Sunteți pe pagina 1din 1

IYEUROLOGIE $r NI]RSTNG rN NEUROLOGTE

r. PREZENTAREA MODULULUT

Modulul "Neurologie $i Nursing in neurologie" face parte din curiculum pentru anul
III clinic (8 ore/zi x 9 zile, lgr.x 12 ore).
gi are alocate 120 ore din care 84 ore lnvdt5mdnt

Ir. COMPETENTESPECIFICEMODULULUI
1. Analizeazdsemnele qi simptomele specifice afec{iunilor neurologice
2. Identific[ problemele de dependenfi gi stabilegte diagnosticele de ingrijire (nursing) la
pacienfii cu afectiuni neurologice.
3. Elaboreazd,planul de ingrijire (nursing).
4. Aplicd intervenliile proprii pi delegate.
5. Evalueazd rezultatele ingrijirilor aplicate.

III. OBIECTIVELE INSTRUIRII PRACTICE

La sffirgitul stagiului practic elevii vor fi capabili:


- Sd recunoasc6 semnele gi simptomele specifice afectiunilor neurologice
- SA culeagl date gi sd le organizeze dupl modelul cerut
- SA identifice problemele de dependen{d qi factorii asocia{i sau de risc
- SI stabileascd corect gi ?n func{ie de prioritE}i diagnostic de nursing pentru pacienfii cu
afecfiuni neurologice
- SA phnifice interven{ii specifice problemelor identificate in obiectivele propuse
- Sd aplice interven{iile proprii {i delegate planificate
- SA evalueze rcalizareaobiectivelor stabilite
- SA modifice planul de ingrijire dupd caz