Sunteți pe pagina 1din 8

2008

ISSN 1857-0240

MUZEUL NAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE A MOLDOVEI

TYRAGETIA

Colegiul de redacţie
Redactor responsabil: dr. hab. Eugen Sava
Secretar de redacţie: dr. Aurel Zanoci
Redactor: Vlad Pohilă

Membri: dr. Marius Alexianu (Iaşi); dr. Ana Boldureanu (Chişinău); dr. Nikolaus Boroffka (Berlin);
dr. Gheorghe Cojocaru (Chişinău); dr. Victor Cojocaru (Iaşi); dr. Maria Danilov (Chişinău); dr. hab. Ion
Eremia (Chişinău); dr. hab. Alexander Falileyev (Aberystwyth University Ceredigion); dr. Elke Kaiser
(Berlin); dr. Maia Kašuba (Chişinău); dr. Igor Manzura (Chişinău); dr. Eugen Nicolae (Bucureşti);
dr. hab. Ion Niculiţă (Chişinău); dr. Virgil Niţulescu (Bucureşti); dr. Elena Ploşniţă (Chişinău); dr. Elena
Postică (Chişinău); dr. hab. Gheorghe Postică (Chişinău); dr. Ion Tentiuc (Chişinău); dr. hab. Valentin
Tomuleţ (Chişinău); dr. Victor Trifonov (Sankt Petersburg).

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialişti în domeniu.


All the papers to be published are reviewed by experts.

Revista „Tyragetia” apare de două ori pe an.


Journal „Tyragetia” appears twice a year.

Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice corespondenţă se vor trimite pe adresa
Colegiului de redacţie al „Tyragetiei”: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31
August 1989, nr. 121 ”A”, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova. Tel. (o373+22) 238279, e-mail:
tyragetia@starnet.md

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of
the „Tyragetia”: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August 1989, nr. 121 ”A”,
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova. Tel. (o373+22) 238279, e-mail: tyragetia@starnet.md

© Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei


Verum ab Histro oppida Cremniscoe, Aepolium, montes Macrocremni, clarus amnis Tyra,
oppido nomen inponens ubi antea Ophiusa dicebatur. In eodem insulam spatiosam incolunt
Tyragetae; abest a Pseudostomo Histri ostio CXXX.

Plinii Secundi, Naturalis Historia, IV, 12 (26), 82

Iar de la Istru înainte se află oraşele Cremniscoe, Aepolium, munţii Macrocremni, vestitul fluviu
Tyras, care dă numele şi oraşului, numit odinioară Ophiusa. Tot acolo este o insulă întinsă,
locuită de tirageţi, la o depărtare de o sută treizeci de mii de paşi de braţul Pseudostomon al
Istrului.

Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, IV, 12 (26), 82


CUPRINS
(Contents)

I. Studii (Researches)

Ion Eremia
Relaţiile Principatelor Dunărene cu Imperiul Otoman şi Rusia în viziunea unui istoric din
Moscova – studiu de caz (One Moscow historian’s view on the Relations of the Danube Principalities
with the Ottoman Empire and with Russia) ........................................................................................... 8
Lilia Zabolotnaia
Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor
lui Ieremia Movilă (The Movileshti and its descendants. Unknown pages) ............................................ 27
Valentin Tomuleţ
Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia în anii 1812-1828 (The protests and the
revindications of the Bessarabian people in the first decades after the annexation of the territories between
the Prut and Dniester rivers to Russia (years 1812-1828) ........................................................................ 43
Alexandra Zbuchea
Marketing as a key element in achieving museum’s mission (Marketingul – element cheie în atingerea
misiunii unui muzeu) ........................................................................................................................... 65

II. Materiale şi cercetări (Papers and surveys)

Vlad Ghimpu
Contacte şi relaţii dintre români şi ruşii kieveni în secolele IX-X (Les contacts et les relations entre
les Roumains et les Russes kiéviens aux IX-ième et X-ième siècles) ......................................................... 73
Anatol P. Gorodenco
Moldova de Sud în a doua jumătate a secolului XIV (South Moldova in the second part of XIV
century) .............................................................................................................................................. 83
Ana Niculiţă
Cu privire la doua tezaure monetare medievale din raionul Floresti, Republica Moldova (Regarding
two medieval coin hoards from Floreşti district, Republic of Moldova) .................................................... 89
Adelaida Chiroşca
Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Ciocâlteni, raionul Orhei (17th c. coin hoard
discovered in Ciocilteni village, Orhei district) ....................................................................................... 99
Janusz Skoczylas, Marek Żyromski
The stonemasons’ signs in the social and political context (Ştampilele cioplitorilor în piatră în context
social şi politic).................................................................................................................................... 113
Nicolae Fuştei
Cărţile mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite colecţii din Europa (Books of metropolitan
Dosoftei kept in various European collections) ...................................................................................... 117
Alina Felea
Câteva date despre familia Imbault (Some dates of family Imbault) ................................................... 137
Sergius Ciocanu
Schitul Peştera şi moşia Peştera (Orheiul Vechi) din ţinutul Orhei (de la primele atestări
documentare până în secolul al XIX-lea) (Orhei district Peştera hermitage and Peştera estate. From the
first mentions to the 19th century) ......................................................................................................... 141
Igor Cereteu
Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII şi primele două decenii ale
sec. XX) (The Transylvanien printings from Basarabia (from the second half of XVIIIth and the first de-
cades of XXth centuries) ........................................................................................................................ 163

5
Ирина Гончарова
Медали Карла Леберехта в коллекции Национального музея археологии и истории Мол-
довы (Medals by Carl Leberecht in the collections of the National Museum of Archaeology and History of
Moldova) ............................................................................................................................................ 175
Emanuil Brihuneţ
Monumente comemorative medievale târzii din spaţiul pruto-nistrean (Late medieval commemora-
tive monuments from the Prut-Dniester space) ...................................................................................... 179
Dinu Poştarencu
Trecerea oraşului Soroca din proprietatea privată în cea a statului (Transer of Soroca town from
private property to state property) ........................................................................................................ 195
Teodor Candu
Contribuţie la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Ţara Moldovei (1806-
1812): cazul Daniil Vs. Theodorit de la mănăstirea Floreşti (Contribution at the research of the abuses
of submitted monasteries abbot from Moldova (1806-1812): the case of Daniil vs. Theodorit from Floreshti
Monastery).......................................................................................................................................... 199
Lucia Argint
Reflecţii istoriografice asupra particularităţilor sistemului administrativ rus şi moldovenesc la
începutul secolului al XIX-lea (Historiographical thoughts over the particularities of the Russian and
Moldavian administrative system at the beginning of the 19th century) .................................................... 215
Andrei Emilciuc
Navigaţia comercială pe râul Nistru (anii 1812-1853) (Commercial navigation on the Dniester River
(1812-1853) ......................................................................................................................................... 227
Maria Danilov
Mişcarea biblică în Basarabia. Contextul imperial şi specificul local (The Biblical movement in
Bessarabia. Imperial context and local specifics) .................................................................................... 239
Silvia Corlăteanu-Granciuc
Restituiri documentare. Un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea (Documentary
returns. A church register of avowal from the 19th century) ..................................................................... 251
Maria Maftei
Situaţia economică а judeţului şi oraşului Cahul în anii ‘30-50 ai secolului al XIX-lea (The economic
situation in Cahul county during 30ies - 50ies of the 19th century) .............................................................. 257
Natalia Timohina
Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în Principatele Române în anii Războiului Crimeii (1853-
1856) (The relationships between Russian armies and native populations of the Moldavian and Romanian
kingdoms in the ears of the Crimean war (1853-1856) ............................................................................ 265
Tatiana Chicaroş
Evoluţia învăţământului liceal din Basarabia sub dominaţia ţaristă (1833-1917) (L’évolution de
l’enseignement de lycée en Bessarabie sous la domination tsariste (1833-1917) ........................................ 273
Vera Serjant
Primele anunţuri „publicitare” în presa basarabeană (1854-1899) (First “advertisements” in the
Bessarabian press (1854-1899) ............................................................................................................. 285
Silviu Andrieş-Tabac
Simbolurile Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918). Interpretări semantice (Symboles
de la République Démocratique Moldave (1917-1918). Interprétation sémantique) ................................... 291
Sorin Trîncă
Raporturile interconfesionale (ortodoxo-greco-catolice) în cadrul revenirilor la ortodoxie în
perioada 1918-1928. Exemplul Transilvaniei (Interconfessional relations (orthodox-greek-catholic)
during return to orthodoxy in 1918-1928. On the example of Transilvaniya) ............................................ 295

6
Elena Postică
Figuri basarabene în Guvernele României interbelice (Bessarabian prominent figures in the Romanian
governments during the inter-war period) ............................................................................................... 319
Vera Stăvilă
Din istoria Şcolii şi Societăţii de arte frumoase (Belle Arte) din Basarabia (The history of the Bessa-
rabian Belle Arte School and Society) ...................................................................................................... 327
Ольга Щипакина
Из истории становления гражданского воздушного флота МССР (1944-1957) (History of the
Moldavian Soviet Socialist Republic civil air forces formation (1944-1957) ............................................... 333
Octavian Zelinski
Consideraţii asupra stării economice a sectorului agrar al Republicii Sovietice Socialiste Moldo-
veneşti în a doua jumătate a anilor ‘80 ai secolului al XX-lea (Considérations sur la situation écono-
mique dans le secteur agraire de la République Socialiste Soviétique de Moldavie dans la seconde moitié des
années ‘80 du XX-ème siécle) ................................................................................................................. 339
Elena Ploşniţă
Unele consideraţii privind organizarea expoziţiei permanente a muzeului de istorie (Some conside-
rations regarding the designing of a permanent exposition of the history museum) ................................... 353

III. Recenzii şi prezentări de carte (Paper and book review)

Documente Bucovinene, vol. VII / Teodor Balan, Iaşi, TAIDA, 2005, XX p. + 318 p.; vol VIII, XVI
p. +234 p. - vol. IX, Iaşi, TAIDA, 2006, XII p. + 164 p. (Ion Eremia) ........................................ 361

Valentina Eşanu, Andrei Eşanu, Bogdan al II-lea şi Maria Oltea – părinţii lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Chişinău, Prut Internaţional, 2007, 160 p. +Anexă: Voievozii Ţării Moldovei de la Bogdan
I până la Ştefan cel Mare şi Sfânt şi urmaşii lui (Ion Eremia) ....................................................... 363
Gheorghe Nicolaev, Sergiu Tabuncic, Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar, Centrul Editorial
Integritas, 2007. Planşă (Silvia Corlăteanu-Granciuc) .................................................................. 365
Antoine François Le Clerc, Memoriu Topografic şi Statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Mol-
dovei, Provincii ale Turciei în Europa. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de
Ioan-Aurel Pop şi Sorin Şipoş. Traducere din limba franceză de Delia-Maria Radu; însoţită de
reproducerea manuscrisului original. Institutul Cultural Român. Cluj-Napoca, 2004. LII +90 p.
(Ion Eremia) ....................................................................................................................................... 367
Maria Danilov, Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi
politica ţaristă), Biblioteca Tyragetia XIII. – Chişinău, 2007 (Tipogr. „Bons Offices”), 264 p.
(Valentin Tomuleţ) ............................................................................................................................. 371

Lista abrevierilor (List of abbreviation) ................................................................. 375

Condiţiile de publicare în revista „Tyragetia” ......................................................... 377

The following conditions for publishing in the „Tyragetia” journal ........................ 378

Условия для публикации в журнале «Tyragetia» ................................................ 379

S-ar putea să vă placă și