Sunteți pe pagina 1din 144
Quriaprudenta er ce CR SR seh siala, cu refinerea si indicarea surselor doctrinare in domeniu, a infractiunilor de abuz si neglijenta in serviciu, prin redarea si adno- tarea a peste 90 de hotarari judecatoresti, ce prezinta raporturile Cee Rea een ie es a cRe UAC gestiune frauduloasa, deturnare de fonduri, furt, diferite infractiuni de fals etc.), modul de intrunire a elementelor lor constitutive si di- Ree ee ee Cem ete ty (or lui Cee eM Cs eae ena ee Infractiunile in cauza reflecta un grad ridicat de pericol social, mai ales prin prisma faptului ca majoritatea acestora sunt relinute in ‘concurs sau in legaturd cu infractiuni de coruptie, in timp afectand {nsasi functionarea statului, prin lipsa de incredere in functionarii Ce eC oem ee ny Ce ee eon ee Roe eee cele legale pentru a-si valorifica drepturile recunoscute de lege si, eee ee RSC ee ee eet cet ec reduceri de pana la 30% pentru comenzi on line www.hamangiu.ro Te eRu sare TAT ee ee Quninprudenta Nem E TieKe Rar TY si neglijenta in serviciu Practica judiciara Cuvant-inainte tat simplele fapte de abuz sau neglijenta in serviciu, comise de diversi fncjionari in raport cu persoanele pe care ar trebui si le deserveasct, cét $i formele complexe ale acestor fapte, comise de ‘nalfi funcjionari de stat in raport cu a stat, provozcd in studiile doctrinare gi in practica judiciars nume- roase controverse referitoare la incadrarea juridic& a respectivelor fapte, la intrunirea elementelor constitutive ale inftacfiunilor su- inistrarea bugetului de puse analizei gi la raporturile cu ate infractiuni Folosindu-m& de propria experientS judiciars, de asertiunile tooretice pertinente promovate de-a lungul timpului in domeniul studiat, precum si de jurisprudenta relevant a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Curtii Constitutionale, 2 fostului Tribunal ‘Suprem gi a inaltei Curti de Casatie si Justitie, am incercat si ris- pund la mijoritatea intrebirilor care s-au ridicat in cadrul dez- baterilor la care am ficut referire. Astfel, fiecare grup de spete are tun suport informational doctrinar si jurisprudential care vine si sublinieze cele mai importante sau controversate pareri si si le evidentieze pe acelea intemeiate gi argumentate convingitor. Ceca ce dorese s& subliniez in urma studierii jurisprudentei si referinfelor teoretice care aledtuiesc aceasté lucrare este faptul 8, {n cazul comiterii infractiunilor de abuz in serviciu de cAtre inalti funcfionari de stat, magistrati, directori tn cadrul companiilor de stat etc, majoritatea acestora sunt refinute in concurs sau in lepa- turd cu infractiuni de coruptie, aspect de naturd a indica un grad al, care, pe plan sanctionator, ar trebui si se ridicat de pericol s vu Infractiuni de abuz si neglienfa in serviciu reflecte intr-o pedeapsa pe masura. fn lipsa unui asemenea rispuns din partea instanfelor judecdtoresti, fenomenul infractional analizat va afecta in mod indirect, dar sigur, insisi functionarca statului, care va fi pus in imposibilitatea de a-si indeplini functile sale de baz8. Aceasti situatie poate fi cauzata nu numai de lipsa mijloa- celor financiare, care, in urma abuzului comis de functionarul insdrcinat cu protejarea intereselor financiare ale statului, sunt re- directionate in alte bugete decat cel statal, dar si de faptul c&, prin ‘ncdlcarea intereselor legale ale unei persoane tocmai de cel care reprezinta statul gi care are poate chiar obligatia apirari legalitai, ima va avea indoieli asupra modului in care statul igi poate indeplini propriile sarcini Prin urmare, privat imediat al unei anumite persoane fizice ori juridice, sau chiar interesul public imediat al statului, ci influenteaz&, pe termen functiilor acestuia. Un asemenea rezultat va fi cauzat de lipsa de incredere in este infractiuni nu afecteaza doar interesul mediu si lung, insusi modul de perceptie a siatulu si functionarii care reprezints statul si care, prin indeplinirea in mod defectuos a atributiilor de serviciu, in mod repetat, generalizat gi fir’ riscul unei sanctiuni reale, vor dezvolta certitudinea, in per- ceptia generala a cetifenilor, c& acestia trebuie s8 utilizeze alte instrumente decat cele legale pentru a-si valorifica drepturile recunoscute de lege si, mai mult decat atat, ci pot eluda, la randul lor, normele juridice, fird si fie trasi la rispundere. Judecitor Vietor Viduva «) ANAF, APAPS. alin. art. BCA. Bu. BNP C. civ, 1864 C. muneii €. pen C. proc. civ. C. proc. fis. C. proc. pen. CA CEDO. CPs. css. cms. col Conventia/Conventia european’ ort. DGRP. DLLCOLT. DNA. dec/Dec. Dreptul Ed. FPS. HG. Abrevieri in rezervi Agentia National de Administrare Fiscal Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului alineat(ul) articol(ul) Buletinul Curtilor de Apel Buletinul jurisprudentei Birou Noiar Public Codul civil din anul 1864 Codul munei Codul penal Codul de procedur’ civilt Codul de proceduri fiscal’ Codul de procedurd penal Curte(a) de Apel Curtea European a Drepturilor Omului Culegere de practic judiciara Curtea Suprems de Justitie comisar colonel Convenfia europeand pentru apararea drepturilor omului si libertailor fundamentale capitan Directia Generala a Finantelor Publice Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat’ si Terorism Directia Nationals Anticoruptie decizia Revista Dreptul Editura Fondul Proprietitii de Stat Hotirérea Guvernului LCC. IGPR. INML. LPL. LPL. lit It. col M. Of mp a, O.s. Ou. op. cit. P. PNA. pet pit. pit. adj RDP. s mil. S. pen, s. pen. si de min, pen. i pt. cauze cu s. pen., min. si fam. SA Infractiuni de abuz si negi serviciu fnalta Curte de Casafie si Justtie Inspectoratul General al Politiei Romane Institutul National de Medicin& Legal Inspectoratul de Polite al judetului Inspectoratul Politiei Transporturi Feroviare litera locotenent colonel Monitorul Oficial maistru militar rmetri patra maior ‘numar(ul) Ordonanta Guvermului Ordonanta de urgent a Guvernului opera citaté pagina Parchetul National Anticoruptie punet(ul) plutonier plutonier adjutant Revista de Drept Penal Sectia Sectia militar’ Sectia penal Sectia penald si de minori Seetia penala si pentru cauze cu minori Sectia penald, pentru cauze cu minori si de familie societate pe actiuni societate comercial sentinta sergent major societate cu rispundere limitata Statele Unite ale Americii Tribunal(ul) taxa pe valoare adiugati dolari SUA Cuprins Capitolul I. Delimitare si raport cu alte infractiuni.. §1. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. 1. Diferenfa dintre abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si detumare de fonduri. Parte vatamata ‘unitate cooperatist cu patrimoniu privat. Diferena dintre abuz in serviciu contra intereselor -soanelor si furt. Conectarea in mod fraudulos a jor telefonice. Impulsuri electromagnetic object material al infractiunii de futt..r.n- 3. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si intelectual. Nerefinerea concursului. Calitatea de functionar public a notarului 4. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Fals in inserisuri sub semnatura privata. Elemente constitutive. 5. lInfractiunea de neexecutare sau nerespectare a hotirarilor judecatorest irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Caracterul subsidiar al infractiunii de abuz in serviciu. Neretinere. * Limitele controlului judiciar asupra ‘actelor indeplinite de oamenii politici. Absenta caracterului politic al refuzului de vatidare a unor consilieri locali de cdtre ali consilier Caracterul subsidiar al infactiunii de abuz in serviciu. Abrogarea normei de incriminare special Eficacitatea dispozitiei cu caracter general §2. Abuz in serviciu contra intereselor publice Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor publice si folosire cu rea creding a creditului sociti.Caractrul subsidia alinfatini de abuz in serviciu.. li xt 10, 11. 13. 4 15, 16. 17, 18, §3. Neglijenta in serviciu... 19. Infractiuni de abuz gi negljenta in serviciu Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor publice si neglijenta in serviciu. Latura subiectiva. Raspundere civild delictuala... 2 Diferenta dintre abu in serviciu contra intereselor publice si delapidare. Atributii de serviciu padurar....25 Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor publice si delapidare. Relevanta juridica a relatilor ierarhice dintre directorul unei institutii publice si angajatiiaflati in subordinea sa... Diferenta dintre abuz in serviciu contra interesclor publice gi gestiume frauduloas’, Notiunea de finer publ snetncdrarea manage a aceastd categorie... Concurs real intre abuz in serviciu contra intereselor publice gi luare de mits. Control vamial......ree32 Concurs real intre abuz in serviciu contra intereselor Public i uae de mid, Negljen in servic Control vamal 34 Concurs real intre abuz in serviciu contra intereselor publice si luare de mita. Parte responsabil& civilmente. Interzicerea dreptului de a exercita profesia de politist... 37 ‘Abuzul in serviciu contra intereselor publice — infactoneaimiatinaiwilor de coro. incadrare juridics... Abuzul in serviciu contra intereselor publice — infractiune in legatura direct’ cu infractiunile de coruptie — ‘Abuz in serviciu contra intereselor publice. Elemente constitutive. Luare de mita, Director general al unei societati comerciale cu actionar tunic Consiliul local... Abuz in serviciu contra intereselor publice. Forma calificati. Necesitatea stabilirit in concret a sarcinilor de servi 29 40 a2 oT 50 153 Diferenta dintre neglijenta in serviciu 51 delapidare. Casier societate comercial8. Insusirea de sume de bani din gestiune .. 53 Capitotul II. Elemente constitutive si forme de comitere ... §1. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelOr 01-60 Cuprins ill 20. Diferenta dintre neglijent& in serviciu si delapidare. ‘Administrator asociatie de proprietari Neindeplinirea obligatilor aferente functi. 0.055 21. Neglijentd in serviciu. Relevanta juridicd a puter financiare a unitatii pagubite. Concurs de calificari...$7 60 22. Notiunea de functionar. Subiectul activ al infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.. 23. Brori apérute in procesul de interpretare gi aplicare a dispozitilor legale de citre magistrat. Neretinerea infractiunii de abuz in serviciu dac& nu se dovedeste exercitarea functiei cu rea-credint...0 e 24, Imposibilitatea atrageriirispunderii penale a judecdtorului pentru hotiririle pronuntate. Garantie 8 respectridreptrilr i interescor legitime ale partior.. er 25. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Lipsa calitati de subiect activ a avocatulli...-...00 71 26. Notar public. Atributii cu privire la verificarea discerndméntului partilor. Atributii cu privire la actele netranslative de proprietate, Respectarea cbligailr de serviia si nelndepiirea condor prevzute de art. 246 C. pen. 27. Obligatvitatea pistriri secretului profesional de edtre notarul public. Lipsi de opozabilitate fats de organele de cercetare penal aflate in exercitarea atributiilor de serviciu... soe TB 28, Executor judecatoresc, Parcurgerea etapelor i executionale. Absenta inc&lcarii atributiilor de serviciu. 8 29, Executor judecdtorese. indeplnire defectuoass a procedurit executionale.. 30. Executor judeedtorese. Refuzul de a indeplini un act sau de a efectua o executare silts. Infractiunea previ in at, 53 alin (6) din Lege 188/200. Conditii 60 or 75 84 87 xiv Infractiuni de abuz si neglienta in serviciu 31 32, 33. 34. 35 36. 37. 38, 39. 40, 4l. 42, 4B Independenta procurorului in a refine o anumita incadrare juridica a faptei. Lipsa unui abuz fi SerViCiO 90 Imobilizare si conducere la sediul polite! a persoanei care refuzi SA se identifice. Masura legala. Caracterul permanent si obligatoriu al serviciului politienese. Expertizarea psihiatrica obligatorie. Lipsa unui abuz din partea organului de cercetare penalA 0. Competenta legala a organului de cercetare penalé de a propune solufii de netrimitere in judecata in ccauze penale 97 Plangere impotriva organului de urmarire penal care a cefectuat cercetarea penal finalizati cu condamnarea Petitionarului. Utilizarea abuziva a institutiei plingerii Act ict exerctat de functionarul public in afara ibutiilor de serviciu. Neretinerea abuzului in serviciu.. «Functionar in fapt” — neindeplinirea con de a fi subiect activ al infractiunii de abuz in serviciu Indeplinire defectuoasa a ‘atribufilor de serviciu. Latura subiectiva neindeplinitS. Refuzul Iucratorului de politie de restituire a permisului de CONAUCETE on Contradictie intre textele de lege aplicate de functionarul public. Practicd neunitard, Latura ‘obiectiva. Neretinerea infractiunii . Perchezitie domiciliar. Eroare de fapt. Cauze obiective si neimputabile lucratorilor de poli Neaplicarea de cdtre functionarul public a unei amenzi contraventionale. Absenta obligativitdti amendirii, Neretinerea unui abuz in serviciu.........118 ‘Neinregistrarea contractului de munc& de c&tre angajator la Inspectoratul Teritorial de Muncd. Concediere in pericada sarcinii, Abuz in serviciu....121 Decizii ale functionarului bancar privind operatiuni de rise. Absenta normelor interne de reglementare a derularii operatiunilor respective. 99 102 105 108 M2 116 123 Cuprins xv 44. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Obligarea la plata unor daune morale... 126 48. Act administrativ anulat printr-o hotdrare judecdtoreascd. Lipsa unui abuz din partea functionarilor care au emis actul ulterior anulat....129 46. Act de ordin administrativ emis in sistemul penitenciar. Contestatie admis& impotriva acestuia. Absenta abuzului in serviciu.... 131 §2. Abuz in servicit contra intereselor publice nen 134 47. Subiect pasiv Fondul Proprietatii de Stat. Proprietate privata a statului. Neindeplinirea conditiilor pentru refinerea abuzului in serviciu cu aplicarea dispozitiilor art. 145 C. pen.. 48. Subiect pasiv caificat. Statul ~actionar majortar Notiunile juridice de ,public” si ,functionar public”, legiturd directa de conditionare. Relevanta juridicd a puterii financiare a celui p&gubit nn... 137 49. “Acordarea nelegala a ajutorului social. Abuz cexercitat prin prisma atributiilor de coordonare .... 141 50. Imposibilitatea recuperdirii creantelor de catre partea vatémata din cauza actului abuziv al functionarului public....... 51. Neindeplinirea de catre Iueratorul de polite, cu ‘buna stint, a atributilor de serviciu. Tulburare neinsemnata. 52. Neindeplinirea de care lucratorul de politi, cu ‘buna stiinta, a atributiilor de serviciu. Tulburare insemnata... 53. Neindeplinirea de cre lueratorul de politi, cu bund stintd, a activititii de cercetare penalé, Tulburare insemnata. Individualizarea pedepsei.....149 54, Nerespectarea procedurii legale de achizitie publica. Lipsa prejudiciului, Prezumtia de nevinovatie ...... 153, 55. Instituirea in mod ilegel a unei ipoteci asupra 134 143 146 148 unui activ. Lipsa prejudiciului 156 56. Proves-verbal de contraventie anulat abuziv. Caracter cert al prejudiciului 159 57. Disfuncfii ale sistemului penitenciar. Atibuti conducere penitenciar. Abuz in serviciu contra 163 intereselor publice. Neretinere.... XVI 58 59, 60. §3. Neglijent in servic 61. 62. 63 64, 65, 66. 67. 68. Infractiuni de abuz si neglient’ servic Judecdtor. Exercitarea functiei cu rea-credinta ‘Abuz in serviciu contra intereselor publice 165 Folosirea autoturismului de serviciu fir3 aprobarea conducerii societafii. Abuz in serv . ‘Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau ‘ndeplinirea lor defectuoas’, de catre angajati cdilor ferate. Indeplinirea defectuoasi a atributiilor de serviciu de cétre un functionar aflat in stare de ebrietate 171 173, 174 ‘Neincilearea unei indatorri de servici, Lipsa prejudiciului rs Neglijenta in serviciu — infractiune de rezultat. Lipsa raportului de cauzalitate intre incdlcarea din culpa a indatoririlor de serviciu si Peejsicil suferit.. — Neglijenta in serviciu. Contract de comision Calitatea de functionar a comisionarult.. Calitatea de functionar public a executorului judecatoresc. Neglijentd in serviciu Notar public. Neglijenta in serviciu. Elemente consttuive, Absent radu de peiol socal al unei infractiuni Delapidare. Neglijentd in serviciu a functionarului ‘cu atributii de control. Raport de cauzalitate. Rispundere civild solidara, Neglijenti in serviciu. Elemente constitutive. Pericolul social al faptei Agresiunea unei persoane aflate in custodia statului. Neglijents in serviciu din partea agentilor statului. Nofiunea de ancheta eficace prin prisma jrispradentei Cui Ewopene a Dreparitor Omului.. 7 ol 74 176 9 182 185 189 191 192 nse 9B ‘impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in Judecata. Competenta dup’ calitatea persoanei. Legea nr. 202/2010 198 Capitolul IV. Decizi Cuprins xvi 70. Instanta militard. Competenta in caz de schimbare a calititi inculpatului, Fapti aviind legiturd cu atribufile de serviciu. Aprecierea faptei 71, Fapt comisa de un senator sau deputat Competenta inaltei Curti de Casafie si Justis ‘Competent dupa calitatea persoanei. Plingere ‘mpotriva rezolutilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecat®...ueuee207 72. Competenta specialé a Directiei Nationale Anticoruptie (D.N.A.}. Restituire pentru refacerea urmavirii penale. Aplicabilitatea art. 13° din 201 Legea nr. 78/2000... seven 21 73. Lipsa plingeri prealabile. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Notar 215 decizii de indrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii in interesul legii ale inaltei Curfi de Casatie si Justfie si decizii ale Curtii Constitutional §1. Jurisprudenta fostului Tribunal Suprem ...-....rrnnne 218. 74, Abuz in serviciu. Vanzare de marfuri cu pret superior celui legal. Creare de plusuri in gestiune prin mijloace fraudulcase. Delapidare ....0c0-218 75. Luare de mitd. Elemente constitutive. Imposibilitatea ‘iptuitorului de a indeplini actul promis... 76. Luare de mit. Abuz in serviciu 77. Abuz in serviciu. Vanzarea marfurilor pe credit. Delapidare — 23 28. Vanzarea de marfuri cu plata = — 224 79. 80. Diferenta intre abuz in serviciu si delapidare.........228 81. Abuzin ervicin, Faye pram des ns arborii aflai in paza sa... 82. Stabilireavalori pagubei in cazul comitrii nor infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor obstesti prevazute de art. 248 C. pet. snsunnrvsen 232 83, incadrarea juridied a faptei angajatului unei unitati comerciale de a vinde cu plata in rate marfuri care nu sunt supuse acestui regim de vanzare ......235 230 xvill Infractiuni de abuz gi negijenta in serviciu 84, Neglijentd in serviciu, Avariere autovehicul de serviciu ca urmare a nerespectirii regulilor de circulatie 85. Neglijenta in serviciu, Paguba important’ adus& economiei nationale . 86, Infractiunea de neglienta in serviciu prevazuta de art. 249 C. pen. Perioada unica de gestiune. Compensarea plusului cu minusul constatate in gestiune. Inexistenta prejudiciului §2. Jurisprudenta inaltei Curti de Casatie si Justi... 87._Inffacyiune continuat8. Caracterul de ,consecinte deosebit de grave”. 88. Contestaie la executare. Modificarea inelesului notiunii de ,consecinte deosebit de grave” 246 238 240 242 244 244 §3. Jurisprudenta Curtii Constitutionale.. 248 89. Notiunea de functionar. Reglementare la nivelul legii 1248 90. Notiunife de functionar public si functionar. ‘Numarul cdilor de atac in provesele penale...n..n1-250 91. Natura diferentelor sanctionatorii intre abuzul sAvarsit de functionarul public, in raport de cel sivarsit de functionar.... 92, Abuz in serviciu contra intereselor publice ~ infractiune de serviciu sau in legatura cu serviciul ..256 93. Definirea notiunilor de functionar public si funetionar 258 94. Modificarea continutulu notiunii consecinte deosebit de grave". 259 95. Reglementarea raspunderii penale pentru infractiunile de serviciu sau in legaturé cu serviciul. 261 ANEXA. Corespondenti intre articolele relevante din Codul penal actual si noul Cod penal, adoptat prin Legea nr, 286/2009... svnnnnnnnnnnnnn 265 Index 269 Capitotul |. Delimitare gi raport cu alte infractiuni serviciu contra intereselor persoa- 1. _Diferenta dintre abuz in serviciu contra interese- lor persoanelor si deturnare de fonduri. Parte vatamata unitate cooperatista cu patrimoniu privat ©.pen., art. 246, an 302" Schimbarea de cétre un functionar a destinatiel tondurilor banesti ale unei cooperative, daca s-a cauzat o vatimare inte- legale ale acesteia, constitule infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazutd in art. 246 ©. pen., jar nu aceea de deturnare de fonduri, prevazuta art. 3021 C. pen."", deoarece prin urmatile cauzate nu s-a adus © vatdmare unel unitati la care se reterd acest din urma text de lege. LC.CU,, 8. pen., dee. nr. 2572 din 22 mai 2002, wivw. so Prin sentinta penali nr. 4240 din 18 decembrie 1997, Judecd- toria lasi a dispus condamnarea inculpatilor B.N. si R.L., intre alte- le, pentru sivarsirea infractiunii de deturnare de fonduri, previzut jin art, 302' C. pen, Instanta a refinut c&, in timp ce inculpatul B.N. detinea finctia de director, iar inculpatul R.I. pe aceea de contabil sef la AEI A. lasi, cei doi au infiintat SC P. 92 SA lagi, la care au aderat 139 persoane, fosti angajati ai AEI A., administraté de inculpafi. Noua societate, administrat& tot de cei doi inculpati, avea acelasi obiect de activitate ca si AEI A., incalcdndu-se astfel pre- vederile Legii nr. 31/1990. Implicdndu-se in operatiunile comer- ciale ale SC P, 92 SA, in perioada 1992-1993, inculpatii au detur- "| Potivi at, 302! alin. (1) C. pen. .schimbarea destnatiei fondurlor ba nest! sau a resurselor materiale, férd respectarea prevederiior legale, daca ‘apta a cauzat 0 perturbare a actwitati economico-nanciare sau a produs 0 ‘paguba unui organ ori unei unital de stat sau unei alte unit dintre cele la caro so reford at. 145, s0 podepsostecu inchisoare do la 6 luni la 5 an”. 2 Infractiuni de abuz si neglienta in serviciu nat in favoarea acesteia importante sume de bani din patrimoniul EI A. ~ in total suma de 3.776,37 lei. Apelurile inculpatilor au fost admise prin decizia penala nr, 168 din 9 februarie 1999 a Tribunalului lagi si s-a dispus re- ducerea pedepselor. Recursurile declarate de inculpati au fost respinse prin decizia penala nr. 897 din 16 decembrie 1999 a Curtii de Apel lag Prin recursul in anulare declarat in cauzi, s-a sustinut c& incul- patii au fost gresit condamnafi pentru infractiunea de detumare de fonduri. Critica este fondat Infractiunea prevazuta in art. 302! C. pen. implica producerea de perturbiri a activititii economico-financiare sau de pagube, ‘unui organ ori unei insttugii de stat sau unei alte unitati dintre cele la care se referé art. 145 din acelagi cod. in raport cu art. 145 C. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/196, AEI ‘A. Tasi, unitatea pAgubité prin schimbarea destinatiei fondurilor banesti fird respectarea prevederilor legale, nu face parte din categoriile prevazute de norma penal de interpretare mentionati, find o asociatie cooperatisté cu patrimoniu privat. Fapta, asa cum a fost sévarsita de inculpati, prin care s-a cauzat © vatimare intereselor legale ale AEI A. Iasi, prin producerea unei pagube in suma de 3.767,37 de lei, intruneste elementele consti- tutive ale infractiunii de abuz in serviciu, previzuti in art. 246, raportat la art. 258 C. pen. in consecinta, recursul in anulare a fost admis in sensul celor ce preced si, constatindu-se c& fapta, in noua incadrare, a fost pre- scris, sa dispus incetarea procesului penal. Nota. Dispozitile privitoare la recursul in anulare (art. 409-414" ©. proc. pen.) au fost abrogate prin art. 1 pct. 5 din Legea ‘nr. 576/2004 (M. OF. nr. 1223 din 20 decembrie 2004), 2. Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si furt. Conectarea in mod fraudulos a lini- ilor telefonice. Impulsuri electromagnetice — obiect ma- terial al infractiunii de furt ©. pen., art 208, at. 246 Fapta salariatului din cadrul societatil de telefonie de a co- necta line telefonice ale abonatilor ia societati comerciale |. Delimitare gi raport cu alte infractiuni 3 prestatoare de servicii cu valosre adéugati, pentru a beneficia personal de aceste servici, intrunegte elementele constitutive ale infractiunil de furt gi nu pe cele ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. LCC, s. pen, dec. nr 2813 dn 26 mai 2004, ww legals.ro Prin sentinta penal nr. 199 din 27 aprilie 2001, Tribunalul Constanta, in baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat incadrarea Juridica din infracjiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuté de art. 248 alin, (1), art. 248', cu aplicarea art, 41 alin, 2) C. pen, in infracjiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuti de art. 246, raportat la art. 258, ‘cu aplicarea art. 41 alin, (2) din acelasi cod, pentru care a condam- nnat-o pe inculpata ML. la un an de inchisoare. in baza art. 11 pet. 2 lit. a), raportat fa art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., inculpata a fost achitat& pentru infractiunea de ingeliciune, prevazuti de art. 215 alin, (2), cu aplicarea art. 41 alin, (1) si (2) C. pen. Pentru a pronunfa aceasta hotirare, instanfa de fond a retinut, in fapt, cd in perioada aprilie - octombrie 1999, inculpata, in calitate de electromecanic, lucrand la masa de verificare urbana din cadrul R. — Constanta, a conectat in mod fraudulos, cu instrumente spe- cifice, liniile telefonice ale unui numir de 259 abonati persoane fizice, la societiti comerciale care aveau servicii cu valoare adiu- ‘gat, pentru ca aceasta si le poati asculta programele puse la dis- pozitie. in aceste conditii, R. a facturat, iar abonatii respectivi au achitat, suma totald de 36.649,78 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de care a beneficiatinculpata Parchetul de pe ling aceeasi instanti si inculpata au declarat apel. Curtea de Apel Constanta, prin decizia penala nr. 276 din 18 octombrie 2001, a admis apelurile, a desfiintat sentinta si a trimis cauza prime instante pentru rejudecare. Tribunalul Constanfa, prin sentinfa penala nr. 31 din 22 ianuarie 2002, in baza art, 333, C. proc. pen.,a restituit cauza procurorului, pentru completarea ur- mariri penale. Parchetul de pe lng’ aceeasi instanta si partea civi- 1 au declarat apel. Curtea de Apel Constanta, prin decizia penal nt, 259 din 30 aprilie 2002, a admis apelul, a casat sentinta si a dis- pus rejudecarea cauzei ‘Tribunalul Constanta, prin sentinga penala nr. 225 din 8 aprilie 2003, in baza art. 11 pet. 2 lit. a), raportat la art. 10 alin, (1) lit, a) C. proc. pen., a achitat-o pe inculpaté pentru infractiunea de inse~ 4 Infractiuni de abuz si neglienta in serviciu lciune, prevazuta de art. 215 alin. (2), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. in conformitate cu art. 334 C. proc. pen., a schimbat inca- drarea juridicd din infractiunea de abuz in serviciu contra intere~ selor publice, prevazuta de art. 248 alin. (1), raportat la art. 248! cu aplicarea art. 41 alin, (2) C. pen., in infractiunea de abuz in ser- vviciu contra intereselor persoanelor, prevzuta de art. 246, raportat la art. 258, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru care a con- damnat-o pe inculpata la un an de inchisoare, cu aplicarea art. 71 din acelasi cod. Impotriva acestei sentinte, Parchetul de pe lang’ Tribunalul Constanta si R. Constanta au declarat apel. Curtea de Apel Constanta, prin decizia penala nr. 345/P din 24 octombrie 2003, a respins ca nefondat apelul declarat de partea civila R. Constanta si a admis apelul parchetului, a desfiintat sentinta atacata si, in baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat incadrarea juridica din infrac- tiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta de art. 246 C. pen. si de ingeliciune, prevazuti de art. 215 alin. (2) C. pen., ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) din acelasi cod, in infractiunea de furt, prevazuté de art. 208 alin. (1), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru care a condamnat-o pe inculpatd la tun an de inchisoare. Celelalte dispozitii ale sentinjei au fost men- finute, Pentru a decide astfel, instanta de apel a motivat pe de 0 parte ca inculpata nu avea o legaturd directa cu abonati, functia sa, de electromecanic, neputand fi asimilat® cu aceea de functionar, iar pe de alt parte, impulsurilé telefonice consumate ilegal prin inter- ‘ventia inculpatei consttuie o energie cu valoare economica, deoa- rece suportul acestora este curentul electric, iar valoarea este spo- rit& prin comunicarea de la distanté a mesajelor. Impotriva acestei decizii au declarat recurs parchetul de pe nga acecasi instanta, partea civilé R. Constanta si inculpata. nalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul parchetului, cu privire la incadrarea juridica a faptei, astfel c& in baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat incadrarea juridicd a faptei sivargite de inculpata, din infractiunea de furt, prevazuta si pedepsiti de art. 208 alin. (1), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. in aceea pre~ vzuti de art, 208 alin. (2), cu aplicarea art. 41 alin. (2) din acelasi cod. Instanta suprema a subliniat ci, potrivit art. 208 alin. (2) . pen,, se considera bun mobil si orice energie care are o valoare economicd. Ca atare, energia electricd si electromagnetic, transmise prin fir, fira de care telefonul nu poate functiona, constituie energie |. Delimitare gi raport cu ate infractiuni 5 ccu valoare economica, in acceptiuiea prevederilor art, 208 alin. (2) C. pen. Impulsurile electromagnetice pot constitui obiect material al infractiunii de furt, deoarece suat susceptibile de captare si folo- sire de catre om. 3. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si fats intelectual. Neretinerea concursului. Calitatea de funetionar public a notarulul C. pon, art. 246, art. 289 Legea nr. 36/1995, Retinandu-se sdvarsirea infractiunil de fals intelectual (a! cérei continut este caracterizat de calitatea de functionar a su- biectului activ gi de comiterea falsului in exercitiul atributitor de serviciu), nu se mai poate retine infractiunea de abuz in serviclu contra intereselor persoanelor (al carei sublect activ este tot un functionar, iar latura obiectiva este caracterizata Prin indeplinirea, cu suing, In mod defectuos a atributliior de serviciu, trdséturi cuprinse in continutul infractiunil de fas). LCC, 8. pen, dee. nr. 5058 din 7 octombrie 2004, wwwlegalis.o Prin sentinfa penal nr. 9 din 29 octombrie 2002, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o pe inculpata D.M, in baza art. 246 C. pen., cu aplicarea art. 74 si art. 76 C. pen., pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, la 0 pedeapsi de 5 luni inchisoare, si in baza art, 289 C. pen., cu aplicarea art, 74 gi art. 76 C. pen., pentru infractiunea de fals intelectual, la 0 pe~ ddeapsa de 5 luni inchisoare. Pentru a pronunta aceasta solute, instanta de fond a retinut, in fapt, c& inculpata D.M., in calitate de notar public, la data de 15 iulie 1998 a incdleat dispozitiile art. 50, art. 58, art. 60 si art. 64 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici sia autentficat sub nr. (...)/1998 un contract de garantie imobiliard, aplicdnd stampila biroului notarial si parafa sa pe toate cele 3 exemplare ale inscri- sului si semnand pe dou dintre acestea, fra s& verifice identitatea persoanelor care au solicitat autentificarea contractului de garantie imobiliara si fird ca titularii actului s8-si fi dat consimyiméntul sf semneze inscrisul in fata sa ori si fie prezenti. Exemplarele stam pilate si semnate de cétre inculpata D.M. au fost trimise la serviciul de carte funciari al Judecitoriei Bistrita-Nasiud, impreund cu cere- i. de abuz si neglenté in serviciu 6 Infra rea semnati de citre coinculpatul LK. in numele partii vatémate Z.G., privind inscrierea dreptului de ipotecd asupra apartamentului proprietatea acesteia, in favoarea C.T.C.C. Bistrifa-Nasdud. Dup& notarea menfiunii privind efectuarea lucrarilor de carte funciar& pe contract, un exemplar al acestuia a fost remis inculpatului LK. de catre personalul biroului notarial. Acest exemplar a fost depus de catre inculpat la C.T.C.C. Bistrita-Nasdud, agentia Bistrita, pentru a fi anexat la contractul de imprumut incheiat intre acesta si C-T.CC. Bistrita-Nasdud. Ca urmare a depunerii contractului de garantie imobiliara autentificat, intre inculpatul LK. gi C.T.C.C Bistrifa-Nasdud s-a incheiat contractul de imprumut din 30 iulie 1998, in urma cdruia inculpatul a primit suma de 1.500 lei. Dupa obtinerea banilor, inculpatul nu a achitat decat o parte din ratele prevazute in contract. Astel, instanta de fond a apreciat c4 fapta inculpatei D.M. de a autentifica contractul de garantie imobiliara, fara indeplinirea obli- gatiilor legale referitoare la identificarea pirtilor, luarea consimta- ‘mantulur acestora s1 semnarea personal de citre acestea a inscri sului in fata notarului public, atestand in acest fel in mod necores- punzitor adevarul, imprejurare ce a avut drept rezultat inscrierea unui drept de ipotecd asupra imobilului partii vatémate Z.G., intru- neste elementele constitutive ale infractiunilor previzute de art. 246 si art, 289 C. pen, cu aplicarea art, 33 lt. b) C. pen. impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs in- culpata D.M., solicitind printre altele schimbarea incadririi juri- dice a faptei, in infractiunea previzutd de art. 249 alin. (1). pen. Examindnd sentinta penalé atacat8, inalta Curte de Casatie $i Justitie a constatat c& recursul este fondat, dar pentru alte motive decdt cele invocate de recurenta-inculpata. Astfel, instanja de re- ‘curs a considerat c& sentinta penal atacati este criticabilé. sub aspectul incadrariijuridice a faptei sivarsite de inculpata, in sensul c& se impune schimbarea acestei incadrari in infractiunea previ- utd de art. 289 C. pen. Rejindndu-se sivarsirea infractiunii de fals intelectual, comis& de inculpaté in calitate de functionar aflat in cexercitiul atributiilor sale de serviciu, al cdrei continut este caracte- rizat, potrivit dispozitiilor art. 289 C. pen., prin calitatea de func- fionar a subiectului activ gi de comiterea falsului in exercitul atri- butiilor de serviciu, nu se mai poate refine infractiumea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevaizuti de art. 246 C. pen., al c&rei subiect activ este tot un functionar, iar latura obiectiva este tare gi raport cu alte infractiur caracterizata prin indeplinirea, cu stiinta, in mod defectuos a atri- butillor de serviciu, trisaturi cuorinse in continutul inffactiunii de fas. Astfel, prevederile art. 246 C. pen. nu sunt ineidente in cauzi nici in conditiile concursului real si nici in cele ale concursului ideal de infractiuni. Referitor la incadrarea juridic& a faptei in infractiunea preva- ‘auth de art. 289 alin. (1) C. pen, nalta Curte a retinut urmatoarele: Contractul de garantie imobiliar’ intocmit si autentificat de notarul public constitute ,inscris oficial” in acceptiunea dispozitilor art. 289 si ale art, 150 alin, (2) C. pen,, iar notarul public are calitatea de functionar in sensul prevederilor art. 147 C. pen. Asa incat, auten- tificarea de citre notarul public a unui contract de garantie imobi- liaré in care semniturile nu apartin proprietarilor imobilului asupra ciruia se instituie ipoteca constituie infractiunea de fals intelectual, prevazuté de art, 289 alin. (1) C. pen., care consti in , falsificarea unui inscris oficial, cu prilejul intocmirii acestuia de catre un functionar aflat in exercitil atributilor de serviciu, prin atestarea uunor fapte sau imprejurari necorespunzitoare adevarului, ori prin ‘omisiunea cu stiinfa de a insera unele date sau imprejuriri”. Deci, obiectul material al acestei infrectiuni poate fi numai un inscris oficial”, iar subiect activ functiocarul. Din examinarea dispozitilor art, 150 alin. (2) si art. 145 C. pen., precum si art. 3 din Legea nr, 5/1995, se constati c& inscrisul intocmit si autentificat de un birou notarial este un inscris oficial in sensul legii penale. Astfel, este evident c& si contractul de garantie imobiliard intocmit si autentificat la biroul notarial in care isi desfisoara activitatea inculpata este un inscris oficial, care poate fi obiect material al infractiunii prevazute de art. 289 alin. (1) C. pen. De asemenea, $i conditia ca notarul s& poata fi considerat c& are calitate de functio- nar in sensul legii penale $i, deci, de subiect activ al infractiunii de fals intelectual, este indeplinita in spetd. Astfel, potrivit art. 14 din Legea nr. 36/1995, activitatea notarilor publici se desftsoara in cadrul unui birou care presteaza servicii de interes public, iar pe durata cét notarul isi desfisoara cctivitatea in cadrul biroului, el se afla in serviciul acestui birou, chiar daca intre el si biroul notarial ‘nu sunt raporturi tipice de munc&. in consecinta, conditia ca su- biectul activ al inffactiunii prevszute de art. 289 C. pen. si fie functionar, este indeplinité si in cazul notarului public. Fafa de aceste considerente, Inalta Curte de Casatie si Justitie a ‘admis recursul declarat de inculpata, a casat sentinta penalé atacata 8 Infractiuni de abuz gi negliienta in serviciu cu privire la incadrarea juridicd a faptei si la dispozitia de con- damnare a inculpatei, in baza dispozitiilor art. 334 C. proc. pen. a schimbat incadrarea juridicd in infractiunea prevazutt de art. 289 C. pen, iar in temeiul dispozitiior art. 11 pet. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. b') C, proc. pen., inculpata a fost achitata pentru sivar- sirea infractiunii de fals intelectual, prevazuti de art. 289 C. pen. Nota. 1. In sens contrar, a se vedea C.A. Bucuresti, s. a lla pen., dec. nr. 1088/1998, in'R.D.P. nr. 1/1998, p. 124, in care s-a ‘efinut ca fapta inculpatilor (viceprimar si, respectiv, secretar al pri- rmériei unei comune) de a fi eliberat unel persoane, in tipsa unei hotarari a comisiei pentru aplicarea Legi nr. 18/1991 — singura abilitatd s& decida in aceasta privinjs — 0 adeverinta prin care se atesta In mod nereal c& s-a anulat procesulverbal de punere in Posesie a parfi vatmate asupra unui teren, adeverinté pe care Persoana beneficiard a depus-o la instanta de judeca, obtinand cAstig de cauzé intr-un proces de servitute, constituie nu numai infractiunea fals intelectual (art. 289 C. pen.) ci si aceea de abuz in serviciu contra Intereselor persoanelor (ar. 246 C. pen.) infra fiunile affanduse in concurs. in acelagi sens, I.C.C.J., 8. pen., dec. fr. 1446/2004, nepublicatd, dec. nr. 5430/2005, nepublicatd, spefa ir, 50. 2. in principiu, fapta functionarului public care, in exercitarea atributilor de servic, falsitica un inscris oficial cu prilejul intocmirit acestuia, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de abuz in serviciu $i fals intelectual, svarsite in concurs ideal. In ac- ‘ceptarea acestui punct de vedere trebuie plecat de la obiectul ju- ridic distinct al celor doua infractiuni. Astfe, in timp ce prin incrimi- area abuzulul in serviciu, infractiune de rezuttat, s-a urmairit ocro- tirea relafilor sociale referitoare la activtatea de serviciu, activitate a c&rei bund destéigurare presupune Indopliniroa indatorirlor de serviciu in mod corect, cu respectarea intereselor legale ale per- ‘soanelor, in cazul infractiunii de fals intelectual, infractiune de pe- ricol, obiectul ocrotii i! constituie relatile sociale referitoare la in- crederea pe care trebuie s& o inspire un asemenea inscris. Or, din cconfinutul art. 33 lit. b) C. pen. rezulté c& exist concurs ideal de infracjiuni atunci cand o actiune sau inactiune sévarsité de aceeasi persoand, datorité imprejuratilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni. Tre buie facuté totugi o distinct. Daca fapta de a falsifica un inscris nu produce o vatamare intereselor legale ale unei persoane (de exem- plu, pentru c& inscrisul nu a fost folosit), nu poate firetinuta infrac- fiunea de abuz in serviciu, nefiind intrunite elementele constitutive |. Delimitare si raport cu alte infractiuni 9 ale infractiunii sub aspectul laturii obiective (ipsa rezultatulul), ci ‘numai aceea de fals intelectual", 3. Cu privire la caracterul subsidiar al infractiunii de abuz in serviclu, a se vedea spefa nr. 5 i nota aferenté acesteia, \b Persoanelor. in inscrisuri sub semnétura privati. Elemente consti- C.pen., ant. 248, art. 280 0.6. nr. 27/2002, ar. 7 Nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de ‘abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta de art. 246 C. pen., sub aspectul laturli obiective, daca functio- narul a comis actut ilicit in afara atributillor sale de serviciv. De asemenea, nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privatd, previ- 2uld de art. 290 C. pen., sub aspectul taturit obiective, daca Inscrisul falsificat, care are caracterul unei petitil, nu a fost Semnat, intruc&t, potrivit art. 7 din 0.G. nr. 27/2002, petitile anonime sau cele care nu cuprind datele de identificare ale etitionarulul nu se fau in considerare gi se claseaza. C-A. Suceava, s. pen, dec. nr. 549 din § decemtrie 2007, ‘www legals 10 Inculpatul G.1. a fost trimis in judecatt pentru. comiterea infractiunilor prevazute de art. 290 si art. 246 C. pen., cu aplicarea art, 33 lit. a) C. pen. S-a retinut in sarcina acestuia cf, in calitate de membru al Comisiei comunale de aplicare a Legii fondului funciar C., a incercat s& zidamiceascé emiterea unuititlu de proprietate in favoarea pirtii vatimate B.I., sens in care a formulat in scris © petitie adresaté Prefecturii Suceava — Comisia judefeana de fond funciar, pe care ins& nu a semnat-o in nume propriu, precizind ci terenul pentru care partii vatimate urma sii se elibereze titlul de proprietate nu este liber de sarcin si, ca atare, se impune recunoas- terea acelui drept pe un alt amplasament. Prin sentinta penald nr. 93 din 13 martie 2007, inculpatul a fost achitat, in temeiul dispozifiilor art. 11 pet. 2 lit. a), raportat la '" G, Bodoroncea, Codul penal adnotat, Ed. C.H, Beck, Bucuresti, 2007, p. 649, 10 Infractiuni de abuz si negliient& tn serviclu art. 10 lit. d) C. proc. pen., pentru ambele infractiuni. Pentru a ho- tri astfel, prima instanfé a considerat c& infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privat nu este dat, deoarece acea petitie trebuia clasata, fiind anonimé, nefiind de natura a produce conse- cinfe juridice vatimatoare pentru partea vatimat8. In ceea ce pri- ‘este infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanei, instanja a refinut de asemenea c& partii vatimate nu i-au fost vati- mate drepturile prin demersul intreprins de inculpat, deoarece a aflat despre acesta dupa emiterea titlului de proprietate. Prin decizia penali nr. 334 din 17 septembrie 2007, pronunfat de Tribunalul Suceava, sau respins ca nefondate apelurile de- clarate de Parchetul de pe Kinga Judecitoria Vatra Domei si partea vvatdmata BL, prin mandatar B.V. Pentru a pronunta aceasta decizie, s-a retinut c& inculpatul nu avea ca atributie de serviciu depunerea proceselor-verbale la Pre~ fectura Suceava, nefiind data latura obiectiva a infractiunii de abuz jn servieiu contra intereselor persoanelor. Referitor la infractiunea previzuti de art. 290 C. pen., s-a refinut c& inscrisul intocmit de inculpat nu a fost semnat de acesta, numele petifionarului fiind tre- ccut de catre martorul S.D., angajat al Prefecturii Suceava Recursul declarat de partea vatdmata B.I. a fost respins ca ne- fondat, Curtea de Apel Suceava aratand urmatoarele: potrivt figei postului, inculpatul G.1. era incadrat la Primaria comunei C., jude- {ul Suceava, ca referent cadastru. Din continutul atribuiilor de serviciu nu a rezultat c& acesta avea obligatia inaintarii proceselor- verbale de punere in posesie sia documentelor necesare eliberarii titlurilor de proprietate citre Comisia judeteana de fond funciar, aceste atributii apartinénd secretarului Comisiei locale de fond funciar. Intrucét in cauzi nu a rezultat c& inculpatal, in exercitiul atributilor sale de serviciu, nu a indeplinit vreun act sau L-a inde- plinit in mod defectuos, in mod corect s-a apreciat cd nu sunt date ¢lementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 246 C. pen. sub aspectul laturii obiective. in ceea ce priveste infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatur privat, prevazuta de art. 290 C. pen., atat timp cat inserisul depus la Prefectura judetului Suceava nu are caracterul unei petiii, intrucat nu a fost semnata, iar potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002, petitiile anonime sau cele care nu cuptind datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaz8, solutia de achitare este legala si temeinic’, Astfel, un inscris fri semnitura persoanei de la care emana, fiind lipsit de |. Delimitare si raport cu alte infractiuni " aptitudinea de a produce consecinte juridice, nu poate constitui obiectul material al infractiunii de fals in inserisuri sub semndturd privat Not. Referitor la comiterea actului ilicit in afara atributilor de serviciu ale functionarului, a se vedea $/ spefa nr. 36. 5. Infractiunea de neexecutare sau nerespectare a hotdrarilor judecdtoresti irevocabile pronuntate de in- stantele de contencios administrativ. Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Caracterul subsidiar al Infractiunii de abuz in serviciu. Neretinere ? Limitele controlului judiciar asupra actelor inde- plinite de oamenii politici. Absenta caracterului politic al refuzului de validare a unor consilieri locali de catre alti consilieri ©. pen., art. 246 Logea nr. 218/201, art. 32 Legea nr. 5542004, at. 24 ain. (3) 1. Desi infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuti de art. 246 C. pen., are caracter subsi- diar ~ astfel cd fapta unui functionar se incadreazd in aceasta norma numai dac& abuzul nu are o incriminare distincta in Codul penal sau intr-o lege specialé -, pentru a se retine rela- fia de subsidiaritate, trebuie ca intre cele doua incriminari s& existe identitate cel putin partiala de obiect juridic. 2. Prin examinarea de cétre instanta penalé a refuzului unor consilierl locali de vatidare a altor consilieri tocali (in temeiul art. 32 din Legea nr. 215/2001), nu se cenzureaza un vot politic, ci se evalueaz neindeplinirea unui act la care acestia sunt obligati in calitate de functionari publici, act materializat ® Potivit at. 32(in prazent art. 31, dup’ modifcarea adusa prin O.U.. rr. 20/2008) din Legea nr. 215/200" a administrate! publice locale: .(3) Comisia do validare examineaza legaltatea alegeni fiecaru conser $i pro- une consifviui local valdarea sau ievalidarea mandatelor. (4) Comisia do Validare va propune invalidarea alege'ii unui consiler nual In cazul in care 30 consiata Incalcarea condiilor de ellbiltate sau daca alegerea consile- rulul s-a facut prin frauda electorala, constataté in condiile Legit privind alegorea autoritilor administratiei publice locale” 12 Infractiuni de abuz si negljenta in serviciu intr-un vot, care, daca este in afara limitelor sale juridice i temporale, este unul abuziv. CA. Alba lula, s pen., dec. nt. 27 din 17 lanvarie 2008, nw jurispradenta.org Prin sentinta penala nr. 189 din 13 martie 2007, Judecdtoria Sibiu a dispus, printre altele, condamnarea inculpatilor N.G., E.U,, EE, UJ, EMJ. si EE, la o pedeapsa de 8 luni inchisoare fie- care, pentru sivarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra inte- reselor persoanelor, prevazuté de art. 246 C. pen.; in baza art. 11 pet. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. b!) C. proc. pen. si art. 18! C. pen., au fost achitati inculpatii D.N., ME.J., N.O.E., MG. N. MF, TJ., EM. si E.O.D., in privinta sAvarsirit infractiunii de abuz. in serviciu contra intereselor persoanelor. previzuti de art, 246 C. pen. si li s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzi Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut, in esen, e@ inculpa iri local si primarul comune §., ud. Sibiu -, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu ocazia constituirii Consiliului local al comune’ $., in anul 2004, cu stiinté nu au acor- dat un vot de legalitate alegerii consilierilor locali P.D. si T.G., desi exista sentinja civila nr. 2343/2004 a Tribunalului Sibiu, care obliga consilierii local la validarea celor doi, cauzandu-se o vata ‘mare importanta intereselor legale ale acestora. Impotriva acestei sentinfe au declarat apel inculpatii N.G., EU, EE, UJ. EMJ, EE, EM, NJ, DN, MEJ, NOE, MG, MF., TJ. si E.O.D,, iar prin decizia penal nr. 190/2007, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulata de inculpati, de schimbare a incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina fiecdruia, din infractiunea de abuz in serviciu, prevaiauti de art. 246 C. pen., in infractiunea prevazuta de art. 24 alin, (3) din Legea nr. 554/204, a desfiinjat sentinta atacatd sub aspectul Iaturii penale, in ceea ce priveste pe apelantii sus-mentionati si, rejudecdnd cauza, in te- ‘meiul art, 11 pet. 2 lit. a), raportat la art. 10 it. b!) C. proc. pen. si art. 18! C. pen., i-a achitat si pe inculpatii NG, E.U., EE, U., E.MJ. si E-E., aplicdndu-le sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii, pentru sAvarsirea infractiunii de abuz in serviciu, pre~ vazuti de art. 246 C. pen, Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei atacate. |. Delimitare si raport cu alte infractiuni 13 in ceea ce priveste cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei, instanta de apel a refinut e8, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 54/2004 a contenciosului administrativ, consttuie in- fractiune fapta de neexecutare sau nerespectare a hotararilor jude citoresti irevocabile pronuntate de instantele de contencios admi- nistrativ si dup aplicarea amenzii prevazute Ia alin. (2) al aceluiasi articol. Desi infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor per- soanelor, prevzuti de art. 246 C. pen., are un caracter subsidiar, astfel c8 fapta unui functionar se incadreaza in norma de mai sus nnumai daci abuzul nu are o ineriminare distinct in Codul penal sau intt-o lege speciald, trebuie ca intre cele dou’ ineriminari si existe identitate, cel putin partali, de obiect juridic. Or, in spe, infractiunea previzuta de art. 246.C. pen. apa’ relatile referitoare Ja buna desfisurare a relatilor de serviciu, iar infractiunea preva zuti de art. 24 alin. (3) din Legea nr. $54/2004, relatile sociale referitoare la buna infipture a justtiei, rezulténd fara puting de tagada ca intre cele dou infractiuni nu exists identitate de obiect. In concluzie, s-a considerat c& subsidiaritatea este inaplicabilé in spe, motiv pentru care cererea de schimbare a incadrariijuridice a fost respinsd ca neintemeiata Referitor la obligatia de a valida cei doi consiliei, astfel cum ra ea stabilité prin sentinja civil nr. 2343/2004 a Tribunalului Sibiu, instanfa de apel a constaat cd, intr-adevar, aceasta viza Con- siliul local, insi nu acesta ea persoan juridicd distinct, ci Con liul local ca suma a consilierilor ales, in indeplinirea si exercitarea atributilor pe care acestia le aveau conform art. 32 din Legea nr, 215/2001 in forma in vigoare la data respectiva, atributii pe care consilierii trebuiau si le cuncascd. Consilieriilocali nou alesi au obligatia prin lege si dea un vot de legalitate in ceea ce priveste validarea celorlali consilieri locali, avind posiilitatea de a da un vot negativ numai cnd se constati in mod legal c& acestia au ‘nefleat conditile de eligibilitate sau dact alegerea lor s-a facut prin frauda electorala, aspecte neverificate in cauz8, inculpatii exercitindu-si dreptul lor la vot peste limitele sale juridice si tem- porale, deci abuziv. Dac& votul reglementat de art. 32 din Legea nr, 215/2001 ar fi un vot politic, atunci s-ar putea ajunge la situaii absurde, de blocaj politic, in care, prin jocul democratiei neinte- les, niciun consiliu local n-ar putea si se mai constituie in mod legal 14 Infractiuni de abuz sinegljenta in serviciu impotriva hotararii pronunjate de instanta de apel au declarat recurs parle civile P.D. si T.G, precum si inculpatii E.U, D.N., EE., MEJ., MG, NG, NO. EM, NJ, BE, TJ, UJ. $1 E.0.D,, eae ‘au criticat hotarirea atacati, sustindnd in esent, pe de-o parte, c& sa ‘comis o ercare gravi de fapt, nefiind intrunit continutul constitutiv al infractiunii de abuz in servicia, fiind incidente dispozitille art. 24 alin, (3) din Legea nr. 554/2004, iar pe de alté parte c& judecatorii au comis un exces de putere, in sensul c& au cenzurat votul politi liber exprimat al membrilor unui organ colegial, invocdndu-se dispozitiile art. 389° alin, (1) pet. 19 C. proc. pen. Verificand temeinicia eriticilor formulate, Curtea de Apel Alba Tulia le-a apreciat ca fiind nefondate, iar in ceea ce priveste crit potrivit céreia judecatorii au comis un exces de putere, a considerat ch judecdtorii, in exercitarea puterii judecdtoresti, nu au intrat in atributile altei autoritii stata, nefiind incaleat principiul separa- {iei puterilor in stat. Astfel, prin examinarea refuzului consilierilor locali de validare a partilor vatamate si evaluarea vatamar te intereselor legale ale acestora, nu s-a cenzurat un vot politic, ci s-a evaluat actiunea de neindeplinire a unui act la care inculpafii erau obligati in calitate de functionari publici. Noti. Pentru rejinerea caracterului subsidiar al infractiunii de abuz ih servciu, este necesar s& se constate intrunirea in mod cu- mulativ a dou conditi esentiale, respectiv relafile sociale ocrotite de norma specialai trebuie $4 acopere in parte spectrul relatilor protejate de norma generala, iar la ambele infractiuni, subiectul Bctiv trebuie 38 fie obligatory functionar"", De exemplu, in cazul falsulul intelectual prevazut de art. 289 C. pen.,falsficarea inscri- sului oficial se comite cu prilejl tntocmirl acestuia de catre un funciionar aflat in exercitiul atribujiunilor de servic, prin atestarea Uunor fapte ori imprejurdri necorespunzétoare adevarului ori pri ‘omisiunea cu stint de a insera unele date sau imprejuréri. Desi functionarul respectiv comite gi un abuz in serviciu, legiitorul a cconsiderat c& se impune incriminarea distinct& a acestui act ict al funcfionarului, calificandu-| drept fals intelectual (a se vedea spefa nr. 3); aceleagi considerente sunt valabile si in cazul altor infractiuni ccomise de functionari in exerciiul atributilor de serviciu, cum ar fi "7. Vastu, D. Pavel, G. Antoniu, $t. Danes, Gh. Darang, D. Lucinescu, V. Papadopol, D.C. Popescu, V. Radmureanu, Codut penal comentat si at peciala, vol Il, Ed. Stintiica g! Enciclopedica, Bucurest, 1977, |. Delimitare si raport cu alte infractiuni 15 warestare nelegalé gi cercetare abuziva’, prevazuta de art. 266 C. pen., ,supunerea la rele tratamente”, prevazuta de art. 267 C. pen., ,tortura’, prevazuta de art. 267' C. pen., ,tepresiunea ne- dreapta", previzuta de art. 268 C. pen., ,inlesnirea evadarir’, pre- vzuté de art 270 C. pen. etc. 6. Caracterul subsidiar al infractiunii de abuz in ser- viciu. Abrogarea normei de incriminare speciala. Efi- cacitatea dispozitiei cu caracter general C.pon,, art. 246 Legea nr. 78/2000, art. 10 b) Abrogarea unel norme de incriminare nu echivaleaza intot- deauna cu dezincriminarea faptei prevazute in acea norma. in consecinta, in urma abrogarii prin Legea nr. 69/2007 a normel de incriminare a faptelor de a acorda credite cu incalcarea legii ‘sau a normelor de creditare si de a nu urmari, conform legil eau normelor de creditare, deetinatiile contractate ale cro- ditelor, prevazuta in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, faptele pot fi incadrate in art. 246 C. pen. referitor la abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, daca sunt indeplinite conaditille prevazute in acest text de lege. LOC, s. pon, dec. nr. $541 din 20 noiembria 2007, www. solo Prin sentinta penal nr. 131 din 8 aprilie 2004 a Tribunalului Bihor, a fost condamnata inculpata C.L. pentru sdvargirea infrac~ tiunii prevazute in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 si a dows infractiuni prevazute in art. 254 alin, (1) C. pen., raportat la art. 1 lit. b) sie) din Legea nr. 78/2000, iar inculpatul M.C., pentru s8- vvrsirea infractiunilor previzute in art. 215 alin. (1), (2), (3) si (4) CC. pen. si art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000. Instanta a retinut in esenta c4, in perioada aprilie-mai 2003, in calitate de director al sucursalei unei banci, inculpata C.L. a acordat mai multe credite societatii comerciale T,, cw incalearea normelor de creditare si nu a uurmarit ~ conform legii si normelor bancare ~ destinatia contrac- tat& a creditelor, in scopul obtine:ii de foloase necuvenite. Pentru a aproba, in baza atributiilor sale de serviciu, ca director al sucursa- lei bancii, acordarea a doua credite, cu incalcarea normelor ban- care, la 4 aprilie si 30 mai 2003, inculpata a primit de la inculpatul MC. sumele de 300 de euro si 1.000 de dotari SUA. in calitatea sa de administrator la societatea comerciala T., inculpatul M.C. a in- 16 Infractiuni de abuz gi neglienta in serviciu dus in eroare banca, cu prilejul incheierii conventiilor de impru- ‘mut, prin folosirea unor documente de plat8 frauduloase, cauzind bincii un prejudiciu total de 61.600 lei. impotriva acestei solutii au declarat apel procurorul si inculpata CLL. Prin decizia penalA nr. 3 din 11 ianuarie 2005, Curtea de Apel Oradea a admis apelul procurorului, intre altele, cu privire la individualizarea pedepsei aplicate inculpatei C.L. {nalta Curte de Casatie gi Justitie, prin decizia penala nr. 5134 din 13 septembrie 2005, a admis recursul inculpatei, a casat deci- Zia atacata si a trimis cauza la Curtea de Apel Oradea pentru rejudecarea apelurilor procurorului si inculpatei, intrucat instan de apel nu a ardtat motivele pe care si-a intemeiat solutia. In rejudecarea cauzei, Curtea de Apel Oradea, prin decizia penala nr. 208/A din 19 decembrie 2006, a respins apelul procurorului si admis apelul inculpatei C.L. impotriva hotarérii primei instante, pe care a desfiinfat-o, intre altele, in sensul c8 a dispus achitarea inculpatei, in baza art. 11 pet. 2 lit. a), raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., pentru intractiunea prevazuta in art. 10 it. b) din Legea nr. 78/2000 si, in baza art. 11 pet. 2 lit. a) raportat la art, 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., pentru cele doud infractiuni prevazute in art. 254 alin. (1) C. pen., raportat la art. 1 lit. b) sie) din Legea nr. 78/2000. ‘impotriva acestei decizii penale, privind pe inculpata C.L., parchetul a dectarat recurs, solicitind condamnarea inculpatei pen- tru infractiunile retinue in sarcina sa la o pedeaps& privativa de libertate, considerdndu-se c& din probele administrate rezulta jovatia acesteia, S-a sustinut ¢& hotirirea instantei de apel nu cuprinde motivele pe care se intemeiazi solutia de achitare a inculpatei sub aspectul infractiunii prevazute in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, Prin al doilea motiv de recurs, s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prevazuta in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, in infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma continuata, prevazuta in art. 246, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Procurorul a aritat c8, dupa pronuntarea deciziei penale nr. 208/A din 19 decembrie 2006, a intrat in vigoare Legea nr. 69/2007 privind modificarea Tt. b) si c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000. Prin Legea nr. 69/2007 s-au abrogat dispozitile incriminatoare privind acordarea creditelor cu incalcarea legii si a normetor bancare, riméndnd in continuare incriminat’ numai acordarea subventiitor cu incdlearea legii. Abro- 1. Delimitare i raport cu alte infractiuni 7 area dispozitiilor incriminatoare prevazute in art. 10 lit. b) si ¢) din Legea nr. 78/2000 nu a insemnat dezincriminarea faptelor pre Vizute in aceste dispoziti, intrucdt faptele continua sé fie incri- minate prin alte dispozitii cu caracter penal. fn speta, abrogarea dispozitiilor cu caracter special previzute in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 determina ca faptele sivarsite de inculpaté si primeasc& o alta incadrarea juridic®, potrivit legii generale care isi redobandeste eficacitatea, respectiv in infrac- tiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, previzuta in art. 246 C. pen. ._Examinand recursul in ceea ce o priveste pe inculpata C.L., fnalta Curte de Casatie si Justitie a constatat c& acesta este fondat, pentru urmétoarele considerente: Inculpata C.L. a fost trimisa Judecaté pentru sivérsirea infractiunii prevzute in art. 10 lit. b) ‘din Legea nr. 78/2000, constind in aceea cd, in calitate de director al sucursalei unei binci, in pericada aprilie-mai 2003, a acordat ‘mai multe credite societatii comerciale T., cu incAlcarea legii ban- care si a normelor de creditare si nu a urmarit, conform legii si normelor bancare, destinafile contractate ale creditelor, in scopul obfinerii de foloase necuvenite. Instanfele de judecatd s-au pro- ‘unfat asupra unei singure infractiuni, cénd, in'realitate, inculpata a sivarsit doud fapte distincte, ale cdror elemente materiale si ur- ‘mii sunt diferite: o prima inffactiune previzuta in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 constd int-0 actiune — aceea de acordare de credite cu incalcarea dispozitiilor legale — si care se consumi instantaneu, la momentul realizirii lui verbum regens; 0 a doua infractiune prevazutd in art. 10 lt. b) din aceeasi lege const intr-o ‘nactiune — aceea de neurmarire a destinatiei creditelor acordate — sicare are un moment de consumare si unul de epuizare, ulterioara savarsiri primei infractiuni. Faptele au rezolutit infractionale dis- tincte si se afla in concurs real, potrivit dispozitilor art. 33 lit. a) C. pen. Abrogarea art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pune pro- blema retroactivititii legii penale. Abrogarea unei dispozitii de incriminare nu inseamn’ intotdeauna gi dezincriminarea faptei pre- vazute in acea dispozitie, fiindca este posibil ca fapta respectiva si continue si fie incriminat& printr-o alts dispozitie cu caracter pe- nal. in acest context, inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat 4 faptele retinute in sarcina inculpatei, astfel cum au fost aratate, se regiisesc in confinutul infractiunii de abuz in serviciu, previzuté in art. 246 C. pen. 18 Infractiuni de abuz si neglenta in serviciu 18_________infractiuni de abuz si neglenta in servicin Fath de aceste considerente, recursul declarat de procuror a fost admis, decizia penala sus-mentionatd si sentinfa penal nr. 131 din 8 aprilie 2004 pronunfata de Tribunalul Bihor au fost casate, in parte, numai in ceea ce priveste solutionarea laturii penale si numai cu privire la inculpata C.L. si s-2 dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, respectiv Tribunalul Bihor. Nota. 4 se vedea si spefa nr. 64 §2. Abuz in serviciu contra intereselor publice 7. Diferenfa dintre abuz in serviciu contra intereselor publice si folosire cu rea credinta a creditulul societatii. Caracterul subsidiar al infractiunii de abuz in serviciu C. pen. at. 248 Legea nr. 31/1990, art. 272 alin. (1) pet. 2" Infractlunea previzuté de art. 248 C. pen, este conditionats de existenta unor atributil de serviciu pe care subiectul activ calificat al infractiunii s& le Incalce, provocand fle un pre- judiciu, fie 0 tulburare insemnat& bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unel alte unitati din cele la care se referd art. 145 C. pen. Folosirea cu rea-credinté, in folosul propriu, de catre direc- torul executiv al unei societiti comerciale, a unor sume de bani ridicate din casieria societatii sub forma unor avansuri bénesti nedecontate, constituie infractiunea prevazuté de art. 272 pet. 2 din Legea nr, 31/1990. CA. Galas. pon, dec. nr. 360/R din 16 junio 2008, warw jursprudenta org Prin sentinta penala nr. 2016 din 18 octombrie 2007, pronun- {ati de Judecitoria Briila, in temeiul art. 11 pet. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., s-a dispus achitarea inculpatului S.D. pentru sivarsirea infractiunii de abuz. in serviciu contra intereselor 1 Potevit art, 272 alin, (1) pet. 2 din Legea ar. 31/1990 privind sacie- tile comerciale, .(1) Se pedepseste cu Inchisoare de la ¥ la 3 ani fonda- torul, administrator, drectorul sau reprezentantul legal al societal, care [..] 2. foloseste, cu rea-credinfé, bunuri sau creditul de care se bucuré ‘societatea, int-un Scop contrar Intaraselor acesteia sau In folosul ll propria ori pentru a favoriza 0 alta societata in care are interese direct sau inirect”. 1. Delimitare gi raport cu alte infraciuni 19 publice in forma continuat’, prevazuta de art. 248, raportat Ia art, 258, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut c8, la data de 27.07.2003, SC S.F.T. SRL B. a formulat o plingere penali impotriva fostului angajat S.D., pentru faptul e& acesta a produs prin activitatea desfisurata in unitate, un prejudiciu in suma de 9.969,52 lei. Ca ummare a cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit c8 in perioada 02.05.2002 — 07.10.2003, inculpetul a fost angajat la SC S.F.T. SRL B., in funcfia de director executiv. In perioada 2002 ~ 2003 cesta a incasat din casieria societatii avansuri spre decontare, in valoare totala de 22,959,39 lei. Pentru justificarea acestor avansuri, inculpatul a prezentat bonuri fiscale” pentru diferite materiale consumabile i carburanti care, din punct de vedere contabil, nu reprezentau o justificare legala; a prezentat documente nereale care reflectau achizitii de bunuri ce nu ficeau parte din obiectul de activitate al SC S.F-T. SRL B. si care nu au fost inregistrate in cadrul societati. S-a mai stabilitc3 inculpatul nu a justificat cu do- cumente legale plata sumei de 1.000 lei cdtre persoana fizica J.O. Analizénd confinutul infractiunii prevazute de art. 248 C. pen., prima instant& a retinut c& termenul ,act” utilizat de legiuitor in conjinutul infractiunii, are intelesul de operatiune concreta, pe care subiectul activ al infractiunii trebuie si 0 efectueze in virtutea atributiunilor sale de serviciu, astfel & infractiunea de abuz in serviciu este conditionati de existenta unor atributii de serviciu pe ‘care subiectul activ al infractiunii si le incalce provocind fie un prejudiciu, fie o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei insttutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refer art. 145 C. pen. Prin urmare, situatia premis4 a infractiunii o reprezint& existenta atributiilor de serviciu prevazute in fisa pos- tului si/sau in contractul individual de muncd al subiectului activ al infractiunii. Or, in cauzi au fost depuse atat contractul individual de muncé al inculpatului, cat si fisa postului, acte din care nu re- zulté cé inculpatul a avut atribufii de natura celor la care actul de inculpare face referire. Pentru acest motiv, prima instant& a retinut c& nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii pre- vazute de art. 248 C. pen., pentru care inculpatul a fost trimis in jue decati, sia dispus achitarea sa, Impotriva sentinfei penale nr. 2016 din 18 octombrie 2007 a Judecatorici Briila, au declarat apel Parchetul de pe ling’ Jude- catoria Braila si partea civila SC S.F.T. SRL B. Prin decizia penal 20 Infractiuni de abuz si neglienta in serviciu nr. 29 din 7 februarie 2008, Tribunalul Braila a admis ambele ape- luri, a desfiinfat in parte sentinta penalt apelata si, in rejudecare, in bbaza art. 334 C. proc. pen.,a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei, din infractiunea prevazuta de art. 248 alin. (1) in referire la art. 258, cu aplicarea art. 41 alin. 2) C. pen., in inffactiunea prevazuta de art. 272 pet. 2 din Legea nr. 31/1990, republicatd, cw aplicarea art. 41 alin, (2) C. pen. si in baza acestui text, cu apli- ccarea art. 74-76 lit. d) C. pen., ka condamnat pe inculpatul S.D. la 6 luni inchisoare. Pentru a decide astfel, Tribunalul a retinut din probele admi- nistrate in cauzA cA, in perioada 02.05.2002 ~ 07.10.2003, incul- patul S.D. a indeplinit functia de director executiv in cadrul SC S.F.T. SRL B. Fisa postului directorului executiv prevedea 0 serie de atributi, printre care gi cele de realizare a indicatorilor econo- imici gi de folosire a resurselor ce le avea la dispozitie societatea, De asemenea, inculpatul avea sarcina de a asigura informarea ope- rativa a administratorului unic asupra desfisurarii activitiii socie- ‘ati si principalelor masuri luate pe parcurs si de a aviza necesarul de credite. Fati de aceste atributii specifice directorului executiv al societitii comerciale, Tribunalul a considerat c& este fara echivoc c& inculpatul S.D. a folosit cu rea-credinta credite (sume de bani) {in folosul propriu, sub forma avansurilor binesti nedecontate. Ast~ fel, instanta de apel a considerat 3, desi situatia de fapt retinuts prin actul de inculpare este corecta, faptele inculpatului nu intru- nese elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 248 C. pen., care are un caracter subsidiar, ci ale infractiunit prevazute de art, 272 pet. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat Inculpatul S.D. a formulat recurs impotriva deciziei penale nr, 29 din 7 februarie 2008 a Tribunalului Braila, criticdnd-o ca ne~ legal, acesta find respins ca nefondst. Noté. 1. in acelasi sens, gi C.A. Cit, 8. pen., dec. nr. 75/4/1998, in R.D.P. nr. 1/2000, p. 133. 2. Referitor la nejustificarea cu documente a sumel primite cu tity de ,avans spre decontare”, fapta poate constitu infractiune nu- ‘mai in masura in care Inssi obtinerea sumei este consecinta unui act ict al inculpatului; in caz contrar, unitatea are dreptul 38 dis- und sanctionarea functionarului respectiv gi s& fi impute suma amas nejustificaté, or, dacé acesta nu mai activeaz& in cadrul institullel, $4 pretindé plata pe calea unei actiuni civile — in acest |. Delimitare gi raport cu alte infractiuni 21 sens C.Sw., s. pen., dec. nr. 3936 din 12 julie 2004, in Jurisprux denta instantei supreme, Ed. Universul Juridic, 2008, p. 228-230. 3. Cu privire la caracterul subsidiar al infractiunii de abuz in serviciu, a se vedea nota de la speta nr. 5. 8. Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor publice gi neglijenta in serviciu. Latura subiectiva. Ras- Pundere civild delictual Cp 1. 248, art 249, Infractiunite de abuz in serviciu contra intereselor publice 31 neglijenté in serviciu au ca element comun nerespectarea atributillor de serviciu de cétre functionarul public, iar ca ele- ment de diferentiere, forma de vinovatie ~ in primul caz in- tentia, iar in al dollea culpa, intrunirea confinutulul constitutiv al infractiunii prevazute de art. 248 C. pen. nu depinde de imprejurari strdine gi ulte- rioare condultel abuzive a functlonarului public, imprejurari cum ar fi nesesizarea de c&tre alte persoane a organelor in- dreptatite - chiar dac& aceast4 omisiune ar intruni elementele constitutive ale vreunei infractiuni"! — sau posibilitatea recu- era prejudiciului, prin urm&rirea unul debitor. Faptul c& alte persoane au contribuit la producerea rezul- tatulul nu prezinté relevanté in cea ce priveste réspunderea civil delictual a inculpatulul, intrucdt principle ce reglemen- teazi acest tip de r&spundere antrenata in cursul procesu Penal pretind suportarea intregului prejudiciu de cétre in- culpatul trimis in judecata, chiar daca $1 alti faptuitori ar putea fi responsabili de producerea daunei, dar nu au fost cercetati penal i trimisi in judecaté. Totodaté, imprejurarea c& preju- diciul ar putea fi recuperat de la o alt persoand in baza legii nu intéturd rSspunderea civild delictuala a inculpatul CA. Cy, s. pon $i de min., dec. nr. 371/R din 4 lunie 2009, ww jursprudenta.org Potrvt art. 269 alin. (1) C. pen., consttuie infraciune wfapta funcfio- ‘narului public care, und cunostinfé de sdvérsirea une! infractiani in loga- turd cu serviciul in cadvul c&ruia isi indeplineste sarcinie, omite sesizarea 4 indata a procurorulul sau a organutui de urmarire penaia, potrivit leg de procedura penala”. Infractiuni de abuz si negliienta in serviciu Prin sentinta penalé nr. 374 din 21 noiembrie 2008 a Judeca- toriei Zaléu, in baza art. 334 C. proc. pen. s-a schimbat incadrarea |juridicd a faptei retinute in sareina inculpatei H.N., din infractiunes de abuz in serviciu, previzutd de art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin, (2) C. pen., in infractiunea de neglijent& in serviciu, prevazuti de art, 249 alin. (1) si (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. in baza art. 249 alin. (1) si (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 74 lit. a) si art. 76 lit. d) C. pen., inculpata HIN. a fost condamnata ta pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru comiterea infractiunii de neglijent’ in serviciu. In baza art. 81 art. 82 C. pen., s-a dispus suspendarea conditionat a executar pedepsei. S-a respins ca nedovedita actiunea civild formulati de catre partea civilé D.G.F.P. S., privind obligarea inculpatei la plata sumei de 172.856 lei despagubiri civile. Pentru a hotiri astfel, instanta a retinut, in fapt, c& inculpata HN. a indeplinit functia de sef al Administratiei Finan{elor Pu- blice Simleu S., in perioada februarie 1990 — iulie 2007. in perioa- da martie 2000 — noiembrie 2001, in conditii legale, inculpata a condus contabilitatea firmei SC E. SRL Simleu S. La data de 8.07.2002, Garda Financiara S. a efectuat un control la aceasta fir- ‘ma, stabilind obligafii suplimentare ale acesteia citre bugetul de stat, in cuantum total de 96.676 lei, reprezentind impozit pe profit, TVA si majorari si penalitati. In baza procesului-verbal de control ‘ntocmit cu aceasta ocazie, organele financiare au declansat proce- dura de executare silitd a creantelor bugetare gi au emis dispozitia de urmarire nr. 1511/2002, pentru un debit total in cuantum de 96.676 lei, pe care SC E. SRL il datora bugetului de stat. Aceastd dispozitie de urmarire a fost inaintati Administratiei Finantelor Publice Simleu S., pentru luarea misurilor de urmarire si executare silita, flind inregistrata in registrul de intrare-iesire al institutiei Dupa ce a fost intocmit borderoul de debit pentru firma SC E. SRL, de catre martora B(E.)G., inspector de specialitate, a fost prezentat inculpatei pentru verificare si avizare, insi aceasta nu a mai restituit acel borderou, astfel ci nu a mai fost inregistrat la dosarul de evident’ fiscala a societitilor debitoare si in consecinta nu s-a putut continua activitatea de executare siliti a debitelor restante pentru firma SC E. SRL. Ulterior, la datele de 9.06.2003 si 15.07.2003, administratorul SC E. SRL a depus la Administratia inanjelor Publice $imleu S. doud cereri pentru eliberarea unor certificate de atestare fiscala. Sub semndtura inculpatei FLN. au |. Delimitare gi raport cu alte infractiuni 23 fost eliberate, fara si fie verificate, doua certificate de atestare fis- cali, intocmite de martora BE )G., fri a se mentiona faptul c& firma SC E, SRL are datorii la bugetul statului, cu toate cf la data respectiv’, societatea figura cu un debit restant de 96.676 lei, a care se mai adaugau majorarile si penalitiile de intarziere pre- vzute de lege. Folosindu-se de cele doua certificate de atestare fiscal’, administratorul SC E. SRL a intocmit actul notarial de dizolvare $i lichidare a societatii, procedand apoi la radierea so- cietatii din Registrul Comertului, astfel c& firma SC E. SRL a ince- tat si existe, fird ca debitul in suma de 96.676 lei plus majorarile gi penalitajile de intirziere sa fie achitat catre bugetul de stat si si se mai poata executa silit societatea respectiva Probatoriul administra in cau a fost interpretat de instanta de fond in sensul c& inculpata H.N,, in calitate de sef administratie financiard, a omis s& verifice daca cele doua certificate de atestare fiscali intocmite de martora B.G. si emise pentru firma SC E. SRL, fara datorii, corespund sau nu realititi, aspect recunoscut de inculpata si confirmat de martore B.G. si de actele emise, Totoda- 1, instanja a retinut cf toata activitatea culpabila ce a generat im- posibilitatea executari silite a fimei SC E. SRL, ajungindu-se la prejudicierea bugetului de stat, se concretizeaza gi se regiseste in atitudinea si comportamentul pasiv al martorei B.(E.)G. (inspector de specialitate la acea dati) care, aga cum a sustinut, cu toate c& stia despre intentia inculpatei de a omite executarea silitd a firmei E., sa mulfumit doar cu faptul de a povesti acest lucru colegelor sale, in loc s& sesizeze organele de urmarire penal sau organele ierarhic superioare, cum era legal si normal si procedeze, nu sa vvin& dupa circa 3 ani si s& dea declaratii acuzatoare in scopul de a se disculpa. in acest context, instanja de fond a schimbat inca~ drarea juridica a faptei retinute in sarcina inculpatei H.N., din infractiunea de abuz.in serviciu, prevazzuta de art. 248 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., in inffactiunea de neglijenta in serviciu, previzuta de art, 249 alin. (1) si (2) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. in ceea ce priveste latura civild a cauzei, instanja de fond a considerat 8, avand in vedere ck D.G.F.P. S. s-a constituit parte civild cu suma de 172.856 lei numai fat de inculpata H.N., deoa- rece la comiterea infractiunii de neglijenta in serviciu comisa de inculpata au mai concurat si activititile cu voie sau fara voie ale altor persoane, fie coautori, complici sau nedenuntitori, prejudiciul 24. Infractiuni de abuz si neglijenta in serviciu total cauzat in speffi nu se cuvine a fi retinut doar de la inculpata HN. sens in care a respins actiunea civil impotriva acestei hotdrari au declarat apel Parchetul de pe Langa Judecdtoria Zaliu, partea civilé D.G.FP. S. si inculpata H.N. Prin decizia penal nr. 20 din 8 aprilie 2009, Tribunalul Salaj a admis apelul declarat de inculpata H.N., a desfiinjat hotirdrea ata- caté in privinta nerefinerii alin. 2) al art. 249 C. pen. si a condam- nat inculpata la pedeapsa de 10.000 lei amend& penal, pentru co- miterea infractiunii de neglijenté in serviciu. S-au respins ca ne- fondate apelurile declarate de Parchetul de pe lingi Judecatoria alu si partea civil. impotriva deciziei menfionate au declarat recurs in termen le- gal Parchetul de pe ling& Tribunalul Cluj. partea civilé si ineulpata HIN. Examinénd decizia atacati, din perspectiva motivelor de recurs invocate de citre primul recurent, Curtea a constatat c& refinerea infractiunii de neglijentd in serviciu, prevazuti de art. 249 . pen.. s-a realizat prin includerea gresit4 in continutul constitutiv al inffactiunii previzute de art. 248 C. pen., a unor imprejurari straine conduitei inculpatei, ce fin fie de conduita colegelor incul- patei, care nu ar fi sesizat organele indreptatite, fie de existenta posibilitatii de a evita prejudicierea bugetului de stat prin urmi rirea unui alt debitor, or este evident c& aspectele acestea constitui ‘imprejurdri ulterioare faptei de care este acuzati inculpata. Atat abuzul in serviciu prevzut de art. 248 C. pen., cat si neglijenta in serviciu, previzuti de art. 249 C. pen., au drept element comun latura obiectiva, respectiv nerespectarea atributiilor de serviciu, iar ca element de diferentiere, latura subiectiva: in primul caz intentia inal doilea caz culpa — deci elemente ce nu sunt ulterioare con- duitei inculpatei; producerea rezultatului prevazut de etre textul incriminator, constand in cauzarea unei pagube patrimoniului pu- bic, este singurul element al laturi obiective ce ar putea interveni ulterior, insi, in speta, producerea prejudiciului a fost urmarea direct atat a primului act material comis de c&tre inculpata, res- pectiv retinerea dispozitiei de urmarire a debitorului - fapt ce a condus Ia imposibilitatea inregistrarit debitorului in baza de date a ‘Administratiei Finanfelor Publice Simleu S. — cat sia actelor ma- teriale ulterioare consténd in semnarea certificatelor fiscale fra datorii pentru societatea debitoare. Find dovediti intentia directa ‘cu care a actionat inculpata, incadrarea juridic’ corect® a faptei |. Delimitare si raport cu alte infractiuni 25 este aceea de abu: de art. 248 .C. pen. in cea ce priveste latura civila, Curtea a apreciat c& in mod eresit instantele de fond si apel au respins actiunea civila formulata de partea civild impotriva inculpetei, intemeindu-i solutia pe con- siderente exterioare raspunderii civile delictuale. Faptul ci alte Persoane au contribuit la producerea rezultatului nu prezinté rele- vvanfi, din cauzi cd principiile ce reglementeaz’ rispunderea civil delictuala antrenaté in cursul procesului penal pretind suportarea intregului prejudiciu de cétre inculpatul trimis in judecati, chiar daca si alti fiptuitori ar putea fi responsabili de producerea daunei, dar nu au fost cercetati penal si trimisi in judecatd. De asemenea, imprejurarca c& prejudiciul ar putea fi recuperat de la 0 alt per~ soand, respectiv fostul administrator al SC E. SRL, c&ruia, in baza legii, i s-ar fi transmis patrimonial s comerciale ~ deci si datoriile acesteia, ca urmare a dizolvarii agentului economic ~, nu inlatura rdspunderea delictuala a inculpatei. Fata de aceste considerente, Curtea a admis recursul promovat de parchet si partea civila impotriva sentinfei si deciziei pro- ‘hunfate, sub aspectul incadrari juridice a faptei, pedepsei aplicate si laturi civile, a condamnat inculpata la pedeapsa de 2 ani inch soare cu aplicarea art. 81 si ar. 82 C. pen., pentru sivarsirea is fractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art. 248 C. pen., raportat la art 41 alin. (2) C. pen., ia obligat-o s& pliteasc& parti civile suma de 185.834 lei, cu titlu de daune materiale. servieiu contra intereselor publice, prevazuta Noti. in cazul infractiunii previzute de art. 248 C. pen., in modalitatea svarsiriiinfractiuni prin inactiune, forma de vinovaitie poate fi doar intentia directa, potrit art. 19 alin. (3) C. pen., iar in ‘modaltatea actiuni, forma de vinovalie poate fi alat intentia direct& Cat si cea indirecta, potrivt art. 19 alin. (2) C. pen 8. Diferenta dintre abuz in serviciu contra intereselor Publice $1 delapidare. Atributii de serviciu p&durar C. pon. art. 215", art 248 ‘Legea nr. 22/1968, ar. 1 Potrivit dispozitiior art. 1 din Legea nr. 22/1969, gestionarul este acel angajat al agentilor economicl, autoritaiior sau insti- tutiilor publice, care are ca atributii principale de serviciu pri- 26 Infractuni de abuz gi negijenta in serviciu mirea, pastrarea i eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau dejinerea, chiar temporard, a agentilor econo- mici, autoritatilor sau institutilor publice, indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afta bunurile. Inculpatul, in calitate de p&durar, avea ca atributie princi pala de serviciu paza arborilor pe picior, nu gestiunea sau ad- ministrarea acestora, el neputand ellbera documente de ex- ploatare si vanzare a masei lemnoase pe picior. In aceasta Calitate, prin indeplinirea defectuoasd, cu stiintd, a indatoriii de serviciu, cea de pazé, el a produs o paguba unitatil de inte- res public gi a sdvarsit, prin aceasta, infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta in art. 248 C. pen. GA. Suceava, s. pen, dec. nr, 730/1999, in R.D.P. nr. 212000, p. 173 Inculpatul a fost condamnat pentru sivarsirea infractiunii de delapidare, prevazut in art. 2154 C. pen., comisa prin aceea c3, in calitate de pidurar, a permis unor persoane si taie arbori pe picior si Si-yi Insuyease3 materialul rezultat. Apelul inculpatului a fost respins, Recursul declarat de inculpat este fondat. Infractiunea de dela~ pidare este specifica gestionarului. in lipsa unor reglementari mai recente, definitia gestionarului trebuie luat& din art. 1 din Legea nr. 22/1969, care se referd la angajatul ce are ca atributii principale de serviciu primirea, pistrarea si eliberarea de bunuri aflate in ad- ministrarea, folosinfa sau detinerea, chiar temporara, a unei socie- ‘ati comerciale sau regii autonome. Din fisa postului rezultS c& inculpatul avea ca atributie prin- cipal de serviciu paza arborilor pe picior, si nu gestiunea sau administrarea acestora, el neputind elibera documente de exploa~ tare si vanzare a masei lemnoase pe picior. Regia autonoma a pidurilor fiind persoand juridicd de interes public din cele prevazute in art. 145-C. pen., inculpatul, angajat al acesteia, avea calitatea de functionar public in sensul art. 147 alin. (1) C. pen. In aceasta calitate, prin indeplinirea defectuoast, ‘cu stiinté, a indatoririi de serviciu, cea de paza, el a produs 0 paguba unitatii si a sivarsit, prin aceasta, infractiunea de abuz. in serviciu, prevazuta in art, 248 C. pen. Nota. 1. A se vodea, n acest sens, s/spota ne. 81 Din sene contr, consitue nfractunea de dlapidare gi nu de abuz in servic, fapta executorlul bancar, eu atrbul do recu- |. Delimitare gi raport cu alte infrachuni 27 Perare a sumelor datorate de debitortrestantiei, care sia insusit sumele de bani obtinute in acest fel. Prin incasarea sumelor de la ebitor gi depunerea lor a bancd, inculpatul actiona in calitate de gestionar —C.8.J., dec. nr. 18/2003, wwwu.legis.10, 10. Diferenta dintre abuz in serviciu contra selor publice gi delapidare. Relevanta juridica a rel ierarhice dintre directorul unei institutii publice si anga- Jatll aflati in subordinea sa C.pen,, at 215", art 248, Fapta directorulul unel institutil publice de a determina per- soane din subordinea sa ca, in exercitarea atributiilor de ser- viciu, sa Intocmeasca documente fictive pe baza cérora acesta ‘88 incaseze sume de bani din conturile institutiel respective, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice. . Nu poate fl sublect activ al Intractluntl de deta soana care nu are atributii de primire, pastrare si dispozitie ‘asupra banilor unitatil in care igi destigoard activitatea. CA, Constanta, 6. pen., min. $fam., dec. nr. 695 din 25 nolembrie 2009, wwwJegalis..o Inculpatul MM. a fost trimis in judecata pentru comiterea in- fractiunilor de instigare la fals in inscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privat’, uz de fals si delapidare, revazute de art. 25-288 alin. (1) C. pen., art. 25-289, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. art. 25-290, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25-291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215! alin. (1), cu aplicarea art. 41 alin (2) C. pen. in sarcina incul- patului s-a refinut 8, in calitate de director al clubului sportiv C.S.M. D., cu ocazia desfasurarii unor competitii de caiac-canoe in perioada 7-16.08.2006, la Baza Sportiva Bascov din judetul Arges, unde au participat si 24 de sportivi ai clubului condus de acesta, in baza aceleasi rezolutii inffactionale, pentru a-si insusi suma de 5.904 lei, a determinat-o pe martora NE. (antrenoare in cadrul clubului) s& faci mentiuni necorespunzitoare adevarului la intoc- ‘mirea referatului nr. 713/23.07.2002 (in baza céruia s-a ficut de~ contul de cheltuieli aferente deplasirii), pontajului de masi si de cazare, si modifice acelasi referat prin adfugarea ulterioara a unor cheltuieli fictive gi sf semneze o facturé necorespunzitoare adeva- 28 Infractiuni de abuz gi negliienta in serviciu rrului, pentru un serviciu fictiv de transport, iar pe martorul DJ. kat determinat si intocmeasca o facturd fiscala si o chitant’ fals’, ce reflectau valori mai mari decét cele plitite in realitate, cu ocazia participarii la acea competitie sportiva, de clubul sportiv condus de inculpat. Prin sentinta penal nr. 1008 din 25 septembrie 2008, Judect- toria Tulcea Ia condamnat pe inculpatul M.M., in temeiul art. 25~ 289, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la o pedeapsa de I an si 6 luni de inchisoare, in temeiul art. 25-288 alin, (2) C. pen., la 0 pedeapsi de I an inchisoare, in temeiul art. 25-290, cu aplicarea art. 41 alin. @) C. pen., la 0 pedeapsa de I an inchisoare, in temeiul art, 25-291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., lao pe- deapsi de I an inchisoare si in temeiul art. 2154 alin. (1), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la 0 pedeapsi de 2 ani inchisoare. Prin decizia penali nr. 134 din 23 decembrie 2008, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondat apelul dectarat de inculpatul M.M. ‘Impotriva hotararilor, in termenul legal, inculpatul M.M. a de- clarat recurs, sustindnd, printre altele, 3 se impune schimbarea incadratii juridice din infractiunea de delapidare in inffactiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice. Examindnd legalitatea si temeinicia hotirdrilor atacate, Curtea de Apel Constanta a constatat c& recursul formulat de inculpat este in parte intemeiat, pentru considerentele expuse in continuare. Sub aspectul incadrérii juridice, inculpatul avand in mod generic, ca director al clubului calitatea de administrator, nu a avut in atributii efectiv primirea, pistrarea si dispozitia asupra banilor si, pe cale de consecint’, nu poate fi subiect activ al inffactiunii de delapidare prevazute de art. 215' C. pen.; fapta inculpatului de a determina, profitind de functia sa de director, pe martorii N.E. si DJ, angajati ai aceleiasi institutii, ca in exercitarea atributiilor de serviciu, s& intocmeasca documente fictive (pontaje, facturi chitanfe, dispoziti de plat), pe bbaza c&rora acesta a incasat suma de 5.904 lei, intruneste clemen- tele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu previzute de art. 248 C. pen. in concluzie, hotiririle recurate au fost casate, s-a schimbat incadrarea juridicd, din inffactiunea prevzuti de art. 215! alin, (1) C. pen. in infractiunea previzuts de art. 248 C. pen., pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa inchisorii, Notd. A se vedea, in acest sens, i spefa nr. 49. |. Delimitare si raport cu alte infractiuni 29 11. Diferenta dintre abuz in serviciu contra intere- selor publice gi gestiune frauduloasa. Notiunea de func- fionar public gi neincadrarea managerului in aceasté categorie C. pen, art. 145 art. 214, a. 248, ant 248!, art. 258 Legea nr. 66/1993", art. 1 Chiar dacd actionar majoritar al parti civile este statul, aceasta este persoana de drept privat, neincadrandu-se Intre persoanele juridice prevazute de art. 145 C. pen., iar conform Legii nr. 66/1993, managerul asigura administrarea societatii in baza contractului de management gi nu este functionar public. Astfel, managerul neflind functionar public, fapta sa nu poate intruni elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art, 248-248' C. pen, Situatia premisa dati de existenta unui raport juridic intre parti, cu privire la administrarea sau numal conservarea tunel universalitati de bunuri, xe ratine in cazut infractiunil de gestiune frauduloasé, prevazutd de art. 214 C. pen. CA. Constanta, s. pan, dec. nr. 1 din 9 noiembrie 2006, inBCA. nr. 1/2007, p. 75 Inculpatul G.G. a fost trimis ir judecaté pentru comiterea in- fractiunii prevazute de art. 248-248', raportate la art. 258 C. pen. prin aceea c&, in calitate de marager general al CNM R. SA Constanta, a semnat fri aprobarea A.G.A. a CNM R. SA gi F.P.S. ca actionar majoritar, addendum-urile | si 2 la conventia de credit nr, 1102 din 12 junie 1996 dintre Bancorex SA si SC C.S. SRL. Constanta, respectiv contractul de gaj din 20 decembrie 1996 fara deposedare asupra navei N. pentru garantarea creditului total de 1.200.000 dolari SUA obtinut de SC C.S. SRL, actiune ilicita ce a ccauzat pirtii civile CNM R. SA Constanfa 0 paguba de 1.709.248 dolari SUA, Stabilind aceasta situatie de fapt, pe baza probelor administrate in cauz4, prin sentinta penal nr. 71 din I aprilie 2004, Judecdtoria Constanta a hotirét: schimbdnd incadrarea juri- die8, conform art. 334 C. proc. pen., condamnarea inculpatului G.G. la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru sivarsirea in- fractiunii prevazute de art. 248-248', raportati la art. 258 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. " abrogatd prin 0.U.\G, nr. 49/1999 (M, OF. rr. 170 din 22 aprile 1999), Infractiuni de abuz $i negliienta in serviciu aceeasi motivare, in fapt si in drept, prin decizia pei SMP dn 25 octombrie 2005, Tribunalul Consent 8 respins ca nefondate aeluile declrate de Parchetul de pe lang? foria Constanta si inculpatul ; een Torii cman legal, inculpatul G.G. a decla- rat recurs, iar Curtea de Apel Constanta a consideratcriticile aces- tuia ca fiind intemeiate in parte, pentru considerentele expuse in continuare, Sub aspectul incadrarii juridice s-a constatat 8, in cazul infractiunii previzute de art. 248-248! C. pen., subiectul activ este calificat, fptuitoral trebuind sib cfitten de fanctionar public artes civil CNM R. SA este petsoan de dept privat, chiar tact acon majoriar este statu, neineadrnd-e inte prsoanele jurdice previzute de art, 145 C. pen, Prin Legea nr. 66/1993, ‘managerul asigurd administrarea societafii in baza contractului de management si nu estefunctionar public. CB legivtorul nu a infeles s& includa ,managerut” in categoria functionarilor publici rezultd din faptul c& legile ulteroare pnd in prezent, respectiv Legea nr. 188/1999 privind stautl funcionara public, att forma initialé cat si in cea modificata/republicata, nu are prevederi fn acest sens. Astfel, recurentul nefiind funcjionar public, fapta sa nu poate inuni elementele constitutive ale infactunitabuz in serviciu contra intereselor publice, previzuti de art. 248~ C. pen. Conform art. I din Legea nr. 66/1993, contractul de manage- ment este acordul prin care o persoana juridicd ce desfisoara acti- vitate economics, in calitate de proprietar, incredinfeaz unui ‘manager organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe bbaza unor obiective si criterii de performant& cuantificabile, in schimbul unei plat. Situatia premisi dat8 de existenta unui raport Jjuridic intre parti, cu privire 1a administrarea sau numai conser- ‘varea unei universalitati de bunuri este in cazul inffactiunii de ges- tiune frauduloasé, prevzuta de art. 214 C. pen. Deci, avand calita- tea de administrator al societitii, fapta inculpatului este prevzuta de art. 214 C. pen. (subiectul activ fiind cel care are in administra- re/gestionare patrimoniul sau anumite bunuri ale unei persoane), ceea ce presupune schimbarea incadrarii juridice. Dar, pentru tragerea la réspundere penala trebuie si se stabi- leascé nu numai c& fapta este prevazutd de legea penal, ci si ci sunt intrunite si celelalte conditi: existenta infractiunii ~ element material, urmarea produsé, legatura de cauzalitate, vinovatia, peri- colul social coneret al infractiunii. Semnnd addendum-urile la 30. |. Delimitare $i raport cu alte infractiuni 31 conventia de credit si contractul de gaj fara deposedare asupra navei N., recurentul a sivargit acte de administrare care fi reveneau conform obligatilor din contractul de management. imprejurarea c& mu a avut acordul A.G.A. nu are relevanti asupra existentei in- fractiunii, deoarece fapta inculpatului nu a avut ca rezultat o pagu- ba efectiva; de altfel, din adresa F.P.S. rezult& cd nu era necesar un mandat special pentru reprezen‘antii actionarului majoritar in scopul aprobatii gajului, deoarece nu s-a dovedit c& societatea avea Pierderi, iar valoarea contabila a navei gajate depigea 30% din valoarea activelor. in baza art, VIII din contractul de gaj din 20 decembrie 1996, banca avea obligatia sa nu onoreze la plati ordinele bancare care nu se referd la cheltuiclile navelor parti civile si care nu purtau viza de accept la platé din partea acesteia (CNMR. SA). Or, in cauzi, banca a efectuat toate plitile fir8 ca vreun ordin si fi fost vizat de reprezentanti parti civile. Astfel, in conditiile in care niciun ordin de plata onorat de banc nu a fost tin prealabil sau ulterior, de cétre partea civila CNM R. SA, si nu s-a stabilit printr-un alt act juridie rispunderea partii civile fata de banca cu privire la aceste iranse de credit, este evident ‘nu se poate retine cA actiunile inculpatului au avut ca rezultat 0 paguba efectiva. Totodata, acuzares nu a dovedit ca inculpatul ar fi Actionat cu rea-credingi, fapi de masurile de protectie luate prin adoptarea art. VIII din contractul de gaj si de neavizare a platilor efectuate de banc’ din credit catre SC C.S. SRL Constanta. Prin lummare, nefiind indeplinita cerinta existentei pagubei efective, a unui raport de cauzalitate intre fapta si nerambursarea creditului, precum si existenta relei-credinge, actele efectuate de inculpat nu intrunesc elementele constitutive ale inftactiunii de gestiune frau- duloast prevazute de art. 214 C. pen. pentru care nu poate fi an- gajat& rAspundcrea penala, fiind aplicabile dispozitile art. 10 lit. d) C. proc. pen. Astfel, recursul find fondat, s-au casat hotidrile atacate si, in bbaza art. 334 C. proc. pen., sa schimbat incadrarea juridiea din in- fractiunea prevazuti de art. 248-248', cu aplicarea art. 258 gi art. 41 alin, (2) C. pen. in infractiunea previzut& de art. 214 C. pen.. iar in bbaza art. 11 pet. 2 lit. a) si art. 10 lit.) C. proc. pen, inculpatul G.G, a fost achitat pentru aceast8infractiure. Noti. A se vedea si spefa nr. 37, Infractiuni de abuz si neglijenta in serviciu 12. Concurs real intre abuz in serviciu contra inte- reselor publice gi luare de mitd. Control vamal ©. pon.,art 248, at. 254 Legea nr, 78/2000, at 1 i. a) gic), ‘an 7 alin, (1)", at. 17 itd} Faptele inculpatului, care, in calltate de inspector vamal, a pentru a nu efectua controlul asupra bunurilor introduse in fa- Ta gi a nu percepe taxele vamale aferente acestora, prejudi- clind astfel bugetul de stat, constitule concurs real intre in- fractiunea de luare de mita, prevazuta de art. 254 alin. (1) 3 (2) C. pen., raportat la art. 1 lit a) gic) gi art. 7 alin, (1) din Legea nr, 78/2000 gi infractiunea de abuz in serviciu contra intere- ‘selor publice, prevazuta de art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C. pen. LC.Cu, s. pon. dee. nr. 4877 din 23 august 2006, www. legalis.ro Inculpatul B.M.C. a fost trimis in judecat& pentru sivarsirea in concurs real a infractiunii de luare de mit8, previzuti de art. 254 alin. (1) si (2) C. pen.,raportat la at. 1 lit, a) gic) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu infractiunea de abuz in serviciu contra in- tereselor publice, prevazuta de art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C. pen. in fapt, in sarcina inculpatului sa retinut &, in calitate de inspector vamal in cadrul Punctului de Frontier& Bors, in noaptea de 2 decembrie 2004, a pretins si primit de la denuntatorul M.D.A., suma de 100 euro si bunuri in valoare de 151 euro, pentru a nu efectua controlul asupra bunurilor introduse de "! potevt art. 1 din Legea nr. 782000, legea pentru prevenirea, desco- perirea si sanctionarea faptelor de coruptie se aplicd persoanelor care: .2) bare exercilé 0 functe publica, inditerent de modul in care au fost invest, jn cadrul autortafior publice sau institutilor publice; [...] c) care exerci atributi de contol, potivitlegi. Potivt at. 7 alin. (1): Fapta de luare de ‘mit, provazuta la art. 254 din Codul penal, dacd a fost sAvargité de 0 per- ‘soand care, potrivitlegi, are atrbutl de constatare sau de sanctionare a ccontraventilor ori de constatare, urmérire sau judecare a invractiunior, so ‘sancjioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 254 alin. (2) din Codul penal privind savargirea infracfiunil de c&tre un functionar cu atributi de conto? Conform art 17 itd}, sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie, cu infractlunile asimilate acestora sau cu infractunile impotriva intereselor financiare ale Comunitatior Europene ,abuzu! in serviciu contra intereselor ppublice, abuzul in servciv contra intereselor persoanelor gi abuzl in ser- iu prin ingrddirea unor dreptur |. Delimitare gi raport cu alte infractiuni 33 cesta in tard si a nu percepe taxcle vamale aferente acestora, pre= Judiciind astfel bugetul de stat cu suma de 29.007,39 lei Prin sentinta penala nr. 376/P/2005, Tribunalul Bihor 2 dispus, in baza art. 254 alin. (1) si (2) C. pen., raportat la at. 1 lit. a) $i) siart. 7 alin, (1) din Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpatului Ja 0 pedeapsé de 2 ani inchisoare si interzicerea pe o durati de 2 ani a drepturilor prevazute de art. 64 lit. a), b) si c) C. pen., iar in baza art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) si art. 76 C. pen., condamnarea inculpatului a0 pedeapsé de 4 luni inchisoare. Prin decizia penala nr. 77/A/2006, Curtea de Apel Oradea, in baza art. 379 pet. 2 lit. a) C. proc. pen., a admis apelul declarat de inculpat si a desfiintatsentinfa atacati, in sensul c, in baza art, 11 pt. 2 lit. a), raportat la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen... dispus achitarea inculpatului pentru ambele infractiuné refinute in sarcina sa, Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de control judiciar a Fetinut, in esent&, c& din nicio proba existenta la dosar nu rezulti ‘cu certitudine i fara putinta de tagada c4 inculpatul ar fi pretins gi primit sau acceptat de la martorul M.D.A. suma de 100 euro, un pulovar si un parfum, pentru a no-si indeplini atributiile de servi- ciu, Inculpatul a exercitat prin sondaj activitatea de contro! vamal a compartimentele de marfuri $i bagaje ale microbuzului cu care a intrat in tard martorul, si cum nu a avut vreo suspiciune privind existenfa unor marfuri care si depiseascd valoarea legald, a dat liber microbuzutui sa plece. imprejurarea c& martorul M.D.A. a as- ccuns bunurile nevimuite printre Tucrurile sale personale se deduce si din faptul cd initial a declarat c’ a stiut in momentul in care le-a cumplrat din Italia c@ acestea sunt! furate. Faptul c& inculpatul i platit martorului M.D.A. pentru cele dow’ bunuri suma de 750 lei ‘nu are relevanti, eft vreme acesta a declarat constant, pe tot par- cursul procesului, c& aceasta era valoarea lor pe pia. impotriva acestei din urma decizii, in termenul legal, a declarat recurs Parchetul de pe King’ inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA. ~ Serviciul Teritorial Oradea, fiind admis de inalta Curte de Casatie si Justitie, care a apreciat, in esentd, cl mumai dintr-o grav eroare instanta de apel I-a putut achita pe inculpat pentru faptele ce i se imputd, desi acestea sunt confirmate de intreg proba- toriul readministrat in faza de judecatd. Astfel, referitor la infrac- fiumea de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuts de art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, raportat Ia art. 248 C. pen., 34 Infractiuni de abuz i negliient aprecierea instanjei in sensul c& inculpatul, in limitele atribut de serviciu, a procedat la efectuarea prin sondaj a controlului bu- nurilor, neavand nicio suspiciune privind existenta unor mérfuri care si depageasca valoarea legald, nu-si giseste suport in reali- tatea lucrurilor. Este ilogic a admite e& 0 persoani care putea intro- duce in tard, prin scutire de taxe vamale, bunuri a ciror valoare nu putea depisi suma de 175 euro, ar fi putut si-i ofere spre vanzare inculpatului bunuri in valoare de 151 euro, pastrand pentru sine numai bunuri in valoare de 25 euro. Tot asa, pare ilogic ca un lucritor vamal, care are obligatia legal’ ca la intrarea in turd s& ccunoascé paritatea lew/euro, s8 achizitioneze bunuti la o valoare ‘mai mare decat cea inscrisa pe etichetd. Totodatd, imprejurarea c& microbuz se afla un bagaj voluminos, imprejurare relevat& de martori att la urmérirea penal, cat i la instanta de judecatd, ar fi impus si ea un control amdnuntit gi nu prin sondaj, asa cum se incearca a se acredita ideca, de cétre instanta de control judiciar. Fata de aceste considerente, Inalta Curte de Casatie $i Just admis recursul parchetului ca tondat, a casat decizia penald atacara sis rejudecind, a mentinut sentinja penala nr. 376 din 5 decembrie 2005 a Tribunalului Bihor, Nota. 1. A se vedea, in acelasi sens, $i spefele nr. 13 si nr. 14. 2. Ase vedea, pentru o diferité incadrare juridic& a faptel, spefa me. 15. 13. Concurs real intre abuz in serviciu contra inte- reselor publice gi luare de mita. Neglijenta in serviciu. Control vamal ©. pen., art. 248, an. 249 Fapta controlorului vamal, aflat in exercitarea atributilor de de a permite introducerea in tara a unor bunuri, fara a casa taxele vamale aferente, constituie infractiunea de abuz serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art. 248 C. pen., cu referire la art. 1, art. 17 lit. d) gi art. 18 din Legea nr. 78/2000. Functionarul vamal care nu intocmeste actele de vamuire, nu actioneazé nici din gregeald, intrucat la nivelul siu de pregitire si experienta trebuie si prevada rezultatul conduitei sale, gi nici cu ugurint, intrucat nu poate exclude cd rezultatul faptel sale (pagubirea bugetului de stat) nu se va produce |. Delimitare gi raport cu ate infraciiuni 35 (rezultatul unei atari fapte flind imediat). in consecin{a, este ‘exclusa retinerea in sarcina sa a infractiunil de neglijent serviciu, prevazuta de art. 249 C. pen., nefiind intrunite con fille aturii subiective ale unel infractiuni din culpa. LC.C.1, 8. pon., dec. nr. 5165 din 12 octombrie 2004, wwrn.Jagalis.10 Prin sentinta penal nr. 10/P din 5 decembrie 2003 a Curtii de au fost condamnati inculpatii: 1. M.I., pentru si- virsirea infractiunii de abuz.in serviciu contra intereselor publice, previzuta de art, 248 C. pen., cu referire la art. 1, art. 17 lit. d), art. 18 din Legea nr. 78/2000, la pedeapsa de 2 ani inchisoare gi pentru sivargirea infractiunii de luare de mit’, previzuté de art. 254 alin. (2) C. pen,, cu referire la art. 1 si art. 7 din Legea nr, 78/2000, la pedeapsa de 5 ani inchisoare; 2. M.A.S., pentru s- virsirea instigiri la infractiunea de abuz in serviciu contra intere- selor publice, prevazutd de art. 25, caportat la art. 248 C. pen...cu re- frie la art. 1, art. 17 lit. d) si art. 18 din Legea nr. 78/2000, la pe-

S-ar putea să vă placă și