Sunteți pe pagina 1din 4
Republica Moldova Comisia Nagionali a Piefei Financiare PecnyGauka Moaaona Haunonaabuan komucenst lo @utancopoMy poInKy MD an? mon gn Seo MAREE sy. an ves Mae 77 Tex 078 E40 1, Tenure O92) NSS ‘al cni@et HOTARIRE 2 martie 2017 Negi Cu privire la etapele, termenele, modul si procedurile de anulare a actiunilor side emitere a unor noi actiuni ale Societtii pe actiuni , MOLDASIG” fntru asigurarea executirii conforme provederilor art.29 alin.(6) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 Cu privire la asigurasi” (in continuare — Legea nr.407-XVI din 21.12.2006) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213) gi pet3 din Hotirirea Comsiei Nationale a Piefei Financiare nr.60/2 din 06.12.2016 “Cu privire la unele masuri fat de actionsrii Societiii pe actiuni , MOLDASIG™ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr-441-451, art.2114), in temeiul art.1 alin(1), art3, art.8 litb) si litt), art.9 alin.(1) lit. 4), art.21 alin(1), a2 alin.) si ar25 alin(2) din Legea r.192-XIV din 12.11.1998 ,Privind Comisia Nationalé a Piejei Financiare™ (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.29 alin(8) din Legea nr-407-XVE din 21.12.2006, art.1, art.7 alin.(10) si art.23 din Legea nr.171 din 11.07.2012 ,Privind piata de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.65), Legit nt.1134-XIIL din 02.04.1997 ,Privind sovietaile pe actiuni” (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Instructunii privind modul de Iregistrare de stat a valorilor mobitiare, aprobaté prin Hotirirea Comisiei Nayionale 2 Piejei Financiare nr.9/9 din 01.03.2012 (Monitorul Oficial al Ropublicii Moldova, 2012, nr.170.174, an.987) si Regulilor Pietei Reglementate, acceptate prin Hotdritea Comisiei Nationale a Piefei Financiare 1r-23/3 din 08.05.2015 ,Cu privire la eliberarealicenfei de operator de pista si a autorizatei de piata reglementaté Societit pe actiuni ,BURSA DE VALORI A MOLDOVE!" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123, 1.758), Comisia National a Pietei Financiare HOTARASTE: I. Societatea pe actiuni ,MOLDASIG” (in continuare-emitent), valorile mobiliare plasate ale careia cad sub incidenfa prevederilor ar.29 alin.(6) gi alin(8) din Legea nr407-XVE din 21.12.2006, va intreprinde urmatoarele smasuri 1, Organul executiv al emitentului, in termen de LS zile calendaristice dupa ce a aprobat decizia privind anularea actiunilor si emiterea unor noi actiuni, va