ţă (1517-1527), „întâiul născut al lui Bogdan III, neam moldovean. Iar pe Joldea, prinzându-l mol-
dintr-o legătură nelegitimă cu o oarecare Stana” dovenii, i-au tăiat nasul şi l-au trimis la mănăsti-
(Rezachevici 2001, 553)5, şi atunci, reiese că Ale- re. Acest Alexandru, când a ajuns domn a pus de
xandru Lăpuşneanu s-a născut aproximativ între au sugrumat pe bătrână soţie a lui Petru voievod,
anii 1509-1517. La începutul anilor ‘50 ai secolu- iar pe fiica ei, aceea care fusese după Joldea, şi-a
lui al XVI-lea avea sub sau peste 40 de ani. Era o luat-o de soţie” (Cronicile 1959, 185).
vârsta apreciabilă, destul de înaintată pentru ace-
Atrage atenţie faptul că autorul îl numeşte pe Ale-
le vremuri şi este straniu că nu se pomeneşte, nici
xandru Lăpuşneanu „Tesz narodu voloskiego!”
într-un document de epocă, despre viaţă lui până
(tot neam moldovean) (Cronicile 1959, 185), dar
la domnie, în afară de menţiunile despre mama
nu scrie că este de neam domnesc.
lui. Oare nu avea familie, copii, mai ales că până
la domnie deţinea o dregătorie, funcţie de stolnic 6
Cronica lui Azarie, scrisă în limba mediobulgară, cuprinde
şi anume la această vârstă decide să lupte pentru istoria Moldovei între anii 1551 şi 1574, urcarea în scaun a lui
puterea. Aceste fapte ne determină să credem că Petru Şchiopul. Estre o continuare a cronicii lui Macarie în
forma completă, care ajunge până la 1551. Despre autorul
el ducea o viaţă politică destul de activă. cronicii nu ştim nimic altceva decât ceea ce spune el însuşi în
cronică: „a fost cela mai mic ucenic” al lui Macarie, episcop
Despre nunta cu Ruxanda informaţiile la fel sunt de la Roman. Azarie, după cum arată numele său monahal,
foarte controversate. Dacă Grigorie Ureche scrie era călugăr.
7
Eftimie a fost istoriograf oficial al domnului Alexandru Lă-
5
„...data naşterii nu i-a fost consemnată în cronici, părerile puşneanu. Cronica a fost scrisă în limba slavonă şi cuprinde
contemporanilor despre vârsta sa fiind aproximative... 1503, evenimentele din istoria Moldovei desfăşurate între anii 1541
1506, 1508, 1509”. şi 1554.

70
L. Zabolotnaia, Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII)

Posibil acest document l-a inspirat pe Nicolae Din partea boierilor moldoveni a fost prezent Ion
Iorga să-l numească pe Alexandru Lăpuşneanu Movilă, clucer de Suceava, căsătorit cu Maria, fii-
„primul domn basarabean (după mama)” (Iorga ca lui Petru Rareş şi soră Ruxandei (după tată),
1982, 611). soţia lui Alexandru Lăpuşneanu. Nou-numitul
domn al Ţării Moldovei Alexandru Lăpuşneanu
În afară de această opinie în istoriografie există
era cumnat cu Ion Movilă (tatăl lui Ieremia Movi-
viziunea că odată cu moartea lui Ştefan Rareş
lă) (Hurmuzaki 1897, 185-186).
s-a stins dinastia Muşatinilor şi Alexandru Lăpuş-
neanu „începu o domnie moldovenească nouă” Erasm Otwinowski, care a trecut cu solie prin
(Iorga 1918, 3; Iorga 1992, 102 ). Moldova în „Relaţia călătoriei prin Moldova şi Do-
brodgea” (1557) scria despre fratele lui Alexandru
Considerăm că aceste viziuni sunt eronate, deoarece
Lăpuşneanu: „Am petrecut noaptea pe dealuri în
Alexandru Lăpuşneanu se trăgea din două ramuri
faţa oraşului Lăpuşnei, orăşel al fratelui domnu-
domneşti: a Bogdăneştilor-Muşatinilor prin tatăl lui, care era vameş” (Călători 1970, 120).
său (era nepotul lui Ştefan cel Mare) şi cea a Drăcu-
leştilor din partea bunicii paterne Maria Voichiţa, După cum arată materialul documentar de epo-
fiica lui Radu cel Frumos (Pungă 1994, 37-39). că, Alexandru Lăpuşneanu, cu mare probabilitate
provenea dintr-o familie boierească şi avea rude
Posibil, că mama lui a fost din neam boieresc, apropiate, mamă şi frate. Nimic nu se ştie despre
odată ce el era recunoscut şi susţinut de un anu- viaţa lui personală până la căsătoria cu Ruxanda,
mit grup de boieri din Moldova şi Polonia. fiica lui Petru Rareş. Dar cu toată certitudinea,
Alexandru Lapuşneanu, în Cuvântul pentru zi- putem afirma, că anume acest mariaj s-a încheiat
direa mănăstirii Pângăraţi se arată ca acesta a din interes politic.
fost ales să fie domn „din pântecele maicii sale, ca După cum afirmă Sorin Iftimi „Ruxanda, doam-
sa fie stăpânitor în pământul Moldovei” (Pungă na lui Alexandru Lăpuşneanu era doamnă prin
1994, 198-199, 306; Năsturel 1983, 392-399). naştere, nu doar prin căsătorie” (Iftimi 2006a,
Alexandru Vodă (anterior Petre stolnicul) era fiul 324-325; Iftimi 2006b, 298), edificând piatra de
natural al lui Bogdan al III-lea cu Anastasia de la mormânt a fratelui său Ştefan voievod de la mă-
Lăpuşna (Gorovei 1991, 98; Iftimi 2006a, 324- năstirea Probota (1552), precizează în inscripţie
325). Deci, era „os domnesc”, şi nu era necesar să că este „fiica lui Io Petru Rareş voievod, iar doam-
invoce originea sa maternă în legătură cu ascensi- na lui Alexandru voievod” (Iftimi 2006b, 303;
unea la tron (Gorovei 1991, 98-106). Iorga 1903, 652, nota 4).

O confirmare a acestui fapt a fost relevată de Con- Căsătoria cu fiica domnului dubla şansele la dom-
stantin Rezachevici. Încă înainte de a sosi în Mol- nie atât lui Alexandru Lăpuşneanu, cât şi urma-
dova, Alexandru Lăpuşneanu i-a depus regelui şilor lor. Posibil că nunta nu a avut loc iniţial din
polonez jurământ de credinţă. În textul omagiului cauza Elenei Ecaterina, care spera că va domni
fiul ei cel mic, Constantin, în primul rând, şi, în al
şi al jurământului de credinţă, redactat la Bakota,
doilea rând se împotrivea căsătoriei între rudele
la 5 septembrie 1552, Alexandru se intitula: „Noi
apropiate. Este curios că despre acest fapt nu se
Petru Alexandru, domn al ţărilor Moldovei şi
menţionează nici într-un document de epocă, cu
Valahiei” (Rezachevici 2001, 617-619). La depu-
toate că în Moldova medievală căsătoriile dintre
nerea omagiului au asistat peste 60 de boieri mol-
veri erau interzise de biserică şi, în afară de acest
doveni şi 23 nobili poloni şi comandanţi de frun-
caz, nu cunoaştem altul asemănător.
te. Printre aceşti nobili era Stanisław Zamoyski,
vânător de Helm (tatăl vestitului Jan Zamoyski) Constantin Gane scria despre această căsătorie:
(Rezachevici 2001, 620; Pungă 1994, 197-199)8. „mai cu voie, mai cu silă, ea să-i fie nevastă, deşi
erau veri primari. Însă mitropolitul găsi cu cale să
8
La depunerea jurământului din partea nobililor polonezi au
afirme că, după canoane, ei nu se înrudeau, întru-
asistat – Matias Włodek, căpitanul Caminiţei, Bernard Pre-
thfici, staroste de Trębowla, Ioan Kamieniecki, voievodul Po- cât Rareş şi Lăpuşneanu erau numai copii natu-
doliei, N. Sieniawski, voievodul de Bełz, Stanisław Tarło, Cris- rali” (Gane 1991, 63).
tofor Widoglowski, comandantul oastei de pedestraşi şi alţii.
Dintre boierii moldoveni erau „...Negrilă «mare hatman», Nu suntem de acord cu aceste afirmaţii neajus-
Dan vistierul, Mogâldea logofătul, Ion Moţoc, comisul, Neagu, tate, care nu par să fie destul de convingătoare.
staroste de Soroca, Toader, staroste de Hotin, Spancioc, văta-
ful ţinutului Iaşi etc.”. Vezi Rezachevici 2001, 620. Moldova era singura ţară din Europa unde copiii

71
II. Materiale şi cercetări

naturali aveau aceleaşi drepturi la domnie ca şi co- mitropolitul Moldovei, „a fost fiica lui Petru Ra-
piii legitimi. Drept confirmare este cazul lui Petru reş, probabil cea mai mare, născută dintr-o căsă-
Rareş şi cel al lui Alexandru Lăpuşneanu, copiii torie anterioară cu Maria (+1529)” (Gorovei 1980,
născuţi de la domn şi mamele lor fiind căsătorite 326). De aceeaşi părere este şi Dumitru Nastase,
şi nu ţiitoare. Ambii au obţinut domnia la o vârstă care într-un articol confirmă: „... concluzia de-
înaintată, apţi de a lupta pentru putere graţie ori- finitivă este că tatăl Mariei Movilă este «despo-
ginii lor, care putea fi confirmată în exlusivitate tul» (după Ştefan Bogdan) Petru Rareş” (Nastase
de mamă şi apoi recunoscută de societate. 1996, 303-306).
În concluzie, presupunem că, în cariera politică Pe marginea originii Mariei există mai multe ipo-
a lui Alexandru Lăpuşneanu, doamnele (mama şi teze (Gane 1991, 124; Dworzaczek 1959, 89; Spie-
soţia) au jucat un rol decisiv. Mama lui era doam- ralski 1964, 116-117)9, dar din toate dezbaterile
nă, care a născut „fiu de domn” şi acest statut i-a ştiinţifice reiese singura şi indiscutabila concluzie
permis lui Petru Stolnicul să pretindă la domnie şi că, în alegerea dinastiei Movileştilor la domnie,
să devină domn „Alexandru-vodă, poreclit Lăpuş- rolul determinant l-a jucat linia maternă, deoare-
neanu” (Ureche 1990, 86). Căsătoria cu Ruxanda, ce Maria a avut legătură de „sânge din sânge” de
la fel, a fost un instrument politic de confirma- viţă domnească (Gorovei 1980, 330).
re de domn „prin sânge domnesc”. Fiind născut
Un interes deosebit prezintă opinia renumitului
„din os domnesc” şi înrudit cu doamnă „de sânge
cercetător I.C. Miclescu-Prăjescu. El a făcut o
domnesc”, Alexandru Lăpuşneanu, cu toată certi-
analiză profundă a documentelor de înscăunare
tudinea, era continuatorul dinastiei Bogdăneşti-
a lui Ieremia Movilă şi a constatat un element
lor-Muşatinilor.
foarte interesant: „trebuie relevat un detaliu sem-
Dinastia „Movileştilor” nificativ... nu se mai vorbeşte de „purcedere din
os domnesc”, ci din „sânge domnesc”... pentru
Una dintre cele mai acute şi discutabile probleme
prima data în istoria Moldovei, se ia în conside-
în literatura istorică este originea lui Ieremia Mo-
rare nu doar descendenţa prin paternă, dar şi cea
vilă şi a dreptului lui la domnie.
maternă” (Miclescu-Prăjescu 1997, 166). Oricare
Acestei probleme istoricii i-au consacrat o serie de ar fi fost prestigiul politic, social, moral al lui Ie-
articole ştiinţifice, dar, cu regret, până în prezent remia Movilă, el nu ar fi fost suficient spre a asi-
lipseşte o lucrare de sinteză. În istoriografie există gura înscăunarea Movileştilor ca dinastie, într-un
diferite opinii, una dintre care se bazează pe afir- moment când ştim că mai existau încă alţi urmaşi
maţia lui Ion Neculce că Movileştii provin de la din os domnesc, care râvneau şi ei la scaunul din
aprodul Purice, salvator al lui Ştefan cel Mare în Iaşi, ca de pildă: Ion Bogdan, fiul lui Ştefăniţă;
lupta de la Şcheia (1486) (Cazacu 1984, 193-195; Bogdan, fiul lui Iancu Sasul; Wolfgang, fiul lui
Cazacu 1999, 69; Ciubotaru 1994, 143-149). Rareş. I.C. Miclescu-Prăjescu scoate în evidenţă
Şt.S. Gorovei, într-un studiu special „Din Purice- faptul că majoritatea domnitorilor Ţării Moldo-
Movilă” şi „Barnovschi-Moghilă”. Două explicaţii vei erau descendenţi din legături extraconjugale.
(nu numai) genealogice”, prezintă dovezi convin- „Dacă cercetăm şirul voievozilor, de la Ştefan cel
gătoare că Movileştii n-au avut legătură cu fami- Mare şi până la înscăunarea lui Ieremia Movilă în
lia Purice şi că „...în «cuvânt» al lui Neculce se
oglindeşte nu o tradiţie a familiei Movilă, ci una a 9
C. Gane considera că mama Mariei, „Ruxanda, era fata lui
Brâncovici, despotul sârbilor, soră cu Doamna Elena a lui Pe-
familiei Purice” (Gorovei 1996, 329).
tru Rareş. Ruxanda, Doamna lui Lăpuşneanu (fata lui Petru
După părerea lui Şt. Gorovei, originea familiei Rareş şi a Elenei Brâncovici) era, deci, vară primară cu această
Maria Movilă. Se înţelege uşor, că copiii lui Ion şi ai Mariei,
Movilă „din sângele vechilor voievozi”, trebuie nepoţi de veri ai lui Lăpuşneanu, s-au ridicat repede în ran-
căutată în ascendenţa pe linia feminină a movi- guri – mai ales pe vremea unei domnii care secerase vechea
boierime pentru a înălţa în locu-i una nouă” (Gane 1991, 124).
leştilor (Gorovei 1980, 325-330; Iorga 1910a, 2).
Istoricul polon Zd. Spieralski, bazat pe izvoare necitate, scrie
Într-un studiu special Şt.S. Gorovei analizează ge- că Maria era o soră mai tânără a Ruxandei Lăpuşneanu, fiind,
deci, şi ea o fiică a Elenei Brâncovici şi că a fost căsătorită întâi
nealogia mamei lui Ieremia Movilă şi confirmă că cu Ion Joldea şi mai apoi (cel târziu în 1555) s-a recăsătorit
Maria, soţia marelui logofăt Ion Movilă şi mama cu Ion Movilă (Spieralski 1964, 116-117). Istoricul polonez Wl.
celor trei fii: Ieremia – domnul Moldovei, Simion Dworzaczek, în studiul său „Genealogia” îl trece pe Ion Movilă
căsătorit pe la 1553/1555 cu Maria, „poate fiica lui Rareş, vă-
– trecător în scaunul ambelor ţări şi Gheorghe, duvă după un necunoscut” (Dworzaczek 1959, 89).

72
L. Zabolotnaia, Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII)

1595, găsim că dintre cei 21 de domni, ce se pe- Regenţa doamnelor


rindă timp de 90 de ani pe tronul Moldovei, nu- Din documentele medievale observăm că soţii-
mai 4 fii legitimi urmează în tihna tatălui lor. În le voievozilor din Moldova şi Ţara Românească
celelalte peste 75% din cazuri, succesiunea trece exercitau puterea aproape constant şi după obi-
la copii din flori, fie fraţi, fie fii ai predecesorilor” cei, înlocuind pe soţii lor când lipseau, ori tutelau
(Miclescu-Prăjescu 1997, 160) pe fiii lor minori. Acest obicei românesc acordă
Tatăl voievozilor Ieremia şi Simion a fost ma- doamnei conducerea treburilor publice. Doamna
rele logofăt Ion Movilă de la Hudeşti, pe Başău, lua hotărâri şi împărţea dreptatea, sfătuindu-se
în ţinutul Dorohoi. Neamul boieresc Hudici nu cu marii dregători, când domnul era plecat la răz-
avea nicio legătură cu „osul domnesc” şi originea boi ori în vreo călătorie mai îndelungată. Doamna
domnească a Movileştilor „nu trebuie căutată în exercita obligaţiile de rigoare când domnul nu lăsa
această direcţie, ci exclusiv prin linia mamei lor locţiitor vreun „ispravnic de scaun”; dar, chiar şi
Maria”, cneaghina marelui logofăt Ion Movilă când era desemnat vreunul, tot doamna era aceea
care avea puterea conducerii. Acesta era un obicei
care a fost fiica lui Petru Rareş (Miclescu-Prăjes-
de drept public, ce recunoştea femeilor, destul de
cu 1997, 167; Documente 1953, 41, 100). Autorul
larg, atribuţii de drept politic (Fotino 1972, 59).
afirmă că prestigiul politic al lui Ieremia Movilă
n-a fost suficient spre a aduce la înscăunarea lui Doamnele, care ajungeau la domnie, în situaţii
în 1595. Că datina purcederii – dacă nu din os – critice, când se impuneau, erau energice şi hotă-
cel puţin din sânge domnesc, a fost luată în consi- râte, participau activ la viaţa politică în sprijinul
deraţie şi cu prilejul alegerii lui ca succesor al lui soţilor şi copiilor lor.
Aron Vodă, reiese clar din următoarele momente:
După cum am menţionat mai sus, nu este cu-
1) „nu v-am aşezat domn pe un oarecare vlăstar noscut nici un caz de succesiune a doamnelor la
închipuit, ci un boier de neam moldovean... care scaunul domnesc, dar ele puteau lua parte la „re-
este sânge din sânge” (Proclamaţia cancelarului genţă” în timpul minoratului fiilor aleşi domni.
Jan Zamoyski); 2) Ieremia... „din sângele vechi- Ca regentă doamna avea dreptul să participe la
lor voievozi” (raportul francez din 4 martie 1596); sfatul ţării şi să ia decizii referitoare la probleme
3) „Ieremia este născut în acea ţară din cea mai de importanţă majoră, ce ţineau de politică inter-
veche şi mai luminată familie” (Diploma regelui nă sau externă. Doamna avea drept la semnarea
Zygmunt III Waza din 25 martie 1597); 4) Iere- documentelor interne şi externe, la implicarea în
mia „di casa reale” (instrucţiunile Sfântului Scaun conducerea ţării, era responsabilă pentru guver-
din 1596) (Miclescu-Prăjescu 1997, 173). nare şi administrare.
Din toate dezbaterile ştiinţifice putem trage con- Conform opiniei Şarlotei Solcan „doamnele, oda-
cluzia că, în accederea dinastiei Movileştilor la tă ce se implicau în lupta pentru dreptul la succe-
domnie, rolul determinant l-a jucat linia femi- siune al fiilor sau ginerilor lor, au avut în vedere
nină. Maria, soţia marelui logofăt Ion Movilă şi deopotrivă orientarea în hăţişul politic intern,
mama celor trei fii – Ieremia, Simion şi Gheor- pentru a asigura sprijinul unei părţi a boierimii,
ghe, a avut legătură de „sânge din sânge” de viţă cât şi obţinerea sprijinului extern. În general au
domnească. dat dovadă de mult realism politic... Cronicile
Movileştii s-au afirmat ca dinastie domnitoare arareori aminteau de această activitate a doam-
în Moldova pe linie feminină, tot pe această cale nelor văduve, consacrată asigurării domniei fiilor
dinastia şi-a păstrat continuitatea. Linia masculi- lor. Atenţia lor a fost mai mult captată de rolul
nă a lui Ieremia Movilă s-a stins după prima ge- acestor doamne după ce fiii ajungeau domni, iar
neraţie. Nici un fiu al lui Ieremia Movilă n-a fost ele regente. Măsurile luate în timpul regenţei
căsătorit şi n-a lăsat urmaşi. Şi numai prin fiicele acestor doamne, precum şi relaţiile personale ale
căsătorite cu demnitari polonezi, descendenţii naratorilor cu doamnele în cauza au influenţat
lui Ieremia Movilă: nepoţii, nepoatele, strănepo- mult imaginea pe care le-au creat-o şi au lăsat-o
posterităţii” (Solcan 2005, 227).
ţii, au devenit regi ai Poloniei, politicieni, poeţi,
militari din suita regală etc., cei care s-au înrudit Drept exemplu ne pot servi cazurile Elenei Eca-
cu vestite familii regale din Europa (Zabolotnaia terina şi cel al fiicei sale Ruxanda, mai ales că, fi-
2008, 37). ind contradictorii, merită a fi comparate. Ambele

73
II. Materiale şi cercetări

doamne, mama şi fiica, s-au implicat destul de Căci din tinereţe a fost învăţat în tainele creştine,
vădit în conducerea ţării pentru a asigura succesi- însă mai târziu i-a plăcut mai mult legea izmaili-
unea urmaşilor lor. teană şi musulmană a lui Mehmed, deci a lepădat
dreapta credinţă... şi s-a ales ca sfetnici şi învăţă-
Contemporanii o apreciază just pe Elena Ecate-
tori pe nişte agareni (adică turci. Legenda erudită
rina, cu referire la educaţia fiilor ea fiind descrisă
spune că turcii sunt urmaşii lui Agar, pomenit în
mai mult negativ, învinuită că a cârmuit „fără so-
Psaltire)... a trimis să cumpere cu multe mii de
bor şi fără pravilă” (Cronicile 1959, 120).
aspri şi ducaţi de aur curve necurate turcoaice şi
În Cronica lui Azarie, care cuprinde perioada de le-au dus la dânsul, şi a început, neruşinatul, să se
până la începutul domniei lui Ştefan Rareş (1551), înfrânze de la vin şi de la carnea de porc... Mier-
este scris defăimător despre domnia fiul cel mare curea şi vinerea şi în cel 40 de zile, adică postul
al lui Petru Rareş. Autorul era contemporan cu mare, mânca carne, ca şi în celelalte sfinte pos-
evenimentele narate în cronică şi se numeşte Ma- turi.
carie episcop de Roman. A fost elevul lui Teoctist
II mitropolitul Moldovei (1508-1528), pentru în- După acestea toate, îndemnu mamei sale, doam-
văţătura şi caracterul căruia are cuvinte de laudă na Elena, s-a făcut chinuitor şi pierzător de oa-
în cronica sa. meni... Boierii deci, dacă văzut atâta rău... au în-
ceput să fugă din ţară.
„Şi după sfatul episcopilor şi al întregului sfat a
fost ridicat la înălţimea domniei şi pe tronul pă- Şi pe preasfinţitul şi curata căpetenie a preoţilor
rintelui său Iliaş (1546-1551), un om cu inimă şi învăţător al Moldovei, chir Macarie episcop de
moale şi cu suflet slab; nu s-a arătat întru nimic Roman (1531-1558), l-au alungat din scaun, pe
asemănător tatălui său, ca şi cum nu l-ar fi cres- nedrept şi fără sobor şi fără pravilă, cu sfatul şi
cut ca fiu, ci pe toate le-a tulburat şi le-a clintit, îndemnul mamei sale (gospodja - 112) doamna
adică aşezămintele sfintelor biserici ale lui Dum- Elena şi a lui Nour, şi a lui Mitrofan, care a fost
nezeu şi legile domneşti şi de săraci nicidecum episcop”10 (Cronicile 1959, 119 -120).
nu se îndura, pe sine socotea pre înţelept şi se În afară de insulte şi învinuiri la adresa doamnei
fălea cu prinderea păsărilor. Şi îndeletnicindu- Elena de proastă guvernare a ţării de către fiul ei,
se cu acestea, îngâmfatul, ziua asculta fiilor lui autorul scrie că cel de-al doilea era la fel „revărsa
Agar, iar noapte îşi apleca urechile şi inima necu- reuatate” în jurul său.
ratelor turcoaice, până ce şi-a dobândit locuinţă
cu desăvârşire într-însul diavolul. Căci niciodată „1551, luna iulie 11, a primit schipetrul domniei
nu voia să vadă înaintea ochilor pe cei cu gânduri Moldovei Ştefan voivod cel Tânăr, al doilea fiu al
bune... lui Petru voievod. Şi acesta la început s-a arătat
bun şi iubitor de Dumnezeu şi mângâia pe toţi şi
Dar voi povesti despre domnul Iliaş, cum a lăsat dăruia bisericilor şi purta foarte creştineşte...
toate, şi domnia şi pe mamă, împreună cu fraţii
şi tras de dorinţa înşelăciunilor turceşti a plecat... Dar nu mult după ceasta, s-a schimbat cu o pre-
şi domnia nu a rămas fără stăpân, ci îndată ...au facere neaşteptată şi iarăşi s-a revărsa reutatea...
dat schipetrul lui Ştefan (1551-1552) cel cu inimă Şi a început să cugete şi să facă totul ca fratele,
îndrăzneaţă, destinat de mai înainte pentru înăl- cu unele chiar să-l întreacă. Căci şi acesta a adus
ţimea domniei, ieşit din acelaşi sânge ca şi Iliaş, curve turcoaice şi hogi turci... acest murdar ucigaş
dar cu naravuri cât de puţin asemănător... s-a băutor de sânge era plin de mânia femeiască pre-
arătat ca domn cu suflet luminat, cu chip bun şi cum şi cea bărbătească şi s-a murdărit pe sine de
frumos” (Cronicile 1959, 100, 102, 104-105). în toate faptele necuviincioase, făcea desfrânări şi
jafuri, omoruri şi lăcomie… a fost omorât de sfa-
Despre aceste fapte ne vorbeşte şi Cronica lui Ef- tul boieresc, a primit răsplată vrednică a răutăţii
timie: „În anul 1544 luna mai, Petru a trimis pe sale, cu moarte rea s-a terminat viaţa desfrânată
fiul său cel mare, Iliaş, la Ţarigrad, la marele îm- şi necurată” (Cronicile 1959, 121-122).
părat singur stăpânitor, unde se numeşte la Porta
împărătească şi l-a însoţit însuşi Petru voievod şi Printre aceste rânduri ale cronicarului, pline de
doamna Elena şi cu toţi boierii mari şi cu toţi ar- ură şi dispreţ faţă de Elena şi fiii ei, apare între-
hireii şi cu toţi egumenii moldoveni, până la râul barea: cum o doamnă care era atât de ataşată de
Dunărea. 10
Episcop de Roman pe la 1550 şi apoi de Rădăuţi de la 1551.

74
L. Zabolotnaia, Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII)

soţul ei, de credinţă şi de ţară să crească „fii des- Letopiseţul lui Gr. Ureche menţionează la fel tră-
frânaţi… lacomi şi murdari ucigaşi”? sături deosebite în caracterul Ruxandei: „După
moartea lui Alexandru Vodă, fiind cocon bun din
În schimb, fiica Elenei şi a lui Petru Rareş, Ru-
Bogdan Vodă de 15 ani, cu toţii s-au ridicat domn,
xanda, s-a manifestat ca o femeie independentă,
lucrurile ţării le otcârmuia mumă-sa, Ruxanda, că
puternică şi vrednică. Ea a fost o consoartă fidelă
era o femeie destoinică, înţeleaptă, cu dumneze-
şi un sprijin bun pentru soţul ei Alexandru Lă-
ire, milostivă şi la toate bunătăţile plecată” (Ure-
puşneanu, de aceea după moartea acestuia boierii
che 1990, 86).
i-au încredinţat tronul ţării anume ei, până la ma-
joratul fiilor săi. Această descriere a doamnei Ruxanda reflectă
profund viziunea epocii asupra femeii, opinia că
Textele originale ale epocii ilustrează elocvent
femeia regină, împărăteasă, era regenta copiilor
viaţa şi activitatea politică a Ruxandei. În această
săi.
ordine de idei aducem drept confirmare viziunea
contemporanilor. Istoria europeană cunoaşte multe situaţii de
acest gen. În cazul Ruxandei, faptul că ea era „în-
În Cronica lui Azarie găsim cele mai alese cuvinte
ţeleaptă, destoinică, milostivă” era recunoscut de
despre capacităţile politice ale Ruxandei: „Când
boieri, bărbaţi, care nu erau împotrivă să condu-
Bogdan a primit steagul domniei, fiind încă tânăr,
că ei înşişi ţara (sub orice pretext, având drepturi
era ocârmuitoarea domnie mama lui, Ruxanda,
de regent sau fiind amanţi). Gr. Ureche vorbeş-
iar îndrumători erau Gavriil logofătul (Mare
te despre înţelepciunea Ruxandei şi o apreciază
logofăt, al Moldovei 1568-1571) şi Dumitru hat-
pornind de la spusele altora, fapt ce măreşte me-
manul (era atunci fost hatman şi pârcălab al
ritele ei.
Sucevei, dregătorie pe care o ocupase între 1557-
1561) şi doamna (ţariţa!)) cârmuitoarea peste Unul dintre cele mai elocvente exemple este şi
toţi. Căci era cu minte de bărbat, cu suflet mare, Elisabeta Movilă. După moartea lui Ieremia Mo-
împodobită cu înţelepciune, căci era ea un rai în- vilă, ea a luptat pentru obţinerea scaunului de
sufleţit care-şi hrănea grădina cu binefaceri. Iar domnie pentru fiii săi. Miron Costin scria despre
această (ţariţa!) doamnă prea darnică a cinstit ea că „era o fămeie rea… răpitoare” (Costin 1990,
cu mii de binefaceri pe cnezii care erau sub dân- 151). Elisabeta „gătisă moştenirea fiului ei Con-
sa şi-i mângâia cu daruri foarte bogate şi mare stantin şi pentru a face acest copil domn” (Iorga
cinste şi privind cu ochii în toate părţile, necru- 1910b, 24), „au otrăvit pe cumnatu-său, pre Simi-
ţând aurul şi fără să socotească, a vărsat ploaia on-vodă” (Costin 1990, 151).
pentru mângâierea celor chinuiţi de boale, cu bi-
După moartea lui Simion, Elisabeta a pornit o
nefaceri pentru cei neputincioşi şi săraci şi um-
luptă crâncenă cu cumnată-sa Marghita, soţia lui
plut cu binefaceri mâinile celor ce se trudeau cu
Simion Movilă, care înaintase la domnie pe fiul
bătrâneţe rele şi pline de dureri, iar pe preoţi îi
său Mihăilaş. În cele din urmă învinge Constan-
îndemna la rugăciune cu milostenii mângâietoa-
tin, fiul lui Ieremia, ajutat de cumnaţii săi din Po-
re spre bine şi călugărilor iubitori de Dumnezeu
lonia. Constantin era un copil, domn sub tutela
din mănăstiri, care duceau viaţa curată şi celor
mamei sale Elisabeta, o femeie energică şi îndrăz-
care petreceau în pustie viaţă plină de pătimi,
neaţă (1608-1611) (Panaitescu 1990, 191).
le-a răcorit inimile cu dese cercetări. Şi peste tot
hramurile sfinţite primeau adăpare, căci era ca În urma bătăliei de la Cornul lui Sas pe Prut, Con-
un râu de aur cu undele de argint şi săracii s- stantin era bătut de Ştefan Tomşa şi de turci. Con-
au adăpat şi au băut până la săturare. Dar era stantin Movilă a murit în refugiu, dar Elisabeta
foarte neputincioasă cu trupul şi întotdeauna îşi nu a pierdut speranţa şi a început să pregătească
odihnea corpu pe aşternutul moale. Împreună, o nouă expediţie din Polonia. Ştefan Tomşa nu
fiul şi mama, au stăpânit doi ani şi nouă luni. avea susţinere din partea boierimii şi „aceste ne-
Şi din zi în zi îngreunându-se boalele si cereau aşedzări a lui Ştefan-vodă audzindu doamna lui
să ia lutul fiinţei omeneşti. Şi şi-a plătit datoria Ieremie-vodă, avându încă rămas un fecior copil
împrumutată, adică a răposat în anul 1571, luna mic, anume Bogdan-vodă, au îndemnatu pre gine-
noiembrie şi cu cinste a fost îngropată în lăcaşul rii săi, pre Vişniovieţchi şi pre cneadzul Coreţchii
de rugăciune care era întemeiat de dânşii, Slati- din Ţara Leşească, şi atuncea amu era şi cu sfatul
na” (Cronicile 1959, 135, 148). lui Nistor Ureche. Au venit singură doamna cu

75
II. Materiale şi cercetări

ginerii săi, cu oşti asupra lui Ştefan-vodă cu oşti În calitate de consideraţii finale, subliniem că pro-
înainte la satu la Tătăreni… Fostu-au cel râzboi blema femeii în vederea concepţiei istoriei politi-
în anul 1615… după ce răzsipi a oştii lui Ştefan- ce prezintă atât interes pentru cunoaşterea trecu-
vodă, au ieşit Ştefan-vodă în Ţara Muntenească tului nostru cât şi sugestii pentru o nouă viziune
…Iară doamna lui Ieremiei-vodă, în Iaşi cu fe- în istorie. Ţinem să menţionăm, la fel, că în acest
ciorul-său, cu Bogdan-vodă, însă toate divanuri- scurt studiu am făcut o încercare de a schimba
le era pre Nistor Ureche” (Costin 1990, 151-152). anumite accente ale istoriei, adică am propus să
trecem istoria politică prin filtrul istoriei „femini-
Documentul vorbeşte că domn al Moldovei a fost
ne”. Cu regret, tematica istoriei feminine era res-
proclamat Alexandru Movilă, fratele lui Constan-
pinsă mulţi ani şi numai în ultimul deceniu este
tin, dar ţara era guvernată de fapt de doamna Eli-
profund cercetată de colegii din România (Székely
sabeta şi de vornicul Nistor Ureche, prieten fidel
1997a, 57-59; Székely 1997b, 74-76; Székely 1999,
al familiei Movilă. Această domnie a fost de scurtă
75-77; Gonţa 1998, 269-276; Cazacu 1999, 1-16;
durată, deoarece peste un an turcii l-au scos din
Ghiţulescu 2000, 213-222; Ghiţulescu 2001, 255-
domnie pe Alexandru Movilă şi au luat în robie
263; Ghiţulescu 2002, 89-114; Ghiţulescu 2004;
pe doamna Elisabeta şi pe copiii ei. Înainte de a
Iftimi 1999-2002; Iftimi 2006a; Iftimi 2006b;
pleca „doamna la mare ocară au sositu, de care
Ciupală 2003; Mazilu 2008). Fără a pretinde la
singură au mărturisit către boieri... boierii, m-au
soluţionarea deplină a problemei, considerăm
ruşinat păgănul” (Costin 1990, 152). Doamna Eli-
indiscutabil faptul că studierea istoriei fără o vi-
sabeta îşi desfăcu şi taie părul în semn de durere
ziune în ansamblu este unilaterală. Astfel, stu-
şi l-a pus într-o cutie rotundă argintată, care până
diul dat este doar o tentativă de abordare a unei
în prezent se păstrează la mănăstirea Suceviţa.
foarte delicate teme – rolul femeii în determina-
Sfârşitul „frumoasei, ambiţioasei şi mândrei” rea dinastiilor domnitoare în Moldova medievală
doamne Elisabeta a fost tragic. Nu a obţinut dom- şi regenţa doamnelor. Materialul documentar al
nia pentru fiii ei, fusese turcită cu sila, dar a ră- epocii reflectă elocvent situaţia şi statutul feme-
mas în istorie în „două rânduri singură Doamnă ilor. În mare măsură, în continuitatea dinastiilor
a Ţării Moldovei” (Gane 1991, 148) şi mama celor domnitoare un rol important au jucat doamnele,
patru fiice, care „prin căsătoriile lor cu demnitari adică pe linia feminină, „sânge din sânge” de viţă
polonezi, au păstrat genofondul Movileştilor, iar domnească. În afară de aceasta, faptele istorice
urmaşii lor s-au înrudit cu vestite familii regale arată că unele doamne din Moldova medievală
din Europa” (Zabolotnaia 2008, 37). erau adevărate personaje istorice.

Bibliografie
Cazacu 1984: M. Cazacu, A existat aprodul Purice? Magazin Istoric 4, IV, 1970, 69.
Cazacu 1984a: M. Cazacu, Pierre Mohyla (Petru Movilă) et la Roumanie: essai historique et bibliographique.
Harvard Ukrainian Studies 1/2, VIII, 1984, 193-195.
Cazacu 1999: M. Cazacu, La famille et le statut de la femme en Moldavie (XIV-XIX siècles). Revista de Istorie
Socială II-III (1997-1998), Iaşi, 1999, 1-16.
Cronicile 1959: Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan. Ediţie revăzută de Petre P.
Panaitescu (Bucureşţi 1959).
Călători 1970: Călători străini despre Ţările Române, vol. II (Bucureşti 1970).
Ciubotaru 1994: M. Ciubotaru, De la Vilneşti la Movilă lui Burcel. Observaţii onomastice şi istorice. Arhiva Ge-
nealogică 1-2, I (VI), 1994, 143-149.
Ciupală 2003: A. Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea (Bucureşti 2003).
Costin 1990: M. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aaron-vodă încoace, de unde este părăsitu de Ureche,
vornicul de Ţara de giosu, scosu de Mironu Costinu, vornicul de Ţara de Josu, în oraşul Iaşi, în anul de la zidirea
lumei 7183 iară de la naşterea mântuitorului lumii, lui Iisus Hristos, 1675 meseţe... dni (Chişinău: Hyperion
1990).
Dworzaczek 1959: Wl. Dworzaczek, Genealogia (Warszawa 1959).
Documente 1953: Documente privind Istoria României. Veacul XVII, A. Moldova, vol. II (1606-1610), redactor
responsabil Mihail Roller (Bucureşti 1953).
Documente 1954: Documente privind Istoria României. Veacul XIV, XV. A. Moldova, vol. I (1384-1475), redac-
tor responsabil Mihail Roller (Bucureşti 1954).

76
L. Zabolotnaia, Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII)

Fotino 1972: G. Fotino, Pagini din istoria dreptului românesc. Antologie, introducere, note şi bibliogarfie (Bucu-
reşti 1972).
Gane 1991: C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe (Chişinău 1991).
Georgescu 1992: V. Georgescu, Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre (Bucureşti 1992).
Ghiţulescu 2000: C. Ghiţulescu, Zestre între normă şi practică. Ţara Românească în secolul al XVII-lea (I). Stu-
dii şi Materiale de Istorie Medie XVIII, 2000, 213-222.
Ghiţulescu 2001: C. Ghiţulescu, Zestre între normă şi practică. Ţara Românească în secolul al XVII-lea (II).
Studii şi Materiale de Istorie Medie XVIII, 2001, 255-263.
Ghiţulescu 2002: C. Ghiţulescu, Familie şi societate în Ţara Românească (secolul al XVII-lea). Studii şi Materi-
ale de Istorie Medie XX, 2002, 89-114.
Ghiţulescu 2004: C. Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic (Bucureşti 2004).
Gonţa 1998: Al.I. Gonţa, Femeia şi drepturile ei la moştenire în Moldova, după „obiceiul pământului”. Studii de
istorie medievală (texte selectate), Iaşi, 1998, 269-276.
Gorovei 1991: Şt.S. Gorovei, Muşatinii (Chişinău 1991).
Gorovei 1997: Şt.S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate (Iaşi 1997).
Gorovei 1996: Şt.S. Gorovei, „Din Purice-Movilă” şi „Barnovschi-Moghilă”. Două explicaţii (nu numai) genealo-
gice”. Arhiva Genealogică 3-4, III (VIII), 1996.
Gorovei 1980: Şt.S. Gorovei, Pe marginea unei filiaţii incerte: Maria Movilă – fiica lui Petru Rareş. Cercetări
istorice XI, 1980.
Hurmuzaki 1897: E. Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor, Supliment II, vol. I (Bucureşti 1897).
Iftimi 1999-2002: S. Iftimi, Ipostaze feminine între medieval şi modern. Revista de Istorie Socială IV-VII, 1999-
2002.
Iftimi 2006a: S. Iftimi, Un model cultural oriental: soţiile domnilor români (secolele XVI-XVII). In: De Potesta-
te. Semne şi expresii în Evul Mediu românesc (Iaşi 2006).
Iftimi 2006b: S. Iftimi, Doamnele şi puterea. Statutul doamnei în Ţările Române. (Un proiect de cercetare). In:
De Potestate. Semne şi expresii în Evul Mediu românesc (Iaşi 2006).
Iorga 1903: N. Iorga, Studii şi documente, vol. V (Bucureşti 1903).
Iorga 1910a: N. Iorga, Doamna lui Ieremia Vodă. In: A.R.M. S. I., s. II, t. XXXII, 1910, 2.
Iorga 1910b: N. Iorga, Viaţa femeilor în trecutul românesc (Vălenii de Munte 1910).
Iorga 1918: N. Iorga, Alexandru Lăpuşneanu – primul domn basarabean (după mamă). Revista Istorică 1-3, IV,
1918.
Iorga 1982: N. Iorga, Opere economice. Ediţie îngrijită de G. Penele (Bucureşti 1982).
Iorga 1992: N. Iorga, Istoria Românilor. Pentru poporul românesc (Chişinău 1992).
Istoria 1995: Istoria vieţii private. De la renaştere la epoca luminilor, (ed. de Ariès Philippe şi Duby Georges,
traducerea Constanţa Tănăsescu), vol. VI (Bucureşti 1995).
Mazilu 2008: D.H. Mazilu, Văduvele sau despre istorie la feminin (Bucureşti 2008).
Miclescu-Prăjescu 1971: I. Miclescu-Prăjescu, New data regarding the instalation of Movilă Princes. The Slavo-
nic and East European Rewiew XLIX. 1971.
Miclescu-Prăjescu 1997: I.C. Miclescu-Prajescu, Noi date privind înscăunarea Movileştilor. Arhiva Genealogică
1-2, IV(IX), Iaşi, 1997.
Miles 2008: R. Miles, Cine a pregătit Cina cea de taină? Istoria universală a femeilor, (traducerea Mono Bodo)
(Bucureşti 2008).
Nastase 1996: D. Nastase, Maria, mama lui Ieremia Movilă, fiică a „despotului” Petru Rareş. Arhiva Genealogică
III (VIII), 1996.
Năsturel 1983: P.Ş. Năsturel, Cuvântul pentru zidirea mănăstirii Pângăraţi. In: Buletinul Bibliotecii Române
(Freiburg 1983).
Panaitescu 1990: P.P. Panaitescu, Istoria Românilor (Bucureşti 1990).
Pungă 1994: Gh. Pungă, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu (Iaşi 1994).
Rezachevici 1980: C. Rezachevici, Polonia în vremea Jagiellonilor. In: Studii şi articole de istorie, XLV-XLII
(Bucureşti 1980).
Rezachevici 1995: C. Rezachevici, Cine a fost soţia lui Ilie Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun? Un episod dinastic
moldo-polono-lituan. Arhiva genealogică II (VII), 1995, 11-19.
Rezachevici 2001: C. Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova. 1324-1881, vol. I,
secolele XIV-XVI (Bucureşti 2001).
Solcan 2005: Ş. Solcan, Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în Evul Mediu (Bucureşti 2005).

77
II. Materiale şi cercetări

Spieralski 1964: Zd. Spieralski, Awantury mołdawskie (Warszawa 1964).


Ureche 1990: G. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei de când s-au descălicat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa
domnilor carea scria de la Dragoş-vodă până la Aron-vodă (1359-1595). In: Letopiseţul Ţării Moldovei (Chişi-
nău 1990).
Zabolotnaia 2008: L. Zabolotnaia, Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genea-
logia descendenţilor lui Ieremia Movilă. Tyragetia S.N. 2, vol. II [XVII], 2008.
Székely 1997a: M.M. Székely, Pentru o istorie a vieţii zilnice. Magazin istoric, Anul XXXI, nr. 5 (362), 1997, 57-59.
Székely 1997b: M.M. Székely, Structuri de familie în societatea medievală moldovenească. Arhiva Genealogică
1-2, IV (IX), 1997, 74-76.
Székely 1999: M.M. Székely, Viaţa de familie în Moldova medievală. Magazin istoric 10 (367), an. XXXI, 1999,
75-77.
Xenopol 1986: A. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană. De la întemeirea Ţărilor Române până la moar-
tea lui Petru Rareş 1546, ed. a IV-a, vol. II (ediţie îngrijită de N. Stoicescu, M. Simionescu) (Bucureşti 1986).

Regency, reign and power to feminine (centuries XIV-XVII)


Abstract
The issue of the woman in the conception of political history presents both suggestions or a new vision in his-
tory as interest towards acknowledgment of the past. It is worth mentioning also, that in this short study one has
made an attempt to change the historical accents, in other words, one has proposed to filtrate the political history
through the feminine perception. Unfortunately, history feminine theme was rejected many years and only in the
last decade was deeply researched by the colleges in Romania. Without pretending to fully solve the problem, one
considers indisputable that without studying the history of vision as a whole might be unilateral. In this way, the
respective study is just an attempt of treating a very delicate issue-the role of the woman in determining the ruling
dynasties in Medieval Moldova and the regency of the ladies. The documentary of the questioned era reflects the
situation and the position of women. In the continuity of the dynasties, a leading role have played the ladies. In
addition, historical facts show that some ladies from Medieval Moldova were true historical figures.

Женщина и власть (XIV-XVII вв.)


Резюме
В данной статье была сделана попытка сместить акценты в политической истории средневековой Молдовы
и показать роль женского фактора в определении династий. Согласно нашим исследованиям, основанным
на источниках, не известно ни одного случая правления женщин, однако главные господствующие динас-
тии в Молдове, Богдэнешти-Мушатинов, а также Мовилэ были в значительной степени определены по
женской линии. Престол наследовался исключительно мужчинами, подтверждением служило их прина-
длежность к «кости» господарей, по женской линии «по крови». В обоих случаях, для признания законной
преемственности в наследовании права на престол, господарями использовалась династическая правопре-
емственность по женской линии. В первом случае, Петр Мушат, внук Богдана I по матери, продолжил пре-
рвавшуюся по мужской линии династию Богдэнешти. Для признания права династии Мовилэ на престол
в Молдове и признания ее международного статуса, необходимо было подтвердить свою преемственность
с предшествующей господствующей династией Богдэнешти-Мушатинов, для чего было апеллировано к
происхождению матери Иеремии Мовилэ. Мария Мовилэ была дочерью Петра Рареша и внучкой Стефана
Великого.
Политическая активность женщин проявлялась в случае потери трона господарем, а если он погибал или
умирал, жены становились регентами своих детей и полноправными правителями государства.
Другой характерной особенностью для Молдовы в указанный период были равные права на престол закон-
норожденных и незаконнорожденных детей. Большую роль в жизни таких детей играли их матери.
В заключении, необходимо отметить: исторический материал наглядно демонстрирует, что в средневековой
Молдове женщины имели определенный юридическо-правовой статус, который позволял им проявлять по-
литическую активность. Некоторые из женщин вошли в историю как яркие политические персонажи.

02.03.2009

Dr. Lilia Zabolotnaia, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 31 August 1989, 82, MD-2012 Chişinău, Republica
Moldova, e-mail: lilia_zabolotnaia2000@yahoo.com

78

S-ar putea să vă placă și