Sunteți pe pagina 1din 8

RELAŢIILE DINTRE AUTOHTONI ŞI ARMATA RUSĂ

ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN ANII RĂZBOIULUI CRIMEII


(1853-1856)

Natalia Timohina

Noul raport de forţe care s-a stabilit în Europa în numai din Ţara Leşească şi din Ţara Turcească
prima jumătate a sec. al XIX-lea a avut un impact aducea oamenii pâine. Iară la anul, după foamete,
direct asupra Principatelor Române. Teritoriul scornitu-s-au şi un omor mare de ciumă în ţară...
acestora a constituit principalul teatru pentru Atunce au trimis Mihail-vodă boieri, de-au jăluit
operaţiile militare ce au avut loc în perioada răz- la Poartă... Şi au iertat şi birul ţării pre giumătate,
boaielor ruso-turce, dar, în acelaşi timp, – şi o im- păn-în trei ani” (Neculce 1990, 422).
portantă sursă de venit pentru asigurarea armatei
Datele prezentate mai sus vin în contradicţie cu
ruse.
o idee de bază intens vehiculată o perioadă des-
Anul 1812 a fost un an crucial pentru definirea tul de îndelungată, în istoriografia sovietică. Sis-
sorţii poporului român. Mutilarea teritorială pe temul prestaţiilor extraordinare impus Moldovei
care a suferit-o Ţara Moldovei în urma cedării Ba- în sec. XVI-XVIII de către Poartă este calificat de
sarabiei Imperiului Rus de către Poarta Otomană reprezentanţii acesteia drept o formă grea de de-
a fost continuată de schimbarea jugului otoman pendenţă faţă de Imperiul Otoman (Sovetov 1990,
cu cel rusesc, acesta din urmă dovedindu-se a fi 24), în timp ce sistemul asemănător de exploatare
cu mult mai odios şi istovitor. Argument în favoa- a populaţiei impus deja de Imperiul Rus pe par-
rea acestei idei ne servesc următoarele date: „În- cursul sec. al XIX-lea este calificat drept ajutor
tre 19 şi 28 septembrie 1802 a fost acordat Mol- acordat din partea băştinaşilor armatei ţariste
dovei şi Ţării Româneşti hatt-i-serif-ul lui Selim (Istoria RSS Moldoveneşti 1984, 146, 149, 197).
al III-lea, prin care se prevedea – printre altele –
Imediat ce pătrundeau pe teritoriul Principatelor
fixarea cuantumului haraciului la 619 pungi de
Române, înalţii funcţionari ruşi, pe lângă dările şi
galbeni, nici un dregător otoman neavând drep-
prestaţiile ordinare erau împuterniciţi să recurgă,
tul să solicite vreo altă sumă peste cuantumul
în scopul desfăşurării reuşite a operaţiilor milita-
haraciului...” (Istoria Românilor 2002, 521), o
re, la prestaţii extraordinare extrem de împovă-
pungă constituind o sumă echivalentă cu 500 de
rătoare.
lei (Letopiseţul 1990, 520)1. Aşadar, haraciul pen-
tru ambele ţări era de 309500 de lei aur, pe când În articolul de faţă, în baza unor documente ine-
anii de ocupaţie militară ţaristă în perioada anilor dite, depistate în fondurile Arhivei Istorico-Mili-
1829-1834 i-a costat pe români 37861849 lei aur tare de Stat din Rusia (Moscova), ne-am propus
(Ciorănescu 1993, 37), aproximativ câte 7572369 scopul de a elucida problema relaţiilor dintre po-
lei aur anual. pulaţia autohtonă din Principatele Române şi ar-
mata rusă de ocupaţie în anii Războiului Crimeii
Comparând în continuare jugul otoman cu aşa-
(1853-1856). Actualitatea temei rezidă şi în faptul
numitul „ajutor acordat de către populaţia Prin-
că până în prezent, în istoriografia românească şi
cipatelor Române armatei ţariste”, vom constata,
cea din Republica Moldova, lipsesc lucrări care ar
de asemenea, că în timpul foamei şi ciumei Admi-
aborda subiectul respectiv.
nistraţia otomană, spre deosebire de ruşi, micşora
suma haraciului. Astfel, referindu-se la anul 1718, În anii ‘50 ai sec. al XIX-lea Criza Orientală a evo-
timp când voievodul Mihail Racoviţă se afla la cea luat într-un nou război de anvergură europeană, –
de-a treia sa domnie, Ion Neculce scria: „Fost-au Războiul Crimeii – care s-a desfăşurat în perioa-
pre atunce şi o foamete mare în ţară cât agiunge- da anilor 1853-1856.
se de să vinde mierţa de pâine în Iaşi 10 lei. Că În ajunul declanşării acestuia „soarta Principate-
lor Române, singurul culoar de trecere obligato-
1
Un galben echivala cu 4 lei, iar cu această sumă în acea vreme rie pe uscat a trupelor ruse spre Constantinopol,
puteau fi cumpăraţi doi boi.

Tyragetia, s.n., vol. II [XVII], nr. 2, 2008, 265-272.


II. Materiale şi cercetări

spre slavii de sud şi spre stăpânirea Dunării de punctul Sculeni şi a înaintat în direcţia Iaşi,
Jos, preocupa... toate puterile” (România 1980, Vaslui, Bârlad, Tecuci, Focşani, Buzău şi Bucu-
137). Eforturile depuse de diplomaţia europeană reşti, unde a ajuns la mijlocul lui iulie.
în vederea evitării ocupării Principatelor de către 3. Coloana de stânga, aflată sub comandamen-
Imperiul Rus nu au adus nici un rezultat. tul general-locotenentului, contelui Nirod,
La 16 mai 1853, imediat ce a sosit vestea că cnea- care a încheiat operaţiunea de trecere a Pru-
zul Menşikov a părăsit Constantinopolul, armata tului la 4 iulie şi s-a îndreptat spre Bucureşti
rusă a primit ordinul să se concentreze în punctele prin localităţile Fălci, Bârlad, Tecuci şi Focşani
Sculeni şi Leova. În stare de război au fost aduse (Зайончковский 2002, том II, ч. I, 77).
corpurile pedestre 4 şi 5 ale armatei ruse de sud. Traversarea Prutului de către armata rusă la 4 iulie
Astfel, la hotarul de sud al Imperiului Rus a fost 1853 şi ocuparea militară a Principatelor Româ-
mobilizat un efectiv militar în număr de 129000 ne a provocat dificultăţi aproape insurmontabile
ostaşi (Зайончковский 2002, том II, ч. I, 67). locuitorilor. Pregătirea slabă de război a armatei
La 14 iunie 1853, împăratul îşi justifica intenţia de ruse nu a putut să nu afecteze situaţia economi-
a ocupa Moldova şi Ţara Românească printr-un că şi nivelul de viaţă al băştinaşilor. Istoricul rus
manifest imperial. Acesta aducea drept argument M.I. Bogdanovici, specializat în domeniul istoriei
faptul că apărarea creştinismului era un jurământ militare, menţiona că în anii Războiului Crimeii,
sfânt dat de strămoşi şi din moment ce el a moş- aprovizionarea ostaşilor cu produse alimentare
tenit tronul, a moştenit şi această sfântă obligaţie. era modestă şi în exclusivitate depindea de bunăs-
După părerea lui, în ultimul timp, cu toate efor- tarea autohtonilor, în ale căror gospodării erau în-
turile depuse de el de a apăra drepturile inviola- cartiruiţi ostaşii armatei ruse (Багдасарян 2002,
bile ale Bisericii Ortodoxe, Poarta întreprindea 84).
numeroase acţiuni care încălcau aceste drepturi. La 21 iunie, când a început forţarea Prutului, ar-
Întrucât încercările lui s-au dovedit a fi zadarnice, mata rusă dispunea de următoarele rezerve:
împăratul a considerat că este necesar să intro-
ducă armata în Principate, pentru a demonstra 1. Armatele însele aveau cu ele rezerve de provi-
Porţii Otomane până unde ajunge îndărătnicirea zii pentru 11-13 zile.
ei şi care ar fi consecinţele acestei încăpăţânări. 2. Magazinele mobile – provizii pentru 20 de zile
În continuare avea să menţioneze că, pornind (inclusiv vin, oţet, sare şi piper), dislocate în
de la starea reală de lucruri pentru moment, el 4622 de care, trase de câte doi boi fiecare.
nu intenţiona să înceapă războiul prin ocuparea 3. În bazele din Basarabia – provizii pentru apro-
Principatelor, ci doar să le păstreze în calitate de ximativ două luni.
garant că Imperiul Otoman va restabili drepturile 4. Rezervele din Principate – pregătite de comun
creştinilor... (ПСЗРИ 1854, 289-290). acord cu guvernele Principatelor, pe drumurile
pe care se deplasau oştirile ruse.
Operaţia de trecere a Prutului a început la 21 iu-
nie 1853, având drept punct de destinaţie oraşul Astfel, în Principate au fost expediate 4622 care
Bucureşti. Principalele forţe armate au fost îm- trase de doi boi şi 92 de care şi 1154 boi de rezer-
părţite, în acest scop, în trei coloane; după cum vă, care împreună au reuşit să ridice proviziile şi
sunt descrise în continuare: vinul prevăzute pentru 70000 de oameni timp de
1. Coloana de dreapta, aflată sub comandamen- o lună (Зайончковский 2002, том II, ч. I, 107,
tul general-locotenentului Liprandi, care a 106). Prin urmare, proviziile cu care au sosit os-
încheiat operaţiunea de trecere a Prutului la taşii ruşi în Principatele Române nici pe de par-
2 iulie, în punctul Sculeni. Ocolind regiunea te nu acopereau minimul de consum pentru cei
montană Sculeni-Roman, această coloană mi- 129000 de ostaşi care au fost concentraţi aici în
litară s-a îndreptat spre Iaşi, Roman, Bacău, faza iniţială.
Focşani, Râmnic şi Buzău, ajungând în punctul La toate acestea se mai adaugă şi faptul că în oc-
final – Bucureşti – la 12 iulie 1853. tombrie 1853 împăratul a ordonat mobilizarea în
2. Coloana de mijloc, aflată sub comandamentul Principate a corpului pedestru nr. 3 al armatei
generalului de infanterie Dannenberg, a tre- de sud. Acesta urma să fie asigurat cu toate cele
cut Prutul în perioada 21 iunie-3 iulie 1853 în necesare până la 1 mai 1854, în rând cu corpu-

266
N. Timohina, Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în Principatele Române în anii Războiului Crimeii (1853-1856)

rile pedestre de armată 4 şi 5. În acest scop, au tea rusească devenea singura ocârmuire pe toată
fost pregătite suplimentar 63000 sferturi de făină întinderea celor două Principate” (Arnăutu 1996,
(Зайончковский 2002, т. II, ч. II, 99). 109-110).
Noul război ce s-a declanşat între Imperiul Rus Principala obligaţie a populaţiei române era pre-
şi Imperiul Otoman a cauzat prejudicii materiale gătirea produselor alimentare, necesare armatei
enorme populaţiei române. La începutul ocupaţiei de ocupaţie. Astfel, în noiembrie 1853, în ora-
militare generalul Gorceakov declarase, în mod şul Craiova au fost uscaţi pesmeţi pentru arma-
oficial, pentru a calma populaţia, că Imperiul Rus ta contelui Anrep, în cantitatea necesară pentru
îşi va acoperi singur toate cheltuielile legate de întreţinerea acesteia timp de 13 zile. Însă, deja la
ocupaţie şi că aceasta va fi de scurtă durată: „pre- 1 decembrie contele Anrep raporta cneazului Gor-
zenţa trupelor... în ţara voastră nu vă va impune ceakov că în magaziile din regiunea unde era dis-
nici dări, nici obligaţii noi,... merindele pentru locată armata sa – Tecuci, Cahul, Comrat, Slatina
trupe vor fi plătite din banii armatelor noastre la şi Craiova – sunt prea puţine rezerve. În acestea
timpul potrivit şi la preţurile fixate din timp, de erau depozitate în total: 4172 puduri de pesmeţi,
acord cu guvernele voastre” (Arnăutu 1996, 107). 7992 sferturi de făină, 457 sferturi de crupe. La
Însă, conform datelor oficiale, începând cu au- aceasta se mai adăugau cele 1200 sferturi de fă-
gust 1853 până la 1 mai 1854, populaţia băştinaşă ină, care urmau să sosească din Craiova. Pentru
a pus la dispoziţia armatei ruse de ocupaţie toate întreţinerea doar a trupelor încartiruite în Craio-
proviziile necesare (Зайончковский 2002, том va erau necesare pe lună 2843 sferturi de făină,
II, ч. II, 99). Prin urmare, situaţia reală ne de- 16054 puduri de pesmeţi şi 266 sferturi de crupe
monstrează faptul că promisiunile făcute de ad- (Зайончковский 2002, том II, ч. II, 101).
ministraţia rusă au rămas simple declaraţii. Procedura de colectare a proviziilor nu era lipsi-
Cerinţele autorităţilor ruse cresc din ce în ce mai tă de jafuri şi abuzuri. Un argument în favoarea
mult, fapt care i-a şi determinat pe cei doi domni acestei opinii ne serveşte plângerea arendatorului
români să abdice de la tronul ţării. „Domnii fură Nicolae Cernat, din oraşul Bârlad, care este data-
îngăduiţi o bucată de vreme în Scaunul lor, dar, tă cu 1 ianuarie 1854. Acestuia i-au fost cosite şi
pe urmă, trebuiră să plece” (Iorga 1992, 330). La otrăvite lanurile cu grâu, iar grâul colectat a fost
29 octombrie domnitorul Ţării Româneşti Bar- preluat de armata rusă2. Un caz similar a avut loc
bu Ştirbei a abdicat de la tronul ţării, motivând în luna decembrie, în localitatea Olteniţa, unde
acţiunea sa prin imposibilitatea de a-şi exercita din depozitele cetăţeanului Ion Natachi au fost
datoria faţă de poporul său şi faţă de ţară. Ime- furate de armata rusă mai mult de 100 kg de po-
diat ce domnitorul Ţării Moldovei, Grigore Ghi- rumb3. Pe lângă produse alimentare, armata rusă
ca, a urmat exemplul domnului român, cele două mai fura şi fân. La 28 iunie 1953, oastea care era
Principate Româneşti trec sub conducerea directă în trecere prin satul Boloteneşti a furat de la cetă-
a Imperiului Rus, reprezentată prin baronul Bud- ţeanul austriac Cristofor Furcas fân în valoare de
berg, care a fost numit preşedinte plenipotenţiar 1600 lei4.
în Divanele Principatelor Române. Din acest mo-
Ostaşii din armata rusă îşi băteau joc de popula-
ment, toate privilegiile acordate anterior în mod
ţia română sub diverse forme. Spre exemplu, ce-
oficial poporului român au fost abolite.
tăţeanului Ştefănescu, care arenda pământ de la
„Era începutul Jafului. mănăstirea Gruia, i s-a furat de către armata rusă,
În Proclamaţia lor, ruşii afirmaseră că toate chel- încartiruită în regiune, lemnul ce-l avea depozitat
tuielile vor fi suportate din bugetul lor militar; de- pentru construcţii în abatorul său: 37 scânduri
abia instalaţi în Principate, ei au pus mâna pe ve- lungi, 48 de scânduri late şi mari, 38 de scânduri
niturile celor două ţări. După plecarea domnilor, de stejar şi, în sfârşit, 37 de prăjini au fost folosite
prinţul Gorceakov a pus mâna pe toate sumele de ei la coacerea pâinii5.
depuse în vistierie; administratorii au primit or- 2
Arhiva Istorico-Militară de Stat din Rusia (AIMSR), F. 9196,
dinul să expedieze la Bucureşti conţinutul caselor inv. 6/265, d. 79, partea I, f. 1.
3
Ibidem, f. 209
comunale; miliţiile au fost încorporate în armata 4
Ibidem, F. 9198, inv. 6/264, d. 3, f. 21.
rusă; legea marţială a fost instituită, iar autorita- 5
Ibidem, f. 16.

267
II. Materiale şi cercetări

Haosul şi dezordinea care domneau în rândurile În perioada de iarnă, în anii 1853-1856, principala
administraţiei ruse ridica cota abuzurilor la un ni- preocupare a cneazului Gorceakov era pregătirea
vel şi mai înalt. Spre exemplu, la 7 iunie, general- proviziilor din resursele Principatelor Române,
locotenentul Uşakov îl întreba pe comandantul necesare pentru întreţinerea armatei ruse în pri-
corpului V de armată, general-maiorul Nepokoi- măvară, când urma să fie schimbat teatrul opera-
ciţki, unde se aflau la momentul dat bărcile luate ţiilor de război, peste Dunăre. Încă la începutul
de la populaţia băştinaşă pentru instalarea podu- lunii martie, el a ordonat să se înceapă colectarea
rilor pe Dunăre6. în Principate a 90000 sferturi de făină şi 50000
sferturi de orz (Зайончковский 2002, том II,
Chiar şi după evacuarea Principatelor Române,
ч. II, 113). Acestea erau depozitate în localităţile
armatele ruse săvârşeau în continuare incursiuni
unde se găseau brutării sau era uşor de transpor-
de jaf pe teritoriul românesc. Conform edictului
tat pe noul teatru de război. Cea mai mare can-
imperial din 28 august 1854, campania de retra-
titate de provizii a fost pregătită până la 10 iulie
gere a armatei ruse din Principate a început la
în localitatea Olteniţa inclusiv: bovine – 8800 de
1 martie 1854 şi urma să continue până la întoar-
capete (45,3%), spirt – 24970 de vedre (38%),
cerea definitivă a acestora în limitele imperiului,
oţet – 44910 de vedre (44,2%), piper – 466 de pu-
la sfârşitul lunii august a aceluiaşi an (ПСЗРИ
duri (37,4%), sare – 9855 de puduri (38%) şi orz
1854, 749). Astfel, la 13 octombrie 1854, un grup
– 91485 de sferturi (36%). Prin urmare poporul,
de 100 de ostaşi ruşi încartiruiţi în localitatea Do-
român nu a îndestulat doar armata rusă cu toa-
ieni, au trecut Prutul în punctul Vadul lui Isac şi
te cele necesare în timpul staţionării acesteia în
au furat din oraşul Ostrov 20000 kg de pâine. La
Principate, dar a pregătit şi provizii pentru depla-
traversarea Prutului în direcţie opusă au rapor-
sarea trupelor ruseşti peste Dunăre (vezi tabelul
tat şefului statului-major căpitanului Gaceman că
de mai jos).
vin din Galaţi, de unde au cumpărat pâinea7.

Produsele pregătite pentru necesităţile armatei ruse în Principatele Române


în primăvara-vara anului 1854*
Piper (pu-

Orz (sfer-
(puduri)
Oţet (ve-
(capete)

(vedre)
Bovine

duri)
Spirt

turi)
Sare
În %

În %

În %

În %

În %

În %
dre)

Oraşele

Până la 11 martie
Galaţi 157 0,8 441 0,7 - - 8 0,6 172 0,7 14700 5,8
Brăila 307 1,6 900 1,4 - - 36 2,9 343 1,3 22245 8,8
Slobozia - - 10507 15,9 18871 18,6 196 15,7 4138 16,0 17448 6,9
În total 464 - 11848 - 18871 - 240 - 4653 - 54393 -
Până la 10 mai
Slobozia 7385 38,0 21014 31,9 37740 37,2 392 31,5 8275 32,0 69795 27,6
În total 7385 - 21014 - 37740 - 392 - 8275 - 69795 -
Până la 10 iulie
Olteniţa 8800 45,3 24970 37,9 44910 44,2 466 37,5 9855 38,1 91485 36,0
În total 8800 - 24970 - 44910 - 466 - 9855 - 91485 -
Până la 10 august
Galaţi 940 4,8 2646 4,0 - - 49 3,9 1030 4,0 14700 5,8
Brăila 1840 9,5 5400 8,2 - - 98 7,9 2055 7,9 22245 8,8
În total 2780 - 8046 - - - 147 - 3085 - 36945 -
Total 19429 100,0 65878 100,0 101521 100,0 1245 100,0 25868 100,0 252618 100,0
* Tabelul a fost alcătuit în baza datelor prezentate în monografia lui A.M. Zaioncikovski (Зайончковский 2002,
том II, ч. II, 111-112)

6
Ibidem, F. 846, inv. 16, d. 5499, f. 54.
7
Ibidem, F. 846, inv. 16, d. 5398, f. 761-761 verso.

268
N. Timohina, Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în Principatele Române în anii Războiului Crimeii (1853-1856)

În timp ce avea loc pregătirea intensivă a provizi- a avut loc în satul Colibaş, de unde armata rusă
ilor necesare pentru campania de peste Dunăre, a luat 73 de care cu căruţaşi, aceştia fiind obli-
cneazul Gorceakov a interzis exportul de pâine gaţi în mod abuziv să-i însoţească până în satele
din Moldova şi din Ţara Românească. Acţiunea a Negoieşti şi Budeşti, unde au fost eliberaţi fără a
fost întreprinsă în scopul de a micşora preţul de li se plăti serviciul prestat şi fără a li se înmâna
cumpărare pentru armata rusă şi a asigura depo- recipise în al căror temei ar fi putut să-şi obţină
zitele cu rezerva de pâine necesară. Această mă- recompensa11.
sură s-a răsfrânt negativ asupra situaţiei econo-
Practicarea jafurilor şi furturilor erau larg răspân-
mice a Principatelor, întrucât exportul anual de
dite în rândurile armatei ruse. În 1853 coman-
pâine peste hotare nu depăşea cantitatea de pâine
dantul unui regiment de cavalerie de elită a furat
de care putea să aibă nevoie armata rusă.
majoritatea banilor, destinaţi pentru cumpărarea
Repartizarea produselor necesare pentru între- încălţămintei ostaşilor (Edgerton 1999, 60), fapt
ţinerea armatei ruse se făcea cu ajutorul carelor care s-a răsfrânt negativ asupra sănătăţii ostaşilor
băştinaşilor şi a căruţelor din convoiul regimen- săi şi asupra capacităţii lor de luptă.
tului, dar nicidecum din resursele magazinului
Populaţia din Principate era impusă în mod forţat
mobil care trebuia să fie mereu pregătit pentru
să îndeplinească şi încartiruirea armatei ruse de
mobilizare (Зайончковский 2002, том II, ч. II,
ocupaţie. Spre exemplu, văduva Mariţa Imandi
102). Astfel, încă în prima jumătate a lunii ianu-
din Bucureşti se plângea că ostaşii ruşi i-au ocu-
arie cneazul Gorceakov a ordonat să fie pregătite
pat în mod abuziv casa şi au insultat-o12.
până la 10 martie încă 6000 de care, care urmau
să se alăture la cele 4400, aflate deja în dispoziţia Violenţa aplicată de ostaşii armatei ruse faţă de
armatei ruse (Зайончковский 2002, том II, ч. populaţia locală era larg răspândită în Principa-
II, 114). tele Române. Acest fapt nu era un secret pen-
tru administraţia rusă. Generalul Gorceakov îl
Munca de corvoadă, prestată de populaţia româ-
atenţiona la 21 iunie pe comandantului diviziei
nă în anii Războiului Crimeii, la fel a fost însoţită
a X-a pedestre, locotenentul Saimonov, că este
de abuzuri şi jafuri din partea armatei ruse. Din
la curent cu faptul că în timp ce înaintau în Prin-
raportul şefului Statului Major al armatei ruse
cipate, ostaşii lui îşi permiteau persecutarea şi
de la 29 iunie 1853, aflăm că general-maiorul Pa-
oprimarea populaţiei băştinaşe. În acest sens, i
vlov, la 15 iunie, a luat de la 9 locuitori ai satului
se recomanda să ţină divizia sa sub un control
Colondirul de Jos 18 boi pentru transportarea
mai riguros. Pentru ofensele cauzate locuitori-
proviziilor detaşamentului al XI-lea al armatei
lor locotenentul Jeglov a primit mustrare aspră,
din oraşul Buzău în satul Mărgineni. La cererea
iar în cazul repetării acestor abuzuri şi violen-
acestora de a li se achita serviciul prestat au pri-
ţe de către ostaşii aflaţi sub comandamentul lui
mit un refuz categoric8. O situaţie similară a avut
Jeglov, acesta urma să fie arestat împreună cu
loc la 27 iunie 1853 şi în localitatea Leova. Un
persoanele vinovate şi să fie predaţi tribunalului
detaşament de 550 de ostaşi în frunte cu sublo-
militar13.
cotenentul Cicirin trecând prin această localita-
te, a luat de la populaţia locală un car tras de doi Nu mai puţin interes reprezintă incidentul din
boi, iar subofiţerul Ermolaev-Lobanov, însoţit satul Brăneşti, „locuitorii acestuia se plângeau
de 15 ostaşi, a luat de la localnici trei care trase cu lacrimi în ochi” pe cei doi ofiţeri ruşi care în
de doi boi. Aceştia nu s-au obosit să achite preţul noaptea de marţi spre miercuri din 4 august pe la
şi nici să elibereze recipise precum că acestea au orele 24.00 au venit din satul Tamadeu, în stare
fost luate de la populaţie pentru necesităţile ar- de ebrietate şi au cerut ca, pe lângă munca de cor-
matei9. În aceeaşi perioadă, de către ostaşii ruşi voadă prestată regulat de locuitorii satului, aceş-
aflaţi sub comandamentul sublocotenentului tia să le ofere imediat un car înhămat cu patru cai.
Haibotora au fost luate abuziv, fără recompensă, La refuzul deputaţilor locali de a îndeplini această
de la populaţia satelor Vădeni, Bulboaca şi Go- cerinţă, cei doi ofiţeri ruşi au deshămat carul lor
lancei, 13 care trase de doi boi10. Un caz similar şi în locul cailor cu care au venit ei, i-au înhămat

8
AIMSR, F. 9198, inv. 6/264, d. 3, f. 7. 11
Ibidem, partea II, f. 66.
9
Ibidem, F. 9198, inv. 6/264, d. 3, f. 73. 12
Ibidem, partea I, f. 160.
10
Ibidem, F. 9196, inv. 6/265, d. 79, partea I, f. 60. 13
AIMSR, F. 9198, inv. 6/264, d. 3, f. 1.

269
II. Materiale şi cercetări

pe cei doi deputaţi locali. Nefiind în stare să tragă cu altele de calitate inferioară şi chiar periculoase
asemenea greutăţi, ofiţerii ruşi au început să-i bi- pentru viaţă (Edgerton 1999, 63). Prin urmare,
ciuiască pe deputaţi „…până când aceştia nu s-au populaţia română, al cărei nivel de viaţă din ca-
făcut vineţi ca cărbunele”. Unul din ei a reuşit să uza războiului se afla cu mult sub limita necesară
scape cu fuga şi de frică se îndrepta spre centrul pentru a supravieţui, a fost nevoită să înfrunte şi
satului pentru a îndeplini cât mai repede cerinţele ciuma.
ofiţerilor ruşi. Ofiţerii ruşi l-au urmărit cu săbiile
Alături de ciumă, armatele ruse au adus cu ele în
un timp pe fugar şi nefiind capabili sa-l prindă,
Principate şi epizootia. În vara anului 1853, din
s-au întors la cel rămas pe loc şi, înfuriaţi l-au ră-
cauza căldurii, secetei şi a istovirii animalelor
nit în mâna stângă14.
această boală s-a răspândit atât în rândul arma-
La 2 august 1853, moşierul Costache Epure tei, cât şi al populaţiei băştinaşe. Conform datelor
adresează o plângere autorităţilor locale din oficiale ruse, doar în magazinul mobil al arma-
care aflăm despre cerinţele neîntemeiate, bat- tei ruse din Principate au pierit 1600 de bovine
jocora şi violenţa aplicată de căpitanii diviziei a (Зайончковский 2002, том II, ч. II, 104).
4-a magazinului mobil al armatei ruse, căpitanii
La aceasta se mai adăuga şi frica pe care o avea
Kablukovski şi Kantemirski, care, în noaptea de
poporul român faţă de armata rusă. Ambasado-
pe 24 spre 25 iulie, au pătruns pe moşia acestuia
rul francez la Constantinopol, generalul Aupich,
Boroseşti15.
în raportul său oficial cita părerea căpitanului
Violenţa aplicată de ostaşii armatei ruse faţă de Sabatier: „Sentimentul general se rezumă la ură
poporul român nu avea limită. Un alt exemplu şi frică faţă de Rusia. Pe de altă parte, ţăranii tre-
elocvent este cazul ţăranului Stan Prida care a murau doar la auzul numelui de Turcia. Locuito-
fost bătut şi i-au fost provocate răni deschise la rii sunt aproape de disperare şi această disperare
cap de către reprezentantul administraţiei ruse îi arunca pe moldo-vlahi în braţele Rusiei, pentru
Efim Jucenko. Acesta din urmă îşi justifica com- a fi siguri, măcar, că le va fi asigurată existenţa
portamentul neadecvat prin faptul că era în stare lor chiar şi în calitate de robi” (Зайончковский
de ebrietate16. 2002, том II, ч. I, 82).
Vestea despre comportamentul violent al ar- Prin urmare, pe lângă dările şi prestaţiile extra-
matei ruse era răspândită şi în Europa. Ofiţerii ordinare impuse poporului român, acesta a fost
ruşi erau vestiţi prin loialitatea, prin obedienţa nevoit să suporte jafuri, violenţă şi umilinţe din
lor faţă de superiorii lor, dar şi prin cruzime şi partea oştenilor ruşi, care îşi permiteau destul de
brutalitate (Edgerton 1999, 60). Din păcate, lista des să-şi depăşească împuternicirile şi să abuzeze
acestor fărădelegi violente poate fi continuată la de autohtoni; să înfrunte ciuma şi epizootia. Situ-
nesfârşit. aţia, şi aşa dificilă, din Principatul Moldovei, unde
se afla grosul armatei de ocupaţie, se agravează în
La toate acestea se mai adăuga şi faptul că odată
special după ce administraţia rusă declară că nu
cu trecerea Prutului de către armata rusă în Prin-
intenţionează să citească toate plângerile scrise
cipatele Române a pătruns şi ciuma. În perioada
de băştinaşi şi că acestea vor fi întoarse înapoi,
anilor 1825-1850, 30 000 de ostaşi ruşi au mu-
iar conflictele dintre ostaşi şi populaţia autohtonă
rit pe câmpul de luptă, iar cel puţin 900000 au
trebuie sa fie soluţionate la nivel local (Одессский
murit de ciumă. În ajunul Războiului Crimeii, pe
Вестникъ 1855, 3). Românilor li se indica să su-
timp de pace, rata mortalităţii în rândul trupelor
porte toate fărădelegile săvârşite de către ostaşii
ruseşti era de două ori mai mare decât în oricare
ruşi, fără a avea dreptul de a protesta. Raporturile
altă armată din Europa. Medicina din Imperiul
stabilite între populaţia autohtonă şi armata rusă
Rus era relativ inaptă de a lupta cu această boa-
erau asemănătoare celor dintre cuceritori şi cei
lă, dar mult mai important este faptul că spitalele
cuceriţi, raporturi violente şi extrem de dificile,
ruseşti erau inimaginabil de corupte. Medicii şi
marcate de violenţă şi tragism.
infirmierii cu toţii furau medicamente şi produse
alimentare pentru profitul personal, înlocuindu-le

14
Ibidem, f. 43.
15
Ibidem, F. 9198, inv. 6/264, d. 3, f. 11.
16
Ibidem, f. 128.

270
N. Timohina, Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în Principatele Române în anii Războiului Crimeii (1853-1856)

Bibliografie

Arnăutu 1996: N.I. Arnăutu, Douăsprezece invazii ruseşti în România (Bucureşti 1996)
Ciorănescu 1993: G. Ciorănescu, Bessarabia: disputed land between East and West (Bucureşti 1993).
Edgerton 1999: R.B. Edgerton, Death or Glory. The Legacy of the Crimean War (Westview Press 1999).
Iorga 1992: N. Iorga, Istoria Românilor (Chişinău 1992).
Istoria Românilor 2002: Istoria Românilor: Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1711-1821), vol.
VI. (Bucureşti 2002).
Istoria RSS Moldoveneşti 1990: Istoria RSS Moldoveneşti (Chişinău 1990).
Letopiseţul 1990: Letopiseţul Ţării Moldovei (Chişinău 1990).
Neculce 1990: I. Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin
Mavracordat (1661-1743) (Chişinău 1990).
România 1980: România în relaţiile internaţionale (Iaşi 1980).
Sovetov 1990: P.V. Sovetov, Cât a costat Ţării Moldovei dominaţia străină (Formele economice de dependenţă a
Moldovei în sec. al XVI-lea – începutul sec. al XVIII-lea). Revista de istorie a Moldovei 4, 1990.
Багдасарян 2002: В.Э. Багдасарян, С.Г. Толстой, Русская воина: Столетний историографический опыт
осмысления Крымской кампании (Москва 2002).
Зайончковский 2002: А.М. Зайончковский, Восточная война 1853-1856 (Санкт-Петербург 2002).
Историческiй Обзоръ 1898: Историческiй Обзоръ Росписей Государственныхъ доходовъ и расходовъ съ
1844 по 1863 годъ включительно. Составленъ Я.И. Печеринымъ (С.-Петербургъ 1898).
Одессскiй Вѣстникъ 1855: Одессскiй Вѣстникъ, №1 (Одесса 1855).
ПСЗРИ 1854: Полное Собрание Законов Росийской Империи. Том XXVIII, собрание 2, 1853, отделение 1
(Ст. Петеребург 1854).

The relationships between Russian armies and native populations of the Moldavian
and Romanian kingdoms in the ears of the Crimean war (1853-1856)

Abstract
The release of the Oriental Crisis at the middle of the XIX th century, and it’s evolution in a new European full-size
war in 1853-1856, had dropped like a hard load for the Romanian population. Military occupation of the Kingdoms,
at the 3 July 1853, brought about difficulties almost unbearable. At the beginning of the military occupation, in
order to calm population, general Gorceakov had declared officially that it will be brief, and Russian Empire them-
selves will ensure all expenses necessary for this occupation. Nevertheless, Russian official data attested that, be-
ginning with August 1853 until May 1854; native population of the Kingdoms had assured Russian armies with all
necessary. Pretensions and necessities of the Russian authority had continuously grown-up. In this situation, the
rulers of the Moldavian and Romanian Kingdoms abdicated. Over the official obligations imposed to the Romanian
people by the Russian administration, they had had to tolerate the robberies, violence, and humility. The Russian
soldiers often exceeded of their authorities and abused of natives. The difficult situation in the Kingdoms, where
were dislocated Russian armies, had worsened when the Russian administration officially declared that it will not
read anymore the grievances of the autochthons. From that moment, the conflicts between native population and
Russian soldiers had had to solve local representatives of Russian administration. The Romanian people had had
to support all the wrongdoings of the Russian soldiers, without the right to protest. The relationships established
between Russian armies and the Romanian population in the ears of the Crimean war was violent and very difficult,
and less of humanities. It was typically relationships between conqueror and submissive population.

Взаимоотношения между местными жителями и русской армией в Молдавском


и Румынском княжестве во время Крымской воины (1853-1856)

Резюме
В 50 годах XIX в. восточный кризис привëл к новой войне в 1853-1856 гг., которая тяжëлым бременем легла
на плечи румынского народа. В самом начале оккупации Княжеств генерал Горчаков, чтобы успокоить
народ, официально заявил, что русская Империя сама будет оплачивать все расходы оккупации, которая
долгое время продолжаться не будет. Но официальные русские данные утверждают, что, начиная с августа
1853 г. и до 1 мая 1854 г., местные жители обеспечивали русскую армию всем необходимым продовольстви-
ем. Требования русской администрации всë росли и росли. При таких обстоятельствах оба румынские госу-
даря были вынуждены покинуть престолы своих стран. Помимо официальных обязанностей, возложенных

271
II. Materiale şi cercetări

на румынский народ, он должен был ещë терпеть ограбления, побои и жестокости со стороны русских сол-
дат, которые довольно часто позволяли себе злоупотреблять своей силою.
Ситуация, и так тяжелая в Придунайских Княжествах, где находились главные силы русской армии, ещë
более ухудшилась после того, как русская администрация заявила, что не будет больше расматривать жа-
лобы местных жителей, и что они будут отправлены назад отправителям. Дальше они указывали, что кон-
фликты между местными жителями и русскими солдатами должны рассматриваться на месте. Румынс-
кому народу указали терпеть все злоупотребления и беззаконие русской армии, и он не имел даже право
протестовать. Таким образом, взаимоотношения между местными жителями и русской армией могут быть
охарактеризованы как между завоевателем и завоëванным народом – взаимоотношения очень жестокие,
тяжëлые и негуманные.

24.12.2007

Natalia Timohina, Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, MD-2009 Chişinău, Republica Moldova

272

S-ar putea să vă placă și